Page 1

LOKA ttr[STORISKF'ORroNJ [N@ FOR -Jf,ILSSO@N 201 0

,iE Overby

Generalforsamling afholdesonsdagd. 10.marts2010 Kl. 19.30i Sognehuset Dagsordenifolge vedtregterne


tr_-hr\

Omridet omkring Overbygade-Toftevej er fra gammel tid kaldet Overbyen og er en del af den oprindelige landsby, Jels. Gfrrdeneblev kaldt "Slotsgirde", navnet kommer sikkert af, at der i bygningerne er anvendt munkesten, som bsnderne sandsynlig"Jels Voldsted". vis har hentet fra ruinerne af den gamle middelalderborg Som i de fleste gamle landsbyer 16girdene meget tel,tre af g6rdeneli si tret, at kun 6n mand kunne gi gennem "slippen" af gangen. De var trekket med stri, si det kunne gi gruelig galt i tilf@lde af ildebrand. Moddingen var i de fleste tilfrelde placeret midt pi g6rdspladsen,si det mi ha'veret en frel stank og en mengde fluer om sofllmeren. De omtalt ejere er fra omkring 61 1900 og frem i tiden. I mangetilfrelde er oplysningerne hentet fra Thomas Dinesensbog "Et tilbageblik" Tallet i ( ) henviser til nr. p6 kort. Pi hjornet af Jarlsvej / Overbygadell fr, Sprojthus(nr. 1) datidensbrandstation.Pi "Smallfort", da vejen lige pi hjornet det stedblev det, der nu er Overbygade,kaldt var meget smal. Det nrestehus Overbygade4 (2) er bygget omkring 1870 som husflidsskole,hvor elevernelrerte at flette kurve og sivsko, samt andrebrugsting. Senereboede der en treskomand, der hed Christian List, han havde vrerkstedi krelderen og havde ord for at fabrikere nogle serdeles gode trreskoog traskostovler.


Jarlsvej med

",iE Sprojthus" forst til hojre

Overbygade9 (3) ejedesaf Peter og Anne Chatrine Dall, som havde en stor borneflok. En af sonnerneblev gift med Karen Wiborg og overtog hendesfodehjem "skovgaard" i Jels skov, datterenLise blev gift med Ssren Kongsted "Hjortlundgaart', en datter blev gift med hotelejer Nicolaj Henningsen,der har bygget det nuvrerendeJels Hotel, en son Andreas blev arkitekt og bosat i Aabenraa, begravet pi Jels kirkegird. Iver og Nis der var ugift, boedehjemme, og Iver overtog girden, der senereblev "Hjortlundgaard" til sonnen. overtagetaf Lise og Soren Kongsted, da de afstod "Johanneshvile"i l9l2.I 1940erne Overbygade6 () er bygget som aftegtsbolig til boede der en handelsmandder hed Mathisen Hansen,som nogle sikket husker endnu.


4

Overbygade8 (5) "Toftegaart', Stuehusetbygget 1865.Omkring 1900blev g6rden ksbt af Heinrich Hansen der kom fra Flensborg. Senereovertog sonnen,Christian Hansen,girden, som han drev i mange5r sammenmed sin soster,der ogsi var ugift. Deres nevs Heinrich Dall og hustru Gertrud (f. Dinesen) overtog girden, da Christian og Julie flyttede til deresnybyggedeaftegtshus p6 Toftevej. Under orkanen i 1999 blev staldbygningernesvrertbeskadigedeog blev nedrevetsi kun stuehusetblev tilbage. Huset ejes nu af JesperHansenog er siden blevet total renoveret,det var bl.a. her, der blev fundet en del munkesten.

Overbygade 10A (6) ejedesaf Iver Rosenbladog hustru, som srelgergirden omkring 1897, da ingen af ssrurernehar lyst til landbruget.Den ene, Mathias, bliver gift med en datter af Marianne og JesDall, der boedei Overbygade 13, Karen og Mathias bygger et hus pi Jarlsvej nr. 10. De sidste ejere af Overbygade10A, der driver landbrug er Marie og Knud Eriksen.Udbygningerne er i dag nedrevet,og stuehusetstir tilbage som alm. Parcelhus. Den neste gnrd (7) ejedesaf Nis Simmonsen,girden er nedrevetog jorden solgt. Overbygade 12 (8) ejedesaf Peter Wonsbrek. Da amtsbaneni 1904-05 blev anlagf, bevirkede det en megetbesvrerlig adgang til markernefor de to sidstnevnte sirde.


