Page 1


+HQJHOKXLV0DDVVOXLV 'HVSHFLDOLVWRSJHELHGYDQ=HHYLVVHQ5RRIYLVVHQHQNDUSHUYLVVHQ (ONHGDJYHUV=HHDDV

3LHUHQ]DJHUV0HVVFKHOSHQ 2SEHVWHOLQJ6OLN]DJHUV6WHHN]DJHU:LWMHV )UDQVHWDSSHQHQVSHOGDDV :LM]LMQOHYHUDQFLHUYDQRD$UFD$OEDWURV)R[1DVK6KLPDQR6KDNHVSHDUH0LGQLJKWPRRQ )LVKLQJ,QQRYDWLRQV'LDZD%UHDNDZD\*HPLQL6SUR9(LMNGREEHUV.RUGD(VS7UDNNHU6RODU $VKLPD*DPDNDWVX:DWHUZROI1XWUDEDLWV.U\VWRQ%DVVDVVDVLQ5R[FDUS0XOWLVPRNHHQQRJYHOH DQGHUHPHUNHQ

:LM]LMQRRN]RQGDJ VJHRSHQG 9DQWRWXXU 8NXQWRQVYLQGHQRS+DYHQHQDLQ0DDVVOXLV7HO 9RRURQ]HRSHQLQJVWLMGHQNLMNRSZZZKHQJHOKXLVPDDVVOXLVQO :LM]LMQRIILFLHHOVKLPDQRVHUYLFHFHQWUXP 'XVYRRUHHQVQHOOHUHSDUDWLHRIRQGHUKRXGYDQXZPROHQNXQWXELMRQVWHUHFKW

LQIR#YDQGHUYDONVFKLOGHUVQO

ZZZYDQGHUYDONVFKLOGHUVQO

9DQGHU9DON 6FKLOGHUV YRRU]RUJHORRVRQGHUKRXG

-XSLWHU /53RHOGLMN 7  ) 


De Brandinggids CLUBBLAD WATERSPORTVERENIGING ‘s-GRAVENZANDE ------------------------------------------------------------------------------------------------Nummer : 497 Uitgave : Mei 2018 Clubhuis : Verlengde Strandweg 1 B 2691 KL s-Gravenzande Telefoon : 0174 - 415665 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPGERICHT 23 MAART 1973 Bankrelatie:Rabobank te s-Gravenzande t.a.v Rekeningnummer NL31RABO0323210481 t.n.v Watersportvereniging s-Gravenzande

Vo o rzitte r

J.Ro e lo fse n M e ido o rnstraat 3 3 2 6 9 1 VA S-Grave nzande D.M Gro e ne we ge n Balse m ie nlaan 7 2

S e c re ta ris

P e nning me e s te r

Ka ntine be he e rde r

B e s tuurs le de n

0633919182 prk@ kabe lfoon.nl

0651638226 dgroe ne w e ge n@ gm ail.com

2 5 5 5 RC De n Haag J.A Luke n 0651232675 Sand-Am bac htstraat 2 5 luke n@ kabe lfoon.nl 2 6 9 1 BL s-Grave nzande A.van Be rge n 0612939509 W ille m v.Ho ute nstraat 7 5 droe svanbe rge n@ hotm ail.com 3 1 5 1 AC Ho e k v. Ho lland A.B Ko uwe nho ve n 0626056083 Caspar Fage lstraat 3 ab.kouw e nhove n@ case m a.nl 2 6 1 3 GT De lft J van Nie uwke rk 0612608686 Gro te Ac hte rwe g 4 fam hvn@ gm ail.com 2 6 7 1 LR Naaldwijk T Bui 0639030367 Eike nlaan 1 2 9 tribui@ caiw ay.nl 2 6 9 1 EC s-Grave nzande A.van Be rge n W ille m v.Ho ute nstraat 7 5 droe svanbe rge n@ hotm ail.com 3 1 5 1 AC Ho e k v. Ho lland

OPENINGSTIJDEN CLUBHUIS Maandag t/m Donderdag gesloten Vrijdag vanaf 20.00 uur Zaterdag vanaf 17.30 uur Zondag vanaf 16.30 uur.


