Page 1

Den Levende Fynske Landsby

BrobyvĂŚrk Udviklingsplan

2008


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

Indholdsfortegnelse Udviklingsplan •

Baggrund for udviklingsplanen

3

Brobyværks motto: Den Levende Fynske Landsby

4

Arbejdsprojektbeskrivelse

5

Formål med udviklingsplan

5

Hovedindsatsområder

6

Handlingsplan

8

Fra plan til virkelighed - Hvad bliver det næste

10

Centrale oplysninger om området

11

Analysedel – separat afsnit •

Indledning

14

Områdets beskrivelse

15

Regional placering

18

Arbejds – og erhvervsliv

19

Befolkning

21

Områdets værdier

27

Fremtidige projekter

32

Forsiden Motivet på forsiden er en affotografering af papirklip udført af den lokale kunstner Sonia Brandes. Sonia Brandes er en internationalt anerkendt papirkunstner, der har lavet klip til mange sammenhænge. Lokalt kan nævnes den flotte altertavle i Sdr. Broby Kirke. Inspirationen til klippet på forsiden er omgivelserne omkring Odense Å med dyrelivet og planterne langs den bugtede å gennem Sdr. Broby Sogn. Skræpperne, de vilde roser, gæssene, heste, får og køer – alt sammen er det med i klippet i de friske farver, der skal illustrere den fynske natur. Papirklippet er fra 2004 og udført til TV-udsendelsen om Brobyværk Kro på DR. Det originale klip er indrammet og hænger på Brobyværk Kro.

2


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

Baggrund for udviklingsplanen Brobyværk Lokalråd blev oprettet i april 2006 forud for kommunalreformen pr. 1. januar 2007, hvor Broby, Faaborg, Ringe, Ryslinge og Årslev Kommuner blev sammenlagt til Faaborg-Midtfyn Kommune. Brobyværk Lokalråd dækker Sønder Broby Sogn med byerne Sdr. Broby – Brobyværk, Tørringe, Allerup og Ølsted. I den nye Faaborg-Midtfyn Kommune bor ca. 75 % af befolkningen i landdistrikter og mindre byer. Til kommunens udfordringer hører derfor ønsket om at fastholde og udvikle ”det gode liv” på landet i attraktive lokalsamfund. Faaborg-Midtfyn Kommune har inviteret lokalrådene til at deltage i arbejdet med at beskrive og formulere en udviklingsstrategi for landdistrikterne i kommunen. Denne opfordring har Brobyværk Lokalråd hilst velkommen og deltaget aktivt i. Brobyværk-området er et velfungerende lokalsamfund med mange ressourcer og engagerede borgere. Vi har et alsidigt og aktivt foreningsliv med mange tilbud. Det eksisterende befolkningsgrundlag stiller dog udfordringer til at anvende lokale kræfter bedst muligt, og vi kunne godt ønske os lidt mere udvikling, som vi også mener, vi har gode forudsætninger for. Brobyværk har et vidt spektret erhvervsliv med tradition for udsyn til verden. Fra industri til håndværk og landbrug. Byen har siden 1732 haft en kgl. privilegeret kro, og der findes en række historiske, kulturelle oplevelser, men også nye tilbud. F.eks. er et nyt mikro-bryggeri og spisetilbud etableret inden for de senere år. Byen danner rammen om en aktiv musikskole (lokalafdeling i FMK), hvor særligt samspil er kendetegnende. Musikskolen i Brobyværk har en unik tradition for at opsætte store koncerter. Sdr. Broby-Brobyværk har et velbevaret bymiljø, der er udpeget som særligt bevaringsværdigt område. Dette og meget mere vil Brobyværk Lokalråd sammen med borgerne gerne fremhæve og synliggøre.

3


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

Brobyværks motto: Den Levende Fynske Landsby Den fremtidige udvikling skal bygge videre på de mange gode værdier, således at det historiske forenes med det nutidige: historiske landsbytegn af værdi, smukke omgivelser og moderne udviklingspotentiale. Vi har god atmosfære og engagerede borgere, et aktivt erhvervsliv, friluftsliv, masser af bevægelsesmuligheder og kulinariske oplevelser, omkranset af smuk natur. Vi har kort afstand til større byer, er forsynet med den mest moderne IT-teknologi og er en del af de sydfynske herligheder. Vi har masser at byde på inden for kulturøkonomiens rammer og inviterer lokale og nye udefra til at medvirke til at udfylde dem!

Vi vil arbejde for en fortsat levende landsby.

4


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

Formål med udviklingsplanen Udviklingsplanen har flere formål. Den skal være:

et fælles værdigrundlag i det videre udviklingsarbejde for både lokale borgere og Lokalrådet

inspiration til og rammer for en række konkrete projekter

et indspil til Fåborg-Midtfyn Kommunes planlægning

et vindue udadtil for potentielle tilflyttere

Arbejdsprocesbeskrivelse Lokalrådet er sammensat af repræsentanter for foreninger, institutioner og andre interessenter, som er solidt funderet i kraft af deres gøremål for egnen, og som dermed har et grundigt kendskab til det område, de repræsenterer. Lokalrådet indsendte september måned 2007 en ansøgning til Fynsland indeholdende en foreløbig udviklingsplan. Ansøgningen blev udvalgt sammen med to andre lokalsamfunds til at være de tre, som kunne blive støttet med henblik på en videreudvikling, med vejledning fra Hanne Tanvig. Efter et opstartsmøde med de to andre lokalsamfund har Lokalrådet siden efteråret 2007 haft jævnlige møder om udviklingsplanen. Undervejs har der været to møder med lokale borgere: et med repræsentanter fra de lokale foreninger og et borgermøde, hvor alle var inviteret. På begge møder informerede Lokalrådet om sine tanker og visioner og de input, som kom fra deltagerne er efterfølgende blevet inddraget i arbejdet. I juni 2008 vil det første forslag til lokal udviklingsplan så foreligge, suppleret med en analyse af lokalsamfundet, som har ligget til grund for det hele. Men det er kun starten på en ny fase, nemlig den hvor vi alle skal i arbejdstøjet. Lokalrådet består af: Svend Ellegaard Bo Præst Margit Larsen Janne Ellegaard Bjarne Heck Anki Jacobsen Bente Nielsen

5


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

Hovedindsatsområder Mottoet ”Brobyværk: Den Levende Landsby” udspringer af en analyse af vore stærke og svage sider. Her har vi fundet frem til det, vi selv synes, vi vil kendes på: historie, natur og kultur, og et ønske om mere udvikling baseret på de kendetegn. Det motto skal gerne styre fremtidige tiltag og politikker for lokalsamfundet, f.eks. bolig- og erhvervspolitik fra Faaborg-Midtfyn Kommunes side. Fra Lokalrådets side har vi valgt to hovedindsatsområder, som vi selv og sammen med bl.a. Kommunen vil prioritere i den kommende tid. 1. Sikring af landsbyens og omgivelsernes attraktion for lokale og udefrakommende – fysisk 2. Sikring af oplevelser og betingelser for spændende samvær for lokale og udefrakommende De to indsatsområder skal supplere hinanden mest muligt og henvender sig både til bosiddende og erhvervsdrivende. Dertil kommer en indsats for markedsføring af lokalsamfundet.

