Page 1

Marnardal kommune Møteinnkalling

Utvalg:

Levekårsutvalg

Møtested:

Rådhuset, Øst

Dato:

25.10.2010

Tidspunkt: 09:00

Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må servicekontoret snarest mulig få melding om dette på tlf. 38 28 90 00. Vararepresentant blir innkalt etter avtale med representanten.

Marnardal, 14.10.10

Inger Grete Haraldstad utvalgsleder

Foreløpig usikkert om det blir saker til klientutvalget.

Side 1


SAKSLISTE Saksnr

Innhold

U. off

PS 27/10

Godkjenning av protokoll fra forrige møte RS 12/10 Protokoll fra møte i levekårsutvalget 20.09.10

PS 28/10

2. tertialrapport 2010

PS 29/10

Godkjenning av utvidelsen ved Laudal barnehage

PS 30/10

Anmodning om mottak av flyktninger i 2011

Side 2


PS 27/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Side 3


Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Levekårsutvalg Øst, Rådhuset 20.09.2010 09:00 – 12:45

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Inger Grete Haraldstad Leder Ole Sigurd Fidjestøl Medlem Jane Vigemyr Johnsen Medlem Terje Arild Valborgland Medlem Bjørn Magne Ramsland Medlem

Representerer S S H KRF A

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Solveig Ramsland NESTL Sigmund Usland MEDL

Representerer A F

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Janne Wigemyr Solveig Ramsland

Representerer A

Merknader I tillegg til sakslisten orienterte kommunalsjef oppvekst og kultur om arbeidet innen oppvekst og kultur, og rådmannen orienterte om kommunebarometeret.

Fra administrasjonen møtte: Navn Gunhild Vatne Rune Bruskeland Hans Seyffarth Stusvik

Stilling Møtesekretær Kommunalsjef Oppvekst og Kultur Rådmann

Side 4


SAKSLISTE Saksnr

Innhold

U. off

PS 23/10

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

RS 11/10 Protokoll fra møte i levekårsutvalget 07.06.10 PS 24/10

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

PS 25/10

Ny Legevaktavtale fra og med 01.01.11

PS 26/10

Utsmykning Øyslebø skole- og kulturbygg - oppnevning av utsmykkingskomité

PS 23/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte RS 11/10 Protokoll fra møte i levekårsutvalget 07.06.10

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 20.09.2010 Vedtak: Protokoll fra levekårutvalgets møte 07.06.10 ble enstemmig godkjent.

PS 24/10 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede Rådmannens forslag til vedtak: Myndigheten til å behandle søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede delegeres til rådmannen.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 20.09.2010 Vedtak: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

PS 25/10 Ny Legevaktavtale fra og med 01.01.11 Rådmannens forslag til vedtak: Marnardal kommune innleder samarbeid med Mandal kommune om kjøp av legevakt tjenester. Det forutsettes at tilbudet fra Mandal kommune godkjennes i kommunestyremøte 19.09.10. Videre legges det til grunn at etableringen kan gjøres effektiv fra og med det tidspunkt avtalen med Kristiansand utløper. Subsidiert kan man søke å forlenge avtalen med Kristiansand om kjøp av legevakttjenester fra og med oppsigelsesfristens utløp frem til oppstart i Mandal 01.01.11.

Side 5


Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 20.09.2010 Rådmann og leder av legevakten i Mandal orienterte om Mandal kommunes tilbud. Bjørn Magne Ramsland foreslo: Samarbeidet med Kristiansand legevakt videreføres. Innstilling: Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 stemmer mot 1 stemme for Ramslands forslag.

PS 26/10 Utsmykning Øyslebø skole- og kulturbygg - oppnevning av utsmykkingskomité Rådmannens forslag til vedtak: Det nedsettes en utsmykningskomité for skole- og kulturbygget på Øyslebø. Fra levekårsutvalget velges:

Saksprotokoll i Levekårsutvalg - 20.09.2010 Jane V. Johnsen foreslo: Det overlates til kulturkomiteen å oppnevne ett medlem til komiteen. Vedtak: Rådmannens forslag med Johnsens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Side 6


Marnardal kommune Saksframlegg

Arkivkode:

Saksmappe:

Løpenr.:

Saksbehandler:

2010/1109

6671/2010

Wenke Nome

Utvalgsaksnr 28/10

Utvalg Levekårsutvalg

Møtedato 25.10.2010

60/10

Teknisk, landbruk og miljø

25.10.2010

Formannskapet

26.10.2010

Kommunestyret

02.11.2010

2. tertialrapport 2010

Bakgrunn I samsvar med kommunelov, budsjettforskrift og økonomireglement fremlegges 2. tertial med økonomisk status pr. 31. august. Nye bestemmelser om rapportering av kommunens finansforvaltning ble vedtatt av kommunestyret 28.09.2010. Rapporteringen er innarbeidet i tertialrapporten i samsvar med nytt reglement. Rådgivers rapport ved utgangen av august er vedlagt. Rapporten er gitt på basis av tidligere reglements rammer, uten at dette påvirker avkastning og risikovurdering. Tertialrapporten inneholder i tillegg informasjon fra enhetene under det enkelte rammeområde. Vurdering Etter 2. tertial viser regnskapsprognosen et positivt netto driftsresultat på 4 mill. kr. Hovedårsaken til den positive utviklingen skyldes lavere pensjonskostnader og lønnsvekst enn lagt til grunn i budsjettet. I tillegg forventes merinntekter i form av momskompensasjon fra investeringer på om lag 2,3 mill. kr. Inntektene bør i sin helhet benyttes til finansiering av tilhørende prosjekter i investeringsregnskapet, og deler av overføringen er pliktig etter regnskapsforskriften. Dette er forutsatt i prognosen og vil derfor ikke påvirke regnskapsmessig resultat. Finansområdet er netto nedjustert med 1,6 mill. kr som følge av at 2,1 mill. kr av utbyttet fra Agder Energi er definert som investeringsinntekt. I tillegg har en anslått merinntekter for netto renter på 0,5 mill. kr. Det hefter imidlertid usikkerhet ved avkastningen fra langsiktige finansielle plasseringer siste tertial.

Side 7


Det er lagt fram en positiv prognose for forventet regnskapsmessig overskudd på 0,9 mill. kr etter 2. tertial, hovedsakelig som følge av lønns- og pensjonsreservepostene i budsjettet. På utgiftssiden er det foreløpig ikke meldt om vesentlige avvik, og en har i hovedsak lagt til grunn 0-prognoser for rammeområdene. Det er imidlertid lagt inn et forventet merforbruk etter tiltak for å komme i balanse på 0,2 mill. kr for Teknisk avdeling. Øvrige interne avvik under rammeområdene forutsettes dekket via omfordelinger eller sparetiltak. Det er allerede omfordelt budsjettmidler innenfor rammeområde Helse & omsorg for å dekke nye pliktmessige ytelser. Investeringsbudsjettet er i utakt med reelle investeringer, og det er fremmet flere endringsforslag for å komme i samsvar med investeringsregnskap og finansiering av dette. Rådmannen anbefaler at det tas opp nytt lån på 10 mill. kr for å dekke finansieringsbehovet knyttet til prosjekter vedtatt tidligere år, herunder idrettsplass og omsorgsboliger. Rådmannen foreslår videre at flere prosjekter tas ut av årets investeringsbudsjett og behandles i forbindelse med økonomiplan 2011-2014, budsjett 2011. Foruten de tiltak som er eksplisitt nevnt i tertialrapporten foreslås ingen justeringer av driftsrammene. Det er i første rekke reserveposten pensjon, overføring av momskompensasjonsinntekten samt investeringsbudsjettet som fremmes som endringsforslag til budsjettet. Kommunestyret bes også om å ta stilling til salg av tidligere bibliotekbygg på Øyslebø. Rådmannen anbefaler salg for å frigjøre kapital og driftsmessige ressurser knyttet til bygget. Rådmannen vil fraråde disponering av forventet regnskapsmessig overskudd på nåværende tidspunkt. Det kan komme merutgifter til bl.a. vintervedlikehold veier og pliktmessige ytelser innenfor sosial, omsorg og oppvekstområdet. Eventuelt overskudd bør avsettes til generelt disposisjonsfond for å imøtekomme utfordringer i kommende økonomiplanperiode. For ytterligere opplysninger vises til tertialrapport pr 31. august.

Vedlegg: 2. tertialrapport Budsjettreguleringer vedtakspunkter Rapport fra ekstern rådgiver langsiktig forvaltningsportefølje.

Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret tar 2. Tertialrapport 2010 til orientering 2. Kommunestyret godkjenner nytt låneopptak på 10 mill. kr til investeringsprosjekter vedtatt tidligere budsjettår. Lånet nedbetales over en periode på 20 år. Økte renter og avdrag innarbeides i økonomiplan 2011-2014, budsjett 2011. Forutsatt finansiering fra ubundet kapitalfond må endres som følge av manglende midler i aktuelt fond. Alternativ finansiering vil være Agder Energifondet. 3. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av driftsbudsjettet for 2010 i samsvar med vurderingene i tertialrapporten:

Side 8


a. Lønns- og pensjonsreserven nedjusteres med 2,1 mill. kr til inndekning av reduserte utbytteinntekter AE drift. b. Pensjonsreserven reduseres med ytterligere 0,3 mill. kr til finansiering av egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse. c. Momskompensasjon fra investeringer disponeres til finansiering av investeringsprosjekter. Forventet merinntekt på 2,3 mill. kr innarbeides i driftsbudsjettet med tilsvarende overføring til investeringsbudsjettet for 2010. d. Revisjonsutgifter justeres opp med 0,1 mill. kr for 2010. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond ”Forvaltningsrevisjon Ungdomsskolen”. 4. Kommunestyret vedtar justeringer av investeringsbudsjettet for 2010 i samsvar med rådmannens anbefalinger i tertialrapporten: a. Prosjektene ”Brannsikring Høgtun”, ”Mjåland omlegging vei” samt vann- og avløpsprosjektene tas ut av investeringsbudsjettet med tilhørende finansiering for 2010, da disse ikke vil komme i gang inneværende år. Prosjekt Mjåland, omlegging vei er et driftsprosjekt og må derfor tas ut av investeringsbudsjett og -regnskap. b. Prosjektene ”Idrettsplass Øyslebø”, ”Omsorgsboliger Bjelland”, ”Aktivitetshuset” og ”Helsesenter” innarbeides i investeringsbudsjettet for 2010 med samlet 13,8 mill. kr. Rammen er inklusive mer- og mindreforbruk ift opprinnelig bevilget ramme. Prosjektene finansieres med 10 mill. kr i innlån, overføring fra driften (momskompensasjon) 2,8 mill. kr og 1 mill. kr fra ubundet investeringsfond. c. Merinntekter investeringsregnskap (Utbytte AE, salg av helsesenter, spillemidler ungdomsskolen) på 5,146 mill. kr avsettes ubundet kapitalfond. d. Merinntekter tomtesalg, 0,205 mill. kr avsettes tomtesalgsfondet. e. Egenkapitaltilskudd Kommunal Landspensjonskasse innarbeides med 0,3 mill. kr i investeringsbudsjettet. Utgiften dekkes ved tilsvarende overføring fra drift og redusert pensjonsreserve. f. Utvidelse/ombygging av Laudal barnehage innarbeides i investeringsbudsjettet med 0,5 mill. kr. Bevilgningen dekkes inn ved momskompensasjon fra investeringen på 0,1 mill. kr samt bruk av disposisjonsfond ”Overskudd oppvekst 2009” med inntil 0,4 mill. kr. 5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å selge gammelt bibliotekbygg på Øyslebø. Dette for å frigjøre kapital og andre driftsrelaterte ressurser knyttet til bygget. Salgsinntekten avsettes ubundet kapitalfond.

