Page 1

School waar je leert samenleven

Schoolgids 2017-2018 Jenaplanschool Heerde


‘Jenaplanschool Heerde, meer dan een school’ – team Jenaplanschool Heerde

2


Inhoud Voorwoord 1. Onze school………………………………………………. 6 2. Identiteit en visie op het onderwijs…………………. 9 3. Organisatie van onze school…………………………..23 4. Schooltijden en personeel……………………………. 51 5. Activiteiten binnen de school…………………………57 6. Zorg en ondersteuning…………………………………62 7. Sport………………………………………………………. 76 8. Schoolreisjes……………………………………………..78 9. Resultaten van ons onderwijs……………………….. 80 10. Diversen…………………………………………………83 11. Bijlagen………………………………………………….94 3


Voorwoord Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids 2017-2018 van de Jenaplanschool Heerde, de enige jenaplanschool binnen de Stichting Proo. In deze schoolgids wordt beschreven hoe wij denken over onderwijs, werken en leren. Hopelijk helpt het u bij het kiezen van de juiste basisschool voor uw kind. Een groot deel van de persoonlijke ontwikkeling van uw kind vindt namelijk plaats in het basisonderwijs. Deze gids wordt jaarlijks uitgegeven en is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige kinderen.

Onze medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud van deze gids. Wij hopen dat u onze gids met plezier zult lezen. Heeft u nog vragen of behoefte aan een gesprek naar aanleiding van wat u gelezen heeft? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Namens het team van de Jenaplanschool Heerde, Gertine Vorstelman, directeur

Aan wie al kinderen op school heeft, leggen wij in deze gids verantwoording af over onze manier van werken. Aan de andere ouders leggen wij uit wat zij van ons mogen verwachten als hun kind bij ons op school komt.

4


5


1. Onze school Jenaplanschool Heerde; meer dan een school. Bovenop een goede basis van taal, rekenen en schrijven ontwikkelen kinderen bij ons op school veel méér. Met vaardigheden als samenwerken, ontdekkend leren en zelf antwoorden zoeken op je leervragen kom je nog verder in de wereld. Op de Jenaplanschool Heerde hebben wij ons onderwijs vormgegeven volgens de jenaplanvisie die ontwikkeld is door de Duitse pedagoog Peter Petersen (1884 – 1952). Jenaplanonderwijs is geschikt voor ieder kind. De groepsleerkrachten kijken naar het totaalbeeld van ieder kind, ontdekken waar het goed in is en hoe het geholpen kan worden bij zijn eigen ontwikkeling. De basisprincipes gesprek, spel, werk en viering vormen de basis van ons onderwijs. Wij beginnen iedere dag in de kring. Thema’s waaraan gewerkt wordt bij wereldoriëntatie zijn zichtbaar in de school. Kinderen kunnen in de stamgroep en daarbuiten onderzoeken, experimenteren, ontdekken en samenwerken. Ook is er veel aandacht voor cultuur. Naast de cognitieve ontwikkeling is de sociaalemotionele ontwikkeling héél belangrijk. Kinderen leren anderen te respecteren, leren samenwerken en verantwoordelijk te zijn voor zichzelf en de ander. Allemaal vaardigheden waarmee je verder komt in de ontwikkeling.

6


Jenaplan Geschiedenis Onze school kent een rijke geschiedenis. De school opende in 1875 haar deuren en sinds 1993 is onze school een jenaplanschool. De school is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV) en werkt samen met andere jenaplanscholen in de regio Veluwe/ Salland. Van scholen die zijn aangesloten bij de NJPV wordt verwacht dat zij werken volgens de door de NJPV vastgestelde basisprincipes. De basisprincipes geven het kader en de speelruimte aan voor de ontwikkeling van Jenaplanscholen. Unieke ligging en omgeving De Jenaplanschool Heerde ligt in een prachtige groene omgeving in het buurtschap Hoorn. Omgeven door grasland, bossen, water en cultureel erfgoed. Het spreekt voor zich dat wij hier in ons onderwijs zo optimaal mogelijk gebruik van maken door binnen- en buitenschools leren met elkaar te verbinden. Het gebouw Het huidige gebouw dateert uit 1957 en heeft een zeer authentieke uitstraling. Bovenop de school pronkt een oude schoolbel die ook vandaag de dag nog dagelijks wordt gebruikt bij de start en de afsluiting van de schooldag. Het schoolplein is open; ook na schooltijd en in het weekend is het plein toegankelijk voor onze kinderen en buurtgenoten. Op het plein is een unit waar wij faciliteiten als BSO, speltherapie en dyslexiebegeleiding aanbieden.

7


Er is voor de kinderen veel speelafwisseling op het plein; van voetballen in een echte pannakooi, tot schommelen, spelen met zand, lekker fietsen, tekenen op krijtborden of rustig zitten in schaduwrijke plekjes. In school is voldoende ruimte om samen te leven; wij hebben vier vaste stamgroepen, een Bijenkorf voor de creatieve vakken en het koken, een ruime hal voor onze vieringen en ontmoetingen, een schoolbibliotheek en een vaste RT ruimte. Dit schooljaar zijn wij in de luxe positie dat wij door groei van het leerlingaantal een middenbouwgroep kunnen splitsen; deze stamgroep krijgt een fijne en goede plaats in de Bijenkorf. Samenstelling Onze school telt op 1 oktober van dit schooljaar 108 kinderen verdeeld over vier vaste stamgroepen. Dit schooljaar kunnen wij ĂŠĂŠn stamgroep splitsen, dat maakt dat we vijf stamgroepen hebben. Wij hebben een sterke regiofunctie; kinderen komen niet alleen uit Hoorn, maar ook uit het centrum van Heerde en Wapenveld en uit Veessen en Vorchten. Wij zijn blij dat steeds meer ouders onze school weten te vinden op basis van ons concept en de fijne verhalen die ze over ons horen.

8


2. Identiteit en visie op het onderwijs Missie en visie De missie van de JPS Heerde geeft aan wat we willen bereiken en geeft richting aan ons werken. Onze school is een Jenaplanschool. De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. In ons onderwijs staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. We willen dus niet alleen kwalitatief uitstekend en vernieuwend onderwijs bieden, maar ook een kwalitatief uitstekende pedagogische omgeving die er op gericht is onze leerlingen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen. Bovenstaande missie willen we realiseren door ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht te werken vanuit de twintig basisprincipes en de twaalf kernkwaliteiten van het Jenaplanonderwijs (Zie voor de Basisprincipes Bijlage 1 en voor de Kernkwaliteiten Bijlage 2). Op de JPS Heerde staat het kind centraal, ongeacht capaciteiten, karakter en afkomst. Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid streven we samen met de ouders naar een optimale ontwikkeling van ieder kind, waarbij duidelijk rekening gehouden wordt met eigenheid en mogelijkheden van ieder kind.

9


Naast het verzorgen van een kwalitatief uitstekend en vernieuwend aanbod van kennis en vaardigheden, willen we kinderen door middel van ons onderwijsconcept opvoeden tot verantwoordelijke, rechtvaardige, zelfbewuste, respectvolle, creatieve en sociale individuen.

10


Kernkwaliteiten Op de JPS Heerde zijn wij van mening dat relaties de essentie zijn van ons Jenaplanonderwijs. Wij erkennen de relatie met jezelf, de relatie met de ander en het andere en de relatie met de wereld om je heen. Om het belang van deze relaties te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd (bijlage 2). We richten onze schoolomgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd kunnen worden. De kernkwaliteiten zijn terug te vinden in de missie en de visie van onze school en daarmee in de verschillende facetten van ons leerkrachthandelen.

nor

-me

n

11


Kernwaarden Ervaringsgericht aanbod We nemen werkelijke en actuele ervaringen van kinderen als uitgangspunt van ons onderwijs. Dit vinden we belangrijk omdat vanuit die ervaringen betrokkenheid en verbondenheid kan ontstaan met de omgeving. Tevens zijn wij ervan overtuigd dat werkelijke ervaringen intenser, waardevoller en effectiever zijn dan alleen woorden en beelden. Het inrichten van een rijke en betekenisvolle leeromgeving is hierbij voor ons een voorwaarde en een uitdaging. Ontwikkelen van eigen initiatief en doorzettingsvermogen We willen onze kinderen goed voorbereiden op de toekomst. We zullen dus ondernemend onderwijs moeten aanbieden. Het belangrijkste uitgangspunt bij deze vorm van onderwijs is de ondernemende en onderzoekende houding van het kind. Voor deze ondernemende en onderzoekende houding is eigen initiatief en doorzettingsvermogen bij een kind nodig. We richten ons onderwijs zo in dat het kinderen motiveert, uitdaagt en stimuleert om initiatief en verantwoordelijk te nemen Eigen initiatief levert na een succesvolle afsluiting vaak een extra goed gevoel op. Een beter zelfbeeld en hoger zelfvertrouwen is dan het resultaat. De onderzoekende en ondernemende houding wordt ook van de teamleden verwacht en gestimuleerd. Ontwikkelingsgericht kijken naar kinderen We dagen kinderen uit tot het ontwikkelen van competenties over een breed gebied. Vanuit situaties waarin kinderen hun zone van naaste ontwikkeling kunnen ervaren, verzorgen we een aanbod dat niet alleen bestaat uit leerstof, maar ook uit strategisch handelen, het verwerven en toepassen van vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en het leren gebruik te maken van creatieve oplossingen en mogelijkheden. Binnen het ontwikkelingsgerichte aanbod gaan we uit van duidelijke en inhoudelijke leerlijnen met relatief hoge tussen- en einddoelen. Hierbij houden we rekening met het ontwikkelingsniveau en leerstijlen van individuele kinderen.

12


Kernwaarden Verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving We leren kinderen om strategisch te handelen (leren hoe te leren) door gerichte reflectie op, en aandacht voor het zelfstandig (ver)werken en plannen van leerinhoud en het zelfstandig toepassen van strategieĂŤn. We leren kinderen om verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces, voor de omgeving en voor elkaar. Waarde vormend onderwijs In het onderwijs proberen we kinderen niet alleen kennis en vaardigheden bij te brengen, maar ook de sociaal-emotionele en de morele ontwikkeling te stimuleren. We proberen de volgende waarden te stimuleren en te ontwikkelen: respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, moed, vriendelijkheid, tact en behulpzaamheid. We noemen dit characterbuilding. Groepsleerkrachten proberen in de dagelijkse leeromgeving bovengenoemde karaktereigenschappen van het kind aan te spreken, in plaats van uitsluitend hun gedrag in goede banen te leiden. De basis van de relatie tussen groepsleerkracht en kind is de overtuiging dat het kind een onafhankelijk, begaafd individu is bij wie eigenschappen zoals respect en eerlijkheid in potentie aanwezig zijn. Opgroeien tot een rechtvaardig, respectvol en zelfbewust mens We willen bewust bijdragen aan het opvoeden van kinderen tot rechtvaardige, respectvolle en zelfbewuste mensen, die rekening kunnen houden met anderen, besluitvaardig zijn, conflicten kunnen hanteren en oplossen, kunnen reflecteren op eigen mogelijkheden, kunnen afstemmen op de omgeving, een voorbeeld kunnen en willen zijn en weten wie ze zijn en wat ze willen.

13


Kernwaarden Creativiteit en wereldoriĂŤntatie als hart van het onderwijs Naast studievaardigheden willen we kinderen ook leren om creatief te zijn in hun denken en in hun gedrag. We dragen hierbij zorg voor een evenwichtig aanbod van creatieve vakken. Daarnaast is wereldoriĂŤntatie het inhoudelijke hart van ons onderwijs laten zijn. Daarbinnen worden alle andere inhoudelijke gebieden integraal toegepast.

ge-

lijk 14


Excellent onderwijs Kwalitatief goed en passend onderwijs aan alle kinderen is de kerntaak van onze school. Wij zetten in op maximale opbrengsten bij ieder kind zonder andere essentiĂŤle onderdelen van de vorming van kinderen (plezier in het leren en de sociaal emotionele ontwikkeling) uit het oog te verliezen. Hierbij dragen wij zorg voor een uitdagende leeromgeving en stimuleren wij de motivatie van de kinderen zodat zij hun talenten zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Vernieuwend onderwijs Binnen onze school staan de kinderen centraal. Zij moeten zich veelzijdig en zelfstandig kunnen ontwikkelen in een moderne en veilige leeromgeving. Wij kijken over de grenzen van onze eigen school door de buitenwereld actief naar binnen te halen en door samenwerking te zoeken met de praktijk.

Openbare identiteit Op onze school zijn alle kinderen welkom, ongeacht afkomst, geaardheid, cultuur of levensbeschouwelijke achtergrond. Er is respect voor verschillen tussen kinderen. Deze verschillen worden als verrijkend gezien. Op onze school wordt er veel aandacht besteed aan normen en waarden, levensbeschouwelijke vorming, sociaal emotionele ontwikkeling en geestelijke stromingen.

15


ICT Wij zien ICT als een belangrijk middel om de onderwijskwaliteit te verhogen. Binnen onze school dient ICT dan ook als een ondersteuningsmiddel om aan het excellent onderwijs op hoog niveau vorm te kunnen geven. Onze kinderen worden systematisch en doelgericht mediawijsheid gemaakt.

16


Onze 4 basisactiviteiten

Binnen de JPS Heerde vormen de vier basisactiviteiten uit het Jenaplanconcept een geheel binnen onze weekplanning. Deze vier basisactiviteiten zijn Gesprek, Spel, Werk en Viering. 1. Gesprek Op de JPS Heerde vinden de gesprekken zoveel mogelijk plaats in de kring. Tijdens een kringgesprek leren kinderen echte vragen te stellen door bijvoorbeeld de leerlijn Debatteren hierin te volgen. In de kring vindt er een sociaal gebeuren plaats, waarbij het kind belangrijk is. Een kring draagt bij aan inzichtelijk denken, communiceren met elkaar, het stellen van kennis en belevingsvragen, concentratievermogen, sociaal- en emotionele ontwikkeling, het hanteren van gespreksregels. 2. Spel
 Het spel geeft een kind energie en leidt tevens tot een beter concentratievermogen. Ook de sociale component is een belangrijk onderdeel tijdens een spelactiviteit. Verder vraagt deelname aan een spel afspraken en regels die het spel vraagt of welke de kinderen samen opstellen. 
 3. Werk We willen bewust bijdragen aan het opvoeden van kinderen tot rechtvaardige, respectvolle en zelfbewuste mensen, die rekening kunnen houden met anderen, besluitvaardig zijn, conflicten kunnen hanteren en oplossen, kunnen reflecteren op eigen mogelijkheden, kunnen afstemmen op de omgeving, een voorbeeld kunnen en willen zijn en weten wie ze zijn en wat ze willen.

17


4. Viering Er zijn vele redenen om te vieren. Het kan een verjaardag zijn, een speciale gebeurtenis, maar ook succeservaringen. Als een kind of een groep kinderen iets bereikt heeft is dat een reden om te vieren, zelfs kleine successen. Ook van indrukwekkende levenservaringen kun je elkaar deelgenoot maken en elkaar daarin steunen. Kinderen bereiden samen met de groepsleerkracht de viering voor; hierin dragen de kinderen veelal hun ideeĂŤn aan en is de groepsleerkracht volgend en sturend.