Wilt u iets wijzigen of doorgeven dan kunt u een mail sturen naar watersporthannie@gmail.com Hannie van Nielen --------------------------------------------------------------------------------Veiligheidscommissie: A.R van der Sar Prof.van Arkelstraat 55 2691 VM s-Gravenzande 0174-415368 J.H Roelofsen Meidoornstraat 33 2691 VA s-Gravenzande 0633919182 prk@kabelfoon.nl A.van de Meer Sweelinklaan 35 2625 VK Delft 0644113329

Wedstrijdcommissie Bootvisserij: Ab Kouwenhoven Caspar Fagelstraat 3 2613 GT Delft mobiel 06-26056083 ab.kouwenhoven@casema.nl Hans van Nieuwkerk Grote Achterweg 4 2671 LR Naaldwijk mobiel 06-12608686 famhvn@gmail.com

Wedstrijdcommissie Kantvisserij: Jeroen v/d Voort Leen Looye John van Tol Cor v/d Houwen Koos v/d Helm Ron Stolk

0619939627 0654361239 0620474596 0630688599 0153693989 0633042615

jeroenvdvoort74@gmail.com lmlooye@kabelfoon.nl john_van_tol@hotmail.com csevanu@kabelfoon.nl koosvanderhelm@hotmail.com tstolk@kabelfoon.nl

Verkeerscentrale Hoek v. Holland (V.C.H.) Kanaal 11 Informatie kanaal betreffende scheepvaartaangelegenheden. Tel.: 010- 2522801 Walschipper Henk v/d Bos Mobiel 06-53352313 Website van de WSV:http://www.wsvsgravenzande.nl Maak onze site nog mooier, maar helpt u wel mee, dus heeft u nog foto's of verhalen, stuur ze op aan : Ab Kouwenhoven Casper Fagelstraat 3 2163 GT Delft ab.kouwenhoven@casema.nl Facebook:https://www.facebook.com/watersportsgravenzande.watersport Redaktie: Hannie van Nielen E-mail adres:watersporthannie@gmail.com Mobiel 0620863657


ACTIVITEITEN AGENDA 2018 Mei Zaterdag 19 Mei Zaterdag 26 Mei Zondag 27 Mei Juni Zaterdag 02 Juni Dinsdag 05 Juni Zondag 10 Juni Zaterdag 16 Juni Vrijdag 22 Juni Juli Dinsdag 03 Juli Zaterdag 07 Juli Zaterdag 07 Juli Zaterdag 21 Juli Zaterdag 28 Juli Augustus Dinsdag 07 Augustus Zondag 11 Augustus Zaterdag 18 Augustus Zaterdag 25 Augustus September Zaterdag 01 September Dinsdag 04 September Zaterdag ?? September Zaterdag ?? September

ACTIVITEITEN OZHK Kleinbootvissen Uitstel OZHK Kleinbootvissen 7 e Strandviswedstrijd ACTIVITEITEN Visbakmiddag Bestuursvergadering 8 e Strandviswedstrijd 5 e Bootviswedstrijd Soorten Strandwedstrijd Nacht van s-Gravenzande ACTIVITEITEN Bestuursvergadering Haringparty 9 e Strandviswedstrijd avond introducee 6 e Bootviswedstrijd Soorten doel geep Uitstel Bootviswedstrijd Bestuursvergadering 10 e Strandviswedstrijd 7 e Bootviswedstrijd op gewicht 11 e Strandviswedstrijd avond ACTIVITEITEN Visbakmiddag Bestuursvergadering OSK Kleinbootvissen op gewicht OSK Kleinbootvissen op gewicht


Bericht voor de Strandvissers De Strandviswedstrijd van Zondag 20 Mei is vanwege Pinksteren verplaatst naar Zondag 27 Mei, 08.00 uur. De wedstrijdcommissie


