Page 1

Visions- og Strategiplan for It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15. F

Anders Frank [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

Visions- og Strategiplan for It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15. :

Delprojekt til strategien ”På vej mod fremtidens folkeskole 2020” For Rebild Kommunes skoler.


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

Indhold: Formål: ................................................................................................................. 4 Visionen: .............................................................................................................. 5 Visionens implementering: ................................................................................... 6 Bring Your Own Device ......................................................................................... 7 Rebild Kommune som it-didaktisk ”First Mover”. .................................................. 8 1. Projektleder for IT-didaktik og digitale læremidler. ............................................ 8 2. Device til alle elever i 4. kl. .............................................................................. 10 3. Cloud Computing. ........................................................................................... 12 5. Windows 7 ...................................................................................................... 13 6. It-didaktiske vejledere..................................................................................... 14 7. BYOD .............................................................................................................. 14 8. Indsatser på skolerne: ..................................................................................... 16 Strategi: .............................................................................................................. 17 Ledelse: .............................................................................................................. 17

2


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

Baggrund: Lokalt: I strategien “På vej mod fremtidens folkeskole 2020” 1 er der overordnet sat en ramme for udviklingen af Rebild Kommunes folkeskole frem mod år 2020. Med afsæt i visionen for fremtidens folkeskole er der beskrevet indsatser for fire centrale indsatsområder samt en række delområder, som kommunalt er sat i værk for at skabe fremtidens folkeskole. I indsatsområdet 2: Kompetenceudvikling er flg. præciseret: Specifikt med hensyn til kompetenceudvikling inden for it er der den fornødne hardware til rådighed. Og der er fokus på undervisernes itdidaktiske kompetenceudvikling, så alle undervisere naturligt bruger it-teknologien som værktøj i og på tværs af alle fag.

Nationalt: I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi ”Den digitale vej til fremtidens velfærd” 2 er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Det er en del af økonomiaftalen for 2012

1

http://www.rebild.dk/sitecore/cont ent/websites/www,-d-,rebild,-d,dk/Home/~/media/Files/Skole%2 0og%20boernepasning/Fremtidens %20Folkeskole/PåVejModFremtide nsFolkeskole2020_vedt110825%20 pdf.ashx

mellem KL og regeringen, at kommunerne frem mod 2014 inden for de nuværende investeringsrammer vil sikre, at alle elever har adgang til den nødvendige it-infrastruktur i folkeskolen, bl.a. i form af stabile trådløse og sikre netværk trækkelig kapacitet, sikker opbevaring, strømføring mv.

Den fælleoffentlige digitaliseringsstrategi har i delområde ”Folkeskolen skal udfordre den digitale generation” opstillet disse pejlemærker for Folkeskolen 2015:

Digitale læremidler indgår som en naturlig del af undervisningen. Det betyder, at eleverne får endnu bedre udbytte af undervisningen og ruster dem bedre til fremtiden.

Eleverne arbejder med it der virker. Der er trådløst net på hele skolen, og eleverne bruger deres egen computer. De, der ikke har en computer låner på skolen.

2

http://www.digst.dk/Digitaliserings strategi/~/media/Digitaliseringsstr ategi/Digitale_vej_til_fremtidens_velf %C3%A6rd.ashx

Disse lokale og nationale strategier danner baggrund for denne visionsog handleplan.

3


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

Formål: Rebild Kommune strategi for fremtidens folkeskole og de nationale digitaliseringsstrategier danner grundlag for denne visionsog strategiplan for Fremtidens Folkeskole - it-didaktik og digitale læremidler i Rebild Kommune. Strategien har en digitaliserings- og it-didaktisk retning. Således at de digitaliserede strategier skal skabe grundlag for den it-didaktiske strategi. Dette betyder, at teknik, implementering og valg af digitale læremidler skal begrundes i itdidaktik og pædagogik. Digitaliseringsstrategi: Skolernes itarkitektur, indkøb af hardware og den tekniske support skal sikre at eleverne har adgang til velfungerende it i dagligdagen samt sikre, at elevernes egne maskiner kan bruges i den daglige undervisning. It-didaktisk strategi: Underviserne skal kompetenceudvikles itdidaktisk, så alle undervisere naturligt bruger it-teknologien som værktøj i og på tværs af alle fag. Strategien sætter en overordnet ramme for udviklingen af

Fremtidens Folkeskole - it-didaktik og digitale læremidler frem mod 2015, hvor der med afsæt i visionen og en beskrivelse af de centrale indsats er der sat en retning og struktur på de kommende års arbejde.

