Page 1

Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium

Schoolgids 2010-2011


Eigentijds eigenwijs …

Inhoud

Welkom in onze schoolgids 2010-2011. Ons nieuwe thema ‘Eigentijds eigenwijs’ siert het omslag van deze editie. Waarom wij dit thema kozen? Het is waar het Bonhoeffercollege voor staat: een eigentijdse school die op eigen wijze invulling geeft aan onderwijs met kwaliteit.

Voorwoord

2

Karakter en Cultuur Signalement van scholengemeenschap het Bonhoeffercollege Missie Het Bonhoeffercollege is een oecumenische school D. Bonhoeffer, onze naamgever en inspirator De drie V’s De veilige school SVOK-deelname voor bestuurlijke continuïteit

4

School en Contact Schoolleiding Afdelingsleiders Receptie en administratie Advisering en begeleiding studie- en beroepskeuze Begeleiding dyslexie Begeleiding psychosociale problemen Zorgcoördinatie Vertrouwenspersonen Vakanties en feestdagen Lestijden Over lesuren, pauzes en verzuim Gebouw en uitrusting Bereikbaarheid Ook goed om te weten Wat kost school - (Vrijwillige) ouderbijdrage en leermiddelen - Welke leermiddelen zijn gratis - Wat dient u zelf aan te schaffen - Schoolverklaring - Tegemoetkoming studiekosten - Ongevallenverzekering en eigendommendekking

8 8 8 8

In deze schoolgids vindt u alles wat u moet weten over het Bonhoeffercollege. U leest over onze schoolcultuur, ons onderwijs, onze begeleiding, onze resultaten. Maar bovenal proberen we duidelijk te maken dat we een school zijn waar veel te beleven is voor leerlingen. Een school ook die leerlingen stimuleert tot leren. En dat in een plezierige sfeer en in een veilige omgeving. Het Bonhoeffercollege wil een school zijn waar u ook als ouder of verzorger gemakkelijk en graag binnenstapt.

2

Ons modern en goed uitgerust schoolgebouw biedt leerlingen een veelheid aan mogelijkheden voor studie en recreatie. Uw kind komt in het eerste (brug)jaar in de kleinschalige omgeving van de brugklas. Dat is veilig, rustig en beschermd. Zo kan uw kind wennen aan de middelbare school. Vanaf de brugklas begeleiden wij uw kind bij de groei naar zelfstandigheid. Ons uitgangspunt daarbij is dat verantwoordelijkheid nemen voor jezelf pas echt goed gaat als je ook solidair bent met de ander. Daarom is er in ons onderwijs ruimte voor levensbeschouwing en oefenen in maatschappelijke verantwoordelijkheid. Iedereen op het Bonhoeffercollege zet zich elke dag weer in voor goed onderwijs. De resultaten van onze inspanningen ziet u terug in de beoordeling door de inspectie, op de kwaliteitskaart en in ander kwaliteitsonderzoek. Op onze systematische begeleiding kan elke leerling altijd terugvallen. Dat draagt mede bij aan onze resultaten. Kijk voor actuele informatie op onze website: www.bonhoeffer.nl. U wilt meer weten? Wij staan u graag te woord. mw. M.M.T. Nievelstein Rector

5 6 6 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11

Kennis en Vorming Doelen Onderwijsaanbod Brugklas Toelating Brugklas Onderbouw Mavo Tweede Fase Periodiseren Keuzewerktijd Internationalisering Schoolstructuur Lessentabel Brugklas Buitenschoolse activiteiten Lessentabel mavo Lessentabel havo Lessentabel vwo Plusactiviteiten Feesten en klassenavonden

12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17

Zorg en Begeleiding Contactpersonen Rugzakje Begeleiding in de brugklas Huiswerkbegeleiding Afdelingskeuze na de brugklas Studiehulp en verrijking Keuzebegeleiding voor de bovenbouw

18 18 19 20 20 21 22 22

Informatie en Participatie Rapportage Ouders Leerlingen Leerlingenstatuut - Klachtenregeling - Verwijdering en schorsing

23 23 23 24 24 24 24

Normen en Resultaat Normen voor bevordering Berekening eindcijfers Normen mavo, havo, vwo 2 en 3 Instroom leerlingen Door- en uitstroom leerlingen Uitslagen examen

25 25 25 26 27 27 27

Colofon

28

© Bonhoeffercollege. Uitgave augustus 2010. Aan de informatie in deze gids kunnen geen rechten worden ontleend.

3


4

Signalement van scholengemeenschap het Bonhoeffercollege • Middelgroot en overzichtelijk. • Nieuw, vriendelijk, en landelijk gelegen schoolgebouw. • Veilig en gemakkelijk bereikbaar. • Probleemloze aansluiting op de basisschool. • Brugklassen mavo/havo, havo/vwo en een brug+klas voor vwo’ers. • Persoonlijke aandacht en begeleiding voor elke leerling. • Speciale begeleiding voor leerlingen met faalangst of dyslexie. • Aandacht voor orde, regelmaat en een zorgvuldige omgang met elkaar. • Respect voor medemens en natuur vanuit een christelijke achtergrond. • Opvoeding tot verantwoordelijkheid: ruimte voor wie het aankan, steun voor wie nog zelfstandigheid moet leren. • Onderwijsaanbod: mavo, havo en vwo (gymnasium en atheneum). • Hoog onderwijsrendement: goede examenresultaten en een laag percentage zittenblijvers. • Actief met onderwijsvernieuwing, bijvoorbeeld e-learning en een laptopklas in het 2e leerjaar mavo. • Taalonderwijs op hoog niveau: AIM-Frans en Anglia-certificatie.

• Expert in bètavakken: we zijn een Universumschool. • Ervaren docenten en moderne (computer)leermiddelen. • Een afwisselende en stimulerende leeromgeving. De lokalen zijn uitgerust met de modernste middelen. De lesvleugels bij de lokalen zijn computerpleinen waar leerlingen zelfstandig werken. In de mediatheek maakt geschoold personeel de leerlingen wegwijs. • Tweede-faseleerlingen met keuzewerktijd kunnen onder het toeziend oog van onderwijsassistenten studeren in de aula of het stiltelokaal. • Inspirerende werkweken en internationale contacten. • Plusactiviteiten en sport. • Cultuurprogramma met muziek, expressie, toneel, poëzie. • Toegankelijk voor ouders, persoonlijk of via de ouderraad.

Karakter en Cultuur

Karakter en Cultuur

Karakter en Cultuur

5


Het Bonhoeffercollege: • maakt ruimte voor bezinning en verdieping, levensbeschouwing en cultuur; • werkt bewust aan integratie van goed onderwijs, vorming en begeleiding, zodat leerlingen kunnen groeien in zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit; • vindt goede onderlinge verhoudingen belangrijk; • is een school waar iedereen graag komt.

Het Bonhoeffercollege is een oecumenische school

Dietrich Bonhoeffer, onze naamgever en inspirator

De veilige school

Met ‘oecumenisch’ geven we aan dat de school christelijk is, zonder gebonden te zijn aan welke kerk dan ook. Het betekent ook dat het niet gaat om de vrome dingen die iemand zegt, maar om de goede daden die deze persoon doet.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) was een Duits theoloog. Vanwege zijn principiële houding en verzet werd hij door de nazi’s terechtgesteld. Zijn geschriften zijn van buitengewoon belang voor een christelijk geïnspireerde manier van leven. Hij is de inspirator voor onze visie op onderwijs en samenleving.

In het kader van het convenant ‘De veilige school’ zijn met de politie en de gemeente afspraken gemaakt over gedrag op school en zorg voor elkaar.

