Page 1

AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

   

NUMMER 1  -­‐  MARTS  2011  

N Y H E D S B R E V

INDHOLD ORD  FRA  FORMANDEN   INDLEDNING   NYTÅRSFORSAMLINGEN  2011   NYT  FORRETNINGSUDVALG   ÅRET  DER  GIK   REGNSKAB/BUDGET   NYT  FRA  UDVALG   ELEVRÅDSHÅNDBOGEN   ANDET  

                            Forretningsudvalget  -­  kontakt     Kjærsgaard  Royberg,  2.k   Jesper     Alexander   Emil  Kaspersen,  1.z   Søren     Kristian  Blom,  1.p   Julie  V   eronica  Braad  Munk,  1.q  

Andreas Kornum  Vestergaard,  2.x    

ORD FRA  FORMANDEN   Kære  elever.   1   Et  nyt  elevrådsår  er  startet  efter   2   elevrådets  nytårsforsamling,  hvor   2   et  nyt  forretningsudvalg  blev  valgt   2   ind,  og  hvor  arbejdet  for  de  sidste   af  skoleårets  måneder  blev  lagt   4   fast.  Elevrådet  har  haft  en  meget   6   succesfuld  periode  de  seneste  par   8   år  med  den  nu  afgåede  formand,   10   Mathilde,  i  spidsen.  Elevrådets   succes  skal  naturligvis  fortsat   10   blomstre  med  elevinitiativer,  elev-­ demokrati,  effektivt  udvalgsarbej-­ de  og  konstruktive  møder.  Det  er   derfor  med  gåpåmod  og  ambitio-­ ner,  jeg  tager  fat  på  opgaven  som   elevrådsformand,  og  jeg  er  over-­ bevist  om,  at  det  kommende  elev-­ rådsår  bliver  med  endnu  flere  suc-­ ceser  og  gode  projekter.       Alt  det  bedste,   Jesper  Royberg,  2.k   Elevrådsformand       Telefon   E-­mail   26  39  87  26     ak1290@aalkat-­‐gym.dk     25  33  98  98   ak1627@aalkat-­‐gym.dk   28  92  01  48   22  33  87  23   27  24  33  28  

ak????@aalkat-­‐gym.dk ak????@aalkat-­‐gym.dk   ak????@aalkat-­‐gym.dk  

1


AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

INDLEDNING Elevrådet  har  som  noget  helt  nyt   valgt,  at  publicere  et  nyhedsbrev   hvert  kvartal  (marts,  juni,  sep-­‐ tember,  december).  Dette  vil  væ-­‐ re  det  første  nyhedsbrev,  og  mar-­‐ kerer  derved  overgangen  fra   elevrådsåret  2010  til  elevråds-­‐ året  2011.  Næste  nyhedsbrev  vil   udkomme  d.  1.  juni.   NYTÅRSFORSAMLINGEN  2011   Med  nytårsforsamlingen  indledes   det  nye  elevrådsår  for  Aalborg   Katedralskoles  Elevråd.  Nytårs-­‐ forsamlingen  foregik  fredag  d.  11.   februar  til  lørdag  d.  12  om  mor-­‐ genen,  hvor  der  både  blev  holdt   møde  og  fest.  På  mødet  blev  der   både  diskuteret,  vedtaget  og  hyg-­‐ get  og  et  nyt  forretningsudvalg   blev  valgt.  I  det  hele  taget  blev   nytåret  taget  godt  imod,  og  en   række  nye  tiltag  blev  fremlagt  og   vedtaget.  Selvom  ikke  mange  var   mødt  frem,  trods  gode  intentio-­‐ ner  og  de  mange  tilmeldte,  blev   nytårsforsamlingen  2011  en  ren   succes.  

