T&s 5 13 emag

Page 1

Enda tidningen för klock- och smyckesbranschen

Tid&Smycken nr5

2013

Delva med ny livsstilsklocka Ska vi tillåta rånen knäcka branschen?

Stort mässvep

Trollbeads satsar på nytt koncept

, w o h S W & J n e g a h n e p o C , s u io Prec e c n e d n e T , x e m r Fo 1


www.mi-moneda.com

P O Box 683, SE-521 21 Falkรถping, Sweden, + 46 515 421 00


astrid & agnes

www.astrid-agnes.com


Skandalen Urmakarförbundet NÄR FÖRSOMMAREN står i sin blom nästa gång, kommer Urmakarskolan att utexaminera 7 nya urmakare. Det borde ha varit 12. Försommaren 2015 kommer inte en enda elev att gå ut från skolan som färdig urmakare. Först 2016 kan man utexaminera 12 elever – precis som det borde vara. Det här är naturligtvis djupt tragiskt. I synnerhet som det är ett resultat av ett yrkesförbund som tycks ha arbetat för allt annat än sin sina medlemmars intressen. Sveriges Urmakarförbund. Ingen förstår hur de tänker. Ingen har någon vettig förklaring att ge. Några småpåvar har styrt och ställt efter eget bevåg, och så slutade det förstås som det gjorde. Urmakarförbundet kunde inte längre driva skolan. Inga nya elever kunde tas in, eftersom statsbidraget drogs in. Hela den här unkna historien har TID&SMYCKEN tidigare redogjort för i detalj. Och det som är gjort är gjort, och det tjänar ingenting till att gräva mer i byket. MeN NU reser sig skolan ur askan, spottar i nävarna och jobbar vidare. Med nya ägare. I nya lokaler och 12 nyintagna elever. Om den växande optimismen inom skolan kan du läsa om i ett reportage på sidan 54-55. Nu mera sker urmakarutbildningen i Motala. Skolhuset i Borensberg är utrymt på elever. Ägarna, Sveriges Urmakarförbund, ville ha så hög hyra att skolans nya ägare tackade nej och flyttade ut. Så vad blev då kvar i Borensberg? Så vitt vi vet en tom fastighet (rätta mig om jag har fel) som tycks vara svår att sälja. Och ett yrkesförbund, vingklippt och vanärat. Det som förvånar är att Sveriges Urmakarförbund över huvud taget har kvar några betalande medlemmar.

L ars-Magnus Jansson

Tid&Smycken Nr 5 , 2013, Årgång 10. Utges av Skrivarhuset Tid & Smycken, för aktörer inom ur- och smyckesbranschen. TID&SMYCKEN utkommer med 5 nr per år. Under 2014: 4/2, 2/4, 3/6, 12/8, 4/11 PRODUKTION Skrivarhuset Tid & Smycken, Fjällskärs Gård, 611 97 Stigtomta, Tel 070-897 96 60. ANSVARIG UTGIVARE: Lars Magnus Jansson. Tel: 070-897 96 60. E-post: larsmagnus@tidochsmycken.se CHEFREDAKTÖR Lars Magnus Jansson. Tel: 070-897 96 60 E-post: larsmagnus@tidochsmycken.se FACKREDAKTÖR: Börje Ohlsson. Tel: 0708-62 61 76. E-post: borje@tidochsmycken.se REDAKTIONELLA MEDARBETARE Kina Andersson, Per Andersson, Maria Idänge, Lars-Magnus Jansson, Peter Markstedt, Börje Ohlsson, Jesper Ohlsson, Johannes Orstadius. GRAFISK FORM: Lars Magnus Jansson LAYOUT Lars Magnus Jansson (larsmagnus@tidochsmycken.se) ANNONSER: Ohlsson Reklam & Information, Box 89, 273 22 Tomelilla. Tel: 0708-626 176. E-post: borje@tidochsmycken.se ANNONSMATERIAL annonser@tidochsmycken.se PRENUMERATIONER Janson&Jansson Musik och Media, Fjällskärs Gård, 611 97 Stigtomta, Tel 070-897 96 60. E-post: prenumerera@tidochsmycken.se HEMSIDA www.tidochsmycken.se TRYCK EDITA Västra Aros, Västerås, 2013

OMSLAG Klocka och smycken från Fossil.

4

ISSN 1652-2230 Citera gärna Tid&Smycken, men ange källan. TID&SMYCKEN 5/13Noterat

Polisen i Örebro anordnade seminarium om guldsmedsrån

Den 10 oktober genomförde Polismyndigheten i Örebro i samråd med Örebro brottsförebyggande råd och Svensk Handel ett seminartium för att förebygga rån mot guldsmedsbutiker. Tomas Ammer vid polisen i Örebro berättar för TID&SMYCKEN att huvudmålet med seminariet var att ge butikerna råd för att om möjligt förhindra potentiella rån och även minska skademinskningarna när ett rån är ett faktum. –Vi kan självklart inte sätta upp några föreskrifter för hur butikerna skall agera, men vi kan ge tips som kan ta till sig och som kan vara värdefulla, säger han. –Alla butiker har olika förutsättningar, men det kanske allra viktiugaste är att den här typen av information kan höja medvetandet om det risker som bl a guldsmedsbutiker dagligen utsätts för. Under 2012 rapporterades 736 polisanmälda butiksrån i Sverige (Brå). Detta är det lägsta antal som rapporterats sedan år 2000 och en nedgång med drygt 36 procent jämfört med toppnoteringen år 2009. Trots att rån mot butiker ha minskat totalt har rånen mot guldsmedsbutiker ökat. Antalet rån mot guldsmeder har ökat fem gånger sedan 2004. Ökningen kan tillskrivas ett antal samverkande faktorer enligt polisen. (uppgifterna frn Svensk Handel) – Rånbytet vid vanliga butiksrån har minskat så kraftigt så att gärningsmännen väljer bort vanliga butiker som rånobjekt. –Banker och värdetransporter har idag så hög säkerhet att även dessa väljs bort. – Guldpriset ligger på en mycket hög nivå. – Det är enkelt att sälja stulet guld. – Det är enkelt att smälta ned stulet guld och försvåra spårning till ett visst brott. – Guldsmedsrån har seglat upp som ett ”statusjobb” spektakulära rån lockar till sig fler kriminella. Särskilt om det uppmärksammas massmedialt. Bland de råd som presenterades på seminariet i oktober återger TID&Smycken följande: RUTINER FÖR ÖKAD SÄKERHET – Upprätta rutiner för hur öppning och stängning skall gå till. Var minst två i personalen eller väktare närvarande vid öppning/stängning. Variera hur ni tar er till och från arbetet. Gör en över-blick över närområdet vid öppning och stängning. Är det något som känns fel? – Avvakta, påkalla hjälp. – Var minst två personal i butiken under öppettider. Ha en mobiltelefon som alltid bärs med och som har täckning i hela lokalen. Mobiltelefonen skall ha snabbval till larmnummer för att bl.a. upprätta kontakt efter larm. Meddela aktuella kontaktnummer till polis och larmcentral. Iakttar ni något misstänkt meddela polisen i ett tidigt skede. Ha en reträttväg för att kunna sätta er i säkerhet eller lämna butiken vid rån. –Skapa rutiner så att ni får tid att tänka innan ni låter någon få tillgång till värdefulla varor. Vid varuhantering hantera bara en mindre mängd varor åt gången. Skapa säkra rutiner vid varuleveranser och vid bankning.

6

Hantverkare skall vara föranmälda och kunna legitimera sig. –Tänk på säkerheten utanför arbetet. Skapa hinder för att någon av personalen kan tas med från sin bostad för att komma in i buti-ken utanför arbetstid. Försvåra att utomstående kan få information om personal t.ex. via fordon eller sociala medier. MINSKA UTBYTET VID RÅN –Förvara så få värdesaker som möjligt tillgängliga i butiken. Använd at-trapper och broschyrer för att visa varor så att värdefulla varor är sä-kert förvarade eller är beställningsvaror. Skapa fördröjning innan åt-komst av värdefulla varor genom säkerhetsskåp med tidlås. Underlätta för kortbetalning. –Ha en tydlig skyltning om förebyggande åtgärder. Skyltningen är viktig både för att butiken inte skall vara attraktiv för rån samt ge trovär-dighet om ett rån inträffar t.ex. att personal inte har tillgång till varor direkt eller inte har tillträde till butiken utanför arbetstiden. Säkerhetscertifiera butiken12: Skydd mot rån i handeln. ÖKA UPPTÄCKSRISKEN –Skapa insyn i butiken. Ha en öppen planlösning där det inte går att gömma/förbereda sig. Använd speglar för att se dolda ytor. Se till att ingångar (även bakdörr) har ordentlig belysning. –Ta kontakt och uppmärksamma alla besökande i butiken. En person som rekognoserar vill inte bli uppmärksammad. –Övervakningskameror. (Skall vara noggrant anpassade för att ge ett bra bevisvärde i en rättsprocess.) –Längdmarkeringar på in- utgångar samt övervakningsområde för kamera. –Larm - detektorer både i skal och inne i lokalen samt på montrar och säkerhetsskåp. Det skall vara lätt att larma överfall. Larmet skall inte avge ljud- ljussignal utan gå direkt till larmcentral och kontakt till poli-sen. Överfallslarm med GPS positionering som kan medföras på re-sor till och från arbetet och i hemmet. –Smart DNA kopplat till automatisk drift t.ex. när en glasmonter kros-sas. –Ha en förteckning på godsidentiteter eller bilder för att kunna härleda godset. Varor eller förpackningar kan även förses med Smart-DNA el-ler spårsändare med GPS.

FÖRSVÅRA BROTT – Ha ett godkänt skalskydd runt hela butiken. Godkända lås, skydds-glas – galler, inkörningsskydd. – Ha en låst dörr mellan säljytan och bakom utrymme. Dörrar som skall vara låsta skall ha automatisk stängnings och låsfunktion och vara försedda med tittöga eller kamera för visuell kontroll innan de öppnas. –Se till att ha en välskött närmiljö som ger signaler om att området sköts ordentligt. –Skapa lösningar som gör att det inte går att öppna butiken ensam utan assistans av väktare eller annan personal. Ha ett tidsskydd på låset eller ett larm så att bara väktare kan öppna utanför arbetstid för att undvika att personal tvingas att öppna lokalen. – Ha en väktare närvarande i butiken eller vid öppning/stängning. – En låst entrésluss med kamera så att personer kan iakttas/filmas innan inträde i butiken samt för att förhindra att någon maskerad kom-mer in i butiken. Ett alternativ är att ha entrédörren låst. – Skapa en fysisk barriär mellan personal och besökande för att lättare kunna larma eller lämna lokalen. – Ha ett låst rum för hantering av värdeföremål och kontanter med tittöga/kamera, telefonförbindelse och larmmöjlighet. – Rånskyddsbox för kontanter med tidlås. – Tydlig skyltning om brottsförebyggande åtgärder. (Rapporter från Brå och Svensk Handel ligger till grund för de uppräknade åtgärderna)

TID&SMYCKEN 5/13


Kvinna strippade i guldsmedsbutik

Nej, det var inte Demi Moore som strippade naken i en guldsmedsbutik i centrala Norrköping. Men väl en 36-årig kvinna som ertappades med att snatta ringar.

man väntade på larmad polis ville hon undestryka sin oskuld genom att klä av sig. Hon genomförde en regelrätt strip-tease i butikslokalen tills hon stod helt naken. Bara för att visa att hon minsann inte stoppat på sig några ringar, NÄR POLISEN kom till butiken beslöt man att ta kvinnan till stationen. I bilen upptäckte en polisman att hon rörde konstigt på munnen. Hon tvingades spotta, och vips! – ut kom tre guldringar till ett sammanlagt värde av 25 000 kronor. Kvinnan erkände stölden och förklarade tillgreppet med att hon skulle pantsätta ringarna för att få ihop pengar till julen.

MED TANKE på alla allvarliga och brutala rån mot guldsmedsbutiker kan det kanske vara på sin plats att återge en liten lustig kriminalhistoria mitt i allt det dystra. Det var i september i år som en kvinna kom in i guldsmedsbutiken för att köpa ringar till sin ”sjuka mor”. Hon fick titta på en kassett med guldringar. När biträdet efter en stund anmärkte på att det saknades ringar i kassetten, sprang 36-åringen ut ur butiken. Biträdet lyckades dock fånga upp kvinnan på gatan och drog tillbaka henne in i butiken. Men kvinnan blånekade. Hon hade inte stoppat på sig några ringar, och medan

26-åringen åtalades för stölden men också för narkotikabrott och narkotikasmuggling. Några dagar efter stölden i guldsmedsbutiken greps hon nämligen i en kontroll av passagerare som kom med tåget från Köpenhamn. Det visade sig att hon hade två förpackningar cannabis i sin bh. Kvinnan hade köpt narkotikan i stadsdelen Christiana för 6 000 kronor. Hon närde en förhoppning att sälja knarket vidare för 13 000 kronor. Även den här gången uppgav hon att pengarna var avsedda för julen.

Stormen sliter

Blondinbellas egna smycken

i gula löv.

Isabella Löwengrip, Blondinbella, har många strängar på sin lyra. Superbloggare, sparrådgivare och nu också smyckedesigner och smakråd till Nordiska Guldjuveler och deras smycken VJ Since 1890. I Isabellas tappning kallas smyckena ”YVJ by IL”.

Jag längtar till våren.

På Pecious var höggravida Isabella med och gjorde PR för sina smycken. Som du kan se handlar det om en lyxinspirerad stil med mycket färgstenar, cubic zirkoner, och silver. Thomas Jansson, VD, berättar att Isabella köpt in sig i företaget och att det handlar om ett långsiktigt arbete. Se även i reportaget från Precious.

TID&SMYCKEN 5/13

Tel 060 - 64 14 40 • Fax 060 - 17 45 10


Noterat

Glamorösa bröllopsringar från Lars Wallin

De flesta förknippar nog Lars Wallin med kläddesign, och tänker kanske särskilt på hans extravaganta Haute Couture-klänningar. Men Wallin designar också smycken. I ett samarbete med Schalins of Sweden har Wallin tagit fram en serie vigselringar i distinkt stil. Kollektionen är spridd över tolv huvudringar med tillhörande kombinationsringar. Många av ringarna, exempelvis ”Ferry”, ”Harris” och ”Hartman” har ett kraftigt, maskulint uttryck i själva ringformen, som bryts av med det mer feminina detaljarbetet i stenarna. När det gäller just stenarna så är det konsekvent vita diamanter som använts. Metallerna rör sig mellan vitt och rött guld, eller en kombination av de två, som är fallet med ringen ”Marry”. Annars är det vita guldet starkt dominerande i Wallins kollektion, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att vi svenskar är så förtjusta i den här metallen, och kanske särskilt i bröllopstider. Kombinationsringarna har – på traditionellt vis – ett enklare och mer nedtonat utförande som framförallt matchar huvudringarna via metallen. Vissa av kombinationsringarna, exempelvis ”Marry” och ”Harris”, har försetts med detaljarbeten i ringens yttre del som speglar huvudringens diamanter.

Den övergripande stilen på Wallins kollektion är skandinavisk, men samtidigt också väldigt glamorös. Wallin har arbetat med både volym och findetaljer i den här kollektionen, och det är kombinationen av blek metall och vita stenar som gör att smyckningen inte känns överdådig, även när den är väldigt intensiv och tät. Wallins egen filosofi kring smyckeskapandet syftar på att ”drömma sig bort från de Skandinaviska normerna med rena linjer, för att introducera mer flärd och lyx” och det får man nog säga att den här kollektionen representerar. Lars Wallin har främst gjort sig känd som en kläddesigner till en mycket exklusiv klientel. I Sverige har han länge varit aktuell som hovdesigner och har skapat många av de klänningar som Victoria och Madeleine burit på nobelfesten genom åren. Men smyckena har också varit en viktig del av hans arbete. Enligt egen utsaga utgår Wallin först och främst från smyckena, och bygger upp ”looken” på kläderna utifrån acces-

soarerna. Smycken var en tidig passion för Wallin, och blev också hans första jobb direkt efter gymnasietiden. Att det blev ett samarbete med Schalins handlade till stor del om deras anrika närvaro i Sverige. På Schalins hemsida berättar Wallin att han gillade hur deras smycken görs med svenskt hantverk och med svenskt råmaterial, och att Schalins inställning till produktion stämde väl överens med hans egna idéer om hur man gör produkter som håller för framtiden. Schalins var också nöjda med samarbetet: –Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att samarbete med Lars, berättar Magnus Schalin, vd på Schalins of Sweden. Det är spännande att få jobba med ett av Sveriges största namn inom design.

