Page 1

VUOSIKERTOMUS

2011


3

Sedu Aikuiskoulutuksen vuoteen 2011 Vuotta 2011 voi kuvata taloudellisen epävarmuuden ajaksi. Ammatillinen aikuiskoulutus seuraa suhdanteita, vaikka ei ole yksinomaan riippuvainen vain taloudellisista tekijöistä. Sedu Aikuiskoulutus onnistui säilyttämään asemansa vahvana alueellisena aikuiskoulutuksen toimijana ja sen tunnettuus on kehittynyt hyvään suuntaan. Uudesta hallitusohjelmasta löytyy ristiriitaisia viestejä. Suomen koulutuksellisia tuloksia pidetään tärkeinä koko koulutusjärjestelmässä. Samalla on paljon viestejä myös koulutuksen julkisen rahoituksen supistumisesta. Ne heijastuvat myös aikuiskoulutuksen tarjontaan. Koulutuskuntayhtymässä on käynnistynyt valmistelu, jossa tähdätään ammattikorkeakoulutoiminnan osakeyhtiöittämiseen vuoden 2014 alusta lähtien. Kuntayhtymä purkautuisi kahteen osaan: SeAMK osakeyhtiöön

ja Seduun, jonka yhteydessä toimisi liikelaitos Sedu Aikuiskoulutus. Sedu Aikuiskoulutuksen asemaan tällä ei ole välitöntä merkitystä. Sen tehtävänä on edelleen monipuolisen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäminen toimialueena koko EteläPohjanmaa. Tärkeää on aktiivinen, työ- ja elinkeinoelämää lähellä on kehittämisote, laadukas ja ajanmukainen koulutuksen toteutus ja rohkea suuntautuminen tulevaisuuteen.

Tapio Varmola kuntayhtymän johtaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

Kuntayhtymän johtajan katsaus


5

Aikuiskoulutusjohtajan katsaus vuoteen 2011

Aikuiskoulutus vastaa työelämän trendeihin! Suomalaista aikuiskoulutusjärjestelmää on kehitetty vuosikausia vastaamaan entistä paremmin työelämän erilaisiin tarpeisiin ja trendeihin. Se haastaa aikuiskoulutustoimijoiden reagointikykyä ja ennakointitaitoja. Tulevaisuuden arvaaminen ei ole koskaan helppoa, mutta näinä aikoina se on erityisen vaikeaa. Sedu Aikuiskoulutus on tehnyt strategisen valinnan, että se on vahva toimija Etelä-Pohjanmaan osaamistason kehittäjänä. Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä näyttötutkintojärjestelmän kehittämiseksi. Se on tarkoittanut työelämäsuhteiden vahvistamista, henkilökunnan osaamisen jatkuvaa parantamista ja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Näyttötutkintojen suosio on kasvanut tasaisesti ja sitä kautta parantanut työpaikkojen sekä yksilöiden osaamista. Vuonna 2011 Sedu Aikuiskoulutuksen erilaisiin koulutuksiin osallistui lähes 8000 aikuista ja heistä noin 760 suoritti tutkinnon. Tutkinnot suoritettiin valtaosin työ-

paikoilla ja niiden arviointiin osallistui satoja työelämän edustajia erilaisissa arvioijarooleissa. Näyttötutkintotoiminnan kautta oppilaitokselle tulee työpaikoilta paljon viestejä, jotka voidaan tulkita heikoiksi signaaleiksi. Niiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen tulee jatkossa käyttää enemmän aikaa. Aikuiskoulutus on eräänlainen näköalatorni, jonka välityksellä voidaan nähdä iso osa työelämän kokonaisuutta ja ennakoida, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Kiitän kaikkia työelämäyhteistyökumppaneita, sidosryhmiä ja henkilöstöä vuoden 2011 saavutuksista. Yhdessä saamme enemmän aikaan!