NYT FORRETNINGSUDVALG   Til  nytårsforsamlingen,  som   sædvanligt  foregår  i  januar  eller   februar,  træder  elevrådsforman-­‐ den  tilbage  og  lader  en  ny  tiltræ-­‐ de  posten.  Der  bliver  desuden   valgt  en  ny  næstformand  og  to   menige  medlemmer  til  forret-­‐ ningsudvalget  som  er  elevrådets   ”bestyrelse”  og  som  står  for  den   daglige  koordination  og  admini-­‐ stration.        I  år  trådte  formand  Mathilde   Albertsen  Winsløw  fra  3.x  (na-­‐ turvidenskabelige  fakultet)  tilba-­‐ ge,  og  Jesper  Kjærsgaard  Roy-­ berg  fra  2.k  (samfundsfaglige  fa-­‐ kultet)  indtog  pladsen  efter  den-­‐ ne.        Elevrådet  takker  for  Mathildes   ihærdige  indsats  for  at  forbedre   vilkårene  for  Aalborg  Katedral-­‐ skoles  elever.  Efter  et  år  på  po-­‐ sten  som  næstformand  og  et  år   som  formand,  har  Mathilde  fået   udrettet  en  del  for  elever  og  sko-­‐ len  generelt.  Hjertelig  tak!        Som  sagt  blev  formandsposten   besat  til  nytårsforsamlingen  af   Jesper  Royberg,  2.k.  Jesper  vil  i   det  næste  år,  besidde  posten  som   formand,  og  derved  lede  elevrå-­‐ det  videre  gennem  eventuelle  ud-­‐ fordringer,  for  at  forbedre  vilkå-­‐ rene  for  skolen  yderligere.  Desu-­‐ den  varetages  en  stor  del  af  ele-­‐ vernes  interesser  af  elevrådet,  så   der  vil  være  meget  at  lave  det   næste  års  tid.  

2


AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

   Der  blev  desuden  valgt  en  ny   Begge  vil  bidrage  til  koordinatio-­‐ næstformand,  Alexander  Emil   nen  og  administrationen  af  elev-­‐ Kaspersen,  1.z,  som  til  enhver  tid   rådet.   vil  forsøge  at  bidrage  til  elever-­‐   nes  og  elevrådets  interesser.   Det  nye  forretningsudvalg  består   Ydermere  blev,  udover  Julie  Ve-­‐ således  af:   ronica  Braad  Munk,  1.q  som  har     bidraget  som  menigt  medlem  det     sidste  års  tid,  Andreas  Kornum     Vestergaard,  2.x  valgt  ind  som  det     andet  menige  medlem.               Alexander  Emil  Kaspersen,  1.z   Jesper  Kjærsgaard  Royberg,  2.k                                       Formand   Næstformand               Julie  Veronica  Braad  Munk,  1.q   Søren  Kristian  Blom,  1.p                                       Kasserer   Menigt  medlem     Andreas  Kornum  Vestergaard,  2.x                                         Menigt  medlem    

3


AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

ÅRET DER  GIK   Vi  er  nu  i  det  nye  elevrådsår   2011/2012,  og  et  nyt  forret-­‐ ningsudvalg  er  blevet  valgt.   Fremtidsudsigterne  er  klare  og   elevrådets  målsætninger  er  sigt-­‐ bare  og  inden  for  rækkevidde.   Elevrådet  vil  på  det  højeste  til-­‐ stræbe,  at  nå  disse  mål.        Elevrådet  har  aldrig  været  stør-­‐ re  end  det  var  i  2010/2011,  hvil-­‐ ket  også  resulterede  i,  at  en  hel   del  mål  blev  nået.  Størrelsen  af   det  nuværende  elevråd  ligger  på   omkring  de  80,  inkl.  suppleanter,   hvilket  også  har  haft  stor  betyd-­‐ ning  for  elevrådets  målsætninger   og  tiltag  for  det  nyopstartede   elevrådsår,  og  derved  har  der  og-­‐ så  måttet  foregå  en  yderligere   konkretisering  af  forretningsud-­‐ valgets  opgaver  og  beskæftigel-­‐ ser.   Størrelsen  på  elevrådet  har  såle-­‐ des  betydet,  at  en  del  mål  blev   ført  ud  i  livet.  Nedenfor  vil  en  del   af  dem  blive  fremført:     Demonstration  mod  regerin-­ gens  besparelser  på  uddannel-­ sesfronten  -­  Unge  ta’r  ansvar!   Den  5.  oktober  2010  var  der,  ud-­‐ over  Folketingets  åbningsdag,   store  nationale  protestdemon-­‐ strationer  mod  de  nedskæringer,   regeringen  planlagde  for  uddan-­‐ nelserne  i  deres  finanslovudspil.   Der  blev  derfor,  af  elev-­‐  og  stu-­‐ denterbevægelsens  organisatio-­‐ ner,  afholdt  en  stor  demonstrati-­‐

