Page 1

TRIPT'EASE .NL Antwerp goes dutch

Einde van het gedoogbeleid?

de walletjes op de catwalk

je fiets, je vriend

F ixe d Gear Bi kes

J o ke Van Lee uw e n

“ Ik

voel me echt thuis in Antwerpen.”

991198 9

R ed Lig ht Fas h i o n

MAANDBLAD-BELGIË €2,10- DECEMBER 2010

Doss ier Dr ugs


Kaat praat

I k ze g N ed erla n d en jij zegt .. ‘Weed sco re n! S h o ppe n ! Ka a s ! Tul pen! G ier ig! K l ompen! Ma rco B o rs a to! ’ A c h , g el u k k ig h eb je on s om je te re d d e n u i t d e k la u wen va n al die c l ic h és. D eze ma a nd v ro e g en w i j on s a f wat h et groot ste ve rschil i s tu s s en B elg i ë en Neder l an d. We toet ste n d e cl i ch é s a a n d e wer k el ijk h eid en ser veren d ie j o u o p e e n d i en b la a d je. D aar n aast on t moet te n we Jo ke Va n Leeu wen ( een jeugdh el din !) , st ud e nte n di e n a a r of j u i s t weg u it Neder l an d t ro kke n, e e n coffees h op m edewer k er , een fixed g e a r wi n ke l e i g en a a r( h ou die fixed gear t ro uwe ns i n de g a ten ; d a t is dé nieuwe h y pe) e n we v ro e g en a l d i e m e n sen de oren van h et ho ofd . Ni e u ws g i eri g h ei d al s jour nal ist iek e reflex, dat z i t i n on z e re dac t ie wel goed. Na e nke le we ke n h a rd werk en , k oppel den we h et nuttig e aan het a a n g en a me en t rok k en een wee ke nd j e n aar A m s terd a m. De mooie h isto rische ho ofdsta d h eeft zijn bijn aam, Hol l an ds Ve netië n i et g es tol en . N aast de prac h t ige gra chte n we rd e n we h a a s t over h oop gereden do o r d e fi ets e n d e A m s terdammers. Het was er g uur we e r m a a r w i j kek en on ze ogen u it o p d e wal l etjes , p roefd en van l okal e (vreemd og e nd e ) le kke r ni j en , z oc h te n naar kaasboer in n et j e s e n tu l p e n ( n i et ec h t een suc c es in h ar t je winte r) e n ve e l m eer. O f de Hol l an dse weed ons ko n be ko re n en h oeveel uren we gew ink el d he b b e n v i n d je n i et i n ons magazine, de in tere ssa nte wete n s wa a rd i g h ed en gel uk k ig wél . Veel p lezie r! G e n i et even veel van h et l ezen al s w ij g e note n van h et i n el ka a r stek en van on s eigen boe kske .

Kaat

14

12

10

20

Inhoud 5 Tr ip t ’ easer 6 D e student 8 Lifesty l e S tr eetsty l e Fix ies 1 2 Mode 1 4 C ur io us C har l es 1 6 J ente test het u it 1 7 C ul tur e cl ub Fil m TV Muziek Bo ek 21 Page canno t be found

3


Twitt’ease

l

Het Wilhelmus is het oudste volkslied ter wereld ontstaan in de 16e eeuw Jonge vlotte vrouw 33 jr kunstzinnig muzikaal met literaire belangstelling zoekt vrienschapplijk contact m intellectueel omstr 40 j links georienteerd m veel gevoel v humor Dat is de contactadvertentie waarmee kinderboekenschrijfster Annie MG Schmidt haar levensgezel Dick Van Duijn leerde kennen ze had zichzelf hier wel drie jaar jonger gemaakt De naam Holland stamt af van Holtland of Houtland De gemiddelde Nederlander eet 2 kg drop per jaar Daarnaast is Nederland ook de grootste Europese producent van drop Door de houten zool van een klomp voelt de drager geen oneffenheden Vandaar de uitdrukking iets voelen aan zijn klompen wanneer iets overduidelijk is De Nederlandse koninklijke familie heeft een eigen kanaal op YouTube De uitzending van de begrafenis van volkszager Andre Hazes in 2004 trok meer dan 5 miljoen tv kijkers De oranjegekte bijvoorbeeld tijdens het WK is goed voor de Nederlandse economie Nederlanders geven gemiddeld 60 euro uit aan oranje petjes toeters en slingers Van alle verplaatsingen maken Nederlanders er zo een 26 per f iets Het wereldrecord kroketten eten staat op naam van Jaap ter Naam in 1998 at hij in een uur tijd 68 kroketten Tekst & fotografie: Kaat Meys

4


Tript’easer Een voorproefje van wat Nederland te bieden heeft B e gi n n en d oe je bij h et b e g in. Zi e h i e r , N ed erlan d in een note nd o p . Ne d e r l a n d om va t meer dan we den k en . Als j e het wa t verd er w i l zoek en , kan je ook op Arub a , S i n t-M a a rten en Curaç ao terec h t voor een trip j e Ne d e r l a n d . D ez e Caraïbisc h e eil an den ma ke n s ta a tku n d i g d eel uit van h et Konin k r i j k d e r Ne d e r l a n d en . B oeg beel d van h et Nederla nd se ko n i n kri j k i s d e k onin gin , Hare M ajesteit Be a trix. B e l g i ë en N ed erla nd vor mden vroeger sam e n het Ve re n i g d Kon i n k ri j k der Neder l an den . D oor o nze B e l g i s c h e revol u t i e viel dat k onin k r ijk uit el ka a r e n we rd e n we t wee ve rsc h il l ende l anden. M ome nte e l te l t Ned erla n d z o’n zest ien mil joen in wo ne rs. . S o m m ig en z u ll en zic h h et beel d wel voor o g e n ku n n e n h a len : d e o ranje meu te die zic h te g o e d do et a a n b i er en sc h l ager mu ziek . Kon inginne d a g ( 3 0 ap ri l) en B ev ri jdingsdag (5 mei) zijn d e twe e offi ci ë l e n a t i on a le feestdagen . O p Bevr ijding sd a g v i e re n on z e n oorder bu ren h et einde va n d e Twe e d e Werel d oor l og. E l k e provinc ie organise e rt dan e e n z og en a a md Bevr ijdingsfest ival . Als j e wi l p roeven va n d e Neder l an dse feestcultuur, i s d i t z ek er een aanrader . Nog h eft iger is d e ja ar l i jk s e Kon i n g innedag, voorafgegaan d o o r Ko n g i n g i n n en a c h t . O ffic ieel is dit een vie ring van h et N ed erl a n dse k onin gsh uis, maa r d e m e e s te N ed erla n ders zien h et al s een vrij e dag om een g igant isc h feest te bouwe n. Tra d i ti on eel i s d eze dag ook de dag va n het zo ge n a a m d e k oe k h appen . Conc reet he b b e n we het d a n over peper k oek ( in Nede rla nd : o n tb i j tk oek ) d i e a an een tou w is gerege n. Met de ha n d en op d e r u g wordt er ver vol ge ns o p lo s g e h a pt om z o sn el mogel ijk de k oek o p te ete n . Sp a n n en d is h et missc h ien niet , ma a r pret verz ek erd . O m die droge brok nadien d o o r te s p oelen word t een O ranjebit ter gedro nke n, e e n l i k eu r d i e – o jawel - oran je kle urt. Vo o r de B el g isc h e bierfan , kan het aan bo d i n N ed er l and wel een s tegenva lle n. H e i n e ken , A m s tel , Bavar ia, G ro lsch, …

De me e ste Be lg e n zij n, o m het za cht uit te d r u kken , niet e cht o nd e r d e ind ruk va n het a a n b od . Toc h he eft o o k N e d e rla nd zij n p a re ltj e s. Prob eer m a a r e e ns La Tra p p e , e e n N e d e rla nd s tra pp i sten b i er d a t in me nig b ie rca ta lo g us g e la uwerd word t . N a d e g rote d o rst vo lg t d e g rote ho n ger . Een p o p ula ir tusse nd o o rtj e is het b ro o dj e kroket . Ee n za cht b ro o d j e met e e n vle e skro ket t u s sen , va a k a fg ewe rkt met e e n b e etj e m osterd . Gezo nd e r d a n a l het vo o rg a a nd e zij n d e t y p i sc he N e d e rla nd se sp o rte n. Onze no o rd e rb uren ken n en e e n la ng e tra d itie va n ij sscha a ts en . El ke winte r ho p e n d e N e d e rla nd e rs o p vol d oen d e d ik ij s o m d e b efa a md e Elfste d e nto cht te l a ten p la a tsvind e n, e e n scha a tswe d strij d va n b i j n a twe e ho nd e rd kilo mete r d o o rhe e n el f Fr i es e p la a tse n. De la a tste e d itie vo nd p la a ts i n 1997 . N a a st het scha a tse n zij n o o k ho ckey en voet b a l (Jo ha n Cruij ff, u ke nt he m we l) p o p ula ire sp or ten . Wie d e me e r fo lklo ristische to e r o p wi l , ka n z i c h a a n het fie rlj e p p e n of b o ng e lwup p en wa gen . Vo o r d e sle chte ve rsta a nd e r; p o lsstoksp r i n gen . Do e sn’ t ring a b e ll? Do o r mid d e l va n een la ng e sto k p ro b e re n d a p p e re n e e n z o groot mo g e lij ke a fsta nd te ove rb rug g e n, va a k over b e ke n of g ra chte n. Ve rg is j e niet, kra c ht en uitho ud ing sve rmo g e n zij n e e n must b ij d ez e sp or t . N u we e nke le va n N e d e rla nd s b e ke nd ste en m eest authentieke fenomenen op een rijtje hebben gezet, b e n j e kla a r vo o r d e re st va n d it ma g a z i n e. En ve rg is j e niet, N e d e rla nd is no g zove e l meer . Voor ie d e r wa t wils b ij o nze no o rd e rb ure n, d a t i s z eker .

Tekst: Leen Baeten Afbeelding: Google

5


De student E l k j a a r we e r ve rtre kke n h o n d e rd e n studenten richting buitenland voor hun s t u d i e. E ras mu s, s t age o f vo lle d ige h oge re schoolc arriere: de wereld lonkt. Deze m a a n d voe l de n we h ie rove r d e A n twe rp s e Marlies en Utrechtse Paul aan de t a n d . Wat m a a kt s t u d e re n in je bu u rla n d d e moeite waard? Tript ease zocht het voor j e u i t . Tekst & fotografie: Leen Baeten & Liesa Hiel

Verschillen N e d e rla nd ma g d a n we l e e n b uurla nd z i j n ; het is e n b lij ft e e n a nd e r la nd . Oo k na a r Ned er l a n d ve rtre k j e d us niet zo nd e r vo o ro o rd e le n . “H et b e e ld d a t ik va n N e d e rla nd e rs ha d wa s d a t va n e e n luid ruchtig , wa t o nb e schoft vol k zo nd e r ve e l sma a k.