Side 9


2. Tertial rapport 2010

2. Tertial rapport 2010 Årsprognose per 31.08.10 Opprinnelig budsjett

Budsjettendring *)

Revidert budsjett

Prognose avvik R/B

Prognose 1. tertial

Prognose 2. tertial

Sentrale inntekter

Rammetilskudd Skatt Eiendomsskatt Konsesjonskraft Momskompensasjon investeringer Statstilskudd skole og PLO (rentekomp)

-62 515 -38 879 -5 900 -3 250 -600 -1 127

0 0 0 0 0 0

-62 515 -38 879 -5 900 -3 250 -600 -1 127

1 700 -1 900 -69 0 -2 300 127

-60 815 -40 779 -5 969 -3 250 -1 200 -1 000

-60 815 -40 779 -5 969 -3 250 -2 900 -1 000

-112 271

0

-112 271

-2 442

-113 013

-114 713

18 306 39 250 54 000 10 525 3 300

-951 -3 769 -286 5 213 -42

17 355 35 481 53 714 15 738 3 258

0 0 0 200 -2 900

17 363 35 413 53 714 15 738 3 278

17 355 35 481 53 714 15 938 358

125 381

165

125 546

-2 700

125 506

122 846

13 110

165

13 275

-5 142

12 493

8 133

-18 900 -4 374 3 936 5 559 -13 779

0 0 0 0 0

-18 900 -4 374 3 936 5 559 -13 779

2 100 -300 -200 0 1 600

-18 900 -4 374 3 936 5 559 -13 779

-16 800 -4 674 3 736 5 559 -12 179

-669

165

-504

-3 542

-13 779

-4 046

Disp. tidl. års mindreforbruk Overføring til investeringsregnskapet Bruk (-)/avsetning(+) disp.fond Avsetning bundne driftsfond

0 619 0 50

-11 021 1 107 9 749 0

-11 021 1 726 9 749 50

0 2 600 0 0

-11 021 1 726 9 789 50

-11 021 4 326 9 749 50

Netto disponeringer

669

-165

504

2 600

544

3 104

0

0

0

-942

-742

-942

Sum inntekter Utgifter enhetsrammer

Service- og utviklingsenhet Oppvekst og kultur Helse og omsorg Tekniske tjenester Tilleggsbevilgninger, lønnsreserve mv. Sum utgifter (nettoramme) Brutto driftsresultat

Utbytte Renteinntekter Renter av innlån Avdrag på innlån til egne formål Finansresultat Netto driftsresultat

Regnskapsmessig oversk(-)/undersk(+)

*) Gjennomførte budsjettreguleringer pr 31. august KS-sak 16/10, Disponering av overskudd 2009 FM sak 9/10 -Støtte til Haiti, bruk av tilleggsbevilgning FM FM sak 22/10 - Spenst 2012, administrativ organisering KS-sak 30/10 - 1. tertial Tilflyttingsprosjekt FM-sak 18/10 - støtte til skiløypekjøring mv - Bjelland IL og Marnardal IL

Marnardal kommune

1

Side 10


2. Tertial rapport 2010

Sammendrag Justert driftsbudsjett viser ved utgangen av august mnd et positivt netto driftsresultat på 0,504 mill. kr. Svak nedgang skyldes hovedsakelig tilflyttingsprosjektet m/bruk av fond som finansiering. Driften er budsjettert med et negativt brutto driftsresultat på 13,3 mill. kr. Marnardal kommunes økonomi er som følge av dette avhengig av et positivt finansresultat, hovedsakelig fra utbytteinntekter Agder Energi. Etter 2. tertial viser regnskapsprognosen et positivt netto driftsresultat på 4 mill. kr. Hovedårsaken til den positive utviklingen skyldes lavere pensjonskostnader og lønnsvekst enn lagt til grunn i budsjettet. I tillegg forventes merinntekter i form av momskompensasjon fra investeringer på om lag 2,3 mill. kr. Inntektene bør i sin helhet benyttes til finansiering av tilhørende prosjekter i investeringsregnskapet, og deler av overføringen er pliktig etter regnskapsforskriften. Dette er forutsatt i prognosen og vil derfor ikke påvirke regnskapsmessig resultat. Finansområdet er netto nedjustert med 1,6 mill. kr som følge av at 2,1 mill. kr av utbyttet fra Agder Energi er definert som investeringsinntekt. I tillegg har en anslått merinntekter for netto renter på 0,5 mill. kr. Det hefter imidlertid usikkerhet ved avkastningen fra langsiktige finansielle plasseringer siste tertial. Det er lagt fram en positiv prognose for forventet regnskapsmessig overskudd på 0,9 mill. kr etter 2. tertial, hovedsakelig som følge av lønns- og pensjonsreservepostene i budsjettet. På utgiftssiden er det foreløpig ikke meldt om vesentlige avvik, og en har i hovedsak lagt til grunn 0prognoser for rammeområdene. Det er imidlertid lagt inn et forventet merforbruk på 0,2 mill. kr for Teknisk avdeling, etter tiltak for å komme i balanse. Øvrige interne avvik under rammeområdene forutsettes dekket via omfordelinger og sparetiltak. Det er allerede omfordelt budsjettmidler innenfor rammeområde Helse for å dekke nye pliktmessige ytelser. Investeringsbudsjettet er i utakt med reelle investeringer, og det er fremmet flere endringsforslag for å komme i samsvar med investeringsregnskapet og finansiering av dette. Rådmannen anbefaler at det tas opp nytt lån på 10 mill. kr for å dekke finansieringsbehovet knyttet til prosjekter vedtatt tidligere år, herunder idrettsplass og omsorgsboliger. Rådmannen foreslår videre at flere prosjekter med forsinket oppstart tas ut av investeringsbudsjettet for 2010 og behandles i forbindelse med økonomiplan 20112014, budsjett 2011. Foruten de tiltak som er eksplisitt nevnt i tertialrapporten foreslås ingen justeringer av driftsrammene. Det er i første rekke reserveposten pensjon, overføring av momskompensasjonsinntekten samt investeringsbudsjettet som fremmes som endringsforslag til budsjettet. Kommunestyret bes også om å ta stilling til salg av tidligere bibliotekbygg på Øyslebø. Rådmannen anbefaler salg for å frigjøre kapital og driftsmessige ressurser knyttet til bygget. Rådmannen vil fraråde disponering av forventet regnskapsmessig overskudd på nåværende tidspunkt. Det kan komme merutgifter til bl.a. vintervedlikehold veier og pliktmessige ytelser innenfor sosial, omsorg og oppvekstområdet. Eventuelt overskudd bør avsettes til generelt disposisjonsfond for å imøtekomme utfordringer i kommende økonomiplanperiode.

Marnardal kommune

2

Side 11


2. Tertial rapport 2010

Inntekter Rammetilskudd og skatt Som følge av justering for befolkningsendringer per 1.1.2010 viser prognosemodell utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund merinntekter på om lag 0,2 mill. kr for skatt og rammetilskudd. Nasjonalt skatteanslag var i RNB (Revidert Nasjonalbudsjett) uendret og forventet deflator for kommunal pris- og lønnsvekst ble opprettholdt på 3,1 pst. Merinntekter som følge av befolkningsjusteringer er innarbeidet i prognosen. Øvrige sentrale inntekter Eiendomsskatt på verk og bruk ble noe høyere enn anslått ved utarbeidelsen av budsjettet for 2010. Det er innarbeidet knapt 70.000 kr i prognosen. Det forventes balanse for Konsesjonskraft. Prognosen er usikker. Momskompensasjon fra investeringer forventes å gi merinntekter som følge av etterslep tidligere år, hovedsakelig omsorgsboligene på Bjelland og nytt idrettsanlegg på Øyslebø. Det er lagt til grunn 2,3 mill. kr i merinntekter i prognosen. Inntektene foreslås innarbeidet i driftsbudsjettet sammen med en tilsvarende økt overføring til investeringsbudsjettet. Statlige tilskudd grunnskole, pleie- og omsorg omfatter 3 ulike rentekompensasjonsordninger. Disse forventes å bli noe lavere enn budsjettert som følge av lavere renteprognose for statsobligasjonsrenter enn forutsatte 3 pst. Dette er innarbeidet i prognosen med en reduksjon på 0,127 mill. kr. Prognosen er usikker.

Utgifter enhetsrammer Fellesområdet, lønnsreserve, tilleggsbevilgninger mv Lønnsreserven Sentralt oppgjør iht. hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4 er beregnet av KS å tilsvare en lønnsvekst på 2,1 pst inneværende år og 4,6 pst i årslønnsvekst. Veksten er inklusive lokal pott til lokale forhandlinger kapittel 4. Under forutsetning av en tilsvarende lønnsvekst etter lokale forhandlinger kapittel 3, 4 og 5 ventes et behov for utdeling av lønnsreservemidler på om lag 2 mill. kr. Forhandlingene ventes sluttført i løpet av september/oktober. Prognosen tilsier et mindreforbruk på i underkant av 1 mill. kr. Pensjonsreserven Marnardal kommunes pensjonsreserve består av en prosentvis avsetning til pensjonspremier. Med unntak av pedagogisk personell, er kommunens ansatte medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Pensjonskostnaden til KLP består av premie for aktive medlemmer, reguleringspremie (både aktive, pensjonister og uføre), egenkapitaltilskudd samt premieavvik. Reguleringspremien kan variere sterkt og er beløpsmessig på nivå med ordinært premietilskudd. Premieavviket er i praksis en utgiftsperiodisering, og fastsettes endelig pga aktuarmessige beregninger ved utgangen av regnskapsåret. Et positivt avvik føres som en kostnadsreduksjon med tilsvarende utgiftsføring påfølgende år. Tilsvarende vil et negativt premieavvik måtte utgiftsføres i regnskapsåret med en påfølgende positiv korreksjon påfølgende år. Premieavvikene budsjetteres ikke som følge av 0-effekt over en to-årsperiode. Arbeidsgivers andel pensjon (KLP) belastes løpende med 19 pst samtidig med lønnsutbetalingene. Satsen er innarbeidet i den enkelte utgiftsramme. Reguleringspremien er først endelig ved årsskifte. Mottatte beregninger og A-kontokrav fra KLP sammen med tilbakeført overskudd fra 2009 gir en forventet reserve på om lag 1,9 mill. kr.

Marnardal kommune

3

Side 12


2. Tertial rapport 2010

Oppgjøret vil fra og med inneværende år regnskapsføres mot rammeområde ”Tilleggsbevilgninger, lønnsreserve mv”. Oppgjøret har senere år tilført midler til Service- og utviklingsavdelingen. Samlet forventes et positivt avvik for lønns- og pensjonsreserven på 2,9 mill. kr. Premieavvik er ikke medregnet. Rådmannen foreslår at budsjettet nedjusteres med 2,4 mill. kr. Av dette anbefales 2,1 mill. kr benyttet til inndekning av redusert utbytteinntekt i driften, mens resterende 0,3 mill. kr foreslås overført investeringsregnskapet til finansiering av egenkapitaltilskuddet til KLP.

