Page 1

En katolik, der tilflytter et nyt sogn - fra indel. udland - bør snarest muligt opsøge sognepræsten for at lære sin nye menighed at kende og forhåbentlig snart føle sig hjemme i den. Der er brug for alles talenter og indsats i en menighed.

om barnedåb opgives barnets fødselsregistreringssted, fødselsdato og bopæl, såfremt det er født i Danmark, ellers medbringes barnets fødsels- og navneattest, forældrenes fødsels- og dåbsattester el. fødsels- og navneattester samt vielsesattest (for så vidt det drejer sig om ægtepar).

Fødsel

1. kommunion og firmelse

Fødsel skal anmeldes til sognepræsten el. kordegnen i det folkekirkesogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Anmeldelsen vedlægges forældrenes dåbs- el. navneattester og vielsesattest (for så vidt det drejer sig om ægtepar).

For at kunne modtage disse sakramenter er det nødvendigt, at børnene og de unge først går til undervisning. Henvendelse sker til den lokale sognepræst. Som forberedelse til hvert af de to sakramenter kræves 2 års undervisning, altså 4 år i alt. Såfremt forældrene er medlemmer af kirkebidragsordningen, er undervisningen gratis. Ellers betales et gebyr til dækning af udgifter på 600 kr. om året for hvert barn. Udover de obligatoriske 4 års forberedelse til sakramenterne, er børnene velkomne til at gå til frivillig, gratis undervisning.

Møde med præst og menighed.

Navngivelse Navngivelse kan ske enten ved dåben eller ved anmeldelse til folkekirkens kirkekontor, hvor moderen har bopæl. Et barn skal navngives indenfor 6 måneder. Barnedåb I forbindelse med modtagelse af sakramenterne er det vigtigt i god tid at bringe de nødvendige formaliteter i orden. Barnedåben finder normalt sted i sognekirken. Barnet bør døbes indenfor de første uger efter fødslen. Sognepræsten er forpligtet til at sikre sig, at forældrene er i stand til og villige til at opdrage deres barn som katolik. I et blandet ægteskab påhviler det især den katolske part. Barnet skal have mindst én fadder, som skal være katolik, være firmet og have modtaget den 1. kommunion, leve et autentisk liv som kristen og være mindst 16 år. Ved anmodning

Optagelse i Kirkens fulde fællesskab (konversion) Enhver der ønsker at blive katolik, skal henvende sig til en katolsk præst og bede om undervisning. I øvrigt er man til enhver tid velkommen til uforpligtende at høre nærmere om Den katolske Kirke. Ægtevielse Brudeparret må i god tid, helst senest 6 måneder inden vielsen, henvende sig til sognepræsten for at få bragt de nødvendige formaliteter i orden og modtage undervisning om ægteskabet. Hvis bruden er katolik, bør henvendelsen ske til hendes sognepræst. Ved blandede ægteskaber

kan biskoppen, hvis der er alvorlige grunde derfor, give tilladelse til, at ægtevielsen finder sted i en ikke-katolsk kirke og foretages af en præst i denne kirke (i visse tilfælde kan biskoppen også give tilladelse til borgerlig vielse). Henvendelse sker til ens sognepræst. Attest for katolsk gyldighed af en sådan ægtevielse kan udstedes af Katolsk Bispekontor. Attester i forbindelse med navngivelse, dåb, ægtevielse el. navneændring kan rekvireres af den, det vedrører, ved henvendelse til det sted, hvor hændelsen har fundet sted. Såfremt attester rekvireres af andre end den pågældende selv el. den, der har forældremyndigheden el. er værge, bedes man forevise behørig fuldmagt. Såfremt man ikke er medlem af kirkebidragsordningen betales 500,- kr for udstedelse af attester. Begravelse og bisættelse Dødsfald skal anmeldes til Folkekirkens ministerialbøger i afdødes bopælssogn. Denne anmeldelse og øvrige praktiske forhold i forbindelse med dødsfald ordnes bedst gennem en bedemand. Man bør snarest muligt henvende sig til afdødes katolske sognepræst og aftale alt vedrørende begravelse. Ligbrænding er tilladt. Såfremt den afdøde ikke har været medlem af kirkebidragsordningen, betales 1000,- kr af boet i gebyr for den kirkelige handling. Familien sørger selv for organist.


Skriftemål

Jesu Hjerte Kirke

Kirken opfordrer alle katolikker til regelmæssigt at skrifte for at modtage Guds helbredende nåde. Alle, der er sig bevidst at have begået alvorlige synder, har pligt til mindst en gang om året at gå til skrifte for at blive forsonet med Gud og kan ikke modtage den hellige kommunion, før dette er sket. Skriftemålet kan finde sted i skriftestolen el. et andet passende sted.

For yderligere oplysninger se

Menighedernes og bispedømmets økonomi.

www.katolsk-randers.dk

Målet er, at hver menighed bliver økonomisk selvhjulpen og desuden i stand til at betale en af Biskoppen fastsat procent af indtægterne til bispedømmets fælles husholdning og til en solidaritetsordning med økonomisk ringere stillede menigheder og institutioner. Ikke mindst bør menighederne i større omfang bidrage til præsternes og andre pastorale medarbejderes underhold. Beløbet til afholdelse af denne udgift fremskaffes for tiden alene af bispedømmet. Målet kan kun nås, hvis alle katolikker med egen indtægt betaler en kirkeskat, der svarer til 2 % af deres skattepligtige indkomst. Kirkeskat Den katolske Kirke i Danmark modtager ikke økonomisk hjælp fra staten. Den er afhængig af sine medlemmers bidrag. Dette gælder både bispedømmet og den enkelte menighed. Det er en alvorlig moralsk pligt for enhver katolik over 16 år at yde et fast bidrag til Kirken. I bispedømmet findes en fælles kirkeskatteordning. Bed Sognepræsten om skema til betaling af kirkeskat.

Den katolske Kirke i Randers Bispedømmets hjemmeside: www.katolsk.dk og Jesu Hjerte Kirkes hjemmeside:

Kontakt: Sognepræsten: P. Dominique Tran Duc Thanh Tlf. 8642 9730 Menighedsrådsformand: Tony R. Christensen: Tlf. 6165 4904

Praktiske retningslinier

Katolsk%20praksis%20Folder  

http://www.katolsk-randers.dk/images/archive/Katolsk%20praksis%20Folder.pdf

Advertisement