Page 1

ÅRSMELDING 2013 TORVASTAD KFUK/KFUM

1


INNHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Hovedstyrets sammensetning Hovedstyrets arbeid Arrangementer Kontakt og samarbeid Representasjon Komiteer Rapport fra underavdelinger Forbundsringer og bibelgrupper Regnskap

2


1.

Hovedstyrets sammensetning i 2013

Bjørn Pedersen Knut Bendik Christiansen Tove-Sissel Kaldheim Grønningen Kristin Høivik Fossum Anna Vikingstad Bjarte Helgeland Lars Ove Hole Andreas Lunde

leder nestleder styremedlem styremedlem ungdomsrepresentant styremedlem styremedlem ungdomsrepresentant

John Kristian Hausken har hatt kassereroppgavene og ivaretatt de regnskapsmessige oppgavene. Dette har vært til stor hjelp for styret. Cecilie Lie ble valgt inn i styret, men gikk ut igjen på våren til fordel for arbeid som voksenleder i Klubben. 2. Hovedstyrets arbeid Hovedstyret har hatt 11 møter i 2013 hvor sakene har vært svært varierende, fra kompliserte til mer enkle og praktiske. Sentralt i alt arbeidet har vært tilrettelegging for de ulike gruppene enten i form av anskaffelse av utstyr, styrke ledersituasjonen eller samarbeid med menighetsråd og stab. Vi har hatt flere arbeidsgrupper i gang i forhold til utredinger og vurderinger innen ulike områder. Her vil jeg nevne spesielt arbeidet knyttet til Torvastad Arena, åpen barnehage, kulturhusets fremtid, fastsettelse og beskrivelse av administrative rutiner, og menighetsutviklingsprosjektet. Her har mange vært 3


involvert på ulike måter. I årsmeldingen finnes mer detaljert beskrivelse av status innen de ulike områder, aktiviteter og undergrupper. Vi har i løpet av året hatt bra dekning med ledere. Det er fantastisk å se og oppleve så mange engasjerte personer i barne- og ungdomsarbeid, voksenarbeid, for ikke å glemme praktisk arbeid på mange områder. Det er utført svært mye godt vedlikehold av huset vårt i løpet av året. En rekke av sakene behandlet i hovedstyret har vært knyttet til disse oppgavene. Samarbeidsmøter med menighetsråd og arbeidsgruppen knyttet til menighetsutvikling har vært sentrale i arbeidet vårt. Det har vært lagt vekt på god og åpen kommunikasjon hvor terskelen for å ta opp ting har vært lav. Arbeidsgruppen skal i løpet av 2014 legge frem en rapport med anbefalinger til menighetsrådet som er oppdrags giver for dette arbeidet. Hovedstyret har hatt fokus på de områdene som er belyst i Torvastad K/Ms strategiplan. Her har hovedstyret prioritert områder i forhold til tilgjengelige ressurser og mulighet for måloppnåelse. Strategiplanen blir et viktig verktøy også i årene som kommer. Medlemsregistrering og sikring av korrekte medlemslister har vært en utfordring. Vi har i tidligere år både hatt lokal innkreving og sentral innkreving. Gjennom tett dialog med KM sentralt, har vi for 2014 valgt å gå for sentral innkreving med nøye overvåking fra hovedstyrets side. Det betyr en stor avlastning for hovedstyret om vi kan la KM sentralt stå for innkreving av medlemsavgift. Informasjon og kommunikasjon gjennom sosiale medier som web og facebook har vært et tema gjennom hele året. Facebook brukes aktivt, mens web siden brukes i mindre grad. Vi hadde et sterkt ønske om å få på plass en «webredaktør» til å ta ansvar for dette fagområdet i 2013, uten å lykkes. Forhåpentligvis har vi en ressurs på plass i 2014. I løpet av året har 10 KM ringer fått besøk av hovedstyrets leder. Hensikten var å informere om hovedstyrets arbeid, samt å høre litt om hva de ulike gruppene var opptatt av. Disse besøkene var svært nyttige og hyggelige. Hovedstyret fikk mange gode innspill som også ble formidlet til arbeidsgruppen som arbeider med menighetsutvikling. KM gruppene har vært, er, og vil alltid være noen av Torvastad K/M’s viktigste støttespillere. 2013 har vært et travelt og periodevis intenst år, men samtidig også et givende og spennende år. 3. Arrangementer Torsdagsmiddager Det ble arrangert 5 torsdags middager våren 2013. Inger Vikingstad lagde maten og mange ivrige hjelpere var med og ryddet og vasket opp. Positivt og populært tiltak som var godt besøkt. Det ble ikke arrangert torsdagsmiddager høsten 2013 da vi manglet noen til å ta ansvar for organiseringen og tilretteleggingen. Forhåpentligvis kan vi starte opp igjen våren 2014. 4