Service- og utviklingsenheten Oppsummering/utfordringer Enhetens overordnede ansvar og oppgaver er å bidra til en bærekraftig utvikling for Marnardal kommune, ved å være pådriver for kvalitet og utvikling samt yte høy grad av støtte til tjenesteområdene. Den største utfordringen i en slik utviklingsprosess vil være kommunens økonomiske rammebetingelser. For å få en bærekraftig økonomisk utvikling vil vi i fremtiden måtte prioritere strengere og se på struktur og tjenestetilbud. Gjennom tydelig prioritering og godt lederskap legger vi fundamentet for dette arbeidet. I disse samhandlingsprosessene opplever ledelsen de tillitsvalgte som både gode og løsningsorienterte.

Gjennomførte prosjekter • Systematisering av tidligere planarbeid • Nytt finansreglement • Revisjon av økonomireglement •

Spenst 2012, herunder o Politisk styring o Delegasjonsreglement o Lederopplæring o Sykefraværsprosjekt o Kommunedelsplaner Oppvekst og Helse&Omsorg o Kvalitetslosen o Kommuneplan

Sak til Kommunestyret 28.09.2010 Sak til Kommunestyret 28.09.2010

Sak til Kommunestyret 28.09.2010 Sak til Kommunestyret 28.09.2010 Pågår Pågår Pågår Klar for utrulling Oppstart 28.09.2010

Økonomi Område kontrollorganer vil få et merforbruk som følge av avregning for 2009 fra distriktsrevisjonen Utgiften foreslås innarbeidet i budsjettet med dekning fra disposisjonsfond ”Forvaltningsrevisjon ungdomsskolen” (avsatt 2009). Utgifter som følge av Spenst 2012 er foreløpig ikke innarbeidet i budsjettet. Fond fra overskudd 2009 ”Spenst 2012” disponeres iht. rådmannens budsjettfullmakt i 2010. Under disse forutsetninger forventes balanse for avdelingen samlet. Kvalitet/produktivitet Arbeidet med å samle, strukturere og utarbeide planer, rutiner og prosedyrer på sentrale områder er høyt prioritert. IT-verktøyet ”Kvalitetslosen” skal videre sørge for høy tilgjengelighet for kommunens medarbeidere samt nødvendig oppdatering. Enheten har fått ny medarbeider fra august mnd som bl.a. skal arbeide med kommuneplan, tilflyttingsprosjektet og IKT prosjekter. Alle enhetsledere deltar for tiden i et lederutviklingsprogram sammen med rådmann, kommunalsjefer, økonomisjef og organisasjonsrådgiver. Programmet har bidratt positivt mht samhandling og dialog i kommunens ledergruppe. Ansatte er også involvert i programmet via temamøter og gjennomføring av ”hjemmelekser”. Marnardal kommune

4

Side 13


2. Tertial rapport 2010

Oppvekst og kultur Fellestjenester – kommunalsjef oppvekst&kultur Utfordringer Redusere ventelistene til utredning hos PPT. Økonomi Styrer mot balanse. Skyssutgiftene vil være noe høyere i høst pga flere elever med den tjenesten. Dette dekkes inn med mindreforbruk på andre poster. Kvalitet Resultater fra årets grunnskolepoeng og nasjonale prøver foreligger ikke pr dato. Produktivitet Utbygging av en barnehageavdeling på Laudal ferdigstilles og det tas inn flere barn pr august og november. Dette krever økt bemanning ved denne enheten.

Bjelland oppvekstsenter Oppsummering Både skolen og barnehagen fungerer bra, med en god stab av fast ansatte. Barn knyttet til oppvekstsenteret er stabilt, men noe økning i barnehagen, først og fremst flere under 3 år. Utfordringer Både skolen og barnehagen har nye bygg. Det er en utfordring å skaffe kvalifisert personell, spesielt gjelder dette vikarer. Gjennomførte prosjekter Overgangen til digitalisert skolebibliotektjeneste er startet. Mye arbeid gjenstår. Barnehagen har IKT som satsingsområde. For skolen har IKT, vurdering og lesing/skriving vært hovedtema i ”Utvikingsplan 2008-2011”. Skolen ligger bra an i forhold til målsettingen. Det gjennomføres aktivitetsøkter på 30 min hver dag. Skolen har satt i gang et prosjekt for bedre orden i bøker, i garderober, klasserom og ute. Dette har gitt gode resultater. Økonomi Økonomisk styrer oppvekstsenteret mot balanse, muligens et lite overskudd. Kvalitet Gode tilbakemeldinger på brukerundersøkelser(elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen). Produktivitet Aktivitetsnivået er høyt både blant elever og ansatte. Tiden med barn/elever nyttes effektivt og oppgaver blir løst gjennom innsats og samarbeid.

Laudal oppvekstsenter Oppsummeringer/utfordringer • Bygningsmessige utfordringer i forhold til plass og etterklang av lyd i mange klasserom • Vi har startet opp med Leksehjelp på 1.-4.trinn • Barnehagen har barn på venteliste Marnardal kommune

5

Side 14


2. Tertial rapport 2010

Gjennomførte prosjekter • Elevundersøkelsen • Brukerundersøkelse • ”Det er mitt valg” benyttes i forhold til sosialkompetanse • Alle ansatte har gjennomført kurs i bruk av Kvalitetslosen Personal • Det er vanskelig å få kvalifiserte vikarer • Sekretærressurs er økt 1 time pr. uke (fra 2 til 3timer) • Ansatt en fagarbeider på SFO i 10,62 pst stilling Økonomi • Styrket tilbud til førskole, SFO og vikarbruk viser noe merforbruk etter 2. tertial. Øremerkede midler knyttet til funksjonshemmede førskolebarn medfører at det likevel forventes balanse på årsbasis. Kvalitet • Bygningsmessige forhold trekker noe ned i forhold til et optimalt læringsmiljø. Produktivitet • 33 barn i barnehagen, hvorav 3 med spesielle behov. Full kapasitetsutnyttelse. • SFO har 18 barn i systemet. • Skolen har 62 elever, og venter en ny elev 1. november d.å.. • Skolen har 4 elever med vedtak om krav til spesialundervisning

Øyslebø oppvekstsenter Oppsummering/utfordringer Behovet for skolering om spesielle sykdommer og tilstander som elever sliter med, er økende. Det er også en utfordring å få Øyslebø oppvekstsenter til å fungere som en enhet bestående av kultur og skole. En må påregne noe tid til omstilling for å ta ut potensialet for effektivisering/ kvalitetsøkning. Gjennomførte prosjekter ”Vårt ”store prosjekt siste år har vært uteområdene. Nå nærmer vi oss fullføring av skolegården på barneskolen og registrerer allerede stor aktivitet. Vi håper elevene får mer moro og mer fysisk aktivitet i skoletida. Økonomi Forventer balanse om det ikke skjer noe uforutsett. Kvalitet I denne perioden har vi gjennomført eksamen for 10. klasse. Ved skriftlig eksamen hadde vi 18 elever oppe i engelsk og 21 elever oppe i norsk (hovedmål og sidemål.) Gjennomsnittskarakteren for engelsk ble 3,67, for hovedmål 3,33 og for sidemål 2,95. Vi sendte 3 klager, 2 i hovedmål og 1 i sidemål, hvorav den ene hovedmålsklagen ble tatt til følge. Til muntlig eksamen hadde vi 5 forskjellige partier. Gjennomsnittskarakterene for gruppene varierte fra 3,67 til 4,33 – i gjennomsnitt 4,00. Styrking av faglig innsats er et av våre fokusområder - sidemålsresultatene viser at det er nødvendig. Lærerpersonalet er motiverte og det jobbes også godt for å bedre resultatene på de nasjonale prøvene som er i gang nå. Marnardal kommune

6

Side 15


2. Tertial rapport 2010

Produktivitet Bedre kvalitet på SFO ved pedagogisk personale og nytt uteområde. Dette ser ut til å gi flere brukere.

Heddeland barnehage Utfordringer fremover • ha nok plasser (spesielt for barn under 3 år) • rekruttere og beholde førskolelærere • rekruttere menn i barnehagen • styrke og videreutvikle personalets kompetanse Barna Det har vært økning i etterspørselen etter barnehageplasser for barn under 3 år. I tillegg velges det lengre oppholdstid. Barnehagen har nå 16 barn under 3 år (fyller 3 år etter nyttår) og 41 barn over 3 år. Det er noe ledig plass, men vi har 5-6 barn som ønsker plass fra desember. Det er ikke plass til alle som ønsker plass på Heddeland oppvekstsenter, men det diskuteres for tiden tiltak slik at alle skal få barnehageplass i kommunen. Barnehagen har en populær og fulltegnet naturgruppe på 10 barn, som er ute 3 dager i uka. Bemanning I forhold til bemanning, så teller de minste barna for to (det vil si at det går mer bemanning til de yngste). Det har ført til noe økning i bemanningen dette året. Det er fortiden manko på førskolelærere, men vi har klart å få kvalifisert personale til alle stillingene. Satsingsområder Satsingsområdet er SPRÅK der vi fordyper oss i språkstimulering som en viktig del av barnehagens innhold. Heddeland barnehage har som mål ”å skape leseglede hos barn og voksne”. Barnehagen har brukt Bjørn Ivar Birkeland for å presentere trafikksikkerhetsprosjektet ”0-visjonen” på foreldremøte. Det var svært godt frammøte. Sommeråpne barnehager Tidligere ordning er videreført. Arbeidstilsynet Tilsynet fokuserte på forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Barnehagen hadde gjennomført kartlegging og risikovurdering, forbyggingstiltak, handlingsplan for HMS, hatt HMSopplæring av verneombud og daglig leder m.m. Barnehagen manglet handlingsplan for bedriftshelsetjenestens arbeid i virksomheten og konkret tidsplan for opplæring av ansatte (mht tilsynets tema). Avviket er nå rettet.

Helse- og omsorg

Åpen omsorg og institusjon Marnarheimen Det har vært fullt belegg (29) på institusjonen gjennom hele perioden. I tillegg har ”stue sør” blitt benyttet i tilfeller der det har vært nødvendig med terminalpleie. På tross av problemer med å skaffe kvalifisert personell gjennom sommeren, har det vært ytt tilfredsstillende tjenester til brukere. Det henvises da til muntlige tilbakemeldinger fra pårørende.

Marnardal kommune

7

Side 16


2. Tertial rapport 2010

Det har vært en større belastning på de ansatte enn ønskelig, og sykefraværet har vært relativt høyt i perioden. Åpen omsorg Om lag74 brukere gjennom hele perioden. Enheten har slitt med sykemeldinger og mangel på fagfolk, men har likevel maktet å yte alle tjenester som er gitt vedtak på. Vi har p.t. pasienter i hjemmetjenesten som burde hatt sykehjems- eller korttidsplass, slik at en lettere kunne observere og vurdere behovet for en periode. Økonomi Område institusjon og åpen omsorg er noe uforutsigbar mht økonomi og muligheten for å styre denne mot balanse. Ved utgangen av 2. tertial viser regnskap og budsjett omtrent balanse.