MA R L I ES D E MOL (21) studeert taal - en le t t e rk unde a a n de Universiteit Antwerpen. N a h e t behalen van haar bachelor, b esl oot Ma rl i e s a n d e re oorden op te zoeken. Tot e n met ja nu a ri st u d e e rt ze in Amsterdam. Een stad d i e n a ar e ige n zeggen haar hart veroverd heef t.

Ve e l N e d e rla nd e rs p ra te n ind e rd a a d l u i d e n ho ud e n va n H e ine ke n e n luip aa rd p r i n t s . Ma a r na tuurlij k zij n e r net zo g oed heel introve rte N e d e rla nd e rs en de m ees te Amste rd a mme rs kle d e n zich o ntzette nd st i j l vol . ” Ze lfs vo o r ie ma nd d ie d eze lfd e ta al s p reekt , wa s het so ms we nne n in Amste rd a m . “ Het i s ve rmo e d e lij k e e n ove rb lij fse l uit d e kol on i a l e tij d , ma a r N e d e rla nd e rs vind e n het b l i j kb a a r le kke r om ove ra l sa té sa us (pi n d a s a u s, re d .) b ij te ete n. Ikze lf b e n g rote fa n va n d e kro ket uit d e muur. Vo o ra l ’ s n a c ht s na e e n fe e stj e zij n ze niet te vers m a d en . ”

D o o r h a a r s t u d i e Neder l ands waren de o ptie s vo o r E ra s m u s en i g szins beper k t . “ Ik h eb la ng g etwi j feld of h et wel de moeite waard was o m in N e de r l a n d te g a a n st uderen. Vanuit A nt wer p e n sta je i m m ers op a m p er t wee uur t ijd in A mste rd a m. To ch wou i k d e e r var in g n iet missen. Wa t me z o aant rok i n A msterdam is dat de sta d we l ee n g root d orp l i j k t . Langs de ene kan t scha ttig en p i ttores k , la n g s de andere kan t is h et e e n lib e ral e m et rop oo l waar al l es mogel ijk is.” E ra s m u s i s een duik in h et on bek en de . Oo k M ar l i e s w i s t n i et wat te verwac h ten va n het N e de r l a n d s e on d erw ijs. “ E r wordt veel me e r ini ti atief en i n b reng verwac h t van de st u de nte n. H et n i vea u i s vergel ijk baar , al gaat h ie r ve e l m e e r a a n d a c h t n a a r presen tat ies en pers o o nlij k on d e r z oek . H et puur reproduc eren van d ro g e b ro kke n leers tof is minder aan de o rd e .”

Studentenleven “Stud e re n in Amste rd a m vind ik he e rlij k: veel ca fé s, co nce rte n e n cultuur. H et g rote m i n p u n t is d a t b ij na a lle s hie r ve e l d uurd e r is, va n een kot tot e e n p int o p ca fé . Via Era smus kr i j g i k e e n b e urs va n 250 e uro p e r ma a nd . D a t l i j kt ve e l, ma a r a ls j e we et d a t mij n kot p e r m a a n d e e n p ittig e 580 e uro ko st, is d ie to e la ge m a a r e e n kle ine ste un.” Ma rlie s zit o p kot in é é n va n d e re sid en t i es d ie d e unive rsite it te r b e schikking stel t voor b uite nla nd se stud e nte n. “Ee n kot vind en s c hi j n t vo o r N e d e rla nd e rs e e n e chte na chtme r r i e. Je mo et j e j a re n o p vo o rha nd inschrij ven op e e n lij st o m ka ns te ma ke n o p e e n d e gel i j ke ka me r. Ve e l stud e nte n b e la nd e n d a n ook no o d g e d wo ng e n in kra a kp a nd e n of a nt i kra a kg e b o uwe n.”

A m s t e rd a m “A m s terd a m i s i n m ijn ogen progressiever d a n ee n de r wel k e s ta d in Bel gië. Versc h il l en de c u l tu re n li j k en h i er zonder al teveel probl e me n s a m e n te l even . M osl ima’s wer k en bijvoorb e e ld m et hu n h oofd d oek aan. D e befaamde walletj e s b ev i n d en z i c h i n het c ent r um van de stad e n in d e vel e c offees h ops zit ten mensen van a lle s l ag .

Oordeel “Amste rd a m is a b so luut d e mo e ite wa a rd . I k ho u va n d e N e d e rla nd se o p e nhe id e n hu m or . Amste rd a m is e e n e no rm to le ra nte sta d d i e in co nsta nte b ewe g ing is. Ik he b g e mer kt d a t d a t iets is wa t me g e lukkig ma a kt. Ik geef het to e , Amste rd a m swe pt me off my fe et . Moc ht het o o it e e n mo g e lij khe id zij n, d a n zo u i k n i et twij fe le n o m hie r te ko me n wo ne n.”


De N e d e rla n d se Pa u l B e cke rs (23) s t ud e e rt al ze s ja a r ge n e e skunde a an de U n ivers ite it va n A n twerpen. Pa u l B ec k ers verhuisde enk el e jaren ge le d e n van z i j n t h u i s i n A mersfoor t , een deel geme e nte van de p rov i n c i e Ut rec h t n aar A n t wer pe n. H ij wo o n t op k ot i n W il r ijk en st u deer t gen ee skund e a a n d e U n i vers i teit van A nt wer pen. “ Ik kwa m naar h i er om d a t ik in Neder l and niet d o o r d e ce n t ra le s el ec t ie was om gen ee skund e te m o g en s t u d eren . D aar wordt door mid d e l van een lot i n g bepaal d of je geneeskund e kan g a a n s t u d ere n en dat op basis va n j e ei n d exa m en c i j fers . A l s je n iet ingel oot b e nt, m o et j e wa c h ten tot h et vol gen de sc h oo lj a a r om h et op n i eu w te proberen . Iron isc h ge no e g b e n i k h i er i n A n t wer pen al zon der probl eme n in m i j n tweed e m a s ter jaar geneesk u n de ge ra a kt.” A n t we rp e n D e do ors la g g even de reden waarom h ij uiteind e lij k vo o r A n t werp en a ls zijn st u den ten stad k oo s, wa s om d a t d i e h et m a k k el ijk st te bereik en is va nuit N e de r l a n d . A n t we r pen is zel fs mak k el ijke r e n s n e l l e r te b erei k en dan de meeste Nederla nd se s tu d e n ten s ted en . ” Hoewel in A nt we rp e n s tu d e re n een g oe de opl ossing biedt , vo lg e n ni et ve el N ed erl a n dse medest u den ten in Pa ul’ s vo ets p oren . “ I k vind h et vreemd dat niet me e r N e de r l a n d ers h i ervoor k iezen , maar ik b e g rij p

Zo he b b e n ze in N ed er l a n d stud e nte nsp o rtve re nig ing e n die co mp etitie s zo a ls vo etb a l of r u gby tusse n d e ve rschille nd e stud e n ten sted en o rg a nise re n. Da t he b j e hie r niet ec ht . ” To ch ve rd ie nt o nze mind e r uitb und ig e men ta l i tei t vo lg e ns Pa ul o o k het no d ig e lof: “ H et s t u d eren hie r wo rd t ve le se rie uze r g e no me n e n da t i s z eker niet sle cht. Stud e re n is p rio rite it numm er 1 en het fe e ste n is sle chts b ij ko mstig . In N ed er l a n d is het stud e nte nleve n net zo b e la ng rij k a l s goed e p re sta tie s o p scho o l. H et uitg a a nsleven l eeft g ewo o n me e r in N e d e rla nd se stud e nte n sted en . ”

Ik m is het N eder la n d s e s t u d e n t e n le ve n wel a f e n toe. In verg e lij k in g m e t A m s t e r d a m is A n t w e r p e n m a a r s a ai. h et wel. A l z i j n we bu u r l anden, toc h zijn e r g rote ve rs ch i ll en i n m en tal iteit , taal gebr u ik en ma nie r van m et el ka a r omgaan on der st udente n.” Ve rsch ille n “ H et g root s te ve rsc h il t ussen ons i s d a t N e de r l a n d s e j on g eren meer open zijn da n d e g e m i dd el d e B elg . Je kan over h et al gemee n ve e l m a kke l i j k er c on ta ct l eggen met een Nederla nd e r d a n m et een B elgisc h e jongere. O p st ud ievla k z i j n de N ed erl a n ders meer probl eemopl osse nd op ge l ei d i n verg elijk ing met de Bel gen . D e B e lg e n d a n we er h eb b en een enor me parate k ennis, iets wa t wi j N ed erla n d ers per vak gebied wel misse n.” S t u d e n t e n leve n “ Het leukste aan studeren in Antwerpen is dat er een g o e d e i n tera c t i e i s t u ssen st u den ten veren ig ing e n. To ch m i s i k h et N e der l andse st udentenl eve n a f en to e wel a l s i k de ver h al en h oor van mij n N e de r l a n d s e v ri e nden. In vergel ijk in g met A m s te rd a m i s s t u deren in A n t wer pen noga l sa a i.

Studentenverenigingen Om hie r in Antwe rp e n e e n o nve rgetel i j ke stud e nte ntij d te b e leve n e n sne l me nse n te l eren ke nne n, slo ot Pa ul zich het e e rste j a a r m eteen a a n b ij e e n stud e nte nve re nig ing . “ Heel veel me nse n g a a n in N e d e rla nd b ij e e n ve ren i gi n g en het is e ig e nlij k no o it b ij me o p g e ko men om d a t niet te d o e n. Ik he b me la te n d o p e n b ij Od i n n , een he re nve re nig ing , o md a t zij vo o ra l a c t i v i tei ten o rg a nise re n o p vrij d a g . Ik ha d het zo’ n b eet j e g e ha d met td ’ s e n in d e we e k la a t b ezig z i j n , d u s zij b o d e n wa t ik no g zo cht in het stud e nten l even . ” Oordeel “ Of ik in Antwe rp e n b lij f na mijn s t u d i es we et ik no g niet. Ik d e nk d a t het a f ha n gt va n specialiseringsmogelijkheden hier en in Nederland. Oo k b a a nmo g e lij khe d e n, re la tie s e n fa m i l i e kunne n e e n ro l sp e le n. Mo me nte e l he b ik n og geen sp e cifie ke vo o rke ur vo o r het é é n of het a n d er . Vo o rlo p ig a muse e r ik me no g b e st in Ant wer p en en d a t ma g g e rust no g zo e e n tij d j e b lij ve n (l a c ht ). ”


Lifestyle: streetstyle Nederlanders staan erom bekend niet op hun mondje gevallen te zijn. Maar zijn ze even expressief op gebied van mode? Wij van Tript ease zochten in Amsterdam en Antwerpen naar de smaak van de straat. Jad e ( B ) e n Ils e (N L ) s tu d e re n b e id e fo tografie aan de Artesis Hogeschool in Antwerpe n . Na d e lesuren volgen ze een avondopleiding mode. De ideale kandidaten voor onze eigenste fashionjury dus.

