Page 1


                   


to Jeffrey M. Duban & Ariana Chris

(SCORE IN C)

Five Duban Songs for Mezzo-Soprano and Orchestra MUSIC OF

CONSTANTINE CARAVASSILIS

I. The Gazing Gossamer Sonoro q = 74 Flute I

Flute II

Oboe I & II

Clarinet I

Clarinet II

Bassoon I & II

F. Horn I & II

Percussion I

Percussion II

Mezzo Soprano

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

Double Bass

4 &4

4 &4

4 &4

4 &4

? 44

? 44

& 44

4 ã 4

4 ã 4

4 &4 4 &4

F P j Ó Œ œ ˙ œ œœ ˙ œ ‰œ œ œ ˙

Be - neath

& 44

-̇ -̇ P B 44 ∑

∑ -̇

∑ -̇

-̇ -̇

a

∑ -̇

-̇ -̇ P -̇ -̇

ga - zing

-̇ -̇

P œ œ œœœ œ ˙ œ‰œ J go...

a

œ- œ œ- ˙ .

? 44

? 44

© Pythagorean Editions/S.O.C.A.N., 2018— All Rights Reserved


10

M. Sop.

œ ˙ &œ ga

-

zing

gos

& -̇

Vln. I

&

Vln. II

œ œœœœœ

-

-

-̇ -̇

M. Sop.

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. and

&

Vln. I

&

Vln. II

B

Vla.

Vlc.

?

D.B.

?

-̇ -̇

-̇ F

with

Cresc.

Cresc.

F

œ.

-̇ -̇

be

-

gins

-̇ -̇

f -̇

F.Hn. I/II

&

L.V., Sempre (Al Fine) Glockenspiel

Perc. I

ã

Perc. II

ã

M. Sop.

& ˙

nas

Vln. I

Vln. II

Vla.

& & B

-̇ -̇ -̇ -̇

Vlc.

?

D.B.

? -̇

˙ -

cent,

-̇ -̇ -̇

œ œ œ œ œ œ

nas

Dim.

-̇ -̇ Dim.

-̇ -̇

&

-̇ -̇

-

˙ f

-̇ -̇ -̇ -̇

-

-̇ ∑

˙

œ

w

cent

down.

∑ -̇

˙

p

Dim.

- 2 -

Cresc.

œ

œ.

to

stir

-̇ -̇

-̇ -̇

˙

a 2.

P-̇

œ œ œ J œ a - mid

a

-̇ -̇ -̇ -̇ -̇

f -̇

w

-̇ ∑ -̇

-̇ p

p w

p

∑ -̇

F

Oh,

Ó

Ó

˙.

-

˙

ª 23

sunned

f

dy

Cresc.

f-̇ -̇

ber - ty

f

-

-

œ œ œ œ œ ˙ J

Cresc.

pu

bo

f Œ œ

Ó

F œ œœœ œ

œ

œ ‰ ˙. J

Œ ˙ this

œ- œ-

brown,

F

Œ

sa - mer,

ª 17

˙.

œ

-

˙.

p

∑ -̇

p-̇

˙

w-̇

∑ -̇ ∑

Ó

w∑


30

&

Fl. I

w

w

F w

w

on Piccolo

&

Fl. II

F.Hn. I/II

&

M. Sop.

B

Vla.

˙

Vlc.

D.B.

? ª 36

Fl. I

Fl. II

Vln. II

& &

˙

˙

w-̇

Ó

w-

Ó

-̇ w

w

w

may

it

π π

w

˙˙

Vln. II

&

Vlc.

B -̇ F ?

D.B.

?

Vla.

p-̇

p-̇ -̇

Dim.

∑ ∑

w ∑

f

p

-̇ -̇ -̇

Cresc.

Cresc.

∑ ∑

f -̇

f

∑ ·F

Bass Drum

œ

Oh

may

it

a 2.

˙˙

œ

on BAss Cla.

Ó

˙

˙

˙

Ó

Cresc.

∑ ˙˙

Dim.

a 2.

p

(Med/Hard Mallets)

-̇ -̇

Vibraphone (Mot. ON, Con Ped)

&

ƒ

Dim.

Ó

Vln. I

-̇ -̇

œ œ. J

to

- 3 -

Œ

œ

Ó

·-

ƒ œ

#œ œ œ œ œ

œ

-

wer

flo

œ

Ó œ # ˙-

-̇ ƒ -̇

# ˙-

# ˙-

-̇ -̇ -̇

ƒ

œœœœ

come,

ƒ Ó

full

Œ

-̇ ƒ

ƒ -̇

(Al Fine)

œœœœ

come,

˙

˙ & œœœœ

wer

flo

?

M. Sop.

-

full

Bsn. I/II

P œ J ‰

to

œ

œ

Ó

ã

#œ œ œ œ œ

˙

?

Perc. II

ƒ œ

Cla. II

˙ -̇ f

œ œ. J

˙

Ó

Oh

Cresc.

˙

w

&

œ

˙

˙

-̇ ƒ ∑

Perc. I

œ

˙

Ó

˙ (F)

˙

Chimes

˙

Cresc.

˙

∑ Ó

˙

&

Ob. I/II

p

Oh,

Vln. I

F

F

p w

Ó

w

∑ ˙

∑ ˙

&

Perc. I

œ-

œ-


41

Fl. I

Fl. II

Ob. I/II

Cla. I

Cla. II

& & &

∑ ˙

œ #œ œ

Ó -̇

-̇ P ˙ ˙ P

Dim.

Bsn. I/II

?

1.

Dim.

F.Hn. I/II

2.

&

œ

œœœ F œœœ

Ó

& ?

Ó

œ Œ œœ

˙

œœœ

˙ -̇

˙

F p p

˙ ˙ -

˙ ˙

Perc. II

M. Sop.

Vln. I

Vln. II

ã

& & &

œ

Vlc.

B ?

-̇ Dim.

-̇ # ˙-

-̇ -̇ -̇

Dim.

Dim.

D.B.

?

œ

Dim.

-̇ P -̇ P -̇

P -̇

P -̇ P

-̇ -̇ -̇ -̇ -̇

-

˙ fore,

Cresc.

˙

˙

˙ ˙

˙ ˙ -

˙

˙

œœœ

be

-

˙ -̇

F -̇

π

π

∑ ∑

˙ ∑

·-

œ œ

f œ œœœœœ

fore

F -̇

˙ ˙ ∑

- 4 -

Ó

Cresc.

˙

Ó

∑ -̇

˙

Ó

P œ Œ œœœ be

Dim.

Vla.

œœœœœ

˙

˙

&

˙

˙

Ó

Glockenspiel

Perc. I

˙

the

sun

Ó

-̇ -̇

F ∑


46

&

Ob. I/II

Perc. I

Perc. II

M. Sop.

˙

œ œ œ.

& &

Vln. II

B

Vla. ª 50

Ob. I/II

Cla. I

Ó

˙ & -̇ ã ·

is

Vln. I

Ó

&

Cla. I

& &

set,

œ J

∑ P j ‰ œ œ œ œ

œ

be

w-

w

w-

w

P

Bsn. I/II

&

Perc. II

M. Sop.

ã

& œ is

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

& & B ? ?

œ œ œ.

œ œ. J

set.

f -̇

f -̇

-̇ -̇

f -̇

f

·-

-̇ -̇ -̇ Ó

˙

œ

˙ fore

˙ π

˙ -̇

˙ œ

f œ

the

sun

-̇ -̇

Cresc.

-̇ -̇ -̇ -̇ -̇ f

-̇ -̇ -̇

Cresc.

f

-̇ -̇

˙

˙˙

F

œ ˙ J

œ œ œ œ œ

F ? -̇ ˙ -̇ ·-

p

a 2.

Ó

˙

Chimes

Vibraphone

˙

˙

f -̇

F

P

?

& ˙

˙

Perc. I

Cresc.

?

F.Hn. I/II

˙

f

-̇ -̇

Cla. II

Ó

-

˙

P

˙ -̇

Ó

œ œ œ P œ œ œ

Ó ∑

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

Glockenspiel

·-

p w

˙

Ó F

˙ ∑

˙

Ó

Oh,

-̇ -̇ -̇ -̇ -̇

-̇ - 5 -

-̇ -̇ -̇ -̇ -̇

-̇ -̇ -̇ -̇ -̇

-̇ -̇ -̇ -̇ -̇

-̇ ∑

-̇ ∑ -̇


56

Ob. I/II

Cla. I

&

&

?

Cla. II

? -̇

Bsn. I/II

?

F.Hn. I/II

& ˙

Perc. I

π π ∑

·˙

Ó Ó

˙

p

˙

Ó

œ.

Oh

how

p

Ó

˙ -̇

˙

-̇ p -̇

∑ -̇

˙

˙

F-̇

·-

Ó

Ó

F-̇

p

Vibraphone

Ó

˙

? -̇

D.B.

˙

F

B

Vla.

˙

π

Oh,

&

Vln. II

˙

p w

&

Vln. I

˙

&

M. Sop.

˙

˙

ã

Perc. II

˙

Ó

˙

Cresc.

Cresc.

Ó

œ J

the

œ #œ. J bud

˙ -̇

˙ ƒœ

˙ ∑

œœœœ œ

œ

grows

ti

∑ ∑

-

ƒ -̇ ƒ ∑

œœœœ

œ

Dim.

Dim.

∑ ∑

ª

Cla. II

?

F.Hn. I/II

?

61

∑ &

˙

Glockenspiel

Perc. I

Perc. II

M. Sop.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

&

ã · & & &

(re)

-̇ -̇

B -̇ F ? ?

Ó

œœœœ˙ -

-

P-̇ P-̇ Dim.

-̇ P ∑ ∑

˙ P œ ‰ J

˙

-̇ ˙

some,

-̇ ∑ ∑

Ó

˙

˙

˙

·-

˙

œ.

Oh

how

œ œJ # œ . J

∑ ∑

-̇ P

bud

-̇ -̇

Cresc.

-̇ -̇

the

Cresc.

Cresc.

-̇ Cresc.

Ó - 6 -

-̇ f Ó ∑

Ó

·-

ƒ œ

œœœœ œ

grows

-̇ ƒ -̇ ƒ -̇ ƒ -̇ ƒ -̇ ƒ

˙

∑ ∑

Ó œ

œ ti

-̇ -̇ -̇ -̇ -̇

-̇ -̇ -̇ -̇ -̇

œœœœ -


66

&

Ob. I/II

&

Cla. I

?

Cla. II

Perc. II

&

ã

&

M. Sop.

œ -

&

Vln. I

&

Vln. II

B

Vla.

?

Vlc.

-

(re)

-

Dim.

-̇ -̇

?

D.B.

Dim.

ª 71

Ob. I/II

Cla. I

Cla. II

Perc. I

Perc. II

M. Sop.

& &

˙ ˙

p p

? &

ã · & œ

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

& & B ? ?

-̇ -̇

Dim.

Dim.

f

˙

˙ -̇

˙ ∑

bet

-

ter

to

Cresc.