5

Peter Wonsbreks son, Chresten flyttede ud af landsbyen og byggede girden, Vestergade62.I 1913 solgte han girden og kobte en andeni Brostrup vest for Rodding. Driftsbygningerne pi Overbygade blev nedrevet, og stuehusetovertaget af Kristian P. Damm, der fra I92I-35 var graver ved Jels kirke. Fsrst i 1950erneovertagerEnra og JohannesDall huset, og Kristian Damm bliver boende piaftagl. I 1954 midt i november mined bliver huset lagt i ruiner ved en voldsom brand, og alt indbo indebr&nder, der bliver genopfort et parcelhus pi grunden. Alle girdene ved Overbygade havde kun et lille stykke jord liggende nar ved girden " E tovt" her var i mange 5r den irlige ringridning. , Th. Dinesen fortreller at et stykke jord, der tilhorte "Mariegird", blev kaldt".E Storktovt" Her samledesalle byens storkzunger for den lange rejse sydpi.

Overbygade 12


Overbygade 19 ( 9 ) en mindre ejendom,stuehusetvar i mangear beboelse,er nu nedbrudt og flyttet ud til vejen. "r.bargâ‚Ź', bodkermesterHeinrich Niemann, der Overbygade 17. ( 10) her boede lavede smordritler, saltkar, vaskebaljer og botter. Han vai ogsi husslagter, og nir "klog" der var et dyr sygt pi gdrdene,blev der sendt bud efter a barge, der ogsi var pi sygdomme hos dyrene.

Overbygade 15 ( 11 ) Omlaing ir 1900 var der bflde stald og lade til huset og for den tid nok ogsi en lille lod jord. SkrreddermesterH. Colfack, drev her skradderforretning med salg af bide vadmel og uldgarn, han hustru passedebutikken og nir der skulle tages mfll til en kledning, kom han vimsende med m&leb&ndog knappenale. Overbygade 13 (12 ) her boede som for omtalt Marianne og JesDall, de var gamle mennesker, Jes var pens. Postbud.

Overbygade 13


Toftevej 8 ( 13 ), tilhorte Marie og Hans Fredsted,som ligeledeshavde en stor borneflok. SonnenJensovertog seneregirden, Paula blev gift med lorgenRavn p6 "Sobjergg6rd" i over Jels. Frederikke blev gift med JacobPoulsen,Jels skov. Ellen blev gift med g6rdejerLaurids Iversen. Parret blev senerebestyrerep6 "Jels Landbohjem". Girden var i slagtens eje indtil for ffi 6r siden.Ida og Theodor Fredstedvar de sidsteder drev landbrug pi stedet.Nu bor Charlotte Hansenog Jorgen Lastein p5 girden. Toftevej 10. (14 ), omkring 61 1900 ejet af bygmesterRencius Dall, der ejede en byggeforretning i Bek. Hans PeterDinesen, der senerestartede"Jels sawrerk", lejede bygningerne og begyndte sin byggeforretning her. Ejendommen har i mange 6r vreret drevet som selvstandigt landbrug, men blev senereovertagetaf Theodor Fredsted, Toftevej 8.

Toftevej10


museum Udstillingen"Historierfra Vejenkommune",p6 Sonderskov vere udstilvil i kommunen, arkiver lokalhistoriske de 2009,arrangeretaf Marts. d. 10. i forbindelsemedgeneralforsamlingen let i Sognehuset 18.30. fra kl. 6ben er Udstillingen "JelsMslle i 150er" Jelsarkivs'bidragtil udstillingener Efter generalforsamlingen fortdler, Kaj Frandsen, Oster Lindet, om en sprendende tur til Vietnam og Yiser billeder fra turen

MargitFalkenbergOttosen,Jelsvej39 74552245 PaulaHansen,Kratvrenget19 74552162 IngeNielsen,Molleparken54 74552288 27 74551282 KoldingveJ FrodeJensen, HenningKissow,Sovej16 74552553 MagnusNielsen,Rammelhai36 74552924 6 74553050 TofteveJ Niels Clausen, Arkivet, Torvet2 26921054(i ibningstiden) www.historisk-j els.dk dk re@mail. Mail : j els-lokalhistor Arkivetsibningstid: 1.oktobertil 1.majtirsdag9.30-11.00 Fsrstetirsdagi mineden:17.00-19.00 Kontingent2010 Enkeltmedlem50 kr. 80 kr. Helehusstanden

Årsskrift 2010  

Årsskrift 2010 Lokalhistorisk forening for Jels sogn

Advertisement