Nina Hald.

Goda böcker från Danmark NINA HALD, känd dansk smyckeskriibent har nu lämnat sin bok om smaragder till tryck. Under tiden finns hennes alster Perler att läsa. BRA LÄSNING för alla som är intresserade av ädelstenar.

8

TID&SMYCKEN 5/13


Noterat

Världspremiär på nytt koncept från Trollbeads Pansarlänken är urlänken. Självklar i sin tidlösa design. Användbar till allt ifrån att förtöja fartyg till att smida sköna armlänkar. Synnerligen funktionell med andra ord. Men så här har ingen gjort. Ett “snitt” i länken, och vips kan du länka den samma med en ny “snittad” länk. Sedan är det bara att fortsätta i all oändlighet. Du kan göra länkar i olika material. Du kan rocka till det, och vrida till det. Allt utifrån samma enkla snittade grundlänk. Lise Aagaard, kvinnan bakom världssuccén Trollbeads, kallar det nya smyckekonceptet X-länk by Trollbeads. Kanske kan det bli en ny världssuccé? Det låg i alla fall i luften när det konceptet lanserades inför femtiotalet journalister på Trollbeads högkvarter i centrala Köpenhamn i slutet på september. Hela Trollbeads hjärntrust fanns på plats med Lise i spetsen och med sitt designteam på rad framför pressen. Genialiskt i all sin självklara enkelhet, tyckte åskådarna. En länk med ett snitt i – voila! Nu har man naturligtvis inte nöjt sig med bara en sorts länk i ett material. Nej, här har man tänkt till ordentligt. Tänkt både på form och på plånboken. Silver, självklart, men också länkar i guld och brons. Brons, för att det är vackert och tåligt. Men det fanns också länkar i svart gummi. Det var något helt nytt. – Det är naturligtvis för att alla ska kunna ha råd att köpa sig en armlänk. En gummilänk kostar några kronor bara. Då har man kanske också råd att kosta på sig en länk eller två i guld eller silver, så får man ett helt annat lyft på sitt armband, förklarade Lise. Man har också skapat speciella lås med samma enkla princip, fast de egentligen inte behövs. Men enligt Lise vill många ha ett lås på sitt armband. Här har man helt enkelt fogat samman två länkar och vridit till den ena ungefär nittio grader. Snyggt och praktiskt. I kollektionen finns nio olika baslänkar och i dagsläget över sextio andra länkar där designteamet fått utlopp för sin kreativitet. Det betyder att det finns massor av möjligheter att skapa sig ett väldigt personligt armband. Designern Lars Sögaard hade till exempel inspirerats av mytologiska teaterfigurer till exempel Harlekin. Andra hade stjärntecken som förebilder eller kärlek och känslor. Priserna varierar beroende på material. En guldlänk kostar ca 500 kronor, en silverlänk ca 300, en bronslänk ca 200, medan en länk i gummi går under en tia.

TID&SMYCKEN 5/13

9


G A N T. C O M

S e e t h e c o l l ect i o n at g a n t. c o m


Always On Target!

www.swissmilitary.ch


RÅNEN

som kan knäcka branschen

D

et finns bara en metod för att få rånare och rånarligor att söka sig andra jaktmarker än guld- och urbutiker. Det måste bli olönsamt och meningslöst – på samma sätt som det inte längre lönar sig att råna banker och värdetransporter. Butikerna får inte ha något stöldbegärligt att stjäla. En utopi, naturligtvis. Det skulle innebära att kunderna bara får titta på attrapper. Det finns mängder av tekniska lösningar för att skydda butikerna – eller åtminstone försvåra inbrott och rån. Och fler lösningar kommer. Dörrslussar, okrossbart glas, tidsinställda värdeskåp, övervakningskameror, rökmaskiner, DNA-spray, ja listan kan göras lång. Självklart skall varje butik försöka skydda sina varor och sin personal på alla tänkbara sätt. Men så länge det finns stöldbegärligt gods i butikerna – som dessutom är relativt lätt att avyttra – kommer rånen att fortsätta. Det finns alltid vägar att ta sig runt de yttre hindren Det här är något vi måste inse – och leva med. Stulet gods går att ersätta. Men personal är inget som ett försäkringsbolag kan ersätta. Även om ett rån inte medför några kroppsliga skador för dem som en gång utsatts för hotet att förlora livet, kan såren bli så djupa att det aldrig går att reparera. Så även om vi inte kan förhindra att rånen mot guld- och urbutiker kommer att fortsätta, är personalen vårt viktigaste kapital. Det är personalen vi måste tänka på. Det är med tanke på det mänskliga kapitalet branschen måste agera. Och agera nu. Det har talats om att branschen måste vända sig till politikerna för att de ska agera. Att skriva till regeringen och kräva handlingstag. Men handen på hjärtat – vad kan politikerna göra? Kräva hårdare straffsatser för rån? Större polisresurser? Självklart är det hedervärda initiativ. Men kommer de att stoppa rånen?

12

Förvisso inte. Och vad gör vi när rånarna söker sig nya, mer raffinerade vägar? Vilket vi redan sett prov på. Guldhandlaren Leif Klatzkow dödades när han och hans fru hade tagits som gisslan för en kassaskåpskombination. Leif försvarade sig och gick till angrepp. Det blev hans död. Hur länge kommer det att dröja innan en rånare dyker upp med en kidnappad son eller dotter och tvingar en guldsmed att öppna sin butik och lämna ifrån sig sina varor? Är vi beredda att möta dessa hot? Det finns en skrämmande omedvetenhet i branschen. Tid&Smycken har intervjuat många rånoffer. De flesta har haft inställningen ”Det händer inte oss... Inte på vår lilla ort”. Sanningen är så grym att rent statistiskt kommer det att hända, var och en, förr eller senare. Problemet är att ingen vet när, och ingen vet hur. Vad kan då branschen göra? Jo, öka medvetandet hos alla dem som arbetar i butikerna. Skaffa fram duktigt säkerhetsfolk som kan lägga upp en utbildning som alla butiksanställda kan skickas till. Gör klart för personalen under vilka risker de arbetar och vad man kan göra för skydda sig Hur mycket kan en ständig uppmärksamhet förhindra att vissa rån inträffar? Hur beter man sig när rånet är ett faktum? Vad finns det för hjälp som rånoffer? Sätt igång med utbildning. Nu. Kanske kan ett samarbete med försäkringsbolagen finansiera upplägget. Det kanske rent av finns statliga utbildningsbidrag att söka. Nu finns det en branschorganisation – Smycken & Klockor – som växer sig allt starkare och starkare. Det måste vara organisationens uppgift att ta itu med utbildningsfrågan, inte bara för sina medlemmar utan för alla som arbetar i denna högriskbransch. LARS-MAGNUS JANSSON/BÖRJE OHLSSON

TID&SMYCKEN 5/13


FOTO SCANPIX

TID&SMYCKEN 5/13

13


Precious 2013

M채ssa med drag under galoscherna!

14

TID&SMYCKEN 5/13


i år lyfte Precious till nya höjder och satte ett nytt praktfullt rekord med över 5 500 besökare och 172 utställare från elva länder. Tid&Smyckens Börje Ohlsson var där och rapporterar stort i ord och bild.

TID&SMYCKEN 5/13

15


Precious

Läckert och smart, YH Watch från Yvette Hass, modedesigner med blick för klockor.

D

et här var året då Precious på allvar gjorde skäl för namnet – Nordens största ur- och smyckemässa. Redan flytten i ifjol till Stockholmsmässan i Älvsjö blev en stor framgång. Men i år lyfte Precious till nya höjder och satte ett nytt praktfullt rekord med över 5 500 besökare och 172 utställare från elva länder. Speciellt glädjande var att så många danska smyckemärken återvänt, som Georg Jensen, Heiring, Trollkulor (Trollbeads) med flera. Nu kan man också tala om en mässa för hela klock- och smyckesbranschen, inklusive branschkedjorna och de olika klockgrupperingarna med Swatch Group och Fossil Group i spetsen.

Precious har ju alltid samlat smyckeföretag, men denna gång såg vi också ovanligt många klockmärken som poppat upp vid sidan av de mera etablerade märkena. Här fanns till exempel Nic & Mel, ett märke med mycket retrokänsla, och holländska modeklockan Ikki. Här fanns svenska Boom och Ansley Watch Co, klockmärke med skandinaviskt blod och irländskt hjärta (!). Ett annat spännande märke var YH, utläses Yvette Hass – svensk kläddesigner som ritat en fin kollektion modeklockor. Ett annat udda märke var Giorgio Fedon 1919, med italienskt blod i ådrorna och mycket attityd och som säljs av Retail Design Group (RDG) i Karlstad. Gul – visserligen gammalt märke – har gjort en fullständig ”make over” sedan man tappat distributionen av Gant. Nu visade man upp en helt ny och spännande sida. Deras kombination av pris och kvalitet väckte uppskattning hos många. När det gäller stil och design så är det påtagligt hur retro och vintage omfamnats av klockvärlden. De kaxigt stora klockorna syns knappt längre till, utom hos märken som Diesel, där storleken är en del av varumärket. Klockor har överlag blivit både mindre och mera klassiska i stilen. Trenden med så kallade natoband verka hålla i sig. Det var den som Daniel Wellington gjorde till sin speciella signatur för ett par år sedan och som nu blivit en sådan säljsuccé. Men i spåren av vurmen för vintage börjar också läderbanden komma tillbaka efter en lång tid med mycket stållänkar. Och så är det här med rosé, som varit så poppis överallt utom i Skandinavien. Så har det i alla fall känts. Men nu verkar det sista motståndsfästet ha brustit. Rosé såg man nästan överallt, både bland smycken och klockor. Fossil, Guess, Kenneth Cole, Tajms var några av alla klockmärken med snygga rosémodeller.

Sköna Teresa Okoth med juvelsmycken från Zoola och klänning från Thalia, design Göran Alfredsson.

På smyckesidan gjorde till exempel Moderna Smycken stor lycka med sina läckra armband i rosé från italienska Bronzallure. 16

TID&SMYCKEN 5/13


Personal från Fritz Olsson kollar nyheterna hos Moderna Smycken och Bronzallure i synnerhet.

Berlocker var ursprungligen soldathälsningar till nära och kära hemma i England under drottning Viktorias krigiska tid. Men det är det knappast någon som tänker på idag. Nej, numera handlar berlocker mest om mode, som i bästa fall ger någon sorts statussignal till omgivningen. Berlockmodet fortsätter som en egen nisch och har blivit en hel industri, och är big business. Även om Pandora lanserar nya halsband eller örhängen så är det ändå berlockerna som är ryggraden och som säljs allra bäst. Samma hos Trollkulor (Trollbeads), med sina handgjorda glasberlocker till armband och halsband, eller Aagaard, med sina Story-armband, med dinglande berlocker. Apropå armband så verkar inget vara hetare just nu. Helst ska man ha många på samma arm. Gärna ihop med klockan. Ett mode som jag personligen gillat i många år, till många av mina fyrkantiga vänners stora förtret. Hos Frimans, de idérika bröderna från Gnosjö, visades ett nytt armbandsmode – Panama. Armband i pärlor och textil i lustfyllda färger. Ursprungligen ett brasilianskt mode. Armband handlar mycket om skinn och läder i kombination med stål och silver. Läckra, långa armband i skinn hade till exempel Sif Jakobs, isländskan som säljer som aldrig förr. ”Glamour for less money” hävdade Sif som styr sitt ”imperium” från kontoret på Strøget i Köpenhamn. Stål var ett material som guldsmedsbranschen länge ratade. Men så är det inte längre. Snygg design och fina modeller har gjort stålsmycken till storsäljare, i takt med att priset på silver och guld skjutit i höjden. Astrid & Agnes, Edblads och Catwalk är några med snygga stålsmycken. Årets smycketalang heter Fanny Ek, en begåvad och driftig designer från Malmö. Och entreprenör, kan man också tillägga. Att Fanny hade en story inom sig upptäckte vi redan när hon var med i fjolårets talangtävling. Då skrev vi i Tid&Smycken: ”Av de sju deltagarna var det många som tyckte att Fanny Ek stack ut mest.”

Johan Billgren, by Billgren, iklädd sina egna smycken.

TID&SMYCKEN 5/13

Lars Wallin kunde redan ifjol skriva smyckedesigner på visitkortet, vid sidan av titeln designer av haute couture. Nu har han gått vidare med den egna kollektionen Lars Wallin Jewelry, men framför allt har han jobbat tillsammans med Schallins of Sweden – som man numera kallar sig – och designat en kollektion härliga bröllopsringar. Egentligen sex serier av ringar, var och en med sitt tydliga formspråk. Förlovningsringen är slät och enkel medan bröllopsringen är mera smyckad och påkostad.

17


Precious

Pär Norling på kort visit på hemmafronten. Han bor numera mest i Mexiko, där han har alla sina duktiga silversmeder. Tyckte det var kul att ställa ut igen. Glada Sofia Knutsson från Capella visar futuristiska Velox, nya digitalklockor.

Anders Sandell, Georg Jensens starke man i Sverige, gladdes åt fina säljsiffror

Michael Byrehed och Michael Öster från RDG i Karlstad tyckte att responsen på deras Giorgio Fendo 1919 varit uppmuntrande. “Folk gillar våra marginaler.”

Bröllopskonfekt. Guldbolagets prinsessinspirerade bröllopsringar Ingrid, vg, med rund fattning och Estelle, rg, med fyrkantig fattning. Saknas på bild, Josephine.

Feather, lekfull och lätt smyckeserie i silver och förgyllt silver från Heiring.

18

TID&SMYCKEN 5/13


– Det här är min favorit. Ytterringar i rosé och mittring i brun mesh, säger Anna Viebke på Guldbutiken i Ängeholm, när Andreas Ekvall på Bering Time kommer med de nya ringarna Artic Symphony. Hon berättar att hon såg ringarna på Precious och blev stormförtjust. –Det ska bli kul och se hur kunderna tar emot dem. Men jag tror att de blir lättsålda, säger Anna. Andreas berättar att i Tyskland har man sålt makalöst mycket ringar, speciellt på varuhuset Karstadt. Att kunderna kommer att gilla ringarna är Andreas övertygad om. – Jag har märkt att folk gillar att hålla på och pilla och göra sin egen ring. Det är som ett ”plockepinn”. Man tar de delar man gillar. Och så är de billiga. Ytterringarna kostar från 300 kronor och innerringarna från 200 kronor. – Den dyraste kombinationen går på drygt 1500 kronor, säger Andreas.

Connecting Global Competence

February 14 – 17, 2014 MeSSe MÜNCHeN INTerNaTIONaL INHOrGeNTa.COM INHOrGeNTa-bLOG.COM

Jewelry, Timepieces, lifesTyle

CONTaCT: TySk-SveNSka HaNdeLSkaMMareN, TeL. +46 8 665 1820, MeSSe@HaNdeLSkaMMer.Se

INH14_Image_180x135_E.indd 1

18.10.13 11:39


Precious

Halsband i silver och brons från Kalevala.

Underfundigt formspråk hos Bjørg.

Ringar från italienska Chimento hos Italine.

Säljarna Andreas Svensson och Ann Sigrell är Guld Carlséns ansikten på fältet. Magnifik Aqua Ahozmarin på 122 carat hos Ädla Stenar.