17. Mai frokost 17-maifrokost 2013 ble også dette året gjennomført med stor glede fra komiteen som bestod av 10-12 stk. K/M+ ryddet15 mai både ute og inne, satte opp border og stoler, innkjøp av mat ble også gjort denne dagen. 17 mai var vi klar for servering kl 07.30 men åpnet ikke offisielt før kl. 08.00. Ca. 300 ble servert, samarbeidet på kjøkken med skole og korps gikk uten problemer. Oppvask og rydding gikk veldig fint- et godt overskudd til K/M ble det også. Vi takker for oss - har det veldig kjekt sammen men ser gjerne at noen "litt" yngre snart tar over. Signy Storesund Sommermarkedet Sommermarkedet 2013 er et tradisjonsrikt arrangement hvor mange mennesker er aktivisert og hvor ting skjer i løpet av knappe 3 timer. Markedet arrangeres i begynnelsen av juni og i år gikk arrangementet av stabelen lørdag 8. juni. 4 KM-ringer var i aktivitet både foran under og etter arrangementets slutt. Noen står for program og gjennomføring, noen for kafesalget og noen for oppog nedrigging. Og slik skal og må det være for at et slikt arrangement kan gjennomføres. Tradisjoner er bra, men det er viktig at vi ikke stivner i tidligere program- og aktivitetsfolder. Utfordringen vår er å skape større bredde, bredere engasjement. Dermed kan vi få ta det i det potensialet som ligger i konseptet vårt. Lykkehjul og fiskedam er aktiviteter som trekker ytterpunktene av de som kommer, Kreative aktivitetsboder som Klubben, Good News og speiderne har, gir spektakulære utfordringer til de tøffe. Ansiktsmaling og neglepynting, er en myk aktivitet som samler de aller yngste. Speiderne er jo et aktivum for et slikt marked. De lå i leir natta før og hadde rigget seg flott til og hadde flere aktiviteter som viser at det fortsatt et liv i Baden Powell’s ide. Korene Scala, Shalom og Korus hadde sine flotte sanginnslag. De sosiale arenaene som kafeen og grillplassen til speiderne, er sentrale i et marked. Gode og saftige kaker samt bredt utvalg, gjør at serveringen vår har godt ord på seg. Grilltilbudet i speiderleiren, gir en ekstra fin effekt sammen med partyteltet og lavvoen. Sommermarkedet er et avslutningsarrangement for alle enheter og i år var det et solid frammøte, Vi har et unikt område å utfolde oss i. Sammen med god forberedelse, god markedsføring og bra samhandling mellom enhetene, ble også årets marked meget vellykket. Vi viser igjen i bygda og mange kommer, ca et halvt tusen mennesker var innom. Vi hadde en omsetning på over femtitusen kroner og sitter igjen med et overskudd på ca kr 42.000. Sommermarkedet er et møtested for folk flest, der alle bidrar og hvor fellesskap skapes. Høstbasar Høstbasaren var siste fredagen i september. Programmet var som vanlig med forhåndssalg av lodder gjennom KM-ringene og Good News, vanlige loddbøker, åresalg og lynlodder. Ellers var det sang av Korus og Good News, og andakt ved Jon Ådnøy. Kafeen tok forbundsringen til Elisabeth Syvertsen seg av. Hovedarrangør var K-M-ringen til Tore Storesund sammen med Håkon Areklett pluss mange andre gode medhjelpere. Det var god oppslutning om basaren som også gav god inntekt til barne- og ungdomsarbeidet vårt. 5


Torvastad pepperkakebygd Mellom bakker og berg ut med havet, har Torvastadbuen funne sin plass. I mange år har ideen om et Torvastad i miniatyr, laget av små pepperkakebygg ”ligget på lur”. Til nyttårsfesten i 1998 hadde ungdommene laget en flott kopi av Ungdomshuset. Flere byer md respekt for seg selv, har før jul utstillinger av pepperkakebygg fra alle verdens kanter, ble dette grunnlaget for vår ide og gjennomføring. Anne Marthe Våge Djønno, Inger A Vikingstad og Håkon Areklett var grunnstammen i komiteen.

Med seg hadde de KM+ som laget ”bygdegrunnlaget” og så ballet det på seg. Skolene og barnehagene ville være med på prosjektet, det samme noen underavdelinger som holder til på Ungdomshuset. Men når sluttstrek skulle settes og byggverkene plasseres på rett sted på torvastadkartet, hadde følgende levert sine bygg: Hauge Skole, Bøtoppen, Torvastad Barnehage, Håland Skole, Speideren, Klubben, Torvastad Idrettslag, Hauge bedehus, Håland bedehus og Klubb 78. Flere familier hadde levert sine bygg og Tunvegen var meget godt representert. Komiteen og bakermester Kristbjørg fra Tunvegen, bakesvennene Kjellaug, Signy var stor leverandører av både store og små bygg. Pepperkakebygdopplegget var en del av julemarkedet. Det er viktig å fornye våre arrangement litt fra år til år og dette var en del av en slik fornyelse. Folk legger merke til oss, hva skjer på Torvastad? Noen aktiviteter i oktober og november fikk oppslag i avisa og journalisten Vestvik ble imponert over dugnadsfellesskapet på Torvastad og hans begrep ”Jeg er en Torvastadbu” ble en slager! Torvastad KM er bygget opp av frivillige innsats og glad dugnadsånd. Villige hender er med på å bygge gode fellesskap og legge grunnlaget for at vi fremdeles har et stort og aktivt barne- og ungdomsarbeid.

6


Offisiell åpning av pepperkakebygda

Når vi lager et så spektakulært opplegg, så må det markeres skikkelig. Kulturminister Thorhild Widvey svart ja ved første henvendelse og det samme gjorde ordføreren og sammen klippet de over snora på åpningsseremonien. Loftsrommet på Ungdomshuset var stappa fult av folk som ville oppleve dette og det ble en meget hyggelig seremoni. Våre gjester ble overrekt gaver og det var stor stas og gledesfylt stemning. Derfor er det storartet at den alltid glade og smilende Kirsten kommer og sier: Jeg kan ha kafé mens Pepperkakebygda er åpen. Og så ble det kafé med høye smørbrød og bløte kaker på et julepyntet Evarom. Det er mye glede og engasjement i honnørbegrepet: ”Jeg er en Torvastadbu”!! Julemarked Julemarkedet ble arrangert i god tradisjon med kafe, salg av julekranser, bakverk osv. Lykkehjul med ferske kransekaker var populært som vanlig. Både Torvastad Barnegospel, Korus og Good News sang. Det var stor oppslutning fra folk i alle aldre og alle så ut til å kose seg. Julemarkedet ble avsluttet med gang rundt juletreet, dog med noe mindre oppslutning enn tidligere år. Kanskje vi skal tenke nytt her? I forbindelse med julemarkedet ble det også solgt julekalendere, ca 450 stk. Som i tidligere år stilte butikker på Oasen opp med flotte premier for hver av adventsdagene. Juletrefest Arrangør: Torvastad Barnegospel Juletrefesten fant sted på ungdomshuset 3.juledag kl 17 som vanlig. Juletreet var satt opp og ferdigpyntet for anledningen. (Takk til dem som hjalp til med dette. Håkon Areklett stilte villig opp som pianist, siden vår vanlige pianist var reist hjem til Sørlandet på juleferie. Terje Hausken stilte som nisse i år igjen. 7


