Page 1

Een duik in het verleden, een sprong naar de toekomst!

sportservice overijssel


50 jaar Sportservice Overijssel

hogere leeftijd meer kunnen en dus minder eenzaam zijn en we leren omgaan met winst en verlies (wat een belangrijke les is in alle aspecten van het leven). Sport heeft een enorme maatschappelijke waarde. Eentje die we helaas nog niet goed genoeg in euro’s kunnen uitdrukken. Daar hebben we wellicht die slimme robots bij nodig.

Zo’n mijlpaal nodigt uit om eens een duik in het verleden te nemen. Er is in Overijssel een groot sportief netwerk actief. Daarin werken we samen aan de vitaliteit en gezondheid van deze regio. Sportservice Overijssel zit midden in dat netwerk. In 50 jaar tijd hebben we zoveel verhalen, successen, bijzondere momenten en persoonlijke contacten verzameld ... je zou er een boek

Sport zal altijd gewild en aantrekkelijk blijven. Ook de provincie Overijssel en de 25 Overijsselse gemeenten zien de kansen die sport de samenleving biedt. Sport helpt hen doelen te realiseren op het gebied van gezondheid, integratie, wijkontwikkeling, waarden en normen, jeugdbeleid en veiligheid. Sportservice

mee kunnen vullen.

Overijssel wil ook de komende 50 jaar de spil van het groeiende

50 jaar Sportservice Overijssel.

diepen in de robotsport en een

netwerk zijn en sport en bewegen

Ook een ideaal moment om je te

intergalactische competitie? Ik

voor iedereen bereikbaar maken.

bezinnen op de toekomst. Speel

denk het niet ... sport is bij uitstek

Wij maken ons sterk voor de

je nog goed mee op het veld? Ben

een passie van mensen.

beste condities, zodat sport zijn

je zichtbaar voor iedereen? Groei

werk kan blijven doen: mens en

je mee met de ambities van jouw

Sport brengt ons letterlijk en

omgeving? Wij willen als organisa-

figuurlijk dichter bij elkaar.

tie natuurlijk lenig meebewegen

Sport zet niet alleen ons lijf in

en sportieve kennis en expertise

beweging, maar de hele maat-

H AC K G O E T T S C H ,

blijven delen die relevant zijn

schappij wordt er fitter van;

Directeur Sportservice Overijssel

voor de uitdagingen van morgen.

sociale binding in buurten en

Of we ons daarbij al moeten ver-

wijken, vitale ouderen die tot

maatschappij gezond houden!


Missie

1. Een leven lang sporten en bewegen Sportservice Overijssel gaat haar interventies en arrangementen beter afstemmen op de verschillende levensfases van de inwoners en draagt zorg voor een doorgaande lijn. 2. Het verbinden van top- en breedtesport Samen met alle belanghebbende zoals sportorganisaties, gemeenten en provincie een integrale sportbeleidsvisie ontwikkelen. 3. Investeren in sportieve omgevingen Samen met gemeenten initiĂŤren dat er sportieve omgevingen ontstaan met een verscheidenheid aan accommodaties en mogelijkheden, waarin burgers worden uitgedaagd en uitgenodigd om te bewegen en de vrije tijd met elkaar door te brengen. 4. Uitbreiden van het provinciale kenniscentrum Het realiseren van een sportkenniscentrum. 5. Samenwerken Regionale samenwerking en afstemming tussen gemeenten bevorderen.


Een duik in het verleden, een sprong in de toekomst!

INHOUDSOPGAVE 4

LANCERING SPORTSERVICE OVERIJSSEL 1966

WEETJES & FEITJES

32

Herdacht: veertigjarig bestaan Sportraad

SPORTBELEID DOOR DE JAREN HEEN

6

Voorzitter Sportservice Overijssel Douwe Prinsse

8

Gedeputeerde provincie Overijssel Bert Boerman

DUURZAME SPORTVERENIGING

33

WEETJES & FEITJES

12

14

VV Berkum Roel van ’t Oever SAMENWERKEN MET SPORTSERVICE OVERIJSSEL

Verenigingsmonitor Overijssel

34

Sportbeleidsadviseur Gemma Tenniglo

36

Sportbeleidsadviseur Hans Galgenbeld

AMBASSADEURS UIT DE TOPSPORTWERELD

38

Directeur CALO/Windesheim Robert Agelink

Schaatser Moniek Kleinsman en wielrenner Theo de Rooij

40

Adviseur Gezondheidsbevordering GGD Judith Waleczek

WEETJES & FEITJES

WEETJES & FEITJES

20

Jeugdsportmonitor

42

Antiracisme-affiche

21

Touwtrekken om subsidie

43

Fair Play-campagne

SPORT EN BEWEGEN BEREIKBA AR VOOR IEDEREEN

22

Jeugdsportfonds

24

Gerard Vloedbeld

SPORTIVITEIT EN RESPECT

44

Internationaal topscheidsrechter Eric Braamhaar SPORTVRIJWILLIGERS

HOE FIT IS OVERIJSSEL?

28

46

‘Moeder van de Twentse rolstoelvierdaagse’ Ineke Ten Cate

Onderzoeker Marieke van Vilsteren WEETJES & FEITJES NIEUW NETWERK

30

48

Sportwijzer Overijssel

Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK)

Cover: Vereniging Heemkunde Oormarsum, ‘Sportieve en ludieke opening van zwembad De Kuiperberg’


4

lancering 25 mei 1966

Sportservice Overijssel start met twee personeelsleden en een budget van 2.500 gulden 1964: Op verzoek van de pro-

BEGIN JAREN ’80: De overheid

2000-2010: De landelijk overheid

veel weerklank. Door het doen

vincie Overijssel wordt in 1964,

krijgt steeds meer aandacht voor

komt met een impuls voor de

van projecten, campagnes en

onder de vlag van de Stichting

de ongeorganiseerde sport.

ontwikkeling van gemeentelijk

eigen onderzoeken ontwikkelt

Overijssel, een werkgroep Sport-

Sportieve recreatie is het thema

sportstimuleringsbeleid. De

Sportservice zich steeds meer

aangelegenheden ingesteld.

waarmee de overheid mensen in

Sportraad wordt een belangrijke

tot een kennisinstituut. Het is

Deze werkgroep acht een provin-

beweging probeert te krijgen.

adviseur en ondersteuner van dit

het loket geworden voor kennis

ciaal overlegorgaan van belang

De Sportraad wordt daardoor

gemeentelijk beleid. Hoogste

en inzicht in de sportinfrastruc-

‘voor het onderlinge beraad en

een meer uitvoeringsgerichte

tijd voor een naamsverandering.

tuur van de provincie, sport- en

het bepleiten van gezamenlijke

organisatie. De organisatie krijgt

Sportraad wordt in 2009 Sport-

beweeggedrag van verschillende

belangen’.

dankzij het toenemend onderken-

service. Naast raad en advies,

doelgroepen en de ontwikkeling van sportverenigingen.

de belang van sport en bewegen

wordt het daadwerkelijk bieden

25 MEI 1966: In Nijverdal is de

bij overheden een groter perso-

van ondersteuning een belang-

oprichtingsvergadering van de

neelsbestand. Medewerkers gaan

rijke peiler van het werk. De naam

Sportraad Overijssel, de achtste

sportieve recreatie-activiteiten

Sportservice doet meer recht aan

in de rij van provinciale sport-

organiseren en gaan zelf campag-

de missie van de organisatie.

raden in Nederland. De adviezen

nes uitvoeren.

gaan in eerste instantie vooral

In de loop van de jaren worden

over het toekennen van subsi-

BEGIN JAREN ’90: De doel-

er – vooral ook op verzoek van

dies voor (kleine) evenementen

groepbenadering komt in zwang.

de provincie – grote projecten

waarvoor de provincie indertijd

De Sportraad heeft de focus in

op het gebied van sportstimule-

een regeling had. In de Sportraad

die tijd vooral op het in bewe-

ring ontwikkeld en uitgevoerd.

zijn in die tijd alle regionale/pro-

ging brengen van mensen met

Daarnaast neemt de aandacht

vinciale afdelingen van landelijke

een beperking en senioren. Ook

voor het thema respect en Fair

sportbonden vertegenwoordigd.

worden er opleidingen ontwikkeld

Play snel toe. Steeds meer wordt

De eerste personele bezetting

en aangeboden aan besturen

sport als middel ingezet binnen

bestaat uit een parttime directeur

en coaches die bewegen voor

andere maatschappelijke terrei-

met wat secretariële onder-

senioren kunnen stimuleren en

nen zoals de Wmo. De vanuit dat

steuning vanuit het toenmalige

begeleiden.

perspectief door Sportservice

provinciale welzijnsinstituut.

ontwikkelde projecten vinden


5

1966 Sportservice Overijssel wordt opgericht, maar wat gebeurt er nog meer …?

HET ARD-EN-KEESSIE TIJDPERK Het begon voor Nederland als schaatsland in februari 1966. De Nederlandse ploeg werd getraind door Wierdenaar Anton Huiskes (1928-2008). Hij was voor een flink deel verantwoordelijk voor de Nederlandse successen. Ard Schenk en Kees Verkerk werden in 1966 verkozen tot sportmannen van het jaar.

