Page 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BRAŞOV


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

MOTTO: “Multe din lucrurile care ne sunt necesare mai pot aştepta, numai copilul nu! Acum este timpul când se formează trupul şi spiritul lui. Copilului nu i se poate spune: ”Aşteaptă pînă mâine!” Numele lui este AZI!!!” GABRIELA MISTRAL “Omul este rodul educatiei pe care o primeste” HelvetiusDeviza unităţii :

Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi. Copii fericiţi, părinţi mulţumiţi.

2


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONAL CUPRINS

3

Nr. Crt.

Capitolul

Pag.

I

Viziune

10

II

Misiunea

10

III

Prezentarea generală a grădiniţei

38

IV

Diagnoza mediului extern şi intern

53

V

Acte normative

4

VI

Ţinte strategice

53

VII

Opţiuni strategice

53

VIII

Direcţiile de acţiune ale Grădiniţei nr. 11. Corelare cu domenii manageriale

54

IX

Plan operaţional 2011-2012

57

X

Plan operaţional 2012-2013

57

XI

Monitorizare si evaluare


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

CONTEXT LEGISLATIV: La baza elaborării strategiei de dezvoltare a Grădiniţei nr. 11 Başov, au stat următoarele acte normative : •

Legea Educaţiei naţionale nr. 1/2011;

Hotărârea de Guvern nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;

Legea nr. 354/2004 privind completarea Legii nr. 128;

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (OMEdC 4925/08.09.2005);

Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor de educaţie timpurie

• •

Legea cadru a descentralizarii 195/2006 O.U.G 75/2005 privind asigurarea calitatii in educatiei aprobata prin Legea 87/2006 H.G. 139/2008 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii cadru a descentralizarii 195/2006

4

Ordinul comun al Ministrului Administraţiei publice


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN

ARGUMENT: Provocările mileniului trei implică toate domeniile vieţii sociale, influenţând şi fenomenul educaţional, prin ritmul accelerat, continuu şi inevitabil în care se produce evoluţia. Omenirea trebuie să depăşească obstacole din ce în ce mai complexe, să fie pregătită pentru iniţierea, continuarea şi dominarea schimbărilor. Studiile de specialitate atribuie o tot mai mare importanţă schimbării în educaţie, produsă sub impactul achiziţiilor şi tradiţiei pedagogice, al problematicii lumii contemporane şi viitorului, pentru că „viitorul comandă prezentul” (Văideanu, 1988). Reforma pedagogică iniţiată în ţara noastră după 1989, vizează transformări la nivelul structurii şi funcţionării sistemului de învăţământ, pe verticală şi pe orizontală. Pe verticală prin asigurarea continuităţii între treptele de învăţământ şi pregătirea tranziţiei între acestea cu mijloace pedagogice adecvate. Pe orizontală, prin conceperea conţinuturilor într-o perspectivă nouă, inter- şi trans-disciplinară deschisă valorilor specifice educaţiei permanente. Reorientarea strategiilor didactice derivă din noile priorităţi şi cerinţe ale politicii educaţionale europene, care au ca principale finalităţi „egalitatea reală a şanselor” şi „asigurarea educaţiei de bază pentru toţi”. O caracteristică a practicii educaţionale curente o reprezintă accentuarea şi valorizarea excesivă a funcţiei informative de instruire în raport cu funcţia formativeducaţională. Din această cauză, o mare parte a subiectivităţii elevilor – cum învaţă, cum gândesc, ce simt – constituie în mare măsură „o cutie neagră” pentru cadrele didactice. (Emil Păun, 2003) Perspectiva viitorului o reprezintă revalorizarea dimensiunii subiective a actului educaţional, a cărei caracteristică este centrarea pe copil în calitate de persoană, cu trăsăturile sale specifice-diferenţiatoare care trebuie valorizate maximal. Reintroducerea şcolarizării în jurul vârstei de 6 ani reactualizează problema elaborării unei metode adecvate de determinare cu precizie a nivelului general de dezvoltare a copilului, a capacităţii sale de a face faţă exigenţelor şcolii şi a activităţii de bază a şcolarului – învăţarea. În acest context, formarea/dezvoltarea/evaluarea achiziţiilor fundamentale din perspectiva maturităţii şcolare, poate asigura integrarea optimă a preşcolarilor în mediul şcolar. Stadiul şi nivelul de pregătire al copilului pentru şcoală reprezintă unul din criteriile importante ale şcolarizării iniţiale, implicit premisa învăţării în ciclul primar şi condiţia esenţială a unei adaptări şcolare optimale. Aceasta depinde de gradul de maturizare al personalităţii, fără a fi minimalizat aspectul biologic şi social, prin a căror acţiune convergentă devine posibilă aprecierea maturizării şcolare. Astfel, prin intermediul activităţilor cu caracter formativ-creativ, copilul învaţă să perceapă, să înţeleagă, să gândească, să evalueze, să ia decizii şi să acţioneze.

5


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Dezvoltarea intelectuală normală şi capacitatea de învăţare îi permit copilului ca, treptat, să dobândească experienţe novatoare proprii, nu doar în domeniul cognitiv, dar şi în cel afectiv-motivaţional, volitiv, social-moral şi acţional. Acţiunea de restructurare şi sincronizare a învăţămîntului din România cu cel european este o necesitate în etapa actuală. În aria de preocupări a acestui proces se include şi formarea competenţelor de învăţare, deoarece priceperea individului de “a învăţa să înveţe” constituie o trăsătură definitorie a personalităţii aflate în curs de formare, iar obiectivul de “a forma pentru a învăţa” este unul hotărâtor. Evident, de calitatea formării abilităţilor de învăţare la vârsta preşcolară depinde dinamica activităţii de învăţare în ciclul primar. Printre multiplele probleme ale procesului de reformă a învăţământului, se înscrie şi continuitatea dintre treptele sistemului de învăţământ, care neutralizează caracterul discontinuu al procesului educaţional. Conturarea de răspunsuri şi fundamentări teoretice pentru această stare evolutivă la nivelul educaţiei preşcolare şi a învăţământului primar, este un spaţiu deschis pentru cercetare atât conceptuală cât şi empirică. Perspectiva pedagogică asupra continuităţii prin prisma noilor viziuni teoretice şi cât mai conformă cu necesităţile şcolii se înscrie în sfera dezbaterilor moderne asupra caracterului funcţional al educaţiei. Pregătirea copiilor pentru activitatea de învăţare în şcoală este actuală mai ales azi, când în lume se înregistrează tendinţele comune privind realizarea continuităţii între preşcolaritate şi învăţământ primar, printre care se înscriu şi următoarele: re/definirea obiectivelor de pregătire a copiilor pentru şcoală şi viaţă; articularea nivelului de pregătire pentru şcoală cu pregătirea continuă; echilibrarea pregătirii speciale a copilului pentru şcoală cu pregătirea multidimensională. Instituţia preşcolară are rolul important de a pregăti copilul pentru a se încadra fără dificultăţi şi eficient în activitatea de învăţare în şcoală. Actualmente nu sunt elaborate suficiente repere teoretice în domeniu, fapt care generează unele deficienţe în realizarea acestui proces: abordarea insuficientă a obiectivelor de formare a competenţelor de învăţare în ciclul curricular al achiziţiilor fundamentale; caracterul nesistematic al procesului de formare a abilităţilor de învăţare; utilizarea limitată a tehnologiilor educaţionale în acest scop de formare; evaluarea la debutul şcolar numai în baza unor aspecte separate, nu în integritate. Punctul de conexiune între cele două trepte ale sistemului de învăţământ, cel preşcolar şi cel primar, are o serie de trăsături ce presupun şi demonstrează continuitatea, dat fiind faptul că sunt două verigi consecutive ale aceluiaşi lanţ, dar şi note proprii, specifice, de discontinuitate, deoarece sunt module distincte, primul realizând fluxul de intrare în cel de-al doilea. Trecerea de la grădiniţă la şcoală reprezintă un punct de discontinuitate, cea mai pregnantă diferenţă fiind dată de activitatea dominantă a copiilor: jocul, în grădiniţă, şi învăţarea, în şcoală. Intrarea în clasa pregătitoare, trecerea la o nouă formă de activitate şi la un nou mod de viaţă vor influenţa în mod determinant formarea în continuare a personalităţii copilului. În acest context, se impune ca o necesitate eficientizarea demersurilor educative în perioada achiziţiilor fundamentale, luând în calcul atât realităţile specific româneşti, cât şi compatibilizarea sistemului educaţional din ţara noastră cu cel european.

6


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

ANALIZA P.E.S.T.E: Societatea românească cunoaşte în prezent un proces de profunde transformări care afectează toate sferele vieţii sociale, motiv pentru care se caută tot mai insistent cele mai eficiente forme de adaptare a structurilor sistemului de învăţământ la cerinţele actuale, dar şi de perspectivă ale societăţii. Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 „Căsuţa bucuriei”, este situată într-un cartier mare, aflat în plină expansiune al Braşovului. În contextul schimbărilor majore pe plan economic şi social, s-au produs importante schimbări care influenţează familiile preşcolarilor. Astfel, au apărut diferenţe semnificative în situaţia materială a unor familii, în special cele care trăiesc doar din ajutoarele sociale, copiii acestora neavând condiţii de trai satisfăcătoare. În acest context trebuie să amintim şi condiţiile acelor copii ai căror părinţi au ales să lucreze în străinătate, sperând astfel la o situaţie materială mai bună. Fenomenul este în creştere şi afectează în mod negativ viaţa acestor copii. Multe familii se confruntă cu problema lipsei de timp, părinţii având chiar două sau trei locuri de muncă. În aceste cazuri se constată lipsa de responsabilitate privind educaţia copiilor, această sarcină fiind preluată în special de bunici. Preşcolarii care provin din astfel de familii prezintă, în multe cazuri, probleme comportamentale, emoţionale şi dezinteres referitor la activităţile desfăşurate în grădiniţă. Aspectele semnalate se răsfrâng şi asupra procesului instructiv-educativ din grădiniţă, de aceea colectivul de cadre didactice din grădiniţă trebuie să urmărească constant echilibrarea acestor probleme, iniţiind şi derulând proiecte educative prin care să ofere şanse egale tuturor copiilor. Încercăm de asemenea, prin oferta curriculară variată şi prin numeroasele activităţi extracurriculare, să atragem preşcolarii spre diferite domenii de cunoaştere, care să le asigure posibilităţi de afirmare şi dezvoltare armonioasă a personalităţii lor, pregătindu-i astfel pentru a se integra cât mai bine în viaţa şcolară, pentru a deveni, ulterior, cetăţeni europeni, activi, responsabili şi creativi. Pentru a realiza o bună diagnoză şi prognoză a diversităţii activităţilor din învăţământul preşcolar, pentru a obţine o reflecţie critică asupra situaţiei de fapt şi pentru satisfacerea nevoilor organizaţiei şcolare şi a comunităţii am apelat la analiza PESTE care reliefează: · contextul politic (P) · contextul economic (E) · contextul social (S) · contextul tehnologic (T) · contextul ecologic (E) Politica educaţională propusă de unitatea noastră este pe deplin în concordanţă cu politica educaţională naţională şi în deplin acord cu Reforma învăţământului din România. Contextul politic Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor obiective majore:

7


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

   

Florescu Daniela-Mihaela

Calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere. Acces egal şi sporit la educaţie. Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ. Investiţia în capitalul uman-investiţie profitabilă pe termen lung. Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente. Implementarea managementului calităţii în educaţie.

