Page 1

Opgericht, 3 juli 1964

Handbal Groesbeeks Glorie


• Metaaldesign • Bouwelementen • Hekwerken • Trappen

W. Heijnen Metaalbewerking BV Atelierweg 3a, 6562 AS Groesbeek Tel.: 024-3977963 Fax: 024-3977780 Mobiele tel.: 06-53242214 Email: info@heijnenmetaalbewerking.nl


Jaargang 21 nr 1, 2007

Inhoud In deze ’s Mieters

- Namenlijst - Bestuurstafel - Op de bank bij.... - 25 jaar Sporthal Heuvelland - C2 kampioen

Redactie van deze ‘s Mieters: Riet Elbers Susan Mulders Esther Peters

- Jeugd Carnaval - Jeug tot Senior - Verjaardagskalender - Kopij Teams

Redactie-adres: Riet Elbers, Bredeweg 32 6562 DE Groesbeek, Tel. 024-3974105 e-mail: rietenwilelbers@hetnet.nl 


Namenlijst Heb je vragen, ideeĂŤn, opmerkingen of wil je medewerking geven aan een activiteit van onze vereniging, neem dan contact op met de betreffende contactpersoon. Omschrijving

Contactpersoon

Tel.nr.

E-mail

Clubblad ‘sMieters

Riet Elbers

3974105

rietenwilelbers@hetnet.nl

Geraniumactie

Pieter Verbeet

3975837

p.verbeet3@chello.nl

Handbabbel

Loes van den Boom

3584142

loesvandenboom@chello.nl

Handbalschool

Bernadette Janssen

3972728

debruuk@planet.nl

Jeugdvoorzitter

Frans Nas

3974792

fransnas@chello.nl

Ledenadministratie

Froukje Nillessen

3977772

froukjenillessen@hotmail.com

Penningmeester

Thea Schoofs

3977993

PR en sponsoring

Geert Lamers

3976762

g.lamers@wanadoo.nl

Scheidsrechters

Annemiek Vullings

3972416

avullings@planet.nl

toernooi

Juul Thijssen

8444708

juulthijssen@hotmail.com

Secretaris

Arno Princen

3975074

Technische zaken

Pieter Verbeet

3975837

p.verbeet3@chello.nl

Verbondszaken

Annemiek Vullings

3972416

avullings@planet.nl

Voorzitter

Annemiek Vullings

3972416

avullings@planet.nl

Website

Jeroen Lamers

3975482

Schoolhandbal-

Seniorenoverleg en

www.groesbeeksglorie.nl 


VAN DE BESTUURSTAFEL VERSLAG van de 1e ALV van 14 NOVEMBER 2007 De 1e ALV wordt gehouden op woensdag 14 november 2007 in de Körff op de Breedeweg. Opkomst helaas weer erg laag, 14 leden + 5 bestuursleden. Mede vanwege de geringe opkomst en de belangrijke besluiten die toch genomen moeten worden, wordt besloten om het nog voorlopige plan voor een 2e extra ALV, definitief te maken. Deze zal in januari 2008 worden gehouden. Wat wordt er op 14 november 2007 wel besproken? Beknopt samenvattend verslag van de ALV van oktober 2006. Na bespreking wordt dit verslag vastgesteld. Terugblik op seizoen 2006-2007: Er wordt met 14 teams deelgenomen aan de competitie en met 2 recreanten teams aan de midweek competitie. Twee jeugdteams, de B1 en C2 worden kampioen, dit wordt goed gevierd en in juni afgerond met de jaarlijkse ontvangst en kampioenen huldiging door de gemeente. Jubileum schoolhandbaltoernooi is ondanks enige problemen met inschrijving goed verlopen. Annemiek draagt na 25x organisatie het stokje over aan een nieuw groepje onder leiding van Juul Thijssen.Een geslaagde Geraniumactie en een leuke Albert Heijn actie bezorgen de club weer de nodige centen om het seizoen op een verantwoorde wijze af te sluiten. Tav de AH actie geldt dat de club naast een aardig actiebedrag ook nog diverse boodschappentassen en de eindbonus van € 500,00 aan boodschappen weet binnen te halen.

De marketing/sponsorgroep onder leiding van Sylvia en Geert slaagt er weer in om nieuwe kledingsponsors te werven waarmee vrijwel elk team weer inde moderne outfit rondloopt. De vrijwilligersdag in mei is een leuke activiteit met een smakelijke brunch, een gezellig partijtje boerengolf en niet te vergeten perfect weer. Financieel verslag seizoen 2006 -2007. Mede door de goed verlopen acties een klein positief resultaat waarbij wel opgemerkt moet worden dat een gedeelte van het geraamde tekort, conform ALV afspraak 2006, uit eigen middelen is opgevangen. Voor dit seizoen kon het maar de reserves ten opzichte van het minimaal noodzakelijke werkkapitaal zijn toch grotendeels ingezet zodat voor komend seizoen toch weer extra inspanningen nodig zijn. De kascontrolecommissie bestaande uit Juul en Mieke doet positief verslag van de gevoerde en vastgelegde verantwoording. Zij stellen de vergadering om akkoord te gaan met de verantwoording en verslaglegging. De ALV stemt hiermee in. Begroting seizoen 2007-2008. Vanwege de geplande 2e ALV en de nog binnen te komen informatie over mogelijke contributie verhoging bij de afdeling en het landelijke verbond (de laatste zoals wellicht bekend in zware financiële problemen verkerend) wordt de begroting behandeld en besproken met uitzondering van het onderdeel contributies. Deze worden dan in januari vastgesteld. 


De penningmeester houdt in elk geval rekening met een forse stijging van de contributie bedragen waardoor het extra moeilijk zal worden om de begroting sluitend te krijgen. Het grootste gedeelte van het tekort zal moeten worden opgevangen door de geraniumactie. De ALV stelt deze vast onder dezelfde voorwaarden als afgelopen jaar dus verplichte deelname, afzien van deelname resulteert in een contributie naheffing. Verplichting geldt voor alle teams/leden die gebruik maken van training faciliteiten en competitie spelen. Voor de ondersteunende leden, niet trainend/spelend kader, de stickers en de mini’s geldt een vrijwillige deelname. Uitvoering en bewaking van controle op deelname + afhandeling hiervan wordt overgedragen aan de geranium-commissie onder leiding van Pieter Verbeet en Thea Schoofs. Belangrijkste besluiten mbt begroting verder: budget voor afsluitende seizoensactiviteiten van de teams is slechts onder bepaalde voorwaarden beschikbaar, uiteraard heeft dit vooral te maken met de financiÍle stand van zaken tegen het einde van het seizoen. Met nog enkele kleinere wijzigingen wordt de begroting voorlopig goedgekeurd. Met de vaststelling van de contributies in januari volgt definitieve vaststelling. Benoeming kascontrolecommissie: 5 kandidaten hiervoor, definitieve benoeming in januari.

