Page 1

Ett magasin från ProAct

NR 5/01

Scania & WM-data:

Lastbilar & bytes Vattenfall:

Energisk säkerhet! Return On Investment:

Köpa eller låta bli?

Informationshantering:

FINN DE SVAGA PUNKTERNA OCH BLI STARK! 1


2


när nyheten om att Ludmila Engqvist hade dopat sig kom ut. Vår bild av henne som starkt fokuserande, hårdtränande och väl planerande in i minsta detalj föll sönder och samman på några minuter. Det känns tungt att inte få uppmärksamhet när man är van vid det. Det är jobbigt att justera verksamheten efter en ny verklighet med mindre resurser, men det är nödvändigt. Det är inte bara frågan om att ändra inriktning utan även viktigt att skapa en fungerande infrastruktur, som inte bryter ihop vid minsta ansträngning. Man måste bygga upp en infrastruktur som är anpassad efter dagens och framtidens behov, för att kunna administrera med bibehållen personalstyrka oavsett storlek och expansion. Att använda fusklösningar kan fungera kortsiktigt men risken att systemet fallerar vid minsta ansträngning utöver det vanliga är stor. Att liksom Ludmila försöka ta genvägar till en verklighet som inte längre ser likadan ut kan vara vanskligt. Hennes varumärke har tappat allt värde, trovärdigheten har försvunnit och få kommer att vilja ha med henne att göra. Hennes misstag ledde till att alla dessa års tränande, strategier och uppbyggande av varumärket Ludmila försvann. Dagens samhälle genomgår just nu en strukturförändring. Vissa branscher drabbas hårdare än andra och verksamhetsbeSVERIGE FICK EN TÖRN

Ledare

”Oavsett vad som händer måste verksamheten fortsätta fungera, tillgången till information ska vara hundraprocentig, administrationen kostnadseffektiv och en långsiktighet måste finnas i strategin.” hov förändras snabbt i ena eller andra riktningen. Det gäller då att vara väl förberedd och ha en flexibel och anpassningsbar infrastruktur inom verksamheten. Oavsett vad som händer måste verksamheten fortsätta fungera, tillgången till information ska vara hundraprocentig, administrationen kostnadseffektiv och en långsiktighet måste finnas i strategin. Visst går det att hitta snabba, billiga, enkla lösningar som löser akuta behov, men detta lönar sig oftast inte. Är det då inte värt att satsa på en mer genomtänkt och långsiktig lösning? Peter Wahlberg. Säljchef, ProAct Datasystem AB

Scania och WM-data jobbar ihop

4–5

IT och ekonomi

6–7

Analysera din risk!

8–9

Vattenfall och tryggheten

10–11

Metagroup: Nirvana IT Organisation

12–14

Fast Restore Cache

14–15

SuperDLT – första steget i nästa generations bandteknologi

16–17

Notiser

18–19

AlphaStor: enklare mediahantering

20

REPORTAGE

Innehåll

4 8 Sid

Scania och WM-data i tätt samarbete

ProAct är specialist och fristående integratör med lösningar, kompetens, metoder och produkter inom området säker infrastruktur för verksamhetskritisk information. Bolaget, som är verksamt i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Schweiz inriktar sig mot medelstora och stora företag och organisationer som har behov av säker och effektiv hantering av verksamhetskritisk information. Verksamheten bedrivs i Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Göteborg, Linköping, Lund, Sundsvall, Karlskrona samt Zürich, med drygt 280 personer. Flertalet av dessa medarbetare har teknisk inriktning. En hög teknisk kompetens och lång erfarenhet hos medarbetarna kännetecknar ProAct. ProAct IT Group AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.

Sid

Information är självklar när den finns, men när den försvinner inser man hur viktig den är. Då kan det vara försent.

Utkommer med 6 nummer 2002. Upplaga: 9 000. Nummer 1/2002 kommer ut i februari. Ansvarig utgivare & redaktör: Hanna Köllerström, tel 08-410 666 25. Repro/Tryck: Stellan Ståls Grafiska AB. Omslagsillustration: Jan Olson Producerad av: www.pladera.com Att annonsera... i Proactuellt går som synes alldeles utmärkt. Den du ska kontakta är Hanna Köllerström på tel 08-410 666 25. E-post: hanna.kollerstrom@proact.se 3


Hur attraherar man kompetent IT-personal och hur försäkrar man sig om att driften är säker och effektiv? Scania, en av världens ledande lastbilsproducenter löste det genom att, tillsammans med WM-data, skapa ett gemensamt IT-driftsbolag, WM-data Scania.