Hack Goettsch, directeur Sportservice Overijssel:

DEBUUT JOHAN CRUIJFF

“Onze oprichting afgezet tegen

Cruijff maakte op 7 september 1966

deze gebeurtenissen; dan reali-

als negentienjarige zijn debuut voor het

seer je je pas goed hoe lang de

Nederlands elftal tijdens de EK-

geschiedenis van Sportservice

kwalificatiewedstrijd tegen Hongarije.

Overijssel eigenlijk is.” NEDERLAND GASTLAND EK ZWEMMEN De Europese kampioenschappen zwemmen werden in 1966 voor het eerst geWIST U DAT …

organiseerd in Nederland. Prins Bernhard

… bij de oprichting in 1966 de

was de beschermheer van dit zwemtoer-

exploitatiekosten ƒ 2575,- be-

nooi, maar onderbrak zijn vakantie niet

droegen. Zes jaar later, in 1976,

om de kampioenschappen te openen.

was dit bedrag al verhoogd naar

Nederland won 3x goud, 1x zilver en 1x

ƒ 143.400,-.

brons. Ada Kok won goud op de 100 meter vlinderslag.

… in 1976 werd het tienjarig bestaan van de Sportraad werd

KONINKLIJK HUWELIJK

herdacht met een rede van de

Op 10 maart 1966 traden prinses Beatrix

heer Armand Lams, toenmalig lid

en Claus von Amsberg in Amsterdam in

van de sportcommissie van de

het huwelijk. Op weg naar de Wester-

Raad van Europa. Deze rede was

kerk werd een rookbom tegen de koets

getiteld: ‘De toekomstwaarde

gegooid, een actie die het wereldnieuws

en toekomstverwachting van

haalde.

de sportieve recreatie’.


6

SPORTBELEID

Vanuit het kraaiennest kijk je net iets verder! DOUWE PRINSSE

Hij is net één jaar de nieuwe bestuursvoorzitter van Sportservice Overijssel. Dat is een klein tijdsbestek in de 50-jarige geschiedenis. Maar Douwe Prinsse is een oude bekende van de organisatie. Als wethouder van onder meer sport bij de gemeente Hardenberg werkt hij al jaren samen met Sportservice Overijssel.

“De inspanningen om een sportieve en vitale gemeente te zijn, komen vooral van de inwoners en de gemeente zelf, maar ik zie Sportservice Overijssel daarbij als een organisatie die in het kraaiennest zit. Ze kunnen net iets verder vooruit kijken dan wij als gemeente! Daarom haal ik ze altijd binnen om mee te denken.”


SPORTBELEID

SPORTAMBITIE 1

SPORTAMBITIE 2

“Ik kom nooit ergens nieuw binnen bij een club om

“Als wethouder Sport probeer ik zoveel mogelijk

te vertellen hoe het moet hoor. Nu ik over een tijdje

sportverenigingen in de gemeente Hardenberg te

stop als wethouder, vind ik het gewoon mooi dat ik

bezoeken! Zelf sporten wil ik graag vaker, maar ik

met deze functie bij Sportservice Overijssel in de

ben beperkt door mijn knie en rug. Hardlopen gaat

sportwereld actief kan blijven. Sport en gezondheid

niet meer. Maar ik pak regelmatig de fiets naar het

krijgen een steeds prominentere rol in onze samen-

werk (afstand 15 kilometer). Ik ben sowieso een be-

leving. Nu vergrijzing en individualisme op de loer

weeglijk type. De ladder op en af om onderhouds-

liggen, zou sport weleens de ultieme verbindende

werkzaamheden aan het huis te doen. Nou, dan

schakel kunnen zijn. In menselijk contact, maar ook

voel je ’s avonds ook wel dat je spieren hebt!”

in het langer vitaal gezond zijn. We worden namelijk met z’n allen wel steeds ouder, maar recent onderzoek toont aan dat onze vitaliteitsgrens niet mee omhoog schuift. Een alarmbel waarmee we aan de slag moeten, lijkt me. Sportservice Overijssel biedt een enorme database aan kennis. Een belangrijk vertrekpunt voor provincie, gemeenten, sportclubs of bedrijven die aan de slag willen met sportontwikkeling, nieuw sportbeleid of beweegcampagnes.” “De preventieve werking die sport heeft op onze gezondheid, kan ons miljoenen euro’s besparen op ziektekosten. Ik denk serieus dat we landelijk toe moeten naar een ministerie van Sport en Gezondheid! Op provinciaal niveau moet Sportservice Overijssel zich zo doorontwikkelen dat we onmisbaar worden. Dat begint door goed te luisteren naar de mensen voor wie we het doen en met wie we samenwerken. Wat zijn hun wensen en behoeften?

Vo o r z i t t e r S S O

Hoe kunnen wij hen als organisatie faciliteren zodat

DOUWE PRINSSE

zij hun doelen halen?”

7


8

SPORTBELEID

Sport en bewegen aanjagen in een veranderende samenleving

Versterken en verbinden Uit eigen ervaring weet gedeputeerde Bert Boerman dat “Hoe eerder je in contact komt met bewegen, sport, spel en het tonen van respect en begrip voor elkaar hoe groter de kans dat je dat ook volhoudt in je verdere leven.” Zelf kwam hij op 6-jarige leeftijd via school in aanraking met korfbal. “Onze school was hierin gespecialiseerd en heeft veel kampioenstitels in de wacht gesleept. Dat is een mooie stimulans om te sporten. Vandaag de dag ben ik geen fanatieke sporter meer, maar pak ik nog steeds regelmatig de racefiets of ga een flink eind wandelen.”


SPORTBELEID

Met sport en bewegen zijn er vrijwel altijd mooie cross-overs te bedenken met andere beleidsterreinen BERT BOERMAN

“Sporten is een leuke, gezonde en waardevolle

geen doel op zichzelf, maar meer een middel om an-

vrijetijdsbesteding. Sport heeft een grote sociale,

dere maatschappelijke opgaven te realiseren, zoals

vormende- en economische waarde. Het zorgt

het bevorderen van noaberschap en burgerparticipa-

niet alleen voor gezondheidswinst, maar ook voor

tie. Met deze benadering sluiten we als provincie ook

minder zorgkosten. Vitale mensen zijn niet alleen

beter aan op de verantwoordelijkheden van andere

gelukkiger, maar ook in staat een belangrijke bijdra-

partijen en overheden.”

ge te leveren aan de samenleving, zoals vrijwilligerswerk.”

“Sport heeft veel raakvlakken met andere beleidsvraagstukken. Met sommige beleidsterreinen ligt

SAMENWERKEN AAN

het wat meer voor de hand dan andere, maar er is

MAATSCHAPPELIJK BELEID

vrijwel altijd wel een mooie cross-over te bedenken.

“De afgelopen zeven jaar hebben we als provincie

Denk aan een beweegvriendelijke inrichting van de

vooral ingezet op het stimuleren en ondersteunen

openbare ruimte en theatersport. Of ‘Grenzeloos

van organisaties/instellingen en gemeenten bij het

Actief’, waarin mensen met een beperking ook

uitvoeren van hun verantwoordelijkheden op het

de kans krijgen te sporten. Binnen deze projecten

gebied van sport en bewegen en Wmo-taken.

wordt er met verschillende andere maatschap-

Sinds 2012 hebben wij geen specifiek sport- en

pelijke partners en overheden aan verschillende

gezondheidsbeleid meer. Sporten en bewegen is

beleidsdoelen samengewerkt.”

