Page 1

Ruţica Rašić Jelena Relić

POSLOVNI MODEL

Dream Toy PROJEKT

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: dr.sc. Boţidar Jaković

Zagreb, oţujak 2013.


SADRŢAJ

1.UVOD........................................................................................................................4 1.1. Predmet i cilj rada..................................................................................................4 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja...................................................................4 1.3. Sadrţaj i struktura rada.........................................................................................4 1.4. Kratki opis poslovnog modela................................................................................5 2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA........................................................................6 2.1. Misija.....................................................................................................................6 2.2. Vizija......................................................................................................................6 2.3. Ciljevi projekta.......................................................................................................6 3. POSLOVNI MODEL.................................................................................................7 3.1. Detaljan opis poslovnog modela...........................................................................7 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela................................................................8 3.3. Organizacija projekta.............................................................................................8 4. INOVACIJE.............................................................................................................10 4.1. Popis inovacija projekta.......................................................................................10 4.2. Opis inovacije koje projekt sadrţi........................................................................10 5. MODELI STVARANJA PRIHODA..........................................................................12 5.1. Popis modela stvaranja prihoda..........................................................................12 5.2. Opis svakog pojedinog modela...........................................................................12 5.2.1. Model stvaranja prihoda 1….............................................................................12 5.2.2. Model stvaranja prihoda 2………………………………………………………….12 5.2.3. Model stvaranja prihoda 3………………………………………………………….12 6. KLIJENTI................................................................................................................13 6.1. Glavni klijenti.......................................................................................................13 6.2. Detaljan opis glavnih klijenata.............................................................................13 6.2.1. Klijent 1….........................................................................................................13 6.2.2. Klijent 2……………………………………………………………………………….13 6.3. Trţišta i jezik Web stranica..................................................................................14 6.4. Registracija klijenata............................................................................................14 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente.......................................................................14 7. PARTNERI.............................................................................................................15 7.1. Glavni dobavljači i suradnici................................................................................15 1


7.2. Opis dobavljača..................................................................................................15 7.2.1. Dobavljač 1......................................................................................................15 7.2.2. Dobavljač 2………………………………………………………………………….15 7.2.3. Dobavljač 3…………………………….………….…………………………………16 7.2.4. Dobavljač 4……………………………………………………….……….…………16 8. KONKURENCIJA……………………………………….…………………….…………17 8.1. Glavni konkurenti……………………………………………….……………………..17 8.1.1. Konkurent 1…………………………………………………………….……………17 8.1.2. Konkurent 2………………………………………………………………………….18 8.1.3. Konkurent 3………………………………………………………………………….18 8.1.4. Konkurent 4…………………………………………….……………………………18 8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na trţištu…………………………..18 8.3. Konkurentska prednost projekta………………………………………….…………19 9. WEB HOSTING I DOMENE……………………………………………………………20 9.1. Web hosting projekta…………………………………………………………………20 9.2. Web domene projekta………………………………………………………………...20 9.2.1. .hr domena…………………………………………………………………………..20 9.2.2. komercijalne domene……………………………………………………………….20 10. CMS SUSTAV………………………………………………………………………….22 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt…………………………………………..22 10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) …………………….……….……………23 11. MARKETINŠKI PLAN ………………………………….……….…………………….25 11.1. Marketinški plan projekta…………………………………….……………………..25 11.2. Ključne riječi projekta………………………………………………………………..26 11.3. Google AdWords oglas…………………….………….……………………………26 11.4. Oglašavanje na društvenim mreţama……………………….……………………27 11.5. Tablica marketinškog plana……………………………….…………………….…27 12. MOBILNE TEHNOLOGIJE………………………………………….………………..28 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta………………………………28 12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone…………………………………….28 12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije………………………………..29 12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti……………………………………………………29 13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE……………………………………………………………33 13.1. Facebook profil projekta…………………………………………………………..33 2


13.2. LinkedIn profil autora projekta…………………………………………………….34 13.3. Twitter profil projekta……………………………………………………………….35 14. SWOT ANALIZA PROJEKTA……………………………………………………….36 15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA……………………………………………37 16. WEB STRANICE PROJEKTA………………………………………………………38 16.1. Struktura Web stranica projekta…………………………………………………..39 16.2. Opis strukture Web stranica projekta……………………………………………..39 17. ZAKLJUČAK……………………………………………………………………………41 18. POPIS LITERATURE………………………………………………………………….42 19. POPIS WEB LINKOVA………………………………………………………………..42 20. POPIS SLIKA…………………………………………………………………………..43 21.POPIS TABLICA…………………………………………………………………….…43 22. ŢIVOTOPIS……………………………………………………………………………..44 22. SAŢETAK………………………………………………………………………………45 PRILOZI…………………………………………………………………………………….45

3


1. UVOD

1.1.

Predmet i cilj rada

Predmet ovog rada je prikaz koncepta elektroničkog poslovanja na temelju poslovnog modela koji se bavi proizvodnjom i prodajom igračaka, ali na način da klijenti sami sebi, putem web stranice i aplikacije poduzeća, stvore idealnu igračku, odabirom materijala, oblika, i svih performansi igračke za koje oni smatraju da bi njihova igračka trebala imati. Cilj je, naravno, napraviti uspješan projekt koji moţe posluţiti kao primjer drugim,sličnim poslovnim modelima.