on på  Gammel  Torv.  Nørresund-­‐ by  Gymnasium,  Hasseris  Gymna-­‐ sium  og  Aalborghus  Gymnasium   skulle  mødes  ved  Katedralen,  og   de  fire  aalborg-­‐gymnasier  skulle  i   fælles  trop  bevæge  sig  mod  Ny-­‐ torv.  Arrangementet  startede  kl.   16.00  og  indeholdt  en  række  ta-­‐ ler,  gratis  suppe  til  de  unge  stu-­‐ derende  der  snart  skulle  stå  uden   SU,  og  nogle  bands  kom  for  at   støtte  op  om  projektet  og  spille.   Mere  information  kan  findes  på:   https://www.facebook.com/Ung etaransvar?v=app_7146470109   eller  interview  med  tidligere   formand  Mathilde  Winsløw:   http://www.tv2nord.dk/arkiv/2 010/10/5?video_id=23321&auto play=1     Revy   På  skolen  er  der  hvert  år  skiftevis   musical  og  revy.  2011  er  et  revy-­‐ år  og  revyen  afholdes  til  april.   Revyen,  der  i  år  er  et  initiativ  ta-­‐ get  af  elevrådet,  har  skuespillere,   teknikere,  musikere  og  andet   godt  fra  hele  skolen,  og  revyen  i   år  bliver  en  satirisk,  politisk  revy.   Billetsalg  åbner  snarest.     Åbent  hus   Elevrådet  var  igen  i  år  til  stede   ved  skolens  Åbent  Hus-­‐ arrangement.  Sammen  med  an-­‐ dre  frivillige  organisationer  på   skolen  var  elevrådet  troppet  tal-­‐ stærkt  til  arrangementet,  der  tal-­‐ te  700  besøgende.  Derudover  

4


AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

holdt formand  Jesper  Royberg,   2.k  tale  for  de  besøgende  i  hallen   på  vegne  af  skolens  elever.     Tilbud  om  gratis  morgenmad   Siden  begyndelsen  af  februar  har   der  hver  morgen  været  gratis   morgenmad  i  tidsrummet  7.40-­‐ 8.10  i  kantinen.  Tilbuddet,  der  i   første  omgang  kører  på  forsøgs-­‐ basis,  er  tilgængeligt  for  alle.   Elevrådet  vil,  efter  endt  forsøgs-­‐ periode,  evaluere  forsøget  ved,  at   sende  et  spørgeskema  ud  på  lec-­‐ tio  som  alle  bedes  svare  på.     Fælles  introtur  for  STX  og  HF   Der  har  til  elevrådsmøderne  væ-­‐ ret  fremlagt  forslag  om  en  fælles   introtur  (ekskursion  for  de  nye   1.g’ere  og  1.hf’ere)  for  både  1.g   og  1.h.  Forslaget  blev  taget  vel   imod  -­‐  de  få  fremmødte  hf’ere   taget  i  betragtning.  Forslaget  er   blevet  undersøgt,  og  er  nu  blevet   givet  videre  til  aktivitetsudvalget   (skoleudvalg,  der  beskæftiger  sig   med  aktiviteter  for  skolens  elever   og  lærere).  Der  arbejdes  således   på  sagen,  og  et  klart  svar  vil  blive   fremlagt  snarest.  Besked  herom   følger.     Rengøringskampagne   En  rengøringskampagne  er  ble-­‐ vet  igangsat,  og  er  på  vej  fremad.   Kampagnen  vil  kunne  indbringe   en  såkaldt  rengøringsfest  givet  af   skolen,  hvis  kampagnen  kommer   til  at  virke.  Altså  vil  det  komme  