A mst er d am

Tekst & fotografie: Leen Baeten

Ja d e : I k ha d g eh oopt dat Uggs een t ren d van ko r te d u u r z ou zijn, he l a a s . Toc h v i nd ik het h i er n i et storen aan g ez i en z e h et goed co m b i n eert . H a a r jas i s s im p el m a a r erg s ti jl vo l. I k z ou g raag zi e n wa t z e on d e r die ja s a a n h eeft wa n t h et zi et e r een erg ori gineel m e i s j e u i t . Ook vin d ik het l e u k d a t z e h aar ha re n h u n n a t u ur l ijk e g a n g l a a t g a a n . Ik ho o p d a t z e n ooit een s ti jl ta n g a a n ra a k t want dat z ou z on d e zijn.

8

Vol gen s mij h eeft d eze jon gen erg goed ove r zijn ou t fit n aged a cht, h oewel h et non cha la nt over k omt . D at is vo o r mij de k u n st va n modieu s zijn. Deze jon gen val t niet in e e n vak je te stoppen. H ij is geen skater , g e e n al ter nat ievel ing, g e e n sn ob; h ij is zi chze lf en c ombin eer t wa t hij l euk vindt . M oe st ik h em ooit tegenko me n dan zou h ij me ze ke r opval l en. E n n iet a lle e n omdat h ij waanzinnig l ek k er is ( la cht).

Ik d e nk d a t d it e e n he e l e rg g ra p p ig e j o ng e n is. H ij ko mt le uk ove r e n sta a t e r o o k re la xt b ij . Je ziet d a t zij n kle re n e e n uiting va n zij n p e rso o nlij khe id zij n. H et g e he e l ko mt misschie n simp e l ove r, ma a r ik vind het e rg g o e d g e koze n. Enke l d a t lintj e a a n zij n b ro e k sto o rt me , ma a r d a a r g a ik niet mo e ilij k ove r d o e n.

Ee n j e a ns, All S ta rs en e e n zwa rte ja s. N i et b ij ste r o rig ine el , m a a r zij ko mt e r m ee weg. De g a te n in de j ea n s, g eve n het g e heel een e d g y lo o k. Zwa r te Al l Sta rs kunne n nooi t fou t zij n e n ik b e n h el em a a l fa n va n ha a r oversi z ed sj a a l. H a a r he l e ou t fi t zo rg t e rvo o r d a t z e e e nvo ud ig ma a r toc h stij lvo l over kom t . Da t ko rte kop j e zwa rt ha a r p a st er tro uwe ns he le m a a l b i j !


Ant w er p en

Ils e : Ik v i n d h a a r ec h t s ch a tt i g m et d i e grote s j a a l ron d h a a r hoofd. M a a r d a t i s d a n ook h et e n i g e wa t i k m od ieu s v i n d a a n h a a r. H et l ijk t m e e en erg s ta n d aard m e i s je. H a a r out fit b eva t n i et erg veel o r i gi n a l i tei t en h et ge he e l i s m e wa t te d o n ke r. D i e s j a a l zou i k wel m eteen k open o m dat h i j er erg war m e n g ez ell i g u i tziet . Ne e , d ez e out fit d o et m e n i et z oveel .

Super leuk vind i k d i t. H ij mixt stoere sn ea kers met een sk innyjeans en een grote sjaal. Vo or een jong en is een sk in ny j ea n niet evident, maa r h i j staat er enorm g oed mee. Iets dik kere jong ens moeten ver weg va n d e sk inny’s blijven ( la c h t) . Dez e jongen zou m eteen in mijn vriendenk ri ng i n Nederland passen. Stijlvol maar niet te afg eli kt.

Ik we et niet g o e d wa t ik hie rva n mo et d e nke n. H et lij kt a lsof hij ’ s o chte nd s he eft a a ng etro kke n wa t e r no g o p d e vlo e r va n zij n sla a p ka me r la g . Vo lg e ns mij is d it e e n j o ng e n d ie g ewo o n a a ntre kt wa t hij co mfo rta b e l vind t zitte n. Echt mo d ie us is het niet, ma a r ie d e r zij n e ig e n stij l na tuurlij k.

Dit lij kt me e e n t y p i sc h H &M-me isj e . I k d en k we l d a t ze d e b a s i c d ing e n va n b i j H& M g ra a g co m b i n eer t met iets g ewa a gd ere stukke n. H a a r l a a rs j es zij n niet zo al l ed a a gs , ma a r ze staa n ha a r g o e d . Ze weet z i c h na a r ha a r fi gu u r te kle d e n, wa t op z i c h a l fa nta stisc h i s. I k b e n e rg fa n va n ha a r g itzwa rte ha ar en rod e lip p e n. Oo k d at i s m od e.

Co n clu s ie Ils e : “ Ik d e n k d at N e d e rla nders minder schroom hebben op gebied va n m o d e. Je ga at o o k s n e lle r je e igen ding doen als je anderen dat ook zie t d o e n . ” Jade: “In Antwerpen loopt het merendeel van de mensen er hetzelfde bij; erg basic en niet e rg o rigin e e l. E r z ijn ze ke r o o k genoeg uitzonderingen, maar ik denk dat het hier m o e i l i j ke r lig t o m e e n e ige n s tijl te cre ëren aangezien je er niet echt tot aangemoedig d wo rd t . ”


Lifestyle Alle re m m e n los

N e d e rl a n d is h e t fie ts la n d b ij u its te k , dat h oeven we je n at u u rlijk n ie t m e e r te ve rtellen. E n fi e t s e n is blijkb a a r n ie t e n ke l gezond, h et i s t ege n wo ord ig o o k co o l! D riew ielers, tan d e m s e n ge m o to ris e e rd e fie ts e n waren d e rev u e re e d s gep a s s e e rd m a a r h e t werd toch we l e e n s t ijd vo o r wat n ie u ws. Enters d e fi xe d ge a r b ike ; fix ie vo o r d e vrienden.

N u j a , net zo a ls a l wie mo o i wil zij n mo et l i j d en , za l o o k ie d e re e n d ie hip wil zij n mo me nte e l even d e ve ilig he id a a n d e ka nt mo ete n schuive n. Rem m en , wo rd e n ze niet e e n b e etj e ove rscha t d ez er d a gen ?

Fixed for polo

Er b e sta a n na tuurlij k o o k a ltij d me n s en voor wie het net d a t tikke ltj e me e r ma g zij n . Zi j d i e Tekst & fotografie: Charlotte Heyninck d e stra a tste ne n eve n b e u g e re d e n zij n , ku n n en met hun fixie te g e nwo o rd ig o o k ric ht i n g d e Fiets koeriers e n ge i m p rov i s e e rd e p o love ld e n tre kke n vo o r T he Le a g ue of B i ke Pol o.

rem men

Oo k a l z i en z e er missc h ien zo uit , fixie s z i j n n iet z om a a r uit de l u c h t k omen va lle n. H et z i j n ra c efi et sen zonder versnelling e n, s a m e n g es tel d u it onderdel en van o ud e fi ets e n . E n o ja, voor we h et zo ud e n ve rgeten ; rem m en h ebben die fix ies ook niet! Ie d e re en m et iet wat verstand in zij n h o ofd , k ru i pt toc h nooit op zo’n geva a rte . To ch . . . E rg en s t ussen 2 0 0 4 en 20 0 6 za g e n A m e r i ka a n s e fi et s k oer iers in deze rac efietsj e s h et i de a l e vervoe rsmiddel en sindsdien d uike n fi x i e s s teed s m e er op in h et dagdage lij kse s tra a tb eel d va n tal l oze E uropese groot ste d e n.

Uite ra a rd mo et d it niet a l te lette rlij k gen om en wo rd e n; b ike p o lo wo rd t g ewo o n o p e e n b eton n en of ho ute n vlo e r g e sp e e ld . Wa nt g e ef toe, p ol o o p fietse n, zo nd e r re mme n ĂŠ n o p g ra s . . . D a t z ou misschie n we l e e ns e e n b rug te ve r zij n gewees t !

Van Londen tot New York, van Amsterdam tot Fixed Gear Ant we rp

We re ld wij d ne e mt d e p o p ula rite it va n b i ke p ol o e n fixe d -g e a r b ike s to e . Ma a r d e hyp e i s n i et ove ra l o p hetze lfd e mo me nt o ntsta a n. S ted en a l s Lo nd e n e n N ew Yo rk zij n het ho o g te p u n t va n d e ra g e net g e p a sse e rd e n in N e d e rla nd word t d a t p ie kmo me nt o o k stilletj e s a a n b e re ikt. An t wer p en lo o pt d us wa t a chte r ma a r mo et d a a rom n i et Fixe d for fun o nd e rd o e n. Fixe d Ge a r Antwe rp b e sta a t u i t We l ja , ra c efi et s e n , k oer iersfiet sen... Het klinkt e e n g ro e p j e Antwe rp e na re n d ie zich s i n d s kor t a l l e m aa l m a a r ee n beet je saai en we zo ud e n o o k wa g e n a a n b ike p o lo . Elke d o nd e rd a ga von d h aas t verg eten h oe spannen d die re mloze ko me n ze b ij e e n o m we d strij d e n te s p el en . vo e r tu i g en wel n i et zijn . O ok on ze n oorderb ure n h adde n d a t s n el door en bin n en de ko rtste k e re n werd en d e doodgewon e en ordina ire fi ets e n a a n d e ka nt gezet . A l w ie tegenwo o rd ig Zin om het allemaal eens van dichtb i j m e e t e b ewe e rt h i p en bovendien mil ieu bew ust te maken? Ja natuurlijk wil je dat! z i j n , vli eg t d oor de st raten op een fixie . Waar: parking van de Dec athlon in D i t tot g rote erger n is van de p o litie Antwerpen Noord t ro u we n s , d i e b oetes uit sc h r ijft on de r het Wanneer: elke donderdagavond en m otto d a t a l l e fiet sen op de ope nb a re zondagnamiddag we g voorz i en m oeten zijn van re mme n. Waarom: Nederland mag dan misschi e n h e t Mekka van de fietsen zijn; hier in Ant we rp e n kunnen ze er toch ook wat van!