1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja

Kako bi uopće mogli početi s poslovnim modelom, prvo bismo trebali analizirati trţište i slične poslovne modele. Internet je tu veoma dobar izvor s obzirom da će i naš sam model poslovanja biti elektronički, pa će nam za tu vrstu istraţivanja internet biti glavno sredstvo. Internet pretraţivanjem se za naš slučaj moţemo prikupiti ogroman broj podataka pa će nam metoda koju ćemo koristiti biti pretraţivanje internetskih stranica, filtriranje i analiza podataka s njih. Što se tiče tehničke strane izvedbe, tu smo se oslonili na materijale izvana.

1.3 Sadrţaj i struktura rada

Sadrţaj i struktura rada temelji se na nekim unaprijed zadanim smjernicama koje trebamo pratiti. Seminarski rad započinjemo uvodom u kojem ukratko opisujemo ciljeve i predmete rada, izvore podataka, metode prikupljanja, sadrţaj i strukturu rada i kratki opis projekta. Izvršni saţetak će nam ukratko opisati cijeli projekt, a strateška osnova nam govori o misiji, viziji i konkretnim ciljevima koje planiramo ostvariti. U analizi postojećeg stanja opisati ćemo kakvo je trenutno stanje na trţištu, koji problemi muče potencijalne klijente, ima li konkurencije i njihove karakteristike te naše konkurentske prednosti u odnosu na njih. Peto poglavlje

4


detaljno opisuje projekt, vrijednosti projekta i organizaciju projekta. Zatim opisujemo inovacije projekta, izraĎujemo swot analizu i cost-benefit analizu u kojoj razraĎujemo početna ulaganja, račun dobiti i gubitka, financijski tijek i analizu isplativosti.

S tim podacima dolazimo do terminskog plana i Web stranice projekta gdje navodimo opis i strukturu stranice. Slijedi zaključak, popis literature, web linkova i slika. Na kraju dolazi kratak ţivotopis te saţetak .

1.4 Kratak opis projekta

Dream toy je naš poslovni model poduzeća za proizvodnju i prodaju igračaka putem interneta. Zamišljen je tako da mi nudimo on line uslugu vašeg samostalnog stvaranja idealne igračke putem biranja svih performansi koje vi smatrate da bi ista trebala imati,

te naručivanje te igračke putem interneta i

mobilnih, smartphone ureĎaja. Svaka igračka bi bila unikatna i posebna, takoĎer ono što je bitno je to da nudimo prilagodljivost korisnicima i njihovim ţeljama , veliku detaljnost oko materijala za izradu,dimenzija,boja, mogućnosti..., te se direktno povezujemo i komuniciramo s kupcima. Model bi bio predstavljen,osim putem interneta i u mobilnoj aplikaciji putem smartphonova.

5


2. STRATEŠKA OSNOVA PROJEKTA

2.1 Misija Omogućiti stvaranje svoje idealne igračke svim ljubiteljima igračaka na jednom mjestu, te postati vodeći portal po zanimljivosti, jednostavnosti, kreativnosti te odnosima s klijentima.

2.2 Vizija „..Neka vaša igračka iz snova postane stvarna ..“

2.3 Ciljevi projekta

U našem dogovorenom roku od jedne godine za naš poslovni model smo ugovorili 4 cilja: 1. Postići početnu bazu od 5000 ljudi 2. Postati najposjećeniji portal za ovakav poslovni model 3. Ponuditi ljudima mogućnost odabra velikog broja performansi u stvaranju vlastite igračke 4. Raspolagati sa svim opisima već stvorenih igračaka

6


3. POSLOVNI MODEL

3.1 Detaljan opis poslovnog modela Naš poslovni model će se bazirati na tradicionalnom modelu prihoda od prodaje proizvoda. Prodaja će ići od nas putem posrednika (CityEx, Pošta…) kroz naručivanje elektroničkim putem. Naš poslovni model započet ćemo s 3 dijela: Baza podataka koju ćemo konstantno dopunjavati novim performansama i novim opisima igračaka Korisnička baza koja će se sastojati od registracijskog obrasca i obrasca za naručivanje, te memorijskog prostora na koji će korisnici stavljati svoje podatke i opaske Forum na kojemu će korisnici i gosti moći sudjelovati u raspravama i svojim iskustvima u vezi ovog poslovnog modela Baza podataka

Baza podataka je srţ poslovanja našeg poslovnog modela. Baza podataka s odgovarajućim opisima performansi u izgradnji idealne igračke daje našoj stranici dozu inovativnosti koja nije još ponuĎena na trţištu što stvara dodatnu vrijednost koju će svi korisnici moći prepoznati i dati svoj doprinos u daljnjoj popularizaciji našeg poslovnog modela. Pošto na svijetu postoji ogroman broj različitih igračaka,pa tako i njihovih samih performansi ( od boje, dimenzija, oblika, materijala i slično…) morat ćemo za potrebe ureĎivanja baze podataka koristiti i ogroman memorijski prostor. To treba imati na umu kad se bude zakupljivao serverski prostor kao i činjenicu da bi moglo doći do zapošljavanja ljudi zaduţenih za odrţavanje tog prostora. Korisnička baza Svaki potencijalni korisnik će našoj stranici moći pristupiti preko registracijskog obrasca u kojem će biti potrebno navesti samo nadimak po kojemu će biti poznat

7


u našoj korisničkoj bazi te valjanu e-mail adresu. Jednom kad završi uspješna registracija na naš sustav te se verificira ispravnost e-mail adrese, baza dobiva novog korisnika. Novi korisnik će tako dobiti memorijski prostor za uporabu u kojemu će si moći, odabirom svih ţeljenih performasi, sloţiti svoju idealnu igračku. TakoĎer putem obrasca za narudţbu istu igračku će moći naručiti na ţeljenu adresu i prilikom dostave obaviti plaćanje.