alle til  gavn,  hvis  folk  begynder  at   tænke  over  at  rengøre  på  sin   egen  side  af  bordet.  Warming  vil   plante  plakater  rundt  omkring  på   skolen  som  et  led  i  kampagnen,   og  som  på  sigt  vil  komme  til  at   betyde  renere  kantine  og  skole-­‐ arealer  i  al  almindelighed.        Der  er  som  et  led  i  rengørings-­‐ kampagnen,  og  efter  ønske  fra   eleverne,  blevet  nedsat  et  rengø-­‐ ringspoliti  som  i  øjeblikket  er  i   træning.  Disse  vil  blive  indkvar-­‐ teret  som  en  del  af  kantinens  fa-­‐ ste  inventar  i  pauserne.  Der  vil   desuden  blive  installeret  et  over-­‐ vågningskamera  som  skal  holde   øje  med  eventuelle  ”affaldssvin”.   Mere  herom  følger,  så  hold  øje   med  FirstClass.     Facebookgruppe   Der  blev  oprettet  en  gruppe  på   det  sociale  kommunikationsweb-­‐ site  facebook.com  for,  at  være  der   hvor  eleverne  er.  Gruppen  er  nu   blevet  slettet,  for  at  blive  afløst  af   en  såkaldt  ”like-­‐side”.  Gruppen   hedder  Aalborg  Katedralskoles   Elevråd  og  kan  findes  via  følgen-­‐ de  link:   https://www.facebook.com/page s/Aalborg-­‐Katedralskoles-­‐ Elevråd/167246283323273.     Offentlig  konference   Elevrådet  er  en  organisation  af   elever  for  elever.  For  at  imøde-­‐ komme  elevernes  interesser  op-­‐ rettede  elevrådet  i  dette  skoleår  

5


AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

en offentlig  FirstClass-­‐ konference,  hvori  alle  har  mulig-­‐ hed  for  at  følge  elevrådets  arbej-­‐ de  og  tilkendegive  deres  ønsker.     Kødbøger   Ligesom  foregående  år  har  elev-­‐ rådet  også  i  år  stået  for  bestilling   og  salg  af  kødbøger.  Kødbøgerne   var  i  år  en  lidt  mere  omstændig   proces  end  normalt,  da  der  var   problemer  med  tilbagelevering  af   "klassesedler",  hvilket  resultere-­‐ de  i  at  processen  blev  en  del  læn-­‐ gerevarende  end  hvad  der  var   nødvendigt  -­‐  da  de  så  endelig   kom,  var  3.g'erne  i  fuld  gang  med   at  skrive  SRP,  så  udleveringen   blev  yderligere  forsinke  -­‐  men   frem  kom  de  og  vakte  som  altid   smil  og  grin  på  alles  læber.        Elevrådet  arbejder  for  tiden  på   måske  at  skifte  forhandler  af   kødbøger,  da  der  er  kommet  en   række  tilbud  fra  andre  firmaer,   der  har  mange  forskellige  idéer   til  at  gøre  vores  kødbøger  endnu   bedre  -­‐  der  er  dog  den  hage  ved   de  nye  tilbud,  at  de  ikke  med  sik-­‐ kerhed  vil  dække  alle  Aalborg-­‐ gymnasierne.  Så  et  eventuelt  for-­‐ handler-­‐skifte  vil  kræve  at  de  an-­‐ dre  gymnasier  også  er  med  på   idéen  -­‐  med  mindre  vi  vil  have   vores  helt  egen  kødbog?     Mikrobølgeovne   Efter  ønske  af  elever  blev  mulig-­‐ heden  for  mikrobølgeovne  i  kan-­‐ tinen  undersøgt.  Som  resultat  af  