 Contextul economic Oricare ar fi gradul de dezvoltare economic şi social a unei ţări, învăţământul angajează direct sau mijlocit o parte însemnată a populaţiei: copii preşcolari, elevi, studenţi, părinţi ai acestora, tineri, precum şi adulţi care işi completează sau îşi reprofilează pregătirea. Activitatea din învăţământ intersectează deopotrivă mai mulţi factori (pedagogici, sociologici, politici). Pe plan judeţean, migrarea forţei de muncă influenţează negativ educaţia copiilor şi elevilor. Municipiul Braşov este o comunitate care dispune de resurse economice foarte bune şi oferă condiţii normale de educaţie şi instruire tuturor copiilor preşcolari. Contextul social Pe plan judeţean, scăderea populaţiei şcolare, datorată scăderii natalităţii şi emigrării, impune o raţionalizare a reţelei şcolare şi aplicarea unei politici de promovare susţinută de imagine în vederea atragerii copiilor. Factori de influenţă: Scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi emigrare. Imaginea creată de mass-media asupra personalului didactic implicat în diverse procese cu ministerul, nemulţumiri manifestate în greve, proteste stradale. Impactul social al schimbării continue în sistemul de educaţie Deteriorarea mediului socio-economic şi familial.

 1Contextul tehnologic Pe plan naţional, politica de informatizare în toate domeniile de activitate conduce la îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin integrarea mijloacelor IT. Pentru creşterea procesului instructiv-educativ în Grădiniţa cu program prelungit nr. 11 ,,Căsuţa bucuriei” o activitate de mare importanţă o constituie formarea continuă a resurselor umane în sensul aplicării celor mai moderne metode de predare-învăţareevaluare: învăţarea centrată pe copil, lucrul în echipă, stimularea copiilor cu nevoi speciale, utilizarea metodelor de evaluare în funcţie de nivelul de pregătire al copiilor, încurajarea participării la activităţi extracurriculare.

8


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

O atenţie deosebită o constituie dezvoltarea de proiecte şi parteneriate europene care asigură mobilitatea cadrelor didactice în vederea cunoaşterii sistemelor moderne existente în unităţi de învăţământ din Uniunea Europeană. Factori de influenţă: Dezvoltarea mijloacelor şi a modalităţilor de informare, conectarea unităţilor şcolare la Internet. Dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de soft educaţional. Îmbogăţirea materialului didactic şi a echipamentelor existente în şcoli, prin diverse programe derulate. Contextul ecologic Dezvoltarea societăţii de consum consideră necesară implicarea comunităţilor, a grădiniţelor şi a şcolilor ca parte a acestora în adoptarea şi promovarea unor politici educaţionale în domeniul ecologic. Există indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor.

9


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

CAPITOLUL I: Viziunea si misiunea Viziunea Gradiniţei nr. 11 Brasov derivă din nevoile educaţiei identificate la nivelul societăţii şi ale comunităţii încă de la vârsta preşcolară. Grădiniţa îşi propune să fie o instituţie care să formeze personalităţi, să cizeleze mentalităţi şi care să formeze deprinderi, să ofere şanse egale tuturor copiilor. De asemenea, prin întreaga activitate din grădiniţă, se urmăreşte garantarea pregătirii pentru adaptarea la viaţa şcolară, apoi la cea socială şi crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ şi creativ. Noi trebuie să oferim posibilitatea de exprimare a propriei identităţi asigurând tuturor egalitate de şanse. Până la sfârşitul anului 2018 Grădiniţa nr. 11 va fi recunoscută pe plan local şi judeţean pentru : - înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare-învaţare ; - participarea prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunitătii locale; - managementul performant ; - diversitatea ofertelor curriculare ; - resursele financiare atrase ; - cunoaşterea şi implementarea politicilor naţionale şi ale U.E. privind serviciile de educaţie timpurie ; - restructurarea, modernizarea structurilor, mecanismelor şi serviciilor pe care le oferă pentru a face faţă noilor roluri şi responsabilităţi care i se atribuie, -recunoşterea europeană a Grădiniţei şi certificarea pentru calitatea serviciilor pentru copii şi familii  

10

Misiunea Gradiniţei nr. 11 Brasov este: Asigurarea unui act educaţional de performant, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă; Acumularea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practică necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi; Însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale; Educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii; Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă,


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

2--A – ANALIZA NEVOILOR PARTEA A 2

11


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

2.1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN 2.1.1 Analiza profilului extern

I. Diagnoza mediului intern Profilul unităţii: Grădiniţa nr. 11 Braşov oferă servicii de educaţie timpurie pentru copii şi familii de cea mai înaltă calitate, în anul 2011 Grădiniţa fiind certificată la nivel European pentru aceste servicii după norma CEIF I. Prezentarea generală a grădiniţei

1. Scurt istoric Grădiniţa nr. 11 este situată în cartierul Tractorul unul dintre cele mai mari, modernizate şi în plină expansiune cartiere ale Braşovului. Grădiniţa a fost înfiinţată în 1977. Este amplasată la răscrucea mai multor cartiere, ale oraşului, ceea ce îi conferă o poziţie avantajoasă faţă de alte instituţii de învăţământ preşcolar. De asemenea funcţionează în aceeaşi curte cu o creşă mare şi modernă. Beneficiază de un corp de clădire complet reabilitat şi modernizat în 2009 care are curte mare şi un spaţiu de joacă generos şi foarte frumos şi eficient amenajat, astfel că preşcolarii beneficiază deopotrivă de spaţii verzi, aparate pentru joc şi relaxare, teren de sport. La început, grădiniţa a funcţionat în două corpuri, un corp A, în care grădinişa funcţionează şi în prezent şi celălat corp B, a funcţionat până în anul 2009 în 4 apartamente la parterul unui bloc, în condiţii nu tocmai propice desfăşurării activităţii. Din anul 2009, în cadrul reformei învăţământului românesc, pornind de la principiul eficientizării activităţii şi a resurselor, corpul B al grădiniţei a fost încorporat corpului A. Acum gradiniţa nr. 11 funcţionează într-un spaţiu complet reabilitat, modernizat, construit cu destinaţie de grădiniţă, oferind copiilor care vin în gradinita noastră condiţii europene de formare, creştere şi dezvoltare. 2.

Identitatea grădiniţei   

12

Nume : Grădiniţa nr. 11 Braşov Adresa : strada Tudor Vladimirescu nr.33 www. căsutabucuriei.ro E-mail : grădiniţa11brasov@yahoo.com Limba de predare : română şi maghiară Are personalitate juridică.


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

 Funcţionează cu două secţii: -o secţie română cu 6 grupe de program prelungit -o secţie magiară cu 2 grupe de program prelungit organizate pe cele 2 niveluri de dezvoltare

3. Analiza informaţiilor despre organizaţie. Analiza rezultatelor si evoluţiilor din 2008-2012 Grădiniţa a înregistrat o evoluţie puternic ascendentă. În 2008 Grădiniţa avea o structură complicată lipsită de coerenţă, un număr mic de copii, un colectiv demotivat, două corpuri de clădire aflate într-o stare de degradare foarte aproape impoprii desfăşurării procesului instructiv-educativ, fără autorizaţie de funcţionare, datorită condiţiilor de igienă precare, cu mobilier deteriorat şi impropriu, instalaţii nefuncţionale, pentru ca în 2012 Grădiniţa să aibă o recunoştere la nivel European, fiind certificată internaţional pentru calitatea serviciilor, să aibă o identitate remarcabilă fiind una dintre cele mai frumoase, dotate şi de succes grădiniţe din municipiul Braşov.

3.a Analiza informaţiilor de tip cantitativ Personalul grădiniţei :    

Cadre didactice : 16 Didactic auxiliar : 1 Personal nedidactic : 1 Personal medical : 1 asistent medical pediatru 1 medic pediatru în regim de voluntariat Personal nedidactic-9 Muncitor spălătorie:1 Logoped (Şcoala Generală nr. 15) : 1 Personal bucătărie: 1 bucătăreasă şi 2 ajutori de bucătari

4. Analiza de nevoi

4.1 Informaţii de tip cantitativ. Prezentarea resurselor A. Resurse Umane a. Copiii ♦ Provin din cartierul în care este situată grădiniţa, din medii sociale diverse, cu situaţie materială, structuri familiale şi capacităţi individuale de toate categoriile.

13


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Sunt înscrişi toţi copiii, fără nici un fel de discriminare, cei cu nevoi educative speciale, copiii care aparţin diferitelor culte religioase sau rromii fiind astfel integraţi în aceste grupe. Ponderea acestor preşcolari nu este semnificativă. ♦ Datorită rezultatelor deosebite obţinute cu copiii, pe parcursul anilor 2008-2012, condiţiilor de excepţie pe care grădiniţa le oferă, în fiecare an un număr tot mai mare de părinţi a dorit să-şi înscrie copiii la unitatea noastră. b. Numărul copiilor din grădiniţă : Anul

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013 230

Nr.

Total

110

202

220

250

copii

Fete

56

121

136

145

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

3

2

0

0

8

7

8

18

c. Numărul grupelor : Anul Program Nr.

normal

grupe

Program prelungit

14

2012-2013 0

8


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Grădiniţa nr. 11 în această perioadă de timp a suferit o transformare şi o reformă evidentă care a avut ca scop eficientizarea activităţii şi utilizarea eficientă a spaţiilor: evitarea lucrului în schimburi şi solicitarea părinţilor de a extinde programul prelungit al grădiniţei. Numărul de copii înscrişi în Grădiniţa nr. 11 Braşov este de 230. Aceştia sunt grupaţi astfel: Secţia română:6 grupe Grădiniţa nr. 11 Braşov are 8 grupe de copii, toate grupele sunt de program prelungit. Dintre cele 8 grupe de copii ale grădinţei, 2 sunt de limbă maghiară, ambele de program prelungit.

15


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

d. Personal didactic : ♦ Cele 8 grupe de copii sunt conduse de 16 titulare, având o pregătire profesională temeinică. Grade didactice Nr. Anul Titulare Suplinitoare Detaşate posturi I II Def. Debutante 20082009

DEBUTANTE 20

10

8

2

4

9

0

-3 DEF.-4

20092010 20102011 20112012 20122013

16

17

12

4

1

4

9

4

17

13

3

0

5

7

5

16

16

2 pe C.I.C

0

8

3

5

1

7

3

4

16

0

0

0

2


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

♦ Directorul grădiniţei, profesor cu gradul didactic I are o experienţă de peste 15 de ani în învăţământul preşcolar, este metodist ISJ, specialist în Resurse Umane, absolvent al Facultăţilor de Drept Şi Litere şi al Masterului de Management Educaţional şi Comunicare Instituţională, doctorand în Ştiinţe Umaniste, Filologie. ♦ Educatoarele au vârsta cuprinsă între 20-35 de ani (7 cadre didactice), 36-45 de ani 2 cadre didactice şi între 46-60 de ani (7 cadre didactice),

17


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

♦ Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă, de perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului. ♦ Toate educatoarele aplică noul curriculum, urmăresc modernizarea procesului instructiv-educativ prin orientarea lui spre formarea de capacităţi, deprinderi şi atitudini, utilizând strategii participative. Personalul unităţii este structurat astfel: • Didactic: 16 educatoare titulare • Didactic auxiliar: 1 administrator 1 contabil • Nedidactic: 9 îngrijitoare; 1spălătoreasă 1 bucătăreasă şi 2 ajutoare bucătar; • Sanitar: 1 asistent pediatru. 1 medic pediatru în regim de voluntariat

Toate cadrele didactice sunt calificate. Calitatea personalului didactic din Grădiniţa nr. 11 Braşov se prezintă astfel:

18


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Preocuparea pentru formare continuă este foarte bună. Indicatorii pentru evaluarea performaţei personalului grădiniţei sunt: -

rezultatele şcolare care se înregistrează sunt bune spre foarte bune

-

absenteism - nu se înregistrează

-

preocuparea pentru organizarea de activităţi activităţi sociale şi culturale şi participarea la astfel de activităţi este foarte crescută

-

satisfacţia părinţilor este foarte bună;

-

În ultimii 2 ani nu s-a retras niciun copil din grădiniţă, solicitările la înscrierea în gradiniţă fiind foarte mari

-

Gradul de satisfacţie al părinţilor fiind maxim

, 19


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Itemul 2 Sunteti multumit de relatia dvs. cu gradinita la care invata copilul dumneavoastra?

-

migraţia cadrelor didactice nu mai există, toate cadrele didactice îşi doresc să rămână în unitate, în etapele de repartizare a posturilor grădiniţa fiind foarte solicitată.