Van de Bestuurstafel

Van de Bestuurstafel, Mei 2018. Er zitten weer een paar mooie evenementen aan te komen. Het OZHK voor de bootvissers zal bij ons plaatsvinden op 19 mei, met uitstel 26 mei en 2 juni. Bij de strandvissers zit de jaarlijkse Nacht van 's-Gravenzande eraan te komen op 22 juni. We zijn verder bezig met een plan om het clubblad een nieuw jasje te geven. Agenda: 19 mei OZHK WSV 's-Gravenzande 27 mei Strandviswedstrijd 26 mei OZHK WSV 's-Gravenzande uitsteldatum 1 02 juni OZHK WSV 's-Gravenzande uitsteldatum 2 10 juni Strandviswedstrijd 16 juni Bootviswedstrijd (soorten) 22 juni Nacht van 's-Gravenzande 23 juni Bootviswedstrijd (soorten) uitstel van 16 juni Met vriendelijke groet, Het Bestuur

IN VERBAND MET DE VAKANTIE’S ZAL HET CLUBBLAD VAN JUNI NIET VERSCHIJNEN. ZONNIGE VAKANTIE VOOR IEDEREEN.

24


Als 't om iets feestelijk gaat staan wij U bij met raad en daad Specialiteit in sfeer verhogende dranken zoals: Binnen- en buitenlandse dranken, wijnen en frisdranken.

ij van S

t

en

Sla

er

ri

g

Meer dan 300 soorten bier met bijbehorende glazen.

** M * a a s d i jk *

Slagerij van Strien Gegarandeerd de beste kwaliteit. Ook voor al uw catering. ONDERHOUDSWERKEN EN SCHILDERWERKEN

Aad Schutter Pr. Beatrixstraat 19 2691 VR ‘s-Gravenzande Tel. 0174 - 42 01 86 Mobiel 06 - 54 69 01 48


opgeven


015 - 2120400

Boren en zagen in beton, asfalt en steen

EEN VNI-INSTALLATEUR MAAKT HET GOED

AL MEER DAN 40 JAAR EEN BEGRIP IN HET WESTLAND

AWEKA

BRANDERTECHNIEK

AWEKA Brandertechniek B.V. ABC Westland 229 2685 DC Poeldijk Tel 0174-517200 Fax 0174-515570 internet www.aweka.nl

Eerste Bijzondere inspecties Periodieke inspecties Periodiek onderhoud BEES-B metingen 24 uur service Brander ombouwen naar Low Nox Levering en installeren van gas- en olie branders Leverancier AWEKA branderinstallaties Gecertificeerd inspectie- en onderhoudsbedrijf


Open Zuid Hollands Kampioenschap kleinbootvissen 2018 Inschrijfformulier Wedstrijddatum: zaterdag 19 Mei 2018, vistijd van 09:00 tot 14:00 uur. Uitsteldata: zaterdag 26 Mei en 2 Juni Georganiseerd door WSV’s-Gravenzande Naam Deelnemer: Dhr/Mevr. ___________________________________________ Adres: ____________________________________________________ Postcode en Woonplaats: ____________________________________________________ Telefoonnummer: ____________________________________________________ Naam vereniging: ___________________________________ (een vereniging per boot)

Naam medevisser: ____________________________________________________ Naam boot/nr bij de club: ____________________________________________________ Tewaterlating (aankruisen wat van toepassing is) Niet, ik kom over zee

WSV ’s-Gravenzande

Helling “De Afrit” – Scheveningen

Communicatie (aan boord) Marifoon

27 Mhz

Mobiel nr._____________________

____________________________________________________________________________ _ De inschrijvers verklaren akkoord te gaan met het door WSV ‘s-Gravenzande opgesteld wedstrijdreglement voor het OZHK kleinbootvissen 2018 en de NFB veiligheidseisen voor vaartuigen 2017. Deze kunt u verkrijgen via de secretariaten van WSV ’s-Gravenzande, de aangesloten verenigingen, via de website www.brandingsport.nl, of worden u door de organisatie op verzoek toegezonden of uitgereikt. De organisatie kan reglementen en veiligheidseisen aanvullen en/of wijzigen. De organisatie zal de verenigingssecretariaten, indien mogelijk, hiervan uiterlijk 4 weken voor aanvang van de wedstrijd op de hoogte brengen middels een schrijven, evt. gecombineerd met een programmaboekje. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor letsel aan personen en schade/diefstal van eigendommen.