9


10

SPORTBELEID

INNOVEREN EN EXPERIMENTEREN

“Vanaf 2017 werken we aan een open netwerk,

“Sportservice Overijssel levert kennis en kunde op

waarmee we de infrastructuur rond talentontwik-

het terrein van sporten en bewegen. Zij vertalen het

keling versterken, het uitwisseling van kennis en

landelijke beleid naar het Overijsselse. Gemeenten

kunde en het verbeteren van de samenwerking

en maatschappelijke partners kunnen dit benutten

tussen projecten en organisaties.

bij het bepalen van hun beleidskeuzes. Wij zien dat vooral de kleinere gemeenten gebruik maken van

Sportservice Overijssel is een van de organisaties

deze diensten. Grotere gemeenten, met voldoende

die een goede verbinding zou kunnen leggen tus-

capaciteit op het terrein van sport en bewegen

sen sport, bewegen en maatschappelijke opgaven.

hebben hun eigen sportbedrijven en minder be-

Zij hebben samen met Arcon, Stimuland en OvKK

hoefte aan deze vorm van ondersteuning. Maar de

(Overijsselse vereniging van Kleine Kernen) ook

vraag vanuit de samenleving verandert. Het gaat

die ambitie en ontwikkelen dit open netwerk om

niet meer primair om het overdragen van kennis en

kennis en ervaring te delen en te verbinden. Hier-

kunde op het terrein van sport en bewegen, maar

mee spelen ze in op de maatschappelijk ontwik-

om het versterken van netwerken en het verbinden

keling en behoefte aan innovatie, experimenten,

van initiatieven en organisaties.”

helpdesk en het maken van bijzondere verbindingen. Van deze organisaties verwachten wij dat zij initiatieven vanuit de samenleving met behulp van hun eigen expertise verder brengen. Het is dus vooral een faciliterende rol naar de samenleving toe. Waarde toevoegen!”


SPORTBELEID

Ik wens Sportservice visie en daadkracht toe om sport en bewegen ook in een veranderende samenleving aan te jagen! BERT BOERMAN

11


Historische Vereniging Hardenberg

12

weetjes feitjes


13

Verenigingsmonitor Overijssel In 2011 is de Verenigingsmonitor

schappelijke betrokkenheid worden

kader en leden zijn de belangrijkste

Overijssel door Sportservice Overijssel

gemeten.

knelpunten voor verenigingen.

lingen te kunnen waarnemen is de

Overijsselse sportverenigingen zijn over

Voetbal wordt door het grootst aantal

Verenigingsmonitor in 2013 en 2016 her-

het algemeen vitale verenigingen. Ze

verenigingen aangeboden (20%),

haald. In samenwerking met het Mulier

zijn positief over de toekomst, de sterk-

gevolgd door tennis (7%), gymnastiek/

Instituut is vanaf 2013 de Vitaliteitsindex

te en financiĂŤle positie van hun club.

turnen (6%), volleybal (6%) en zaalvoet-

toegevoegd, waarmee vitaliteit en maat-

Werving en behoud van vrijwilligers,

bal (6%).

Heemkunde Ambt-Delden

ontwikkeld. Om trends en ontwikke-


14

A M B A S SA D E U R S U I T D E T O P S P O R T

Ambassadeurs van sport en bewegen werken samen met Sportservice Overijssel Topsporters Theo de Rooij (wielrennen) en Moniek Kleinsman (schaatsen) zijn de trots van Overijssel en natuurlijk ambassadeurs als het gaat om sport en bewegen. Ook hun ambitie is: gezond ouder worden. Voor zichzelf, maar ook voor hun medemens. Theo: “Ik wil nog veel meer mensen het besef bijbrengen dat ‘gezondheid en vitaliteit’ staan voor de enige echte rijkdom in een mensenleven!”


15

Moniek: ”Ik wil een positieve

gezondheidsvoordelen, mits je

bijdrage leveren aan het sport-

het verantwoord doet. Ik kom

klimaat in Nederland. Het gaat er

veel mensen tegen die hebben

niet om dat er alleen maar geld

gevoetbald en/of hardgelopen,

beschikbaar komt, juist het net-

totdat er ergens schade ontstond.

werk moet krachtig worden neer-

Vervolgens hebben ze de fiets als

gezet. Sporttalenten moeten de

revalidatiemiddel ontdekt. ‘Had ik

juiste weg weten te vinden als ze

het fietsen maar eerder ontdekt!’,

Beide topsporters zetten zich

bijvoorbeeld school willen com-

hoor ik regelmatig.”

actief in voor het Overijssel-

bineren met topsport. Ook wil je

se sportklimaat en werken

sporttalenten en verenigingen

“Ik voel mij bevoorrecht en rijk

daarbij samen met Sportservice

preventieve voorlichting geven.

omdat ik nog steeds beschik

Overijssel. Theo houdt zich

Maar niet alleen voor sportta-

over een goed lijf, ondanks een

bezig met het programma ‘365

lenten. Ook ouders, trainers of

intensieve wielercarrière. Een fiets

Dagen fietsen in Overijssel’.

docenten met vragen moeten bij

kan voor veel mensen een vitaler

de juiste mensen terecht kunnen

leven betekenen. Dat geldt voor

“Ik zie voor Sportservice

voor goed advies.”

alle leeftijden, bevolkingsgroepen

Overijssel vooral een grote rol als

en beweegniveaus. Die bood-

aanjager, motivator en verbinder

schap wil ik uitdragen!”

van specifieke groepen mensen,

“Als ambassadeur van het jeugdsportfonds pleit ik ervoor

zoals dat nu al gebeurt met

dat ieder kind de kans krijgt om te

“Het lijkt trouwens wel een ten-

het schoolfietsprogramma, het

kunnen sporten. Het moet geen

dens te worden dat een normale

online netwerk ‘Fietsvriendin’ en

vraag zijn of het voor kinderen

toertocht, hardloopwedstrijd of

senioren. Dat kunnen we verder

mogelijk moet zijn, het moet een

triatlon niet meer voldoende is.

uitbreiden naar middelbare

gezamenlijke verantwoordelijk-

Het moet extremer en gekker,

scholen en medelanders, door

heid van ons allemaal zijn!”

vaak in een opzwepende sfeer.

bijvoorbeeld gebruik te maken

Gesponsord door bijvoorbeeld

van ambassadeurs en rolmodel-

Theo: “Sport draagt bij aan socia-

fabrikanten van opfokdrankjes.

len. Ik werk met Sportservice

le voordelen zoals betere integra-

Dat vind ik wel een gevaarlijke

samen om diverse onderdelen

tie, samenwerking en verbetering

ontwikkeling!”

van het programma ‘365 Dagen

van (werk)relaties. Sporten geeft

Fietsen in Overijssel’ in te vullen,

ons ook meer vitaliteit, waardoor

zoals de Fietsweken.”

we langer kunnen doorwerken en de zorgkosten meer beheersbaar worden. Met sport haal je dus


16

A M B A S SA D E U R S U I T D E T O P S P O R T

Dat ieder kind kan sporten, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal! MONIEK


A M B A S SA D E U R S U I T D E T O P S P O R T

“Ik ben met Sportservice

“Sportservice Overijssel maakt

Overijssel in contact gekomen

zich er net als ik sterk voor dat ie-

vanaf het moment dat ik politiek

dereen in Overijssel kan sporten.

actief werd en me openbaar

Sportservice kan een belangrijke

ging inzetten voor de sport in

bijdrage leveren aan het verster-

Overijssel. Het omvangrijke net-

ken van het onderlinge netwerk

werk van Sportservice Overijssel

tussen verenigingen, sportbe-

heb ik al meerdere keren ingezet

stuurders, politiek, sportbedrijven

om verenigingen te informeren

en sportbonden. Het is belangrijk

over bijvoorbeeld de nieuwe

dat ook financiële middelen uit

regeling ‘kleine evenementen’ en

het rijk terugvloeien in Overijssel.

initiatievenregeling sociale kwali-

Ook dat vereist een sterk netwerk

teit van de Provincie Overijssel.”

en optimale samenwerking.”