Strategien opererer med flg. definition af It-didaktik og digitale læremidler It-didaktik Den nyeste teknologiske og didaktiske udvikling har defineret itdidaktikken, så den ikke handler så meget om computere, men mere om faglighed og metoder, aktiviteter og organisation af undervisningen. Digitale læremidler Læremiddelsbegrebet defineres bredt. 1. Digitale semantiske læremidler, som betegner de ikke-didaktiserede læringsmidler. 2. Digitale didaktiserede læremidler ofte netbaserede portaler. Der som oftest er udgivet af forlag. 3. Funktionelle læremidler som definerer nogle af de devices (mobiltelefoner, tablets, PC’er og andet) som benyttes i undervisningen.

4


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

Visionen: Alle elever i Rebild Kommunes skoler skal opleve, at digitale læremidler bruges naturligt som værktøj i og på tværs af alle fag, således at it og medier bliver integreret del af deres læring og disse bidrager til deres faglige, personlige og sociale udvikling.

De digitale læremidler skal bidrage til at der skabes en læringskultur i skolerne: • • • • • • • •

Som giver eleverne lyst til at lære mere. Som giver eleverne mulighed for at lære på mange måder. Som giver eleverne mulighed for at lære sammen med andre - også når de fysisk befinder sig andre steder. Som ændrer skolens læremidler. Som ændrer måder elever lærer på. Som ændrer måden, lærerne underviser på. Som ændrer læringsindholdet. Som støtter børn og unge i deres læring.

Kompetencer inden for it er vigtige færdigheder på linie med at kunne læse, skrive og regne. Den traditionelle opfattelse af, at it implementeres blot skolerne udstyres med den nyeste teknologi som fx. Smartboards, iPads og computere holder ikke. Det er blot et skridt på vejen

Visionen har fokus på: • • • • • •

Styrke børnenes faglige, sociale og personlige udvikling. Sikre at børn og unge bliver informations- og mediekompetente, så de kan forhold sig kritisk mængden og indholdet af indholdet i nutidens medier. Teknologien bruges til videndeling, samarbejde og innovation. Sikre, at de kompetencer, som børn og unge har som brugere af it og medier i fritiden inddrages i skolens. Sikre at lærerne få de fornødne it-didaktiske kompetencer til at inddrage it og medier i den daglige undervisning. At it og ny teknologi fremmer inklusion.

5


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

Visionens implementering: For denne vision skal implementeres, skal der kommunalt laves en række indsatsområder. For at sikre at indsatserne forankres lokalt på de enkelte skoler forpligter skolerne sig på flg.: Skolerne har klare mål for elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer inden for it- og medieområdet, således at it bliver en naturlig del af den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Skolens ledelse har ansvaret for at skabe retning for såvel udbuddet som anvendelsen af it og medier i de pædagogiske miljøer med udgangspunkt i de it-didaktiske vejledere og fx. læringscentret. Den tekniske it-drift er forventningsafstemt, stabil og velfungerende. Skolerne har it-

tekniske kyndigt personale, som kan varetage den daglige drift. På skolerne findes et professionelt læringsmiljø med fokus på pædagogisk og didaktisk nytænkning, hvor det med de itdidaktiske vejledere er let at få assistance til at anvende it og medier i undervisningen. It bruges aktivt i skolernes inklusionindsats. Skolerne understøtter de itdidaktiske initiativer, som eksempelvis it-didaktiske aktionslæringsforløb. Skolerne tilbyder eleverne mulighed for at medbringe egne devices ved opbevaringsmuligheder, opladningsmuligheder og adgang til skolens digitale læringsplatforme.

6


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

Bring Your Own Device . Styregruppen for Fremtidens Folkeskole anbefaler i denne strategi, at fokus rettes mod en stærk it-infrastruktur, samt elevernes egne computere bruges i hverdagen. Dette er bl.a. præciseret i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi: Der er trådløst net på hele skolen, og eleverne bruger deres egen computer. De, der ikke har en computer låner på skolen. Ved at kunne tilbyde eleverne et stærkt trådløst netværk, opbevarings- og opladningsmuligheder vil vi kommunalt understøtte en tendens, som kan ses i nedenstående diagrammer over skolernes nettrafik: At eleverne selv medbringer deres devices i timerne.