Oppmøte var ikke så bra som i fjor, men med en 70 glade mennesker ble det både mye sang og moro. Torvastad Barnegospel opptrådte , det var allsang, kaffe og kaker, nissen kom på besøk med godteposer til barna, og det hele avsluttet med at vi gikk rundt juletreet. Nyttårsfest for ungdom 120 ungdommer deltok på nyttårsfesten på ungdomshuset. Det var stor stemning hele kvelden og deler av natten med. Det var 6 kveldsvakter og 3 på kjøkkenet. Program inneholdt: Velkomst, middag, konsert, underholdning. Siste del på programmet var diskotek. Meny: Kalkunfilet, saus, ris, poteter, gulrøtter, broccoli, gele, sjokolade mousse, vaniljesaus, pisket krem, brus, chips og snop. Det var fyrverkeri sponset av Dr. Gaard med 2000 kr. Dette ble sendt opp av 12-2 vakten. Hovedleder: Cecilie Matsjef: Jarle VIkingstad 4. Kontakt og samarbeid Samarbeidsmøter med Torvastad Menighetsråd (MR) Hovedstyret har i løpet hatt flere samarbeidsmøter med representanter fra Menighetsrådet (MR) samt deltatt på enkelte MR møter. En egen arbeidsgruppe jobbet med arbeidsbeskrivelsen til trosopplæringsmedarbeideren for å synliggjøre at denne stillingen skal brukes til å støtte opp om arbeid organisert av MR og av Torvastad KM. Foreløpig er stillingen en 50% stilling. Det gjør at kapasiteten til trosopplæringsmedarbeideren ikke er så stor. KM er også med i en felles arbeidsgruppe i prosjektet menighetsutvikling, som har fokus på vekst og forkynnelse. Prosjektet skal sluttføres til våren. Arbeidsgruppen består av sokneprest, menighetsprest, 3 representanter fra menighetsrådet og leder for Torvastad KM. Gruppen har diskutert mange utfordringer, spesielt knyttet til samarbeid mellom alle kristne organisasjoner i bygda og forkynnelse. Gruppen skal levere en sluttrapport til MR i løpet av våren. Ny giv I løpet av 2013 har Ny Giv jevnlig mottatt pengegaver fra 35 trofaste givere i menigheten vår. Årsgavene har variert fra kr 500 til kr 22 000 pr. giver. Totalt innsamlet beløp ble nesten kr 132 000! Dette er et fint resultat!! Takk til alle som har vært med i givertjenesten!! Likevel er det en nedgang i innsamlet beløp med ca kr 41 500 fra foregående år. Denne nedgangen skyldes nok i hovedsak at det ikke har vært sendt ut orienteringsbrev til giverne – og aktuelle givere – i løpet av 2013. Dette skyldes igjen at det ikke har blitt oppnevnt nytt medlem og "sekretær" etter at Ingmar Areklett sluttet i komiteen fra årsskiftet 2012/13. Menighetsrådet v/formann Svein Erik Haugen er nå påny utfordret til å gripe fatt i dette. Kor og lek Dette er en aktivitet startet av menighetsrådet men gjennomføres på ungdomshuset og i samarbeid med Torvastad KM. År 2013 har vær et rikt år for Kor og lek. Kor og lek er et kor for barn mellom 14 år. Vi treffes annen hver onsdag i partall uker på Ungdomshuset fra kl. 8


17:00-18:30. Ungene får kveldsmat. Det første halvåret har i hatt 35 påmeldte barn i koret. Vi avsluttet i april måned med deltakelse på gudstjeneste i Torvastad kirke. Høsten 2013 har vært rik. Vi har hatt ca. 50 påmeldte barn og en del som er mindre enn 1 år. Vi fikk Signy og Kjellaug til å hjelpe oss på kjøkkenet med maten og dette er en stor frigjøring av oppgaver for dirigent. Vi har funnet ut at hver sesong vil vi «gå ut» med Kor og lek. På høsten tok vi turen til Ola Sandvik sin gard der ungene fikk kjøre traktor og fikk være med i fjøset og hilse på dyra. Vi fikk en fantastisk juleavslutning med grøt på Ungdomshuset der vi var ca. 90 personer. 5. Representasjon Bjørgene Grendahus Det er en god situasjon på Grendahuset. John Magnus Torvestad er ansatt som daglig leder, og gjør en meget god jobb for huset. Nå er endringen AL til SA, endelig i orden, etter en mengde korrespondanse med "Skrivebords-generalene" i Brønnøysund. I den forbindelse ble det nødvendig å formalisere et "Styre" for huset. Det ble bestemt at representantene for de forskjellige lag og foreninger dannet styre inntil videre. Det er langt mellom styremøtene, så det går greit. Men egentlig skal det være både styre og representant-skap. Kravene til system på HMS arbeidet, er blitt så strenge, at nå må alle som leier huset fylle ut et flott skjema hver gang og signere det. Alle disse dokumentene skal så vises til Brannvesenet og Mattilsynet en gang i året, når de kommer på besøk. Til høsten skal det være "brannøvelse", sannsynligvis uten ild, men alle faste leietakere må stille med minst to personer på denne. Huset er forlengs gjeldfritt og økonomien er bra. Det er mange som ønsker å leie huset. Sven Johan Skjølingstad er KM`s representant, med Signy Storesund som vararepresentant. Torvastad Bygdeutvalg Representant for Torvastad K/M: Kjetil Vikingstad, 6. Komiteer Valg komite Ole Steffen Thorsen, Stine Marie Skjølingstad, Åge Roald Hausken Maldalshytte-komiteen Vi hadde håpet på en avklaring ang. kjøp av tomten i Maldal i løpet av dette året, men prosessen stoppet opp pga av helsemessige forhold hos nåværende eier. Men vi håper å få begynt på dette i 2014.01.19 Ellers er naustet gjort ferdig, vi har kjøpt inn en fin brukt båt som egner seg godt, vi har tettet lekkasje ved pipa og gjort litt forefallende arbeid. Komiteen v/ Knut Bendik Storesund, Trygve Utvik, Einar Vikingstad, Marit Espeset (kass) Vaktmestergruppa Vaktmestergruppa har bestått av: Tore Storesund, Åge Roald Hausken, 9


