Page 1

Udviklingsplan for Krarup-Espe omr책det Juli 2008

- det hele liv


Personerne bag udviklingsplanens temaer Bag indholdet i denne første udgave af Udviklingsplan for Krarup og Espe området, står frem for alt fem arbejdsgrupper. Disse har fra januar til marts 2008 bearbejdet de nedenstående temaer. Startskuddet gik ved det indledende borgermøde 15. januar 2008, hvor en del af programmet var i grupper at drøfte lokalrådets oplæg. Interesserede var herefter velkomne til at arbejde videre med emnerne. I tema 2 indgår et stort projekt for Espehallen med tilhørende udendørsarealer som er startet op i 2007. Dette står hallens bestyrelse bag sammen med K/E SG&I Fodbold. Tema 3 indeholder et projekt om udvidelse af det rekreative område ved gadekæret og Krarup Friskole – en lokal arbejdsgruppe er dannet her i 2008. Arbejdsgruppe Tema 1: Sociale mødesteder -gamle og nye rammer for kultur, oplysning og læring Tovholder: Mogens Keinicke Hundstrupvej 19, Krarup

Steen Negithon Holmevej 8, Espe

Jan Olsen Østløkke 9, Espe

Jørgen Nielsen Stadionvej 4, Espe

Arbejdsgruppe Tema 2: Idræt, bevægelse og fysisk sundhed Bruno Rasmussen Tovholder: Anni Laursen Granlyvej 21, Espe Hasselvænget 10, Espe Krarup-Espe Lokalråds bestyrelse marts 2008: Ros-Mari Mattsson, Krarup, formand Kamilla Bentsen, Espe, næstformand Mogens Keinicke, Krarup, sekretær Lise-Lotte Bech Nielsen, Krarup, kasserer Palle Pedersen, Espe Erik Pedersen, Espe Ken Søbæk Rasmussen, Espe Lokalrådets bestyrelse har taget initiativ til at udarbejde den fælles udviklingsplan for Krarup og Espe området. Denne skal afløse de to byers hidtidige landsbyplaner. Lokalrådets bestyrelse har påtaget sig opgaven at styre virkeliggørelsen af udviklingsplanens målsætninger samt den løbende evaluering. Dette vil blive tilrettelagt som en åben proces, åben for alle.

Peter Rasmussen Langgade 41, Espe

Kim Petersen Elmevænget 9, Espe

Torben Bentsen Toftevænget 6, Espe Arbejdsgruppe Tema 3: Stier, grønne arealer og naturoplevelser Erik Pedersen Per Christensen Granlyvej 18, Espe Langgade 16, Espe Jens Arne Sørensen Søfældevej 1, Krarup Arbejdsgruppe Tema 4: Velkommen til tilflyttere + Kommunikation Kirsten Larsen Tovholder: Marianne Kyed Tingskovvej 10, Espe Skolevej 9, Espe Ruth Lamp Lydingevej 11, Krarup

Palle Nielsen Skovvej 29, Espe

Louise Larsen Hasselvænget 9, Espe

Jacob Niclasen Skolevej 18, Espe

Arbejdsgruppe Tema 5: Iværksætteri og lokale erhvervsmuligheder Hege Speich Tovholder: Ros-Mari Mattsson Tangevej 2, Snarup Bøjdenvejen 60, Krarup Forsidebilleder: GU-72 afslutningsopvisning i Espehallen Stier i Espe Fredagsspisning på Krarup Friskole Asgers dagligvarebutik i Krarup

2

Lotte Bech Nielsen Bøjdenvejen 80, Krarup

Tina Baumann Rudmevej 3, Espe

Annette Sørensen Tangevej 3, Snarup

Jacob Hangel Bøjdenvejen 159, Krarup


Indholdsfortegnelse

Personerne bag udviklingsplanens temaer Forord Introduktion Vi har meget at bygge på Analyse af området

side side side side side

2 4 5 6 7

Tema 1: Sociale mødesteder – gamle og nye rammer for kultur, oplysning og læring side 8 Tema 1: Målsætninger og handlingsplaner side 9 Tema 2: Idræt, bevægelse og fysisk sundhed Tema 2: Målsætninger og handlingsplaner

side 10 side 11

Tema 3: Stier, grønne arealer og adgang til naturoplevelser Tema 3: Målsætninger og handlingsplaner

side 12 side 13

Tema 4: Kommunikation mellem foreninger, borgere og virksomheder samt velkomst til nytilflyttere Tema 4: Målsætninger og handlingsplaner

side 14 side 15

Tema 5: Iværksætteri og lokale erhvervsmuligheder samt udvikling gennem bosætning Tema 5: Målsætning og handlingsplaner

side 16 side 17

Oversigt over temaer, aktiviteter og tidsplan Konklusion – det hele liv Kort over området

side 18 side 19 side 20

3


Forord

Den fælles udviklingsplan for Krarup og Espe samler og udbygger ideerne i de to hidtidige landsbyplaner.

Tak til: •Borgere som er kommet med idéer og kommentarer. •Deltagerne i arbejdsgrupperne, der med deres indsats har givet udviklingsplanen kvalitet, konstruktivitet og højt ambitionsniveau. •Vejformændene i Espe samt Krarup Sogn Beboerforenings bestyrelse for velvilligt at have husstandsomdelt udviklingsplanens høringsoplæg samt den endelige udgave. •Espe Skole for lån af lokaler ved borgermødet og den efterfølgende præsentationsfest. •Alle de lokale handlende, der med deres gode tilbud gjorde borgermødet og festen vellykket. •Fynsland for økonomisk støtte og vejledning i hele forløbet. •Landdistriktskoordinator Jens Peter Jacobsen for råd og engagement. •Konsulent Henrik Larsen, Henrik Larsen A/S, for professionel sparring, godt ledet borgermøde og et altid inspirerende samarbejde. •Og sidst, men ikke mindst, tak til Faaborg-Midtfyn Kommune. Både til politikere og administration for at tage kendsgerningen, at vi er en landkommune, seriøst og etablere kanaler for samarbejde og kommunikation.

4

Baggrunden for Udviklingsplan for Krarup-Espe området Kommunesammenlægningen og regiondannelsen har betydet opbrud af gamle mønstre og mulighed for nye tanker. Således også i de fem kommuner som i dag danner Faaborg-Midtfyn Kommune, (FMK), hvoraf Ringe var én og til hvilken områderne Krarup og Espe hørte. Ringe Kommune agerede bl.a. efter en landsbypolitik, hvor landsbyplaner udgjorte det bærende element. Krarup startede ud med sin i 1998 som et led i projektet, ’Liv i landsbyen’, med deltagelse af landsbyer fra Ringe og Ryslinge kommuner. Espe har taget et længere tilløb med en landsbyplan færdiggjort i 2006. Begge steder har de lokale foreninger og borgere i fællesskab formuleret indhold og prioriteringer i planerne. Krarup-Espe Lokalråd – et af 22 lokalråd i Faaborg-Midtfyn Kommune

Udsigten til en storkommune fik en række engagerede borgere i de fem gamle kommuner til at danne, ’Initiativgruppen for levende lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune’, i foråret 2005. Formålet var at sikre, at forholdene ikke skulle blive forringede for vore landsbyer – meget hellere forbedrede og med et stort indhold af borgerindflydelse. En af gruppens målsætninger var bl.a., at der skulle dannes lokalråd dækkende alle områder for at organisere lokale kræfter og sikre samspil med, og indflydelse hos, de politiske og administrative beslutningstagere. Denne målsætning blev fuldt ud indfriet og i efteråret 2006 omdannedes initiativgruppen til: ’Fynsland – lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune’ - paraplyorganisationen for samtlige lokalråd. Med udgangspunkt i det gode, mangeårige, organiserede samarbejde omkring sport og idræt, Krarup-Espe SG&I, gik Krarup Sogn Beboerforening og Espe Borgerforening i foråret 2006 i dialog for at pejle stemningen for et Krarup-Espe Lokalråd. Der var fin overensstemmelse mellem visionerne for området og fælles ønsker om at bevare det gode forhold til kommunen samt sikre indflydelse. Der kunne på denne baggrund holdes stiftende generalforsamling den 31. maj 2006 med deltagelse af områdets foreninger, klubber mv., som udgør lokalrådets medlemmer. Økonomisk støtte til Udviklingsplan for Krarup og Espe området

Som et led i Fynslands strategi sendte man i foråret 2007 sammen med FMK, invitationer til lokalrådene om at deltage i to seminarer: ’Udviklingsplan for levende lokalsamfund’ og ’Lokalsamfundspolitik’. Samtidig stillede man midler til rådighed for bl.a. udarbejdelse af udviklingsplaner. Krarup-Espe Lokalråd deltog i begge seminarer og besluttede efterfølgende at starte arbejdet med at få tilrettelagt en fælles udviklingsplan for området som afløsning for de to eksisterende landsbyplaner. Lokalrådet er bevilget kr. 25.000,- til processen gennem Fynsland og FMK udviklingspulje. Denne støtte har gjort det muligt for os at have en professionel konsulent tilknyttet samt etablere en høj grad af borgerinddragelse.