“Wekelijks schaatsen met mijn familie is de basis geweest voor mijn topsportloopbaan. Al op jonge leeftijd kreeg ik goede hardloopschoenen, een racefiets en skeelers. Mijn Olympische missie werd geboren toen Yvonne van Gennip goud haalde tijdens de Olympische Winterspelen in 1988. Ze was voor mij echt een inspiratiebron.” “Van mijn 8 e tot mijn 29e heeft alles in het teken gestaan van schaatsen. Mijn ouders vonden studie altijd belangrijk en dankzij de topsportregeling op Hogeschool Saxion kon ik mijn opleiding verpleegkunde met topsport combineren. Hoogtepunten in mijn topsportloopbaan zijn het winnen van de Nationale titel Allround 2004, een bronzen medaille op de 3.000m van het EK allround 2005 en achtste op het WK allround 2005. In 2006 plaatste ik me voor de Olympische Winterspelen in Turijn op de 3.000m en teampursuit. In maart 2012 heb ik mijn topsport loopbaan beëindigd vanwege een rugblessure.”

[ in het kort ]

17


18

A M B A S SA D E U R S U I T D E T O P S P O R T

Gezondheid en vitaliteit staan voor de enige echte rijkdom in een mensenleven! THEO

“In mijn jonge jaren zat ik op voetbal. Mijn voetbalfrustratie was dat de wedstrijden ’s winters vaak werden afgelast. Dan bleef ik zitten met al mijn energie. Bovendien vond ik mijzelf teveel afhankelijk van anderen en ‘de bal’. Ik wilde meer! Op mijn 16e ontdekte ik het sportief fietsen en wielrennen. Ik bleek veel talent en karakter te hebben. Vanaf de eerste pedaalslagen was ik succesvol. Ik slaagde erin Atheneum en HEAO succesvol te combineren met mijn topsportloopbaan.” “Discipline, kennis en algemene ontwikkeling hebben mij ver gebracht. Aan het begin van mijn profcarrière in 1980 won ik al na enkele maanden een prachtige etappe in de Ronde van Romandië. Uiteindelijk heb ik tijdens mijn 11 jaar durende profloopbaan deel uitgemaakt van twee topploegen (1980-1982 ploeg van Walter Godefroot; 1983-1990 ploeg van Peter Post), meegedaan aan 13 grote rondes (Tour-Giro-Vuelta) en alle topklassiekers. Als prof heb ik in totaal 25 overwinningen en vele topklasseringen behaald. Waaronder de Ronde van Duitsland in 1982.”

[ in het kort ]


A M B A S SA D E U R S U I T D E T O P S P O R T

19


Alle kinderen moeten kunnen meedoen!

Sportservice Overijssel ontwikkelde in 2012 een Jeugdsportmonitor en heeft een unieke database met informatie over Overijsselse jongeren tussen de 4 en de 17 jaar. De onderzoeken zijn herhaald in 2014 en 2016. In 2016 deden 15.000 leerlingen uit 19 gemeenten en 311 scholen mee aan de Jeugdsportmonitor. In Overijssel sport 80% van de jeugd regelmatig ten opzichte van 72% in Nederland. Voetbal (52%), zwemsport (33%) en hardlopen (29%) zijn de meest beoefende sporten onder de jeugd in Overijssel. 75% van de jongeren is lid van een sportvereniging.

Historisch Goor

weetjes feitjes

Stichting Heemkunde Markelo

A M B A S SA D E U R S U I T D E T O P S P O R T 20


21

Old Deep’n – Diepenheim

Historische Vereniging Hardenberg

AMBASSADEURS UIT DE TOPSPORT

Touwtrekken om subsidie; bestaan Sportservice hing aan zijden draadje Bij het tienjarig bestaan van de

In november 1976 deed de toen-

het antwoord op de vraag of

Sportraad in 1976 was het nog

malig waarnemend voorzitter van

de Sportraad in Overijssel wel

niet zeker of de subsidieverstrek-

de Sportraad H. van der Velde

representatief is voor de sport.

king zou blijven bestaan. Het

de volgende mededeling in het

Meer dan 70% van de bonden

voortbestaan van de Sportraad

tijdschrift De Mars (een Overijs-

zijn lid van die raad. Die bonden

was dus in gevaar, maar uitein-

sels maandblad dat tussen 1953

tellen 96 van de sporters in de

delijk werd toch besloten om de

en 1981 werd uitgebracht):

provincie tot hun leden.”

subsidie in stand te houden.

“Alle twijfel is opgeheven over


22

S P O R T B E R E I K B A A R VO O R I E D E R E E N

Het Jeugdsportfonds in Overijssel geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ruim 423.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum, dat is maar liefst 1 op de 8 kinderen. Zo’n 150.000 kinderen uit deze groep kunnen nergens aan meedoen.

Daardoor lopen deze kinderen allerlei kansen mis die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Sport helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving. In 2016 heeft het Jeugdsportfonds landelijk 49.466 kinderen een sportkans geboden.


S P O R T B E R E I K B A A R VO O R I E D E R E E N

… alle kinderen moeten kunnen sporten!

AANVRAGEN BIJ HET JEUGDSPORTFONDS Overijssel Almelo

1.113 681

Enschede

961

Hengelo/Borne

478

Zwolle

382

23


24

S P O R T B E R E I K B A A R VO O R I E D E R E E N

kampioen op je oude dag

die, vanwege de lichamelijke en sociale aantrekkelijkheden, lekker in beweging is. Het is de tuinier, de wandelaar, de jogger, de (elektrische) fietser, de wandel-voetballer; geen prestaties in het vizier; gewoon lekker bezig zijn.

Gerard Vloedbeld, 71 jaar, is sinds 11 jaar gepensioneerd (was beleidsadviseur kunst, cultuur en sport). Hij houdt zijn conditie op peil door minimaal drie keer per week te gaan hardlopen (waarvan twee keer in teamverband), te fietsen en te wandelen.

Dan heb je ten tweede de recreatieve sporter met prestatiedrang. Deze neemt zo nu en dan deel aan een wedstrijd, een wandelvierdaagse, een prestatieloop, een fietstocht op de racefiets of mountainbike en een veteranen

“Bewegen is een oerbehoefte van

voetbalwedstrijd. De sporter

de mens en was altijd een nood-

traint daar ook voor en wil op het

zaak om te overleven. De mens is

evenement geen slecht figuur

er fysiek op gebouwd en als je het

slaan. Tot slot heb je de oudere

te weinig doet, gaan er dingen

prestatiesporter. Hij/zij voelt

mis in je lichaam. Sport is gezond

zich lekker in de competitie met

en zorgt voor plezier. Sport heeft

leeftijdsgenoten en wil daarbij

bovendien bijkomende voorde-

het liefst die anderen overtreffen.

len, waarvan in mijn ogen sociale

Deze sporter doet mee aan of

contacten de belangrijkste is.”

traint voor nationale en internationale wedstrijden.”