Jon Gunnar Vikingstad, Tor Storesund, Håkon Areklett, Evy og Einar Vikingstad Arkiv-utvalget for Torvastad KFUK-KFUM Utvalget har som oppgave å samle inn og bevare materiale som beskriver lagets historie: protokoller og annet skriftlige materiale, fotografier, slides, årsmeldinger, plakater, brosjyrer etc. Det er utarbeidet forslag til en arkivplan og vurdert skap og andre plasseringer hvor vi kan oppbevare og beskytte materialet på beste måte. Komiteen har undersøkt om det var mulig å overta et ildsikkert større pengeskap fra en bedrift, uten at vi fikk napp. Det eldste materialet vi har, bør sikres i et slikt skap. Skapene er dyre, så vi prøver å få skap gratis. I tillegg er det behov for ett/flere vanlige arkivskap. Etter hvert som vi får oversikt over mengden av materialet og hvordan det bør fordeles på skap og oppbevares, kommer vi tilbake med ønsker om innkjøp. Innsamlingsarbeidet og planer for oppbevaring fortsetter. Arkivutvalget består av Erling Stange, Sven Johan Skjølingstad og Ingmar Areklett Kulturhuskomite I forbindelse med etableringen av Torvastad Skole og Kultursenter på Håland vurderer kommunen fremtidig anvendelse av Kulturhuset. I møte med Eiendomsavdelingen i kommunen har vi fått bekreftet at salg er mest sannsynlig, ref. Gamlehjemmet, hvis det ikke blir en politisk beslutning om annen anvendelse av huset. Det har vært kontakt med politikere og slik vi erfarer, vet de fleste av disse hvilke planer og ønsker vi har for huset. Torvastad KFUK KFUM mener at Kulturhuset fortsatt bør være ”et hus for bygda” når skolen står ferdig i juli 2015. Derfor har vi tatt kontakt med øvrige brukere av Torvastad Kulturhus for å høre om deres planer. Tilbakemeldingene viser at dette enda ikke har vært et tema hos de fleste brukerne. Samtidig antyder flere at man godt kan tenke seg fortsatt å ha tilhold på Kulturhuset, enten det blir i kommunal regi eller at andre overtar. Vi vil nå kalle inn til et møte med brukerne og forberede møte med kommunen. Komite: Håkon Areklett og Truls Gautesen. Forprosjekt åpen barnehage Medlemmer: Synnøve Kolnes de Wachter, Anne Marthe Våge Djønne, Kirsten Dagny Støle, Truls Gautesen, Håkon Areklett, leder Forprosjekt Åpen Barnehage i Torvastad, ble nevnt som et av tiltakene som strategikomiteen la fram for ÅM i februar 2013. ÅM 2013 vedtok at forprosjektert kunne starte opp umiddelbart. Komiteens mandat var: Utrede muligheten for å drive Åpen Barnehage på Ungdomshuset. Komiteen ferdigstilte sitt arbeid oktober 2013. Her kommer en oppsummering av komiteens arbeid og konklusjon. Bakgrunn og ide. Under arbeidet med strategiplanen, ble 4 foreninger besøkt i den hensikt å se hva var deres suksesshistorier. Fellestrekk for disse var at alle hadde etablert Åpen Barnehage. 10


Åpen Barnehage er et konsept som passer inn i KM’s ide og tekning. Mye av elementene som ligger i dette konseptet, er en del av det programarbeid som vi har i dag. Åpen barnehage er et sosialt tilbud til alle småbarnsforeldre i området. Åpen Barnehage vil gi en bredde i foreningens tilbud og åpne for større aktivitet. Forberedende samtaler. I sluttfasen hadde komiteen møte med leder for barnehagesektoren Ragnhild Hovden og kommunelege Rønnevik og hans arbeidsgruppe innen miljørettet helsevern. På bakgrunn av disse samtalene og at kommunen var i sluttfasen med ny plan for barnehagesektoren, ble søknad om opprettelse av Åpen Barnehage på Torvastad sendt. Kommunal behandling og svar. Primo november kom det svar fra kommunen som sa ”Karmøy kommune har full barnehagedekning og en ser ikke behov for å tilby åpne plasser hvor barn kan komme uten fast avtale.” Komiteens konklusjon og råd. Komiteen for Åpen Barnehage i Torvastad tar dette svaret til etterretning og har anbefalt ovenfor Hovedstyret i Torvastad KFUK KFUM at saken inn til videre legges i bero og tas opp igjen i forbindelse med samtaler og forhandlinger om overtagelse av Torvastad Kulturhus. Torvastad Arena Torvastad Arena ser nå ut til å kunne realiseres på en gode måte for hele Torvastad bygda, planlagt ferdig stilt august 2015. Styret i selskapet har lykkes godt med å få på plass gode rammer for prosjektet. Det har blitt arbeidet under sterkt tidspress for å lykkes i forhold til frister for anbud bygging av hall, leieavtale Karmøy kommune, tippe og sponsormidler, finansiering og egenkapital. Vi går i 2014 inn i en ny travel periode der vi skal skaffe ytterligere midler for å klare finansieringen og en forsvarlig drift av flerbrukshallen.

11


Viktige områder som det vil bli arbeidet med videre i 2014 på prosjektet er, foruten selve byggeprosessen, områder som sponsormidler, aksjonæravtale, driftsplanlegging, HMS samt åpningsfest for hallen. Det er for Torvastad Arena viktig med et sterkt engasjement fra Torvastad KFUK-KFUM, Torvastad Idrettslag og Bygdautvalget i den videre prosessen med realisering av prosjektet. Prosjektstyre satser på god hjelp videre også i 2014. Torvastad KFUK/M har en vesentlig del av eierandelen i prosjektet. Hovedstyrets representant har vært Knut Bendik Christiansen. Finansiering og drift: Total investering Torvastad Arena ca. 29,5 mill kroner eks. mva. Økonomiske rammer og forutsetninger for prosjektet:  10 mill i tippemidler, egenkapital 5 mill, resterende beløp 14,5 mill lånefinansiert  Torvastad KFUK/KFUM bidrar med direkte støtte 700 000, Torvastad IL 1,0 mill, Bygdautvalget 25 000,-, viktig del av egenkapitalen på 5 mill kroner  1200 andelsbrev solgt, totalt 650 000 kroner fra innbyggerne i Torvastad, viktig del av egenkapitalen på 5 mill  Mål om å skaffe ytterligere 3 mill i egenkapital (totalt 8 mill kroner) i løpet av 2014-2015 fra eksterne bidragsytere  Budsjettert årlige drifts og finans kostnader 2,1 Mill kroner ved 5 Mill i egenkapital  Drifts og finans kostander dekkes inn med arrangementer, økt støtte, reklame, leieinntekter Karmøy kommune og andre brukere  Mulige lokaler for utleie kontorer 300m2 Karmøy kommune bidrar på følgende måte:  Ferdig opparbeidet tomt med 90 parkerings plasser  Leiekontrakt i 25 år på kr. ca. 850 000.- per år, nedtrapping til 450 000,- etter 25 år, pluss indeksjustering  Leier bruksareal som for minihall på dagtid, resten av hallen disponeres av Torvastad Arena for eget bruk også på dagtid  Garanti på 10 Mill ovenfor Departementet og banken, garanti mottatt.  Eget bruks nr. på tomten og disposisjonsrett i 40 år  Egenkapital på 5 Mill kroner fra Torvastad Arena utløser signering av leie avtale fra kommunens side 7. Årsmeldinger fra underavdelingene Lekefrokost I løpet av året hadde Laura og Oddbjørg til sammen 25 treff på Ungdomshuset på onsdagene kl. 10:00-12:00. Det deltok ca. 12 voksne og 14-16 barn. Det var samlingsstund med sang, andakt og lek og lunsj for 20,- per familie. 12