Introduktion Sådan har processen forløbet Hvor andet ikke er nævnt, har lokalrådets bestyrelse udført aktiviteterne: • Ansøgning om økonomisk støtte, september 2007. Herunder beskrivelse af baggrund, det tænkte forløb, budget og organisation. • Indledende møde med den valgte konsulent, som præsenterede sit forslag til en procesplan, oktober. • Bestyrelsesmøder med udvælgelse af fokusområder og planlægning samt tilrettelæggelse af processen sammen med konsulenten, oktober- december. • Opsamlingsmøde med konsulent, december. • Udarbejdelse og husstandsomdeling af invitation, januar 2008. • Borgermøde med deltagelse af ca. 80 personer, januar. Konsulenten ledede en god aften og kommunens erhvervschef holdt et indlæg. • Konsulentens opsamling på ideer og forslag fra borgermødet omkring temaerne, 5 arbejdsgrupper dannet, januar. • Idékataloget hængt op de 9 strategiske steder, hvor lokalrådet har etableret informationstavler, januar. • 5 arbejdsgrupper bearbejder de foreslåede temaer, lokalrådets bestyrelsesmedlemmer er tovholdere i hver gruppe, februar – marts. • Gruppernes resultat fremlægges ved lokalrådets repræsentantskabsmøde, marts. Et åbent møde for alle borgere. • Bestyrelsen sammenstiller arbejdsgruppernes resultater i et oplæg til høring. Konsulent og landdistriktskoordinator giver deres kommentarer. Oplægget husstandsomdeles, maj. • Endelig rapport, juli. Kommentarer fra konsulent og landdistriktskoordinator indarbejdet i planen som sendes til samtlige berørte parter. Husstandsomdelt. Kan også hentes bl.a. hos bestyrelsen og på hjemmesiderne. • ’Byfest’, hvor udviklingsplanen officielt præsenteres, august. Deltagelse af bl.a. politiker og landdistriktskoordinator.

Formålet med en fælles udviklingsplan for Krarup og Espe, er at synliggøre lokalsamfundets aktiviteter. At samle og udnytte de tilstedeværende kræfter og vilje til fremdrift og dynamik i området, at bygge videre på den gode indsats og gode målsætninger nedfældet i de to landsbyplaner samt at udvide det mangeårige og solide idrætssamarbejde til også at omfatte det hele liv. Da handlekraft er områdets styrke, omfatter denne første fælles udviklingsplan konkrete målsætninger som hurtigt kan prøves realiseret, dvs. indenfor 5 år. Planen skal jævnligt vurderes og tilpasses for at bevare sin aktualitet og berettigelse. Denne proces vil lokalrådet være ansvarlig for, og der er mulighed for tilføjelse af nye aktiviteter og evaluering af de eksisterende, hvorfor tidshorisonten i planen løbende forlænges. Både Espe og Krarup er yderst velfungerende byer med hver sin skole, SFO, børnehave, dagplejemødre, kirke, forsamlingshus, handlende og et rigt foreningsliv. Den fælles vision er derfor:

Vi vil sikre kvaliteterne i vores område, som gode rammer for børn og ældre, aktivt fritidsliv, lokale indkøbsmuligheder, god infrastruktur, bevarelse og adgang til de rige naturoplevelser. Vi skal gøre området attraktivt for tilflyttere og for erhvervs- og forretningsliv.’ Igennem årene har det lokale engagement været betydeligt og givet værdifulde resultater. Visheden om, at vil vi noget her, så bliver det også ført ud i livet, har været afgørende for lokalrådets beslutning om at tage initiativ til processen mod en fælles udviklingsplan. Lige så afgørende har vort ønske om en høj grad af borgerinddragelse været. Lokalrådets bestyrelse består af 7 repræsentanter fra 7 store foreninger. Oplægget til fokusområder for udvikling er derfor fra start kommet fra et stort bagland med god føling med ønsker, behov og krav herfra. Tre vigtige, men tunge områder, som begge byer længe har arbejdet med, ønskede vi ikke skulle ’belaste’ den nye, friske proces. Bredbåndsdækning, nye udstykninger og trafiksikring indgik derfor ikke som særlige emner. De er, helt naturligt, efterfølgende indarbejdet i temaerne. Tilsammen følger disse temaer syv af de otte indsatsområder i kommunens udviklingsstrategi, hvorfor vi yderst konstruktivt bidrager til denne. Formålet med udviklingsplanen er da også at se vore forslag indarbejdet i kommunens samlede plan. Borgerne tog godt imod lokalrådets invitation og temaoplæg og ved det indledende fællesmøde i januar 2008 blev fem arbejdsgrupper dannet. Deres konkrete resultater udgør hovedparten af Krarup-Espe første udviklingsplan. De personer og de ideer, der har deltaget i processens start, er altså dem, der har fået indflydelse og derfor også dem, som kommer at tegne det som kommer til at ske og udvikle sig. Det er fortsat op til alle i området at øve indflydelse på den ønskede fremdrift ved både at deltage i virkeliggørelsen af målsætningerne og i den regelmæssige evaluering og udbygning af planen. Af de ca. 700 husstandsomdelte forslag i høring har vi fået 40 direkte besvarelser. Overvejende positive og med bemærkninger, som tages med i det kommende arbejde. Nogle af arbejdsgruppernes aktiviteter er allerede blevet realiteter og andre er godt forberedt. Flere projekter var startet op før denne proces og indgår som en vigtig del af planen. Dette gælder bl.a. udbygning af Espehallen med tilhørende udendørsareal. 5


Vi har meget at bygge på

Både borgere og foreninger i Krarup og Espe har lang tradition for selv at mobilisere de midler og kræfter, der skal til for at løse et opstået problem eller behov. Nedenstående er nyere eksempler på, at man er gået handlekraftigt til værks og ved egne ressourcer, støtte samt indflydelse har opnået det ønskede resultat: ƒ ƒ

Fredagsspisningen på Krarup Friskole samler hver gang ca. 70 deltagere. Dette startede for 10 år siden som et ønske i forbindelse med udarbejdelse af landsbyplanen for Krarup.

Foreninger i området:

Krarup-Espe Lokalråd Krarup Sogn Beboerforening Espe Borgerforening Espe Hallen (selvejende institution) Motionscentret (selvejende inst.) Krarup/Espe SG&I, 500 medlemmer ƒ K/E Fodbold ƒ K/E Håndbold ƒ K/E Skytter ƒ K/E Gymnastik ƒ K/E Badminton ƒ Hovedforeningen ƒ Ungdomsklub Gymnastik- og Ungdomsforeningen af 1972, GU72 Krarup Ungdomsforening Krarup Fritidsklub Krarup Menighedsråd Espe Menighedsråd Krarup Forsamlingshus Espe Forsamlingshus Krarup Friskoles støtteforening Krarup Pensionistforening Espe Pensionistforening Krarup Jagtforening Espe Jagtforening Krarup Bowlingklub Krarup Petanqueklub Espe Husflid Espe Husflids børneaktiviteter Espe Spareforening M.C Panda Juletræskomiteen, Krarup Bakkegårdens venner, Krarup-Espe Tumleparken, Espe Midtfyns Krocket Desuden: Forældrebestyrelser ved de to børnehaver og skoler Boligforeninger Antenne- og grundejerforeninger Kortspils- og bankospilsklubber 6

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Opførelse af Espehallen – et fælles projekt sammen med boldklubberne i Heden-Vantinge og Hillerslev i 1970’erne. Nye udstykninger til moderne andelsboliger til ældre i Krarup, 1980/2000 Børnehaven Krudtuglen, Krarup 1996 Det grønne fællesområde, Tumleparken i Espe, 2001 Etablering af Krarup Friskole, 2005 Stisystem, naturopretning, Espe 2005 Fuldt udstyret motionscenter i tilknytning til hallen, 2006 Etablering af fibernet i hele området, 2008

Stabilt og aktivt foreningsliv

Også på foreningsplan har man været hurtigt ude og de tidligere andelsforeninger for Brugsen og mejeri nåede at blive ca. 100 år. Samme alder har den yderst vitale Krarup Ungdomsforening samt nogle af de idrætsforeninger, der i dag danner det solide samarbejde i Krarup-Espe SG&I, og som samler aktive fra et stort opland. Espe Borgerforening fejrer i år 40 års jubilæum og Krarup Sogn Beboerforening 35. Begge stadig meget levende og med stor medlemstilslutning og opbakning. Krarup-Espe Lokalråd er områdets seneste aktiv og har til formål at sikre en positiv udvikling, styrke og koordinere samarbejdet og fremme de beslutningsprocesser, der har betydning for vort lokalsamfund. Dette gøres bl.a. i samspil med kommunen, og vi har til vor glæde mange sammenfaldende interesser, som ses både i kommunens udviklingsstrategi og i strategierne for de enkelte indsatsområder. Vi kan også trække på den fælles landdistriktskoordinator, og vi ser frem til et tæt samarbejde med kommunens konsulenter for fritid, friluftsliv og kultur og andre tilknyttede spidskompetencer. En kommende lokalsamfundspolitik vil strukturere samarbejdet yderligere og udvikle nye muligheder. Fremtiden byder på mange samarbejdspartnere og støttemuligheder