OUDERE SPORTERS MET PRESTATIEDRANG

MEER DAN EEN TRAPVELDJE

“Oudere sporters zijn er in drie ca-

“Sportservice Overijssel richt zich

tegorieën: de recreatieve sporter,

vooral op de recreatieve oudere


S P O R T B E R E I K B A A R VO O R I E D E R E E N

sporters. De focus ligt daarbij op

Niet alleen maar een wipkip en

de bevordering van de deskun-

een trapveldje!”

digheid van de begeleiders. Onder meer door het bieden van

MIJN SPORTGESCHIEDENIS

korte bijeenkomsten waarin hand-

“Ik ben een loper. Toen mijn

vatten worden aangereikt voor

ouders mij, toen ik bijna twee was,

het beter betrekken van mensen

eindelijk aan het lopen hadden

bij de activiteiten (werving) en

wist ik niet meer van ophouden.

het aanbieden van aantrekkelijke

Toen ik zeven was, organiseerde

programma’s. Ook pakt Sport-

ik geregeld hardloopwedstrijdjes

service Overijssel een belangrijke

in de buurt, uiteraard om zelf te

rol als het gaat om advisering en

kunnen winnen, want ik wist dat ik

begeleiding van gemeenten en

snel was! Van mijn 15e tot mijn 39e

lokale ondersteunende organisa-

heb ik gehandbald. Daarbij ben ik

ties, zoals verenigingen.”

gestegen tot de tweede divisie, maar daarvoor was ik eigenlijk

“Ik zou graag willen dat Sport-

niet sterk genoeg.

service de gemeenten actief

Vanaf mijn 30 e was ik handbal-

onder steunt bij de integratie van

trainer. Toen ik 39 werd, was de

de recreatieve sportfaciliteiten

triatlonsport net in opkomst. Ik

in andere disciplines, zoals in de

deed in de buurt mee aan een

ruimtelijke ordening. Bij de aanleg

kwart triatlon en was verkocht.

van een nieuwe wijk of een groot

Het jaar daarop werd ik 40 en

plantsoen, zou het mooi zijn als

won ik als ‘master’ meteen hier

er binnen zo’n plan uitdagende

en daar prijzen.

speelgelegenheden voor kinderen, wandel-, hardloop- en mountainbikeroutes en oefenobstakels voor freerunning en obstaclerunning worden aangelegd.

Bij de Coopertest kom ik nog tot in de hoogste categorie van mijn leeftijd.

25


26

S P O R T B E R E I K B A A R VO O R I E D E R E E N

De mens is fysiek gebouwd op een actief leven, als je te weinig beweegt gaan er dingen mis in je lichaam. GER ARD VLOEDBELD


S P O R T B E R E I K B A A R VO O R I E D E R E E N

Eind 1986 richtte ik in Wierden de triatlonvereniging

MOOISTE HERINNERING

Argo op. Ook binnen de Nederlandse Triathlon

“Mijn mooiste herinnering is het Europees

Bond had ik diverse officiële functies. In totaal heb

kampioenschap in Jümme in het noorden van Duits-

ik 20 triatlons gedaan. Mijn beste triatlonafstand was

land op 5 augustus 1995. En niet alleen vanwege de

de klassieke lange afstand: 3,8 kilometer zwemmen,

goede prestatie: 6e plaats in mijn leeftijdscategorie,

180 kilometer fietsen en 42,2 kilometer hardlopen.

zilveren medaille met de Nederlandse mastersploeg

Ik deed een aantal keren mee aan Europese en

en mijn beste tijd ooit: 9 uur, 59 min en 15 sec.

wereldkampioenschappen en werd in 2001 en 2002

Het belangrijkste was dat we daar lieten zien dat ou-

in Almere Nederlands kampioen in de categorie

dere sporters iets kunnen betekenen voor jongere.

55-plus.”

De groep masters was al een week voor de wedstrijd neergestreken op een camping, die lag aan een

“Na mijn pensionering richtte ik, samen met Leo

zwemmeertje en direct aan het loop- en fietspar-

Dubbers, de Stichting Wierden Sportief op om de

cours. Binnen een dag hadden we, gebruikmakend

sportstimulering van doelgroepen te organiseren.

van onze ervaring, de parcoursen uitgezocht en al

Via Sportservice Overijssel volgde ik de cursus

gedeeltelijk verkend. Twee dagen later arriveerde de

‘Instructeur sportief wandelen’ en later volgde ik bij

professionele ‘eliteploeg’ met begeleiders. Ze zaten

de Atletiekunie nog de cursus ‘Instructeur nordic

met de handen in het haar omdat ze in een pension

walking’ tot en met niveau 3 (‘nordic athletics’).

waren ondergebracht, 20 kilometer buiten het wed-

Als instructeur heb ik indertijd zeker 250 (voorname-

strijdparcours. Wij namen ze mee naar onze camping

lijk) ouderen aan het nordic walken gekregen.”

waar ze hun zwemtraining konden doen en wij hen informatie konden verschaffen over het verloop van de wedstrijd. Vanaf dat moment waren ze er elke dag en dronken we na de training samen koffie.”

27


28

F I T E N G E Z O N D OV E R I J S S E L

Marieke van Vilsteren doet veel onderzoek naar sport en bewegen in Overijssel “Sportservice Overijssel is hét centrale servicepunt voor sport en bewegen in Overijssel. Als servicepunt moet je beschikken over betrouwbare en bruikbare kennis over sport en bewegen. Deelnemen aan sport is een voorwaarde om te kunnen profiteren van de kracht van sport, dan is het wel noodzaak om te weten hoeveel mensen er aan sport doen, hoe de sport is georganiseerd en welke groepen achterblijven op sportdeelname.”

INVESTERINGEN IN SPORT EN

en veiligheid. Daarbij maken we

BEWEGEN EFFICIËNT MAKEN

gebruik van bestaande kennis,

“Wij willen met onze kennis de

maar ontwikkelen we ook zelf

verschillende maatschappelijke

monitoren om ontwikkelingen

partijen handvatten aanreiken

te kunnen volgen en trends te

zodat investeringen in sport en

kunnen waarnemen. Door het

bewegen efficiënt en effectief

gebruik van zoveel mogelijk uni-

worden ingezet, ook in relatie

forme vragen zijn de resultaten

met andere maatschappelijke

lokaal, regionaal, landelijk én in

vraagstukken op het gebied

de tijd met elkaar te vergelijken.

van leefbaarheid, gezondheid


F I T E N G E Z O N D OV E R I J S S E L

Voorbeelden van onderzoeken die Sportservice Overijssel kan uitvoeren voor gemeenten, onderwijsinstanties en andere maatschappelijke organisaties zijn:

“Ik hockey al mijn hele leven, dus sta regelmatig op het hockeyveld, zowel met mijn kinderen als met mijn

• Sport- en beweegmonitor:

eigen hockeyteam.

onderzoek naar het sport-

Sporten betekent

en beweeggedrag en leefstijl van jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen in de Overijsselse gemeenten • Verenigingsmonitor: Onderzoek naar de stand

voor mij actieve ontspanning waardoor ik mentaal en fysiek fit blijf.”

29

Op deze manier kan de gemeen-

Gelukkig is er de laatste jaren

telijke overheid haar beleid nog

ook meer aandacht voor ‘valo-

beter evalueren en afstemmen op

risatie’, ofwel de vertaling van

trends en ontwikkelingen, en loka-

wetenschappelijke inzichten naar

le aandachtspunten signaleren.”

praktische toepassingen. Het is zonde om kennis op de plank te

KENNIS STEEDS BELANGRIJKER

laten liggen of rapporten in de la

“Onze kennisrol is in de loop der

te laten verdwijnen. Om die reden

jaren belangrijker geworden en als

worden er bijvoorbeeld geen

meer waardevol ervaren, gezien

dikke rapporten meer geschreven

de urgentie om meer evidence-

maar handzame factsheets met de

based te werken. Gemeenten,

belangrijkste resultaten en wor-

sportverenigingen, zorginstellin-

den nieuwe onderzoeksresultaten

gen en andere maatschappelijke

toegelicht in adviesgesprekken of

partijen zijn zich steeds meer

gepresenteerd tijdens sportcafés

van zaken van de Overijsselse

bewust van de maatschappelijke

en sportdebatten.”

sportverenigingen

en gezondheidsbevorderende

• Onderzoek naar de effecten

rol van sport en bewegen en

van de inzet van combinatie-

willen dit in cijfers terug zien.

functionarissen en buurt-

Deze kennis is onmisbaar bij de

sportcoaches in Overijssel

voorbereiding en beoordeling van

• Onderzoek naar de bezetting

beleidsmaatregelen, beleidsover-

en tarieven van sportaccom-

wegingen en -evaluaties.

modaties en sportsubsidies in Overijssel • Diverse evaluatieonderzoeken in het kader van de Sportimpuls, Wmotenderregeling projecten en sportbehoeftepeiling onder inwoners.