Fig 2. Fig 3. Fig 2. Fig. 3 viser skolernes nettrafik en almindelig hverdag. De blå og hvide felt viser brugere som er tilgået netværket på egne devices Her ses, at denne nettrafik er den primære. 13.3.13 kl. 08.13 – 800 brugere. 504 brugere på det ene gæstenet, 118 på det andet. 13.3.13 kl. 11.50 – 1427 brugere. 753 brugere på det ene gæstenet, 140 på det andet. Derfor er denne strategi udviklet med fokus på: • Eleverne skal have alle muligheder for at medbringe deres egne devices • Kommunen skal tilbyde et stabilt, stærkt netværk på hele skolen. • For at sikre en platform, hvor lærere og elever kan udveksle, gemme og redigere dokumenter, bør en cloudbaseret løsning implementeres i skolen.

7


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

Rebild Kommune som it-didaktisk ”First Mover”. Fokus i denne strategiplan er rettet mod it-didaktikken, samt at understøtte tendensen, at eleverne medbringer egne devices. I denne strategi placere sen betydelig investering i uddannelsen af et vejlederkorps, som skal igangsætte it-didaktiske initiativer på de enkelte skoler. Denne indsats med vejledere er inspireret af læsevejlederuddannelsen som blev søsat i 20072009. Erfaringer viser, at uddannede vejledere på et specifikt område hjælper til at give området et fagligt løft ved lokale indsatser. Samtidigt bliver fokus på Cloud Computing, da det samlede skolevæsen vil bruge Google Apps som den primære platform til læring ved udgangen af 2013. For at sikre denne overgang bliver der iværksat

kommunale workshops og præsentationsrunder på de enkelte skoler. Med en strategi som tager udgangspunkt i de it-didaktiske udfordringer med de netbaserede læringsressourcer vil satsningen være på it-didaktikken og på at få it integreret i alle fag. Hermed påbegyndes udviklingen af en langtidsholdbar løsning som ikke er hængt op på bestemte hardwarefabrikater, men en mulighed for at tænke it og læring med udgangspunkt i didaktik og netbaserede løsninger. Ved at lave en sådan fælleskommunal indsats med udgangspunkt i it-didaktik og Cloud Computing bringer Rebilds folkeskoler sig helt på forkant med nyeste digitale og it-didaktiske udvikling.

Cloud computing giver den enkelte bruger eller institution kan få nem adgang til it-ressourcer gennem internettet. Princippet er, at brugeren gennem internettet får adgang til de programmer, han har brug for. Alt det, der ligger på nettet af produkter, kaldes i denne sammenhæng the cloud (skyen). Programmerne i skyen skal ikke installeres på brugerens computer. Det, brugeren møder, er et brugervenligt produkt, som i princippet altid er opdateret og fungerende.

8


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

Indsatsområder: Med afsæt i visionen skal udviklingen af it-didaktik og digitale læremidler for Rebild Kommune frem mod 2015 tage udgangspunkt i nedenstående 9 indsatsområder:

1. Projektleder for IT-didaktik og digitale læremidler. Til at varetage og koordinere digitaliseringsstrategien med de itdidaktiske indsatser er der pr. 1.1.13 ansat en halvtidsansat projektleder for en to-årig periode. Denne jobfunktion skal overordnet iværksætte og koordinere de enkelte indsatser.

Aktivt undervise de kommende didaktiske itvejledere i samarbejde med UCN. Igangsætte it-didaktiske aktionlæringsforløb på de enkelte skoler. Spot- og inspirationskurse

Samtidigt skal projektlederen aktivt deltage i implementeringen af visions- og strategiplanen ved bl.a.: • •

Arrangere og forestå workshops i bl.a. Google Apps Samarbejde med Center for Digitalisering, Rebild Kommune

9


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

2. Alle elever i 4. klasse får deres eget device. Som et spydspidsprojekt for at forankre strategien på mellemtrinnet igangsættes ”Projekt eget device på 4. Årgang. Dette skal ses som et pilotprojekter, der har til formål at afprøve og udvikle forskellige initiativer, som understøtter strategiens visioner. Dette pilotprojekt skal have fokus på innovation og nytænkning omkring brugen af it og medier på mellemtrinnet. De gode eksempler kan fremhæves således at lærerne og elevernes erfaringer kan deles

lokalt på skolerne og kommunalt. I denne proces bliver teamsamarbejdet vigtigt i den praktiske tilrettelæggelse af læreprocesser og samt teamets reflektioner - omkring valget af digitale læremidler. Ved at hver elev har egen computer og årgangsteamet kan udnytte denne ressource i undervisningen kan teamet på en systematisk måde afprøve, udvikle og videndele omkring deres initiativer.