10


Wi j z ijn n at u u rlijk s te e d s ge in te re sseerd i n n i e u we s p o rte n e n tre n d s e n zoeken he t d a n o o k m e t a lle p le z ie r vo o r j e uit. We on t m o e t e n B e rt; ove rd ag ge ke nd als al l rou n d e n fa n t te rrible va n h e t A n twerpse ko ffi eh u is C a ffe n atio n e n bu ite n d e uren maa kt h ij d e s t rate n va n A n twe rp e n onveilig op zi j n fix ie. Wij va n Trip t e a s e wa re n best gefas c in e e rd e n z ijn e e n s e e n p ra atje gaan sl aa n m e t d e h ip s te b a ris ta u it A n twerpen. Bert , Wa n n e e r b en je vo o r h e t e e rs t in c o n t a c t ge ko m e n m e t d e Fix ie ? D a t m oet on g eveer zo’n t wee jaar g e le d e n zi jn o n d ert u s s en . In mijn vr ije t ijd k oerste ik o p o u d e s ta len fi et sen en h et is eigenl ijk mij n fi ets e n m a k er d i e me op h et idee h eeft ge b ra cht o m ove r te s c h a k el en op een fixed gear b ike . En wat is d a n nu h e t gro te ve rs ch il tu ssen zo n o u d e fie t s e n e e n fix ie ? H et g root s te vers c h il zit h em in h et al da n niet aan wez i g z i j n va n een l oc k r in g. O p de o ud e pi s tefi et s wa a rm ee ik reed, was die n iet aanwezig waardo or j e c on t i n u bl ijft draaien met de ped a le n. O p e e n fi xed g ea r bik e zit er gel uk k ig wel zo ’ n ring . Net z oa l s d e p istefiet sen, h eeft de fixie g e e n rem m en ; maar dank zij de l ockring ka n j e d e s n elh eid waar mee je r ijdt we l co n tro l eren d oor ac h ter uit te t ra p p e n. Mi n i ma le ve rs ch ille n fe ite lijk, va n wa a r d an de overst ap va n p is t e fie ts n a a r fixe d ge a r? H et ga a t h em o m de fiet s; gewoon é é n ka d e r , één s t u u r en t wee w iel en . Hie rd o o r g a je veel d efen siever r ijden en wordt j e j e m e e r b ew u s t va n je tec h n iek en sne lhe id .

90 % va n d e me nse n d ie in A n t wer p en ro nd rij d e n o p e e n fixie zij n ‘ p o se rs’ ; hen i s het te d o e n o m het ima g o va n d e fi xi e m a a r vo o r d e re st wete n ze niet ve e l van fi et s en .

A l l e s h a n g t ook a f van de groot te van je tand wie l; i k fi ets m et een g root tandw iel waardoor ik he e l ha rd e n s n el ka n fiet sen maar dit gaat eig e nlij k te n ko s te va n m i j n remc apac iteiten . A c h j a , a f e n to e m oet j e k eu zes mak en in h et l eve n hé .

Nu, ik ben op zoek gegaan naar de p ri j ze n e n zie dat die gaan van rond de 500 eu ro vo o r een fiets tot zo’n 1800 euro. Is dat n i e t wat veel als je maar een ‘poser’ bent? Ja , ha ng t e r va na f ho e j e het b e kij kt n a t u u r l i j k. 500 e uro ka n vo o r ie ma nd d ie niet t hu i s i s in d e fietswe re ld ve e l g e ld klinken . Ma a r vo lg e ns mij b eta a l j e vo o r e lke d e g el i j ke fi et s te g e nwo o rd ig ve e l g e ld ; fixie of geen fi xi e. En uite ind e lij k is het o o k zo d a t me e ste m en s en hun fixie , net zo a ls ik, ze lf ine e nste ke n op b a s i s va n e e n o ud e fra me . Da t is sowie so al een s t u k g o e d ko p e r, p lus j e cre ë e rt j e e ig e n uni eke fi et s .

K l i nkt geva a rlijk ... Zo e rg i s h et n u o ok weer niet gestel d h oo r. I k be n g een p rofessional en fiet s u itein de lij k g ewo o n voor m i j n pl ezier en n aar die nor me n do e i k h et n i et s lec h t . Je moet rek enin g ho u de n m et h et fe it dat we h ier met een o p ko m e n d e h y p e z it ten en dat er du s een he e l s te l ‘cow b oys ’ t u s sen zit die h et wel geva a rlij k m ake n .

Nog een laatste vraag dan, moest e r b i n n e n vijf jaar weer een nieuwe hype onts t a a n , zou je dan je fixie ook weer inruilen vo o r i e t s nieuws. (d e nkt na ) Da t d e nk ik niet. Ee rlijk gez egd o md a t ik, te n e e rste , niet d e nk d a t z e heel sne l met iets nie uws o p d e p ro p pen z u l l en ko me n e n te n twe e d e o md a t mij n fi xi e m e to ch net iets te na uw a a n het ha rt ligt . (l a c ht )

Ben j i j d a n b e t e r ga a n rijd e n d o o r je fix ie? ( l a ch t) I k wou d a t h et zo was maar h e la a s... I k fi et s h a rd er en veel sn el l er , dat we l, m aar i k z ou n iet du r ven zeggen d a t ik e r e c h t b eter door ben beginnen rij d e n.


Mode A m s t erd a m , yo u d on' t ne e d to put on your re d l ight S t e e d s m e e r vo o ra a n s ta a n d e m o desteden zoals N ew Yo rk e n Ko p e n h age n h e rwaarderen hun ve rlo e d e rd e bu u rte n , wa a ro n d e r voornamelijk de l e eg s t a a n d e m e atp a ckin g d is tric ts. Nederland ze t t e a ls e e rs te d e tre n d d o o r d e heropwaardering va n h a a r A ms te rd a m s e wa lle tje s, voorheen even b e ru ch t a ls b e ro e m d . N a a s t e e n n ieuw likje verf en gro n d ige s ch o o n m a a kb e u rt krijge n d e wijken ook een a n d e re c re at i eve e n e ige n z in n ige inv ulling. Het werd e e n m ix va n ve rs ch ille n d e b e d rijvig h eden en, hoe kan h e t o o k a n d e rs, m o d e. Tijd o m o o k het Antwerpse S ch ip p e rs k wa rtie r e e n fa s h io n m a ke over te geven? Tekst & fotografie: Liesa Hiel

R e d L ig h t Fas h io n In 2 00 8 a l ging in de Neder l and se metro p o o l Am s terd a m h et “ Red L igh t Fash io n” p ro j e ct va n s ta rt . D e s tad k oc h t l eegstaan de b o rd e le n o p d e wa l l et j es op en besl oot deze zel f te g e b ruike n. Zowel n i eu we al s er varen designe rs, foto g ra fe n e n j u welen on t wer pers vest igden zich mid d e nin d e red l i g h t dist r ic ten . A msterdam p ro b e e rd e zo , i n s a m en s p raak met de c reat ieve e lite , nie uw even w i c h t te brengen in de eerd e r ve rsto o rd e b a l a n s ( a ls je de buur t k on mijden d a n d e e d j e d a t ook ) . D e nieuwe for mu l e bl eek in d e sla a n a ls e e n b om : over h eel de werel d k wa m e r ma ssa le m ed i a b ela n g stel l in g en ook nu nog za kke n b o sj e s fa s h i on toeri s ten af naar de A msterda mse wa lletj e s. Zes t i en va n N eder l ands h ipste modeta le nte n we rd e n u i tg ek oz en voor h et projec t . O nder h en b evind e n zich grote n a m en al s Jan Taminau met zij n g ewe ld ig e cou t u rej u rk en, sc h oenen ont wer per Roswitha va n R ij n e n d e b ek ende Bas Kosters ( de Drie s Va n N ote n va n N ed erla n d om h et zo te zeggen). Elk va n he n kreeg een ven ster toegewezen wa a ra chte r ze o o rs p ron k el i j k voor één jaar l an g, e n b ove nd ie n h u u rv ri j , h u n atel ier verder k ond e n uitb o uwe n. Jo n g e n b egi n n e n d ta le n t In 2 0 1 0 k och t ook h et Ut rec h t se sta d sb e stuur e e n a a n ta l l eegstaande ‘rosse’ pa nd e n o p . Deze kreg en een n ieuwe bestemmin g voor uitsluite nd j o ng e n b eg i n n en d tal ent . Zo opende d a a r o nla ng s d e d es i g n s h op Pu h a, de eerste w ink el d ie kle d ing e n a c c es oi res ver k oopt die uit sl u itend g e ma a kt zij n d oor p a s a fgest u deerde designers. Zo ka n j e e r nu a l d e n i eu we c ol l ec t ie van ‘tal k of t he town’ Ma rlo e s B l a a s k op en . O ok an der veel bel ove nd N e d e rla nd s ta l en t i s er te vin den waaron der het d e sig ne rd uo Alter& K i s s , M on iqu e Pool man s en De ux Fille s et Fil.


A ntwerpse Schipperskwartier D eze o p zich vre e md e co mb ina tie va n cre a tieve lingen en p ro stitutie , wa a rb ij het na a r e ig e n ze g g e n d e be d o e ling is d a t j e zowe l vro uwe n ka n b e kij ke n in rood l ic ht a ls kle re n in wit licht, zo rg t vo o r e e n b ruise nd e en u n ie ke sfe e r. Oo k o ns Antwe rp se Schip p e rskwa rti er , da t nu syno nie m sta a t vo o r lo uche za a kj e s en prostitutie , zo u zo ’ n o p kikke r kunne n g e b ruike n. D e stad inve ste e rt nu a l vo lo p in wo o n-e n we rkp ro j e cten om d e b uurt te rug e e n stuk a a ntre kke lij ke r te ma ken . O ok d e he ra a nle g va n het Fa lco np le in, wa a r zowel markte n, b uurtfe e ste n a ls d e Zo me r va n Antwe rp en do o rg a a n, ka d e rt b inne n d eze p ro j e cte n. Zo lij kt het we l a lsof Antwe rp e n, to ch d é mo d e sta d b ij uitstek, zij n ha nd e n a l me e r d a n vo l he eft o m no g e e n ext ra c re a tief p ro j e ct o p zich te ne me n. Fa ns va n het “ Re d Lig ht Fa shio n” p ro j e ct zulle n vo o rlo p ig d us n og even na a r Amste rd a m of Utre cht mo ete n a fza kk en .

O n s S c h ip p e r s k w art ier z o u z o n o p k ikker b e s t k u n n e n g e b r u iken D e rekening M a a r he eft zo ’ n cre a tief p ro j e ct e ig e nlij k zin op l ang e te rmij n? Da t b lij ft na tuurlij k d e vra a g . Ond a n ks de g o e d e b e d o e ling e n va n het sta d sb e stuur, b ra c ht h et p ro j e ct o o k e e n fina ncië le ka te r met zich m ee. Ruw g e scha t we rd e r zo ’ n 28 milj o e n e uro a a n be la sting sg e ld in het p ro j e ct g e p o mpt e n d a t zo n d er enig e g a ra ntie o p e e n re nd a b e le uitko mst. Da t ni et iede re e n eve n o p g ezet is met het p ro j e ct sp reekt voor zich. De nie uwe d yna mie k d ie o ntsto nd d o o r het proj e ct wa s d a n o o k va n ko rte d uur: lo ka le uitb a ters van se kssho p s j a mme re n a l la ng e r d a t d e ve rsp illi n g van g e ld mo et o p ho ud e n e n nu e ise n ze o o k hu n ram e n te rug . Da t d o e n ze o nd e r het motto ‘ Wi j l ate n o ns niet ve rd rij ve n, d e wa lle n mo ete n b lij ve n ’ . G one, baby, gone Het p ro j e ct, d a t a l zo ’ n a nd e rha lf j a a r g e le den moe st g e ë ind ig d zij n, lo o pt nu d a n to ch stila a n op zij n la a tste p o otj e s. De d e sig ne rs kunne n e r m et éé n ma a nd o pze g te rmij n o p e lk mo me nt uitg ez et word e n. De p a nd e n zulle n e rna g ewo o n te rug in hu n oo rsp ro nke lij ke functie he rste ld wo rd e n, wa a rd oor de p ro stitue e s e r te rug hun intre k kunne n ne men . Het “R e d Lig ht Fa shio n”p ro j e ct lij kt hie rme e , o nd an ks h et g ig a ntische succe s b ij d e g rote ma ssa , vo lled i g u itg ewist te wo rd e n. Of e r e e n nie uw g e lij ka a rd i g ini tia tief ko mt a ls o pvo lg e r is no g niet b e ke n d .