B.Resurse materiale si financiare Grădiniţa nr. 11 Braşov beneficiază în prezent de unpe strada Tudor Vladimirescu nr.33, construit in 1977, cu destinaţie de grădiniţă Gradiniţa nr. 11 în iunie 2008: DE UNDE AM PORNIT PE DRUMUL MANAGEMENTULUI EDUCAŢIONAL

20


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Gradiniţa nr. 11 în 2012-2013-UNDE SUNTEM ACUM

21

Florescu Daniela-Mihaela


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Clădire p+1

22

Racordată la gaz metan apă, canal şi electricitate

Clădirea cuprinde:

Florescu Daniela-Mihaela


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

8 săli de clasă mari (fiecare clasa are 82, 2m),

Bucătărie modernizată care îndeplineşte toate cerinţele igienico-sanitare de funcţionare si respecta toate cerintele privind circulatia alimentelor

Bloc alimentar care îndeplineşte toate normele şi cerinţele igienico-sanitare în vigoare;

23

Spălătorie modernă;

Cabinet medical + izolator;

Cabinet director;

Birou administrator,

Cabinet metodic cu biblioteca cu un fond de carte variat

Cabinet asistenţă psiho-pedagogică


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

24

Vestiar şi hol de primire;

Florescu Daniela-Mihaela


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Curtea grădinitei este mare şi foarte bine şi frumos amenajată;

Clasele amenajate corespunzător cerinţelor legislaţiei în vigoare pentru desfăşurarea procesului instructiv educativ( centre de interes şi toate cerinţele Curriculum prescolar sunt îndeplinite)

25


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

26

Număr de copii înscrişi -230

Ultima reabilitare totală-2009

Ultima reabilitare termică-2011

Florescu Daniela-Mihaela

Grădiniţa este dotată cu mobilier modern, corespunzător cerinţelor.


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Material didactic – seturi demonstrative, materiale grafice, jocuri educaţionale, echipamente sportive.

Calculatoare – 7 sunt conectate la internet (reţea internet)

Dispozitive periferice : imprimante, copiatoare, scannere

Echipamente audio-video : video-proiector, D.V.D.-uri, televizoare, sisteme audio

3.b. Analiza informaţiilor de tip calitativ •

Numărul mare de cereri la înscrierea copiilor în grădiniţa

Rezultate şcolare foarte bune

Ethosul organizaţiei este acela al unei grădiniţe prietenoase, în care toţi cei care intră să se simtă bineveniţi, iar beneficiarii direcţi şi indirecţi să aibă o satisfacţie a serviciilor din ce în ce mai ridicată

Relaţiile dintre diferitele categorii de personal (directori - personal didactic şi nedidactic, profesor - profesor, profesor-elev, profesor-părinţi etc) sunt bazate pe respect reciproc, colaborare şi participare îndreptate spre un singur ţel: Binele copiilor

managementul organizaţiei : 1. calificarea directorilor: profesor gradul I, master în Management Educaţional şi Comunicare Instituţională, doctorand în Filologie, mentor, formator, specialist în Managementul Proiectelor, metodist, auditor naţional şi internaţional în domeniul calităţii în educaţie

27


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

2.

Florescu Daniela-Mihaela

instrumente manageriale folosite:

3. documente manageriale: Portofoliul Complet al directorului 4.

tipul de management: democratic-participativ

5. stilul managerial: Deschis, Informaţia circulă atât pe orizontală, cât şi pe verticală •

Reprezentare internă şi externă

Legalitatea încadrării şi politica de personal etc

Comunicare în interiorul şi în afara organizaţiei este reglementată printr-o procedură şi modul de circulaţie a informaţiei beneficiază de atenţie din partea managementului

Copiii beneficiază de siguranţă fizică şi protecţie în spaţiul grădiniţei

Fără absenteism;

Activităţi sociale şi culturale şi numeroase premii la concursuri naţionale şi

internaţionale, proiecte europene şi naţionale, judeţene şi interjudeţene, numeroase acţiuni de voluntariat •

Permanent s-a urmărit satisfacerea cerinţelor părinţilor; Grădiniţa nr. 11 Căsuţa

bucuriei este recunoscută pentru serviciile pentru părinţi prin programele pentru părinţi, cursurile organizate pentru aceştia pentru facilitarea comunicării dintre părinţi şi copii, părinţi şi personalul unităţii, Grădiniţa de vară organizată pentru a veni în sprijinul părinţilor şi copiilor care solicită activităţi pe perioada verii. 

Mediul de provenienţă al copiilor : - Familii cu nivel de şcolarizare : - superior : 53 % - mediu : 32 %

28


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

 Calitatea personalului didactic : calificat 100 % cu studii superioare, dintre care urmează cursuri Postuniversitare-3 cu studii superioare de scurtă durată-2 Cu studii medii-8

Calitatea procesului instructiv – educativ : - Copiii au fost evaluaţi astfel : CA – 75 %, CD – 25 %,.

- Copiii care au frecventat grădiniţa noastră au rezultate foarte bune la şcoală-80%

29


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

- Media frecvenţei este în proporţie de 90 %. Climatul afectiv şi relaţiile interpersonale din unitate sunt propice desfăşurării unui proces instructiv-educativ eficient. Se urmăreşte în permanenţă crearea unor structuri participative în care să fie reprezentate toate grupurile de interes ale grădiniţei. Echipa profesională a unităţii are o relaţie activă cu mediul social, asigurând un parteneriat efectiv şi o implicare complexă şi profundă a grădiniţei în comunitate şi acămnităţii în grădiniţă. Relaţiile cadre didactice-grădiniţă sunt etice şi afective, iar sitemele de comunicare între conducere şi întreg personalul grădiniţei sunt deschise spre colaborare şi echipă.

3.c. Cultura organizaţionalã „A fi dascăl – educator – reprezintă nu o meserie, ci o vocaţie. Grădiniţa trebuie să vadă în fiecare copil care îi calcă pragul, copilul unic spre care se îndreaptă toată atenţia şi grija.”, Cultura este pentru organizatie ceea ce personalitatea este pentru individ” Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional superior. Cultura organizaţională, ca mediu intern ce caracterizează fiecare organizaţie determinând eficienţa acesteia, dobândeşte şi în grădiniţă valenţe specifice. Există o istorie a organizaţiei, dată de tradiţiile grădiniţei, de simboluri, valori, atitudini. Mediul simbolic care însoţeşte copiii pe parcursul perioadei în care sunt membrii grădiniţei generează un sentiment de apartenenţă, sentimnent care oferă copilului securitatea şi stabilitatea de care are nevoie. Valorile dominante sunt : cooperare, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respect pentru profesie, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Desigur că se întâlnesc şi cazuri de individualism, rutină, conservatorism. Conducerea grădiniţei a elaborat R.O.I., care cuprinde norme privind atât activitatea copiilor cât şi a cadrelor didactice, atribuţiile directorului, Servicii de inovaţie metodologico – didactică referitor la activităţile educative existente, Relaţia cu părinţii şi familiile copiilor, etc. Climatul organizaţiei este unul deschis, de toleranta si cooperare, dinamic si inovator, incluziv, caracterizat de dinanism şi grad înalt de angajare a membrilor

30


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

instituţiei; climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, Simboluri : culoarea verde, căsuţa bucuriei, insigne, eşarfe galbene, , denumirea unităţii

de

„Căsuţa

bucuriei”,

carte

de

onoare,

pagina

web

a

grădiniţei:

www.casutabucuriei.ro

Ceremonii şi ritualuri : - deschiderea festivă a anului şcolar - serbare aniversară anuală la centrul „Reduta” în data de 28 mai când Grădiniţa îl comemorează pe patronul ei spiritual Tudor Vladimirescu - acordarea publică a premiilor şi distincţiilor - serbarea zilelor de naştere festiv (ale copiilor şi cadrelor didactice şi nedidactice) - sărbătorirea în mod festiv şi tradiţional : 8 Martie, Spring Day, Ziua Pământului, Ziua Copilului, sărbătoarea Dovleacului, Expoziţia anuală Toamna mândră, darnică, Ziua reciclării: Amprenta mea ecologică-5 aprilie pensionări - ceremonii festive organizate cu prilejul absolvirii grădiniţei de către grupa care pleacă la şcoală (robe, serbări, petreceri)

31


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

32

Florescu Daniela-Mihaela


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Grădiniţa a trebuit să facă faţă unor provocări: să-şi conserve identitatea şi unitatea în contextul în care există un grup de membri ai grădiniţei care pleacă şi vin în fiecare an (copii pe de o parte, cadre didactice netitulare, de cealaltă parte), acest fenomen putând genera instabilitate şi poate afecta unitatea şi colaborarea. Mediul intern este în anul 2013 stabilizat ca urmare a încetării fluctuaţiei permanente a personalului didactic, având 14 cadre didactice titulare din 16. Aceasta duce la consecvenţă şi dorinţă de îmbunătăţire a modului de organizare a ceremoniilor şi ritualurilor organizaţiei preşcolare.

Grădiniţa nr. 11, Braşov a încercat să facă faţă

provocării de a conserva identitatea şi unitatea print-un sistem de ceremonii şi ritualuri. Şi-a pus la punct un sistem de proceduri, obiceiuri, tradiţii, de simboluri şi valori care dau membrilor organizaţiei sentimentul de apartenenţă, de mândrie şi dorinţă de implicare şi automat de a fi motivaţi. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă copiii pregătesc colinde şi programe artistice pe care le prezintă în cadrul unei serbări părinţilor, invitaţilor. Grupele se colindă între ele şi îşi împărtăşesc tradiţii şi obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă. Un alt moment important este acela când copiii care se pregătesc de intrarea la şcoală merg în vizită la colegii de clasa I care au părăsit grădiniţa cu un an înainte. Elevii claselor I le povestesc colegilor preşcolari cum era când ei erau preşcolari:ce activităţi desfăşurau, ce lucruri deosebite au învăţat, ce spectacole au pregătit. Se generează astfel un sentiment de continuitate, de apartenenţă la un trecut, la valori comune. 33


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Cu ocazia Paştelui se organizează un spectacol cu momente de teatru, prilej ca preşcolarii din grupe diferite să participe la activităţi comune. In fiecare an şcolar la începutul lunii mai sau cu o lună înainte de organizarea înscrierilor în grădiniţă se organizează „ Ziua porţilor deschise” ocazionată de sărbătoarea Grădiniţei. În fiecare toamnă la Grădiniţa 11 se organizează „ Sărbătoarea bostanilor” ŞI Expoziţia „ Toamnă, mândră, darnică” expoziţie şi spectacol care au intrat deja în tradiţia Grădiniţei. La terminarea grădiniţei de către copiii care pleacă la şcoală se organizează spectacole, o ceremonie de „absolvire”.

34


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Primirea noilor colegi (cadre didactice) în grădiniţă are şi ea ca scop realizarea coeziunii colectivului, aceştia fiind prezentaţi în organizaţie, daţi în grija colegilor cu experienţă profesională şi fiind informaţi despre tradiţiile, valorile, realizările, dar şi unele neîmpliniri ale grădiniţei.

Dezvoltare curriculară Se recurge la consultarea părinţilor pentru stabilirea CDŞ-urilor. Grădiniţa beneficiază de materiale curriculare pentru fiecare nivel de vârstă(planuri de învăţământ, programe şcolare, auxiliare curriculare, caiete de lucru, ghiduri, materiale didactice moderne si inovative). Materialele şi auxiliarele curriculare moderne sunt insuficiente în grădiniţă, dar constituie o preocupare permanentă a managementului grădiniţei şi se fac eforturi considerabile pentru îmbunătăţirea acestui sector. Strategiile didactice utilizate sunt întotdeauna moderne, cadrele didactice având o preocupare permanentă pentru formare continuă şi performanţă. Directorul grădiniţei este un colaborator eficient al ISJ în calitate de metodist, formator în cadrul CCD Braşov, doctorand fapt care îi conferă posibilitatea să aibă acces direct la informaţii privind formările şi tendinţele moderne în domeniul educaţiei timpurii. Directorul Grădiniţei împreună cu membrii conducerii educative sunt responsabili pentru funcţionarea şi calitatea Serviciilor de Formare la nivelul Instituţiei Educaţionale.