Et device til alle i 4. klasse Rebild Kommune indkøber et device til alle elever på 4. årgang i skoleåret 1314 og 14-15. Der vil følge undervisning, konsulentstøtte, spotkurser og sparring i de enkelte teams i brugen af de digitale medier og digitale læremidler. Indsatsen er koncentreret omkring 4. – 6. Klasse. Dvs. at det digtale device returneres til skolen ved udgangen af 6. Klasse. Disse indsatser støttes af projektlederen for it-diaktik og digitale læremidler, men skal planlægges og igangsættes i tæt samarbejde med skolernes ledelse samt skolernes it-didaktiske vejledere.

10


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

3. It-infrastruktur. Cloud computing og netbaserede undervisningsmaterialer vil afløse de installerede undervisningsprogrammer og skolens traditionelle lagringsmulighed med lagring på centrale servere. Derfor er det af fundamental betydning for anvendelsen af IT og medier i undervisningen, at itinfrastrukturen er fleksibel og tilgængelig samt at it-driften er stabil og velfungerende.

Denne indsats skal danne grundlag for de kommende indsatser i denne strategi. Skolerne skal have et stabilt, stærkt trådløst net, hvor elevernes egne devices (tablets, computere, smartphones) problemfrit skal logge på. Dette netværk skal bygge på seneste teknologi og have en kapacitet og styring som understøtter elevernes multimoduale virkelighed, så lyd, film og billede problemfrit kan tilgåes på egne devices

Det anbefales, at it-infrastrukturen tilgodeser, at: •

Elever og lærere kan logge på netværksforbindelser uden lange svartider, hvor som helst når som helst. Der bør være et særligt fokus på netværkets kapacitet og tilgængelighed.

Elever og lærere kan tilgå skolens software og services, herunder især internet. De kan problemfrit lagre og udskrive dokumenter.

Elever og lærere kan medbringe eget it-udstyr og anvende dette trådløst og sikkert. Når udstyret ikke anvendes, har eleverne mulighed for at opbevare det i aflåste skabe.

It tænkes ind i skolernes indretning og alle skoler anskaffer den nødvendige strømforsyning og trådløse dækning.

Infrastrukturen er konstrueret så den er robust, sikker og effektiv i relation til afholdelse af prøver.

Indsats It-infrastruktur påbegyndes i foråret 2013 med fokus på WIFI. Ved nyinvesteringer og nyt software vil fokus være på ar oparbejde et sikre et stabilt netværk.

11


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

4. Cloud Computing. Med inddragelsen af elevernes egne maskiner, samt et større behov for at eleverne kan vidensdele, oprette, maile og dele dokumenter skal en cloudbaseret løsning på afviklingen af skolernes digitale læremidler implementeres. Hermed kan elever

frit lagre dokumenter på nettet på de fleste devices. Google App bliver det primære funktionelle læremiddel i Rebild Kommune ved udgangen af 2013.

I foråret 2013 implementeres Google Apps som læringsplatform på skolerne i Rebild Kommune. Denne teknologi understøtter, at dokumenter gemmes “i skyen”, giver eleverne mulighed for en enkel videobaseret kommunikation. Samt understøtter kollaborative læreprocesser ved at eleverne bl.a. kan dele deres dokumenter. Google Chromebooks testes som device for at se funktionaliteten af dette digitalt, funktionelt læremiddel. I foråret 2013 undersøges andre muligheder for cloudbaserede løsninger, herunder muligheder netbaserede tilgange til skolernes læringsplatforme samt online kontorprogrammer.

12


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

5. Indkøb af hardware og software. Indkøb af hardware skal tage udgangspunkt skolernes pædagogiske praksis. Derfor skal der i indkøbsproceduren indtænkes mulighed for indkøb af anden hardware end de traditionelle pc’er. Indkøbskataloget skal derfor være præget af mangfoldighed af devices, som understøtter den pædagogiske praksis. Samtidigt skal der

iværksættes udviklingsforsøg, som undersøger den pædagogiske praksis med nye former for devices. Bl.a. iPads, tablets eller Chrome Books. Indkøb af software skal tage udgangspunkt i netbaserede læringsplatforme, som understøtter it-didaktikken.

6. Windows 7 Styresystemet på skolerne egne PC’er skal opgraderes til Win 7. Fremtidige indkøb af Windowsbaserede PC skal

koordineres, så Win 7 bliver eneste Windowsbaserede operativsystem på skolernes computere.