Curious Charles Poging tot g e d og ing N e d e rl a n d s t a at n a a s t z ijn win d molens e n k a a s b o lle n n atu u rlijk o o k b e ke n d om zijn c o ffe e s h o p s. Va n h e in d e e n ve rre trekken d e t oe ris t e n ja a rlijks m a s s a a l rich tin g onze n oo rde r bu re n o m z ich e e n s go e d te k unnen u i t l eve n in d e o n t elb a re s h o p s d ie N e d e rland rijk i s. To t vo o r ko rt wa s d it d o o r h e t ge d o ogbeleid d at ze d a a r t o epa s s e n ge e n e n ke l p robleem m a a r d e ko m s t va n e e n n ie u we regering d rei gt s t evig wat ro e t in h e t e te n te gooien Wat z a l e r gebe u re n m e t d e A n twerpse jo n gere n d ie a f e n to e we l e e n s d e N e d e rlandse c o ffe e s h o p s e e n b e zo e kje b re n ge n? En wat vin d e n d e N e d e rla n d s e jo n ge re n zelf ove r a l d e ze a a n p a s s in ge n b in n e n het ge d o og b e le id . Trip t e a s e s p ra k m e t Martijn, e en 24 ja rige jo nge n u it Tilbu rg d ie s i nds 6 ja a r zijn H o lla n d s e th u is b a s is h e e ft verruild voo r h e t s t u d e n te n leve n h ie r in A n twerpen.

Vind je het gedoogbeleid dat in Nede rl a n d heerst goed? N a tuurlij k we l, ik ro o k ze lf a f en toe e e ns e e n j o intj e d us ik g a hie r n i et m i j n e ig e n ruite n sta a n intra p p e n. (l a c ht )

Tekst & fotografie: Charlotte Heyninck

M a rt i j n , h o e b e n jij o p gegro e id ? Kin d o p de b oe ren bu it e n o f ech te s ta d s jo n ge n ? Ik b en n et b u iten h et stadsc en t r u m va n Ti l b u rg op g eg roeid. Niet bepaal d o p d e b o e re n b u i ten m a a r ook net niet in h et c entrum, wa a r i k t wa a l f k il ometer vandaan wo o nd e . Ik zat n a t u u rli j k wel al t ijd in de stad ma a r ik gi n g g ewoon weer el k e avond naar huis to e . M a a k t d a t van mij een stadsjong e n? L i j kt m e we l! B e n je a ls kin d ve e l in a a nraking ge ko m e n m e t c o ffe e s h o p s ? Ja, to c h wel . I k gin g n aar sc h ool in de sta d en i k ka n m e h eel goed h er inneren da t e r naas t on z e b a s i s sc h ool een c offeesh op wa s. D a a r h a d d en we toen h eel veel over l ast va n.

Wat is jouw visie op drugstoerisme? Da a r he b ik a b so luut g e e n p ro b le e m m ee m a a r ik zie we l d a t d e coffe e sho p s ste e d s m i n d er to e g a nke lij k wo rd e n vo o r d e to e riste n. N a t u u r l i j k, in e e n sta d zo a ls Amste rd a m, lig t d e s i t u a t i e he le ma a l a nd e rs. Da a r b e seffe n ze m a a r a l te g o e d d a t d e to e riste n d e g ro ots te groep a fne me rs is d us d a a r zul j e we l no g gem a kkel i j k ca nna b is kunne n ko p e n. Ma a r o p ve e l p l a a t s en in N e d e rla nd mo et j e j eze lf le g itime ren voor j e d e sho p b inne n ka n; wa nne e r j e g e e n Ned er l a n d s p a sp o o rt he b t, ko m j e e r g ewo o nweg n i et i n .

Ga jij nog steeds naar Nederland om c annabis te kopen? Ik ke n hie r in Antwe rp e n we l e e n j o n gen wa a r ik a f e n to e na a rto e g a ma a r ik g a toc h n og ste e d s lieve r na a r Tilb urg . Da a r he b ik een va s te I k b e n in N e d e rla n d ga a n p rate n m e t ie mand coffe e sho p wa a r ze mij o o k ke nne n. I k voel m e d i e e e n c o ffe e s h op u itb a at. Z ij wis t m et d a a r wa t me e r o p mij n g e ma k. Do ord a t a l l es te ve rte lle n d at ze m o m e n te e l in N e d e rl and hie r in Vla a nd e re n zo stie ke m mo et geb eu ren , b ez i g z ijn m e t h e t s lu ite n va n co ffe e s hops b e p e rke n d e d e a le rs zich hie r va a k n i et a l l een d i e i n e e n s t ra a l va n 3 kilo m e te r va n s cholen tot d e softd rug s e n wa nne e r ik d a n b ij d i e j on gen l iggen . Wat vin d je va n d it s o o rt in itiatieven? la ng s g a o m e e n b e etj e ca nna b is te ko p en , z i e i k Go e d e v ra a g ei g en l ijk want aan de en e ka nt d a a r e e n he e l a nd e r so o rt p ub lie k over d e v l oer vi n d i k h et s u p er goed dat ze dat d o e n. ko me n d a n ik in d e coffe e sho p s b ij mij t hu i s z i e. A a n de a n d ere ka n t vind ik h et ec h t ja mme r wa n t d e c offees h ops die h ierdoor de d e ure n Zie je jezelf dan nu ook niet een be e t j e a l s m o ete n s l u i ten , k r ijgen ook niet de kans o m drugstoerist nu je zolang in Belgie wo o n t ? erge n s a n d ers te h eropenen . E n dat is sp ij tig . Ja , e ig e nlij k we l j a . Ma a r vo o r m i j i s het na tuurlij k geen p ro b le e m wa n t ik he b een N e d e rla nd s p a sp o o rt. (l a c ht )

14


Ju ll ie d rin k e n p i n t en, w ji ro k e n jo ints. .

Hoe ko m t h e t d at N e d e rla n d e rs zo re la xt om gaa n m e t d ru g s ? O p e en g eg even momen t wordt h et gewo o n n o r m aa l, d en k i k . D oor h et gedoogbel eid, ro ke n ve e l m en s en i n N eder l and af en toe we l e e ns e e n j oi n t j e en a ls je h et mij vraagt is het s i m pe l weg een k west ie van gewoonte. Jullie , V l am i ng en h eb b en dat met al c oh ol he b ik g e m e r k t . Wa n n eer jul l ie k l aar zijn op jul l ie we rk, du i ke n j u ll i e s n el d e k roeg in om een pintj e of twe e te d ri n k en ; d at is h ier ook h eel gewoo ntj e s e n d a a r g a a n j u ll ie ook h eel rel ax t mee o m. Nu , i k d ri n k ook g raag wel een s een gl aasj e m aar a l s i k eerli j k zou mogen zijn , dan mo et i k z e g g en d a t i k ve el meer probl emen h eb met i e m a n d d i e va a k dr ink t dan met ieman d d ie a f e n to e i s een j oi n t je rook t . Niet al l een omd a t ik het ze l f d oe, m a a r omdat al c oh ol een van d e e rgs te s oort d ru g s is die er bestaat ; al c oho l is ha rd d r ug s terw i j l can n abis softdr u gs is.

Wi st j e dat . . . Tussen 1965 en 1976 cannabis in Nederland vooral gerookt werd door jongeren die zich wilden verzetten tegen het gezag? De vernieuwde Nederlandse drugswet in 1976 de basis legde voor het gedoogbeleid dat we nu kennen? De meeste coffeeshops opgericht zijn tijdens de jaren 80. The Bulldog werd opgericht in Amsterdam in 1975. Dat maakt The Bulldog officieel de oudste coffeeshop van Nederland. Gerd Leers, hoopt dat kopen de

oud-burgemeester van Maastricht, we binnenkort cannabis kunnen supermarktenketen Albert Heijn?

Er organisaties bestaan die zich actief inzetten Tot slot, denk je dat een gelijkaardig gedoogbeleid hier tegen het verbod op cannabis? Al deze organisaties in Vlaanderen zou werken? worden ondergebracht in het VOC, de Vereniging Mi s s ch i en wel , w ie weet . Neder l an de rs e n voor Opheffing van het Cannabisverbod.

V l am i ng en z i j n t we e h eel versc h il l ende so o rte n m e n s e n . I k b en i n die zes jaar dat ik h ier wo o n de Vl a m i n g en z e k er en vast meer en me e r be gi n n en wa a rd ere n maar ik mer k wel d a t ik hi e r d oor m i j n op en en l uidr uc h t ige Nederla nd se m e n tal i tei t va a k d e deu r gewezen word. (la cht).

Het nog uit

cannabisgebruik bij jongeren steeds lager ligt dan dat Groot-Brittannië, Frankrijk

in Nederland van jongeren en België?

Nederland 737 coffeeshops, telt? Deze zijn verspreid over een vijfde van alle gemeenten. Ze verkopen jaarlijks tussen de 38 en de 40 ton cannabis en realiseren een jaarlijkse omzet tussen de 211 en 283 miljoen euro.

V l am i ng en k i j k en l iever van u it een raampj e na a r bu i te n en l a ten n i et sn el men sen binnen en ik d e nk dat zo i et s op z i c h al gen oeg reden is om e e n g e l i j ks oort i g g ed oogbel eid n iet te doen we rke n.. In deze sector zo’n 3.400 mensen tewerkgesteld


Jente test het uit Sm ul l e n o p z ' n N e de rl ands K aa s, k ro ke t u it de mu u r o f e e n p atatje met. Wat kan de ech t e s t u d e n t vo o r le kke rs e te n u it d e Nederlandse ke u ke n ? Ik t e s t t e he t vo o r je u it. D u s nu ... smullen maar!