Habiliteringsenheten Oppsummering/utfordringer Enhetens største utfordring er å beholde og rekruttere fagpersonell, bl.a. vernepleiere. Økonomi Som følge av vakanser og bruk av assistenter inneværende år forventes et mindreforbruk på 0,2 mill. kr. Kvalitet Enheten har 23 årsverk fordelt på dagsenter, boliger og aktivitetshus. I tillegg ytes hjelp til brukere som bor hjemme, samt avlastning. Habiliteringsenheten tildeler også støttekontakter. Kommunen yter et godt tilbud til sin brukergruppe bestående av psykiske funksjonshemmede. Produktivitet Enheten har p.t. 12 faste brukere.

NAV – kommune Ny leder for NAV kontoret begynte 1. september med tilsettingsforhold i Marnardal kommune. Både lederfunksjon og finansieringsansvar er et samarbeid med NAV - stat, Åseral kommune og Audnedal kommune. Sosial Kontoret søker å bistå sine klienter på en måte som gir kort stønadsperiode til livsopphold. Budsjettrammen forventes å holde. Flyktningarbeid Kommunen har mottatt 6 nye flyktninger dette året, 4 voksne og 2 barn. Barnevern Tjenesten ivaretas av interkommunal barnevernstjeneste v/Barnevern Sør. Barnevernstjenesten følges opp av folkehelseenhet og vil fra og med 2011 overføres denne enhetens budsjettområde. Det ser foreløpig ut til at tjenesten kommer ut i balanse. Det er imidlertid høy usikkerhet knyttet til barnevernstiltak og kostnadsutviklingen på dette området.

Marnardal kommune

8

Side 17


2. Tertial rapport 2010

Folkehelse Oppsummering Folkehelseenheten vil levere de forutsatte tjenester innenfor budsjetrammen for 2010. Enheten er nå bemannet iht. forventninger, ved at også ny psykiatrisk sykepleier er på plass. Helsestasjonen er fullt bemannet og har etablert forpliktende avtaler med skolene for det videre arbeidet ut året. Prosjekter Prosjektet ”Helse på resept” er i gang og allerede godt mottatt blant leger og brukere. Individuelle samtaler gjennomføres og første treningsøkt samlet mer enn 12 deltakere. Noe som er svært gledelig. Helsestasjonen har etablert ”Ungdomshelsestasjon” et tilbud til ungdom på kveldstid hvor helsesøster er tilgjengelig for råd og samtaler. Dette skaper kontakt og gir grunnlag for videre arbeid med ungdom. Ruskoordinator er ansatt og begynner i løpet av høsten. Han vil jobbe med oppgaver knyttet til rusplanen. For å etterkomme behovet for boligenheter tilpasset lettere pleietrengende, vil 7 rom på Marnarheimen bli omgjort fra institusjonsplass til ”omsorgshybler med døgnkontinuerlig drift”. Dette er spesielt nødvendig for å innarbeide en fleksibilitet til å kunne flytte personer som allerede har fått vedtak om omsorgsbolig/hybel. Det vises for øvrig til beskrivelse av tiltak i økonomiplan 2010-2013, budsjett 2010. Det er ikke rapportert avvik i enheten i perioden.

Marnardal kommune

9

Side 18


2. Tertial rapport 2010

Teknisk avdeling Oppsummering/utfordringer Teknisk avdeling har i løpet av denne perioden overtatt all renholdsdrift i kommunale bygg. Dette er en krevende jobb, og utfordringen ligger i å finne en effektiv måte å bevare belegg på, slik at det daglige renholdet blir enkelt å utføre. I tillegg til dette har vi startet en prosess med å få inn tegninger i dataprogrammet (Renplan 2000), et program som på sikt vil være til hjelp for alle når areal og tidsbruk er registrert. De største utfordringene er vedlikehold av kommunale bygg. Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan som inneholder utbedringer/reparasjoner for ca 3,5 mill. kr. Det ligger årlig inne 0,4 mill.kr til dette formålet i budsjettet. I de senere år har kommunen fått flere nye bygg. Det er en betydelig utfordring å gjennomføre tilstrekkelig vedlikehold på kommunens bygningsmasse sett i forhold til budsjettramme og bemanning. Det ble innført ny plan- og bygningslov i sommer, som har kostet både tid og ressurser å sette seg inn i. Dyktige medarbeidere har håndtert endringene på en betryggende måte.

Gjennomførte prosjekter – drift; Regulering av s/g sti Øyslebø til Spillingskrysset Arbeidene med å kartlegge ulike alternativer til veitrase er startet. Når endelig trase er valgt, vil det bli foretatt regulering av strekningen. Vegvesenet står for denne del av arbeidet, med hjelp av konsulent fra Viak. Regulering av parkeringsplass og boliger på Øyslebø Dette prosjektet er i sluttfasen. Det som gjenstår er å lage nytt kart etter mottatte innspill. Deretter må det avklares om planen må legges ut til høring på nytt. Det gjenstår drøfting med noen av partene som har kommet med innspill til planen. Planen blir deretter fremmet politisk. Stedsanalyse fra Øyslebø til Laudal Prosjektet er startet og kostnaden er stipulert til kr 400.000,-. Det er søkt fylkeskommunen om kr 200.000,- til prosjektet. Kommunestyret har tidligere bevilget/avsatt til fond kr 150.000,-. Prosjektet har et forventet behov for tilleggsbevilgning på kr 50.000,-. Ombygging av klasserom Bjelland skole Arbeidene er ferdig utført til en kostnad på ca kr 100.000,-. Øvrige prosjekter er omtalt under eget avsnitt for investeringer. Økonomi Gjennomgang av perioderegnskap og anslag over netto utgifter siste tertial indikerer et merforbruk på mellom 0,3 – 0,5 mill. kr. Det er nylig foretatt gjennomgang av svømmehallen på Laudal. For å unngå stenging av hallen over en lengre periode er det behov for strakstiltak på anslagsvis 150.000 kr. Det presiseres at det hefter ekstra usikkerhet med årets regnskap som følge av betydelige endringer i forbindelse med ny organisering fra mai mnd. Det er iverksatt tiltak for å redusere underbalansen i 2010. Det er hovedsakelig usikkerheten knyttet til vintervedlikehold kommunale og private veier som har bidratt til denne prognosen. Merforbruket kan øke ytterligere som følge av dette. Det er lagt til grunn 0,2 mill. kr i merforbruk for tekniske tjenester.

Marnardal kommune

10

Side 19


2. Tertial rapport 2010

Finans Generalforsamlingen for Agder Energi vedtok en utbytteutbetaling for 2010 på 900 mill. kr, herav 100 mill kr fra nedsettelse av aksjekapitalen på samlet 216 mill. kr. Dette medfører at 2,1 mill. kr av årets utbytte må inntektsføres i investeringsregnskapet, med tilsvarende reduksjon i driftsregnskapet. Beløpet er lagt inn som en inntektssvikt under finans i prognoseoversikten. Renter av lånegjeld og avkastning av finansielle plasseringer, er budsjettert med henholdsvis 3 og 4,5 pst (langsiktige plasseringer). Etter 2. tertial er prognosen positiv mht fortsatt lave lånerenter, mens utviklingen i finansmarkedene er preget av uro. Avdragsutgiftene forventes å bli som budsjettert. Netto renter forventes å gi et positivt avvik på 0,5 kr på årsbasis. Prognosen er imidlertid usikker og avhenger av utviklingen på langsiktige plasseringer siste tertial.

Rapportering iht. finansreglementet Nytt finansreglement ble vedtatt av kommunestyret 28. september og i det følgende rapporteres det for de 3 forvaltningstypene slik forskrift og reglement krever. Det er ikke foretatt anskaffelser iht. finansreglementet i løpet av 2. tertial. Etter gjennomgang av finansporteføljen er det imidlertid gjort overføringer av verdipapirer fra kortsiktig likviditet til langsiktig kapital. Dette gjelder verdipapirer med rentefølsomhet (durasjon) på mer enn 12 mnd og/eller kredittdurasjon mer enn 2 år. Iht. nytt finansreglement har rådmannen fullmakt til å beholde verdipapirer anskaffet etter tidligere regelverk i en overgangsperiode. Det vises til omtale av obligasjoner under rapportering av langsiktig kapital til forvaltning.

Kommunens plasseringer av langsiktig kapital Instrument / aktiva Skagen Kon Tiki DnBNOR Global Hedge Andel aksjer/Hedgefond SR-forvaltning - innløst vp 31.08.10 Bank (DnBNOR) Andel bank/pengemarked Aberdeen Property Investors Utbetalinger API Andel eiendom Skagen Avkastning Obligasjonsforetaket V *1) Haltdalen Sparebank 08/11 FRN Utbetalinger Obligasjon 08/11 FRN Industriobligasjoner Fondsobligasjoner Ansvarlig lån Salg industriobl/ansvarlig lån 31.08 Andel obligasjoner/obligasjonsfond

Verdi 31.12.09 9 794 7 731 17 525 0 8 8 6 912 0 6 912 14 981 300 5 000 0 2 189 4 578 1 454 28 502

TOTAL 52 947 Avkastningsprognose hele året (enkel beregning) NIBOR 3 mnd snitt HIÅ (hittil i år)

Verdi 30.04.10

Verdi 31.08.10

Verdiend HIÅ *)

Avkastning HIÅ i pst

Andel

33,7

10 487 7 803 18 290 0 8 8 6 977 0 6 977 15 061 300 5 000 0 2 221 4 749 1 467 0 28 799

10 562 7 924 18 487 3 734 8 3 742 7 007 0 7 007 15 521 300 5 000 0 0 4 833 0 0 25 654

769 193 962

7,8 2,5 5,5

0 0 94 205 299 539 0 0 170 -2 189 256 -1 454 3 784 1 106

1,1 1,1 4,3

54 075

54 889

2 367

4,5 6,7 2,5

6,8

4,3 3,6 0,0 3,4

12,8

5,6 3,9 3,9

46,7 100,0

*1 ) Anleggsobligasjonen er behandlet som kortsiktig plassering og nedskrevet til markedsverdi pr 31.12.09. Det er pt usikkert om obligasjonen blir innfridd til pålydende eller om den vil gi avkastning frem mot forfall Obligasjonens pålydende er på 1 mill. kr og har forfall 2016.

Marnardal kommune

11

Side 20


2. Tertial rapport 2010

Nytt forslag til finansreglement har som målsetting å oppnå en avkastning på den langsiktige kapitalen på en prosent høyere enn 3 mnd NIBOR over tid. Langsiktig kapital til forvaltning er definert som Agder Energifondet på 53,8 mill. kr, inklusive bufferfond finans 58,6 mill. kr. Rådmannen vurderer den langsiktige porteføljen å ligge innenfor akseptabelt risikonivå sett i forhold til avkastningsmål og kommunens evne til å tåle svingninger i markedene.

Avvik i forhold til nytt reglementet Basert på finansreglementets plasseringsrammer er andelen obligasjoner og rentepapirer høyere enn maksimumsgrensen på 30 pst. Det pågår et arbeid med å tilpasse den langsiktige porteføljen til nytt finansreglement, egen kompetanse og rasjonell tidsbruk. En har nylig solgt industriobligasjoner og ansvarlige lån i verdipapirporteføljen i SR-forvaltning. Det planlegges ytterligere salg av fondsobligasjoner når kursene kommer opp på akseptabelt nivå. Samtidig vil det kunne oppstå midlertidige avvik som følge av svingninger i markedet, og behovet for omallokering må vurderes i det enkelte tilfelle.