Nærmere motivation Byen og området er fundet særligt bevaringsværdigt af Fyns Amt, og der findes en bevarende Lokalplan og flere fredninger. Men der er også en række ”huller” og muligheder for at fremme det byggede og landskabelige ydre endnu mere. Samtidigt er den store natur lige inden for rækkevidde, men tilgængeligheden kan blive større, så endnu flere kan få adgang til den. Tilgængeligheden til lokalsamfundet kan imidlertid også fremmes, især til fordel for børn, unge, ældre og svage trafikanter. Endelig kan tilgængeligheden til fælles mødesteder, idræt o.l. med fordel udvikles. Mange nødvendige tiltag vil få karakter af anlægsaktiviteter, og mange vil have en volumen og være af en karakter, som lokale borgere og Lokalrådet ikke uden videre kan etablere, men som skal indledes samarbejde om. Bl.a. derfor skal det andet hovedindsatsområde – oplevelser- videst muligt understøtte den fysiske del af udviklingsplanens ideer. Men oplevelsesdelen skal i sig selv medvirke til fremme af motivation, sammenhold, udvikling og tiltrækning af nye impulser til Den Levende Fynske Landsby. Blandt de største forslag til tiltag er: Sikring af attraktion – fysisk

• •

Bygningsbevaring, forskønnelse og fornyelse

• • •

Tilgængelighed – cykelstier, busruter

Nye spændende boliger og muligheder for nye erhverv Tilgængelighed natur – stier Idræts- og kulturplads

Sikring af oplevelser

Konkurrencer - inddragelse af særligt kreative kræfter

• • • •

Lokale events - inddragelse af børn, unge, ældre Naturformidling, historie, oplevelser, motion Musikarrangementer – inddragelse af turister Festival - inddragelse af turister

6


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

Sikring af attraktion- fysisk

Sikring af oplevelser

Bygningsbevaring, forskønnelse og fornyelse

Fotokonkurrence: Den Levende Landsby Kåring af bedste forskønnelse Kåring af spændende anvendelse af nedlagt landbrugsbygning

Et eksempel herpå er den aktuelle renovering af Sdr. Broby Præstegård

Konfirmandundervisning i tidssvarende rammer i et moderniseret mødelokale

Nye spændende boliger og muligheder for nye erhverv (kulturøkonomi, kreative erhverv)

Konkurrence om idékatalog med deltagelse af studerende (studieopgave), lokale og andre (I lighed med Sophusfondens oplæg til ny belysning i gademiljøet)

Arbejde for tiltrækning af nye initiativer og sikring af rammerne for dem.

Kåring af nye, spændende erhvervsinitiativer Børnene og deres forældre tager turen, finder ”hullerne” og laver forslag

Tilgængelighed – cykelstier, busruter Koble debatten om skolestruktur samme med et mål om ”at få vore børn til at motionere mere” bl.a. ved at kunne cykle til skole på en sikker måde Kortlægning af behov (landsbyerne imellem) for cykelstier Kortlægning af behov (landsbyerne imellem) for busforbindelser (fx Broby-Fåborg, Broby-Odense, Broby-København) Tilgængelighed natur – stier

Arrangementer med motion og oplevelser for alle

Masser af stier er kortlagt og klassificeret, men nogle kan gøres mere tilgængelige.

”Bjørneklo væk-dag” – vi hjælpes ad ”Ren natur” – vi gør rent sammen-dag

Mulighederne for nye stier skal undersøges

Formidling af ”kulturen i naturen” – storytelling, naturvejledning m.v. – for lokale og turister

Naturlegeplads etableres

”Lad os køre til Brobyværk og gå en tur” – for turister Nye sundheds- og velværearrangementer på tværs af foreninger

Halprojekt - idræts- og kulturplads Det igangværende Halprojekt med: a. Indendørsfaciliteter: tennishal, sundhedscenter, med plads til ungdomsklub, ældreaktiviteter og kulturaktiviteter, foruden traditionelle idrætsarrangementer

Den Levende Fynske Landsby i Pedaltrampens tegn Hobbymesse – nye kreative ideer

b. Udendørsfaciliteter til festival, musikarrangementer, storskærmsarrangementer

Skt. Hans fest

Markedsføring af Den Levende Fynske Landsby med det formål at tiltrække udefrakommende beboere, erhvervsliv og interesseorganisationer. 7


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

Handlingsplan Udviklingsplanen har et kort og et langt sigt, og den skal løbende revideres. I et senere kapitel vil det fremgå, hvorledes Lokalrådet planlægger processen mere overordnet set, bl.a. gennem inddragelse af lokale kræfter. Her følger en skitse for igangsætning af de første aktiviteter, dvs. hvad Lokalrådet vil tage initiativ til på det korte og på det lidt længere sigt. Herimellem er aktiviteter, som allerede er på vej som følge af tidligere lokale initiativer, som Lokalrådet også ønsker skal fremmes. I skemaet næste side er det vist, hvornår Lokalrådet forventer, at der tages hul på praktisk planlægning og realisering af aktiviteterne. Flere af dem vil foregå hvert år eller i en årrække, men det er ikke vist her. Bemærk at opgaverne er dem, som Lokalrådet og andre lokale kræfter har valgt at stå i spidsen for. Hertil kommer alle de opgaver og politikområder, som Kommunen varetager, men som Lokalrådet også interesserer sig for, f.eks. arealudlæg til boliger og erhverv, børne- og ældreområdet samt skolerne.

8


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

Kort sigt 2008-2010

Handlingsplan

Lidt længere sigt 2010-2015

Bygningsbevaring, forskønnelse og fornyelse

Fotokonkurrence

• • •

Kåring af bedste forskønnelse Idekatalog til nye spændende bygninger og byudvikling Kåring af spændende anvendelse af nedlagt landbrugsbygning Opfordring til Faaborg-Midtfyn Kommune om byggemodning af erhvervsområde Opfordring til Faaborg-Midtfyn Kommune om udlægning af beboelsesområder

• •

Tilgængelighed – cykelstier, busruter

”Børns motion og sikre cykelstier - kampagne”

”Vi finder hullerne”

• •

Kortlægning af behov for cykelstier Kortlægning af behov for busruter Tilgængelighed – natur, stier

Kortlægning af muligheder og ”huller”

Naturlegeplads etableres

• • •

Arrangementer – motion for alle Bjørneklo-dag Ren natur dag

• •

Naturformidling – storytelling - pakketure ”Køre til Brobyværk og gå en tur” Halprojekt - idræts- og kulturplads

Sundhedscenter Udvidelse af indendørsfaciliteter

• •

Anlæg af udendørsfaciliteter Nye sundheds- og velværearrangementer

• •

Markedsføring

• • • •

Nedsættelse af PR gruppe Velkomstfolder Web-side Øvrige PR-tiltag

9


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

Fra plan til virkelighed – hvad bliver det næste ? Udviklingsplanen er et øjebliksbillede af Brobyværk; områdets muligheder og visioner. De beskrevne indsatsområder vil fremover være et arbejdsredskab for Lokalrådet. Men indsatsområderne kan kun realiseres med lokale kræfter, hvor mange jo allerede har vist deres styrke og er godt i gang. For at de forskellige indsatsområder kan gennemføres, skal der nedsættes arbejdsgrupper, som også skal sætte deres præg på det hele. Lokalrådet tænkes fremover at virke som en paraply for arbejdsgrupperne, som altså refererer til Lokalrådet. I den enkelte arbejdsgruppe er der et eller flere medlemmer af Lokalrådet, hvilket sikrer de tværgående sammenhænge og udviklingsplanens sigtelinier. I forbindelse med Lokalrådets årsmøde tirsdag d. 9. september 2008 fremlægges den færdige udviklingsplan. Herefter starter vi på realiseringen af planen og forventer, at resultater/delresultater offentliggøres i forbindelse med Tyrolerfesten, første gang i 2009. Udviklingsplanen evalueres i øvrigt årligt i forbindelse med årsmødet, der afholdes i april, hvor også handlingsplan for det kommende år fastlægges. Lokalrådet deltager sammen med udvalgte ”iværksættere” i et kursus i fundraising, i september 2008. Dette kursus afholdes af Fynsland. I tråd med Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi, som strækker sig fra 2007-2011, tænkes udviklingsplanen for Brobyværk under alle omstændigheder revideret senest i 2011.