-̇ -̇

-̇ f -̇

œ œ œ œ œ

-̇ f

f

∑ ∑

F

Ó

Ó

˙

œ J

œ

p j œ ‰ œ œ œ were

-̇ -̇ -̇ -̇

Dim.

Ó

˙

-̇ Glockenspiel

Ó

˙ p

-̇ p -̇ p

-̇ p p-̇ p-̇

bet

˙ ∑

˙ -

œ œ

ter

to

Cresc.

Cresc.

Cresc.

-̇ -̇

Cresc.

-̇ -̇

f œ -̇ f -̇ f -̇

-̇ -̇

f -̇

- 7 -

œ œ œ œ œ

for - get,

f -̇

Cresc.

˙ ∑

œ -̇

˙

-̇ f ˙

f

-̇ -̇

˙

-̇ ˙

œ

for -

Ó

for - get,

∑ -̇

·-

œ

Cresc.

F

f œ œ œ

Dim.

were

˙

œ œ œ.

Cresc.

for - get,

Vln. I

f-̇

˙

Ó

∑ ∑

œ-

˙

œ œ œ

-̇ P

P

Dim.

˙

be...

P -̇

Dim.

were

œ-

f

˙

˙

œ œ œ

-̇ P -̇

œ

˙ -̇

-̇ P

˙.

some,

Dim.

œ

Vibraphone

P œ Œ

œ

œ

˙

-̇ P

œœœœœ

œ

œ œ œ F œ œ œ F

Ó ˙

Dim.

Perc. I

Ó

˙.

-̇ -̇ -̇

˙ ˙

œ œ œ. get,

Dim.

-̇ -̇

Dim.

-̇ -̇

-̇ -̇

-̇ -̇ Dim.

j œ


76

Fl. I

Fl. II

Ob. I/II

Cla. I

Cla. II

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

Perc. I

Perc. II

M. Sop.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

& & & & ?

w-

w

p wp w-

w

p

˙

?

p

& Ó ã

˙

& œ . œj ˙ -̇

B -̇ ?

∑ -̇

P

˙

Ó -̇

P

P -̇

P -̇

P

Ó

?

Ó

w

-̇ -̇ -̇

P

w

Dim.

U w

π

w

Dim.

π

P-̇ -̇

P-̇

w

w

Dim.

U

˙

U̇ U̇

w

w

Dim.

ww

ww

1. 2.

Dim.

w

w

w

w

Dim.

˙

Ó

·-

œœœ

F U œ œ œ œ . œj œ . œj ˙

w

w

U-̇

w

w

w

w

w

w

w

w

for

&

?

Ó

Chimes

&

&

π

w

U w

w

Dim.

π

π

w

π U w

π

w

p w-

π

w

U w

-̇ -̇ -̇

-̇ ∑

-

˙

˙

Ó

·-

U Ó

·P

∑ Ó π

·p

Ó ∑

get.

-̇ -̇ -̇ -̇

-̇ -̇ -̇ -̇

-̇ -̇ -̇

Dim.

U-̇ Dim.

U-̇

Dim.

U-̇

Ó

P

U-̇ Dim.

- 8 -

∏ ∏ ∏

Dim.

w

w

∑ ∑ ∑ ∑ ∑


II. Explore Me Perpetuo q. = 72

on. Vibraphone (softest mallets), Mottor off. poco ped., ad lib

j ‰ œJ œ œ . p on. MArimba œ- . Œ . œ- . Œ . œ- . Œ . œ- . Œ . 6 Perc. II &8 p ª 6 &8

Perc. I

(softest mallets)

11

Perc. I

& œ. Œ.

j ‰ œJ œ œ .

j ‰ œJ œ œ œ . . J œ œ

œ- . Œ . œ- . Œ . œ- . Œ . œ- .

œ- . Œ . œ- . Œ . œ- . Œ . œ- .

&

Perc. II

Œ.

Œ.

∑ j ‰ œJ œ œ œJ

œ- . Œ . œ- . Œ . œ- . Œ . œ- .

Œ.

ª 21

Perc. I

& œ . ‰ œ œ œ . œ . Œ . œ j œ œJ Œ . œ ∑

&

Perc. II

œ- . Œ .

Œ . œ œj œ œJ Œ . ‰ ‰ œ œ . Œ . œ j œ œJ Œ . J œ

œ- . Œ . œ- . Œ . œ- . Œ .

œ- . Œ . œ- . Œ . œ- . Œ .

œ- . Œ .

ª 31

Perc. I

œ- .

cresc.

Œ œJ œ .

œ.

Perc. I

& œ œ œ œ. &

Perc. II

œ

œ œ J

œ. œ.

cresc.

43

Perc. I

Perc. II

&œ & œœ ..

P . &œ

Dolcissimo

M. Sop

œ

j œ œ

j œ œ œ. œ.

œ J

œ J

œ œ

œ.

j œ. œ œ.

ª

œ.

legato, sempre..

ª 38

œ œj œ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œJ œ P œ œœ œ œœ œ. œ. œ œ . . J J j j œ. œ œ. œ P

legato, sempre..

& ‰ ‰ œJ œ . &

Perc. II

œ œj œ œJ œ œ œ œ œJ œ œ œ œ .

œ œ œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J

œ œ œ œ œ œ œ J

œ œ œ œ

œ.

Œ.

Not,

not

- 9 -

œ.

j œœ .. œ

j œœ .. œ

œ J

œ. œ

œ J

œ J

in

œ œ œ œ. œ

œ œ J

j œ

œ œ œ œ. œ

œ œ J

œ.

œ

gold

j œ œ J

ad -


œ.

œ œ. œ.

π . & œ π

œ. œ. œ.

œ œ. œ.

œ. œ. œ. Œ .

A2

47

&

Fl. I/II

A2

Ob. I/II

œ œ. œ.

& œ. π œ. ? π . ? œ

Bsn. I/II

œ œ. œ.

A2

œ œ. œ.

œ. œ. œ.

Perc. I

& œ

Perc. II

& œœ .. &

M. Sop

œ. Œ . œ. Œ.

A2

π

F. Hn. I/II

œ. œ.

œ. œ.

A2

Cla. I/II

j œ œ

œ.

Œ.

œ.

Œ.

œ.

œ œ. œ.

œ.

œ œ. œ.

œ.

œ.

œ.

nor

silk,

Vln. II

&

Vla.

B

D.B.

?

54

œ. œ. œ. Œ .

&

œ.

œ œ. œ.

Cla. I/II

&

œ.

?

œ.

œ œ. œ. œ œ. œ.

?

œ.

œ œ. œ.

M. Sop

& œ œ œ œ. œ

œ œ J

& œ

‰ œ

&

dis

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

j œ œ

œ

œ.

j œ. œ œ. j œ œ. -

œ.

œ J

œ

œ.

œ œ. œ.

œ. œ. œ.

j œ œ œ.

j œ. œ œ.

&

&

. . ‰ œ œ Œ.

. œ. œ ‰ Œ. œ. œ.

?

?

‰ œ. œ. Œ .

Œ.

Œ.

‰ œ. œ. Œ .

Œ.

. . ‰ œ œ Œ.

Œ.

œ. œ. . Œ œ. œ.

‰ œ. œ. Œ .

sight

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. ∑

œ œ œ œ.

œ

œ

œ œ J

Œ.

œ.

œ.

my

gree..,

. . ‰ œ œ Œ.

. œ. œ ‰ Œ.

‰ œ. œ. Œ .

Œ.

‰ œ. œ. Œ .

œ. œ.

Œ.

j œ œ œ.

j œ. œ œ.

œ.

Œ.

‰ œ. œ. Œ .

Œ.

œ J

Œ.

‰ œ œ Œ. . .

œ.

- 10 -

œ.

j œœ .. œ

‰ œ œ Œ. . .

œ œ. J

to

Œ.

œ. œ.

œ

‰ œ. œ. Œ . π

‰ œ. œ. Œ .

œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ. J j œœ .. œ

silk

œ. œ.

nor

Œ.

œ. œ.

œ.

Œ.

played,

‰ œ. œ. Œ .

œ

œ.

Œ.

Œ.

œ œ J

œ J

œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ.

B

œ

œ œ. œ.

Œ.

œ. œ. œ. Œ . œ. œ. œ. Œ. œ. œ. œ. Œ. œ

œ.

œ

Œ.

œ. Œ . œ. Œ.

œ. œ.

œ. œ.

pizz.

œ. œ. œ.

Ob. I/II

Perc. II

pizz.

œ œ. œ.

&

Perc. I

pizz.

œ.

Fl. I/II

F. Hn. I/II

‰ œ. œ. π . . ‰ œ œ π œ. œ. ‰ π œ. œ. ‰ π

pizz.

pizz.

?

ª

Bsn. I/II

œ œ œ œ. œ œ J

Vlc.

œ J

œ

&

Vln. I

œ. œ. œ. Œ .

Œ.

mired,

œ. œ. œ.

œ

œ.

œ œ. œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J j œœ .. œ

œ J

œ.

Œ.

œ.

œ J

œ œ

œ

Œ.

œ œ œ œ œ œ J

F œ.

‰ ‰ œJ

my

Sul Tasto

œœ . . ∏

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . œœ . . . ∏ Sul Tasto œ. œ. ∏

œœ . .

œœ . .

œ.

œ.

Sul Tasto

œ. ∏

j œ

œ.

Sul Tasto

œ.

œ.


61

Perc. I

œ œ œ œ œ œ œ œ. & œ J œ.

& œœ ..

Perc. II

&

M. Sop

œ.

œ.

gree - ting

Vln. I

Vln. II

œ œœ J

œ œ œ. J

œ.

œ.

œ. stands

œ.

na - ture’s

kiss

œ ‰ œj J

con -

œœ . .

œœ . .

cresc.

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

& œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. cresc.

&

?

Perc. II

& œœ ..

M. Sop

& œ.

Sul Tasto

œ. ∏

œ.

œ.

‰ œ œ œ œ œ. œ p ∑

œ.

œ.

cresc.

œ ‰œœœ p

œ œœ J j œ. œ œ.

œ.

œ.

œ.

œ œœ J

‰ œ œ œ œ œ. œ

œ.

La la la la la

j œœ .. œ

lai,

œ.

∑ œ œ.

œ.

œ œœ J

‰ j œ œ œ œ. œ. œ lai la la la la la

lai.

œ.

œ. ∑ ∑

j œ œ œ Jœ

j œ. œ œ.

œ. œ.

∑ ∑

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

dim.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

& œ. œ. . B œ

œ. œ. p

œ. œ. ∏

œœ . . œ.

œœ . . p œ.

œœ . . œ.

œœ . . dim. œ.

œœ . . œ.

œœ . . œ.

œœ . . œ.

œœ . . œ.

œœ . . œ.

œœ . . œ.

œœ . . œ.

œœ . . œ.

œœ . .∏ œ.

? œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. p

dim.

œ.

œ. dim.

œ.

œ.

dim.

œ.

œ.

œ.

œ. - 11 -

œ.

œ.

œ.

œ.

