Page 1

LaPr ophét i edePl odér i us Annonc edesga gna nt s!

S or a k aT epuAr mor

Déc ouv r ezunenouv el l e f a ç ondej ouerS or a k a poura t t ei ndr epl a t i nef a c i l ement .

Dos s i er Sen ammePeopl e Chewbi / L i r i el l Unef ut ur e s épa r a t i on?

Wi l dS t a rVST E S O

Cl a s s ement DesL ol i ensenS 4

975RP J AV2014


LaPr o p h ét i e DePl o d e r i u s 2 5J a n v i e r 2 0 1 4 ,

L e s G a r d i e n s o n t e c h o u e d e v a n t l a C o a l i t i o n . L e p r o j e t R e a p e r a e t e l a n c e L e j o u r d u j u g e m e n t d e r n i e r e s t a r r i v e , L a p u r i f i c a t i o n d e s b r o n z e s a c o m m e n c e L e c o r p s d e s f e e d e u r s s a m a n c e l e n t d e v a n t l e s o u r i r n a r q u o i s d e S a n s p e u r b i e n j o u e . Nu l e x c u s e n e s a u r a a d m i s e , l a G o l d o u l a Mo r t s o n t l e s p r e c e p t e s d e c e n o u v e a u m o n d e d o n t l e s f o n d a t i o n s s e r o n t b a t t i s s u r l e s a n g d e c e s h e r e t i q u e s . No u s s o m m e s l a C o a l i t i o n No u s s o m m e s L e g i o n R e d o u t e z n o u s V o u s n e n o u s e c h a p p e r e z p a s

Th eEn d?


R e c o mp e n s e s d e sG a g n a n t s! Voust r ouv e r e zc i de s s ousl al i s t ede sgagnant s . Enpl usdev ot r er é c ompe ns e / j e upr i nc i pal ,v ousr e c e v r e zunei c ône r e pr é s e nt antl af ac t i ondontv ousê t e saf f i l i é ss url ef or um.

l e i r Ac am e uSt Je ha Mous urLoL ns Ski n e Saur e t Smi urLoL/ ns Ski SNS urLoL ns Ski

Che wbi wa Cade auMy s t è r es urLoL Nul l e a Ski ns urLoL Kr apo? ? !