10


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

Centrale oplysninger om området

Sognet Sønder Broby ligger på Midtfyn og har fire mindre landsbysamfund, hvor der i 2007 boede 1432 personer. I sognet er noget af Fyns flotteste natur, ikke mindst omkring Odense Å, som gennemløber sognet fra syd til nord, men også i skovene, som flere steder ligger i et stærkt kuperet terræn. Området er desuden præget af et herregårdslandskab med mange flotte, gamle bygninger. Områdets historie rækker langt tilbage og har haft en ret klassisk udvikling for et landsogn bortset fra, at der midt i 1600-tallet blev anlagt et våbenværk på den vestlige side af Odense Å i Sdr. Broby. Våbenværket var Fyns første industrivirksomhed med masseproduktion, og det blev starten til en ny bydel, som siden blev kaldt Brobyværk, men det er især inden for de sidste 120 år, bydelen er vokset. I en ny befolkningsprognose forventes et mindre fald i befolkningstallet fremover. Det svarer ikke til Lokalrådets opfattelse af udviklingstendensen, og slet ikke til ønsket om udvikling. Befolkningssammensætningen og f.eks. uddannelses- og indkomstniveauer er i øvrigt almindelig for 11


BROBYVÆRK LOKALRÅD

UDVIKLINGSPLAN

et landsbymiljø. Måske modsat andre steder er der en tendens til tilbageflytning af folk, som midlertidigt har været bosiddende andetsteds, bl.a. for at få en uddannelse – foruden en tendens til tilflytning af nye ressourcestærke personer. Der findes et ganske rigt lokalt erhvervsliv med forskellige typer arbejdspladser, foruden et relativt omfattende forretningsliv, spisested, bryghus m.v. Mange bosiddende pendler til f.eks. Odenses arbejdspladser. Men det vurderes også, at der er basis for flere nye lokale erhverv i området. Området er velforsynet med almindelige hel- eller halvoffentlige services, kirke, skole, børnepasning, plejehjem, tilbud til ældre, til psykisk udviklingshæmmede, musikskole, genbrugsplads, idrætshal osv. Der findes også et Lokalhistorisk Arkiv. Der arbejdes i øjeblikket for at etablere et sundhedshus, da den ene af de tre lokale læger for nylig gik på efterløn, herved de tilbageværende læger blev hjemløse. Blandt andre umiddelbare mangler er sikre cykelstier til børn og voksne samt gode busforbindelser. Foruden musiktraditioner findes der i området en række traditionelle foreninger, hvor især kirke-, udendørs-, idræts- og pensionistlivet er et omdrejningspunkt, men også halballer. En cykelklub arrangerer årlige velbesøgte motionscykelløb, og flere foreninger er sammen om den årlige Tyrolerfest. Der arrangeres desuden en årlig Hobbymesse. Sammen med Lokalrådet er der i det hele taget en række bærende kræfter, som kan få stor betydning hver især i forbindelse med det fælles træk fremover. Mange flere oplysninger fås i ”Analysedelen”.

12


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

ANALYSEDEL

13


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Indledning Analysedelen er baggrundsmateriale for udviklingsplanen. Brobyværk Lokalråd giver et øjebliksbillede af Sønder Broby Sogn, men starter dog med en kort gennemgang af historien og naturen samt den regionale placering på Fyn. Derefter beskrives arbejds- og erhvervslivet i området herunder også uddannelse og indkomster. I afsnittet om befolkning ses nærmere på den ”Befolkningsprognose 2007-2020”, der er udarbejdet af Faaborg-Midtfyn Kommune, og som spår fald i befolkningstallet for Sdr. Broby Sogn. Områdets værdier er også med, og her fortælles om de mange tilbud og aktiviteter, der er her på stedet. Analysen sluttes af med beskrivelse af fremtidige projekter for området.

Kilder: Danmarks Statistik: diverse statistikker Befolkningsprognose 2007-2020 Sdr. Broby Arkiv: diverse historiske materialer Pontoppidanskolen: Uddannelsesvejledningen

14


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Områdets beskrivelse Brobyværk Lokalråd dækker Sdr. Broby Sogn med landsbyerne Sdr. Broby-Brobyværk Tørringe Allerup Ølsted Sønder Broby Sogn er et af 36 sogne i den ny Faaborg-Midtfyn Kommune. Sognet ligger centralt på Fyn ca. midtvejs mellem Odense og Faaborg. I Sdr. Broby-Brobyværk er det meget gamle knudepunkt/ skæringspunkt for landevejene Assens-Svendborg og Odense-Faaborg, og i dag er der fortsat fem veje ud af Sdr. Broby-Brobyværk: landeveje til Faaborg, Assens, Odense, Ringe og bivejen til Ølsted og Allested-Vejle. Sdr. Broby ligger ved en vigtig overgang over Odense Å, og bynavnet Sønder Broby kendes tilbage til 1300tallet. Af sognets andre byer ligger Allerup ved landevejen til Assens, Tørringe ved landevejen til Faaborg og Ølsted mellem Sdr. Broby og Allested-Vejle. Natur Sønder Broby Sogn gennemskæres fra sydøst til nordvest af Odense Å, der er Fyns længste og mest vandførende vandløb. Omkring åen er der mange smukke enge og naturområder. Som en del af Vandmiljøplanen anlægges der i disse år våde enge langs Odense Å. Det sker til dels ved at tilbageslynge Odense Å til det forløb, åen havde inden reguleringerne i 1940erne og 50erne. Syd for Sdr. Broby-Brobyværk ved Onsebakke er det gennemført i 2003, og mod nord er der aktuelle planer for en strækning mellem Allerup og Nr. Broby. Omkring Odense Å i Sdr. Broby-Brobyværk er eller var der et meget unikt bevaringsværdigt miljø, både hvad angår natur og kultur med kirke, vandmølle samt smukke gamle gårde og huse, og det blev senest i 1992 af Fyns Amt udpeget som særligt bevaringsværdigt. Med anlæggelsen af fiske- og faunapassagen i Odense Å i 2002 har området reelt ændret karakter, idet den middelalderlige opstemning blev erstattet af et stensat stryg. I Brobyskov, Tørringe Have, Tvedshave og Onsebakke er der mulighed for vandreture i meget smukke skovområder, der til dels er ret kuperede. I sognet er mange syrenhegn, dels som skel mellem marker dels langs mange af vejene. Flere veje har syrenhegn på begge sider. I blomstringstiden om foråret giver syrenerne et helt specielt flot syn med de lange lilla bånd gennem landskabet. 15


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Igennem sognet går ”Margueritruten”, en særlig afmærket turistrute tilrettelagt af Turismens Fællesråd i 1991. Bygninger Sønder Broby Kirke ligger højt på den østlige side af Odense Å omgivet af landsbyen, som har givet sognet navn. Kirken er fra omkring 1200 tallet og har romanske, men kun lidt afdækkede kalkmalerier i apsis, en romansk døbefond med billedfrise, en renæssance prædikestol og en ny altertavle af kunstneren Sonia Brandes. Omkring kirken på den østlige side af Odense Å ligger den ældste del af landsbyen Sdr. Broby med gårde, huse og vandmølle. Den overvejende del af landsbyens gårde ligger fortsat på samme sted, som de har gjort gennem mange hundrede år.

Sønder Broby Vandmølles historie kan med sikkerhed føres tilbage til 1500-tallet, men der har sandsynligvis været mølle i Sdr. Broby længe før. Vandmøllen var i drift indtil 1966. Møllen er fredet og de fine bygninger er i høj grad med til at skabe det bevaringsværdige miljø i byen. Møllen har et funktionsdygtigt vandhjul og kværne. I møllens tidligere udlænger og stuehus er i dag indrettet moderne lejligheder. Umiddelbart op til landsbyen Sdr. Broby ligger herregården Brobygård, der indgår i Muckadell gods. Brobygårds hovedbygning er fra 1673, udlængerne er genopført efter brand i 1921. På den vestlige side af Odense Å lå fra 1648 til 1658 våbenværket Brobyværk – en af Fyns første industrivirksomheder – der producerede våben til den danske hær samt gallavåben til kongen, bl.a. partisaner. Det var 3 af disse partisaner, der indgik i Brobys kommunevåben. Før 1648 og våbenværkets oprettelse har der antagelig ingen bebyggelse været på den vestlige side af åen. Våbenværket eksisterede i 10 år. Det blev ødelagt af de svenske tropper i krigen 1657-60 og aldrig siden genopført, medens de tilhørende arbejderboliger blev skånet for ødelæggelser. På den vestlige side af Odense Å ligger Brobyværk Kro, der er kongelig privilegeret i 1732, men der har været kro på stedet også før den tid. Kroen ligger idyllisk ved Odense Å. I 1887 blev der i sognet oprettet et mejeri, Brobyværk Andelsmejeri, beliggende på Skovvej, og siden da er byudviklingen i Sdr. Broby-Brobyværk hovedsagelig sket på den vestlige side af Odense Å. Fra 1906 til 1954 var Brobyværk stationsby på jernbanen mellem Odense og Faaborg. I den nordlige udkant af Sdr. Broby lå Brobyværk Station, og længst vest på i sognet lå Ernebjerg Station med billetsalg. 16