18


Er zijn vele redenen om te vieren

Spelen geeft energie en vergroot het concentratievermogen

19


Stamgroepen Op de JPS Heerde worden de kinderen gegroepeerd in stamgroepen, dit in tegenstelling tot het groeperen in jaarklassen. Op de JPS Heerde kennen we 5 stamgroepen: 
 •

de kleuterbouw (de Moffeltjes)

de onderbouw (de Leesbeesten)

de middenbouw (de Blauwe Kameleons en de Groene Kameleons)

de bovenbouw (de Paradijsvogels)

Kinderen blijven doorgaans twee schooljaren in de stamgroep. De kinderen doorlopen op deze manier beurtelings als jongste of als oudste de stamgroep. Omdat niet alle kinderen in hetzelfde tempo leren, bestaan er binnen de stamgroep verschillende niveaugroepen. De instructie vindt plaats aan de instructietafel waaraan kinderen van gelijk niveau samenkomen. In de niveaugroep krijgen de kinderen uitleg voor de vakken lezen, rekenen, schrijven en taal (gedifferentieerde instructie). De verwerking vindt plaats in de tafelgroepjes waar kinderen van verschillend niveau samenkomen en elkaar kunnen ondersteunen. In de praktijk zien we dan ook kinderen van twee groepen gezamenlijk werken en leren. In de tafelgroepjes gaan de kinderen aan de slag met hun dag- of weektaak om de leerstof van die week te verwerken. In de stamgroep speelt het sociale aspect een grote rol, immers kinderen van verschillende leeftijden en van verschillende niveaus werken en leven gedurende de dag samen. Verder zorgt de jaarlijkse doorstroming (de helft stroomt uit als oudsten en de helft stroomt weer als jongsten in) dat het dynamische groepen blijven. Kinderen komen weer met andere kinderen in contact en kunnen met hen ervaringen opdoen

20


Aan het begin van dit schooljaar zijn onze stamgroepen als volgt verdeeld: •

Moffeltjes (stamgroep 1 en 2): 19 leerlingen

Leesbeesten (stamgroep 3 en 4): 27 leerlingen

Blauwe Kameleons (stamgroep 5 en 6): 21 leerlingen

Groene Kameleons (stamgroep 5 en 6): 15 leerlingen

Paradijsvogels (stamgroep 7 en 8): 25 leerlingen

Het schoolplan Elke basisschool beschikt over een schoolplan. Het schoolplan is een beleidsplan voor een periode van vier jaar (2015-2019). Hierin zijn onze visie en de beleidskeuzes van de school op hoofdlijnen vastgelegd. Het schoolplan dient als basis voor jaarplannen en jaarbegrotingen. In de jaarplannen beschrijven we concreet welke (verbeter) doelstellingen we willen bereiken in het betreffende schooljaar en welke acties nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Jaarlijks zullen de veranderings- en verbeteringsonderwerpen van het betreffende schooljaar worden geëvalueerd door de directie en het team. De doelen van het schoolplan zijn:

doe

l

Vanuit een heldere en gedeelde visie beschrijven hoe we de kwaliteit van het onderwijs in kaart kunnen brengen en kunnen verbeteren op de punten waar dat nodig is.

Het creëren van eenheid binnen het team: werken vanuit een gezamenlijke visie aan gezamenlijke doelen en een gezamenlijke visie die aansluit bij de visie op stichtingsniveau

Het creëren van duidelijkheid over de planning en sturing voor de komende jaren 21


Door het Ministerie van Onderwijs zijn voor het primaire onderwijs zogenoemde kerndoelen vastgelegd. Het onderwijs in onze school voldoet aan deze kerndoelen. Wij realiseren deze doelen vanuit de Jenaplanvisie.

22


3. Organisatie van onze school Jenaplanschool Heerde (JPS Heerde) Onze school is een Jenaplanschool. De kern van het Jenaplanonderwijs is dat elk mens uniek is en het recht heeft zijn eigen identiteit te ontwikkelen. In ons onderwijs staat de totale ontwikkeling van het kind centraal. We willen dus niet alleen kwalitatief uitstekend en vernieuwend onderwijs bieden, maar ook een kwalitatief uitstekende pedagogische omgeving die er op gericht is onze leerlingen te laten groeien tot zelfstandige, creatieve en verantwoordelijke individuen.

Schoolbestuur: Stichting Proo Onze school wordt bestuurd door Stichting Proo. De Stichting Proo (Primair openbaar onderwijs Noord-Veluwe) vormt het bestuur van de openbare basisscholen in de gemeenten Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met een toezichthoudende rol. De bestuurlijke taken worden uitgevoerd door het College van Bestuur (CvB). De voorzitter van het CvB is dhr. Berend Redder. Het CvB is eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en wordt ondersteund door medewerkers van het bestuurskantoor. Het bestuurskantoor is gevestigd in Harderwijk. De kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kind zijn een taak voor de directeur; zij is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De directeur voert overleg met de medezeggenschapsraad.

23


Stichting Proo heeft een Strategisch Beleidsplan (SBP) vastgesteld voor de periode 2013-2018. De kernwaarden van Stichting Proo zijn: Betrokken, Professioneel en Vernieuwend. In het strategisch beleidsplan zijn naast de missie, visie en kernwaarden de ambities voor de toekomst weergegeven. Deze ambities vormen de basis voor onze schoolontwikkeling. De missie, visie en kernwaarden zijn zichtbaar in alle scholen van Stichting Proo. Het strategisch beleidsplan is te vinden op de website www.stichtingproo.nl. Er is ook een verkorte versie met de hoofdlijnen van het strategisch beleid beschikbaar voor ouders en andere belangstellenden. De digitale versie hiervan is te vinden de website van onze school. De brochure wordt uitgereikt aan alle (potentiële) ouders en is op te vragen bij de directie.

Kwaliteitszorg De JPS Heerde is een school die hoge onderwijskwaliteit biedt, vanuit het Jenaplanconcept, aan haar leerlingen en daardoor aantrekkelijk is voor een breed publiek. De optimale ontwikkeling van iedere leerling is onze zorg. Onze school staat borg voor goede leerprestaties en voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen, ouders en groepsleerkrachten. Wij zorgen tegelijkertijd voor een positieve en taakgerichte sfeer op school: ‘Voorbereid op de toekomst’ vormt daarbij ons motto. Om dat te bereiken werken wij voortdurend aan de ontwikkeling van ons team: professionele groepsleerkrachten en een krachtige directie. Wij streven ernaar om op schoolniveau een professionele leergemeenschap te zijn waarin wij optimaal van én met elkaar leren en waarbij wij ons handelen voortdurend bijsturen op basis van praktijkgericht onderzoek.

24


Als school willen we graag de goede dingen doen en deze ook goed doen zodat de kwaliteitszorg van ons onderwijs op school blijft groeien. Om de kwaliteit van ons onderwijs te meten en te komen tot verbeterpunten, maken we gebruik van de uitkomsten van verschillende evaluatie instrumenten: •

de uitslagen van de methode gebonden toetsen

de uitslagen van de Cito niet-methode gebonden toetsen: 2 x per jaar maken we vanuit het Cito leerlingvolgsysteem trendanalyses en dwarsdoorsnedes

de Eindtoets IEP voor groep 8

Screening en HOREB in de kleuterbouw

de vragenlijsten: •

periodiek de zelfevaluatievragenlijst t.b.v. de schoolontwikkeling en de teamontwikkeling

1 x per 2 jaar hebben we een personeelstevredenheidspeiling (PTP) en

1 x per 2 jaar een oudertevredenheidspeiling (OTP) en een leerlingentevredenheidspeiling (LTP) voor leerlingen vanaf groep 5.

Veranderingen en verbeteringen worden beschreven in het schoolplan, het huidige schoolplan is van 2015-2019. Vanuit het schoolplan wordt ieder jaar een jaarplan gemaakt. In het jaarplan staat een evaluatie van het voorgaande schooljaar en worden de doelen voor het komende schooljaar gesteld. Bij de doelen worden bijbehorende activiteiten beschreven en ook staat er beschreven welke nascholing we als team of leerkracht dat jaar gaan volgen. Zowel het schoolplan als het jaarplan wordt ter instemming aan de MR aangeboden en zijn terug te vinden op de website van onze school. Voor een korte terugblik op de ontwikkel- en verbeteractiviteiten van het afgelopen jaar verwijzen wij u naar het Jaarverslag 2016-2017 dat ook op de website van onze school te vinden is. 25


Ontwikkelpunten voor komend schooljaar
 • • • •

opzetten vernieuwde rapportage doorgaande lijn Taal - Lezen vervolg Engels (team training) Wetenschap en Technologie (en bètaburgerschap)

26


Inspectie van het onderwijs De Inspectie van het Onderwijs toetst de kwaliteit van de scholen. De Inspectie heeft in januari 2014 voor onze school het basisarrangement vastgesteld. Dit betekent dat de Inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs bij onze school. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse op grond van de eindopbrengsten (Cito LVS van groep 8) die met het onderwijs op onze school behaald worden. Het vastgestelde arrangement is openbaar en opgenomen in de Toezichtkaart op de website van de Inspectie. Het basisarrangement is geldig voor ĂŠĂŠn jaar. Op de site van de Onderwijsinspectie kunnen ouders lezen hoe de Inspectie de kwaliteit van scholen beoordeelt (www.onderwijsinspectie.nl). Op 1 juli 2014 heeft de Inspectie onze school bezocht in het kader van het vierjaarlijks schoolonderzoek op basis van de Wet Onderwijstoezicht (WOT). Tijdens het onderzoek heeft de Inspectie de kwaliteit van het onderwijs op de school beoordeeld op de resultaten en ontwikkeling van leerlingen, op de zorg en begeleiding en op de kwaliteitszorg. Tevens is standaard gecontroleerd of de school voldoet aan bepaalde wettelijke voorschriften, waaronder de onderwijstijd. De Inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school op orde is en dat de school de wettelijke voorschriften naleeft. In de verslaglegging zullen aspecten worden benoemd die met een voldoende score zijn gewaardeerd. Daarnaast zullen er ook verbeterpunten worden genoemd. Deze punten nemen we op opgenomen in ons jaarplan.

27


Samenwerkingsverband de Stroming Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn scholen aangesloten bij een regionaal samenwerkingsverband. Binnen een samenwerkingsverband werken alle basisscholen samen met scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband de Stroming in Zwolle. In dit samenwerkingsverband werken de openbare scholen in en rond Zwolle, de Jenapleinschool in Zwolle, de Vrije School in Zwolle en de openbare scholen in Heerde en Oldebroek samen.

Nederlandse Jenaplanvereniging (NJPV) Deze vereniging heeft als doel het Jenaplanonderwijs in Nederland te begeleiden en te scholen. Zij willen duidelijk structuur brengen in het Jenaplanonderwijs, zodat een ieder die deze naam voert dat ook waar maakt en de principes uitdraagt. De vereniging geeft het blad ‘Mensenkinderen’ uit. Dit blad ligt ter inzage op school. De directeur van onze school (Gertine Vorstelman) heeft zitting in het Algemeen Bestuur en in het Dagelijks Bestuur (secretaris) van de NJPV.

Regiogroep Jenaplan Wij zijn aangesloten bij de regiogroep Jenaplan. Deze groep is zeer actief en heeft het doel om vooral inhoudelijk met elkaar over het Jenaplanonderwijs te praten en ideeën uit te wisselen. De directeur van onze school is aanwezig bij dit regio-overleg.

28


Medezeggenschapsraad (MR) Op onze school is een actieve medezeggenschapsraad die samengesteld is uit drie ouders en drie personeelsleden. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Deze vergaderingen worden op school gehouden. De data staan vermeld op de schoolkalender. Meer informatie over de MR, waaronder de bereikbaarheid, kunt u vinden op de website. Ook is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR) binnen de Stichting Proo. Leden van de GMR vertegenwoordigen de personeelsleden, ouders en leerlingen van alle scholen van de Stichting Proo.

Ouderbetrokkenheid en -participatie Onze Jenaplanschool (JPS) is een gemeenschap van kinderen, groepsleerkrachten en de ouders. We hebben als gezamenlijk doel om de ontwikkeling van kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ouders zijn daarbij weliswaar primair verantwoordelijk voor het opvoeden en leerkrachten voor het leren, maar een deel van het opvoeden gebeurt op school en thuis wordt immers ook geleerd. Opvoeden en leren hangen dus met elkaar samen. Daarom is een goede samenwerkingsrelatie tussen de ouders en de leerkrachten essentieel. Kinderen laten opgroeien tot actieve en verantwoordelijke burgers is een van de doelen van ons onderwijs. Een actieve opstelling, betrokkenheid en verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten voor alles wat met de schoolgemeenschap te maken heeft geeft kinderen daarin een goed voorbeeld. 29


Binnen de JPS doen we er alles aan om ouders intensief bij het schoolgebeuren te betrekken en zien we ouders als volwaardige gesprekspartners als het gaat over de ontwikkeling van hun kind. We willen ervoor zorgen dat ouders zich betrokken voelen en dat ouders en leerkrachten goed met elkaar samenwerken, in een sfeer van respect en wederzijds vertrouwen. We vinden dat er sprake is van ouderbetrokkenheid en een goede samenwerkingsrelatie als ouders en leerkrachten zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de (school)ontwikkeling van de kinderen. 30


Bouwouders Iedere bouw heeft twee bouwouders. Zij helpen mee met verschillende hand- en spandiensten in de betreffende bouw (te denken valt aan: de Jaaropening, de Sinterklaasviering, de Kerstviering, de Koningsspelen, een musical en het afscheid van groep 8). De bouwouders blijven twee jaar verbonden aan een bouw. Het kan incidenteel voorkomen dat bouwouders zich langer of korter verbinden aan een bouw.

Stichting Jenakids Aan de Jenaplanschool Heerde is een aparte stichting verbonden die alle gelden en middelen beheert die niet uit het reguliere onderwijsbudget kunnen worden gefinancierd. Dit zijn bijvoorbeeld de gelden uit de ouderbijdrages, de Oud Papieracties en uit onze jaarlijkse Oud IJzeractie. Een fantastisch initiatief waarbij het geld van onze ouders echt zuiver besteed wordt aan extraatjes. Hierbij kunt u denken aan extra activiteiten, vieringen, uitjes, spel- en speelmateriaal. Het doel van de stichting Jenakids is in de ruimste zin bevorderen en verbeteren van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerlingen van de Jenaplanschool Heerde. Het bestuur bestaat uit een penningmeester, een voorzitter en meerdere leden. Op dit moment bestaat het bestuur uit 4 ouders en een groepsleerkracht. Benieuwd naar wat er allemaal gedaan wordt vanuit deze gelden? Kijkt u dan op onze website onder het kopje Informatie.