Pasi Artikainen aikuiskoulutusjohtaja Sedu Aikuiskoulutus

Katsaus Sedu-vuoteen 2011

Ammattikoulutus haasteiden edessä Ammatillinen koulutus on säilyttänyt hyvin vetovoimaisuutensa ja työelämä kaipaa osaavia ammattilaisia tulevina vuosina jopa nykyistä enemmän kun eläköityminen lisääntyy ja nuorten ikäluokat pienevät. Toisaalta ammatillista koulutusta tulevat tällä hallituskaudella kohtaamaan monet uudet haasteet. KESU eli opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämissuunnitelma, koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016 on hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelma, jonka mukaisesti ammatilliselle koulutukselle on asetettu monia tavoitteita. Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta pyrkii varmistamaan sen, että jokaiselle perusasteen päättäneelle voitaisiin varmistaa toisen asteen koulutuspaikka. Toisaalta jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tulee tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka. Tämä yhteiskuntatakuun toteuttaminen edellyttää useilla hallinnon aloilla samaan suuntaan vaikuttavia toimenpiteitä.

Koulutuspaikkojen määrää tullaan suuntaamaan alueellisen tarpeen mukaan. Koulutuksen toteutuksessa korostuvat joustavat opinpolut. Tutkintouudistuksella ja sen osana kansainvälisellä tutkintojen vertailtavuudella ja opintosuoritusten kerryttämisellä (ECVET) vahvistetaan kansainvälistä liikkuvuutta eurooppalaisen suosituksen mukaisesti. Kokonaisuudessaan KESUn tavoitteiden mukaan toisen asteen aloituspaikkoja tultaisiin vähentämään. Vahvimmin vähennys tulisi koskettamaan erityisesti kulttuurialaa, kauneudenhoitoalaa ja matkailualaa. Toisaalta lisää toisen asteen aloituspaikkoja tulisi KESUn mukaan suunnata mm. kone- ja metallialalle, sosiaali- ja terveysalalle, puhdistuspalvelualalle sekä ajoneuvo- ja kuljetustekniikkaan. Nämä mittavat muutokset tulevat tarkoittamaan tiivistä yhteistyötä kaikkien ammattikoulutuksen toteutusmuotojen välillä. Uskon, että Sedussakin opetussuunnitelmaperusteinen koulutus, aikuiskoulutus

ja oppisopimuskoulutus tulevat lähivuosina hakemaan yhä enemmän yhteisiä ja yhteneviä toimintamuotoja. Kiinteä työelämäyhteistyö on tärkeä osa kaikessa kehittämistyössä. Sen avulla sekä palvellaan työelämää että kehitetään toimintoja molempia osapuolia hyödyttäen. Nyt tarvitaan uusia ideoita, jotka olisi levitettävä yhteiskäyttöön! Vain tällä tavalla varmennamme osaavaa työvoimaa työelämälle myös seuraavina vuosina. Intohimona ammatti ja ammattiosaaminen! Tämän ajatuksen mukaisesti meidän tulisi yhteistyössä kehittää ammatillista koulutusta nyt ja tulevaisuudessa.

Reija Lepola johtaja Koulutuskeskus Sedu

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

4


7

Sedu Aikuiskoulutuksen

keskeisimmät tunnusluvut vuonna 2011 Opiskelijavirta

7779

Toteutuneet opiskelijatyöpäivät

197 404

Suoritetut tutkinnot

763

Henkilöstö

150

Liikevaihto

13 milj. €

Työvoimakoulutuksen vaikuttavuus (ammatillinen) Oppisopimusten määrä

Toimintatuotot rahoitusmuodoittain TP 2011

Omaehtoinen lisäkoulutus (OMK) 30,1%

705, josta lisäkoulutus 513 ja ammatillinen peruskoulutus 191 90 %

Opiskelijatyöpäivät 2011 ja vertailu 2010

Työvoimakoulutus (ELY) 41,5%

Muu koul. Projektit myynti ja 13,8% tuotot 7% Oppisopimuskoulutus 7% Henkilöstökoulutus 2,9%

Sedu Aikuiskoulutuksen johtokunta vuonna 2011 Jäsenet Jouko Hookana, pj.

Kaija Ketola-Annala

Mikko Tienhaara

Jorma Vierula, vpj.