Torvastad Barnegospelkor (tidligere Shalom) Torvastad barnegospel (TOBAGO) Hovedleder: Hjørdis Hausken Ledere: Kristin Nag, Johanne Lomheim, Helene Tjomsland, Marianne Førre Torvastad Barnegospel er nyoppstartet (23.10. 2013), det er et samarbeid mellom tidligere Shalom og Storesund søndagskole. Vi har øvelse annenhver onsdag fra kl.17.00 til 18.15, hvor vi synger, har andakt i regi av søndagsskolen, spiser kvelds, leker og deler ut BARNAS i forbindelse med dagens andakt (søndagskoleblad/aktivitetshefte) som barna kan ta med seg hjem. Vi har hatt en stor oppslutning, 42 barn i alderen 3-7år (2kl.) Konserter/opptredende: Vi sang på julamarkedet og hadde egen avslutningskonsert for foreldre og besteforeldre. Juletrefesten var det Torvastad Barnegospel som arrangerte, hvor vi også selvsagt opptrådte.

Torvastad barnegospelkor

Korus Korus er et barnekor for barn fra 3. til 7. klasse – både gutter og jenter. Øvelsene holdes på Ungdomshuset på Torvastad, annen hver uke (oddetalsuker) fra kl. 17.30- 19.00. I høst startet vi med 16 barn, men i løpet av året har vi hatt opp til 32 barn. Dirigent Martha Håkonsen overtok koret i 2012 ved siden av den trofaste pianisten Kari Troland. Asbjørn Vikingstad voksenstyreleder, takker for seg i år og overleverer oppgaven til meg, Georgeta (Adina) S. Simion som økonomi ansvarlig. I tillegg får vi stor hjelp fra Signy Irene Storesund og Kjellaug Areklett, som bidrar til økende trivsel i Korus. De tilrettelegger for kveldsmat/ festmat. Vi har hatt to møter i høsten og ellers ad- hoc kommunikasjon (sms, tlf, e-post) som hjalp til planleggingen av virksomheten.

13


Korus 9. sept. – kor med Jarle Waldemar 27. sept. Høst basar 17. nov Gudstjeneste på Grendahus 15. des. Juekonsert i Torvastad kirke. I tillegg var Korus på en rekke gudtjenester og andre aktiviteter i løpet av våren også. KLUBB 78 Ledere 2013: Runar Areklett, Stine Nordahl(vår), Vidar Monsen, Marianne Kjærandsen, Janne Munthe (vår), Stine Marie Skjølingstad (høst) og Marit Utvik (høst) Vi har hatt 7 møter på våren og 6 møter på høsten. Vi har vært nærmere 50 stk på det meste, i gjennomsnitt er vi rundt 40 hver gang. Klubb 78 er for gutter og jenter i 7.og 8.klasse. Det er veldig god oppslutning fra 7. klasse. Utfordringen er å beholde 8. klassingene. Vi bruker hele huset på en vanlig Klubb78-kveld med mange forskjellige aktiviteter. Alt fra luftgeværskyting, biljard, air hockey, kanonball til ulike leker som stollek og blunke-lek. Ellers har vi hatt ulike kvelder: Konkurransekveld, Filmkveld, Bading i karmøyhallen, Karaokekveld, Pizza og bingokveld. Sommeravslutningen hadde vi i ute i holmene med grilling og fisking. Juleavslutningen var tradisjonell med risgrøt og mandel. Rundt kl. 20 har vi en pause hvor vi serverer noe å spise; det varierer fra is, frukt, pølser, kaker, etc. I tillegg har vi en kort andakt. Klubb 78 er et viktig arbeid i KFUK/M, og vi ser at det er et behov for et «lavterskel-tilbud», hvor de unge i stor grad kan aktivisere seg selv, med litt hjelp fra oss voksne som er tilstede. 14


TORVASTAD KFUK-KFUM speiderne Gruppeting /årsmøte ble avholdt 17. januar 2013. Valg av gruppeleder og enhetsledere: Gruppeleder: Jon Gunnar Vikingstad, gruppeleder assistent Inger Ferkingstad Hausken Enhetsleder Vandrere: Åge Roald Hausken og Jarle Vikingstad som assisten Enhetsleder Oppdagere (jenter): Inger Ferkingstad Hausken og Irene Vøyum Enhetsleder Oppdagere (gutter): Jarle Håkonsen Roverledere: Irene Vøyum Kasserer: Elisabeth Holm Hausken Revisor: Leif Johnny Støle Andre ledere: Målfrid Jordbrekk Grønningen, Jarle Vikingstad, Sverre Storesund, Åge Roald Hausken, Irene Vøyum, Linda Merethe Sjøen Vea, Elisabeth Holm Hausken, Kai Tore Eide, Magne Møksvold, Rolf Vågen, Siv Karin Vikingstad, Linn Elen Lande, Laila Vikshåland. Helene Stokke, Jon Olav Hausken. MEDLEMMER: Vi har 123 betalende medlemmer. ØKONOMI: Gruppa har god økonomi. Hovedinntektene får vi fra frifondmidler, tilskudd fra kommunen, Lions lotteriet og speiderfesten. Vi har kr.68.767,62 på konto pr. 31.12.2013.