20

TID&SMYCKEN 5/13


TOTALLEVERANTÖR TIL BRANSCHEN Diamanter . Verktyg . Halvfabrikat Maskiner . Stenar . Meterkedjor Collier . Urmakarverktyg . Ädelmetaller

Tack för besöket! Vi skulle gärna vilja bjuda in dig till vårt spännande showroom i Vallensbæk utanför Köpenhamn. Ring oss på +45 43 66 20 00. Mässan i Stockholm satte det skandinaviska i centrum och bidrog med ett ordnat och väl fungerande arrangemang till att skapa både kontinuitet och framåtanda. Vi njöt av gemenskapen och samvaron uppe i ”den höga nord”.

Mässan i Köpenhamn var en förtrollande upp levelse i de vackra, ljusa lokstallarna. Arrangörernas, utställarnas och publikens positiva intresse bidrog till att skapa en riktigt fin stämning, och besöket av prinsessan Marie satte guldkant på hela evenemanget. Aktiv Guld säger tack till alla som, direkt eller indirekt, bidrog till att göra utställningen i såväl Köpenhamn som Stockholm till den stora upplevelse som den var för alla. Den glädje och framgång som vi fick uppleva vill vi också gärna dela med dem som till vardags bidrar till att skapa bättre förhållanden inom branschen. Aktiv Guld ser fram emot nästa års utställningar med förväntan och glädje.

AKTIV GULD AB Or g. Nr. 556862-3044

Tel + 073 883 2 388

ag@aktivguld.com

w w w. a k t i v g u l d . c o m


Precious

Daniel Jakobsson på Boom Watches för folk som tänker fritt och vågar. Istället för att låta kunden skapa klockan gör man tvärtom och skapar klockan åt kunden. Snygga modeller och kombinationer.

Boes Carlsson, Facit, hade med sig dottern Madeleine när han ställde ut för första gången. ”Väldigt kul, många har varit intresserade”. Ovan: Ny Facit i läcker färg.

Peter Nilsson på Butiksinredningar gillar inte att vara på bild. Synd för just nu har han ett väldigt flyt. Inreder 10-15 butiker om året. Just den här i ljust konstskinn är omtyckt. Klädseln sys upp individuellt för varje objekt av ett lokalt företag nära Peters hemort Osby. Observera lampan i matchande skinn.

22

Ekonomistuderande Frida modellade med de färgstarka Panama-armbanden från Puss och Robert Friman i Gnosjö.

TID&SMYCKEN 5/13


Ann Shergill på Kalassmycken hade anledning att vara glad. Smyckena i populära Barnkammarserien växer.

Elin Lenander och Magnus Åkesson visade nya konceptet för Gul. Lägg märke till de tuffa armbanden i denimtyg. Ett experiment, som kan bli verklighet.

Trendigt i stål hos Astrid & Agnes.

Karolina med efternamnet Eriksson poserade med smycken från Maggio Group, Uppsala. Det handlar om stilrena silversmycken (och ur) från familjen Maggio, som också inräknar välkända popartisten Veronica Maggio. TID&SMYCKEN 5/13

Läckra smycken från Bronzallure, Moderna Smycken. Linda (tv) och Sabina från Wisbyguld poserade gärna. Tyvärr missade de festen.

23
Precious

Magnifika ringar med Swarovskikristaller från Sif Jakobs Jewellery.

Sif Jewellery – inte för de blyga. Långt blodrött läderarmband. Sifs Jewellery säljs i Sverige av Moderna Smycken.

Peder Westberg och Monica Hedlund, Guldsmeden, Skellefteå, tittar på Berings nyheter.

Bra fackbok för guldsmeder, finns att köpa hos Aktiv Guld.

Fyndjakt hos Guld Carlsén.

26

Artic Symphony har Bering döpt sitt nya smyckekoncept till. Ett smart system av kombinationsringar som matchar klockorna.

TID&SMYCKEN 5/13


Retrolook från nya Nic & Mel, göteborgsföretag, med klockor och andra modeaccessoarer som andas 50-60-tal.

Glatt gäng från Victorins i Varberg kollar in nyheter från TiSentos Titty Fryxell.

Udda handsmycken, Zoe, Danmark.

Nätta och feminina, Daniel Wellington för smarta tjejer.

Svetsdemonstration hos Sargenta.

TID&SMYCKEN 5/13

27


Precious

Ulf Brandt på helsingborgsföretaget Inredo kände sig mycket tillfreds med mässan. ”Haft flera intressanta förfrågningar, det är vi nöjda med”, sa Uffe.

Gant med retrokänsla, utbytbart natoband.

Nya Swiss Army, stark ”schweizare” i prisläge 1 000-3 000 kr med safirglas. Säljs liksom Gant av Republic of Brands.

Annika Gustavsson från Gotland deltog i årets talangtävling.

28

TID&SMYCKEN 5/13


Nyöppnad butik i Stockholm!

Wilhelm Pettersson

Arkitekt: Tillberg Design

Art Metall

Carlssons Ur

Lexholm

Säkerhetsinredning Inredo ritar, bygger och monterar inredningar där hög säkerhet kombineras med smakfull design. Efter ett första besök tar vi fram förslag på exempelvis en monter, entrésluss eller en hel butikslösning. För att säkerställa högsta kvalitets- och säkerhetsnivå samordnar vi samtliga hantverkare och ansvarar därmed för hela entreprenaden. Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Inredo AB | Rundgången 14 | 254 52 Helsingborg | Tel: +46 42 15 95 05 | www.inredo.com

Sedan 1960-talet bygger Inredo specialtillverkad inredning för butik, restaurang, offentlig miljö och kontor. Inredos skickliga inredningsarkitekter och hantverkare tar din idé hela vägen, från skiss till färdig inredning.

29


Och så blev det bankett! Preciousbanketten på Grand Hotell blev en kväll vi sent ska glömma. Scenparet Anna-Lena Björklund och Niclas Dellham såg till att stämningen låg på topp redan från start. När kvällens överraskning,Darin, dök upp utbröt rena jubelscenerna. Mobilkamerorna blinkade som tomtebloss. Folk sträckte händerna mot Darin som för att bli välsignade. Darin är inte bara ungdomens idol. Han är uppenbarligen också dyrkad av den gyllene medelåldern.

30

TID&SMYCKEN 5/13 1/06


TID&SMYCKEN 5/13 1/06

31


Precious

Roamer-paret Bosse Eklund och Fredrik Larsson, Fredrik Urmakare, med några av sina high-lights.

Polismakten var på plats och informerade om rån och inbrott. Ironiskt nog greps ett par personer för stöld under intervjun.

Ljuvt i silver och rosenkvarts från Svedbom.

Magnus Ahrenbeck fick besök av kompisarna Mårten Jönsson, Lerberget och Thomas Johansson, Sävedal.

Spirit of Icons ringar halsband mm med utbytbara berlocker, rosa safirer och rökkvarts, från Timework Design.

32

Anders Stenhede, Stenhede Guld& Silver, Stenungsund, var på ”köphumör” hos Sofie på Astrid & Agnes.

Johan Berg på Finnfeelings visar nyfödda barnet som han och Jill just fått.

TID&SMYCKEN 5/13


Smycken ur Björn Weckströms rika produktion under 50 år på Lapponia.

Snyggt och svalt i silöver från Guld Carlsén.

Jo A´ns Guld: Vackra länkar i 18 karat guld...

... och svalt i vitguld och londonblå topas och briljanter.

Coola smycken by Billgren. Älskas av rockfolket.

TID&SMYCKEN 5/13

33


Precious

Pernille Johansen från Trollbeads visade hur man gör berlocker i glas.

Barnfavoriterna Pettson och Findus, välkomna barnpresenter. Från Dacapo Silver.

Trendigt hos Astrid & Agnes.

Praktfulla silverringar med äkta stenar, pasiolit och citrin. Från Golden Lady.

Snyggt mode från JB Agency, Esprit och Ingersoll. (Läs om Ingersoll i T&S 3-13).

34

TID&SMYCKEN 5/13


Robert Friman & Co AB. Box 90 . SE-335 22 Gnosjรถ . Sweden Telefon +46 (0)370-992 70 . Telefax +46 (0)370-925 65 . E-mail: info@robertfriman.se . Webshop: www.robertfriman.se


Precious

Stilrent i stål och förgyllt stål från Edblads.

Danska Ann Cohen gör smycken i carbon, C6, i det periodiska systemet, samma som för kol. Det är också namnet på hennes företag. Diamanter kommer som bekant också från kol. Så här finns en intressant koppling. Svårbearbetat och dyrt, men mycket sofistikerat.

Gunnel Hallqvist på Himmel &Hav visade läckert skyltmaterial. 587Simon Persson ska ut och möta kunder efter två år på order hos Kar Ana i Helsingborg. Rockigt från Sahara Silver – smycken med låttexter har blivit en hit.

Örhängen med galakänsla från Isabel Camille och Rosin.

36

TID&SMYCKEN 5/13


Smyckesbranschens nya mötesplats.

Aurumforum.se är Sveriges nya onlineportal där allt handlar om smycken. Läs nyheter, diskutera i forumet, hitta begagnade verktyg eller följ någon av våra bloggare. www.aurumforum.se TID&SMYCKEN 5/13

37


Nordstans Guld i Göteborg Årets Guldsmeds- och smyckesbutik

En lycklig Christian Bergquist, flankerad av Erica Ärlig och Helia Maleki.

JURYNS MOTIVERING En välskött och sedan länge etablerad butik, som med den senaste generationen ägare lyckats utveckla butiken till en modern och framgångsrik verksamhet BÖRJE OHLSSON, TEXT OCH FOTO

C

hristian har två passioner i livet – smycken och fiske. För sin stora smyckepassion belönades han på Precious med guldsmedsbranschens förnämsta utmärkelse, Årets Smyckesbutik 2012. Fast på diplomet råkar det felaktigt stå 2013 och priset togs emot av hans föräldrar Margareta och Peter. Själv var Christian i Milano och tittade på Formel 1. Men inget av det här skingrar Christians lycka. Han är själaglad, liksom hela hans personal, som han tycker har lika stor andel i priset. Fisket, hans stora fritidsintresse, har fört honom till fiskevatten världen runt. Och det handlar förstås inte om abborrfiske utan om djuphavsfiske och fångster av bamsefiskar på tiotals kilo. Ibland till och med mycket mer än så. TID&SMYCKEN for till Göteborg och Nordstans Guld, för att 38

TID&SMYCKEN 5/13


träffa guldsmeden och storfiskaren Christian Bergquist. Trots det regnmurriga vädret lyser Christian som en sol, ja han lyser upp hela butiken där han står och pratar med en kund. Äntligen, äntligen. utbrister han, när jag frågar hur det känns. –Det här känns ju så jäkla fint, och som jag längtat!!

Christians jättetorsk.

För den som följt utnämningsdramat om Årets guldbutik genom åren vet naturligtvis att Nordstans Guld varit nominerad tidigare och, för att uttrycka det milt, stupat på mållinjen. Allt det där är nu glömt och begravt. Menar Christian medan han poserar tillsammans med Erica Ärlig och Helia Maleki. Erica är butikschef och har jobbat tillsammans med Christian i åratal. – I tjugofem år för att vara exakt, skrattar Erica. – Innan vi öppnade här så jobbade vi hos Christians föräldrar i deras butik. Helia är guldsmed och började hos Christian i augusti och har tidigare jobbat hos Guld Fynd i Varberg. Guldsmeden Pia Jäkärä är tyvärr sjuk denna dag och Linda Schmidt, butiksförsäljare råkar vara ledig denna glädjens dag. ”Less is more”, brukar det heta i designsammanhang. Men det kan man också säga om Nordstans Guld, för här handlar det om att sälja mycket på en liten yta. Ifjol omsatte Christian och hans duktiga personal runt 17 miljoner netto i sin cirka femtio kvadratmeter stora butik, inklusive den lilla verkstaden baktill. – Lågkonjunktur, ja, folk säger det. Vi har i alla fall inte märkt särskilt mycket av den säger Christian. –Vi ökar kanske inte lika snabbt som tidigare, men vi ökar stadigt varje år. Christian öppnade Nordstans Guld 1997, och redan från start tog han till ett för guldsmedsbranschen ovanligt grepp – han satsade på internet. – De var så vi blev kända. Nätet blev vårt skyltfönster och det har vi glädje av än idag., säger han. – Vi har kunder från hela Sverige, tillägger Erica, som har koll på det mesta. – Det kunderna gillar mest är nog vår service och positiva inställning till allt som har med kunder att göra. Christian håller upp en bunt tackkort från nöjda kunder, många är brudpar. –Det här gör mig glad och ger inspiration även om det så regnar småspik ute, säger han glatt. Nordstans Guld är inte en butik, som lever på dyra prestigemärken. Snarare skulle jag vilja påstå att man har ett tvärsnitt av de vanligaste märkena. Här finns till exempel Pandora, Story, Esprit, TiSento, Jo`Ans Guld, och ett antal andra. Det senaste heter Bronzallure. Men framför allt har man vigsel-och förlovningsringar. Och då handlar det först och främst om Schalins och till en del Flemming Uziel och Guldbolaget. Men störst är han på sina egna smycken stämplade med ” CBD” (Christian Bergquist Design). Han visar stolt upp några av sina vackra juvelringar för fotografering. – Kunderna vill gärna ha något personligt från butiken. Då tycker de ofta att det är fint att få en ring i vår egen design och med vår stämpel, säger han. Jag frågar om den dyraste ring som han sålt och han svarar det var för ett år sedan då man sålde en diamantring med en oerhört vacker diamant på 1.51 carat. Den kostade 210 000 kronor. – Idag ska vi förresten lämna ut en ring som kostar 90 000 kronor, också det enstensring med en diamant på över 1 carat. Om han får önska något om framtiden så är nog den hetaste önskan att få lite mer svängrum. –De ska snart bygga om här i Nordstan, och då kanske vi kan få lite mer butiksyta. Hundra kvadrat vore perfekt. –Men vi får se!

TID&SMYCKEN 5/13

39


Copenhagen Jewellery & Watch Show

Mjukstart som gav mersmak Noble by Bendtner, smycken från fotbollsproffset Nicklas Bendtner. Claus Vestergaard posar.

Någon direkt rivstart blev det inte för Copenhagen Jewellery & Watch Show, i sitt försök att återskapa en mässa med ambitionen att bli Nordens nya exklusiva handelsplats för smyckeoch urbranschen. Snarare en mjukstart. I nya spännande lokaler – Lokomotivværkstedet – lyckades man skapa en fin stämning och stimulerande miljö. En och annan här hemma har försökt räkna ut den nya satsningen, men det är nog i tidigaste laget. Danskarna har överraskat oss förr, som bekant. Börje Ohlsson och Nina Hald besökte mässan.

40

TID&SMYCKEN 5/13


Nåja, det var väl litet si och så med antalet besökare, men danskarna har överraskat oss tidigare. Det skulle inte förvåna oss om den här mässan om några år har vuxit till sig och blivit något riktigt stort. Under mässans gång avgjordes också Nordic Gold 2013, det nordiska mästerskapet för guldsmeder. Aktiv Guld hade ställt guld till deltagarnas förfogande, och juryn utsåg Niko Vakkuri från Finland till årets mästare. För sin insats fick han förstapriset på 50 000 danska kronor, sponsrat av Pandora. Tvåa blev Natascha Justesen, Danmark, som premierades med 20 000 kronor, sponsrade av självaste Lokomotivværkstedet, och som trea kom ytterligare en finsk guldsmed, Ester Eriksson, som belönades med 10 000 kronor, sponsrat av Aagaard.. Svart silver och rosa guld var två stora trender. Ibland förenades de i origamiinspirerade smycken, som hos Susanne Friis Bjørner och Aagard. Odlade pärlor från Tahiti var också en trend – svarta naturligtvis – och diamanter, gärna i rosa och svarta nyanser, som hos Karen Høgskilde, Crystal Design och Josephine Bergsøe, gärna understödda av en vimmel av färgstenar, som ametister, blå topaser, månstenar och agater i olika färger. Smycken på temat flora och fauna håller sin plats, vare sig det handlade om örnar, som hos Noble by Bendtner, påfåglar, som hos Pandora eller ugglor, som hos Scrouples. Det mörka och mystiska var ett genomgående tema, och tankarna fördes till medelåldern, men utan skrämmande och farliga inslag. Dessutom uppfattar de flesta svart silver som unisex, och var kanske just därför så dominerande. Spinning Jewelrys ringnyheter bestod nästan uteslutande av svart silveronyx, med matt onyx.