Sirkka Penttilä

Sedu Aikuiskoulutuksen johtoryhmä vuonna 2011 aikuiskoulutusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja Pasi Artikainen

oppisopimusjohtaja

kehityspäällikkö

Sirpa Nurmela

Marja-Terttu Kurunsaari

1.1. – 30.7.2011 aikuiskoulutuspäällikkö Palvelu

1.8. – 31.12.2011 aikuiskoulutuspäällikkö Palvelu

Pirjo Tervonen

Kati Yli-Lahti

aikuiskoulutuspäällikkö Tekniikka Leena Tuomisto

26.– 27.1.

Opinlakeus-koulutusmessut

27.– 28.1.

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 2011

27.– 28.1.

Agri-risteily

4.5.2.

SARKA Maatilarakentaminen, metsä- ja energiamessut Seinäjoki Areenassa

10.12.2.

Food & Life Expo

23.2.

Rakennusteollisuuden hitsaustöiden muuttuneet vaatimukset -seminaari

23.2.

eRekrymessut Seinäjoki Areenassa

24.2.

eRekrymessut Härmänmaalla

8.3.

Aloittavan yrittäjän STARTTIinfo Seinäjoen seudun TE-toimistossa

8.3.

Elintarvike- ja ravitsemisalojen yhteistyöseminaari

(ilman oppisop. palv.)

80 %

Oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus

Tapahtumia 2011

aikuiskoulutuspäällikkö Hyvinvointi Tuula Seppä

aikuiskoulutuspäällikkö Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Virpi Lehtimäki

aikuiskoulutuspäällikkö Maaseutu Tarmo Vuorenmaa

laskentapäällikkö johtoryhmän sihteeri Arto Peltopakka

Näyttötutkintotoimintaan panostaminen näkyy Sedu Aikuiskoulutus on panostanut vahvasti näyttötutkintotoimintaan muun muassa henkilöstöä kouluttamalla sekä työelämäyhteistyötä tiivistämällä ja tulokset alkavat näkyä: suoritettujen tutkintojen määrä on lähes kolminkertaistunut viiden vuoden aikana. Sosiaali- ja terveysalan suosituin tutkinto oli edelleen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja. Vuonna 2011 toteutettiin ensimmäistä kertaa suun terveydenhoidon osaamisala, jossa lähihoitajat erikoistuvat hammashoitajiksi. Lähihoitajien työvoimatarve jatkui edelleen suurena Etelä-Pohjanmaalla, joten työvoimakoulutuksia oli määrällisesti eniten. Maakunnassa toteutettiin useita lähihoitajakoulutuksia yhteistyössä työvoimahallinnon ja alueen työelämän kanssa. Oppisopimuskoulutuksessa lähihoitajatutkinnon suorittajien määrät kasvoivat.

Sosiaali- ja terveysalan muista tutkinnoista vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittajamäärät kasvoivat merkittävästi ja koulutusta järjestettiin Seinäjoella, Ähtärissä, Lapualla, Kurikassa ja Kauhajoella. Vuoden aikana solmittiin uuden tutkinnon perusteiden mukainen järjestämissopimus. Lisäksi tehtiin koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ammattitutkinnon uuden tutkinnon perusteiden mukainen järjestämissopimus. Maaseudun osaamisen kehittäminen on toisaalta perinteisen maa- ja metsätalouden osaamisen kehittämistä ja toisaalta maaseudun yritystoimintaa monipuolistavan uudentyyppisen yritystoiminnan kehittämistä, esim. bioenergiatuotanto, hevostalous, hyvinvointipalvelut – Green Care -toiminta, koneyrittäjyys- ja urakointipalvelut jne. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Kehittämistyötä tehdään sekä tutkintomuotoisen koulutuksen keinoin että erilaisilla hankkeilla.