Dietrich Bonhoeffer. De naamgever van onze school, heeft daar altijd sterk op gewezen. Het is dan ook in zijn geest dat wij vorm geven aan onderwijs en opvoeding van de leerlingen die ons worden toevertrouwd. Zo probeert de school egoïsme en materialisme te bestrijden. Ook staan we voor een zorgvuldige omgang van leerlingen en leraren met elkaar en onderling. Tolerantie, begrip en veiligheid zijn dan de sleutelwoorden. Onze visie op onderwijs staat ook voor de zorg voor de medemens en de leefbaarheid van de wereld in het groot. Die keuze komt naar voren in het schoolleven en niet alleen in lessen levensbeschouwing, vieringen en acties. Het oecumenische karakter van het Bonhoeffercollege is herkenbaar in: • de aandacht voor de denkwereld van Dietrich Bonhoeffer; • onze ID-ruimte; • de jaarlijkse vieringen voor Kerstmis en voor of rond Pasen of Pinksteren; • de momenten van bezinning bij gewichtige gebeurtenissen; • de bijdrage aan acties ten behoeve van de medemens. Ook van leerlingen van niet-christelijke huize wordt verwacht dat zij aan de activiteiten die behoren tot dit deel van het schoolleven deelnemen.

SVOK-deelname voor bestuurlijke continuïteit Het Bonhoeffercollege maakt deel uit van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Andere scholen zijn het Kennemer College in Beverwijk en Heemskerk en het Jac.P. Thijsse College in Castricum. De SVOK heeft als doel voortgezet onderwijs te verzorgen op algemeen bijzondere grondslag. Dat houdt in: algemene toegankelijkheid in en gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke overtuigingen en maatschappelijke stromingen. Zie voor meer informatie de website www.svok.nl

De drie

V’s

Wie binnenkomt door de hoofdingang van het Bonhoeffercollege ziet meteen het portret van Dietrich Bonhoeffer. Naast dat portret, achter een rij zuilen, is de ID-ruimte. Een inspirerende ruimte, die uitnodigt om naar binnen te gaan. ID staat voor ‘identiteit’, maar ook voor ‘idee’. Op de lange, witte wand hangt een rij van twaalf subtiel aangelichte perspex panelen met Bonhoeffer’s biografie, in woord en beeld. Op de donkere linkerwand staan drie woorden in neon: ze vormen de kern van Bonhoeffer’s leven en denken. Die woorden zijn: Vertrouwen Bonhoeffer’s leven, tot aan zijn gewelddadige dood toe, wordt gekenmerkt door een groot vertrouwen: zelfvertrouwen, wat hij bewijst door zijn moed; Godsvertrouwen, wat zich uit in vroomheid en toekomstvertrouwen met hoop op een betere toekomst. Vrijheid Mondige mensen geven zelf vorm aan de wereld. God is er niet als excuus voor de dingen die wij niet weten of kunnen. Verantwoordelijkheid Vrijheid kan nooit zonder verantwoordelijkheid. Voor de wereld en voor de medemens.

Karakter en Cultuur

Karakter en Cultuur 6

Missie

7


School en contact

Bonhoeffercollege

8

Pieter Kieftstraat 20 Postbus 316 1900 AH Castricum Telefoon: (0251) 65 91 19 Telefax: (0251) 65 52 43 Email: info@bonhoeffer.nl Website: www.bonhoeffer.nl

Afdelingsleiders

Vakanties en feestdagen

Brugklas: Mavo2-4: Havo2-3: Havo4-5: Vwo2-3: Vwo4-5-6:

2010-2011

De receptie van de school is geopend vanaf 7.45 uur. De administratie vanaf 8.30 uur. De school is telefonisch bereikbaar tot 16.30 uur.

Advisering en begeleiding studie- en beroepskeuze Decanen: dhr. F.P.M. Bouwens; dhr. P. de Zeeuw Assistent decaan: mw. A. Karten Begeleiding dyslexie Coördinatie: mw. A. Eppinga

Zorgcoördinatie Mw. J.C. Klinkert-Koopmans

Vertrouwenspersonen Mw. J.C. Klinkert-Koopmans Dhr. G.J. Teeuwen Mw. M.S.M.B. Starren

Bij het begin van de schooldag en aan het einde van elke pauze gaat er drie keer een bel: • 1e bel: de docenten gaan naar hun lokalen; de leerlingen wachten in het atrium • 2e bel: de leerlingen gaan naar hun lokaal • 3e bel: de lessen beginnen Tussen de tweede en derde bel zitten drie minuten.

• Geen les op het 7e of 8e uur volgens het rooster? Maak dan toch geen (vaste) afspraken (sport etc.) buiten school. Op die uren kunnen namelijk verplaatste lessen ingedeeld worden of andere – algemene - leerlingenactiviteiten gepland worden. • De lunchpauze is kort. Dat is gedaan om de schooldag niet onnodig te verlengen. Vrijwel alle leerlingen blijven op school tijdens deze pauze. • Verzuim is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de afdelingsleider. In geval van overmacht (bijvoorbeeld ziekte) moet u de school ‘s morgens, vanaf 7.45 uur, maar in ieder geval vóór 10.00 uur, op de hoogte stellen. Een leerling die in de loop van de dag ziek wordt, meldt zich bij de receptie en ontvangt daar een geel absentieregistratieformulier. Ouders of verzorgers moeten dit formulier completeren. Bij terugkomst op school na een absentie deponeert de leerling aan het begin van de dag het formulier in de daarvoor bestemde (gele) brievenbus bij de receptie. • Niet (tijdig) gemeld verzuim geldt als ongeoorloofd verzuim. • Tegen herhaald te laat komen wordt opgetreden. • Maak ook voor het melden van andere verzuimredenen gebruik van het gele formulier dat aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. • Leerlingen die de gymnastieklessen niet kunnen of mogen bijwonen, zijn of blijven tijdens die uren op school. Zij kunnen dan bijvoorbeeld gebruik maken van de studieruimten. • Maak afspraken met artsen zo veel mogelijk buiten de schooltijden. • Er kunnen verkorte lessen gegeven worden. Dit gebeurt alleen wegens een docentenvergadering of om een andere dringende reden.

De lestijden zijn volgens het 50-minuten rooster:

Rector: mw. M.M.T. Nievelstein. Conrector: dhr. T. Bosma

Receptie en administratie

Over lesuren,

Lestijden

Schoolleiding

mw. A. Hoogmoed dhr. F.P.M. Bouwens dhr. C.S.M. Bijman dhr. P. Voncken dhr. K.W. Sabel dhr. D.J. de Jong

Lestijden

1e lesuur 8.20 - 9.10 uur 2e lesuur 9.10 - 10.00 uur

De schoolvakanties zijn in overleg met de vakantiecommissie bao/so/vo (Beverwijk-CastricumHeemskerk-Uitgeest) vastgesteld.

pauze 3e lesuur 10.20 - 11.10 uur 4e lesuur 11.10 - 12.00 uur

Herfstvakantie: Kerstvakantie: Voorjaarsvakantie: Paasmaandag: Meivakantie: Hemelvaart: Pinkstermaandag: Zomervakantie:

pauze 5e lesuur 12.30 - 13.20 uur 6e lesuur 13.20 - 14.10 uur

25 t/m 29 oktober 2010 20 t/m 31 december 2010 21 t/m 25 februari 2011 25 april 2011 2 t/m 6 mei 2011 2 juni 2011 13 juni 2011 18 juli t/m 2 september 2011

Belangrijk: plan uw gezinsvakanties in de vakantieperiodes. Als regel is geen ander vakantieverlof mogelijk.

pauze 7e lesuur 14.25 - 15.15 uur 8e lesuur 15.15 - 16.05 uur

pauzes en verzuim

School en Contact

School en Contact

9


Het Bonhoeffercollege is gehuisvest in een nieuw, ruim, landelijk gelegen gebouw. De uitrusting is meer dan compleet: er is een mediatheek, de computers zijn up-to-date en er zijn goed uitgeruste muziek-, techniek- en practicumlokalen. Ook heeft de school drie goed geoutilleerde gymzalen.