Analiza mediului extern Grădiniţa nr. 11 funcţionează in municipiul Braşov, cunoscut şi ca fiind “oraşul de la poalele Tâmpei”, reşedinţa judeţului. Brasovul este atestat documentar in anul 1234 in Catalogul Ninivensis cu numele de Corona. In a doua jumatate a secolului al XIV- lea, este confirmat drept centru administrativ si eclesiastic al Ţării Bârsei, (Corona, Kronstadt, Brasso), "orasul liber regal", unul dintre centrele economice si culturale ale Transilvaniei. Conform Planului Naţional de Dezvoltare, judeţul Braşov face parte din Regiunea 7 Centru alături de judeţele: Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu si Alba. Populaţia Braşovului este de 319908 locuitori în anul 2012.

35


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

În anul 1990, numărul total al grădiniţelor existente în România era de 12.529. In 2007, numărul acestora a ajuns la doar 1.731. În acelaşi timp, numărul copiilor cuprinşi în învăţământul preşcolar a scăzut de la 750.000 la 650.000, aceasta scădere datorându-se atât reducerii numărului de grădiniţe, cât şi scăderii natalităţii. Reducerea numărului grădiniţelor din sistemul public a generat un deficit de locuri, deficit care a dus la o explozie a numărului de grădiniţe particulare. În toţi aceşti ani, personalul didactic a variat în jurul cifrei de 37.000, astfel că numărul preşcolarilor ce revin unui cadru didactic a scăzut de la 20 în 1990, la 17-18 în 2007. În ceea ce priveşte rata brută de cuprindere în învăţământul preşcolar, aceasta a ajuns la 77.8% în 2008, în creştere semnificativă faţă de procentul de 67.5% înregistrat în 2001, dar sub media UE care este de 88%. La nivelul judeţului Braşov în ceea ce priveşte învătîmântul preşcolar se observă o scădere drastică după revoluţie până în 2002 după care se observă o uşoară creştere până în 2009. La nivelu învăţământului preşcolar pentru intervalul studiat 1990-2010 se poate observa o scădere din 1990 de la valori de la 20539 până în 2004 când scade la valori de 14444 după care se remarcă o creştere constantă până în 2010 datorită creşterii natalităţii din 2002.

Tab.1. Evoluţia populaţiei preşcolare 1990-2009 Jud. Braşov Ani

Preşcolar

36

1990/

2000/

2001/

2002/

2003/

2004/

2005/

2006/

2007/

2008/

1991

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

20539

15068

14444

15125

15302

15388

15442

15847

15814

16425


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Cartierul în care este poziţionată Grădiniţa este cartierul Tractorul relansat în ultimii ani şi care oferă o poziţie bună Grădiniţei în ceea ce priveşte potenţialul populaţiei preşcolare. Pozitionarea gradinitei in cartier este prezentata in figura urmatoare:

Cartierul este în plină expansiune,

au apărut semnele unei revitalizări prin

deschiderea sau modernizarea de societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea în zona grădiniţei, cum ar fi: Metabras, Baumax, Citroen, Agetaps, Vodafone, Recobol, Fartec şi extinderea cartierului cu o zonă rezidenţială de case care a împrospătat, dinamizat activitatea şi a redat cartierului populaţia şcolară. S-a dezvoltat şi domeniul serviciilor (comerţ, activităţi financiar-bancare, administraţie publică, reparaţii auto, TV-cablu, sănătate si asistenţă socială, învăţământ, etc.). În apropierea grădiniţei s-a construit un cartier nou de case, care aduce un suflu nou zonei şi un potenţial ridicat pentru creşterea populaţiei preşcolare. Grădiniţa funcţionează în imediata vecinătate a unei Centru de zi pentru copii nou şi modern, dar şi a Centrului pentru vârstnici care permite o educaţie având la bază În apropierea grădiniţei se află Şcoala Generală nr. 15 Braşov, Şcoala Generală nr. 30 Braşov , precum şi Academia Forţelor Aeriene, Universitatea Transilvania.

37


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Alte instituţii care îşi desfăşoară activitatea în apropierea grădiniţei sunt: Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă, Biserica (de pe strada Aurel Vlaicu). Zona este atractivă şi datorită centrului pentru recreere şi sport „Parcul acvatic”. Ca urmare a revitalizării zonei s-a constatat creşterea solicitărilor de înscrieri în învăţământul preşcolar. Acest fapt nu este o urmare directă a creşterii natalităţii, ci pentru că la Grădiniţa nr. 11 Braşov vin copii din zonele limitrofe (Bartolomeu, Stupini) şi ca urmare a dezvoltării cartierului rezidenţial de pe strada Bronzului şi a creşterii calităţii serviciilor oferite de grădiniţă. Răspunzând cerinţelor sociale şi comunitare, exigenţelor legate de propria evoluţie şi principiilor parteneriatului, grădiniţa va putea să orienteze întregul său demers asupra copiilor, care trebuie să devină centrul de interes al oricărui parteneriat practicat în domeniul educaţiei, prin creşterea numerică şi calitativă a activităţilor extracurriculare şi extraşcolare. Grădiniţa trebuie să fie activă în crearea numărului şi calitătii activităţilor extracurriculare date fiind posibilităţile numeroase şi atractive pe care le oferă zona în care este situată. Grădiniţa trebuie să atragă diferitele categorii şi instituţii din zonă în sfera parteneriatului educaţional.

CAPITOLUL III: Analiza SWOT Analiza diagnostică s-a realizat folosind metoda SWOT pe următoarele domenii funcţionale: resurse umane; resurse financiare şi materiale; dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat curriculum în contextul reformei

38


Analiza – diagnoză a situaţiei din Grădiniţa nr. 11 ca bază a stabilirii direcţiilor de dezvoltare Analiza S.W.O.T.

Parametrii de analiză 1. Resurse umane Cadre didactice pregătire iniţială, continuă

Puncte tari

Puncte slabe

Ameninţări

Oportunităţi

Direcţii de acţiune

• toate cadrele didactice sunt calificate, foarte bine pregătite şi motivate profesional prin proceduri interne • calitatea pregătirii cadrelor didactice este reflectată în număr mare de cadre didactice titulare (100 %) având gradul didactic II şi I • cadre cu dublă specializare • cadre cu studii superioare sau în curs de finalizare a studiilor • deschiderea educatoarelor faţă de noua abordare educaţională prevăzută de programa instructiveducativă • participarea directorului la

• fluctuaţie relativ mare a cadrelor, cu repercursiuni negative asupra continuităţii în asigurarea calităţii • lipsa consilierului şcolar cu normă întreagă (există cu un sfert de normă) • salarizare nesatisfăcătoare

• Plecarea unor cadre didactice tinere din grădiniţă spre alte sectoare de activitate, mai bine plătite • Inerţia unor cadre didactice • Dezinteres pentru învăţarea unor limbi străine • Diminuarea posibilităţilor financiare duce la scăderea posibilităţilor de perfecţionare a profesorilor

• Posibilităţi de informare şi documentare în scopul perfecţionării (publicaţii, internet) • Existenţa unor burse individuale pentru cadre didactice; • câştigarea concursului pentru acordarea gradaţiei de merit • diversificarea ofertei de perfecţionare pe diverse domenii • schimburi de experienţă judeţene, interjudeţene, naţionale, internaţionale

• stimularea dezvoltării calităţii formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice • motivarea şi implicarea cadrelor didactice în actul decizional • păstrarea debutantelor în sistem • stimularea suportului profesional pentru logopedie • asigurarea unei distribuţii corecte, cu rol stimulativ, a salariilor de merit • găsirea celor mai eficiente căi de creştere a prestigiului profesiunii de educatoare • iniţierea de


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Parametrii de analiză

Puncte tari numeroase formări manageriale • existenţa în unitate a unui număr de metodişti şi formatori, la nivel judeţean • perfecţionare continuă prin activitatea metodică organizată şi motivată bine • colaborarea cu CCD, Univ. Transilvania, comunitatea locală pe linia perfecţionării • climat educaţional adecvat • cadre didactice autori de auxiliare didactice, reviste, cărţi, îndrumătoare • cadre colaboratori ai diferitelor comisii şi organizaţii • disponibilitatea educatoarelor de a colabora cu învăţătorii, profesorii de limbi

40

Puncte slabe

Florescu Daniela-Mihaela

Ameninţări

Oportunităţi

Direcţii de acţiune colaborări internaţionale • continuarea schimburilor/parteneria telor cu grădiniţe din judeţ, din afara judeţului


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Parametrii de analiză

Resursa umană – copiii preşcolari / familii

41

Puncte tari moderne, etc., cu familiile copiilor şi specialişti din diferite domenii • prezenţa logopedului în unitate • opţiunea părinţilor în proporţie de 98 % pentru program prelungit • opţiunea părinţilor pentru grupa pregătitoare în grădiniţă • integrarea copiilor cu NES şi acceptarea lor de către cadre, copii, părinţi • prezenţa medicului pediatru în grădiniţă • activităţile de consiliere şi informare pentru părinţi • creşterea continuă a numărului de părinţi ce solicită înscrierea copiilor în Grădiniţa nr.

Puncte slabe

• supraaglomerare a grupelor de copii • lipsa a consilierului şcolar din grădiniţă cu normă întreagă în Grădiniţă • imposibilitatea de a satisface toate cererile de înscriere

Florescu Daniela-Mihaela

Ameninţări

• comunicarea cu copiii a părinţilor, datorită programului de lucru foarte aglomerat, pe care mulţi dintre ei îl au • imposibilitatea de suplimentare a numărului de grupe lipsa spaţiilor

Oportunităţi

• derularea programului „Părinţi mai buni, copii mai buni!” • buna convieţuire cu copiii de alte etnii • educaţia inclusivă, pentru diversitate culturală oferită • cursurile, programeleGrădiniţa de vară pentru părinţi

Direcţii de acţiune

• găsirea unor modalităţi de cuprindere a tuturor copiilor ce doresc să frecventeze Grădiniţa nr. 11 • identificarea unor modalităţi eficiente de colaborare cu părinţii • găsirea unor soluţii eficiente destinate monitorizării educative a copiilor cu părinţi foarte ocupaţi chiar şi în week-end • găsirea unor soluţii de înscriere a copiilor de 2-3 ani în grădiniţă • Integrarea copiilor începând cu vârsta de 2 ani în grădiniţă, în


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Parametrii de analiză

Puncte tari

Puncte slabe

Florescu Daniela-Mihaela

Ameninţări

Oportunităţi

11 • interes manifestat de marea majoritate a părinţilor pe latura educativă, dar şi a serviciilor specifice pentru familii Resurse materiale şi financiare

42

• clădire modernă, spaţioasă, luminoasă • săli de clasă amenajate individualizat, sectorizate permanent, amenajate cu respectarea cerinţelor noului curriculum preşcolar şi a legislaţiei în vigoare • o gamă variată de materiale didactice, jucării • existenţa unui fond relativ mare de carte (atât de specialitate cât şi pentru copii) • calculatoare

Direcţii de acţiune acord cu pricipiile educaţiei timpurii • Preluarea şi demararea unui proces integrator a copiilor din creşa nr. 5

• număr insuficient de săli de clasă în comparaţie cu solicitările la înscrieri • existenţa legislaţiei actuale care nu încurajează agenţii economici în vederea efectuării de sponsorizări • lipsa unei sală de spectacole şi a unor săli de mese , clasele având triplă funcţionalitate • Lipsa unui cabinet de asistenţă psihopedagogică dotat corespunzător

• dificultate în atragerea resurselor extrabugetare datorită legislaţiei în vigoare

• Descentralizarea şi autonomie instituţională • Identificarea şi valorificarea surselor extrabugetare de finanţare • programele Guvernului de a construi noi grădiniţe • crearea unor oportunităţi de finanţare a unităţilor de învăţământ prin proiecte • Colaborarea strânsă cu primăria