För den yngre publiken bjöd man på den senaste innetrenden – att bära ringar på den yttersta tredjedelan av fingret. Det hittade vi hos Sif Jacobs i Stack´N´Style-serien och också hos Siersbøl. De här ringarna är tänkta att bäras 2-4 samtidigt, längst ut på fingret, så storleken är naturligtvis därefter. Motsatsen till den absolut senaste modetrenden är förstås vintage, och där fanns också en hel del att hitta. Kranz & Ziegler hade ett guldarmband i den stilen, och eftersom butikerna efterlyst att Aagaards Connection-serie skulle gå tillbaka till rötterna fanns det också här litet vintage, även om en del nya ringar och clips inom konceptet pekade mera framåt. ”Ren vintage-nostalgi” kallade BNH Kaedevarer sina medaljonger, med möjlighet att sätta in bilder som på mormors tid (och ännu längre tillbaka), eller att få små graveringar i medaljongerna. Romantik! En del herrsmycken visades också, de flesta i en mycket stram stil i svart och grått, vare sig det handlade om stål, silver läder, keramik, matt gummi, onyx eller lapis lazuli. Motiven typiskt manliga, som motordelar hos Aagaard eller enstaka djurtryck som hos Scrouples. Under mässan tävlades det också om bästa design. Den tävlingen vanns av tyska Nicole Schuster, som gav bästa samlade intryck med överraskande inslag och kommersiell potential. – Jag vill skapa en värld i mina smycken, menar Nicole, som i första hand använder silver och enstaka stenar. Alla hennes smycken är rent hantverk: – Det ger mer mystik till ett smycke. NINA HALD och BÖRJE OHLSSON (trendspaningen på mässan fortsätter på följande 7 sidor)

Linda Fallenius och Birgitta Hammarström var strålande glada över att ha uttagits till tävlingen ”Brand news”.

TID&SMYCKEN 5/13

41


Christina Hembo, mera känd som Christina of London , med sitt senaste alster. Klocka och berlockarmband i ett. Armbandet fästs vid klockan med ett smart snäpplås.

Blomdahl satsade på Köpenhamn med sina piercingsmycken.

Vackra Tahitipärlor från ”Pärltorben” Torben Skov.

Fancy – populära ringar i regnbågens alla färger från Swepol. Finns också i ädlare valörer med diamanter.

Clochard – nytt herrmärke med franska förtecken från Italine och Jörn Söndergaard. 42

TID&SMYCKEN 5/13


be the first to xperience zero gravity

XC1 Jonas Fernberg och David Norlin Andersson tävlade i Nordiska Mästerskapet guldsmide. Nikko Vakkuri, Finland, vann.

V e l o x w a t c h e s . c o m Charlotte Biehl visar sina smycken, ”by Biehl”.

TID&SMYCKEN 5/13

l a m b r e t ta w at c h e s . c o m • pa n o s w at c h e s . c o m


Moderna Smycken och Anders Samuelsson visade nya märket Brozallure.

Per Borups Designs Changeling Violina. Design Kell Borup.

Linda Fallenius tävlingsbidrag , stiliserade eldsflammor i art deco – stil.

44

Läckra armband från bnybiehl.

TID&SMYCKEN 5/13


Pandoras chefsdesignerteame Lone Frandsen och Lisbeth Larsen. har låtit sig inspireras av skogens blad, fåglar och fjädrar. Här utformat bl a i grönt Muranoglas och silver. Stål och läder dominerar Aagaards herrsmycken.

TID&SMYCKEN 5/13

45


Johan Wessbo, på Moderna smycken med sprillans nya herrmärket Wingman. Smycken för alla som gillar den dressade stilen. På Johan armband i stingrocka och armband i stål, silverring, på högerarmen armband i skinn och pvdbehandlat stål.

Marie von Lotzbeck med egna smycken i elegant och avskalad stil.

Pampiga ringar från Dyrberg Kern.

Luftigt och lätt, armband med diamanter av Anette Wille.

46

Välkända Karin Borup, letar efter någon som kan sälja hennes smycken ”Sequnce” i Sverige. Kontakta redaktionen (borje@tidochssmycken.se) så förmedlar vi kontakt.

TID&SMYCKEN 5/13


THE INTERNATIONAL FINE & FASHION JEWELLERY SHOW

SÄLJES Jöli kassaskåp/värdeskåp V2S B45 90 min brand HBD 100x75x70

Fredag - måndag , 24 - 27 januari 2014

PariS POrTe de VerSaiLLeS mäSSOmråde i HaLL 5 www.bijOrHca.cOm

Sundbergs Ur Hudiksvall 070-6669959 Jan-Ola

Kontakt: Promosalons Sverige ab, tel.: 08-660 40 11, email: sweden@promosalons.com

Acknowledgements: Viveka Bergström, Paola Zovar, Les Pingouins Heritage wallpaper collection, design by Pablo Piatti for Tres Tintas Barcelona www.trestintas.com

pub_90x270_su.indd 1

08/10/13 14:


Mässan avhölls i Köpenhamns gamla nedlagda lokverkstad, som förvandlats till en fantastisk utställningslokal, där allting naturligtvis gick som på räls

Charmiga pärlspecialisten Hanne Alsbirk, Pearlwise.

Mässbesökare på jakt efter nyheter.

Nicki Isaksen, grönlandsinspirerade smycken i silver och läder.

48

Fjolårssegraren i talangtävlingen Brand New, Louise Deng, letade kunder till sina personliga och annorlunda smycken.

TID&SMYCKEN 5/13


Maria Idänge:

Skillnaden mellan en nöjd kund och kunden som får det hen vill Många tror att nöjda kunder är de som får det som de förväntar sig. Men riktigt så enkelt är det inte. Tänk dig att det finns en skala för nöjdhet, från mycket missnöjd till mycket nöjd. Att leverera på det som kunder förväntar sig tar dig sällan över nollpunkten på den skalan, utan gör bara att du inte hamnar på minus hos kunden. Man kan se det som att kunden tycker att du gör det som du borde göra, och varför ska man bli exalterad över det? Det som kunden förväntar sig kallar många för hygienfaktorer. Om man har brister här blir det problem, men man kan inte bli mer än ren. Det finns inga pluspoäng att hämta för att kunden får det man förväntar – men självklart måste man leverera detta för att kunden inte ska bli besviken.

”Der er coolness i looket”, som Sif Jakobs formulerade sig.

Utmaningen ligger i stället att leverera lite mer än det som kunden förväntade sig. Låt mig ge ett exempel på detta. För ett tag sedan byggde vi om hemma och handlade då en hel del från IKEA. När vi var klara med köket och skulle börja med badrummet hade vi lite saker som hade ”blivit över” i vårt köksprojekt, och vi lastade därför bilen med detta och begav oss till det blågula möbelvaruhuset i Kungens Kurva. Det gick smidigt att lämna tillbaka det vi inte behövde, och med ett tillgodokvitto i handen gav vi oss in på varuhuset för att komplettera med lite badrumssaker. Då ringer min mobiltelefon, och när jag svarar är det Eva från returavdelningen på IKEA som meddelar att hon räknat fel och att det fanns ytterligare 300 kronor för oss att få i tillgodohavande. Vi kom överens om att det enklaste var att vi fick en kod på sms som vi kunde använda i kassan när vi betalade. Smidigt och serviceinriktat – gissa om vi var nöjda då! Vi gjorde vår runda på varuhuset, betalade och väntade på en del saker vid varuutlämningen när jag tittade på kvittot och såg att priset vi betalat för ett skåp var ett annat (och högre) än det som stod i plocklistan vi fick på avdelningen. Eftersom vi gillade Eva gick vi bort till henne och frågade om vilket pris som gällde. Hon ringde upp avdelningen, men eftersom klockan nu var vid stängningsdags fick hon inget svar, men hon lovade att kolla upp saken dagen efter och ringa oss då. Nästa dag ringer Eva punktligt men säger då att tyvärr är den ansvarige på avdelningen ledig idag, men att hon ringer igen så fort hon fått svar från ansvarig person. Och dagen därpå ringer Eva igen och säger då att självklart ska vi betala det lägre priset – och är det OK om vi får en ny sms-kod med mellanskillnaden? Såklart går det bra! Vid det här laget har Eva i våra ögon vuxit till en större ambassadör för möbelvaruhuset än Kamprad själv, och jag skriver därför ett mejl till varuhuschefen och berättar hela historien så att Eva även internt ska få det erkännande hon förtjänar. Då får vi ännu ett bevis på hur oväntad service skapar verkligt nöjda kunder, eftersom varuhuschefen skickar ett svarsmejl där han tackar för kommentaren och hur roligt det är att personalen får så mycket beröm. Men dessutom avslutar han med ”Som tack för att du tog dig tid att skriva till mig vill jag gärna bjuda dig och din partner på lunch eller middag nästa gång du är på IKEA. Visa bara upp det här mejlet i kassan – smaklig måltid!” Eva och hennes chef levererade saker vi inte förväntade oss, inte bara en gång utan flera. Det är kanske symptomatiskt att vi blir positivt överraskade när en person ringer tillbaka som utlovat, även om det bara är för att säga att man inte har någon ny information.

Jeanne Christelle, smycken i oxiderat silver och blå topaser.

TID&SMYCKEN 5/13

Att göra det förväntade gör bara att kunden inte blir missnöjd, men att leverera mer än det som förväntas är det som skapar nöjda – och återkommande – kunder. Vad kan du göra för dina kunder som de inte räknar med?

49


Fr v Döttrarna Nathalie och MIchelle. Längst bak Mats och Stefan, framför föräldrarna Rune och Elsa. Th Mathilda Gustafsson.

Wilhelm Pettersson

Ombyggnad med fokus på säkerhet

50

TID&SMYCKEN 5/13


För knappt två år sedan råkade Wilhelm Petterssons Guld ut för ett väpnat rån. Det var i dagarna mellan jul och nyår. Ingen kom till fysisk skada, men psykiskt var det en jobbig upplevelse för personalen. Rånarna försvann med smycken för tiotusentals kronor. – Nu när vi byggt om, har vi därför satsat mycket på säkerhet, säger Stefan Pettersson, som tillsammans med brodern Mats äger den anrika guldbutiken på Drottninggatan i Stockholm.

Ett sinnrikt inbyggt akvarium får barnen att trivas i butiken.

Butiken grundades 1939 av brödernas farfar, guldsmeden Wilhelm Pettersson. Drottninggatan var redan då en av Stockholms bästa affärsgator. Det är i slutet på oktober och måndagen den 28 oktober slår man upp dörrarna igen efter tre veckors ombyggnation. Det är en helt ny butik som möter alla kunder. – Det är stora förändringar både i själva butiken och bakom, bland annat kommer vår guldsmed Sofia Andersson, som håller till en trappa upp, att få en helt ny verkstad, berättar Stefan. – Vi har samma yta att röra oss på som tidigare, men vi har utnyttjat och disponerat utrymmet bättre. Framför allt har det blivit betydligt ljusare, tack vare bättre ljusinsläpp från skyltfönstren och ny takbelysning. Sedan hjälper förstås de vita montrarna till att det blir ljusare och trevligare, säger Stefan. – Man brukar säga att man ska bygga om vart tionde år, säger Stefan, där han poserar vid en smyckemonter. Förra gången man byggde om var år 2002. Den här gången har man förutom de rent estetiska aspekterna tänkt mycket på att få en säker butik. Tillsammans med inredningsföretaget Inredo, som har byggt och installerat inredningen, har de stora skyltfönstren ut mot Drottninggatan försetts med så kallat Hammerglass. Samtliga montrar har säkerhetsklassade glas. – Så har vi förstås larm, bland annat röklarm som fyller butiken med ogenomtränglig rök vid överfallsrån. Skulle vi få påhälsning nattetid går ljudlarmet, och hela butiken tänds upp, säger Stefan. Inredningen kommer som nämnts från Inredo i Helsingborg, som skräddarsytt det hela och även monterat allt på plats med sin stab av specialutbildade möbelsnickare. När Tid&Smycken är på besök är man inne i ett hektiskt skede. Det är bara timmar kvar till öppningsdags och alla jobbar intensivt med att skylta upp i montrarna. –Här har vi vår förlovnings- och bröllopshörna, säger Nathalie Pettersson, dotter till Stefan. Stefan har tre döttrar och alla jobbar i butiken. Det är förutom Nathalie också Michelle och Sophie, den senare just nu mammaledig. – Här är det tänkt att vi i lugn och ro ska kunna sitta ner med kunderna, fortsätter Nathalie. Här finns soffor och bord där man sitter bekvämt. En finess, som hon gärna framhåller, är det inbyggda kylskåpet, där man kan bjuda kunderna på förfriskningar. Mysfaktorn har man också försökt höja med en heltäckningsmatta i mörkbrun ton, som kontrasterar mot de ljusa golvplattorna i resten av butiken. En rolig detalj, som jag aldrig sett någon guldsmedsbutik, är ett akvarium med färggranna fiskar, som sinnrikt byggts in i väggen vid sidan av kassadisken. – Kan vara kul för barnen att titta på så att föräldrarna kan välja ringar i fred, skrattar Stefan. Det är vanligt att kunderna har sina barn med sig. Det är bakgrunden. Men vi kanske ska skaffa en riktig barnhörna med leksaker. Vi får se om vi får plats, säger han. Jag haffar brodern Mats på språng mellan montrarna. Han berättar att man förutom de vanliga svenska smyckesmärkena också har en hel del som man är ganska ensamma om. – Vi har till exempel italienska Chimento, fina juvelsmycken, så har vi Guerci Palavidini, ett annat exklusivt märke från Italien.

TID&SMYCKEN 5/13

Av Wilhelm Petterssons omsättning på 20 miljoner, utgör förlovnings- och bröllopsringar hela 14 miljoner.


Ljust och luftigt i nya Wilhelm Petterssons Guld. Inredningen är designad av Tillberg Design

Mathilda Gustafsson jobbar i butiken.

Sofia Andersson, guldsmed.

Stefan skyltar i Bröllopshörnan. Nathalie och Stefan i Bröllopshörnan.

Michelle visar en ring från svenska Ego, där man enkelt kan byta färgstenar. Genom att trycka ihop den lätt fjädrande skenan lossnar fattningen och man skiftar enkelt sten. Precis som hos de flesta guldsmedsbutiker idag är det bröllop och förlovning som bär upp verksamheten. Stefan berättar att cirka 70 procent av butikens omsättning på cirka 20 miljoner, utgörs av förlovnings- och vigselringar. Hos Wilhelm Pettersson finns förstås välkända märken som Schalins, Flemming Uziel, Hand och Engelberg, men också tyska märken som Gerstner och Rivoir. Välkända Kalevala och Lapponia har man haft länge och fortsätter att satsa på. – De är populära och säljer bra. Samma sak med Georg Jensen, som vi också haft i många år, säger Mats.