Forum Forum je mjesto na kojemu ljudi mogu raspravljati o različitim temama preko linearnog unosa poruka (postova). Gosti će imati mogućnost registracije na forum koja će, naravno, biti besplatna. Naravno, u smislu izbjegavanja ikakvog neprimjerenog rječnika postoje administracijske ovlasti koje će moći otkloniti te uljeze sa sustava jer pravilnik lijepog ponašanja se mora poštivati. Na forumu će biti i dio gdje će novi korisnici i gosti moći predstavljati svoje naručene igračke, ocjenjivati te komentirati tuĎe.

3.2 Vrijednosti (ponude) poslovnog modela

Vrijednost našeg poslovnog modela je u tome što ćemo pruţiti novu uslugu u svijetu prodaje igračaka. Iako se na trţištu nudi veliki broj igračaka, ţelimo pruţiti svima mogućnost stvaranja svoje vlastite igračke koja će biti posebna i napravljena po svačijoj ţelji, dakle bit će unikatna. Na taj način svoje klijente i njihove ţelje stavljamo u prvi plan.

3.3 Organizacija projekta

Organizacija našeg poslovanja se odvija preko web portala i aplikacije putem smartphonea, te našeg poslovnog prostora i prostora za proizvodnju u kojem ćemo se brinuti o administrativnim i tehničkim pojedinostima posla te o samoj proizvodnji igračaka. Osim osnivačica, izdvajamo informatičara zaduţenog za odrţavanje web stranice i servera, te grafičkog dizajnera koji će se brinuti o

8


izgledu portala i aplikacije, računovodstvo i stručnjake u prodaji.. TakoĎer broj radnika u proizvodnji će biti proporcionalan obujmu same proizvodnje.

9


4. INOVACIJE 4.1. Popis inovacija projekta 1. unikatnost i posebnost svake igračke; 2. prilagodljivost korisnicima i njihovim ţeljama; 3. velika detaljnost oko materijala za izradu,dimenzija,boja, mogućnosti...; 4. direktno povezivanje i komuniciranje s kupcima; 5. dostupno i u mobilnoj aplikaciji putem smartphonova.

4.2 Opis inovacije koje projekt sadrţi

Usprkos velikom broju različitih igračaka na trţištu, često smo frustrirani kad ne naĎemo igračku odgovarajuće veličine, lijepe igračke ali loše kvalitete, ili od materijala koji nisu prikladni za djecu. Kako bi uštedjeli vrijeme našim korisnicima koje bi potrošili obilazeći brojne trgovine, naš portal im omogućuje putem direktne komunikacije s njima da sami naprave igračku prikladnih dimenzija, materijala, boja,… u relativno kratkom vremenu. Najvaţnije je da za svoje plaćanje dobijete uslugu, tj. igračku kakvu zamislite, jer je ipak dječji osmijeh kad vidi omiljenu igračku neprocjenjiv. U našoj bazi bi bili podaci o svim karakteristikama igračaka. Isto tako, bili bi ponuĎeni predlošci igračaka koje su drugi kreirali. Uz dopuštenje onih koji su kreirali tu igračku, ona bi bila dostupna i ostalim klijentima za kupnju. Pretraga baze bi bila lagana, brza i intuitivna pomoću traţilice. Da bi baza ostala u toku s trendovima na trţištu, bit će aţurirana na mjesečnoj bazi. Kod izrade internetske stranice sudjelovat će pored informatičara stručnjaci za internetski marketing kako bi se naša stranica pojavljivala na vrhu rezultata pretraţivanja što bi olakšalo pronalazak stranice i pridobivanje novih korisnika. Naša baza podataka sadrţavat će velik broj performansi igračaka kao što je boja, dimenzija, oblik, vrsta materijala kako bi mi mogli što preciznije ispuniti ţelje korisnika.

10


PredviĎa se kako će mobilni internet ubrzo preteći statični po broju korisnika. Broj korisnika smartphonova i tableta ubrzano raste pa se predviĎa da će se većina poslovnih i zabavnih sadrţaja temeljiti na mobilnim ureĎajima. U skladu s tim na našem portalu će se nalaziti besplatna aplikacija za digitalni download i pregled naših sadrţaja.

11


5. MODELI STVARANJA PRIHODA

5.1. Popis modela stvaranja prihoda Koristit ćemo i tradicionalne i nove modele prihoda. Od tradicionalnih modela koristiti ćemo prihod od prodaje proizvoda, a od novih: 1. sponzorstvo; 2. plaćanje po pristupu dokumentima.

5.2 Opis svakog pojedinog modela 5.2.1 Prihodi od prodaje proizvoda Prodavat ćemo naručene igračke putem posrednika ( CityEx, Pošta). Za digitalnu verziju omogućiti ćemo besplatni download aplikacije pomoću koje će se moći preuzeti i koristiti sadrţaj na kompjuterima, tabletima te smartphonovima. Plaćanje će se vršiti gotovinom, putem kreditnih kartica uplatom u banci na ţiro račun ili putem web servisa za to kao Paypal.