• dezvoltarea şi îmbunătăţirea bazei materiale prin : - mărirea numărului de calculatoare - amenajarea unui teren de sport în colaborare cu ISJ şi Primăria Braşov


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Parametrii de analiză

Dezvoltarea relaţiilor comunitare

43

Puncte tari pentru uzul cadrelor cât şi calculatoare pentru uzul copiilor • televizoare • D.V.D.-uri • radio casetofoane • copiatoare, imprimante, fax, telefon R.D.S. şi Romtelecom • gestionarea corectă a fondurilor bugetare • obţinerea de fonduri extrabugetare din sponsorizări • curte mare, amenajată • managemntul eficient în atragerea fondurilor extrabugetare şi utilizarea acestora eficientă • parteneriate cu diferite instituţii : Poliţia Braşov, Poliţia comunitară, Consiliul

Puncte slabe

Florescu Daniela-Mihaela

Ameninţări

Oportunităţi

Direcţii de acţiune

pentru alocarea fondurilor necesare

• cadru legislativ ambiguu privind modalităţile de colaborare şi

• programul extrem de încărcat al diferiţilor colaboratori

• derularea proiect Comenius Derularea Proiect Da Vinci, Socrates

• dezvoltarea, amplificarea colaborării pe diferite proiecte cu factorii


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Parametrii de analiză

44

Florescu Daniela-Mihaela

Puncte tari

Puncte slabe

Ameninţări

Oportunităţi

Direcţii de acţiune

judeţean, Şcoala Generală nr. 15 şi 30, Prima Şcoală Românească, Direcţia Silvică, Centrul pentru Vârstnici,etc. • colaborare cu : ISJ Braşov, Primăria şi Consiliul Local, CCD, Şcoala Generală nr. 6, 15, 30 şi biserica • Optimizarea relaţiilor de colaborare cu ISJ, Teatrul Liric, Teatrul Dramatic, Teatrul de Păpuşi, Filarmonica, CCD, Centrul de recreere si sport „Parcul acvatic” • colaborare cu instituţii de cultură, firme, agenţi economici, Comprest S.A., Regia Publică Locală a Pădurilor Săcele, I.S.U,etc. • implicarea efectivă a comunităţii locale

parteneriat cu agenţii economici

• solicitarea acestor parteneri, de către multe instituţii • situaţia economică actuală determină neimplicarea sau implicarea diminuată a unor pasrteneri, agenţi econimici în viaţa grădiniţei ♦ Deteriorarea nivelului de trai; ♦ Dezinteresul unor părinţi pentru performanţă • Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul unităţilor preşcolare

• participarea agenţilor economici la conducerea grădiniţei poate fi un argument în plus pentru aceştia de a contribui la modernizarea grădiniţei • rolul comunităţii locale în modul de funcţionare a unităţii • Derularea programului” Păriniţi mai, buni, copii mai buni”

comunităţii locale • motivarea factorilor comunităţii locale pentru implicarea şi mai activă în activitatea grădiniţei, prin direcţii de acţiune comună : „Copiii de astăzi, cetăţenii de maine” • demersuri pentru constituirea părinţilor într-o asociaţie a părinţilor


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Parametrii de analiză

Oferte curriculare în contextul reformei

45

Puncte tari prin reprezentanţii săi în conducerea administrativă a grădiniţei • aplicarea corectă şi responsabilă a curriculum-ului naţional • existenţa: Consiliului de curriculum • existenţa documentelor elaborate de MEC referitoare la reforma învăţământului şi curriculum-ului naţional • elaborarea programelor pentru CDŞ care permit aprofundarea sau extinderea disciplinelor prevăzute în trunchiul comun sau a altora noi • elaborarea unui CDŞ care să respecte continuitatea creşăgrădiniţ-şcoală

Florescu Daniela-Mihaela

Puncte slabe

Ameninţări

Oportunităţi

Direcţii de acţiune

• lipsa cadrelor calificate în predarea limbilor străine : germana, limbi asiatice • folosirea cu precădere a metodelor tradiţionale în locul celor moderne datorită reticenţei anumitor cadre didactice

• dorinţa părinţilor de a-şi înscrie copiii la toate activităţile extracurriculare duc la supraaglomerarea programului copiilor lor • instabilitatea legislativă şi nivel înalt de birocraţie în cadrul învăţământului

• existenţa unei legislaţii şi a unei strategii naţionale care consideră învăţământul prioritate naţională • promovarea şi derularea în grădiniţă a unui număr mare de programe naţionale precum : „Organizarea învăţământului preprimar”, ”Educaţia timpurie în contextul reformei actuale în educaţie”, ”Educaţia părinţilor”, ”Metoda proiectelor la

• educaţia pentru asigurarea calităţii în învăţământ • aplicarea metodelor moderne • abordarea în viziune integrată a curriculumului preşcolar • formarea copiilor într-un demers unitar respectând principiile educaţiei timpurii de la 0 la 6 ani • editarea şi publicarea într-o măsură mai mare, de către educatoare, a : unor ghiduri metodice, auxiliare didactice, reviste, articole în reviste de specialitate, cărţi pentru copii


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Parametrii de analiză

Puncte tari • utilizarea soft-urilor educaţionale • ofertă educaţională concretizată în funcţie de cerinţele părinţilor, diferenţiată de a altor unităţi preşcolare • climat adecvat educaţional • derularea unor proiecte precum „Educaţional 2000”,”Matra”, ”Reciclăm hârtiaComprest” • mediatizarea experienţelor pozitive şi a iniţiativelor novatoare în revista grădiniţei „Căsuţa bucuriei”, spectacole televizate în grădiniţă şi în instituţii de cultură • Creşterea responsabilităţii grădiniţei faţă de beneficiarii educaţiei

46

Puncte slabe

Florescu Daniela-Mihaela

Ameninţări

Oportunităţi

Direcţii de acţiune

vârstele timpurii”, „Să citim pentru mileniul III”, „Ecogrădiniţa”, „Piticot” • existenţa programelor comunitare, regionale, europene şi a centrelor culturale străine în vederea formării continue a cadrelor didactice

• abordarea consecventă a educaţiei pentru multiculturalitate, educaţiei civice, multi şi internaţionalism, educaţiei ecologice • existenţa în oferta Curriculară şi extracurriculară la decizia grădiniţei a unor ansambluri de dansuri şi grupuri vocale


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Parametrii de analiză

Puncte tari • Activităţi extracurriculare: excursii, activităţi culturale, concursuri, reuniuni organizate în colaborare cu familia etc. • Certificarea sistemului de calitate a grădiniţei de către organisme naţionale şi internaţionale • Implementarea modelului de excelenţă după norma CEIF, normă de calitate europeană pentru serviciile pentru copii şi familii

47

Puncte slabe

Florescu Daniela-Mihaela

Ameninţări

Oportunităţi

Direcţii de acţiune


Concluzii Ca urmare a analizei diagnostice SWOT, organizaţia noastră îşi va axa în continuare activitatea vizând două direcţii strategice: maximizarea punctelor tari şi a oportunităţilor, minimizarea punctelor slabe şi a ameninţărilor. I. Puncte tari-oportunităţi

Curriculum Valorificând politica MEC de descentralizare a învăţământului, reevaluăm conţinuturile de predare-învăţare compatibilizându-le cu nevoile reale de dezvoltare şi formare ale copilului. Conţinuturile de învăţare se organizează în vederea valorificării potenţialului creativ al copilului şi socializării sale într-un mediu prietenos şi atractiv Proiectarea managerială şi proiectarea didactică sunt întocmite în conformitate cu normele actuale ale calităţii în educaţie. Proiectarea didactică presupune o serie de procese adaptative : combinaţia tematică, flexibilizarea programului adaptat nevoilor părinţilor , a strategiilor de organizare şi desfăşurare a predării, identificarea şi integrarea a noi surse de informaţie şi selecţie a conţinuturilor. Asigurarea unei oferte variate a curriculum-ului la decizia grădiniţei bazată pe opţiunile, dorinţele beneficiarului direct şi indirect.

Resurse umane Pentru asigurarea socializării şi pregătirii pentru şcoală a copiilor grădiniţa beneficiază de personal didactic calificat şi de personal auxiliar pregătit pentru servicii sociale. Pornind de la politica MEC în domeniul activităţii de formare a cadrelor didactice, o parte din personalul grădiniţei beneficiază de experienţă profesională, metodică şi psihopedagogică. Vom incuraja participarea activă a cadrelor didactice la stagii de perfecţionare continuă.


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Valorificând politica MEC vom încuraja participarea atât a profesorilor titulari cât şi a celor suplinitori la: 

obţinerea definitivatului şi a gradelor didactice prin universităţile de statcursuri postuniversitare pentru obţinerea unei duble specializăricursuri de formare continuă organizate de CCD Braşov (orientare şi consiliere, managementul clasei de elevi, management şcolar, abilitare curriculară, informatică, gândirea critică, metode şi tehnici alternative de evaluare şi pedagogie diferenţiată)

Existenţa unei game largi de mijloace de informare şi documentare poate duce la rezultate deosebite în activitatea didactică, precum şi în activitatea de cercetareperfecţionare (prin publicare de articole, referate, seminarii). Existenţa unui număr mare de copii înscrişi permite menţinerea personalului grădiniţei şi în viitor, sporirea acestuia.

Resurse materiale şi financiare Existenţa unor spaţii generoase (clădiri, curte) permite crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ. Descentralizarea şi autonomia instituţională sunt premise pentru identificarea de resurse financiare extrabugetare, care pot duce la îmbunătăţirea bazei materiale existente. Printr-o colaborare eficientă cu autorităţile locale, cu diferite ONGuri sau alte institutii, prin initierea de proiecte pentru obtinerea de fonduri structurale se pot realiza lucrări pentru îmbunătăţirea bazei materiale şi obţine fonduri pentru investiţii şi cheltuieli.

Relaţii comunitare Îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor de prezentare a ofertei educaţionale prin participarea la evenimente, Târgul de oferte pentru grădiniţe, Ziua porţilor deschise, acţiunile iniţiate, certificarea internaţională a unităţii, diversificarea serviciilor, confecţionarea şi oferirea de materiale promoţionale poate creşte prestigiul grădiniţei, consolidarea relaţiilor de parteneriat cu agenţii economici şi autorităţile locale.

49


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Se vor organiza activităţi comune cu parteneri sociali în vederea perpetuării tradiţiilor locale şi a soluţionării nevoilor de educaţie a comunităţii. Atragerea familiei ca partener principal al grădiniţei. Demararea şi întreţinerea relaţiilor transcomunitare prin participarea la proiecte educaţionale Comenius, Leonardo Da Vinci, e-Twining. Crearea unor relaţiilor de parteneriat cu agenţii economici SILNEF, HOLVER, BILKA, autorităţile locale poate creşte interesul comunităţii faţă de grădiniţă în special şi educaţie în general. Se vor organiza activităţi comune cu parteneri sociali în vederea perpetuării tradiţiilor locale şi a soluţionării nevoilor de educaţie a comunităţii. Atragerea familiei ca partener principal al grădiniţei este o prioritate a managementului şcolar. Se pot demara şi întreţine relaţii comunitare prin participarea la proiecte europene. Toate acestea se subscriu calitatii gradinitei de unitate de educatie timpurie europeana.

II Puncte slabe-ameninţări Curriculum Probleme generate de lipsa cadrelor calificate în predarea limbilor străine (germana, limbi asiatice) solicitate de către părinţii copiilor. Lipsa unor metodici de specialitate conforme cu noile cerinţe curriculare editate de specialişti : ex. Institutul de Ştiinţele Educaţiei.

Resurse umane Bugetul mic alocat salarizării duce la diminuarea motivaţiei cadrelor didactice de a profesa în învăţământ. Din cauza imposibilităţii de suplimentare a numărului de grupe (imposibilitatea de extindere a spatiului din cauza sistarii investitiilor de catre administratia locala) încercăm să evităm migraţia copiilor care solicită acum înscrierea în grădiniţa noastră către alte grădiniţe.