SMIDIGT & TUNGT R E P O R T A G E

Lastbilar rullar ut på löpande band från Södertälje, lastbilar som syns världen över – men vi ser inte till dem. Inte en enda lastbil i sikte, trots att vi besöker byggnaden bredvid fabriken. Ett disigt Södertälje utkant inbjuder inte till att börja leta efter några lastbilar så vi dyker snabbt in i receptionen hos WMdata Scania, för att tala om hur informationen lagras istället. WM-data Scania ansvarar för delar av Scanias IT-verksamhet och ägs till hälften av WM-data, till hälften av Scania. 1996, då Scania beslöt sig för att separera sitt ITbolag Scania Data från kärnverksamheten, skapades WM-data Scania. Scania ville fokusera mer på sin kärnverksamhet, och med WM-data som partner fick man tillgång till hela den djupa IT-kompetens som finns inom ett stort IT-företag. Blandad klientmiljö ställde nya krav

I november förra året påbörjade man förändringsarbetet av backup-miljön. Existerande lösning i stordatormiljön, klarade inte längre av de krav en blandad klientmiljö ställer utan var tvungen att bytas ut. Behovet av en ny backup-lösning blev akut när det inte längre fanns support för den befintliga stordatorbaserade lösningen och den avvecklas nu till förmån för en mer modern lösning där man tar backup

på HP-UX, IBM-AIX, NT och VMS. Mannen som tillsattes för att leda projektet är Leif Tellestedt, konsult från WMdata Management. Han har fram tills nu arbetat med att hitta en ny lösning. Man har valt ut och implementerat en ny lösning som passar Scanias blandade miljö och dess framtidsutsikter, och han lämnar nu över till Markus Tiredal, Produktchef för Storage, som ska ta över ansvaret för drift och hela lösningen. – Vi ansvarar främst för de administrativa systemen och produktionssystem, centrala och lokala, förklarar Leif när vi väl har slagit oss ner i ett ledigt konferensrum. Scania har delat upp driften på ett antal operatörer, varav vi är en. Lokal och central IT-drift

Södertälje är centralorten för produktionen och därmed även IT-driften men Scania har även IT-drift i Oskarshamn och Falun liksom i Holland och Frankrike där man främst driver de egna, lokala systemen. Brasilien däremot, har en helt egen, självständig avdelning. Man har placerat ITdriften med backup tillhörande Brasilien lokalt på grund av avståndet till övrig verksamhet – det är säkrare om de hanterar driften själva. Totalt är det fråga om cirka 500 medarbetare på alla kontoren tillsammans.

”SÄKERHETEN ÄR VIKTIGAST FÖR OSS. SÄKERHETEN, TILLSAMMANS MED FLEXIBILITET OCH KOSTNADSEFFEKTIVITET ÄR DE VIKTIGASTE FAKTORERNA. LAGRINGSSYSTEMET MÅSTE FUNGERA DYGNET RUNT, PRODUKTIONEN FÅR ABSOLUT INTE STANNA UPP.” 4

Scania valde SAN

Lastbilsproduktionen inom Scania måste ha tillgång till informationen hela tiden, kravet på tillgänglighet är 24x7 året runt. – Frågan var vilken lösning vi skulle satsa på, och vi fastnade för en SAN-lösning. En 16-portars switch-lösning som vi kan bygga vidare på och utveckla SAN:et kring. Med tanke på framtida krav och expansion var det en lämplig satsning. Lösningen är baserad på Legato NetWorker och en HP N-klass backup-server. Genom en Fibre Channel (FC)-anslutning förs informationen över till en 8-portars switch och 4 FC-bandstationer som säkrar backup-informationen i en extern byggnad. – Säkerheten är viktigast för oss. Säkerheten, tillsammans med flexibilitet och kostnadseffektivitet är de viktigaste faktorerna. Lagringssystemet måste fungera dygnet runt, produktionen får absolut inte stanna upp. Genom centralisering av systemen och server-konsolidering drar vi dessutom ner på kostnaderna. Ständigt uppdatering

Projektet, BUMS (Backup Motor Scania), påbörjades i mars 2001 och planerades vara klart i november, en målsättning som har lyckats. Därmed lämnar Leif över stafettpinnen till Markus och hans grupp. Markus roll som produktchef för Storage skvallrar om hur viktigt man anser storage vara. – Produkten lever och det gäller att följa med i den tekniska utvecklingen och ständigt uppdatera teknikerna, säger han. Eftersom rollen som produktchef för Storage inte har funnits tidigare består arbetet delvis av att bygga upp och utveckla den. Det är en spännande utmaning med tanke på att storage blir allt viktigare. Maskinvara går alltid att reparera men inte data.


Att det heter ”overhead” och inte ”onhead” är något Leif Tellestedt, konsult från WM-data Management och Markus Tiredal, Produktchef för Storage, inte riktigt har tagit till sig.