Som et af 22 lokalråd er vi en del af det stærke netværk, Fynsland, hvor vi kan give og hente inspiration og viden, finde samarbejdspartnere samt, også her, trække på den tætte kontakt til og fra kommunen. I Lokal Aktions Gruppe for Faaborg-Midtfyn Kommune, LAG, har vi en vigtig kilde til støttemidler og rådgivning fra regeringen og EU indtil 2013. Også Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd har skræddersyede løsninger til vort behov. Dette har arbejdsgruppen for erhverv allerede benyttet og samarbejdet fortsætter. Stor lokal opbakning og engagement

Det sociale fællesskab er udmærket. Krarup samler mellem 60-80 personer til fredagsspisning, hvor madholdet går på skift. Krarup Forsamlingshus trækker bankospillere af huse lokalt og fra et stort opland. Espehallen og Espe forsamlingshus har flere årligt tilbagevendende arrangementer med stor lokal opbakning. Der afholdes både i Krarup og i Espe traditionsbundne fester og sammenkomster, som altid har mange deltagere. Begge skoler og børnehaver har aktive forældre. Med afsæt i det ovenstående har lokalrådet stor tillid til, at målsætningerne i de fem temaer kommer til at virkeliggøres som forventet. Yderligere beskrivelse af vort område, muligheder og styrker ses på næste side.


Analyse af området Kr

Fibernet vil give Krarup og Espeområdet adgang til hurtig, sikker og effektiv teknologi – et stort IT-løft til alle.

Kort om Krarup og Espe • Adgang til fibernet i hele området i 2009. • Begge byers afstand til hhv. Odense, Faaborg og Svendborg er ca. 30, 20 og 25 km. • Hhv. 8 og 5 km til jernbanestation og den nye motorvej. • Cykelruter 51 og 55 i området. • Nærmeste seværdighed er Egeskov Slot. Krarupområdet: www.krarup-fyn.dk • Statsvej A8, kommunevej 335. • Ligger på Margueriteruten. • Fynbus 920, lokaltrafik rute 2. • Krarup Friskole Reventlowskolen med SFO og fritidsklub. • Børnehaven Krudtuglen. • 1 kommunal dagplejer. • Fodboldbane, petanquebane, skydebane. •’Voldbjerg’, Tange Skov, gadekær og grønt område centralt i byen. • Dagligvarebutik med apoteksudlevering, pizzaria, frisører, plantesalg, gårdbutik, livsstilsbutik, brudetøj. • Landbrug, håndværks- og servicevirksomheder, maskinforretning, grafiker og flere mindre virksomheder i den tidligere maskinfabrik. Espeområdet: www.espeportalen.dk • Kommueveje 323, 335. • Fynbus 940, lokaltrafik rute 1,2, 3. • Espe Skole med SFO. • Børnehaven Kahytten. • 9 kommunale dagplejere. • Bakkegården plejehjem. • Idrætshal med motionscenter. • 1½ fodboldbane. • Espe Tumlepark, Espe Skov, Espe Hundeskov. • Tankstation med kiosk, grill, bageri og dagligvarer. Slagter, frisør, blomster-grønthandel, møbelforretning, el-forretning, cykelhandler. • Landbrug, produktions- håndværks og servicevirksomheder samt erhvervsområde med busselskab, håndværksvirksomheder og taxa.

Styrker – Svagheder – Muligheder – Trusler

Espe og Krarup ligger med 6 km afstand nord-syd i forhold til hinanden. De to kommuneveje, der forbinder områderne er Snarupvejen og Lydinge Møllevej – begge ret smalle og med tung trafik. Igennem Espe by løber Snarupvejen/Langgade og Skovvej. I Krarup den stærkt trafikerede statsvej, Bøjdenvejen/A8. Samtlige veje i området mangler cykelstier. 1/1 2008 havde Espe 961 indbyggere og Krarup 589.* Ifølge KMD’s Befolkningsprognose vil disse tal være hhv. 951 og 570 i 2014. I forhold til KMD’s prognose for 2007, steg indbyggertallet med 19 i Krarup og faldt med 7 i Espe. Udviklingsplanens formål er at forholde sig konstruktivt til prognoserne for alderssammensætning, beskæftigelse og bosætning. Kulturelt har Krarup i århundreder været en del af både Brahetrolleborgs og Egeskov Slots drifts- og kirkeområde. Jorden er opdyrket og drives af et fåtal landmænd. Den tætteste beboelse er langs Bøjdenvejen. Espe har også landbrug, men er udviklet som en stationsby på Faaborg-Ringe banen i slutningen af 1800- tallet. Espe var det næststørste bysamfund efter Ringe i den gamle kommune. Styrker • God placering i smuk natur og tæt på motorvej og større byer. • Trygge, velfungerende samfund

med ensartede tilbud og faciliteter.

• God adgang til skoler, SFO, børne-

haver og dagplejere i nærområdet. Mange stabile, aktive foreninger. Lang tradition for frivilligt arbejde. Ældre kan blive i eget område. Indkøbsmuligheder - dagligvarer. Daglige busforbindelser. Smuk og tilgængelig natur. Mange mindre forretninger, virksomheder og iværksættere. • God pressedækning. • Gode lokale informationskanaler. • Adgang til fibernet i hele området i 2009. • • • • • • •

Muligheder • Regering, region, kommuner og or-

ganisationer har tilbud til lokalsamfundenes trivsel og overlevelse. • Mange, stærke lokale kræfter, der arbejder for gode forhold i vort område. • Generel villighed blandt borgerne om at bakke op om foreningerne. • Espe Hallen som kraftcenter. • Nyt, tværgående samarbejde mellem fx erhverv, skole og foreninger. • Fibernettet og kort afstand til motorvej vil tiltrække nytilflyttere og iværksættere. • Jernbanen fra Korinth til Ringe gøres til et lokalt og turistmæssigt aktiv.

Svagheder • Store landområder med spredt be-

byggelse. • Utilstrækkelige, kollektive transportmuligheder. • 2 store, tungt trafikerede veje igennem større del af området. • Ingen cykelstier. • Byggegrunde mangler til både private og til mindre erhverv. • Generelt lavt uddannelsesniveau. • Størstedelen af husstandene er i lavog middelindkomstgruppen. • Mangler stor, lokal kulturseværdighed til at give os profil. • Hidtil dårlig bredbåndsdækning.

Trusler • Stagnerende eller faldende

befolkningstal. Besparelser, der lukker institutioner. Mindre kundeunderlag for butikker. Forringelse af postuddeling. Kollektive transportmuligheder i landområder lavt prioriterede af region og kommune. • Kommunens definition og prioritering af de fremtidige byroller = kun udstykninger visse steder. • Strammere planlov/landzoneregler = udvikling bremses i landområder. • Færre frivillige i foreningslivet. • • • •

* www.sogn.dk 7


Arbejdsgruppe Tema 1:

Sociale mødesteder – gamle og nye rammer for kultur, oplysning og læring. Krarup og Espe råder over 6 sociale omdrejningspunkter udover idræt: Espe Skole - Krarup Friskole Espe Forsamlingshus - Krarup Forsamlingshus Espe Kirke – Krarup Kirke Skal området udvikle sig positivt, er det yderst vigtigt at bevare, nytænke og videreudvikle disse samlingssteder. Med lokalrådet som initiativtager og koordinator skal der udvikles en højere grad af samarbejdskultur i KrarupEspe områderne, bl.a. indenfor natur- og friluftsliv, idræt, skole, kultur og kirke mv. Det er derfor vigtigt at:

Både Espe Skole og Krarup Friskole har aula i tilknytning til gymnastiksal. Bygningerne ligger centralt og i umiddelbar nærhed af boldbane. I hver by ligger skole, kirke og forsamlingshus indenfor 200 m fra hinanden.