Tekst & fotografie: Jente Onraedt

Kaaskoppen Het e e rste wa a r j e a a n d e nkt a ls j e “N e d e r l a n d ” hoor t is ka a s(ko p p e n). N e d e rla nd e rs zij n e r ze er goed i n g e sla a g d o m d e ka a s va n e ig e n b o d e m d e wi j d e werel d te la te n ve rove re n. Je he b t d e ke uze tusse n a l l e geu ren e n kle ure n. Ja d a t ma g j e lette rlij k o pva tte n , wa n t z el fs d eze g ro e ne ka a s is g e e n uitzo nd e ring in N e d er l a n d . Het he eft eve n g e d uurd vo o r ik me e r ko n ove rzet ten om d ez e ka a s te p ro eve n, ma a r het is d e mo e ite wa a rd . Al s j e va n p e sto ho ud t te nminste , wa nt d a a r p ro eft d ez e ka a s n a a r . E ve n t u s s e n d o o r. . Kwa r kin o’ s z i j n oo k iet s t y pisc h Neder l an ds. H et lij kt o p e e n s m o u te b ol, m a a r h et proeft naar Kerst . O md a t e r ve e l ka ne e l ge br u i k t word t voo r deze gefr it uurde k wark b o lletj e s sma a kt h et e e n b eet j e n a a r spec ul aas. Het is een le kke re , sne lle é n go e d kop e h a p d i e je bij el k e bak k er in Ned e rla nd ka n ha le n é n b i j B a k k er B a r t , die we gel uk k ig ook in B e lg ië he b b e n M aar uit de muur haal je toch enkel geld?! In N e d e rla nd ka n j e niet a lle e n g e ld uit d e muur ha le n , m a a r ook fr ituursna cks, zo a ls d e b e ke nd e vle e skro ket. Da t i s ei gen l i j k gewo o n e e n la ng e b itte rb a l, niets o m b a ng vo o r te z i j n d u s! G ewo o n eve n (g e p a st!) g e ld in het g le ufj e sto p pen , d eu r t j e ope n, d e urtj e to e e n smulle n ma a r! Je mo et trou wen s n i et sp e cia a l na a r N e d e rla nd g a a n o m ete n uit d e muu r te ha l en , dat ka n j e te g e nwo o rd ig o o k in H a sse lt of Le uve n doen , j oep i e! B roo d je wa rm vlee s, b ro o d je b a ( k) p a o ! Het be k en d e b roo dje van de ser ie New Kid s On The B lo ck i s al e en s tev i g ere maar nog steeds simp e le ha p . Gewo o n eve n i n d e m i c rog o l f en k l aar is k ees. M a a r d it vind ik g e e n a a n ra d er. N a h et eten van dit “ broodje” vro e g ik me mete e n a f wa t s om m i g en e r zò goed aan vonden da t ze e r e e n lie d j e ove r g es c h reven hebben . Ten eerste is het g e e n b ro o d j e , m a a r e en d eeg b a l , ten t weede is er amper vle e s te p ro eve n o m dat h et d eeg z o h ard door smaak t en te n d e rd e b lij ft e r e e n v i ez e n a s m a a k van h et deeg in je mond zitte n. Pro ef het vo o r d e u i td a g i n g , maar k oop er zek er ge e n 10 in é é n ke e r! U it oma s keuken Hol la nd se p ot is e e n typ isch winte rg e re cht va n on z e noord e rb ure n. De b a sising re d ië nte n vo o r het kl a s si eke gere cht zij n a a rd a p p e le n, g ro e nte n, rund s- of va rken sv l ees , bro o d , b ote r, ka a s e n e ie re n. Be ke nd e H utspot ten z i j n sta mp p ot b o e re nko o l of zuurko o l met ro o kwo rst en s p ekj es en hete b likse m (met a p p e ls, ka ne e l e n spekj es en / of ro o kwo rst). Ik he b hete b likse m uitg e p ro b e erd . I k b en een g rote fa n va n a p p e lmo e s, ma a r d it g e re ch t i s voor mij to ch e e n b e etj e te ve e l va n het g o e d e . D e a p p el s sma ke n zo ha rd d o o r d a t j e b e g int te twij fel en of j e aard a p p e l of a p p e l a a n het ete n b e nt. Ma a r g o ed d a t er roo kwo rst (of sp e kj e s) tusse nzitte n vo o r d e a fwi ssel i n g.

16


Culture Club Lof t m e t e e n le uwke r acce ntje uh Tekst: Jente Onraedt Afbeeldigen: Google

Op 1 6 d e c e m b e r ve rs ch ijn t d e N e d e rlandse rem a ke va n L o f t in d e N e d e rla n d s e b io s copen. Maar waarom is het nodig om een volledige nieuwe fi l m t e m a ke n t e r w ijl wij d e ze lfd e ta a l s preken? B e gr i jp en on z e noorder buren dan geen Ne d e r l a n d s m et een V l aams ac c en t je? We e s g e r u s t, h i er h eeft h et eigenl ijk h et min st me e te m ak en . D e N ed er l an ders h ebben gewoo n g e e n sy m p a t h i e voor V l aamse ac teurs en dus oo k niet vo o r V l a a m s e fi lms. Zo zou Fil ip Peeters, d ie bi j o n s g ez i en wordt al s de vrou wen verslind e r, bi j d e N ed erla n d ers over k omen al s een o ud e za k d i e h elem a a l niet past in zijn rol , om d a t ze he m n i et k en n en vanuit an dere ser ies of films. O m ge ke erd z ou h et ook niet meteen wer k en, g e ef to e . B oven d i en h ebben V l aanderen en Nede rla nd e e n tota a l a n d ere smaak en een totaal a nd e r g evo e l voor h u m o r . (D at is t rou wen s oo k e e n re d e n wa a rom D e S l imste M en s niet aan sla a t in Ne d e r l a n d . ) We v i n den Neder l an dse programma ’ s e n ke l l eu k a ls z e dien en om de ac teurs e rme e u i t te la c h en ( k i j k maar n aar O h O h Che rso ). D e Ne d erl a n d s e misdaadsc h r ijfster , Sa skia No o r t, h ers c h reef h et sc enar io van Bar t D e Pa uw. Ze he eft d e b es taande ver h aal l ijn on verand e rd g e l a te n , b u i ten h et feit dat h et zic h nu in Ne d e r l a n d a fs p eel t n at uur l ijk . Enk el de dia lo g e n, di e de N ed erl a n d ers toc h wat te V l aams vo nd e n, he eft N oort vera n derd. Waarsc h ijnl ijk za l e r g e e n “ za a d va n n e maat ” in de Nederla nd se Loft z i t ten , n et zoal s de u itdr uk k in g “Ik zie u g ra a g ” ( d i e we om de 5 sec onden in ‘ o nze ’ Loft h oren ) d i e onze bu ren niet ke nne n. O m d a t E ri c Va n Lo oy ver l iefd is op h et or ig ine le s ce n a ri o, za g h i j h et meteen zit ten om sa me n te we r k en m et d e Neder l an dse c ineaste Annette B e u m e r . “ I k m a a k l iever een goede fil m t wee ke e r, dan e en m i d d el m a t ige fil m één k eer ” al dus Eric.

Oo k vind t hij het mo o i me e g e no me n d a t hi j n u he e l wa t N e d e rla nd se a cte urs o ntd e kt . Er b l i j ft to ch no g iets Vla a ms a a n d e re make, D a n n y Else n zo rg t na me lij k, net a ls in d e Vl a a m s e film, o o k hie r vo o r het ca me ra we rk. An n et te B e ume r wil d e Vla a mse Loft niet over t reffen , ze wilt g ewo o n ha a r e ig e n film m a ken (of wa t j e d a n e e n e ig e n film ka n n oem en ). Ze he eft we l ove rle g d met Eric Va n Looy . Oo k B a rt De Pa uw is b lij d a t zij n s c en a r i o e e n b re d e r p ub lie k za l b e re ike n, n et z oa l s het sce na rio va n De Mo l d a t ook a a n 40 a nd e re la nd e n ve rko cht g eweest i s. Als j e d e Vla a mse Loft a l e e ns g ezie n heb t , z ou het we l inte re ssa nt zij n o m d e N e d e rla nd se ook te b e kij ke n o m d e twe e films te kunne n vergel i j ken . Ma a r a ls j e d e Vla a mse film no g niet g ez i en heb t , zo u ik ze ke r d e N e d e rla nd se ve rsie n i et eerst b e kij ke n. Wa nt d a n za l j e j e wa a rschij nli j k ergeren a a n het “le uwke a cce ntj e uh” va n o nz e b u ren . Eric aan

Va n een

Lo oy we rkt o nd e rtussen ook Ame rika a nse re ma ke va n Loft .

De Vlaamse Loft is de meest be zo ch t e Vlaamse film aller tijden. De fil m b ra k zelfs het biosc ooprec ord van Ko ko Flanel van Stijn Coninx. Voor w i e Loft nog niet gezien heeft vol g t h i e r een kleine samenvatting van d e fi l m : Vijf overspelige vrienden delen e e n l o ft om hun minnaressen te ont m o e t e n . Op een ochtend treffen ze een va n d e minnaressen dood aan. Niemand li j k t i e t s te weten. Door de zoektocht hee n bl i j k t iedereen een eigen agenda te h ebb e n . Zo komen ze erachter dat ze e l k a a r toch niet zo goed kunnen vert ro u we n .

17


Culture Club De na a kte wa a r he id ove r de N e d e r la nd s e j e ugd: O h O h C he rso D e co o l k id s o n th e blo ck vo e ld e n h e t al langer dat de Nederlandse realityreeks t o t b i j o ns zo u ove r wa a i e n . M a a r nu is h e t e indelijk zo ver: vanaf 15 dec ember wordt het vo l l e d i ge e erst e s e izo e n va n O h O h C h e rs o u itgezonden op 2Be. Doet geen belletje rinkel e n ? He t fo rm at is s im p e l: vie r vrijge ze lle jo n gens en evenveel meisjes uit Den Haag ga a n d ri e weke n la n g vo o r h e t o og va n d e ca mera uit de bol op de Griekse feestplek bij u i t s t e k C he rso n is s o s ! H e t p rogra m m a ka n je vergelijken met het Amerikaanse Jersey Sh o re o p M T V. L at e n we je o o k m e te e n ve rte lle n dat het best oke is om de Allerslimste Me n s e e n ke e rt j e in t e ru ile n vo o r e e n avo n d je breinloos tv kijken met Oh Oh Cherso, al wa s h e t m a a r o m m e e t e ku n n e n m e t d e a lle rn ieuwste lingo. Pretlichtjes in je ogen gegara n d e e rd . Tekst: Liesa Hiel Afbeelding: Google

Chersonissos! H et Grie kse Che rso nisso s is d e l a a t se j a re n imme ns p o p ula ir g ewo rd en bij zowe l d e N e d e rla nd se a ls Vla a ms e j eu gd . Met een he le g ro e p v r i en d en b o e ke n ze de g o e d ko o p ste wa a r ze ove rna chte n in de g o e d ko o p ste hotel s. Ove rd a g b a kke n ze e r g ra a g b r u i n i n d e zo n, ’ s a vo nd s vlie g e n ze vol op i n het na chtleve n e n zuip e n ze zi c h krom .