Handtekening

Plaats

Datum

___________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deelname aan de wedstrijd bedraagt €20,00, voorinschrijving is mogelijk, Dit volledig ingevuld formulier mailen naar 1 van de onderstaand adressen. Er kan op de dag van de wedstrijd in het clubgebouw van de WSV’s-Gravenzande vanaf 6.00 uur worden ingeschreven. De helling bij de Afrit in Scheveningen is op de wedstrijddagen opengesteld. Inschrijven op zee is mogelijk, Bij inschrijven op zee, dit formulier van te voren invullen.

Inschrijving:

Transport:

Voor transport over strand zijn tractoren beschikbaar op zaterdag vanaf 06.30 uur.

Wedstrijd:

Voor informatie kunt u terecht op onze website: www.wsvsgravenzande.nl of bij: Ab Kouwenhoven tel. 06 26056083 ab.kouwenhoven@casema.nl Hans van Nieuwkerk tel. 06 12608686 famhvn@gmail.com

opgeven


N.K. 2018 te Scheveningen 21 April, het Nederlands Kampioenschap staat weer op de kalender. En zowaar, het weer is perfect! De hele week zon, goede temperatuur en het voornaamste: geen wind van betekenis! Met Jaap overlegd of we wel mee doen in verband met de boycot van onze eigen wedstrijdcommissie. Maar ja, het weer is te goed om thuis te blijven en als je mee doet, heb je altijd kans om Nederlands kampioen te worden. Dus is het snel besloten om toch maar mee te doen. Maandag Leon gebeld om pieren te bestellen en dan hebben we nog de hele week om een paar onderlijnen klaar te maken voor zaterdag. Vrijdagmiddag de pieren opgehaald, die trouwens zeer zwak waren. Maar met een paar keer overpakken moet dat wel gaan, dacht ik zo. Zaterdag de wekker op 5.15 uur is wel wat vroeg voor een vrije dag, maar ja, je moet wat overhebben voor je hobby. Om kwart over zes bij Jaap, die zo te zien nog niet lang uit bed was, om de boot op te halen. Boot achter de auto, Jaap in de auto en op weg naar s-Gravenzande. Daar blijkt dat er vijf boten over zee naar Scheveningen gaan en er ook nog twee G-boten vanaf Scheveningen starten. Na te water gelaten te zijn door Hans van Nieuwkerk zijn we rustig naar Scheveningen gevaren. Daar door de haven heen naar de Jachtclub gevaren en omdat we al ingeschreven waren, hoefden we alleen maar te betalen en het inschrijfnummer op te halen. Aangezien de pieren ondanks mijn goede zorgen er totaal niet meer uitzagen, nog 3 pakjes pieren erbij gekocht, wat later met vissen een goed idee bleek, want leeggelopen pieren rijgt een stuk moeilijker op je haken dan verse pieren. Dan is het zo'n beetje tijd om wat te gaan doen met 33 boten, waarvan het mooie aantal van 7 G-boten achter de startboot aan, die precies om 9 uur het sein gaf dat er begonnen mocht worden met vissen. Van te voren hadden we bedacht om zo noordelijk mogelijk in het visgebied op zo'n 10 รก 11 meter water te gaan beginnen. Daar gearriveerd anker overboord en vissen maar. Na 45 minuten Hans Luken gebeld hoe het bij hun ging en dat blijkt toch iets minder te zijn als bij ons, dus blijven liggen waar we liggen en gewoon doorgaan. Ook Leen Looyen nog even gebeld, maar die klonk ook niet zo dat het daar een stuk beter was, dus maar weer gewoon doorgaan met waar we mee bezig waren, oftewel vis vangen. En om eerlijk te zijn lukte dat heel aardig een paar maatse wijtingen en een mooie klus schar. En zo schoot het toch al weer snel op met de visdag en daar de tijd elk uur meegedeeld werd vanaf de controleboot, met gelijk de tijd erbij hoe lang we nog konden vissen, was het al snel weer twee uur. Hengels binnen gedraaid, ook maar het anker opgehaald, want dat vaart een stuk beter, en naar Scheveningen om de vis in te leveren. De boot die de vis in ontvangst moest nemen lag helemaal bij de Jachtclub, dus het was toch wel een stief kwartiertje heen en ook weer hetzelfde terug. Toen terug naar 's-Gravenzande om de boot te traileren en in dit geval half schoon (sorry Jaap, maar tijd is tijd) naar de Poellek te brengen. Dan door naar Scheveningen voor de prijsuitreiking. Daar aangekomen zaten de meeste vissers uit 's-Gravenzande al aan de spa rood en begon de loterijtrekking al. Omdat we toch geen loten hadden, bleven we buiten zitten, waar we een heerlijk lekkerbekje van de organisatie kregen.