En vision Overordnet tror vi på, at borgerne både vil have underholdning og oplysning. Skal man vælge, tror vi, at de fleste vælger læring og oplysning, når de tager hjemmefra til kulturelle tilbud. Derfor bør alle udbydere af kulturelle aktiviteter tænke læring og oplysning ind i årsprogrammerne. Vi tror på, at der findes et stort potentiale i lokalbefolkningen, så vi ikke altid behøver at hente dyre ledere, undervisere og foredragsholdere udefra. Eksempler: • Både børn og voksne kan optræde, spille og synge • Også lokale folk kan tit undervise i pileflet, knipling, engelsk, matematik • Mange lokale har erfaring og viden, som de gerne vil delagtiggøre andre i • Mange har selv samlet oplevelser og kan fortælle spændende beretninger om det liv, der i øvrigt leves udenfor Krarup og Espes verden. 8

▪ De 2 skoler samarbejder om at skabe attraktive læringsmiljøer. ▪ Der skabes forståelse for skolen som kulturelt omdrejningspunkt. ▪ Skoler og forsamlingshuse arbejder tæt sammen for at styrke den kulturelle mangfoldighed. ▪ Kirkerne tager initiativ til samarbejde med skoler og forsamlingshuse. ▪ Områdets foreninger udbyder varierede og spændende tilbud til borgerne så fritidslivet primært udleves i vort eget lokalområde. ▪ De lokale tilbud og muligheder markedsføres, så ingen borger behøver at være i tvivl om, hvad der foregår. Vedrørende det sidste punkt kan allerede etablerede lokale informationskanaler benyttes: Hjemmesider, Espe Posten, Krarup Nøglen og den kommende Informations- og velkomstfolder. I FMK’s fritidsstrategi indgår bl.a. oprettelse af en portal, som vil kunne rumme mange oplysninger. Tæt samarbejde på tværs af grupper og foreninger

Det er et mål for denne temagruppe, at der også arbejdes tæt sammen med de grupper og foreninger, der står for fritidsliv i naturen og for idræt, bevægelse og fysisk sundhed, idet disse i høj grad bør overlappe hinanden. Her skal der ved gensidig information og koordinering etableres aktiviteter på tværs af rammer og program/indhold. De beskrevne fritids- og ungdomsklubber er væresteder, der drives ud fra deltagernes ønsker og i et tæt samarbejde med de to SFO’ere og foreningerne således at aktiviteterne koordineres, og der skal bygges videre på eksisterende, frivillige tilbud som fritidsklubben på Krarup Friskole. Værestederne opfylder samtidig Espe landsbyplans punkt om manglende fritidstilbud for dem, der ikke dyrker sport og bygger videre på Krarups landsbyplan om aktiviteter på tværs af generationer. De ’Åbne Borgerhuse’ for voksne skal tilbyde en bid mad, en kop kaffe, et slag kort, en omgang billard, lidt fælles avislæsning, en snak og hvor især ældre kan mødes i dagtimerne. Der er selvfølgelig diverse praktiske hensyn at tage overfor forsamlingshusenes primære drift, ligesom der skal præciseres et ansvar.


Arbejdsgruppe Tema 1: Sociale mødesteder - gamle og nye rammer for kultur, oplysning og læring I gang 1/7-08

Målsætninger

Handlingsplan

Aktivitet

A Der skal udvikles væresteder/klubsteder for de 10-16 årige.

Der udarbejdes hurtigst muligt klubtilbud for de 30-40 potentielle brugere.

Finde midler til lønnet medarbejder Finde frivillige forældre Klubtilbud udarbejdes for Fritidsklub: 4.-5. klasse, kl. 14-16. Klubtilbud udarbejdes for Ungdomsklub: 6.-10. klasse, kl. 16-20. Tæt samarbejde med øvrige foreninger Oplæg fra forældrebestyrelser Fremlæggelse for foreninger mv. Der tages kontakt til FMK KulturFritidsudvalg Oplæg fra brugergrupper

Sted: Skolerne med 2 ugentlige dage i Krarup og 2 i Espe.

B De to børnehaver og de to skoler skal videreudvikles som omdrejningspunkter i de 3-13-åriges daglige liv.

Der etableres samarbejde med relevante parter for gensidig inspiration.

C De to forsamlingshuse skal udvikles til at blive ’Åbne Borgerhuse’, der kan bruges langt mere uformelt af borgerne end nu.

- Mere eller mindre faste tilbud om at ’mødes om noget’.

D Samarbejdet mellem dem, der driver oplysning og anden kulturel virksomhed skal styrkes.

Målsætning A B C D

- ’Ungdomsklub for voksne’ , hvor man på visse tidspunkter blot kan falde ind. Kendskab til hinanden og hinandens arrangementer. Samarbejde om arrangementer. Fælles markedsføring og PR

Dialog mellem brugergrupper og forsamlingshusenes bestyrelser Tilrettelægning af samarbejdet Der udarbejdes en konkret plan med forslag til koordinering. Synergi med FMK’s ideer i kulturog fritidsstrategien.

2008

2009

2010

2011 -

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Initiativer / styring / ansvar

Finansiering /ressourcer / samarbejde

Ungdomsklubber, borgere

FMK, forældre, skolerne, foreninger, frivillige Forældre, foreninger, skolerne, FMK Brugere, foreninger Lokalrådet, foreninger, FMK

Fritidsklubber, SFO, skoler, børnehaver

Lokalrådet, foreninger, borgere Lokalrådet, foreninger, FMK

Tema 1 bidrager til følgende af kommunens indsatsområder: Børn&Unge, Kultur&Fritid, Attraktive Landsbyer, Friluftsliv, natur og landskab.

9


Arbejdsgruppe Tema 2: Sundhed

De to store projekter i Tema 2 omfatter tilbygning af hal/motionscenter samt etablering af flere baner og aktivitetsfaciliteter på det tilhørende grønne areal. Også sportsforholdene i Krarup skal forbedres.

Espehallen, motionscentret og K/E SG&I Fodbold Espehallen: Opført for 30 år siden som selvejende institution af HEVA BK, Hillerslev BK og K/E SG&I Halbestyrer + 2 medarbejdere Cafeteria til 100 personer 1 halrum med internationale mål 1 rum til opvarmning og leg 4 omklædningsrum 1 mødelokale Indendørs skydebane Brugergrupper: K/E Håndbold K/E Badminton K/E Fodbold K/E Skytter Espe Skole Ringe Gymnastikforening Hjemly idrætsefterskole Områdets dagplejemødre Benyttet hele ugen fra 8-23* Dækningsprocent: 70%* Espehallens Motionscenter: Opført 2006 Medlemmer: Ca. 300 Udstyret med de mest nødvendige faciliteter. Fysioterapeut tilknyttet. K/E SG&I Fodbold: Medlemmer: 250 15 hold træner 40 uger/år Hold i Fyns Serie 1 Øvrige hold fra mini til oldboys Der skal afvikles 100 hjemmekampe per sæson Adgang til én kampbane i Espe og én i Krarup – 8-10 kampe/uge Samme baner, + ½ i Espe, er også træningsbaner Adgang til 2 omklædningsrum i Krarup 10

Idræt, bevægelse og fysisk sundhed Arbejdsgruppens tema følger op på både temaet Nye sociale mødesteder og Stier og Grønne arealer, hvorfor der skal etableres samarbejde og koordinering af aktiviteter, arrangement og tilbud. Der vil i fremtiden blive større efterspørgsel på alsidige idrætstilbud og individuelle aktiviteter. Skal motion blive en naturlig del af hverdagen, indebærer det, at der er en bred vifte af muligheder i nærområdet. I vor udviklingsplan har flere temaer formålet at understøtte fysisk aktivitet ud fra kendsgerningerne, at dette er en vigtig forudsætning for et langt og sundt liv, skaber psykisk overskud, fremmer fællesskab og samarbejde samt genererer nye idéer og dermed dynamik til et helt område. Vi skal fastholde og udbygge alle aldersgruppers interesse for at bevæge sig og især for sport og idræt hos børn og unge. I dag har vi et meget stort opland i det fælles idrætssamarbejde: Heden-Vantinge, Hillerslev, Rudme-Herringe mv. K/E SG&I er med over 500 medlemmer effektivt organiseret med individuelle bestyrelser for hver af de 5 afdelinger og for hovedbestyrelsen. Gymnastikforeningen GU72 har 250 medlemmer og tilbyder et varieret program for alle aldre. Desuden afholder store hold ældre gymnastik i både Espe og Krarup og bowling- og petanqueklubberne i Krarup er meget aktive. Espehallen med tilhørende udendørsareal som kraftcenter

Espehallen med tilhørende udendørsareal skal bevares som det naturlige mødested og udbygges med tidssvarende faciliteter. Hallen har gode adgangsforhold og såvel hal, omklædningsrum og cafeteria ligger i stueplan og uden generende dørtrin – en stor fordel for gangbesværede. Dette gælder også det tilhørende motionscenter. Motionscentret har i de første to år haft over 500 medlemmer - tallet er i dag små 300. ▪ De to projekter omkring Espehallen kan betragtes som omdrejnings punktet for udvikling og et aktivitetsløft af hele området: ▪ En mængde forslag til vandreture, løbeture, cykelture mv. skal have sit udgangspunkt fra hallen eller have vejen forbi. ▪ Borgere og foreninger får flere muligheder for individuelle tilbud. ▪ Vort område styrkes som alsidigt aktivitetscenter for et stort opland. ▪ Samlingssted for uformel og spontan fysisk og social udfoldelse. ▪ Øget samarbejde på tværs af interesser og geografi. Gode forhold vil også kunne trække turneringer og stævner hertil og dermed generel positiv positionering af vort område. Forbedrede fysiske rammer vil generere ny og øget aktivitet i foreningerne. Her er man klar! Skabe synlighed af det samlede udbud af aktiviteter