dette står  der  nu  i  kantinen  tre   mikrobølgeovne  til  fri  afbenyttel-­‐ se.     Fredagscaféer   Der  er  i  løbet  af  det  forgangne   elevrådsår  blevet  afholdt  en  del   fredagscaféer.  Her  en  liste  over   de  afholdte  i  elevrådsåret   2010/2011:   Fredag  d.  3.  september  2010.   Fredag  d.  1.  oktober  2010.   Fredag  d.  29.  oktober  2010.   Fredag  d.  5.  november  2010.   Fredag  d.  11.  december  2010.   Fredag  d.  21.  januar  2011.     Fredagscaféerne  vil  fortsætte  i   den  hyggelige  og  stemningsfulde   atmosfære,  de  bliver  afholdt  i;   med  musik,  øl  og  masser  af  fæl-­‐ lesskab.     Døgnbrænder   Igen  i  år  blev  elevinitiativet   Døgnbrænder  en  stor  succes  med   et  flot  deltagerantal  og  et  godt   arrangement.  Derfor  afholdes   Døgnbrænder  endnu  en  gang  til   efteråret  2011.   REGNSKAB/BUDGET   Efter  kassererens  beretning  på   elevrådets  nytårsforsamling  er   budget  og  regnskab  offentlig-­‐ gjort.  Værd  at  bemærke  er,  at   elevrådet  har  oplevet  massiv   medlemsfremgang,  hvilket  har   betydet  større  udgifter  i  takt  

6


AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

med, at  indtægterne  tilsvarende   har  lagt  på  samme  niveau.  Elev-­‐ rådet  har  således  tabt  1269,31  kr.   i  2010,  hvor  den  primære  udgift   skyldes  Stormødet  og  det  øgede   medlemstal.        Skolens  eneste  tilskud  har  væ-­‐ ret  leje  af  hytte.  På  andre  gymna-­‐ sier,  f.eks.  Hasseris  Gymnasium,   bliver  alle  udgifter  for  elevrådet   betalt  af  skolen.  Vi  har  derfor  til   elevrådet  nyligt  overståede  nyt-­‐ årsforsamling  vedtaget,  at  elev-­‐ rådsrepræsentanterne  kun  skal   betale  for  drikkevarer,  da  der  el-­‐ lers  ikke  ville  være  nogen  bonus   ved  at  udføre  frivilligt  arbejde  for   elevrådet.  Der  har  til  nytårsfor-­‐ samlingen  været  fyld  brugerbeta-­‐ ling.  Elevrådet  vil  derfor  søge  om   et  årligt  tilskud  til  dække   af  arrangementer  for   hele  skolens  elever,  samt   for  transport,  mad  og   hytte  til  elevrådets  to   store  møder   (nytårsforsamlingen  og   stormødet).  Dette  vil   være  lettere  at  føre   regnskab  over  og  det  vil   desuden  være  let  for  de   resterende  elever,  at   følge  med  i  skolens   tilskud  til  elevrådet.  Der  skal   desuden  være  fuld  brugerbeta-­‐ ling  for  arrangementer  i  elevrå-­‐ det  internt.        Elevrådet  vil  fra  nu  af  offentlig-­‐ gøre  elevrådets  økonomi  regel-­‐ mæssigt,  således  at  denne  vil  væ-­‐

re offentlig  tilgængelig  for  alle.   Eneste  indtægtskilder  for  elevrå-­‐ det  hidtil  er  skolefoto  og  fredags-­‐ café.     Vi  vil  derfor  bekendtgøre,  at  elev-­‐ rådet  nu  har  15.333,85  kr.  ståen-­‐ de  på  kontoen.  Der  er  dermed   ikke  ”forsvundet”  19.000  kr.,  men   denne  udtalelse  var  blot  et  uhel-­‐ digt  udsagn  fra  elevrådet.     Elevrådet  håber,  med  denne  skri-­‐ velse,  at  bidrage  til  den  almene   information  og  strukturering  af   elevrådet  økonomisk.  Spørgsmål   og  henvendelser  bedes  sendes  til   elevrådets  lukkede  konference   eller  formand  Jesper  Royberg,   2.k.  

