Page 1

PUBLIKACIJA O OSNOVNI ŠOLI SOLKAN ŠOLSKO LETO 2011/2012

Ime in priimek: ______________________ Razred: ____________________________

1


OSNOVNA ŠOLA SOLKAN ŠOLSKA ULICA 25, SOLKAN 5250 SOLKAN

TELEFON Tajništvo 05 330 77 00 Računovodstvo 05 330 77 08 Knjiţnica 05 330 77 06 Kuhinja 05 330 77 09 Vrtec 05 330 77 04 Zobna ambulanta 05 300 56 77 fax: 05 300 55 14 podračun pri UJP Nova Gorica: 01284 – 6030671913 davčna številka šole: SI 15 978 346 http://www.sola-solkan.si E-mail:o-solkan.ng@guest.arnes.si Podruţnična šola Grgar Grgar 45 telefon:05 307 30 14 E-mail: grgar.osngso@guest.arnes.si Vrtec Grgar 05 307 30 08 Podruţnična šola Trnovo Trnovo 41 telefon: 05 307 10 13

USTANOVITELJ: Mestna občina Nova Gorica ORGANI ZAVODA Svet zavoda – 5 predstavnikov delavcev zavoda, 3 predstavniki ustanovitelja in 3 predstavniki staršev. Ravnatelj - pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda. Strokovni organi zavoda - učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki, strokovni aktivi. Svet staršev - sestavljajo predstavniki staršev vseh oddelkov na šoli.

2


Drage učenke in učenci, spoštovani starši in sodelavci!

Pred vami je publikacija, v kateri boste našli veliko koristnih podatkov in napotkov za novo šolsko leto 2011/12. Še več informaciji dobite na šolski spletni strani www.sola-solkan.si . Šola je prostor, kjer se dnevno dogaja zelo veliko stvari. Medsebojno zaupanje in sodelovanje je osnovni pogoj za uspešno delo in dobro počutje vseh, ki smo vključeni v ta proces. Obvezno šolanje pomeni za vsakega mladega človeka zelo pomemben del poti, ki ga predstavlja vseţivljenjsko učenje. Pridobivanje znanj in veščin ni lahko delo, je pa edina poštena pot do laţje zaposlitve in boljšega ţivljenja. Spoštljiv odnos do sošolcev in odraslih seveda tudi sodi zraven. Učenci si morate učenje postaviti na prvo mesto in si delo organizirati tako, da ostane dovolj časa tudi za razvedrilo. V druţini mora otrok pridobiti vrednote, ki jih bo v šoli nadgrajeval. To pa ni mogoče brez dobrega sodelovanja med domom in šolo. Starši ste zato vabljeni, da se v čim večjem številu udeleţujete formalnih in neformalnih oblik srečanj, dajete pobude, predloge in konstruktivne kritike. Zaposleni se bomo trudili, da bo bivanje v šoli za vse varno in kar se da urejeno. S sodobno učno tehnologijo in kvalitetnim delom strokovnih delavcev na vseh področjih bomo učencem omogočali pridobivanje potrebnih ţivljenjskih znanj. Naša odgovornost je, da ob podpori staršev in lokalne skupnosti oblikujemo odgovorne in samozavestne posameznike. To pa bomo dosegli le, če bo vsak od nas učinkovito opravil svoj del naloge. Veliko uspehov v novem šolskem letu vam ţelim.

Marijan Kogoj, prof. ravnatelj

3


LETOS BOMO ... obeleţili 140-letnico šolstva in 100-letnico šole v Grgarju, izvajali projekt medrazrednega povezovanja pri slovenščini in matematiki Povezani.com, sodelovali v projektu POPRI in nagradnem natečaju Otroci za prihodnost, sodelovali v mednarodnem projektu Evropska vas, sodelovali v projektu ZRSŠ NAMARS – razvijanje raziskovalno eksperimentalnih veščin, nadaljevali z delom v projektu Shema šolskega sadja, sodelovali v projektu E-šolstvo; uporaba sodobne IKT pri učenju in poučevanju za obdobje 2008 – 2013, nadaljevali s programi za delo z nadarjenimi, nadaljevali s prostovoljnim socialnim delom učencev zaključnih razredov v sodelovanju s Centrom za socialno delo, sodelovali v solidarnostnih akcijah.

4


KAZALO 1 PODATKI O ŠOLI ................................................................................... 6 1. 1 ODDELKI, UČENCI ......................................................................... 6 1. 3 DELAVCI ŠOLE .............................................................................. 6 1. 4 UČITELJI, KI POUČUJEJO NA ŠOLI ............................................. 7 1. 5 OSTALI ZAPOSLENI NA ŠOLI ....................................................... 9 2 ŠOLSKI KOLEDAR ................................................................................ 9 2. 1 OCENJEVALNA OBDOBJA............................................................ 9 2. 2 ŠOLSKE POČITNICE ..................................................................... 9 2. 3 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA V 6. IN 9. RAZREDU .. 10 2. 4 IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE ............. 10 3 SODELOVANJE S STARŠI .................................................................. 11 3. 1 GOVORILNE URE ........................................................................ 11 4 URNIK ................................................................................................... 12 5 VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV .................................................. 13 6 PREDMETNIK ....................................................................................... 15 7 OBLIKE DIFERENCIACIJE .................................................................. 16 8 IZBIRNI PREDMETI .............................................................................. 17 9 NARAVOSLOVNI, KULTURNI IN TEHNIŠKI DNEVI, ki so organizirani kot ekskurzije: ................................................................... 18 10 RAZŠIRJENI PROGRAM ................................................................... 19 10. 1 JUTRANJE VARSTVO................................................................ 19 10. 2 PODALJŠANO BIVANJE ............................................................ 19 10. 3 DODATNI POUK ......................................................................... 19 10. 4 DOPOLNILNI POUK ................................................................... 19 10. 5 DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI.......................... 19 10. 6 INTERESNE DEJAVNOSTI ........................................................ 20 10. 7 ŠOLA V NARAVI ........................................................................ 23 11 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBA .................................................... 23 12 ŠOLSKA KNJIŢNICA ......................................................................... 24 13 ŠOLSKA PREHRANA ........................................................................ 24 14 ZDRAVSTVENO VARSTVO ............................................................... 25 15 KOLEDAR TEKMOVANJ V ZNANJU ................................................ 26 16 PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI UČENCA S STATUSOM .................................................................................................................. 27 17 UČENCI…, STARŠI… ........................................................................ 28 18 VZGOJNI NAČRT ............................................................................... 29 19 HIŠNI RED .......................................................................................... 35 20 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA ............................................................ 42 21 PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI ....................................................... 51

5


1 PODATKI O ŠOLI 1. 1 ODDELKI, UČENCI Šola

1. triada Odd.

Učenci

2. triada Odd.

Učenci

3. triada Odd.

Učenci

Skupaj Odd.

Učenci

SOLKAN

6

143

6

163

8

194

20

500

GRGAR

1*

26

2*

21

0

0

3

47

TRNOVO

1*

9

1

8

0

0

2

17

SKUPAJ

8

178

9

192

8

194

25

564

* kombinirani oddelki Skupaj oddelkov: 25 Skupaj učencev: 564 Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci volijo 2 predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Le-ti izvolijo šolski parlament. Mentor šolskega parlamenta učencev je učitelj Boštjan Mugerli.

1. 3 DELAVCI ŠOLE ŠOLO VODITA Marijan Kogoj - ravnatelj Ingrid Ferfolja Klančič - pomočnica ravnatelja

6


1. 4 UČITELJI, KI POUČUJEJO NA ŠOLI Odd. 1. a

Učitelji v podaljšanem bivanju

Razredniki

2. b

Tanja Nemec, Milena Kovačič Erika Grosar (1. a) Lilijana Humar Plesničar, Marija Marjuča Flis (1. b) Lilijana Ţiţmond Mirjam Pipan Ljubica Cvetreţnik (2. a, b) Mojca Kumer (2 .a, 3.b) Franja Simčič

3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b

Jana Klavora Metka Nunčič Darja Krašček Mira Lazar Magdalena Remec Majda Štrukelj

1. b 2. a

Vesna Gulin (3. a, 4.a) Lidija Abramič (3. b, 4. b) Barbara Gabrijelčič (4. a, 5.a) Viljem Lavrenčič (4. b, 5. b) Keli Pajek (5.a, b )

Podruţnična šola Grgar Raz.

Razredničarke

1., 2

Vlasta Vidič, Boţa Hvala Karmen Mervič Petra Jedrlinič

3., 4. 5.

Učiteljici v podaljšanem bivanju Ida Lah (1. , 2., 3.) Mirjam Tomaţič (3. , 4., 5.)

Podruţnična šola Trnovo Raz.

Razredničarki

Učiteljica v podaljšanem bivanju

1., 2.,3. 5.

Denis Mateţič Nina Rijavec Ternovec

7

Iris Valantič


Učitelji Damjana Čibej Andreja Kocjan Katja Rogelja Semolič Mag. Magda Slokar Čevdek Bojana Bremec Anka Kavčič Brigita Lipej Furlan Haira Gomišček Urbančič Sanja Leben Jazbec Boštjan Mugerli Matejka Černe Lea Markočič Čibej/ Maja Brezigar Nuša Furlani Mojca Milone Nada Majcen Dea Susič Andrej Jelen

Tamara Mihelj Matej Petejan Barbara Vetrih Bolčina Petra Bastjančič Marinka Petrovčič Samuel Brajnik Knjiţničarka:

Predmet TJA, II1,II2, II3 LVZ, LS1, LS2, LS3 ZGO, DDE, VE 1 MAT

Razrednik 6. a 6. b

MAT TJA TJA ŠVZ, IŠPO SLJ GEO, DDE KEM, BIO, POK LAB, GEN, RČL NAR, GOS, SPH FIZ, TIT, OGU, SLZ, RAČ SLJ SLJ MAT, RAČ, UBE, MME, ROM TJA GVZ, ANI, OPZ, MPZ MAT, TIT MAT, TIT, FIZ ŠVZ, ŠZZ, ŠSP ŠVZ, IŠPn

7. c 8. a 8. b 8.c 9. a 9. b

7. a 7. b

Vlasta Skok

Šolski svetovalni delavki: - psihologinja: Barbika Šaver - pedagoginja: Simona Planinc Kerševan

8

Sorazrednik

8.a / 6.b 7.c 8. b 7. a 9.b

/ 7.b 8. a 6.a 8. c 9. a


1. 5 OSTALI ZAPOSLENI NA ŠOLI hrano pripravljajo: Tanja Markič, Merica Čermelj, Melita Kranjc, Sonja Colavini, Nevenka Bucik, Branka Pregelj, Aleksander Nikolavčič, Milena Šuligoj, Stana Pašalić, Nada Rebek, Marija Testen, šolo čistijo: Stojanka Aksentić, Bogomira Arbi, Olga Mesiček, Danica Nikolova, Bosiljka Zvonar, Mara Lukić, Seadeta Hrnjica, za vzdrţevanje šole skrbita: Jadran Bratuţ, Sergij Močnik, v računovodstvu delata: Ines Godnič, Vlasta Oblak, tajniška dela opravljata: Tanja Milatovič, Karin Hlede, Šolsko spletno stran ureja Viljenka Šavli.

2 ŠOLSKI KOLEDAR Šolsko leto se začne 1. 9. 2011 in zaključi 22. 6. 2012 (za učence 9. razreda 15. 6. 2012).

