Page 1

คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews


คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews

การเขาใชงานเว็บ Thainews ไปยัง http://www.thainews70.com/wp-login.php แลวทําการใส “ชื่อผูใช” และ “รหัสผาน” จากนั้นคลิก “เขาสูระบบ”

ใสชื่อผูใช ใสรหัสผาน

เมื่อลงชื่อเขาใชงานเว็บแลวจะปรากฏดังภาพขางลางนี้

1


คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews

การจัดการหนาหลัก หนาหลัก จะแสดงความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับเว็บทั้งหมด ไมวาจะเปนขาวสาร ฉบับราง ผูที่เขามา ชมเว็บหรือเนื้อหาที่มีความนิยมมากที่สุด หรือแมกระทั่งการแสดงความคิดเห็นลาสุดที่เกิดขึ้นที่เว็บ ในสวน ของ หนาหลัก จะแสดงดังภาพขางลางนี้

ในตอนนี้ แสดงตัวเลขสถิติ ของจํานวนเรื่องที่โพสต หนาที่เขียน หมวดหมูตาง ๆ และ ปายกํากับ รวมถึง จํานวนครั้งในการแสดงความคิดเห็น จํานวนความคิดเห็นที่ไดรับการอนุมัติ จํานวนขอความที่ร อ ดําเนินการ และจํานวนสแปม

2


คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews เขียนอย า งเร็ ว หากต อ งการเขี ย นเรื่องอยางรวดเร็ว โดยไมอยากเขาไปเขีย นในเขี ยนเรื่ องใหม เครื่องมือสวนนี้ จะสามารถเขียนเรื่องโดยใสหัวขอ เนื้อเรื่อง ปายกํากับ และ แนบไฟลภาพ วีดีโอ เพลง และ สื่ออื่น ๆ ไดดวยเชนกัน

การจัดการเรื่อง เรื่อง เครื่องมือนี้จะใชสําหรับการเขียนและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ทั้งหมด ที่เขียน ลงในเว็บไซต

3


คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews เรื่อง แสดงรายการเรื่องตาง ๆ ที่ถูกเขียนขึ้น ไมวาจะเปน ฉบับรางหรือเรื่องที่ถูกเผยแพรแลวทั้งหมด

4


คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews เขียนเรื่องใหม เปนการเพิ่มบทความใหมๆ ลงในเว็บไซต

เพิ่มเรื่องใหม

ใสหัวขอเรื่อง เครื่องมือตางๆ สําหรับ การเขียนเรื่อง

ใสเนื้อเรื่อง

5


คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews คุณสมบัติของเครื่องมือตาง ๆ ตัวหนา

รูปแบบการจัดหนา

ตัวเอียง

ขีดเสนใต

ขีดฆา

จัดขอความใหเต็มบรรทัด

ไมเรียงรายชื่อ

สีตัวอักษร

เรียงรายชื่อ

วางเปนตัวอักษร

BlockQoute

วางจากโปรแกรมเวิรด

จัดชิดซาย

เอารูปแบบออก

จัดใหอยูกึ่งกลาง

เพิ่ม Custom Character

จัดชิดขวา

Outdent

เพิ่ม/แกไข ลิงค

Indent

เอาลิงคออก

ยกเลิกสิ่งที่ทํา

ใสปายกํากับเพิ่มเติม

ทําซ้ํา

ตรวจเช็คคําผิด

ขอความชวยเหลือ

ขยายเต็มจอ แสดง/ซอน

6


คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews การอัพโหลด/เพิ่มสื่อตาง ๆ เชน รูปภาพ ไฟลเอกสาร และไฟลเสียง ใหคลิกที่ “อัปโหลด/เพิ่ม”

การใสรูปภาพ

คลิกเลือกไฟลรูปภาพในเครื่อง คอมพิวเตอรที่ตองการใสในเรื่อง

เลือกตําแหนงการ วางของรูปภาพ

เสร็จแลวใหคลิก “ใสเขาในเรื่อง”

เลือกขนาด ของรูปภาพ

7


คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews การใสไฟลเอกสาร จะเหมือนกับการใสรูปภาพ เลือกไฟลเอกสารที่ตองการจากในเครื่องคอมพิวเตอร

อัปโหลดไฟลเสร็จใหคลิก “ใสเขาในเรื่อง” ไดเลย

การใสไฟลเสียง จะเหมือนกับการใสไฟลเอกสาร เลือกไฟลเสียงที่ตองการจากในเครื่องคอมพิวเตอร

อัปโหลดไฟลเสร็จใหคลิก “ใสเขาในเรื่อง” ไดเลย

8


คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews หมวดหมู หมวดหมูตาง ๆ เมื่อเขียนเรื่องเรียบรอยแลว ก็เลือกหมวดหมูที่ตองการ เพื่อจัดเขากลุม หากไมไดเลือกหมวดหมู wordpress.com จะจัดเขาหมวดหมู Uncatagorized (ไมมีหมวดหมู) โดยอัตโนมัติ ซึ่งการจัดหมวดหมูจะอธิบายตอไป

ปา ยกํ า กั บ ใส คํา จํ ากั ดความของเรื่องที่เขีย น เพื่อใหผูอานสามารถคน เจอเว็บไซตจ าก Google ไดงายขึ้น ซึ่งควรจะใชคําสั้น ๆ และใชเครื่องหมาย , (comma) เพื่อคั่นระหวางขอความ

ตัดทอน ชองสําหรับปอนประโยคที่เราเนนเปนพิเศษ หรือคําโปรยเนื้อเรื่องแบบสั้นๆ สําหรับเนื้อหา ในขอเขียนบล็อกนั้นๆ จะแสดงใหเห็นเมื่อผูอานเรียกดูขอเขียนยอนหลัง ขอความที่แสดงตรงรายการ ก็จะ แสดงประโยคที่เราใสนี้ใหแทน

9


คูมือการใชงาน Wordpress เว็บ Thainews เผยแพร เปน การจัดการเรื่องที่เขียนวาจะใหอยูในสถานะใด ไมวาจะเปน ฉบับราง การตั้งเวลา เผยแพร หรือ เผยแพรทันที - เมื่อเขียนเรื่องแลว ยังไมอยากเผยแพร ก็ใหบันทึกเปนฉบับรางไวกอน แลวคอยกลับมาเผยแพรที่ หลังได - ถาหากอยากจะกําหนดเวลาในการเผยแพร ก็ใหเลือก การเผยแพรทันที และกําหนดเวลาในการที่ จะเผยแพรเรื่องที่เขียน เมื่อกําหนดเรื่องแลว ตองกดเผยแพร ไมเชนนั้นเรื่องที่ถูกตั้งเวลาไว จะไมถูกสงไปที่ หนาบล็อก - สวนในกรณีที่อยากจะเผยแพรทันที ก็ใหกดเผยแพรไดเลย โดยไมตองตั้งเวลา หรือ บันทึกเปนฉบับ ราง

10

คู่มือ Wordpress  

การใช้งานเบื้องต้น

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you