52

Wilhelm Pettersson är kanske inte en butik som man förknippar med heta modemärken. Men mot den beskrivningen protesterar Stefan. För säkerhets skull frågar han Nathalie vilka modemärken man har. – Thomas Sabo, TiSento, Pandora och Aagaard, svarar Nathalie. Så har vi Catwalk och nyss tog vi in danska Sif Jakobs och italienska Bronszallure, som säljs av Moderna Smycken. – Nu när vi har byggt om så kommer vi också att satsa mer på herrsmycken. Där finns mycket att välja på, och många frågar efter snygga smycken till killar, säger Nathalie. En annan nyhet, när man nu fått moderna lokaler och mer plats på verkstaden, är att ägna sig mer åt egen design – Wilhelm Pettersson Design. – Nathalie är road av att designa smycken och kommer att satsa mer på det tillsammans med Sofia, säger Stefan. – Vi har också tankar på att göra mer direktinköp av utländska leverantörer. TID&SMYCKEN 5/18


53

Fossil sweden - 031 719 45 00 - information@fossil.com


IHU Urmakarskolan

Nystart i nya lokaler LARS-MAGNUS JANSSON, TEXT OCH FOTO Så har då arbetsron hunnit i kapp Urmakarskolan – eller Institutet för Högre Urmakarutbildning i Norden (IHU Urmakarskolan), som den nu heter. Borta ut bilden är Urmakraförbundet som lyckades med bedriften att nära nog haverera och sätta stopp för all urmakarutbildning i landet. Efter några turbulenta år tonar nu en ny skola fram. Men såren är djupa. När vi träder in i det gamla Luxor-centrat i Motala, där en gång anrika Luxor bedrev sin tillverkning, möts vi av ljus och optimism. Fräscha, nyrenoverade lokaler på tredje våningen. Blåklädda blivande urmakare i full aktivitet. Här skulle egentligen 36 elever huserat, tre klasser om vardera 12 framtida urmakare. Men i dag är antalet bara 19. Ty det saknas helt en andra klass. Och tredjklassarna är bara 7 till antalet. 5 hoppade av utbildningen när bråket om skolans framtid rasade som mest. Först höstterminen 2015 är skolan fulltalig igen. Då är man åter 36 elever. –Det här blev tyvärr de direkta konsekvenserna av att statsbidraget drogs in 2012, säger Bo Olsson, skolans arbetande ordförande, 54

Conny Krantz hjälper Malcolm Dahlén att lösa ett problem

TID&SMYCKEN 5/13


tillika ställföreträdande VD och utbildningsansvarig. Det var helt enkelt omöjligt att ta in nya elever till läsåret 2012-13. Vi fick leva vidare utan en första klass.

Bo Olsson följer Madeleine Engsborns elevarbete.

I dag är skolan återigen en systerskola till WOSTEP, nstatus som man förlorade när Urmakarförbundet såg till att man blev majoritetsägare och därmed kunde sparka ut branschens representanter ur styrelsen. Villkoret för att få vara WOSTEP-ansluten är nämligen att just branschen har majoritet. Numera ägs skolan av branschen. Stjärnurmakarna, Watchmarket och Urfackmännens Riksförbund garanterar att skolan kan leva vidare och utvecklas. En rad sponsorer, som till exempel Swatch Group Nordic, Time Promotion, Breitling, Delva, Nymans Ur och Optura, bidrar med pengar. Skolan har dessutom fått status som yrkeshögskola. –Men det har i sin tur inneburit att vi inte har rätt att ta ut någon elevavgift som tidigare, kommenterar Bo Olsson. –Därför är vi helt beroende av att branschen ställer upp på våra framtida urmakare. Och så här långt har det gått riktigt bra. Då statsbidraget betalas ut per elev, är det decimerade antalet elever naturligtvis en black om foten. –Det har tvingat oss till en hårt slimmad organisation, säger Bo Olsson. Ett direkt resultat är hans egen roll, där han sitter på tre stolar: styrelseordförande, t.f. VD och utbildningsansvarig. –Under det här året skall vi skapa en ny organisation som anpassas till skolans utveckling fram till det att vi har fullt antal elever. det vill säga till höstterminen 2015. Sista juni 2013 gick hyreskontraktet på skolans lokaler i Borensberg – där man funnits ända sedan starten 1940 – ut, och skolan flyttade till närliggande Motala. Hyresvärlden till Luxor-centret drog in ny el, ordnade med ny ventilation och såg till att lokalerna var fräscha och ändamålsenliga. –Det var dessutom en nödvändig process, kommenterar Bo Olsson. Vi hade alldeles för stor ryggsäck i Borensberg. Och alldeles för många rum där vi stuvade undan saker, som egentligen borde ha kasserats. Dessutom var det ett evigt springande upp och ner för de tre våningarna. Nu är vi samlade på lagom stor yta (650 kvadratmeter) på ett plan. Intresset för urmakaryrket har ökat de senaste åren, vilket också avspeglar kvaliten på eleverna. –Självklart är det positivt att ha många sökande att välja bland. Det har funnits perioder då vem som helst har kunnat gå utbildningen, med känt resultat. Vid den senaste intagningen hade man 40 sökande till de 12 platserna. –Men det har varit högre tidigare, säger Bo Ohlsson. –Alla tidningsskriverier i samband med turbulensen om skolans ovissa framtid, skrämde förstås bort en del. Men nu märker vi att intresset är riktigt stort igen. Aktiviteten och förfrågningar på vår nyutvecklade hemsida (urmakarskolan.com) bara ökar. Institutet för Högre Urmakarutbildning i Norden, heter ju skolan numera. Och det där med Norden har förstås sin förklaring. –Det finns ett starkt intresse från Norge att skolan är öppen för nordiska elever, säger Bo Ohlsson. –Man har ett helt annat utbildningssystem i Norge med två års praktiktjänstgöring. Därför är vi nu beredda att ta emot även blivande, norska urmakare. Marknaden för urmakare i Sverige är naturligtvis begränsad. Bo Ohsson menar att behovet är åtta nya urmakare varje år, det vill säga 4 färre än det antalet elever som tas in. –Men de elever som får sitt WOSTEP-cerifikat ät kvalificerade att arbeta var som helst världen. Så det finns ingen anledning att oroa sig för våra elevers framtid

TID&SMYCKEN 5/13

BAKGRUNDEN 12 mars 2012 fick eleverna vid Urmakarskolan i Borensberg beskedet att skolans senaste ansökan om statsbidrag avslagits. Resultatet blev att inga nya elever kunde antas den höstterminen. Anledningen till avslaget var bland annat att WOSTEP sagt upp avtalet som systerskola., något som skolans huvudägare, Urmakarförbundet hemlighållit för eleverna. En förutsättning för att få vara systerskola till WOSTEP är nämligen att branschen har styrelsemajoritet. Urmakarförbundet hade sett till att man genom sin majoritet utestängde branschen från inflytande på skolan. UTVECKLINGEN blev dock efter svår turbulens lycklig. Urmakarförbundet, som ekonomiskt inte längre kunde driva skolan, fick lämna ägandet och styrelsen. Branschen fick den majoritet som krävdes. En ny ansökan som systerskola till WOSTEP beviljades, och efter vederbörlig prövning fick skolan tillbaka sitt statsbidrag. Skolans lokaler i Borensberg ägdes dock av Urmakarförbundet, som krävde en för Urmakarskolan orimlig hyra. Den 30 juni, då kontraktet gick ut, lämnade skolan Borensberg för att etablera sig i Luxor-centret i Motala. TID&SMYCKEN har i detalj skildrat dramatiken kring Urmakarskolan i två artiklar (nr 2 och nr 5, 2012).

55


Tendence 2013

Hållbarhet i centrum AV KRISTINA ANDERSSON

Nya spännande tekniker och hållbarhetstänk ces sponsringsprogram för unga formgivare. gick som en röd tråd genom Talents, Tenden- Svenska JohannaN var en av de uttagna. Tjugo unga smyckeformgivare från sex olika länder var uttagna till Talents – och Johanna Nilsson med sitt märke JohannaN var som enda svensk utvald. Hon skapar smycken i ett slags möte mellan norrländsk design och thailändsk hantverkshistoria samt med ”Slow Fashion” som filosofi bakom. – Slow Fashion är när kvalitet går före kvantitet. Det är ett begrepp och ett tankesätt som sammanfattar allt det vi tror och arbetar efter, berättar Johanna. En viktig del av JohannaN är att kapa mellanleden och öka transparensen mellan producent och konsument. Målet är att inom två år ha all produktion samlad under ett tak och endast arbeta i återvunnen mässing och silver. Hållbarhetstänk och kontroll över produktionskedjan kändes också mycket talande bland de andra Talents-utställarna och samt nya tekniker. Smycken skapade med hjälp av 3D-printing är definitivt på frammarsch, som hos bland annat duon Nitz&Schieck, som man kan säga blandar gammalt hantverk med ny produktionsteknik genom att framställa en ring som till formen påminner om en ring med en infattad sten, en klassisk solitär helt enkelt, i antingen silver, guld eller nylon. Och så undrar jag fortfarande över Nils Schmalenbach teknik bakom sina smycken med foton i agater. På ett sätt spöklika men också så poetiskt vackra. Annars blev nog den personliga favoriten Ruta Kiskis med sitt lite oväntade sätt att placera pärlor i sina halsband som gav dem ett stillsamt uppseendeväckande uttryck. Talents vänder sig alltså till nyutexaminerad formgivare och designföretag i uppstartsfasen som söker internationella kontakter eller producenter. För Johanna Nilsson blev det en positiv erfarenhet: –Förutom upplevelsen av att se och delta i en så stor mässa som Tendence, var det nog proffsigheten från personalen bakom Talents som jag kommer minnas mest. Bra och tydlig information och hjälp och en fantastiskt fin monterplats. Det var också kul att lära känna de andra utställarna på Talents. –Själva mässan Tendence kanske inte riktigt passar mina smycken. Många av de ordinarie utställarna hade en helt annan stil än jag har och besökarna kom från andra butiker än de jag främst vill in på. Men å andra sidan, alla chanser att få komma ut och synas i proffsiga sammanhang är ju fantastiska. Dessutom kom jag därifrån med åtminstone två nya återförsäljare i Tyskland. (Johanna blev dessutom uttagen till mässans egen designutställning FORM. Reds anmärkning.). Förra året var Elin Sigrén med sitt smyckemärke Sägen uttagen till Talents. Hon säger så här: –Tendence var väldigt bra för Sägen, framförallt för att vi kunde knyta kontakter med en mer sydeuropeisk marknad och att jag fick en bild av vilka mässor i Europa som skulle kunna passa oss. Vi fick också nya butiker i Tyskland och jag tyckte allmänt att det var en väldigt bra upplevelse. Nu är ju Tendence mer än Talents när det gäller smycken; ordinarie smyckehallen Carat innehåller allt från billiga modesmycken över ädelstenar över till konsthantverk och juveler. Nytt för i år var en särskild sektion för klockor– Time Square. I år lanserade också Messe Frankfurt Ecostyle, en ny mässa med ekologiska och hållbara livsstilsprodukter, där man förstås också hittade smycken. 56

Johanna Nilsson.

TID&SMYCKEN 5/13


Nicole Eitel gjuter ringar efter kvistar.

Johanna Nilssons ring blev uttagen till mässans egen designtävling, FORM.

Heike Walk låter sig inspireras av cigarrens maggördel i sin kollektion Havana.

Blueberries skapar smycken med hjälp av 3D-teknik.

Modern solitär. 3D-teknik av duon Nitz&Schieck.

TID&SMYCKEN 5/13

Fotografier inneslutna i agater. Av Nils Schmalenbach.

57


TENDENCE...forts/

JohannaN; ett möte mellan norrländsk design och thailändsk hantverkshistoria samt med ”Slow Fashion” som filosofi bakom.

Skapat ur ett enda stycke silverplåt. Av Hsieh I Tings.

“Less but better” Hansjerg Maier-Aichen är professor vid University of Arts and Design i Karlsruhe. Hållbarhet och kvalitet är hans honnörsord. Vid varje Tendence (och Ambiente) håller han i specialguidade turer bland utställarna för besökande journalister och visar förstås gärna på goda exempel. Jag fick tillfälle att prata design och smycken med honom. Vad är bra design enligt dig? – Det handlar om kunskap, erfarenhet, iakttagelseförmåga och nyfikenhet samt en öppenhet och förmåga att kunna utesluta i stället för att lägga till. Bra design handlar också om en förmåga att tänka över gränserna. Du pratar om ”less but better”. Kan du förklara? – Med tanke på dagens förkrossande överproduktion av produkter, utan såväl kvalitet eller hållbarhet, är den enda lösningen att tillverka färre saker men med bättre kvalitet. Det är nödvändigt ur ett miljöperspektiv. Och ser man det ur ett ekonomiskt perspektiv tror jag att konsumenter är beredda att betala mer för produkter med ett längre liv. Gör du någon skillnad mellan design och juveldesign? –Egentligen inte. Det spelar ingen roll inom vilket område en designer arbetar inom, det handlar alltid om att skapa produkter med en egen, stark identitet. Vad anser du om dagens unga juveldesign? –Det flesta unga juvelformgivare jag sett följer ofta traditionella regler. Jag skulle vilja se lite mer radikal experimentlusta, med nya tekniker och överraskande material. Jag letar ofta efter det motsägelsefulla. Av någon anledning är jag fascinerad av motsättningen mellan det vackra och det fula; det kan ibland skapa en ny uppfattning av objekt. Vad vi behöver när det gäller design över huvud taget, alltså även juveldesign, är ett slags uppror mot det etablerade sättet att tänka samt modet att experimentera. Vad har du för råd att ge unga smyckeformgivare? –Skapa färre saker, men bättre. Försök tänka över gränser, annars blir du begränsad. En bra designer/ juveldesigner bör inte begränsa sig. Vad betyder smycken för dig personligen? –Jag föredrar att vara ”osmyckad”. 58

Porslin möter silver. Av Beate Pfefferkorn.

OM TALENTS Talents Promotional Programme är Messe Frankfurts sponsringsprogram för nyutexaminerade formgivare och erbjuds årligen på Ambiente i februari och på den internationella höstmässan Tendence i slutet av augusti. Det är gratis att anmäla sig och som utvald Talent får man delta gratis på mässan. Det varierar från år till år inom vilka produktområden Talents arrangeras. På Tendence brukar Talents vanligtvis ha fokus på smycken TID&SMYCKEN 5/13


En äkta IWC-ambassadör AV KINA ANDERSSON

Formel 1-förarna Lewis Hamilton och Nico Rosberg är två av IWC Schaffhausens ambassadörer. Men den viktigaste ambassadören är nog märkets egen Christian Bresser, ansvarig för IWC:s Departement Complications och även urmakare. Nyligen var han i Sverige och höll i workshops. Tid & Smycken träffade honom för en intervju. Man förstår att Christian Bresser är den inom IWC som far världen runt och håller i workshops för urmakare men också för amatörer som får känna på hur det är att plocka isär ett urverk och sedan sätta ihop det igen. Inte lätt. Jag vet, ty jag var faktiskt med på en workshop som han höll i för ett par år sedan, i Nymans Ur:s regi. Oerhört trixigt och jag gnällde över de små, små delarna. – Dom där? Dom är inte små, Sade Christian. Hur som helst, vid det tillfället hade jag ingen koll på klockor alls, men blev oerhört fascinerad – just på grund av Christian Bresser och hans passion för klockor. Självklart är det IWC som gäller särskilt för honom, men han pratar om dem på det där sättet att man fattar känslan, intresset. – Jag tycker verkligen att det är roligt att få dela min passion för klockor med andra, säger han med ett brett leende. Det är roligt att lyssna även om man inte fattar allt. Men – helt kort innan jag återgår till intervjun: IWC, the International Watch Company grundades i Schaffhausen Schweiz år 1896 av en amerikansk ingenjör. I dag är märket känt för ett exceptionellt hantverk och för att göra klockor i liten skala av högsta kvalitet. Massproduktion är inte ordet för dagen. Något som Christian Bresser förstås har fastnat för. Han började hos IWC år 2000 efter en urmakarutbildning i Tyskland – och det har inte funnits någon anledning att överge dem. Men urmakaryrket var inget givet val. – Jag ville bli pilot, men mina ögon felades, berättar han. I dag kan man bara konstatera att andrahandsvalet föll bra ut. Vi pratar lite om vad som utmärker en bra urmakare. TID&SMYCKEN 5/13

–Tålamodet är en urmakares bästa vän, säger Christian Bresser. – Ibland är det som om klockor lever sitt eget liv, ibland fungerar inte de justeringar man gör och man blir frustrerad. Då måste man bara luta sig tillbaka, ta ett djupt andetag och sen prova igen. Inom IWC har Christian jobbat inom flera olika avdelningar och är nu ansvarig för Departement Complications. Och så jobbar han alltså nära marknadsavdelningen och far runt i världen och berättar om IWC. På just den här turnén talas det förstås mycket om nykomlingarna i Ingenieur-familjen. IWC har inlett ett samarbete med Formel 1-teamet Mercedes AMG Petronas, och den nya kollektionen har då förstås hämtat sin inspiration från Formel 1. – Vi har använt material som vanligtvis används inom motorsport, som exempel kolfiber, keramik och titan. Men själv bar Christian Bresser en klocka ur familjen Portuguese. – Modellen Portuguese passar vid alla tillfällen. Just den är dock mycket speciell: en Portuguese Perpetuel Calender Double Moonphase...