2. 1 OCENJEVALNA OBDOBJA I. II.

od 01. 09. 2011 od 01. 02. 2012

do do

31. 01. 2012 22. 06. 2012

2. 2 ŠOLSKE POČITNICE jesenske novoletne zimske prvomajske

od 02. 11. 2011 do 04. 11. 2011 od 27. 12. 2011 do 30. 12. 2011 od 20. 02. 2012 do 24. 02. 2012 30. 04. 2012

9


2. 3 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ) V 6. IN 9. RAZREDU Učenci 6. razreda bodo v šolskem letu 2011/2012 opravljali nacionalno preverjanje znanja iz matematike, slovenščine in tujega jezika; učenci 9. razreda pa iz matematike, slovenščine in tretjega predmeta. Tretji predmet bo objavil minister za šolstvo in šport 1. marca 2012 in bo izbran izmed naslednjih treh predmetov: glasbene vzgoje, fizike, kemije in drţavljanske in domovinske vzgoje ter etike. REDNI ROKI za pisanje NPZ:

04. maj 2012 ........ matematika za 6. in 9. razred 08. maj 2012 ........ slovenščina za 6. in 9. razred 10. maj 2012 ........ tretji predmet za 9. razred 10. maj 2012 ……..tuji jezik za 6. razred 28. maj 2012 ...... seznanitev učencev z doseţki in uveljavljanje učenčeve pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ; 30. maj 2012 ...... moţnost poizvedbe o rezultatih učencev 6. razreda (na šoli) in učencev 9. razreda (na OE ZRSŠ Nova Gorica); 01. junij 2012 …… razdelitev obvestil o doseţkih učencev 6. razreda pri NPZ.

NAKNADNI ROKI za pisanje NPZ:

30. maj 2012 ...... matematika za 9. razred 31. maj 2012 ...... slovenščina za 9. razred 01. junij 2012 .......tretji predmet za 9. razred 11. junij 2012 ..... seznanitev učencev z doseţki in uveljavljanje učenčeve pravice do vpogleda v ovrednotene pisne naloge NPZ; 12. junij 2012 ..... moţnost poizvedbe o rezultatih učencev 9. razreda (na OE ZRSŠ Nova Gorica).

2. 4 IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE prvi rok: 9. razred 18. 06. – 2. 07. 2012 prvi rok: za ostale razrede 26. 06. – 09. 07. 2012 drugi rok: 20. 08. – 31. 08. 2012

10


3 SODELOVANJE S STARŠI * govorilne ure v dopoldanskem času * govorilne ure v popoldanskem času * roditeljski sestanki, najmanj dva v šolskem letu * predavanja in delavnice za starše * druţabna srečanja, po načrtu oddelčnih skupnosti

3. 1 GOVORILNE URE Dopoldanske: vsak učitelj ima od oktobra do meseca junija eno govorilno uro tedensko. V tednu, ko so popoldanske govorilne ure, ni dopoldanskih. Deset delovnih dni pred zaključkom 2. ocenjevalnega obdobja ni uradnih govorilnih ur. Popoldanske: od oktobra do maja - učitelji od 1. r. do 5. r. in učitelji PB: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00, razen v mesecu aprilu tretji ponedeljek, - učitelji od 6. r do 9. r.: vsak tretji ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00, razen v mesecu februarju drugi ponedeljek.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE MESEC 1.r. - 5.r. 6.r. – 9.r. Oktober 10. 10. 17. 10. November 14. 11. 21. 11. December 12. 12. 19. 12. Januar 09. 01. 16. 01. Februar 13. 02. 13. 02. Marec 12. 03. 19. 03. April 16. 04. 16. 04. Maj 14. 05. 21. 05. Razpored govorilnih ur je objavljen na oglasni deski. Poleg učiteljev so v času popoldanskih govorilnih ur dosegljivi še: - drugi ponedeljek v mesecu – šolska pedagoginja in pomočnica ravnatelja - tretji ponedeljek v mesecu – šolska psihologinja in ravnatelj

11


4 URNIK OŠ SOLKAN, POŠ TRNOVO POUK predura: od 7.10 do 7.55 1. šolska ura: od 8.00 do 8.45 2. šolska ura: od 8.50 do 9.35 ODMOR ZA MALICO IN REKREACIJO – 20 MINUT 3. šolska ura: od 9.55 do 10.40 4. šolska ura: od 10.45 do 11.30 5. šolska ura: od 11.35 do 12.20 ODMOR ZA KOSILO – 30 MINUT 6. šolska ura: od 12.50 do 13.35 7. šolska ura: od 13.40 do 14.25

POŠ GRGAR POUK 1. šolska ura: od 8.00 do 8.45 2. šolska ura: od 8.50 do 9.35 ODMOR ZA MALICO IN REKREACIJO – 30 MINUT 3. šolska ura: od 10.05 do 10.50 4. šolska ura: od 10.55 do 11.40 5. šolska ura: od 11.45 do 12.30

12


VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV Odhodi Sveto/Bate - Podlaka Banjšice - Grgar - OŠ Solkan

Km

6:55 6:58 7:00 7:02 7:06 7:07 7:09 7:11 7:13 7:17 7:22 7:27 7:29 7:31 7:36 7:38 7:42 7:48 7:50

0 1 2 3 5 5 6 7 8 10 13 15 16 17 20 21 23 26 27

avtobusna postajališča

Prihodi OŠ Solkan - Grgar Podlaka - Banjšice Lohke

SVETO/BATE Podlaka K Podlaka Podlaka K Krvavec Breg/Krvavcu Banjšice Banjšice Š Mrcinje Lohke Bate Grgarske Ravne Zabrdo Biteţ Slatno K Grgar Prevalo Solkan OŠ SOLKAN

15:08 15:11 15:13

Prihodi

Odhodi

km

avtobusna postajališča

Rijavci - OŠ Trnovo 6:40 6:44

0 2

RIJAVCI OŠ TRNOVO

13

15:18 15:19 15:21 15:23 15:25 15:29 15:03 14:58 14:56 14:54 14:49 14:47 14:43 14:37 14:35

15:19 15:15


Odhodi OŠ Solkan - Ravnica - Grgar Lohke - Banjšice 13:00 13:02 13:08 13:18 13:20 13:24 13:26 13:31 13:33 13:35 13:40 13.45 13:48 13:50 13:55 13:56 13:58 14:00 14:02 14:06 Odhodi Lokve - Zavrh - Voglarji Trnovo - Zagorje - Ravnica Grgar - OŠ Solkan 6:35 6:42 6:45 6:51 6:58 7:03 7:10 7:13 7:16 7:19 7:22 7:26 7:30 7:36 7:38

avtobusna postajališča km 0 1 4 9 11 14 15 18 19 20 22 24 25 26 29 29 30 31 32 34

OŠ SOLKAN Solkan Prevalo Ravnica Zagorje Grgar Slatno K Biteţ Zabrdo Grgarske Ravne Bate Sveto/ Batah Podlaka K Podlaka Krvavec Breg/Krvavcu Banjšice Banjšice Š Mrcinje Lohke avtobusna postajališča

Prihodi

km 0 4 5 8 11 13 16 18 19 20 21 24 26 29 30

14

LOKVE Nemci Beli kamen Zavrh/Grgarju Voglarji Trnovo Sedovec Ravnica K Ravnica Ravnica K Zagorje Grgar Prevalo Solkan OŠ SOLKAN

15:39 15:32 15:29 15:23 15:16 15:11 15:04 15:01 14:58 14:55 14:52 14:48 14:44 14:38 14:36


6 PREDMETNIK (tedensko število vzgojno-izobraţevalnih ur) SLJ MAT TJA SPO DRU LVZ GVZ ŠVZ GEO ZGO DIE NAR NIT BIO KEM FIZ TIT IZBIRNI PREDMETI GOS **

1.r. 6 4

2.r. 7 4

3.r. 7 5

3

3

3

2 2 3

2 2 3

2 2 3

4.r. 5 5 2

5.r. 5 4 3

2 2 1,5 3

3 2 1,5 3

3

3

6.r. 5 4 4

7.r. 4 4 4

8.r. 3,5 4 3

9.r. 4,5 4 3

1 1 3 1 1

1 1 2 2 2 1 3

1 1 2 1,5 2 1

1 1 2 2 2

1,5 2 2 1 2/3

2 2 2 2/3

2

2

1 2/3

20

21

22

23,5

1 25,5

1,5 25,5

27/28

***** 27,5 /28,5

***** 27,5 /28,5

***

6

6

6

8

9

11

12-14

14-16

12-14

****

35

35

35

35

35

35

35

35

32

ND* KD* ŠD* TD*

3 4 5 3

3 4 5 3

3 4 5 3

3 3 5 4

3 3 5 4

3 3 5 4

3 3 5 4

3 3 5 4

3 3 5 4

** število ur pouka na teden, ***število predmetov, ****število tednov pouka *ND – naravoslovni dan, KD – kulturni dan, ŠD- športni dan, TD – tehniški dan

15


7 OBLIKE DIFERENCIACIJE Učitelj od 1. do 9. razreda pri pouku in pri drugih oblikah organiziranega dela diferencira delo z učenci glede na njihove zmoţnosti (notranja diferenciacija).

FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA V 4., 5., 6. IN 7. RAZREDU V 4., 5., 6. in 7. razredu se pri slovenščini, matematiki in angleščini pouk lahko organizira kot nivojski pouk v obsegu do največ ene četrtine ur namenjenih tem predmetom. Učenci se za raven zahtevnosti pouka pri teh predmetih in za zamenjavo ravni zahtevnosti odločajo ob pomoči učiteljev, staršev in po potrebi šolske svetovalne sluţbe. V šolskem letu 2011/2012 bomo v 4. in 5. razredu izvajali fleksibilno diferenciacijo v obsegu do največ ene četrtine letnega števila ur pri matematiki (v dveh nivojih), v 6. razredu pri matematiki in slovenščini, v 7. razredu pri matematiki, tujem jeziku in slovenščini. Fleksibilno diferenciacijo bomo organizirali občasno. V 4. razredu bomo to obliko dela uvedli meseca aprila.

DIFERENCIACIJA V 8. IN 9. RAZREDU V 8. in 9. razredu je pouk pri matematiki, slovenščini in angleščini organiziran v heterogenih učnih skupinah. V 8. razredu so trije oddelki razdeljeni na štiri heterogene skupine, v 9. razredu pa 2 oddelka na štiri heterogene skupine.

16


8 IZBIRNI PREDMETI V šolskem letu 2011/2012 se učenci 7., 8., in 9. razreda lahko vključujejo v naslednje izbirne predmete: Druţboslovno – humanistični sklop UČITELJ/-ICA PREDMET Andreja Kocjan Likovno snovanje 1 (7. r.) Andreja Kocjan Likovno snovanje 2 (8. r.) Andreja Kocjan Likovno snovanje 3 (9. r.) Damjana Čibej Italijanščina 1 (7. r.) Damjana Čibej Italijanščina 2 (8. r.) Damjana Čibej Italijanščina 3 (9. r.) Katja Rogelja Semolič Verstva in etika 1 (7.r.) Matej Petejan Ansambelska igra ( 8., 9. r.) Naravoslovno – tehnični sklop UČITELJ/-ICA PREDMET Andrej Jelen Multimedija (8. r.) Andrej Jelen Računalniška omreţja (9. r.) Andrej Jelen Urejanje besedil (7. r.) Haira Gomišček Urbančič Izbrani šport – Odbojka (7. r., 8. r., 9. r.) Lea Markočič Čibej/ Genetika ( 9. r.) Maja Brezigar Lea Markočič Čibej/ Rastline in človek (7., 8., 9.) Maja Brezigar Marinka Petrovčič Šport za zdravje (7., 8. r.) Marinka Petrovčič Šport za sprostitev ( 8., 9.r.) Matejka Černe Poskusi v kemiji (9.r.) Mojca Milone Sonce, Luna Zemlja (7. r., 8. r., 9. r.) Mojca Milone Obdelava gradiv – Umetne snovi (7. r., 8. r., 9. r.) Nuša Furlani Sodobna priprava hrane (7. r., 8. r., 9. r.) Samuel Brajnik Izbrani šport – Nogomet (7. r., 8. r., 9. r.) Pri treh izbirnih predmetih bomo pouk izvajali v strnjeni obliki, in sicer: Urejanje besedil – 1. polletje Likovno snovanje 1 – 1. polletje Sodobna priprava hrane (9.r.) – 1. polletje Šport za sprostitev – 1. polletje

17


9 NARAVOSLOVNI, KULTURNI IN TEHNIŠKI DNEVI, ki so organizirani kot ekskurzije: 1. r.

- GRGARSKE RAVNE (Zeliščni center Herbitium)

2. r.

- GRGARSKE RAVNE (Zeliščni center Herbitium) - MOST NA SOČI (potujemo…)

3. r.

- LJUBLJANA (Ţivalski vrt )

4. r.