& œœ ..

p œ. p

. œ. œ. œ. œ. œ π œ. œ- œ. œ. JJ‰‰ π . œ. œ. œ. œ. œ π œ. œ- œ. œ. ‰ ‰ JJ π

j œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ .

œ.

veyed.

œ.

Œ.

œ. ∑

œ & œ œ œ œJ œ œ œ œ .

?

œ.

cresc.

D.B.

œ.

in

cresc.

j œ

‰ ‰ œ œ. J

œœ . .

&

Vlc.

na..,

œ œœ J

œœ . .

Cla. I/II

Vla.

œ.

œ.

œœ . .

&

Vln. II

œ.

j œœ . œ .

œœ . .

Ob. I/II

Vln. I

œ œœ J

œœ . .

Perc. I

in

œ.

œ.

œœ . .

69

Bsn. I/II

‰œ

at - tired,

ª

Fl. I/II

j œœ .. œ

œœ . .

?

D.B.

œ.

œ œœœœ œ

œœ . .

? œ.

Vlc.

œ œœ J j œœ . œ .

œ œj œ Jœ

& œœ ..

B

Vla.

œ œj œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ . œ

œ.

∏ œ. ∏ œ .∏

∑ ∑ ∑ ∑


77

Fl. I/II

. œ. œ. œœ &

œ- .

& œ.

Ob. I/II

œ J

. œ. œ. œœ &

Cla. I/II

œ- .

? œ. -

Bsn. I/II

œ J

?‰ œ œ œ œ œ p

F. Hn. I/II

Vln. I

Vln. II

&

&

Vlc.

?

D.B.

œ. ‰ œ. œ. J ‰ ‰

œ œ. œ. œj ‰ ‰ .

œ. ‰ œ. œ. ‰ ‰ J œ.

œ.

œ.

Norm. œ. ‰ œ œ œ œ œ p

Norm.

œ.

œ.

œ. ‰ œ œ œ œ œ p

Norm.

&

Ob. I/II

&

Cla. I/II

&

?

F. Hn. I/II

Perc. I

Perc. II

M. Sop

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

?

œ.

œ.

œ.

œ.

& œ.

œ.

B œ.

œ.

. ?œ

œ.

&

?

œ.

œ.

∏ ∏ ∏ ∏ ∏

œ. F

cresc.

œ. œ.

cresc.

œ œ œ œ. F . œ œ œ œ œ œ œ F œ.

œ. F

œ.

œ œ. œ. œ. œ. œ.

π œ. π

œ œ. œ. œ œ . . œ œ. œ. œ. œ.

œ. π œ.

π œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

dim.

dim.

dim.

dim.

œ.

dim.

Œ.

œ œ œ œ œ J

œ œ œ œ œ. J

œ. œ.

œ.

œ

œ œ J

Œ.

‰ ‰ Jœ œ .

œ.

hair,

my

∑ ∑

œ œ. œ. œ. œ. œ.

π

œ.

œ. Œ . œ. Œ.

œ.

Œ.

œ.

œ œ. œ. œ. œ. œ. Œ .

œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œj œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ J p œ ∏ cresc. œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ. . . J J j & œ. j œ œ. cresc. œ œ. p ∏ p œ. œ Jœ œ . . ∑ ∑ ∑ Œ & œ.

œ.

œ.

œ.

My

œ œ. J F

œ

cresc.

cresc.

Fl. I/II

Bsn. I/II

π

Norm.

œ. œ œ œ œ œ p œ. œ. œ. ‰

œ.

œ. ‰ œ œ œ œ œ p cresc.

œ.

ª 84

œ. ‰ œ œ œ œ œ

∑ ∑

Norm. œ B ‰ œ œ œ œ p ? ∑

Vla.

œ œ. œ. œj ‰ ‰ .

hair

‰ œ. œ. π . . ‰ œ œ π . œ. œ ‰ π œ. œ. ‰ π

pizz.

pizz.

pizz.

hangs

Œ. Œ. Œ.

pizz.

- 12 -

Œ.

‰ œ. œ. Œ . π pizz.

j œ


91

œ.

œ œ. œ. œ. œ. œ.

Œ.

&

Ob. I/II

&

œ.

œ œ. œ. œ. œ. œ. Œ .

Cla. I/II

&

œ.

œ œ. œ. œ. œ. œ. Œ .

œ.

œ œ. œ. œ. œ. œ.

œ.

œ œ. œ. œ. œ. œ.

Œ.

Œ.

œ œ œ œ.

j œ œ œ Jœ

Fl. I/II

?

Bsn. I/II

?

F. Hn. I/II

j œ œ & œ œ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ .

Perc. I

Perc. II

œ œœ J

œ.

& œœ ..

F œ. . & œœ œ œ œ œ

M. Sop

fal

-

len

j œœ .. œ

œ.

Œ.

free,

œ.

œ œœ J j œ. œ œ.

œ.

œ œœ J

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

my

lips,

my

lips

wear

&

‰ œ. œ. Œ .

‰ œ. œ. Œ .

Vln. II

&

. . ‰ œ œ Œ.

. . ‰ œ œ Œ.

Vla.

B

. œ. ‰ œ Œ.

. œ. ‰ œ Œ.

?

Œ.

Œ.

?

‰ œ. œ. Œ .

Vln. I

Vlc.

D.B.

œ. œ.

œ. œ.

j œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ

œ.

Sul Tasto

Œ.

œ.

j œœ .. œ

œ œœ J j œ. œ œ.

œœœœ œ J

j œ ‰ œ œ œ.

dawn’s

first

gaze,

Perc. I

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œœ . œœ . . . ∏ Sul Tasto œ. œ.

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œ. œ. ∏ ∑

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

Sul Tasto

Sul Tasto

‰ œ. œ. Œ .

Perc. II

M. Sop

œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ . œ œœ J & & Œ.

œ. find

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

j œœ .. œ œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ œj œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ . œ

œ.

œ œœ J j œ. œ œ.

œ.

cresc.

Œ.

up - ward,

œ.

œ.

œ. œ. œ. œ. ∏

ª 100

œ.

œ œ œ J

œ.

j œœ .. œ

f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

find

up

-

ward from my

œ.

œ.

œ.

knee,

œ.

Sul Tasto

œ. ∏

œ.

œ œj œ Jœ œ œ œ œ œ œ

œ œœ J j œ. œ œ.

œ.

œ.

pas

-

œ œœ J

œ œ œ. J

Œ.

tur - (age),

& œœ ..

œœ . .

œœ . .

cresc.

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

& œ. œ.

œœ . . F

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . . F œ.

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œœ . .

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

. B œ ? œ. ?

œ.

cresc.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

F œ. F

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ. F

cresc.

œ.

œ. cresc.

œ.

œ.

œ.

cresc.

- 13 -

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

j œ


109

Fl. I/II

&

Ob. I/II

&

Cla. I/II

&

?

Bsn. I/II

?

F. Hn. I/II

œ & œ œ œ Jœ

Perc. I

Perc. II

& œœ ..

œ.

M. Sop

& œ

œ œ. J

pas - tur - (age)

& œœ ..

Vln. I

dim.

& œ. œ. dim. . œ B

Vln. II

Vla.

œ œj œ Jœ

œ œ œ œ. œ

œ œ J

œ. œ. œ.

? œ. ? ª

118

Fl. I/II

&

œ.

dim.

œ. œ.

œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ.

Ob. I/II

& œ. œ.

œ. œ.

Cla. I/II

& œ. œ.

œ. œ.

Bsn. I/II

F. Hn. I/II

Perc. I

Perc. II

M. Sop

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

? ?

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

œ.

œ.

œ. œ. f

œ. œ. f œ. œ. f œ. œ.

f œ. œ. f

œœ . .

œœ . .

œ. œ. œ.

œ. œ. œ.

œ. œ. ∏ œ. ∏

œ.

œ.

œ.

œ. œ.

œ. œ.

B œ. œ.

œ. œ.

œ. œ.

?

œ. œ.

? œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

f f

œœœœœœ

cresc.

œ.

œ œ. œœœœ p

Norm.

cresc.

œ.

œ.

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ Jœ œ œ J F œ œœ œ œ. œ. œ. œ. J j œ. œ œ. F F . Œ Œ. œ ‰ œ. œ ‰ œ. œ. Feast

f

œ.

f

œ.

&

& œ. œ.

œœœ

f

œ.

&

œ.

œ.

œ. œ.

œ. ‰œœœœœ p

œ.

cresc.

cresc.

Norm.

œ. ∏

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

ful

-

ly,

feast

ful

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. J œœ J

j œœ .. œ

œ œ œ œ. -

ly on my

œ J

œ.

œ. œ.

œ.

Norm.

œ.

Norm. œ œ. ‰œœœœ p

œ.

œ. œœœœœ p

œ

œ.

Norm. œ. ‰œœœœœ p cresc.

&

&

œœ . .

œ.

Œ.

dim.

D.B.

graze.

œœ . .

œ.

cresc.

œ.

œœ . .

œ.

œ.

œ.

œ.

dim.

Vlc.

œ.

cresc.

œœœœœœ

œ.

œ. œ. œ.

œ.

œ œ œ œ #œ œ œ.

œ. œ. œ.

Œ.

cresc.

œœœ

œ

œœ . .

œ œ. œ. œœœœ p œ œ. œ. œ. ∑ ‰œœœœ p œ œ. ∑ ∑ ‰œœœœ p

œ J

œ.

œ.

to

œ œ œ œ œ. œ

œ

œ œ. J

j œ. œ œ.

where

œœ . .

œ

œ œ. ‰œœœœ p cresc. œ. ‰ œ œ œ œ œ. œ. œ cresc. p œ. œ. œ. œ. œ. ∑

j œ œ œ œJ

œ.

œ œœ J

π œ ‰

F œ ‰ œ œ œ œ œ.

breast,

ex

œ.

j œ. œ œ.

-

œ.

plore,

‰œœ œœœ ∏

- 14 -

∑ ∑


129

Perc. I

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. & œœ œœ œ J œ œœ J &

Perc. II

j œœ .. œ

p F œ. œ & ‰œ œ œ œ

M. Sop

ex

-

plore

œ.

œ

j œ œ œ œ œ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ œJ Jœ Jœ œ . dim.

œ œ J

j œœ . œ .

P œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ. me,

fas - ten me to

your

œ.

œ œœ J

œ ‰

‰ œ œ œ œ œ œ.

mouth,

œ ‰

cresc. Molto

ex

œ œœ J

œ. œ . j œ œ .dim.

-

plore

me,

j œ œ œ Jœ œ œ œ œ œ ‰ ∏

j œœ . œ .

‰ œ œ œ œ œ œ. ex

-

plore

œ.

œ œ œ. J ∏

œ ‰

‰œ œ œ œ œ

,

ex

-

œœ œ œ œœœ œœ œœœ œ œœœ œ œœœœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ cresc. ∏ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœœ œ œ œœœœ œœ œœœ œ œœ œ œ œ ∑ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ & œœ cresc. ∏ œ œ œ œ œ œ œ œ B œœœœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœ œœ œœœ œœ œœœœ œ œœœ œ œ œœœœœ œ œ ∑

Vln. I

Vln. II

Vla.