Na de loterij begint dan van lieverlee de prijsuitreiking en daar er 10 boten prijs hadden, werd er begonnen bij nummer 10, deze boot had 11 kg. Wij hadden geschat dat we 15 รก 16 kg vis hadden, dus we moesten in ieder geval hoog zitten. De prijs uitreiking gaat zo door en dan komt nr 5 met 12,3 kg, we zijn nog steeds niet aan de beurt, dus verder maar weer door naar nr. 4 met 12,8 kg, nr. 3 met 13,3 kg, en dan nog 2 boten. Vorig jaar waren we al tweede achter Jack en Leen, dus we hoopten nu op meer en zowaar! Nr. 2 was Albert Jansen met 13,4 kg. En dan na ongeveer 25 deelnames aan N.K.'s in de loop der jaren is nr. 1 en Nederlands Kampioen de G87 met 16,9 kg! Met dit resultaat kunnen Jaap en ik ons toch een jaar Nederlands Kampioen noemen en zijn we er toch wel een beetje erg trots op dat het gelukt is. Jammer was alleen dat we de Joon voor de beste vereniging dit jaar in Scheveningen moesten achterlaten, maar ja je kan niet alles hebben. Voor de rest wil ik de organisatie bedanken voor een prima georganiseerd Kampioenschap. En tot slot denk ik dat deelnemen aan zulke wedstrijden beter is dan dat we thuis blijven zitten, zeker omdat het aantal deelnemers al zo afneemt de laatste jaren. Dus volgende afspraak: het O.Z.H.K. op 19 mei te 's-Gravenzande! Namens de G87 Piet.

De huldiging van de Nederlands Kampioen Kleinbootvissen de G87 Piet en Jaap Verkade, van Harte Gefeliciteerd.


NK Kleinbootvissen en de altijd lachende Tri

De G-44 Peter en Rene


Uitslag G-Boten NK Kleinbootvissen Plaats 1 6 9 12 17 22 23 24

Kilo Piet en Jaap Verkade 16.9 Marcus de Bruin en Patrick de Brabander 12.3 Peter de Haas en Rene v/d Burg 11.1 Hans Luken en Bart Luken 10.1 Leen Looye en Jack Pronk 9.1 Tri Bui en Johan Beijer 6.7 Aad v/d Meer en Jan Dibbets 6.6 Frans Ammerlaan en Toon Keijzer 6.4

G-Nummers Vissers

G87 G154 G44 G51 G7 G8 G100 G4

Er deden 33 boten mee Er waren 8 G-Boten.