Extern support från ProAct

Det är fråga om 200 servrar/klienter som hanteras, 7 TB, från en multiplattform. SAN-lösningen kommer underlätta framtida expansion trots att det finns en liten skugga i form av bristande standarder. Markus ser fram emot den dagen då standardarbetet kommit fram till riktlinjer att arbeta med. En annan viktig aspekt av IT-driften är support. – Vi har extern support från ProAct dagtid, då det gäller att snabbt få igång driften igen, men satsar på egen kompetens och övervakning resten av tiden. Felmeddelande kan dyka upp när som helst och vi måste ha kompetens inom alla delar av driften. Om det dyker upp problem som vi

”FELMEDDELANDE KAN DYKA UPP NÄR SOM HELST OCH VI MÅSTE HA KOMPETENS INOM ALLA DELAR AV DRIFTEN.” inte kan lösa själva, kan vi ta kontakt med ProAct. De har haft en konsult sittande här på heltid för att implementera den nya SAN-lösningen så vi litar på att de kan lösa problemen. Huvudkunden är Scania

WM-data Scanias roll är som SSP (storage service provider) för Scania men har även kapacitet att arbeta med andra företag. Markus markerar bestämt att huvudkunden är Scania, det råder det inga tvivel

om. Scanias verksamhet vilar på att driften fungerar, vilket förutsätter att WMdata Scania konstruerar ett system som baseras på en flexibel och stabil lösning. Med den nya SAN-lösningen i grunden är Leif och Markus säkra på att framtiden ska bjuda på utvecklingsmöjligheter som leder till större men fortfarande lika effektiva lösningar. av Hanna Köllerström foto Niklas Dahlskog

5


IT OCH AFFÄRS Bedömning av ROI och affärsnytta för

”OM VI KÖPER ETT NYTT DATASYSTEM – KAN VI DÅ RÄKNA HEM KOSTNADEN? ELLER SLÖSAR VI BARA MED FÖRETAGETS PENGAR?”

6


NYTTA

IT-investeringar

Då många företags IT-kostnader de senaste åren har ökat till nya rekordnivåer ställs allt högre krav på beslutsunderlaget för IT-investeringar. Dock kan det innebära vissa svårigheter att kvantifiera den verksamhetsnytta som ska uppnås med hjälp av exempelvis ett nytt IT-system. Om vi köper ett nytt datasystem – kan vi då räkna hem kostnaden? Eller slösar vi bara med företagets pengar? E K O N O M I

För IT-investeringar gäller ofta att osäkerheten är stor beträffande vilken egentlig affärsnytta investeringen kommer att bidra till, samt vilken återbetalningstid som gäller för investeringen. Dock saknas inte modeller för att bedöma IT-investeringarnas lönsamhet då traditionell investeringskalkylering enligt modellen för Return On Investment (ROI) i regel även är gångbar för IT-investeringar. En grundläggande förutsättning är att nyttan först identifieras och beräknas, varefter de verksamhetsmässiga effekterna måste tydliggöras, analyseras och beräknas. Därefter ställs dessa i relation till investeringskostnaden och dess livslängd.

Vad kan mätas?

Investeringar i till exempel infrastruktur som nätverk och maskinvara är i regel svåra att beräkna avseende ROI eftersom dessa är grundläggande förutsättningar för att nyttja olika typer av systemstöd i verksamheten och därmed för att generera lönsamhet. Uppföljning av denna typ av investeringar bör därför primärt ske med projektfokus och beträffande kostnadernas utvecklingstendens över tiden. IT-investeringar som innebär möjligheter till reducerande kostnader eller ökade intäkter kan däremot följas upp med hjälp av särskilt anpassade nyckeltal för de effekter som ska uppnås. Exempel på denna typ av investeringar är applikationer och processstöd samt system för styrning och mätning. Nyckeltal kan till exempel För att säkerställa att man tittar på rätt vara kundtillfredsställelse, parametrar och faktorer, kan man tänka på hanteringskostnad per fakföljande frågor innan man tar fram tura eller räntekostnad för analysresultatet: kapitalbindning. När nyckelÄr driftsinvesteringar inom IT effektiva och effektivt talen identifierats och defiutförda? nierats sätts mål för de efFungerar IT-verksamheten effektivt inom hela service- och produkterbjudandet, den egna driften och arbetet? fekter som ska uppnås, varAnvänds resurser effektivt och efter förväntan? efter uppföljning sker geÄr arbetsbördan konstant, minskande eller ökar den? nom noggrann och regelbunKlarar tekniken av verksamhetens IT-investeringar i linje med affärsbehoven? den mätning som även bör Är teknikkunder nöjda? Levererar IT-avdelningen valmöjomfatta avstämning mot exligheter åt kunder? terna benchmarks och Vilken är kvalitetskostnaden för IT? Vilken nivå ligger IT-prestandan på? utvecklingstendenser. Genererar IT värde som är förenligt med affärsmålen? Uppnår du förväntade fördelar av tekniska investeringar? Investerar du i lämpliga framtida IT-lösningar? Hur står sig IT i konkurrensen? - Gentemot konkurrenter/samarbetspartners - Gentemot de bästa i sektorn och geografiska området.