Bereikbaarheid Het Bonhoeffercollege ligt op enkele minuten loopafstand van NS trein- en busstation Castricum. Voor actuele informatie over bereikbaarheid verwijzen wij u naar www.bonhoeffer.nl en www.9292ov.nl. Ook goed om te weten

10

• Voor elke leerling is een afsluitbaar garderobekastje beschikbaar. De school aanvaardt namelijk geen aansprakelijkheid in geval van diefstal of beschadiging van eigendommen van leerlingen. • Fietsen en bromfietsen gaan in de fietsenstallingen. En zet ze ook op slot! • Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen in of buiten de school de meegebrachte lunch opeten. Dranken zijn te koop. • Roken in school is niet toegestaan. Dat mag wel buiten op de speciaal daarvoor gereserveerde plaats buiten het gebouw. • De mediatheek bevat behalve computers ook boeken op allerlei vakgebieden, (jeugd)boeken, literaire werken, naslagwerken, cd-roms, dvd’s en video’s. • Boeken lenen en de computers gebruiken kan de hele schooldag. Ook tijdens de zomervakantie worden de boeken uitgeleend. • De studieruimte kan net als de lespleinen en het balkon op lesdagen ook gebruikt worden als studieruimte. • Roosteraanpassingen worden dagelijks op een thuispagina op www.bonhoeffer.nl gepubliceerd.

(Vrijwillige) ouderbijdrage en leermiddelen

Welke leermiddelen zijn gratis?

Voor een aantal activiteiten en diensten voor de leerlingen van het Bonhoeffercollege is een eigen bijdrage van de ouders vastgesteld, zoals bedoeld in artikel 27.2 WVO. Het betreft een vrijwillige ouderbijdrage voor diverse buitenschoolse (sport)projecten, de mediatheek, de schoolkrant, verzekeringen en overige voorzieningen voor leerlingen. De bijdrage is voor iedere leerling gelijk en bedraagt € 32,50 per schooljaar voor ieder op onze school ingeschreven kind. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) heeft voorafgaand ingestemd met de vaststelling en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.

• Leer-, werk, project- en tabellenboeken • Examentrainingen en –bundels • Eigen leermateriaal van de school, inclusief de bijbehorende cd’s en dvd’s • Licentiekosten van digitaal leermateriaal

De toelating van uw kind tot de school is niet afhankelijk van het al of niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage. Voordat het schooljaar begint, ontvangt u een machtigingsformulier/ akkoordverklaring. Daarop kunt u aangeven of u wel of niet akkoord gaat met de voorwaarden en de betaling van de algemene ouderbijdrage. Het formulier dient altijd te worden ondertekend. Gaat u akkoord, dan machtigt u het Bonhoeffercollege om naast verplichte schoolkosten ook de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Deze overeenkomst geldt voor één jaar.

• Stevige schooltas • Atlas • Woordenboeken • Agenda • Rekenmachine (via school) • Sportkleding • Schriften en multomap • Pennen en dergelijke (een tekendoos wordt door school geleverd)

Overige kosten die in rekening worden gebracht, zijn ook met instemming van de oudergeleding van de MR vastgesteld. Dit betreft: • Aanschaf van een kluissleutel (kluisdruppel) • (Sport)excursies en werkwerken • Bijdrage print- en kopieerkosten U ontvangt voor de start van het schooljaar een totaaloverzicht van kosten.

School en Contact

School en contact

Gebouw en uitrusting

Wat kost school?

Voor de leerboeken wordt een gebruiksovereenkomst aangegaan tot en met het einde het betreffende schooljaar. Deze boeken blijven eigendom van de school. Ouders en/of verzorgers zijn in geval van ernstige schade of vermissing aansprakelijk. De boeken worden in behoorlijke staat aan u geleverd. Wat dient u zelf aan te schaffen?

Voorbeeld: akkoordverklaring ouderbijdrage/bruikleenovereenkomst boeken Schoolverklaring Een schoolverklaring waarin staat dat een leerling bij de school staat ingeschreven kan bijvoorbeeld nodig zijn voor de Sociale Verzekeringsbank. De receptioniste voorziet een volledig ingevuld formulier van het benodigde schoolstempel. Tegemoetkoming studiekosten Er zijn, afhankelijk van uw situatie, tegemoetkomingen mogelijk voor de studiekosten van uw kinderen. Kijk voor actuele informatie over studiefinanciering en tegemoetkomingen op www.ib-groep.nl Ongevallenverzekering en eigendommendekking Iedere leerling van het Bonhoeffercollege is tijdens de schooltijd, een uur ervoor en een uur erna, verzekerd tegen de financiële gevolgen van een ongeval, voor zover die niet worden gedekt door de eigen ziektekostenverzekering. U kunt deze verzekering uitbreiden tot een 24-uurs dekking. Daarnaast kunt u een eigendommendekking (bijv. voor de fiets van uw kind) afsluiten. De kosten variëren afhankelijk van het te verzekeren bedrag. De administratie verschaft desgewenst nadere inlichtingen.

11


12

Doelen Het Bonhoeffercollege doet meer dan alleen goed onderwijs geven. Vorming geven we inhoud op verschillende aspecten. Relaties Bij het Bonhoeffercollege staat de relatie tussen mensen centraal: in het onderwijs- en in het opvoedingsproces. Voor de schoolpraktijk betekent dat: • een hartelijke sfeer, niet te verwarren met een tolerante of halfzachte aanpak: grenzen worden gesteld; • aandacht voor zorgvuldige omgang met elkaar, met respect voor de normen en waarden die voortvloeien uit de oecumenische identiteit; • opvoeding tot een gevoel van verantwoordelijkheid voor de medemens, zowel binnen school als daarbuiten; • aandacht voor de mening en de gevoelens van leerlingen, door inspraak te geven; • voorrang voor gesprekken en vergaderingen over de leerlingen en hun prestaties. Sociale vorming

Het eerste doel van het onderwijs op het Bonhoeffercollege is elke leerling zo veel kennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen dat hij of zij individueel en maatschappelijk goed kan functioneren.

Ons streven is leerlingen op te voeden tot waardevolle leden van de samenleving die in staat zijn verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen bestaan en dat van anderen. Op het Bonhoeffercollege kan ieder zich thuis voelen en sociaal gedrag wordt bevorderd. De school is één gemeenschap, waar mogelijk zonder rangen en standen.

Het Bonhoeffercollege is eigentijds en toekomstgericht, het is de maatstaf voor ons onderwijs. Vandaar onze themaregel ‘Eigentijds eigenwijs’.

Brugklas

Afdelingen

Samenstelling brugklassen

Het Bonhoeffercollege biedt het breedst mogelijke pakket AVO (Algemeen Voortgezet Onderwijs) en VWO (Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs): mavo, havo, atheneum en gymnasium.

Leerlingen lopen uiteen in capaciteiten maar vooral ook in vaardigheden. Daarom zijn er aparte brugklassen voor mavo/havo, havo/vwo en een brug+klas voor vwo. Het Bonhoeffercollege geeft onderwijs op maat.

Dit pakket is de voorbereiding voor en geeft aansluiting op alle vormen van middelbaar en hoger beroepsonderwijs en voor het wetenschappelijk onderwijs.

Leerlingen worden op grond van het advies van de basisschool in een van de brugklassen geplaatst. Leerlingen met een vwo-advies van de basisschool en een uitslag van een test of toets die dat niveau ondersteunt, kunnen aangeven of zij voor de brug+klas in aanmerking willen komen. Daartoe motiveren zij in een gesprek hun keuze en aan de hand daarvan wordt bepaald of plaatsing mogelijk is. De brug+klas is geen gymnasiumklas – er wordt dus geen Grieks of Latijn gegeven – maar verschilt van de havo/vwobrugklas doordat er, door sneller en compacter te werken, tijd wordt bespaard.

Toelating

Onderwijs

Afgeleid daarvan willen we elke leerling een zodanig niveau bijbrengen, dat een vervolgopleiding met vertrouwen kan worden gestart. De school geeft daartoe zo veel mogelijk zelfstandigheid, maar pas als duidelijk is dat een leerling eraan toe is.

Onderwijsaanbod

Culturele en sportieve vorming Het Bonhoeffercollege legt veel nadruk op het onderhouden en versterken van culturele belangstelling. Dat blijkt uit onder meer: • Muziek en handvaardigheid kunnen als examenvak worden gekozen • Muziekavonden, film- en theaterbezoek en de schoolmusical. Veel aandacht krijgen ook de diverse takken van sport met bijvoorbeeld eigen toernooien.