I den nya Ingenieurkollektionen har man använt material som vanligtvis används inom motorsport, som exempel kolfiber, keramik och titan. Här Ingenieur Automatic AMG Black Ceramic. 59


Stor nysatsning på GUL

Ibland ser man inte skogen för alla träd

TEXT OCH FOTO BÖRJE OHLSSON

När Delva ifjol blev av med distributionen av Gant, utbröt febril aktivitet på kontoret i Lund. Man hade i tio år framgångsrikt sålt Gant, som också svarat för en betydande del av deras omsättning. Goda råd var dyra. Även om det fanns en uppsjö av märken att välja på, så var det svårt att hitta någon ersättare. Man inventerade marknaden på alla håll och kanter, men fann inget som kändes riktigt hett. Det var alltid något som ”skavde”. För alla som håller på med problemlösning och spelteorier är situationen välbekant. Man har en massa olika alternativ. Till på köpet kanske det också finns alternativ som man inte ens har tänkt på. Kanske för att de är så uppenbara och närliggande. Det var precis vad så det var hos Delva i början på året.

60

Lösningen på problemet fanns rakt framför ögonen – det egna märket Gul. Ibland ser man inte skogen för alla räd, som bekant. Klockan som man sålt i, för svenska förhållanden, makalösa 1,3 miljoner exemplar under sin storhetstid. Gul, var ett tryggt och välkänt märke som sålt bra år efter år, som en sportig vardagsklocka. Den har i stort sett likadan i flera år. När väl insikten och tanken fått fäste att Gul kunde vara lösningen, var det bara hårt arbete som gällde för Delvakvartetten: säljarna Ingemar Larsson och Elin Lenander, ägaren Sten Warfvinge och urmakaren Magnus Åkesson. Guls gamla tillverkarkontakter i Kina fanns kvar och de ställde mer än gärna upp på de nya tankegångarna. Det gällde inte bara ny design, det handlade om ett helt nytt koncept. Precious, nu i september, blev den stora premiären för nya Gul. TID&SMYCKEN 5/13


Hur det gick? Mycket lyckat om man får tro Ingemar, som var på plats tillsammans med Magnus och Elin. – Det var flera som spontant utbrast: ”De här ska vi bara ha!”, säger Ingemar. – Det var nog hela mixen som gjorde intryck: kvaliteten med stålboetter, safirglas och läderband som klarar salta bad. Och inte minst prisnivån, 900-1 600 kronor. Det är ett uppsluppet gäng som jag möter på Delva ett par veckor efter debuten. Ägaren Sten berättar nöjt att man nu också äger märket Gul. – Vi har efter 20 år som licenstagare lyckats köpa rättigheterna till märket från den tidigare engelske ägaren. Gul var ursprungligen ett varumärke för våtdräkter och surfbrädor, där av måsen som varumärkessymbol. I Sverige har dock Gul mest varit känt som ett klockmärke. Ungefär ett år har det tagit att utveckla konceptet så att det stämde med kravspecifikationerna: snygg klassisk design, vattentäta till 100 meter, safirglas, stålboetter och läderband som klarar saltvatten. Det senare innebär att man skulle kunna bada och dyka med klockan i havet, vare sig det handlar om Östersjöns bräckta vatten eller Medelhavets bittersalta vatten, utan att bandet skadas eller påverkas. – Det har vi testat grundligt, säger Ingemar och tillägger: – Till allt det här kommer priserna, där vi är väldigt konkurrenskraftiga. Jag vågar till och med påstå att det finns nog ingen klocka på marknaden som ger så mycket för pengarna. Nya Gul handlar om tre kollektioner. Det är dels Gul City, stram och klassisk i sin design och tänkt för de som gillar den ”dressade” stilen. Så är det Active, och som namnet antyder handlar det här inte så mycket om kavajer och kostymer, utan mera om jackor och jeans. Det är sportiga och lite tuffare klockor, kort sagt. Den tredje kollektionen heter helt enkelt Gul Kids, rejäla klockor i pigga färger som klarar barns robusta lekar. Cityfamiljen består av åtta olika modeller, döpta efter kända vattenhål i London som Piccadilly, Waterloo, Mayfair, mfl. På samma sätt innehåller Active 18 olika modeller döpta efter surforter i England, som Newport och Whitesands. Barnklockorna Kids är uppdelad på två olika modeller. Samtliga klockor i Cityserie har safirglas, medan de övriga har härdade mineralglas. I alla klockor sitter verk från japanska Miyoytafabriken. En liten designfiness – i urtavlan på Citymodellerna symboliseras Gul enbart av måsens utbredda vingar. På alla andra modeller finns också Gul-loggan tryckt på urtavlan. Precis som den rådande trenden är det mycket läderband i kollektionerna. Och som sagt, inte vilka läderband som helst, utan saltvattenståliga, hårdtestade skinnband i olika utföranden. På tal om band och nyheter så presenterade man också silkonband som kändes ovanligt lena och behagliga. De var också lätta att göra rena. Magnus visar hur enkelt man suddar bort smuts och bläck från silikonbanden. – Det är bara att dra med fingret över fläcken, så försvinner det, säger han och demonstrerar. Precious var som sagt första testet för nya Gul. Nu jobbar man vidare på att utveckla kollektionerna. Det är ett arbete som aldrig tar slut. – Jag är ute och reser mycket och möter kundernas reaktioner. De tar vi naturligtvis intryck av. Intresset för rosé har ju till exempel gjort att vi har roséklockor med redan nu, säger Ingemar. I april och november räknar man med att släppa de årliga nyheterna. Innan vi skiljs åt understryker Sten att varenda klocka som lämnar lagret i Lund har testats. – Inte stickprovsvis, utan vi har fysiskt testat varje klocka. Där är vi nog också ganska unika, tillägger han. TID&SMYCKEN 5/13

Så skapades GUL GUL skapades 1965 i Lostwithiel i Cornwall, England. “Gull”, mås på engelska, gick inte att registrera, då hittade man på “GUL”. Dennis Cross, som startade GUL Wetsuits, var en pionjär inom vågsurfing i Europa. För att kunna surfa i alla väder använde han neoprenegummi våtdräkterna. Delva sysslade i slutet av 70-talet med jollesport och vindsurfing. Det var så man kom i kontakt med GUL. Närvindsurfingens hysteriska era var över, föddes idén att börja

61


Fanny Ek, Årets Talang

Fanny går från stort till mindre AV BÖRJE OHLSSON Fanny Ek tilldelades priset som Årets smycketalang på Precious. Ioaku heter hennes smyckemärke. Det låter lite förbryllande, och jag sitter och funderar på vad det kan betyda när jag kör genom regnet ut till Västra hamnen i Malmö, där Fanny bor och skapar sina smycken. – Ioaku är en ordlek och en travestering på ”I love You” – ” I oak u”, skrattar hon medan hon brygger en kanna svart kaffe. Naturen och allt som rör sig där är Fannys främsta inspirationskälla. Då handlar det inte bara ekar som sträcker sina grenar mot himlen, utan också om fåglar, fjärilar, trollsländor och annat som inspirerar ett konstnärshjärta. Hon berättar att konst och måleri alltid stått henne nära, och på väggarna hänger tavlor och teckningar som hon gjort. Konstintresset får sin naturliga förklaring när hon berättar att hennes mamma är konstnär. – Ekträdet är mitt favoritträd, naturligtvis. Ekens blad, som är 62

varumärkets symbol, förekommer på olika sätt bland mina smycken, till exempel som örhängen eller collierer. Fannys smycken syns. De är ofta stora och gärna dramatiska med iögonfallande former. Det var också det som gjorde att vi lade märke till Fanny när hon ställde ut bland de inbjudna talangerna på Precious ifjol. Det är med andra ord inga smycken för den blyge och försagde. Fannys smycken är mer för den som vill ta för sig och visa upp sig. Själv verkar hon inte vara den blyga typen med sin svarta långa kaftan och med en gyllene trollslända om halsen. – Det är ett av mina absoluta favoritsmycken säger hon. Det är något magiskt med trollsländor som sätter fantasin i rörelse. Och så är de så vackra, säger hon. Många av hennes smycken är guldfärgade. – Guldpläterat, rättar Fanny. TID&SMYCKEN 5/13


Hennes smycken är nämligen gjorda i mässing, som pläterats med 3 micron 18 karatigt guld. Målat och tecknat har hon gjort sedan barnsben, men det var först när hon kom in på Malmö Tillskärakademi som det blev mera allvar av. Kläder och mode har varit hennes stora intresse under många år och i den passionen kom så småningom också smycken in i bilden. Efter Tillskärakademin bar det av till London och mera kläder och mode. Här studerade hon på det prestigefyllda Istituto Marangoni, som också finns i Paris och Milano. Där gick hon i tre år och kom ut som total kursetta i både London, Paris och Milano. Med stort självförtroende kom hon 2009 hem till Sverige och Malmö och till ett jobb som designer på modeföretaget L’ecole National. Under två år jobbade hon också som produktionschef och reste ofta till Asien, där mycket av kläderna och accessoarerna syddes upp. – Smycken var alltid en del i modet under hela den här tiden. Så småningom kände jag en allt större lust att bara ägna mig åt smycken. 2012 gjorde Fanny slag i sak och började rita smycken på allvar. Hon tyckte att det fanns ett glapp på marknaden mellan de stora modehusens exklusiva och dyra smycken och billiga bijouterier från H&M och liknande. – Mina smycken ska se dyra och spektakulära ut, men inte kosta så mycket, säger hon. De första smyckena från Ioaku har också kännetecknats av att vara iögonfallande. De är nästan genomgående stora och skulpturala i formerna. – Så har det varit fram till denna dag, kan man säga. Men nu jobbar jag på att ta fram smycken som är mindre i sina format. Man kan enklast förklara det så att varje stort smycke får en ”lillasyster”. Prismässigt ligger smyckena mellan 399 kr för ringar upp till 2 500 kr för stora collierer, liknande halsbandet hon bär idag. – Min dröm är att man ska välja kläder efter de smycken man vill ha på sig och inte tvärt om, som det är idag. När Fanny inte sitter i sin lilla ateljé och bostad med utsikt mot Turning Torso, så finns hon på Idéon i Lund – ett läro-och idécenter för forskning och affärsutveckling. Det är en kreativ miljö där hon får stöttning och råd i allt från affärsutveckling till produktidéer. Det är en forskarmiljö som sjuder av nya idéer inte minst när det gäller teknik. – Man kanske inte tror det, men det finns fantastiska möjligheter som vi bara anar just nu, när det gäller ny teknik och smycken. Då tänker jag inte bara på tillverkningsmetoder, som 3D-printing och liknande, utan om smycken som med ny teknik kan programmeras på en massa olika sätt. Det låter som rena science fiction i mina öron, men Fanny försäkrar att runt ” hörnet” väntar en ny värld. – Trettioåriga Fanny drömmer naturligtvis inte bara om att växa i Sverige, nej i framtiden vill hon bli känd också utomlands. – Jag har redan en del tentakler ute på olika håll, bland annat i Los Angeles och Dubai. Idag har hon ett 20-tal butiker som kunder, men hoppas inom ett år ha fördubblat det. Och naturligtvis är hon själv ”sin bästa dräng”, vilket innebär att hon gör allt själv, designar, håller i tillverkningen och säljer. God hjälp i marknadsföringen och att bli känd har hon haft av att ha blivit utnämnd till både 2013 och 2014 års trender av svenska moderådet och media, säger hon och visar sin pärm med klipp från både Elle, Damernas Värld, ICA-kuriren och Vecko Revyn. Till och med Tid &Smycken har fått med ett klipp i pärmen.

TID&SMYCKEN 5/13

63


Nyckeln till dig som vill köpa och sälja färgstenar PÅ PRECIOUS presenterade sig för första gången Ädelstensgruppen, fyra mycket kunniga ädelstensexperter. Deras idé att fungera som en handelsplats för konsumenter som vill köpa stenar och använda till ett smycke, men vars köp i slutledet sker hos en guldsmedsbutik, togs emot med stort intresse bland mässans besökare. – Det var oerhört inspirerande att träffa butikerna, säger Johannes Orstadius, VD för Ädelstensgruppen. –Idén är helt ny, och det tar naturligtvis en viss tid innan den sätter sig.

Branschföretagen kan köpa direkt av oss, men konsumenten måste göra det genom en butik.

Hemsidan är dock så mycket mer än bara en handelsplats. Den skall också fungera som inspiration och öka intresset för färgstenar. Bland annat kommer hemsidan att innehålla de artiklar som Johannes Orstadius skrivit i Tid&Smycken sedan nr 1, 2009. Det kommer att finnas en encyklopedi med texter. Här finns all information om klarhet, behandlingar, färg och hur Ädelstensgruppen graderar dessa. Inspirerande info om slipning, gemmologiska laboratorier runtom i världen, månads- och bröllopsstenar är bara ÄDELSTENSGRUPPEN har ett stort lager av högkvalitativa stenar. några av ingredienserna. Via sin hemsida ädelstensgruppen.se kan besökaren via ett klick Hemsidan är under uppbyggnad, men Johannes Orstadius räkfinna alla stenar med en viss färg, en viss form, av en viss sort eller nar med att den skall vara helt färdig kort efter att du läser det här. till ett visst pris. Även kombinationer. Man kan få upp ett bildgalleri bestående av ikoner för varje ädelstenstyp som Ädelstensgruppen har i lager. Under varje bild står hur många varor av den aktuella sorten som för närvarande finns i lager. Om en butik vill handla, registrerar man sig och loggar in med sitt organisationsnummer och får på så sätt tillgång till grossistpriser och därmed möjlighet att beställa. Faktura skickas med varorna. När en potentiell konsument hittar en sten på Ädelstensgruppens hemsida och vill köpa, blir han eller hon hänvisad till en guldsmedsbutik som kan beställa stenen till grossistpris och sedan sälja vidare till konsumenten. Självklart kan konsumenten gå till vilken guldsmed som helst, men då med instruktioner från hemsidan hur guldsmeden kan köpa hem den aktuella stenen. – Vår tanke från första början har varit att bara fungera som en länk mellan kund och butik, förklarar Johannes Orstadius.

64

Ädelstensgruppen: fr v, VD Johannes Orstadius, sälj- och marknads-ansvarig, Anna Langlet och fasettsliparna Ting-Fung Chong respektive Mikael Blom.

TID&SMYCKEN 5/13


NECKLACES AND RINGS IN SILVER AND ZIRCONIA

sifjakobs.com


I det här numret påbörjar Johannes Orstadius en serie artiklar om stenars olika färger. Han kommer att berätta om vilka valmöjligheter som finns inom varje färg och hur de skiljer sig åt. Först ut är rosa.

Rosa, rosa rosa... Turmalin

Zirkon

Turmalin är ett bra val om man önskar en sten med ren rosa färg – som inte drar åt persikohållet likt de flesta morganiter. Rosa turmaliner förekommer i större storlekar än safirer och spineller inom rimlig budget, men blir sällan så stora som morganiter och i synnerhet inte så stora som kunziter. Turmaliner kan användas i alla typer av smycken. En god kvalitetsmarkör är hur färgen skiftar under olika ljusförhållanden. Många turmaliner drar åt brunt i vissa ljus, och priset bör sättas därefter.

