Page 1

d r o o b e Krantj De bestorming van het bestuursgebouw

De barricades die de hoofdingang blokkeren

Spandoek boven op het bestuursgebouw

2

God bestaat en zijn naam is OSIRIS

Fotoreportage: Bezetting bestuursgebouw UU Wat is er alweer precies gebeurd? Begin februari 2010 heeft een groep studenten het bestuursgebouw van de UU bezet. Hiermee wilden ze een signaal afgeven dat het papieren Ublad moest blijven. Deze is uiteindelijk op geheel ondemocratische wijze alsnog stopgezet door het College van Bestuur. Naast dit Utrechtse thema maakten de studenten zich hard voor een stop op de landelijke bezuinigingen op onderwijs en de dreigende afschaffing van de basisbeurs. Ze zagen deze maatregelen uit Den Haag als een directe bedreiging voor goed en toegankelijk onderwijs voor iedereen. Tegelijkertijd met de Utrechtse bezetting werd ook in Amsterdam en Rotterdam bezet, en vonden er gerelateerde acties plaats in Nijmegen, Delft en Wageningen. Lees meer hierover op: http://studentenprotestutrecht.wordpress.com

udenten gratis krant voor st

U - door KSU van de UU, HU en HK

3

Basta! Debatteert verder - Basta Debat Utrecht

- Menno Lievers

2

In Mexico kan het, waarom niet in Californië? - Noam Chomsky

De steungroep buiten het bestuursgebouw

3

Bologna Burns!’

- Nima M., Merel de Buck & Jeremy Crowlesmith

4

Fotoreportage: Bezetting bestuurs- gebouw UU - Ron & Kyra

4

Ken jij KSU al?

- Kritische Studenten Utrecht

Creating a bubble De wens voor zelfgeorganiseerd onderwijs op het European Education Congress

H

Alexander Beunder

et creëren van eigen alternatieven is een logische stap voor wie gelooft dat bestaande stelsels moe-

Akkoord wordt getekend door CvB

‘De Leerfabriek’ ‘Diploma innen? ga maar pinnen’ Foto’s van Ron en Kyra

Ken jij KSU al?

K

geloof van veel Europese studentactivisten. Inmiddels is een veelgehoorde doelstelling onder studentactivisten het creëren van onafhankelijke, zelfgeorganiseerde onderwijsvormen – vrij van staats- of bedrijfsinvloed en

offline

Vanwaar deze krant? In deze krant wordt er met een kritische blik gekeken naar thema’s die voor studenten aan de universiteit en de hogeschool van belang zijn. Deze krant probeert de leegte te vullen die de verdwijning van het U-Blad heeft achtergelaten. Het doel van deze krant is om te informeren, maar vooral dialoog en actie te bevorderen. - KSU

Actie en beweging Wat ideeën over de toekomst van de studentenbeweging in Nederland

ilijk te verbeteren zijn. Dat lijkt een groeiend

Studenten beëindigen de bezetting

I Nr. 2 I augustus 2010

Een van de workshops op het European Education Congress, Ruhr-Universität, Bochum, Duitsland.

overmatige hiërarchie. Het was een wens

alternatieven te creëren, werd gezegd. Een

Italië was daar een van. Sommige deelnemers

die veel uitgesproken werd op het European

ander gooide zelfs het balletje op om ergens

gingen zich vervolgens actief inzetten voor

ritische Studenten Utrecht

en je in te zetten voor beter onderwijs

docenten samen met studenten bep-

in de maand en maak kennis met KSU!

Education Congress (EEC) dat van 25 tot 30

in Europa een autonome, vrije, onafhan-

immigrantenrechten. Van het gevaar van een

(KSU) is een open col-

en sociale rechtvaardigheid. Dit alles

alen wat en op welke manier er wordt

Kijk op onze website voor informatie

mei plaatsvond op de Ruhr-Universität van

kelijke universiteit op te richten, maar ook

“bubble” lijkt hier weinig sprake.

geleerd.

over de volgende vergadering onder

Bochum in Duitsland.