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Tørringe er nævnt i skriftlige kilder første gang i 1330. I Tørringe ligger gårdene, bortset fra nogle få ændringer, stort set hvor der i århundrede har ligget gårde. Nogle af gårdene blev tidligt selvejere, medens andre først blev det i 1917 ved lensafløsningen. Fra sidst i 1800-tallet er der gradvist sket bebyggelse langs Søndervej, så Tørringe i dag er sammenhængende med Sdr.BrobyBrobyværk. Landsbyen Allerup kendes tilbage til 1480. I dag ligger 3 af byens gårde tilbage i landsbyen ca. på de oprindelige steder, resten af gårdene er udflyttet til markerne. Fra sidst i 1890´erne til omkring 1910 var landsbyen præget af virksomheden Allerup Plovfabrik. En landsbysmedie der fik vokseværk og blev til en større virksomhed og med nyopførte bygninger. Det meste er væk igen, men den tidligere købmandsforretning er oprindelig opført til Allerup Plovfabrik. Ølsted er nævnt helt tilbage i 1303, og fra 1500tallet kendes herregården Ølstedgård. I dag er kun hovedbygningen fra ca. år 1800 tilbage. Også i Ølsted ligger de fleste gårde stadig i landsbyen. I 1925 blev Ølstedgård udstykket til 15 statshusmandsbrug. I dag er hovedbygningen til Ølstedgård hjemsted for en Rudolf Steiner Skole for handikappede børn. Fysisk struktur Fyns Amt udpegede for ca. 20 år siden Sdr. Broby-Brobyværk som særligt bevaringsværdig, p.g.a. samspillet mellem kultur og natur og blev vurderet til at have stor kulturhistorisk værdi. Museumsdirektør Erland Porsmose udpeger ved udgivelsen af sin nye bog - ”Danske Landsbyer” 2008 landsbyen Sdr. Broby-Brobyværk, som én af fire tilbageværende på Fyn, som en bevaringsværdig landsby. Desuden findes ”Bevarende Lokalplan nr. 11 for Sdr. Broby”. Lokalplanen dækker den ældste del af Sdr. Broby omkring kirken, området omkring Odense Å og den ældste del af Brobyværk. Lokalplanen skal sikre, at det eksisterende landsbymiljø bevares, og der beskrives nogle forholdsregler. Fredninger Brobygård. Hovedbygning, bindingsværkslænger samt lysthus er fredet. Sønder Broby Vandmølle. Den firelængede møllergård er fredet. Odense Å fra Brobyværk til nord for Allerup er fredet, for at sikre en af de sidste strækninger med snoet forløb mod at blive udrettet. Kildeskoven, en lille trægruppe nær Ølsted. 17


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Regional placering Områdets placeringen omtrent midt på Fyn betyder kort afstand til de større byer med deres forskelligartede tilbud indenfor indkøbsmuligheder, kultur, sport med mere. Fra Brobyværk-området er der 16 km til Faaborg, 25 km til Odense, 18 km til Ringe og 9 km til Haarby.

I Brobyværk-området er det således muligt at bosætte sig med fornuftig afstand til arbejdspladserne i f.eks. Odense, ligesom der heller ikke er langt til motorvejsnettet.

Befolkningsprognosen for Faaborg-Midtfyn Kommune viser, at der i kommunen er dobbelt så mange udpendlere som indpendlere, hvilket også gør sig gældende lokalt. Husene i Brobyværk-området koster ca. 12.000 kr./m2. sammenlignet med Odenses m2 pris på 17.500 kr. Dette vil tale til fordel for Sdr. Broby-Brobyværk som et bosætningsområde. Et aktiv for Sdr. Broby-Brobyværk i denne forbindelse er også, at mere end 70% af boligmassen har indlagt fibernetforbindelse. Infrastruktur Der er busforbindelser til Faaborg, Odense, Ringe og Glamsbjerg. Fynbus´rute 960 Faaborg-Odense kører gennem området. På hverdage er der 16 afgange til Faaborg og 19 afgange til Odense. Lørdag-søndage er der knap halvt så mange afgange. Gennem området kører også Fynbus´rute 838 der forbinder Ringe og Glamsbjerg. Ruten har fire ture hver vej og kører kun på skoledage.

18


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Arbejds– og erhvervsliv Sønder Broby Sogn er et landsogn, hvor hovederhvervet selvfølgelig har været landbrug. Omkring 1920 var der i sognet omkring 200 bedrifter fordelt på godt 50 gårde og resten på mindre enheder (husmandsbrug). I dag er der 9 fuldtidslandbrug tilbage og et antal gårde, hvor jorden enten drives af andre landmænd eller som hobbylandbrug med heste, fedekvæg og lign. I 1887 blev der i sognet oprettet et mejeri, Brobyværk Andelsmejeri, beliggende på Skovvej. Mejeriet var i drift indtil 1949.

Tidligere var der i alle landsbyerne, både i Sdr. Broby, Brobyværk, Allerup, Tørringe og Ølsted indtil flere købmænd og næsten alle slags håndværkere. I dag er der kun dagligvareforretninger i Brobyværk, hvor der findes købmandsforretning med alt i dagligvarer, friskbagt brød, slagtervarer, håndkøbsudsalg, tips og lotto, posthus samt køres vareudbringning i et stort område. Derforuden har byen en velassorteret grønt-, frugt- og blomsterforretning. Desuden findes elektriker med forretning, murer, tømrer, VVS, maler, mekaniker, frisør, pengeinstitut, kro, arkitekt, ingeniør, vognmand, bryghus, fodplejer, frimærkehandel og meget mere. Indtil oktober 2007 havde byen også et lægehus, men grundet manglende lokaler er lægerne midlertidigt fraflyttet byen. Der bliver dog arbejdet intens på at finde nye løsninger, så der er håb om, at lægerne vender tilbage til byen indenfor kortere tid. Byens ældste og største arbejdsplads er KEN A/S startet for over 65 år siden. KEN er blandt de absolut førende på det hjemlige marked som på en lang række eksportmarkeder med produktion og salg af desinficerende opvaskemaskiner og bækkenvaskere til hospitals- og sundhedssektoren samt opvaskemaskiner til storkøkkener og fødevareindustrien. I den nordlige del af Sdr. Broby-Brobyværk ligger et erhvervsområde med flere industrivirksomheder indenfor træ- og metalindustrien med handel både med ind- og udland. Erhvervslivet er i øvrigt kendetegnet ved mange håndværksvirksomheder, som har deres virke både lokalt samt i et større opland. De få handlende er meget alsidige, hvilket giver mulighed for at handle lokalt. For Brobyværk-området er det meget væsentligt at fastholde indkøbsmulighederne, og det gøres bedst ved at bruge dem, altså at man handler lokalt.

19


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

De lokale virksomheder og handlende spiller aktivt med i den lokale udvikling. Der bakkes op med økonomisk støtte og praktisk hjælp. Byen store virksomhed KEN, støtter via sin familiefond kulturen på en synlig måde. Flere af de lokale virksomheder har sit virke langt udenfor Brobyværk, hvilket er med til at knytte byen til den store omverden.

Uddannelse Erhvervsaktive 26-64 årige Uddannelsesniveauet for de erhvervsaktive 26-64 årige formodes primært at være kortere/ mellemlange til ingen erhvervsuddannelse. Antallet af akademikere vurderes til at være begrænset. Denne formodning bygger dels på en statistik fra 1999 for hele Broby Kommune, hvor 10,3% af de 26-64 årige havde en videregående (mellemlang eller lang) udd, 41,2 % var uden erhvervsudd. kun grundskoleudd, dels på et relativt højt antal af landbrugs-, håndværks- og servicevirksomheder som er i Brobyværkområdet. For hele Broby Kommune havde 41 personer pr. 100 indbygger pr. 1.januar 1998 arbejdssted i Broby Kommune, 68% udpendlere (antal personer med arb.sted i anden kommune og bopæl i kommunen i % af antal arb.pladser i kommunen jan 1998), og 40% indpendlere beregnet på samme måde.