31


Oud Papier actie Vijf keer per jaar is er een Oud Papier actie. Naast dat ouders zelf het eigen oud papier kunnen inleveren, wordt in de omliggende buurten door hulpouders het oude papier opgehaald. Op deze manier halen we jaarlijks een grote hoeveelheid geld op. Door de coördinator van de Oud Papier commissie wordt een overzicht van data rondgestuurd. Ouders kunnen hierop aangeven op welke datum zij kunnen helpen. Na inventarisatie maakt de coördinator een definitief rooster op en stuurt deze bij aanvang van het nieuwe schooljaar rond.

Oud IJzer actie Eén keer per jaar wordt er een Oud IJzeractie georganiseerd. Ook dit is bedoeld om extra inkomsten te genereren voor de schoolkinderen voor zaken waarin de overheid niet in voorziet. De Oud IJzercommissie, die bestaat uit ouders, organiseert deze actie. Tijdens de actiedag zijn vele ouders met aanhangers op pad om bij diverse adressen in de omgeving oud ijzer op te halen. Ook de catering is in handen van bereidwillige ouders. De datum van dit evenement betreft altijd de 3e zaterdag van maart. Door de hulp van ouders bij deze actie, kunnen we veel extra dingen doen. Ook kunnen door deze actie de vrijwillige bijdrage en de bijdrage voor schoolreisjes en schoolkamp laag blijven

32


Rechten en plichten van ouders Informatie over de rechten en plichten van de ouders in het basisonderwijs in Nederland, vindt u in de onderwijsgids. Deze gids wordt in opdracht van het ministerie van onderwijs samengesteld. Ouders die een vierjarige kleuter hebben, krijgen de gids door het ministerie van onderwijs thuis gestuurd. U kunt deze gids ook downloaden op de website van de rijksoverheid (zoekterm onderwijsgids).

Klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt ontstaan wel eens misverstanden en worden er

Zie hiervoor ook ons Pedagogischveiligheidsplan

fouten gemaakt. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, kunt u de volgende stappen doorlopen. 1. Meldt u bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Wij nemen u en uw kind serieus en proberen om met elkaar de beste oplossing te vinden. 2. Mocht dit niet lukken of heeft u het idee dat u uw klacht niet met de groepsleerkracht kunt bespreken, dan kunt u de zaak bespreken met de directeur. 3. Het kan voorkomen dat u er in voorgaande stappen (groepsleerkracht, directeur) niet uit bent gekomen. U kunt dan de schoolcontactpersoon raadplegen; deze is door het bestuur van de school aangesteld om er zorg voor te dragen dat klachten van leerlingen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier worden afgehandeld.

33


De schoolcontactpersonen van onze school zijn: Gertine Vorstelman (jenaplanschoolheerde@stichtingproo.nl) en Aya Dßrst Britt (ayajddurstbritt@gmail.com). Elke ouder of elke leerling kan een beroep op hen doen. Zij zijn er voor problemen van welke aard dan ook. Problemen waar u of uw kind niet met iedereen of met de groepsleerkracht over durven of willen praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen stappen gezet zonder uw toestemming of die van uw kind. In overleg met de schoolcontactpersoon wordt bekeken wat er gedaan kan worden of wie kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. 4. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon (zie punt 6). 5. Geeft dit, naar uw idee, geen bevredigend resultaat dan kunt u uw klacht, schriftelijk en ondertekend, melden bij Stichting Proo: dhr. B. Redder (Voorzitter College van Bestuur, Stichting Proo), Postbus 1194, 3840 BD, Harderwijk. tel. 0341-466370 - b.redder@stichtingproo.nl. N.B.: Anonieme (klachten) brieven kunnen niet in behandeling worden genomen. Wanneer klachten niet tot tevredenheid kunnen worden opgelost, kan een klacht worden voorgelegd aan de bestuurder van Stichting Proo. Klachten met betrekking tot lichamelijke of seksuele intimidatie die zich binnen de school zouden voordoen mogen noch door groepsleerkrachten, noch door directie worden afgehandeld. Wij zijn wettelijk verplicht, zodra wij een klacht krijgen die seksuele intimidatie ten opzichte van minderjarigen betreft of zelfs een redelijk vermoeden daarvan, het bevoegd gezag daarvan in kennis te stellen. Het bevoegd gezag op haar beurt moet aangifte doen. Mocht u dergelijke zaken in vertrouwen willen melden, dan verwijzen wij u naar de eerder genoemde contactpersonen. 34


Klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u ook melden via het meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111. Wanneer u zich zorgen maakt over kinderen in uw omgeving en u denkt aan kindermishandeling, kunt u contact opnemen met: Advies- en meldpunt Kindermishandeling, tel. 0900-1231230. Voor kinderen zelf is er de Kindertelefoon: tel. 0800-0432 (gratis). De inspectie van het onderwijs kunt u bereiken via de website www.onderwijsinspectie.nl. 6. Indien uw klacht naar uw mening niet afdoende behandeld is binnen de school en binnen de stichting, dan kunt contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon en, indien nodig, met de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. Ook is het mogelijk dat u zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Ons bestuur heeft Eva Meter van de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep, aangesteld als externe vertrouwenspersoon, tel.06 22 95 41 28. Email: evameter@gmail.com Geef, als u haar belt of mailt, aan dat u een beroep op haar doet in haar rol als vertrouwenspersoon voor de Stichting Proo Noord-Veluwe. De klachtenregeling van ons bestuur en het reglement van de landelijke klachtencommissie zijn te verkrijgen bij de directie, de schoolcontactpersoon en het bestuurskantoor: mail@stichtingproo.nl. 7. Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de landelijke klachtencommissie (LKC). De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een email sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.

35


Vrijstelling van schoolbezoek Verlof en Ongeoorloofd verzuim. Vanaf 1 april 2017 zijn wij vanuit het ministerie van Onderwijs verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim digitaal door te geven. De melding komt terecht bij DUO (dienst uitvoering onderwijs) die de melding zal doorsturen naar de leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente.  Wij zijn wettelijk verplicht om de volgende soorten ongeoorloofd verzuim te melden: -

Relatief verzuim: de leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is, moet de school opnieuw een verzuim-melding opvoeren.

-

Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.

-

Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

Graag wijzen wij u op de wettelijke afspraken rondom leerplicht en het aanvragen van verlof. Met de invoering van het Verzuimregister op 1 april j.l. zullen wij deze regels en afspraken handhaven. Uitzonderingen op deze regels kunnen alleen nog besproken worden met de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerde. Onze leerplichtambtenaar heet Arja de Bruijn en zij is te bereiken op a.de.bruijn@heerde.nl of via 06-11 03 27 83.

36


De volgende wettelijke afspraken zijn van kracht: 1. Vakantieverlof (artikel 11 onder f) Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 11 onder f van de Leerplichtwet 1969, dient bij voorkeur minimaal twee maanden vooraf, aan de directeur van de school te worden aangevraagd. Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer: - Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar); -

Een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is.

Dit verlof: Mag hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend; Mag niet langer duren dan 10 schooldagen; Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. 2. Gewichtige omstandigheden (artikel 11 onder g) Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 11 onder g van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Enige voorbeelden van omstandigheden zijn: a) Het voldoen aan een verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden maximaal 10 schooldagen; b) Verhuizing = maximaal 1 schooldag; c) Het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad: a. In Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag b. In het buitenland maximaal 5 schooldagen;

37


d) Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van ouders of bloed- of aanverwanten t/m 3e graad maximaal 10 schooldagen; e)  Overlijden van bloed- of aanverwanten: in de 1e graad (maximaal 5 schooldagen); in de 2e graad (maximaal 2 schooldagen); in de 3e of 4e graad (maximaal 1schooldag); f)  Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 121⁄2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders maximaal 1 schooldag. Het beschreven vakantieverlof en de gewichtige omstandigheden zoals hierboven beschreven, kunnen besproken worden met Gertine door het invullen van het formulier "Verlof". Voor alle uitzonderingen op deze regels zullen wij u doorverwijzen naar de leerplichtambtenaar. Op ongeoorloofd verzuim staan boetes; zowel voor de ouders als voor de school. Als ouder loopt u de kans op een boete (€100,- per kind, per dag), maar ook als school lopen wij deze kans als wij verzuimen het ongeoorloofde verzuim te melden. 

38


Toelating, schorsing en verwijdering Kennismaken Als nieuwe ouder(s) wordt u van harte uitgenodigd voor een kennismakend gesprek en een rondleiding tijdens onze schooluren. Wij vinden het belangrijk dat u onze school "in bedrijf" ontmoet. Immers sfeer en een eerste indruk zijn heel belangrijk.  Na deze eerste kennismaking en rondleiding kunt u uw kind bij ons aanmelden. Wij vinden het belangrijk dat u weloverwogen en in volle overtuiging voor onze school en ons concept kiest; daarom adviseren wij u ook altijd om een bezoekje te brengen aan onze omliggende scholen. Wij vinden verbinding en relatie heel belangrijk; zonder relatie is er namelijk geen prestatie.  Een aanmeldformulier treft u aan in het informatiepakket dat u bij het eerste bezoek van ons ontvangt. Na de aanmelding, de inschrijving én een kennismaking met de groepsleerkracht van de kleuters bij u thuis, komt uw kind vijf dagdelen bij ons wennen. Wanneer uw kind vier jaar is, begint het daadwerkelijke instromen en maken wij de inschrijving definitief.  Aanmelden Alle kinderen zijn welkom op onze school. Is uw kind 3 jaar of ouder dan kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden. Voor die tijd kunt u natuurlijk al wel interesse tonen in onze school; dit noemen wij dan een vooraanmelding. Beide vormen van aanmelding kunt u plaatsen via het formulier op onze website. Wanneer u uw kind op onze school wilt (voor)aanmelden, maken wij een afspraak met u om kennis te maken. Tijdens deze kennismaking krijgt u een uitgebreide rondleiding, is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen en bent u van harte welkom om in elke stamgroep indrukken op te doen en sfeer te proeven. Bij het afscheid krijgt u een informatietas mee naar huis om alles nog eens rustig na te lezen. In deze informatietas zit een uitgebreider aanmeldformulier. 39


Na de uitgebreide aanmelding én kennismaking kan er overgegaan worden tot een inschrijving. Binnen 6 weken na inleveren van de uitgebreide aanmelding én de kennismaking nemen wij als school contact met u op over de plaatsing en de inschrijving. De inschrijving is definitief vanaf het moment dat uw kind 4 jaar is.  Aanmelding van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte bestaat een speciale procedure. Wij lichten deze procedure graag toe tijdens ons eerste contact. Aanmelding van kinderen in hogere groepen en/of van andere basisschool Bij verhuizing uit een andere plaats wordt er gekeken of er plaats is in de gevraagde stamgroep. Wij willen uw kind(eren) en jullie als gezin dan graag beter leren kennen; een uitgebreide kennismaking is dan ook één van de eerste dingen we zullen plannen. Daarnaast winnen we graag informatie in bij de school van vertrek. Met dit alles tezamen, komen we eigenlijk altijd tot hele fijne besluiten.  Plaatsing van kinderen afkomstig van een andere basisschool in onze gemeente is pas mogelijk na het inwinnen van inlichtingen bij de "huidige" school, eventuele informatie van externe instanties en na ontvangst van het onderwijskundige rapport. Soms wordt er gevraagd om een aanvullend onderzoek of willen wij graag een observatie laten uitvoeren. De plaatsing is pas definitief nadat uw kind een week heeft "meegedraaid" in de gevraagde stamgroep. Wij vinden het belangrijk dat er een wederzijdse match is; het moet voor uw kind, maar ook voor de andere kinderen in de stamgroep fijn samen werken, samen spelen, samen spreken en samen vieren zijn.  Uitschrijving Wanneer een kind van school gaat veranderen moet u als ouder uw kind laten uitschrijven. Dit kan bij de directie. Zonder uitschrijfformulier kan uw kind niet worden ingeschreven op een andere school. Er wordt altijd contact gelegd met de nieuwe school. 40


Verwijderingsbeleid Wij hechten eraan, dat de school een prettige en veilige omgeving biedt aan alle leerlingen. Er wordt in alle groepen gewerkt aan een positief gedrag van de kinderen. Met de kinderen maken we in de groepen afspraken met betrekking tot de gedragsregels om ze gezamenlijk mede verantwoordelijk te maken voor een fijne sfeer in de groep en op school. Wij verwachten van kinderen dat zij zich respectvol gedragen ten opzichte van elkaar, en wij verwachten van ouders dat zij ons hierbij ook ondersteunen. In geval van ernstige overtreding (schelden, pesten, schoppen/slaan) ten opzichte van zowel medeleerlingen als personeel van de school en andere volwassenen met wie de kinderen te maken krijgen, zoals overblijfassistenten etc., hanteren wij een afgesproken protocol. Onderdeel daarvan is dat ouders direct op de hoogte worden gesteld, en een notitie wordt gemaakt in het leerlingvolgsysteem. Ook is in het protocol beschreven dat bij herhaling een schorsing of verwijdering kan plaatsvinden. Schorsing en verwijdering van een leerling op grond van gedrag vinden slechts plaats indien door het gedrag van de leerling of de ouder(s) van de leerling(en) de veiligheid van medeleerlingen, andere ouders en/of personeel wordt geschaad, dan wel het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen wordt belemmerd. Het besluit tot een schorsing neemt het College van Bestuur, na de directeur en de ouders gehoord hebbende. Indien het laakbare gedrag voortduurt, zal verwijdering plaatsvinden. Het bevoegd gezag beslist op basis van een voorstel van de directie. Vanzelfsprekend is sprake van een voortraject, waarbij de ouders van een leerling nauw worden betrokken. Het protocol toelating, schorsing en verwijdering dat door stichting Proo is vastgesteld is te vinden op de website van stichting Proo. Hierin zijn alle gronden voor toelating en verwijdering opgenomen.

41


Wennen in de kleuterperiode De periode van wennen gaat in overleg tussen ouders en groepsleerkracht. Uw kleuter mag 5 dagdelen komen wennen voor zijn/ haar vierde verjaardag. Voor het maken van een goede start komt de groepsleerkracht voorafgaand aan de wenperiode op huisbezoek. In de eigen vertrouwde thuiswereld maakt hij of zij kennis met het kind en de ouder(s). Ze neemt een presentje voor de het kind en een kennismakingsmap mee. Iedere kleuter heeft een eigen kapstokplek voor jas en (luizen)tas. In de tas is plek voor een drinkbeker en broodtrommel. Iedere morgen is er tot 8:30 uur inlooptijd. In die tijd kunt u samen met uw kind een activiteit doen: een boek lezen, iets uit de kasten kiezen, in de hoeken spelen, etc. Het doel hiervan is: een soepele overgang van thuis naar school creĂŤren. Om 8:30 uur begint de lestijd en nodigt de groepsleerkracht de kinderen uit voor de kringtijd. Voor ieder kind is de wenperiode anders. Mocht het afscheid nemen lastig zijn, dan is ons advies vlot en bewust (dikke knuffel en kus) afscheid nemen. Alle nieuwe indrukken en ervaringen kunnen vermoeiend zijn. Uw kleuter leert immers een hele nieuwe wereld kennen. Vanaf het 5e levensjaar is een kind daadwerkelijk leerplichtig. U kunt gerust de vrijheid nemen om uw kind in eigen tempo aan het schoolgaan te laten wennen.

