Page 1

DIPLOMUDDANNELSE I MEDIEPÆDAGOGIK 0-10 ÅR


VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

WWW.VIAUC.DK/VIDEREUDDANNELSE

WWW.VIAUC.DK/VIDEREUDDANNELSE

VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

02

DIPLOMUDDANNELSE I MEDIEPÆDAGOGIK 0-10 ÅR I SILKEBORG KOMMUNE

03

KÆRE PÆDAGOGER

KORT OM PROJEKTET Udvalgte pædagoger og lærer fra 0-10 årsområdet deltager på et fuldtidsstudie i diplommodulet mediepædagogik. Formålet med fælles uddannelse af medarbejdere i Dagtilbud og skole, er at skabe sammenhæng i det arbejde der underbygger de værdier og holdninger der er grundlaget i Lærings og trivselspolitikken. Det virtuelle læringsrum og den virtuelle kommunikation udvikler sig hurtigt og der er brug for at udvikle på de muligheder der er for at bruge IT i det pædagogiske læringsrum. I forlængelse af uddannelsesforløbet vil der blive etableret fælles netværk, der skal følge udviklingen på området og understøtte kollegers læring og brug af IT i pædagogiske sammenhænge.

DIPLOMMODUL I MEDIEPÆDAGOGIK Læringsmål Den studerende • har indsigt i dannelsesspørgsmål i relation til mediebrug og mediepædagogisk arbejde • har viden om metodisk progression og samspil mellem analyse og produktion i mediepædagogisk arbejde • kan anvende varierede mediepædagogiske metoder og inddrage disse funktionelt i undervisningen • kan analysere og vurdere teorier om kommunikation i tilknytning til det mediepædagogiske praksisfelt • kan indgå i samarbejde om vejledningsopgaver i forbindelse med mediepædagogisk udvikling.

PRAKTISKE INFORMATIONER Plan for afvikling Indhold • Mål og metoder i mediepædagogisk arbejde, herunder teori om personlig og me-diebaseret kommunikation, samt receptionsteori og teorier om æstetik og dannelse. • Muligheder og rammer for mediebaseret undervisning. • Egne og kollegers mediepædagogiske og didaktiske tilgange samt overvejelser vedrørende planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning om og med medier. • Receptionsformer og dannelse, herunder etiske perspektiver knyttet til mediernes indholdsaspekter som kilde til betydningsdannelse og omverdens-orientering. • Medier og it ud fra forskellige funktionelle perspektiver – som kommunikativ ramme om formidling og læreprocesser, som ramme om samarbejde og læringsmiljøer, og som forum for udvikling af personlige og sociale kompetencer, blandt andet kritisk tilgang til og forståelse af medierne, anvendelse af medier som egen udtryksform. • Håndtering af kan indgå i samarbejde om mediepædagogisk vejledning. Modulet svarer til 10 ECTS-point, og har ekstern bedømmelse SAMMENHÆNG MELLEM TEORI OG PRAKSIS Med henblik på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis, tilbyder Skoleafdelingen sideløbende fire workshops i IT – værktøjer, der understøtter teorien i forbindelse med diplomuddannelsen. IT-værktøjerne er valgt således, at det giver mening for deltagerne efterfølgende at bruge dem i deres daglige virke som fagprofessionelle i skoler og daginstitutioner. Workshops bliver placeret på de ugedage, hvor der ikke ligger undervisning. Oversigt over placering af workshops udleveres ved første kursusgang.

Start

Slut

Hvad

Modul

Hold nr.

Aktivitetsnr.

3. februar 2014

21. marts 2014

Diplom

Mediepædagogik

Hold 1a Hold 1b

871 014 330 871 014 334

24. marts 2014

7. maj 2014

Diplom

Mediepædagogik

Hold 2

871014331

8. maj 2014

24. juni 2014

Diplom

Mediepædagogik

Hold 3

871014332

Adgangsbetingelser til diplomuddannelse Adgang til optagelse på Den pædagogiske Diplomuddannelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt, at ansøger har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse som ovenfor nævnt, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne, jf. Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelses-systemet) for voksne. Tilmelding Du har sikkert allerede aftalt med din leder, at det er dig som deltager. Har du endnu ikke aftalt det med din leder, bedes du kontakte hende/ham, og tilmelde dig. Din leder sørger derefter for tilmelding. Husk, at du skal overholde adgangskravene for deltagelse på diplom. Velkomstbrev med login til studienet Du modtager et velkomstbrev fra VIA. Heri finder du login information til studienet. Studienet er således den primære platform for kommunikation mellem dig og underviserne.

Undervisningsplan og litteratur På studienet, vil du kunne finde undervisningsplan, alle tekster som skal læses samt anden relevant information. Sted Al undervisning foregår på VIA University College, Campus Silkeborgvej, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg. Tids- og undervisningsplan finder du på Studienet Forplejning Du får morgenkaffe den første dag. Herefter skal du selv sørge for forplejning, der er kantine på Campus. Udgifter og løn Den enkelte deltager har ingen udgifter til uddannelsen – denne betales af arbejdsgiver. Deltagere på diplommodulet får orlov fra deres job og sædvanlig løn under uddannelsen. Forløbet afvikles som et rotationsforløb, hvilket betyder, at ledige vikarierer, mens den ansatte er på uddannelse. Yderligere oplysninger • Ved administrative spørgsmål kontakt Karin Jørgensen: kari@viauc.dk, tlf. 8755 1858 • Spørgsmål til underviserne kan stilles via studienet • Spørgsmål til referencegruppen stilles via projektleder Nanna Tolborg: nanna.tolborg@silkeborg.dk, tlf. 6178 2404


Tid til fordybelse VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

Hos Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College finder du diplomuddannelser og kurser, der kombinerer teori med praksis og klæder dig fagligt på til jobbet. Vi tilbyder skræddersyet efter- og videreuddannelse som supplement til vores faste udbud. Du finder os i hele Region Midtjylland. Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse VIA University College  ·  Videreuddannelse og Kompetenceudvikling  ·  Hedeager 2  ·  8200 Aarhus N  ·  vok@viauc.dk  ·  8755 1900

Diplomuddannelse mediepædagogik silkeborg 0 6 års området