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

6


9 Tapahtumia 2011 Maaseututoimialalla suoritettujen tutkintojen määrä lisääntyi huomattavasti edellisvuodesta. Vetovoimaisimpia tutkintoja olivat viljelijän, karjatalouden ja bioenergia-alan ammattitutkinnot. Tutkintotoimintaa on kehitetty määrätietoisesti mm. ohjaamalla henkilökuntaa ja työelämäedustajia näyttötutkintomestarikoulutukseen sekä kehittämällä tutkintotilaisuuksien sisältöjä ja tutkinnon henkilökohtaistamista. Puhdistuspalvelualan työvoimatarve jatkui, ja vuonna 2011 valmistui 91 laitoshuoltajaa. Alalla tehtiin lisäksi tiivistä yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa kouluttamalla henkilöstöä. Uutena tutkintona aloitettiin ravintolakokin ammattitutkintoon valmistava koulutus. Vartijan ammattitutkinto -koulutuksen suosio jatkui edelleen ja hakijoita oli jatkuvasti enemmän kuin voitiin ottaa. Elintarvikealan tutkintokoulutuksia toteutettiin useammassa alan yrityksessä. Tekniikan alalla järjestettiin sekä omaehtoista koulutusta että oppisopimuskoulutusta eri tutkinnoissa. Lisä- ja täydennyskoulutusta järjestettiin mm. automaatioasentajan, rakennuspeltisepän-, kiinteistönhoitajan- ja sähkö-, ilmastointi- ja putkiasentajan ammattitutkintoihin. Tekniikan erikoisammattitukintoihin valmistavaa koulutusta järjestettiin

muun muassa hitsaajamestarin, ilmastointiasentajan, putkiasentajan, talonrakennusalan ja varastoalan erikoisammattitutkintoihin. Oppilaitoksesta valmistuivat ensimmäiset varastoalan erikoisammattitutkinnon opiskelijat vaativiin varastoalan esimiestehtäviin. Yrittäjyyden, kaupan ja kulttuurin tutkintosuoritusten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja niitä tehtiin yhteensä 157 kpl. Erilaisia tutkintoja kulttuurin, kaupan ja hallinnon sekä tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan alalta oli 20. Suosituimmat tutkinnot olivat kaupan ja hallinnon alalta, sihteerin, myynnin ja taloushallinnon ammattitutkinnot sekä liiketalouden perustutkinto.

Uudistusta ohjauspalveluihin Näyttötutkintojen hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamiseen kiinteästi liittyvään tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin on kiinnitetty Sedu Aikuiskoulutuksessa viime vuosina paljon huomiota. Yksi maakunnan kärkihankkeista oli Opin Ovi – Etelä-Pohjanmaa -hanke, jossa laadittiin Etelä-Pohjanmaan aikuisohjauksen ja neuvonnan kehittämisohjelma. Syksyllä 2011 julkaistiin hankkeen tuotoksena www.aikuiskoulutusEP.fi -sivusto, jonne koottiin

keskitetysti koko maakunnan aikuiskoulutustarjontaa. Vuoden lopussa aloitti Opin Oven sisarhanke PalvelupisteEP, jossa ohjauspalvelut jalkautetaan maakunnan TE-toimistoihin. Syksyllä lanseerattiin myös Sedu Aikuiskoulutuksen oma ohjauspalvelu Uraluuri, jonka puhelinnumeroon 0800 122 122 voivat kaikki aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt maksutta soittaa. Uraluuriin vastaavat koulutusvalmentajat. Muulla ajalla he tekevät ohjaus- ja neuvontatyötä ja vetävät ohjaavia koulutuksia sekä työnhakuvalmennuksia laajasti eri puolella Etelä-Pohjanmaata. Virtuaalivalmennusta nuorille 24 h hankkeen kohderyhmänä ovat 18–30vuotiaat työttömät tai työttömyysuhanalaiset nuoret. Projektin tavoitteena on nuorten työllistymisen edistäminen yksilöllisen ura- ja koulutussuunnittelun avulla sekä verkkopalvelujen ja sähköisen ohjauksen pilotointi sekä monimuotoisen ohjaustoimintamallin kehittäminen muun muassa sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Areena ammattiin 2 plus -hankkeessa oli tavoitteena parantaa maahanmuuttajien työmarkkinaasemaa monipuolisilla ammatillisilla koulutusvaihtoehdoilla. Opiskelijat saivat osallistua maahanmuuttajien

8.3.

Naistenpäivän Nicelunch

17.3.

Kylmäasennukset – kenen luvilla ja millä taidoilla? Koulutuspäivä

25.– 27.3.

PYTINKI Rakennusmessut

31.3.

Oppisopimuspalvelujen avajaiset Framilla

1.4.