Zij worden voor een nieuwe termijn van 2 jaar benoemd. Martha geeft hierbij wel aan dat de nieuwe studie en werkkring met weekenddienst ervoor kan zorgen dat ze niet de volledige twee jaren als bestuurslid kan volmaken. Indien nodig wil Geert wat taken overnemen zodat ze als scheidsrechter actief kan blijven en er een beperktere taak als wedstrijdsecretaris ontstaat. In de opvolging van Wilbert wordt voorzien door de benoeming van Arno Princen, hij wil het graag gaan proberen als secretaris en heeft er zin in.

Bestuursverkiezingen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Sylvia Fleuren en Wilbert Coenen. Beiden de nodige jaren bestuurslid geweest, worden op deze ALV bedankt voor hun inzet met een woord van waardering, een bloemetje, een cadeaubon en een uitnodiging voor een etentje. Aftredend en herkiesbaar zijn Annemiek Vullings, Martha Wolters en Geert Lamers.

Afsluiting. Een boeiende maar toch ook weer te lange vergadering wordt afgesloten met de afspraak dat we elkaar in januari 2008 weer treffen.Benoeming voorzitter. Annemiek wordt wederom voor een jaar benoemd als voorzitter. Zij geeft daarna aan dit te zien als haar laatste jaar als voorzitter. Na 15 jaar voorzitter zijn zou het wel eens goed zijn als er iemand anders aan het roer komt te staan. Iemand met frisse, nieuwe ideeĂŤn en voorstellen en vooral de gelegenheid en motivatie om er 100% voor te gaan. Annemiek wil wel bestuurslid blijven en zich met andere zaken bezighouden, iets wat nu ook al veel gebeurt en waardoor het voorzitter zijn de laatste jaren niet of onvoldoende aan bod is gekomen. Het zal misschien niet makkelijk zijn maar we hopen op een positieve verrassing. Tips en suggesties om eens met deze of gene te gaan praten zijn uiteraard welkom.


VERSLAG van de 2e ALV op 23 januari 2008 Op deze extra ALV waren 40 leden/ouders jeugdleden aanwezig en 4 bestuursleden. Positieve opkomst waardoor er ook veel discussie was. Frans Nas vraagt voorafgaand de vergadering het woord. Hij wil graag de club van vier bedanken die de laatste weken veel tijd en energie heeft gestoken in het oplossen van de ontstane trainers perikelen en de consequenties daarvan voor de trainingsinvulling. Gekozen voor praktische oplossingen, ook met dank aan de mensen die de hulp willen bieden, met het streven om voor komend seizoen weer te gaan voor een goede invulling voor alle teams en partijen. Als blijk van waardering voor Annemiek, Bernadette, Pieter en Theo een bioscoopbon, advies om maar te gaan voor een goede lachfilm. Het samenvattende verslag van de 1e ALV wordt besproken en vastgesteld. Op de 2e ALV wordt uitvoerig gesproken over: Vrijwilligerswerk. Aan dit lastige onderwerp wordt de nodige tijd besteed.Het levert geen concrete resultaten op maar is wel meer richtinggevend geworden voor de gedachteontwikkeling mbt vrijwilligerswerk. Geen betaling van vrijwilligerswerk, behoudens vergoeding echte onkosten. Wel instemming om een proef te doen met trainingsassistenten, leeftijdscategorie 1518 jaar. Tav het niet nakomen van vrijwilligerswerk, denk bijv aan het niet opkomen bij zaaldiensten, onvoldoende cursisten voor

scheidsrechtersopleiding, vindt de vergadering een verplichting dan wel werken met sancties nog te onoverzichtelijk. Hetzelfde geldt voor het verplicht stellen van al het vrijwilligerswerk, welke taken zijn er, waar verbind je jezelf als ouder aan. Activiteitencoรถrdinator klinkt mooi maar moet nog beter toegelicht worden. Wat houdt het allemaal in en waar kan men ja/ nee voor kiezen? Bestuur gaat in overleg met en ondersteuning van een paar leden en een ouder, te weten Loes van den Boom,Theo Janssen en Heinz Giesbers, een nieuw overzicht van taken maken, inclusief een schatting van de noodzakelijke tijdsbesteding en de huidige inzet van leden. Uiteraard wordt daarin ook de wenselijkheid en mogelijkheid van een ruimere kostenvergoeding voor alle dan wel bepaalde groepen vrijwilligers nog eens uitvoerig bekeken en benoemd. Op basis van deze inventarisatie zullen uiteindelijk nieuwe voorstellen worden gedaan aan de leden. Scheidsrechterproblematiek. De ALV geeft het bestuur geen concrete handvatten om beleid ten aanzien van verplichte opleiding tot scheidsrechter te ontwikkelen en uit te voeren op dit onderdeel. Betekent wel dat het weer een beroep op solidariteit wordt en dat werkt niet voor en bij iedereen, zo hebben we afgelopen jaren helaas vaak moeten constateren. Willen we blijven handballen dan zullen er elk jaar scheidsrechters moeten worden opgeleid.Het bestuur, zal in samenspraak met de technische commissie en de huidige scheidsrechtersgroep, gaan proberen om met herziene plannen en voorstellen te komen. Zie ook voorgaand onderwerp over vrijwilligerswerk. Voor alle duidelijkheid: ook voorstellen die leiden tot minder plezierige besluiten voor leden en teams worden meegnomen.
Wedstrijdwezen. Hiervoor moet een nieuwe werkgroep geformeerd worden, kortom ook vrijwilligerswerk. Er zal een voorzet worden gemaakt door de huidige leden, in samenwerking met werkgroep jeugd en de technische commissie zal deze voorzet uitgewerkt worden tot een werkplan waarin voorwaarden, taken, team en individuele verplichtingen omschreven worden Over de ontwikkelingen en uitwerking van deze drie onderwerpen worden de komende maanden enkele Handbabbelspecials gemaakt en verspreid. Ballen aankoopplan met borgsysteem. Het voorstel om tot een ballen aankoopplan met borgsysteem over te gaan wordt onvoldoende gesteund door de ALV. Om een en ander toch praktisch op te lossen en aan te pakken is een compacte handleiding in de maak waarin een aantal besluiten worden benoemd en beschreven, indien nodig met toelichting. Bekeken zal worden in hoeverre de vereniging op andere wijze kan ondersteunen en voorzien in de aankoop van ballen met minder investeringsrisico voor de club zelf. Het zal bijvoorbeeld gaan om het vaststellen van een aantal tijdstippen waarop ballen worden aangekocht. Leden die rond die tijdstippen ook een bal willen kopen kunnen dat melden. Gezamenlijke inkoop moet meerwaarde opleveren dwz zoveel mogelijk reductie op het aankoopbedrag per bal. Verder zullen er een set nieuwe, duidelijk te onderscheiden, wedstrijdballen worden gekocht, die ook alleen met wedstrijden gebruikt gaan worden. Er wordt gedacht aan het duidelijk herkenbaar maken van jeugdballen zonder dat dit ten koste gaat van grip en materiaalsterkte. 

