Page 1


เพลินเพลงเก่า บทความโดย ผู้บ่าวหามเสา


Definitely Maybe

ครัง้ หนึง่ เซอร์ จอร์จ เฮนรี มาร์ตนิ เต่า

ของพวกเขาเช่นกัน ว่ากันง่ายๆคือ Oasis ได้ ทองตัวที่ห้า เคยเอ่ยถึงโนล กัลลาเกอร์ ว่า เชื่อมร้อยดนตรีตั้งแต่ทศวรรษที่ 60 จนถึง 80 “เป็นนักเขียนเพลงทีเ่ ยีย่ มยุทธ์ทสี่ ดุ ในยุคของ ซึ่งเป็นระยะห่างที่เต็มไปด้วยสีสันของโลก เขา” เมือ่ หนึง่ ในโปรดิวเซอร์เพลงทีย่ อดเยีย่ ม ดนตรี ให้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ที่สุดตลอดกาลออกปากสรรเสริญถึง เพียงนี้ เลียม กัลลาเกอร์ (ร้องน�ำ), พอล “โบน ย่อมเป็นเครื่องรับประกันผลงานของเขาได้ เป็นอย่างดีและเพลงทัง้ หมดในอัลบัม้ “Definitely เฮด” อาร์เธอร์ส (มือกีตาร์), พอล แม็คเกวียน Maybe”ทุกวจีที่เลียม กัลป์ลาเกอร์ ผูน้ อ้ งขับ (มือเบส), และโทนี่ แม็คแครอล (มือกลอง) มี ขานนั้น  ล้วนมาจากปลายปากกาของโนล วงดนตรีอยู่แล้วในชื่อ Rain

เมืองแมนเชสเตอร์ หาได้มแี ต่สโมสรฟุตบอล ที่โด่งดังไม่ หากแต่ยังมีผับชื่อก้อง The Haçienda ซึ่งช่วยเบิกทางให้วงดนตรีดังสาย Madchester อันเป็นแม่แบบของ Brit-pop ในยุคต่อมา หลายวงดนตรีในอังกฤษก็น�ำมัน มาประยุกต์สานต่อ จนขึน้ ถึงจุดสูงสุดในช่วง ทศวรรษที่ 1990  ส�ำหรับ Oasis ได้รบั อิทธิพล จาก The Beatles ซึ่งพี่น้องกัลลาเกอร์บูชา จอห์น เลนน่อน ราวศาสดาก็มปิ าน นอกจาก นี้ยังมี The Stone Roses, The Smiths, T. Rex หรือจะ The Sex Pistols ก็เป็นต้นราก

และเปลี่ยนเป็น Oasis ในภายต่อมา แรกที เดียว โนล กัลลาเกอร์ ได้แต่อยูเ่ บือ้ งหลังวงใน ฐานะผู้จัดการ จนเมื่อปี 1991 เลียมเห็นแวว พี่ชาย จึงไปขอให้มาช่วยเป็นมือกีต้าร์ โนลก็ ช่วยแบบขอไปทีเท่านั้น จนเมื่อปี 1993 การ แสดงสดในผับของพวกเขาต้องตา ต้องหูของ อลัน แม็คกี ประธานบริษทั แผ่นเสียง Creation Records โดยบังเอิญ จึงจับเซ็นสัญญามูลค่า 60,000 ปอนด์ นับว่ามากโขอยูส่ ำ� หรับวงดนตรี หน้าใหม่ในยุคนัน้ แต่ภายหลังถือว่าคุม้ ยิง่ กว่า คุ้ม พอผลตอบแทนหลังจากนั้นช่างมหาศาล