50


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Resurse materiale O problemă funcţională importantă este tripla funcţionalitate a sălilor de clasă. Lacunele legislative îngreunează investiţiile sub forma sponsorizărilor, generează neimplicarea comunităţii locale şi a agenţilor economici în susţinerea şi modernizarea bazei materiale a grădiniţei. Finanţarea per capita duce la o supraaglomerarea grupelor de preşcolari pentru acoperirea cheltuielilor unităţii: a salariilor, a utilităţilor.

Relaţii comunitare Implicarea în mică măsură a personalului didactic în elaborarea de proiecte şi parteneriate duce la Dezinteresul unora dintre părinţi pentru educaţie duce la comunicarea deficitară cu aceştia. Deschiderea, cooperarea şi comunicarea cu diferiţi parteneri sociali poate fi benefică pentru grădiniţă.

III. Puncte tari-amenintari Curriculum: Implicarea în mică măsură –datorată numărului mare de copii din unitate existenta cadrelor didactice in promovarea ofertei educatioanale foarte atractive a grădiniţei duce la cunosterea insuficientă a acesteia şi calităţii superioare a educaţiei care se face în grădiniţă

Resurse umane : Desi cadrele didactice tinere au studii superioare si sunt pregatite profesional, nivelul foarte scazut de salarizare duce la plecarea acestora din sistem eforturile de motivare ale managementului si de ale opri in sistem nu da de fiecare data rezultate. Chiar daca exista dorinta si preocuparae de a se perfectiona si de a se specializa sau a/si continua studiile, posibilitatile financiare reduse sunt piedici pentru pregatirea continua a cadrelor didactice

51


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Baza materiala Desi gradinita beneficiaza de spatii generoase, dificultatea in a a atrage fonduri extrabugetare datorita legislatiei duce la nevalorificarae corespunzatoare a acestora sau la intretinerea lor.

Relatiile cu comunitatea Promovarea insuficienta sau pe canalele potrivite a complexitatii relatiilor comunitare si a varietatii de proiecte si parteneriate derulate de gradinita duce la necunoasterea deplina a activitatii gradinitei.

52


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

CAPITOLUL IV: Strategia proiectului ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE T1 : A. Creşterea calităţii actului educaţional la nivelul standardelor europene de performanţă O1 = Creşterea managementului şcolar O2 = Creşterea calităţii personalului didactic O3 = Abordarea unui model educaţional atractiv; O4 = Creşterea calităţii instruirii prin intervenţii asupra : scopurilor, obiectivelor, auxiliarelor didactice, programelor speciale de recuperare şi de individualizare a educaţiei O5 = Creşterea calităţii evaluării O6 = Creşterea calităţii mediului de învăţare O7 = Crearea de servicii integrate şi alternative pentru educaţie şi intervenţie timpurie având în vedere reforma educaţiei timpurii O8 = Creşterea calităţii evaluării O9 = Derularea de proiecte şi programe educaţionale O10 = Dezvoltarea programelor de comunicare şi colaborare cu familia O11 = Dezvoltarea programelor de comunicare şi colaborare cu comunitatea O12 = Dezvoltarea unor programe de colaborare şi integrare europeană

T2 :B. Modernizarea bazei materiale a grădiniţei O1 = Modernizarea clădirii O2 = Creşterea capacităţii financiare si de de autofinanţare a unităţii O3 = Gestionarea eficientă a resurselor financiare; O4 = Creşterea calităţii vieţii preşcolare O5 = Optimizarea folosirii spatiilor O6 = Achiziţionare mobilier modern adecvat vârstei prescolare şi de jocuri şi jucării specifice; O7= Realizarea şi procurarea unor mijloace didactice funcţionale, auxiliare;

53


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

T3 :C. Formarea, consolidarea unui colectiv motivat, creativ şi performant O1 = Creşterea calităţii personalului didactic O2 = Dezvoltarea intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării permanente O3 = Pregătirea educatoarelor în domeniul educaţiei de tip inclusiv, al educaţiei timpurii şi al serviciilor pentru familii O4 = Dezvoltarea managementului grupei O5 = Implicarea educatoarelor în acţiuni de cercetare pentru crearea de noi materiale informaţionale şi instrumente didactice O6 = Motivarea cadrelor didactice performante O7 = . Formarea personalului în sensul comunicării, cooperării şi parteneriatului

T4: D. Promovarea imaginii grădiniţei la nivel local, regional, naţional, internaţional O1 = creşterea prestigiului grădiniţei O2 = informarea părinţilor în legătură cu oferta educaţională a grădiniţei O3= asigurarea fluxului informaţional O4 = promovarea conceptului de „CEA MAI PRIETENOASĂ GRĂDINIŢĂ” O5 = diversificarea serviciilor educaţionale şi promovarea acestora O6 = extinderea şi transparenţa comunicării interne în vederea asigurării implicării mediului extern

DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ALE GRĂDINIŢEI NR. 11 CORELAREA CU DOMENIILE MANAGERIALE A. Creşterea calităţii actului educaţional la nivelul standardelor europene de performanţă Optiuni strategice A1. Creşterea managementului şcolar A2. Creşterea calităţii activităţii copiilor. Creşterea calităţii vieţii preşcolare A3. Abordarea unui model educaţional atractiv; 54

Domeniul functional Curriculum Resurse umane Curriculum Resurse umane Baza materială Curriculum


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Optiuni strategice A4. Creşterea calităţii instruirii prin intervenţii asupra : scopurilor, obiectivelor, auxiliarelor didactice, programelor speciale de recuperare şi de individualizare a educaţiei A5. Creşterea calităţii evaluării A6. Creşterea calităţii mediului de învăţare A7. Crearea de servicii integrate şi alternative pentru educaţie şi intervenţie timpurie având în vedere reforma educaţiei timpurii A8. Introducerea strategiilor didactice specifice educaţiei de tip inclusiv; A9. Derularea de proiecte şi programe educaţionale

A10. Dezvoltarea programelor de comunicare şi colaborare cu familia

A11 Dezvoltarea programelor de comunicare şi colaborare cu comunitatea A12. Dezvoltarea unor programe de colaborare şi integrare europeană

Domeniul functional Curriculum

Curriculum Baza materială Curriculum Resurse umane Curriculum Curriculum Resurse umane Relatii cu comunitatea Curriculum Resurse umane Relatii cu comunitatea Curriculum Resurse umane Relatii cu comunitatea Curriculum Resurse umane Relatii cu comunitatea

B. Modernizarea bazei materiale a grădiniţei conform standardelor europene Optiuni strategice B1.Modernizarea cladirii B2. Creşterea capacităţii financiare a unităţii şi de autofinanţare B3. Gestionarea eficientă a resurselor financiare; B4. Creşterea calităţii vieţii preşcolare B5. Optimizarea folosirii spatiilor B6. Achiziţionare mobilier modern adecvat vârstei prescolare şi de jocuri şi jucării specifice; B7. Realizarea şi procurarea unor mijloace didactice funcţionale, auxiliare; C. Formarea unui colectiv motivat, creativ şi performant

55

Domeniul functional Resurse financiare Relaţii cu comunitatea Resurse financiare Relaţii cu comunitatea Resurse financiare Baza materială Curiculum Baza materială Baza materială Baza materială Curiculum


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Optiuni strategice

Domeniul functional

C1. Creşterea calităţii personalului didactic C2. Dezvoltarea intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării permanente

Resurse umane Resurse umane

C3. Pregătirea educatoarelor în domeniul educaţiei de tip inclusiv, al educaţiei timpurii şi al serviciilor pentru familii C4. Dezvoltarea managementului grupei

Curriculum Resurse umane Curriculum Resurse umane Baza materială Curriculum Resurse umane Resurse umane Resurse financiare Resurse umane Resurse financiare Relaţii cu comunitatea

C5. Implicarea educatoarelor în acţiuni de cercetare pentru crearea de noi materiale informaţionale şi instrumente didactice C6. Motivarea cadrelor didactice performante C7. Formarea personalului în sensul comunicării, cooperării şi parteneriatului

D. Promovarea imaginii grădiniţei la nivel local, regional, naţional Optiuni strategice D1. Creşterea prestigiului grădiniţei

Domeniul functional Curriculum Resurse umane Resurse financiare Relaţii cu comunitatea

D2. Informarea părinţilor în legătură cu oferta educaţională a grădiniţei

D3. Asigurarea fluxului informaţional

D4. Promovarea conceptului de „GRĂDINIŢĂ PRIETENOASĂ” D5. Diversificarea serviciilor educaţionale şi promovarea acestora D6. Extinderea şi transparenţa comunicării interne în vederea asigurării implicării mediului extern

56

Resurse umane Relaţii cu comunitatea Curriculum Resurse umane Relaţii cu comunitatea Resurse umane Relaţii cu comunitatea Relaţii cu comunitatea Relaţii cu comunitatea Resurse umane


PLAN OPERAŢIONAL DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI PENTRU 2011 – 2015 Domeniul: Curriculum Nr. crt.

1

2

3

Optiuni

A1

A1

A1

Acţiuni

Proiectarea şi implementarea strategiei de dezvoltare instituţională

• Elaborarea unui CDŞ care să răspundă nevoilor comunităţii locale, parintilor, copiilor-germană, engleză, dansuri de societate, şah, educaţie ecologică, • Implementarea unui sistem de calitate international pentru că activitatea de organizare a Managementului Instituţiei Educaţionale este orientat în vederea furnizării unui serviciu de calitate şi are ca scop căutarea constantă a eficienţei proceselor, simplificarea gestionării şi optimizarea relaţiilor dintre subiecţi, atât interni cât şi externi, în vederea îmbunătăţirii continue, a corespondenţei valorilor între grădiniţă şi mediul extern, a diversificării competenţelor şi a

Termen

permanent

Septembrie 2012

Permanent

Responsabili

Indicatori de performanţă

- director - cadre didactice - Consiliul de administraţie al grădiniţei

Proiectul de dezvoltare instituţională aprobat de Consiliul de Administratie al inspectoratului şcolar

- director; - cadre didactice

Document aprobat de consiliul de administraţie a grădiniţei

- director - cadre didactice -C.Adm.

Raport al managementului si CEAC privind implementarea acestui sistem de calitate


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Nr. crt.

Optiuni

Florescu Daniela-Mihaela

Acţiuni

Termen

Responsabili

Indicatori de performanţă

funcţionalităţii multiple a activităţilor

• Proiectarea, organizarea ,

coordonarea şi evaluarea procesului instructiv-educativ în vederea realizării unui demers educaţional de calitate

• Soluţionarea, prin mediere şi

negociere a situaţiilor conflictuale în vederea asigurării unui climat de încredere şi responsabilitate

• Gestionarea resurselor 4

A2: Creşterea calităţii personalului didactic

materiale şi financiare în funcţie de priorităţile planului managerial cu respectarea legislaţiei generale şi specifice

• Promovarea valorilor naţionale

şi europene în educaţie prin programe şi parteneriate

• Selectarea traseului propriu de

formare pentru dezvoltarea carierei în concordanţă cu aspiraţiile personale şi cu specificul instituţiei • Dezvoltarea competenţei generale a cadrelor didactice – cunoaşterea

58

Permanent

- director

Planuri de actiune Acorduri de parteneriat Plan privind traseul profesional propriu


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Nr. crt.

Optiuni

Florescu Daniela-Mihaela

Acţiuni limbilor străine, utilizarea tehnologiilor moderne, informare pedagogică, etc. • Dezvoltarea unor noi strategii, metode şi stiluri de predare, dezvoltarea materialelor didactice • Îmbunătăţirea caracteristicilor personale – formarea iniţială, didactică, grade experienţă didactice, vârstă, etc. • Păstrarea debutantelor în sistem • Îmbunătăţirea formării cadrelor didactice la nivelul unităţii prin schimburi de experienţă, interasistenţe, predare în echipă • Îmbunătăţirea formării externe a cadrelor - CCD, în cadrul proiectelor de reformă Academica, etc. • Participarea la cursuri de formare • pentru asigurarea competentei de a deveni formatori si la activităţi de formare în cadrul Serviciilor pentru copii şi familii, Asigurarea unei distribuţii corecte cu rol stimulativ a salariilor de merit, alte premii şi distincţi

59

Termen

Responsabili

Indicatori de performanţă


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Nr. crt.

