Page 1

MARNARDAL KOMMUNE Service & utvikling

Saker

til møtet 26.10.10

Vedlagt følger sak 56110 Politisk organisering (tidligere utsatt sak) samt ekstrasak 57110 Fremtidens Mindus.


Marnardal kommune Saksframlegg

Arkivkode:

Saksmappe:

Løpenr:

Saksbehandler:

2010/430

5631/2010

Hans Seyffarth Stusvik

Utvalssaksnr

Utvals

Møtedato

52/r0

Formannskapet

21.09.20t0

Kommunestyret 56/10

Formannskapet

26.70.2010

SPENST 2012 - Politisk organisering Vedlegg 1 Forslag til reglement - politisk organisering,møte- og delegasjonsreglement

Bakgrunn I forbindelse med Spenst 2012ble det besluttet at et av temaene som skulle drøftes var organisering av den politiske styringsstrukturen. Det ble nedsatt en prosjektgruppe med Ordføreren som Prosjektleder i tillegg besto gruppen av gruppelederne for alle de representerte partier i kommunestyret pluss Rådmann. I dette arbeidet ble vi bistått av KS konsulent AS ved Håvard Moen. Når modellen var på plass krevde dette en revisjon av delegasjonsreglementet. Reglementet ble laget med utgangspunkt i andre kommuner med tilsvarende organisering, spesielt Evje og Hornes og Austrheim ble benyttet som mal. I tillegg er dagens reglement i Marnardal benyttet. Hovedtrekkene i det nye reglementet er at alle saker av prinsipiell karakter skal behandles politisk, kurante og ikke prinsipielle saker administrativt. Gruppa ønsket i saksfremstillingen å se på konsekvensene ved en reduksjon av kommunestyretfra2l til 17 representanter. Hvis vi ser på valgene i2003 og2007 ville det gitt

følgende utslag:

2I

2003 reor.

17 repr.

2I

AP

7

6

6

SP

6

5

6

5

KRF

J

2

J

2

2

I

.,

J

I

J

a J

2

I

I

1

2007

FRP

H V

repr.

17 repr 5


De 2 største partiene mister en mandat hver, og de øvrige mister 2 mandater til sammen. Det rokker ikke med balansen i kommunestyret om kommunestyret blir på 17 medlemmer. Alle dagens partier vi også bli representert ved en reduksjon av antall medlemmer i kommunestyret.

Det er fordeler og ulemper knyttet til størrelsen på kommunestyret. Det er viktig med en bred deltakelse i kommunens øverste organ, men det skal også være oppgaver knyttet til vervet. I modellen som er valgt er det tre faste komiteer, Formannskapet, Plan-,Bygg- og landbrukskomite og kontrollutvalget. Disse faste komiteer vil ha 13 medleÍrmer i forslag til delegasjonsreglement. Det vil da være 4 evt 8 kommunestyrerepresentanten som ikke vil ha en fast komite å sitte i. Det skal i mye større grad benyttes adhoc komiteer som innstiller til kommunestyret, men disse bør sammensettes fritt etter behov og ikke som følge av at noen representanter er "ledige". Rådmannen vil foreslå en modell der kommunestyret består av 17 medlemmer der det er gjennomgående representasjon slik:

Formannskapet Plan, Bygg og

Landbruk

Kontrollutvalget Til sammen

7 representanter 7 representanter 3 representanter 17 representanter

Vurdering Prinsippet i det nye reglementet er at alle saker av prinsipiell karakter skal behandles politisk, kurante og ikke prinsipielle saker administrativt. Det er gjort en grundig jobb politisk i saksforberedelsen i forhold til den politiske strukturen i kommunen i fremtiden. Kommunestyret har tidligere, både i forhold til oppstart av Spent 2012 og i andre sammenhenger, ønsket en mer strategisk rolle i utviklingen av Marnardal kommune. Den foreslåtte modellen gir større mulighet for en slik ønsket utvikling der politikernes deltakelse tidlig i prosessene er avgjørende for styring av kommunen. Dette er viktig i forhold til kommunen som tjenesteyter, for innbyggerne og de ansatte.

Ved å minske antall kommunestyrerepresentanter og øke antall medlemmer i komiteene til 7 vil alle være med i forberedelser til saker som skal behandles i kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Politisk organisering fra perioden 20ll:

Kommunestyret Formannskapet

17 representanter

7 representanter Plan, Bygg og Landbruk 7 representanter Kontrollutvalget 3 representanter

Det søkes å ivareta giennomgående representasjon der kommunestyrets medlemmer sitter i komiteene. Kjønnsfordeling må dog ivaretas.

2.

For øvrig vedtas forslag til politisk organisering, møte- og delegasjonsreglement.


Saksprotokoll i Formannskapet - 21.09.2010 Finn Skuland foreslo vedr. antall representanter: 2 1 kommunestyrerepresentanter 7 medlemmer i plan, bygg og landbruk 5 medlemmer i formannskap Sidsel B. Skaar foreslo: Saken utsettes. Det legges opp

til

en snarlig temakveld hvor saken drøftes.