œœ œ œœ ‰œœœœœ œœœœ œœ œœ œœœ œ œ ∏ cresc.

cresc.

?

Vlc.

ª

138

M. Sop

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

f œ.

œ

œ œ. J

œ.

œ

ƒ œ. j ‰ ‰ œ

œ œ. J

‰ ‰ œ & J plore me, ex - plore me, œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ & œ cresc. f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ cresc. f œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B œ œ œ œ œ œ œ œ œ f cresc. ?œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f cresc. ?œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ f

œ.

œ.

œ œ œ œ œ

ex - plore

œ œ œ œ ‰ œ œ

œ œ œ

œ œ œ œ

cresc.

œ œ œ

ƒ

œ œ œ œ ‰ ƒ œ œ œ ‰ œ ƒ œ œ œ ‰ œ ƒ œ œ œ ‰ œ ƒ

œ

œ

œ œ #œ œ

j œ œ.

me, œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

ª

145

M. Sop

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

&

œ œ œ œ #œ œ

œ.

œ

‰ Œ.

œ.

mouth, ex œ œ œ œ fas - tenœ meœ œto your œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B œ ?

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ

?

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ.

œ.

œ.

œ. j ‰ ‰ œ

œ

œ J

œ œ œ œ œ œ œ exœ - plore œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ plore,

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

- 15 -

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


152

&

M. Sop

&

Vln. I

&

Vln. II

œ.

œ

me, œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ B œ

Vla.

?

Vlc.

?

D.B.

‰ ‰ œj œ .

Œ.

ex œ œ œ œ œ œ

œ œ œ ! ! ! !œ œ œ ! ! !œ œ ! œ œ œ !œ ! ! !

-

plore

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ.

œ

‰ œ

œ œ œ œ œ !œ œ œ œ ! ! ! ! ! ! ! ! œ œ œ œ œ ! ! ! œ œ œ œ ! ! ! ! ! ! me,

œ œ ! !

east

œ œ. J

œ

œ J

and

west

j œ Jœ̆ ‰ ‰

œ

œ ! !œ œ œ œ ! ! !

œ œ œ ! ! Œ. !

œ !

! ! ! œ œ œ Œ.

and

north

œ œ ! ! !œ !œ œ œ œ ! ! ! œ œ œ œ ! ! œ œ œ ! !œ ! ! ! !

œ !

and south!

œ œ œ Œ. ! ! !

! ! ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! œ! œ œ Œ. œ œ ! ! !œ œ œ œ ! ! ! ! ! ! œ œ ! ! ! ! ! ! ! ! œ! œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ! ! ! ! ! ! œ ! ! ! ! ! ! ! ! !

œ œ ! ! !œ Œ .

ª

158

Perc. I

Perc. II

M. Sop

&

œ

œ p

œ

œ J

œ.

œ. & œ. p

œ

œ

œ.

œ J

œ

œ

&

j œ

j œ #œ

œ

œ.

œ. œ. ‰

œ J

pEspr. œ #œ

La

la

œ œ

œ

œ

œ

œ.

la

la

la

lai,

œ

œ

œ

œ J

œ.

œ

œ.

ª

Fl. I/II

Ob. I/II

Cla. I/II

Bsn. I/II

F. Hn. I/II

Perc. I

Perc. II

M. Sop

&

&

&

?

?

&

œ œ #œ œ

œ J

œ.

œ. & œ.

& ‰ œ œ #œ œ œ . lai

la

la

la

la

œ

la,

œ œ. œ. # œ. œ. . π

œ œ. J

œ.

œ œ. œ. # œ. œ. . π

œ. œ. # œ. π . ‰ œ. œ. # œ π

œ œ #œ œ. œ

œ œ. œ. # œ. œ. . π

‰ ‰

œ œ. œ. # œ. œ. . π

#œ.

œ.

&

pizz.

Vln. II

&

Vla.

B

?

?

D.B.

œ. J ‰ ‰ Œ.

. . # œ. # œ. œ. # œ. œ œ

# œ. J ‰ ‰ Œ.

. . # œ. # œ. œ. # œ. œ œ

œ. J ‰ ‰ Œ.

. # œ. # œ. œ. # œ. œ. œ . . . # œ. œ. # œ. œ œ # œ

# œ. ‰ ‰ Œ . J

# œ. J ‰ ‰ Œ.

. . # œ. # œ. œ. # œ. œ œ

œ. J ‰ ‰ Œ.

. .œ # œ. œ. œ. # œ. # œ

# œ. J ‰ ‰ Œ.

p œ J ‰ ‰ Œ.

F œ.

œ.

lai!

Vlc.

œ. œ. œ. œ.

œ œ. œ. # œ. œ. . π

Vln. I

. . # œ. # œ. œ. # œ. œ œ

Poco Rit.

162

œ œ #œ œ œ π

œ œ #œ œ œ π

pizz.

pizz.

œ œ œ #œ œ π

pizz.

œ œ #œ œ œ π pizz.

œ œ #œ œ œ π - 16 -

œ J ‰ ‰ Œ.

#œ #œ œ #œ œ œ

œ J ‰ ‰ Œ.

#œ #œ œ #œ œ œ

œ J ‰ ‰ Œ.

#œ #œ œ #œ œ œ

#œ ‰ ‰ Œ. J

œ ‰ ‰ Œ. J

#œ œ #œ œ œ #œ

#œ ‰ ‰ Œ. J

j œ ‰ ‰ Œ.

#œ œ #œ œ œ #œ

#œ ‰ ‰ Œ. J

j œ ‰ ‰ Œ.

œ ‰ ‰ Œ. J


III. When I Kiss Daphnis Lacrimoso q = 54 Susp. Cymbal

Perc. I

ã 44 Oæ ∏

(l.r.)

ã 44 O ƒ

O

O

Tam-Tam

Perc. II

& 44

Vln. I

& 44

Vln. II

B 44

Vla.

(l.r.)

(Single Hit)

∑ ∑

Vlc.

& 44

D.B.

& 44

ƒ

&

&

#œ œ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∏ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ∏ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ & 6 ∏ 6 6 6 ¥ œ

(sul D) (Legato) Con Sord.

(sul D) (Legato) Con Sord.

¥ œ

Con Sord. (sul C) (Legato)

Gliss (Seagull)

Gliss (Seagull)

ϴ

œ¥ ¥œ

ϴ

ª

#O

Vibraphone

5

Perc. I

& #w

Perc. II

#w & #w f

(Bowed, L.R., Con Ped, Mot. Off)

Tub. Bells

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

∑ (l.r.)

ã

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœœ œœœœœ œ œœœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ & œ œ œ œ 6 6 6 ¥ 6 6 6 6 6 œ & œ¥ ¥œ & œ¥ - 17 -


Susp. Cymbal

7

Perc. I

Perc. II

&

ã

&

Vln. I

&

Vln. II

œ

#œ œ œ œ œ œ œ

ã

Oæ ∏

(l.r.)

O ƒ

O

O

Tam-Tam

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœœ œœœœœ œ œ œ œœ œœ œœ œœœœ œ œ &

Vla.

6

Vlc.

&

D.B.

&

¥ œ

6

œ¥ ¥œ

ƒ

6

6

œ¥ ¥œ

ϴ

ª

#O

Vibraphone

11

Perc. I

ã

&

#w

(Bowed, L.R., Con Ped, Mot. Off)

#w #w

(l.r.)

Tub. Bells

Perc. II

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

ã

&

#œ œ œ œ œœœœ œœœœ œœœœ #œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ & œœ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & 6 6 ¥ 6 6 œ & &

ϴ

- 18 -

œ œ œœ 6

œ œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ 6

6

6

œ¥ ¥œ


O

13

Perc. I

&

Perc. II

&

&

Vln. I

&

Vln. II

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

w

ã

w w

ã

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœœ œœœœœ œ œœœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœœ & œ œ œ œ 6 6 6 6 6 6 6 6 ¥ œ & œ¥ ¥œ & œ¥

Vla.

Vlc.

D.B.

ª

15

Fl. I/II

Ob. I/II

Cla. I

Cla. II

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

Dolce a 2.

Œ œp

œ- œ- œ œ

Œ œ pœ Œ p

œœ-

?Ó ?Ó &Ó

Œ

œ- œ- œ œ

p

Dolce

on BAss Cla.

Dolce a 2.

Œ # œp Œ œ p-

Dolce

Susp. Cymbal

Perc. I

Oæ ã∏

Perc. II

Oæ ã∏

Bass Drum

M. Sop.

œ-

Dolce

a 2.

&

(roll...)

œ- œ œ œ- œ œ

œ œ. œ ˙

œ œ œ œ œ œ 44 42 Œ

œ œ ˙

œ œ

42 Œ œ œ 44 œ œ œ œ

œ œ ˙

42 Œ œ

œ œ ˙

˙

j œ œ # œj ˙ œ.

œ J ˙

42 Œ

œ

44 œ œœœ œ œ œ œ œ œ 44

#œ œ œ ˙ J J

-œ œ œ- # œ œ

œ œ

˙

42 Œ œ

44 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ- œ- œ œ

j œ œ # œj ˙

42 Œ œ

44 œ œœœ œ

˙

œ œ ˙

42 Œ

œF

44

42 Œ œ 44 F 42 Œ œ- 44 F œ44 42 Œ F 24 Œ œ 44 F 42 Œ œ- 44 F

42

44

42

44

42

44

42

44

42

- 19 -

Spoken: When I kiss doting Daphnis, fair, my soul strides to my lips….

44

42

44


22

Fl. I/II

& 44

œ-

œ bœ œ œ œ œ œ

& 44 œ œ œ œ œ

Cla. I

? 44

Cla. II

œ

œ

œ

? 44 œ œ œ

Bsn. I/II

œ bœ œ.

Espr., Soaring

& 44 ∏

Vln. I

œ

œ-

œ

Dim.

œ œ œ œ œbœ œ œ J

œ bœ œ œ

œ œ œ

œ œ œ. œ J F

œ.

Solo

œ œ œ-

œ œ œ

œ œ œ

& 44 œ œ œ œ œ

F.Hn. I/II

œ-

œ

œ œ

˙

œ

œ œ

˙

˙ p

Dim.

& 44 œ

Ob. I/II

œ œ œ-

œ bœ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ

œ.

#œ ˙ p œ˙ J p

œ nœ bœ œ œ

˙

˙ p

œ œ bœ

Dim.

Dim.

œ

œ

Dim.

œ

œ

#œ ˙ p

œ œ bœ œ œ œ œ œ n œ œ b œ- œ œ 3

3

‰Œ

œ-

44

42 Œ œ- 44

˙ p

œ

œœ œ

œ œ œœ œ

œ

œ

Dim.