Jeremy Crowlesmith

D

at actie nodig is, lijkt ons logisch. Dat actie loont, blijkt keer op keer (zie b.v. het bericht van 20

juni op kritischestudenten.nl over de acties

lectief van studenten uit

doen we door middel van direct actie

hierover bestonden twijfels. Een Oostenri-

Te vaak wordt in Nederland de VS geno-

in Puerto Rico). Maar wat nog lijkt te ont-

Utrecht. Wij zetten ons in voor hoger

voeren, informatie verzamelen en ver-

Als je dit jaar op de universiteit of

‘Agenda’. Verder kun je op verschil-

Dit congres werd georganiseerd door stu-

jkse reageerde: “Maybe we could create our

emd als voorbeeldland qua hoger onderwijs,

breken in Nederland is het besef dat dit niet

onderwijs dat vrij is van marktwerk-

spreiden via workshops, deze krant,

hogeschool begint: Welkom! Lijkt

lende manieren contact met ons opne-

dentactivisten uit onder andere Duitsland,

own university, but in that way we would

maar soms kan het geen kwaad; ook in de

vanzelf gaat. Om de toegankelijkheid en

ing, commercialisering en massaliteit.

onze website etc. Daarnaast vinden wij

het je leuk om naast je studie je in te

men of op de hoogte blijven van onze

Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Nederland en

just isolate ourselves and create a bubble. We

VS bestaan op verschillende universiteiten

kwaliteit van hoger onderwijs te verdedigen

Hoger onderwijs zou volgens ons een

dat het niet genoeg is om alleen kritiek

zetten voor beter onderwijs en raast

activiteiten; meld je aan voor onze

Spanje, die elkaar vonden tijdens Europees

wouldn’t change anything in society itself.”

zelfgeorganiseerde, democratisch vormge-

vrijplaats moeten zijn voor onafhan-

te leveren op het huidige onderwijs,

er een beetje activistisch bloed door je

nieuwsbrief of mailinglijst, of wordt

gecoördineerde actiedagen. Die actiedagen

Los van de vraag of de noodzaak ervoor

geven cursussen. In Nederland gebeurt nog

kelijk, kritisch denken. Wij bieden een

daarom experimenteren we met alter-

aderen? Kom een keertje langs op een

lid van een van onze social networks

zélf waren een gevolg van een heropleving

bestaat, lijkt het creëren van een eigen uni-

weinig, maar niet niks; in Rotterdam wordt

ruimte om als student actief te worden

natieve vormen van onderwijs waarbij

van onze open vergaderingen twee keer

op Facebook of Twitter.

van Europees (en internationaal) protest

versiteit (voorlopig) een utopische gedachte.

geprobeerd ‘student-run seminars’ te inte-

tegen onderwijsbezuinigingen, collegegeld-

Maar wat niet utopisch is, is het idee van

greren in het officiële curriculum, waarin

Banksy van de maand

Check onze website: www.kritischestudenten.nl of stuur een mailtje naar: kritischestudentenutrecht@gmail.com

“Wat niet utopisch is, is het idee van zelfgeorganiseerd onderwijs op bescheiden schaal binnen bestaande onderwijsinstellingen.” verhogingen en de commercialiseringsten-

zelfgeorganiseerd onderwijs op bescheiden

dens van het hoger onderwijs. Vanuit deze

schaal binnen bestaande onderwijsinstel-

context ontstond het plan voor een congres

lingen.

geprobeerd wordt de disciplinaire grenzen van de mainstream-economie te doorbreken. In Leiden pleit een jong collectief ook voor “ruimte voor onafhankelijke vrijplaatsen voor kritiek en kennisuitwisseling”.

en te versterken, heb je een beweging nodig. Een sterke beweging bouw je echter niet 1-2-3 op, hier in Utrecht of elders. Deze heeft

In Utrecht hebben twee Liberal Arts &

een stevige basis nodig van geïnformeerde,

Sciences studenten al eerder aangekaart dat

betrokken en actiebereide studenten, docent-

waarin ruimte zou zijn voor kritische reflectie

In workshops die de volgende dag

ons huidig onderwijs te weinig motiverend

en en medewerkers. Hier en daar een actie

op het hoger onderwijs en de plaats ervan

plaatsvonden vertelden Italianen van het

werkt en toe is aan verandering met het

of demonstratie, georganiseerd vanuit een

in de maatschappij. Tegelijkertijd zouden

actienetwerk Uniriot hoe zij sinds een paar

filmproject “Studeren voor liefhebbers”.

centraal kantoor is hiervoor niet genoeg. Een

studentactivisten kunnen bespreken hoe zij

jaar in universiteiten van verschillende steden

Veelbelovend is dat afgelopen januari het

diverse beweging van onderop – jong en oud,

zélf verbetering erin konden brengen.