Bioenergia-alan ammattitutkinnon tiedotustilaisuus Ähtärissä

8.4.

Aikuisopiskelijatapahtuma

11.4.

Infotilaisuus sairaalahuoltajan työstä Seinäjoen keskussairaalassa

26.4.

Turvallisuusjohtamisen seminaari - Totti Karpela

5.5.

Hyvinvointiseminaari Ilmajoella

9.5.

Eurooppa -päivän maahanmuuttajaseminaari Seinäjoella

12.5.

Yrittäjyystietoa maahanmuuttajille -workshop

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

8


11 Tapahtumia 2011 perustutkintoon valmistavaan koulutukseen, jossa heillä mahdollisuus kehittää suomen kielen taitojaan. Hankkeen ja sen jatkotoimenpiteiden aikana yhteensä 14 maahanmuuttajaa sai suoritettua tutkinnon ja palkkatuella työllistyi yhteensä kuusi maahanmuuttajaa.

Työhyvinvointi pidentää työuria Sedu Aikuiskoulutus on panostanut vahvasti työhyvinvointiin liittyviin koulutuksiin ja sitä kautta työelämän laadun kehittämiseen. Uutena koulutuksena käynnistyi ergonomisten potilassiirtojen täydennyskoulutus. Maatilojen rakennemuutos näkyi monin eri tavoin ja esimerkiksi mielenkiinto työhyvinvointiasioita kohtaan on lisääntynyt. Tästä kertoo Ookko Kunnos -hankkeen eri tilaisuuksien suuret osallistujamäärät ympäri maakuntaa. Kyrönmaalla alkanut Yritystä ja Intoa Kyrönmaan tiloille -hanke otettiin myös hyvin vastaan. Työhyvinvoinnilla tulosta -hankkeella kannustettiin miesjohtajia huolehtimaan omasta henkisestä ja fyysisestä jaksamisestaan ja naisjohtajille tarjottiin mahdollisuus parantaa omaa johtamisosaamistaan. Kohderyhmänä olivat pk-yritysten esimiehet Seinäjoen seudulla, Kuusiokunnissa ja Järviseudulla.

Etelä-Pohjanmaa kansainvälistyy Sedu Aikuiskoulutuksella on vahva rooli maahanmuuttajien kouluttamisessa. Maahanmuuttajille järjestetään kieli- ja kotoutumiskoulutusta sekä ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta. Koulutusten yleistavoitteena on edistää ja tukea aikuisten maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan antamalla heille siihen tarvittavat tiedolliset ja taidolliset valmiudet. Maahanmuuttajien kielija kotouttamiskoulutukseen osallistui 118 henkilöä vuonna 2011. Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa opiskeli 20 maahanmuuttajaa. Koulutus toteutettiin yhdessä Koulutuskeskus Sedun kanssa. Lisäksi toimintavuoden aikana maahanmuuttajille järjestettiin sekä selkokielisiä että englanninkielisiä hygieniatestejä. Tero-hankkeessa pilotoitiin englanninkielistä työpaikkaohjaajakoulutusta. Kansainvälisten hankkeiden osalta Bridge to a Better Future -projektissa etsitään keinoja alhaisesti koulutettujen aikuisten opiskelumotivaation lisäämiseen. Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Sedun kanssa toteutettavassa Snowball to better business -hankkeessa kannus-

tetaan alkuvaiheessa olevia yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia lähtemään kokeneiden yrittäjien oppiin Eurooppaan. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä lähti mukaan Finpron koordinoimaan koulutuksen vientihankkeeseen, Future Learning Finland -hankkeeseen. Sen puitteissa on opiskeltu koulutusvientiin liittyviä asioita, aloiteltu vientiyhteistyötä ja avattu www.futurelearningfinland.fi -sivusto. Sedu Aikuiskoulutus esittäytyy sivuilla ja esittelee oman kärkituotteensa, Energiapuun hakkuukoulutuksen. Toimintavuoden aikana tarjoutui ensimmäistä kertaa myös eteläpohjalaisille oppisopimusopiskelijoille mahdollisuus Euroopassa tapahtuviin työssä oppimisjaksoihin. Kaksi opiskelijaa tutustui oman alansa työpaikkoihin; toinen liha-alaan Saksassa ja toinen hevosalaan Belgiassa. Vastavuoroisesti saimme vieraaksemme saksalaisen pukuompelijan seinäjokelaiseen ompelimoon. Jaksot olivat OpsoPro Central -verkostohankkeen toimintaa. Vuoden aikana tehtiin myös useita opintomatkoja ulkomaille, esimerkiksi bioenergia-alan opiskelijoiden ja henkilökunnan opintomatka Itävaltaan, josta haettiin virikkeitä erityisesti alueelliseen energiatuotantoon. Jo tutuksi tullutta yhteistyötä Tanskassa sijaitsevan Green Academyn