Kommunens kortsiktige likviditet Tall i hele 1000 kr

Beholdniger, herav; Hovedbankforbindelse Andre banker Sum bankbeholdninger eksl. Bundne midler 3 mnd NIBOR, siste dag i periode Hovedbankforbindelse, NIBOR -0,25 til +0,45 i perioden Andre banker, NIBOR +0,20 Fastrenteavtaler i perioden;

Beregnet avkastning pr 31.08.2010 31.08.10

31.12.2009

30.04.2010

66 307 5 841 72 148

77 482 5 975 83 457

69 145 6 053 75 198

1 121 102 1 224

2,08 1,90 2,28

2,39 2,20 2,59 Ingen

2,65 3,10 2,85 Ingen

2,37 2,40 2,57

Ingen

Den kortsiktige likviditeten er eksklusive skattetrekksmidler og egne kontoer for bundne midler. Kortsiktig likviditet har som formål å sikre at kommunen kan innfri sine løpende betalingsforpliktelser. En har ingen plasseringer i pengemarkedet i perioden. Alternative plasseringer innenfor finansreglementets rammer er blitt mindre aktuelle som følge av økt innskuddsrente på bankbeholdningene. Rådmannen vurderer den kortsiktige likviditeten som tilfredsstillende. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at den daglige likviditeten kan variere betydelig, og at beholdningene normalt vil synke siste tertial som følge av negativ kontantstrøm fra drift. Kommunens beholdninger av fondsmidler er avgjørende for likviditetssituasjonen. Bruk av reservene vil m.a.o. redusere bankbeholdninger og likviditet tilsvarende.

Marnardal kommune

12

Side 21


2. Tertial rapport 2010

Langsiktig gjeld, rapportering status og rentebetingelser 31.12.2009

30.04.2010

31.08.2010

Sum formidlingslån Sum innlån flyktningboliger Sum innlån øvrige investeringer

-10 109 -4 387 -129 555

-11 836 -4 387 -126 775

-10 756 -6 654 -126 775

Sum innlån

-144 051

-142 998

-144 185

6 594 -10 109 3 347 -6 762

6 904 -11 836 5 037 -6 799

7 765 -10 756 4 176 -6 580

-168

105

1 185

2009 2,5 100 pst 23,3 4,3 100 pst 2,5 6,5

1. tertial 2,3 100 pst 22,5 2,2 100 pst 2,3 3,0

2. tertial 2,6 100 pst 22,5 2,6 100 pst 2,6 3,0

(hele kr 1000)

Sum formidlingslån Sum innlån formidlingslån Ubrukte lånemidler Netto innlån formidlingslån Balanse netto innlån og utlån formindlingslån Rentebetingelse mv Innlån Kommunalbank, rentekostnad Andel innlån m/flytende rente Løpetid lån til investeringer (antall år) Innlån Husbank, rentekostnad Andel innlån m/flytende rente Sammenligningsrente, 3 mnd NIBOR Budsjettert rente

pr 01.09. 2,7 100 pst 2,8 100 pst 2,7 3,0

Det er foretatt låneopptak til nye flyktningboliger samt formidlingslån i løpet av året. Øvrige endringer i langsiktig gjeld skyldes avdrag i løpet av året. I forbindelse med 2. tertialrapport foreslår rådmannen opptak av nytt lån på 10 mill. kr til finansiering av årets investeringsutgifter. Lånegjelden vil som følge av dette øke til i overkant av 150 mill. kr ved utgangen av året. Innlån til finansiering av prosjekter innenfor vann- og avløp forutsettes behandlet i økonomiplan 2011-2014, og er foreslått tatt ut av investeringsbudsjettet for 2010 som følge av forsinket oppstart. Kommunelovens bestemmelser om nedbetaling av lån medfører i prinsippet serielån med like årlige avdrag. Dette gir en oversiktlig oppfølging av innlånsporteføljen og planlegges innført også for kommunens innlån i husbanken. Renter og avdrag knyttet til innlån flyktningboliger belastes direkte mot flyktningbudsjettet. Som følge av lavere renter enn forutsatt forventes det et positivt avvik sammenholdt mot budsjettert renteutgift. Marnardal kommune er sårbar mht renteøkninger som følge av høyere innlån enn rentebærende beholdninger. Fastrenteavtaler for deler av innlånsporteføljen vurderes fortløpende.

Marnardal kommune

13

Side 22


2. Tertial rapport 2010

Investeringer pr 31. august (Tall i hele 1 000 kr.)

Prosjekter

*1)

Regnskap 2010

Idrettsplass Øyslebø Helsesenter Flyktningboliger 2010 4 Omsorgsleiligheter Bjelland Aktivitetshuset, Heddeland Heddeland industriområde Mjåland, omlegging vei Heddeland renseanlegg FM-sak 3/10, riving av bolig *2) Kjøp av tomt og riving av bygg, Laudal *3) Utvidelse parkeringsplass Laudal skole *4) Rydding gml barnehagetomt Timberåsen *5) Gatelys Laudal *6) Laudal bhg - ombygging 2010 *7) Utvidelse lager/brannstasjon Bjelland Vannverk Bjelland Brannsikring Høgtun Sum utgifter

7 654 172 2 841 2 693 620 71 16 208

Budsjett 2010

T.o.m. Bud 2010

Total ramme

Påløpt tidl. år

Påløpt totalt

107 0 0 214 253 0 0 2

0 0 3 300 0 0 250 2 750 4 600 200 242 150 270 150 500 300 300 1 000

13 596 18 000 3 300 8 000 4 000 250 3 000 4 900 200 242 150 270 150 500 300 300 1 000

13 596 18 000 3 300 8 000 4 000 2 250 3 000 12 800 200 242 150 270 150 500 300 6 500 1 000

3 752 18 007 0 2 807 3 555 0 57 0 0 0 0 0

11 406 18 179 2 841 5 500 4 175 71 73 208 0 107 0 0

0 0 0 0

0 0 0 2

14 851

14 012

58 158

74 258

28 178

42 562

7 540 512 150 3 850 400 200 0 0 1 260

7 540 512 150 19 818 400 200 0 0 1 260

21 640 512 150 21 818 400 200 0 0 1 260

100

100 28 178

100 28 178

14 012

58 158

74 258

Finansiering Bruk av lån investeringer (vann&avløp, fl.boliger) Bruk av disposisjonsfond investeringer *3, 4) Bruk av "øremerkede" dispfond -613 *6) Bruk av investeringsfond *) Merknad Bruk av dispfond Oppvekst *8) Bruk av bundne investeringsfond -500/Høgtun Salg Helsesenter og boligtomt Spillemidler kulturdel ungdomsskolen Tilskudd fl.boliger og Høgtun brannsikring Aksjeutbytte Agder Energi *8) Overført momskomp investeringer fra drift *7) Finansiert tidligere år Sum finansiering

1 205 2 000 567 2 100

5 872

*) Merknad Investeringsfond: Fondet ble tømt i årsoppgjøret 2009. Forslag til endret finansiering/utsettelse prosjekter følger av rapport og saksframstilling. *1) Prosjekter m/oppstart 2010 samt etterslep tidligere års bevilgninger *2) Sak FM-skap 13/2010 - Riving av kommunal bolig, tillegg 0,2 mill. kr-dekning invfond *3) Sak FM-skap 20/2010 - Kjøp av tomt 43/21 Laudal *4) Sak FM-skap 14/2010 Utvidelse parkeringsplass Laudal skole *5) KS-sak 30/10, 1. tertial -Riving bhgbygg Timberåsen *6) KS-sak 30/10, 1. tertial - gatelys Laudal *7) Levekårutvalg sak 16/10 - Utvidelse antall bhg plasser i Marnardal - bevilgning og dekning til godkjenning KS *8) Aksjeutbytte Agder Energi (andel fra kapitalnedsettelse)

Idrettsanlegget på Øyslebø er delvis ferdig. Det gjenstår oppsetting av gjerder enkelte steder samt vedlikeholdsutstyr for å drifte banen sommer og vinter. Bevilget ramme, herav utstyr 0,5 mill. kr, ser foreløpig ut til å dekke gjenstående arbeid og forutsatt utstyrsanskaffelser. Uavklarte forhold og avvik sammenholdt mot kostnadskalkyle og opprinnelige planer medfører usikkerhet mht endelig regnskap.

Marnardal kommune

14

Side 23


2. Tertial rapport 2010

Helsesenter Helsesenteret ble ferdig i 2009. Merforbruket skyldes at inventar ikke var medtatt i kostnadsoverslaget for bevilgningen. Tilleggsbevilgning og finansiering inngår i vedtakspunktene til tertialrapporten. Flyktningboliger Det er kjøpt inn to leiligheter som skal benyttes til formålet. Totale kostnader ligger godt innenfor rammen på 3,3 mill. kr. Omsorgsboliger Bjelland Prosjektet ble avsluttet 1. juli d.å. Totale kostnader ligger under bevilget ramme. Prosjektet inngår i forslag til vedtak som følge av oppdatering av investeringsbudsjett 2010 og endret finansiering. Aktivitetshuset, Heddeland Aktivitetshuset er ferdig utbygd. Utgifter til inventar samt bygging av adkomstveg på vestsiden inngår ikke i finansieringen, og er årsaken til merforbruket. Tilleggsbevilgning og finansiering inngår i vedtakspunktene til tertialrapporten. Regulering/omregulering av Heddeland industriområde er igangsatt med hjelp av konsulent fra Grønn Strek. Reguleringen skal etter planen ferdigstilles i juni 2011. Parallelt planlegges innløsning av eiendommer som ligger innenfor reguleringsplanen. Samlet investeringsbehov må revurderes i forbindelse med rullering av økonomiplan 2011-2014, budsjett 2011. Mjåland, omlegging vei Prosjektet må omdefineres som et driftmessig tiltak iht. kommunale budsjett- og regnskapsforskrifter. Tiltaket med tilhørende finansiering fra investeringsfond må som følge av dette tas ut av investeringsbudsjettet for 2010. Rådmannen anbefaler at prosjektet vurderes i forbindelse med pågående økonomiplanarbeid og budsjett 2011. Ombygging/utvidelse Heddeland renseanlegg. Dette prosjektet vil få en samlet investeringsutgift på om lag 15,6 mill. kr, og 2,8 mill. kr høyere enn anslått i sist vedtatte økonomiplan. Cowi, som har gjennomgått totalkostnadene på nytt, peker på at årsaken ligger i prisstigning samt en større grad av utskifting og oppgradering av utstyr i forhold til det som ble lagt til grunn i forprosjektet. Prosjektet er midlertidig stanset som følge av revidert kostnadsoverslag. Rådmannen anbefaler at prosjektet tas ut av årets investeringsbudsjett. Investeringsramme og finansiering vurderes i sammenheng med økonomiplan 2011-2014, budsjett 2011. Riving av bygning på tomt 43/21, Laudal Arbeidene med riving har vært ute til prisforespørsel, og det er skrevet kontrakt med entreprenør. Jobben vil bli utført i løpet av høsten 2010. Riving av bygning v/Marnarheimen Arbeidene med riving har vært ute til prisforespørsel, og det er skrevet kontrakt med entreprenør. Jobben vil bli utført i løpet av høsten 2010 Gatebelysning på Laudal Arbeidene med oppføring av belysning fra tidligere legesenter og nord til bru i Laudal sentrum er sluttført. Utvidelse parkeringsplass Laudal Denne jobben er planlagt utført i løpet av høsten 2010. Industritomt Heddeland Formannskapet behandlet avtale om nyetablering på Heddeland i juli mnd etter hasteparagrafen i kommuneloven. Avtalen innebærer at utgifter med klargjøring av tomt dekkes 100 pst av tilskudd, refusjoner og festeavgifter. Som følge av momsproblematikken ved tomteopparbeidelsen er det p.t. Marnardal kommune