- ZAKOJCA (Bevkova domačija)

5. r.

- SLOVENSKA OBALA (voţnja z ladjo)

6. r.

- JAMA DIMNICE

7. r.

- LJUBLJANA (Cankarjev dom, gledališka predstava Martin in Gregor ali . . ., Knjiţni sejem)

8. r.

- TRUBARJEVA DOMAČIJA, RAŠICA - TEHNIŠKI MUZEJ BISTRA

9. r.

- LJUBLJANA (Cankarjev dom, grad) - CERJE - AVSTRIJSKA KOROŠKA – zaključna ekskurzija

POŠ Grgar – Ljubljana (Slovenski šolski muzej) Vsebine dnevov dejavnosti so povezane z učnimi načrti posameznih predmetov. Namenjene so tudi poklicni orientaciji učencev (8. r. in 9. r.). Stroške prevoza in vstopnin krijejo starši.To velja tudi za stroške športnih dnevov na snegu (prevoz, smučarska vozovnica). Moţne so delne spremembe programa glede na ponudbe.

18


10 RAZŠIRJENI PROGRAM 10. 1 JUTRANJE VARSTVO Za učence 1. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do 7.50 v prostorih vrtca.

10. 2 PODALJŠANO BIVANJE Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. Učenci so lahko v podaljšanem bivanju od konca pouka do 16.00 (na POŠ Trnovo do 15.35). V tem času kosijo, pišejo domače naloge in sodelujejo v različnih sprostitvenih dejavnostih.

10. 3 DODATNI POUK je organiziran za učence, ki ţelijo poglobiti in razširiti svoje znanje. Urnik je objavljen na oglasni deski.

10. 4 DOPOLNILNI POUK je organiziran za učence, ki potrebujejo pomoč pri učenju. Urnik za učence predmetne stopnje je objavljen na oglasni deski. Dopolnilni pouk za učence od 1. do 5. r. izvajajo razredniki.

10. 5 DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI a) Nadarjeni učenci – IZVAJANJE KONCEPTA ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI (koordinatorka Barbika Šaver) Evidentiranje učencev, ki bi bili lahko nadarjeni in pridobivanje soglasja staršev za identifikacijo. Identifikacija evidentiranih učencev (testiranje sposobnosti, ustvarjalnosti, ocena učiteljev in mentorjev). Priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranih programov nadarjenih učencev. b) Učenci z odločbami o usmeritvi: priprava, izvajanje in spremljanje individualiziranih programov. Dodatno strokovno pomoč izvajajo učitelji in mobilne specialne pedagoginje Irena Škodnik, Tatjana Lavrenčič in Blaţka Tuta ter šolski svetovalni delavki. c) Učenci z učnimi teţavami, ki niso usmerjeni: Učno pomoč nudijo mobilne specialne pedagoginje, učitelji in šolski svetovalni delavki.

19


10. 6 INTERESNE DEJAVNOSTI OTROŠKI PEVSKI ZBOR Razred: 1., 2. Mentor: Matej Petejan

od 1. do 5. razreda BRALNA ZNAČKA Razred: 1. – 5. Mentorji: razredniki

OTROŠKI PEVSKI ZBOR Razred: 3. – 5. Mentor: Matej Petejan

GLEDALIŠKE DELAVNICE Razred: 3. Mentorica: Lilijana Humar Plesničar

GIBALNE IN RAJALNE IGRE Razred: 2. Mentorica: Franja Simčič

BRALNE URICE (v angleškem jeziku) Razred: 4., 5. Mentorica: Tamara Mihelj

GIMNASTIKA Razred:1. – 3. Mentor: Jure Batagelj

VESELA ŠOLA PILA Razred: 4. – 6. Mentorica: Majda Štrukelj

GIMNASTIKA Razred: 4.r., 5.r. Mentor: Jure Batagelj

ŠPORTNE URICE Razred: 3. Mentorica: Jana Klavora

TENIS Razred: 1. - 3. Mentor: trener TK Nova Gorica

SPLOŠNA VADBA Razred: 4., 5. Mentorica: Marinka Petrovčič

TENIS Razred: 4. - 6. Mentor: trener TK Nova Gorica

NAMIZNI TENIS Razred: 1. – 5. Mentor: trener NTK Gorica

ODBOJKA (deklice) Razred: 5. ,6. Mentorica: Haira Gomišček Urbančič

MODELARSKI KROŢEK Razred: 3. – 9. Mentor: Nino Špacapan

MINI ROKOMET (dečki) Razred: 4. Mentor: Samuel Brajnik

TABORNIKI Razred: 2. - 5. Mentorji: starejši vodniki

20


MINI ROKOMET(dečki) Razred: 5. Mentor: Samuel Brajnik

ŠAHOVSKI KROŢEK Razred: 3.– 9. Mentor: Flavij Nardin

KOLESARSKI KROŢEK Razred: 4., 5. Mentorici: razredniki

KOŠARKA Razred:1. – 3. Mentor: trener KK Nova Gorica

MLADI PLANINCI Razred: 2. – 5. Mentorica: Lidija Abramič

CICI VESELA ŠOLA Razred: 1., 2., 3. Mentorice: razredničarke

KOORDINATORICA ŠPORTNIH AKTIVNOSTI 1. do 5. r.: Darja Krašček od 6.razreda do 9. razreda BRALNA ZNAČKA Razred: 6. – 9. Mentorice: učiteljice slovenščine

MLADINSKI PEVSKI ZBOR Razred: 6. – 9. Mentor: Matej Petejan

BRALNO PRIZNANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU Razred: 6. - 9. Mentorice: učiteljice angleščine

BRALNO PRIZNANJE V ITALIJANSKEM JEZIKU Razred: 8., 9. Mentorica: Damjana Čibej

LOGIKA Razred: 6., 7. Mentor: Andrej Jelen

ZGODOVINSKI KROŢEK Razred: 8.,9. Mentor: Katja Rogelja Semolič

KNJIŢNIČARSKI KROŢEK Razred: 6. Mentorica: Vlasta Skok

ZGODOVINSKI KROŢEK Razred: 6.,7. Mentor: Katja Rogelja Semolič

LOGIKA Razred: 8., 9. Mentorica: mag. Magda Slokar Čevdek

GEOGRAFSKI KROŢEK Razred: 8.,9. Mentor: Boštjan Mugerli

21


VIVARISTIKA Razred: 7. – 9. Mentorica: Lea M. Čibej/ nadomešča jo Mojca Brezigar

MLADI RAZISKOVALCI Razred: 6. - 9. Mentorice: Mojca Milone, Barbara V. Bolčina

O SLADKORNI… Razred: 8., 9. Mentorica: Nuša Furlani

MLADI PLANINCI Razred: 6. – 9. Mentorica: Vlasta Skok

MALE SIVE CELICE Razred: 7. Mentorica: Ingrid Ferfolja Klančič

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO Razred: 8., 9. Mentorica: Barbika Šaver

ŠAHOVSKI KROŢEK Razred: 3.– 9. Mentor: Flavij Nardin

ODBOJKA (deklice) Razred: 5., 6. Mentorica: Haira Gomišček Urbančič

VESELA ŠOLA PILA PLUS Razred: 7. – 9. Mentorica: Magdalena Remec

ODBOJKA (deklice) Razred:5., 6. Mentor: trener OK Solkan

POŠ GRGAR OTROŠKI PEVSKI ZBOR Razred: 1. – 5. Mentorica: Mirjam Tomaţič

KOLESARSKI KROŢEK Razred: 4., 5. Mentorici: Karmen Mervič, Petra Jedrlinič

BRALNO PRIZNANJE Razred: 1. – 5. Mentorji: razredničarke

ETNOGRAFSKI KROŢEK Razred: 1. – 5. Mentorice: vse učiteljice

CICI VESELA ŠOLA Razred: 1. – 4. Mentorji: razredničarke POŠ TRNOVO LIKOVNE USTVARJALNICE Razred: 1., 2., 3. Mentorica: Nina Rijavec Ternovec

22

BRALNA ZNAČKA Razred: 1.- 5. Mentorici: razredničarki


USTVARJANJE GLASBENE PRAVLJICE Razred: 1. - 5. Mentorica: Denis Mateţič

PEVSKI ZBOR Razred: 1. – 5. Mentorica: Denis Mateţič

KOLESARSKI KROŢEK Razred: 5. Mentorica: Nina Rijavec Ternovec

10. 7 ŠOLA V NARAVI 5. r. - poletna od 01. 9. do 05. 9. 2011, Debeli rtič 6. r. - zimska od 3. 2. do 7. 2. 2012, Cerkno 7. r. - naravoslovni teden od 04. 06. – 8. 06. 2012, CŠOD »Soča« Tolmin SUBVENCIONIRANJE LETNE ŠOLE V NARAVI Sredstva, ki jih bo šola prejela iz drţavnega proračuna za subvencioniranje letne šole v naravi, bo namenila učencem, katerih starši zaradi socialno ekonomskega poloţaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za šolo v naravi. Subvencioniranje letne šole v naravi ureja Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi. O zahtevkih vlagateljev odloča ravnatelj na predlog šolske svetovalne sluţbe.

11 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŢBA V šolski svetovalni sluţbi delata šolska psihologinja in šolska pedagoginja. PODROČJA DELA Vpis in sprejem otrok v prvi razred. Svetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole zaradi izboljšanja kvalitete učenja in poučevanja. Svetovalno delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole v zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko. Svetovalno delo z učenci, učitelji in starši v zvezi s posebnostmi v telesnem, osebnem in socialnem razvoju učencev.

23


Delo z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraţevalne in poklicne poti. Iskanje in nudenje moţnih oblik podpore in pomoči druţinam, kadar je zaradi njihovih socialno ekonomskih stisk ogroţen učenčev telesni, osebni in socialni razvoj. Pri šolski psihologinji in šolski pedagoginji se lahko oglasite vsak dan med 7. 30 in 14. 30. Šolska psihologinja je dosegljiva tudi vsak tretji ponedeljek v mesecu, šolska pedagoginja pa vsak drugi ponedeljek v mesecu v času popoldanskih skupnih govorilnih ur.

12 ŠOLSKA KNJIŢNICA Vsi učenci od 1. do 9. razreda so člani šolske knjiţnice. Vpisnine v knjiţnico ni, prav tako se ne zaračunava zamudnine. Urnik izposoje: od ponedeljka do četrtka, od 9.35 do 12.20 in od 12.50 do 14.30, od septembra do konca maja. Ob petkih je knjiţnica odprta za izposojo učencem 1. razredov. Za potrebe pouka lahko učenci in učitelji uporabljajo knjiţnico vsak dan od 7.00 do 14.30. Knjiţnica nudi moţnost izposoje leposlovne in strokovne literature. V njej si učenci lahko preberejo tudi revije in časopise. Knjiţničarka bo ustregla tudi staršem, ki bi si ţeleli prebrati kakšno strokovno literaturo s področja vzgoje otroka.

UČBENIKI Šola omogoča vsem učencem izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. Učenci dobijo učbenike prvi šolski dan. Izposoja učbenikov je brezplačna. Sredstva iz naslova izposojevalnine sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

24


Uporabnik sklada je dolţan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik, ali ga ne vrne. Višina odškodnine je določena od nabavne cene ter od starosti učbenika. Predlaga jo skrbnik učbeniškega sklada, potrdi pa ravnatelj. Ta višina pri poškodovanih učbenikih ne sme presegati 1/3 nabavne cene poškodovanega učbenika, pri uničenih in izgubljenih učbenikih pa ne sme presegati polovice nabavne cene učbenika (5. člen Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov).