25.5. Terassikauden avajaiset

22.– 23.7.

Vauhtiajot

12.8. Kaste-seminaari

2.– 4.9.

Kauhajoen ruokamessut

5.9.

Valtakunnallinen Yrittäjän päivä

7.9.

Atrian koulutusmessut

7.9.

Työtutka-koulutus kouluttajille ja opettajille Kauhajoella

8.9.

TESO alueyhdistyskiertue Seinäjoella

30.9.– 2.10.

Käsityömessut

3.– 9.10. Elinikäisen oppimisen viikko

5.10.

Innostu oppimaan -tapahtuma TE-toimistossa

Leonardo da Vinci -ohjelman

5.10. tiedotustilaisuus Sedu Aikuiskoulutuksessa

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

10


13 Tapahtumia 2011 kanssa jatkettiin lokakuussa sikalamestarien opintoviikolla. Näiden lisäksi valmisteltiin kansainvälistä Green Care -hanketta yhdessä Ruotsin ja Norjan edustajien kanssa. Sopimushankkija II -hanke teki matkan Hannoveriin metalliteollisuuden messuille. Mukana oli yhteensä 15 henkilöä 13 eri EteläPohjanmaan metallialan yrityksistä.

Teollisuus tarvitsee pätevöityneitä osaajia Maakunnan kehittämisen ja investointien kannalta vuoden 2011 merkittävin tapahtuma oli Lapuan opetuspisteeseen valmistunut uusi kone- ja metallialan osaamiskeskus Sedu Ahjo, jossa tullaan kouluttamaan uusia ammattilaisia Härmänmaan elinkeinoelämän tarpeeseen. Oppimiskeskuksen laitehankintoihin myönnettiin EAKR-rahoitusta, jolla hankitaan ajanmukainen varustus vastaamaan laadukkaan oppimisympäristön ja yrityselämän tarpeita. Tätä tukee Metallialan osaaminen muutoksessa - hanke, joka kartoittaa alan yritysten tulevaisuuden osaamisja työvoimatarpeita. Lainsäädännön muutospaineet, kuten 1.7. muuttuneet kylmäainesäädökset siirtymäaikoineen ja niihin liittyvät pätevyydet, toivat tullessaan yrityksille uusia koulutustarpeita. Lämpöpumppuasentajia koulutettiin vuoden

aikana lähes sata, mukaan lukien EU Cert -lämpöpumppuasentajat.

OPPISOPIMUKSEN SUOSIO JATKUU Oppisopimuspalvelut toteutti koulutuksia yhteistyössä 80 eri oppilaitoksen kanssa ja hallinnoi vuoden aikana n. 950 oppisopimusta. Oppisopimuskoulutuksena suoritettiin 246 tutkintoa ja koulutusten vaikuttavuus oli n. 90 %. Oppisopimuspalvelut muutti helmikuussa Framiin, jossa palvelut ovat lähellä yritys- ja elinkeinoelämän toimijoita.

Vuorovaikutusta viestinnän keinoin Sedu Aikuiskoulutuksen viestinnän ja markkinoinnin painopiste vuonna 2011 oli asiakassuhteiden hallinnassa sekä www-sivujen uudistamisessa.

Asiakkuuksien hoitamiseen valjastettiin myyntitiimi ja uudet www-sivut julkaistiin lokakuussa. Vuoden aikana valmistuivat myös uusi yleisesite ja koulutusalaesitteet. SeduPro-sidosryhmälehti julkaistiin kaksi kertaa. Sedu Aikuiskoulutuksen sloganiksi valittiin Sedu osaa enemmän.