Optiuni

5

A3:Abordarea unui model educational atractiv

6

Abordarea unui model educational atractiv

7

A4: Creşterea calităţii instruirii prin intervenţii asupra : scopurilor, obiectivelor, auxiliarelor didactice, programelor speciale de recuperare şi de individualizare a educaţiei

8

A4

60

Florescu Daniela-Mihaela

Acţiuni • Crearea de alternative de flexibilizare în program şi operarea unor modificări în furnizarea serviciilor, adoptate în vederea favorizării exigenţelor familiilor şi a îmbunătăţirii calităţii serviciului. • Realizarea unor programe si activitati care sa fie percepute de către copii şi educatori ca medii de socializare şi locuri de învăţare a experienţelor de viaţă şi de joc, pentru dezvoltarea socio-culturală, senzorială, psihică, intelectuală şi motorie a copiilor şi dobândirea autonomiei personale • Derularea proiectului „ Modalităţi inovatoare de aplicarea a curriculumului preşcolar”

Termen

Indicatori de performanţă

Permanent

- cadre didactice

Plan de actiune ale acestor programe alternative

2011-2015

- cadre didactice -Director -ISJ

Raport de monitorizare a derularii proiectelor

- cadre didactice

Elaborarea de către fiecare grupă a unui astfel de program

- director

Raport privind situaţia pe grupe a documentelor

Elaborarea de programe de recuperare şi de individualizare a educaţei

 Abordarea consecventă a educaţiei pentru multiculturalitate, educaţiei civice, educaţiei ecologice Elaborarea de programe pentru

Responsabili

Permanent


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Nr. crt.

Optiuni

9

A4

A5:Creşterea calităţii evaluării

10

A6: Creşterea calităţii mediului de învăţare

11

12

A7

61

Florescu Daniela-Mihaela

Acţiuni încurajarea unui comportament nediscriminatoriu Conceperea de scenarii pentru softuri educaţionale • Observarea sistematică a activităţii copiilor • Evaluarea permanentă a performanţelor copiilor • Elaborarea de portofolii de evaluare • Implementarea programului naţional “ Evaluare pentru performanţă” • Personalizarea grupelor prin achiziţia de mobilier şi noi echipamente care să îmbunătăţească climatul şi ambianţa • Personalizarea grupelor cu sigle şi forumuri pe Suntparinte.ro • Elaborarea unei proceduri şi unui regulament privind siguranţa fizică şi psihică a copiilor din grădiniţă • Calitatea relaţiei cadrului didactic – Copil • Participare la programul “Educaţia timpurie în contextul reformei actuale în educaţie”

Termen

Responsabili

- cadre didactice

Semestrial In cadrul evaluarilor iniţiale şi continue

Permanent

Permanent

- cadre didactice - director - copii

- cadre didactice - director

- responsabilul comisiei metodice - director

Indicatori de performanţă

Trimiterea la concurs a cel puţin 2 scenarii

Toate grupele prezintă portofoliile

Elaborarea a cel putin 2 proceduri si a unui regulament privind creşterea calităţii mediului de învăţare

Cel puţin o dată pe semestru se raportează stadiul


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Nr. crt.

Optiuni

Florescu Daniela-Mihaela

Acţiuni

Termen

Responsabili - cadre didactice

13

A8

A9 Derularea de proiecte şi programe educaţionale

14

62

 Elaborarea unui programparteneriat cu CJRAE pentru integrarea facilă a copiilor cu nevoi speciale şi educarea familiior acestora • Accesul la servicii logopedice şi de Consiliere Continuarea proiectelor aflate în derulare: • “Educaţia timpurie în contextul reformei actuale în educaţie” Promovarea şi desfăşurarea proiectelor naţionale: • “Sa citim pentru mileniul trei’’ • “Ecogrădiniţa” • “Piticot” • “Alimentaţie sănătoasă, pentru copiii sănătoşi” • Formarea unor comportamente civilizate prin EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE; • Socializare prin EDUCAŢIE RUTIERĂ – EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ; • EDUCĂM AŞA! – Modalitate de îmbunătăţire a situaţiei copilului în familie prin educaţia părinţilor;

Sept. 2012

Permanent

Indicatori de performanţă derulării programului

- cadre didactice

- cadre didactice

Cel puţin o dată pe semestru se analizează rezultatele Sept. 2012


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Nr. crt.

Optiuni

Florescu Daniela-Mihaela

Acţiuni • METODA PROIECTELOR” Şansa unui învăţământ preşcolar, orientat spre valori culturale şi management performant; • „Centrele de resurse şi informare în Comunitate”; Iniţierea unor noi proiecte pentru dezvoltarea şi aplicarea inovativă a curriculumului, relaţiilor cu comunitatea şi familiile copiilor Identificarea unor noi parteneri externi pentru iniţierea uni program European privind aplicarea normei de calitate CEIF în gradiniţele din ţară şi din mai multe ţări europene Initierea unui program, proiect pentru aplicarea noului model de proiectare integrata “Modelul Puzzle” la un numar mai mare de gradinite decat cele in care s-a desfasurat proiectul pilot

Termen

Decembrie 2012

Ianuarie 2011

Permanent

15

A10

16

63

• Derularea programului pe baza metodei “Educaţi aşa”: “ Părinţi mai buni, copii mai buni”. Modalitate de îmbunătăţire a situaţiei copilului în familie prin educaţia părinţilor; • Identificarea modalităţilor eficiente

Permanent

Responsabili

Indicatori de performanţă

Director, cadre didactice

Director, cadre didactice

- cadre didactice

- director ; - cadre didactice

Integrarea cu succes a copiior în viaţa şcolară Proceduri privind modalităţile de cuprindere a tuturor


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Nr. crt.

Optiuni

Florescu Daniela-Mihaela

Acţiuni

de colaborare cu părinţii • Găsirea unor soluţii eficiente destinate monitorizării educative a copiilor cu părinţi foarte ocupaţi chiar şi în week-end • Elaborarea unei proceduri privind modalităţile de cuprindere a tuturor copiilor ce doresc să frecventeze grădiniţa • Identificarea unor soluţii de înscriere a copiilor de 2-3 ani • Continuarea schimburilor / parteneriatelor cu grădiniţe din judeţ / din afara judeţului • Derularea programului “Micul pieton” în colaborare cu IJP Braşov • Derularea proiectului “Prietena mea, A11 Dezvoltarea programelor de comunicare natura” şi colaborare cu comunitatea • “ Sănătatea în alimentaţie” • “ Alimentaţie sănătoasă în grădiniţă” în parteneriat cu Direcţia de Sănătate publică • Patrteneriatul cu COMPREST “ Cei trei R” • Parteneriatul cu Biserica • Parteneriatul cu Centrul de

17

64

Termen

Responsabili

Indicatori de performanţă copiilor ce doresc să frecventeze grădiniţa Plan de actiune privind identificarea unor soluţii de înscriere a copiilor de 2-3 ani

Permanent

- director ; - cadre didactice -părinţi -parteneri

Acorduri de parteneriat Rapoarte de monitorizare


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Nr. crt.

Optiuni

Florescu Daniela-Mihaela

Acţiuni

Termen

Responsabili

Indicatori de performanţă

Vârstnici

A11

18

19 A12 Dezvoltarea unor programe de colaborare şi integrare europeană

20

21

A12

• Elaborarea unor activităţi opţionale în colaborare cu instituţii din comunitate • Iniţierea unor parteneriate de către gradiniţă şi părinţi cu ONG-uri care oferă alternative de educaţie timpurie şi de performantă • Identificarea unor unităţi preşcolare din UE în vederea colaborării • Crearea unui centru pentru educaţie multiculturala în parteneriat cu ISJ şi Univ. Transilvania

22

B4. Creşterea calităţii vieţii preşcolare

Elaborarea unei analize de nevoi de materiale didactice pe arii curiculare

23

B7. Realizarea şi procurarea unor mijloace didactice funcţionale, auxiliare;

Realizarea, elaborarea, procurarea unor mijloace didactice funcţionale, auxiliare;

65

Documente privind opţionalele Cel puţin 2 activităţi opţionale în colaborare cu comunitatea Participarea a cel puţin 50% din părinţi Iniţierea a cel puţin 2 astfel de parteneriate

Sept. 2013

- director ; - cadre didactice -parteneri

Apr. 2013

- director ; - cadre didactice

Apr.2013

- director ; - cadre didactice

Cel puţin 5 grădiniţe pentru colaborare

2012-2015

Director Cadre didactice Inspector pentru minorităţile naţionale din ISJ

Implicarea a cel puţin 3 minorităţi şi 5 alte unităţi

Sept. 2013

-cadre didactice;

Decembrie 2013

-cadre didactice; -director

Fiecare grupă va avea o evidenţă clară a necesarului de materiale Fiecare grupă va elabora, realiza ori procura cel putin 3 astfel de mijloace didactice


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Nr. crt.

Optiuni

24

D1

Prezentarea CDŞ într-o reuniune cadre didactice-părinţi

Sept. 2013

25

D2

Activităţi didactice cu participarea părinţilor

Semestrial

26

D3

Diversificarea activităţilor extracurriculare

Acţiuni

Termen

Permanent

Responsabili

- cadre didactice; - cadre didactice;

Indicatori de performanţă Creşterea cu 10% a numărului de copii înscrişi Cel puţin 1 activitate pentru fiecare grupă Cel puţin 2 activităţi extracurriculare pe grupă

Domeniul: Resurse umane Nr. crt.

Optiuni

Acţiuni

1

C1 Creşterea calităţii personalului didactic

Organizarea de work-shop-uri între cadrele didactice ale grădiniţei

66

Termen

Permanent

Responsabili -director - cadre didactice - responsabilul comisiei metodice

Indicatori de performanţă Organizarea de workshop-uri cel puţin o dată pe lună


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

2

C1

67

Florescu Daniela-Mihaela

• Dezvoltarea competenţei generale a cadrelor didactice – cunoaşterea limbilor străine, utilizarea tehnologiilor moderne, informare pedagogică, etc. • Dezvoltarea unor noi strategii, metode şi stiluri de predare, dezvoltarea materialelor didactice • Îmbunătăţirea caracteristicilor personale – formarea iniţială, experienţă didactică, grade didactice, vârstă, etc. • Păstrarea debutantelor în sistem • Îmbunătăţirea formării cadrelor didactice la nivelul unităţii prin schimburi de experienţă, interasistenţe, predare în echipă • Îmbunătăţirea formării externe a cadrelor - CCD, în cadrul proiectelor de reformă Academica, etc. • Participarea la cursuri de formare pentru asigurarea competenţei de a deveni formatori • Asigurarea unei distribuţii corecte cu rol stimulativ a salariilor de merit, alte premii şi distincţii

Permanent

-director - cadre didactice

Cel puţin 5 cadre didactice să se înscrie la grade didactice, cursuri, formări, etc.


