Page 1

oktober | november | december ‘12

staat er “ Eigenlijk geen leeftijd op orgaandonatie. We bekijken elke donor apart.

"

14

Donordag brengt orgaandonatie onder de aandacht Naar aanleiding van de Europese donordag kregen enkele patiëntenverenigingen onlangs de kans om orgaandonatie extra onder de aandacht te brengen in ons ziekenhuis. Op 13 oktober etaleerde de Leuvense Levertransplanten vzw een informatiestand in de hal van campus Virga Jesse. Op 20 oktober herhaalden ze deze actie, samen met de Oostrozebeekse Transplantkring, in de hal van campus Salvator. De bedoeling van

over orgaandonatie op het moment van over-

Donorcoördinator

het initiatief was om

lijden is zeer moeilijk. Net om dit moeilijk mo-

In ons ziekenhuis gebeuren zo’n 8-tal preleva-

de vele voorbijgan-

ment te vermijden, proberen we zoveel moge-

ties (organen wegnemen) per jaar. “Dat is goed,

gers te informeren

lijk mensen te stimuleren om zich als donor

maar de nood aan geschikte orgaandonoren

over orgaandonatie

te laten registreren of om het onderwerp or-

blijft hoog,” aldus Riet. De overheid neemt heel

en orgaantransplan-

gaandonatie in de familiekring bespreekbaar

wat initiatieven om orgaandonatie te stimule-

tatie. “Dit doe je

te maken.”

ren. Eén daarvan is het creëren van de functie donorcoördinator in de acute ziekenhuizen. Als

best door mensen Riet Minnekeer is verpleegkundig donorcoördinator in ons ziekenhuis

donorcoördinator moet je er voor zorgen dat

zelf aan het woord te laten,” zegt Riet

Nooit te oud voor donatie

medewerkers voldoende opgeleid zijn om een

Minnekeer, verpleeg-

Beide donordagen waren een succes. “Veel

potentiële donor te identificeren en te behan-

kundig

donorcoördi-

bezoekers kwamen spontaan een praatje ma-

delen. Ook gaat er veel aandacht naar de op-

nator in ons ziekenhuis. “Zowel patiënten die

ken en vaak kenden ze wel iemand in hun ken-

vang en de nazorg van de donorfamilies. Vaak

een orgaan ontvingen als patiënten die op de

nissenkring die een orgaan gekregen heeft. Je

blijven zij immers achteraf met vragen zitten.

wachtlijst staan, waren in het ziekenhuis aan-

merkt dat orgaandonatie wel leeft, maar dat

Uit deze gesprekken kunnen wij als ziekenhuis

wezig om mensen in te lichten. Nog al te vaak

nog heel wat mensen met vragen zitten. En

veel leren! Het is soms verrassend te horen

bestaan er misverstanden of onduidelijkhe-

daar probeerden we dus een antwoord op te

hoe de familie het hele proces heeft ervaren.

den rond dit onderwerp. In ons land is elke

bieden. De meest voorkomende misvatting

Familieleden van een donor vragen ook vaak

Belg automatisch donor bij overlijden tenzij

die we hoorden was: ‘daar ben ik te oud voor’,

hoe het met de ontvangers van de organen

de overledene bij leven verzet tegen dona-

terwijl er eigenlijk geen leeftijd meer staat op

gaat. Daar kunnen we op anonieme manier

tie heeft aangetekend. Wanneer er geen ge-

orgaandonatie. Soms heeft een 70-jarige pa-

op antwoorden. En ja, het troost hen toch een

gevens beschikbaar zijn in het Rijksregister,

tiënt een betere lever dan een 50-jarige. We

beetje om te weten dat iemand anders een

wordt de familie aangesproken. Maar praten

moeten elke donor apart bekijken.”

nieuwe kans op leven heeft gekregen.”

Registreer jij je ook? Momenteel hebben iets meer dan 140 000 mensen in ons land zich laten registre-

Familieleden van een donor vragen vaak hoe het met de ontvangers van de organen gaat.

"

ren als orgaandonor. Om de drempel te verlagen kunnen Belgen zich sinds enkele maanden ook via Facebook als donor opgeven. Via een applicatie kan je op je persoonlijke pagina aangeven dat je na je dood orgaandonor wil zijn. Wie de applicatie gebruikt, maakt het engagement via zijn of haar timeline zichtbaar voor de Facebookvrienden en kan doorklikken naar het formulier waarmee je bij het gemeentebestuur terecht kan voor registratie. Ons ziekenhuis ondersteunde dit initiatief op donordag via de eigen facebookpagina.

Donordag brengt orgaandonatie onder de aandacht  

Artikel uit personeelsblad Jess!, december 2012

Donordag brengt orgaandonatie onder de aandacht  

Artikel uit personeelsblad Jess!, december 2012

Advertisement