Het is zonde om kennis op de plank te laten liggen of rapporten in de la te laten verdwijnen. M A R I E K E VA N V I L S T E R E N


30

NET WERKEN

Sportservice Overijssel mede-aanjager van nieuw open netwerk

Sport- en beweeginitiatieven voor een sociaal en leefbaar Overijssel


NET WERKEN

Steeds meer mensen en organisaties uit Overijssel staan op om met eigen ideeën een bijdrage te leveren aan ‘het goede leven’ in Overijssel. ASK Overijssel is een open netwerk voor alle doeners en denkers die hun buurt, dorp of stad socialer en leefbaarder willen maken. In dit netwerk delen we onafhankelijke kennis, belangrijke contacten en inspiratie met elkaar. ASK verbindt mensen en ideeën en helpt bij het vinden van financiering. Samen maken we de waarde en de kracht van een sociaal Overijssel zichtbaar!

ASK Overijssel is een samen-

organisaties, onderwijs- en

Door het brede inzicht van de netwerken in Overijssel kan ASK

werkingsverband van Arcon,

kennisinstellingen en lokale

inwoners en organisaties verder helpen door:

Sportservice Overijssel, Stimuland

initiatiefgroepen, die zich sterk

en OVKK (Overijsselse Vereniging

maken voor de sociale kwaliteit.

• Vragen telefonisch beantwoorden via de Helpdesk (0900-1401)

van Kleine Kernen) en vertegen-

Op initiatief van de provincie

• Ondersteunen bij het ontwikkelen van (lokale) initiatieven

woordigt een enorm netwerk dat

Overijssel is in 2017 besloten het

• Mensen of organisaties koppelen aan initiatieven

tot in de haarvaten van Overijssel

potentieel van dit netwerk verder

• Werkgemeenschappen opzetten waarin kennis wordt gedeeld

aanwezig is. Waaronder vrijwil-

te onderzoeken en ontwikkelen.

• Maatwerk leveren.

ligersorganisaties, plaatselijke belangen, dorpshuizen, sportverenigingen, zorg- en welzijns-

A S KOV E R I J S S E L . N L

31


32

Op 6 juli 2006 werd het veertigjarig

weetjes feitjes

bestaan van de Sportraad herdacht met een tentoonstelling in het Historisch Centrum Overijssel aan de Eikenstraat in Zwolle. De titel van deze tentoonstelling was ’40 jaar Sport, raad en daad in Overijssel’. De tentoonstelling toonde beelden van en informatie over 40 jaar amateursport in Overijssel.


S P O R T B E R E I K B A A R VO O R I E D E R E E N

33

Groene Euro’s scoren

Een lagere energierekening houdt de clubkas in conditie Bij veel sportverenigingen met een eigen accommodatie vormt de energierekening een forse kostenpost. Met het verduurzamen van de accommodatie zijn zowel op korte, als op de lange termijn interessante besparingen mogelijk.

een energiescan konden laten

VOORAAN BIJ INNOVATIES

maken voor de helft van het geld.

“Sportservice heeft voor ons als

Daar maakten in korte tijd 200

sportvereniging een aanjaag-

verenigingen gebruik van.”

funtie. Zij pikken goed op wat er gaande is in de Overijsselse, maar

PROJECT GEADOPTEERD

ook landelijke sportwereld. Zij ho-

“Sportservice Overijssel was ook

ren vooraan te staan als het gaat

Roel van ‘t Oever van voetbal-

vereniging uit Den Ham richtten

aanwezig bij onze bijeenkomsten.

om innovaties. Wij zien ze als een

vereniging Berkum signaleerde in

we het platform ‘Sport en Duur-

Voor ons was het natuurlijk een

voorlichtingsclub waar we nieuwe

2012 al dat het op de sportvelden

zaamheid’ op. We wilden zoveel

project met een begin, maar zeker

ontwikkelingen toegelicht krijgen

te weinig ging over duurzaam-

mogelijk clubs enthousiast maken,

ook een eind. Het kwam voort

en desgewenst ondersteund wor-

heid. “Het moest anders, en dan

niet eens vanwege idealen, maar

uit interesse en eigenbelang,

den bij de invoering. Wij volgen

begin je natuurlijk bij je eigen

juist vanwege een heel praktische

maar wij zijn hierin uiteindelijk de

hun nieuws en bijeenkomsten dan

club. Met hulp van de provincie

reden: met duurzaamheid kun je

amateurs. Bij Sportservice lopen

ook altijd met interesse.”

Overijssel installeerden we 156

geld verdienen! We noemden het

de professionals. Samen met

zonnepanelen. Later kwamen daar

‘Groene Euro’s scoren.’ Op de

Natuur&Milieu Overijssel en de

Led verlichting, solar systemen en

bijeenkomsten die we organiseer-

provincie is het project Groene

vloerisolatie bij.

den op sportcomplexen nodigden

Euro’s toen geadopteerd en heeft

we allerlei experts uit die ons

Sportservice er mede een vervolg

Met ondersteuning van de KNVB

verder konden helpen. Ook kwam

aan gegeven.”

en in samenwerking met de sport-

er een regeling waarbij sportclubs


34

SA M E N W E R K E N

In onze gemeente is de term ‘Sport-inclusief denken’ bij alle beleidsterreinen bekend. GEMMA TENNIGLO

STERKE PARTNERS “Sportservice Overijssel draagt bij aan verbinding en samenwerking met andere gemeenten. Door onderzoek, specifieke expertise en kennis vergroten ze het inzicht van gemeenten en zijn ze ondersteunend naar sportverenigingen. Als je als Sportservice Overijssel 50 jaar bestaat, mag je trots zijn op wat je hebt

“Dat sporten goed is voor de mens, is geen nieuws meer. Sport en bewegen levert steeds meer een bijdrage aan het realiseren van doelen op het gebied van onder meer verbinding, ontmoeting, een gezonde leefstijl, participatie, normen en waarden en

gedaan en bereikt. Ik wens de organisatie dat ze gezond blijven, veel mogelijkheden en kansen krijgen om de werkzaamheden te kunnen voortzetten en dat we

sociale cohesie.”

sterke partners blijven.”

“Daarnaast proberen actieve (top)

KANSEN VAN SPORT BENUTTEN

gingen, zorgaanbieders en scho-

“Sport bepaalt een groot deel

sporters iedere dag weer het

“Waar de gemeentelijke rol zich

len om sport en bewegen voor

van mijn dagelijkse bezigheden.

maximale uit sport te halen. Van-

in het verleden beperkte tot het

alle inwoners mogelijk te maken.

Ik sport zelf actief om gezond

uit passie en talent gaan ze uitda-

realiseren en onderhouden van

Ook andere beleidsterreinen gaan

en fit te blijven, het hoofd leeg

gingen aan en zetten ze prestaties

sportaccommodaties is er in de

meer en meer de kansen van sport

te maken of leuke mensen te

neer. Ze dragen er aan bij dat de

afgelopen 10 jaar veel veranderd.

benutten. In Borne is de term

ontmoeten. Daarnaast ben ik

samenleving enthousiast raakt om

De gemeente heeft nu een veel

‘Sport-inclusief denken’ bij alle

als vrijwilliger, groot fan en

te gaan sporten, dat veel mensen

grotere rol in het stimuleren van

beleidsterreinen bekend. Sport

actieve ouder betrokken bij de

als supporter gaan kijken naar

sport en bewegen voor haar

levert steeds meer een bijdra-

turnsport.”

sport, zich verbonden voelen bij

inwoners. We zijn een partner

ge aan de preventieve kant bij

een sport of sporter of zich in

geworden in gesprekken met

thema’s als Wmo, armoede, veilig-

gaan zetten als vrijwilliger.”

sportverenigingen, buurtvereni-

heid, jeugdzorg en gezondheid.”


SASAMENWERKEN MENWERKEN

GEMMA TENNIGLO Beleidsmedewerkster Sport bij de gemeente Borne en moeder van twee topsportende dochters. G O U D E N M E DA I L L E Goede herinneringen heb ik natuurlijk aan het winnen van de Gouden Medaille van mijn dochter tijdens de Olympische Spelen en de historische 7e plaats van het team waar mijn beide dochters deel van uitmaakten. Maar een herinnering is meer dan het winnen van een medaille. In een terugblik zie je een proces vol doorzettingsvermogen waarbij jonge talentvolle sporters uitgroeien naar volwassen sporters. Je ziet mooie, blije momenten en het overwinnen van tegenslagen. Je ziet de ongelofelijke kracht van sport, de spanning die iedere wedstrijd weer geeft en het plezier en de vreugde die veel mensen hebben als Nederland mooie sportprestaties levert. Een herinnering dat je door sport mooie mensen ontmoet, grenzen opzoekt en verlegt.