42


Persoonsgebonden nummer (PGN) of onderwijsnummer Bij de inschrijving op school moet u het BSN van uw kind opgeven. Iedereen die in zijn woonplaats wordt ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA), heeft een BSN. U moet als bewijs bijvoorbeeld het geboortebewijs van uw kind meenemen, een paspoort of identiteitsbewijs. Voor kinderen die van school veranderen, kunt u het uitschrijvingsbewijs van de vorige school meenemen. In het onderwijs wordt het BSN ook wel persoonsgebonden nummer (PGN) of onderwijs nummer genoemd. De scholen gebruiken de nummers om aan de overheid op te geven welke leerlingen bij hen op school zitten. Als blijkt dat uw kind geen BSN heeft en niet in de GBA is opgenomen, dan krijgt uw kind een onderwijsnummer. Zo ontvangt de school toch geld voor deze leerling. Dit onderwijsnummer is niet te onderscheiden van een gewoon BSN. Met andere woorden: kinderen zonder BSN zijn niet anders dan kinderen die wel een BSN hebben. De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt ook voor de informatie die de school over uw kind verzamelt. De informatie over leerlingen wordt dus goed beschermd. Zie ook elders in deze schoolgids. Ons privacyreglement ligt op het bestuurskantoor van Proo ter inzage Informatieverstrekking aan (gescheiden) ouders en derden Ouders die beiden het ouderlijke gezag hebben, hebben allebei recht op alle informatie over het kind. Er is automatisch sprake van gezag wanneer ouders getrouwd zijn, samenwonen, een geregistreerd partnerschap hebben of als het door de rechter bepaald is. Wanneer ouders gescheiden zijn, behouden zij allebei het ouderlijk gezag, tenzij door de rechter anders is bepaald. We gaan er van uit dat ouders elkaar op de hoogte houden. Dit is zelfs een verplichting voor de ouder die belast is met het ouderlijk gezag. Hij of zij moet de andere ouder op de hoogte houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen (artikel 1: 377 b Burgerlijk Wetboek).

43


Gegevens over de schoolloopbaan van het kind moeten dus door de met het gezag belaste ouder doorgegeven worden. Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. In een dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking. De schriftelijke informatie kan dan toegestuurd worden. Ook op de website van onze school is natuurlijk veel informatie te vinden (schoolgids, nieuwsbrieven e.d.). Daar waar het gaat om rapportgesprekken of gesprekken die voortvloeien uit speciale zorg voor het kind, gaan we er van uit dat er één gesprek plaats vindt met de beide ouders samen: het gaat om het kind. Op deze manier is er een waarborg dat dezelfde informatie op dezelfde manier gegeven wordt. Zo voorkomen we misverstanden. Hiervan kan alleen incidenteel, bij zwaarwegende omstandigheden van worden afgeweken om objectiviteit van informatie te kunnen waarborgen. In uitzonderlijke gevallen, denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid, kan een school besluiten de gesprekken in aanwezigheid van de directeur te laten plaatsvinden of geen gesprekken te voeren met (één van de) ouder(s). Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft, moet de school die ouder, als hij daarom verzoekt, informeren over belangrijke feiten en omstandigheden die betrekking hebben op het kind of zijn verzorging en opvoeding. (artikel 1:377c BW). Het gaat dan om (schriftelijke) informatie over schoolvorderingen en eventueel sociaalpedagogische ontwikkelingen op school. Hieronder vallen niet een uitnodiging voor een ouderavond of andere activiteiten op school.

44


Alleen als de vader het kind niet heeft erkend, heeft hij geen enkel recht op wat voor informatie dan ook (wel staat dan de weg van artikel 8 Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) open). Een verzoek om informatie kan ook geweigerd worden. Bijvoorbeeld als de rechter dit heeft gezegd. En ook als de informatie in het belang van het kind ook niet aan de ouder die met het gezag is belast, gegeven zou worden. Daar waar de school gegevens over het kind door moet geven aan derden, voor bijvoorbeeld het aanvragen van nader onderzoek in het belang van de schoolloopbaan van het kind, wordt aan beide ouders toestemming gevraagd (indien er gezag is en de vader het kind heeft erkend). De verzorgende ouder wordt belast met het verkrijgen van toestemming van de niet-verzorgende ouder voor de bemoeienis van een derde. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen aan school, als er bijvoorbeeld sprake is van wijzingen betreffende gezag, omgangsregeling, informatieverstrekking of adresgegevens. Zij moeten de school hiervan uit zichzelf op de hoogte stellen. Verlofaanvragen kunnen worden gedaan door de ouder bij wie het kind in huis woont. Ouders bij wie het kind niet in huis woont, kunnen alleen een verlofaanvraag indienen met schriftelijke toestemming van de andere ouder. In geval van co-ouderschap houdt dit in dat de ouders alleen verlof kunnen aanvragen voor de dagen dat het kind bij de betreffende ouder in huis woont. Voor de andere dagen kan alleen verlof aangevraagd worden met schriftelijke toestemming van de andere ouder. Ouders die geen ouderlijk gezag hebben kunnen geen verlof aanvragen. Aan opa’s, oma’s, tantes, ooms, broers, zussen en buren die de kinderen komen ophalen, zal geen inhoudelijke informatie verstrekt worden, behalve wanneer het voor het kind noodzakelijk is dat de informatie verstrekt wordt. (Bijvoorbeeld als het kind pijn heeft gehad, of als het kind verdrietig is geweest). 45


Elders in deze schoolgids vindt u de namen van de schoolcontactpersoon als ook van de vertrouwenspersoon en de contactpersoon van de Stichting, waar u terecht kunt in geval u een klacht heeft over de informatieverstrekking door de school. Tevens treft u het adres van de Landelijke Klachtencommissie aan. De beleidsnotitie “Informatieverstrekking aan ouders� ligt ter inzage bij stichting Proo. In uitzonderlijke gevallen kan van het beleid worden afgeweken.

46


Veiligheidsbeleid Veiligheid is zeer belangrijk. Onze school biedt leerlingen, onderwijspersoneel en ouders een plek waar ze

Zie hiervoor ook het Pedagogisch veiligheidsplan

veilig zijn en waar ze zich veilig voelen. In onze school worden de risico’s geminimaliseerd en incidenten zoveel mogelijk voorkomen. We bereiken dit door de volgende maatregelen: •

Onze school heeft drie opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Zij ondersteunen bij calamiteiten en verlenen zo nodig eerste hulp. Op onze school zijn dit: Ginie Kraaijenbrink, Mariël Bastiaan en Gertine Vorstelman. Om het jaar volgen onze BHV-ers een herhalingscursus.

De directeur zorgt voor de algehele coördinatie; de BHV-ers zorgen ervoor dat het ontruimingsplan jaarlijks wordt gecontroleerd en zo nodig wordt aangepast.

Onze school heeft een ontruimingsplan en een inruimingsplan. Deze plannen worden jaarlijks geoefend met personeel en leerlingen;

Op bestuursniveau is een preventiemedewerker aangesteld.

Het schoolgebouw en het schoolplein zijn (her)ingericht volgens de normen van de ARBO en de speeltoestellen worden jaarlijks gecontroleerd. Geconstateerde gebreken worden verholpen.

Periodiek wordt er een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) afgenomen.

47


Onze school zorgt voor een goed pedagogisch klimaat waarbij het van belang is dat de kinderen zich veilig voelen. Goed toezicht op de leerlingen in en buiten de school en het creëren van een goede sfeer van respect en samenwerking staan hierbij centraal. Wij stellen het op prijs dat u contact met ons opneemt als u thuis van uw kind verneemt dat er op school gepest wordt, zodat wij het stappenplan in gang kunnen zetten. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om veilig en met veel plezier naar school te gaan. Gepeste kinderen en hun ouders die op school geen gehoor vinden, kunnen in het uiterste geval terecht bij de Kinderombudsman (http://www.dekinderombudsman.nl).

Het bestuur heeft een ARBO-beleidsplan vastgesteld, dat maatregelen en activiteiten bevat die erop gericht zijn veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers, leerlingen en bezoekers te bevorderen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een goede werksfeer waardoor verzuim tot een minimum wordt beperkt. Het schoolveiligheidsplan vormt een onderdeel van dit ARBO-beleid en is vastgesteld op bestuursniveau

Goede doelenbeleid De Jenaplanschool Heerde zet zich schoolbreed maximaal één keer per schooljaar in voor een goed doel. De acties voor een goed doel zijn altijd school en kind gerelateerd en hebben een maatschappelijke meerwaarde. De onderstaande regels worden hierbij gehandhaafd: •

1x in de 2 jaar draagt het schoolteam ideeën aan voor een goed doel, gerelateerd aan de Jenaplan visie. Kinderen hebben hierin inspraak en kiezen uiteindelijk het goede doel. Het schoolteam leidt deze actie.

1x in de 2 jaar dragen de ouders ideeën aan voor een goed doel, zolang deze school en kind gerelateerd zijn en past binnen de Jenaplanvisie. Er wordt door de kinderen een keuze gemaakt vanuit de ingezonden ideeën, eventueel na een voorselectie door het team. Ouders leiden deze actie.

48


De acties hebben een openbaar karakter en vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. De fondsenwerving en geldstromen zijn transparant, onderhevig aan kascontrole en worden voor iedereen kenbaar gemaakt in de Krabbel.

De acties zijn in lijn met te doceren leerstof in de stamgroepen.

Sponsoring Op onze school willen we op een verantwoorde en zorgvuldige wijze omgaan met sponsoring. Door middel van sponsoring kan een school extra middelen verkrijgen om activiteiten op school te organiseren of materialen aan te schaffen. Bij het aangaan van sponsorcontracten houden wij ons aan het landelijke convenant sponsoring in het onderwijs. Het convenant ligt bij stichting Proo ter inzage. De belangrijkste gedragsregels daaruit zijn: •

Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.

Het mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.

Het moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.

Het mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden.

Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Voor beslissingen over sponsoring moet draagvlak zijn binnen de schoolorganisatie en bij de ouders. De MR heeft instemmingsrecht over de aanvaarding van materiële of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage.

49


Bij sponsoring kan gedacht worden aan: •

Sponsoring van activiteiten

Advertenties

Uitdelen van producten

Sponsoring van gebouw / inrichting / computerapparatuur

50


4. Schooltijden en personeel Schooltijden Onze school hanteert een continurooster. Wij zullen iedere dag om 8.30 uur starten met de schooldag en gedurende de dag meerdere kleine rustmomenten inbouwen zodat er een ritme/ cadans in de dag ontstaat. Tussen 12.15 uur en 12.45 uur eten wij met uw kinderen en kunnen zij onder toezicht van de groepsleerkrachten buiten spelen. Bij slecht weer bieden wij binnen activiteiten aan. Het pakken van een rustmomentje binnen is in overleg met de groepsleerkrachten altijd mogelijk. Iedere stamgroep heeft een medicijnkastje in de groep. Hierin wordt eventuele medicatie van uw kind bewaard. Tevens zit er standaard een tube zonnebrand in, pleisters, een pincet en sinaspril. •

Op maandag, dinsdag en donderdag gaat de school om 14.30 uur uit.

Op woensdag gaat de school voor iedereen om 12.15 uur uit.

Op vrijdag gaat de school voor de Moffeltjes en de Leesbeesten om 12.15 uur uit en voor de Kameleons en de Paradijsvogels om 14.30 uur.

Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 vrij.

51


Wij zouden graag zien dat u uw kind(eren) een gezonde ochtendsnack, een gezond gevulde broodtrommel en twee bekers drinken meegeeft. Eventueel aangevuld met ‘hap-klaar-fruit’. In verband met milieu en de groeiende afvalberg zien wij het liefst zo min mogelijk zakjes, pakjes en andere verpakkingsmaterialen. Op dinsdag en donderdag verwachten wij dat de Kameleons en Paradijsvogels een fiets bij zich hebben en een degelijke rugtas met gymspullen (gymschoenen- schone kleding en eventueel een haarband/ elastiekje voor de losse haren) of zwemspullen. Op donderdag gaan de Moffeltjes en de Leesbeesten gymmen. Ook voor hen zien we een degelijke rugzak met gymspullen (gymschoenen-schone kleding en eventueel een haarband/ elastiekje voor de losse haren).

Onderwijstijd Onze leerlingen krijgen voldoende tijd om zich de leerstof eigen te maken (minimaal 7520 lesuren per kind in de acht jaar dat zij onze school bezoeken). Een overzicht van de tijd die wordt besteed aan de verschillende leer- en vormingsgebieden is terug te vinden in het ritmisch weekplan van elke groep, dat onderdeel uitmaakt van de groepsmap. In de groepsmap zijn alle lijsten, overzichten en formulieren opgenomen die nodig zijn voor het plannen (wat, wanneer, waarmee en hoe), noteren (vorderingen en resultaten) en evalueren van de activiteiten en de leeropbrengsten hiervan. Ieder schooljaar hebben we maximaal zeven zogenaamde onderbroken weken (met vier lesdagen). Ook dit is één is van de eisen van het ministerie van onderwijs. De onderwijsinspectie let erop dat de scholen voldoende uren onderwijs geven.

Gewijzigde schooltijden Op sommige bijzondere dagen (zoals feestdagen) worden de schooltijden gewijzigd. Als de gewijzigde tijden problemen opleveren met de opvang van uw kind(eren) kunnen wij voor opvang zorgen. We verwachten dan wel dat u dit ruim van te voren meldt bij de groepsleerkracht. 52


Verhindering, ziekte of verlof De dag dat een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool. Kinderen van vijf jaar zijn leerplichtig en moeten dus naar school. Tot het 6e jaar mag uw kind in overleg met de groepsleerkracht vijf uur per week thuis blijven (bijvoorbeeld i.v.m. vermoeidheid). Vanaf zes jaar is een kind volledig leerplichtig. Extra vrije dagen mag de school alleen geven voor speciale gelegenheden. Hiervoor moet u schriftelijk toestemming vragen aan de directeur van onze school. De school mag wettelijk geen vrije dagen geven voor bijvoorbeeld een lang weekend. Meer informatie is bij de directeur te verkrijgen. Verder zien we het liefst dat afspraken met dokter, tandarts en dergelijke buiten de schooluren gemaakt worden. Dat voorkomt onnodig schoolverzuim. De kinderen ervaren daardoor ook dat ouders de school belangrijk vinden. Stelt u ten alle tijde de school tijdig op de hoogte bij afwezigheid van uw kind. Indien u uw kind ziek wilt melden, doet u dat via het telefoonnummer van de school: 0578 692854. Ziekmeldingen per mail, per sms of in welke andere vorm dan ook zullen wij niet aannemen. Afwezigheid in welke vorm dan ook wordt genoteerd in ons leerlingvolgsysteem. Deze gegevens kunnen wij indien nodig delen met de leerplichtambtenaar.