5.2.2. Sponzorstvo Ostalim proizvoĎačima igračaka omogućit ćemo zakup oglašivačkog prostora na našoj stranici. Igračke koje će oni predstavljati, mi ćemo mijenjati prema specifičnim ţeljama naših korisnika, a proizvoĎači tih igračaka će dobivati postotak od prodaje modificiranih igračaka na kojima smo mi uštedjeli zbog gotovog predloška. 5.2.3. Plaćanje po pristupu dokumentima Ako korisnici ţele izabrati neki od postojećih modela igračaka ( koji se nalaze na našem portalu uz odobrenje kreatora igračke), plaćat će za pojedinačni pristup takvim dokumentima koje će moći preuzeti na svoje računalo ili smartphone. Ti sadrţaji će dodatno biti zaštićeni nekom šifrom ili DRM tehnologijom.

12


6. KLIJENTI

6.1 Glavni klijenti

Naši glavni klijenti su ljubitelji igračaka, dakle roditelji i njihova djeca. Tu spada sveopća populacija makar je naglasak na roditeljima.

6.2 Detaljan opis glavnih klijenata

6.2.1 Klijent 1 – Roditelji i djeca Roditelji su bitni u našem poslovanju jer su oni ti koji imaju sredstva kojima omogućuju svojoj djeci ispunjenje njihovih ţelja ( u smislu igračaka). TakoĎer su bitni posrednici izmeĎu djece i nas u smislu korištenja tehnologije ( izrade igračke putem naše stranice) za mlaĎu djecu. A djeca su najveći korisnici igračaka i zbog toga su oni naša najveća ciljana skupina. 6.2.2 Klijent 2 – Sve dobne skupine Iako se smatra da su djeca glavni ljubitelji igračaka, to nije pravilo i zato naša ciljana grupa postaju i odrasli koji vole igračke i ţele izraditi svoju posebnu igračku. TakoĎer i svi kolekcionari koji ţele izraditi i skupljati svoje posebne igračke.

13


6.3. Trţišta i jezik Web stranica

U početku ćemo poslovati samo na području Republike Hrvatske te će jedini ponuĎeni jezik biti hrvatski. Kako ćemo proširivati poslovanje tako ćemo polako dodavati i jezike zemalja gdje ćemo poslovati.

6.4. Registracija klijenata

Klijenti će se morati registrirati ukoliko će htjeti imati pristup cijelom portalu te sudjelovati u izradi igračaka. Prilikom registracije biti će potrebno navesti odreĎene podatke (nadimak ili ime, e-mail, datum roĎenja, zanimanje i sl.) 6.5. Pogodnosti za registrirane klijente

Registrirani korisnici će imati pristup cijelom portalu. Moći će izraĎivati i pregledavati te komentirati na forumu, skidati svoje predloške igračaka i sl.. Dok neregistrirani korisnici neće imati uvida u cijeli portal, tek samo u osnovne informacije o nama te kako izraditi svoju igračku i galeriju slika

14


7. PARTNERI

7.1. Glavni dobavljači i suradnici -CityEx, Pošta -Dobavljači materijala potrebnih u izradi igračaka -Srodna poduzeća -Mjesta za oglašivanje ( Google, Facebook)

7.2. Opis dobavljača i suradnika

Imamo blisku suradnju s našim dobavljačima i suradnicima. Pokušavamo se pozicionirati na trţište dobrom suradnjom i sa konkurentima kako bismo se mogli što prije proširiti i na ostala trţišta, izvan zemlje. Ţelimo steći imidţ društveno odgovornog poduzeća kroz poštivanje ugovora sa dobavljačima te poštujući standarde o zaštiti okoliša. 7.2.1. Dostavljači: CityEx, Pošta (http://www.cityex.hr/ ; http://www.posta.hr/ ) Putem naših dostavljača ćemo isporučivati naše gotove igračke na ţeljene adrese i naplaćivati uslugu. Bitna je dobra suradnja s njima i odlučili smo se za suradnju s ova dva dostavljača zbog njihove brzine isporuke pošiljki i poštivanja zadanih rokova. TakoĎer u svakom trenutku nude mogućnost provjere klijentima status naše pošiljke i vremena do isporuke ( Track & Trace sustav). 7.2.2. Dobavljači materijala potrebnih u izradi igračaka - http://www.zekotekstil.hr/ - nabava tkanina, podstava, krojačkog pribora i sl.. - http://www.pan-paper.hr/ - nabava papira - http://metalionline.com/- nabava metala …

Bitno je da svi materijali ( tkanine, plastika, metal, papir, drvo, staklo i sl..) budu kvalitetni i isporučeni na vrijeme. A to ćemo postići kroz lojalnu suradnju sa istim dobavljačima i kroz korektnu politiku poslovanja. 15


7.2.3. Srodna poduzeća Kao što smo već naveli, nudimo mogućnost prodaje oglašivačkog prostora na našem portalu i tako ţelimo ostvariti dobru suradnju s konkurencijom ponudom komplementarnih proizvoda. (Npr:

http://www.lotos-nakit.com/03-djevojcica-s-lavandom-drvena-igracka-

9675/) 7.2.4. Mjesta za oglašavanje ( Google, Facebook) To su poduzeća koja pruţaju potporu našem poslovanju bilo od zakupa ključnih riječi pri pretraţivanju kako bi potencijalni klijenti došli do nas, pa sve do prodaje oglašivačkog prostora na kojem bi mi promovirali naše usluge.