Følgende kanaler skal skabe synlighed af det samlede udbud af aktiviteter: www.espeportalen,dk. www.espehallen.dk, www.krarup-fyn.dk, Espe Posten, Krarup Nøglen og den kommende fælles Velkomst- og Informationsfolder. Den fælles fritidsportal fra FMK vil også benyttes. Overensstemmelse med kommunens strategier og de tidligere landsbyplaner

Tema 2 er helt på linie med mange punkter i FMK’s oplæg til fritidsstrategi 2008. Bl.a.: Udvikling af friluftscentre med flere typer aktiviteter til forskellige målgrupper, haller som væresteder, initiativ til netværk mellem foreninger, inddragelse af institutioner, erhverv og organisationer i idrætssamarbejdet, effektiv udnyttelse af faciliteter mv. Tema 2 opfylder et fælles punkt i Espes og Krarups tidligere landsbyplaner, at fastholde og udbygge det rige foreningsliv samt Krarups landsbyplans punkt, nye aktiviteter og fritid på tværs af generationer. Temaet rummes også i flere af LAG’s indsatsområder.


Arbejdsgruppe Tema 2: Idræt, bevægelse og fysisk sundhed I gang 1/7-08

Målsætninger

Handlingsplan

Aktivitet

A Espehallen med

Der anlægges et idrætsanlæg med forskellige udnyttelsesmuligheder: Tre nye fodboldbaner, hvoraf en med kunststofgræs og de to med lysanlæg. Tennis, petanque, nedgravede trampoliner, street-basket, legeplads mv.

Projekteringsplan for udendørsanlæg og udog tilbygning af Espehallen/Motionscenter, fordelt på etaper.

tilhørende udendørsareal skal være et tidssvarende centrum for såvel eksisterende som nye sports- og idrætsaktiviteter – både lokalt og for det store opland i idrætssamarbejdet. Dette gælder også sportsfaciliteterne i Krarup. Tilbud om stimulerende opholdssted for områdets dagplejere, børn og unge.

B Fastholde og udvikle

det rige og stærke foreningsliv yderligere med Espehallen som kraftcenter og rammen om mange forskellige kulturelle og sociale aktiviteter, åbent for alle.

Klub- og samlingslokale og min. 6 omklædningsrum. Baner og omklædningsrum i Krarup gøres i stand. Espehallens /Motionscentrets nuværende rammer udog ombygges med de nødvendige fysiske faciliteter til nye og eksisterende aktiviteter.

Individuelle/fleksible aktivitetstilbud.

C Tilbud til motion,

bevægelse og socialt fællesskab i lokalområdet også for de grupper, der af forskellige årsager ikke kan gøre brug af en almindelig idræts- eller sportsforening.

D Skabe mulighed for

netværk, kommunikation og synlighed af det samlede udbud af aktiviteter.

Målsætning A B C D

Idrætten skal støttes og styrkes på institutioner og arbejdspladser. Idrætsforeningerne skal stimuleres til også at have tilbud til dem med begrænset fysisk formåen – alle aldersgrupper. Kontakt til alle parter for etablering af forum/kanaler for planlægning, koordinering, information.

2008

2009

x

x

x

2010

2011 -

Plan for finansiering af projektet. Oversigt over egne ressourcer, herunder frivillig arbejdskraft. Finansieringsplan og egne ressourcer realiseres. Etape I, II og III. Koordinering med FMK fritidsstrategi.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x x

Espehallens bestyrelses multihalprojekt fra 2007/08. Kontakt til borgere, erhverv, institutioner og foreninger samt øvrige parter for tilrettelæggelse af samarbejde og koordinering af aktiviteter. Koordinering med FMK fritidsstrategi Interessen pejles hos borgere, foreninger, institutioner og virksomheder. Koordinering med FMK fritidsstrategi.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Koordinering med FMK fritidsstrategi: Tilpasning/oprettelse af hjemmesider, portaler, sms, opslag, foldere, nyheds-tjenester mv.

Initiativ /styring /ansvar K/E SG&I, Espehallens bestyrelse, øvrige foreninger, FMK’s forskellige aktører. Espehallens bestyrelse, foreninger, FMK’s forskellige aktører, lokalrådet K/E SG&I, øvrige foreninger, FMK K/E SG&I, øvrige foreninger, FMK

Finansiering / ressourcer / samarbejde FMK, fonde, frivillig arbejdskraft FMK, fonde, foreningerne Partnerskab, FMK, organisationer, brugerbetaling Fonde/puljer= særlige aktiviteter

Tema 2 bidrager til kommuneplanens indsatsområder: Børn&Unge, Kultur&Fritid, Attraktive Landsbyer, Friluftsliv, natur og landskab, Sundhed&Velvære. 11


Arbejdsgruppe, Tema 3: Sundhed

Stier, grønne arealer og adgang til naturoplevelser Arbejdsgruppens tema følger op på både temaet Nye sociale mødesteder og Idræt, sundhed og bevægelse, hvorfor der skal etableres samarbejde og koordinering af aktiviteter, arrangementer og tilbud. Krarup- og Espeområdet har smuk og varieret natur som en af vore stærkeste ressourcer. Beboerne sætter, og har igennem tiderne sat, stor pris på de mange muligheder for naturoplevelser. I udviklingsplanen er dette derfor et selvstændigt tema og følger samtidig op på et stort og vigtigt emne i Espes landsbyplan.

Stier skal gøres synlige og give naturoplevelser for alle og dermed mulighed for motion og sundhed. Især cyklende børn og unge skal sikres trygge veje til og fra sports- og interesseaktiviteter.

Tre hovedområder

Som det ses af de listede målsætninger er der i hovedsagen tre områder i dette tema: At gøre de eksisterende stier og naturoplevelser synlige, at sikre de mange brugergrupper trygge veje og stier samt at give alle borgere mulighed for sundhed og oplevelser for krop og sjæl i naturen. Både beboerforeningerne og arbejdsgrupper er i gang med at kortlægge stier og disse vil blive præsenteret på hjemmesiderne og i de lokale blade. Også den kommende lokale velkomst- og informationsfolder samt kommunens fritidsportal vil blive benyttet til en oversigt. Næste led er en plan for samarbejde omkring udbygning og udvikling af stier og arealer. Dette skal ske både lokalt og sammen med naboområderne og FMK. Lokalt ved inddragelse af borgere, foreninger, skoler og erhverv. Flere af vore nabobyer arbejder med stiudvikling, hvorfor vi skal koordinere vor indsats med disse. Vi finder det vigtigt at bidrage til idéen om et sammenhængende stinet i hele kommunen og lokalrådet har tidligere fremsat et forslag om en stiernes Margueritrute i FMK. Stort behov for sikre og trygge stier og veje for bløde trafikanter

Temaet prioriterer højt at sikre især børn og unge trygge veje til og fra sports-og interesseaktiviteter. Det skal derfor skabes opmærksomhed på behovet for cykelstier langs de store veje og i det øvrige landskab. Her eksisterer slet ikke cykelstier i dag og dermed mangler et vigtigt tilbud til bl.a. skolebørn. Cykelstier medfører, at flere tør og ønsker at benytte cyklen som transportmiddel og dermed få regelmæssig motion og flere børn kan deltage i fritidsaktiviteter uden at være afhængige af busser og forældrekørsel. Cykelstier vil ydermere tiltrække turister. Voldbjerg og Espe Tumlepark – lokale initiativer De grønne områder, udsigtspunktet Voldbjerg i Krarup og Espe Tumlepark, er begge etablerede på lokalt initiativ og med frivillig arbejdskraft. Voldbjerg er ejet af kommunen, hvor Tumleparken er etableret på privat jord. Begge bliver vedligeholdt og udbygget af de to beboerforeninger i samarbejde med lokale kræfter.

Sundhed og naturoplevelser for alle

Tema 3 følger også op på nødvendigheden af tilbud til sundhed og gode oplevelser også for motionsuvante og bevægelseshæmmede - i alle aldre. Dette skal ske som en del af den overordnede plan for udvikling og i samarbejde med hele området i takt med behov, ønsker og ressourcer. Af andre aktiviteter i temaet kan nævnes:

Her kan borgere benytte grill- og bålpladser samt borde og bænke. Tumleparken har også shelter.

• Naturlegepladser og grønne områder identificeres, fremmes og udvides i tilknytning til sti-nettet. • Udvidelse af det rekreative område ved gadekæret i Krarup. • Lege- og samlingsplads samt nye stisystemer som en del af det nye udendørsareal ved Espehallen. • Udnyttelse af den gamle jernbane på strækningen Korinth-Ringe.