Strandvisagenda 2018 Watersportvereniging s-Gravenzande Datum 1 14-01-2018 2 04-02-2018 3 18-02-2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24-02-2018 11-03-2018 08-04-2018 29-04-2018 05-05-2018 27-05-2018 10-06-2018 22-06-2018

Tijdstip

Laag Hoog Opmerking

9.00-13.00 9.00-13.00 8.00-12.00

9.15 13.15 10.16 9.24 15.30 09.30 1 NFB 9.00-13.00 10.00 9.00-13.00 9.00 8.00-12.00 8.06 14.40 06.55 2 NFB 8.00-12.00 6.55 8.00-12.00 12.55 22.00-05.00 4.45 23.46 Nacht van s-Gravenzande

Plaats Strand s-Gravenzande Strand s-Gravenzande Strand s-Gravenzande Noordwijk aan Zee HSV de Sportvisser Strand s-Gravenzande Strand s-Gravenzande Strand s-Gravenzande Hoek van Holland HWSV Strand s-Gravenzande Strand s-Gravenzande Strand s-Gravenzande

07-07-2018 19.00-23.00 16.24 22.35 Avond introducee mee

Strand s-Gravenzande

11-08-2018 25-08-2018 16-09-2018 14-10-2018 20-10-2018 10-11-2018 02-12-2018 08-12-2018 29-12-2018

Strand s-Gravenzande Strand s-Gravenzande Strand s-Gravenzande Strand s-Gravenzande Castricum HSV de Salamander Strand s-Gravenzande Strand s-Gravenzande Egmond aan Zee HSV nacht en ontij Strand s-Gravenzande

19.00-23.00 20.40 15.35 Avond 19.00-23.00 20.55 18.49 Avond 9.00-13.00 7.54 8.00-12.00 11.44 Introducee mee 09.15 14.15 3 NFB 19.00-23.00 00.46 16.17 Avond 9.00-13.00 10.36 12.30 04.25 4 NFB 10.00-14.00 13.00 7.45 Oliebol 2018


Bootvisagenda 2018 Watersportvereniging s-Gravenzande 1

Datum 13-01-2018

2

10-02-2018

3

10-03-2018 21-04-2018

4

19-05-2018

5

16-06-2018

6

21-07-2018

7

18-08-2018

8

? Sep

9

13-10-2018

10

10-11-2018

11

01-12-2018

Wedstrijd Alleswedstrijd vissen op gewicht Handicap 2 maatse gullen Uitstel 20 Januari Alleswedstrijd vissen op gewicht Handicap 2 maatse rondvissen Uitstel 17 Februari Soortenwedstrijd Uitstel 17 Maart NK Kleinbootvissen Jachtclub Scheveningen Uitstel 28 April en 5 Mei (Telt niet mee voor de competitie) Open Zuidhollands kampioenschap Alleswedstrijd vissen op gewicht Uitstel 26 Mei en 2 Juni Soortenwedstrijd Uitstel 23 Juni Soortenwedstrijd hoofddoel Geep Uitstel 28 Juli Alleswedstrijd vissen op gewicht Handicap 2 maatse Makrelen Uitstel 25 Augustus OSK Scheveningen Alleswedstrijd vissen op gewicht Uitstel Soorten wedstrijd Uitstel 27 Oktober Alleswedstrijd vissen op gewicht Handicap een Bot van 30 cm Uitstel 17 November Platviswedstrijd vissen op stuks Uitstel 15 December

Tijd 09.00-15.00

09.00-15.00

09.00-15.00 09.00-14.00

09.00-14.00

09.00-15.00 09.00-15.00 09.00-15.00

09.00-14.00

09.00-15.00 09.00-15.00

09.00-15.00


BETAALBARE?????RVS BOOTACCESSOIRES

Zaterdag 14 November MOSSELAVOND vanaf 19.00 uur


Shovelverhuurbedrijf

Edisonstraat 1 2691 GT ’s-Gravenzande Telefoon 0174 415151 www.edisonauto.nl Info@edisonauto.nl