Vedtak: Skaars forslag ble enstemmig vedtatt.


Marnardal kommune Saksframlegg

Arkivkode:

Utvalssaksnr s7 tr0

Saksmappe:

Løpenr.:

Saksbehandler:

201011898

760212010

Hans Seyffarth Stusvik

Utvals

Møtedato

Formannskapet

26.10.2010

Kommunestyret

Fremtidens Mindus Vedlegg 1 Fremtidens Mindus 2 Alternativer 3 VS: Mindus

Bakgrunn Mindus er en modeme aftføringsbedrift med en produksjon ganske lik en hvilken som helst arìnen bedrift. De leverer kommersielle konkurransedyktige produkter ved siden av attføringsarbeidet. Mindus har som hovedformål å gi mennesker "en bro til arbeidslivet gjennom muligheter". Det fokuseres sterkt på kursing, utplassering og oppfølging av arbeidssøkere, internt og eksternt. Bedriften er med i hele prosessen for å avklare, kvalifisere og formidle deltakere videre. Dette gjøres ved å bruke bedriftens virkemidler: En effektiv produksjon av maskinerte og sveiste produkter. Produsering av alle typer skilt, folie, samt produksjon av listverk. Utdannelse/ opplæring innen resepsjonsarbeid og kontorfag med regnskap, snekkerfag, trelastfag, logistikk, fagekspeditør, truckopplæring og transport, samt kantine.

Bedriften holder til lokaler på Jåbekk industriområde i Mandal og på Heddeland Marnardal. Bedriften har siden den ble etablert hatt store utfordringer knyttet til en langsiktig bærekraftig økonomi. Etableringen på Jåbekk bidro til høye frnanskostnader, kombinært med sviktende marked i finanskrisen gjorde at det var behov for â gøre strategiske grep vedr. bedriftens fremtid. Det er også et betydelig etterslep på vedlikehold på anlegget på Heddeland. Bedriften signaliserte et behov på kapital fra eierne på kr. 7.000.000,- på et eiermøte før sommeren. Eierne ba da styret legge frem en ny strategiplan som skulle sikre lønnsomdrift i overskuelig fremtid. Dette ble det jobbet med gjennom sommeren og en plan revidert


strategiplan ble lagt frem på eiermøte i høst. Parallelt ble det jobbet med en alternativ plan der Varodd AS skulle overta Mindus og tilføre den nødvendige kapitalen som skulle sikre videre drift og oppgradering av anlegget på Heddeland. Eierne i Mindus AS skulle da etter et b¡teforhold i aksjer nærmer beskrevet i vedlegget få aksjer i Varodd AS. Bytteforholdet er beregnet med basis i bokført verdi i selskapene.

Vurdering Forlaget som fremsettes av Varodd AS og Mindus AS sine styrer synes å være en god langsiktig løsning for begge selskaper. Slike sammenslåinger av enheter innen dette segmentet av bedrifter er i tiden pga at det stilles stadig skjerpede krav i forhold til kvalifisering til oppdrag og kompetanse.

Alternativet 1 er at eierne må sk¡e inn kr. 7.000.000,- i selskapet for å sikre en langsiktig løsning for selskapet. Det er tidligere år blitt skutt inn kapital uten at dette på sikt har gitt

de

ønskede resultater.

Det er flere grunner til at Alternativ 2 anbefales. De viktigste er: 1. Det vil sikre virksomhetens nødvendige kapitaltilgang i årene fremover. 2. Virksomheten vil gis nødvendig handlingsrom til å kunne planlegge og iverksette strategiske posisjonstiltak som kanmøie fremtidens mer konkurranseutsatte markeder. 3. En av våre viktigste samarbeidspartnere i dag går over til å bli vår eier.

Eiermøte har konkludert med at bylteforholdet som er skissert i avtalen er tilfredsstillende.

Rådmannens forslag til vedtak: 1. Marnardal kommune kjøper sin forholdsmessige andel av de overtatte private aksjer, 161 aksjer, til en pris av kr 1798 pr aksje.

2.

Kjøpet fïnansieres med ubunden kapitalfond Marnardal kommune vedtar alternativ 2 i saksfremstillinga og selger sine 214 aksjer i Mindus AS til Varodd AS mot oppgjør i 40 aksjer i Varodd AS.


folr

alu

rüìmindusæ Doneheia 7 45 16 Mandal Foretaksnr.: NO927 844 575 Kontonr.: 7319 05 05593

Swift: DNBANOKK Iban: NO 25 7319 05 05593

Likelydende brev til: Audnedal kommune v/Rådmann Lindesnes kommune v/Rådmann Mandal kommune v/Rådmann Mamardal kommune v/Rådmann Vest Agder fylkeskommune v/Johan Pensgård

Mandal, l5 oktober 2010

Sak vedr. fremtidens Mindus AS Henviser til årets generalforsamling og eier møte rådmennene Stusvig og Udland 13.10.

ijuni og september,

samt drøfting med

Vedlagl oversendes avtalte dokument der de to presenterte altemativer er utredet.