13 ŠOLSKA PREHRANA malica kosilo popoldanska malica za učence v PB

-

Pravila šolskega reda; Prehrana, str. 49 Pravila o šolski prehrani str. 51

14 ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠOLSKA ZDRAVNICA je Eva Brecelj, dr. med. (telefon: 338 33 24) Sistematski pregledi so za učence 1., 3., 6. in 8. razreda. ŠOLSKA ZOBOZDRAVNICA je Mirjana Horvat Brajdot, dr. dent. med. (telefon: 300 56 77) Sistematski zobozdravstveni pregledi so za vse učence. Učenci od 1.do 5. razreda so vključeni v akcijo Tekmovanje za čiste zobe. -

Pravila šolskega reda; Zdravstveno varstvo, str. 50

25


15 KOLEDAR TEKMOVANJ V ZNANJU Datum Šolsko 23. 09.2011 Logika 14. 10. 2011 O sladkorni bolezni 20. 10. 2011 Biologija 22.10. 2011 19. 11. 2011 23. 11. 2011 Angleščina 02. 12. 2011 05. 12. 2011 Zgodovina 08. 12. 2011 Slovenščina 10. 01. 2012 Geografija 16. 01. 2012 23. 01. 2012 Kemija 26. 01. 2012 01. 02. 2012 03. 03. 2012 07. 03. 2012 Fizika Italijanščina 10. 3. 2012 13. 03. 2012 14. 03. 2012 Vesela šola 15. 03. 2012 Matematika 16. 03. 2012 17. 03. 2012 20. 03. 2012 23. 03. 2012 28. 03. 2012 11. 04. 2012 13. 04. 2012 14. 04. 2012 21. 04. 2012 11. 05. 2012 18. 05.2012 21. 5. 2012

Regijsko

Drţavno

Logika O sladkorni bolezni Biologija

Zgodovina Slovenščina Angleščina Zgodovina

Kemija Geografija

Italijanščina Slovenščina Angleščina Fizika Matematika Vesela šola Geografija Fizika Matematika Mladi tehniki Modelarstvo Mladi raziskovalci

26


O morebitnih spremembah datumov tekmovanj boste pravočasno obveščeni. S koledarjem športnih tekmovanj na šolskem, regijskem in drţavnem nivoju bodo učence sproti seznanjali športni pedagogi.

16 PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI UČENCA S STATUSOM Starši ali zakoniti zastopniki učenca lahko do 30. septembra oddate pisni predlog skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev: statusa učenca, ki se hkrati vzporedno izobraţuje v glasbenih, baletnih ali drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe in je tam nadpovprečno obremenjen (več kot 5 ur tedensko); statusa učenca perspektivnega športnika, ki je po uradnem razporedu treningov obremenjen več kot 10 ur na teden, je registriran pri nacionalni panoţni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panoţnih športnih zvez ter je v preteklem šolskem letu dosegel vidne uspehe na drţavnem nivoju. Status pridobi učenec, za katerega razrednik oz. oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in delavcev šole. (Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti; UL RS, št. 102/07)

27


17 UČENCI…, STARŠI… UČENEC, SPOMNILI BI TE RADI ŠE … da si na poti v šolo previden in da upoštevaš cestnoprometne predpise, da imaš v šoli pravico biti varen; če se počutiš ogroţen, poišči pomoč pri delavcu šole, ki mu zaupaš, da je bolje, da v šolo ne prinašaš vrednejših stvari in denarja, ker na šoli nimamo zavarovanih vseh garderob, da vse nujne telefonske klice lahko brezplačno opraviš na tajništvu šole, da je fotografiranje in snemanje učencev in delavcev šole brez njihovega soglasja kaznivo dejanje (Zakon o varstvu osebnih podatkov; Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraţevanja).

STARŠEM/-SKRBNIKOM Ţelimo si čim boljšega sodelovanja, saj bomo le tako lahko skupaj spremljali vašega otroka in sproti razreševali morebitne teţave. Če zaznate, da se nad vašim ali drugim otrokom izvaja nasilje (zmerjanje, groţnje, izsiljevanje), vas prosimo, da nas o tem obvestite. Problem bomo lahko reševali le, če bomo zanj vedeli. Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih smo dolžni prijaviti če sumimo, da je otrok priča ali žrtev nasilja v družini (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, Uradni list RS, št. 16/2008 in Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode, Uradni list RS, št. 104/2009). Starši ste dolţni vsako spremembo podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov (iz 95. člena Zakona o osnovni šoli), sporočiti šoli najkasneje v sedmih dneh od nastale spremembe. V primeru neplačevanja prispevka za šolsko prehrano, kljub pisnemu opominu staršem/-skrbnikom, se učencu onemogoči prejemanje kosila in popoldanske malice do plačila zapadlih obveznosti. Če je otrok zavarovan, boste v primeru nezgode prijavo poškodbe urejali na tajništvu. Na tajništvu vam bodo izdali tudi potrdilo o šolanju otroka. Prosimo vas, da zaradi nevarnosti pri vzvratni voţnji na šolskem parkirišču vaš otrok zapušča vozilo na avtobusnem postajališču.

28


Na podlagi 31.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št.102-5073/2007) javni zavod Osnovna Šola Solkan določa

18 VZGOJNI NAČRT je dogovor o organiziranem in ciljno naravnanem vzgojnem delovanju šole, pri čemer je pomembno usklajeno delovanje vseh sodelujočih (strokovnih delavcev, staršev in učencev) v vzgojnem procesu. I Zastavljeni cilji odgovornost spoštovanje povečanje občutljivosti za medvrstniško nasilje II Vključenost v dejavnosti učenci pouk idr. aktivnosti za učence na ravni oddelka in podaljšanega bivanja ure oddelčne skupnosti dnevi dejavnosti šola v naravi starši tematski roditeljski sestanki razgovori in druge oblike sodelovanja kolektiv izobraţevanje VZGOJNE DEJAVNOSTI Vsebine preventivnega programa bomo izvajali v okviru pouka in drugega vzgojno-izobraţevalnega dela. Podrobneje bomo vsebine opredelili v Letnem delovnem načrtu šole 2011/12. Svetovanje in usmerjenje je namenjeno učencem in njihovim staršem pri reševanju problemov povezanih s šolskim delom ali z odnosi med vrstniki in z odraslimi.

29


Poteka lahko v okviru pouka, pri urah oddelčne skupnosti in v individualnih razgovorih izven oddelka. Teţave učencev običajno najprej rešuje učitelj oziroma razrednik. Če oceni, da bi bilo potrebno, se v dogovoru s starši poveţe s šolsko svetovalno sluţbo. DRUGE VZGOJNE DEJAVNOSTI POHVALE, PRIZNANJA in NAGRADE Pohvale Pohvale so lahko ustne ali pisne. Kadar se učenec izkaţe s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, je lahko ustno pohvaljen. Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto. Pisno pohvalo prejme učenec za: –

spoštljiv odnos do učencev in delavcev šole,

spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov,

vzoren odnos do šolskega dela,

nudenje pomoči učencem,

prizadevnost ter doseganje dobrih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole,

doseganje dobrih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja, prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev, v skupnosti učencev šole, v šolskem parlamentu, aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo šole, ko razrednik ali učiteljski zbor oddelka oceni dejavnost oziroma doseţek učenca kot primeren razlog za pohvalo.

– – – Priznanja

Priznanje prejme učenec za delo oziroma doseţek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.

30


Priznanja bomo podeljevali za večleten/večletno: –

spoštljiv odnos do drugih učencev in delavcev šole,

vzoren odnos do šolskega dela,

nudenje pomoči učencem,

prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu,

prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu,

doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje občine, regije in celotne drţave,

sodelovanje in doseganje vidnih rezultatov pri interesni dejavnosti,

doseganje vidnih rezultatov na športnem področju, ko učenec predstavlja šolo,

ko razrednik ali učiteljski zbor oddelka oceni dejavnost oziroma doseţek učenca kot primeren razlog za priznanje.

Nagrade Ob zaključku šolskega leta sta med učenci od 6. do 9. razreda izbrana najboljša športnica in športnik oddelka, ki prejmeta pohvalo ter športnica in športnik šole, ki prejmeta priznanje in nagrado v obliki športnega pripomočka. (Pravilnik tekmovanja za športnika/ športnico razreda in šole) Za učence od 7. do 9. r. dobitnike srebrnih in zlatih priznanj na regijskih in drţavnih tekmovanjih v znanju, za večletne člane pevskega zbora, za večletno prostovoljno socialno delo ter za uvrščene na prva tri mesta na drţavnih tekmovanjih v športu in šahu bo ob koncu šolskega leta organiziran nagradni izlet v Atlantis v Ljubljano. V primeru neprimernega odnosa učenca do drugih učencev ali učiteljev oziroma v primeru kršitev pravil šolskega reda o nagradi učenca odloča razredni učiteljski zbor. Nagrado šole (praviloma knjiţno) dobi učenka ali učenec za večletne aktivnosti in doseţke, ki prispevajo k ugledu šole v širši skupnosti.

31


Vse nagrade in priznanja slavnostno podeljuje ravnatelj ob koncu šolskega leta. 1. 3. 2 VZGOJNI UKREPI Šola avtonomno oblikuje in izvaja vzgojne ukrepe. Uporabimo jih, ko učenec kljub predhodni vzgojni pomoči (razgovori, dogovori, svetovanje) ne popravi svojega vedenja, ne opravlja svojih dolţnosti, krši hišni red in pravila šolskega reda ter ne upošteva pravic in potreb drugih.

VZGOJNI UKREPI I Pogovori, dogovori ustno opozorilo učenca razgovor z učencem po pouku vabilo staršev na razgovor (učitelj, razrednik) pogovor otrok, starši, strokovni delavec/-vci (učitelj, razrednik, šolski svetovalni delavec, ….) II Pogovori, dogovori in pisna obvestila staršem o obravnavani kršitvi in izrečenem vzgojnem ukrepu Ukinitev nekaterih pravic učencu zaradi kršitve šolskih pravil (status perspektivnega športnika, prepoved koriščenja garderobne omarice, prepoved deţurstva,…) Za učenca, ki krši pravila vedenja v jedilnici, lahko strokovni delavec zahteva, da zapusti jedilnico. - Učencu, ki se tudi po opozorilih v času kosila ne bo vedel v skladu s pravili šolskega reda, bo razrednik izrekel vzgojni ukrep, to je pet dni ne bo smel kositi na šoli. - V primeru nadaljnjih kršitev se bo dolţina prepovedi stopnjevala po sklepu razrednega učiteljskega zbora. Ko učenec v podaljšanem bivanju kljub opozorilom, pogovorom in dogovorom z učiteljem in starši nadaljuje s kršitvami pravil šolskega reda ali ogroţa svojo varnost in varnost drugih učencev, je lahko izključen iz podaljšanega bivanja. Ukrep izreka razredni učiteljski zbor.

32


Odstranitev učenca iz razreda, kadar učenec s svojim vedenjem kljub predhodnim pogovorom, dogovorom z učencem in starši ter opozorilom onemogoča izvajanje pouka. Učenec v času odstranitve opravlja delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. V primeru odstranitve učenca od pouka učitelj opravi razgovor z učencem po pouku . Skupaj analizirata nastali poloţaj in se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju. Če zgoraj omenjena ukrepa ne prispevata k izboljšanju otrokovega vedenja pri pouku, lahko učiteljski zbor odloči o premestitvi učenca v drug oddelek ali skupino. Če učenec nadaljuje z motenjem pouka, lahko po predhodnem dogovoru s starši le-te pokličemo, da pridejo po otroka. Dodatno spremstvo (starši) ali pa organizacija nadomestnega vzgojno-izobraţevalnega procesa v šoli. V primerih izvajanja pedagoškega procesa izven šole lahko šola poskrbi za posebno spremstvo za učence, ki z neupoštevanjem navodil ogroţajo svojo varnost in varnost drugih. Spremljevalci so lahko strokovni delavci ali starši. Če spremstva ni mogoče zagotoviti, šola poskrbi za nadomestni vzgojno-izobraţevalni proces v šoli. III Drugi vzgojni ukrepi Ukrep začasnega odvzema naprav ali predmetov ob neupoštevanju pravil šolskega reda (elektronske naprave, nevarni predmeti,…). O takem odvzemu strokovni delavec, ki je predmet odvzel, obvesti starše učenca, jih povabi na razgovor in odvzeti predmet vrne. Povzročeno materialno škodo učenec poravna tako, da poskrbi za ustrezno popravilo ali zamenjavo poškodovanega predmeta. Vzgojne ukrepe lahko izreka razrednik, učiteljski zbor in ravnatelj. Vzgojne ukrepe bomo dokumentirali kot zaznamke v »mapi vzgojnih ukrepov in opominov«.

