Page 1

Ae rs i ngba c ka ndt hi nk i ngofa l l t he s epos t sI s e e e v e r ys i ng l eda yi swhe nI s t a r t e dr e a l i z i ngt ha ta l l t he s epe opl eha v eonet hi ngi nc ommon, whi c hi st ha t t he ya r ea l l s t r i v i ngt ol i v eahe a l t hi e rl i f e s t y l ewhe r e s e l f c a r ei spr i or i t y . T omF e r g us onwhoi saf or me rMe di c a l Doc t or , a ut hor a ndr e s e a r c he rf r omt heU. S . me n one di na na rc l e f orhe a l t hy . ne tt ha ts e l f c a r ehe a l t hi e rl i f e s t y l ei sa g r owi ngt r e ndt ha ti snotl i mi t e dt ot hewe l l . T hos e wi t hhe a l t hpr obl e msa r ea l s ot a k i ngag r e a t e rde g r e e ofr e s pons i bi l i t y . T he s epe opl et ha tpr a cc es e l f c a r e us ef e we rpr of e s s i ona l s e r v i c e s . T hi si sa l s obe c a us eof t hea mountofi nf or maont ha ti sbe i ngdi s t r i but e d a nds ha r e dons oc i a l me di as i t e s , Bl og S pota nde v e n v i de os . Wi t ha l l t hi si nf or maona v a i l a bl e , onec a n t a k ec a r eoft he ms e l v e s . Mr . F e r g us onc a l l e dt hi sa he a l t hc a r er e v ol u on. T hes e l f c a r ehe a l t hma r k e tha s be c omeoneoft hef a s t e s tg r owi ngs e g me nt soft he e c onomyi nt heU. S . Ame r i c a nsbyt hemi l l i onsa r e i nv e sngi ns t aona r ybi c y c l e s , we i g ht t r a i ni ng ma c hi ne s , ot he re x e r c i s ee qui pme nt , he a l t hyi ng r e di e nt st oma k ec l e a nme a l sors na c k sa ndg y mme mbe r s hi p. Att hes a me meAme r i c a nsa r et ur ni nga wa y f r oml i quor , c i g a r ee s , a ndhi g hf a tf oods. ( F e r g us on, 2013) I wa nt e dt ofindoutmor e , t os e ei ft he r ei sapos s i bl e l i nkbe t we e nt hes oc i a l me di aa ndt hene wt r e ndon he a l t hi e rl i f e s t y l et ha tha sa l r e a dybe e ndi s c ov e r e d. T he nI c a mea c r os st hi sa rc l ewr ie nbyJ a ne tHe l m whoi sat r a i ne dnut r ioni s ta ndaj our na l i s tf ort he f a moushe a l t hbl ogwe bs i t ec a l l e dwe bMD. c om. Mr s . He l ms t r ong l ybe l i e v e st ha ti ti sg oodt ot we e twha t y oue a t !T ha ty oupi nt og e tt hi n!Andt ha ts na ppi ng a nI ns t a g r a mphot oofy ourme a l ort a k i ngas e l fie doe she l pape r s onsc kt oane whe a l t hye ang r ou nea ndi nflue nc eot he r swi t hi t !

Ass t a t e dbyMr s . He l m, s oc i a l me di aha sbe e nt r a ns f or mav ei nma nywa y s , c ha ng i ngt hewa yoneg e t s i nf or maon, c onne c twi t hf r i e ndsa nde ng a g ewi t h c ompa ni e s . Butt ha ti tc a na l s obeapowe r f ul t ool t o he l ppe opl el os ewe i g hta ndme e tt he i rhe a l t hy l i f e s t y l eg oa l s . S t udi e ss howt ha ts oc i a l s uppor ti sahug ef a c t or , s o whynott ur nt oy ouronl i nef r i e ndst ohe l pmo v a t e a ndk e e py ouont r a c k . T he r e ’ sa l s os ome t hi nga bout publ i c l yde c l a r i ngy ouri nt e n onst oma k ey oumor e a c c ount a bl e . Y ou’ l l pr a cc ewha ty oupr e a c hwhe n y oupr e a c hi tonl i ne . T he r e ’ spowe ri ng r oupsa ndt ha tc a met ol i f ei na n e x pe r i me ntc onduc t e dbyt hef ol k sa tCook i ngL i g ht ma g a z i newhoc r e a t e dt he‘ S oc i a l Di e t ’ . T hes t a ffe r s l os t128poundsus i ngf ooda ndfit ne s sa ppsl i k e My F i t ne s s P a l , L os e I t ! , a ndF i t Bi tt ha thook e dt he m i nt oane t wor kf ors omef r i e ndl yc ompe ona nd e nc our a g e me nt . T hel one l ywor kofwe i g htl os s be c a mea na ni ma t e d, pur pos e f ul s oc i a l pr oj e c t , s a i d e di t orS c o Mowbr a y , whol os t20poundsont he S oc i a l Di e t . S hea l s ome n onst ha tPi nt e r e s t , whi c hi saBl og S pot mos t l yk nownf ort he i rde s s e r t sa ndot he rc r e aonsi s a l s obe c omi ngav e r yi mpor t a nts oc i a l me di at ool f or t hi ss pe c i ficg r oupofpe opl et ha tc hoos et ol i v ea he a l t hi e rl i f e s t y l e . Ont hi spa g ei swhe r et he yc a nfind pi c t ur e sofdi ffe r e ntc l e a nme a l s , s na c k sa ndde s s e r t wi t ht he i rr e c i pe s . Notonl yt ha tbutt he yc a na l s ofind di ffe r e nthe a l t hypr oduc t swi t he x t e ns i v ede s c r i p on a ndwha ta l l c a nbec ook e dorba k e dwi t hi t , a l s o di ffe r e nte x e r c i s e sa ndi ns pi r aona l quot e st ofir et he c our a g et ok e e pong oi ng .

Untitled 3  
Untitled 3  
Advertisement