Ed van Haagen Schrobbelaarstraat 42 2613 ML Delft Edvanhaagen@wanadoo.nl


VISBAKMIDDAG ZATERDAG 2 JUNI ZATERDAG 1 SEPTEMBER

CLUBHUIS OPEN 16.30 UUR PRIJS VISJE € 1.50


HARINGPARTY ZATERDAG 7 JULI

AANVANG 16.00 UUR DE HARINGEN ZIJN GRATIS VOOR ONZE LEDEN EN DONATEURS


UITSLAG STRANDVISWEDSTRIJD 29 APRIL Totaal Plaats Punten Naam 231 1 100 Toon Keijzer 226 2 98 Tri Bui 188 3 96 Theo Tholens 152 4 94 Koos v/d Helm 146 5 92 John van Tol 142 6 90 Mario van Vianen 134 7 88 Jan Kom 133 8 86 Jack Pronk 127 9 84 Johan Beijer 122 10 82 Cor v/d Houwen 121 11 80 Rene Brederveld 82 12 78 Ricardo Bentem 50 13 76 Gert de Boer 48 14 74 Rein Juckers 47 15 72 Peter Heskes 46 16 70 Willem Steenbergen 28 17 68 Arie den.Os 24 18 66 Ton Swillens 16 19 64 Ed Kreuger 15 20 62 Ruud Hellemans 0 21 54 Rianne kreuger

17 16 32 14 27 19 28 16 28 26 36 28 24 16 21 18 28 24 16 15 0

29 april 21 32 16 16 20 15 17 15 22 16 21 30 18 26 32 31 29 26 33 40 17 22 18 23 34 22 19 16 28 14 33 27 25 15 20 19 26 32 26 28

Strand 's-Gravenzande 17 21 21 15 24 27 1 glasgrondel 21 17 24 21 16 20 21 14 16 20 15 16 21 18 15 tarbot 17

19 19 21 32 28 20 16 12 16 26 24 21 17

.

Er deden 21 vissers mee, zij vingen 96 vissen met een lengte van 2032 cm.

De wedstrijd van 20 mei is verplaatst naar 27 mei, aanvang 08.00 uur. Hallo Vissers, Deze zesde wedstrijd had een goede opkomst van 21 vissers. Er werd redelijk gevangen, al zullen sommige daar anders over denken. Toon Keijzer heeft weer even laten zien, dat hij echt kan vissen. Wat wel opvallend was de manier waarop jullie naar het strand werden gereden. Toch een dankwoord geven het de heren Johan en Tri. Het is wel een kunststukje geworden die nieuwe bolderkar. Iedereen kan gelijk mee en heeft een goede zitplaats, en ook de ruimte onder de banken worden daardoor goed benut. Er zijn helaas wel wat klachten binnengekomen van mensen met hoogtevrees. In het vervolg moeten deze mensen maar alvast gaan lopen. De volgende wedstrijd zal het een stuk zonniger zijn, tot dan.

De volgende wedstrijd is verplaatst naar zondag 27 mei. Mosseltje


TUSSENSTAND STRANDVISSEN 29 APRIL 14-jan 4-feb 18-feb 11-mrt 8-apr 29-apr

TOTAAL

Plaats.

Naam

1.

2.

3.

4.

5.

6.

PUNTEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Tri Bui Mario van Vianen Jack Pronk Theo Tholens Johan Beijer Jan Kom Toon Keijzer Cor v/d Houwen Ed Kreuger Rein Juckers Willem Steenbergen Ruud Hellemans Koos v/d Helm Rene Brederveld Ricardo Bentem Rianne Kreuger Peter Heskes Leslie Lambs Yvonne Goedhart John van Tol Gert de Boer Ton Swillens Arie den Os Eef Hoek Ton Polet Rob Koster