Indkomster Bruttoindkomst pr. erhvervsaktiv var i 1997 for hele Broby Kommune 236.000 kr, for Fyns Amt 235.000 kr. Så indkomstforholdene må betragtes at være i middel. I dag må det vurderes at være nogenlunde tilsvarende til trods for udviklingen. I andre områder er uddannelsesniveauet højnet - og dermed også indkomst niveauet, det formodes ikke at være sket i samme grad i Brobyværk. Til gengæld er antallet af arbejdsløse faldet også for de ufaglærte, hvorfor gennemsnitsindkomstniveauet på den måde er stigende. Derfor antaget indkomstniveauet i Brobyværk fortsat at være middel - status quo.

Globaliseringen Globaliseringen er en del af den udvikling, der kommer til udefra. Det lokale erhvervsliv oplever i disse år, at markedet bliver større. En del af globaliseringen er tillige arbejdskraftens evne og vilje til at bevæge sig. Der kommer mange impulser tilbage til byen i kraft af de mange udpendlere. Erhvervslivets udviklingsmuligheder herunder mulighederne for etablering af hjemmearbejdspladser skal også af hensyn til globaliseringen styrkes betragteligt.

20


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Befolkning I det flg. benyttes ”Befolkningsprognose 2007-2020 - Faaborg-Midtfyn Kommune” som kildemateriale. Befolkningsprognosen er sammenfattet i fig. A-G. I Brobyværk-området er der i 2007 i alt 1432 personer. Dette tal forventes i perioden 2008-2021 at falde til 1301, d.v.s. et samlet fald på 131 pers. = 9%. Dette til trods for, at den foregående 5 årige periode har haft en stigende tendens. For Faaborg-Midtfyns Kommune, forventes en samlet stigning på 3% i prognoseperioden. For den gamle Broby Kommune, forventes et samlet fald på 3% i prognoseperioden. (Jvf. fig. A-B) D.v.s. befolkningsudviklingen i Brobyværk-området forventes mindre end gennemsnitstallene for hhv. Broby-området og hele Faaborg-Midtfyn Kommune.

Figur A INDEX

Historik

Prognose

Område 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016

2018 2020 2021

Nr. Broby

98

99

99

99

100

100

101

103

104

105

106

107

108

108

109

Allested-Vejle

96

98

98

98

97

100

101

101

101

101

100

100

99

98

97

Sdr. Broby Sogn.

99

97

97

99

100

100

99

99

98

96

95

94

92

91

91

V. Hæsinge-SH Lyndelse

99

99

99

102

99

100

100

99

98

96

94

91

89

87

86

Broby i alt

98

98

98

99

99

100

100

101

101

100

100

99

98

98

97

Kommunen i alt

98

99

99

99

99

100

101

101

102

102

102

102

102

103

103

Figur B Befolkningsudvikling i nærområder/kommunen - INDEXTAL

105 100 95 90 85

20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21

Index 100 = 2007

110

Årstal; 2007 = 100 Nr. Broby Sdr. Broby Sogn. Broby i alt

Allested-Vejle V. Hæsinge-SH Lyndelse Kommunen i alt 21


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Aldersfordeling:

Figur C Sdr. Broby Sogn, faktiske tal. Alder 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016 2018 2020

2021

0-2

46

42

44

44

46

51

49

48

39

38

37

35

34

33

33

3-5

54

55

53

48

44

47

46

48

57

54

44

42

41

39

39

6-16

199

200

189

202

207

199

203

194

191

186

190

179

183

179

177

17-25

118

113

102

107

106

111

106

116

117

108

109

112

100

99

95

26-42

283

290

289

280

297

300

293

280

270

267

253

239

230

218

218

43-59

341

331

330

356

344

330

322

330

336

345

333

329

335

342

335

60-64

90

83

78

78

85

94

111

109

107

99

103

108

99

82

87

65-79

180

167

191

195

189

192

188

187

192

197

208

210

220

231

234

80-99

106

106

110

113

115

108

103

100

92

88

87

85

80

83

83

0-99 i alt 1.417 1.387 1.386 1.423 1.433 1.432 1.421 1.412 1.401 1.382 1.364 1.339 1.322 1.306

1.301

Figur D

Befolkningsprognose, Sdr. Broby Sogn, faktiske tal, aldersopdelt. 400 0-2 3-5 6-16 17-25 26-42 43-59 60-64 65-79 80-99

300 250 200 150 100 50

Årstal

22

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0 2002

Antal indbyggere

350


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Børn / unge Aldersgruppen 0-2 årige falder fra 51 til 33 i perioden 2007-2021; et fald på 18 pers. = 35%. Før denne periode har aldersgruppen haft en stigning på 10% i perioden 2002-2007. Gruppen udgør 3% af det samlede indbyggertal i hele prognoseperioden. Aldersgruppen 3-5 årige falder i prognoseperioden fra 46 til 39 personer; et fald på 7 pers. =17%. Ved start og slut udgør gruppen 3% af det samlede indbyggertal. Aldersgruppen 6-16 årige falder i prognoseperioden fra 199 til 177 personer; et fald på 22 pers. = 11%. Gruppen udgør i hele perioden 14% af det samlede indbyggertal. Gruppen børn/unge i alt; 0-16 årige falder samlet fra 297 til 248 pers; et fald på 48 pers. = 16%. Faldene i børn/unge gruppen er en direkte afspejling af faldet i erhvervsaktive 26-42 årige, da børn/unge er bosiddende hos denne gruppe.

De erhvervsaktive Aldersgruppen 17-25 årige falder i prognoseperioden fra 111 til 95 personer; et fald på 6 pers. = 14%. Gruppen udgør i perioden 7-8% af det samlede indbyggertal. Aldersgruppen 26-42 årige falder i prognoseperioden fra 300 til 218 personer; et fald på 82 pers = 27%! I perioden 2002-2007 er denne gruppe stigende fra 283-300 personer. I 2007 udgør gruppen 21% af det samlede indbyggertal, medens den i prognoseperioden falder til 17%. Aldersgruppen 43-59 årige stiger i prognoseperioden fra 330 til 335 personer; en stigning på 5 pers. = 2%. Gruppen udgør i 2007 23% af det samlede indbyggertal og stiger i prognoseperioden til 26% Aldersgruppen 60-64 årige falder i perioden fra 94 til 87 personer; et fald på 7 pers. = 7%. Gruppen udgør i 2007 8% af det samlede indbyggertal og falder i prognoseperioden til 7%. Gruppen erhvervsaktive i alt; 17-64 årige falder samlet fra 835 til 735 personer; et fald på 100 pers. = 12%.

De ældre Aldergruppen 65-79 årige stiger i perioden fra 192 til 234 personer; en stigning på 42 pers = 22%. Gruppen udgør i 2007 13% af det samlede indbyggertal og stiger i perioden til 18%. Aldersgruppen 80-99 årige falder i perioden fra 108 til 83 personer; et fald på 25 pers = 23%. Gruppen udgør i 2007 13% af det samlede indbyggertal og falder i perioden til 6%. Gruppen de ældre i alt; 65-99 årige stiger samlet i perioden fra 300 til 317 personer; en stigning på 17 pers. = 6%.