Vi ber om

at saken behandles så fort som mulig.

Om ønskelig kan representanter fra Mindus AS være tilstede under behandlingen av saken de politiske fora. Vi ber om å bli kontakta dersom det er ønskelig.

Mandal, 15.10.2010

Terje Damman Styreleder

Daglig leder

Mindus

as, Doneheia

7

,4516 Mançlal

Tlf.: 38 27 27 00 - Faks: 38 27 27 27

Avdelingskontor: Heddeland, 4534 Marnardal

Tll.: 38 28 83 20 - Faks: 38 28 83 33


Fremtidens Mindus AS Innledning Mindus AS har de to siste årene hatt betydelige økonomisk utfordringer. Dette skyldes sviktende omsetning i produksjonsinntekter og endringer i NAV-systemet som har resultert i betydelig inntektsvikt på tjenestesalg. Resultatet for de to siste årene er minus 2,6 mill. kroner. Før ferien ble det arrangert et eiermøte hvor økning av egenkapitalen var tema. Bygningene på Heddeland trenger en opprustning på ca3,2 mill. kroner. Det negative resultatet, behovet for opprustning på Heddeland og styrke likviditeten g¡ør at det er nødvendig å øke egenkapitalen med til sanìmen 7 mill. kroner Eierne ba om forslag og ideer for den fremtidige utviklingen og budsjett for 2011. Vi har siden eiermøtet jobbet med mulige løsninger og presenterer her de to alternativer som styret anser som aktuelle.

Alternqtiv 1 er videre drift med dagens eierstruktur basert på at eierne går inn med 7 mill. Alternativ 2 er at Varodd AS overtar aksjene i Mindus AS, og Varodd AS går inn med nødvendig kapital.

Alternøtiv

I

Mindus fortsetter med nåværende eiere.

Mindus AS har to avdelinger. Avdelingen i Mandal har produksjon innen mekanisk, sveis og skilt. Det meste av attføringspersonalet har sitt arbeid på Jåbekk. På Heddeland har vi en VTA-avdelingr og Høvleri. Høvleriet har vært en økonomisk utfordring i en årrekke, og det ble besluttet på styremøtet24.8.2010 å stenge denne avdelingen senest 3I.12.2010.

Fremtidens Heddeland Heddeland er en viktig avdeling for Mindus grunnet VTA-plassene. Disse 15 plassene er tildelt for Mamardal kommune (Indre bygder). Det er NAV som fordeler plasser, og det vil således ikke være aktuelt å flytte denne avdelingen til Mandal. Avdeling Heddeland etableres som en utvidet VTA-avdeling. Bemanningen reduseres fra 6,2 til3,6 ordinært ansatte. Nedleggelse av Høvleriet gir oss en betydelig kostnadsbesparelse. Totalt med alle tiltak som settes inn, vil viha25 ansatte på Heddeland med ny modell. Produksjonen i VTA vil fortsette som før.

Ved å gjøre disse endringene vil Heddeland få en omsetning päla 7 mill. En forholdsvis sikker omsetning. De totale driftskostnadene er budsjettert med kr 6,3 mill. Dette gir et resultat på pluss kr 700 000,-. Overfor NAV betyr dette ikke noe siden avdelingen kan opprettholdes som en opplærings. arerra og ivareta VTA-deltakeme på en god måte. Heddeland vil således bli relativt lik Ime Verksted, men noe mer utvidet med fase KIA2 og TIA3.

t

VTA: Varig tilrettelagt arbeid KIA: Kvalifisering i arbeid 3 TIA: Tilrettelagt i arbeid 2

Mindus AS


Avdeling Mandal Bedriften har to produksjonsenheter i Mandal, mekanisk og skilt. Skiltavdelingen hadde et overskudd i2009 på kr 609 000,-. Mekanisk et overskudd på kr 187 000,-. Mekanisk hadde et overskudd i 2008 på kr 1 367 000,-. Den store svikten for mekanisk har sin årsak i sviktende omsetning. Omsetningen falt med over 30 %. Framtidsutsiktene for produksjonen i Mandal er betydelig bedre enn i Høvleriet: o Vi har høy bruttofortjeneste på produktene. o Vi har mange bein å stå på. Vi kan lage alt fra det enkle til det mest avanserte. o Maskinparken er relativt ny og moderne. o Vi har mange kunder slik at vi ikke er så sårbare. o Godt tilrettelagt for attføring. o Høytfaglíg nivå på arbeidslederne. o Godkjent for nye fagbrev.

Fremtidens produksjon i Mandal Det er viktig at bedriften har en egen produksjon i attføringsarbeidet. Sammensetningen i gruppen tiltaksdeltakerne som kommer til Mindus, har endret seg mye de siste årene. Nå inneholder den mange yngre mennesker med ulike problemer, og disse personene trenger en utprøvings-areîa. Derfor har Mindus arbeidsoppgaver på alle nivåer. For 2011 har bedriften budsjettert mekanisk produksjon på samme nivå som 2010. Skiltavdelingen har blitt redusert betydelig grunnet bortfall av kunde. Bemanningen reduseres med en arbeidsleder. Dagens produksjon fortsetter som nå med styrte maskiner. Det betyr at hele markedet dekkes, også innen opplæring. Attføring og intensivering av arbeidet med å skaffe nye kunder vil bli satt mer i fokus. Omsetningen reduseres noe, spesielt på skilt. Vi har gode muligheter for å øke inntektene ved Produksjon Mandal siden vi jobber mot nye kunder. Budsjett skilt i 20ll er pluss kr 215 000,og pluss kr I 070 000,- for mekanisk.