Voor toelating tot de brugklas moet het advies van de basisschool minstens ‘geschikt voor de theoretische leerweg van het vmbo (mavo)’ zijn. Dit in combinatie met een Cito-score van minstens 532 punten of een uitslag van de Nio-test, dat het advies van de basisschool ondersteunt. In twijfelgevallen overleggen wij met de basisschool en zal mogelijk een aanvullende test de doorslag moeten geven. Per schooljaar wordt de instroom in de brugklas aan een maximum gebonden. Op onze informatieavond zal de toelatingsprocedure nader worden toegelicht. Ouders kunnen hun kind, tot een bepaalde datum, aanmelden via de basisschool of rechtstreeks. Kijk voor de volledige toelatingsprocedure op www.svok.nl Bij instroom in van een leerling in een van de hogere leerjaren bestudeert de schoolleiding alle beschikbare gegevens. Ook worden inlichtingen ingewonnen bij de school waar de leerling vandaan komt.

Uitgangspunten en werkwijze brugklas De leerlingen in de brugklassen worden zo veel mogelijk uitgedaagd om op het hoogste niveau te presteren. De uitkomst van de toetsen krijgt de vorm van een dubbele beoordeling. Onder voorwaarden is na het eerste jaar doorstroming naar een hogere afdeling mogelijk. In de brug+klas wordt de gespaarde tijd besteed aan extra en/of andere leerstof en aan extra aandacht voor het leerproces. De brugperiode is eenjarig. Na het eerste jaar gaan de leerlingen van de brugklas uiteen in vier richtingen: mavo, havo, atheneum of gymnasium.

Kennis en Vorming

Kennis en Vorming

Kennis en Vorming

13


Tweede Fase

In de onderbouw geven we naast de klassikale lessen veel aandacht aan verbreding en verrijking van het repertoire aan leermogelijkheden voor leerlingen en docenten. Dat gebeurt door voortdurend oog te hebben voor doorlopende leerlijnen van onder- naar bovenbouw, de samenhang van vaardigheden voor de eerste drie klassen en de samenwerking tussen vakgroepen Dit laatste in de vorm van projecten, verspreid over de verschillende leerjaren en afdelingen. Het doel is de leerlingen maatwerk te bieden dat waar mogelijk is toegespitst op de individuele kwaliteiten en leerbehoeften.

Met deze term worden de leerjaren 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo aangeduid. De Tweede Fase sluit aan op de basisvorming en bereidt leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). Leerlingen wordt geleerd zelf initiatieven te nemen binnen het kader van het zogenaamde studiehuis. Daarvoor geldt ons uitgangspunt: zelfstandigheid voor wie het aankan, begeleiding voor wie hulp nodig heeft.

Mavo

14

Deze theoretische leerweg is niet gericht op een bepaald beroep, maar biedt een goede doorstromingsmogelijkheid naar de middenkaderopleiding in het mbo. Na het behalen van het mavodiploma heeft een leerling met goede studieresultaten ook de mogelijkheid door te studeren aan het havo. In het mavo kiezen leerlingen sectoren met vaste vakkenpakketten. Dat garandeert een goede voorbereiding op het vervolgonderwijs. Er is keuze uit de volgende sectoren: Zorg en Welzijn, Techniek, Economie en Landbouw. Bij de keuzebegeleidingslessen in klas 3 worden de goede leerlingen aangespoord zo te kiezen dat zij eigenlijk in meer dan een sector de theoretische leerweg afsluiten. Daarnaast hebben leerlingen de mogelijkheid in leerjaar 4 een extra examenvak op te nemen.

Diplomering geschiedt in minimaal één van vier profielen. De profielen zijn: • Cultuur & Maatschappij • Economie & Maatschappij • Natuur & Gezondheid • Natuur & Techniek. Het Bonhoeffercollege biedt deze profielen zodanig aan, dat leerlingen gestimuleerd worden profielen te combineren, wat voordelen biedt bij de latere studie- en beroepskeuze. Periodiseren: vier keer negen weken We werken met een geperiodiseerd rooster van vier jaarlijkse perioden van negen weken. In de negende week vinden de toetsen van de bovenbouw plaats. In deze week concentreren ook zo veel mogelijk onze excursies en evenementen. Het resultaat? Een hoge mate van rust en een ongestoorde voortgang van de lessen. Keuzewerktijd Alle leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo hebben te maken met Keuzewerktijd (KWT). Tijdens deze lesuren maken de leerlingen zelf de keuze om les of uitleg te krijgen of om op school voor zichzelf te werken. Daardoor stimuleren we de zelfwerkzaamheid en het zelf maken van keuzes door leerlingen. Internationalisering Het Bonhoeffercollege is actief met internationale contacten. Enkele voorbeelden: • Meerdaagse uitwisseling met een middelbare school in Krefeld (D). • Meerdaagse bezoeken aan het buitenland. • Ontvangst van gastleerlingen uit andere werelddelen.

Schoolstructuur vwo

6 5 4 3 2 1

havo

gymnasium

atheneum

Tweede Fase Tweede Fase Tweede Fase met 2 klassieke talen met 2 klassieke talen met 2 klassieke talen Brugklas

Tweede Fase Tweede Fase Tweede Fase

Tweede Fase Tweede Fase

Brugklas

Brugklas

mavo

Theoretische leerweg Theoretische leerweg Theoretische leerweg Brugklas

Kennis en Vorming

Kennis en Vorming

Onderbouw

Lessentabel brugklas Lessen per week Nederlands Frans Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Biologie Onderzoek & Ontwerpen Informatica Muziek Beeldende vorming Lichamelijke opvoeding Levensbeschouwlijke vorming Studieles Mentormoment

4 3 3 2 2 4 2 3 1 1 2 3 1 1 1

Totaal

33

Alle lessentabellen worden gepubliceerd onder enig voorbehoud.

15 Lessentabellen Tweede Fase: leerjaren 4,5 en 6 De leerlingen in de bovenbouw van het mavo, havo en vwo ontvangen aan het begin van het schooljaar het Programma van Toetsing en Afsluiting (P.T.A.) met daarin de lessentabel. Buitenschoolse activiteiten Tijdens en buiten de schooltijden geven we met diverse activiteiten nog meer kleur aan het onderwijs. Enkele voorbeelden: • Klassenavonden voor mentor en klas • Creatieve dagen • Muziekavonden • Sportdagen en -toernooien • Tentoonstelling- en museumbezoek • Excursies in binnen- en buitenland In september gaan de tweedeklassers op werkweek. Zo leren ze elkaar beter kennen. In het voorjaar kunnen derdeklassers door uitwisseling een meerdaags bezoek brengen aan een middelbare school in Krefeld, Duitsland. De derde klas mavo gaat in het voorjaar een week op excursie in het buitenland. De vijfde klas vwo en de vierde klas havo gaan in het voorjaar een week naar het buitenland. Afhankelijk van de voorkeur van de leerling kan de nadruk liggen op uitwisseling, culturele of sportieve elementen. De kosten voor excursies en reizen worden zo laag mogelijk gehouden.


mavo2

mavo3 verplicht Keuze

Lessen per week Nederlands Frans Duits Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuur- scheikunde 1 Natuur- scheikunde 2 Biologie Verzorging Economie Onderzoek & Ontwerpen Kunstzinnige vorming 1 Lichamelijke opvoeding (Nog in te vullen vak) Levensbeschouwlijke vorming Studieles

3 2 4 3 2 1 3 1 1 2 3 3 3 1 1

4 2 2 2 4 3 2 2 1 1+1 ckv 2 1 1 1

2* 2* 2* -

Totaal

33

29

4

Alle lessentabellen worden gepubliceerd onder enig voorbehoud.

Lessentabel havo

Lessentabel vwo

*Van deze vakken 1 vak wegkruisen.

vwo2 gym. ath.

vwo3 gym. ath.