Fra begge udgår et stort stisystem som forbinder stederne med byen, skov og eng. Et stisystem som kan udvides og udvikles yderligere.

Da forskellige typer af brugere vil benytte de samme stier og arealer, er det vigtigt, at alle har respekt for hinanden og i temaet indgår derfor også formulering af regler for færdsel og ophold.

12


Arbejdsgruppe Tema 3: Stier, grønne arealer og adgang til naturoplevelser. Målsætninger

Handlingsplan

Aktivitet

I gang 1/7-08

2008

2009

A Borgere og gæster skal kunne opleve og nyde vor natur, byerne og seværdigheder.

Gøre information om eksisterende stier tilgængelig.

Udarbejde oversigt, kort og beskrivelse over eksisterende stier. Regler for færdsel og ophold. Oversigt publiceres i lokale blade og på hjemmesiderne. Samarbejde med FMK. Kontakt til naboområder. Forslag til plan for opdatering, udvikling og samarbejde Information og data indsamles. Plan udarbejdes for forbedringer, nye stier, vedligehold mv. Regler for færdsel. Kontakt til FMK, Vejdirektoratet og øvrige samarbejdspartnere. Kontakt til brugergrupper

x

x

x

B Der skal skabes trygge muligheder for bløde trafikanter; kørestolesbrugere, gående, cyklister, ryttere, motionister mv. at bevæge sig rundt lokalt og i tilgrænsende områder. C Øgede muligheder for sundhed og oplevelser for krop og sjæl.

Målsætning A B C

Kortlægge og vurdere eksisterende muligheder samt behov for forbedringer og nyetableringer for de forskellige brugergrupper, set ud fra et trygheds- og sikkerhedssynspunkt. Plan for udvikling af stier og grønne områder.

Oplæg fra brugergrupper og tilrettelæggelse af samarbejdet.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2011 -

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Opdatering

x x

2010

Opdatering

Opdatering

Opdatering

Initiativer / styring / ansvar

Finansiering / ressourcer / samarbejde

Lokalrådet, beboerforeninger, arbejdsgrupper

Egne ressourcer, fonde, FMK FMK, Vejdirektoratet Fonde, FMK, organisationer

Lokalrådet, skolerne, borgere, FMK

Lokalrådet, foreninger, borgere

De mangeartede muligheder og kategorier kan illustreres som følgende: Til fods Sikker transport Motion Rekreation – korte ture Rekreation – lange ture Oplevelser og turisme

x x x x

Kørestol

x x

Cykel

Knallert

x x x x x

x

Hest

Hestevogn

Tog

x x x x

x x x

x x

Tema 3 bidrager til kommuneplanens indsatsområder: Attraktive Lands-byer, Kultur&Fritid, Børn&Unge, Sundhed&Velvære og Friluftsliv, natur og landskab.

13


Arbejdsgruppe Tema 4:

Kommunikation mellem foreninger, borgere og virksomheder samt velkomst til nytilflyttere. Denne arbejdsgruppe har bestået af borgere fra Espe og temaet har fokus på Espeområdet da man her har konstateret behov for et lokalt beboerblad og ønske om en bedre velkomst og information til nye beboere. Inspiration og vejledning fra Krarup Nøglen

I de to lokale blade, Espe Posten og Krarup Nøglen, kan borgere, institutioner, foreninger og virksomheder gøre opmærksom på emner af lokal interesse samt oplyse om tilbud, aktiviteter og arrangementer.

Arbejdsgruppen har bl.a. fået råd og vejledning fra den person, som igennem 20 år har stået for tilrettelæggelse og udgivelse af Krarup Nøglen, det lokale kirke- og informationsblad, som udkommer fire gange årligt til samtlige husstande i Krarupområdet. Der er også indhentet erfaringer fra Krarup omkring velkomst til tilflyttere. Her møder medlemmer af beboerforeningens bestyrelse personligt op og hilser velkommen med en flaske god vin under armen og oplyser om praktiske forhold og fornøjelige tilbud. Således godt rustet med engagement, gode idéer og vejledning fik arbejdsgruppen hurtigt omsat målsætningerne til konkrete resultater: • Espe Posten: Økonomi, redaktion, indhold, produktion fastlagt. Første nummer udkommet 1. juli 2008. • Vejformænd: Samtlige veje er fordelt på 11 vejformænd som skal omdele Espe Posten og byde nytilflyttere velkomne.

Espe Kirkeblad som en del af Espe Posten fra 2009

Espe Posten indeholder oplysninger om og fra de mange foreninger, muligheder for naturoplevelser samt lokalhistorie. Fra 2009 ophører Espes kirkeblad som selvstændig medie og udkommer i stedet som en del af Espe Posten. Der er organiseret kontaktpersoner til det lokale erhvervsliv vedrørende annoncering. Fælles Informationsfolder under udarbejdelse

Tilbage i tema 4 er tilrettelæggelse og udarbejdelse af en fælles information for Krarup- og Espeområdet. Dette står lokalrådet som ansvarlig for og der er bevilget midler hertil fra FMK udviklingspulje. Oplysningerne skal præsenteres som folder og på hjemmesiderne og skal være af mere generel art: • Nyttig hverdagsviden for borgere om region og kommune • Kommunens, lokalrådets og beboerforeningernes virke og mulighed for borgerindflydelse gennem disse • Områdets institutioner • Det samlede foreningsliv • Indkøbsmuligheder • Erhvervsvirksomheder/service- og håndværksvirksomheder • Præsentere områdets herligheds- og nytteværdier Overensstemmelse med emner i de tidligere landsbyplaner

Tema 4 opfylder flere af målsætningerne i Espes landsbyplan fra 2006: At gøre Espe så attraktiv som muligt for tilflyttere, at fastholde og udbygge det rige foreningsliv og at fastholde og udbygge det gode forhold til erhvervs- og forretningsliv. Tema 4 følger også op på Krarups landsbyplan omkring hjemmesiden som dækkende informationskilde 14


Arbejdsgruppe, Tema 4: Kommunikation mellem foreninger, borgere og virksomheder samt velkomst til nytilflyttere. Målsætninger

Handlingsplan

Aktivitet

I gang 1/7-08

A Bedre intern kommunikation mellem borgerne, foreninger og virksomheder i Espe.

Espe skal have et borgerblad tilsvarende Krarup Nøglen, der skal udkomme 4 gange årligt. Første nummer 1. juli 2008.

Finde økonomi og produktionssted Vælge distribution

x

Finde redaktør

x

Definere indhold

x

Tegning af annoncer Finde vejformænd

x

Definer velkomst

x

Finde økonomi og produktionssted

x

x

Tilrettelægning af redaktion og indhold mv.

x

x

x

x

B Nye tilflyttere i Espe skal føle sig velkomne fra dag 1.

C Hurtig, tilgængelig og komplet information til alle borgere om generelle forhold og tilbud. Elektronisk og som folder.

Målsætning A B C

Espe skal have vejformænd til alle veje. Disse skal byde nye tilflyttere velkomne og sørge for omdeling af beboerbladet. Klar 1. juli 2008. Der udarbejdes en samlet information til brug på hjemmesider og som folder i begge områder. Udsendes i efteråret 2008.

Tilrettelægning af distribution

2008

2009

2010

2011 -

x

x

Initiativer / styring / ansvar

Finansiering / ressourcer / samarbejde

Arbejdsgruppen, redaktion

Annoncering, frivillig arbejdskraft Egne ressourcer, frivillig arbejdskraft FMK, egne ressourcer, frivillig arbejdskraft

Arbejdsgruppen

Lokalrådet , redaktion

Tema 4 bidrager til kommuneplanens indsatsområder: Kultur&Fritid og Attraktive Landsbyer.

15


Arbejdsgruppe Tema 5:

Iværksætteri og lokale erhvervsmuligheder samt udvikling gennem bosætning. Arbejdsgruppens deltagere er alle tidligere, nuværende og kommende iværksættere. Med dette som udgangspunkt er en række forhold vurderet inkluderet de parter, der er en del af iværksætterprocessen: Kommunen, erhvervsrådet, virksomhederne selv og øvrige myndigheder. Resultatet er en opsummering af idéer, ønsker og behov samt forslag til ansvars- og opgavefordeling for de enkelte. Eksempler ses i oversigten t.v. Fagligt netværk for virksomhederne i Krarup og Espe

I Krarup har bl.a. følgende iværksættere startet i 2006-07, fra venstre: Stine Hangel, Den Gamle Skole, livsstilsgårdbutik, Anni Munch, Munch Grafisk Design, Anne-Mette Vahl Møller, Mosegaard Sylteri. Vækstiværksætteren Rikke Frost med i alt 5 ansatte, startede frisør R i Krarup 2005 og har i dag også salon i Ringe.