erin slaagden om studiepunten op te eisen

open collectief Kritische Studenten Utrecht

universiteits, hogeschools, bachelors, masters

Hoewel onder de deelnemers van het

voor zelfgeorganiseerde seminars. Soms

in samenwerking met twee docenten eigen

– met eigen visies over wat goed onderwijs

EEC de draagkracht voor voortdurende

lukte dit via diplomatieke onderhandelingen,

workshops heeft opgezet met als onderw-

is en wat een rechtvaardig onderwijsstelsel

acties zoals demonstraties en bezettingen

soms was er een geweldloze bezetting van een

erp ‘kennisproductie’, waarvoor ook stud-

betekent, is noodzakelijk. Een beweging die

nog steeds groot leek, uitten sommigen

bestuurskantoor voor nodig. Hun ‘seminari’

iepunten te verdienen waren. Het idee leeft

overtuigd genoeg is om die visies te verdedi-

de twijfel over de eenzijdigheid van deze

behandelen vaak thema’s die weinig aan bod

dus wel hier en daar. Nu nog af van het idee

gen, niet alleen in woord maar ook in actie.

strategie. Naast ‘anti-acties’ tegen bepaalde

komen in het bestaande curriculum en daar-

dat verbetering van hoger af zal komen.

Dat is wat we nodig hebben en daarom

dingen moesten we niet vergeten om eigen

door weinig begrepen werden. Immigratie in

bestaat Kritische Studenten Utrecht.


God bestaat en zijn naam is OSIRIS

ideaal van een enkyklos paideia, en verworden is tot een informatiefabriek.

de mond van zijn of haar faculteitsbestuur?

De vraag is waar dit op uitdraait. Ernst

Heidegger zelf verzuchtte ‘Alleen een

Dat was in 1992. Inmiddels is het lachen

Jünger schetste in Der Arbeiter een beeld van

God kan ons redden’. Onze lokale dorp-

mij wel vergaan. Iedere docent, iedere stu-

een maatschappij met anonieme werkers. De

satheïst toetert al jaren dat God niet bestaat,

dent, iedere patience spelende portier, zit

macht, zo schrijft Jünger preluderend in 1932

maar op de onderwijsadministratie weten ze

gekluisterd aan hun pc’tje. En wee je gebeen-

op het rapport Veerman, doet een beroep op

net als Gerard Reve wel beter (Quia absur-

te als ‘het systeem plat is’, dan kunnen we

dat deel van de mensheid dat vrijheid begrijpt

dum: ‘Je boek is af, je drinkt niet meer, je

met z’n allen naar huis. Faculteiten worden

als ‘Arbeitsanspruch’. Laten we maar mee-

hebt je rijbewijs: wat wil je verder nog voor

samengevoegd enkel en alleen op budget-

werken, want anders wordt het alleen maar

Godsbewijs?’): God bestaat en Zijn naam is

taire gronden, zodat Kants ‘Der Streit der

erger, wie heeft het niet mogen optekenen uit

OSIRIS.

Fakultäten’ na twee eeuwen de prullenbak in kan: obsoleet, want wat een faculteit tot een faculteit maakt, doet er helemaal niet meer toe. Toen ik tentamen deed, sprak je, wan-

Menno Lievers

neer je dacht dat je daar klaar voor was, met

p DUB verscheen van de week

een hoogleraar een pensum af, waar zijn

een bericht dat mij niet heeft

colleges desgewenst deel van uit maakten,

verrast, maar wel mijn filoso-

maar verplicht waren die niet, en ging je bij

fieopvatting op haar grondvesten heeft doen

hem thuis op audiëntie voor een gesprek over

schudden. Het systeem OSIRIS (ik schrijf de

de stof. Daar is een module met een door

naam meteen maar met hoofdletters) bepaalt

de beschikbare onderwijsruimte bepaalde

het beleid. Ik zal uitleggen waarom.

maximumlimiet aan deelnemers voor in

O

beschrijft.

In Mexico kan het, waarom niet in Californië?