Efteråret 2013 påbegyndes implementeringen af Win 7 på skolernes maskiner. Efterfølgende bliver dette operativsystem installeret på alle skolernes maskiner

13


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

7. It-didaktiske vejledere For it-didaktik og læring med it bliver implementeret på skolerne uddannes et korps af vejledere, som sammen med skolernes ledelse skal igangsætte it-didaktiske processer på skolerne

Den traditionelle it-vejlederfunktion skal samtidigt nytænkes. Her tænkes en opdeling af den teknisk funktion samt de it-didaktiske vejledere. Ledelsen på de enkelte skoler forpligter sig til at indtænke denne nye vejlederfunktion i skolens fremtidige organisering, så der skabes rammer for vejlederens

arbejdsfunktion. For at sikre disse vejledere den rette ballast vil disse blive tilbudt et relevante kompetenceudviklingsforløb kompetencer kommer i spil. Nye vejlederteams: Vejlederne på skolernes skal indgå i et formaliseret samarbejde, hvor de enkelte vejledere skal indgå i et vejledningsteam med eksempelvis læsevejleder, skolebibliotekar, matematikvejleder osv. Her bør læringscenteret som samlingspunkt for kompetencerne nytænkes, så it og medier bliver en integreret del af læringscenteret

I efteråret 2013 påbegyndes uddannelsesforløb for it-didaktiske vejledere. Skoler med overbygning vil få tilbudt to pladser til vejlederuddannelsen, skoler uden overbygning vil få tilbudt en plads. Denne uddannelse finansieres af midler til Fremtidens Folkeskole inkl. finansiering af lærernes tid. I samarbejde med UCN tilrettelægges tre diplom-moduler i it-didaktik og vejledning, som afsluttes i foråret 2014. Som udgangspunkt uddannes didaktiske it-vejledere i PD-modulerne: • • •

Mediepædagogisk håndværk Læring og Læringsressourcer IT-didaktik og vejledning.

14


8. BYOD Bring You Own Device - Det skal understøttes, at elever medbringer deres egne devices. Derfor skal vores it-arkitektur understøtte dette. Samtidigt skal vores netværk kunne håndtere nye problematikker med elevernes egne computere på netværket. Derfor skal der investeres i udstyr til logning af elevernes trafik, spærring af illegal trafik og styring af den godkendte trafik på nettet.

I efteråret 2014 implementeres styringsredskaber til styring af elevernes nettrafik.


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

9. Indsatser på skolerne: Traditionelt set har formgivningen af undervisnings- og læreprocesser været lærerens domæne. Samtidigt har lærebogen i skolen været omdrejningspunktet for undervisning. Initiativet for Fremtidens Folkeskole it-didaktik og digitale læremidler vil skabe rammerne og danne grobund for en øget brug af digitale mediers muligheder i undervisning. Denne digitale fokus skal sikre, at børnene bliver forberedt til et moderne globaliseret samfund, hvor it er et grundvilkår. Denne digitale udvikling stiller større krav til læreren. For det første skal de give plads til elevernes skabertrang, virkelyst og kreativitet. For det andet kræver brugen af digitale læremidler en anden viden,

store refleksioner og selektiv tænkning af læreren for at læringsmålene kan nåes. Samtidigt vil læreren skulle have kompetencer for at kunne navigere i de store informationsmængder som er finde på internettet. Dette betyder, at læreren har brug for mere viden om mulighederne for at anvende it i læring og om udviklingen af nye it-baserede læringsformer. Den nødvendige kompetenceudvikling skal sættes ind i et digitalt perspektiv, der sætter læreren i stand til reelt at inddrage it og medier i elevernes læring. Kompetenceudviklingsforløb blandt lærerne kan derfor tilrettelægges som aktionslæringsforløb og tage udgangspunkt i de udfordringer lærerne møde i fagets møde med it.

Hovedtyper af indsatser: It didaktisk design: Alle lærere skal have en forståelse og indsigt i, hvad mediernes indtog og nye formgivninger af undervisnings- og læreprocesser betyder for læringskultur, faget og undervisningsmetodikker. It kompetenceudvikling: Der skal iværksættes en it kompetenceudviklingsplan i praksisnære forløb/aktionslæringsforløb for alle lærere. Mediepatruljer: Der skal etableres mediepatruljer på skolerne. Mediepatruljen består af elever og lærere, som besidder anvendelige mediekompetencer på forskellige områder. Disse mediepatruljer hjælper/guider elever og lærere i brugen af it og medier. Nogle af disse elever har vidtgående mediekompetencer fra fritiden. Andre har måske brug for en form for oplæring af den it-didaktiske vejleder.