15

Side 24


2. Tertial rapport 2010

usikkert om utgifter og inntekter vil påløpe i investerings- eller driftsregnskapet. Det er som følge av dette ikke foreslått budsjettmessige justeringer til denne avtalen. Utvidelse Laudal barnehage – ombygging kjeller Levekårutvalget godkjente i sak 16/10 ombygging av kjelleren i barnehagen. Arbeidet er i hovedsak utført innenfor en kostnadsramme på 0,5 mill. kr. Investeringen er forutsatt dekket inn ved bruk av ”Disposisjonsfond oppvekst- og kultur” og momskompensasjon. Budsjettregulering og finansiering må formelt godkjennes av kommunestyret og følger av vedtakspunktene i saken. Utvidelse lager/brannstasjon Bjelland Utvidelsen er tegnet og byggemeldt. Prosjektet ventes gjennomført i løpet av høsten. Vannverket på Bjelland lyses i disse dager ut på anbud for å knytte til seg konsulent til gjennomføring av prosjektet. I 2010 skal det kun foregå prøveboring og vurdering av vannkvalitet. Brannsikring av Høgtun ble høsten 2010 lyst ut på anbud. Anbudet måtte avlyses på grunn av at rimeligste anbyder fremla sitt anbud i strid med fastsatte prosedyrer. En ny anbudsrunde vil medføre at totalkostnadene sannsynligvis vil komme opp i 1,6 mill. kr. Rådmannen anbefaler at prosjektet tas ut av investeringsbudsjettet for 2010, og at prosjektet vurderes i forbindelse med pågående økonomiplanarbeid og budsjett 2011. Rivning av gml. barnehagebygg Timberåsen. Arbeidet er planlagt utført i løpet av høsten.

Finansiering av investeringer 2010 Investeringsutgifter knyttet til tidligere års vedtak (inkludert mer- og mindreforbruk) er beregnet å utgjøre om lag 14 mill. kr. Utgiften må iht. budsjett- og regnskapsforskriftene innarbeides i årets investeringsbudsjett sammen med finansiering. Kommunestyret må formelt godkjenne både utgifts- og inntektssiden i investeringsbudsjettet for det enkelte år. Rådmannen anbefaler at investeringsbudsjettets utgiftsside økes med 13,8 mill. kr. Dette omfatter idrettsplass, omsorgsboliger, helsesenter og aktivitetshus. Utgiftene anbefales dekket ved bruk av lån på 10 mill. kr, momskompensasjon fra investeringer/overført fra drift med 2,8 mill. kr samt disponering av ubundet kapitalfond med 1 mill. kr (tilført midler fra salg av helsesenter 1,1 mill. kr, tilskudd fylkeskommune 2 mill. kr og utbytte Agder Energi 2,1 mill. kr). Gjennomføring av prosjektene inntatt i budsjett 2010 vil utløse et lånebehov på ytterligere 20-25 mill. kr. Anslaget er basert på gjeldende økonomiplan og redusert bruk av fond. Ubundet investeringsfond hadde en saldo på kr 0 ved inngangen av 2010, jf forrige tertialrapportering. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til fremdrift og kostnader innenfor vann- og avløpsprosjektene, herunder Heddeland renseanlegg. Rådmannen anbefaler at prosjektene tas ut av budsjettet for 2010, og at reviderte kostnadsoverslag og finansiering av prosjektene vurderes i forbindelse med økonomiplan 2011-2014, budsjett 2011. Dette gjelder også prosjektene ”Brannsikring Høgtun” og ”Omlegging vei Mjåland.” Renter og avdrag knyttet til nytt innlån på 10 mill. kr innarbeides i økonomiplan 2011-2014, budsjett 2011. Lånet avdras over en periode på 20 år. Dette vil medføre økte rente- og avdragsutgifter på 1 mill. kr ved en rente på 5 pst eller 0,8 mill. kr ved en rente på 3 pst. Situasjonen krever frigjøring av kapital og ressurser knyttet til kommunens bygningsmasse. Som et strakstiltak anbefaler rådmannen at det gamle bibliotekbygget på Øyslebø legges ut for salg.

Marnardal kommune

16

Side 25


2. Tertial rapport 2010

Personal – sykefraværsutvikling Året 2010 startet med et ganske høyt sykefravær, men er betydelig redusert ved utgangen av august. Tabellen under viser utviklingen. Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August

Egenmelding 1-99dg. 1,3% 1,4% 0,8% 0,5% 0,4% 0,5% 0,1% 0,1%

Sykemeld. 1-16 dg. 0,6% 0,4% 0,6% 0,4% 0,5% 0,8% 0,9% 0,8%

Sykemeld. Over 16 dg. 9,5% 9,9% 9,2% 8,6% 8,5% 6,4% 5,3% 5,4%

Sykefravær totalt 11,4% 11,7% 10,6% 9,4% 9,5% 7,7% 6,3% 6,3%

Sykefravær for hele kommunen pr. 31.08.10: 9,1%. Som tabellen viser er det lengre sykefraværet (over 16 dager) som utgjør den store delen av fraværet. Klarer vi å holde prosenten på dagens nivå ut året vil vi kunne nå ca. 8,2%. Utvikling sykefravær de siste årene: 2006: 9,5% 2007: 8,6% 2008: 8,5% 2009: 8,5% Det er satt ned en prosjektgruppe og referansegruppe, bestående av ledere, personal, tillitsvalgte og HVO, som arbeider med tiltak for å øke nærværet. Prosjektskisse legges frem i løpet av høsten.

Marnardal kommune

17

Side 26


SAMMENDRAG Marnardal Kommune Rapportering 31.08.2010 AVKASTNING Relativt til indeks

Absolutt Periode

AKTIVAKLASSER

Kvartal

MNOK

%

Hittil i år

MNOK

%

MNOK

Periode %

Kvartal

Hittil i år

%

%

%

-0,4%

-1,4%

Pengemarked / Bank

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,1%

-0,2%

Obligasjoner

0,2

0,8%

0,3

1,3%

0,9

3,7%

0,0%

0,3%

-1,1%

Aksjer

0,1

0,7%

0,4

3,8%

0,8

7,8%

2,4%

-0,3%

9,5%

Alternative investeringer

0,1

0,9%

0,1

0,7%

0,2

2,5%

1,1%

-0,2%

1,6%

Eiendom

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,3

4,4%

-0,5%

-1,1%

0,0%

4,4%

0,5%

-0,1%

1,4%

TOTAL

0,4

0,7%

0,8

1,5%

2,2

Valuta

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,0%

TOTAL NOK

0,4

0,7%

0,8

1,5%

2,2

4,4%

KOMMENTAR:

MÅLSATT OG OPPNÅDD AVKASTNING

12 %

Målsatt 67% sannsynlighet 95% sannsynlighet Realisert

10 %

I august fikk alle aktivaklassene positiv avkastning. T otalporteføljen endte opp 0,4 MNOK, tilsvarende 0,7% på tidsvektet basis.

8%

Ved utgangen av august var avkastningen ca. et halvt standardavvik over målsetning, jfr grafen til venstre.

6% 4% 2% 0% -2 %

IB

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

-4 %

ALLOKERING Denne periode

AKTIVAKLASSER

MNOK

Pengemarked / Bank

Allokeringsgrenser %

Min

Max

Strategisk

4,0

7,2%

0,0%

100,0%

0,0%

Obligasjoner

26,4

47,2%

30,0%

100,0%

45,0%

Aksjer

10,6

18,9%

0,0%

25,0%

20,0%

Alternative investeringer

7,9

14,2%

0,0%

45,0%

35,0%

Eiendom

7,0

12,5%

0,0%

100,0%

0,0%

Derivater

0,0

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

55,9

100,0%

TOTAL

KOMMENTAR:

HISTORISK ALLOKERING 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% IB Eiendom

jan

feb

mar

apr

mai

Alternative Investeringer

jun Aksjer

jul

aug

sep

Obligasjoner

okt

nov

85,9% Allokeringen i obligasjoner 0,85863 0,86038 0,86138 0,861 0,85827 0,86138 0,87472 0 0 0 0 des

Pengemarked/Bank

Side 1

Side 27

er økt i august.


RISIKORAPPORT Marnardal Kommune Rapportering 31.08.2010 NØKKELTALL MNOK Forventet avkastning inneværende år

7,2%

3,7

Volatilitet

5,5%

3,1

Avkastning og Sannsynlighet for avkastning større enn 2,5% sannsynlighet ut året Sannsynlighet for avkastning større enn 5%

80,2 %

Sannsynlighet for avkastning større enn 7,5%

47,7 %

65,3 %

Samlet valutarisiko Durasjonsrisiko anlegg Spesielle risikomål

6,4

Durasjonsrisiko omløp

2,3

Kredittrisiko

BBB

Aksjerisiko

KOMMENTAR

SANNSYNLIGHET FOR MÅLOPPNÅELSE INNEVÆRENDE ÅR des

Ved utgangen av august var forventet årsavkastning 3,7 MNOK, tilsvarende 7,2% på tidsvektet basis. Forutsetningene for disse beregningene er gjengitt under .

nov okt

Porteføljens kredittrisiko anses som god *, men merk at kredittrisikoen i obligasjonsforetakene er høy . Etter gjennomført restruktureringen av OBLI III er det nå ikke lenger rating av investeringen.

sep aug jul jun

Sannsynligheten for å nå de definerte avkastningstersklene er omtrent uendret fra juli til august.

mai apr mar feb jan 0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

Sannsynlighet 7,5% avk

5% avk

2,5% avk

* Denne beregningen er basert på en ren gjennomsnittsberegning av samlet kreditteksponering. I praksis vil Obligasjonsforetakene V implisitt bli tatt ut av beregningen, da sannsynligheten for mislighold i denne investeringene er svært 100 % høy , og sammenhengen mellom sannsynligheten for mislighold og ratingklasse ikke er lineær .

RISIKOBIDRAG KOMMENTAR

Periode Hittil i år oppstart ALLOKERING, AVKASTNING OG RISIKO BIDRAGSiden (REL)

Strategisk avkastning T aktisk avkastning Eiendom Forvalter avkastning

I slutten av måneden utgjorde risikobidraget fra aksjer ca. 75% av porteføljens svingningsrisiko. Alternative investeringer og eiendom utgjorde tilnærmet resten med hhv ca. 15% og ca. 10%.

Pengemarked / Bank

Forutsetningene i beregningene for forventet avkastning i resten av 2010 er som følger (forventning for hele året i parentes):

Obligasjoner Aksjer Alternative investeringer -10 % 0 % Risikobidrag

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Allokering

Pengemarked / Bank: 0,9% (2,75%) Obligasjoner omløp: 1,3% (3,9%) Vekstmarkedsaksjer: 6,7% (20,0%) Hedgefond: 2,3% (6,8%) Eiendom: 3,7% (11,0%) Estimatene benyttet i beregningene for forventet avkastning ut året bygger på oppnådd avkastning hittil og 4/12 av estimatene lagt til grunn ved inngangen av året. Dette er ikke markedsforventninger ved utgangen av måneden.