แม้เป็นวงดนตรีหน้าใหม่ แต่ต้นสังกัดกลับ แหกทุกกฎเกณฑ์การโฆษณา เดิมทีหากเป็น วงดนตรีร๊อค ต้องไปที่นิตยสารอย่าง NME หรือไม่ก็ Q แต่หนนี้ ทิม แอ๊บบอตต์ ทีมงาน หาเสียงกลับเลือกทีจ่ ะลงโฆษณากับนิตยสาร ฟุตบอลหรือนิตยสารเพลงแด๊นซ์ เพื่อเข้าให้ Oasis เข้าถึงกลุ่มคนฟังใหม่ๆที่มีวัฒนธรรม ต่างกัน ผนวกทั้ง Oasis มีคู่ขวัญซึ่งปากมอม โดยก�ำเนิดอย่างโนลและเลีย่ ม จึงเป็นเรือ่ งง่าย เหลือก�ำลังทีจ่ ะสร้างจุดเด่นจุดสนใจให้ตวั เอง แบบต้นทุนต�ำ่ ด้วยการโม้โพทนากับสือ่ มวลชน ถึงความเจ๋ง ความสุดยอดของตัวเอง และ วิจารณ์ ด่าทอศิลปินอื่น จนสร้างความหมั่น ไส้ไปทุกหย่อมหญ้า จนเมื่อ เมษายน ปี1994 Supersonic ซิงเกิล้ แรกอย่างเป็นทางการของ วง ก็ได้ฤกษ์ประกาศศักดา และกระนั้นก็เป็น ที่ยอมรับจากทั้งนักวิจารณ์ที่กะรอเฉือดและ คนฟังที่หมั่น เขี้ยวว่า “สมราคาคุย”

ชัดเจนว่าเขาคือตัว จริงคนหนึ่ง ย้อนเมื่อครั้ง กะโน้น โนลได้บรรเลงเพลงนีใ้ ห้เลียมฟังเล่นๆ แต่เลียมกลับซาบซึง้ น�ำ้ หูนำ�้ ตาไหล ถึงขัน้ เอ่ย ปากชวนโนลให้มาป๊ะเทิ่งกันกับ Oasis และ ส่วนในเนื้อเพลงนั้นได้แรงบัลดาลใจขณะที่ โนลฟังเพลง Shine a Light ของคณะหินกลิ้ง The Rolling Stones และใจความทั้งเพลงก็ กล่าวถึงมารดา เพ็กกี้ กัลลาเกอร์ หลังจากอ่อยเหยือ่ ไปสามซิงเกิล้ Oasis จึงวางแผงอัลบั้มเต็ม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 1994 Definitely Maybe ทยานขึ้นอันดับหนึ่ง ในตารางอัลบัม้ ขายดีในอังกฤษอันทีในสัปดาห์ แรก ด้วยยอดขายกว่า 86,000 แผ่น สร้างสถิติ ใหม่เป็นอัลบั้มเปิดตัวที่จำ� หน่ายรวดเร็วที่สุด ในประวัติศาสตร์ ของอังกฤษ และ Oasis ประกาศเปิดตัวด้วยยอดจ�ำหน่ายสิรริ วมทัง้ หมด ทั้งมวล ทั้งสิ้น

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย แท้จริงแล้วพี่น้องกัลลาเกอร์หาได้มีเชื้อชาติอังกฤษไม่แต่ด้วยบิดรมารดานั้นเป็นไอริชอพยพ เข้ามาตั้งรกรากในเมืองแมนเชสเตอร์ และทั้งคู่ก็เป็นแฟนเดนตายของสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ อีกด้วย

Shakermaker ซิงเกิ้ลที่สองก็ได้รับการตอบ รับอย่างดี ซิงเกิ้ลที่สาม Live Forever นี้เอง ที่ทั้งทุกผู้ทุกวัยต่างยกให้เป็นบทล�ำน�ำสดุดี แห่ง Brit-pop เนื้อเพลง กีต้าร์ริฟฟ์และโซโล่ บ่งบอกความสามารถอันเจนจัดของโนลได้

กว่า 12 ล้านแผ่นทั่วโลก และกวาดรางวัลอีก หลากสาขา หลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น NME Awards, Q Awards, BRIT Awards, MTV Europe Music Awards ซึ่งแต่ละรางวัลที่ได้ รับล้วนเป็นเครื่องการันตีผลงานของพวกเขา