23


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Figur E Sdr. Broby sogn, befolkningsprognose aldersopdelt, Index 100 = 2007 Alder

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 0-2

90

82

86

86

90

100

96

94

76

75

73

69

67

65

65

3-5

115

117

113

102

94

100

98

102

121

115

94

89

87

83

83

6-16

100

101

95

102

104

100

102

97

96

93

95

90

92

90

89

17-25

106

102

92

96

95

100

95

105

105

97

98

101

90

89

86

26-42

94

97

96

93

99

100

98

93

90

89

84

80

77

73

73

43-59

103

100

100

108

104

100

98

100

102

105

101

100

102

104

102

60-64

96

88

83

83

90

100

118

116

114

105

110

115

105

87

93

65-79

94

87

99

102

98

100

98

97

100

103

108

109

115

120

122

80-99

98

98

102

105

106

100

95

93

85

81

81

79

74

77

77

0-99 i alt

99

97

97

99

100

100

99

99

98

97

95

94

92

91

91

Figur F Sdr. Broby Sogn; befolkningsprognose aldersopdelt med procentvis fordeling på aldersgrupper Alder 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2021 0-2

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3-5

4

4

4

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3 3

6-16

14

14

14

14

14

14

14

14

14

13

14

13

14

14

14

17-25

8

8

7

8

7

8

7

8

8

8

8

8

8

8

7

26-42

20

21

21

20

21

21

21

20

19

19

19

18

17

17

17

43-59

24

24

24

25

24

23

23

23

24

25

24

25

25

26

26

60-64

6

6

6

5

6

7

8

8

8

7

8

8

7

6

7

65-79

13

12

14

14

13

13

13

13

14

14

15

16

17

18

18

80-99

7

8

8

8

8

8

7

7

7

6

6

6

6

6

6

0-99 i alt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Figur G Befolkningsprognose, Sdr. Broby sogn, Index 100 = 2007

140 0-2 3-5 6-16 17-25 26-42 43-59 60-64 65-79 80-99

Index

120 100 80 60

Årstal

24


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Som udviklingen er lige nu i lokalområdet, er der de seneste år blevet bygget en del seniorboliger i området (Stålbjergvej og Wibyevænget). Disse boliger lejes af ældre i området, som sælger deres nuværende boliger til unge familier / børnefamilier. Ligeledes er der udstykket og byggemodnet grunde i udkanten af byen mod Vester Hæsinge, således der i dag er 20-25 byggegrunde til parcelhuse til salg. Samlet ses således i øjeblikket en tilflytning af børnefamilier til området, bl. a. fra Odense og Sjælland. Prognosen fra Faaborg-Midtfyn kommune angiver 2 nye boliger pr. år de næste 15 år; i alt 30 nye boliger. Udbuddet svarer i øjeblikket til efterspørgslen, men er på sigt en begrænsende faktor for udviklingen i befolkningstallet. Byen omkranses dog af ubebyggede arealer, hvorfor der er mulighed for byggemodning af flere grunde, når behovet opstår. Mange unge, som har taget uddannelse i andre byer, ”vender hjem” og bosætter sig hér, når de stifter familie. I området ses mange ”hele” familier / flere generationer. For den ældre generation, som ovenfor nævnt udgør en stor del af indbyggerne, gør sig gældende, at mange pensionister i området tiltrækker flere pensionister. Efter egne udsagn er der rigtig gode forhold for pensionisttilværelsen; mange aktiviteter, foredrag, motion, madklub, datastue, gode boliger og indkøbsmuligheder. I prognosematerialet forudses en fraflytning af børnefamilier; men hvorfor det? Forholdsvis lave boligpriser, børnepasning og skole i nærområdet, god infrastruktur, gode fritidsfaciliteter og naturområder skulle jo netop være parametre, der kan såvel fastholde som tiltrække flere børnefamilier. Hvis nogle af disse parametre m.fl. bliver udviklet og styrket, kan området meget let komme til at vækste i stedet for at gå tilbage, som befolkningsprognosen forudser.

2021

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

1997

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1921

1911

1901

1880

1860

1850

1840

1801

7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1769

Antal indbyggere

Befolkningsudvikling i historisk perspektiv; 1769 - 2021

Årstal Sdr. Broby Sogn.

V. Hæsinge-SH Lyndelse

Alllested-Vejle

25

Nr. Broby

Broby i alt


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Set i et historisk perspektiv, med folketællinger tilbage fra 1769, har Brobyværk-området haft en jævn befolkningstilvækst gennem de sidste 250 år. Først ved kommunesammenlægningen ses en tilbagegang over en længere periode. Men; det er jo svært at spå om fremtiden.

Skoleforhold Børn og unge Den nuværende skole er bygget i 1955 til afløsning for den gamle hovedskole, der lå ved Sdr. Broby Kirke. Skolen er om- og tilbygget flere gange og i 1976 fik skolen navnet Pontoppidanskolen. Pontoppidan kommer af det latinske ord for Broby (pont = bro, oppidan = by). Pontoppidanskolen udgør fra 1. aug. 2004 en del af Sydskolerne. Sydskolerne består af en afdeling med elever fra 0.-6. klasse på Vester Hæsinge Skole, samt en afdeling med elever fra 7.-10. klasse, beliggende på Pontoppidanskolen i Brobyværk. Der er omkring 220 elever på Pontoppidanskolen. I lokalsamfundet er der således i dag mulighed for at tage 9. og 10. kl. afgangseksamen. Herefter går langt de fleste i gang med en uddannelse. Gymnasiale uddannelser påbegyndes af ca. 16% af en 9. kl. årgang og af ca. 54% af en 10. kl. årgang. De gymnasiale uddannelser kan tages i Faaborg, Glamsbjerg og Ringe (Gymnasium og VUC), mens tekniske og handelsgymnasierne er i Odense, Assens og Svendborg. Social- og sundhedsuddannelser påbegyndes af 2% af en 9. kl. årgang og af ca. 3% af en 10. kl. årgang. Disse uddannelser findes i Faaborg, Odense m.fl. M.h.t. praktikpladser er der et plejehjem samt en børnehave i lokalområdet. Erhvervsuddannelser påbegyndes af ca. 9% af en 9. kl. årgang og ca. 42% af en 10. kl. årgang. Skoleopholdene foregår primært i Odense eller Svendborg; andre steder kan dog være på tale afhængig af fagområde. Der er gode muligheder for lærepladser indenfor håndværks- og servicefagene i lokalområdet samt indenfor kommunens grænser. 10. kl. vælges af ca. 68% af en 9. kl. årgang (Ovenstående tal er baseret på 9.-10. kl. afgangshold fra Pontoppidanskolen, juni 2007).

Uddannelsestilbuddene kunne videreudvikles, f.eks. i form af et netværk mellem det lokale erhvervsliv, hvor også UU-vejlederen på Pontoppidanskolen kunne være samarbejdspartner. Herved kunne der skabes endnu flere kontakter til uddannelsesinstitutionerne med mulighed for flere og bredere uddannelsespladser.

Efteruddannelse M.h.t. efteruddannelse foregår dette primært i Odense; dog også på VUC Faaborg. Lokalt kan tilbydes kurser gennem LOF. Der er i dag danskhold for ordblinde, mens øvrige kursustilbud er af mere hobbybetonet art. Herudover er der Broby Folkeuniversitet, som er en afdeling af Folkeuniversitetet.

26


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Områdets værdier Området er kendt for

• Det særdeles flotte samspil mellem natur og kultur. • Brobyværk Kro – Klassisk dansk kromad (tildelt fire stjerner) og tillige fine overnatningsmuligheder.

• Sdr. Broby Kirke - middelalderkirke med ny altertavle af kunstneren Sonia Brandes.

• Midtfyns Bryghus – det lokale bryghus fremstiller øl af høj kvalitet.

• Pedaltramp Sydfyn – to store årlige motionscykelløb • Og det lidt specielle: At Julemanden bor i Brobyværk er også kendt af mange. I sommerperioden ses næsten dagligt turistbusser i området. Bl.a. den flotte idyl tiltrækker mange turister hvert år.

Områdets samlingssteder Sønder Broby Kirke er sognet ældste bygning og rammen for det kirkelige liv. Sønder Broby Pæstegårds konfirmandstue, hvor sognet unge får undervisning inden konfirmationen, og hvor der holdes kulturelle møder af meget forskellig art. På Pontoppidanskolen foregår rigtig mange aktiviteter fra møder i foreninger, ældresammenkomster, aftenundervisning, ungdomsskoleundervisning, ungdomsklub, musikskole, lokalarkiv og idræt m.m. Brobyværkhallen har de fleste sportslige aktiviteter samt tilknyttet et motionscenter, og i cafeteriet holdes møder og sammenkomster i mange sammenhænge. Brobyværk Kro danner også ramme for mange aktiviteter. Utallige er de møder i foreninger, selskaber og lign., ikke alene for Sdr. Broby Sogn men også for et større område, der her afholdes. Der holdes konferencer og kursusdage. Det er her livets fester fra barnedåb til begravelseskaffen foregår. Her turisterne spiser og måske overnatter, og her handelsrejsende og andre godtfolk falder ind. På Brobygård findes selskabslokaler til private sammenkomster i historiske rammer.