7


AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

NYT FRA  UDVALG   Nedenfor  vil  være  en  beskrivelse   af  hvert  udvalgs  arbejde  og  mål-­‐ sætninger  for  det  kommende  år.     Forretningsudvalget   Nyt  forretningsudvalg  (se  side  3).   Elevrådets  PR-­‐udvalg  er  blevet   nedlagt  og  det  er  nu  forretnings-­‐ udvalget  der  varetager  PR-­‐ udvalgets  opgaver,  som  f.eks.  er,   at  opdatere  elevrådstavlen,  opda-­‐ tere  hjemmesiden,  være  vært  ved   introduktionsaftener,  mm.   Forretningsudvalget  vil  stå  i   spidsen  for  elevrådet  og  samtidig   fungere  som  koordinatorer  i  for-­‐ bindelse  med  større  opgaver.   Forretningsudvalget  har  desuden   opstartet  et  nyt  initiativ;  en  bog   kaldet  Elevrådshåndbogen.  Mere   information  om  denne  i  afsnittet   ”Elevrådshåndbogen”,  side  8.     Fredagscafé   Fredagscafésudvalget  er  et  ud-­‐ valg  hvori  der  sidder  7  elever  fra   kattens  elevråd,  der  tager  vigtige   beslutninger  om  fredagscaféerne,   samt  bestemmer  hvordan  disse   skal  køre  rundt.  Dette  udvalg  be-­‐ står  af:  Iben  Sten  Løkken,  2.b,   Nanna  Rønn-­‐Landbo,  2.j,  Nanna   Winther,  3.x,  Andreas  Bislev,  2.x,   Michael  Nguyen,  1.a,  Sandra  An-­‐ dersen,  1.t,  samt  undertegnede.        Fredagscafé  er  noget,  man  næ-­‐ sten  altid  kan  opleve  en  gang  om   måneden,  på  Aalborg  Katedral-­‐ skole.  Til  enhver  fredagscafe  be-­‐

stræber vi  os  på  at  bringe  live   musik,  sælge  gode  øl  og  give  god   stemning  til  folket.  Det  har  vi   gjort  med  succes  i  2010,  og  dette   vil  vi  fortsætte  med  i  2011.        Fredagscafé  er  desuden  på  vej   til  at  gennemgå  en  større  foran-­‐ dring.  Tidligere  har  det  kun  væ-­‐ ret  elever  fra  Aalborg  Katedral-­‐ skoles  Elevråd  der  har  haft  det   eftertragtede  privilegium  at  kun-­‐ ne  være  medlemmer  af  vores   hårdtarbejdende  udvalg,  men  nu   går  Fredagscafé  nye  tider  i  møde,   for  i  løbet  af  de  næste  uger  åbner   vi  dørene  for  almindelige  katte.   Disse  nye  katte,  vi  efterlyser  6   nye  medlemmer,  får  det  mindre   krævende  arbejde  i  udvalget.  De   skal  stå  for,  sammen  med  de  7   elevrådsmedlemmer,  at  sælge  øl   og  reelt  set,  kun  være  aktive  til   Fredagscaféerne.  Derimod  skal   de  7  elevrådsmedlemmer  stå  for   det  mere  administrative  arbejde.   Info  om  dette  kommer  snart,  så   hold  øje  med  FirstClass!     Hvis  du,  eller  nogle  af  dine  klas-­‐ sekammerater,  har  idéer  til  hvad   vi  skal  gøre  for  at  gøre  Fredagsca-­‐ fé  et  bedre  sted,  så  skriv  til  un-­‐ dertegnede  på  FirstClass.   Andreas  Kornum   Formand  for  fredagscaféudvalget   Valley  of  the  Deer.       DGS  -­  Danske  Gymnasieelevers   Sammenslutning   På  Katedralskolen  er  vi  så  fornuf-­‐