ว่ากันตามจริงแล้วอัลบัม้ (What’s the Story) Morning Glory? เป็นทีร่ จู้ กั ในวงกว้าง กว่า และประสบความส�ำเร็จเหนือกว่า จน เบียดบัง Definitely Maybe เสียหายจ๋อม Definitely Maybe มีบคุ ลิกทีห่ ยาบแต่ละเมียด โอหังแต่ฟังเคลิ้ม อวดดีแต่มีกึ๋น อันเป็นตัว ตนของสองศรีพนี่ อ้ งกัลลาเกอร์จริงแท้ ซึง่ ดิบ กว่าอัลบั้มที่สองมากนัก สิ่งที่ต่างกันชัดเจน คืออัลบั้มหลังเน้น “ประดิษฐ์” มากกว่าเดิม

บันดาลใจ ทั้งรูป โคลิน เบล อดีตนักฟุตบอล ทีมชาติอังกฤษ และสโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้, รูปของ เบิรต์ แบแคแร็ก นักเปียโนอเมริกนั ชือ่ ก้อง และฉากในโทรทัศน์ก็มาจากภาพยนตร์ เรื่อง The Good, the Bad and the Ugly ซึ่ง ก�ำลังฉายพอดี Columbia มาจากชื่อโรงแรม เมืองลิเวอร์พูล ซึ่งวงเคยไปพัก เดิมที ทางวง ตั้งใจจะให้เพลงนี้เป็นเพลงบรรเลง แต่โนลก็ ตัดสินใจใส่เนื้อเพลงในนาทีสุดท้าย

จะว่าไปแล้วทุกเพลงใน Definitely Maybe ดีพอจะตัดเป็นซิงเกิ้ล แม้ว่าตอนนี้คู่ พีน่ ้องจะแยกตัวกันไปแล้ว (แบบไม่สวยนัก) อัลบั้มนี้จึงเป็นประหนึ่งจดหมายเหตุของวง ของแฟนเพลง ของประวัติศาสตร์ดนตรี  ภาพถ่ายที่ปกของอัลบั้มนี้ใช้แฟลตของโบน เฮดเป็นฉาก ในห้องเต็มไปด้วยของสิ่งสะสม

โนลแต่งเพลง Slide Away กับเพลง Married With Children ด้วยแรงบันดาลใจ จากเรื่องราวความรักครั้นยังเอ๊าะกับ หลุยส์ โจนส์ ทั้งคู่คบกันนานถึง 6 ปี นอกจากนี้คือ เธอเป็นคนแรกในโลกที่ได้ฟังเพลง Live Forever แต่เธอกลับเมินเฉย ไม่ซาบซึ้งใดๆ ซึ่ง เพลงนี้โด่งดังสนั่นโลกาในเวลาต่อมา

บทสดุดี ปี 1997 Definitely Maybe ถูกโหวตให้อยู่ในล�ำดับที่ 14 จาก 100 อันดับ ในหัวข้อ “อัลบั้มแห่งสหัสวรรษ” จัดโดย HMV, Channel 4, The Guardian และ Classic FM ปี 2006 Definitely Maybe ติดอันดับที่ 3 จาก 100 อันดับ ในหัวข้อ “NME 100 อัลบั้มยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษ” และถูกโหวตให้เป็นอัลบั้มที่ดีที่สุดตลอดกาล โดยผู้อ่านนิตยสารในปีเดียวกัน โดยการโหวตนี้จะไม่มีรายชื่ออัลบั้ม ให้เลือก แต่ให้ผู้โหวตเขียนชื่ออัลบั้มที่ชื่นชอบมาได้ตามใจ ปี 2008 ได้รบั การโหวตจากนักอ่านนิตยสาร Q ให้ตดิ ล�ำดับ 1 จาก 50 อันดับ ให้หวั ข้อ “อัลบัม้ ยอดเยีย่ มของอังกฤษ”

Oasis  
Oasis  

My friend review "definitely Maybe" in thai

Advertisement