27


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Foreningsliv Sognet har mange aktive foreninger, der hver især er opbygget efter en traditionel foreningsstruktur med bestyrelse og generelforsamling. Der er en mangfoldighed af tilbud til beboere i alle aldre. Brobyværk Idrætsforening tilbyder idrætslige aktiviteter og foreningen består for tiden af følgende afdelinger: badminton, fodbold, gymnastik, motionscenter og madklub. Badminton spilles i Brobyværkhallen. Fodboldafdelingen er sammensluttet med V. Hæsinge Idrætsforening og Nr. Broby Boldklub til FCBroby, med aktiviteter i Brobyværk, V. Hæsinge og Nr. Broby. Gymnastik foregår på Pontoppidanskolen for alle aldre. Motionscenteret ligger i forbindelse med Brobyværkhallen og har daglig åbent. Nyt center åbner forår 2009, ca. 250 m2. Multiboldbane med kunstgræs anlægges efterår 2008. BIF´en – Brobyværk Idrætsforenings Madklub med én månedlig fællesspisning for hele området. Maden tillaves af lokale borgere. Efterfølgende lokal underholdning, foredrag, informationsaften m.v. Til disse fællesspisninger deltager 100-130 personer pr. gang. Brobyværk Støtteforening er idrætsforeningens økonomiske sikkerhedsnet. Midler tilvejebringes ved forskellige arrangementer. Tyrolerfest Støtteforeningen arrangerer Tyrolerfesten, som er områdets byfest. Festen arrangeres af støtteforeningen med hjælp og støtte fra en del af byens andre foreninger. Evt. overskud fordels ud til de andre foreninger. Tyrolerfesten, som er Brobyværk-områdets byfest, har rødder tilbage til 1965. Navnet stammer fra det lotteri, man solgte i og udenfor byen; lodsedler hvor hovedpræmien var en rejse for 2 til Tyrol. Tyrolerfesten har haft forskelligt omfang og udformning Halballer Støtteforeningen arrangerer også halbal én gang om måneden i Brobyværkhallen. Flag-alléer Støtteforeningen sørger for vedligeholdelse og lokale kræfter sørger for opsætning af festlig Flag-Allé ved særlige begivenheder; f.eks. konfirmation, Tyrolerfest, cykelløb i Pedaltramp og hobbymesse. Brobyværkhallen Brobyværkhallen er en selvejende institution. Brobyværkhallen afholder hvert år i november hobbymesse.

28


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Håndbold Håndbold spilles i Brobyværkhallen under V. Hæsinge Idrætsforening. Pedaltramp Sydfyn Cykelklubben Pedaltramp Sydfyn er et aktiv for området, med tilbud til både mandlige og kvindelige cykelryttere med motionstræning flere gange om ugen. Klubben arrangerer to store årlige motionscykelløb, hvor der samles 500-1.000 ryttere fra hele landet. Brobyværk Tennisklub Brobyværk Tennisklub har to baner beliggende på Skovvej. Der arbejdes på opførelse af tennishal i tilknytning til Brobyværkhallen. Sdr. Broby Skytteforening Sdr. Broby Skytteforening har skydning i kælderen under Brobyværkhallen og på Brobyværk Skydebane i Tørringe. Brobyværk Jagtforening Brobyværk Jagtforening har forskellige arrangementer på Brobyværk Skydebane i Tørringe.

Brobyværk Handels- og Håndværkerforening Erhvervslivet er samlet i Brobyværk Handels- og Håndværkerforening, som tillige er organiseret i Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd. Handels- og Håndværkerforeningen arrangerer bl.a. lokale torvedage og har stået for juleudsmykningen i byen hvert år. Handels- og Håndværkerforeningen afholder hvert år i december børnenes juletræsfest, hvor der startes i Sdr. Broby Kirke med børnegudstjeneste og efterfølgende juletræ på Brobyværk Kro. Handels- og Håndværkerforeningen ejer vandcyklerne, som hver sommer sættes i Odense Å ved Brobyværk Kro. Vandcyklerne har form som ænder og kan lejes ved henvendelse på Brobyværk Kro. Det er en helt unik oplevelse med en cykeltur på Odense Å. Handels- og Håndværkerforeningen kører også kampagnen ”Befri os for hundelorte”, som opfordrer hundeejerne til at holde rent. Der er ophængt poser og opstillet affaldspande til formålet. Det har haft en gavnlig effekt, og foreningen sørger også for at spandene bliver tømt. Pasning af borgerhaven og byens bænke udføres også af foreningen. Sønder Broby Menighedsråd Sdr. Broby Menighedsråd er aktive med at lave forskellige arrangementer som foredragsaftener, musikgudstjenester, ældre udflugt m.m. Menighedsrådet udgiver fire gange om året sognebladet ”Sognet Sønder Broby”, der husstandsomdeles i hele sognet.

29


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

OK- Brobyværk Sdr. Broby Pensionistforening Der er aktive pensionistforeninger i området, som bruger hallen og skolen til hyggelige sammenkomster, foredrag og andre arrangementer. Der spilles kort og petanque, og der er ældreidræt. Der arrangeres udflugter og mange andre ting. De ældre trives i området og har mulighed for at bo i overskuelige boformer fra ældrebolig, andelsbolig, boligforening og plejecenter. Sønder Broby Lokalhistoriske Arkiv er beliggende på Pontoppidanskolen. Arkivet drives af frivillige ildsjæle og indsamler og bevarer materialer, som fortæller sognets historie. Det er bl.a. billeder, dokumenter, avisudklip, kopier af kirkebøger og folketællinger og meget, meget mere. Alle er velkommen på arkivet, der er to faste åbningstider om måneden, men der kan nemt aftales anden besøgstid. På arkivet kan købes bøger, årsskrifter og film, der fortæller om sognets historie. Brobyværk Antenneforening dækker den nyeste del af Brobyværk med de sædvanlige programmer, primært dansksprogede.

KFUM-spejderne Broby Gruppe har deres egen hytte på Ølstedvej mellem Sdr. Broby og Ølsted.

Andre aktiviteter Koncerter i Sønder Broby Kirke Menighedsrådet er arrangør af flere koncerter i løbet af året. Både selvstændige koncerter med musikere fra lokalsamfundet eller udefra samt fra musikskolen, men også med musikalske indslag ved de almindelige gudstjenester. Skt. Hans Fest Skt. Hans bål er som regel arrangeret på engen ved Odense Å. 10. klasses arrangementer 10. klasse på Pontoppidanskolen afholder flg. tilbagevendende arrangementer:Julemarked d. 1. mandag i december, m. bl.a. loppemarked, div. salgsboder og underholdning. Stand-up show m/ etablerede kunstnere

Politisk engagement I kommunal sammenhæng er området repræsenteret af et kommunalbestyrelsesmedlem bosiddende i Allerup.