Blikshavn leiren i mai 20123 SPEIDERMØTER annen hver torsdag kl. 17.30-19.30, totalt 18 møter. ANDRE ARRANGEMENT I 2013: 17. mai med flaggheis og morgenprosesjon. 15


25-26. mai speiderleir for oppdagere og stifinnere (3.-4.klasse) på Blikshavn. 8. juni deltok vandrere og rovere på Sommermarkedet. Overnatting og grilling. 9 - 13. august speiderleir for vandrere på Føynå «Sjøsalt» 20.september - Kampen om Vikingsskipet på Bokn 17. oktober - speidermøte med Lions speiderlotteri / Global – aksjonen 22.-24. november tur til Utsira for vandrerne 4 ledermøter DELTAKELSE PÅ KRETSPLAN:  Kretsens årsmøte i Aksdal 3.februar: Irene Vøyum , Inger F. Hausken.  Ledersamling i Vats høsten. Deltakere fra Torvastad: Irene Vøyum, Siv Karin Vikingstad og Inger F. Hausken.  Roversamling på Sandbekken: Helene Stokke deltok  PEFF kurs, Oppdrag Sør på Stord: Linn Iren Sjøen Vea, Anders Grønningen, Erling Andre Hervik ØKONOMISK STØTTE; Vi mottok driftsstøtte fra Karmøy Kommune, og støtte til kjøp av kanoer fra Skudenes og Åkra Sparebank Good News Ten Sing Dirigent: Vår 2013Julia Pros Verme, Høst 2013 Anita Grønningen Voksenledere: Anita Grønningen, Vidar Skjølingstad, Bjørn Ove Troland, Monica Danielsen, Gunn Lillian Utvik, Kristin Høivik Fossum, Cecilie Lie. Styret: Vår 2013:Leder: Ida Marie Sakseide Munthe, styremedlemmer: Håkon Sakseide Munthe, Andreas Lunde, Julia Pros Verme, Jon Olav Hausken Høst 2013: Andreas Lunde, Sigmund Haaland, Jon Olav Hausken, Astrid Karin Danielsen Antall medlemmer: ca.20 Good News jobbet våren 2013 mot konsert l revy før sommerferien. Vi hadde øvelsesweekend på Ungdomshuset for å øve mot konserten. Vårkonserten gikk fint, og det var siste konsert med Ida Marie og Julia. Høsten 2013 prøvde vi ut å ha øvelser på lørdager kombinert med klubbkvelder rett etter øvelsene. Begrunnelsen for dette var tilbakemeldinger fra ungdommen som ønsket å ha en «fridag» i løpet av helgen, det ville bli færre voksne (andaktsholdere, matansvarlige etc.) å skaffe i løpet av en helg, vi håpet å dra flere kormedlemmer med på Klubben og flere Klubbmedlemmer med i Koret. Foreldre ble engasjert til å lage mat etter øvelsene og før klubbkveldene, og det var felles andakter med Klubb og kor etter maten. Etter en evaluering på slutten av året var det flertall for å gå tilbake til den gamle ordningen med Good News øvelser på fredag, og klubbkvelder på lørdag. Vi går tilbake til dette fra Jan 2014. Høsten 2013 tok Anita Grønningen tok over som dirigent etter lang og tro tjeneste i Shalom og Korus. Vi var på en felles sosialweekend med Kor og Klubb på Vigdarheim. Det var en vellykket tur. 16


Good News deltok på Good Night i Håvikhallen med sanger og Volleyballag, og vi hadde besøk av Ten Sing Norway med Ida Marie. De holdt minikonsert for oss, hadde øvelse og Klubbkveld. Inspirerende og artig med besøk utenfra! Good News hadde ingen egen konsert høsten 2013, men deltok på Julekonserten i kirken, og sang på Julaften. En del av de eldre medlemmene har sluttet i Good News, men vi har fått en flott gjeng med nye medlemmer, og vi ser frem til vårkonserten i 2014! Klubben Ved slutten av 2013 ble klubbstyret enige om at i 2014 skal vi endre litt på opplegget. (Se beskrivelsen fra Good News). Vi vil nå prøve å ha klubbkvelder annenhver lørdag, og åpent hus de andre lørdagene. På klubben skal foreldrene være med og styre, da blir det mindre ansvar på ungdommene i styret. Foreldrene til de ungdommene som går på uhu fast, settes opp som ansvarlig for en kveld hver. Foran hver klubbkveld tar de voksne som skal delta på klubbkvelden et lite møte med klubbstyret, hvis det trengs. Åpent hus blir ikke holdt på uhu, slik som i 2013. Nå skal åpent hus være hjemme hos ungdommene og dette går på rundgang. Vi skal sette en grense på at åpent hus i utgangspunktet varer til kl 1.00. KFUM-kameratene KFUM-kameratene har i 2013 vært ca 20 medlemmer. Det har i løpet av 2013 vært to grupper i KFUM-kameratene som har trent innefotball i gymsalen på Hauge skole mandager og torsdager. Styret har bestått av følgende styremedlemmer: Leder: Knut Bendik Christiansen Nestleder: Øystein Hole Styremedlem: Johanne Lomheim Styremedlem: Jarle Håland Varamedlem: Nicolas De Wachter KFUM-kameratene fikk i 2013 beskjed fra kretsen i Norges idrettsforbund om at det ikke er mulig å være med i både Norges idrettsforbund og en annen hovedorganisasjon samtidig, og vil dermed måtte meldes ut av Norges idrettsforbund. Scala Koret har øvelse hver mandag på Ungdomshuset. Medlemstallet har også dette året vært stabilt med 36 aktive medlemmer. Korkomiteen består av : Håkon Areklett (dirigent og korleder), Tor Storesund og Ragnhild Galtung Årets første opptreden var i gudstjeneste i Rossabø kirke. Koret deltok på en gudstjenester i Rossabø kirke i tillegg til arrangement i forbindelse med Rossabø dagene. I Norheim kirke deltok Scala på en gudstjeneste om våren og en om høsten. Scala var med i Torvastad kirke i gudstjeneste tidlig på året, ved presentasjon av nye konfirmanter i september, på Allehelgensdag , ved presentasjon av den nye salmeboken samt 1.juledag. På juledag var også Ole M Velde med oss. 17