Avkastning

Side 2

Side 28


AVKASTNING RISIKOKLASSER Marnardal Kommune Rapportering 31.08.2010 AVKASTNING Absolutt Periode

RISIKOKLASSE

Relativt til indeks

Kvartal

Periode

Hittil i år

Kvartal

Hittil i år

MNOK

%

MNOK

%

MNOK

%

%

%

%

Pengemarked / Bank

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,1%

-0,2%

-0,4%

-1,4%

Bankinnskudd

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,1%

-0,2%

-0,4%

-1,4%

Obligasjoner

0,2

0,8%

0,3

1,3%

0,9

3,7%

0,0%

0,3%

-1,1%

A-BBB Norge

0,2

0,8%

0,3

1,3%

0,9

3,8%

0,0%

0,4%

-1,2%

B-CCC Norge Anlegg

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,0

0,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Aksjer

0,1

0,7%

0,4

3,8%

0,8

7,8%

2,4%

-0,3%

9,5%

Emerging Markets

0,1

0,7%

0,4

3,8%

0,8

7,8%

2,4%

-0,3%

9,5%

Alternative investeringer

0,1

0,9%

0,1

0,7%

0,2

2,5%

1,1%

-0,2%

1,6%

Hedgefond

0,1

0,9%

0,1

0,7%

0,2

2,5%

1,1%

-0,2%

1,6%

Eiendom

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,3

4,4%

-0,5%

-1,1%

0,0%

Eiendom - Norge Ubelånt

0,0

0,0%

0,0

0,0%

0,3

4,4%

-0,5%

-1,1%

0,0%

TOTAL

0,4

0,7%

0,8

1,5%

2,2

4,4%

0,5%

-0,1%

1,4%

AVKASTNING FOR RISIKOKLASSER 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Hittil i år

Kvartal

Periode

% % % % % % % % % %

KOMMENTAR I august gikk vi på ny inn i konsolidering i markedene med nedtur tidlig i måneden og innhenting den siste uken. Avkastningen i ”risikomarkedene” (aksjer og kredittobligasjoner) ble dermed mager , med noen markeder i svak pluss og noen i svak minus. Globale makroøkonomiske data har fortsatt å vise avmattingstendenser , og kreditt- og aksjemarkedene er for tiden meget sensitive for data som avviker fra analytikernes forventninger . Diskusjonen om ”double-dip” (dvs. en fornyet makroøkonomisk nedtur) er den som har størst oppmerksomhet for tiden. Det norske aksjemarkedet var ned henimot 2%. Aktuelle aksjefond innen vekstmarkedene og globalt var innen intervallet +/-1%. Avkastningen innen high yield obligasjoner og lån var også svakt på den positive siden, tilsvarende gjaldt for norske statsobligasjoner . Med hensyn til vurderinger fremover , fastholder vi at det pågår en gradvis makroøkonomisk reparasjon og innhenting globalt, og sentralbanker og de største industrilandenes myndigheter fortsetter å holde hhv. penge- og finanspolitikken ekspansiv (selv om det er et kontinuerlig press for innstramning i finanspolitikken). Tidvis er vi jo i tvil om det er reparasjon som pågå r og oppgang som er neste trekk, men den pågående utviklingen har sterke likhetstrekk med ”reparasjonsperioden i 19911993 hvor markedene svingte mellom tro og tvil gjennom flere bølger , inntil oppgangen kom høsten 1993 (resesjonen var i første halvår 1991). Investorer anbefales derfor å holde risiko på tilsvarende nivå som i dag. De rentebærende mandatene fikk avkastning i området 0,0% til 0,8%. Aksjer endte opp 0,7%. Alternative investeringer ga en positiv avkastning på 0,9%.

Side 3

Side 29


ALLOKERING RISIKOKLASSER Marnardal Kommune Rapportering 31.08.2010 ALLOKERING IB

Inn- / uttak

UB

MNOK

%

MNOK

MNOK

%

Pengemarked / Bank

0,3

0,6%

3,7

4,0

7,2%

Bankinnskudd

0,3

0,6%

3,7

4,0

7,2%

Obligasjoner

24,9

49,3%

1,3

26,4

47,2%

23,9

47,3%

1,3

25,4

45,4%

1,0

2,0%

0,0

1,0

1,8%

10,5

20,7%

0,0

10,6

18,9%

A-BBB Norge B-CCC Norge Anlegg Aksjer Emerging Markets Alternative investeringer

10,5

20,7%

0,0

10,6

18,9%

7,8

15,5%

0,0

7,9

14,2%

Hedgefond

7,8

15,5%

0,0

7,9

14,2%

Eiendom

7,0

13,9%

0,0

7,0

12,5%

Eiendom - Norge Ubelånt

7,0

13,9%

0,0

7,0

12,5%

50,6

100,0%

5,0

55,9

100,0%

TOTAL

ALLOKERING ALLE RISIKOKLASSER VED PERIODESLUTT

Bankinnskudd

7%

13 % 14 %

Obligasjoner , A-BBB Norge

Obligasjoner , B-CCC Norge

#DIV/0! #DIV/0!

Aksjer , Emerging Markets #DIV/0!

#DIV/0! Hedgefond

19 %

45 % 2%

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Eiendom - Norge Ubelånt

#DIV/0! #DIV/0!

KOMMENTAR

#DIV/0!

Følgende allokeringsendringer ble foretatt i porteføljen i august: - Solgt andeler av obligasjonsporteføljen i SR Forvaltning for ca. 3,7 MNOK - Kjøp av Haltdalen Sparebank 08/11 FRN for ca. 5,0 MNOK

Side 4

Side 30

#DIV/0! #DIV/0!


FORVALTER RAPPORT Marnardal Kommune Rapportering 31.08.2010 AVKASTNING Forvalteravkastning Risikoklasse

Forvalter

I forhold til indeks Kvartal

Hittil i 책r

Pengemarked / Bank, Bankinnskudd DnBNOR

ST2X

0,0

0,2%

0,4%

1,3%

0,0%

0,0%

-0,3%

Pengemarked / Bank, Bankinnskudd Egen

ST2X

4,0

0,0%

0,0%

0,0%

-0,2%

-0,4%

-1,5%

Obligasjoner , A-BBB Norge

ST4X

5,0

0,7%

0,7%

0,7%

-0,1%

-0,1%

-0,1%

Egen

Benchmark

Forv kap

Periode

Kvartal

Hittil i 책r

Periode

Obligasjoner , A-BBB Norge

Skagen Avkastning

ST4X

15,5

1,2%

1,7%

3,6%

0,3%

0,8%

-1,4%

Obligasjoner , A-BBB Norge

SR Forvaltning Renter

ST4X

4,8

0,1%

0,6%

4,2%

-0,7%

-0,4%

-0,8% 0,0%

Obligasjoner , B-CCC Norge Anlegg

Egen

ST4X

Aksjer , Emerging Markets

Skagen Kon-Tiki

MSCIEM

Hedgefond

DnB NOR Global Hedge

HFR Equal Weight

Eiendom, Eiendom - Norge Ubel책nt

Aberdeen Property Investors Eiendomsfond Norge Eiendom

AVKASTNING RELATIVT TIL REFERANSEINDEKS

Periode

12 % 10 % 8% 6% 4% 2% 0% -2 % -4 %

Side 5

Side 31

1,0

0,0%

0,0%

0,7%

0,0%

0,0%

10,6

0,7%

3,8%

7,8%

2,4%

-0,3%

9,5%

7,9

0,9%

0,7%

2,5%

1,1%

-0,2%

1,6%

7,0

0,0%

0,0%

4,4%

-0,5%

-1,1%

0,0%

Kvartal

Hittil i 책r


REFERANSEINDEKSER Marnardal Kommune Rapportering 31.08.2010 REFERANSEINDEKSER FOR PORTEFØLJEN Risikoklasse

Indeks

Aksjer Norge

Norway , Oslo SE, Benchmark (OSEBX) Index, T otal Return, Close, NOK

Aksjer Norge Egenkapitalbevis

Norway , Oslo SE, Grunndfondsbevis Index, NOK

Aksjer Global

World, MSCI, Index (LOC), Gross T otal Return, Close

Aksjer Emerging Markets

Emerging Markets, MSCI, Index, Close

Alternative investeringer Allokeringsfond

Norway , Oslo SE, 3 year Stat Index (ST4X), T otal Return, Close, NOK

Alternative investeringer High Yield

United States, Merrill Lynch, High Yield Master Index, T otal Return, Close, USD

Alternative investeringer Konvertible obligasjoner

World, UBS Warburg, Country , Convertibles Index in USD, USD

Alternative investeringer Konvertible obligasjoner

Europe, Exane, Convertibles Index, T otal Return, EUR

Alternative investeringer Hedgefond

World, HFR, Global Hedge Fund Index, Close, USD

Alternative investeringer Private Equity

Norway , Oslo SE, Grunndfondsbevis Index, NOK

Eiendom Eiendom - Utland

Eiendomsindeks

Eiendom Eiendom - Norge Ubelånt

Eiendomsindeks

Obligasjoner AA-AAA Norge

Norway , Oslo SE, 3 year Stat Index (ST4X), T otal Return, Close, NOK

Obligasjoner A-BBB Norge

Norway , Oslo SE, 3 year Stat Index (ST4X), T otal Return, Close, NOK

Obligasjoner B-BB Norge

Norway , Oslo SE, 3 year Stat Index (ST4X), T otal Return, Close, NOK

Obligasjoner B-CCC Norge

Norway , Oslo SE, 3 year Stat Index (ST4X), T otal Return, Close, NOK

Obligasjoner Anlegg

Anlegg

Pengemarked / Bank AA-AAA Norge

Norway , Oslo SE, 6 month Index (ST2X), T otal Return, Open, NOK

Pengemarked / Bank A-BBB Norge

Norway , Oslo SE, 6 month Index (ST2X), T otal Return, Open, NOK

Pengemarked / Bank B-BB Norge

Norway , Oslo SE, 6 month Index (ST2X), T otal Return, Open, NOK

Pengemarked / Bank Bankinnskudd

Norway , Oslo SE, 6 month Index (ST2X), T otal Return, Open, NOK

Pengemarked / Bank Fordringer

Norway , Oslo SE, 6 month Index (ST2X), T otal Return, Open, NOK

Side 6

Side 32


ÅR: Politisk utv Adm. Konto

Ansvar

10901 1820 10901 1820 13750 1000 15700 1820 15700 1970 17280 1810 19059 1810 19409 1940 investeringer: 32000 1190 32300 1600 32302 1600 32305 1100 32305 1200 32305 1233 32305 1280 32317 1600 32317 1600 35480 1600 35480 1600 35480 1800 35480 1940 35480 1940 36702 1600 36705 1280 37309 1100 38301 1190 39059 1800 39101 1800 39102 1600 39401 1940 39480 1190 39480 1600 39480 1800 39480 1940 39508 1190 39700 1800 39700 1970