8


AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

tige at  være  medlem  af  DGS,  som   er  en  slags  fagforening  for  Dan-­‐ marks  gymnasier.  Det  betyder  at   vi  ligeledes  har  et  udvalg  som   skal  holde  styr  på,  hvad  der  sker  i   organisationen  og  som  skal  være   ansvarlige  for  de  initiativer  og   kampagner  DGS  sætter  i  gang  på   landsplan.  Det  har  igennem  dette   skoleår  blandt  andet  betydet  Ka-­‐ tedralskolens  deltagelse  i  en   større  demonstration  med  initia-­‐ tivet  "Unge  ta'r  ansvar"  hvor  flere   hundrede  elever  sagde  fra  over-­‐ for  regeringens  planer  om  at   skære  mere  ned  i  uddannelses-­‐ sektoren,  hvilket  vil  ramme  man-­‐ ge  elever  hårdt.  Ligeledes  har  re-­‐ præsentanter  fra  Katedralen  væ-­‐ ret  til  stede  til  et  par  møder  i   DGS'  region  her  nordpå,  og  selv-­‐ om  udvalgets  aktiviteter  mildest   talt  har  været  få  i  de  sidste  par   måneder,  er  der  altså  god  grund   til  positivitet  idet,  at  vi  er  ved  at   få  bygget  en  stærk  region  op  i   Nordjylland,  og  ligeledes  et  aktivt   udvalg  her  på  skolen  i  fremtiden.       -­‐  Anne  Sofie  Gertsen  på  vegne  af   Elevrådets  DGS  udvalg.     Festudvalget   Festudvalget  har  netop  overstået   en  af  årets  to  største  opgaver  -­‐   Nytårsforsamlingen.  Til  Nytårs-­‐ forsamlingen,  som  er  elevrådets   anden  store  forsamling  udover   Stormødet,  havde  festudvalget  et   mål  om  at  nedbringe  udgifterne.  

Fremadrettet har  Festudvalget   fortsat  et  mål  om  succesfulde  for-­‐ samlinger,  skabe  aktiviteter  for   eleverne  og  skabe  et  bedre  sam-­‐ menhold  i  elevrådet  i  form  af  in-­‐ terne  arrangementer.     Vel  og  vel   Ve  og  Vel  udvalget  har  fået  an-­‐ svaret  for  at  holde  styr  på  fravæ-­‐ rende  til  elevrådsmøderne  og   sørge  for,  at  folk  som  har  været   fraværende  flere  gange  får  en  sød   mail  om,  hvorfor  de  ikke  har  væ-­‐ ret  der.  Ve  og  Vel  udvalget  skal   som  altid  sørge  for,  at  der  er  god   stemning  til  alle  møderne,  og  at   folk  taler  pænt  til  hinanden.  God   karma  og  kærlighed  skal  være   nøgleordene  i  vores  elevråd  og   alle  skal  have  lyst  og  mod  til  at   dele  sine  synspunkter  i  en  hver   given  sag  i  vores  forum.  I  elevrå-­‐ det  elsker  og  respekterer  vi  hin-­‐ anden,  og  sådan  skal  det  blive   ved  med  at  være!     Socialiseringsudvalget   I  Socialiseringsudvalget  har  vi   indtil  videre  formået  at  holde  en   meget  vellykket  valentinsdag.  I   forbindelse  med  dette  event  kom   TV2  NORD  og  filmede  og  vi  havde   fået  sponsoreret  roser,  som  blev   delt  ud  på  skolen.  Nedenfor  kan   ses  TV2  NORDs  indslag  om  valen-­‐ tinsdag  på  gymnasiet:   http://www.tv2nord.dk/arkiv/2 011/2/14?video_id=25837&auto play=1.  