Vakanties en studiedagen Herfstvakantie Kerstvakantie

14 oktober t/m 22 oktober 23 december t/m 7 januari

Voorjaarsvakantie Goede Vrijdag

24 februari t/m 4 maart 30 maart

Paasmaandag Meivakantie

2 april 27 april t/m 13 mei

Pinkstermaandag Zomervakantie

21 mei 14 juli t/m 24 augustus 53


Studiedagen Woensdag

20 september

Woensdag Donderdag

11 oktober 2 november

Woensdag Vrijdag Donderdag/ Vrijdag

10 januari 23 februari 18 + 19 juni

Formatie

Directie: Gertine Vorstelman Intern Begeleider: Miriam Rave Groepsondersteuner/ RT: Gudi Drรถge en Robin Oosinga Vakleerkracht Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO): Marijke Rasing Vakleerkracht Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO): Ida Visser Vakleerkracht Muziek: Marten van de Worp Vrijwilliger facilitaire dienst: Heidy Polman

54


Stagiaires/ Academische basisschool Onze school geeft de studenten van de PABO en andere opleidingen de kans op onze school stage te lopen. Wij vinden het erg belangrijk dat studenten in de gelegenheid worden gesteld praktijkervaring op te doen en we willen hen daar graag behulpzaam bij zijn. Door de directie en de groepsleerkrachten wordt bij de aanname van een stagiair(e) gekeken of plaatsing op dat moment binnen de groep past. Onze school begeleidt stagiaires van de PABO uit alle leerjaren. Zij geven lessen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Wanneer een student het laatste (vierde) jaar van zijn of haar opleiding heeft bereikt, gaat de student een zogenaamde WPO (werkplek in opleiding) volgen. Dit is een stage waarin de student proeven van bekwaamheid moet afleggen. De student moet dan zoveel mogelijk onder eigen verantwoordelijkheid de groep begeleiden en laten zien dat hij of zij het vak beheerst. Ook nu houdt de groepsleerkracht uiteraard zeer goed in de gaten hoe de situatie in de groep is. Daarnaast zijn er regelmatig stagiaires van het Landstede voor diverse opleidingen die met kinderen te maken hebben. Ook deze stagiaires werken binnen de school alleen onder begeleiding van een leerkracht van de school.Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de aanwezigheid van stagiaires. Binnen onze school heeft er minimaal een groepsleerkracht de taak van Opleider in School (OIS). Deze OIS werkt samen met de studenten binnen onze school aan een gezamenlijke onderzoeksvraag. Daarnaast zijn wij een Academische Opleidingsschool (AOS) omdat een 4e jaars student een academisch onderzoek doet. De uitkomsten van deze onderzoeken helpen mee om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voor dit schooljaar is Wetenschap & Technologie het onderzoeksgebied. Het traject AOS verloopt in samenwerking met de Katholieke Pabo in Zwolle.

55


Vervanging van groepsleerkrachten Wij proberen lesuitval tot een minimum te beperken. Daarvoor handelen wij als volgt: Wanneer de eigen groepsleerkracht is verhinderd, vragen wij de eventuele duopartner of hij/zij kan invallen. Wanneer dit niet lukt, zoekt de coördinator van de vervangingspool binnen Stichting Proo, naar een passende vervanger, bij voorkeur iemand met een Jenaplandiploma. Indien er geen invaller beschikbaar is, wordt naar een interne oplossing gezocht. Slechts als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt dan daarover zo snel mogelijk telefonisch in kennis gesteld. Als u niet voor opvang thuis kunt zorgen, is het mogelijk uw kind in een andere groep op te vangen. Uw kind krijgt dan geen les.

Scholing van groepsleerkrachten Voor elk nieuw schooljaar wordt bepaald wat de scholingsonderwerpen in het nieuwe schooljaar zijn. Voor dit schooljaar zijn de scholingsonderwerpen: •

Academisch onderzoek (bètaburgerschap en Wetenschap & Technologie)

Masterclasses en Professionele leergemeenschappen Stichting Proo

Wetenschap & Technologie

ICT scholingsmiddagen

IB studiemiddagen

Professionele leergemeenschappen m.b.t. rekenen

Engels (teamscholing)

56


5. Activiteiten binnen de school Jaaropening Ieder jaar openen we het schooljaar met een gezamenlijke viering waaraan alle kinderen en ouders deelnemen. Het doel is om elkaar weer te ontmoeten na de vakantie. Het team komt met een voorstel voor de Jaaropening; de praktische uitvoering is in handen van het team en de bouwouders samen.

57


Vieringen Gedurende het schooljaar zijn er verschillende vieringen; verzorgd door een bouw, verzorgd door de groepsleerkrachten en eens per jaar wordt de viering ook door de ouders verzorgd (=Koningsspelen). De vieringen worden voor het hele jaar ingeroosterd en staan op de activiteitenkalender, hierbij proberen wij rekening te houden met ‘rust op de agenda’ aangezien in sommige maanden al voldoende andere activiteiten gepland staan. Soms verandert het programma gedurende het jaar (dit wordt over het algemeen vermeld in de Krabbel; bevraagt u ook uw kinderen op het wel of niet doorgaan van een viering). Bij de meeste vieringen zijn ook de ouders van de kinderen die een viering verzorgen van harte welkom. Mochten er jongere kinderen (baby’s en peuters) meekomen dan vertrouwen wij erop dat u er zelf zorgt voor draagt dat er optimale aandacht kan zijn voor de kinderen die de viering organiseren. Vieringen vinden niet per definitie plaats op het podium. Een viering kan ook in de bouw zelf plaatsvinden (tentoonstelling o.i.d.) of buiten (bijvoorbeeld Sint Maarten).

Verjaardag Wanneer uw kind jarig is (geweest), vieren wij dit natuurlijk ook op school. Wij stimuleren een gezonde traktatie. U hoeft geen aparte traktatie voor het team te verzorgen. U bent van harte welkom om in de groep van uw kind de verjaardagsviering bij te wonen. De groepsleerkrachten stellen het op prijs wanneer u het moment van vieren/ trakteren vooraf met hen afstemt.

58


Sintviering Natuurlijk vieren wij op school het Sinterklaasfeest. Dit schooljaar vieren wij zijn verjaardag op dinsdag 5 december en zijn alle kinderen ’s middags vrij. Na een gezamenlijke start om 8.30 uur viert iedere groep dit feest in zijn eigen bouw verder. Vanaf groep 5 maken de kinderen surprises. Om half 12 zijn ook de baby’s en peuters uit de buurt en jongere broertjes en zusjes van harte welkom om de Sint te ontmoeten in onze hal. Om 12.15 uur sluiten we het feest weer gezamenlijk af.

Kerstviering De Kerstviering houden we gezamenlijk, maar de wijze waarop varieert ieder jaar weer. In de Krabbel wordt u vroegtijdig op de hoogte gebracht van de juiste datum en het juiste tijdstip. Ook over de invulling zullen we gaandeweg het schooljaar duidelijk communiceren.

Stamgroepinformatieavond In het begin van het schooljaar houden we een Stamgroepinformatieavond. De groepsleerkrachten leggen uit wat zij het komende jaar met de kinderen gaan doen en welke leerlijnen en materialen ze daarvoor gebruiken. U kunt dan vragen stellen over het hoe en het waarom van de leerstof en de organisatie in de stamgroep. Op de Jaarkalender kunt u zien wanneer deze avond zal plaatsvinden. Er wordt van u verwacht dat u aanwezig bent.

59


Theateravond Afgelopen jaar hebben wij genoten van de musical GREASE. Een theateravond hoeft niet per definitie een musical te bevatten; het kan ook om andere vormen van theater en expressie gaan. We brengen u tijdig op de hoogte van de invulling van dit schooljaar. 


Thema-avond Dit schooljaar wordt er twee keer een thema-avond georganiseerd om een pedagogisch, didactisch en/of organisatorisch onderwerp te presenteren. De data voor de thema-avond communiceren wij via de Krabbel.

Hoornerfeest Eens per jaar is er het Hoornerfeest. Dit is een feest in het buurtschap Hoorn waar de school onlosmakelijk deel van uitmaakt. Er wordt een leuk activiteitenprogramma opgesteld. We zingen bij school het Wilhelmus en gaan dan in optocht naar de feestweide waar de activiteiten plaatsvinden. Dit feest vieren we samen met de Oranjevereniging ‘Prinses Beatrix’ uit Hoorn, die het Hoornerfeest organiseert. Wanneer u lid bent van deze vereniging geeft dat tijdens het feest voordelen. Het Hoornerfeest bestaat inmiddels al weer 90 jaar en is destijds in het leven geroepen als feest voor de schoolkinderen van Hoorn. Het is dan ook daarom dat wij ons als school nog steeds nauw betrokken voelen bij dit evenement. Op de vrijdagmiddag en de zaterdagochtend van het Hoornerfeest zijn er verschillende activiteiten die vanuit de school gedragen worden. Voor meer informatie over dit feest verwijzen wij u naar de volgende website: www.hoornerfeest.nl.

60


Buitenschoolse opvang (BSO) Op ons schoolterrein is een BSO ingericht. De BSO is in handen van Groene Kinderopvang 't Werkel en draait onder de naam KindCentrum Beatrix. Iedere dag, na schooltijd, is er opvang door een vaste pedagogisch medewerker (tot 18.00 uur).  Bent u nieuwsgierig naar onze BSO? Stap gerust eens binnen om een kijkje te nemen. Liever telefonisch contact? Belt u dan met Mariëlle Hettinga (06-20617115); zij is de drijvende kracht achter Groene Kinderopvang 't Werkel.

61


6. Zorg en ondersteuning Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. De organisatie van onze basiszorg en de speciale zorg die wij geven aan kinderen die dat nodig hebben, staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het SOP geeft tevens de criteria aan wanneer een kind voor hulp in aanmerking komt, geeft aan wie waar verantwoordelijk voor is, stelt grenzen aan de hulp die wij als basisschool kunnen bieden en geeft aan wat er moet gebeuren als de geboden hulp ontoereikend is. Het SOP kunt u teruglezen op de website van onze school.

Leerlingvolgsysteem (LVS) Onze school geeft het onderwijs zodanig vorm dat het zoveel mogelijk aansluit bij het kind. De school volgt de vorderingen in de ontwikkeling van het kind nauwkeurig. Wij gebruiken voor alle leerlingen het leerlingvolgsysteem Parnassys. Dit systeem geeft de groepsleerkrachten, de interne begeleider en directie de mogelijkheid de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van een groot aantal niet-methodegebonden, landelijk genormeerde toetsen te volgen. Ook methodegebonden toetsen en observatiepunten kunnen hier ingevoerd worden. Door de interne begeleider en de groepsleerkracht zullen alle noodzakelijke gegevens over hulp aan kinderen worden vastgelegd in het leerlingendossier. Dit dossier wordt uitsluitend gebruikt om de begeleiding van het kind optimaal te kunnen uitvoeren. Inzage in het dossier hebben: aan de school aangesteld onderwijzend personeel, de interne begeleider, de directie en de ouders/verzorgers van het kind (op verzoek). Externe instanties en/of hulpverleners kunnen slechts na toestemming van de ouders/verzorgers inzage in het dossier krijgen. Het leerlingendossier wordt op school bewaard 62


Daarnaast werken we met het programma ZIEN! (onderdeel van Parnassys). ZIEN! is een pedagogisch systeem, dat de voorwaarden om tot leren te komen en het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen in kaart brengt. Dat gebeurt zowel op individueel als op groepsniveau. Wanneer daar aanleiding toe is, geeft het programma indicaties voor hulp. De 4 tot 6 jarigen volgen we aan de hand van genormeerde signaleringslijsten, HOREB (digitaal kleuter volgsysteem) en de portfolio’s. In het leerlingvolgsysteem staat per ontwikkelingsgebied omschreven wat van kinderen van een bepaalde leeftijd verwacht mag worden. Met behulp van een grafisch overzicht (trendanalyse) kan de groepsleerkracht in één oogopslag zien hoe ver de ontwikkeling gevorderd is. Verder kan de groepsleerkracht bepalen of er sprake is van een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling op een bepaald gebied en hoe groot de sprongen zijn die het kind maakt in zijn ontwikkeling. Naast de methode gebonden toetsen worden er twee maal per jaar in alle groepen (vanaf groep 2) landelijk genormeerde toetsen afgenomen (CITO) op het gebied van taal, lezen en rekenen. Op deze toetsen kan een kind een score halen die aangeduid wordt met cijfers van I t/m V (I is heel goed, V is problematisch). Resultaten van toetsen Nadat uw kind een toets heeft gemaakt worden de resultaten daarvan genoteerd in Parnassys, geanalyseerd en besproken. Hiervoor hebben wij een aantal groeps- en leerling besprekingen: •

groepsbespreking. Twee maal per jaar – na het afnemen van de CITO toetsen – heeft de groepsleerkracht samen met de intern begeleider een gesprek. Leerlingen die dan (ver) boven of onder het landelijk gemiddelde uitkomen worden uitgebreid besproken. Ook worden de vervolgactiviteiten doorgenomen die het kind in zijn ontwikkeling verder kunnen helpen

63


• daarnaast hebben we de ZIEN! vergadering (vergadering over de vorderingen/ resultaten op sociaal emotioneel gebied) in november o.l.v. de intern begeleider waaraan gekoppeld een bespreking van de handelingsplannen voor leerlingen die uitval vertonen in hun sociaalemotionele ontwikkeling; • handelingsgerichte Proces Diagnostiek (HGPD) op school: per jaar zijn er voor de groepsleerkrachten drie momenten voor consultaties met de orthopedagoge van het Kenniscentrum Proo. Deze gesprekken kunnen gebruikt worden om een leerling te bespreken, een observatie aan te vragen, verder onderzoek te doen of eventueel oudergesprekken te houden; • leerlingbespreking in het team. Minimaal drie keer per jaar willen wij graag met onze ouders spreken over de resultaten van uw kind(eren), de doelstellingen voor de komende periode en de eventuele inzet/ hulp die geboden zal worden om de gestelde doelen te bereiken. Deze gespreksmomenten vindt u terug op de Jaarkalender. Middels een intekenlijst die tegen die tijd in de hal hangt, schrijft u zich in op een voor u geschikt moment. We gaan ervan uit dat we u dan allemaal spreken.

Ondersteuningsstructuur In het SOP (schoolondersteuningplan) geven wij aan welke mogelijkheden onze school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften. In het SOP gaan we uit van wat een leerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren. Een diagnose speelt mee, maar moet altijd worden ‘vertaald’ naar een specifieke onderwijsvraag. In het SOP is sprake van basisondersteuning en extra ondersteuning. Wij zijn als school van mening dat de basisondersteuning van een gelijkwaardige en hoge kwaliteit moet zijn. Daarom werken wij op de JPS Heerde handelings- en opbrengstgericht.