16


8. KONKURENCIJA

8.1. Glavni konkurenti Na području proizvodnje i prodaje igračaka velika je konkurencija. Neizravnu konkurenciju čine tradicionalni dućani koji prodaju igračke, kao što su: -iz Hrvatske: Emporium sa sjedištem u Zagrebu, Tisak Media, Konzum,... -iz inozemstva: Mattel, Hasbro, One2play, mnogobrojni proizvoĎači iz Kine, Fisher-Price,... Danas su se mnoge tvrtke odlučile, pored tradicionalinh trgovina, i za online trgovine kao dodatnu pogodnost (Konzum, Tisak Media, One2play, Star-com, Electus, Eurom Denis,...) U skorijoj budućnosti, izgledno je da će većina trgovina biti isključivo na Internetu te neće posjedovati trgovine u fizičkom smislu. Glavnina njihova poslovanja bit će

usmjerena

na elektroničko

poslovanje i elektroničko trgovanje igračaka. MeĎu takve kao konkurenciju ubrajamo web shopove: eKupi, Mali mrav, Staskka,.. Pored navedenih konkurenata koji se bave prodajom igračaka u trgovinama i web shopovima, trenutno na hrvatskom trţištu (kao ni na području okolnih drţava) ne postoji web shop koji nudi proizvodnju i prodaju igračaka preko weba gdje sam izraĎuješ svoju igračku. Sličnu ponudu našoj nudi tvrtka Happy Toy Machine koja nam je glavni konkurent što se tiče vrste ponude. Isto tako, tvrtka Xoddo nudi mogućnost izrade samo njihove, xoddo igračke (plišana lutka).

8.1.1. Happy Toy Machine Tvrtka se bavi prodajom igračaka kroz web shop na način sličan našem, omogućujući izradu vlastite igračke. Sjedište joj je u Americi. Razlika je što oni ne izraĎuju bilo kakve igračke, nego samo plišane. Web stranice im je privlačnog izgleda, jednostavna za pregled i korištenje, nudi mnogo informacija o igračkama i samoj tvrtki. Naša konkurentska prednost u odnosu na njih je što ćemo imati više vrsta različitih igračaka te izradu od više materijala i u više različitih oblika i dimenzija.

17


8.1.2. Tisak Media Pored običnih trgovina, moguće je kupiti igračke i preko njihovog web shopa. Igračke čine samo jedan od mnogobrojnih proizvoda koji je u njihovoj ponudi. Internetska stranica je dobro ureĎena, jednostavna za navigaciju i redovito aţurirana, nudeći podatke o igračkama kao što su prikaz, cijena, opis.

8.1.3. One2Play Kompanija koja prodaje igračke kroz stratešku odrednicu: ˝Kvaliteta i sigurnost, uz veliku vrijednost za novac˝. Koristeći nove informacijske i komunikacijske tehnologije, inovativne, kreativne i sigurne proizvode, te kvalitetnu uslugu educiranih zaposlenika prema kupcima i korisnicima, One2play je danas tvrtka koja na hrvatskom trţištu, a i šire, diktira trendove u svijetu licenci i igračaka. Kao što je vidljivo iz opisa, ova kompanija i igračke koje proizvodi

su svjetski poznati. Naš cilj je postići takvu reputaciju na

području Hrvatske, za početak kroz unikatnost svake igračke, za razliku od One2play-a gdje su igračke standardizirane i namijenjene masovnoj prodaji. 8.1.4. Kineske igračke Sve konkurente shvaćamo ozbiljno i učimo od njih kako bi bili što uspješnija kompanija sa zadovoljstvom kupaca na prvom mjestu. Kineske igračke nam daju primjer kakve proizvode ne ţelimo. Konkuriraju kroz vrlo niske cijene, ali zato sami proizvodi ne samo da su nekvalitetni, nego i opasni. Naime, igračke proizvedene u Kini predvode crnu listu opasnih igračaka. Made in China je postao sinonim za jeftin proizvod loše kvalitete. 8.2. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na trţištu

Koncept samostalnog osmišljavanja izgleda igračke preko web stranice je relativno nov model. Poslovanje je usredotočeno na ţelje klijenata i njihovo zadovoljstvo ponuĎenim proizvodima. Sličnost s postojećim projektima je slično osmišljena web stranica, s razlikom što ćemo mi nuditi više različitih modela igračaka. Isto tako, kroz različite kategorije nudimo izradu igračaka pomoću više različitih materijala, dok postojeće kompanije koje se tim bave

18


izraĎuju igračke od samo jednog materijala (tkanine) i već odreĎenih dimenzija. Svjesni smo da kako nudimo diverzificirane igračke, izrada je nešto kompliciranija zbog više karakteristika proizvoda.

TakoĎer, sličnost je isto

ciljano trţište, s malom razlikom klijenata koji imaju specifične ţelje koje masovna, standardizirana proizvodnja ne moţe zadovoljiti.

8.3. Konkurentska prednost projekta

Ukoliko bi se naš projekt pokazao uspješnim, konkurencija će ubrzo htjeti kopirati naše prednosti. Vjerujemo da ćemo do tad steći reputaciju dobrog poslodavca, s naglaskom na društvenu odgovornost, brigu o okolišu i usmjerenost na svakog klijenta ( korištenje recikliranog papira, poštivanje postojećih zakona o karakteristikama igračaka za djecu, način poslovanja,..) Imat ćemo bazu lojalnih klijenata koje ćemo konstantnim trudom i paţnjom s novim inovacijama zadrţati i proširiti. Sam web shop moţe biti prednost, ali ne moţemo se oslanjati samo na elektroničko poslovanje jer u skorijoj budućnosti većina poslovanja odvijat će se elektronički. Iako postoje slični web shopovi našem, usredotočit ćemo se na same klijente i ispunjavanje njihovih ţelja kroz praćenje trendova u svijetu igračaka, dodajući nove mogućnosti i performanse igračaka, brz odgovor i dostava,..