42 Œ

42 Œ œ 44 2 Œ œ 4 4 4 2 4 4 Œ # œ- 4 42 Œ œ 44 -

œ

42

˙

44

ª

27

Fl. I/II

Ob. I/II

Cla. I

Cla. II

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

M. Sop.

Vln. I

œ & 44

œ

œ

œ

œ œ œ

˙

& 44 œ-

œ

œ

œ

œ œ œ

˙

j & 44 œ- . œ œ œ œ œ œ œ Nœ ˙ œ œ œ. ? 4 œ bœ œ œ ˙ 4 J ? 44 œ& 44 œ . & 44 & 44

œ

œ œ œ

œ

˙

j œ œ œ œ œ œ œ Nœ ∑

˙.

œ

˙ ∑

œ

˙

˙

24 ΠϹ 42 ΠϹ

44 œ-

œ

44 œ-

œ œ œ

2 Œ œ 4 π 24 Œ œπ

4 œ œ œ #œ œ 4

œ

44 œ

œ œ

42

44

œ œ œ œ

œ

œ œ œ

œ œ œ ∑

œ œ œ

˙

œ

#œ œ

˙

œ

œ œ œ œ

42

44

42

44

œ ˙ 44 ‰ J

42

- 20 -

œ

˙.

œ


32

Fl. I/II

Ob. I/II

& ˙.

Œ

& ˙.

Œ

&

Cla. I

? ˙.

Cla. II

?

Bsn. I/II

˙. ∑

&

M. Sop.

Senza Sord. Unis.

&

Vln. I

w

w

& w ∏

B w ∏ ? w Vlc. ∏ ? w D.B. ∏ ª

Cresc.

Cla. I

Cla. II

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

M. Sop.

Cresc.

w Cresc.

& &

&

?

?

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

&

f

do - ting

œ bœ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ

& œ œ Nœ œ f B œ . # œj œ f ? œ œ œ f ? œ œ œ f

œ

œ bœ œ

œœœ

œ œ œ

œ

œ

œ bœ œ

œ

œ

Ó Ó

Ó

∑ ∑

Ó

∑ œ J‰ œœœ œ

œ œ œ #œ œ

œ

œ

-

phnis,

œ

œ

œ

œ œ œ my

soul

œ

œ

?

Ó

œ œ œ ˙. J

strides to

3

my

˙

j œ‰Œ

‰ ˙

Œ

‰ Jœ œ

fair,

œ œ ˙

˙.

œ œœ œ œœ

œœ œœ

˙.

œ

˙.

œ

œ œ œ œ

˙.

˙

Dim.

Dim.

Dim.

œ

œ œ œ œ

˙.

Dim.

- 21 -

œ

Œ

œ

my soul,

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

j œœ

œ

œ œ bœ

œ.

œ nœ bœ œ œ

˙

œ #œ

œ nœ bœ œ œ

˙

œ #œ

œ p

p Œ œ p Œ œ p

Œ

œ

j œœœœœ

œ #œ œ

œ œ bœ

Œ œ p Œ œ p Œ œ

P

œ

Cresc.

Cresc.

œ

œ

œ

œ

œ p œ p œ p œ p

œœœ œœœ

Cresc.

œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ f œ œ œ œ bœ f œ œ œ œ œ œ f œ œ œ œ œ œ f œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ œ

Cresc.

f

Cresc.

œ.

Cresc.

œ

œ bœ œ

œ

œ

œ

œ œ œ

œ œ œ Jœ œ

œ

œ Œ

Cresc.

Œ

f fœ

œ

œ

œ bœ œ

Cresc.

Cresc.

bœ œ œ J

3

p

œ

Cresc.

con - strained the da - ring

œ

œ

œ bœ œ œ œ œ

lips;

œ œ œ

œ œ œ

œ

#œ Ó

œ œœ

œ

Da

Dim.

œ

œ.

œ œœ

œ

˙ œ

œ

œ

j bœ œ œ

œ bœ œ.

œœœ

œ œ œ

œ

soul,

œ

Cresc.

œ

œ œ

œ

Œ œ

Œ œ œ

kiss

my

œ œ œ

I

∑ ƒ ˙

When

œ

&

œ œ œ

F œœœ F œœœ F

w

&

œ

Cresc.

39

F ˙

œœœ œ œ F

w

Vla.

Ob. I/II

F

w

Senza Sord.

Fl. I/II

œ

Cresc.

Senza Sord.

Vln. II

Œ

spi - rit

œ

there,

œ bœ œ œ œ œ

œ

œ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ f œ œ œ œ bœ f œ œ œ œ œ œ f œ œ œ œ œ œ f

œ

œ

œ œ œ

Cresc.

Cresc.

Cresc.

f

œ.

j bœ œ œ

Cresc.

œ bœ œ

œ

Cresc.

œ bœ œ

œ

œ œ


œ

œ

œ

œ

& œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ bœ

œ.

45

&

Fl. I/II

Ob. I/II

& œ

Cla. I

Cla. II

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

M. Sop.

œ

œ bœ

œ

œ

œ

˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

? œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ.

œ

œ

œ

œ

œ

œ Nœ

œ

& Œ

œ

˙

œ

œ

Œ

Œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

the

gate

-

way

œ

-

œ

œ

œ

œ

œ.

œ bœ

œ.

j œ œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ nœ bœ

œ

œ

˙

œ

Œ

œ œ

œ

˙

Œ

w π

œ œ Œ

œ

œ

œ œ œ

Œ

& œ œ œ #œ Œ

œ

œ

Œ

? œ

œ œ Œ

œ

œ œ ˙

? œ

œ œ Œ

œ

? œ

œ œ Œ

œ

Dim.

&

past

œ

œ œ the

œ

œ

œ

œ

œ œ ˙

Œ

œ

w π

Œ

w π

œ œ œ ∑

Oæ ∏

Oæ ∏

œ gate

˙ -

Œ

way

(roll...)

π w

ƒ

ƒ

w π

w π

&

&

slips.

œ

œ

œ œ œ

Œ

B œ œ œ #œ Œ

œ

œ

Œ

? œ

œ œ Œ

œ

œ œ ˙

Œ

œ œ Œ

œ

œ œ ˙

Œ

Dim.

Dim.

œ

œ œ Œ

? œ

œ

w π

Dim.

Dim.

j #œ œ

Œ

Œ

Dim.

œ.

œ

˙

& œ

œ

œ

Œ

œ Nœ

œ œ

&

œ

œ

w π

∑ Œ

œ

œ

Bass Drum

œ

œ

œ

yet

œ

œ

œ

œ J

w π

Susp. Cymbal

ã

œ

œ

œ

Dim.

ã

j œ œ

œ

œ

Dim.

Dim.

œ

œ

œ

Dim.

Dim.

œ

œ

? #œ

& œ

œ

œ

œ

œ

past

œ

˙

œ

yet

œ

œ

&

œ

œ

œ nœ bœ

-

œ

gate

œ

-

œ J

the

? #œ

49

D.B.

œ

œ nœ bœ

ª

Vlc.

j #œ œ

? #œ

œ

Vla.

œ.

œ

œ

œ

Vln. II

œ

œ

œ

B œ

Vln. I

œ Nœ

œ

Vla.

M. Sop.

œ

œ

œ

Perc. II

œ

œ

œ

Perc. I

œ

œ

& œ

F.Hn. I/II

œ

œ

œ

œ

œ

Vln. II

Bsn. I/II

œ

j œ œ

œ

œ

Cla. II

j œ œ

œ

œ

œ

œ

Cla. I

œ.

œ

˙

œ

Ob. I/II

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

Fl. I/II

œ

œ

&

D.B.

œ

œ

œ nœ bœ

past

Vlc.

œ

? #œ

yet

Vln. I

œ

w π w π

w π - 22 -

¥ œ

Gliss (Seagull)

Gliss (Seagull)

ϴ

&

œ¥ ¥œ


#O

Vibraphone

55

ã

Perc. I

&

#w

(Bowed, L.R., Con Ped, Mot. Off)

#w #w

Tub. Bells

ã

Perc. II

∑ Con Sord. (Legato) (sul D)

#œ œ œ œ œ œ œ

& œ ∏

Vln. I

œ

œ œ œ œ œ œ œ

Con Sord. (Legato)

œ #œ

œ

(sul D)

& ∏

Vln. II

œ

œ

œ

œ

œ

&

œ œ

œœ œ œ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ œœ œ œ œ œ

œ

œ

œ

œ

Con Sord. (Legato) (sul C)

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ 6 6 ∏ 6 6 ¥ œ &

Vla.

Vlc.

&

D.B.

œ

(l.r.)

#œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœœœ œ œœ œœœœ œœ œœœœ œ œ 6

6

6

6

œ¥ ¥œ

ϴ

ª

57

Perc. I

&

Perc. II

&

Vln. I

Vln. II

Vla.

&

œ #œ œ œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ

w w

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ

(To Niente...)

œ

œ œ œ œ œ œ œ

œ

œ œ œ

(To Niente...)

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ 6

D.B.

w

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ &

6

Vlc.

O

& &

¥ œ

6

6

6

6

6

6

(To Niente...)

(To Niente...)

ϴ

(To Niente...)

- 23 -

œ¥ ¥œ


IV. Lalage Sonoro q = 90 Vln. I

& 44

Vln. II

4 &4

Vla.

∑ ∑

B 44

Vlc.

D.B.

? 44

π #w ˙

& œ # œ # ˙-

Vln. II

B #œ œ #˙

Vla.

? # ˙-

Vlc.

M. Sop.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

&

F. ˙

œ

# ˙-

-̇ -̇

# ˙-

Œ

fast

# ˙-

œ

œ # œ # ˙œ œ

# ˙-

œ #œ œ œ

# ˙-

˙

#œ #œ #˙

the

B # ˙- . ? # ˙? œ #œ -

œ # ˙-

# œ-̇ . #œ #œ #˙

œ

lips

of

œ # œ # ˙-

œ #œ

œ #œ

-̇ . œ # œ # ˙-

˙. #œ

Cresc.

# ˙-

Cresc.

œ

œ

˙

# ˙-

˙

Cresc.

˙ - 24 -

œ œ

# ˙-

# ˙-

F

# ˙F

-

-

# œ-

lage,

# ˙˙

# ˙-

-̇ -̇

Ó

Con Sord.

Ó

#œ œ #˙

p

#œ œ #˙ # ˙-

de

œ # ˙-

œ # ˙#œ #œ

# ˙-

# ˙-

˙

#œ -

-̇ -̇

#œ #œ

Œ #œ

œ-

˙.

œ #œ #˙ -

œ #œ #˙ #œ

light,

# ˙-

p

#œ #œ ˙

# œ # œ # ˙-

La

F

# ˙-

w

# œ # œ # ˙F # ˙-̇ F #˙ -̇

Cresc.

œ #˙

f # Œ #œ ˙

Cresc.

œ # ˙-

# ˙- . # ˙-

to

de

œ # œ # ˙-

œ #œ œ œ

j #˙. #œ

cup

does the

# ˙-

Cresc.

œ

# ˙-

Con Sord. Sul Pont.

#˙.

# ˙-

# œ # œ # ˙-

#œ œ

ly

-̇ -̇ #œ #œ #˙

œ

œ #œ.

coup - led

-. & #˙ & #œ

# ˙-

-

#œ #œ #˙

œ

# ˙- .

-̇ #œ

clear

Ó

p

-̇ .

