Page 1

Reciclem!

Ed. Spiral


Títol: Reciclem! Llibre interactiu promocionat per la campanya d’Educació e Implantació del Reciclatge, del municipe de Calella 2010 Primera Edició: maig 2010 Il·lustracions: Jessica Sánchez Bruno Guió i Disseny Editorial: Jessica Sánchez Bruno © 2010 Reciclem! Material divulgatiu. Prohibida la seva venta. Queda prohibits, dins els limits establerts en la llei i sota la disposició legalment previstes, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitja o procediment, ja sigui elestrònic i mecànic, tractament informàtic, lloger o qualsevol altre forma de cessió de l’obra sense l’autorització per escrit dels titulars del copyright. ISBN-B: 878-84-488-2391-7 Dipòsit legal: B.8.303-2010 Impres i enquadernat a Jessi’s House S.L. Printed in Spain - Imprès a Espanya BE 2 3 9 1 5 Editorial Espiral

Ed. Spiral

Llibre interactiu promocionat per la campanya d’Educació e Implantació del Reciclatge, del municipe de Calella 2010 Primera Edició: maig 2010 Il·lustracions, Guió i Disseny: Jessica Sánchez Bruno Editorial Espiral


Avis: Conté peces petites i materials tòxics Requereix supervisió d’un adult


Al contenidor verd, llencem vidres


got trencat

ampolla


Al contenidor groc, llençem evvasos i plà stic


ampolla

llauna


Al contenidor blau, llencem papers


abcd e fghij rstu vwyx zabcdefghijk lmn opqr xz abcd e fghij rstu vwyx

klmnopq

stuvwy klmnopq z abcde-

fghijk l mn opqr stuvwy x z abcd e fghij klmnopq rstu vwyx a bcd e f ghij klmnopq rstu vwyx zabcdefghijk lmn opq r stuvwy

diari vell

caixa cartrò


Al contenidor marrò, llencem organics


cor pressec

pell plĂ tan


Col loca cada deixalla al seu contenidor


Ed. Spiral

Libro infantil pop up  

Libro infantil ficticio, pop up

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you