2010 Kommunestyret

Saken gjelder Forslag til justeringer 2. tertial

Funksjon

Red. inntekt/ Redusert utg./ FordelingsKommentar økt utgift (+) økt inntekt(-) nøkkel

Prosjekt

18000 19000 11000 88080 88080 38100 87082 88080 38600 22110 33360 38100 26501 23421 24140 34060 35060 88080 88080 88080 88080 88080 31501 24140 22210 38600 87082 87080 88080 88080 88080 88080 88080 88080 88080 88080 88080

Dato:

29.09.2010

Sign.:

Wenke Nome

300 000 2 100 000 100 000 300 000 2 300 000

Egenkapinnsk KLP - dekning dr.avs Overført fra drift

2 300 000

1 000 000 500 000 10 000 000 3 000 000 625 000 175 000

Innpostering div. inv.utg (Aktivitetsh) Innpostering div. inv.utg (helsesenter)

Reversert Heddeland renseanlegg 2010

Avsatt tomtesalgsfond 25300601

2 000 000 2 100 000

reversert avsetning ubf Avsetning tilskudd Ubundet kapfond Avsetning Utbytte-kapfond

205 000 1 046 000 2 000 000 600 000

Salg boligtomt Salg Helsesenter, nto innt bud. Spillemidler/ungdsk Høgtun, brannsikring - prosjekt ut av 2010-bud

2 100 000 10 000 000 4 900 000

Økt utbytt - investering Bruk av lån Reversert bruk av lån 2010-bud

400 000 200 000 2 750 000 300 000

Bruk av fond K&O Høgtun, brannsikring - prosjekt ut av 2010-bud Uttak prosjekt Mjålandsv Reversert finans. KLP

1 000 000 200 000

Finansiering div.inv.utg 010 Høgtun, brannsikring - prosjekt ut av 2010-bud

300 000 2 300 000 33 401 000 sum drift 4 800 000 sum investering 28 601 000

Reversert Bjelland vannverk

Avs ubundet KPF salg Helsesenter

600 000

0140

Uttak - Mjålandsv

Innp. Bud omsorgsboliger

1 046 000 205 000

0204 0100

Høgtun, brannsikring- prosjekt ut av 2010-bud

Innp. Bud Idrettspl

300 000 4 600 000

0100

Disposisjonsfond - Forvaltningsrev. Ungd.skole

Bhg Laudal - utv

2 750 000

0204

Momskomp drift Redusert utbytte - drift

100 000

0132 0542 0668 0206

Redusksjon reserve L&P Avregning revisjon 2009 - merutgifter 2010

2 100 000

0140

Dekning EK-innsk KLP

33 401 000 4 800 000 28 601 000

Side 33

Endret finansiering KLP overført mvakomp inv. Fra driften


Marnardal kommune Saksframlegg

Arkivkode:

Utvalgsaksnr 29/10

Saksmappe:

Løpenr.:

Saksbehandler:

2010/891

7422/2010

Rune Bruskeland

Utvalg Levekårsutvalg

Møtedato 25.10.2010

Godkjenning av utvidelsen ved Laudal barnehage Bakgrunn Ved inntak til barnehageåret 2010/2011 var søkningen så stor at det var nødvendig å utvide arealet for å få plass til alle barna. Levekårsutvalget vedtok i møte 19. april 2010 å gå for en ombygging av areal brukt av Laudal skole til nye barnehageplasser. Teknisk etat la etter samråd med brukerne frem tegninger og skisse til ombygging. Arbeidsmiljøutvalget godkjente enstemmig disse planene i møte 23. juni 2010. Et forenklet anbud ble sendt ut til aktuelle entreprenører og arbeidet ble i stor grad gjennomført i sommerferien. Arbeidet er nå sluttført og kommunelegen har hatt en gjennomgang av det nye arealet. Uttalelse blir lagt frem i Levekårsutvalget. I Lov om barnehager går det i § 8 frem at det er kommunen som skal godkjenne de nye barnehagelokalene. Leke og oppholdsareal har en rettledende norm på 4m2 pr. barn over 3 år og 5,2m2 for barn under 3 år. De nye ombygde arealene til Laudal barnehage har et totalt areal på 40m2. Med en arealnorm på 4m2 gir det 10 nye plasser i det ombygde arealet for barn fra 3-5 år. Siden avdelingen også er tilrettelagt for barn under 3 år, kan den brukes til dette om en reduserer antall barn tilsvarende arealnorm for denne aldersgruppen. Barnehagelokalet er også tilrettelagt for barn med spesielle behov. Vurdering Rådmannen er av den oppfatning at en har gjennomført en ombygging av lokalene ved Laudal barnehage i samsvar med gjeldende forskrifter og at en kan godkjenne det nye arealet for 10 barnehageplasser

Rådmannens forslag til vedtak: De nye barnehagelokalene i Laudal barnehage godkjennes for barn fra 0-5 år. Lokalene godkjennes for 10 plasser for barn over 3 år. Tas det inn barn under 3 år, må antall barn reduseres i henhold til arealnorm for denne aldersgruppen.

Side 34


Side 35


Marnardal kommune Saksframlegg

Arkivkode:

Utvalgsaksnr 30/10

Saksmappe:

Løpenr.:

Saksbehandler:

2010/1670

7334/2010

Nafija Bilic

Utvalg Levekårsutvalg

Møtedato 25.10.2010

Formannskapet

26.10.2010

Kommunestyret

02.11.2010

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2011 Vedlegg 1 Anmodning om mottak av flyktninger i 2011 Utrykte vedlegg: Rundskriv IMDi 01/10 – Integreringstilskudd for år-1 og år 2-5 2010 Bakgrunn Marnardal kommune er anmodet om å bosette 5 personer i 2011. Familiegjenforening kommer i tillegg. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble opprettet 1.januar 2006 som iverksetter av statens integrerings- og mangfoldspolitikk og som kompetansesenter på feltet. IMDi har overtatt ansvaret for bosetting av flyktninger i Norge fra Utledningsdirektoratet (UDI). IMDi arbeider også for å nå målsetningen om rask og god bosetting av alle flyktninger som etter å ha fått oppholdstillatelse i Norge trenger offentlig hjelp med å etablere seg. Marnardal kommune har i de 3 siste år bosatt følgende personer fordelt på årstall: 2008: 7 personer 2009: 8 personer 2010: 6 personer Ett barn ble født i desember 2009. Totalt 21 (22) personer. Vurdering I følge anmodning om bosetting av flyktninger i 2010 har Marnardal kommune vedtatt å bosette 15 personer. Hittil i år har vi bosatt 6 personer.

Side 36


Marnardal kommune har kjøpt en leilighet i Øyslebø Sentrum . Leiligheten ble ferdigstilt og overtatt fra Konsmo Hus i slutten av september. Flyktningtjenesten i kommunen har sendt etterspørsel til IMDi om bosetting av en ny familie. I følge IMDi er det mindre familie og flest enslige som har behov for å bli bosatt i en kommune og det er mange enslige mindreårige. Marnardal kommune ønsker å bosette familie med eller uten barn og helst fra samme nasjonalitet som vi har bosatt tidligere dvs. Burma eller Eritrea. For flyktningkontoret er det en stor utfordrning med å finne ledige leiligheter/boliger på det private markedet, med tanke på offentlig transport i kommunen. Hvis en tenker på utleiemuligheter i Marnardal per i dag er det ikke urealistisk å skaffe hus til 1-2 nye familie på kort sikt. Marnardal kommune ønsker fremdeles å være en aktiv deltaker i det internasjonale flyktningarbeid som Norge som nasjon er en del av. Ut fra dette bør Marnardal kommune ta del i ansvaret ved å bosette 5 personer i 2011.

Rådmannens forslag til vedtak: Marnardal kommune tilbyr å bosette 5 personer i 2011, men må ta forbehold om at leilighet/bolig må kunne tilbys før bosetting.

Side 37


Integrerings-

og mangfoldsdirektoratet

Marnardal kommune Rådhuset 4534 Marnardal

Komm.nr.:

1021

Vær vennlig og distribuer brevet til: Ordfører Rådmann Flyktningetjeneste

DERES REF

/introduksjonssenter

VÅR REF

DATO

09-00512-klsj

21.09.2010

Anmodning om bosetting av flyktninger

i 2011

I 2011 ventes det at 5300 flyktninger trenger en kommune å flytte til; 750 av disse er enslige mindreårige. Tallet inkluderer personer som får oppholdstillatelse etter søknad om asyl, samt overføringsflyktninger som Norge forplikter seg til å ta i mot. Kommunene har allerede gjort en formidabel innsats ved å ta i mot et rekordhøyt antall på flyktninger. Dette har vært spesielt krevende siden andelen enslige, både voksne og mindreårige, har økt kraftig. Pr. 31.08.2010 venter over 2100 bosettingsklare flyktninger i mottak på å flytte til en kommune; nærmere 600 er enslige mindreårige. Disse har allerede ventet gjennomsnittlig fire måneder fra vedtak om opphold, og bør bosettes innen utgangen av året. Også i 2011 vil det være flest enslige som har behov for å bli bosatt i en kommune. Det kommer flest flyktninger fra Somalia, Eritrea, Afghanistan, Etiopia, Irak, Iran og de palestinske områdene. De enslige mindreårige kommer i hovedsak fra Afghanistan. IMDi skal gi alle bosettingsklare i mottak et tilbud om en bosettingskommune. Målet er at bosetting skal skje innen 6 måneder fra vedtak om opphold (3 måneder for enslige mindreårige). For å klare dette er det viktig at kommunene gjennomfører bosettingen uten å utelukke noen bestemte nasjonaliteter. har en nøkkelrolle for å lykkes med integreringen. Gode introduksjonsprogrammer Gjennom programmet får flyktninger bl.a. opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at de kan komme i arbeid og klare seg selv så snart som mulig. I 2011 vil IMDi ha et spesielt fokus på kvalitet i introduksjonsprogrammene. Deltakelse i fritidsaktiviteter fremmer integrering og er en ressurs med stort ubrukt potensiale. IMDi har inngått intensjonsavtaler med Norges Røde Kors, Norges Fotballforbund, Redd Barna, Norske Kvinners Sanitetsforening og Norsk Folkehjelp for å styrke det lokale integreringsarbeidet. Vi oppfordrer kommunen til å kontakte

Side 38


lokale lag og foreninger for å få til en dialog om hva de kan bidra med for å gi bosatte flyktninger et større tilbud om aktiviteter i deres kommune. IMDi anmoder Marnardal kommune om å bosette 5 personer i 2011. Familiegjenforente kommer i tillegg. På www.imch.no finner dere informasjon om bosetting og integrering. Her vil det også bli lagt ut informasjon om tilskuddssatsene for 2011 så snart de er klare. IMDi ønsker svar på anmodingen innen 30. november 2010. -

Vennligst send kommunens vedtak på e-post til Gran; nina.gran©ks.no. Ta kontakt med Kari Line S. Johnsen ønsker mer informasjon.

90

med kopi til KS v/Nina

40 64 06 i IMDi Sør hvis dere

Mefl thilsen for ln egrerings- og mangfoldsdirektoratet

(5),1

L Tormod Fidj Leder IMDi Sør

Kari Line S. Johnsen Rådgiver

Side 39

Innkalling til møte i levekårsutvalget 25. oktober 2010  

http://marnardal.kommune.no/getfile.aspx/document/epcx_id/558/epdd_id/2109