64


In de regel worden de volgende stappen ondernomen: Niveau 1 De groepsleerkracht observeert, signaleert, begeleidt en heeft contact met de ouders. Niveau 2 De groepsleerkracht stemt de instructie, tijd en verwerking af op de verschillen in ontwikkeling van leerlingen en naar de behoeften van de leerlingen, zowel naar boven (verdieping en verrijking) als naar beneden. De groepsleerkracht bespreekt eventueel de situatie met collega’s en benut hun ervaring en kennis en heeft contact met de ouders. Wanneer het kind desondanks onvoldoende vooruit gaat, wordt de volgende stap genomen. Niveau 3 De groepsleerkracht schakelt de intern begeleider (ib’er) in en bespreekt de situatie samen met de ib’er en de ouders. Er wordt een plan opgesteld (subgroepsplan) Wanneer dit subgroepsplan onvoldoende resultaat heeft gehad, wordt de volgende stap ondernomen. De ib’er kan, naar aanleiding van de vraag van de groepsleerkracht, een beknopt onderzoek doen, intern en veelal gericht op de onderwijsbehoeften van de leerling. Vervolgens wordt bepaald of de leerling gerichte hulp binnen de groep of buiten de groep ontvangt. Hiervan worden de ouders in kennis gesteld. Na de vastgestelde tijd wordt bekeken of de geboden hulp voldoende effect heeft gehad. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt de volgende stap genomen. Niveau 4 De ib’er schakelt de expertise van het Kenniscentrum (zie 5.3) in: onderzoek, consultatie, advisering, HGPD ((handelingsgerichte proces diagnostiek). Het plan wordt aangepast; de ib’er bespreekt dit plan met ouders en leerkracht. De ib’er informeert de directeur en locatieleider en geeft hierbij aan of er in de toekomst mogelijk gebruik gemaakt moet worden van de ondersteuningsmiddelen (arrangement) vanuit het samenwerkingsverband

65


Niveau 5 De ib’er overlegt met de directeur of uitbreiding van het arrangement mogelijk is. Hiervoor is positief advies van het Kenniscentrum nodig. De ib’er bespreekt het arrangement met de ouders (ouders tekenen voor gezien). Als er sprake is van uitbreiding van het arrangement (extraondersteuning, (tijdelijke of gedeeltelijke) plaatsing in speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) bespreekt de directeur samen met de ib’er het arrangement met de ouders. In de wet Passend Onderwijs wordt hierbij aangegeven dat er sprake moet zijn van “op overeenstemming gericht overleg”. De hulp aan kinderen zoals omschreven in niveau 1 t/m 5 behoort tot de basisondersteuning van de school. Bij niveau 6 speelt het samenwerkingsverband Passend onderwijs een rol. Niveau 6 De directeur doet een aanvraag voor extra-ondersteuningsmiddelen vanuit het samenwerkingsverband. Arrangementen zijn altijd tijdelijk van aard en worden jaarlijks toegekend. Een arrangement kan ook plaatsing in sbao of so betekenen, of eventueel een parttime plaatsing in sbao / so / tussenvoorziening.

66


Inzet Kenniscentrum Onderwijs Stichting Proo heeft een eigen Kenniscentrum; Kenniscentrum Onderwijs. Hierin is de expertise gebundeld die nodig is om aan de verschillende leerbehoeftes van de kinderen op de basisscholen tegemoet te komen. 
 Bij het Kenniscentrum Onderwijs werken 3 orthopedagogen/ psychologen en een administratieve kracht. De orthopedagogen en psychologen ondersteunen de scholen van de stichting Proo bij het begeleiden van leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Dit kan zijn vanwege hun manier van leren (door bijvoorbeeld beperkte begaafdheid, (hoog) begaafdheid of een leerstoornis), vanwege hun gedrag of vanwege emotionele problemen. Het Kenniscentrum Onderwijs wordt gezien als een vindplaats voor antwoorden op ontwikkelvraagstukken van kinderen en leerkrachten binnen stichting Proo. Het KenniscentrumOnderwijs is een blikverruimer in het kijken naar kinderen. Als partner en vraagbaak maakt het Kenniscentrum Onderwijs de volgende stap in ontwikkeling mogelijk. In eerste instantie vinden gesprekken over leerlingen op schoolniveau plaats waarbij de intern begeleider van de school samen met de groepsleerkracht en de ouder(s) bekijkt wat de problematiek rond de leerling is en welke oplossingen mogelijk zijn. In het begeleidingstraject kan er voor worden gekozen om bij de bespreking een orthopedagoog van het kenniscentrum Onderwijs in te schakelen. Samen wordt gekeken hoe de vragen rondom de leerling het best aangepakt kunnen worden. Dit zijn de zgn. HGPD (handelingsgerichte procesdiagnostiek) gesprekken. In sommige gevallen is nader onderzoek noodzakelijk. De orthopedagoog / psycholoog verzamelt hiervoor gegevens en bekijkt op basis daarvan hoe het verdere onderzoekstraject er uit zal zien. De orthopedagogen en psychologen van het Kenniscentrum Onderwijs zijn bevoegd om (na toestemming van de ouders en een intake met de ouders) psychologische of didactische onderzoeken uit te voeren

67


Ontwikkelingsperspectief Wanneer na onderzoek blijkt dat uw kind over onvoldoende mogelijkheden beschikt om het eindniveau van groep 8 te behalen, kan vanaf groep 6 (na overleg met de ouder, de groepsleerkracht, de intern begeleider en de orthopedagoog van het Kenniscentrum Onderwijs) besloten worden om voor ĂŠĂŠn of meerdere vakgebieden een ontwikkelingsperspectief op te stellen. Middels een passend ontwikkelingsperspectief (een OPP) zal geprobeerd worden om het kind minimaal op eind groep 6 niveau uit te laten stromen. In een OPP worden specifieke kinddoelen op de korte en op de lange termijn vastgesteld. Het OPP wordt bij voorkeur in de eigen groep en samen met de eigen groepsbegeleider doorgewerkt. Indien noodzakelijk kan er extra hulp ingeroepen worden. Er kan ook een OPP opgesteld worden als uw kind over meer mogelijkheden beschikt dan het eindniveau van de betreffende groep.

Team Jeugd Alle scholen van Heerde werken nauw samen met het Team Jeugd van het Centrum Jeugd en Gezin zodat we snel de juiste ondersteuning en zorg kunnen bieden aan u en uw kind. Onze school heeft vanuit het Team Jeugd een aanspreekpersoon welke gemakkelijk te benaderen is voor vragen vanuit ouders of leerkrachten. De Teamleider is Paul Harmsen (paul.harmsen@teamjeugdheerde.nl / 06 21 13 94 42) en de gezinscoach is Marianne Niehof (marianne.niehof@teamjeugdheerde.nl / 06 21 71 75 19). U kunt deze personen desgewenst via de leerkracht of de intern begeleider benaderen maar ook zelf bellen of mailen. Als school zullen we waar nodig ook met hen overleggen als er zorgvragen zijn rondom uw kind. Natuurlijk zullen we dit dan tegen u zeggen en u ook uitnodigen voor overleg. U vind de contactgegevens van de twee leden van het Team Jeugd ook op de poster in de ingang van de school met daarbij hun foto's zodat u ze ook kunt herkennen. U kunt afspreken in onze school met hen of als dat prettiger is bij u thuis of in het Centrum Jeugd en Gezin van Heerde, Stationsstraat 21 in Heerde. Het algemene nummer van het CJG is 0578-720001, het mailadres: info@teamjeugdheerde.nl.

68


Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld Vanaf 1 juli 2013 geldt de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, het betreft een wettelijke verplichting. Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van Stichting Proo. Deze legt aan de school verplichtingen op om in situaties van zorgen over de opvoedingssituatie tijdig met ouders in gesprek te gaan en/of zorgen te melden bij het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In deze meldcode is onder meer geregeld dat contactpersonen in de school (meestal de intern begeleider) worden getraind en dat er voorlichting aan teams plaatsvindt. Al het personeel van de scholen van Proo volgen de online cursus voor de meldcode. De meldcode ligt ter inzage op de school. Verwijsindex als onderdeel van de meldcode Soms ondervindt een kind problemen tijdens het opgroeien en zijn er verschillende organisaties die zich bezig houden met een kind en/of een gezin. Het is belangrijk dat de hulpverleners daarvan weten. De hulp kan in samenwerking met elkaar veel beter verlopen. Met de Verwijsindex OostVeluwe/Midden-IJssel wordt bijgehouden of meerder instanties hulp bieden aan hetzelfde kind. Als meerdere instanties in het systeem een melding doen over een kind vindt er een ‘match’ plaats. De instanties komen met elkaar in contact en de ouders worden hiervan op de hoogte gesteld per brief.

69


Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Kinderen ontwikkelen zich voortdurend. De een sneller dan de ander. Soms soepel, soms met vragen of zorgen. Ouders en school staan er tijdens deze periode niet alleen voor. U kunt terecht bij de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Noord- en Oost-Gelderland. De JGZ volgt de groei, gezondheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar. Samen met u en de school zorgt de JGZ er voor dat kinderen en jongeren zich zo gezond en goed mogelijk ontwikkelen. En als dat nodig is, de juiste zorg krijgen. Ouders/verzorgers en de groepsleerkracht krijgen een vragenlijst over de spraak- en taalontwikkeling van vier/vijf jarigen. Een logopedist beoordeelt de vragenlijsten en ziet het kind zo nodig voor logopedisch onderzoek. De logopedist let hierbij op: spraak, taal, stem, luistervaardigheid en mondgedrag. Als er een behandeling nodig is, verwijst de logopedist het kind door. De jeugdverpleegkundige voert een gezondheidsonderzoek uit bij vijfjarigen. Ouders kunnen daarvoor ook zelf onderwerpen inbrengen. De verpleegkundige kijkt naar gezondheid en ontwikkeling, meet lengte en gewicht en doet een gehoor- en oogtest. Als het nodig is en in overleg met de ouder schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG team. Iedere negenjarige krijgt een uitnodiging voor: •

de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond

de DTP-vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio

Ieder twaalfjarig meisje krijgt een uitnodiging voor: •

de HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

De kinderen in groep 7 krijgen van de assistente JGZ een interactieve groepsles over een gezonde leefstijl.

70


Een paar keer per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur op school. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over bv.: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige in overleg met de ouder de jeugdarts in of neemt de vraag mee naar het CJG team. Gedurende de hele schooltijd kan een kind zo nodig extra onderzocht worden. Dit kan als ouders of groepsleerkrachten vragen hebben over de gezondheid of ontwikkeling van een kind. De jeugdarts kan rechtstreeks verwijzen naar tweedelijns hulpverleners. U kunt de JGZ bereiken op telefoonnummer 088 – 443 30 00 (voor algemene vragen) of op 088 – 443 31 00 (alleen voor verzetten van afspraken en alleen tussen 8.00 en 12.00 uur) of per e-mail: jgz@ggdnog.nl.

Logopedist De schoollogopedist is in dienst van de GGD Noordoost-Veluwe en voert preventieve taken uit. Dit betekent, dat er wordt geprobeerd logopedische problemen te voorkomen, of zo vroeg mogelijk op te sporen, zodat er vroegtijdig hulp kan worden geboden. De basisactiviteiten zijn: 1. screening van de leerlingen uit groep 2 op de spraak, het mondgedrag, de taalvaardigheid, het stemgebruik en het gehoor; 2. onderzoek: Indien ouders, leerkrachten, de schoolarts of anderen twijfelen over de spraak, de taal, de stem of het gehoor, kan de logopedist worden gevraagd het kind te onderzoeken. Dit geldt voor alle kinderen in het basisonderwijs, van groep 1 t/m 8; 3. behandeling: Als mocht blijken dat uw kind logopedische behandeling nodig heeft, zal dit plaatsvinden bij een vrijgevestigde logopedist.

71


Medisch handelen en medicijnverstrekking Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt of bijvoorbeeld door een insect wordt geprikt. In dergelijke gevallen neemt de school altijd contact met u op om te overleggen wat er moet gebeuren. Wij krijgen ook te maken met verzoeken van ouders om door een arts voorgeschreven medicijnen te verstrekken of om werkelijk medische handelingen te verrichten. Met het oog op de gezondheid van de kinderen, maar ook in verband met de aansprakelijkheid is het van belang dat er in dergelijke situaties zorgvuldig gehandeld wordt door ouders en het onderwijzend personeel. U blijft als ouder verantwoordelijk voor de (medische situatie van) uw kind. Gebruikt uw kind medicijnen of zijn er andere medische handelingen noodzakelijk onder schooltijd, dan moet u daarvoor een verklaring ondertekenen, waarin duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheid en het toedienen van ĂŠĂŠn en ander worden omschreven. De verklaring is op school verkrijgbaar. Voor de individuele leraar geldt dat hij/zij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij/zij zich niet bekwaam acht. In voorkomende situaties zal conform het protocol medicijnverstrekking en medische handelingen, dat door de GGD is vastgesteld, worden gehandeld. Het protocol is opgenomen in het Pedagogisch veiligheidsplan van onze school en staat op de website van onze school.

72


Meer- en hoogbegaafdheid De JPS Heerde heeft beleid op Meer- en Hoogbegaafdheid. In het afgelopen schooljaar is er op de JPS Heerde gestart met de Kangoeroegroep. Kangoeroegroep In de Kangoeroegroep verzorgen wij onderwijs aan leerlingen voor wie meer uitdaging naast de reguliere lessen nodig is. Meer- en hoogbegaafde kinderen denken anders, leren anders en redeneren anders. Naast uitdaging op cognitief gebied hebben zij behoefte aan contacten met ontwikkelingsgelijken. In de Kangoeroegroep wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. De Jenaplanschool Heerde kiest bewust niet voor een geheel eigen groep. Het kind blijft voor het grootste deel in de eigen stamgroep en in de eigen leefomgeving. Het kind beleeft dezelfde dingen als vriendjes en vriendinnetjes en neemt juist deel aan groepsvormende activiteiten in de stamgroep (denk aan de kring, sport, spel, muzikale en creatieve vorming). Immers, meer- en hoogbegaafd ben je altijd en niet alleen in de Kangoeroegroep. In de Kangoeroegroep krijgt het kind extra uitdaging aangeboden en heeft het contact met gelijkgestemden. Naast het werken aan opdrachten op een hoog cognitief niveau ligt de nadruk ook op pedagogisch vlak. Belangrijke leerpunten zijn: kunnen samenwerken en afstemmen met anderen, plannen en organiseren, zich kunnen inleven in anderen, herkennen en hanteren van eigen gevoelens of omgaan met de eigen begaafdheid.

73


Sociaal-emotionele ontwikkeling De sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijk aspect van de ontwikkeling van het kind. Vandaar dat wij ook hebben gekozen voor het Jenaplanconcept. Door deze manier van onderwijs wordt in allerlei situaties een beroep gedaan op de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind. Ook op stamgroepniveau (kring, zelfstandig werken e.d.) krijgen de kinderen ruim de gelegenheid zich deze vaardigheden toe te eigenen. De groepsleerkracht heeft de taak dit waar mogelijk te stimuleren en te begeleiden. De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd middels ZIEN!. Dit is een digitaal volgsysteem. Met ZIEN! brengen groepsbegeleiders de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind systematisch in kaart. ZIEN! geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling en helpt de groepsleerkracht om het gedrag van uw kind beter te begrijpen. Indien nodig kunnen groepsleerkracht en leerling aan de slag met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt, hierbij kan de groepsbegeleider de eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd.


 Gedragsprotocol Wij hanteren een Gedragsprotocol op onze school. Dit protocol is opgenomen in het Pedagogisch Veiligheidsplan en na te lezen op de website van onze school.