33


VZGOJNI OPOMIN (Zakon o osnovni šoli, 60. f člen) Če vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ne doseţejo namena in učenec še naprej krši dolţnosti in odgovornosti določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, se mu izreče VZGOJNI OPOMIN. OBLIKE SODELOVANJA S STRAŠI Skupaj s starši bomo iskali in se dogovarjali za poti reševanja teţav in problemov. Starše bomo obveščali o dogodkih, ki se nanašajo na njihovega otroka: po telefonu (najnujnejša obvestila oziroma po predhodnem dogovoru s starši), pisno (obvestila, vabila…) in ustno (na govorilnih urah, razgovorih, roditeljskih sestankih…). Oblike sodelovanja (Podrobneje v Letnem delovnem načrtu šole 2011/12): - dopoldanske govorilne ure, - popoldanske govorilne ure (1 krat mesečno), - predavanja, - delavnice in srečanja z aktivnimi oblikami dela s starši, - roditeljski sestanki na določeno temo, - šolske prireditve, - druţabna srečanja… SPREMLJANJE URESNIČEVANJA VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča Svetu staršev in Svetu šole. Poročilo je sestavni del letne samoevalvacije šole (Zakon o osnovni šoli, 60.d člen). Vzgojni načrt Osnovne šole Solkan je bil sprejet na seji sveta zavoda dne, 27. 5. 2009, spremembe pa 31. 9. 2010.

34


19 HIŠNI RED I Šolski prostor 1. člen Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolţni ravnati tako, da zagotavljajo varnost oseb in materialnih dobrin na celotnem šolskem prostoru. 2. člen Šolski prostor sestavljajo vsi prostori v šoli in vrtcih ter zunanje površine kot so asfaltirana igrišča, dvorišča in travnate površine, ki so na parcelah katastrskih občin Solkan, Grgar in Trnovo vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi Gorici s pravico uporabe v korist Osnovne šole Solkan. 3. člen Hišni red se smiselno uporablja tudi povsod tam, kjer skladno z letnim delovnim načrtom poteka vzgojno izobraţevalno delo (dnevi dejavnosti, ekskurzije, prireditve, tekmovanja, šole v naravi, najeti prostori…). II Poslovni čas 4. člen Glavni vhod v šolo je v času pouka, ki je določen s šolskim koledarjem, odprt od 6.45 do 16.00, ob sredah pa zaradi šolske zobne ambulante do 20. ure. Prostori, ki so namenjeni izvajanju jutranjega varstva, so odprti skladno z urnikom jutranjega varstva. Razporeditev delovnega časa zaposlenih Učitelji imajo neenakomerno razporejen delovni čas glede na potrebe delovnega procesa na različnih lokacijah. Na šoli so prisotni po urniku. Ostali strokovni in vodstveni delavci delajo 8-urni delavnik, in sicer od 7.00 do 15.00 s fleksibilnim zamikom (30'). Delavci/-ke na tajništvu, v računovodstvu, v kuhinji in hišniki delajo 8-urni delavnik, in sicer od 7.00 do 15.00 s fleksibilnim zamikom (30'). Snaţilke delajo od 13.00 do 21.00, dopoldanska od 5.00 do 13.00, na POŠ Trnovo pa deljeno, od 6.30 do 9.30 in od 11.30 do 16.30.

35


5. člen Uradne ure tajništva so vsak delovni dan od 8.00 do 15.00. V času poletnih počitnic posluje tajništvo po skrajšanem urniku, ki ga določi ravnatelj in je objavljen na vratih glavnega vhoda. 6. člen Začetek pouka je ob 8.00. Zaradi laţje organizacije ostalega dela se ob 7.10 začne predura, ki je namenjena izvajanju dopolnilnega in dodatnega pouka, izbirnim predmetom oziroma projektnemu delu interesnih skupin. URE POUKA predura: od 7.10 do 7.55 1. šolska ura: od 8.00 do 8.45 2. šolska ura: od 8.50 do 9.35 ODMOR ZA MALICO IN REKREACIJO – 20 MINUT 3. šolska ura: od 9.55 do 10.40 4. šolska ura: od 10.45 do 11.30 5. šolska ura: od 11.35 do 12.20 ODMOR ZA KOSILO – 30 MINUT 6. šolska ura: od 12.50 do 13.35 7. šolska ura: od 13.40 do 14.25 ČAS KOSILA:

1. razred: od 12.00 do 13.00 2. – 9. razred: od 11. 40 do 13.45

7. člen Začetek in konec učne ure oznanja zvočni signal. Čas med koncem in začetkom učne ure, 5-minutni odmor, je namenjen zamenjavi učilnic in pripravi na pouk. Med drugo in tretjo učno uro je 20-minutni odmor namenjen malici in rekreaciji, med 5. in 6. učno uro pa je 30-minutni odmor za kosilo. 8. člen Učenci in strokovni delavci šole lahko uporabljajo šolsko knjiţnico za potrebe pouka vsak dan od 7.00 do 14.30. Izposoja pa je od ponedeljka do četrtka, od 9.35 do 14.30, od septembra do konca maja. Ob petkih je knjiţnica za izposojo zaprta.

36


Prvošolci si izposojajo knjige ob petkih, od 11.35 do 12.20. V knjiţnico prihajajo v spremstvu učitelja. 9. člen Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda, in sicer na osnovi vpisa staršev oz. skrbnikov, ki je v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. Podaljšano bivanje začne po končanem pouku in traja do 16. ure. III Organizacija dela 10. člen Vzgojno–izobraţevalno delo v šoli poteka po šolskem koledarju in na osnovi letnega delovnega načrta. Vsak strokovni delavec odpira učilnico, v kateri izvaja pouk in jo po uporabi tudi zaklene. Aktivnosti učencev v učilnici brez prisotnosti učitelja lahko odobri učitelj, ki je zadolţen za določeno učilnico, šolska svetovalna sluţba ali vodstvo šole. 11. člen Za informiranje učencev in staršev skrbijo vsi strokovni delavci šole v okviru svojih pristojnosti. Pomembne informacije so objavljene na oglasni deski pred jedilnico, podane so po zvočniku pet minut pred koncem 2. šolske ure in objavljene so na spletni strani šole. 12. člen Za točen začetek pouka je odgovoren učitelj. Morebitno odsotnost učitelja morajo deţurni učenci v oddelku javiti na upravo šole 5 minut po zvonjenju. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj. 13. člen Učenci morajo po končanem pouku oziroma po končanih dejavnostih šolski prostor čim prej zapustiti. Razporeditev delovnega časa zaposlenih je izjemoma drugačna v dogovoru in z odobritvijo ravnatelja.

37


IV Nadzor in zagotavljanje varnosti 14. člen (avtonomija šolskega prostora)

V prostore šole lahko vstopajo učenci šole, delavci šole, starši/ -skrbniki učencev in od staršev pooblaščene osebe. Pacientom naše šolske zobne ambulante je dovoljen dostop do zobne ambulante. Ostale osebe lahko vstopajo v šolske prostore le, če imajo na šoli opravke povezane z dejavnostjo šole, oziroma le z dovoljenjem vodstva šole. V popoldanskem času je dovoljen vstop in uporaba šolskih prostorov tudi osebam, ki vodijo in se udeleţujejo aktivnosti v šolskih prostorih, ki jih šola daje v najem ali v uporabo. 15. člen Za nadzor v šolskih prostorih v času pouka, malice in drugih aktivnosti skrbi strokovni delavec, ki dejavnost vodi. Hodnike, garderobe in druge prostore so poleg deţurnih učiteljev dolţni nadzirati vsi delavci zavoda. 16. člen Deţurstvo strokovnih delavcev šole je urejeno po razporedu, ki je objavljen na oglasni deski v zbornici šole in na oglasni deski na hodniku pred jedilnico. Deţurni strokovni delavci nadzirajo vstop v šolske prostore in dogajanje na hodnikih ob odmorih in pri kosilu. Za učence, ki po pouku čakajo na šolski avtobus, izbirne predmete, pevske vaje ali druge interesne dejavnosti, je organizirano varstvo v za to določenih učilnicah. Če ima oddelek odmor izven urnika, v tem času za otroke poskrbi učitelj sam. 17. člen Pri glavnem vhodu deţurajo učenci od 7. do 9. razreda. Deţurstvo traja od 7.00 do 14.00. Deţurna učenca sta dolţna o morebitnih kršitvah hišnega reda obvestiti deţurnega učitelja oziroma nekoga na upravi šole. 18. člen Učenci od 1. do 4. razreda hranijo svojo obutev in oblačila v odprtih garderobah na hodnikih pred učilnicami, učenci 5. razreda pa v garderobnih omaricah. Za učence od 6. do 8. razreda imamo na centralni šoli skupen garderobni prostor, ki je pod video-nadzorom. Za odpiranje in

38


zapiranje tega prostora sta zadolţena deţurna učenca. Učenci 9. razreda imajo svoje garderobne omarice. 19. člen Na centralni šoli je vhod v šolo pod video-nadzorom. V Vzdrţevanje reda in čistoče 20. člen Učenci in strokovni delavci šole so dolţni skrbeti za urejenost učilnic in drugih šolskih prostorov in površin. Poškodbe opreme ali stavbe je potrebno takoj javiti upravi šole. 21. člen Šolske prostore in zunanje površine šolskega okoliša čistijo in urejajo snaţilke in hišniki. Njihove naloge in razpored je določen s posebnim sklepom. V letnem delovnem načrtu šola načrtuje akcije za čiščenje šolske okolice, ki jo vodijo strokovni delavci šole, pri katerih sodelujejo tudi učenci šole. VI Končne določbe 22. člen Hišni red začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski šole, uporablja pa se od 1. 9. 2011 dalje. Določila tega hišnega reda se uporabljajo tudi na podruţničnih šolah Grgar in Trnovo z nekaterimi izjemami zaradi specifike dela.

PODRUŢNIČNA ŠOLA GRGAR 4. člen Glavni vhod v šolo je v času pouka, ki je določen s šolskim koledarjem, odprt od 7.15 do 16.00. 6. člen

39


Začetek pouka je ob 8.00. URNIK POŠ GRGAR POUK 1. šolska ura: od 8.00 do 8.45 2. šolska ura: od 8.50 do 9.35 ODMOR ZA MALICO IN REKREACIJO – 30 MINUT 3. šolska ura: od 10.05 do 10.50 4. šolska ura: od 10.55 do 11.40 5. šolska ura: od 11.45 do 12.30 Čas kosila: od 11. 40 do 13.00 7. člen Začetek in konec učne ure oznanja zvočni signal. Čas med koncem in začetkom učne ure, 5-minutni odmor, je namenjen pripravi na pouk. Med drugo in tretjo učno uro je 30-minutni odmor namenjen malici in rekreaciji. 8. člen Učencem izposojajo knjige iz razredne knjiţnice razredniki vsak dan po pouku. 11. člen Za informiranje učencev skrbijo vsi strokovni delavci v okviru svojih pristojnosti. 12. člen Za točen začetek pouka je odgovoren učitelj. Učenci ob koncu učne ure zapustijo učilnico šele, ko jim to dovoli učitelj. 16. člen Deţurstvo strokovnih delavcev šole je urejeno po razporedu, ki je objavljen na oglasni deski. Deţurni strokovni delavci nadzirajo vstop v šolske prostore in dogajanje na hodnikih pred poukom in med odmori. Pred poukom čakajo na postajališču na prihod učencev, ki se vozijo s šolskim avtobusom in jih spremljajo v šolo. Za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom, v popoldanskem času poskrbijo učitelji podaljšanega bivanja. 18. člen Učenci hranijo svojo obutev in oblačila na hodnikih pred učilnicami.