90

96

92

74

76

98

526

88

78

76

92

100

90

524

82

74

96

90

84

86

512

62

94

86

96

76

96

510

72

98

90

74

90

84

508

94

68

94

86

76

88

506

84

84

88

74

76

100

506

92

72

78

94

76

82

494

86

92

100

74

76

64

492

72

100

84

84

76

74

490

78

66

82

74

76

70

446

76

82

72

74

76

62

442

96

x

70

82

98

94

440

x

58

98

100

76

80

412

74

72

x

74

88

78

386

62

80

x

74

94

64

374

x

76

62

74

76

72

360

98

x

80

90

86

x

354

80

x

74

74

76

x

304

100

x

x

98

x

92

290

x

88

x

74

x

76

238

x

x

x

x

96

66

162

62

x

x

x

x

68

130

x

x

x

x

92

x

92

x

90

x

x

x

x

90

x

86

x

x

x

x

86

x

x

x

x

76

x

76

Barry de Bruin


ZATERDAG BARDIENST

TELEFOON

19 Mei 26 Mei 02 Juni 09 Juni 16 Juni 23 Juni 30 Juni

Hans v. Nieuwkerk 0612608686 Marco v/d Houwen 0655930599 Droes van Bergen 0612939509 Tri Bui 0639030367 Ab Kouwenhoven 0626056083 Hans Luken 0651232675 Droes van Bergen 0612939509

ZONDAG

BARDIENST

TELEFOON

20 Mei 27 Mei 03 Juni 10 Juni 17 Juni 24 Juni 01 Juli

Liefhebber Ab Kouwenhoven Wilma Wildeboer John Roelofsen Hans v Nieuwkerk Heike Wols Wilma Wildeboer

0612939509 0626056083 0637023206 0633919182 0612608686 0648634198 0637023206


Mooi zeebaarsje ze zijn ontzettend lekker, maar tegenwoordig verboden om mee te nemen.

Ruud Helleman die als 1 e op de mooie gerenoveerde platte wagen mocht opstappen.


Strandviswedstrijd 29 april

Wat een schitterende visdag


2 nieuwe leden van de Strandvisvereniging Mario en Rianne.

Er zijn nu 2 vrouwelijke strandvissers, Yvonne en Rianne.


Visbakmiddag Zaterdag 5 mei. Een zonnige warme dag, dus er kon buiten op het terras gegeten en gedronken worden. De visbakmidag gaat steeds populairder worden. Volgende visbakmiddag Zaterdag 2 juni

Fish en Chips voor slechts â‚Ź1.50

Leen en Johan bedankt voor het bakken van de heerlijke vis.


Zo te zien was het erg gezellig, mooi weer, heerlijke vis, wat wil een mens nog meer.


1,(8:'HRUNDFF

'HRUND

/HQJWHFP%UHHGWHFP 'LHSJDQJ“FP*HZLFKW“NJ 0D[PRWRUYHUPRJHQSN

/HQJWHFP%UHHGWHFP 'LHSJDQJ“FP*HZLFKW“NJ 0D[PRWRUYHUPRJHQSN

'HRUND6;

'HRUND

/HQJWHFP%UHHGWHFP 'LHSJDQJFP*HZLFKW“NJ 0D[PRWRUYHUPRJHQSN

/HQJWHURPSFP%UHHGWHFP 'LHSJDQJFP*HZLFKW“NJ 0D[PRWRUYHUPRJHQSN

'(25.$6(5,(

=LHKLHUGHFRPSOHWH 2UNDVHULHVSRUW]HH YLVERWHQ H[FO2UND  *HERXZGYDQKRRJZDDUGLJ PDWHULDDOLQHLJHQZHUNSODDWV MDDUJDUDQWLHRS SRO\HVWHUFRQVWUXFWLHV YROGRHQJHKHHODDQGH HLVHQYDQGH ]HHKHQJHOVSRUWYHUHQLJLQJHQ .LMNYRRUSULM]HQHQRI PHHULQIRUPDWLHRS RQ]HZHEVLWH ZZZRUNDERWHQQO

+RELP%RDWV =HNNHQVWUDDW ;3 +RHNYDQ+ROODQG WHOHIRRQQU    

.2%(=,-(11,(8:($'9(57(17,( 28'(9(5':,-1'


+HQJHOVSRUW :HVWODQG .HUNSDG%-0RQVWHU

2SHQLQJVWLMGHQ 0D'RXXU 9UXXU =DXXU

7HO LQIR#KHQJHOVSRUWZHVWODQGQO

%DNWWUDNWDWLHVYRRUILMQSURHYHUV 9ORWODDQ7;0RQVWHU

ZZZEDNNHULMZHVWODQGQO

Brandinggidsmei2018  
Brandinggidsmei2018  
Advertisement