Attføring Mindus er en attføringsbedrift, og således er attføringsarbeidet det aller viktigste. I budsjettet for 2011 har vi lagt sammen avdelingene APSa, AB5, Avklaring6 og ProsjektT. Resultatene for disse avdelingene er svært gode. I 2009 hadde vi et resultat på pluss kr 1 264 000,-.

Framtidsutsikter Attføring Bedriften avsluttet 2009 med å bli tildelt et nytt tiltak sammen med de tre andre attføringsbedriftene i Vest-Agder, så inntektsgrunnlaget for 2010 så meget bra ut. Dette tiltaket fikk vi for tre år. Allerede i februar ble tiltaket stanset på landsbasis og inntektene forsvant umiddelbart. Siden da har NAV stengt for alt som ikke er de faste skjermede tiltakene. Alt av ekstraplasser har forsvunnet, således også betydelige inntekter. Mindus har o

APS: Arbeidspraksis

t AB: Arbeid med bistand 6 Avklaring: Avklaring av arbeidsevne 7

Prosjekt: 3-årig forskningsprosjekt finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Mindus AS


de siste fem årene hatt fem ekstra APS-plasser som gir en årsinntekt på kr 780 000,-. Disse plassene opphører 1 10.2010. På kort sikt ser det ikke bra ut. Når nytt år passeres med nye budsjetter, forventes det av Regjeringen at det blir økte bevilgninger for å redusere køene, og således er det stor sannsynlighet for at nye plasser blir opprettet og flere kurs kommer ut på anbud.

Mindus har hatt stor fokus pä atføring de senere är oghar en svært høy kompetanse for å imøtekomme de krav som stilles fra myndighetene. Bedriften var den første i Vest-Agder som ble EQUASSs sertifisert. Mindus har tildelt alle skjermede tiltak, totalt er dette 115 plasser. I 2009 var der 309 mennesker på tiltak i bedriften. For å ivareta disse har NAV krav om hvor mange ordinært ansatte som skal være i bedriften for at deltakerne blir ivaretatt. Innen attløringhar vi totalt 10 ordinært ansatte i Mandal som jobber medaftføring. Fremover vil flere og flere tiltak bli lagt ut på anbud. Mindus må således sørge for at bedriften har nødvendig kompetanse til âmøte de utfordringer som måtte komme.

Äret 2010 er budsjettert i balanse men slik situasjonen ser ut for øyeblikket kommer nok året samlet ut sett med minus resultat, dog betydelig lavere enn 2009.

20ll

har vi lagt inn de skjermede tiltakene og forskningsprosjektet. Alle disse inntektene er faste. I tillegg har vi lagt inn kr 600 000,- som er plasser NAV bestiller enkeltvis, lærlingeplasser og sommerintro fra kommunen. Budsjett attføring2}ll er kr1652 000,-.

I budsjettet for

Budsjett Mindus AS 2011 gsinntekter produksj on Attføringstjenester Sum driftsinntekter

12 190 000 15 227 000 27 417 000

Vareforbruk Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

5 132 000

S

al

Driftsresultat Finanskostnader

Resultat budsjett 2011

8

16 468 000

1 145 000 3 853 000 26 598 449 818 551 790 000 28

ssl

eqUASS: Europeisk godkjenning som alle attføringsbedrift må ha innen

Mindus AS

3I

.12.201 1.


Alternativ

2 Vørodd AS overtar aksjene i Mindus AS

Varodd AS er den største attføringsbedriften i Vest-Agder og holder til på Rige industriområde i Kristiansand. Eierstrukturen i Varodd AS er tilsvarende Mindus AS med Kristiansand kommune og Vest-Agder Fylkeskommune som største eier. 94,5o/o av aksjene er kommunalt eid. Varodd AS har en god økonomi og en solid egenkapital og omsatte i2009 for 186,0 mill. (konsern) og fikk et resultat på kr 7,8 mill.

Styrebehandling i Varodd AS Henvendelsen fra Mindus AS til Varodd AS om å gå inn på eiersiden er behandlet i styret i Varodd (16.09.2010) og styret har enstemmig gått inn for en positiv løsning. Kort fortalt er denne basert på at Varodd AS overtar 100%o av aksjene i Mindus AS og at de kommunale eieme i Mindus AS far oppgSør for aksjene i form av nye aksjer i Varodd AS. Modellen er basert på at aksjene i begge selskapene verdsettes til bokført verdi pr. 31.12.2009. Styret i Varodd AS har imidlertid forutsatt at private småaksjonærer i Mindus AS kjøpes ut før en eventuell overtakelse. Modellen er nærrnere redegjort for nedenfor.