Afspraken over gebruik sleutel ballenkist en afspraken over verantwoordelijkheid voor materiaalgebruik, opruimen en controleren worden eveneens opgenomen. Zodra de handleiding gereed is wordt deze opgenomen in de verenigingsklapper. Vaststelling begroting. De begroting was grotendeels al goedgekeurd uitgezonderd de nieuwe contributiebedragen. Na de aanvullende informatie en toelichting hierop van de penningmeester wordt de begroting en de voorgestelde contributiebedragen vastgesteld. Zoals in de vorige ALV al gemeld zal met de tweede incassoronde de verhoging volledig doorberekend in het nog te betalen tweede gedeelte van de contributie. Naar aanleiding van vragen over contributieverplichtingen in het geval van tussentijds stoppen of blessures zal een herziene handleiding binnenkort gepubliceerd worden. Na vaststellen van de begroting wordt een nieuwe kascontrolecommissie benoemd bestaande uit Juul Thijssen en Jos Groenen. Als reserves worden benoemd Bernadette Janssen en Theo Janssen. De nieuwe contributiebedragen voor het seizoen 2007-2008 zijn: Contributies seizoen 2007/2008 Senioren 1e jaar Senioren A-jeugd B-jeugd C-jeugd D-jeugd Mini’s Stickers D-recreanten H-recreanten Kader Ondersteunend

€ € € € € € € € € € € €

179,00 160,00 143,00 123,00 111,00 100,00 60,00 40,00 114,00 92,00 45,00 20,00


Breedeweg: de roots van de handbalvereniging. Wie de historie van onze vereniging een beetje kent weet dat de handbalvereniging oorspronkelijk in 1964 in de parochie Breedeweg is opgericht. Hoewel we in de jaren daarna toch echt een Groesbeekse vereniging zijn geworden is er toch altijd nog wat meer betrokkenheid bij de Breedeweg. Groesbeeks Glorie wil waar mogelijk dan ook graag meewerken aan de organisatie van de feestelijkheden in het kader van het 75 jarig bestaan van de parochie Breedeweg en het gelijktijdig te vieren 50 jarig priesterfeest van pastor Thüring. Jammer genoeg vinden de feestelijkheden en alle activiteiten daaromheen plaats in hetzelfde weekend als dat waarin sporthal Heuvelland zijn 25 jarig bestaan viert, dus in het weekend van 31 mei en 1 juni a.s. Schuiven met datums was helaas niet mogelijk dus moeten we maar zien op welke wijze wij het organiserende feestcomité een handje kunnen helpen. Over de activiteiten en feestelijkheden wordt binnenkort nog volop gepubliceerd maar bijgaand in het kort de belangrijkste zaken. Centraal staat op zaterdag 31 mei een volksfeest op de Breedeweg met een activiteitenparkoers voor de basisschooljeugd en een feestavond voor alle parochianen in de Sleutel. Zondag 1 juni is er een plechtige eucharistieviering in de Sint Antoniuskerk met later die dag nog een receptie voor de jubilerende parochie en pastor. Groesbeeks Glorie neemt deel aan de bijeenkomsten van het organisatiecomité en zal waar mogelijk een bijdrage leveren zonder ons eigen jubileum , per slot van rekening sporten wij ook 25 jaar in de sporthal, in en om sporthal Heuvelland tekort te doen. Over ons jubileum in de sporthal elders meer informatie.
Bouwplan nen of of verbouwen? verbouwe n? Bouwplannen Laat de contro le en ins pectie ove r aan een bouw kundige met kennis van zake. Laat de controle en inspectie over aan een bouwkundige met kennis van zake. Voor uw Bouw technokeuringe n voor aan - en verkoop Voor uw Bouwtechnokeuringen voor aan- en verkoop EPA -adv iezen en Energie -certificaten EPA-adviezen en Energie-certificaten Opleverkeu ringen Opleverkeuringen Bouwbeg eleiding Bouwbegeleiding Scr eening bouwbe stek bouwbestek Intere ssan te aan biedin gScreening voor huis eigena ren die verbouwpla nnen hebben in Interessante aanbieding voor huiseigenaren hebben in een wo ning van 30 a’ 40 jaardie oudverbouwplannen !!!!!!! een woning van 30 a’ 40 jaar oud !!!!!!! K ees N edere nd 024 3973658 mob. 06 25064562 of f ax 024 3978119

Kees Nederend 024 3973658 mob. 06 25064562 of fax 024 3978119

Dorpsstraat 14 6562 AB Groesbeek 024 397 89 75 Winkelcentrum 10 6581 BW Malden 024-3573528


Cranenburgsestraat 33, 6561 AM Groesbeek, tel. 024 3976666


Op de bank bij Thea Schoofs “Op de bank bij.......” is een terugkerende rubriek in de S’ Mieters. De redactie nodigt zichzelf uit bij mensen binnen en buiten de vereniging die zich sterk verbonden voelen met Groesbeeks Glorie. Dit kunnen trainers, coaches, andere vrijwilligers, sponsors, leden en oud leden zijn. Mocht in de vorige S’ Mieters Cees Arts het woord voeren, nu is het de beurt aan Thea Schoofs