9


AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

   Vores  næste  projekt  er  faste-­‐ lavn  på  skolen,  så  højst  sandsyn-­‐ ligt  vil  blive  afholdt  inden  for  de   næste  to  uger.  Til  dette  arrange-­‐ ment  har  vi  prøvet  at  få  sponso-­‐ reret  slik  til  ”slå-­‐katten-­‐af-­‐ tønden”,  men  har  desværre  ikke   haft  held  med  dette.  Vi  arbejder   videre  på  det,  og  håber,  at  der  vil   blive  støttet  godt  op  om  dette  ar-­‐ rangement  også.        Hvis  i,  i  klasserne,  har  nogle  for-­‐ slag  til  ideer  som  vi  kunne  gå  vi-­‐ dere  med,  er  i  mere  end  velkom-­‐ ne  til  at  kontakte  undertegnede.     Knus,  kys  og  kærlighed.   Socialiseringsudvalget.   ELEVRÅDSHÅNDBOGEN   Et  nyopstartet  initiativ  fra  forret-­‐ ningsudvalget  er  den  såkaldte   ”elevrådshåndbog”  (navngivet:   Elevrådshåndbogen).  Bogen  in-­‐ deholder  alle  relevante  informa-­‐ tioner  for  elevrådsrepræsentan-­‐ ter,  men  oplysningerne  kan  også   være  relevante  for  den  menige   elev.  F.eks.  står  der  bl.a.  oplys-­‐ ninger  om  rettigheder,  kontakt-­‐ oplysninger,  mm.        Elevrådshåndbogen  vil  løbende   blive  lagt  ud  i  den  lukkede  konfe-­‐ rence  ”AK  Elevrådet”,  hvor  den   vil  være  tilgængelig  for  alle.        Elevrådshåndbogen  vil,  når  året   er  omme,  blive  fyldt  op  med  årets   regnskaber  og  budgetter,  refera-­‐ ter,  dagsordener,  mm.  og  vil  der-­‐

efter blive  arkiveret  i  det  såkaldte   elevrådsskab.   Elevrådshåndbogen  er  stadig  un-­‐ der  udarbejdelse,  men  har  du  no-­‐ get  du  synes  skal  med,  kan  du  al-­‐ tid  ringe  til  Alexander  Emil  Ka-­‐ spersen  på   25339198  eller  sende  en  mail  på:   alexanderemilkasper-­‐ sen@hotmail.com   eller   ak1627@aalkat-­‐gym.dk.   ANDET   Elevrådet  gør  opmærksom  på   vigtigheden  af  engagerede  re-­‐ præsentanter  for  deres  respekti-­‐ ve  klasser.  Der  kan  i  tilfælde  hvor   interessen  for  elevrådsarbejde   ikke  er  stor,  findes  repræsentan-­‐ ter  for  den  pågældende  klasse  i   en  anden  klasse  på  samme  år-­‐ gang  eller  anden.  Vær  derfor  sik-­‐ ker  på,  at  elevrådet  er  noget  for   dig!     Har  du  en  idé,  kommentar  eller   tilføjelse?   Kontakt  dit  elevråd,  så  får  vi  styr   på  dit  shit!     Kontakt  gennem  din  klasses  elev-­‐ rådsrepræsentant.     Kontakt  formand  Jesper  Royberg   på  telefon:  26  39  87  26  eller  e-­‐ mail:  ak1290@aalkat-­‐gym.dk.    

10


AALBORG KATEDRALSKOLES   ELEVRÅD  

Skriv en  e-­‐mail  til  den  offentlige   konference  på  FirstClass:  AK   Elevrådet    

11

ELEVRÅDETS NYHEDSBREV | MARTS 2011  
ELEVRÅDETS NYHEDSBREV | MARTS 2011  

Her er elevrådets nyhedsbrev for marts 2011. Inputs, kommentarer, spørgsmål o.lign. kan stilles i elevrådets åbne konference på FirstClass.