Arbejdsgruppens tænketank Oprettelse af et lokalt netværk har bl.a. formålet at:

•Fastholde virksomheder i området •Byde velkommen til iværksættere •Være sparringspartnere •Samle og videregive viden •Tiltrække mindre virksomheder med bæredygtigt koncept •Fremme lokalt samarbejde og idéudveksling Erhvervsrådet skal:

•Samarbejde tæt og effektivt med kommunen •Fremme muligheden for iværksætteri i lokalsamfund •Synliggøre muligheder for etablering, vækst, uddannelse mv. •Formidle viden Kommunen bør:

•Have en klar intention for udvikling: - For hvem, med hvem •Koordinere at de opstillede mål i visioner og strategier er bredt gældende og kan gennemføres, også i det store landområde •Etablere et innovativt råd/team = en række personer med passende kompetencer, som samarbejder på tværs af afdelinger for at fremme processer i forbindelse med udviklingsprojekter og iværksætteri. Regionen kan:

•Forenkle reglerne for støtte til SMV’ere og vækstiværksættere •Koordinere støttemuligheder med fx Lokal Aktions Gruppe-midler = hensigtsmæssig generering af beløb 16

Temaet omhandler også et generelt ønske om at styrke det lokale erhvervs- og forretningsliv ved at der etableres mulighed for at gå sammen i et netværk som målsætning B. En foreløbig oversigt tæller ca. 60 virksomheder, som alle kan hente inspiration, viden og samarbejdspartnere igennem netværket samt få indflydelse på forhold, der fremmer erhvervsudviklingen i vort område. Netværket kan organiseres i samarbejde med erhvervsrådet og dermed få del i de mange professionelle og faglige tilbud herfra. Generel fokus på iværksættere

Med afsæt i en organisering af vort eget område, kan vi koble os på erhvervsaktiviteter i kommunen, men også søge videre ud. Der er i disse år stor fokus på udvikling i landdistrikter og tilbudene er mange - dem bør vi gribe! Særlig EU har prioriteret arbejdspladser i landdistrikter højt og stillet midler til rådighed via regionerne og den statsligt regulerede Lokale Aktion Gruppe i FMK. Et af udviklingsplanens formål er derfor at gøre opmærksom på, hvor vi kan hente midler til projekter og lokalrådet vil i samarbejde med aktørerne løbende informere om de gældende tilbud – navnlig over for erhvervslivet. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det er afgørende at alle instanser, der vil udvikling i landdistrikter samarbejder for at undgå uoverensstemmelser mellem ønsker og reelle muligheder. Iværksættere i lokalsamfund løber i dag risikoen at blive bremset af fx plan- og landzonelov, reguleret og forvaltet af den samme myndighed som opfordrer til, og også bevilger økonomisk støtte til, gode udviklingsprojekter i netop landområder. Succes for iværksættere afhænger bl.a. af fysiske muligheder for at etablere sig: Byggegrunde eller muligheder på egen bopæl, gode tilkørselsforhold, adgang til effektivt bredbånd mv. Men lige så vigtigt er, at iværksætterens initiativ bliver respekteret og håndteret effektivt hele vejen igennem det kommunale system. Her peger vi på det gode i at etablere et innovativt råd eller team, hvor al spidskompetence for at fremme udviklingsprojekter og iværksætteri, er samlet, dvs. én indgang hos kommunen for ansøgeren og et effektivt internt samarbejde igennem hele forløbet. Ovenstående to afsnit udgør arbejdsgruppens målsætning A, som forventes virkeliggjort i overensstemmelse med FMK’s erhvervsstrategi. Udvikling er også bosætning

Opretholdelse og udvikling af levende lokalsamfund forudsætter tillige, at man kan fastholde borgere og gerne tiltrække tilflyttere. Foruden basistilbud som skole og børnepasning skal der derfor være attraktive boligmuligheder, sikre veje, hensigtsmæssig kollektiv transport mv. I både Krarup og Espe er der i dag efterspørgsel efter byggegrunde – i Krarup endda udbydere af nye udstykninger. Løsning på dette afventer den kommende kommuneplan. Tema 5 opfylder målsætningerne i Espes landsbyplan: At Espe by skal vokse og blive så attraktiv som muligt for tilflyttere og at fastholde og udbygge det gode forhold til erhvervs- og forretningsliv. Krarups landsbyplan ønskede bl.a. at inddrage ubenyttede bygninger til småerhverv.


Arbejdsgruppe Tema 5: Iværksætteri og lokale erhvervsmuligheder samt udvikling gennem bosætning 2008

2009

Fremme overensstemmelse mellem kommuners og regioners gode intentioner og hvad der reelt tillades ifølge plan- og landzonelov. Initiativ til dialog om, hvordan et godt initiativ følges op af en lige så god administrativ endelig sagsbehandling.

x

x

x

x

Der tages kontakt til områdets forretninger og virksomheder for at indhente interesse. Der etableres samarbejde med FMK’s Erhvervsråd. Behov og muligheder beskrives overfor FMK’s administration og kommunalbestyrelse.

x

Målsætninger

Handlingsplan

Aktivitet

A Myndigheder skal i

Der skal strategimæssigt og lovmæssigt skabes rum til aktivitet og udvikling også i mindre lokalsamfund.

samarbejde følge op på det fælles indsatsområde for iværksætteri.

Opnå et generelt serviceniveau i FMK, der afspejler vilje til at få iværksættere til området og ønske om at understøtte deres udvikling.

B Et dynamisk og stærkt lokalt erhvervs- og forretningsliv.

C Lokalområdet skal

fremtidssikres ved tilstrækkelige og attraktive udstykninger for såvel erhverv som boliger.

D Lokalområdet skal

fremtidssikres ved hensigtsmæssig infrastruktur.

Etablering af et netværk til gensidig inspiration, vidensdeling og styrkelse af samarbejdet. Kommunen gøres opmærksom på behovet og muligheden for nye udstykninger til boliger i Krarup. Kommunen gøres opmærksom på behovet for udstykninger til såvel erhverv som boliger i Espe.

Behov og muligheder beskrives overfor FMK administration og kommunalbestyrelse.

Etablering af hurtigtydende og moderne bredbåndsforbindelse til alle.

Der er taget kontakt til Energi Fyn og fibernet bliver en realitet i hele området i 2008/2009. Området ligger hhv 8 og 5 km fra motorvejen = markedsføringsparameter. Vurdering af det manglende flow i togog busforbindelser. Opretholde dialogen med FMK og Vejdirektoratet om trafiksikring, cykelstier og vedligeholdelse.

God adgang til den nye motorvej. Bedre tog- og busforbindelser. Sikre og gode veje for bløde trafikanter.

Målsætning A B C D

I gang 1/7-08

Initiativ/styring /ansvar Arbejdsgruppe, lokalrådet Lokalrådet, erhvervsrepræsentanter Borgere, borgerforeninger, lokalrådet Borgerforeninger, lokalrådet

x

2010

2011 -

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

Finansiering/ressourcer/samarbejde Lokalrådet, FMK Erhvervsråd Erhverv, FMK, Erhvervsråd, Lokalrådet, Fynsland FMK, private, Fynsland Energi Fyn, Vejdirektoratet, FMK, FMK Erhvervsråd, borgere, foreninger, lokalrådet, Fynsland

Tema 5 bidrager til kommuneplanens indsatsområder: Attraktive Landsbyer, Den digitale kommune, Spændende By&Boligmiljøer.

17


Oversigt over temaernes målsætninger, aktiviteter, tidsplan og prioriteringer Tema og målsætninger

Aktiviteter 2008-2009

1. Sociale mødesteder – gamle og nye rammer for kultur, oplysning og læring

A: • Interesse, midler og samarbejdspartnere undersøges/findes. • Forslag til klubtilbud lanceres.

A: Være-/klubsteder for de 10-16-årige. B: Børnehaver og skoler videreudvikles som omdrejningspunkter i de 3-13 åriges liv. C: Forsamlingshusene som ’Åbne borgerhuse’. D: Samarbejde mellem oplysende og kulturelle virksomheder.

B: • Der etableres samarbejde mellem institutionerne, forældre, foreninger, FMK mv. • De første aktiviteter går i gang.

2. Idræt, bevægelse og fysisk sundhed A: Espehallen med tilhørende udendørsareal som centrum for idræt og nye sportsaktiviteter. B: Espehallen som kraftcenter, kulturelt og socialt. C: Tilbud til fysisk bevægelse og socialt fællesskab for motionsuvante i alle aldre. D: Synlighed, kommunikation og netværk omkring det samlede udbud af aktiviteter. 3. Stier, grønne arealer og adgang til naturoplevelser A: Alle skal kunne opleve og nyde vor natur, byer og seværdigheder B: Der skal skabes trygge veje og stier for bløde trafikanter. C: Øgede muligheder for sundhed og oplevelser for krop og sjæl. 4. Kommunikation mellem foreninger, borgere og virksomheder samt velkomst til nytilflyttere A: Bedre mulighed for lokal kommunikation mellem alle i Espe. B: Tilflyttere til Espe skal bydes særlig velkommen. C: Samlet information til alle borgere om generelle forhold og tilbud. 5. Iværksætteri og lokale erhvervsmuligheder samt udvikling gennem bosætning A: Fælles fodslaw mellem myndigheder i samarbejdet om at fremme erhvervsvækst. B: Skabe et dynamisk og stærkt lokalt erhvervsliv. C: Fremtidssikre området ved attraktive udstykninger til boliger og erhverv. D: Fremtidssikre området ved hensigtsmæssig infrastruktur.