Naturlig zirkon är något helt annat än cubic zirkonia. Naturlig zirkon kännetecknas av briljans högre än alla våra andra berömda färgstenar. Utöver färglös och blå – färger som fås genom upphettning, så förekommer zirkonen naturligt i en mängd av härligt jordiga, kryddiga färger som blivit mycket populära de senaste åren. Två av de ovanligaste färgerna är röd och rosa. Rosa zirkoner inger en helt annan känsla än andra rosa stenar. De är aldrig så intensivt rosa som spineller och safirer kan bli, eller så klart ljusrosa som de klassiska turmalinerna. Zirkonernas rosa färg skriker inte. Den är dämpad, med en sofistikerad blandning av unSpinell dertoner i purpur, rött och champagne som smälter in i varandra. Verkligt fina rosa spineller betingar flera tusen dollar Lystern ger en diamantlik känsla. per carat. Inte underligt med tanke på den intensitet som spinellers Med en hårdhet på 7,0 – 7,5 föredrar den att hålla till i hängen, färg kan uppvisa. örhängen eller cocktailringar. Ljusrosa spineller är billigare och drar ofta åt lila, men är en värSafir defull smyckesten icke desto mindre. Spinellen har sett en kraftig prisuppgång under flera decennier, vilket kan bero på att spinell Den rosa safirens toner kan sträcka sig hela vägen från pasi motsats till safir och rubin aldrig utsätts för några förbättrande tell- till chockrosa, där de intensivaste stenarna är de högst värderabehandlingar, utan får alltid behålla den färg och klarhet de hade i de. Safirens exklusivitet, rika tradition, och utomordentliga tålighet naturen. Dessutom är de tåliga smyckestenar. En chockrosa spinell som klarar dagligt slitage, gör den rosa safirens till ett givet val för är kanske det mest rosa som går att finna i naturen. den kund som vill sätta färg på vardagen. Leta även efter padparadscha – en sällsynt safirvariant med utsökt Morganit orangerosa färg. Morganit, den rosa varianten av beryll, har kommit att bli en av Rosenkvarts våra mest uppskattade färgstenar. Med all rätt: de vackra pastellny- Rosenkvarts är inte längre blott den billiga rosa varianten av anserna av rosa och laxrosa som vi finner hos morganiter utstrålar kvarts. Den äger något unikt bland rosa stenar, nämligen sin jämna elegans. Med god slipning blir morganiten en gnistrande ädelsten, dimmighet. Dimman ger rosenkvartsen en sällsam mjukhet, som som håller för alla typer av smycken. Mindre morganiter blir nära- kan användas för att föra fram känslor i smycken som annars är på färglösa med bara en touch av rosa, vilket gör dem till en perfekt svåra att få fram. ersättare till diamanter för de som önskar hålla sitt smycke rent och Kunzit elegant men med en touch av färg. Ju större morganiten blir, desto tydligare framträder dess färg, och nyanserna sträcker sig hela vägen Kunziten är ett blickfång. Dess tjusning ligger i kombinationen från persika till laxrosa och rent ljusrosa. av renhet och magnifik storlek, tillsammans med en subtil lilaaktigt rosa färg. Idag finner vi kunziten bland annat i de vackraste av TifTopas fanys 175-årsjubileeumssmycken Imperialtopas – den högst värderade formen av topas som påKunziten har visat sig blekna i solljus, och går därför under namträffas i Ouro Preto, Brailien – kan inte bara vara persikofärgad eller net the evening stone. Idag kommer de flesta stenar från Afghanisbrandgul. Den kan vara rosa också. tan, och många bestrålas för att få djupare rosa färg, vilket får stePå grund av kristallernas långsmala form är stenarna oftast sli- narna att blekna ännu snabbare. Brasilianska stenar, om man lyckas pade i form av långa droppar, ovaler eller smaragdslipningar. Topas få tag på dem, tycks vara ett bättre val på den fronten. På grund är en hård sten, men vid infattning får man se upp för frakturer som av perfekt spaltbarhet infattas kunzit med fördel i örhängen eller ofta förekommer i de sällsynta och dyra rosa kristallerna. hängen där den inte utsätts för stötar. Granat

Mest känd är granaten i sin mörkröda form. Men rosa granater har länge hittats bland annat på Sri Lanka, och nya fynd främst i östra Afrika har under det senaste decenniet visat en fantastisk rikedom av rosa nyanser. Granaterna ger oss en helt ny värld av djuprosa nyanser att välja och vraka bland. Medan djuprosa safirer kan bli mycket dyra, och mörkare rosa spineller ofta får en mörk och urvattnad underton, så är djuprosa granater en fantastisk ädelsten på alla vis – hård och tålig, med mycket god lyster till ett jämförelsevis blygsamt pris. Därtill utsätts rosa granater aldrig för behandlingar. 66

HÅRDHET Safir 9 Spinell 7,5-8 Morganit 7,5-8 Turmalin 7-7,5

Granat 7-7,5 Zirkon: 6,5-7,5 Rosenkvarts: 7 Kunzit 6,5-7

TID&SMYCKEN 5/13


396ct kunzit.

Rosenkvarts.

Tiffany-Kunzite-pendant.

Kombinerat sorenkvartsh채nge.

TID&SMYCKEN 5/13

Rosenkvarts.

67


Shinola – livsstilsklocka från Detroit nu på svenska marknaden Scandinavian Watch Group i Borås har blivit av med agenturen för Jacques Lemans till Ur & Penn. ”Trist”, trodde vi VD:n Kaj Rosén skulle säga. Men han låter inte alltför nedstämd. Klockmärket Kenneth Cole går nämligen väldigt bra och kommer nu också med nya sk skelettklockor. I Moschino Love har man fått ett fint modemärke. Men den stora nyheten är att man just fått klart med det amerikanska livsstilsmärket Shinola från Detroit. För detroitborna är Shinola en revansch för nedläggningar av bilfabriker och övergivna bostadskvarter. Ur ruinerna reser sig ett nytt och hippt Detroit som lockat designer och konstnärer till de gamla fabrikerna. Shinola är en viktig kugge i stadens återkomst från skuggorna. Shinola tillverkas i General Motors gamla testlabb och gör inte bara klockor utan så vitt skilda ting som cyklar, väskor och olika produkter i skinn och läder. Gemensamt för alla är kvalitetstanken. Allt är handgjort. ”Made in America” är en gammal slogan som varit lite på dekis men som nu får en ny stolt innebörd. Bakom livstilskoncept Shinola står mannen som en gång grundade Fossil Company, Tom Kartsotis. Det var väl ganska självklart att den dynamiske grekättade entreprenören Tom Kartsotis inte skulle nöja sig med att ligga i hängmattan när han lämnade Fossil. Nu satsar han all kraft och energi på göra Shinola till något riktigt stort. – I ledningen för Shinola sitter bara före detta Fossilanställda, säger Kaj. De är genom gamla kontakter som jag kommit i kontakt med märket. – Skandinavien är en perfekt marknad för Shinola, tycker amerikanarna. 2014 är året då man går igång stort och brett. Ett första ”marknadstest” var Baselmässan i våras. Nu har man öppnat egna konceptbutiker i New York, Berlin, Paris och London. Klockorna sätts samman för hand i fabriken i Detroit, där man har kapacitet för 800 klockor om dagen. När det gäller verk samarbetar man med schweiziska Ronda. Prislappen kommer att ligga mellan ca 3 900 – 5 900 kronor, berättar Kaj. Shinola är en livsstilsklocka som säkert kommer att låta tala om sig.

68

TID&SMYCKEN 5/13


69


Kinastrendplock

Kina Andersson kina@telia.com

Svart, vitt, lite puderdosa – och smycken på egen catwalk Kollade in visningarna från Stockholms modevecka för att se vad våra svenska designers bjuder på till våren. Snyggt och ordentligt,liksom med basfärger som svart, vitt. grått och beige. Det finns en hint av lla, grönt och orange också, men den stora komplementfärgen är puderrosa. Inga uppseendeväckande visningar alltså – förutom Bea Szenfelds med kläder byggda på papper. Inte bärbart men bedårande som konst. De vilda mönsterblandningens tid verkar vara över – men Uniforms for the Dedicated visade i alla fall en del mönstrat och starka färger. Och House of Dagmar visade en hel del mönstrat. Men mest i svart och vitt och grått och beige. Men det får mig att tänka att det ju är en perfekt bakgrund till smycken: antingen för lysande ädelstenar eller för att låta metallernas nyanser bara smälta in. Men det var bara ett fåtal märken som hade stajlat sina visningar med smycken, bland annat allas älskling Altewaisaome vars modeller bar örhängen – men dessa var å andra sidan märkets signatur-öljetten som lämnat plaggen och istället blivit örhängen. Men det var faktiskt tre smyckedesigners som visade sina kollektioner i “Jewelry Lounge” på Bukowskis: Maria Nilsdotter, Cornelia Webb och Sophie Gyllenhammar. Ett tips för flera svenska smyckeformgivare kanske? Med tanke på att det nu även pratas om det svenska smyckeundret tycks Intresset för svenskt mode växa internationellt. Den här modeveckan var den internationella närvaron än mer påtaglig än vanligt. Stockholm fylldes av internationell press och köpare. Mode växer också i betydelse och status här hemma. Modeveckan inleddes med att Lena Adelsohn Liljeroth delade ut medaljen Illus Quorum till Margareta van den Bosch och Pär Engsheden. Den delas ut för belöna insatser för kulturella, vetenskap liga och andra allmännyttiga ändamål, och det var första gången som medaljen delades ut till personer verksamma inom mode.

House of Dagmar.

Uniforms for the Dedicated.

Cornelia Webb.

Lämnar man den svenska modescenen och beger sig till exempelvis Paris, London och Milano ser man däremot en hel del visningar stajlade med smycken (stora). Men New York-veckan fick mig att reflektera över en annan sak; även om det saknades smycken vid stajlingen var det påtagligt många av modeskaparna själva som bar smycken. Både kvinnor och män. Och gärna långa, lite tunna halsband. Catwalken i all ära, men kanske bör man i större utsträckning hålla kolla på vad folk verkligen bär för att se vad som gäller.

70

TID&SMYCKEN 5/13


Maria Nilsdotter.

Altewaisaome.

Back.

Bea Szenfeld.

Erik Bjerkesjรถ.

Filippa K Man.

da Sjรถstedt.

TID&SMYCKEN 5/13

Carin Wester.

J Lindeberg.

71


Formsvacka för Formex AV KINA ANDERSSON

Färre besökare och lite dämpad stämning en framhävs ändå att mässan befäst sin lebland utställarna. Så kan Formex hösten dande ställning i Norden och att såväl utländ2013 sammanfattas. Men från mässledning- ska besökare som utställare blivit fler. Under de senaste åren har smycken blivit en naturlig del av Formex, som ju är en inredningsmässa. Smyckeutställarna har också vuxit i antal och de som Tid&Smycken träffat och pratat med genom åren har varit nöjda. Men nu tycks något ha hänt. Många av smyckeutställarna på höstens upplaga av mässan var, om än inte direkt besvikna, så lite förvånat uppgivna. – Höstens Formex var lugnare än tidigare, säger Annica Vallin bakom smyckemärket Annica Vallin Jewelry. – Det var inte bara färre besökare utan lite väl många ”fel” besökare, det vill säga studenter och privatpersoner. Tidpunkten påverkade också då Formex krockade med både mode- och skomässan. Jag tror att det är viktigt att man flyttar fram den till slutet av månaden som den varit tidigare år. Stockholmsmässan behöver ta ett nytt fräscht grepp för att vända den här nedåtgående trenden. Lotta Andersson, Lotta Jewellery, var lite förvånad: – Höstens upplaga av Formex kändes lite märklig; torsdag och fredag var det fullt upp, sen lyste besökarna med sin frånvaro de resterande två dagarna. Antalet besökare hade också mycket riktigt minskat, från 23 407 besökare förra hösten till årets 20 703. Men med tanke på det rådande konjunkturläget är Chicie Lindgren, projektledare för Formex, ändå nöjd. –Det är tuffa tider för alla företag just nu och det påverkar naturligtvis även våra kunder. Jag hörde dock från många utställare att de fått in bra med order under mässan även om besökarna var något färre, vilket tyder på att vi hade de viktiga ”kärnbesökarna” på plats.Formex har ändå befäst sin position

Modevisningar var en nyhet under höstens Formex. Annica Vallin tog chansen att visa upp sig, tillsammans med klädmärket A Nordin. Här med söta dottern som gick på catwalken.

72

Annica Vallin Jewelry lanserade en ny kollektion i mässing; ”Urban Collection”. Kollektionen består av armband och halsband, en del med inslag av silver 925. Under flera år har Annica ”dekorerat” silversmycken med små inslag av den gula mässingen och i denna kollektion vänder hon på kakan. ” Mässing är stort både inom inredning och mode och våra nya mässingssmycken har mottagits över förväntan av våra kunder. Mässing är ett fantastiskt material och lätt att hålla fräscht, säger Annica”.

TID&SMYCKEN 5/13


Makraméarmband från Lotta Jewellery.

Sägen har utvecklat sin stil. ”Silverarbetet står mer i fokus i mina smycken nu än för ett par år sedan. Porslinet går från att ha varit huvudsaken i Sägens produktion mot att bli en beståndsdel i ett smycke sammansatt av en av olika material, berättelser och känslor. Det är fortsatt viktigt fr mig att alla mina smycken är handgjorda och hållbara ur flera perspektiv”, säger Elin Sigrén.

Pendulum.

som den ledande mässan i Norden när det gäller inredningsdesign, menar Chicie Lindgren. –Tidigare hade vi sju procent utländska besökare, och eftersom de svenska företagen oftast tar med sig fler medarbetare än de utländska så innebär elva procent utländska företag en betydande ökning. Vi hade också en stor tillströmning av nya utställande företag, hela 167 stycken jämfört med 138 förra hösten, vilket visar att mässan är attraktiv. Men även journalister och bloggare verkade tycka att Formex nu känns lite trött. På bloggar läser man ”inte mycket nytt, mycket same, same”. Och tongivande designjournalister verkar hellre tala om Möbelmässan.

VID En rundvandring på mässan för att kolla vad som gäller i inredningsvärlden är det stilkrock som gäller; uttrycket är viktigare än att hålla en hel stil rakt igenom, man mixar material, färger och mönster. Det är personligt som gäller. Återanvändning är en trend som befäster sin ställning, man använder det man redan har hemma och uppdaterar med nyheter. Eller så piffar man upp de prylar man inte längre använder, mer ”upcycling” än recycling alltså. Ser man till smyckeutställarna sågs inget direkt nytt. Nyheter förstås men inget direkt oväntat. En personlig favorit blev grekiska Maria Apostolous roliga och fina smycken som ställdes ut via Mesogeios Objects. Och

Lite nya grepp visade man i alla fall på mässan. Nytt för i år var en ”Catwalk” där utställarna fick möjlighet att visa upp sitt märke. Annica Vallin var en av dem som tog tillfället i akt. – Vi deltog tillsammans med klädmärket A.Nordin den första mässdagen strax innan lunch. Det blev en kul samaktivitet som gav mersmak. Däremot hann mässan inte med utlovade utrop i högtalarna om Catwalken så publikantalet var litet, berättar Annica.

Till sist: Varför ställer man som smyckemärke ut på Formex? Svaret är att nå fler, och annorlunda, kundkategorier. – På Formex når vi ut till design- och lifestylebutiker och på Precious till guldsmeds- och smyckebutiker. Båda är viktiga för oss, säger Annica Vallin.

TID&SMYCKEN 5/13

FORMEX fortsätter på nästa sida...

73


FORMEX...forts/

Lotta Jewellery och By Billgren fick bra respons på de nya kollektionerna.

Inredningstrend: mixa material, färger och mönster.