74


Verslagen en portfolio Drie keer per jaar houden we een oudergesprek van vijftien minuten met de ouders. Het eerste gesprek vindt plaats in november. In dit gesprek blikt u samen met de groepsleerkracht terug op de start van het schooljaar. Daarnaast laat de groepsleerkracht u het werk en de toetsresultaten van uw kind inzien. De groepsleerkracht heeft dan ook ZIEN! (ons sociaal emotionele leerlingvolgsysteem) ingevuld en de analyse hiervan wordt met u besproken. Voorafgaand aan het tweede (in januari/ februari) en het derde gesprek (in juni) krijgen de kinderen hun rapport (vanaf groep 3) en hun portfolio mee. In het verslag wordt beschreven hoe de ontwikkeling van het kind in de afgelopen periode is verlopen op de gebieden: gesprek, spel, werk, viering, vaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling. Naast de verslaglegging treft u in het rapport ook de resultaten op de CITO toetsen aan. Het portfolio bevat kind-werk. De kinderen zijn zelf medeverantwoordelijk voor de inhoud van dit portfolio. Er zit werk in waar zij trots op zijn, iets van geleerd hebben of werk dat de groepsleerkracht geschikt vond om te presenteren in deze map. Tijdens de gespreksmomenten zullen de uitkomsten en trendanalyses van de CITO toetsen worden besproken. Tevens worden de doelstellingen voor de komende periode uiteengezet en wordt er gezamenlijk gekeken waar wiens hulp of inzet noodzakelijk is om de gestelde doelen te behalen.

Doublure of versnelling De procedure met betrekking tot doublure en versnelling staat beschreven in ons protocol Overgang 2-3 en 3 t/m 8. Het protocol is op te vragen bij de directeur.

75


7. Sport Bewegingsonderwijs Eenmaal per week gaan de Moffeltjes en de Leesbeesten (groepen 1 t/ m 4) met de bus naar de sporthal (Burgemeester Faberhal). De Kameleons en de Paradijsvogels (groepen 5 t/m 8) gaan tweemaal per week op de fiets naar deze sporthal. Het is raadzaam om in dit kader te zorgen voor een goede fiets die op deze dagen aanwezig is op school. Er mogen geen kinderen bij elkaar achter op de fiets zitten. Is een leerling de fiets toch vergeten, dan wordt er contact opgenomen met de ouders en gevraagd om de fiets als nog te komen brengen. Kan dit niet geregeld worden dan blijft de leerling op school en houdt hij of zij zich bezig met passend schoolwerk. Het is aan de groepsleerkracht om te beslissen of het nog verantwoord is bij slecht weer (sneeuw, regen, gladheid) te fietsen. Mocht u bij aanvang van de dag twijfelen of er vertrokken zal worden naar de sporthal, vragen wij u om daarover even te bellen. Het fietsen in groepsverband oefenen wij vanaf het midden van groep 4. De Verkeerscommissie van onze school organiseert een oefendag waarbij het Schoolpleinpakket van Veilig Verkeer Nederland wordt gebruikt. Daarnaast gaat groep 4 de route naar de sporthal een keer oefenen met behulp van een aantal ouders. Speciale sportkleding is tijdens het sporten verplicht; een apart broekje met een Tshirt heeft de voorkeur. Gymschoenen zijn verplicht. De gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben of als buitenschoenen worden gebruikt.

76


Zwemmen Eenmaal per twee weken gaan de Kameleons en de Paradijsvogels zwemmen in het Berghuizerzwembad in Wapenveld. Op dat moment vervalt de betreffende gymles van deze groep. De kinderen gaan hier op de fiets naar toe. Tijdens het zwemmen (een les van ongeveer 45 minuten) wordt er aandacht besteed aan kracht en conditie door bijvoorbeeld schoolslag, vlinderslag, duiken of waterpolo aan te bieden. Het gaat in deze zwemlessen niet om het behalen van een zwemdiploma; alle kinderen die meedoen aan de les moeten reeds beschikken over een zwemdiploma (kopie of ondertekende verklaring van ouders is nodig).

77


8. Schoolreisjes Schoolreis / Op Stap onderbouw en kleuterbouw De Moffeltjes en de Leesbeesten gaan er (gezamenlijk of niet) een dagje op uit. Soms wordt er ook voor gekozen om op meerdere momenten Op Stap te gaan, passend bij het thema of project dat leeft in de stamgroep. Ook dit schooljaar proberen wij daarvoor leuke bestemmingen te zoeken. Eenmaal per jaar is zo’n moment van Op Stap het schoolreisje. Een schoolreisje hoeft niet per definitie per bus plaats te vinden; wij vinden het heel gewoon als wij met auto’s op schoolreis gaan. U leest hier te zijner tijd meer over in de Krabbel.

Mini schoolkamp middenbouw De Kameleons gaan als voorbereiding op het schoolkamp naar Ameland gezamenlijk overnachten op een passende locatie. Door er op de fiets naar toe te gaan, wordt er geoefend met het fietsen in groepsverband. Ter plaatse of op de route worden er geschikte en afwisselende activiteiten gepland. Het schoolkamp vindt plaats tegen het einde van het schooljaar.

78


Schoolkamp Ameland bovenbouw De Paradijsvogels gaan, zolang dit financieel en organisatorisch haalbaar is, vier dagen naar Ameland. Daar logeren zij op een kampeerboerderij. Gedurende deze korte week worden er verschillende activiteiten aangeboden. Het schoolkamp vindt plaats bij aanvang van het schooljaar. Dit moment is met name gekozen in het kader van de groepsvorming. Om de ouders over dit schoolkamp te informeren, organiseren wij een geschikt informatiemoment.

ba-

lans

79


9. Resultaten van ons onderwijs Tussentijdse CITO en Eind Toets Op onze school nemen wij vanaf groep 2 tweemaal per jaar CITO toetsen af. De eerste keer is in januari/ februari en de tweede keer is dat in juni. Dit zijn tussentijdse CITO toetsen voor de kernvakken: rekenen, begrijpend lezen, spellen, en technisch lezen. De uitslagen op deze CITO toetsen worden met de ouder(s) en (het kind) besproken tijdens de gespreksmomenten. De tussentijdse CITO’s, het portfolio van de kinderen, de observaties en de gesprekken zijn voor ons voldoende om de leermogelijkheden van het kind in kaart te kunnen brengen en ons leerkrachthandelen daarop af te stemmen. De Eind Toets is verplicht; op stichtingsniveau is er door de bestuurder voor de IEPtoets gekozen. De IEPtoets is in 2015-2016 voor het eerst afgenomen.

Voortgezet onderwijs In het laatste jaar van de basisschool moet een school voor voortgezet onderwijs worden gekozen voor uw kind. Om een goede keuze te kunnen maken zijn de volgende aspecten van belang: a. Het advies van de basisschool; b. Toetsuitslagen; c. Informatie van het voortgezet onderwijs, bezoek aan open dagen en informatieavonden.

80


Het advies van de basisschool wordt gevormd op grond van gegevens uit observaties door de groepsleerkrachten, uit rapporten van de laatste jaren, proefwerken en toetsen, zoals die in de voorafgaande jaren op de basisschool door uw kind gemaakt zijn. Ook worden gegevens verzameld over de motivatie, de werkhouding, het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen. U bent wettelijk verplicht bij aanmelding van uw kind op een school voor voortgezet onderwijs een toets-uitslag (uitdraai leerlingvolgsysteem) te overleggen. De resultaten van deze toetsen, evenals het schooladvies worden met het kind en de ouders besproken. Ouders melden zelf hun kind aan op de school van hun keuze. Het advies van de basisschool, en de toetsuitslagen worden digitaal aangeleverd aan de betreffende school voor voortgezet onderwijs middels een digitaal overdrachtsdossier (DOD). De basisschool is verplicht overdrachtsgegevens aan de gekozen school voor voortgezet onderwijs te verstrekken. Het inschrijfformulier moet door de ouders op de gekozen school worden ingeleverd. Onze school onderhoudt periodiek contact met de diverse scholen voor voortgezet onderwijs over de vorderingen van de kinderen. Wij informeren de ouders rondom de voorbereidingen naar het voortgezet onderwijs via de nieuwsbrieven en informatieavonden in de groepen 7 en 8. Vanaf groep 7 is het voortgezet onderwijs ook onderwerp van gesprek bij de gespreksmomenten (driemaal per jaar). Onze kinderen stromen heel gemêleerd uit en gaan o.a. naar de Openbare Rijksscholengemeenschap in Epe (voor vmbo t/m atheneum tweetalig), de Christelijke Scholengemeenschap “Noordgouw” in Heerde (vmbo t/m atheneum fastlane), de Groene Welle, het Thorbecke College, van der Capellen scholengemeenschap en het Carolus Clusius College. Ieder jaar bezoeken de leerlingen van groep 7 en 8 een aantal van deze scholen voor voortgezet onderwijs

81


De afgelopen vier jaren zijn onze leerlingen naar de volgende vormen van het Voortgezet Onderwijs gegaan:

82


10. Diversen Godsdienst Vormingsonderwijs (GVO) en Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) Het Dienstencentrum GVO/ HVO verzorgt de lessen GVO en HVO aan onze school. Dit wordt gedaan door een leerkracht die hiertoe bevoegd is. De groepen 5 t/ m 8 kunnen hieraan deelnemen. De lessen vinden dit schooljaar op de maandagmiddag plaats, gedurende 40 minuten. Voorafgaande aan het nieuwe schooljaar kunt u aangeven welke lessen uw zoon of dochter gaat volgen. Gedurende het schooljaar wordt er niet meer gewisseld.

Muziekonderwijs Voor het muziekonderwijs heeft de JPS Heerde een vakleerkracht. Naast het aanbod van theoretische muziekkennis en het leren van maat en ritme, wordt er veel gezongen. Op de vrijdagmiddag staat er Koorzingen/ Musicalzingen op het rooster voor de midden- en de bovenbouw. In de vieringen en in de musical komt het muziekaanbod ook terug.

Conciërge Op onze school is een bovenschoolse conciërge aanwezig. Hij heeft naast onze school meerdere scholen waar hij aanwezig is. De conciërge doet allerlei ondersteunende werkzaamheden in en rond de school.

83


Inzittenden verzekering Veel kinderen worden naar school gebracht en gehaald. Dan gaan er ook vaak andere kinderen mee. Ook ouders met auto’s begeleiden ons wanneer we met de kinderen op stap gaan. Als u geen inzittenden verzekering heeft zijn de passagiers niet verzekerd. Ook niet wanneer u Allrisk verzekerd bent (zie verder het protocol Leerlingenvervoer dat is opgenomen in ons Pedagogisch veiligheidsplan). Het is de verantwoordelijkheid van ons als school om dit, alvorens een leerling in de auto stap bij iemand, te checken. De activiteit vindt namelijk plaats onder schooltijd. De school heeft overigens ook een wettelijke verplichte verzekering voor schooluitjes.

Aansprakelijkheid Stichting Proo heeft bij AON Verzekeringen een reisverzekering  voor leerlingen en begeleiders die van kracht is tijdens school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband. Tevens is een collectieve ongevallen verzekering aanwezig voor personeel, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires. Bij vervoer met auto's (van ouders, leerkrachten of derden) zal een afdoende inzittendenverzekering moeten zijn afgesloten door betrokkenen).
 Indien een leerling schade toebrengt aan een andere leerling, een groepsleerkracht, het schoolgebouw met toebehoren of de schoolinventaris, dan zijn de ouders/ verzorgers wettelijk aansprakelijk. Wij raden alle ouders daarom aan een WA verzekering af te sluiten voor hun kind(eren). Ouders / verzorgers hebben de mogelijkheid om bij AON Verzekeringen een Eigendommen- en ongevallen verzekering voor uw kind(eren) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van ongevallen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband, stagewerkzaamheden en het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook andere risico's zoals diefstal en materiële schade aan kleding en andere eigendommen van uw kind tijdens het verblijf op school worden gedekt. Deze verzekering kunt u voor € 26,afsluiten. Voor meer informatie en het afsluiten van deze verzekering voor uw kind(eren) verwijzen wij u naar www.leerlingenverzekeringen.nl. U kunt ook uw eigen WA verzekering checken op ongedekte/gedekte schade tijdens de schooluren. 84


Fietsenhok/-afdak Alle kinderen moeten hun fiets, voorzien van een degelijke standaard in het fietsenhok (Leesbeesten en Blauwe Kameleons) of buiten (Groene Kameleons onder het afdakje en Paradijsvogels voor aan de weg) plaatsen. De Moffeltjes kunnen hun fietsen bij de kleuteringang neerzetten. Op ons schoolplein wordt niet gefietst. Na schooltijd bent u er samen met uw zoon of dochter verantwoordelijk voor dat de fiets of mee komt naar huis of op slot in de fietsenschuur staat. De school aanvaardt in deze op geen enkele wijze aansprakelijk te zijn voor het zoekraken of beschadigd raken van fietsen die in of buiten het fietsenhok staan.

Garderobe Het is bedoeling dat de jassen (voorzien van lussen) aan de kapstok worden gehangen. Daarnaast zien wij ook graag dat de gym- en zwemkleding in een tas ophangen wordt. Bij de hoofdingang vindt u rechts de kapstokken van de Leesbeesten en links de kapstokken van de Blauwe Kameleons (tassen van de Kameleons staan op de kapstoksteun). De Moffeltjes hebben hun kapstokken bij de kleuteringang, de Groene Kameleons hebben de kapstok in het lokaal en de Paradijsvogels hebben deze vlak naast hun lokaal.


Parkeren bij de school Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht en gehaald. Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van de parkeerplaatsen buiten de schoolzone? Bij de hoofdingangen van onze school treft u een plattegrond van mogelijke parkeerplaatsen en aanbevolen rijrichtingen. In de bochten rondom de school en de Beatrixboom parkeren wij geen auto’s. Tenslotte stellen onze buren het zeer op prijs wanneer u hun uitrit vrijhoudt.

85


Acties De bovenbouw doet ieder jaar mee met de kinderpostzegelactie. Voor de overige goede doelen hanteren wij ons Goede Doelenbeleid (zie pagina 48 van deze schoolgids). Daarnaast is er jaarlijks een aantal malen een oud papier actie en eenmalig een oud ijzer actie.

Avondvierdaagse De avondvierdaagse in Heerde is een jaarlijks terugkerende activiteit die in Heerde wordt georganiseerd door de Skeelerclub Oost-Veluwe. De Jenaplanschool Heerde doet ieder jaar mee met deze wandeltocht. Het meelopen wordt gezien als een buitenschoolse activiteit die georganiseerd wordt door ouders van de school. Onze school heeft bepaald dat ze de avondvierdaagse zal faciliteren voor de groepen 3 t/m 8 (groep 1 en 2 bij voldoende animo) en dat deze groepen de keuze hebben uit het lopen van de 5 of de 10 kilometer (waarbij wij de 5 kilometer adviseren voor de onder- en middenbouw en de 10 kilometer voor de bovenbouw). Om de activiteit in goede banen te leiden, worden ouders van deelnemende kinderen geacht minimaal ĂŠĂŠn avond mee te lopen als begeleiding van de groep. De begeleiders van de groepen zullen er ook op toe zien dat de wandeltocht volgens de regels van de avondvierdaagse verloopt. Bij voldoende animo wordt er voor de kleuterbouw de 3 km-groep georganiseerd. Kinderen uit deze groep zijn ook van harte welkom om mee te lopen in de 5 kilometer-groep van de school, maar alleen onder directe begeleiding van een ouder. Kinderen en begeleiders die vanuit onze school meelopen, dragen het schoolshirt dat voorafgaande aan de wandelvierdaagse door de organiserende ouders wordt uitgedeeld.