Personalia: Naam: Thea Nillessen - Schoofs Functie(s) Groesbeeks Glorie: Penningmeester, bestuurslid, begint nu ook met het medeorganiseren van de geraniumactie Geboren op: 25 juni 1967 Getogen te: Groesbeek, Breedeweg Werk: Financieel administratief medewerkster bij Hopmans & Associés advocaten Hoe ben je bij Groesbeeks Glorie terecht gekomen? In klas 5 van basisschool de Breedeweg kwam toendertijd Jos Groenen iets vertellen over het handballen en over Groesbeeks Glorie. Ik was een jaar of 10 en samen met een aantal meiden uit de klas zijn we met handballen begonnen, we trainden in de gymzaal van de Breedeweg. In welke teams heb je allemaal gehandbald? Ben begonnen bij de aspiranten, tegenwoordig heet dit de C-jeugd. Vandaar uit naar de junioren en uiteindelijk naar dames 1. In totaal heb ik 12 jaar gespeeld in dames 1 en ben een keer kampioen geworden. Na de geboorte van mijn dochter Marije ben ik in dames 2 gaan spelen, de combinatie van in de weekenden spelen en het moeder zijn viel niet goed te combineren en daarom ben ik na een jaar bij de recreanten gaan handballen. 12

Nooit meer weggegaan bij Groesbeeks Glorie, waarom? Het handbal spelletje blijft leuk en ook de contacten die ik door de jaren heen heb opgedaan binnen de vereniging zijn me veel waard. Het dames 1 team waarmee we lang geleden kampioen werden vormt nu het team recreanten 1. Het is een hechte groep en altijd erg gezellig. Welke taken heb je allemaal verricht bij Groesbeeks Glorie? Ik ben begonnen als hulptrainer bij Cees Cornelissen en vandaar uit ben ik lange tijd trainer en coach geweest van de jeugdteams van meiden van 13 tot 15 jaar. Ik heb de opleiding gevolgd voor jeugd- en seniorentrainster. Toen der tijd gaf ik twee keer per week training, trainde zelf twee keer in de week en in het weekend coachte ik een team en speelde met mijn eigen team; een behoorlijke drukke periode dus. Daarnaast


zat ik ook in de werkgroep jeugd en technische commissie. Vanuit de werkgroep jeugd organiseerden we het jeugdkamp en andere jeugdactiviteiten. Nu ben ik penningmeester bij de vereniging en verzorg momenteel samen met Bernadette en Theo de training van dames 3 en recreanten 1 en 2. Wat is er zo leuk aan training geven? Ja ik weet het niet precies maar ik denk dat het altijd leuk is om iemand iets te leren wat je zelf ook graag doet. Handbal kan een heel simpel spelletje zijn dus moet je het ook niet te moeilijk maken is mijn opvatting. En leuk is natuurlijk als datgene wat je traint ook in de wedstrijd naar voren komt. Hoe ben je er toe gekomen om de taak van penningmeester op je te nemen? Ik ben een tijd lang voorzitster geweest van de werkgroep jeugd, op een gegeven moment is het dan tijd voor iets nieuws. Henk Thijssen gaf aan dat hij wilde stoppen met zijn taak als penningmeester van Groesbeeks Glorie en ik zag het wel te zitten om deze taak over te nemen. De verrichtingen die je doet als penningmeester passen bij mijn werk en het fijne van deze taak is dat ik zelf kan bepalen waneer ik wat doe. Wat vindt het thuisfront van je taken bij Groesbeeks Glorie? Marcel heeft er geen moeite mee maar hij is er ook aan gewend dat ik verschillende taken bij Groesbeeks Glorie vervul en dat dit tijd kost. Sinds de geboorte van Marije ben ik wel gestopt met het geven van jeugdtraining. Tussen 18:00 en 20:00 uur is het altijd spitsuur thuis dus is het trainen van bijvoorbeeld de jeugd niet meer haalbaar.

Hoe bevalt het je bij Groesbeeks Glorie? Erg goed en ik denk dat over het algemeen ook alles prima loopt binnen Groesbeeks Glorie. Soms denk ik wel eens, dit of dat hadden we achteraf beter anders kunnen doen, maar dat hou je toch. In de afgelopen periode zijn we gestart met een herindeling van taken binnen Groesbeeks Glorie en dit is een goede zaak. Wat betekent Groesbeeks Glorie voor jou? Een leuke en gezellige vereniging. Zoals toen de C2 kampioen werd, de hal zat vol met Groesbeeks Glorie fans en dat is leuk om te zien. Nu handbalt Marije en dat is natuurlijk ook erg leuk. Andere hobby’s? Probeer samen met een vriendin 1x per week te gaan wandelen en sudoku vind ik erg leuk om te doen. Wat we tot slot nog willen weten..... Veel gelezen tijdschriften? Libelle, Margriet en VT wonen. Laatste boek? Dat is te lang geleden, nu af en toe een romannetje. Laatste film? Ook te lang geleden. We gaan wel regelmatig naar de schouwburg.

13


Voorspelling:

Als ik kijk naar de senioren dan moeten we proberen om te promoveren en in de 1ste klasse terecht te komen, ik denk dat dit ook zeker moet lukken als ik naar de jeugd kijk want daar zit echt wel toekomst in. De kwaliteit binnen de vereniging wordt steeds beter.

Reactie van Thea op de stelling van Cees� morgen is het zondag�:

Het zou fijn zijn om iedere dag een zondag gevoel te hebben, maar dit lukt helaas niet altijd. Maar als je de dingen blijft doen die je leuk vindt dan hou je wel een zondag gevoel.

Stelling van Thea:

Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.

Nieuw

14

hand

balki

d !!