De cast van Oh Oh Cherso

H et g loed n i eu we real it y - programma ‘Oh Oh C h e rs o ’ g roei d e b ij on ze n oorder bu ren op ko rte t i jd u i t tot een ech t k ijk c ijfer kan on. El k e we e k k u n n e n we m eek ijk en h oe ac h t k n et terg e kke N e d e r l a n d s e j on g eren , die al l emaal t u sse n 18 en 2 4 j a a r ou d z i j n, zic h veel vul dig te goed d o e n a an d ra n k , d ru g s en sek su el e u it spat t in ge n. Ze z i jn n i et v i es va n een pot je ‘daggeren’ (d a nse n met e l ka a r a l s of j e sek s h ebt ) met een volsla g e n vre e m d e, c om a z u ipen of onen igh t stand s. De p e rs o na g es m et l euk e bijn amen al s o.a. Joke rtj e , M a ts o e M a t s oe en Bar bie bl ijven l ek k er zichze lf en d a t z org t voor h il ar isc h e, maar toc h oo k we l controversiële televisie. Het resultaat op het kleine sch e r m s p reek t voor zic h : met el k e afl eve ring b i jn a twee m i l j oen k ijk ers is ‘O h O h Ch ers o ’ het b e s t b ek ek en a mu semen t sprogramma van het a fge l o p en j a a r i n N eder l an d. O ok bij on s be lo oft h et pro g ra m m a een gigan t isc h su c c es te wo rd e n. C h e rso n is s o s ! H et Gri ek s e Ch erson issos ja re n i m m en s popul air z owe l d e N ed erlan dse al s

Ee n he le re se m N e d e rla nd se d a n sc l u b s ve stig d e n zich o p ‘ De Strip ’ , d e b eken d ste uitg a a nsb uurt, wa a r de p e rso nages uit ‘ Oh Oh Che rso ’ niet we g wa re n te sl a a n . Zo o p e nd e e r o o k no g het b e ro e md e “ Fr i et va n P iet” wa a r o nze a cht H a g e neze n na e e n n a c ht j e sta p p e n g ra a g e e n vettig e sna ck à la ‘ ka a s sou fl é met p ind a ka a s’ g ing e n ete n. De vo e rtaa l op het e ila nd is d us g rote nd e e ls N e d e rla nd s en d a t ma a kt d a t d eze zo me r no g e e ns d ub bel z oveel N e d e rla nd se e n Vla a mse j o ng e re n koz en voor Che rso nisso s b ove n Sa lo u of Llo ret D e Ma r .

Den Hague s finest Ond a nks het stij g e nd a a nta l Vl a a m s e va ka ntie g a ng e rs op Che rso nisso s, b l i j ft e e n Vla a mse re ma ke va n ‘ Oh Oh Chers o’ u i t . Pro g ra mma ma ke rs vreze n d a t e e n rem a ke of e e n twe e d e e d itie met a nd e re p erson a ges, zo a ls b ij Te mpta tio n Isla nd of B ig Brot her , n i et zo u a a nsla a n b ij het p ub lie k. Dit ko m t om d a t d e a cht p e rso na g e s: Ma tso e Ma tso e , Joker t j e, Ste rretj e , Snip e r, B a rb ie , Little Pr i n c ess, Ka b o ute rtj e e n Elize (d e e nig e zo nd e r b i j n a a m ) zij n uitg e g ro e id tot e chte culthe ld en . S t u k vo o r stuk zij n ze unie k o p hun e ig en m a n i er e n b ij g evo lg o nve rva ng b a a r. La ng zu l l en on z e vrie nd e n in N e d e rla nd e chte r niet va n het sc her m is de la a tse ve rd wij ne n: ze ke re n te rug in e e n wi n tered i t i e geworden b ij e n d it ke e r o p skila tte n ( ‘ Oh Oh Ti rol d oet V l aamse j e ug d . Oo ste nrij k nu a l d a ve re n o p zij n g ro n d vesten ).


De N ederland s e mu z i e k s c e n e heef t heel wat te bieden. N aa s t h e t uitgeb reide ga m m a a a n p o p u l a ire volksmuziek kent Nederland o o k e e n hoo p ander ta l e n t . Va n p o p t o t rap, dancehall tot folk; alles kan e n a lle s mag bij onze n o o rd e r bu re n . Wat volgt is een selectie van Holland’s fin e s t. Tekst: Leen Baeten Afbeeldingen: Google

Le Le z org t voor de beat s in je h oofd. In 2008 ha d d e n ze e e n hit met het n um m er Sk i n n y Jeans. Het A msterdamse trio b e sta a t uit Pe p ij n La ne n ( aka P . Fa b erg é van de Jeu gd van Tegenwo o rd ig ) e n d e mind e r b e ke nd e P i et Pa rra en R i m er Lon don . Hun samen we rking kwa m e e rd e r to eva llig tot s ta n d , m a a r b leek goed te wer k en. Le Le o ntwikke ld e e e n nie uwe so und d ie m e n s e n m oet en ter tainen . Hun debuutal bum Fla g e we rd wa rm o ntha a ld in Ne d e r l a n d en B elgië. Ideal e muziek om d e a vo nd me e o p g a ng te tre kke n e n tot op va n d a ag h ebben we n og gee n g e lij ka a rd ig e b a nd in Be lg ië . ht t p://ww w. my space . com /l e l e m u s i q u e

O n z e fa vori et : H a rd

S pin vis is een band d ie b ij ve le e e n b e lletj e za l d o e n rinke le n. D e groep van Neder l an der E rik De Jo ng he eft o o k in B e lg ië ve rsche id en e hi t s geh ad zoal s Bagaged ra g e r e n Sma lfilm. De d e b uutp la a t Sp invis kwa m u i t in 20 0 2 en k reeg mete e n ve e l a a nd a cht. De muzie k va n Sp invi s va l t te omsc h r ijven al s ex p e rime nte le p o p . De numme rs klinke n p uur en d ra gen een pr ima dosis me la ncho lie met zich me e . De Jo ng schrij ft over d e grote en k l ein e ding e n in het leve n. Vo o r d e film Vla a mse fil m ‘ Ad em ’ c omponeerde D e Jong d e muzie k sa me n met ex-H o ove rp ho nic Ge ike Ar n a er t . h ttp : //w w w .m y s p a c e .c o m /spin vis fan

O n ze favor iet : L imona d e g la ze n wo d ka T h e O p p os i tes . D eze Neder l andse rap was a lo mte g e nwo o rd ig o p o nze z o m e rfes t i va l s ( M ar k t roc k , Pu k k el pop, M aa nro ck, etc.) d e a fg e lo p e n j a re n. Hu n defi n i t i eve d oor braak k wam er met de mo nste rhit B ro o d j e Ba kp a o . Het du o W i ll y en Big2 k reeg de afgel open j a re n e e n tie nta l no mina tie s e n a wa rd s i n B elg i ë en Neder l an d. O p vijf ma a rt d it j a a r b ra chte n d e twe e e l k e e n s oloa l b u m uit . Ze worden samen ve rko cht o nd e r d e na a m Succe s/ Ik be n Twa n en s ton den 25 wek en in de N e d e rla nd se hitlij ste n. De te kste n s taan vol s c h u n n i g h eden en zel fspot . Iet s wa t in d e co mme rcië le Be lg ische m u z i e k s c èn e n ooi t ec h t van grond is gek ome n. Id e a le muzie k o m j e sa me n m et je v ri en d en op te amu seren. ht t p://ww w. my space . com /th e o p p o s i te s

O n z e fa vori et : L i c h t Uit Esmée D enters. D ez e se lfma d e me id uit Arnhe m b e g o n ha a r car r i ère op YouTube. Haar fil mp j e s we rd e n me e r d a n ho nd e rd milj o e n ke e r bekeken en vonden zo ook h un we g na a r p o p ste r Justin Timb e rla ke . H ij b o o d ha a r een c on t rac t aan bij zij n p la te nma a tscha p p ij . De nte rs wa s d e e e rste a r t i este die Timber l ak e ver te g e nwo o rd ig d e . Esmé e ’ s d e b uutp la a t Outta Here kwa m uit in 2 0 0 9 . D e n umme rs zij n p ure p o p muzie k e n klinke n o p gewekt en smet tel oos. Haar c arriè re is no g vo lo p in o p b o uw ma a r met e e n p ro d u c er a l s Timber l ak e ac h ter zich, zo u ze het no g we l e e ns he e l ve r kunne n sc hop p en . h ttp : //w w w .y o u tu b e .c o m /us er/ es meeden ters

O n ze favor iet : Loved e a le r Ja cq u el i n e. Ja c q uel ine G ovaer t is de vro e g e re fro ntvro uw va n Krezip , d e Ne de r l a n d s e b a n d die in 2 0 0 0 een werel dwij d e hit sco o rd e met het numme r I Wo u l d Sta y . Ze b eh oorde tot de eerste l ic h ting a fg e stud e e rd e n a a n d e Tilb urg se Ro ckac a d em i e. I n 20 0 9 gaf K rezip er de b rui a a n e n g ing e n d e le d e n hun e ig e n we g . Het d eb u u ta lbu m van Jac qu el in e, G ood Life , kwa m d it j a a r uit. De numme rs z i j n v rol i j k en p op py . Het al bu m werd gepro d uce e rd d o o r o nze e ig e nste Alex C al l i e r ( H ooverp h o n ic ) met medewer k ing va n o nd e r a nd e re Jo o st Zwe e g e rs (Novasta r) . W i e fan was van K rezip zal d it a lb um o o k ze ke r a p p re cië re n. h t t p://ww w. j acq ue l i ne g o v a e r t.n l

O n z e fa vori et : B reak of day


Culture Club

J oke Van Leeuwe n aut eur

A ls s tadsdichte r kon ik i ets te r ug doe n voor Antwe rpen. Ik vo e l me e cht thuis in Antwe rp e n. I k b en het so o rt me ns d a t zich thuis vo e lt o p p l ekken d i e niet e e nvo rmig zij n, tusse n e e n me ng el m oes va n ve rschille nd e so o rte n me nse n met ve rs c hi l l en d e a chte rg ro nd e n. H et id e e d a t we a lle ma al het z el fd e zo ud e n zij n vind ik he e l b e na uwe nd . D oor va n N e d e rla nd na a r B e lg ië te ve rhuize n b e sefte i k hoe re la tief j e e ig e n a chte rg ro nd is. N a d e ver hu i z i n g wa s g ewo o n vo o r mij niet la ng e r g ewoon . Ma a r het is ze ke r e e n ve rrij ke nd e e rva ring geweest . Een ervaring die ook invloed had op h a a r manier van schrijven. Van Leeuwens s t i j l kenmerkt zich door een speelsheid me t illustraties en licht absurdisme erin. Vi n d t u het belangrijk om in het dagelijkse leve n o o k speels te blijven? N et zo a ls humo r vind ik sp e e lshe id gez on d . Vo o r mij is het e e n na tuurlij ke refl ex, d e co mb ina tie va n zwa a rte e n lichthe i d geeft e e n leve nskra cht e e n so o rt eve nwic ht i ghei d . In mij n o ud e rlij k huis we rd e r ve e l gesp eel d , muzie k g e ma a kt. Er wa s g e e n tel ev i s i e ma a r we l e e n so o rt thuiso rke st e n hu i s kra n t .