86


Koffieochtenden Een aantal malen per jaar is er een koffieochtend. Deze staat meestal gepland na een schoolvakantie; ze zijn terug te vinden op de Jaarkalender. Met regelmaat vindt er een koffie-uurtje met de directeur plaats. Deze koffieuurtjes worden vermeld in de Krabbel. Hiervoor hoeft u zich van te voren niet te melden. Wij verzamelen ons in de hal of in de bibliotheek. In dit uurtje is er gelegenheid om bepaalde vragen te stellen, onderwerpen aan te snijden of elkaar beter te leren kennen. Voor kind specifieke zaken van persoonlijke aard kunt u vanzelfsprekend altijd een één op één afspraak maken.

Vrijwillige ouderbijdrage Ieder jaar vragen we een vrijwillige ouderbijdrage en een decemberbijdrage. Deze gelden worden beheerd door Stichting Jenakids. Dit is bestemd voor extra’s voor de kinderen waar de school geen subsidie voor krijgt zoals uitjes en vieringen. U krijgt een machtigingsformulier voor automatische afschrijving, die u bij de penningmeester kunt inleveren. Ook kunt u de keuze maken om het bedrag zelf over te maken. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om allerlei zaken van te betalen die ten goede komen aan de kinderen en anders niet mogelijk zijn. Voorafgaande aan het schooljaar wordt door de stichting Jenakids samen met de directie en de MR vastgesteld waar de gelden aan besteedt gaan worden en wat de hoogte van de bedragen zijn. Door ouders, die zich beschikbaar hebben gesteld als kascommissie, en eventueel een accountant, worden deze uitgaven gecontroleerd. De vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar is net als vorig jaar €30,- per kind in de kleuter- en onderbouw en €25,- per kind in de midden- en bovenbouw.

87


Hoofdluis Ziet u hiervoor het betreffende hoofdstuk uit ons Pedagogische veiligheidsplan.

Internetgebruik en sociale media Op onze school mogen kinderen gebruik maken van internet. Ze gebruiken het internet als bron en voor educatieve doeleinden. Misbruik wordt gestraft. Bij misbruik nemen wij contact op met ouders en dan zullen wij samen bespreken welke maatregelen nodig zijn. Ieder geval wordt apart bekeken. Sociale media, zoals Hyves, Facebook, You Tube en Twitter kunnen een nuttige en positieve rol hebben in en om de school. Om de scholen, leerlingen, ouders en medewerkers te beschermen tegen mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van sociale media, heeft Stichting Proo een protocol vastgesteld. Uitgangspunt van dit protocol is dat gebruikers respect voor elkaar en voor de school hebben en iedereen in zijn waarde laten. In het protocol is onder meer afgesproken dat leerlingen en medewerkers tijdens de les alleen actief zijn op de sociale media, als de schoolleiding daar toestemming voor geeft. Er wordt geen vertrouwelijke informatie van anderen gedeeld. Alleen met toestemming is het toegestaan om foto-, film- en geluidsopnamen van school-gerelateerde situaties op sociale media te zetten. Het is medewerkers niet toegestaan ‘vrienden’ te worden met leerlingen op sociale media. In het protocol staan de richtlijnen precies omschreven. Het protocol Internet en Social Media is te vinden op de website www.stichtingproo.nl. Ons beleid is erop gericht dat er geen mobiele telefoons op school (ook niet in de pauzes) gebruikt worden. Omdat wij een regionale functie hebben, begrijpen wij dat sommige kinderen een telefoon bij zich hebben voor de veiligheid onderweg. Deze dient op school ingeleverd te worden bij de groepsleerkracht en is na schooltijd weer op te halen.

88


Regelmatig komt het voor dat wij ouders (en andere familieleden) foto’s zien maken op school; de eerste wendag, een verjaardag, het inglijden in de nieuwe groep etc. Heel begrijpelijk en deze foto’s zijn ook zeker waardevol. Toch wijzen wij u in deze graag op de privacy van onze kinderen. Als school proberen wij hier rekening mee te houden door nooit foto’s van kinderen op Facebook en Twitter te plaatsen; dit is immers ook een afspraak die gemaakt is i.s.m. de MR. Daarnaast houden wij rekening met de wensen zoals deze aan het begin van ieder schooljaar worden doorgegeven door de ouders; niet alle kinderen mogen met hun foto in de Krabbel, op de website of in een nieuwsblad als de Schaapskooi. Wilt u ook zo vriendelijk zijn om bij het plaatsen van úw foto’s rekening te houden met de privacy van derden? Mocht u foto’s willen delen op social media, vraag dan eerst de betrokken ouders om toestemming. Er zijn ook verschillende manieren om gezichten van andere kinderen onherkenbaar te maken. Op deze manier blijft social media voor iedereen leuk! In ons Pedagogisch veiligheidsplan wordt hierover verder gesproken in het hoofdstuk Internet, e-mail, mobieltjes e.d.

Huiswerk Het kan om diverse redenen voorkomen dat kinderen huiswerk meekrijgen: •

leren van een toets (bijvoorbeeld: topografie, Engels);

tijdelijke achterstand (bijv. door ziekte);

opzoeken van informatie of illustratiemateriaal als dat op school niet mogelijk is;

voorbereiden boekbespreking/spreekbeurt;

extra oefenstof bijv. lezen;

in groep 7/8 als voorbereiding op het voortgezet onderwijs (waarbij er tevens aandacht is voor het werken met een agenda);

maken van een werkstuk/ presentatie

89


Bereikbaarheid van ouders Om redenen van nood, bijvoorbeeld een ziekte van een leerling of een klein ongeluk, is het noodzakelijk dat de groepsleerkracht en/of de school contact kan leggen met de ouders van de leerling. Ouders dienen er daarom voor te zorgen dat wij op school over de juiste telefoonnummers beschikken. Bij verhuizing wordt u verzocht de nieuwe gegevens door te geven via ons mailadres: jenaplanschoolheerde@stichtingproo.nl .Wij zorgen er dan voor dat de juiste gegevens terecht komen bij de betreffende groepsleerkracht(en) en in onze administratie worden opgenomen. We vinden het daarnaast ook prettig om te beschikken over een aantal noodnummers van bijvoorbeeld een opa of oma of de oppas. Deze kunt u ook per bovenstaand mailadres aan ons doorgeven. De bereikbaarheidsgegevens van onze gezinnen worden ook gedeeld met Stichting Jenakids in verband met facturering.

Privacyprotocol en foto/film Onze school verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Wij gaan zeer zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de verwerking van persoonsgegevens is de wet bescherming persoonsgegevens van kracht. Wij hanteren het model privacyreglement primair en voortgezet onderwijs. Dit document is te vinden op de website van stichting Proo. Met betrekking tot het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen wordt gebruik gemaakt van digitale leermiddelen. Voor de toegang tot deze leermiddelen wordt gebruik gemaakt van Basispoort.

90


Op school worden regelmatig foto’s gemaakt, een deel hiervan wordt op onze website gepubliceerd. Indien u bezwaar heeft tegen het fotograferen van uw kind dan kunt u dat via de jaarlijkse invulbrief (bij aanvang nieuwe schooljaar) aangeven. Op deze invulbrief kunt u ook uw toestemming geven voor het wel of niet plaatsen van foto’s met uw kind(eren) op de website en in de pers. Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het maken van uw eigen foto’s op school (en het mogelijk plaatsen op social media als Facebook) ook rekening te houden met de privacy van anderen? Elk jaar komt de schoolfotograaf langs. De datum hiervan vindt u terug op onze Jaarkalender. Daarnaast wordt er in de groepen soms gefilmd. Deze films worden alleen intern gebruikt bij de coaching van leerkrachten.

Ter inzage Op onze website zijn de volgende documenten ter inzage: •

Schoolplan 2015-2019

Schoolgids 2017-2018

Jaarverslag 2016-2017

Jaarplan 2017-2018

Pedagogisch veiligheidsplan

Schoolondersteuningsplan (SOP)

Strategisch beleidsplan Stichting Proo (2013-2018)

Verlof

Klachtenregeling

91


Landelijk infocentrum Voor meer informatie over het basisonderwijs in Nederland kunt u de volgende website bezoeken: •

www.5010.nl

info@owinsp.nl (inspectie van het onderwijs: 088-6696060)

www.onderwijsinspectie.nl

Adressen en telefoonnummers Jenaplanschool Heerde Beatrixweg 30 8181LE Heerde 0578 69 2854 mailadres: jenaplanschoolheerde@stichtingproo.nl website: www.jenaplanschoolheerde.nl Gertine Vorstelman (directeur) jenaplanschoolheerde@stichtingproo.nl Miriam Bosch-Rave (intern begeleider en groepsleerkracht Paradijsvogels) m.rave@stichtingproo.nl Mariël Bastiaan (groepsleerkracht Paradijsvogels en de Blauwe Kameleons) m.bastiaan@stichtingproo.nl Kira de Groot (groepsleerkracht Blauwe Kameleons) k.degroot@stichtingproo.nl Liesbeth Aten (groepsleerkracht Groene Kameleons) l.aten@stichtingproo.nl

92


Wies Potma (groepsleerkracht Leesbeesten en Groene Kameleons) w.potma@stichtingproo.nl Ginie Kraaijenbrink (groepsleerkracht Leesbeesten) g.kraaijenbrink@stichtingproo.nl Bo Margadant-Boone (groepsleerkracht Moffeltjes) b.margadant@stichtingproo.nl Iris van Schaik (vaste invalkracht Kameleons) i.vanschaik@stichtingproo.nl

Bestuurskantoor Stichting Proo Postbus 1194 
 3840 BD Harderwijk tel. 0341-466370 info@stichtingproo.nl www.stichtingproo.nl bezoekadres: Oosteinde 17, 3842 DR Harderwijk Leden Raad van Toezicht Mevrouw Frida Hengeveld – voorzitter De heer Eduard de Bruijn De heer Wil Ellenbroek De heer André Holwerda De heer Reint Scholten College van Bestuur: De heer Berend Redder – voorzitter CvB

93


11. Bijlagen Bijlage 1: Basisprincipes Jenaplan Hieronder vindt u een overzicht van de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs. De basisprincipes gaan over de mens, over de maatschappijvisie en over de onderwijsvisie. 
 Over de mens •

Elke mens is uniek: zo is er maar één. Daarom heeft ieder kind en elke volwassene een onvervangbare waarde.

Elke mens heeft het recht een eigen identiteit te ontwikkelen, ongeacht wat dan ook. Zelfstandigheid, kritisch bewustzijn, creativiteit en gerichtheid op sociale rechtvaardigheid zijn hopelijk kenmerken van die identiteit.

Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit heeft elke mens persoonlijke relaties met andere mensen, met de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid van natuur en cultuur en met de niet zintuiglijk waarneembare werkelijkheid nodig.

Elke mens wordt steeds als totale persoon erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.

Elke mens wordt als cultuurdrager en cultuurvernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken.

Over de samenleving •

Mensen moeten werken aan een samenleving die ieders unieke en onvervangbare waarde respecteert.

Mensen moeten werken aan een samenleving die ruimte en stimulansen biedt voor ieders identiteitsontwikkeling.

Mensen moeten werken aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillen en veranderingen wordt omgegaan.

Mensen moeten werken aan een samenleving die respectvol en zorgvuldig aarde en wereldruim beheert.

Elke mens wordt als cultuurdrager en cultuurvernieuwer erkend en waar mogelijk ook zo benaderd en aangesproken. 94


Over de school •

De school is een relatief autonome coöperatieve organisatie van betrokkenen. Ze staat in open wisselwerking met de maatschappij.

In de school hebben de volwassenen de taak de voorgaande uitspraken over mens en samenleving tot pedagogisch uitgangspunt voor hun handelen te maken.

De onderwerpen en thema’s in de school worden ontleend aan de werkelijkheid. De activiteiten in de school hebben daarop betrekking, of ondersteunen die.

In de school wordt met pedagogische middelen in pedagogische situaties gewerkt.

In de school wisselen de basisactiviteiten – gesprek, werk, spel en viering – elkaar ritmisch af.

In de school vindt overwegend heterogene groepering plaats, naar leeftijd en ontwikkelingsniveau, om het leren van en zorgen voor elkaar te stimuleren.

In de school wisselen gestuurd en begeleid onderwijs en zelfstandig bezig zijn elkaar af. Daarbij speelt het initiatief van de kinderen een belangrijke rol.

In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in, met als basis ontdekken, onderzoeken en ervaren.

In de school vindt beoordeling van een kind zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van dat kind, in samenspraak met hem of haar en met zijn of haar ouders.

In de school wordt erkend, dat er permanent veranderingen zijn. Reflectie daarop vindt in wisselwerking tussen denken en doen plaats.

95


Bijlage 2: Kernkwaliteiten Het Jenaplanconcept is een concept, waarin relaties centraal staan.
 •

de relatie van het kind met zichzelf

de relatie van het kind met de ander en het andere

de relatie van het kind met de wereld.

Om het belang van deze relaties in het Jenaplanonderwijs te tonen, zijn er twaalf kernkwaliteiten geformuleerd. Een Jenaplanschool richt de omgeving zodanig in, dat deze kwaliteiten gerealiseerd worden. Relatie van het kind met zichzelf •

Kinderen leren kwaliteiten/uitdagingen te benoemen en in te zetten, zodanig dat zij zich competent voelen.

Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij willen en moeten leren, wanneer zij uitleg nodig hebben en hoe zij een plan moeten maken.

Kinderen worden beoordeeld op de eigen vooruitgang in ontwikkeling.

Kinderen leren te reflecteren op hun ontwikkeling en daarover met anderen in gesprek te gaan.

Relatie van het kind met de ander en het andere •

Kinderen ontwikkelen zich in een leeftijdsheterogene stamgroep.

Kinderen leren samen te werken, hulp te geven en te ontvangen en daarover te reflecteren.

Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep en in de school, opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.

96


Relatie van het kind met de wereld
 Kinderen leren dat wat ze doen er toe doet en leren in levensechte situaties. •

Kinderen leren zorg te dragen voor de omgeving.

Kinderen passen binnen wereldoriëntatie de inhoud van het schoolaanbod toe om de wereld te leren kennen.

Kinderen leren spelend, werkend, sprekend en vierend volgens een ritmisch dagplan.

Kinderen leren initiatieven te nemen vanuit hun eigen interesses en vragen.

97


Jenaplanschool Heerde Beatrixweg 30 8181LE Heerde 0578 692854 jenaplanschoolheerde@stichtingproo.nl www.jenaplanschoolheerde.nl

www.stichtingproo.nl

Schoolgids jenaplanschool heerde 2017 2018 (laatste versie)  
Schoolgids jenaplanschool heerde 2017 2018 (laatste versie)  
Advertisement