30


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Kommunale institutioner Pasningstilbud for førskolebørnene sker i lokalområdet. De 0-3 årige tilbydes pasning i form af dagpleje. I Brobyværk-området har vi for tiden ca. 10 dagplejemødre. Børnehaven Skovtrolden på Skovvej er normeret til omkring 40 børn. Børnehaven blev taget i brug 1. november 1993. Når barnet starter i 0. kl i V. Hæsinge sker pasning efter skoletid ligeledes i SFO på V. Hæsinge skole. Pontoppidanskolen er hjemsted for mange af områdets aktiviteter: Faaborg-Midtfyn Musikskole har samspil og undervisning på Pontoppidanskolen ligesom Faaborg-Midtfyn ungdomsskole har undervisning på skolen. På skolen holder også Broby Ungdomsklub ”Den Blå Vogn” til. Klubben har åbent 2 aftener om ugen. Desuden bliver skolen brugt af L.O.F., Dagplejen, Foreningen Norden, gymnastikforeningen, Familiehuset, Optimisterne, Folkeuniversitetet, Lokalhistorisk Arkiv, Vends Herreds husholdningskreds, O.K.klubben, Jagthornsblæserne, Dansk Kennelklub m.fl. Faaborg-Midtfyn Kommunale Tandpleje, Broby-afdeling på Pontoppidanvej 7 i Brobyværk. Børnetandplejeklinikken blev oprettet i 1978. Plejehjemmet Åløkkeparken er bygget i 1971 med mange senere om- og tilbygninger. En gennemgribende ændring skete med opførelsen af tre nye boligblokke, som hver indeholder 16 lejligheder på 43 m2, i perioden 2004-2006. Klokkebo er et bofællesskab for 7 psykisk udviklingshæmmede pt. i alderen 43 – 61 år. Klokkebo er opført af Kristiansdal Boligforening i 2001. Genbrugsplads og vejvæsen findes på Rønnevej.

Andre institutioner I Ølsted en Rudolf Steiner Skole, døgninstitution for handikappede børn. Ældreboliger tilhørende Kristiansdal Boligforening. Ældreboliger tilhørende Broby Pensionist-Boligforening Brobyværk Vandværk Politi

31


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Fremtidige projekter Lokale udviklingstiltag Befolkningsprognosen, der er udarbejdet for hele Faaborg-Midtfyn kommune, spår tilbagegang på alle de delområder, der er udarbejdet prognose for. For at hindre tilbagegang skal der arbejdes målrettet på synliggørelse af de mange gode sider i området. Den røde tråd i det fremtidige udviklingsarbejde er ønsket om et fortsat attraktivt sted at bo med udviklingsmuligheder for erhvervslivet herunder mulighed for hjemmearbejdspladser og en aktiv fritid. Det skal være synligt for alle beboere, nuværende såvel som nye, at der er et alsidigt udbud af kommunale faciliteter og tilbud til hele familier. Som supplement til børnehave, skole, musikskole, plejecenter, børnetandpleje mm. ønskes lægehuset tilbage til byen. Planerne om et moderne kulturhus i forbindelse med idrætshallen vil være et fyrtårn for området. Det er en målsætning, at fastholde alle de gode ting— også det lokale erhvervsliv og forretningerne — som alle forventes at støtte op om.

Nyere tiltag Brobyværkhallen Brobyværkhallen blev opført i 1979-80. Hér blev der samlet penge ind lokalt, ligesom KEN-fonden støttede med et større beløb. Herudover støtte fra Broby Kommune. Meget af arbejdet blev gjort af frivillig arbejdkraft. Brobyværkhallen har planer om en større udvidelse; bl.a. med indendørs tennisbaner og større motionsrum. Herudover er der et akut behov for at finde plads til vore 2 læger. De er p.t. bosiddende i Hillerslev, men har kun lejemål til januar 2009. Det er ønsket, at der i forbindelse med udvidelsen i hallen etableres lægepraksis, hvor der også er plads til andre behandlere; f.eks. diætister og fysioterapeuter. Sidstnævnte kunne inddrage motionscenteret i behandlingen af patienter

32


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Stigruppen Der har gennem de seneste 5-10 år eksisteret en stigruppe i området, som i dag er lagt ind under Lokalrådet som en arbejdsgruppe. Stigruppen har etableret Åstien, som ligger tæt på beboelse, en tinglyst etableret sti med bl.a. Engbroen; Præsteskovstien, også tinglyst sti, samt etablerede stier gennem Tørringe Have, Broby Skov, Onse Bakke og Tveds Have. Der er fra Stigruppen sendt høringssvar til Faaborg-Midtfyn Kommune i dec-07, vedr. allerede eksisterende stier samt ønsker om udbygning af stinettet. Bl.a. til at skabe sammenhæng mellem eksisterende stier men også forbindelse til de omkringliggende lokalområder.

Infrastruktur Beboere uden bil er afhængig af offentlig transport til og fra Brobyværk-området. Følgende områder er særligt berørt af transport uden bil: Indskolingen og ældre elever t. o. m. 6. klasse går i skole i V. Hæsinge. Pontoppidanskolen rummer eleverne fra 7. klasse t.o.m 10. klasse fra Nr. Broby, Allested-Vejle, Brobyværk og V. Hæsinge. Brobyværk er en del af sammenslutningen FC. Broby, hvor der dyrkes idræt i V. Hæsinge, Nr. Broby og Brobyværk. Fåborg-Midtfyn musikskole har områdekontor på Pontoppidanskolen i Brobyværk. Samspil og undervisning for området foregår fortrinsvis her. Musikskolen trækker elever fra Nr. Broby, AllestedVejle, Brobyværk og V. Hæsinge. Faaborg-Midtfyns kommunale Ungdomsskole hvorunder også hører Broby Ungdomsklub ”Den Blå Vogn”, holder til på Pontoppidanskolen. Spejderne ”Broby Gruppe”, har spejderhytte på Ølstedvej ved Sdr. Broby. Områdets bibliotek er placeret i Nr. Broby. Der er ingen cykelstier i området, og da der er mange snoede og farlige veje, er det et stort ønske fra beboerne om cykelstier. Omegnsbyerne, der skal til Brobyværk, har samme behov / ønske som Brobyværk. Oversigt over stier se side 34-35.

33


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Oversigt over nuværende stier og forslag til nye Nr

Stikategori

Evt. stitype

1.

Åstien. Benyttes af mange. Ligger tæt på boligkvarter. Ønske om videreførelse af sti.

Etableret sti og gangbro. Stien er tinglyst.

2.

Bemærkninger

Det er et stort ønske, at Åstien efter genslyngning af Odense Å, bliver videreført, så man kan gå fra Brobyværk til Nr. Broby. Stien ville kunne anvendes til skolecykelsti fra Nr. Broby til Sydskolerne. Det er et stort ønske, at der etableres forbindelse fra Dyrehøjvej over engen til Åstien, så der bliver let og naturskøn adgang fra centrum og Kroen.

3.

Ønske om forbindelsessti.

4.

Ønske om videreførelse af Åstien mod vest.

5.

Præsteskovsstien Etableret sti fra Leddet til markeret sti i Tørringe Have

Skovvej, skovsti og etableret sti.

Stien er tinglyst.

6.

Etableret sti gennem Tørringe Have og Broby Skov.

Skovvej, skovsti og trampesti.

Der er indgået mundtlig aftale med Baron Schaffalitzky de Muchadell og Jørgen Larsen. Dele af ruten, som ikke er skovvej, er markeret.

7.

Ønske om sti langs Odense Å fra Brobyværk mod syd.

8.

Etableret sti i Onse Bakke og Tveds Have. Ønske om etablering af sti fra Tørringe til Tørringe Have.

9.

Det er et ønske, at der etableres sti fra gangbroen ved Åstien mod vest til Allerupvej, hvorfra der er forbindelse til Husmandsgyden og dermed til Tørringe Have og Broby Skov

Der ønskes en sti fra Brobyværk Kro langs åen mod syd. Ved Onse Bakke ønskes gangbro til eksisterende sti.

En sådan sti vil passe godt ind i det øvrige stiforløb, så man kan gå rundt uden at gå på den trafikerede vej mellem Tørringe og Brobyværk.

34


BROBYVÆRK LOKALRÅD

ANALYSEDEL

Skitse over nuværende stier og forslag til nye i Sdr. Broby - Brobyværk.

Numrene refererer til skemaet på forrige side.

35


Udviklingsplanen for Brobyværk er udarbejdet af Brobyværk Lokalråd 2007-2008, med vejledning fra Hanne Tanvig, seniorrådgiver, Skov & Landskab, Københavns Universitet.

Udviklingsplan Brobyvrk 6.8.20081  

Udviklingsplan 2008 Den Levende Fynske Landsby • Indledning • Arbejdsprojektbeskrivelse • Regional placering • Områdets værdier • Befolkning...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you