Lessen per week Nederlands Latijn Grieks Frans Duits Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Verzorging Economie Onderzoek & Ontwerpen Muziek Beeldende vorming Lichamelijke opvoeding Levensbeschouwlijke vorming Studieles

2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 1 3 1 1

3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 3 1 1

2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1

3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1

Totaal

33

32

33

33

Plusactiviteiten

havo2

havo3

Lessen per week Nederlands Frans Duits Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurkunde Scheikunde Biologie Verzorging Economie Onderzoek & Ontwerpen Muziek Beeldende vorming Lichamelijke opvoeding Levensbeschouwlijke vorming Studieles

3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 3 1 3 3 1 1

3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 1 1

Totaal

33

34

Van oktober tot mei kunnen leerlingen deelnemen aan de Plusactiviteiten. Daarvoor is een breed aanbod van ruim 200 cursussen met onder meer: • Computergebruik in de ruimste zin van het woord (o.a. computertypen, website bouwen, digitale fotobewerking, Word, Excel, internet) • Creativiteit (o.a. schilderen, tekenen, beeldhouwen en edelsmeden – je eigen ring maken!) • Vrije tijd (fietsonderhoud, glas in lood, meubelstofferen, tuinieren) • Gezondheid (o.a. Thai Chi, Meditatie, ontspanningsmassage) • Persoonlijke verzorging (haarknippen, visagie) • Sport (o.a. jazzdance, pilatus, power-yoga en inline-skating) • Talen (o.a. Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Russisch en Chinees) • Muziek (o.a. gitaar en piano) • Fotografie • Filosofie • Kunstgeschiedenis • Videofilmen • Psychologie

Na afloop van de cursus kan een eindtoets worden afgelegd. Wie slaagt ontvangt een certificaat en van het Bonhoeffercollege € 50,- terug van het cursusgeld. De cursussen zijn voor alle leerlingen toegankelijk. De programmaboekjes worden eind mei en eind november gratis huis-aan-huis verspreid in de regio en in de bibliotheken. Kijk voor meer informatie op www.plusactiviteiten.nl of bel (0251) 67 18 37. Op het Bonhoeffercollege is een kantoor Plusactiviteiten. Feesten en klassenavonden Rond de herfstvakantie en in het voorjaar zijn er schoolfeesten voor alle leerlingen van het Bonhoeffercollege. De ouders van leerlingen van de onderbouw moeten daarvoor vooraf schriftelijk toestemming geven. Ook kan een mentor met de klas een klassenavond in de school organiseren. Belangrijk: voor een feest buiten het schoolgebouw, georganiseerd door leerlingen, aanvaardt de school geen aansprakelijkheid.

Kennis en Vorming

Kennis en Vorming 16

Lessentabel mavo

17


Mentoren

Leerlingenbegeleiding

In elke klas of jaarlaag zijn een of meer docenten mentor of klassenleraar. Voor de leerlingen is de mentor degene die hen vertrouwd maakt met de school en hen op de hoogte brengt van allerlei zaken. Ook kunnen ze met hun problemen bij de mentor terecht, onder meer tijdens het mentormoment.

Het Bonhoeffercollege wil een uitstekende vooropleiding zijn voor alle soorten vervolgstudies. Daarom bewaken wij nauwlettend het niveau van onze opleidingen. Wij beschouwen het als een uitdaging onze leerlingen dat niveau inderdaad te helpen bereiken. Leerlingen die de capaciteiten hebben voor het diploma, moeten dat ook halen. Onze begeleiding steunt hen daarbij. Waar nodig geven we advies en motiveren we.

Voor de ouders is de mentor de eerst aangewezen contactpersoon en gesprekspartner. En, voor de docenten is de mentor de collega die over de meeste informatie beschikt over persoonlijke omstandigheden van de leerlingen. De mentor speelt dus een belangrijke rol in het ‘schoolleven’. Teams

18

Zorgteam

Contactpersonen

De afdelingsteams zetten zich in voor het welzijn en studievordering van onze leerlingen. Er zijn zes teams: • Brugklas • Mavo • Havo-onderbouw • Vwo-onderbouw • Havo-bovenbouw • Vwo-bovenbouw Elk team bestaat uit een afdelingsleider, docenten en mentoren. De leden van het team zorgen in voortdurend contact met elkaar en met ouders en leerlingen voor een goede begeleiding en afstemming van het onderwijs dat de leerling nodig heeft. Afdelingsleiders

Natuurlijk verschillen leerlingen in capaciteiten en omstandigheden. Daarom benaderen we de leerlingen in de diverse afdelingen op verschillende manieren. Zo vertonen onze werkvormen een grote verscheidenheid en ook de wijze waarop de begeleiding van leerlingen vorm krijgt, verschilt per afdeling. Mentor Op het Bonhoeffercollege is de mentor de centrale persoon bij de leerlingenbegeleiding.

Het zorgteam geeft tweedelijnszorg. Daarbij gaat het om extra begeleiding die de kennis, kunde en tijd van de mentor, als eerstelijnsfunctionaris, te boven gaat. Het doel van tweedelijnsbegeleiding is dat alle leerlingen, zowel reguliere als ‘rugzakleerlingen’, zo goed mogelijk kunnen functioneren. Zo kan voorkomen worden dat zij de school voortijdig moeten verlaten en/of naar het speciaal onderwijs doorgestuurd worden. Het zorgteam geeft doorgaans kortlopende hulp, onder te verdelen naar: • Individuele hulp Dit betreft studievaardigheden en planning en vindt wekelijks op een afgesproken tijdstip plaats binnen de tijd van een lesuur tot een maximum van zes keer per schooljaar. • Groepstrainingen Daarbij worden zaken aangepakt als faalangst, sociale vaardigheden in de brugklas en examenangst in de (voor)examenklassen. Daarnaast wordt deelname aan een scheiding- en een rouwgroep elk schooljaar aan alle leerlingen aangeboden. Alle groepen komen wekelijks een uur bij elkaar voor een periode van zes weken. Betrokken ouders krijgen informatie hierover tijdens speciale ouderavonden. • Dyslexiecoaching Onze speciale dyslexiecoach wordt bijgestaan door twee externe hulpverleners: een psycholoog die speciaal aangesteld is voor dyslexie, maar ook geconsulteerd wordt voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen, en een remedial teacher die, indien de ouders dat wensen en op hun kosten, op school ondersteuning geeft.

Voor elke afdeling is een afdelingsleider het aanspreekpunt. Deze regelt voor ouders en leerlingen diverse zaken of verwijst door.

In de loop van het schooljaar worden er tevens speciale ouderavonden georganiseerd over cyberpesten en alcoholmisbruik.

Conrector

Het zorgteam bestaat uit vijf personen. Het hoofd van het team zorgt voor de aansturing van het team en onderhoudt de interne en externe contacten. Alle zorgteamleden hebben specifieke deskundigheden op het gebied van faalangst, sociale vaardigheden, rouwverwerking, genotmiddelen, dyslexie en dyscalculie.

De conrector draagt de eindverantwoordelijkheid voor de afdelingen. Hij heeft de supervisie over het werk van de afdelingsleiders.

Als er sprake is van ernstige problemen die niet met kortlopende hulp op school aangepakt kunnen worden, zal het zorgteam de leerling en diens ouders adviseren externe hulp te zoeken. Meestal betekent dat een doorverwijzing naar het Bureau Jeugdzorg (derdelijnszorg). Zorgadviesteam Het Zorgadviesteam (ZAT) is geformeerd om zorgleerlingen met complexe problematiek te bespreken en daarvoor een handelingsplan op te stellen. Naast de zorgcoördinator van onze school zijn daarin vertegenwoordigd: • Bureau Jeugdzorg • GGD • Gemeentelijke leerplichtafdeling • Schoolmaatschappelijk werk • Jeugdpolitie

Zorg en Begeleiding

Zorg en Begeleiding

Zorg en Begeleiding

Het ZAT komt zesmaal per schooljaar bij elkaar en verwijst zo nodig door naar derdelijnshulp. Rugzakje Kinderen met een handicap en een positieve indicatie van de Commissie voor Indicatiestelling krijgen een persoonsgebonden voorziening, het ‘rugzakje’, waarmee zij in principe kunnen worden opgevangen in het reguliere onderwijs. Wij overleggen met de ouders aan de hand van een aantal onderwijskundige en praktische vragen of het Bonhoeffercollege een eventuele plaatsing kan waarmaken. Rugzakleerlingen krijgen bij ons wekelijkse begeleiding tijdens een lesuur. Een ambulant begeleider van een Regionaal Expertise Centrum (REC) coördineert de hulp. Al onze docenten krijgen aan het begin van het schooljaar voorlichting over autisme, ad(h)d en NLD met handreikingen voor de aanpak in de klas.