19


9. WEB HOSTING I DOMENE

9.1. Web hosting projekta

Na trţištu postoji ogroman broj ponuda web hostinga. Budući da se mora odabrati jedan i budući da naše web mjesto ima potencijal da se razvije u jedan ogroman memorijski prostor, odlučili smo se za ponudu tvrtke Croadria quality hosting d.o.o.. i kupili bi njihov Fly hosting paket od 1150,00 HRK godišnje. Tako će naš web biti smješten u podatkovnom centru u Zagrebu i sadrţavati

registraciju

domene,12GB

prostora,

neograničen

promet,

neograničeni broj mail adresa, poddomena,domain aliasa,te mailing lista, vlastiti IP i ostale pogodnosti. 9.2. Web domene projekta

Odlučili smo se svoju stranicu nazvati DreamToy.hr pošto ćemo imati tvrtku koja će poslovati u Hrvatskoj. 9.2.1. hr. domena hr. je glavna domena našega web poslovnog prostora. .hr domena je nacionalna domena Republike Hrvatske i upravljanje ovom domenom povjereno je Hrvatskoj akademskoj i istraţivačkoj mreţi CARNet. Posebnost .hr domene u odnosu na ostale nacionalne domene je u tome što je svim hrvatskim graĎanima omogućeno pravo na virtualni identitet na način da svaka domaća fizička i pravna osoba ima pravo bez naknade registrirati jednu .hr domenu pa smo se i odlučili za tu opciju. Dodatne domene mogu se registrirati, ali uz naknadu.

9.2.2. Komercijalne domene Osim domena koje se registriraju pod vršnom .hr domenom, bilo kao besplatne ili naplatne, moguće je registrirati i domene niţe razine i to: .from.hr

20


i .com.hr . Sve besplatne domene registriraju se isključivo preko CARNeta, a sve naplatne preko ovlaštenih registrara. Još ćemo razmotriti tu opciju u poslovanju,ali sad za sad ostajemo samo kod hr.domene.

21


10. CMS SUSTAV 10.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt

Kod izbora koji sustav za upravljanje sadrţajem na webu uzeti, prvo pitanje je hoćemo li uzeti besplatne ili komercijalne modele. Prednosti komercijalnih CMS programa su stabilnost, sigurnost, stalna korisnička podrška te mogućnost implementacije u postojeće sustave i korisnikove baze podataka. Neki od komercijalnih CMS sustava: ColdFusion - sluţbena stranica ColdFusion-a Kentico - sluţbena stranica Kentic-a Sitefinity - sluţbena stranica Sitefinity-a Accrisoft - sluţbena stranica Accrisoft-a Jalios - sluţbena stranica Jalios-a Corvus CMS - hrvatski CMS sustav sluţbena stranica Corvus CMS-a Webiny - hrvatski CMS sustav sluţbena stranica Webiny-a

S druge strane,besplatni sustavi obično nude odreĎen broj unaprijed definiranih predloţaka koji omogućuju brzu i jednostavnu izradu web-stranica. Njihova prednost je dostupnost i cijena, a nedostatak velik broj gotovo identičnih webstranica i nedostatak mnogih naprednih funkcija koje nude komercijalni proizvodi. Mogući sustavi: Open Source CMS - recenzije raznih programa Drupal - sluţbena webstranica Drupal-a Joomla! - sluţbena webstranica Joomla!-e Wordpress - sluţbena webstranica Wordpress-a TYPO3 - sluţbena webstranica TYPO3-a Magma CMS - sluţbena webstranica Magma CMS-a sNews - sluţbena web stranica sNews-a DotNetNuke - sluţbena web stranica DotNetNuke-a

22


eZ Publish - Besplatni Enterprise Open Source CMS. Sluţbena web stranica

10.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg)

Odlučili smo se za besplatni softver Joomla. Joomla! je CMS sustav za upravljanje web sadrţajem otvorenog koda ("open source") koji sluţi objavljivanju sadrţaja na World Wide Webu i intranetu. Pisan je u PHP-u, a za spremanje podataka koristi bazu podataka MySQL. Joomla dolazi s opcijama za upravljanje tekstom i slikama, prikaz sadrţaja u RSSu, PDFu i verziji za printanje, raznim modulima kao što su "posljednje novosti" i "popularni sadrţaji", upravljanje banerima i anketama, traţilicom i kontakt formom. Još jedna odlika ovog sustava je i podrška za strane jezike pa je tako moguće preuzeti hrvatski jezični paket koji će je u potpunosti prevesti na hrvatski jezik. Joomla! je izdana pod GNU GPL v2 licencom.

Joomla se putem ugraĎenog instalacijskog čarobnjaka moţe brzo i

lako instalirati na WAMP, LAMP ili slične platforme. Moguća je i ručna instalacija, ali zahtjeva više truda i znanja. Mnogi web hosting sustavi imaju ugraĎenu automatsku instalaciju Joomle koja se moţe izvršiti jednim klikom. Joomlu je osim na Apache posluţitelj moguće instalirati i na IIS, a početkom 2010. Joomla i Microsoft su potpisali ugovor o suradnji. Na sluţbenom Joomlinom siteu za dodatke, kao i na mnogim drugim stranicama dostupne su tisuće dodataka koji mogu na stranicu dodati web dućan, multimedijalnu galeriju, on-line zajednicu ili stotine drugih mogućnosti. Osim apikacijskih dodataka mogu se pronaći i stotine Joomla! predloţaka koji mogu promjeniti dizajn stranice. Osim što su svi ti dodaci lako dostupni takoĎer ih je i lako ugraditi na Joomlinu stranicu putem instalacijskog sučelja.