16


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

Strategi: Visionen i denne strategiplan er, at alle elever i Rebild Kommunes skoler skal opleve, at digitale læremidler er en integreret del af deres læring og disse bidrager til deres faglige, personlige og sociale udvikling. Strategien sætter en overordnet ramme for udviklingen af Fremtidens Folkeskole - it-didaktik og digitale læremidler frem mod 2015.

der sat en retning og struktur på de kommende års arbejde. De enkelte indsatser påbegyndes med projektbeskrivelser, mål, milepæle og tidsestimater og evalueringer. Generelt igangsættes indsatser som har en stor betydning for lærernes arbejde de kommende år. For at sikre en forankring og tryghed ved denne implementering i personalegruppen vil der løbende blive igangsat initiativer som vil guide og hjælpe lærerne i processen.

Med afsæt i visionen og en beskrivelse af de centrale indsats er

Ledelse: Stategien vil samtidigt danne grundlag for en række ledelsesmæssige dispositioner på de enkeltes skoler som skal støtte implementeringen af nye itdidaktiske tanker samt understøtte den nye vejlederfunktioner.

Derfor vil strategien løbende blive drøftet i Styregruppen for Fremtidens Folkeskole og danne grundlag for debat med skoleledere og lærerne omkring målopfyldelse og justering af indsatserne.

17


Oversigt over tiltag for Fremtidens Folkeskole - It-didaktik og digitale læremidler 2013-15. Indsats: Projektleder it-didaktik

Device til alle elever i 4. klasse

It-arktitektur

Cloud Computing

Indkøb af hardware og software.

Formål: Ansættelse af tovholder, underviser og budgetansvarlig på projektet. Projekter igangsættes med fokus på vidensdeling, kompetenceudvikling i de enkelte årgangsteams og løbende sparring. Skolerne skal have et stabilt, stærkt trådløst net. Egne devices (computere, tablets, smartphones) skal problemfrit logge på. Fælles cloudbaseret platform til vidensdeling, oprette, maile og dele dokumenter. Tilgang til egne materialer til alle tider - på alle devices. Indkøb af hardware og software vurderes itdidaktiske.

Start:

Slut:

Konkrete tiltag:

Januar 2013

Dec.2014 Ansættelse af projektleder på halv tid.

August 13

Løbende indsats

Der indkøbes et device til alle børn i 4. Klasse. Dette indkøb følges op at kompetenceudvikling for 4. Klasses lærerne.

April 2013

Juni 2013

Indkøb af accespoints og opgradering af skolernes trådløse netværk.

Marts 2013

Løbende indsats

Google Apps introduceres om læringsplatform. Uddannelse af personale og superbrugere.

August 2013

Løbende indsats

Forskellige devices introduceres. Centralt indkøbt software vurderes.

18


Visions- og Strategiplan for Fremtidens Folkeskole – It-didaktik og digitale læremidler 2013 – 15.

Windows 7

IT-didaktiske vejledere

Opgradering af alle skolens maskiner fra Win XP til Win 7. Uddannelse af 1-2 vejledere på hver skole. Et korps af lokale vejledere som kan implementere lokale itdidaktiske initiativer i skolens hverdag.

September 2013

Løbende indsats

Samtlige af skolen computere skal opgraderes til Windows 7

November 2013

April 2014

Uddannelse af ca. 20 it-didaktiske vejledere med tre pædagogiske diplommoduler i it-didaktik og medier.

BYOD -Bring Your Own Device

Bedre styring af skolens netværkstrafik.

Forår 2014

Løbende indsats

Indkøb af hardware til styring af skolernes nettrafik.

Indsatser på skolerne

Lokalt igangsættes praksisnære initiativer med sigte på at inddrage it-didaktikken i alle fag.

August 2013

Løbende indsats

Aktionslæringforløb med it i teams. Itkompetenceudviklingsforløb af hele skolens personale. Opstart af mediepatruljer.

19


20

Visions- og strategiplan for it-didaktik og digitale læremidler 2013-2015  
Visions- og strategiplan for it-didaktik og digitale læremidler 2013-2015  

Digitaliseringsstrategi Rebild Kommune

Advertisement