19


Huiswerkbegeleiding

De overstap van de basisschool naar de middelbare school is voor kinderen een grote verandering. Daarom geven we bij start van het schooljaar extra begeleiding aan nieuwe leerlingen. Zo wennen zij snel aan hun nieuwe school.

Gezien de omvang van de leerstof kan het voortgezet onderwijs niet buiten huiswerk. Gemiddeld zal een brugklasser per dag één tot anderhalf uur aan huiswerk moeten besteden. Vooral de eerste maanden zal ieder kind thuis hierbij wat begeleiding nodig hebben.

In de loop van oktober en november onderzoeken wij of uw kind het bij ons naar de zin heeft. Dat is immers een belangrijke voorwaarde voor het met succes doorlopen van de opleiding. Aan leerlingen die volgens testgegevens op belangrijke momenten te weinig zelfvertrouwen lijken te hebben, wordt na overleg met de ouders de gelegenheid geboden een cursus te volgen om daarin verandering te brengen. Studielessen in de brugklas Alle brugklassers krijgen een jaar lang, eenmaal per week tijdens de studielessen, hulp en adviezen voor de studie in het algemeen. De mentor geeft deze lessen Opvang in de brugklas

20

Valt een les uit, dan wordt er zo veel mogelijk voor opvang gezorgd. ‘Vier-plus’ Leerlingen uit de vierde en hogere klassen, ‘vierplussers’, helpen brugklasleerlingen zich thuis te voelen op onze school en hun weg te vinden in het schoolleven.

Voor de tweede klas schatten wij de gemiddelde tijd die aan huiswerk besteed zal moeten worden op anderhalf tot twee uur per dag, voor de derde klas en hogere klassen op gemiddeld twee tot twee-en-half uur per dag. Het slagen van de studie hangt voor een belangrijk deel af van de zorg die een leerling aan het huiswerk besteed en van de regelmaat - ook zonder dat het is opgegeven – wordt gerepeteerd en vooruitgewerkt. Wanneer een leerling zijn huiswerk niet of niet helemaal heeft kunnen verzorgen, moet de dienstdoende afdelingsleider aan het begin van de schooldag schriftelijk op de hoogte gesteld worden. De afdelingsleider kan dan eventueel vrijstelling verlenen.

Afdelingskeuze na de brugklas Begeleiding in de hogere klassen De leerlingen van de tweede klas mavo en havo krijgen wekelijks een studieles van hun mentor. Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan verbetering van huiswerk- en studiemethodieken. De leerlingen van de derde klas mavo en havo krijgen per week een lesuur keuzebegeleiding van hun mentor. Tijdens deze lessen worden zij voorbereid op hun pakket- of profielkeuze. Daarnaast wordt aandacht besteed aan studiemethoden, huiswerk en dergelijke. De leerlingen van de derde klas vwo krijgen tien keuzebegeleidingslessen per jaar van hun mentor. Deze lessen zijn een voorbereiding op de profielkeuze voor de vierde klas. De leerlingen van alle derde klassen en van de vierde klas vwo krijgen eind januari een advies over hun keuze. In de bovenbouw mavo4, havo en vwo geeft de mentor wekelijks een begeleidingsles, het zogenaamde mentormoment. Leerlingen helpen leerlingen Op het Bonhoeffercollege bestaat naast de studiebegeleiding ook de mogelijkheid tot ondersteuning door leerlingen uit een hoger leerjaar, de zogenaamde tutoren. Oudere leerlingen helpen dan tegen betaling jongere leerlingen door nadere uitleg van de lesstof. De school selecteert de tutorleerlingen en bemiddelt tussen de tutor en de leerling, maar is niet verantwoordelijk. Onze afdelingsleiders kunnen u nader informeren.

De brugklas is er om vast te stellen voor welke vorm van voortgezet onderwijs de leerlingen geschikt zijn: mavo, havo of vwo (zonder of met klassieke talen). Potentiële gymnasiasten krijgen in de brugklas voorlichting over de oude talen, om zo een meer bewuste keuze voor de gymnasiale afdeling mogelijk te maken. Begeleiding culturele minderheden De landelijke overheid stelt extra faciliteiten beschikbaar voor de begeleiding van leerlingen met een allochtone achtergrond. Dat maakt het ons mogelijk een activiteitenplan te maken en uit te voeren dat gericht is op extra individuele hulp.

Zorg en Begeleiding

Zorg en Begeleiding

Begeleiding in de brugklas

21


Keuzebegeleiding voor de bovenbouw

Het Bonhoeffercollege werkt met een systeem van studiehulp en verrijkingsmogelijkheden. Afhankelijk van de leerling, het vak of de jaarlaag kan dat bestaan uit: • aandacht in de onderbouw: voor leerlingen met achterstanden of studieproblemen; • voorlichting over de antieke cultuur in de brugklas als kennismaking met de gymnasiale opleiding; • een cursus voor brugklassers die het zelfvertrouwen versterkt en de leerling leert op een positieve wijze om te gaan met belemmerende vormen van faalangst of sociale angst; • het ‘opsporen’ van dyslectische leerlingen. Vervolgens het coördineren van gerichte activiteiten en begeleiden van deze leerlingen; • Een huiswerkklas voor leerlingen van de onderbouw.

De mentor helpt de leerlingen bij het kiezen van het eindexamenpakket of profiel en van een vervolgstudie of een beroep. Daarbij probeert hij een zo goed mogelijk beeld te geven van de vele keuzemogelijkheden en van de gevolgen van zo’n keuze. Voor specialistische informatie is daarbij de decaan beschikbaar.

Oriëntatie op studie en beroep

22

Onze mentoren – bijgestaan door het decanaat - geven leiding aan de oriëntatie op studie en beroep (osb) en loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob). De vakdocenten in de onderbouw worden waar nodig bij osb betrokken. Er worden tests afgenomen om de leerling te helpen de juiste keuzes te maken voor examenvakken en vervolgopleiding. Daarnaast kunnen ouders en leerlingen afspraken maken voor persoonlijke adviezen.

Altijd een diploma Ons doel is dat elke leerling zijn opleiding afsluit met een diploma. Waar dat niet – in één keer – lukt en bijvoorbeeld een deel van dat examen overgedaan moet worden kan een aangepast programma gevolgd worden. Daartoe heeft het Bonhoeffercollege overeenkomsten gesloten met het Regio College, het Horizon College en het Nova College. De leerling blijft ingeschreven op het Bonhoeffercollege, maar krijgt op een van de genoemde opleidingsinstituten een aangepast programma dat leidt tot het diploma!

Ter oriëntatie bieden we: • Het QompasStuderen, de online gids voor studiekeuze en loopbaanoriëntatie. • Schoolbrochures over pakket-, richtingen en profielkeuze. • Schriftelijke informatie over alles wat met de keuze van pakket, profiel en vervolgopleiding samenhangt. • Spreekuuravonden van de mentoren en de decanen. • Een persoonlijk gesprek met docent, mentor en/of schooldecaan over de mogelijkheden van uw kind. Een van de instrumenten is een test die de belangstelling van uw kind in diverse zaken zichtbaar maakt. • ‘Snuffelstages’ bij bedrijven in de regio. • Een door ons georganiseerde regionale beroepenmarkt. • Voorlichtingsdagen op en contacten met vervolgopleidingen. • Een afspraak overdag met een decaan (voor de leerling). Onderwijstijd De wet geeft voorschriften voor de onderwijstijd. Dit begrip staat voor de hoeveelheid uren aan begeleide en door de school geregelde onderwijs- en leeractiviteiten. Daartoe behoren alle activiteiten van een klassikale les tot zelfstudie bij keuzewerktijd en van een werkweek tot beroepenoriëntatie. Het Bonhoeffercollege beperkt geplande lesuitval tot een minimum. Vergaderingen worden bijvoorbeeld principieel buiten lestijd gehouden. In geval van overmacht, bijvoorbeeld ziekte van een docent, gaat de leeractiviteit zoveel mogelijk door onder leiding van de onderwijsassistent.

Informatie en Participatie Rapportage

Ouders

Rapporten

Ouderraad

Alle onderbouwleerlingen krijgen een rapport in november, in februari, in april en aan het einde van het schooljaar.