Osnovne karakteristike: Potpuno voĎena bazom podataka Novosti, artikli i servisi u potpunosti dostupni za izmjene i ureĎivanje Omogućava ureĎivanje autorima Mogućnost kopiranja slika preko pretraţivača bilo gdje u okviru stranice

23


Dinamičke ankete/glasanja sa pregledom rezultata Potpuno pristupačan standard Radi na: Linux, FreeBSD, MacOS X server, Windows, Solaris i AIX

Neke od naprednih karakteristika: Objektna hijerarhija - koliko vam je potrebno sekcija, odjeljenja, stranica Biblioteka slika - čuva sve vaše PNG, PDF, DOC, XLS, GIF i/ili JPEG za jednostavnu upotrebu UreĎivanje arhiviranog sadrţaja. Sačuvajte vaše artikle na sigurnom mjestu, bolje nego da ih brišete UreĎivanje razine korisnika Ankete/Istraţivanja Proizvoljni moduli za stranice. Ugradite module po ţeljama i potrebama.

24


11. MARKETINŠKI PLAN 11.1. Marketinški plan projekta Planiramo se oglašavati prvenstveno preko interneta pošto je većina ljudi svakodnevno na internetu i velika je vjerojatnost da će upravo na tom mjestu naletjeti na naš oglas. Pošto smo prvi web portal koji nudi mogućnost izrade vlastite igračke i kupnju iste elektroničkim putem, tu poziciju moramo iskoristiti da se agresivno promoviramo. TakoĎer, dizajn naše stranice mora biti takav da se baza nadograĎuje priključivanjem sve većeg broja korisnika. Kako imamo nestandardnu, pomalo neuobičajenu ponudu, nadamo se

usmenoj

predaji kao i virusnom marketingu do čijeg pojavljivanja moţe doći preko promocije na društvenim mreţama,

a izvor su sekundarnog, besplatnog i

izuzetno uspješnog načina oglašavanja. Marketinška kampanja zapravo traje cijelo vrijeme trajanja našeg poslovanja pošto se cijelo vrijeme oglašavamo preko Interneta. Vrste internetskog oglašavanja: newsletteri oglašavanje na traţilicama ( Google Adwords) Google Adsense forumi banneri

Tradicionalni oblici: nagradne igre sudjelovanje na prikladnim sajmovima kako bi se predstavili i promovirali

25


11.2. Ključne riječi projekta Za naš projekt ključne riječi su: Igračka, DreamToy, galerija slika, narudţba, registracija, ljubitelji igračaka, vrste materijala, dimenzije, boje, započni kreiranje, završi kreiranje.

11.3. Google AdWords oglas Početno ciljano trţište je područje Republike Hrvatske. U doglednoj budućnosti, u razdoblju penetracije na svjetsko trţište, naravno, prelazimo na engleski jezik kao svjetski jezik komunikacije pa tako i Internet komunikacije. No, za sada se pripremamo spremati Google Adwords na hrvatskom jeziku. Maksimalni dnevni proračun za potrebe oglašavanja bi bio 100 kn u roku od 3 mjeseca. To bi nas, dakle, dovelo u poziciju da potrošimo 9000 kn za potrebe Google Adwords oglašavanja. Koristit ćemo CPC na način da će cijene ključnih riječi biti postavljene kao na aukciji – tko plati više, dobiva. Na taj se način postavlja najviša cijena koju treba platiti. Prednost ovakvog sustava jest da ukoliko ste spremni platiti postavljenu ponudu kao mi - 0,70 kn, a niti jedan drugi klijent ne ţeli platiti više od najniţe licitirane ponude 0,50 kn, vi plaćate najniţu ponuĎenu cijenu 0,55 kn, a ne najviši iznos koji ste spremni platiti. U slučaju da postoji klijent koji ţeli platiti ponuĎenu cijenu 0,75, naš oglas će se prikazati drugi ili s manjom frekvencijom na zadanu ključnu riječ te ćemo platiti licitiranu ponudu.

Izgled oglasa: Vaša igračka iz snova? Napokon možete imati igračku baš kakvu Vi želite! www.dreamtoy.hr

26


11.4. Oglašavanje na društvenim mreţama Oglašavat ćemo se besplatnim putem kroz društvene mreţe Facebook, Twitter i LinkedIn. U početku dok je poslovanje još u usponu, same ćemo ureĎivati profile. Primjerice, profil na Facebook-u ćemo ureĎivati same dok se ne proširi naše poslovanje kako smo planirale. Nakon što ljudi za našu stranicu označe ˝sviĎa mi se˝ moći će pristupiti objavljenim sadrţajima kao što su: o nama, načinu poslovanja, galerija slika, način nastanka igračke. Za početak namjeravamo koristiti ovakav besplatan način oglašavanja, a kasnije i plaćane oglase na naslovnici Facebook-a. 11.5. Tablica marketinškog plana Tablica 1: Troškovi promocije TROŠKOVI

R

OBLIK

WEB ADRESE

TERMINI

B

OGLAŠAV

OGLAŠAVANJ

OGLAŠAVA

OGLAŠAVANJ

R.

