__MAIN_TEXT__

Page 10

tema register

Amputation:

Varför, hur - och sedan? Internationellt är statistik och uppföljning kring amputation, protesförsörjning och rehabilitering mycket bristfällig. De flesta uppgifter bygger på slutenvårdsregister där primära amputationer sällan kan skiljas från re-amputationer, och där re-amputation i regel inte kan skiljas från dubbelsidig amputation. Av Bengt Söderberg och Jan Larsson

I

ndikation (den utlösande orsaken) kan sällan eller aldrig spåras, inte heller kirurgisk teknik eller efterbehandlingsrutiner. Beträffande rehabiliteringsresultaten redovisas dessa i regel endast för de patienter som remitterats för protesförsörjning, och någon bild av det totala panoramat kan nästan aldrig erhållas. Sverige ligger här väl framme och har, särskilt genom mångåriga och väl utvecklade system för registrering, möjlighet att bli ett föregångsland i detta avseende. FN har i sin artikel 32 (2013) uppmanat till internationell samling vad gäller ”Assistive Technology”, dit också proteser hör. WHO har tagit upp detta och kommer att denna sommar skapa “GATE” som står för Global Cooperation for Assistive Technology. I detta arbete kommer ett fungerande amputations- och protesregister att vara betydelsefullt. Det totala antalet amputationer på nedre extremiteten i Sverige, oavsett orsak och oavsett nivå, har enligt Slutenvårdsregistret legat mycket stabilt kring 33-37 ingrepp per 100 000 invånare under perioden 1998 - 2012. Av dessa är 2-3 per 100 000 ingrepp klassificerade som revisioner eller “Annan amputation eller relaterad operation”. Hur många som är re-amputationer till högre nivå framgår inte. Betydelsen av registret Vilken betydelse har då ett amputations- och protesregister i Sverige och behövs verkligen ytterligare ett kvalitetsregister som heter SwedeAmp? Det finns flera anledningar till att ha ett kvalitetsregister för amputationer, proteser

10 Ortopediskt Magasin 2/2014

och rehabilitering. Vårdkedjan från förebyggande och primär behandling av det potentiellt amputationshotande tillståndet fram till rehabilitering efter amputation omfattar oftast ett flertal olika specialiteter. Vårdstrukturen medger i regel inte en optimal kommunikation mellan dessa.

Att ge underlag för förbättringsarbete i hela vårdkedjan. Att ge underlag för forskning. Att kunna ge patienten en tillit till att man får lika behandling oavsett hemort. Att öka kunskapen om funktion och livskvalitet hos patienter med amputation.

Att ta till vara uppbyggd erfarenhet

Från amputation till död

Många gånger går erfarenhet och kunskap förlorad när någon erfaren ortoped, ortopedingenjör eller sjukgymnast av olika anledningar lämnar sin tjänst. Att finna förklaringar till att incidensen amputationsingrepp varierar starkt mellan olika regioner (medelvärden för perioden 1998-2012 varierar mellan 25 och 65/100 000 invånare). Att kunna visa och förutse patientnyttan med optimal amputation/protes/rehabilitering. Att ge underlag för utvärdering av protesanpassningar och dess komponenter. Att ge underlag för kostnadsanalyser och jämförelser regionalt, nationellt och internationellt.

SwedeAmp är unikt genom att det följer patienten i hela vårdkedjan från amputation till död. Denna vårdkedja omfattar flera olika komponenter, och registret är därför uppbyggt med 6 olika yrkesrelaterade formulär där varje profession avses fylla i sitt men där möjlighet finns för samtliga deltagare att starta registrering utan att invänta varandra. Vid redovisningen sammanfogas dessa och man kan följa en enskild patient. Dessutom kan varje behörig person hämta ut sina egna data när som helst. Inmatning av data sker helt online. Formulären är: Patientdata Amputationsdata Protesdata Patientens situation före amputation

Profile for Jesper  Ohlsson

Om 2 2014 hela tidning  

Om 2 2014 hela tidning

Om 2 2014 hela tidning  

Om 2 2014 hela tidning

Advertisement