Etter overtakelse av aksjene, vil Mindus AS drives videre som et eget aksjeselskap med avdelinger både i Mandal og Heddeland i Marnardal Utover overtakelse av aksjene, vil Varodd AS sørge for en tilstrekkelig styrking av egenkapitalen gjennom en utvidelse av aksjekapitalen.

Forbedret attføring Varodd AS og Mindus AS har de siste årene utviklet et samarbeid innenfor attføringsarbeidet - blant annet i forhold til nye tiltak og anbud. Begge parter har sett dette som en stor fordel. Fra Varodds side er intensjonen med å overta aksjene i Mindus AS, å videreutvikle dette samarbeidet og på den måten styrke attføringsarbeidet i regionen. Dette mener vi kan oppnås gjennom sterkere fagmiljøer og felles opplæring innenfor spesielle områder (eksempelvis psykiatri, ungdom og helse). Det er en økende tendens til at mer av attføringstiltakene legges ut som AMO kurs eller anbud, og i den sammenheng er felles tilbud mellom flere attføringsbedrifter en klar fordel. En sammenslåing vil øke mulighetene for utvikling av felles tilbud. ,A.ndre

fordeler

Også på andre områder vil eierskapet skape nye muligheter. Dette gjelder både produksjon, administrasj on/økonomi, opplæring og kompetanseheving, personal m.m.

I Mandal

er produksjonen knyttet

til mekanisk virksomhet og til skiltproduksjon - med

mekanisk som det dominerende. Innenfor mekanisk har Mindus både en høyere omsetning og en bedre maskinpark enn Varodd. Vi ser derfor for oss en samordning av disse to mekaniske avdelingene både produksjonsmessig og når det gjelder markedsføring og salg. Det kan være riktig for begge parter å overføre produksjon mellom selskapene.

Administrativt vil det også være gevinster ko stnadseffektiv drift

å hente både kvalitetsmessig og

.

Mindus AS

i form av mer


Aksjonærmodell Den foreslåtte modell går ut på at Varodd AS overtar l00o/o av aksjene i Mindus AS og at nåværende aksjonærer i Mindus får oppgjør i form av nye aksjer i Varodd AS. I og med at det ikke er utbytterett for aksjonærene i noen av selskapene, er det naturlig at verdsetting av aksj ene beregnes ut fra selskapenes bokførte egenkapital pr. 3 I .12.2009 .

Oversikten nedenfor viser antall aksjer og egenkapital i begge selskapene før oppkjøp: Antall aksier:

Eier

EK or.

EK pr.

o/.

andel:

aksie:

aksionær:

av samlet EK:

Varodd AS:

Kristiansand kommune Vest Asder Fvlkeskommune Vennesla kommune Søsne kommune Sonsdalen kommune Mandal kommune Lindesnes kommune

I

718 318 244

r95 7 5

48.0 0l )) 701

9,9 0l 7,6 0l 6,0 0l 0.2 0l 0,2 0l

3 226

6,0 0l 100 Vo

I

45.5 0l

t92

Øvrise aksionærer Sum:

547

52 045 52 045 52 045 52 045 52 045 52 045 52 045 s2 045

80 513 615

46.7 0l

37 368 3 10 l6 550 310 l2 698 980

21,7 0l 9.6 0l

l0

148 775

7,4 0l 5.9 0l

364 315

0,2 0l

260 225

0,201 5.8 0l

9 992 640 161 897 170

97,4

0/o

Mindus AS: Mandal kommune Vest-Asder Fvlkeskommune Lindesnes kommune Marnardal kommune Audnedal kommune

Øvrise aksìonærer Sum:

130

485 361

214 t35

l6l 2 486

19.5 0l 14.5 0l 8.6 0l

5.4 0l 6.5 0l 100

o/o

798 798

2 03r 740 872 030

1,2 0l 0,5 0l

798 798 798

649 078

0,4 0l 0,2 0l

798

384 772 242 730 289 478 4 469 828

0.1 ol 0.2 0l 2,6 0l

Bokført egenkapital i Varodd AS er l<r 167.897.170 og i Mindus AS k 4.469.828. Samlet bokført egenkapital erl<r 772.367.998. Aksjene i Mindus står for 2,6Yo av den samlede verdien, og overtakelsen foreslås løst ved at aksjekapitalen i Varodd AS utvides tilsvarende dvs. fra kr 1.613.000 til kr 1.656.100. For fordelingens skyld, vil det være nødvendig å gjennomf,øre en splitt av aksjene i Varodd fra pålydende kr 500,- til kr 100,- pr. aksje. Det forutsettes også at nåværende kommunale eiere i Mindus AS kjøper ut aksjene til private aksjonærer (161) aksjer slik at de hre kommunene i Mandalsregionen og Vest-Agder Fylkeskommune til sammen fär I00o/o av aksj ene før eierskiftet.

Nedenfor er vist en tenkt fordeling av eierandel i Mindus AS og tilsvarende nye aksjer pålydende kr 100,- i Varodd AS.