21.– 23.10.

HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sedu Aikuiskoulutuksen henkilökunnan osaamista kehitettiin Osaaja ONNIstuu -hankkeella. Sen tarkoituksena oli pedagogisen osaamisen parantaminen erityisesti arvioinnin, kouluttamisen ja kehittämisosaamisen osalta. Hankkeessa kiinnitettiin erityishuomiota uusiin oppimisympäristöihin ja sen puitteissa järjestettiin teemailtapäiviä koko henkilökunnalle seuraavista teemoista: asiakkuudet ja verkostot, näyttötut-

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

140

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

104

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Tekniikan erikoisammattitutkinto

vaatimista järjestelmistä

Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Seinäjoella

16.11. Naisyrittäjyyden teemapäivä

Oppisopimuksen suosituimmat tutkinnot vuonna 2011

Yrittäjän ammattitutkinto

6.10. Infotilaisuus markkinoiden

72 61 55

22.11.

Start – Up Business course INFO

23.11.

SeduAhjon avajaiset

30.11.

Viipurinkatu 12 – opiskelijatyönä tehdyn omakotitalon harjakaiset

1.12.

Areena Ammattiin Armi 2 plus päätösseminaari

1.12.

Infotilaisuus pienyrittäjien sijaispalveluhankkeesta

9.12.

Sedu-gaala

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

12


Sedu Aikuiskoulutus | Vuosikertomus 2011

14 kintojen järjestämisen kehittäminen, oppimisen ja osaamisen arviointi, pedagoginen työkalupakki, tietoverkkojen hyödyntäminen ja tulevaisuuden oppimisympäristöt. Henkilökunta suoritti vuoden 2011 aikana seuraavat tutkinnot: Näyttötutkintomestari Marttila Jaakko Tekniikka Pedagoginen pätevyys Itäpalo Esko Tekniikka Koivula Eija Hyvinvointi Pellinen Ilkka Palvelu Salin Mikael Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Työvalmentajat Huusko Nadja Palvelu

Jaskari Katja Nurminen Mika Taka Minna

Palvelu Hyvinvointi Hyvinvointi

Omaehtoinen koulutus Aro Joona, kone- ja tuotantotekniikan insinööri, Tekniikka Hautamäki Harri, Putkiasentajan ammattitutkinto, Tekniikka Luoma Ilmari, Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, Palvelu Ojalehto Milla, Ilmastointiasentajan ammattitutkinto, Tekniikka Ojennus Tiina, Arkistotoimen ja asiakirjahallinnon ammattitutkinto, Yrittäjyys, kauppa ja kulttuuri Peltokoski Jari-Markus, Restonomi, Palvelu Tuominiemi Hilkka, FM, elintarvikebiotekniikka, Palvelu

Sedu-gaalaa vietettiin 9.12.2011. Sedu Aikuiskoulutuksen henkilökunnalle myönnettiin 68 Kuntaliiton ansiomerkkiä.


Yhteystiedot Sedu Aikuiskoulutus Rastaantaival 2 60200 Seinäjoki Koulutussihteerit, puh. 020 124 4500 Sähköposti: aikuiskoulutus@sedu.fi www.seduaikuiskoulutus.fi Sedu Aikuiskoulutus Oppisopimuspalvelut Frami, Kampusranta 9 C, 3 krs. 60320 Seinäjoki

Opetuspisteet Ilmajoki Ilmajoentie 525 60800 Ilmajoki

Lapua Ammattikoulunkatu 10 62100 Lapua

Pappilantie 6 60800 Ilmajoki

Seinäjoki Rastaantaival 2 60200 Seinäjoki

Kauhajoki Topeeka 47 61800 Kauhajoki Kurikka Huovintie 1 61300 Kurikka Kotikouluntie 1 66300 Jurva

Koskenalantie 17 60200 Seinäjoki Törnäväntie 26 60200 Seinäjoki Ähtäri Tuomarniementie 55 63700 Ähtäri

Sedu Aikuiskoulutuksen vuosikertomus 2011  

Vuoden 2011 tapahtumia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you