Basta! Debatteert verder Waar debatcentrum Tumult per 1 juli 2010 door financiële tegenvallers noodgedwongen zijn deuren moest sluiten, debatteert Basta! vanaf september iedere eerste donderdag van de maand op volle kracht verder in de Kargadoor aan de Oudegracht.

onderwijs zullen aanbieden en hun recht op overheidsfinanciering zullen aanspreken. In dit verband is laatst een snelle wet ingevoerd die de namen ‘universiteit’, ‘hogeschool’ en ‘university’ beschermt tegen vrij gebruik. Een voorbeeld van commercieel onderwijs is de Duisenberg International School of Finance. Deze opleiding wordt deels gefinancierd door de overheid (5 miljoen euro) en deels door financiële instellingen, waaronder Aegon, Fortis en ING. Dit komt neer op een investering niet zozeer in onderwijs, maar in de toekomstige human resources van ING of Fortis. Dat de bedenkers van deze opleiding trots zijn op de vele contacturen, de

Basta! Debat Utrecht

B

Debat over de voedselcrisis in 2008 in de kelder van Kargadoor, met in de achtergrond de Oudegracht.

asta! is een jonge organisatie

kleine groepen, en het torenhoge collegegeld (26.000 Euro), en de goede resultaten die dit

van activisten/studenten die is

discussie. Daarnaast organiseert Basta! elke

testen, schokkende aspecten van de farma-

waarschijnlijk zal opleveren, is begrijpelijk.

opgericht om het maatschap-

laatste donderdag van de maand een prik-

ceutische industrie, de voedselcrisis en de

Onbegrijpelijk is dat deze instelling publieke

pijkritisch debat in Utrecht te stimuleren.

kelende film of documentaire die aansluit op

dramatische gevolgen daarvan, de strijd van

financiering gebruikt om aan eigen profijt

De organisatie brengt mensen samen om

het onderwerp van het debat de week erna.

het Boliviaanse volk tegen de privatisering

te werken en de studenten alleen kennis

twee grote staatsuniversiteiten, UC Berke-

te discussiëren over onder andere oorlog,

Zo werden in voorgaande jaren bijvoorbeeld

van natuurlijke hulpbronnen en een debat

bijbrengt die instrumenteel is voor eigen

ley en UC Los Angeles, binnenkort zullen

racisme, politiek, economie of feminisme.

films en documentaires vertoond over

worden geprivatiseerd. Tegelijkertijd zal de

Onderwerpen die een ieder aangaan maar

thema’s als (inter-)nationale studentenpro-

kwaliteit en schaal van het hoger onderwijs

waar vaak te weinig aandacht aan wordt

(vertaling door redactie) aanzienlijk verminderden in de rest van de

geschonken. Basta! wil door haar activit-

en paar weken geleden had ik een staat. Kortom, Mexico is een arm land met

eiten mensen bewust maken van het feit dat

buitengewone ervaring. Ik was een worstelende economie en Californië zou

ze de wereld om hen heen op een positieve

in Mexico Stad voor een serie een van de rijkste plekken ter wereld moeten

manier kunnen beïnvloeden. Inmiddels

Over bezuinigingen in het hoger onderwijs

Elke laatste donderdag van de maand film, en elke eerste donderdag van de maand kritisch debat.

bedrijf. Onderwijs wordt een elitair privilege

Na de Tweede Wereldoorlog (filosofen

de plaats gekomen; cursussen met minder

beschouwen de toestand in de wereld bij

dan vijftien ingeschreven studenten worden

voorkeur in een ruimer verband), na de

binnenkort afgeschaft. Waneer je als docent

Tweede Oorlog dus, was de filosofie verdeeld

begrip toont voor het feit dat een ambitieuze

in twee kampen. In de Angelsaksische landen

student haar essay wat later inlevert dan de

zochten filosofen naar oplossingen voor

deadline, wordt dat als insubordinerend

problemen met als leidraad de wetenschap

gedrag beschouwd dat niet langer kan

E

lezingen aan de Nationale Universiteit, een zijn, met onvergelijkbare voordelen.

organiseert Basta! al meer dan twee jaar

(in de Verenigde Staten) of de spreektaal (in

worden getolereerd.

indrukwekkende instelling van hoog weten-

Ik beschrijf deze recente ervaringen om

kritische debatten en vertoont de organi-

over een alternatieve blik op de economische

structureel geld van de overheid waardoor

schappelijk niveau. Er bestaat selectie aan de te benadrukken dat de huidige bezuinigingen

satie prikkelende documentaires en films.

crisis.

ze steeds afhankelijker worden van de pri-

poort maar de universiteit is vrijwel gratis. in het hoger onderwijs die overal ter wereld