Accountants Acc ountants en en Belastingadviseurs Belasti ngadviseurs Voorad advies en begeleiding begeleiding bij Voor vies en bij uw uw ondernemersprestatie ondernemersprestat ie Mr.Frankenstraat Mr. Frankenstraat 88-90 88-90 Nijmegen N ijmegen Telefoon024-3605599 024-3605599 Telefoon

Autoruit stuk? Bel 0800-0828 Autotaalglas Nijmegen Holtakkerweg 1 Tel. 024-3445566 24 uur per dag, 7 dagen per week


Hulsbroek 36 6562 JH Groesbeek Tel. 024-3972176


25 jaar sporthal Heuvelland Dit jaar bestaat sporthal Heuvelland 25 jaar en men wil dit gaan vieren met alle sporters van Heuvelland. De hoofdgebruikers van de sporthal n.l. De handbal, korfbal, volleybal, badmintonvereniging en de bond van ouderen, is gevraagd om dit evenement mede te organiseren. Het evenement vindt plaats in het weekend van 31 mei en 1 juni, in en rond Heuvelland. Het thema van dit weekend is gezondheid en sporten. In de sporthal is een gezondheidsmarkt waar ook een fitheidstest wordt afgenomen. Deze test is bestemd voor de A-junioren en senioren leden van de diverse verenigingen. Je kunt aan de test meedoen door het inschrijfformulier in te vullen en tijdig in te leveren. Het sportieve gedeelte vindt plaats op het parkeerterrein van Heuvelland. Op zaterdag en zondag wordt hier een beach meerkamp georganiseerd. De meerkamp bestaat uit handbal, volleybal, korfbal en badminton. Op de zaterdag wordt er gespeeld door meisjes en jongens t/m 15 jaar en door senioren 50+, De zondag is gereserveerd voor meisjes en jongens van 16 t/m 18 jaar en volwassenen vanaf 18 jaar. Noteer deze data vast in je agenda. Verdere informatie en uitnodiging voor deze meerkamp volgt via de coaches. Wij als handbalvereniging moeten tijdens dit weekend zorgen voor scheidsrechters, en voor begeleiding bij de fitheidstest. Het helpen bij de fitheidstest houd in bloeddruk meten, formulieren invullen e.d.., dus je hoeft geen dokter te zijn of geneeskunde te hebben gestudeerd om te helpen.

Wie zou willen mee helpen? Je kunt je aanmelden bij Geert Lamers. Tel: 024-3976762, of e-mail g.lamers@wanadoo.nl

17


Sporter van Heuvelland, Hoe is het gesteld met jouw conditie ? Sportcomplex Heuvelland, de grote trekpleister voor sportend Groesbeek, bestaat 25 jaar. Dit wordt groots gevierd op 31 mei en 1 juni 2008. Tijdens dit festijn, waar niet alleen gesport gaat worden, is er de gelegenheid voor alle volwassen sporters van Heuvelland om je conditie te testen. Gemeten wordt: bloeddruk, longfunctie, lengte gewicht en vet, kracht, sprong kracht, balans en lenigheid en uithoudingsvermogen. Na deze test is er de gelegenheid om de resultaten met de dan aanwezige sportarts na te bespreken. Deze test die ongeveer één uur duurt is eenmalig en geheel gratis! Binnen in de sporthal is er de gezondheidsmarkt met veel aandacht en informatie over gezondheid, met name eten en bewegen. Er komen kraampjes voor belanghebbende organisaties en verenigingen. Buiten wordt een grote zandbak aangelegd waar jong en oud aan wedstrijden en demo’s kunnen deelnemen. Tussendoor worden er regelmatig demonstraties gegeven van diverse sporten. Ben je nieuwsgierig naar de stand van jouw conditie? Schrijf je dan in voor de test. Vul de onderstaande gegevens in en stuur deze naar : Geert Lamers, Hemeltje 4, Groesbeek. Tel: 024-3976762 Of e-mailen naar: g.lamers@wanadoo.nl. Inleveren voor 31 maart 2008. naam: ………………………………………………………………q

Man

q Vrouw

voorl. …………………roepnaam: …………………………………….................. adres: ………………………………………………………………………………… postcode en woonplaats: …………………………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………………………. telefoonnr: ………………………………………geb.datum: ………/……../………… speelt bij vereniging/groep:…………………………………………………………… wil getest worden op;

q zaterdag 31 mei

q tussen 11.00 en 13.00 uur

q tussen 13.00- 16.00 uur

q zondag 1 juni

q tussen 11.00 en 13.00 uur

q tussen 13.00- 16.00 uur

18


C2 kampioen, kampioen, kampioen Zondag 17 februari zijn wij meiden van de C2 kampioen geworden. We moesten tegen AAC en stonden in de eerst minuut al met 1-0 achter, we dachten dat het nog spannend zou gaan worden maar dat werd het toch niet want we hebben uiteindelijk met 19-5 gewonnen. Na alle felicitaties gingen we naar de kantine, en hadden we Daar kregen wij vesten, gesponsord door Kees Nederend. Ook hebben wij een medaille ontvangen, deze werd uitgereikt, door de burgemeester van Groesbeek en zijn assistente Lisa (zus van Paula). Daarna zijn we op de platte kar door het dorp en de Horst gereden. Weer terug in de kantine hebben we nog friet met iets erbij gegeten. Helaas was het feest daarna afgelopen.

feest.

Bij deze willen wij nog alle teams bedanken voor de leuke cadeautjes en aanmoedigingen vooral ook onze trainers Cees en Lisa.

Groetjes C2

Brigit, Kim, Paula, Marlinde, Nina, Mara, Jamie, Fenna, Laura N., Laura E.

19


Hoi allemaal. 17 februari was een spannende zondag voor ons.

De kampioenswedstrijd........... Veel familie en bekenden op de tribune om ons aan te moedigen, want omdat we vorige keer tegen AAC gelijk gespeeld hadden dachten we dat het nu weer een spannende wedstrijd zou worden. Nou mooi niet, het was een makkie want we wonnen met 19-5, en dus waren we nu al kampioen. Natuurlijk stond er een platte versierde kar klaar en hebben we een rondje Groesbeek gedaan. Van onze handbalburgemeester Jos Groenen was er een speech en een medaille en ook van andere teams kregen we felicitaties.Samen met onze ouders en trainers hebben we gefeest bij Toon in de kantine,daar was het extra voor ons versierd met ballonnen en slingers. We hebben allemaal een kampioensvest gekregen dus jullie zien ons nog weleens hiermee lopen. Iedereen bedankt die deze kampioensmiddag voor ons zo leuk heeft gemaakt. En natuurlijk Lisa en Cees die ons trainen en Pieter en Gerry die ons iedere wedstrijd coachen. Veel groetjes en misschien volgend seizoen weer kampioen!!!!!!!!!!!!!!!!!! Laura Ebbers C2 20


Ambachtsweg 8a,8a, Am ba c ht sw eg Groesbeek Gr oe s beek Tel.: 024-3975797

Te l.: 0 24-3975 797

J.Kosman tuinmachines Cranenburgsestraat 140 6561 AS Groesbeek Tel: 024-3974658

HONDA: Gazonmaaiers, Tuinfrezen, Waterpompen. STIHL: Kettingzagen, Bosmaaiers, Bladblazers, Hogedrukreinigers, Veiligheidskleding.