Op het Bonhoeffercollege is een ouderraad actief. Deze streeft ernaar om - in goede samenwerking met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad – de betrokkenheid van de ouders bij de school van hun kinderen in de dagelijkse gang van zaken optimaal inhoud te geven. De ouderraad stelt zich tot taak op te treden als: • achterban voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, waarbij het initiatief aan beide zijden ligt; • gespreksforum voor de commissie levensbeschouwelijke zaken, die tot taak heeft adviezen uit te brengen over de identiteit van de school; • (informele) gesprekspartner voor de andere ouders en de betrokken mentor, conrector of afdelingsleider; • organisator van themabijeenkomsten over bijvoorbeeld pesten, leesbevordering en dergelijke.

De eindexamenklassen krijgen drie rapporten. De overige bovenbouwklassen krijgen viermaal per jaar, na het afsluiten van een toetsperiode, een rapport. Het schoolexamen maakt de helft uit van het examencijfer. Meer informatie staat in het examenreglement, dat vóór 1 oktober aan de examenkandidaten wordt uitgereikt. Ouderavonden Om ouders in staat te stellen zich goed te informeren zijn de ouderavonden. De data ervan worden geruime tijd vooraf bekendgemaakt. Aan het begin van het schooljaar zijn er algemene informatieavonden voor de ouders van de leerlingen van alle leerjaren. In de loop van het schooljaar volgen ouderavonden over specifieke onderwerpen zoals sector- en profielkeuzes en examens. Daarnaast vinden per jaarlaag twee ouderavonden plaats met een tienminutenrooster, waarop de ouders de leraren kunnen spreken. Informatie aan gescheiden ouders Gescheiden ouders, al dan niet verzorgend, hebben het recht om beiden op de hoogte te blijven van alle informatie die voor hun kind van belang is. Dit recht is, met enkele beperkingen, vastgelegd in artikel 1:377c van het Burgerlijk Wetboek. De school informeert daarom, op aanvraag, beide ouders op gelijke wijze via de gebruikelijke kanalen. Daarbij heeft onze website een voorname plaats als eerste informatiebron voor de ouders. Verder worden er in de loop van het jaar via de leerlingen op schrift mededelingen voor de ouders meegegeven, meestal via de mentor. Een leerling van gescheiden ouders neemt daarvan twee exemplaren mee. Op dezelfde manier kan een leerling op verzoek een kopie van zijn rapport meekrijgen van de mentor.

Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad van het Bonhoeffercollege bestaat wettelijk voorgeschreven uit vertegenwoordigers van het personeel, ouders en leerlingen.

Informatie en Participatie

Zorg en Begeleiding

Studiehulp en verrijking

23


Leerlingen Leerlingenvereniging Iedere leerling kan lid worden van de leerlingenvereniging. Het bestuur van de leerlingenvereniging is de leerlingenraad. Een deel van de activiteiten van de leerlingenraad is gedelegeerd aan de sportcommissie, de feestcommissie en de filmcommissie. Daarnaast zijn de leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Samen met de ouders vormen zij daar de geleding ouders/leerlingen en brengen hun eigen heel directe deskundigheid in.

24

Klachtenregeling Bij het leerlingenstatuut hoort een klachtenregeling. Deze regeling heeft betrekking op alle zaken die in het statuut vermeld staan, waaronder ongewenste intimiteiten. Het is niet zo dat door de klachtenregeling de gebruikelijke wegen om klachten te uiten - via de mentoren of bij de schoolleiding - zijn afgesloten. Het is een extra mogelijkheid voor het geval er binnen de school geen bevredigende oplossing bereikt wordt. De namen van de in de klachtenregeling genoemde vertrouwenspersonen vindt u voorin deze schoolgids. De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Een exemplaar van de klachtenregeling is daar en op school op aanvraag verkrijgbaar of te vinden op www.svok.nl. Landelijke Klachtencommissie Onderwijs Postbus 85191, 3508 AD Utrecht T. 030 - 280 95 90 E. info@onderwijsgeschillen.nl W. www.onderwijsgeschillen.nl

Berekening eindrapportcijfers

De bevorderingsnormen bestaan uit: • Algemene regels • Aanvullende regels • Cijfermatige regels Over de bevordering wordt beslist door de leraren van de klas, de afdelingsleider en de conrector, in eerste instantie op de vergadering over het eindrapport. In tweede instantie nogmaals door dezelfden in de revisievergadering, nadat een revisiecommissie heeft geadviseerd over de juistheid van de eerder genomen beslissing.

De berekening van eindrapportcijfers per vak voor de brugklassen en de tweede en derde klassen (wijzigingen in het nieuwe schooljaar niet uitgesloten) is als volgt:

Algemene regels

Leerlingenstatuut Een volledig overzicht van de rechten en de plichten, inclusief klachtenprocedures, van de leerlingen is te vinden in het leerlingenstatuut dat op onze website staat. De ‘Regels voor leerlingen’ zijn een bijlage bij dit statuut en bevatten de dagelijkse spelregels. Waar in de schoolregels wordt gesproken over ouders of verzorgers, is bij de formulering uitgegaan van minderjarige leerlingen. Voor meerderjarige leerlingen gelden de regels eveneens en onverkort, maar zonder tussenkomst van de ouders. Echter, bij overtredingen van de schoolregels met ernstige gevolgen, worden ook van meerderjarige leerlingen de ouders geïnformeerd.

Bevorderingsnormen

Inspectie van het Onderwijs T. 0800-8051 E. info@owinsp.nl W. www.onderwijsinspectie.nl Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111 Verwijdering en schorsing In het leerlingenstatuut zijn aparte paragrafen gewijd aan dit onderwerp. Enkele praktische hoofdpunten: • In uitzonderingsgevallen worden leerlingen geschorst. Dat betekent dat hun de toegang tot de school of tot een bepaald aantal lessen wordt ontzegd. Dat kan het geval zijn bij meer dan driemaal verwijdering uit de les binnen één schooljaar, bij opzettelijke vernieling of vervuiling, bij bewust onheus optreden tegenover leerlingen of personeelsleden. De duur van de schorsing wordt bepaald door de schoolleiding, evenals de voorwaarden waaronder terugkeer mogelijk is. Van elke schorsing worden de ouders/ verzorgers onmiddellijk op de hoogte gesteld. • Verwijdering van de school kan worden overwogen en ook worden uitgevoerd in gevallen van opzettelijk en bewust ernstig wangedrag. • Daarnaast is een leerling verplicht de school of de afdeling te verlaten, indien er sprake is van tweemaal achter elkaar doubleren in dezelfde klas of in opeenvolgende leerjaren.

a) Bij de beoordeling van het eindrapport tellen alle vakken mee met uitzondering van het cijfer voor het vak lichamelijke oefening. b) Bij toepassing van de normen gelden m.b.t. het aantal toegekende onvoldoendes de volgende regels: • Bij de overgang van Mavo3 naar Mavo4 geldt voor de niet-doorgaande vakken de volgende regeling: - Een 5 telt voor 1/2 toegekende onvoldoende - Een 1, 2, 3 of 4 telt voor één toegekende onvoldoende. - In alle andere gevallen is de regeling als volgt: - een 1, 2 of 3 telt voor drie toegekende onvoldoendes (maar zie brugklas); - een 4 telt voor twee toegekende onvoldoendes; - een 5 telt voor één toegekende onvoldoende; - een 7 telt voor één compensatiepunt; - een 8 telt voor twee compensatiepunten; - een 9 of 10 telt voor drie compensatiepunten (maar zie Mavo3). Aanvullende regels a) De docentenvergadering beslist over een eventuele gerichte bevordering. b) Een leerling die voor de tweede maal eenzelfde leerjaar doubleert moet of de school of de afdeling verlaten. Deze regel geldt ook voor een leerling die twee opeenvolgende leerjaren doubleert. Een doubleur die volgens de normen een bespreekgeval is, wordt afgewezen. c) Leerlingen die voorwaardelijk tot een klas zijn toegelaten, krijgen in december te horen, of ze op grond van het eerste rapport definitief tot die klas kunnen worden toegelaten. Cijfermatige regels De normen van de brugklas volgen in de loop van het schooljaar.