Elke eerste donderdag van de maand

Hou de donderdagavond dus vrij in je

vate sector. Dit heeft grote gevolgen gehad

Hierna bezocht ik een nog opmerkelijkere zichtbaar zijn, niet simpelweg kunnen

is er een debat waarbij activisten, politici,

agenda om langs te komen op een van de

voor de organisatie van de universiteit en het

instelling, een Universiteit in Mexico Stad worden toegekend aan economische proble-

journalisten en academici elk hun unieke

Basta! avonden. Leer de wereld van een

onderwijs dat daar wordt gegeven. Hoewel

opgericht door oud-burgemeester Lopez men. Ze weerspiegelen eerder fundamentele

perspectief geven. Het aanwezige publiek

andere kant kennen, kom luisteren naar

absoluut gezien de overheid meer is gaan

Obrador. De faciliteiten en normen zijn keuzes over de aard van onze hedendaagse

luistert niet alleen, maar wordt gestimu-

anderen en geef je mening! Voor meer

investeren, is de hoeveelheid geld die er bes-

wederom van hoge kwaliteit. Toegang is maatschappij. Als deze maatschappij is

leerd om actief deel te nemen aan de

informatie en het nieuwe programma zie

chikbaar is per student drastisch afgenomen.

www.bastadebat.nl

In het geval van de Hoge school is dit gat

Engeland). Het streven van deze analytische

De resultaten van essays moeten niet

“De unisersiteit als vrijplaats voor wetenschapsbeoefening wordt vervangen door een leer- en onderzoeksfabriek. ” filosofie was gericht op helderheid en logische

slechts binnen twee weken na inlevering

geldigheid. Op het Europese continent, het

aan de student bekend worden gemaakt,

Avondland, was de filosofie in de greep van

zoals Gispen het ooit had bedoeld. Nee, de

het denken van Martin Heidegger, een foute

resultaten moeten binnen tien werkdagen na

filosoof, want hij had gecollaboreerd met de

afloop van de cursus op OSIRIS zijn ingevo-

Nazi’s. Volgens Heidegger heeft de Westerse

erd, anders loopt de financiering, de studi-

maatschappij zich overgeleverd aan de tech-

evoortgangreportage, het berekeningsmodel,

nologie. De mens denkt wel dat hij heer en

de capaciteitstoetsing, de rendementsvaststel-

meester is van de techniek, die hij als handige

ling en het evaluatiemodel spaak.

hulp beschouwt, maar in werkelijkheid is hij de slaaf van het apparaat en niet andersom.

Noam Chomsky

Een ander probleem met deze hervormingen is het nieuwe financieringsmodel van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In dit model krijgen onder-

opgevuld door het bedrijfsleven.

‘Bologna Burns!’

Ook Oxford professor Grahame Lock plaatst deze trend onder marktgerichte neoliberale globalisering. Instelling van hoger

Europees hoger onderwijs wordt geplaatst;

In het Nederlandse hoger onderwijs

een neoliberale context. Marktwerking, con-

zien we deze neoliberale hervormingen,

trole en meetbaarheid zijn doelstellingen die

vastgelegd in het Bologna akkoord, op ver-

het Bologna proces nastreeft en deze staan

schillende manieren terug: 1) De radicale

Nima M., Merel de Buck & Jeremy Crowlesmith

in direct verband met de neoliberale doc-

economisering van het hoger onderwijs;

trine waarbij de markt het wondermiddel

2) een politieke voorkeur om onderwijsin-

n 1999 ondertekenden 29 Europese

zou zijn tegen elke kwaal. Dat dit idee in de

stellingen te veranderen van publieke in

ministers van Onderwijs de Bolo-

praktijk op verschillende vlak-

particuliere instellingen; 3) het streven naar

onderwijs hebben het zwaar te verduren

gna declaratie. In dit document

ken destruc-

schaalvergroting, inclusief een fusie van uni-

onder het Bologna-proces die van onderwijs

Kortom, dat Oudemans’ cultuurkritiek twintig jaar na dato keihard bevestigd is, valt

voor iedereen.

wijs instellingen per student steeds minder

Debat over de opkomst van de ‘bimbocultuur’