Ski n975r pMax/Je auSt e am ~1 0E


Cl a s s e me n tLo l i e n Dkbob: L ar ena i s s a nc edupl a t i nequi s y nc r oni s ents esa r r i v ées ur T sa v ecunc or éenqu' i l aenga gé pourj oueras apl a c e , ma i sonl ' ac r a mél ebots a i tj ouerquek a y l eetc ai ns t a f a i l desqu' i l j ouea ut r e c hos e Bl ades hi el d: Ri endenouv ea us ousl eboubou, s ec a c herda nss ons mur fpourf a i r ec r oi r equ' ones t unhi ps t erqui v eutr es t erbr onz ea l or squ' i l a t t endsj us t ed' a v oi ra s s ezdet hunepourqu' a k er i musl e t uni s i enl epa y e Has qrSns : Unepout r es ousunedj el a ba hqui apeurdemont ers a nss onpa r t ena i r eBl a debi a t c hr i en depl uss ousl es a ha r adel as hema l edeba s e Ki ngbi z z l e: Hum ?i l es tenc or eenv i el ui ?desl egendesur ba i nespr et endentqu' i l af a i tunega meen 2013ma i sbonc en' es tquedesr a c ont a r dsa l or spourl esr a nk edonr epa s s er at a nta uni v ea us k i l l que pr es enc e . . . Nul l ea: L ademi -l l edes a t a ns ' es ten nl a c hé , el l ees tdéc i déav endr es onc or psa upl usoffr a ntpour duoQ, a t t ent i onl av a l i di t édel ' offr en' aa uc unel i mi t é , a uc unr embour s ementetf eedi ngga r a nt i Li r i el l : ha hal ema s quet ombe , l egol df ondagr a ndev i t es s ea pper ementetl or s quel eMmrdev i ent nega t i fona t t ei ntl el ev el l i r i el l enc l a s s é . . . Quedi r edepl usàpa r tl ea v epl z ? Chewbi : Di a mondunj ourdi a mondt ouj our s , l emons i eurnes ef a i tpa spr i erpourpr ocpl a t i nea v ec l esa nc i ensc ha l l enger setl c spl a y er s , peut êt r ea v ons nousa us ei ndel ac ommuna ut él epr oc ha i n Da r kf a t , qui s a i t ? Br ei z hunt er : Demémoi r e320el oens a i s on2, unr ec or deur opéenpa r a i t i l m' en nj edi sc ama i sc ' es t qdmemel es eul j oueurdel al i guepa pi erQdoncj edi sc ha t ea ul ' a r t i s t e . Y ol i s t e: L ec on, l ' a ut s i t eetl enoba l l s , v er s i onc l i ntea s t f eedenc l a s s él esa mi s , j ev ouspr és ent el e onema ns howdugol dl epl usunl eggi tdel at er r e! Mous ha: Vendr es onc ompt e?c hec k , l er ec uper erenv er s i onput e?c hec k, pr ocgol d1gr a c ea ummr d' una ut r e?c hec k . Mesa mi sL egr a mmydel apl usgr os s ebi a t c hr ev i enta upr emi erpl a t i nea r t ic i el de l ol ! Pr adi c t : L av a l eurenbour s eduga nt el etgi v r a ntes tenba i s s el esa mi s , j ev ouspr es enc el ' hommequi nes er aj a ma i senpos i t i fa k a10^8ga mes10^9l os ema n; a upr oc ha i népi s odei l v ousa ppr endr e pour quoi uns éc ul a i r eenj ungl ees tL ' I T E Mdel as 4 Baal : Uneev ol ut i onl esa mi sunpt i 8/ 2enpl a c ementdebr onz i t e , t udev i ensdepl usenpl usa r gent é pa da wa nma i sf a i sa t t ent i onoul or s quega r enena ur ama r r ededema c i at ac opi nepdtquet uj oues , c ' es tt oi qui v al apr endr e! Obvi ous: Ahoui l emei l l eurpourl a n?Hum l af or mul en' a ur a i tj a ma i spuêt r epl usf a us s e . . . v i eux f a k egol dqui t ent eenc or eetenc or edeper c erma i s12v i ewsf a i tpa rl ec ompt edes ama ma ns ur t wi t c hnel ' a i depa sbc p! Val ér i k: L adr ogue?Uns t i mul i ?Va l ér i kl epr ouv ea v ecunj ol i 7/ 3qui l emènedi r ec t ementa uc ha mp duf eed. Ga r eàl ama uv a i s ei n uenc eout u ni r ac ommec er t a i n# Ma y v er


Se n f l a mmePe a o p l e Ças e n tl es o u f f r eàDi a mo n dLa n d L i r i e l l s ’ e s t c on éànot r emagaz i nes ur c e spr obè l me sdec oupl eav e cl edi amondS ’ e n ammeChe wbi . Bonj our L i r i e l l , me r c i d’ av oi r ac c e pt énot r ei nv i t at i onc es oi r . -Mai sder i e nv oy ons , De l pho. Comme nt v ousv ousê t e sr e nc ont r éav e cChe wbi ? J emes ouv i e nsdenot r epr e mi è r enor mal egameoui l br i l l ai t dansc haque l aneoui l pas s ai t l ai s s ant unet r ai né ededi amant . Mai spour quoi doncv ousv ousê t e ss é par é s? J en ’ e npouv ai spl usdev i v r ee ns ubi s ant s onaur as upé r i e ur c haquej our me r appe l e ant àque l poi nt j es ui snul l e . E t d’ ai l l e ur se t queç ar e s t ee nt r enousj el ev oi st ouj our st r ai ne r av e cL oox i a dont l apr ox i mi t éé t ai t i nqui é t ant e . J ec r oi squ’ i l pr é f è r el e s Phant omsDanc e r sauZè l es i v ousv oy e zc equej ev e uxdi r e . Que l ss ont v ospr oj e t smai nt e nant ? J es ouhai t ee x pl or e r denouv e l l e sv oi e sdel ’ amour , c e l l e squel ’ onpe ut t r ouv e r dansl abot l anef é mi ni neuni que me nt . Mai spour quoi doncunt e l r e v i r e me nt ? J ’ e nav ai smar r ede sBFGl ai v e sc haquej our , al or squel ’ i r ons ol ar i e s t t e l l e me nt pl usdouxe t mous s e ux . Unde r ni e r mot pour v osl e c t e ur s? J es ouhai t er e me r c i e r t out c e uxqui m’ ont ac c ampagne r dansmon f e e di ngs ur t out Dk BoBqui m’ aappr i sl e spr é c è pt e sdu0 / 5e n5mn.


Trapped  

Le nouveau magasine S'enflamme !

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you