40


PODRUŢNIČNA ŠOLA TRNOVO 4. člen Glavni vhod v šolo je v času pouka, ki je določen s šolskim koledarjem, odprt od 6.30 do 16.00. 6. člen Začetek pouka je ob 8.00. 1. šolska ura: od 8.00 do 8.45 2. šolska ura: od 8.50 do 9.35 ODMOR ZA MALICO IN REKREACIJO – 20 MINUT 3. šolska ura: od 9.55 do 10.40 4. šolska ura: od 10.45 do 11.30 5. šolska ura: od 11.35 do 12.20 ČAS KOSILA: od 12.00 do 13.00 7. člen Čas med koncem in začetkom učne ure, 5-minutni odmor, je namenjen pripravi na pouk. Med drugo in tretjo učno uro je 20-minutni odmor namenjen malici in rekreaciji. 8. člen Učenci in učitelji uporabljajo šolsko knjiţnico za potrebe pouka vsak dan od 8.00 do 14.30. 9. člen Podaljšano bivanje je organizirano za učence od 1. do 5. razreda, in sicer na osnovi vpisa staršev/-skrbnikov, ki je v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto. Podaljšano bivanje začne po končanem pouku in traja do 15.35, za posamezne učence pa je organizirano individualno varstvo v vrtcu do 16.00. 11. člen Za informiranje učencev in staršev skrbijo vsi strokovni delavci šole v okviru svojih pristojnosti. Pomembne informacije so objavljene na oglasni deski na šolskem hodniku. 15. člen Za red in disciplino na šoli skrbijo strokovne delavke šole. 18. člen Učenci hranijo svojo obutev in oblačila v odprtih garderobah na hodnikih pred učilnicami.

41


20 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA I DOLŢNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCA SO – – –

da redno in točno obiskuje pouk in druge oblike vzgojnoizobraţevalnega dela, da ima spoštljiv in strpen odnos do učencev in delavcev šole, da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole,

da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti (sodeluje pri pouku, prihaja pripravljen na pouk, prinaša pripomočke, opravlja domače naloge in druge obveznosti, ki jih določi učitelj za dosego vzgojno-izobraţevalnih ciljev),

da učencev in delavcev šole ne ovira ali moti pri delu,

da skrbi za lastno zdravje in varnost ter da ne ogroţa zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole,

da odgovorno ravna z lastnino učencev in delavcev šole ter s premoţenjem šole,

da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice,

da sodeluje pri dogovorjenih oblikah deţurstva učencev,

da spoštuje pravila šolskega reda.

II NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI Šola izvaja različne aktivnosti in ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev. Oddelke in skupine učencev tako pri pouku kot tudi pri drugih oblikah vzgojno-izobraţevalnega dela oblikujemo v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter poskrbimo za ustrezno število spremljevalcev. V skladu s finančnimi moţnostmi vzdrţujemo objekte, učila, opremo in naprave, da lahko zagotavljamo varno izvajanje vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti. Vstopanje učencev v šolo nadzorujeta deţurni učitelj in deţurna učenca. DEŢURSTVO UČITELJEV - Jutranje deţurstvo učiteljev traja od 7.40 do 8.00. Deţurni učitelj skrbi za red ob vstopanju učencev v šolsko stavbo. - V drugem delu odmora za malico, od 9.45 do 9.55, deţurajo na hodnikih za to določeni učitelji. Razpored je objavljen na oglasni deski.

42


- V odmoru za kosilo, od 12.20 do 12.50, sta na hodniku pri jedilnici deţurna dva učitelja. Učence usmerjata h kosilu, poskrbita za red pred jedilnico in v njej ter za red v garderobi. - Če ima oddelek (1. triada) odmor mimo urnika, v tem času za otroke poskrbi učitelj sam. V skladu z zakonodajo je v šolskih prostorih in v šolskem okolišu prepovedano posedovanje in uporaba: - nedovoljenih substanc (tobak, alkohol, druga psihoaktivna sredstva…), - pirotehničnih sredstev (Zakon o eksplozivih in pirotehničnih sredstvih). V šolo je prepovedano prinašanje tudi drugih nevarnih predmetov (ostri predmeti, verige, okovane zapestnice,…), ki lahko ogroţajo zdravje in varnost učencev in delavcev šole. Na centralni šoli sta vhod v šolo in garderoba pod video nadzorom. III PRAVILA RAVNANJA IN OBNAŠANJA - Učenci gredo pred učilnice 15 minut pred začetkom pouka, torej ob 7.45. Kdor pride v šolo prej in nima obveznosti na šoli, počaka na hodniku pred jedilnico. - Učenci, ki imajo dejavnosti na šoli pred poukom, počakajo učitelja na hodniku pred jedilnico ali v avli in skupaj z njim odidejo v učilnico. - Učenci predmetne stopnje, ki imajo pouk ali interesno dejavnost v prostorih stare šole (RAČ, LVZ ,…), počakajo učitelja na hodniku pri glavnem vhodu in skupaj z njim odidejo do učilnice. - Učitelji razredne stopnje odklenejo učilnice 5 minut pred začetkom pouka. - Med odmori in po končanem pouku so učilnice zaklenjene. V času pouka učenci ne smejo zapuščati šolskega okoliša, ki zajema igrišča, dvorišče, parkirišče, park in travnik na parceli št. 989 KO Solkan. Šolski prostor zajema tudi vse druge površine, kjer se odvija vzgojnoizobraţevalna dejavnost v skladu z letnim delovnim načrtom šole. Dovoljenje za odhod iz šole v času pouka lahko da učencu učitelj, ki je takrat v razredu ali razrednik. Če nista dosegljiva, se učenec obrne na upravo šole, šolsko pedagoginjo ali psihologinjo, v vsakem primeru mora o svojem odhodu nekoga prej obvestiti.

43


UREJENOST Učenci morajo biti v prostorih šole primerno oblečeni, urejeni in preobuti v šolske copate. Oblačila, pokrivala in čevlje odloţijo v garderobi svojega razreda. Na šoli imamo zavarovane garderobe samo za 9. razrede, zato je bolje, da učenci v garderobi ne puščajo vrednejših stvari ali denarja. Uporaba mobilnih telefonov V šolskih prostorih učencem ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov. Vse nujne klice lahko učenci opravijo brezplačno na tajništvu šole. V času pouka morajo biti mobilni telefoni in druge elektronske naprave izklopljene in pospravljene v torbi. Varstvo učencev, ki čakajo na pouk, izbirni predmet, interesno dejavnost, šolski avtobus Vsi učenci, ki čakajo na izbirni predmet, se v času proste ure vključijo v varstvo. Učenci, ki bodo odhajali na kosilo domov, morajo razredniku oddati pisno obvestilo staršev. Učenci morajo v varstvo, ko jim odpade šesta/sedma ura pouka, ko čakajo na šoli pouk, pevski zbor ali drugo interesno dejavnost. Učenci gredo v varstvo tudi po razredni uri, ko morajo počakati na naslednjo uro pouka. Učenci, ki se v šolo vozijo s šolskim avtobusom Učenci čakajo avtobus na avtobusnih postajališčih oziroma na za to določenih mestih. Če ima avtobus zamudo, mora učenec počakati 30 minut od uradne ure odhoda avtobusa. V primeru daljše zamude gre učenec domov in ima opravičeno odsotnost od pouka. Ko zaradi zamude avtobusa pridejo kasneje v šolo, takoj odidejo k pouku in se ne zadrţujejo v garderobi. Po končanem pouku in do odhoda avtobusa poskrbijo za učence za to določeni učitelji, ki imajo varstvo učencev. V času varstva ne sme nihče zapuščati okoliša šole. Učenci počakajo na avtobus na postajališču ob šoli. Med voţnjo učenci sedijo na svojih sedeţih in upoštevajo navodila voznika. Odhodi domov Po pouku in zaključenih obveznostih na šoli učenci čimprej zapustijo prostore šole. Obveščanje učencev, učiteljev in staršev

44


Nadomeščanja, zamenjave učilnic in druge spremembe urnika so za učence objavljene na oglasni deski pred jedilnico, za učitelje pa v zbornici. O drugih pomembnih stvareh so učenci obveščeni po zvočniku, 5 minut pred koncem 2. šolske ure. Starše obveščamo pisno, preko učencev ali po pošti. Aktualne informacije so tudi na šolski spletni strani www. sola-solkan.si. IV ORGANIZIRANOST UČENCEV Oddelčna skupnost je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole. Volitve so tajne. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz ţivljenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: –

izvajajo dejavnosti v skladu z vzgojnim načrtom šole,

obravnavajo učni uspeh v oddelku,

organizirajo učno in drugo pomoč sošolcem,

oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti,

organizirajo deţurstvo v skladu s sprejetim šolskim redom in dogovorjenim načrtom deţurstev,

obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja,

dajejo različne pobude in predloge,

opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Sestavljajo ga po dva učenca iz oddelkov druge in tretje triade. Šolski parlament šole sprejme letni program dela in se sestaja glede na potrebe. Sklicatelj šolskega parlamenta je mentor šolskega parlamenta.

45


Pobudo za sklic šolskega parlamenta lahko da tudi predstavnik oddelčne skupnosti: –

zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti,

spremlja uresničevanje pravic in dolţnosti učencev,

predlaga in sodeluje pri uresničitvi idej za izboljšavo bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje),

oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,

opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci,

vključuje se v tematske razprave na regijski in drţavni ravni .

V OPRAVIČEVANJE IN NAPOVEDOVANJE ODSOTNOSTI Opravičevanje izostankov Starši morajo ob vsakem izostanku učenca šoli sporočiti vzrok izostanka. Če starši vzroka izostanka ne sporočijo v petih delovnih dneh od prvega dne izostanka dalje, jih šola obvesti o izostanku učenca in jih pozove, da izostanek pojasnijo. Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo. Če razrednik v omenjenem času ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene. Ravnatelj lahko na ţeljo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka (Zakon o osnovni šoli, 53. člen). Razrednik sproti pregleduje zamude in neopravičene izostanke učencev in ustrezno ukrepa: 1. učenca ustno opozori, 2. povabi starše na pogovor, 3. v primeru nadaljnjega neopravičenega izostajanja napiše učencu pisno opozorilo. Napovedovanje odsotnosti Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot pet dni v šolskem letu. Učenec mora svojo odsotnost na naravoslovnem, kulturnem, športnem dnevu ali drugih aktivnostih vezanih na prevoz, pravočasno sporočiti. Če

46


za odsotnost ne bo imel opravičljivih razlogov (bolezen...), bo moral poravnati prevozne stroške. Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oziroma drugi dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi tisto uro oziroma dejavnost in o tem obvesti razrednika oziroma razrednik o tem obvesti učitelja. Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeleţbi in odsotnosti učencev obvesti razrednika vsaj dan pred tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje. VI PRAVILA V RAZREDU Vsak teden razrednik določi tri deţurne učence (reditelje). Če učitelja 5 minut po zvonjenju za začetek ure še ni v razredu, reditelji o tem obvestijo vodstvo šole. Na začetku učne ure učenci pozdravijo učitelja s tihim vstajanjem. Reditelji javijo učitelju odsotne učence na začetku vsake šolske ure. Pri skupinskem pouku in izbirnih predmetih učitelj določi deţurne učence, ki javljajo odsotnost, in učence, ki deţurajo pri malici. Pred odhodom iz učilnice učenci uredijo učilnico (poberejo večje odpadke, poravnajo klopi in stole...). Reditelji še počistijo tablo in skupaj z učiteljem zadnji zapustijo učilnico. Reditelji opravljajo še druge naloge, ki jim jih določi učitelj ali razrednik. Pri pouku ni dovoljeno posedovanje oziroma uporaba predmetov oziroma naprav, ki ovirajo delo pri pouku. Pouka praviloma ne motimo. Med učnimi urami se lahko opravljajo naloge v zvezi z zdravstvenim in zobozdravstvenim varstvom in izjemoma tudi druge naloge z dovoljenjem ravnatelja. Zunanji obiskovalci lahko vstopajo v učilnice le z dovoljenjem ravnatelja ali njegovega pomočnika. Dnevniki Učitelji od 6. do 9. razreda prevzemajo dnevnike v zbornici in jih tudi vračajo v zbornico. V izjemnih primerih lahko deţurni učenec v zbornici prevzame dnevnik brez redovalnice. Učitelji od 1. do 5. razreda lahko hranijo dnevnike v svojih prostorih, vendar morajo z dnevniki ravnati v skladu s Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Osnovne šole Solkan, sprejetim dne,10. 1. 2005.