Tradisjonen tro fikk vi også delta på KM sitt Sommermarked. Andre arrangement hvor Scala deltok var i gudstjenesten i T-forbindelsen før tunellen blei åpnet for ordinær ferdsel. Vi fikk også i år med oss ei misjonsmesse, det var på Misjonshuset i Haugesund. Før alle kunne gå til en fortjent sommerferie arrangerte Scala ”En sommernatts drøm”. Her hadde vi besøk av Solveig Lagos Andersen. Hun gledet oss med viser og ballader hovedsakelig fra det sydlige Europa og Sør-Amerika. Menyen var derfor tapas. Her var det fullt hus. I høst gjentok vi suksessen med Quiz. Som forrige år var dette i trygge hender hos Ivar Areklett og Willy Erland. Denne kvelden var det også fullt rundt bordene på Ungdomshuset. Vår årlige julekonsert i Torvastad kirke i desember samlet også i år fullt hus, med over 320 publikummere. I tillegg til korets egne solister hadde vi også i år gleden av å ha med solistene Isabel Espelid og Ole Morten Velde. Musikerne Vegard Fossum , Halvor Lillesund, Runar Areklett og Alfred Sørbø hadde ansvar for det musikalske tonefølget. Ole Morten var i tillegg så raus at han var med oss under gudstjenesten 1.juledag. Scala legger vekt på å ha en kristen profil i tillegg til at den sosiale opplevelsen også blir prioritert. I februar reiste ca 20 medlemmer (og noen ektefeller) til København for å oppleve vår kjære solist Ole Morten i Operaen. Her fikk vi se, høre og applaudere for han i en rolle i Carmen. Det var stor stas å være karmøybu denne kvelden. Københavnturen var en suksess, - og den inspirerer til flere utflukter. KM+ og Huskomiteen Huskomitéen er nedsatt av Hovedstyret for å drifte Torvastad Ungdomshus og området rundt huset. Komiteen er eller et rådgivende organ for HS. KM+ er et tilbud til godt voksne folk som ønsker å gi litt av sin tid til praktisk arbeid i laget. Frammøtet til treffdagene varierer fra 7- 12. Treffdag var i 2013 nest siste torsdag i måneden. Da ”virksomheten” i disse to gruppene faller sammen, skrives felles årsrapport. Huskomitéen for Torvastad Ungdomshus: Kirsten Vikingstad, Signy Storesund, Einar Vikingstad, Håkon Areklett. KM+: Kirsten Vikingstad, Signy Storesund, Håkon Areklett Gjentagelsens kunst er et sentralt stikkord i vårt arbeid: Det er å organisere vask, rydde og atter rydde. Vårt arbeid i 2013 er summarisk slik: *Rydding rundt Ungdomshuset før 17. mai og beplanting. Rydding og barking rundt flagghaugen og inngangspartiet i nord *Innkjøp av 16 bord med hjul. En kjempetakk til Scala som sponset bordene med 20 000 *Alle røde stolene renset 2x, boning av første etasje *Legge belegningsstein på østsiden av huset i regi av Jostein Myge og en aktiv dugnadsgjeng *Male øverste del av huset på nordside, hele østsiden og litt mot nordøst, Olje inngangsdørene *Etablere nytt låssystem på alle utvendige dører *Male og rehabilitere nødutgangen/trappa fra loftet, male vegg på kjøkkenet *Daglig vaktmesterarbeid, sjekk, kontroll og rydding, vask av mopper – håndklær *Ferdigstille utskifting av knuste vinduer. *Tapetsere veggene i hovedinngangen *Klargjøre lokalet til 17. mai frokost og høstbasaren 18


*Anskaffet ny oppvaskmaskin . Innkjøpet ble sponset av: Geminor as, Vikingstad as, Norbar as, Lorentz Storesund & Sønner as, Karmsund Servicebase as, Jostein Myge As. *Lage fundament til Pepperkakebygda *Administrere kafe under pepperkakebygda 8. KM ringer Kristbjørg Storesund Kjel1aug Areklett Tore Storesund Gunnar Areklett Elisabeth Sivertsen Kjetil Vikingstad Bjørn Pedersen Gunn Lillian Utvik

6 medlemmer 6 medlemmer 7 medlemmer 10 medlemmer 5 medlemmer 10 medlemmer 8 medlemmer 7 medlemmer

Kirsten Støle Marit Utvik Sissel Tove Areklett Ester Rigmor Røthe Trygve Utvik Astrid Birgitte Bjømtvedt Liv Stava

5 medlemmer 5 medlemmer 7 medlemmer 7 medlemmer 8 medlemmer 9 medlemmer 9 medlemmer

9. REGNSKAP OG BUDSJETT SCALA INNTEKTER Beholdning 01.01.2013 Inntekter arrangementer Medlemspenger Renteinntekter SUM inntekter

BEHOLDNING 54.752,-

98.850,5.800,157,104.807,-

Utgifter arrangementer Div. utgifter, noter, rekvisita Overført Torvastad K/M,( bord, mikrofon) Bankomkostninger SUM utgifter Beholdning 31.12.2013

Korus Bevegelser 11.10.2013 27.10.2013 gave høstbasar ut Medlemskontingent inn 14.11. Utbetalt kontingent til KFUK/M 28.11. Banktjenester ut 29.11. Frifond inn Avsluttingsår -grøtfest Totalt

UTGIFTER

84.222,7.373,24.400,98,116.093,43.466,-

Konto 10000 1600 840

Kontant 2069 498 400

Samlet beholdning

250 8001.44 18515.44

300 1671

20186.44 19


Torvastad Barnagospelkor Beholdning ved årets start, 2014 GOOD NEWS 2013 DATO TEKST 31.12.2012 Saldo brukskonto

43684,86 kr.

INNTEKTER kr 42 013,95

UTGIFTER

31.01.2013

Tilbakebetaling feiloverføring fra Fondskonto

kr

5 137,57

31.03.2013

Matutlegg Berit Monsen

kr

1 253,26

31.05.2013

Kontingent 9 medl.

03.06.2013

Leie Torvastad Grendahus, GN revy

kr

1 500,00

12.06.2013

Kontingen 1 medl.

01.07.2013

Leie Lys Good News revy Testemonia

kr

3 000,00

15.07.2013

Kontingent 1 medl.