Oversigt over temaer med overensstemmende målsætninger og handlingsplaner. Her skal der samarbejdes og koordineres om løsninger. 18

Aktiviteter 2010-

C: • Oplæg fra brugergrupper og dialog med forsamlingshusenes bestyrelser. • Tilrettelæggelse af samarbejdet og opstart. D: • Konkret plan for lokal koordinering. • Afstemme med aktiviteter i FMK. A + B: • Projekterings- og finansieringsplan for udendørsanlæg og om- og tilbygning til Espehallen/Motionscenter. • Koordinering med FMK fritidsstrategi. • Tilrettelæggelse af samarbejdet med brugergrupper. C: • Forslag, tilrettelæggelse og koordinering af samarbejdet lokalt og med FMK. • De første tilbud lanceres. D: • Kontakt til parterne for etablering af samarbejde, styring og videnudveksling. • Oprettelse af kommunikationskanaler.

A + B + C + D: • Sikre formålet ved at styrke samarbejdet lokalt og med FMK samt udvikle attraktive tilbud.

Prioritering 1-3

A: 1 B: 2 C: 3 D: 1

A + B: • Anlæg af baner og til- og ombygning i etaper - er sandsynligvis allerede startet op i 2009. C: • Sikre formålet ved at styrke samarbejdet lokalt og med FMK samt udvikle attraktive tilbud.

A + B: 1 C: 2 D: 1

D: • Styrke samarbejdet lokalt og med FMK.

A: • Udarbejde aktuel information og gøre denne tilgængelig. • Etablere samarbejde for udvikling. B: • Udarbejdelse af oversigt og beskrivelse over aktuelle forhold samt prioriterede forslag til forbedringer af trafiksikkerhed. • Kontakt til berørte parter for dialog om løsninger.

A + C: • Fastholde og udbygge samarbejdet lokalt, med FMK og med vore naboer. B: • Fastholde dialog om løsninger til forbedringer af trafiksikkerheden i området.

A: 1 B: 1 C: 2

C: • Plan for udvikling af stier og områder.

A + B: • Er realitet juli 2008.

A + B + C: • Aktiviteterne styrkes og udvikles.

C: • Generel information samles og gøres tilgængelig elektronisk og på tryk.

A: • Initiativ til dialog om optimering af forholdene for eksisterende og kommende virksomheder. B: • Kontakt til virksomheder og FMK Erhvervsråd for oprettelse og styring af netværk samt tilrettelægning af tilbud. C + D: • Fibernet er etableret 2008-09. • Områdets behov og muligheder vedrørende udstykninger, sikre veje og bedre kollektiv trafik beskrives over for de berørte parter. • Der følges løbende op på løsningsforslag.

Tema 1 2 3 4 5

1

2 x

x x x

x x x

3 x x

4 x x x

x

5 x x

x

A + B: • Det brede samarbejdet om gode betingelser for erhverv i lokalområder opretholdes og udvikles. C + D: Sikre beslutningstagernes fortsatte opmærksomhed og ønske om samarbejde.

C: 1

A: 2 B: 1 C + D: 1


Konklusion

Krarup og Espeområdet – her leves det hele liv I Krarup og Espe området bor 1550 mennesker som hver morgen vågner med ønske og forventning om atter at opleve en god dag med: Job for de voksne, pasningsordning og skole i nærheden for børnene, mulighed for at dyrke sine fritidsinteresser, naturen lige uden for døren, dagligvarer lige om hjørnet, andre mennesker at være sammen med osv. De fleste sætter også pris på, at det netop er her man har valgt at bo og fundet en god bolig, at ejendommen beholder sin værdi, at her er pænt og velholdt, at det er nemt at komme ud og hjem, sikkert at færdes på vejene, flere større byer i nærheden - kort sagt, at her er rart at leve. Vigtigt at Krarup og Espe beholder og øger sin værdi

Hverken Krarup eller Espe er fynsk bonderoseidyl, men stabile og moderne samfund som har brug for effektive og funktionsdygtige løsninger for at kunne beholde og øge sin værdi. Der skal ifølge vor opfattelse derfor findes en balance i den rolle vi selv mener området bør have og den kommunen har tiltænkt os. Udviklingsplanen peger bl.a. på vigtigheden af at stimulere bosætning og iværksætteri samt at opfylde fremtidens krav til kvalitet i fritiden. Det sidste vil have en god løsning i udbygning af Espehallen og det tilhørende udendørsareal som samtidig bliver løftestang til øgede sociale og natur- og sundhedsmæssige aktiviteter. I handlingsplanerne i hvert tema findes således konkrete løsninger til at afværge risikoen for en evt. negativ spiral, som de listede svagheder og trusler i analysen kunne give anledning til. De samme løsninger bringer samtidig vore styrker og muligheder i spil. Alle temaernes handlinger skaber således små bidder af attraktivitet, som ud fra den enkelte borgers eget initiativ bidrager til det hele liv. Det er op til os selv at formulere og fastholde indholdet i det hele liv

De fem temaer i denne første udgave af Udviklingsplan for Krarup og Espe området, har tilsammen konkrete løsninger til at virkeliggøre vor vision for det hele liv:

’Vi vil sikre kvaliteterne i vort område som gode rammer for børn og ældre, aktivt fritidsliv, lokale indkøbsmuligheder, god infrastruktur, bevarelse og adgang til de rige naturoplevelser. Vi skal gøre området attraktivt for tilflyttere og for erhvervs- og forretningsliv.’ Tema 1 har forslag til nye nyttemål for samlingsstederne samt nye samværsformer for børn og unge og for voksne borgere i alle aldre. Tema 1, 2 og 3 fokuserer på samarbejde om et et aktivt og alsidigt fritidsliv. Tema 3 handler om adgang til forskellige naturoplevelser for alle. Tema 4 peger på vigtigheden af kommunikation og information samt velkomst til tilflyttere. Tema 5 styrker forretnings- og erhvervsliv samt prioriterer bosætning, sikre veje og effektivt bredbåndstilbud.

Det hele liv forudsætter, at vi evner at fastholde det gode og nødvendige, udvikle det, der vil blive efterspurgt og vigtigt i fremtiden samt skabe forum for debat og forslag, så vi bliver ved med at holde os levende og på ret kurs. Det er lokalrådets opfattelse at området besidder stort initiativ og engagement samt villighed til at løfte mange opgaver ved egne ressourcer og frivillig indsats. Denne viden skal vejes op mod den forholdsvis lave svarrespons, det husstandsomdelte høringsoplæg af udviklingsplanen har fået, og lokalrådet ser trygt frem til, at området i fællesskab støt og roligt får målsætningerne ført ud i livet. Vi vil i den kommende borgerinddragelse omkring justering og tilføjelser i udviklingsplanen bestræbe os på at finde de bedst egnede former for dialog og meningsudveksling for at sikre så stor deltagelse som muligt. Information, dialog og samarbejde

Lokalrådet har en vigtig opgave i at formidle viden om, hvor der kan hentes råd, samarbejdspartnere og økonomisk støtte til de projekter, der er beskrevet i udviklingsplanen. Her ser vi flere muligheder både i puljer og fonde, hos ministerier, i regionen og frem for alt i Faaborg-Midtfyn Kommune. Såvel andre lokalråd som Fynsland vil også blive inddraget. Forudsætningerne for den forventede fremdrift er dog tilgangen til - og begrænsningen af - lokale ressourcer og graden af opbakning hos borgere, institutioner, foreninger og erhverv. Udviklingsplan for Krarup og Espe – startskuddet til en god fremtid!

Udviklingsplan for Krarup-Espe området er et startskud til at gå i gang med at forme fremtiden. Forarbejdet er gjort - nogle aktiviteter er allerede realiteter - køreplanen ligger klar – det er nu op til alle at tage ved så det gode og hele liv fortsat kan leves her!

19


Krarupområdet omfatter: Krarup, Søfælde, Lydinge, Snarup og Tange.

Bøjdenvejen i Krarup Snarupvejen i Snarup Lydingevej

Espeområdet omfatter: Espe, Findinge, dele af TingSkoven og Pennsylvanien.

Hasselvænget/Birkevænget Langgade Findingevej

T e m a e t

Udviklingsplan for Krarup-Espe  
Udviklingsplan for Krarup-Espe  

Udviklingsplan for Krarup-Espe området Juli 2008 - det hele liv

Advertisement