Ook voor reparatie en onderhoud staan wij voor U


Dames 2 Terwijl ik dit stukje type zijn de eerste kampioenen alweer bekend, meiden van de C2 Proficiat. Toch begint het bij de dames van dames 2 nu al wel te kriebelen, want als de eerste kampioenen bekend zijn, betekent dat ook dat het einde van de competitie alweer aanbreekt, helaas. Maar niet getreurd, dames 2 heeft nog een aantal wedstrijden te gaan, en daarbij kunnen ze alle punten nog goed gebruiken om klasse behoud te kunnen bewerkstelligen. Dit omdat dames 2 dit seizoen een heel wisselvallig seizoen heeft gespeeld en nu op de tiende plaats staat, met maar 4 punten verschil met de nummer laatste. Aan het begin van de competitie hebben we als team samen met de coach een aantal afspraken gemaakt, zoals iedere wedstrijd gemotiveerd spelen, voor iedere bal willen gaan, als team er staan en ga zo maar door. Toch valt het, zoals we de afgelopen maanden gemerkt hebben, niet altijd mee om je aan alle afspraken te houden. Al lijkt het zo simpel. We kunnen het ons zelf zo lekker moeilijk maken en gaan in plaats van tegen de tegenstander tegen ons zelf en of de scheidsrechter spelen. Maar we lijken de ommekeer gehad te hebben en zullen voor de laatste paar wedstrijden alles op alles zetten om het seizoen toch nog goed af te kunnen sluiten. Al wordt het moeilijk, daar we de nummer 1,2 en 4 nog op bezoek krijgen, maar we zullen voor ieder punt gaan vechten en tegen onze directe concurrenten zullen we zeker toeslaan.   Naast al het bovenstaande hebben er binnen het team het afgelopen seizoen nog wat veranderingen plaatsgevonden. Loes heeft ons aan het begin van het seizoen verlaten om haar kwaliteiten in dames 1 te laten zien. Marjolein heeft er helaas voor gekozen om te stoppen, waardoor Nicolien haar plaatsje heeft over kunnen nemen. Verder zijn wat verschuivingen geweest met de keepers. En Mieke heeft het spelen toch boven het keepen verkozen en kwam zo dus ook ons team versterken. Naast al deze wisselingen zijn er nog wat verschuivingen geweest met de trainers en ook bleef ons team niet vrij van blessures. Maar in deze situaties hebben we altijd een beroep kunnen doen op de meiden van de A/jeugd, meiden bedankt!!! Het blijkt wel, dames 2 laat zich niet zomaar uit het veld slaan. En met Pieter als vaste waarde langs de lijn en alle gezelligheid voor tijdens en na de wedstrijd zal dames 2 toch proberen om het wat turbulente seizoen goed af te sluiten. Bij deze wensen wij iedereen nog een goede afsluiting van het seizoen en laten we allemaal een voorbeeld nemen aan de C2!!   Groetjes Dames 2

23


Spaar munten bij de spaaractie van Cafetaria Rikken! Cafetaria Rikken op de Breedeweg bestaat 50 jaar en heeft daarom een spaaractie bedacht om de verenigingen en clubs in Groesbeek te steunen. Elke 5 euro die je bij Cafetaria Rikken besteed is een munt waard. Deze munt stop je in de buis van onze vereniging. Deze buizen zijn in Cafetaria Rikken zelf te vinden. Voor iedere munt in de buis krijgt de vereniging 0,10 euro. Het totale bedrag wordt op het einde van de actie aan onze handbal vereniging geschonken. Deze actie gaat in op dinsdag 12 februari en duurt 50 werkdagen.

Dus ga allemaal naar cafetaria Rikken en spaar munten voor

Groesbeeks Glorie! 2


Jeugd carnaval Groesbeeks Glorie in samenwerking met Rood-Wit In Groesbeek wordt de carnaval uitbundig gevierd en dus ook door de jeugd van Groesbeeks Glorie. Voor de vierde keer op rij organiseerde Groesbeeks Glorie voor haar jeugdleden in samenwerking met Rood-Wit een gezellige carnavalsavond. Op vrijdagavond 25 januari werd de jeugd rond 18:00 uur verwelkomd in de kantine van Rood-Wit. Mooi verkleedde meiden en jongens druppelden de kantine binnen. Jammer dat er weinig jonge jeugd was, waar de avond uiteindelijk toch voor bedoeld was. Een complimentje voor onze A-1 jeugd die deze avond weer de jury vormden en onze B2 die bijna voltallig aanwezig was! Alaaf! Naast de andere jeugdleden van Groesbeeks Glorie waren ook de kinderen van leden van Rood-Wit uitgenodigd. Goed ingestudeerde optredens van onder andere de Kwaakers met “TattooTattoo”, de waskniepers met “‘ t is carnaval” en de meiden van de Beukers met het lied “verkleed je maar” kwamen voorbij en natuurlijk ontbrak de polonaise niet. Gelukkig was er ook tijd voor een drankje, aangeboden door RoodWit. Na de pauze werd de avond vervolgd door een gastoptreden van de Niksnutters met hun kids. Rond 19:30 uur kwam de jury met de uitslag van de avond en werden de mooiste verkleden van deze avond in het zonnetje gezet. Voor de jury was het niet makkelijk om een winnaar aan te wijzen maar uiteindelijk gingen de Waskniepers er met de eerste prijs vandoor. De avond ging snel voorbij en rond 20:00 uur ging iedereen weer tevreden naar huis.