Mindus AS

-


Andel i Mindus:

Nve aksier

Bokfort verdi nve aksier:

Pålvden¡le nr. aksie:

Varodd:

Mandal kommune Vest-Agder Fylkeskommune

48,6 0l 20,4 0l

209

0(

20 900

90

0(

9 000

Lindesnes kommune

75.5 0l 9.3 0l

67 40

0( 0(

6 700 4 000

25

0(

Mamaldal kommune Audnedal kommune Sum:

5,8 0l 100

2 s00

431

"/n

43 100

Nye aksjonærfordeling i Varodd vil da bli følgende:

Aksier e/splitt: Kristiansand kommune Vest Agder Fylkeskommune Vennesla kommune Søgne kommune Songdalen kommune

7 735 3 s90

Øvrise aksi onærer (Varodd) Mandal kommune

r

Lindesnes kommune Marnardal kommune Audnedal kommune Sum:

l I

590 220

97s 020

Eier

Utvidelse:

47.95 22-26 9.86 7.56 6.04 6.32

0l 0l 0l 0l 0l

lO0

9C

o/c

209

Nv eier andel:

7 735 3 680 I 590

46-71 0l

I 220

-37 0l 5.89 0l 6,16 0l

I

%

0-00 0l 0.00 0l 0,00 0l 0,o0 0l

t6 130

Antall aksier:

andel:

975 020 209

aa a1 0t

9.60 0l 7

t.26

%

67 40

0.40 0l

25

25

0.15 %

431

16 561

6i 4C

0-24 0l

l0O

o/t

Oppsummering Mindus AS sin vurdering av verdsettingsmodellen: Verdsettingen av selskapene fastsettes utfra selskapenes bokførte egenkapital pr. 31.12.09. En altemativ verdsettingsmåte kan være utfra takst på selskapenes eiendeler. Varodd AS har i utgangspunktet en meget solid egenkapital og har over flere år hatt god inntjening. Selskapet må antaes å ha betydelige merverdier i eierposter i underliggende datterselskap. For Mindus AS sin del er styrets vurdering at bokførte verdier på selskapet er en nØktern verdsetting av selskapet og vurderer det ikke til å være andre vesentlige ikke bokførte merverdier i selskapets eiendeler. Basert på ovenforstående er det derfor utfra styrets \.urdering gunstig for Mindus as sine aksjonærer at bokførte verdier legges til grunn for bytteforholdet.

Mindus AS starter parallelt med dette brevet arbeidet med å innløse de private aksjonærer

Sfyrevedtak i Mindus AS 24.8.2010: en sflmlet vurdering av Mindus AS sin situasjon og ¡nteresser &nbef&ler s$ret sine eiere å selge síne aksjeposter til Varodd AS í henhold tilfremlugteforslag (alternøtiv to)

Utfrø

Mindus AS


Anbefaling Det er flere grunner til at Alternativ 2 anbefales. De viktigste er: 1. Det vil sikre virksomhetens nødvendige kapitaltilgang i årene fremover. 2. Virksomheten vil gies nødvendig handlingsrom til å kunne planlegge og iverksette strategiske posisjonstiltak som kan møte fremtidens mer konkurranseutsatte markeder. 3. En av vare viktigste samarbeidspartnere i dag går over til å bli vår eier.

Vi

ber derfor om at følgende vedtak

blir fattet:

1.

Marnardal kommune kjøper sin forholdsmessige andel av de overtatte private aksjer, 15 aksjer, til en pris av kr 1798 pr aksje. Kjøpet finansieres

2.

Marnardal kommune vedtar alternativ 2 i saksfremstillinga og selger sine 229 aksjer i Mindus AS til Varodd AS mot oppgSør i 40 aksjer i Varodd AS. Modell 2 forutsetter tilslutning i ekstraordinær generalforsamling i Varodd AS som vil bli avholdt i desember.

Mandal, 15 oktober 2010

E>----=_=-Damman Terje Styreleder

Vedlegg 1. Vedlegg 2. Vedlegg 3.

Daglig leder Innløsning av private aksjonærer Regnskap Varodd AS 2009 Regnskap Mindus AS 2009

Mindus AS


Mindus AS Vedrørende salg av aksjer til Varodd med påfølgende emisjon/konvertering gjeld

Antall MandalKommune Vest Agder Fylkeskomm une

1L30 485

Lindesnes Kommune

361-

Marnardal Kommune Audnedal kommune

214

@v

rige

m ind

re a ksjonære r

135

t6L 2486 -L6L

Verdi/aksje L798 L798 L798 L798 L798 L798

Sum

kjøp min

Kjøpesum

Sum antall

Salgssum

Tegn kurs

203L740 872030

78

140 693

1208

2 r72 433

52077

34

60 386

51_9

932 4L6

52077

649 078

25

386

694025

s2077

384772 242730 289 478 4 469 828

15

44947 26 644

52077

16 808

229 144

41.1.416

9

259 538

52077

-L6L

-289 478

0

232s

Ved salg vil kommunene samlet få en fordring som deretter skal konverteres til aksjekapital Basert på verdien på Varodd ca 1-68 mill vil tegningskursen være kr 52.077 /aksje i Varodd.