1. Algemeen Voor de berekening van de eindrapportcijfers in de brugklassen, tweede en derde klassen wordt het jaar verdeeld in twee semesters. Het eerste semester omvat de periode begin schooljaar tot eind januari. Het tweede semester loopt van begin februari tot het einde van het schooljaar. Een semestercijfer is het gewogen gemiddelde cijfer berekend over het hele semester.

Normen en Resultaat

Informatie en Participatie

Normen en Resultaat

2. Berekeningswijze Bij de berekening gebruiken we de volgende codes: A = jaarcijfer met formule 1 x 1e semester + 2 x 2e semester:3 B = gemiddelde van alle cijfers van het schooljaar. 3. Berekening De vaksecties stellen het eindcijfer als volgt vast:

Berekening eindcijfers Vak

Code

Nederlands Klassieke talen Frans Duits Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Wiskunde Natuurkunde (mavo: nask1) Scheikunde (mavo: nask2) Biologie Economie Techniek Verzorging Tekenen Handvaardigheid Muziek Lich. opvoeding LeVo Maatschappijleer

A A A A A A A B B A B B B B B B B B B B

25


Normen en Resultaat

Voor de berekening van de cijfers voor het laatste cijfertussenrapport gebruiken we dezelfde

formules als voor de berekening van de cijfers voor het eindrapport.

Basis Onderwijs Speciaal Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Normen mavo2 en 3 mavo2 Aantal toegekende onvoldoendes

mavo3* Aantal toegekende onvoldoendes

3 of minder 4

2 1/2 of minder 3

5

3 1/2 4 4 1/2 of meer

26

Het gemiddelde cijfer van de afgenomen PTAtoetsen per vak telt bij het eindrapport in leerjaar Mavo3 mee. Voor meer informatie: zie het Programma van Toetsing en Afsluiting van Mavo3. Normen havo4, vwo4 en 5 De bevorderingsnormen voor havo 4, vwo 4 en 5 worden gepubliceerd in het examenreglement. Deze normen behoren tot de regelingen voor de Tweede Fase.

bevorderen bevorderen indien c>=3 bevorderen indien c>=6 bevorderen indien c>=8 afwijzen

maximaal twee toegekende mits de compensatie binnen het vakkenpakket >= 2

In zeer bijzondere en uitzonderlijk gevallen en/ of omstandigheden kan de docentenvergadering van regels voor bevordering afwijken. De conrector/afdelingsleider moet hiervan ruim voor de rapportenvergadering rechtstreeks of via de mentor op de hoogte gesteld zijn. In alle gevallen is een schriftelijke bevestiging van ouders of andere daartoe bevoegden noodzakelijk. In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist de docentenvergadering.

2 of minder 3 4

5

havo3

bevorderen bevorderen indien c>=3 In 2 of 3 vakken: bevorderen indien c>=7 In 4 vakken: bespreken indien c>=7 afwijzen

bevorderen bevorderen indien c>=4 In 2 of 3 vakken: bevorderen indien c>=8 In 4 vakken: bespreken indien c>=8 afwijzen

Resultaten Elk jaar evalueert het Bonhoeffercollege de resultaten van het onderwijs aan de hand van de in-, door-, en uitstroomgegevens en de examenuitslagen. De eigen gegevens worden vergeleken met regionale en landelijke kengetallen, die door de onderwijsinspectie worden geleverd.

Instroom in: VWO

266

464

446

Door- en uitstroom einde schooljaar 2009-2010

onvoldoendes toegestaan,

Bijzondere omstandigheden

havo2, vwo2 en 3

Instroom in: HAVO

naar Mavo4 zijn binnen het

Normen havo2 en 3 en vwo2 en 3 Aantal toegekende onvoldoendes

Instroom in: MAVO

* Bij de overgang van Mavo3 pakket van gekozen vakken

bevorderen bevorderen indien c>=4 bevorderen indien c>=7

Instroom in: Gem. brugjaar AVO/VWO 305 -

Afkomstig uit:

Normen en Resultaat

Instroom begin schooljaar 2009-2010

4. Opmerking

Ieder jaar publiceert de Inspectie van het Onderwijs de Kwaliteitskaart Voortgezet Onderwijs op internet (www.kwaliteitskaart.nl). De kaart bevat actuele gegevens van iedere school over onder meer zittenblijven en examenresultaten

1 Brugklas MAVO2/HA2/VWO2 MAVO3 MAVO4 HAVO3 HAVO4 HAVO5 VWO3 (Ath.+ Gym.) VWO4 (Ath.+ Gym.) VWO5 (Ath.+ Gym.) VWO6 (Ath.+ Gym.)

2 261 294 92 79 96 108 138 96 91 92 83

3 256 279 83 62 91 91 108 91 82 90 72

4 98,1% 94,9% 90,2% 78,5% 94,8% 84,3% 78,3% 94,8% 90,1% 97,8% 86,7%

5 0 0 0 12 3 0 10 3 3 0 0

6 0,0% 0,0% 0,0% 15,2% 3,1% 0,0% 7,2% 3,1% 3,3% 0,0% 0,0%

7 0 8 6 4 1 12 15 1 5 2 10

8 0,0% 2,7% 6,5% 5,1% 1,0% 11,1% 10,9% 1,0% 5,5% 2,2% 12,0%

9 3 5 2 0 1 5 5 0 0 0 1

10 1,1% 1,7% 2,2% 0,0% 1,0% 4,6% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%

11 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0

12 0,8% 0,7% 1,1% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,1% 0,0% 0,0%

27

Kolom 2: aantal leerlingen einde schooljaar.

Kolom 11/12: wel bevorderd, maar verlaat de school (o.a. door ver-

Kolom 3/4: bevorderd in dezelfde schoolsoort of geslaagd.

huizing) V*: atheneum en gymnasium. Kolom 4*: om een juist beeld te

Kolom 5/6: bevorderd naar andere schoolsoort.

krijgen van het percentage geslaagden dient het percentage uit kolom

Kolom 7/8: niet bevorderd of. niet geslaagd en blijft op school.

6 hierbij te worden opgeteld. In kolom 6 staan de geslaagde vmbo-tl

Kolom 9/10: niet bevorderd of niet geslaagd en verlaat de school.

en havo5-leerlingen die overstappen naar havo4 respectievelijk vwo5.

Uitslagen examen 2009 Opleiding MAVO HAVO

Profiel

Totaal Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Natu.&Techn./Natu.&Gez. Econ.&Maat./Cult.&Maat. Totaal Atheneum Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Natu.&Techn./Natu.&Gez. Econ.&Maat./Cult.&Maat. Totaal Gymnasium Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid Economie & Maatschappij Cultuur & Maatschappij Natu.&Techn./Natu.&Gez. Econ.&Maat./Cult.&Maat. Totaal

Leerlingen in examenjaar 79 12 49 35 23 9 10 138 7 17 7 10 5 4 50 4 12 2 7 6 2 33

Leerlingen die examen deden 79 12 49 35 22 9 10 137 7 17 7 10 5 4 50 4 12 2 7 6 2 33

Aantal geslaagden 74 11 43 29 19 7 9 111 6 14 6 6 4 4 40 4 12 2 6 6 2 32

Geslaagde leerlingen in % 94% 92% 88% 83% 86% 78% 90% 81% 86% 82% 86% 60% 80% 100% 80% 100% 100% 100% 86% 100% 100% 97%

Aantal gezakten 5 1 6 6 3 2 1 19 1 3 1 4 1 10 1 1


Colofon Tekst: Bonhoeffercollege Tekstbewerking: Tom de Hoog Concept & Copy, Alkmaar Ontwerp en DTP: Jean-Paul Mombers (Made by Mombers), Haarlem Fotografie: Bonhoeffercollege, A. Morcus Druk: Tipos, Alkmaar

Bonhoeffercollege Pieter Kieftstraat 20 Postbus 316 1900 AH Castricum T: (0251) 65 91 19 F: (0251) 65 52 43 E: info@bonhoeffer.nl I: www.bonhoeffer.nl

Schoolgids 2010-2011  

Schoolgids Bonhoeffercollege