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

C2 Dezvoltarea intelectuală şi profesională din perspectiva învăţării

3

Participarea la cursuri organizate de I.S.J., C.C.D., alte instituţii

Permanent

-director - cadre didactice

Permanent

-director - cadre didactice

Permanent

-cadre didactice

Februarie 2014

-director - cadre didactice -ISJ

permanente

4

C2

5

C3

6

C3

C4 Dezvoltarea managementului grupei

7

68

• Participarea la cursuri organizate de Universitate , ONGuri • Încheierea de parteneriate şi derularea de programe care vizează Educaţia inclusivă • Organizarea unui Seminar naţional pe tema “Seviciile pentru familii oferite de instituţiile de educaţie timpurie” • Organizarea unui barainstorming pentru detectarea problemelor şi soluţiilor aferente privind managementul educaţional la nivel micro şi macro • Organizarea unui simpozion la nivel regioanal pe tema în colaborare cu Univ. Transilvania “ Managementul modern”

Cel putin 10 cadre să participe la cel puţin 2 cursuri într-un an

Cel putin 3 cadre să participe cursuri întrun an Elaborarea a cel puţin 2 astfel de programe sau parteneriate Toate cadrele didactice participă

- Toate cadrele didactice participă Apr. 2014

-director -cadre didactice

-Detectarea a cel puţin 5 soluţii pentru problemele de management a grupei


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

C5 Implicarea educatoarelor în acţiuni de cercetare pentru crearea de noi materiale

8

informaţionale şi instrumente didactice

9

C6 Motivarea cadrelor didactice

10

C6

• Elaborarea de articole pentru reviste de specialitate • Participarea la activităţi, cursuri, ateliere de specializare şi exersare a metodelor inovative şi oferirea de servicii inovative copiilor şi părinţilor • Iniţierea de acţiuni care facilitează continuitatea educativă a copiilor • Organizarea de întâlniri de către management cu scopul de informare cu privire la etapele activităţii grădiniţei • Întâlniri informale pentru consultări în vederea stabilirii targetului şi strategiei pentru fiecare semestru

11

C6

• Amenajarea unei urne pentru colectarea observaţiilor şi sugestiilor

12

C6

• Organizarea de ceremonii de premiere a celor mai dedicaţi salariaţi

C6

• Realizarea unor pliante personalizate în care se vor specifica realizările cadrului didactic şi contribuţia lui la imaginea grădiniţei

13

69

-director - cadre didactice

Trimiterea spre publicare a cel puţin 3 articole Participarea la astfel de activităţi cel puţin o dată pe an

Permanent

-director

Organizarea a cel puţin 1 întâlnire de informare pe semestru

Semestrial

-director

Organizarea a cel puţin 1 întâlnire pe semestru

Permanent

Ianuarie 2013

-director

Colectarea săptămânală a observaţiilor

Trimestrial

-director

Premierea a cel puţin 3 salariaţi merituoşi

-director

Distribuirea de astfel de pliante către cel putin 50% din personal

Iun. 2013


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

14

C6

15

C7 Formarea personalului în sensul comunicării, cooperării şi parteneriatului

16

A2

17

A3

18

A8

19 20

70

Florescu Daniela-Mihaela

• Elaborarea unui regulament informal al instituţiei care sa includă afirmaţii puternic motivante • Organizarea de team-building • Iniţierea şi realizarea de către management şi cadre didactice a unor acţiuni cu scopul de a efectua colaborarea cu alte Instituţii educaţionale-sociale-sanitare şi cu comunitatea din teritoriu. • Întocmirea de portofolii personale de către cadrele didactice şi a mapelor privind traseul profesional propriu • Participarea la concursuri şi manifestări culturale • Brainstorming pe tema “Proiecte educaţionale de succes” • Realizarea unor evaluări şi autoevaluari creative, obiective şi care să reflecte concret evoluţia copilului

Anual în luna septembrie iunie

Permanent

-director - administrator

- cadre didactice - director

Transmiterea regulamentului către toate cadrele didactice Participarea a 80% din personalul grădiniţei Se vor crea relaţii parteneriale cu alte instituţii educaţionale , sociale şi de cultură

-cadre didactice

Permanent

Permanent

- director; - cadre didactice -- responsabil comisia metodică

Cel puţin 3 propuneri de proiect

- cadre didactice

Toate cadrele didactice îşi prezintă portofoliile trimestrial


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

21 22

Domeniul: Resurse materiale şi financiare Nr. crt.

Optiuni

Acţiuni •

1

B1Modernizarea clădirii

A6 Îmbunătăţirea 2

mediului de învăţare •

3

B3 = Gestionarea eficientă a resurselor financiare;

71

Realizarea studiilor de fazabilitate în vederea mansardării clădirii Centralizarea propunerilor privind îmbunătăţirea mediului de învăţare Amenajarea unui teren de sport modern în aer liber Elaborarea unei analize pentru determinarea modalităţilor de diminuare a cheltuielilor

Termen

Responsabili

Indicatori de performanţă

- director; - administrator

Securitatea sporită a angajaţiolor şi beneficiarilor Extinderea spaţiului în vedrea cuprinderii tuturor copiilor care solicită înscrierea

Ianuarie 2013

- director - cadre didactice

Cel putin 5 solutii de îmbunătăţire a mediului de învăţare

Ianuarie 2013

- director - administrator; -contabil

Determinarea modalităţilor de reducere cu mai mult de 15% din cheltuieli

2014-2016


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

4

• Accesarea de resurse financiare indiferent de sursă – bugetară şi extrabugetară : fonduri Phare granturi fonduri de carte sponsori fonduri de la bugetul de stat local şi central sponsorizări B2Creşterea • Motivarea factorilor comunităţii capacităţii financiare locale pentru implicarea şi mai activă în activitatea grădiniţei, prin direcţii de si deautofinanţare a acţiune comună : „noi pregătim copiii unităţii pentru ei” • Confecţionarea de costume de carnaval în vederea închirierii • Organizarea de spectacole • Organizarea de expoziţii cu lucrări ale copiilor • Închirieri spaţii • Comercializarea publicaţiilor unităţii • Detectarea de resurse extrabugetare pentru recompensarea cadrelor didactice performante

72

Florescu Daniela-Mihaela

2012-2015

- cadre didactice


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

B6 Achiziţionare mobilier modern adecvat vârstei 5

prescolare şi de jocuri şi jucării specifice; B4Creşterea calităţii

6

vieţii preşcolare

B5 = Optimizarea 7

folosirii spatiilor

73

• Încheierea unui parteneriat cu societăţi private şi Asociaţia Părinţilor privind obţinerea de sponsorizări pentru Achiziţionare mobilier modern adecvat vârstei prescolare • Derularea de activităţi bazate pe strângerea de fonduri pentru îmbogăţirea bazei materiale

Ianuarie 2013

• Amenajarea în curtea grădiniţei a unui amfiteatru • Achiziţionarea de mijloace şi auxiliare didactice • Diversificarea meniului zilnic

2014

- director; - administrator;

• Amenajarea demisolului gradiniţei în vederea creării unei săli de sport şi a unei săli de spectacol

2014-2015

- director; - administrator;

- director; - administrator; - mediul de afaceri - Primăria Braşov - părinţi


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

Florescu Daniela-Mihaela

Domeniul: relaţii cu comunitatea şi de parteneriat Nr. crt.

1

2

Optiuni

Acţiuni

• Elaborarea, actualizarea unei oferte educaţionale diferită de a altor grădiniţe • Definitivarea siteului grădiniţei • Continuarea demersului început privind simbolurile grădiniţei • Promovarea grădiniţei prin organizarea D1creşterea de spectacole cu invitaţi, ceremonii, prestigiului acţiuni culturale, umanitare grădiniţei • Expunerea unor lucrări ale copiilor A1Creşterea grădiniţei în spaţii comerciale din zonă managementului (Parcul Acvatic, Baumax, Recobol, Citroen) • Organizarea unor programe de educaţie a adulţilor • Implementarea unui sistem internaţional de calitate specific sistemului educaţional • Distribuirea de pliante • Publicitate tip out-door • Spoturi radio-tv D2 informarea • Lectorate cu părinţii pentru consultarea părinţilor în şi informarea acestora privind oferta legătură cu oferta educaţională şi alte servicii pentru care educaţională a optează sau pe care le doresc grădiniţei • Publicarea în revista grădiniţei a ofertei şi feedbakuri din partea beneficiarilor direcţi şi indirecţi

74

Termen

Permanent Febr. 2013 Iunie 2013 Permanent 2013+2014

Permanent

Responsabili

-Director -Cadre didactice -Parteneri -Părinţi -AJA REGISTRARS

-Director -Echipa media

Indicatori de performanţă

Creşterea considerabilă a prestigiului grădiniţei

Consolidarea relaţiei grădiniţăfamilie- comunitate Informarea comunităţii asupra activităţii din grădiniţă


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

3

D3Asigurarea fluxului informaţional

4

A3

5

A10

75

• Realizarea de alte materiale informative şi promoţionale • Realizarea în format nou a paginii web • Editarea revistei • Crearea unei baze de date a grădiniţei şi reactualizarea ei permanentă • Elaborarea unei proceduri privind fluxul informaţional intern şi extern • Studiul relaţiilor interpersonale prin metoda sociometrică • Sondarea barierelor de comunicare şi interrelaţionare între cadrele didactice şi cu personalul nedidactic • Consultarea şi informarea permanentă a personalului angajat (didactic, auxiliar şi nedidactic) • Formularea unei strategii de comunicare internă utilizând tehnici de comunicare adecvate situaţiilor identificate • Derularea proiectului educaţional „Continuitate şi calitate” în parteneriat cu Şcoala Generală nr. 15, Şc. Gen. Nr. 30, Creşa nr. 5 • Pregătirea temelor proiect prin coeinteresarea familiei şi derularea de proiecte educaţionale în parteneriat cu familia şi comunitatea • Organizarea de excursii de 1 iunie împreună cu părinţii

Florescu Daniela-Mihaela

Sep. 2013

- director; - cadre didactice -Comitetul reprezentativ părinţilor -C.A.

2011-2013

- cadrele didactice ale grupei pregătitoare

Permanent

- cadrele didactice

Promovarea grădiniţei Asigurarea unei comunicări eficiente interne şi externe şi al obţinerea unei activităţi şi a unui proces educaţional de calitate

Cooptarea a cel puţin 2 grupe de copii în proiect

Participarea a 80% dintre părinţi


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

• 6

A11 • •

D4 Promovarea conceptului de 7

cea mai prietenoasă grădiniţă

76

Florescu Daniela-Mihaela

Derularea proiectului educaţional „ Prietenia nu are vârstă” în parteneriat cu „Centrul de zi pentru vârstnici”de pe str. Tudor Vladimirescu nr. 33 Continuarea parteneriatului cu Hospice Casa Speranţei Continuarea parteneriatului cu Biserica Continuarea parteneriatului cu Comprest” Cei trei R”, „Reciclăm hârtia”

• Întărirea culturii organizaţionale prin instituirea „Zilei grădiniţei” • Atragerea de fonduri pentru promovarea imaginii - pliante - broşuri - afişe - spot publicitar în mass-media, radio-tv, ziar Iniţierea proiectului regional “Constituţia prieteniei” – reguli de conduită prietenoasă. Elaborarea „ Constituţei Prieteniei” privind comportamentul în grădiniţă a membrilor grădiniţei şi atitudinea prietenoasă adoptată

Permanent

- cadrele didactice

Elaborarea de către fiecare grupă din grădiniţă de cel putin 2 proiecte de parteneriat cu comunitatea

- cadrele didactice

Conceptul va fi asociat cu grădiniţa de întreaga comunitate


Proiect de dezvoltare instituţională Grădiniţa cu prg. prelungit nr. 11 ”Casuta Bucuriei” Braşov

• Club pentru părinţi şi copii “Club de week-end” serviciilor • Grădiniţa de vară • Şcoala părinţilor educaţionale şi • Organizarea de cursuri : promovarea - Integrare copii cu NES - Educaţie multiculturală acestora - Educaţie timpurie - Cum tratăm copilul interactiv? • Clarificarea rolului părinţilor • Clarificarea rolului administraţiei D6 extinderea şi locale transparenţa • Participarea grădiniţei la rezolvarea comunicării unor probleme comunitare interne în vederea • Dezbaterea şi asumarea problemelor asigurării unităţii de către decidenţi implicării • Implicarea comunităţii în asigurarea şi mediului extern perpetuarea unor iamgini pozitive a grădiniţei

Florescu Daniela-Mihaela

D5diversificarea

8

9

77

Permanent

Permanent

-director; - cadrele didactice

Satisfacţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi creşte

- director; - cadrele didactice

Satisfacţia beneficiarilor direcţi şi indirecţi creşte

PDI  
PDI  

Descriere PDI - gradinita 11

Advertisement