œ-

˙

#w ∏ # ˙ # œ œ œ œ

# ˙-

# ˙-

# œ œ # ˙-

˙

#˙.

# ˙- .

# ˙-

ª

17

-̇ .

∑ -̇

# w-

# œ œ # ˙-

#œ œ

how

# ˙-

#œ #œ

? # ˙-

D.B.

# ˙-

Cresc.

# ˙-

p -̇

Oh,

œ # ˙# œ &

Vln. I

w ∏

p

&

M. Sop.

˙

Con Sord. Sul Pont.

Con Sord. Sul Pont.

ª

?4 Ó 4

9

Con Sord. Sul Pont.

li

-̇ # ˙-

œ #˙ -

cious

œ-

˙.

# ˙-

# ˙-

˙

-̇ # ˙-


23

M. Sop.

& ˙

Œ

œ

sprite,

whose

-. # ˙ &

Vln. I

P Œ #œ #˙

Œ

the

#œ #œ #˙

œ # ˙-

œ # œ # ˙-

drop

˙.

# ˙-

Dim.

œ # œ # ˙-

œ #œ

œ #œ

# ˙-

Dim.

# œ-

œ

# ˙-

œ

?

# ˙-

# ˙-

# ˙-

˙

˙

# ˙-

˙

-

œ # ˙-

let

˙

˙

˙

Dim.

#˙ Dim.

˙

#œ #œ

Dim.

˙ p

Dim.

-

Dim.

p # ˙p

˙

œ #œ ˙ p #œ œ #˙

Dim.

D.B.

-

#œ p

# ˙-

œ #œ #˙

-

# œ # œ # ˙-

# ˙- .

-̇ -̇ #œ #œ #˙

œ

? # ˙-

Vlc.

˙.

Dim.

B # ˙- .

Vla.

mouth

œ

& #œ

Vln. II

#˙.

# ˙-

˙

Dim.

ª

29

Ob. I/II

Cla. I

Cla. II

Bsn. I/II

&

&

?

?

Ó

Perc. I

Ó

Ó

∑ œ. Œ p. œ Ó œ Œ ∑ . p w w F

Ó

2.

Ó Ó

on BAss Cla.

1.

2.

& #w π a 2.

F.Hn. I/II

. œœ Œ . p Œ œ. p 1.

ã

œ. œ. . œ Ó œ . . Ó œ p .œ b ˘œ œ. œ. 1.

2.

&

Ó

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

‰ Œ

F3 >œ œ œ œ F

Vibraphone

Perc. II

M. Sop.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

ã

& ˙ w & ∏

Ó

w

∑ ˙

π

&

Hard Mall., Con Ped., Mot. Off

Ó

∑ œ. Œ Ó π (bend)

Ó

Œ

Ó

œ. Œ . œ œ Œ . . œœ Œ .

Ó

œ.

∑ œ. Œ Ó ∑

∑ ∑

∑ ∑

Ó

. œœ .

(simile)

Ó

3

>œ œ F

œœ Œ Ó

œœ Œ Ó

#œ # œ Œ Ó

œœ Œ Ó P Col œ Legno Œ Ó P

œœ Œ Ó

œœ Œ Ó

œ Œ Ó

œ Œ Ó

Œ Ó # œ # œ

œ Œ Ó P

œ Œ Ó

œ Œ Ó

w ∏

œ Œ Ó P

œ Œ Ó

œ Œ Ó

B w ∏ ? w

œœ Œ Ó P

Col Legno

Col Legno

Col Legno

- 25 -

Œ

œ. . œ Ó œ . . Ó œ œ . b ˘œ œ. œ.

drips;

Col Legno

Œ

œ.

& w ∏

?

Ó

. œœ Œ .

Œ

Glockenspiel (attack but l.r.)

. œœ .

#œ #œ #œ

Œ Ó Œ Ó Œ Ó

Œ Œ Œ ‰ Œ œ œ


38

Fl. I

Fl. II

Ob. I/II

Cla. I

Cla. II

Bsn. I/II

# œ. œ œ œ œ &Ó J p3 & &

œ j3# œ # œ. œ œ œ œ. œ # œ . j # œ œ œ J ‰#œ J œ œ #œ ‰ . 3 3

∑ j3 œ # œ. œ œ œ p

&

?

?

Ó

.œ # œ # Jœ. œ œ œ œ. œ ‰ J J 3 3

j3 # œ. œ œ œ œ. j ‰ œ # œ. # œ J p 3 j3 # œ. œ œ œ œ. j ‰ œ # œ. # œ J p 3

on Alto:

a 2.

j ‰ j3 j 3 œ # œ. œ # œ # œ. ∑

&

Perc. I

&

. # # œœ . Ó

Perc. II

&

Ó

M. Sop.

&

Vln. I

&

! # œ # œ

Œ

Ó

Vln. II

&

! # œ # œ

Œ

Ó

Vla.

B

# œ!

Œ

Ó

?

# œ!

Œ

Ó

?

# œ!

Œ

Ó

F.Hn. I/II

Vlc.

D.B.

# œ. Œ π

Ó

- 26 -

œ œ œ.

Œ

Ó

# ˘œ # œ. # œ.

(F) 3 # >œ #œ F ∑

‰ Œ œ œ


42

Fl. I

Fl. II

. œ 3 # œ j & # œ. # œ J 3

œ œ œ.

. . & # œJ # œ Jœ œ

œ œ œ.

3

Ob. I/II

3

3

œ . ‰ #œ œœ J

œ # œ œ. j #œ 3

3

. . œ # œ œ & J #œ J

œ

œ

œ œ œ.

œ

Cla. II

Bsn. I/II

&

œ

œ # œ œ. j #œ

œ #œ œ œ. j #œ

Perc. I

? # œ. J p3 ?

3

3

3

œ

a 2.

3

3

œ #œ œ œ. j ‰ # œ œ #œ

œ œ.

&

&

∑ # œ.

Œ

Ó

. . j 3 Jœ œ œ œ # œ. # œ œ œ. # œ 3

. # # œœ . Ó

Œ

Ó

# ˘œ # œ. # œ. 3

Ó

# >œ #œ F

M. Sop.

&

Vln. I

&

# œ! # œ

Œ

Ó

Vln. II

&

! # œ # œ

Œ

Ó

Vla.

B

# œ!

Œ

Ó

?

# œ!

Œ

Ó

?

# œ!

Œ

Ó

D.B.

œ œ.

3

Vlc.

#œ #œ

œ œ.

3 3 3 j j ‰ j ‰ # œ. œ œ œ œ. œ œ # œ œ œ j # œ œ œj # œ # œ. œ œ œ œ. œj # œ . . #œ # œœ. . œ œ œ œ. . . œ œ œ œ. œ . # œ # œ œ # œ œ . j #œ J œ ‰ J #œ J #œ œ#œ ‰#œ #œ œ J J 3

&

Perc. II

#œ #œ

3

3

F.Hn. I/II

3

. . 3 # œ # œ œ œ . ‰ # œ # œj œ J œ œ # œ . 3 . . 3 # œ # œ œ œ . ‰ # œ # œj œ J œ œ # œ .

3

Cla. I

#œ œ

3

3

œ. œ # œ. # œ. J œ œ

π

- 27 -

‰ Œ œ œ


45

&

Fl. I

œ. J

œ. & J

Fl. II

&

Ob. I/II

#œ œ œ œ œ. # œ J

œœœ

3

3

j 3 # œ # œ. œ # œ. J

‰ Œ

œ. J

#œ œ œ J # œ œ. # œ

3

œœœ

Cla. II

& œ œ #œ j ‰ #œ œ. # œ # œ. œ # œ. # œ. ? J œ œ

œ j œ. œ œ œ. #œ #œ

. œ # œ. œ

#œ œ œ œ œ.

?

Bsn. I/II

œ

Fl. I

# œ. œ . œ #œ

œ. œ J

. & œJ # œ & Ó

3

j & # œ.

Cla. I

3

‰ Œ

?

Bsn. I/II

œ

œ. œ J

œ. œ J

3

3

ã

Perc. II

&

ã

&

. œ œ. œ œ J #œ œ

#œ J

Cla. II

œ. œ œ œ # œ œ j & . # œ œ. œ J 3 # œ. œ # œ. # œ. œ œ. #œ #œ ? Jœ œ 3

π œ œ. œ

&

œ. J

#œ π 3 œ œ #œ œ . π œ #œ œ œ.

œ

œ #œ œ œ œ . #œ œ p

3

3

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

1.

œ. œ J

j‰ Ó #œ œ j ‰ #œ #œ Œ

œ

1.

O F

3

Œ

œ œ #œ

3

œ. # œ.

œ #œ œ #œ #œ. œ. œ # Jœ # œ œ. # œ # œ œ œ .œ # œ # œ # œ œ J J 3

# œ # Jœ

# œ. œ J

3

Bass Drum

œ œ # œ.

p3

O P

Large Gong (L.V.)

3

# œ.

π

œ œ œ. œ œ œ # œ. # œ

œ œ #œ œ .œ # œ œ œ # œ. J‰Œ

3

Cla. I

œ #œ œ œ œ . œ #œ

3

. œ # œ. œ

œ P

Ob. I/II

3

j3 j # œ # œ. œ # œ. œ Œ

# œ.

œ

3

&

51

Cresc.

3

Perc. I

ª

Cresc.

Ó

. œ # œ. œ

œ

Ó

œ # œ. #œ ‰ ? œ J

Cla. II

Œ

3

Cresc.

3

3

œ # œ œ. j ‰ # œ œ #œ

œ œ œ œ # œ. # œ œ œ. j ‰ #œ 3 F .3 . . œ # œ œ œ #œ œ œ . œ #œ J J #œ œ F 3 .œ #œ œ œ œ œ. J œ œ#œ œ œ œ J #œ . œ œ œ œ F. .œ3 #œ #œ œ . #œ #œ J J ‰ Œ J 3 3 3 F œ. œ J

. œ j3 # œJ. œ œ œ # œ. # œ #œ #œ # œ. œ 3 œ œ #œ œ œœ œ . # œ . J œ œ #œ œ œ ‰ ‰ J 3

œ œ #œ œ .œ # œ œ œ œJ. &

Ob. I/II

œ

œ. œ œ œ # œ # œ. J . #œ .œ3 # œ œ #œ #œ œ . œ J J

3

3

Fl. II

Cresc.

3

œ F

3

ª 48

œ œ

œ

3

3

3

œ. J

œ . œœ J

3

3

Ó

œ œ # œ. # œj ‰ Jœ.

3

Cla. I

Œ

œ

œ

π

3

Perc. I

ã

O F

O

Perc. II

ã

O f

O

- 28 -


˙

55

&

Cla. I

∏ ∑

&

F.Hn. I/II

Ó

∑ ?

# ˙p

a 2.

∑ -̇

#œ #œ

∑ -̇

# ˙-

# ˙-

Perc. I

ã

O f

Perc. II

ã

O ƒ

Norm. Senza Sord.

#w & ∏

Vln. I

w ∏ B #w ∏ #w ? ∏

Norm. Senza Sord.

