__MAIN_TEXT__

Page 1

Radisen

September, 2017

S å b l e v d e t s ø rm e e fte rå r. N og l e g od e se n som m e rd a g e h a r vi h a ft, m e n i skri ve n d e stu n d stå r d e t n e d i

s tæ n g e r u d e n for vi n d u e t og m i n d e r om , a t sæ son e n sn a rt e r sl u t. D e t e r d e rm e d p å ti d e a t g ø re sta tu s ove r

s æ s on e n , s om h a r b u d t p å n og l e g od e a rra n g e m e n te r, som e r b e skre ve t l i d t n æ rm e re i n d e i b l a d e t. Vi h a r

få e t e n n y form a n d , S i d se l fra h a ve 8 5 , d a Ki rste n p g a . n yt a rb e j d e h a r va l g t a t stop p e . J e g vi l g e rn e i d e n n e

forb i n d e l s e p å h a ve fore n i n g e n s ve g n e ta kke Ki rste n u trol i g t m e g e t for h e n d e s store i n d sa ts og ø n ske S i d se l

ve l kom m e n s om n y form a n d .

D e r vi l fra n æ s te sæ son og så b l i ve e n u d ski ftn i n g p å p oste n som a n sva rsh a ve n d e re d a ktø r p å Ra d i se n . J e g

h a r m å tte t s a n d e , a t d e t e r svæ rt a t n å d e t h e l e , h vi l ke t og så h a r g i ve t si g u d tryk i , a t d e tte b l ot e r d e n a n d e n

u d g a ve a f Ra d i se n i d e n n e sæ son . O g d a C a rste n fra h a ve 2 7 (h a m m e d ka ske tte n ! ) h a r ti l b u d t a t ove rta g e

tj a n s e n , s å g i ve r j e g g l a d e l i g t sta fe tte n vi d e re .

I s ka l d e rfor fre m ove r kon ta kte h a m , h vi s I h a r i n d l æ g e l l e r kom m e n ta re r. D e t ka n I g ø re p å m a i l :

ca rs te n d a vi d s e n 9 @g m a i l . com e l l e r te l e fon : 4 1

97 90 93

J e n s M u n ch // C h e fre d a ktø r

D e n n y b e s tyre l s e

Ve d g e n e ra l forsa m l i n g e n og d e n n u e ks tra ord i n æ re g e n e ra l fors a m l i n g h a r vi få e t e n n y b e s tyre l s e og e n n y form a n d . B e styre l s e n b e s tå r a f (fra ve n s tre m od h ø j re og m i n u s m e re e l l e r m i n d re ti l fæ l d i g e m e n n e ske r i b a g g ru n d e n ): M u h a rre m (h a ve 9 9 ). J e n s B a l d e r, ka s s e re r (h a ve 3 0 ). Zd e n e k, n æ stform a n d (h a ve 1 7 1 ). S i d s e l , form a n d (h a ve 8 5 ). S a ra h (h a ve 1 5 9 ). F oto: C a rs te n , h a ve 2 7 .


S kt. H a n s a fte n

Te ks t og b i l l e d e r: J u d i th H a n se n

S ct. H a n s a fte n va r va n e n tro sæ rd e l e s h yg g e l i g . D e r va r l a ve t ove rd æ kn i n g i m e l l e m træ e rn e h vi l ke t va r g od t, for d e r kom e n e n ke l t b yg e . Zd e n e k h ol d t b å l ta l e n , d e r b l e v g ri l l e t og m a n g e h a vd e d e ru d ove r l æ kke r su p p l e ri n g m e d h j e m m e fra . D e r b ræ n d te e t fl ot b å l i a d s ki l l i g e ti m e r ­ m e d l i d t h j æ l p fra ski fte n d e b å l m e stre . D e r va r e n j æ vn u d s ki ftn i n g a f d e l ta g e re i l ø b e t a f a fte n e n , m e n d e t g j ord e b e ste m t i kke h yg g e n m i n d re . Ta k ti l d e fri vi l l i g e for e t g od t a rra n g e m e n t ti l g l æ d e for a l l e os a n d re .

S om m e rfe s te n

S om m e rfe s te n forl ø b ri g ti g g od t, og d e t va r e n s u p e r h yg g e l i g e fte rm i d d a g og a fte n m e d m a n g e d e l ta g e n d e , d e r h a vd e kø b t m a d b i l l e t. Vi h a vd e b e s ø g e n th a i l a n d s k d a n s e ri n d e , d e r u n d e rh ol d t m e d e n m e g e t g ra ci ø s d a n s og se n e re sp i l l e d e ' M a ri e n l ys t P a rtys ta rte rs ' op ti l d a n s ­ for fø rste g a n g m e d m u s i ke re U D E LU KKE N D E fra vore s e g e n h a ve fore n i n g . H va ' b e ' h a r? !


N ye m e d l e m m e r i M a ri e n l yst

M a i Kors b æ k og N i col a s

H e l l e P re u th u n h a r kø b t h a ve

Li n e a G . P e te rs e n og P e d e r

M a l l i e h a r kø b t h a ve 2 6 . M a i

n r. 1 0 1 . H u n g l æ d e r s i g ti l a t

B l a k h a r kø b t h a ve 4 5 . D e

e r u d d a n n e t op l e ve l se s­

kom m e u d i d e t g rø n n e og

h a r to b ø rn , Vi ctori a p å 7 å r

ø kon om , m e n s N i col a s e r

d e l e h u s e t m e d fa m i l i e n . Ti l

og La n d e r p å 1

kl e i n s m e d i ru s tfri t stå l . D e e r

d a g l i g a rb e j d e r H e l l e s om

s yg e p l e j e rs ke og P e d e r e r

b e g g e 3 4 å r.

se l vstæ n d i g re vi s or

s e l vs tæ n d i g .