35


36

SA M E N W E R K E N

Hans Galgenbeld, teamhoofd Sport van de gemeente Hellendoorn De samenleving kan niet zonder sport en bewegen. Waar voldoende bewegen vroeger ingebakken zat in de dagelijkse activiteiten is dat onder meer door de technologische ontwikkelingen geen automatisme meer. Dit geldt voor veel groepen in de samenleving en op alle leeftijden. Sport en bewegen draagt bij aan plezier,

accommodaties, maar ook steeds meer in de openbare ruimte. Belangrijke ontwikkelingen en daarmee medepeilers voor het toekomstig sport- en beweegbeleid zijn bijvoorbeeld de verdere inrichting van het sociaal domein en de effecten van de in te voeren Omgevingswet.”

gezondheid, cognitieve ontwikkeling, sociale contacten SPORTSERVICE OVERIJSSEL

en het bindt mensen.

VERBINDT “Ik werk zelf inmiddels ruim 25

“Heel lang lag het accent van

terug in de samenleving waar

jaar aan het sport- en beweeg-

het gemeentelijk sportbeleid

het kan. Tegelijkertijd heeft de

beleid binnen de gemeente

op sporten als doel op zich. De

gemeente steeds meer een regis-

Hellendoorn en heb veel contac-

meeste capaciteit en middelen

serende rol als het gaat om sport

ten met Sportservice Overijssel

werden ingezet op de realisatie

als (maatschappelijk) middel. Veel

opgebouwd. Ik hecht veel

van een infrastructuur en uitvoe-

aandacht is er voor de kwetsbare

waarde aan samenwerking met

ring van activiteiten gericht op

groepen in de samenleving. Ook

een organisatie als Sportservice

sporten en (sport)organisaties.

is een verschuiving zichtbaar

Overijssel. Zij leveren aanvul-

De gemeentelijke rol is veranderd

van het accent op hoofdzakelijk

lende deskundigheid op lokale

en blijft nog verder veranderen.

sporten naar bewegen in de

vraagstukken, zijn goed op de

De verantwoordelijkheid voor

ruimste zin van het woord. Niet

hoogte van regionale, provinci-

sport en bewegen leggen we

alleen maar sporten in sport-

ale en landelijke ontwikkelingen

en weten dat ook nog via een verbindende rol om te zetten in concrete uitvoeringstrajecten. Dat gaat van coördinatie van bovenlokale projecten, van onderzoeken naar sport- en beweeggedrag tot ondersteuning bij het opstellen van de lokale sport- en beweegnota.


SA M E N W E R K E N

De aanwezigheid van Sportservice Overijssel heeft voor de gemeente Hellendoorn tot op heden een grote meerwaarde gehad voor de kwalitatieve ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid. Een organisatie die we moeten koesteren!” “Ik ben zelf een allround sporter; van voetbal, tennis, hardlopen, fietsen, zwemmen, tot volleybal. Hoogtepunten zijn dat ik de marathon in New York heb gelopen, de meeste alpencols uit de Tour de France heb gefietst en inmiddels al vijf keer heb deelgenomen aan de Strongmanrun.

50 jaar Sportservice Overijssel is een prestatie van formaat in de dynamische omgeving van sport en bewegen. De dienstverlening is wat mij betreft al die jaren ‘up to date’ geweest. HANS GALGENBELD

“Sport- en beweegbeleid beweegt mee met de ontwikkelingen in de samenleving.”

37


38

SA M E N W E R K E N

Sportieve kennisontwikkeling De Calo op de Windesheimcampus in Zwolle is een vaste samenwerkingspartner van Sportservice Overijssel. Directeur Robert Agelink: “We houden ons beide bezig met maatschappelijke vraagstukken op het gebied van sport en bewegen. Als onderwijsinstelling doen wij daar onderzoek naar, delen kennis met onze 1.600 studenten en zetten allerlei sport- en beweegprojecten op.”

“Onze samenwerking is goed

CONTEXT BIEDEN

zichtbaar in de Buurtsportcoach

“De meerwaarde van onze

Academy. Deze Academy is ooit

samenwerking is dat Sportservice

opgericht als initiatief van Sport-

Overijssel onze inhoudelijke

service Overijssel. Als Calo zijn we

expertise context biedt. Zij heb-

voor een belangrijk deel verant-

ben binnen Overijssel een groot

woordelijk voor de opleiding van

netwerk. Via hun relaties weten

buurtsportcoaches en combinatie-

ze wat er gebeurt in de Overijs-

functionarissen. Wij voeden de

selse sport- en verenigingswereld.

buurtsportcoaches met informatie

Zij koppelen signalen weer aan

en we worden zelf graag gevoed

gemeentelijk- en provinciaal

met informatie uit het werkveld.

beleid. Het is belangrijk dat er

Die verkrijgen we onder meer uit

een organisatie is die deze kennis

het enorme netwerk van Sport-

borgt en doorontwikkelt.

service Overijssel. Recentelijk zijn

Sportservice kent de vraag-

we een samenwerking aangegaan

stukken waar verenigingen en

als Stichting Sportondersteuning

gemeenten mee worstelen.

Oost-Nederland. Hierin gaan we

Voor ons als instituut is het

samen sportadviezen produceren.”

belangrijk dat we aan de slag zijn met actuele vraagstukken. Wij leiden niet op voor de bühne. Wij willen vraaggestuurd bezig zijn.”


SA M E N W E R K E N

Informatie uit het veld belangrijk voor vraaggestuurd onderwijs. R O B E R T AG E L I N K DIREC TEUR C A LO W I N D E S H E I M

39


40

SA M E N W E R K E N

Wij verbinden ons graag met het netwerk van Sportservice Overijssel. J U D I T H WA L E C Z E K


SA M E N W E R K E N

Adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Twente Judith Waleczek: “We zijn ‘natuurlijke’ partners van elkaar. We willen beiden gezondheid met sport en bewegen verbinden. Als GGD zetten wij ons in voor de gezondheid van iedere Twentse burger. Sportservice Overijssel biedt ons daarbij een interessant netwerk in de sportwereld, waarvan we graag gebruik van maken. In projecten kijken we dus altijd waar we kunnen samenwerken, vooral bij het opzetten van lokale netwerken, agendasetting bij beleidsmakers en ondersteuning van intermediairs.” “Ik wens Sportservice Overijssel een gezonde toekomst waarin we samen blijven optrekken om mensen te verleiden en uit te dagen meer te bewegen. Waarin we ons sterk maken voor een vitale maatschappij!”

De is net als Sportservice Overijssel een aanjager als het gaat om sport en bewegen.

41


42

S P O R T I V I T E I T E N R E S PE C T

weetjes feitjes 2003 Antiracisme-affiche in de vorm van levensgrote portretfoto’s van uit Overijssel afkomstige sporters, waaronder Erik Hulsebosch. ‘Als racisme wint, verliest de sport en ik kan heel slecht tegen m'n verlies'. Op het affiche prijkt de handtekening van de schaatser om het geheel nog authentieker te maken. Dit affiche maakte deel uit van de landelijke antiracismecampagne. Sportraad Overijssel rolt deze campagne in 2003 uit in Overijssel in samenwerking met het Antidiscriminatiebureau Oost.

istoris h

entr m

verijssel


S P O R T I V I T E I T E N R E S PE C T

2010 Sportservice Overijssel lanceert een nieuwe groot-

50.000 actiekrantjes, 75.000 bodystickers (Fair Play

schalige Fair Play-campagne. De campagne wordt

tattoo) en 5.000 posters worden verspreid onder

– voor die tijd heel vooruitstrevend – in cocreatie

sportverenigingen, scholen en buurthuizen in

gemaakt met de doelgroep (sporters tussen de 16

Overijssel. De aparte website en de vier YouTube-

en 20 jaar).

filmpjes worden door duizenden bekeken.