Vla.

Norm. Senza Sord.

Vlc.

?

D.B.

61

F.Hn. I/II

M. Sop.

? œ #œ œ œ ˙ & #œ œ -

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

&

w -̇

&

-̇ -̇ # ˙# œ # œ B

œ #œ

# ˙Ó

Œ #œ

˙.

Cresc.

#œ œ #˙ Cresc.

p

# ˙-

œ # œ # ˙-

œ #œ #˙ -

# ˙-

-̇ p # ˙-

œ œ

f #˙.

Oh,

Bles

˙

# ˙- .

# ˙-

Cresc.

Ó

Were

#œ œ #˙

# œ # œ # ˙p

(sed) cup!

#œ #œ #˙

∑ # ˙-

p

-̇ .

ª

w

Norm. Senza Sord.

&

Vln. II

&

M. Sop.

π #w

Norm.

p

# ˙-

#œ #œ

# ˙-

Cresc.

# ˙-

lips

of

œ #˙

hers

fast

#œ #œ œ #˙

Dim.

bound,

˙.

# œ œ # ˙f

# ˙- . f # ˙-

œ # œ # ˙-

? œ #œ œ œ

# ˙-

œ œ

? œ #œ œ œ

# ˙-

# œ # œ # ˙-̇

# ˙w

# ˙-̇

œ #œ #˙ -

#œ œ #˙

-̇ # ˙-

Dim.

-̇ # ˙-̇ -̇

Dim.

# ˙-

#œ #œ

Dim.

# ˙-

˙ # ˙Dim.

- 29 -

# ˙f

-̇ # ˙-

#˙.

Œ

bound

œ

# ˙# ˙œ #œ œ #œ P j #œ #œ #œ. œ to

lips

œ #œ #œ #˙ p

œ- # ˙- .

Dim.

# ˙- .

œ

f

Ó Ó

-

f

˙ ∑

#œ #œ #œ ˙

# ˙-

Cresc.

Ó

# ˙-

œ

Cresc.

# œ œ # ˙# ˙- .

# œ-̇ . p œ #œ #œ #˙ p # ˙œ #œ œ #œ p Cresc.

Cresc.

# ˙-

Cresc.

œ # œ-̇

˙ p

Cresc.

# ˙-

my


68

F.Hn. I/II

?

# ˙-

œ œ # ˙-

œ & œ . Jœ œ

M. Sop.

f # ˙ Œ #œ

ve - ry own,

&

Vln. I

œ # œ # ˙-

f

Vlc.

?

D.B. ª 75

Cla. II

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

M. Sop.

# ˙-

˙

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

# ˙-

I

˙

œ #œ #˙ -

#œ œ #˙ # ˙-

# ˙f

#œ #œ

˙

# ˙-

# ˙-

-̇ # ˙-

˙

# œ œ # ˙# ˙- . # ˙# ˙-

&

&

? -̇ . F & Œ #œ #˙

∑ # œ-

&

˙.

# œ-

P

? ˙

P

∑ ˙

œ #œ #˙

˙

˙

˙

be

#œ œ #˙

-

ing

œ #œ ˙

˙

#œ œ #˙

w

#˙ #˙

w

Dim.

w Dim.

˙

Œ

down,

œ # œ # ˙-

#œ #œ

˙

# ˙-

˙

# ˙- .

# ˙# œ œ # œ œ

œ œ

-̇ -̇ œ #œ #œ #˙ Dim.

œ # œ # ˙-

Dim.

# ˙-

Dim.

# ˙-

˙

# ˙-

˙

w

w

Dim.

- 30 -

Dim.

3 . . j # œ # Jœ œ œ œ œ œ # œ. 3 f 3 . . j # œ # Jœ œ œ œ œ œ # œ. 3 f

a 2.

flown…

Dim.

# ˙-

˙.

a 2.

˙

# ˙-

# œ. œ œ œ œ. œ 3 # œ . #œ J œ #œ & j‰ Ó J œ œ. # œ 3 3 f 3 œ #œ . . œ œ. j ‰ Ó j # œ # Jœ œ œ œ œ œ # œ. #œ 3 f 3 w ∑ π ∏ w Ó ˙

Dim.

& # œ # œ # ˙P B -̇ # ˙P # ˙-̇ ? P

?

#œ œ #˙

my

œ # œ # ˙-

œ #œ #œ #˙

# ˙- .

?

Œ œ #˙.

Dim.

draw

œ-

˙.

#œ #œ #˙

Ó

would en - tire

&

through - out

Vln. I

Dim.

f

˙

Œ #œ #œ œ #˙

# œ- # œ œ # ˙

˙.

# œ # œ # œ # ˙-̇ . f œ # œ # ˙B -̇ # ˙ f œ œ # ˙# ˙-̇ ?

Vla.

Cla. I

her soul

#œ #œ

&

Vln. II

Ob. I/II

# ˙-

∏ ∏ ∏ ∏ ∏

∑ ∑ ∑ ∑ ∑


80

Fl. I

& Ó

. œ # œ #œ # œ. J J 3 f 3 # œ. œ œ œ œ. œ J

j & # œ. # œ 3 f œ #œ œ œ. j ‰ Ó & #œ 3

Fl. II

Ob. I/II

&

Cla. I

&

M. Sop.

œ

œ œ # œ. œ œ #œ œ œ. #œ 3 p

œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ. # œ J ‰ 3 3 p

œ œ œ. #œ ‰ J

3

Ó

3

œ # œ œ. 3

j #œ ‰ Ó

f w

w

œ

Œ

Ó

ª Glockenspiel

83

Perc. I

&Ó Vibraphone

Perc. II

M. Sop.

&Ó &

# ˘œ # œ. # œ.

F # >œ #œ

F

3

Œ

œ

œ

∑ œ.

(bend)

p

∑ ! # # œœ p

&

&

Col Legno

Vln. II

Vla.

B

?

?

Vlc.

D.B.

Ó

œ.

π

Œ

∑ Col Legno

Vln. I

Œ

∑ Ó ∑

Œ

Ó

# # œœ

Œ

Ó

Œ

Ó

# # œœ

Œ

Ó

Col Legno

Œ

Ó

Œ

Ó

Col Legno

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

! # œ # œ p

# œ! p # œ! p

Col Legno

# œ! p

- 31 -

#œ #œ


V. Within Amoroso h = 40 Perc. I

ã 22

MArimba (softest Mallets)

Perc. II

M. Sop.

2 & 2 b ˙˙æ ∏ & 22

& 22 b ˙˙æ ∏ 2 & 2 b ˙˙æ

Sul Tasto

Vln. II

Vla.

Vlc.

B 22 ?2 2

b ˙˙æ

˙æ ˙

∑ Sul Tasto

Vln. I

b ˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

Œ ˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

Cresc.

˙˙æ

Cresc.

˙˙æ

w ∏ bw

Sul Tasto

˙æ ˙

Cresc.

b ˙˙æ

˙æ ˙

∑ ˙˙æ

Cresc.

Sul Tasto

Cresc.

ª 5

Perc. II

M. Sop.

& b ˙˙æ &

˙æ ˙

b ˙˙æ

˙æ ˙ ∑

b ˙˙æ π Ó

p ˙ Un

Vln. I

& b ˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

˙æ ˙

Vln. II

& b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

Vla.

Vlc.

B w

w

? w

w

b ˙˙æ p b ˙˙æ p

b ˙˙æ

˙æ ˙

˙æ ˙

bw -

b ˙˙æ œ

clothed

˙æ ˙ Œ

˙

ath

˙æ ˙

b ˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

˙æ ˙

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

w p

w p - 32 -

bw

w

w

w

-


10

Perc. II

& b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

M. Sop.

& b˙

˙

œ

Œ

wart

˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

˙

˙

˙

w

a

limb,

˙˙æ

Vln. I

& b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

Vln. II

& b ˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

˙æ ˙

˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

Vla.

Vlc.

B w

w

w

w

? w

w

w

w

?

D.B.

ª 14

O

O

Perc. II

& b ˙˙æ ˙˙æ

b ˙˙æ

M. Sop.

& Ó ˙

Perc. I

ã

Rainstick

bark

Crotales

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

˙ ˙ œ œ ˙ b˙

˙ Ó

Ó bœ. ‰ b˙.

˙˙æ

3

mois-te(ned) by the

rain,

I

b ˙˙æ ˙æ ˙

&

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

œ b˙ Œ œ

grip

the

bough

b ww P

w

with - in,

Vln. I

& b ˙˙æ ˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

Vln. II

& b ˙˙æ ˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

b ˙˙æ ˙æ ˙

B bw

w

w

w

bw

w

? w

w

w

w

w

w

Vla.

Vlc.

D.B.

?

∑ - 33 -


22

Bsn. I/II

? &

F.Hn. I/II

Perc. I

& ww

Perc. II

& b ˙˙æ

Œ

Ó

& b ˙˙æ & b ˙˙æ

Vln. II

Vla.

Vlc.

˙˙æ

b ˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

B w

w

? bw

w

˙˙æ b˙ thighs

Vln. I

b ˙˙æ

˙˙æ

F . & ˙

M. Sop.

b ˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

˙

˙

b ˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

by the

˙˙æ

b ˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

w

œ

˙.

Ó

b ˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

˙

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

D.B.

˙æ ˙

b ˙˙æ

˙æ ˙

Cresc.

bw

w

w

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

Perc. I

Perc. II

M. Sop.

? w w

w w

w w

w

& w

w

Ó

&

& ˙˙æ

∑ ˙˙æ

˙˙æ

& Œ œ ˙

w

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

& ˙˙æ & ˙˙æ

Œ

œ

˙

∑ ˙˙æ

b ˙˙æ

b ˙˙æ

˙ Œ œ

˙

˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

f ˙ œ Œ

˙

˙

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

˙æ ˙

j œ- b œ .

w

w F

w

w

Quasi Sul Tasto

w w

œ‰ w J

bw

w

b ww F

bw w-

˙. ∑

w F

w w

w w

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙

Œ œ ˙

w

Aaah,

˙˙æ

˙˙æ

w F

w w

∑ ˙˙æ

aaah!

Vln. I

w w

b ˙˙æ

F

ª 30

˙˙æ

b ˙˙æ F b ˙˙æ

Cresc.

?

œ F

j œ- b œ .

˙

Aaah,

Cresc.

w

a 2. espr.

b ˙˙æ P

Cresc.

w

Œ

ww

stain.

˙˙æ

w

2.

b ww ˙˙æ

w w

1.

Cresc.

œ Œ œ œ

dark - ened

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

w w P

Dim.

Dim.

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

Dim.

b ˙˙æ

aaah!

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

Dim.

Dim.

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

w

bw

w

w

w

bw

Dim.

w

? w

w

w

w

w

w

w

Dim.

w

w

w

w

w

w

w

w

˙˙æ ∑

B w

? w

π

- 34 -

Dim.


38

Fl. I/II

b ˙˙æ ˙æ ˙ & æ æ π ˙ ˙˙ & π

b ˙˙æ ˙æ æ æ˙

1.

2.

Poco Cres.

Ob. I/II

2.