Etnoinspirerat såg man lite här och bar. Här från LoIka..

Edblad har ställt ut på Formex i snart 20 år.

Lite kalabalik. Tanken bakom är att skapa just lite kalabalik i den stilrena, skandinaviska designstilen. Alla smycken tillverkas för hand i Istanbul. Bakom kalabaliken står Malin Wikerberg och Lina Andersson. Just nu har de ett designsamarbete med SOS Barnbyar, där de har tagit fram ett armband för att skapa lite kalabalik till förmån för SOS Barnbyar. Armbandet lanseras första veckan i november.

74

TID&SMYCKEN 5/13Lennart Råström

En resande som långtidsparkerat LARS-MAGNUS JANSSON

Han har inte en aning om hur många mil han kört som resande i branschen. Men nog bör det röra sig om 350 000 mil under de 50 år som Lennart Råström kajkat land och rike runt i sin bilar. Och för den som gillar målande bilder så kan denna resa liknas vid drygt 2 000 turer

Ystad-Haparanda. På dagens vägar skall tilläggas. Annat var det förr, då de svenska riksvägarna lämnade mycket övrigt att önska. Men nu, vid snart 79 års ålder, tackar Lennart Råström för sig. SAABEN – vilken i ordningen har han heller ingen aning om – står långtidsparkerad i Saltsjöbaden. Det började någon gång 1962-63. Pappa Eric hade gått bort, och Lennart, som jobbat i familjeföretaget C G Råström några år, bestämde sig för att ge sig ut på vägarna. I en nyanskaffad Porsche 365 B började han besöka firmans kunder – på den tiden var det mest de riktigt stora som fick besök. Som till exempel Hofs i Helsingborg, systrarna Ohlsson i Växjö och HB:s i Göteborg. –Det riktiga resandet tog fart 1966-67, då jag och brorsan Janne kom på att börja importera brickor från England, säger Lennart. –Det blev en väldig snurr på rörelsen och jag låg ute i månader på vägarna. För plötsligt hade vi kunder över hela landet, ända upp till Fritz Ohlsson i Luleå. Och så har det fortsatt. Lennart har varvat jobbet hemma i huvudstaden med perioder av resande. År efter år, decennium efter decennium. I ett halvt sekel... Men låt oss höra efter hur det en gång började. Medan vi dricker kaffe och sätter i oss wienerbröd hemma i lägenheten i Saltsjöbaden, dit Lennart och hans hustru nu dragit sig tillbaka för att njuta livets otium, berättar Lennart om hur farfar Carl-Gustav arbetade hos fabrikör Duva som importerade halvfabrikat från England och Tyskland. Pjäser som försilvrades här hemma. –Jag tror Duva hade hela elva butiker när det gick som bäst, säger Lennart. Men farfar Carl Gustav ville driva eget och 1915, för 98 år sedan, startade han C G Råström. –Så småningom kom pappa Eric in i firman och då byggde man en egen fabrik på Tunnelgatan i Stockholm (som man behöll fram till 1979 då fabriksdelen såldes till Markströms). Och på 40-talet började firman med äkta silver. Efterkrigstiden var gyllene tider. Det fanns ett uppdämt behov av silverprodukter – så till den milda grad, att kunderna betalade i förskott för att vara säkra på att få det de beställt.

Lennart Råström hemma i soffan i Saltsjöbaden tillsammans med några symboler: farfar Carl Gustav, Pappa Eric och första Porschen (365 B).

76

Att Lennart skulle gå i farfar och pappas fotspår var givet. Efter en tid på Konstfack började han i firman. Och så blev det det där med allt resandet –Jag trivdes bra med att ligga ute på vägarna, berättar Lennart. TID&SMYCKEN 5/13


Välkända produkter från C G Råström

Dels tyckte jag om att köra bra bilar och jag gillade att bo på hotell och träffa alla våra kunder. Att resa land och rike runt på 60-talet var lite av ett äventyr. Vägarna var knappast som nu. Lennart minns den första svenska motorvägen, den mellan Lund och Malmö. Och när den vackra tvåfiliga Vätternleden drogs efter Vätterns strand. Men i övrigt var det lite si och så med framkomligheten. Bodde gjorde man mest på Stadshotellen som hade sina resanderum med toalett i korridoren, och handfat på rummet där det alltid stod ett klassiskt Stomatolglas. Många resande använde sig av uppackningsrum dit kunderna kom för att göra sina beställningar. Men Lennart föredrog att besöka kunderna i deras butiker. På den tiden var det många försäljare som reste med stil. Man hade uppacknings-assistenter med sig, anställda som fick sköta det mesta, till och med se till att säljarens skor var ordentligt putsade. –Jag skötte mig själv, säger Lennart. Men reste med stil, det gjorde jag. Och när Lennart säger stil så menar han sina bilar. Den första Porschen – som är ett samlarobjekt i dag – följdes av ytterligare en, Porsche 912 med 5-växlad låda. –Men sedan träffade jag blivande hustrun och när vi väntade vårt första barn blev naturligtvis Porschen opraktisk. Så jag bytte till SAAB. Och så fick det förbli. Sedan dess har Lennart avverkat den ena SAABEN efter den andra. –Men det har varit utomordentliga bilar som jag kört uppåt en 30 000 mil innan jag bytte till nya modeller. När man talar om flydda resandetider förefaller det som mycket gammal historia. Ringa till firman eller hem fick man göra från telefonautomater – om man hade växel eller kunde hitta någon kiosk som inte var förstörd och ur funktion. –Att ringa från hotellen var dyrt och det försökte man undvika. Åt gjorde man på SARA-krogar – så mycket annat fanns inte att välja på – där maten i stort sett var densamma vart man än kom. På à la carte-menyn, som ändrades några gånger om året, fanns fyra fiskrätter, lika många kötträtter och någon fågel. Den vanligaste fågeln var kyckling och brukade betinga ett tillägg på kr 1:50. Husmanskost fanns alltid bland rätterna. Oxbringa, skomakarlåda och bruna bönor med fläsk stod ofta på menyn. TID&SMYCKEN 5/13

Bland efterrätterna var äppelkakan ett givet inslag. På Sara-krogarna dracks inte sällan snaps och öl till maten. Visserligen fanns det vin att få, men vinkunskapen bland personal och gäster var inte speciellt hög. Så vinlistan var varken lång eller imponerande. Sannolikt är det bara en skröna, men den berättar ändå att salig Pekka Langer en gång fick in hollandaisesås till äppelkakan, medan en annan gäst i lokalen fick vaniljsås framburen till sin lax. Bägge lär ha ätit utan att klaga. Men tiderna förändrades. Vägarna blev bättre, hotellen fler och bekvämare, och snart hade varje stad åtminstone en restaurang av god klass. NMT-telefonerna kom och det blev lättare att hålla kontakt med firman och hemmet. –Det var inte alltid bättre förr. Men ofta roligare, kommenterar Lennart. Och reser man 6-7 000 mil per år så gör man det också med livet som insats. Någon gång bör man i alla fall rent statistiskt råka ut för en olycka. –Jag har haft tur, det måste man nog säga, menar Lennart. Jag har faktiskt inte varit med om någon incident om man undantar den gången jag körde in i några renar utanför Lycksele. Det var glashalt och jag hade inte en chans att stanna. –Lyckligtvis slutade det bra för min egen del. Inte en skråma, och bara en grill som måste bytas på bilen. Men otäckt var det och tyvärr måste några renar avlivas. Nu är det inte bara Sverige som Lennart Råström lagt under sig. Det har blivit en del resande utanför gränserna också. –Hongkong, Kina och en hel del Tyskland har det blivit genom åren. Så han har en och annan mil bakom sig, kan man säga. Men nu har alltså Lennart Råström parkerat för gott – eller åtminstone långtidsparkerat. –Jag har inte så stor användning av bilen längre. Man har ju både tid och hälsan i behåll. Och det är skönt att promenera. Men dansar gör han, åtminstone så länge benen bär. Det har alla som brukar besöka guldsmedsmässornas galafester redan uppmärksammat. Det är klart vi ska skriva om Lennart, som min kollega Börje Ohlsson skrev i ett mejl när jag föreslog den här artikeln. –Skriv att han är en jävel på att bugga... 77


Högst personligt En krönika av Per Andersson

Vem minns Martin Ljung? Han tillhörde en av mina första idoler. En lång och gänglig typ, som med sin blotta närvaro fick oss att skratta. En mästare i att framföra sina monologer så att de blev riktiga landsplågor. Vem minns inte ESTER eller FINGAL OLSSON? Nästan en hel nation drog på munnen bara man nämnde namnen. Ingenting var honom främmande på estraden. Utan en skolad sångröst gav han oss oförglömliga sångnummer, alltid med en personlig tolkning. SVARTE MALIN för att inte tala om NÄR PLOMMONEN BLOMMA I BLÄMINGE BY, sjöngs på den tiden på alla fester (givet att klockan passerat midnatt) Jag sätter skjortan på att ingen, förutom undertecknad, kommer ihåg ens en liten ”snutt” av den kulturskatt han gav oss. Tiden är kommen att återupprätta Martin Ljung! 1955 (eller däromkring) gav han svenska folket en uppmaning i kuplettens form som alltid kommer att gälla. Vi ska klara av ´et både gammal och ung om vi enas och spottar i händerna Vi ska klara av ´et om än bördan är tung så ta i för vårt fosterland och kung En liten bit varenda dag med knot och slit varenda dag Håll huvuet högt, vrid blicken fram och bit i alla tänderna 17 verser senare följer så avslutningen: Om vi samlas på en plats där vi får plats Men först behövs en plats där vi får plats Förlåt Martin – vi har plats där vi får plats. Branschens hus mitt på Odenplan håller sakta men säkert att bli den mötesplats vi länge saknat. Kurser och möten avlöser varandra. Mingelkvällar, öppna för alla, där vi bara träffas och lär känna varandra. Utan något annat skäl än att ventilera senaste nytt av ”springringar” med en pilsner i handen. Kanhända ett betydligt ambitiösare program är att nästan samtliga verksamma inom värdering har träffats med ambitionen att skapa ett regelverk som stöd vid värdering av smycken och klockor. Gemologerna har regelbundet möten, SMYCKEN & KLOCKOR håller sina kurser, och så vidare. Extra glädjande är att mediafolket dyker upp med frågor de behöver svar på och allt oftare bidrar vi med smycken och klockor till produktioner både inom TV och film. Om Du tycker att allt de här bara gäller de där ”Stockholmarna” är de inte längre än ett knapptryck borta.

78

TORGET ANNONSERA GRATIS PÅ TORGET (även på vår hemsida) Mejla annons till torget@tidochsmycken.se eller skicka till Tid&Smycken, Fjällskärs Gård, 611 97 STIGTOMTA

SÄLJES KOMPLETT gjutmaskin. Kontakta Rolf Karlsson, 08-10 21 12 Toppläge Göteborg centrum Magasinsgatan 13. Butik/ verkstad ca 54 kvm. Plats för 2 smeder. Säljes med inredning. 031-13 10 01 Håkan Kuhlin SNYGG BUTIKSINREDNING. Komplett butiksinredning från Möre Butiksinredningar. Björk/Masurbjörk.12 år gammal. Väggskåp med spårpanel:2st.3,2m,1st.3m,1st.1,25m,1st.0,95m,1 st1,65m.Kassadisk:4st.x0,87m. För mer info kontakta Peter solvesborg@smycka.se Tel 070-5175253 URBUTIK SÄLJES. Väl inarbetad urbutik på Storgatan i Nyköping säljes. Butiken består av en butikslokal i markplan med trapp ned till en större källare med möjlighet till lager, verkstad och kontor. Stort skyltfönster med goda möjligheter till exponering. Butiken har varit i familjens ägo sedan 70-talet och har en trogen kundkrets både vad gäller försäljning och service. I lagret finns armbandsur från märken som Certina, Tissot, Calvin Klein, Swatch, Seiko och Casio. Väggur, väckarur, armband, batterier och utrustning för service med mera finns också. fogel.alexander@gmail.com SMYCKESBUTIK i Göteborgsområde. Samma butik sedan 1947. Ev för arbetande silversmed. Överlåtes år 2014. Tel 031-272470 VäletableraD, välmående guldsmedsaffär/verkstad med AAA läge i centrala Göteborg söker nya förvaltare .Vid intresse maila guld@telia.com Butiksinredning i körsbärsfaner.Bra skick.Butiksdisk med 19 lösa sektioner. Linda 076 802 17 11 Kassaapparat- SHARP 820 med kassaregister. Linda 076 802 17 11 VÄRDESKÅP Jöli VZSB45, höjd 96 cm, bredd 77 cm. djup 72 cm. Vikt 1050 kg. Finns i Göteborg. Tel 031-27 24 70 Guldsmedsateljé och verkstad. Väl inarbetad guldsmedsateljé med verkstad och som funnits i över 50 år finns nu till försäljning. Välkänt namn och gott renommé. Ateljén är belägen i Stockholmsregionen, vid tunnelbanan. Lokalen innehåller, verkstad med 2 fullt utrustade platser, litet kontor, pentry och toalett. Total yta ca 41 kvm. Nuvarande ägaren har drivit företaget under lång tid, men säljer nu på grund av pensionering.Kontakta Nexxt Företagsförmedling, Hans Falsin. Telefon: 0709-414140 SÖKES Guldsmed sökes till Växjö. Vi söker dig, som vill arbeta i en av Sveriges fräschaste butiker. SoHo har en skön och modern mix av smycken/klockor/accessoarer. Med varumärken som Ole Lynggaard, Efva Attling, Mulberry, Michael Kors, marc by marc jacobs, Georg Jensen osv...För mer info... Kontakta Stefan J.G Dolama. SoHo Smycken & Klockor AB

TID&SMYCKEN 5/13


Ta betalt med kort till medlemspriser Smycken & Klockor har ingått avtal med Teller om kortinlösen av Visa och MasterCard. Det innebär att alla medlemmar nu erbjuds samma förmånliga inlösenavtal. Ett kortinlösenavtal med Teller gör det möjligt att acceptera de flesta typer av betalkort, såväl nationella som internationella. Du har pengarna på kontot vanligtvis bankdagen efter transaktionen och eftersom Teller är en bankoberoende inlösare kan du vara kund i vilken bank du vill.

DK

NO

SE

DK

NO

SE

Prisexempel (Vid omsättning 0-5 miljoner/år fysisk handel) Bank- och debetkort

1,05 sek

Kreditkort

1,05 sek + 1,65 %

Utländska kort

1,05 sek + 1,75 %

Kontakta oss idag för att komma igång på telefon 0771 - 22 00 55.

flest kort på handen www.teller.se

TID&SMYCKEN 1/06

Part of the Nets Group

79


FRONTLINENEWSFRONTLINENEWSFRONTLINENEWSFRON

Elin med efternamnet Ryd, silverkonstnär från Göteborg, på Precious.

”Add me”, armband med roliga tryckknappar att sätta på. Från Puss.

Lone Christensen, Aktiv Guld med Patrick Velandia visade en digital, helautomatisk maskin för guldplätering.

80

Sandra Vallin från Plus Design med långt halsband i bergkristall.

TID&SMYCKEN 5/13


NTLINENEWSFRONTLINE

Coolt i stål från Catwalk.

REPARATIONSPÅSAR

Leveranstid 2-4 veckor Ordertel: 0142-800 85 Orderfax: 0142-162 57

ESA Products KB Box 300 • 595 23 MJÖLBY

TID&SMYCKEN 5/13


FRONTLINENEWSFRONTLINENEWSFRONTLINENEWS

Roliga stålarmband, också med roséförgyllning. Puss.

Klockor i den nya, lite mindre stilen och med retrokänsla. Från Tajms.

Med naturen som inspiration, halsband i silver från danska Rabinovich.

Ansley Watch Company, vintage med schweiziskt verk, safirglas. Pris 1495:-. Nordic Klockor, Örebro.

Färgstarkt i glas från Coeur de Lion.

82

TID&SMYCKEN 1/06


I