47


VII DEŢURSTVO UČENCEV Učenci 7. , 8. in 9. razredov deţurajo v času pouka, od 7.00 do 14.00, na hodniku pri vhodu, in sicer po dva učenca. Seznam deţurnih učencev pripravi razrednik in je objavljen na oglasni deski. Razrednik odloča tudi o tem, kdo ne bo deţural (zaradi neprimernega obnašanja, odsotnosti od pouka…). NALOGE Pozdravita in usmerjata stranke, ki prihajajo v šolo. Med prvo šolsko uro neseta napitek v učilnice niţjih razredov. Učence smeta klicati od pouka le po naročilu ravnatelja, pomočnice ravnatelja, razrednika, svetovalne sluţbe in zobozdravnice. Pobereta večje odpadke po hodnikih in po potrebi pred šolo. Ne dovoljujeta drugim učencem zadrţevanja na mestih za deţurne učence. GARDEROBA Skrbita za red v garderobi. Zjutraj garderobo odkleneta učencem, ki imajo preduro oziroma obveznosti na šoli. Garderoba je odklenjena od 7.40 do 8.00, v odmoru za malico in v odmoru za kosilo. V času pouka je garderoba zaklenjena, ključ imata deţurna učenca. Skrbita, da se učenci ne zadrţujejo v garderobi. V primeru neprimernega obnašanja učencev obvestita deţurnega učitelja oziroma sporočita na upravo šole. JEDILNICA Zjutraj zloţita stole, po malici pobrišeta mize. Skrbita, da učenci, ki odhajajo na kosilo, urejeno odlagajo torbe na stojala pred jedilnico. Ob 13.45 pobrišeta mize v jedilnici in zloţita stole na mize. V času pred ali po odmoru za malico oziroma kosilo pojesta v jedilnici. Poskrbita, da je prostor okrog deţurnih učencev urejen. Pred poukom, med odmorom za malico in med odmorom za kosilo stojita eden pri garderobi, drugi na hodniku pred jedilnico. Opravljata vse napovedane pisne preizkuse znanja (in dogovorjene ustne). Če morata med deţurstvom k pouku, to sporočita na tajništvo ali pomočnici ravnatelja in oddata ključ garderobe.

48


VIII PREHRANA Na šoli lahko učenci prejemajo malico in kosilo, učenci v podaljšanem bivanju tudi popoldansko malico. Za učence, ki imajo zaradi zdravstvenih teţav predpisano dietno prehrano (sladkorna bolezen, celiakija, alergija…) morajo starši na začetku šolskega leta oziroma ob odkritju bolezni, oddati na šoli vlogo s priloţenimi dietnimi navodili zdravnika, če seveda ţelijo, da bo otrok prejemal malico oziroma kosilo na šoli. Podrobneje se o prehrani otroka dogovorijo z vodjo kuhinje. Malica Prvi odmor (po 2. šolski uri) je namenjen malici. Učenci malicajo v razredih na papirnatih prtičkih, ki jim jih razdeli učitelj ali deţurni učenec. V prvem delu odmora, od 9.35 do 9.45, ostanejo vsi učenci v razredu, tudi tisti, ki ne malicajo. Učenci, ki imajo drugo šolsko uro športno vzgojo ali pouk v računalniški učilnici, malicajo v jedilnici. Za red pri malici poskrbi učitelj, ki zadnji zapusti učilnico oziroma jedilnico. Kosilo Drugi odmor (po 5. šolski uri) je namenjen kosilu. Učenci od 6. do 9. razreda pridejo iz učilnice do jedilnice oziroma do garderobe v spremstvu učitelja, pri katerem so imeli 5. šolsko uro pouk. Učenci niţjih razredov gredo h kosilu v spremstvu učiteljev PB. - Učenci, ki ne kosijo na šoli in čakajo na 6. oziroma na 7. šolsko uro, koristijo 30-minutni odmor za rekreacijo. Ob lepem vremenu ga učenci preţivijo zunaj, vendar ne smejo zapuščati šolskega okoliša. - Učenci, ki kosijo na šoli, imajo identifikacijsko kartico (ključ), s katero vstopajo v jedilnico. Ključ ni prenosljiv. V primeru neplačevanja prispevka za šolsko prehrano, se učencu onemogoči prejemanje kosila in popoldanske malice do plačila zapadlih obveznosti. - Učencem, ki so vključeni v PB, dajejo identifikacijsko kartico za kosila učiteljice PB. Popoldanska malica Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, se lahko naročijo na popoldansko malico. Ko gre učenec, ki je naročen na popoldansko malico po kosilu domov, lahko dvigne popoldansko malico v kuhinji.

49


PRAVILA V JEDILNICI V času kosil lahko gredo v jedilnico le učenci, ki kosijo na šoli, in sicer s svojo identifikacijsko kartico. Učenec počaka na kosilo v vrsti brez prerivanja. Torbo odloţi na stojalo pred jedilnico. Pri jedi se učenec obnaša kulturno: govori tiho, ne ovira drugih pri jedi, pobere hrano, ki mu pade na tla. Za učence, ki kosijo na šoli, je med kosilom količina kruha in pijače iz avtomata neomejena. Po končanem kosilu odnese učenec svoj pladenj s priborom in ostanki hrane na odlagalno polico. Hrano in pijačo je prepovedano odnašati iz jedilnice. - Učenec, ki bo pozabil identifikacijsko kartico (ključ) doma, ne bo mogel na kosilo. - Če bo učenec ključ izgubil, bo lahko na računovodstvu dvignil novega, vendar le s pisnim dovoljenjem staršev. Ko bo učenec dvignil nov ključ, bo prejšnji ključ blokiran, zato bo kljub morebitni najdbi neuporaben in tudi varščina zanj izgubljena. Učenci bodo ključ uporabljali do 9. razreda. Po končanem 9. razredu ga bodo vrnili na računovodstvo in dobili vrnjeno varščino. IX ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV Osnovna šola sodeluje z zdravstvenimi zavodi pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke vpisane v 1. razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledov v času šolanja in cepljenj. Zdravniški pregledi Učenci 1., 3., 6., in 8. razreda opravljajo zdravniške sistematske preglede v Zdravstvenem domu v Novi Gorici. Na zdravniški pregled jih peljejo starši ali pa gredo sami. Dan lahko koristijo kot prosti dan. Vsi učenci opravljajo zobozdravstvene sistematske preglede v šolski ambulanti na šoli. Zdravstvene omejitve Učenec je iz zdravstvenih razlogov lahko oproščen sodelovanja pri posameznih oblikah vzgojno-izobraţevalnega dela v šoli. Starši učenca morajo predloţiti razredniku mnenje zdravstvene sluţbe. O oprostitvi

50


odloči ravnatelj. Razrednik o tem obvesti učiteljski zbor in v dnevnik vpiše čas trajanja oprostitve. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogroţajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene sluţbe. Pravila šolskega reda veljajo tudi na podruţničnih šolah Grgar in Trnovo z nekaterimi izjemami zaradi specifike dela. Priloga Pravilom šolskega reda bodo tudi pravila, ki veljajo v računalniški učilnici, učilnici tehnike in tehnologije, gospodinjstva, telovadnici in knjiţnici.

21 PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina in cilji) S temi pravili se v Osnovni šoli Solkan (v nadaljevanju šola) določajo postopki, ki zagotavljajo: - evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, - določanje časa in načina odjave posameznega obroka, - pravico do splošne subvencije za malico, - pravico do dodatne subvencije za malico, - pravico do subvencije za kosilo, - ravnanje z neprevzetimi obroki, - načine seznanitve učencev in staršev s pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE 2. člen (šolska prehrana) Šolska prehrana je organizirana prehrana učencev v času pouka in drugih vzgojno-izobraţevalnih dejavnosti skladno s šolskim koledarjem (Zakon o šolski prehrani, UL RS št. 43/10).

51


Šolska prehrana obsega malico, kosilo in popoldansko malico. Pri organizaciji šolske prehrane upoštevamo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraţevalnih zavodih Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraţevanje. V letnem delovnem načrtu šola opredeli vzgojno-izobraţevalne dejavnosti povezane s prehrano in dejavnosti, s katerimi bo vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Na območju oz. na površini, ki sodi v šolski prostor, ne smejo biti nameščeni prodajni avtomati za distribucijo hrane in pijače. Na vseh treh lokacijah, kjer poteka pouk, imamo nameščene pitnike s pitno vodo. 3. člen (organizacija) Šola kupuje ţivila preko javnega razpisa javnega naročanja, pri čemer posebno skrb posveča kakovosti izbora ţivil in visoko hranilnih ţivil. V primeru posebnih prehranskih potreb učencev lahko organizator šolske prehrane kupuje ţivila tudi individualno. Učenci s posebnimi prehranskimi potrebami morajo ob prijavi na prehrano priloţiti zdravniško potrdilo. 4. člen (prijava na šolsko prehrano) Prijavo na šolsko prehrano oddajo starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih so učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu starši) na tajništvu šole. Prijavo oddajo praviloma v mesecu juniju (do zadnjega dne pouka v šolskem letu) za prihodnje šolsko leto, lahko pa tudi kadarkoli med šolskim letom. Prijavo na šolsko prehrano vloţijo na z zakonom predpisanem obrazcu. Prijavo hranijo v računovodstvu do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. 5. člen (preklic prijave prehrane za nedoločen čas) Starši lahko kadarkoli prekličejo prijavo prehrane za nedoločen čas brez obrazloţitve. Preklic prijave prehrane oddajo pisno na tajništvu. Lahko pa prijavo prekličejo tudi po elektronski pošti (o-solkan.ng@guest.arnes.si) ali po faksu 05 30055 14.

52


Preklic prehrane velja z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je odjavo podala. Preklic prehrane za nazaj ni moţen. 6. člen (odjava prehrane) Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeleţbe oz. sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, mora šolsko prehrano pravočasno odjaviti strokovni delavec, ki je zadolţen za izvedbo dejavnosti. V primeru odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. za čas odsotnosti učenca. Starši odjavijo prehrano ustno ali po telefonu, in sicer pri vodji kuhinje (tel.št.: 05 330 77 09) ali na tajništvu po telefonu (tel.št.: 05 330 77 00), po faxu: 05 300 55 14, po elektronski pošti (o-solkan.ng@guest.arnes.si) ali pisno. Če je bila odjava prehrane podana do 9.00, velja odjava z naslednjim dnem od prejema odjave oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. 7. člen Če se učenec, ki je bil na prehrano odjavljen, predčasno vrne v šolo, ga morajo starši do 9. ure ponovno prijaviti. 8. člen (zapisnik) Če starši oddajo odjavo na šolsko prehrano ustno, napiše prejemnik odjave zapisnik. V zapisnik se vpiše praviloma naslednje podatke: - dan in uro odjave, - ime in priimek osebe, ki je odjavo podala, - ime, priimek in razred učenca, za katerega je bila podana odjava, - odjavljene obroke, - datum, s katerim se učencu odjavlja prehrano in datum, do vključno katerega dne odjava traja, - podpis osebe, ki je prejela odjavo šolske prehrane. 9. člen (obveznosti učencev in staršev) S prijavo na šolsko prehrano so učenci in starši dolţni: - spoštovati pravila šolske prehrane, hišnega reda in vzgojnega načrta šole,

53


- plačati prispevek za šolsko prehrano v predvidenem roku za pretekli mesec, - pravočasno odjaviti posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane, - plačati polno ceno obroka, če obroka niso pravočasno odjavili, - šoli v 30 dneh sporočiti vsako spremembo podatkov, ki so jih podali v prijavi na prehrano. 10. člen (seznanitev učencev in staršev) Šola najkasneje do začetka šolskega leta s pisnim obvestilom seznani učence in starše z organizacijo šolske prehrane, s pravili šolske prehrane in z obveznostmi učencev in staršev. 11. člen (neprevzeti obroki) Obroke, ki s strani učencev niso bili prevzeti do časa razdelitve obrokov (kosilo do 13.45), šola brezplačno odstopi drugim učencem. Neprevzetih obrokov ni dovoljeno pogrevati ali shranjevati. Potrebno jih je dnevno razdeliti in uporabiti v skladu s prejšnjim odstavkom ali odstraniti. SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE 12. člen (zagotavljanje sredstev za subvencionirano malico) Vsak učenec je v času prisotnosti pri pouku upravičen do ene subvencionirane malice dnevno. Sredstva za subvencije se zagotavljajo iz drţavnega proračuna. Iz drţavnega proračuna se zagotavlja: - splošno subvencijo za malico, ki je namenjena vsem učencem - in dodatno subvencijo za malico ter subvencijo za kosilo, ki je namenjena učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij. 13. člen (upravičenci do subvencionirane malice) Učenci imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa, ki je skladen s šolskim koledarjem. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima učenec pravico do dodeljene subvencije za malico za prvi dan odsotnosti, če se zaradi