˙ b ˙ & ˙ ˙ π ? w w π

Poco Cresc.

2.

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

Celesta

Perc. I

Perc. II

M. Sop.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vlc.

D.B.

&

Poco Cresc.

w w

&

b ˙˙

F

˙˙

& b ˙˙æ ˙˙æ ∏ p & Ó ˙ w w & ∏ bw & bw ∏ B w π

? w π ? w π

˙ ˙

b ˙˙

1.

Cla. I/II

˙ ˙

˙

1.

The

b ˙˙æ æ p ˙

˙ ˙

b ˙˙ p

˙ ˙

p

w w

∑ b ˙˙

b ˙˙æ ˙æ æ æ˙

b ˙˙æ æ

˙

˙ ˙

˙

˙ ˙

b ˙˙

˙ ˙

b ˙˙

˙ ˙

w w ∑

˙˙

b ˙˙

∑ bw bough

w w

Poco Cresc.

w w Poco Cresc.

bw

˙˙æ æ

b ˙˙

∑ œ Œ

w w ∑

˙˙

˙˙

Cresc. poco a poco...

w w

π w w π

is

w w

˙

w w

w

w

w

w

w

w

w

w

˙

˙ ˙

˙

˙˙

˙ ˙

w w ∑

˙˙

˙˙

firm - ly

∑ ˙˙

˙˙

F œ Œ œ œ ˙ w w

˙˙æ æ ˙˙ æ æ ˙˙

w w

b ˙˙

w

- 35 -

firm - ly

w w

˙˙æ æ ˙˙ æ æ

∑ ˙

˙˙æ æ

˙˙ π ∑

˙

w

˙˙æ æ ˙˙ ∏

˙˙æ

hewn,

˙˙æ ˙æ ˙ ∏

˙˙æ

Poco Cresc.

˙˙æ

˙æ ˙

Poco Cresc.

w

w

w

w

w

w

w

w


45

&

Ob. I/II

bw

w

Cla. I/II

& bw ∑

w

Bsn. I/II

? w w

w w

Perc. I

Perc. II

∑ b ˙˙æ

Œ œ

œ. œ œ œ J

Vlc.

D.B.

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

π ∑

˙ π ∑

my slen - der

Ó Ó

b ˙˙æ

∑ ˙˙æ

˙

w w

w w ∑

˙˙æ

strain

˙˙æ

˙

w w

˙˙æ

π

Vla.

& b ˙˙æ ∏

& b ˙˙æ π & b ˙˙æ

Vln. II

bw

where

Vln. I

&

& Ó

M. Sop.

bw

w w

b ˙˙

˙˙

b ˙˙

˙˙

b ˙˙

˙˙

b ˙˙

˙˙

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

˙æ ˙

P

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙

Ó

Ó

hips,

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

bœ. ‰ b˙.

œ

with

do

we

-

in

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

Cresc.

w

Œ œ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

Cresc.

com - mune,

˙æ ˙

b ˙˙æ

˙æ ˙

b ˙˙æ

Cresc.

Cresc.

B bw

w

w

w

bw

w

? w

w

w

w

w

w

? w

w

w

w

w

w

˙æ ˙ ˙æ ˙

ª 53

Bsn. I/II

Perc. I

Perc. II

M. Sop.

?

b ˙˙

˙ ˙

˙˙

˙˙

& b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

Ó

&

&

˙.

Œ

where

Vln. I

& b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

Vln. II

& b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

Vla.

Vlc.

D.B.

B w π ? bw π ?

w Cresc.

w Cresc.

w w P

w w ∑

∑ b ˙˙æ P ˙ o

b ˙˙æ F b ˙˙æ

F w F w

F w F

-

w w ∑

˙˙æ

b ˙˙æ

˙

œ Œ ˙

pen

w w

˙˙æ

where

b ˙˙æ

∑ ∑

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

œ œ b˙

˙

˙

w

my

lips.

o - pen

lie

˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

w

bw

w

w

w

w

w

w

w

- 36 -


60

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

Perc. II

? w w π

Cresc.

& Ó

Œ

& b ˙˙æ

˙˙æ

Cresc.

˙ œ Œ &

M. Sop.

w w F œ f

j œ- b œ .

˙

b ˙˙æ F ƒ ˙

w w

w w

w

w

˙˙æ

˙˙æ

˙

Œ œ ˙

Aaah,

& b ˙˙æ

Vln. I

Cresc.

& b ˙˙æ

Vln. II

Cresc.

B w p

Vla.

? w p

Vlc.

? w p

D.B.

Cresc.

π

˙˙æ

˙˙æ

w fw

Cresc.

˙˙æ

Ó

Œ

b ˙˙æ ƒ

˙˙æ

˙ Œ œ

w

aaah!

˙æ ˙ ˙˙æ Cresc.

Cresc.

Cresc.

b ˙˙æ f b ˙˙æ f

˙æ ˙

˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

w f w f w f

w w œ f

˙

j œ- b œ .

b ˙˙æ

˙˙æ

˙

˙

b ww π

1.

2.

Œ œ ˙

Aaah,

˙˙æ

˙˙æ

˙æ ˙

˙˙æ

Cresc.

Cresc.

w

b ˙˙æ ƒ b ˙˙æ

˙˙æ ˙æ ˙

ƒ

w w

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

b ˙˙æ

˙˙æ

w

w ƒ

Cresc.

w

˙˙æ

bw ƒ

Cresc.

w

aaah..

w

w

w ƒ

Cresc.

w

w w

Norm.

w

Norm.

Norm.

w

ª

67

F.Hn. I/II

& ww

ww Susp. Cymbal

Perc. I

&

ã

Oæ ∏

ã

Oæ ∏

ƒ

(roll...)

(roll...)

Bass Drum

Perc. II

&

M. Sop.

& w

Vln. I

& b wwæ

wwæ

æ & b ww

wwæ

B wwæ

wwæ

? wæ w

wwæ

(norm.)

Cresc. molto

(Norm.)

Vln. II

Cresc. molto

Vla.

Cresc. molto

Vlc.

Cresc. molto

D.B.

?

Cresc. molto

(Ï) (Ï) (Ï) (Ï) (Ï)

∑ ƒ ƒ

¥ œ

&

Gliss (Seagull)

∑ ∑

&

Gliss (Seagull)

&

- 37 -

ϴ

œ¥ ¥œ


72

Fl. I/II

Ob. I/II

Cla. I/II

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

&

Ó

&

Ó

&

Ó

?

Ó

&

?

a 2.

œ. F

a 2.

œ. F

a 2.

œ. F œ. F œ.

a 2.

Ó O

a 2.

Vibraphone

Perc. I

ã

F

w ƒposs wä w ƒ

M. Sop.

ã & Œ

f œ

˙

˙

j œ j œ œ J œ J

(Bowed, L.R., Con Ped, Mot. Off)

Tub. Bells

Perc. II

j œ

(l.r.)

˙

Aaah,

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ & ∏ (Legato) (sul D)

Vln. I

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœœ & ∏

(Legato) (sul D)

Vln. II

œœ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ & œ œ œ œ 6 6 6 ∏ 6 6 6 6 6 ¥ œ & œ¥ ¥œ & œ¥

(Norm.) (Legato) (sul C)

Vla.

Vlc.

D.B.

- 38 -


74

Fl. I/II

Ob. I/II

Cla. I/II

Bsn. I/II

&

œ

œ

œ œ J

œ

œ

œ.

3

œ

j3 œ œ

& œ

œ

j3 œ œ

œ

œ

œ.

œ

œ

œ œ J

œ

œ

œ.

œ J œ

œ

& œ

?

œ

œ

F.Hn. I/II

œ

œ

œ

3

Perc. I

ã

Perc. II

ã

&

M. Sop.

Vln. I

Vln. II

Vla.

& & &

Vlc.

&

D.B.

&

#œ œ œ œ œ #œ

3 3

œ.

‰ œ œ ‰ œ œ 3

3

?

œ œ

œ.

œ œ ‰

œ œ ‰

3

3

O

w w w â ∑

œœ œ #œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœœœ 6

œ œ œ œœ œ œœœœ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œ 6 6 6 6 6 6 6 ¥ œ œ¥ ¥œ

ϴ

- 39 -


76

Fl. I/II

&

œ.

˙

œ.

œ ˙.

˙

œ.

œ

œ ˙.

˙.

Ob. I/II

& œ.

Cla. I/II

& œ.

˙

œ.

˙

œ.

œ

œ.

œ ˙.

Bsn. I/II

F.Hn. I/II

Perc. I

Perc. II

M. Sop.

? ?

œ. œ.

O

ã

w wä w

ã

˙

œ

& Œ

˙.

w

Aaah,

Vln. I

Vln. II

Vla.

& &

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œœœœ œ œ œ œœœ œœœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ#œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœœ

œœ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ & 6

6

Vlc.

&

D.B.

&

¥ œ

6

6

6

6

6

6

œ¥ ¥œ

ϴ

- 40 -


˙

78

Fl. I/II

Ob. I/II

Cla. I/II

Bsn. I/II

˙

& &

Dim.

˙

˙ Dim.

& ˙

˙

? ˙

Dim.

˙ Dim.

F.Hn. I/II

Perc. I

Perc. II

M. Sop.

& ˙ ∑

ã

ã &

˙

w

Dim.

p p p p p

U w

#˙ ˙

Ó

w

π

Cresc.

U w

˙ #˙ π

Ó

w

Cresc.

U w

#˙ ˙ π

Ó

w

Cresc.

U w

˙ #˙ π

Ó Ó

w

Cresc.

U

˙˙ π

O

ww

Cresc.

U O

w

w

U w

w w â

w

U w

˙

Ó

˘j œœ J ‰Œ ƒfl ˘ j œ #œ ‰ Œ ƒJ fl ˘j # œœ ‰ Œ ƒJ fl ˘j œœ ‰ Œ ƒJ fl ˘j œœ ‰ Œ ƒJ fl

Ó Ó Ó Ó Ó

· ƒ

Large Gong

· ƒ Ï œ J ‰Œ Ó Bass Drum

A!

Vln. I

#œ œ œ œ œœœœ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ ‰ ˙ & æ ∏ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ ˙˙ & æ ∏ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙æ & œ œ œ ‰#˙ 6 6 6 ∏ 3 6 6 ¥ ˙˙ œ ? & æ ¥œ ∏ ¥œ ?˙ & æ œ¥ ∏ (To Niente...)

Vln. II

(To Niente...)

Vla.

(To Niente...)

Vlc.

D.B.

U w

w æ

Cresc. molto

U w

w æ

U

Cresc. molto

wæ w

Cresc. molto

U w

w æ

Cresc. molto

U

w æ

Cresc. molto

- 41 -

˘œ œ ‰Œ J ƒ ˘œ œ ‰Œ J ƒ j œ ‰Œ #œ ƒfl œœ̆ J ‰Œ ƒ

Ó Ó Ó Ó

j‰ Œ Ó ƒ flœ

Profile for jennifer.klauder

"Five Duban Songs" by Constantine Caravassilis  

"Five Duban Songs" by Constantine Caravassilis