Joke Va n L e e u we n ( 5 2 ) is e e n N e d e rl andse s chri j f s t e r d ie a l m e e r d a n ve e rtig jaar i n An t we rp e n wo o n t. Z e s ch rijft zowel voo r k in d e re n a l s vo o r vo lwa s s e n e n . “ Het e ne ve rs ch ilt n ie t zove e l va n h e t andere. N at uu rlijk k u n n e n vo lwa s s e n e n m e e r van een k i nd e rb o e k ge n iete n d a n a n d e rs o m .” Haar e erst e b o e k d at ee rt a l va n 19 7 8 m a a r ze is n og e lke d ag m et s ch rijve n b e z ig, “a ls het n i e t p ra k t is ch is, is h e t we l in m ijn hoofd” . H o ewe l ze N e d erla n d s e ro o ts h e e ft, was ze o o k t we e ja a r la n g ( va n 2 0 0 8 to t j anuari 2 01 0 ) d e e e rs t e vro u we lijke s ta d s d ich ter van A n t we rp e n . D at le e k h a a r “we l s p a nnend.” Tekst & fotografie: Kaat Meys

H e e f t h e t s t a d s d ich te rs ch ap ve e l vo o r u b et e ke n d ? H et wa s een h eel b ijzondere er var in g. Het mo o ie is d a t j e d e s ta d op een andere man ier le e rt k e n n e n . I k von d h et fijn om iet s ex t ra vo o r A n twe r p en te k u nnen betek enen . D e a a np a k t u s s e n s ta d s g ed i ch ten sc h r ijven en schrij ve n vo o r m ez elf versc h il t veel . Voor mijn e ig e n g e di chten z i t i k a a n mijn bureau en doe ik mij n d i n g. Voor d e s ta dsgedic h ten gin g ik eerst met m e n s e n p ra ten en l uisteren naar h u n verha le n. Op d i e m a n i er k om je zoveel mensen te g e n.

Ziet u een verschil tussen de Nederl a n d s e literatuur en de Vlaamse? Vro e g e r la s ik ve e l Vla a mse lite ra tuur va n Lou i s Pa ul Bo o n tot To m La noye . Ik vo nd d e B el gen rij ke r va n ta a l e n b e e ld e n. Al is N e d e r l a n d wel me e r b e ïnvlo e d d o o r schrij ve rs va n b ij voor b eel d Ma ro kka a nse he rko mst. Die g eve n o o k weer een a p a rte kle ur a a n d e lite ra tuur. Ik b e n er wel erg vo o r d a t b e id e la nd e n va n e lka a r zie n wa t z e d o e n. In d e B e lg ische lite ra tuur zit we l een z ekere kle urrij khe id , ik we et e r g e e n a nd e r woord voor . Is de literatuur doorheen de jaren ve ra n d e rd ? Te g e nwo o rd ig is d e b o e ke nwe rel d ster k g e co mme rcia lise e rd . In d e j a re n 80-90 wa s er e e n e chte b lo e i in e ig e nzinnig e kind e r l i tera t u u r , Annie MG Schmid t we rd va a k g e lez en . Iet s a ls Ge ro nimo Stilto n is e ig e nlij k b e da c ht d oor e e n g ro e p j e ma rketing me nse n. De g evoel i ghei d vo o r hyp e s g ro e it. Alle s is wa t ver v l a kt , ve rschra a ld , o o k in het huid ig e ti j d sb estek Vrije vormen (2002) en Alles nie u w (2 0 0 8 ) zijn Joke Van Leeuwens roman s vo o r volwassenen. In Alles nieuw vullen i l l u s t rat i e s de tekst aan. Vrije vormen gaat ove r e e n beeldende kunstenares die ook doce n t e i s en een steeds intiemer wordende ve r h o u d i n g met een van haar leerlingen. Alles ni e u w ga at over twee huisgenoten die langs elk a a r l eve n en beiden proberen omgaan met hun ve rl i e s.


Page cannot be found Wo ord e nb o e k

Adre sje s

A m s t e rd a m Ho e g a a t h et m et jou? - A l l es l ek k er , pik ?/ H o e i s het w i j fi e? Ik g a sl a p en . - I k ga men sok k en n u mmere n Ti jd o m te vert rek k en . - Ik smeer h em./ Ik p e e r h em . e e n a g en t - Ja n t je M at roos/ smer is/ p o ppe s n or/ v li eg ende sc h otel e e n amb u l a n c e - een vl eeswagen e e n bh - b ok k et u i g ie ge k - l ei p / m es j ok k e e e n dra n k j e d ri n k en - een bak k ie doen d ro n ke n z i j n - Zo bl auw al s een t ient je weze n ete n - b i k k en / s c hransen / vreten go e d koop - voor een h abbek rat s

Amsterdam: Cultuur Anne Fra nkhuis: Prinse ng ra cht 263-26 7 Va n Go g h Muse um: Pa ulus Potte rstra a t 7 R ij ksmuse um: Ja n Luij ke nstra a t 11 Ko ninklij k The a te r Ca rré : Amste l 115-12 5 Co nce rtg e b o uw: Co nce rtg e b o uwp le in 10

Mijn fiets is gestolen. - Me fiets is foetsie.

R o t t e rd a m d o o d o p z i j n - z o gaar al s een h ardgek ookt ei tj e z i j n D a t ka n n i et ! - D a k en ni! Ech t wel! - eg wel! fr i et - p a toa t Ga je m ee? Kom m ie ook ? / G aaj mee? Vo o r m i j een Coc a Col a au b. D oe mij maar e e n C o l a a tj e. G o e d e m org en . - Mogge! Ik ge l oof j e n i et ! - K r ijg nou t ieten ! ee n ro n d va a rt b oot - een spiedoo M aa s t rich t ee n g l a a s j e s terk e dran k - een dr öpk e Ik h e b erg veel d o rst . - Iec h st ik vaan d’ n d o o rs . Ik h e b erg veel h o n ger . - Iec h st ik vaan d ’ n a ppeti et . zoenen - puune wo e n s d a g - g oon s deg/ goon sdag

De zuin i g e H o lla nd e r

Sho p p e n De P ij p & Alb e rtcuyp ma rkt: Twe e d e Ja n Ste e nstra a t De 9 stra a tj e s: Prinse ng ra cht, Ke ize rg ra c ht & H e id e ng ra cht Uitg a a n Le id se p le in Me e r info : www.ia mste rd a m.nl Rotterdam: Cultuur De Do e le n: Scho uwb urg p le in 50 Ahoy: Ahoywe g 10 De Kuip : Va n Za nd vlietp le in 1 We re ld muse um: Wille mska d e 25 N e d e rla nd s Foto muse um: Wilhe lmina ka d e 332 Sho p p e n Lij b a a n Be urstra ve rse Uitg a a n De H o llywo o d Music H a ll: De lftse stra a t 15 R otown: N ie uwe Binne nwe g 17-19 Ja zzca fé Dizzy: ‘ s Gra ve nd ij kwa l 127 De witte Aa p : Witte d e Withstra a t 78 Me e r info : www.rotte rd a m.nl

D oor T omTom


C ol ofo n

We dstrijd

H o ofdre d a c t i e Lee n Baeten

Ch ef redac t ie Ch ar l ot te Heyninck

Te ks tred a c t i e L i esa Hiel

Ch ef r ubr iek en Kaat Meys

Vo r m g ev i n g Jen te O nraedt

R e d a ctie Le e n B a eten, Jente O nraedt, Liesa H i el, Cha rl ot te H eyninck , Kaat Meys Aa n dit n u m m e r werk ten mee Koen C ornil, I m eld a Va n Praet, Sa n dra Mermans, O laf Spittaels, M a rk Va n Var ik, Jo ke Va n Leeuwen, E rik Van Looy, Ja d e S i p s, Ma rtijn A n driese, Bert Van Wassenhove, M a r l i e s De m o l , Pa ul Beck ers, Pristine Fixed G ea r, Ca ffè n a t io n , Coffeeshop G oa, TomTom, Eli s a Serroyen

Helemaal zin gekregen in Nederland? S p e e l dan mee met onze wedstrijd en w i n e e n

CI T Y T R I P A M S T E R DA M . Je wint een tweedaags luxeverblijf i n h e t driesterren Bellevue hotel in het h a rt j e van deze fashion c apital to be. Bove n d i e n geven we aan de winnaar ook nog e e n s een Tript’ease c redit c ard ter wa a rd e van 200 euro om shopc razy te ga a n i n ‘De 9 straatjes’, een van de beke n d s t e Amsterdamse winkelbuurten . Wat is de echte naam van het superp o p u l a i re personge ‘Matsoe Matsoe’ uit d e Nederlandse realityreeks Oh Oh Ch e rs o ? A. Vinc ent B. Tony C. Joey Schiftingsvraag: Hoe oud zijn de led e n va n onze redac tie ( Liesa, Charlotte, Le e n , Je n t e en Kaat) bij elkaar? Stuur je antwoord ( A,B,C + schiftin g s v ra ag ) voor 23 dec ember 2010 naar het nu m m e r ‘2840De winnaar brengen we daarn a zo s n e l mogelijk op de hoogte via sm s. Voor het wedstijdreglement kijk op triptease.be. 0,50 eurocent per sms

R ed actie t r iptease@plantijnmag azines.b e Dr u k Co l o r Co py 2 0 0 0 Mechelsesteenweg 128 20 18 Antwerpen Ab o n n e m e n te n je k unt je abonneren via www. t r i pte ase .b e , e e n antwoordkaart uit Tript’ea s e of b el de kl an te nservice ( 0 47 6/ 345 67 2) . A b o n n e m e n te n ge l den tot werderopzeg g ing , tenz i j a n de rs ve rm e l d . Een halfjaarabonnement ( 6 n u m m e rs) o p Tript’ease kost 1 2 euro. Ee n ja arab o n n e m e nt (1 2 nummers) kost 2 4 euro. Co pyright © 2010 Plantijn Mag azines. Niets ui t d ez e u itga ve m ag g eheel of g edeeltelijk word en ve r ve e lvo u d igd , o pg eslagen in een geautomati s eerd g e g eve n sb e sta n d of openbaar worden g em a a kt, o p we l ke wijze dan ook, z onder schrifteli j ke to e s te m m in g va n de uitgever. Tript’ ease is ni et a a n s prake l ijk vo o r eventuele onjuistheden in d ez e u i tg a ve . Tr ipt ’e ase is niet verantwoordelijk voor ha n d e l in ge n va n derden welk e mogelijk erwi j s vo o r tv l o e ie n u it het lez en van dez e uitg a ve.

Ve e l s u c c e s !


Tript'ease  

Magazine I've made during my education with some classmates of mine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you