25


Hulsbroek Hu lsbr oek 15 6562 G r oesbeek 6562JG JG Groesbeek tel. 024-397 57 57 00 00 tel. 024-397


Hierbij de nieuwe shirt en truien sponsors

27


Marco Mar c o Ariaans A ria a ns Generaal G en eraalGavinstraat G a vi n str a at142, 1 42, 6562 6 56 2 MMN N GGroesbeek r oes be ek Tel.: 024-3975182 T el.: 02 4 -3 97 51 82

Mob.: Mo b.: 06-25047018 0 6-25 04 70 18

Fax: 024-3977789 F a x: 0 24 -3 97 77 89


Hallo allemaal In het vorige stukje van de ’s Mieters was te lezen dat Ingrid en Manon bij ons in het team zijn gekomen. En dat zij het nu zonder hun “Mutti’s” als coach zouden moeten doen. In de tussentijd kon één “Mutti” (Bernadette) het coachen niet loslaten en is als coach bij ons in het team gekomen. Zij was niet de enige die de gezelligheid van het handbal miste, ook Loes van den Boom is weer terug in het team als coach. Beide zeggen ze dat ze het coachen alleen tot het einde van dit seizoen doen, maar daar willen wij helemaal niets van horen. Wij hopen allen dat ze volgend jaar weer gezellig meegaan naar onze wedstrijden! Dit geldt niet alleen voor de coaches, maar ook voor onze keepster Sonja Hopmans-Janssen. We zullen beide achternamen maar noem, dit om thuis conflicten te vermijden :-) Op dit moment zijn we jammer genoeg alweer over de helft van het seizoen. (Zo, een seizoen is veel te kort en gaat veel te snel) We staan op dit moment op een zesde plek. De afgelopen wedstrijden waren erg zwaar, tegen alleen maar teams van de hoogste regionen. Gelukkig wil dat de pret die we hebben binnen ons team niet drukken. Zo hebben we pas geleden ons team uitje gehad! Het was weer raden en zoeken, want we kregen niets te weten over de locatie. Totdat Jo de plaats en straatnaam bekend maakte;)! Tjsa, met internet en wat gezoek kom je er ook achter! We gingen Tapas maken! Eenmaal aangekomen bij de locatie kregen we eerst nog een heerlijk zelfgemaakt drankje.. ZONDER alcohol!;) Haha, tjsa er waren toch echt nog mensen die terug moesten rijden.. Nadat we groepjes gemaakt hadden gingen we aan de slag, we kregen nog uitgebreide informatie over hoe we de tapas moesten maken. Je leest namelijk EERST de beschrijving, daarna begin je. Ag, toch dacht een van ons dat het niet uitmaakte of je nou alle creme fraiche er in 1x in doet, of dat je ook wat bewaard voor erboven op;)! ( Ik zal geen namen noemen..;)! Verder smaakte de Tapas erg goed en hebben we onze kookkunsten laten zien! Als afsluiting nog een leuke foto? Tjsa, zullen we daar maar niets over zeggen;)! Haha!

Ons uitje was weer een succes, bedankt Jo en Martine! We kunnen weer op en top de competitie aan en zijn zeker van plan om de komende punten binnen te halen.. We gaan ons best doen! Groetjes, Loekie en Ankie Dames 1 29


Van Jeugd tot Senior In deze S’ Mieters de rubriek “van Jeugd tot Senior”. In elke S’ Mieters gaan we in gesprek met een jeugd- en seniorspeler of speelster en laten ze een reactie geven op een aantal vragen en stellingen. Deze S’ Mieters zijn het Juul Thijssen en Willeke lamers die we eens wat vragen voor gaan leggen.

Even voorstellen: Naam: Willeke Lamers Geboorte datum: 13 maart 1994 Opleiding/werk: Montessori College Groesbeek Hobby’s: Handballen, buiten spelen, computeren, TV kijken

Naam: Juul Thijssen Geboorte datum: 13 januari 1983 Opleiding/werk: Belastingadviseur Hobby’s: Diverse sporten, lezen en uitgaan met vriendinnen

Lid van Groesbeeks Glorie vanaf? Willeke: Volgens mij ben ik nu 5 jaar lid, dus vanaf 2003. Juul: Als ik me het goed kan herinner dan ben ik in 1995 bij de club gekomen. Team? Willke: B3. Juul: Dames 2. Andere sporten die je beoefend hebt? Willeke: Zwemmen en nu dan handballen. Juul: Ik heb verschillende sporten beoefend en momenteel doe ik dat nog steeds. Zoals ballet, spinning, aerobic en verschillende activiteiten op de sportschool. Hoe is het gekomen dat je bent gaan handballen? Willeke: Het leek me een leuke sport en mam handbalde ook. Juul: Via het schoolhandbaltoernooi ben ik bij Groesbeeks Glorie terecht gekomen. Vond het toen erg leuk en zodoende begonnen met handballen.

31


WOLLENBERG SPORT Voor uw sportartikelen, schoenen en kleding. Kloosterstraat 3a, 6562 AT Groesbeek Tel: 024-3971073


Wat vind je leuk bij Groesbeeks Glorie? Willeke: Vind het leuk dat je bezig bent met sporten en daarnaast vind ik het team erg leuk. Ik heb in verschillende teams gespeeld maar het is eigenlijk altijd leuk. Juul: De gezelligheid en de sfeer binnen de vereniging, bijvoorbeeld de donderdagavond in de kantine. Daarnaast natuurlijk het handbal spelletje. Zijn er ook dingen die je niet zo leuk vind bij Groesbeeks Glorie? Willeke: Nee, nou ja misschien de geraniumactie, vind dit een beetje een saaie actie. Juul: Ja, het fluiten van wedstrijden als scheidsrechter. Kan niet precies uitleggen waarom maar misschien wel omdat je er zo onzeker van wordt mede door al het commentaar dat er gegeven wordt door de toeschouwers. Trainen of wedstrijd? Willeke: Allebei even leuk. Juul: Wedstrijd, dat is het spelletje en daarom handbal ik. Wat vind je van je trainer en je coach? Willeke: Onze trainer is Dick en daar leren we heel veel van. Als coach hebben we Hans en daarnaast is er nog Frans die het wisselen van de speelsters regelt. Beide zijn heel erg aardig. Juul: Coach is Pieter en de trainingen worden verzorgd door Dick en Loes. De trainingen zijn erg leuk, actief en hebben altijd voldoende afwisseling. Onze coach is een beetje een vervelend mannetje (Pieter zit erbij), nee Pieter staat goed in de groep, is erg positief en erg prettig in de omgang. Wie zou je een pluim willen geven binnen de vereniging en waarom? Willeke: De persoon die Groesbeeks Glorie heeft bedacht omdat het zo’n leuke vereniging is. Juul: Iedereen die betrokken is geweest bij het oplossen van de conflict situatie die enige tijd geleden speelde. Maak de volgende zin af “Ik zou stoppen met handballen als..” Willeke: Als ik nog een keer door mijn enkel ga. Dit is al vaker gebeurd en is echt niet leuk. Juul: Als ik het lichamelijk niet meer zou kunnen, bijvoorbeeld door blessures. Is er nog iets dat je kwijt wilt aan het einde van dit gesprek? Willeke: Dat ik mijn team heel erg leuk vind. Juul: Dat ik hoop dat we met dames 2 in deze klasse mogen blijven handballen en dat er binnen de vereniging mensen bereid blijven om scheidsrechter te worden.