å r. Li n n e a e r

Vi ska l d e s u d e n si g e ve l kom m e n ti l P i l N e j a , s om h a r kø b t h a ve 1 2 0 s a m t B e n te S j ø Ra sm u s s e n , s om h a r kø b t h a ve 1 1 9 . D e n u d s e n d te re p orte r h a r d e s væ rre i kke væ re t i s ta n d ti l a t kom m e forb i p å d e ri g ti g e ti d sp u n kte r, h vor d e p å g æ l d e n d e h a r væ re t h j e m m e . D e rfor ska l d e s ta d i g h a ve e n p ræ se n ta ti on .

Ve l kom m e n i M a ri e n l yst ti l j e r a l l e !

N yt om fæ l l e s h u s a f J u d i th H a n s e n

J e g kon ta kte d e Årh u s Te ch i g å r, for a t fø l g e op p å d e n a fta l e s om va r i g a n g s a t i a p ri l 2 0 1 7 . G e rt, s om h a vd e sa g e n va r h ol d t, m e n Th or N yh ol m h a vd e ove rta g e t h a n s j ob . Th or va r b l e ve t i n form e re t om vore s fæ l l e sh u s p roj e kt, m e n h a vd e få e t a t vi d e a t s a g e n va r l a g t n e d . D e t m å så væ re G e rt s om h a r l a g t d e n n e d , for j e g h a r ve n te t p å s va r fra h a m l æ n g e .

D e n n ye m a n d va r væ l d i g i n te re sse re t og j e g s kri ve r d a g l i g t m e d h a m p t. S kol e n vi l m e g e t g e rn e m e d vi rke ti l b yg g e ri e t, m e n d e r e r e t u d va l g LU U , s om s ka l g od ke n d e b yg g e ri e t, fø r a n sø g n i n g e n s e n d e s vi d e re ti l Kom m u n e n . D e t s ku l l e ku n n e l a d e s i g g ø re , h vi s vi a n s æ tte r e n tø m re m e s te r, s om ska l stå for i n d h e n tn i n g a f ti l l a d e l s e r, væ re g a ra n t for b yg g e ri e t og l æ g g e b u d g e tte r, og h a n ska l a fl ø n n e s m e d e n p roce n td e l a f b yg g e s u m m e n . J e g h a r kon ta kt m e d e n d yg ti g u n g tø m re m e ste r og h a n vi l g e rn e m e d vi rke .

Th or ri n g e d e ti l b a g e i d a g og vi l l e vi d e h va d vi vi l g ø re , h vi s vi få r a fs l a g fra d e m , og j e g m e d d e l te , a t s å vi l l e vi stra ks kon ta kte Årh u s P rod u kti on s s kol e , for d e t va r d e m d e r b yg g e d e fæ l l e s h u s e t i S torb yl a n d sb ye n .


D e n n y form a n d Ve d d e n e kstra ord i n æ re g e n e ra l forsa m l i n g d . 2 . se p te m b e r

b l e v j e g va l g t ti l n y form a n d i fore n i n g e n . J e g a fl ø se r Ki rste n

J u u l d e r h a r g j ort e t stort a rb e j d e d e si d ste å r.

H u n s ka l h a ve

e n stor ta k for d e t.

J e g h e d d e r S i d se l og h a r h a ve 8 5 , som j e g kø b te i e fte rå re t

2 0 1 6 . J e g e r a l tså sta d i g n y i fore n i n g e n , og d e r e r m a n g e ti n g

j e g ska l fi n d e u d a f e n d n u , m e n j e g e r si kke r p å a t j e g ka n få

ri g ti g g od h j æ l p fra fol k, d e r ve d m e re e n d m i g .

J e g a rb e j d e r i Ku l tu rh u s H e rre d sva n g , som m a n g e a f j e r

si kke rt ke n d e r. D e r e r fl e re h e r fra h a ve fore n i n g e n d e r j æ vn l i g t

b ru g e r h u se t, og j e g ke n d e r d e rfra e n d e l m e n n e ske r d e r h a r

h a ve h e r.

J e g ove rta g e r a l l e form a n d e n s op g a ve r fra Ki rste n , d e t vi l si g e

d e t e r m i g d e r e r kon ta kte n u d a d ti l , sæ l g e r h a ve r, g od ke n d e r

b yg g e a n sø g n i n g e r m m . Vi l m a n i kon ta kt m e d m i g ka n d e t ske

p å te l e fon 3 0 1 1 7 8 0 3 , p å b e tyre l se n s m a i l b e styre l se n @h f­

m a ri e n l yst. d k e l l e r i å b n i n g sti d e n p å kon tore t m a n d a g e

m e l l e m 1 8 og 2 0 . J e g vi l h e r i e fte rå re t væ re p å kon tore t d . 1 .

og d . 3 m a n d a g i m å n e d e n .

J e g h å b e r a t j e g b l i ve r e n g od form a n d for fore n i n g e n .

Profile for Jens Munch

Radisen, september 2017  

Radisen, september 2017  

Advertisement