54


bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka. Pravica ni prenosljiva. O upravičenosti pravice učenca v primeru iz drugega odstavka tega člena odloča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba. 14. člen (cena subvencionirane malice) Ceno subvencionirane malice (v nadaljevanju cena malice) določi s sklepom minister za šolstvo (v nadaljevanju minister) praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. 15. člen (višina subvencionirane malice) Vsem učencem pripada splošna subvencija v višini dveh tretjin cene malice. Učenci oz. starši, ki zaradi socialnega poloţaja ne zmorejo v celoti plačati prispevka za malico, lahko uveljavljajo dodatno subvencijo. Učencu pripada dodatna subvencija za malico, če znaša dohodek na druţinskega člana do 30 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva dohodek na druţinskega člana, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, veljavni na dan oddaje vloge za dodatno subvencijo. Učenci, ki jim je priznana pravica do dodatne subvencije, so upravičeni do subvencije v višini 1/3 cene malice. Učenci, ki so v rejništvu, in učenci, ki čakajo na azil, so upravičeni do dodatne subvencije v višini 1/3 cene malice, ne glede na dohodek na druţinskega člana. V izjemnih primerih lahko ravnatelj določi dodatno subvencijo v višini 1/3 cene malice tudi učencem, ki ne izpolnjujejo cenzusa po prejšnjem odstavku. Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva socialni poloţaj učenca, ki je posledica dolgotrajne bolezni ali smrti v druţini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče. Pred izdajo sklepa si mora šola pridobiti soglasje Centra za socialno delo. Pravico iz prejšnjega odstavka uveljavljajo starši s prijavo na prehrano, in sicer na obrazcu, ki je predpisan z Zakonom o šolski prehrani. Vloga mora biti utemeljena z izjemnimi okoliščinami, ki so podlaga za upravičenost do dodatne subvencije.

55


16. člen (določitev zneska splošne in dodatne subvencije) Znesek splošne in dodatne subvencije določi minister s sklepom, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. 17. člen (prispevek za subvencionirano malico) Učenec oz. starši šoli plačajo prispevek za malico v višini razlike med pripadajočo subvencijo in ceno malice. Prispevek se lahko zniţa, če šola za ta namen pridobi dodatna sredstva, ki jih prispevajo občine, iz donacij, prispevkov sponzorjev, sredstev šolskega sklada in drugih sredstev. 18. člen (subvencionirano kosilo) Iz drţavnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za subvencioniranje kosil za učence, ki zaradi socialnega poloţaja ne zmorejo plačati prispevka za kosilo. Pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije za kosilo se upošteva dohodek na druţinskega člana, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v času oddaje vloge za dodatno subvencijo. Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci, če je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljen dohodek na druţinskega člana do vključno 5,0 % povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa, ki je v skladu s šolskim koledarjem. Ne glede na določila prejšnjega odstavka ima učenec, ki se zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oz. prevzeti obroka, pravico do subvencije za kosilo tudi za prvi dan odsotnosti. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila. Pravica ni prenosljiva.

56


POSTOPEK DODELJEVANJA SUBVENCIJE 19. člen (uveljavljanje pravice do splošne in dodatne subvencije za malico ter subvencije za kosilo) Pravico do splošne subvencije za malico, dodatne subvencije za malico in subvencije za kosilo uveljavljajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih so učenci v oskrbi (v nadaljnjem besedilu starši). Pravico do subvencije uveljavljajo s prijavo, s katero podajo izjavo o uveljavljanju pravice do subvencije, in sicer na obrazcu, ki je predpisan z Zakonom o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010). Na prijavi označijo, katero subvencijo uveljavljajo. Prijavo oddajo na tajništvu. Prijavo hranijo v računovodstvu do konca šolskega leta, za katero je bila oddana. 20. člen (odločanje o pravici do dodatne subvencije za malico in pravici do subvencije za kosilo) O pravici do dodatne subvencije oz. do subvencije za kosilo odloči ravnatelj s sklepom. Sklep je potrebno izdati najkasneje v 30 dneh od prejema popolne vloge oz. do 31. avgusta za vloge, oddane v mesecu juniju in juliju za naslednje šolsko leto. Če sklep ni izdan v roku iz prejšnjega odstavka, ima vlagatelj pravico do pritoţbe, kot da bi bila njegova vloga zavrnjena. 21. člen (vsebina sklepa) Sklep mora imeti uvod, izrek, obrazloţitev, pravni pouk ter številko, datum, podpis ravnatelja in pečat šole, ki ga je izdala. Uvod sklepa obsega naziv šole, ki ga je izdala, navedbo predpisa o njeni pristojnosti, ime in priimek učenca ter označbo zadeve. Izrek vsebuje ime in priimek učenca, razred in oddelek izobraţevalnega programa ter odločitev o pravici do dodatne subvencije za malico oz. do subvencije za kosilo. Če se vlogi ugodi, izrek vsebuje tudi višino dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo, navedbo šolskega leta in datuma, od kdaj je učenec upravičen do dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo. Obrazloţitev sklepa je potrebna le takrat, ko se pravici do dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo ne ugodi. Obrazloţitev vsebuje podatke iz vloge in ugotovitve šole o podatkih za ugotavljanje upravičenosti do subvencije.

57


Pravni pouk obsega pouk o pravici do pravnega sredstva, roku in načinu vloţitve ter navedbo šole, pri kateri se pravno sredstvo vloţi. 22. člen (pritoţba) Zoper sklep je dovoljena pritoţba, ki se vloţi na šoli v osmih dneh od vročitve. Najkasneje v sedmih dneh po prejemu pritoţbe ravnatelj na podlagi navedb v pritoţbi in dodatnih poizvedb svojo odločitev spremeni ali pritoţbo najkasneje naslednji dan odstopi v reševanje komisiji. O pritoţbi odloča komisija, ki je na šoli pristojna za odločanje o pravicah učencev. Komisija je dolţna najkasneje v sedmih dneh od prejema pritoţbe odločiti o pritoţbi. 23. člen (vročanje) Odločitve šole in druge listine v postopku priznavanja pravice do subvencije se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odprave na pošto. 24. člen (nastop pravice do subvencije) Učenec je upravičen: - do SPLOŠNE subvencije za malico od prvega šolskega dne dalje, če je bila prijava oddana pred začetkom šolskega leta, sicer pa od naslednjega dne po oddaji prijave. Če je učenec ţe prijavljen na malico in ob prijavi ni uveljavljal pravice do splošne subvencije, jo lahko uveljavlja tudi kasneje. - do DODATNE subvencije za malico od prvega šolskega dne dalje, če je bila prijava oddana pred začetkom šolskega leta, sicer pa od naslednjega dne, ko je šola prejela vlogo za subvencijo. Učencu se od naslednjega dne, ko šola prejme vlogo za subvencijo, do dneva ugoditve vlogi ustrezno poračuna plačani prispevek za malico oz. kosilo. - do subvencije za kosilo od prvega šolskega dne dalje, če je bila prijava oddana pred začetkom šolskega leta, sicer pa od naslednjega dne, ko šola prejme vlogo za subvencijo. Če je učenec ţe prijavljen na kosilo, lahko uveljavlja pravico do subvencije za kosilo tudi kasneje. Učencu se od naslednjega dne, ko šola prejme vlogo za subvencijo, do dneva izdaje sklepa, s katerim se mu prizna pravica, ustrezno poračuna plačani prispevek za malico oz. kosilo.

58


25. člen (seznanitev učencev in staršev) Šola s pisnim obvestilom seznani učence in starše o pravici do subvencioniranja malice oziroma kosila ter o načinu in postopku uveljavljanja subvencije najkasneje do začetka šolskega leta.

26. člen (evidence šolske prehrane) Šola vodi evidenco prijavljenih učencev na šolsko prehrano, ki obsega podatke naslednje podatke: -

-

EMŠO, naziv šole, razred in oddelek izobraţevalnega programa, ime in priimek ter naslov staršev, podatek o uveljavljanju pravice do splošne subvencije, podatek o uveljavljanju pravice do dodatne subvencije, podatek o uveljavljanju pravice do subvencije za kosilo, dohodek na druţinskega člana, podatek o tem, ali je učenec v rejništvu oz. če je prosilec za azil, podatek o namestitvi v dom za učence oz. v zavod za vzgojo in izobraţevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, kadar je bila uveljavljena pravica do dodatne subvencije, podatek o dohodku na druţinskega člana, kadar je bila uveljavljena pravica do subvencije za kosilo, datum in številko sklepa o pravici do dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo, datum priznanja pravice do splošne oz. dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo, višina dodatne subvencije za malico oz. subvencije za kosilo, vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen, število in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.

Podatki v evidenci prijavljenih na šolsko prehrano se hranijo pet let od zaključka vsakega šolskega leta, v katerem je bil učenec upravičen do šolske prehrane.

59


Do osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka imajo dostop le s strani ravnatelja pooblaščeni delavci šole, ki opravljajo dela in naloge na področju šolske prehrane. 27. člen (izplačilo sredstev) Ministrstvo šoli nakaţe ustrezen znesek subvencije na podlagi naslednjih zbirnih podatkov iz centralne evidence glede na splošno in dodatno subvencijo za malico ter subvencijo za kosilo: - število prijavljenih učencev, - število prevzetih subvencioniranih obrokov, - število odjavljenih subvencioniranih obrokov, - število nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oz. izrednih okoliščin. V centralno evidenco mora šola za izplačilo sredstev vnesti podatke iz prejšnjega odstavka najkasneje do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. SPREMLJANJE IN NADZOR 28. člen (notranje spremljanje) Šola med šolskim letom vsaj enkrat preveri stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano in z dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Zadovoljstvo učencev se preveri z anketo, ki jo izpolnijo učenci in starši. 29. člen (evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov) Dnevno evidenco o koriščenju obrokov vodi oseba, ki jo pooblasti ravnatelj. Evidenca vključuje podatke o : - številu prijavljenih učencev na šolsko prehrano, - številu prevzetih subvencioniranih obrokov, - številu odjavljenih subvencioniranih obrokov, - številu nepravočasno odjavljenih subvencioniranih obrokov za prvi dan odsotnosti zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin. Nadzor nad koriščenjem obrokov opravlja ravnatelj, lahko pa tudi od njega pooblaščena oseba.

60


30. člen (strokovno spremljanje) Strokovno spremljanje izvajajo Inštitut Republike Slovenije za varovanje zdravja in območni zavodi za zdravstveno varstvo, ki jih za to pooblasti ministrstvo za zdravje. Vsaj enkrat letno ugotavljajo skladnost jedilnikov z usmeritvami Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraţevanje. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 31. člen (cena malice in višina subvencije za malico na dan uveljavitve Zakona o šolski prehrani) Z dnem uveljavitve Zakona o šolski prehrani znaša: - cena malice 0,80 EUR, - splošne subvencije 0,50 EUR - in dodatne subvencije 0,30 EUR. 32. člen Z dnem uveljavitve teh pravil preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane z dne 29. 6. 2004, ki ga je sprejel Svet zavoda OŠ Solkan. 33. člen (veljavnost pravilnika) Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na svetu šole.

61


BESEDILO: Ingrid Ferfolja Klančič Marijan Kogoj Barbika Šaver

Lektorirala: Nada Majcen Naklada: 650 TISK: ARTPRO d. o. o. Zaloţila Osnovna šola Solkan Leto izdaje: Solkan, 2011

62


63

publikacja 2011/2012  

Publikacija OŠ Solkan