03.09.2013

kr

3 960,00

16.10.2013

If skadeforsikring Gevinst Good News Høstbasar til Håkon Areklett

kr

746,00

16.10.2013

Medlemskontingent til Norges KFUK KFUM

kr

2 280,00

27.10.2013

Leie Vigdarheim GN/Klubb weekend

kr

4 900,00

28.11.2013

Salg lydutstyr T. Saltnes

kr 30 000,00

13.12.2013

Innskudd Kiosk/Billett

kr

18.12.2013

Matutlegg H.K.Storesund

kr

491,61

18.12.2013

Matutlegg T.Hausken

kr

769,48

18.12.2013

Frifondsmidler

18.12.2013

Utlegg Ten Sing Norway Besøk*

kr

9 000,00

31.12.2013

Omkostninger-bankgebyr

kr

36,00

31.12.2013

Renter og provisjon

kr

2 250,00

kr

250,00

kr

250,00

3 813,00

kr 10 547,35

kr

54,00

SUM INNTEKTER OG UTGIFTER 31.12.2013 Beholdning DATO FONDSKONTO

47164,35 56104,38 INNTEKTER

31.12.2012

Saldo fondskonto

kr 85 445,50

07.01.2013

Utlegg kioskvarer GN betalt fra feil konto

kr

2 649,00

07.01.2013

Utlegg div GN betalt fra feil konto

kr

2 488,57

18.01.2013

Tilbakebetaling fra GN, feil utbetaling

kr

15.04.2013

Innskudd fra Haugaland Kraft

kr 60 000,00

27.10.2013

Lydutstyr GN

31.12.2013

Kredittrenter

kr

1 196,00

31.12.2013

Terskelrente

kr

932,00

31.12.2013

Omkostninger-bankgebyr

SUM INNTEKTER OG UTGIFTER 31.12.2013 Beholdning

33073,92 UTGIFTER

5 137,57 kr 47 747,00

kr

kr 67 265,57

12,00

kr 52 896,57

99814,50

20


HOVEDREGNSKAP OG BUDSJETT UTGIFTER KONTOER BUD 2014 KOLLEKT/GAVER

REGN 2013

BUD 2013

REGN 2012

5 000

1 058

7 000

7 313

TORSDAGSMIDDAG

12 000

11 882

30 000

29 464

DIV. ARRANGEMENT

15 000

13 821

15 000

14 969

17. MAI

10 000

7 943

12 000

11 538

SOMMERMARKED

15 000

11 320

15 000

11 929

KALENDERE JULEMARKED HØSTBASAR

2 000

-

2 000

-

10 000

15 521

5 000

2 903

8 000

6 578

8 000

5 950

STØTTE (KOMMUNE) MEDLEMSKONTIGENT

0

GIVERTJENESTE

45 360

45 000

-

44 260 -

SPONSOR/ANNONSER

10 000

5 999

15 000

10 023

KURSER/REISER

10 000

1 500

15 000

10 800

HUSET STRØM

70 000

63 339

60 000

52 315

KOM.AVG. FORSIKRING

12 000 40 000

10 113 39 273

12 000 40 000

7 045 38 127

150 000

69 059

70 000

52 477

VEDLIKEHOLD DRIFT

30 000

30 193

30 000

27 592

INVENTAR UTLEIE / UTGIFTER VED UTLEIE NY GIV / GAVE KRETSEN

20 000

210 841

90 000

144 857

3 000 20 000

20 000

3 000 20 000

20 000

KONTOR

5 000

190

10 000

1 979

DIVERSE

5 000

4 159

20 000

19 519

0

-

0

BANK/RENTER/GEBYR MOMSKOMPENSASJON

-

Torvastad Arena

100 000

TIL SAMMEN

552 000

568 148

524 000

513 060

21


INNTEKTER KONTOER KOLLEKT/GAVER TORSDAGSMIDDAG DIV. ARRANGEMENT 17. MAI SOMMERMARKED KALENDERE JULEMARKED HØSTBASAR STØTTE (KOMMUNE) MEDLEMSKONTIGENT GIVERTJENESTE SPONSOR/ANNONSER KURSER/REISER

BUD 2014 REGN 2013 BUD 2013 REGN 2012 40 000 41 771 40 000 75 304 25 000 24 760 50 000 48 864 5 000 2 500 5 000 5 630 20 000 21 600 20 000 22 200 50 000 53 207 40 000 51 894 50 000 36 300 60 000 41 100 35 000 38 419 50 000 64 266 80 000 86 521 80 000 80 161 50 000 58 000 50 000 52 000 0 36 805 45 000 41 015 1 200 5 700 7 000 7 200 30 000 22 000 10 000

HUSET STRØM KOM.AVG. FORSIKRING VEDLIKEHOLD DRIFT INVENTAR UTLEIE / UTGIFTER VED UTLEIE NY GIV / GAVE KRETSEN

KONTOR DIVERSE BANK/RENTER/GEBYR MOMSKOMPENSASJON Torvastad Arena TIL SAMMEN

Resultat 2013 Budsjettert resultat 2014 KASSE

-

30 000 0

29 090 0

30 000 87 000

32 100 30 771

15 000 16 000 50 000

93 209

6 047

16 467

10 000 15 000

14 980

0

18 000

21 129

497 200

566 349

607 000

604 661

: - 1 799 : - 55 000

BANKINNSKUDD 615 851

22


LEDEREN HAR ORDET 2013 har vært et godt år. Når jeg leser gjennom denne rapporten ført i pennen av våre dyktige ledere, fylles jeg av mange følelser. Varme, ydmykhet, glede, takknemlighet og stolthet. Vi får til mye sammen. Det er et hav av engasjement og energi som legges ned i arbeidet for denne ene viktige saken, å gi barn og unge et miljø, en sammenheng som gir trygghet, som gir utfordringer, som gir modenhet og mot, og en kristen plattform å bygge livet sitt på. Ingenting gleder meg mer enn når jeg etter mange år treffer igjen ungdom nå som voksne, som har gjort bevisste valg i livet. Unge som forstår hvilke verdier som er oppbyggende og bidrar til å forme et godt samfunn. Vi kan ikke tvinge moral, verdier og kristen tro på barn og unge. Men vi kan gi dem den plattformen de trenger for selv å kunne gjøre gode valg i livet sitt. Derfor tror jeg på det arbeidet vi gjør. Noen er god til å tilrettelegge, noen er god til å se alle, noen er god til å formidle Guds ord, noen er god til å vise at de er der for deg, noen er god til å stille spørsmål, - alle har vi gode egenskaper eller gaver som kan brukes i arbeidet. La oss bruke evnene våre og skape en god framtid også for de neste generasjonene. Takk 2013, velkommen 2014, vi er klare til innsats. Bjørn Pedersen Leder.

LANGTIDSMÅL FOR NORGES KFUK-KFUM: I 2025 er Norges KFUK-KFUM en synlig og troverdig kristen aktør i kirke og samfunn som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker. Vi er ledende på åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. Åpen – Modig – Utviklende – Trygg – Rettferdig Vi får utrolige ting til å skje! 23

Torvestad KFUK/KFUM årsrapport  
Torvestad KFUK/KFUM årsrapport  
Advertisement