Aksjer

41,,7L6 L7,905 !3,327 7,900 4,984

42 18 L3 8 5

0

2486

4469 828

86


\V@Varodd nrangiold og muĂŹigheter


-irrj*-\

hovedtall for konsernet

J

2005

2007

FRA REGNSKAPET (1000 kr) '130

Netto driftsinntekter

623 142727

165

825

171

405

185 933

Driftsresultat 5 055 5 5BB

6 189 B 316

I 704 12 071

4 AB2 1 746

4 372 6 353

7 164 5 986

10 052 B 430

B 541

Kontantstrøm - i ok av driftsinntekter

10 725

'13 150

18 482

8,2

9,2

Arbeidska pilal pr 31 .1 2

48 342 286

- før finansposter - før ekstraordinære poster

Arsresultat Ordinære avskrivnin

Likviditetsgrad 1 -o/o om ø psmid ier/kotlsi kti

56

11 ,1

255

57 122 263

'168 008

'184 558

202788

137 971

143 946 78,0

151 778 74,8

1BB

492

B

I Ì896 7 850 I 879

9 033 5,3

56 781 270

I

Totalkapital Egenkapital - o/o av totalkapital

82,1

Netto driftsinntekter

Ärsresuttat

200000

12000

lBOOOO

10000

160000 '140000

8000

'120000

6000

100000

aoooo 60000 40000 20000

4000 2000 o

o

2005 2006 2007 2008

2009

2005 2006 2007 2008

2009


.*_{.,t

resultatregnskap

^**" 'i

_/

KONSERN

2009 1BA

445

2 512' 185 933

MORSELSKAP

NOTER

2008 174 616'

fi1

3

211

4A5

2008 DRIFTSINNTEKTER Brutto driftsinnie[<ter

135137

Salqsprovisioner/rabatter Sum netto drifËsinnteKer

137 737

2 512 132 625

134 526

131'O43

402 59 013 54 517 5 649 13 826 133 4A7

3

211

DRIFTSKOSTNIADER

,

-2 367 69 435 70 501 a 879 31 046 177 494

a 44o

1 667 61 182

67 680 B 541 2A 253 167 323

4

AA2

:: 2.930 1 474 1 1 458 i 99896 89t'

968 4 3O4 -2 336 1746

O O:

O O

1

o 702

8194 344 7 850

Beholdningsendringer Varekostnad Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader

3-4 5

Driftsresultat

'1

119

:

1

o 919 &27

335

492 492 0

o o

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER Finansinntelcter

Finanskostnader tqqçt Netto flnansinntekter/-kostnader Resultat fØr Resuttat før ekstraordinære ekstraord¡nære poster r U rar rÐ^vùLt

4

339 .J llJ, 310

,

4 029 5 611

3 335 () 3 079 u / ì, 256 1 375

EKSTRAGRDINÆRE POSTER

Andre ekstraordinaere inntel<ter Andre ekstraordinære kostnader Netto ekstraordinære ooster Skatter t før mlnoritetsinteresser Minoritetsinteresser Arsresultat før minoritetsinteresser Ärsresultatet er anvendt stik: Annen egenkapital Endring i regnskapsprinsipp Utbyite før emisjon Valutadifleranser

0 0 o o 5 6t1 o

5

6'l:l

o o o o 1

375

1

375

1 375

o o o

17


9?l?!:=' 91 12 2oo?

'--{i-r-\,

-

__)

KONSERN

NOTER

2009

, ì

2 111

397 889

90 31 939 67 457 14 671 1 189 2 92O 118 266 375 431 1 217 4 258 22 7A4 28 O49 29

4

I 38 82O i 99969 211 858

|

166 285 167 898

MORSELSKAP

2008

114

90 2OB

38O

1

613

153 830 155 443

2009 ANLEGGSMIDLER Forskning og utvikling KonsernEoodwill Bygninger og tomter Finansielle anleggsmidler Maskiner, verktøy og inventar

Transportmidler Andre langsiktige fordringe Sum anleqqsmidler OMLØPSMIDLER Lager av råvarer og driftsmateriell Lager av halvfabrikata og varer i arbeid Lager av ferdig varer

s

s6

Bs;

ss 2s;

5 5

12

585

12 316 1 189 28 973

¿ ¿

2

Andre kodsiktige fordringer Kundefordringer Kontanter, bank og post Sum o¡'r¡løpsrnldler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital

Annen egenkapital Sum eEenkapital

2008

1160

29118 99 ñ5 '13114 505 476 5187 12 887 35 587 68156

101775

18 167

345 869 3 867 11 523 27 516

62287

167,A71 164 062

10

11

1 613

',153

179 154792

1 613

147 568 149181

MINORITETSINTERESSER

ol/

772

Sum minoritetsinteresser UTSATT SKATT

Surn utsatt skati

429 12 833 12 833

I

2A4

1122 20 519 29 211

18 987 18 987

I.A.NGSIKTIG GJELD

Annen langsiktig gjeld Sum lanssiktig q¡eld

7-B

KOFìTSIKTIG GJELD

I

640 626

3

461

20 606 33 333 208 380

Leverandørgjeld Skatter Første års avdrag langsit<tig gjeld Annen kortsi Sum Sum

4 504

I

I

13:O79

167

5 929

871

M

952 AA1

164062


Mindus AS Resultatregnskap

D rifts innf

e

kte r og -kos tnader

Note

Saþilrtekter Atlfrringstjenester

vl avgangav anleggsmidler driftsinntekter

2009

2008

17 830 413 14 501 910 32 332 323

23 608 204 13 450 sI7 424 66s 37 483 386

7 805 520 330 132 18 287 866 I 471 040 s 1+7 838 33 042396

11 661 97t 279 836 t8 420 344 I 359 587 5 492 509 37 214247

-710 073

269 139

Gevinst

Sum

0

Vareforbruk Beholdnings"ndting egentfuirkede varer Lønn og sosíale koshlader Ordinære avskrirminger Andre driftskostnader

Sum driftskosûrader

Driftsresultat Finans innte kte Renteinntekter

J

2

r og -kos tnade r

And¡e ftunsinntekter Rentekostr:ader

Andre finanskostnader Res

217

ultat av fiuanspos ter

Ärets resulfat

3 043 14 982 862 877 3 586 -848 437

-1 558 510

Overføringer Avsatt tíl annen egenkapital Sum ovetførínger

-1 558 sl0 -1 558 s10

-1076 454


Mindus AS Balanse pr. 31.12.

EIENDELER

Note

2009

2008

ANLEGGSMIDLER Goodwill

3

210

000

280 000

Varige driftsmidler Bygning

Tomter Maskiner og anlegg Transpornr:idler

3 3 3 3

Srm anleggsmidler

000 1 227 971 1 903 800 52000 L9 177 771 ls

784

16 168 500

227 971 2369 400 1

78 300

20 124177

OMLØPSMIDLER Varcr

4661229

Varelager

48r7 206

Fordringer Kr:ndefordringer

3 s13

Andre fordringer

98

¿nkinnskudd, kontanter Bankinnskudd, kontanter

t64 752

3 7s2825 10 691

B

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

6

811 8 837 9s6 564

28015727

597 034

I

177 756

29301927


Mindus AS Balanse pr, 3 l.I2.

EGENKAPITAL OG GJELD

2009

2008

2 486 000

2 486 000

500 000

500 000 2 986 000

Note

EGENKAPITAL Innskutt egenkapifal Aksjekapital(2486 aksjer a kr Overkursfond Sum inns kuút e genkapital Opptjent egenkapital

I

000)

2 986 000

I

484 095 1 484 095 4 470 Ð9s

Annen egenkapital Sum opptjent

e ge

nkapital

Sum egenkapital

3 042 60s 3 442 605 6 028 60s

GJELD Avs etning for forpliktels er 37 261

Pensj onsfo¡pliktels er

88 814

Annen langsiktig gield Gjeld til kredittinstitusjoner

16 320 000

16 660 000

Sum langsiktig gield

16 320 000

16 660 000

2 613 855

2 430 642

870 234

924 570 1 093 130 2 076 16s

Kortsiktig gield Kassekreditt Leverandørgjeld

I r02 968 2 601 3ls 7188372

S kyldþ offenflþe avgifter A¡nenkortsiktig gjeld

kortsiktig Sield Sum gield SI]M EGENKAPITAL OG GJELD Sum

6 s24 508

23 545 633

23 273 322

28Aß727

29 301927

18. mars 2010 I styret for Minfts AS

Þ Nana Firules

7lre

Styrenedlem

/ú^Åùffi^'L¿' t4;E lk

F'*."t"rd

lr

IL Inger Lise Pettersen Styremedlem


Page 1 of I

Denne vedlegges Mindus saken

Fra: Helge Sandåker Sendt: 18. oktober 2010 11:03 Til: Hans Stuwik; Ståle Kongsvik; Norman Udland; Kjell Olav Hæåk; tine.sundtoft@vaf.no Kopi: thore.westermoen@vaf,no; Ivar Lindal; 'Alf G. Møll'; Tønnes Seland Emne: Mindus På vegne av de offentlige eierne i Mindus bekreftes det herved at eierne ved ordførerer/fylkesordfører er enige i pr'ínsippet om at bokført egenkapital iVarodd og Mindus slås sammen,og at tidligere eiere i Mindus får en eierandel i Varodd som står i forhold til dette.

Helge Sandåker Ordfører i Marnardal Tlf . 3 82 8900 L/90s43L87 Adr. : Rådhuset, 4534 Marnardal helge.sandaker@ marnarda l.kommune,no

file:/A\eph-web2\ephortedok$\Mar\Prod\20

I 0\1

0\l 9\2293 1.HTML

19.10.2010

Ekstrasaker til formannskapet 26. oktober 2010  

http://marnardal.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/558/epdd_id/2109

Advertisement