33


Groesbeeks Glorie blijft bloeien.

En hoe.., door de al jaren bekende geraniumverkoopactie door al onze spelende leden en recreanten. Voor de jeugdleden is er een extra “competitie-element”; wie de meeste geraniums verkoopt dingt naar een leuke prijs. We hopen dat ook dit jaar de aktie weer een groot succes mag worden en danken eenieder nu alvast voor zijn/haar inzet. Met Handbalgroeten, De Financiële Commissie


Groesbeek-Millingen aan de Rijn Groesbeek -Millingen aan de Ri jn

Telefoon: (024) 3995111 Telefoon: (024) 3995111

E-mail:info@groesbeek.rabobank.nl E-mail:inf o@groesbeek.r abobank.nl

Hoofdvestiging: Wijchen: 6604 024 3454444 024 Hoofd v est iging: W ijchen:Bijsterhuizen Bi jsterhu iz 30-03 en 30 -03 6 604 LP L P T Tel. e l. 02 4 - -3454 4 44 FaFax x 024 – 3–43454449 544 4 9 Uden: 37a3 7a 5406 0413-247184 Ude n: Vluchtoord V luchtoord 54 0 6XP X P TTel. el. 0413 -2 47184 Ni jm eg en: Her togstraat 65 11 SE S E T eTel. l. 024 -3 2241 2 1 Nijmegen: Hertogstraat 10210 2 6511 024-3224121 Oss: K a nts ing16d e l 1 6d 5349 5349 AJ AJ T Tel. el. 0412 -6 1455 9 Oss: Kantsingel 0412-614559


Gedragscode Groesbeeks Glorie In bestuur en werkgroepen is fair play in het veld en sportief gedrag buiten het veld en op de tribunes al een aantal keren onderwerp van gesprek geweest. Verschillende incidenten, vorig seizoen maar helaas ook weer dit seizoen, doen de naam van onze vereniging geen recht en goed. Opmerkingen uit de eigen scheidsrechtersgroep en signalen van supporters daarbij gevoegd maken duidelijk dat het tijd wordt om met elkaar een aantal nieuwe gedragsregels af te spreken.Groesbeeks Glorie wil op eigen wijze inspelen op de landelijke SIREcampagne “Geef het kind zijn /haar spel terug”. Voor onze club willen wij die slogan breed vertalen in “Geef iedereen weer plezier in handbal” waarbij iedereen staat voor de speelsters, coaches, scheidsrechters, zaaldiensten en supporters. Onze slogan zal uitgewerkt worden in een aantal concrete middelen maar vooral in een serie afspraken met leden, teams, coaches en supporters Afspraken, besluiten en regels worden vastgelegd in: - Teamafspraken lijst - Teamcaptain instructie - Coachinstructie boekje - Supportersgedragsregels - Zaaldiensthandleiding - Scheidsrechtersbegeleiding/ instructie - Huishoudelijk clubreglement

Middelen die we willen gaan gebruiken om een en ander na te leven en te stimuleren: - flyers - posters - supportersgedragreglement - lastig gedrag afspraak met halbeheerder - artikelen en columns in clubblad/ op de website - af en toe life commentaar bij een wedstrijd

Verder willen we bekijken of het mogelijk is om een eigen Fair Play competitie /waardering te ontwikkelen voor onze teams of individuele speelsters. “Geef iedereen weer plezier in handbal” zal komend seizoen onze slogan worden in woord en daad. Pas als er binnen een vereniging weer op positieve wijze gesport en gereageerd wordt op sport mag je van leden verwachten dat ze zich ook op andere wijze durven en willen inzetten voor de vereniging. Zal niet voor niets zijn dat er landelijke campagnes nodig zijn om iedereen weer met plezier te laten sporten. Ook genoeg heeft van de onsportieve reacties, het negatieve commentaar, de scheldpartijen op een scheidsrechter, het provocerende gedrag van een coach of nog andere vervelende zaken? Laat het ons weten en help een handje mee om onze slogan ook in praktijk te brengen.

37


Verjaardagskalender

Schoofs-Delleman Schuivens Nas Boom Meeussen Lamers Loeffen Thijssen Marwijk Coenen Eeren Janssen Jacobs Hagemans Jong Jong Hexspoor Pouwels Hulsen Kosman-Hubers Lamers Bruin Janssen Snippe Sanders Giesbers Lamers Schouwer - Poelen Verhoeven Nijs 38

HENNY LOEKIE MANON LOES van den JANNE WILLEKE RENEE HENK MARGOT van DORISSA LINDA KYLIE RENSKE MYRTHE ANNE de JOLANDA de YVETTE CHANTAL DAPHNE JOSE MARJOLIJN MAUD de BRITT MONIQUE MARA LISE MONIQUE LENY de KIMBERLY DANIELLE de

05-03-1955 07-03-1989 08-03-1992 10-03-1962 11-03-1998 13-03-1994 13-03-1990 14-03-1944 15-03-1984 16-03-1991 16-03-1990 19-03-1999 21-03-1989 23-03-1990 26-03-1995 26-03-1966 31-03-1956 05-04-1998 07-04-1994 08-04-1955 09-04-1992 11-04-1991 11-04-2000 14-04-1971 16-04-1996 17-04-1992 17-04-1989 19-04-1961 19-04-1992 22-04-1994


Ariaans Jacobs Kuijpers Peters Kersten Sillessen Groenen Cillessen Rieken Derks-Prinsen Nillessen Lorijn Lamers-Janssen Thijssen Bilkiq Lorijn-Kersten Janssen Lorijn Buitelaar Derksen Snel Peters

JENNIFER BABET THIJS DIEDE DEMI BRITT JOS JANINE LINDA IRMA FROUKJE JADE de MARIJKE MAAIKE ANITA MIRANDA de ANNEMARIE ESMEE de KARIN PAULINE MARLINDE AMBER

25-04-1994 27-04-1991 27-04-1998 27-04-1995 01-05-1998 03-05-1990 04-05-1956 05-05-1978 06-05-1988 07-05-1965 09-05-1973 10-05-1997 12-05-1959 14-05-1997 20-05-1993 22-05-1968 24-05-1963 25-05-1992 28-05-1990 28-05-1969 28-05-1995 31-05-1996

39


smieters nr2 2012  

Clubblad handbalvereniging Groesbeeks Glorie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you