Over de neoliberale hervormingen in het hoger onderwijs

in plaats van een publiek goed toegankelijk

Deze samenvatting geef ik met enige

zelfs door mij niet meer te ontkennen. Ook

schroom, want toen ik als student Wijsbeg-

de universiteit is een fabriek aan het worden,

eerte in Leiden in eigen woorden probeerde

een ontwikkeling die het alom toegejuichte

samen te vatten wat Heidegger dacht, werd

rapport van de commissie Veerman Differen-

niet alleen gratis maar er bestaat een open geschapen voor de rijken en bevoorrech-

ik weggehoond. Het ging, het zal u niet ver-

tiëren in drievoud, met aanbevelingen als ‘een

toelatingsbeleid, al heeft dat soms vertraging ten die zich bezighouden met financiën

I

staan doelstellingen die de individuele

versiteiten en hogescholen; 4) het streven om

een markt willen maken. Studenten zijn met

bazen, immers om ‘het zijn van het zijnde’.

kwaliteitsslag over de volle breedte’, ‘geen

tot gevolg en of begeleiding van studenten en management terwijl productie naar het

landen in hun onderwijsbeleid zouden

alle onderwijsinstellingen door managers

meest zichtbaar de dupe van dit proces.

Lang leve de analytische filosofie dacht ik en

blauwdruk, wel dynamiek’ wil aanjagen. De

die onvoldoende voorbereid zijn. Kort hierna buitenland wordt overgedragen, waarbij

moeten nastreven, hiermee werd een

te laten controleren; 5) het streven naar

Gelukkig laten studenten deze verloeder-

toog naar Oxford. Op mijn beurt moest ik

macht is in Nederland in handen van een

ging ik naar San Francisco om lezingen te het merendeel van de bevolking aan hun lot

nieuwe agenda gezet voor de toekomst

bezuinigingen op onderwijs, ongeacht de

ing van het onderwijs niet toe. Er is een

erg lachen toen Oudemans de prominentste

paar honderd man - Baaierd suggereerde

geven, hier leerde ik meer over de hoger wordt overgelaten, dan zijn dit goede keuzes.

van hoger onderwijs in Europa.

niet-economische kosten die dat met zich

groeiende protest beweging in Europa, in

Heideggeriaan, in de Groene Amsterdammer

het al- die hun afgezanten sturen naar onze

onderwijs instellingen in Californië. Ooit Echter, als we een andere wereld nastreven

Wat zijn de basisideeën achter het

meebrengt (If You’re so Smart, Why Aren’t

de laatste actieronde in maart 2010 zijn stu-

‘de buikspreker van Heidegger’ werd geno-

Raad van Toezicht, die zelf echter ook in de

stonden ze aan de top van het internationale voor onze kinderen en kleinkinderen, zijn

Bologna proces? De internationale con-

tief is en ongelijkheid en sociale uitsluiting

emd, mede op grond van zijn oratie. In die

ban staat van processen die ze zelf al lang

hoger onderwijs stelsel. Tegenwoordig is deze keuzes schandelijk en verderfelijk.

currentiepositie van het Europese hoger

bevorderd weten we nu maar al te goed in

Professor Henk Overbeek van VU

Oostenrijk, Duitsland, Italië, Spanje (maar

rede, ironisch Afscheid geheten, beweerde

niet meer in hand hebben. Wetenschap is

het college geld duur en bezuinigingen eisen

onderwijs vergroten, staat centraal. Dit idee

deze tijden van crisis, welke in sterke mate

legt uit dat de Bologna-afspraak er is om

ook bijvoorbeeld Colombia en de VS) de bar-

Oudemans dat de hedendaagse universiteit

niet meer het zuivere zoeken naar waarheid,

hun tol op het onderwijs, onderzoek en per-

is onlosmakelijk verbonden met de econo-

is veroorzaakt door meer dan dertig jaar neo-

de universiteiten alvast voor te bereiden

ricades opgegaan met een gedeelde slogan:

afscheid heeft genomen van het academische

maar dient de macht, zoals Frans Verstraten

soneel. Het zou geen verrassing zijn als de

mische context waarin het hedendaagse

liberaal beleid.

op de komst van bedrijven die ook hoger

“Bologna Burns!”

Noam Chomsky is een Amerikaanse linguïst, politiek activist, en auteur. Hij is professor emeritus van linguïstiek aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston.

You rich?, Lorenz (Ed.), 2008).

denten in onder andere Engeland, Frankrijk,

Krantjeboord augustus 2010, Kritische Studenten Utrecht  

In deze krant wordt er met een kritische blik gekeken naar thema’s die voor studenten aan de universiteit en de hogeschool van belang zijn....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you