Issuu on Google+

Reciclem!

Ed. Spiral


Títol: Reciclem! Llibre interactiu promocionat per la campanya d’Educació e Implantació del Reciclatge, del municipe de Calella 2010 Primera Edició: maig 2010 Il·lustracions: Jessica Sánchez Bruno Guió i Disseny Editorial: Jessica Sánchez Bruno © 2010 Reciclem! Material divulgatiu. Prohibida la seva venta. Queda prohibits, dins els limits establerts en la llei i sota la disposició legalment previstes, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitja o procediment, ja sigui elestrònic i mecànic, tractament informàtic, lloger o qualsevol altre forma de cessió de l’obra sense l’autorització per escrit dels titulars del copyright. ISBN-B: 878-84-488-2391-7 Dipòsit legal: B.8.303-2010 Impres i enquadernat a Jessi’s House S.L. Printed in Spain - Imprès a Espanya BE 2 3 9 1 5 Editorial Espiral

Ed. Spiral

Llibre interactiu promocionat per la campanya d’Educació e Implantació del Reciclatge, del municipe de Calella 2010 Primera Edició: maig 2010 Il·lustracions, Guió i Disseny: Jessica Sánchez Bruno Editorial Espiral


Avis: Conté peces petites i materials tòxics Requereix supervisió d’un adult


Al contenidor verd, llencem vidres


got trencat

ampolla


Al contenidor groc, llençem evvasos i plàstic


ampolla

llauna


Al contenidor blau, llencem papers


abcd e fghij rstu vwyx zabcdefghijk lmn opqr xz abcd e fghij rstu vwyx

klmnopq

stuvwy klmnopq z abcde-

fghijk l mn opqr stuvwy x z abcd e fghij klmnopq rstu vwyx a bcd e f ghij klmnopq rstu vwyx zabcdefghijk lmn opq r stuvwy

diari vell

caixa cartrò


Al contenidor marrò, llencem organics


cor pressec

pell plĂ tan


Col loca cada deixalla al seu contenidor


Ed. Spiral


Libro infantil pop up