Modeller för analys av affärsnytta och ROI

Genom att utveckla eller tillämpa modeller som visar IT:s inverkan och bidrag inom de berörda affärs-

processerna kan effektiviteten följas upp och ställas i relation till investeringskostnaden. Det är dock viktigt att klart definiera vad modellen omfattar och mäter och vad som inte omfattas och mäts i modellen. Detta för att skilja på orsak och verkan. Förändringar och trender beträffande mätdata identifieras och analyseras löpande, samtidigt som mätetalen och beräkningsmodellen förfinas varefter åtgärder som exempelvis förändring av mätområden eller justering av nyckeltal genomförs. Största svårigheten ligger i att kvantifiera värdet av ”mjuka” faktorer som till exempel värdet av nöjda kunder eller ökad kompetens hos personalen, eftersom denna typ av värden inte ryms inom ramen för en traditionell balansräkning. Checklista för mätning av affärsnytta och ROI:

Avgränsa området som ska analyseras och definiera berörda processer och system. Identifiera och fastställ de effekter som ska uppnås, till exempel rationaliseringar och/eller intäktsökningar, samt klargör sambanden mellan dem för att kartlägga sambandsfaktorer och orsak/ verkan. Definiera nyckeltal, till exempel målsättning för hanteringskostnad per faktura, kundtillfredsställelse eller för en reklamerad vara. Beräkna de ekonomiska effekterna (affärsnyttan) Beräkna IT-kostnaderna, investeringskostnaden samt dess livslängd och glöm inte bort att även inkludera driftkostnader och andra löpande kostnader. Beräkna affärsnytta och ROI och följ upp dessa över tiden.

Ingemar Freidlitz, KPMG Consulting ©KPMG Bohlins

Ingemar Freidlitz, managementkonsult på KPMG Consulting, arbetar med och är ansvarig för ITassessment. IT-Assessment är tjänster för analys och utveckling av IT-funktionens styrkor och svagheter beträffande processer, kompetens, system och teknik. Syftet är överbrygga det gap som ofta förekommer mellan verksamhetens behov av IT-stöd/-tjänster och de system och tjänster som IT-avdelningen tillhandahåller.

7


Vi tar informationen för självklar när den finns tillgänglig, men när den försvinner – det är först då vi inser hur viktig den är – och då kan det vara försent. av Tomas Gustafsson Illustration: Jan Olson

Styrka är att inse sina brister Fördelen med information, framför fysiska produkter, är att den inte tar slut, som exempelvis saffran inför Lucia. Nackdelen är att den kan bli gammal, eller helt enkelt försvinna under de mest mystiska omständigheter. Men det finns sätt att komma runt de flesta flaskhalsar och fallgropar. Genom att analysera de olika systemen för backup och lagring kan ditt företags intellektuella kapital gå en ny vår till mötes. Förtroendet försvinner snabbt

Tänk om du i din lokala mataffär helt plötsligt drabbas av tomma hyllor. Det är inte vilka hyllor som helst som står tomma - det är hyllorna med de varor som du behöver. Expediten säger att dessa varor tagit slut, men att det kommer nytt senare på eftermiddagen. Det är inte svaret du vill ha, men det är ju möjligt att varor, särskilt färskvaror, tar slut. Dagen därpå går du ner igen, för att upptäcka att 8

samma hyllor fortfarande gapar tomma. Frustrationen är ett faktum och du lägger mer inköp hos en annan, konkurrerande affär. Visst är det synd att vi tappar förtroendet så snabbt och enkelt, men vi har helt enkelt inte tid.

tion. En kontaktperson svarar kunden att den efterfrågade informationen verkar ligga off-line – och ber att få återkomma inom kort. Telefonen går varm hos administratörerna och de dagliga rutinerna störs av den allt mer pressade kontaktpersonens försök att lösa problemet. I den perfekta världen återskapas den förlorade informationen och kan läggas tillbaka i systemet. Men världen är inte alltid perfekt – och konkurrensen är stenhård. Små misstag kan få oanade konsekvenser. Egentligen handlar det bara om att ligga steget före, och för att kunna hantera nutid och framtid, måste vi ha kontroll på historien.

Första steget gäller backup-arbetet

Tänk dig nu att dina kunder eller anställda möts av IT-erans motsvarighet till tomma mathyllor, det vill säga förlorad informa-

Inventera, analysera, rutiner och kompetens?

De flesta vet vad som behöver göras för

ProActuellt nr 5-01  

Producerad av Plädera