43


44

S P O R T I V I T E I T E N R E S PE C T

Respect

op het veld Als scheidrechter ben je kwetsbaar als het respect op het veld ontbreekt. ERIC BRAAMHAAR

Scheidsrechter ERIK BRAAMHAAR


S P O R T I V I T E I T E N R E S PE C T

45

Op 12-jarige leeftijd was Eric Braamhaar al vrijwilliger bij zijn voetbalclub. “Wedstrijdjes fluiten of het ballenhok onderhouden; er was altijd wel wat te doen.” Toen hij 16 was volgde hij een scheidsrechterscursus bij de KNVB. “Nooit kunnen vermoeden dat daar zo’n mooie carrière uit voort zou komen.” In augustus 2017 hing hij zijn scheidsrechtersfluitje aan de wilgen. Hij floot ruim 500 wedstrijden in het Nederlands betaalde voetbal en internationaal wedstrijden voor de UEFA en de FIFA.

om de sportieve uitstraling te be-

op een ranglijst wordt bijgehou-

houden en te versterken. Met Fair

den. Het plezier van het sporten

Play-campagnes streven ze samen

moet weer veel meer voorop

met de Overijsselse clubs naar

komen te staan!”

een steeds groter draagvlak.” AANJAGER VAN VERBINDING “Ik maak me soms best zorgen als

“Op het gebied van sportivi-

ik zie hoe mensen zich rondom

teit en respect zal er altijd een

“Sportiviteit en respect op het

de sportvelden gedragen. Het is

aanjager nodig zijn. Het gaat een

veld is natuurlijk een belangrijk

gebruikelijk dat jeugdleden ook

jaar goed rondom Fair Play en

aandachtspunt voor ons als

wedstrijden van de jeugd fluiten.

dan vervallen we vaak weer in het

scheidsrechters. Verenigingen

Dan moeten we er wel voor

oude stramien. Het gaat echt om

Sportiviteit

die Fair Play hoog in het vaandel

zorgen dat het klimaat aanwezig is

een cultuuromslag en dat moet je

hebben staan, komen er niet

dat deze jonge voetballertjes hun

blijven verkondigen. Sportservice

moet echt

door alleen een vlag met de Fair

hobby kunnen uitoefenen. Als de

Overijssel moet die rol blijven

Play-mascotte op te hangen. Het

focus van spelers en publiek enkel

houden. Daarbij hebben ze ook

in het karakter

moet echt in het karakter van de

ligt op winnen, dan is dat voor

een verbindende taak. Breng

club zitten. Coaches, trainers en

zo’n jeugdige scheidsrechter geen

voorbeeldverenigingen in contact

van de club

bestuurders moeten dat in woord

leuke ervaring. Je bent kwetsbaar

met andere clubs. Je moet er

en gebaar voorleven.

als scheids. Een goed voornemen

voor elkaar zijn! Samenwerken

zitten.

Sportservice Overijssel geeft

van de KNVB vind ik dan ook dat

aan de sportieve uitstraling van

sportverenigingen handvatten

de stand van de F-jes niet meer

Overijssel!”


46

SPORT VRIJWILLIGERS

Moeder van de rolstoelvierdaagse

PRECIES PASSEN “Het vrijwilligerswerk gaat gelijk op met de veranderingen in de maatschappij. Mensen willen vaak geen verplichtingen meer. Jezelf wegcijferen voor een ander lijkt wat onder druk te staan. De huidige organisatie van de rolstoelvierdaagse merkt dit ook. Zij moeten ieder jaar weer veel moeite doen om voldoende vrijwilligers te krijgen. Tegenwoordig heeft men steeds meer een houding van: het moet mij wel precies passen. Vroeger kwamen de vrijwilligers ’s avonds terug om gezellig spelletjes mee te spelen of aan te moedigen bij het rolstoelbasketbal. Nu doen de vrijwilligers nog steeds met veel passie hun taak, maar gaan dan ’s avonds toch naar huis.”

“Ik ben een regelneef. Dus als er iets te organiseren valt, weet men mij wel te vinden.” Zo kreeg Ineke ten Cate (72 jaar) ruim 30 jaar geleden ook de vraag of ze bestuurslid wilde worden voor de gehandicaptensport in Delden. En zo werd ze een van de drijvende krachten achter het grootse evenement De Twentse rolstoelvierdaagse.

PUBLIEKSTREKKER “Voor een evenement als de Twentse Rolstoelvierdaagse heb je veel lieve, enthousiaste vrijwilligers nodig, maar ook mensen die sportkennis en netwerken hebben. Zo kwamen we jaren geleden al bij Sportservice Overijssel terecht. Van hen kregen we input over hoe we het evenement nog aantrekkelijker konden maken. Zo organiseren we tegenwoordig de avond voor de vierdaagse een ‘handbike wedstrijd’. Deze wedstrijden tellen mee voor het puntenklassement. Het bleek al meteen een echte trekker voor onze vierdaagse. Dat hadden we zelf nooit bedacht. Sportservice Overijssel kan je op een ander spoort zetten en ze weten

Terecht ontving Ineke voor al haar vrijwilligerswerk een lintje, een

ook hoe je een idee vervolgens realiseert. Ook hielpen ze ons met een

onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau. “Ik vind dat natuurlijk

juiste financiële planning.”

geweldig, maar het vrijwilligerswerk levert mijzelf ook heel veel op. Je voelt je als één grote familie. Bij dit evenement is er ook echt een

NIEUWE ENERGIE

wisselwerking tussen ons en de ruim 170 sporters. Bij al het werk wat

“Ik deed mijn vrijwilligerswerk ook naast een baan en de zorg voor een

je doet, zit toch een extra element, omdat het gehandicapte sporters

gezin. Ook ik lag ’s avonds wel eens uitgeteld op de bank. Maar wel

betreft. Er is zoveel variatie tussen de sporters. Het is voor ons als

met een grote grijns. Dat is wat ik mensen ook wil vertellen: je ziet er

vrijwilligers echt menselijk maatwerk om het voor iedere sporter een

misschien tegenop om extra taken op je te nemen, maar als je dat doet

mooi evenement te maken. Trots ben ik op de eretitel die ze mij hebben

waar je goed in bent, op een plek of voor mensen die het echt nodig

gegeven: ‘Moeder van de rolstoelvierdaagse’.”

hebben, dan krijg je daar zoveel voldoening en energie voor terug. En als je dat gevoel niet hebt, dan doe je dus het verkeerde vrijwilligerswerk. Zoek dus naar je eigen passie en je zult volop genieten!”


SPORT VRIJWILLIGERS

47

Als je dat doet waar je goed in bent, voor mensen die het echt nodig hebben, dan krijg je nieuwe energie voor jezelf! I N E K E T E N C AT E


48

SA M E N W E R K E N

weetjes feitjes

Historische Vereniging Hardenberg

fotopagina - sport in overijssel + weetje/feitje


SA M E N W E R K E N

Uit het provinciale onderzoek ‘Fit en Gezond in

bekende sport- en beweegorganisaties met een aan-

Overijssel’ blijkt dat de regelmatige sportparticipa-

bod voor onder andere mensen met een beperking

tie van mensen met een beperking achterblijft ten

en/of een chronische aandoening.

opzichte van mensen zonder beperking De Sportwijzer Overijssel is een website met een

Jannie Marsman, rolstoelsportster

actueel overzicht van alle bij Sportservice Overijssel

sportwijzer.nl

49


SPORTSERVICE OVERIJSSEL

COLOFON

Hogeland 10, 8024 AZ Zwolle

Dit is een uitgave van Sportservice Overijssel.

Tel. 038 457 77 77 info@sportserviceoverijssel.nl

Concept & realisatie Redactie Oosten Beeldresearch Sabine Mulder

S P O R T S E R V I C E OV E R I J S S E L . N L

Art Direction No Concept No Glory

Sportservice Overijssel 50 jaar  

Jubileummagazine van Sportservice Overijssel. De organisatie die al ruim 50 jaar provincie, gemeenten, verenigingen en (top)sporters facilit...

Sportservice Overijssel 50 jaar  

Jubileummagazine van Sportservice Overijssel. De organisatie die al ruim 50 jaar provincie, gemeenten, verenigingen en (top)sporters facilit...

Advertisement