ANJA

A

NJA

A

1.

newslettteri

mailing lista

6 mjeseci

2000kn

OPIS

Atraktivna reklama s opisom ponude

2.

google

google.hr

3 mjeseca

9000kn

adwords 3.

google

tekstualni oglasi tisakmedia.hr

3 mjeseca

2000kn

adsense 4.

forumi

Ključne riječi, Ključne riječi, tekstualni oglasi

index.hr

uvijek

-

link

3 mjeseca

50,00 kn +

Atraktivna

(1000

PDV (0,05

reklama

prikazivanja)

kn + PDV /

tportal.hr jutarnji.hr 24sata.hr 5.

banneri

24sata.hr

prikazu)

27


12. MOBILNE TEHNOLOGIJE 12.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Svojim klijentima ţelimo pruţiti uporabu jednostavne aplikacije putem koje će moći brzo i lako pristupati sadrţajima vezanim uz naše poslovanje. Aplikacija će sadrţavati home page, gdje će klijenti moći jednostavno pristupiti sadrţaju, zatim stranicu za odabir kategorije igračaka, unos performasi, spremanje u košaricu te naručivanje. Naravno sve detaljnije informacije će se nalaziti na našoj web stranici. Za izradu prototipa ove naše aplikacije odlučili smo se na wiziapps studio, web mjesto za izradu aplikacija.

Slika 1. Izrada mobilne aplikacije

Izvor: vlastita izrada

12.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Mobilni ureĎaji daleko su dogurali od običnih telefona koje moţete nositi sa sobom i kojima moţete slati poruke. U njima se sada nalaze prava mala računala koja vašem mobitelu omogućavaju mnogo više od samog razgovora. Mogućnost da mobitel prilagodite svojim potrebama i date mu više od onoga što su mu dali proizvoĎači, nalazi se u smartphone aplikacijama. Naša

28


aplikacija je potpuno prilagoĎena pametnim telefonima kao i njihovim korisnicima,uz jednostavan prikaz sadrţaja i vrlo jednostavno snalaţenje.

12.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Aplikacija Dream toy daje korisniku mogućnost izrade njegove igračke na jednostavan i brz način. Odabirom ponuĎenih kategorija igračaka i performansi koje aplikacija u sebi sadrţi, korisnik će moći sam izabrati ono što ţeli, te pregledati igračku u svakom trenutku kako izgleda. Ako je zadovoljan učinjenim, lako je spremi u svoju košaricu pod odreĎenim brojem, provjeri cijenu i putem obrasca istu igračku naruči na svoju adresu. Kada ispuni svoj obrazac, potvrdni mail mu stiţe na mail adresu kojeg će morati potvrditi putem mobitela ili računala i kroz par dana moţe očekivati svoju izraĎenu igračku. Naravno moţe nas i kontaktirati putem priloţenih mjesta za kontakte.

12.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Home

Kratko o nama…

29


Odabir kategorije i biranje performansi iz baze‌

30


Provjeri cijenu svoje igračke!

Tvoja košarica!

31


Kontaktirajte nas!

32


13. WEB 2.0 TEHNOLOGIJE

13.1. Facebook profil projekta Najpopularnija svjetska društvena mreţa, Facebook,

ima više od milijardu

aktivnih korisnika, a taj broj se svakodnevno povećava. Upravo zbog njegove popularnosti i jednostavnosti korištenja, odlučili smo se oglašavati na toj mreţi. Da bi bili u korak sa ostalim kompanijama, te lako dostupni svojim klijentima, svoju marketinšku kampanju provest ćemo na Facebooku.

Slika 2 : Facebook profil, vlastita izrada

33


13.2. LinkedIn profil autora projekta Podaci pokazuju da je upravo LinkedIn druga najposjećenija društvena mreţa nakon Facebooka. Stoga ćemo biti prisutni i na toj mreţi, s fokusom na poslovne partnere, komunikaciju i odrţavanje poslovnih veza. Time ćemo dati dojam veće profesionalnosti i ozbiljnosti posla u koji ulazimo.

Slika 3 : LinkedIn profil, vlastita izrada

34


13.3. Twitter profil projekta Kako trend biti zastupljen na Twitter-u polako sve više jača i u Hrvatskoj, bit ćemo i na toj mreţi, jer neki preferiraju tu mreţu više od Facebooka.

Slika 4: Profil na Twitteru

35


14. SWOT ANALIZA PROJEKTA

Tablica 2: SWOT analiza  SNAGE

 SLABOSTI

 inovativnost projekta

 u

 unikatne, posebne igračke

nepoznavanje

od

strane javnosti  teškoće

 laka dostupnost web stranice  jednostavno

početku,

navigiranje

na

stjecanja

lojalnih

klijenata  počinjemo od samog početka

stranici  društveno odgovorno poduzeće

(˝od nule˝)

 usmjerenost na ţelje klijenata  uska

suradnja

sa

poznatim,

lojalnim partnerima  nadziranje čitavog lanca – od nabave, proizvodnje, dostave  PRILIKE  brzi

 PRIJETNJE

razvoj

web

shopova

i

elektroničkog poslovanja

 hakerski napadi 

 moguća kupovina iz vlastitog doma, bez odlaska u trgovinu  klijenti postaju izbirljiviji, ţele

kraĎa novca i ideja klijenata

 kopiranje od strane konkurenata  pad informatičkog sustava  loše gospodarsko stanje u zemlji

nešto novo, originalno  ulaskom

u

Europsku

uniju

moguće širenje poslovanja  poticaji za mlade poduzetnike, za

ţensko poduzetništvo

36


15. TROŠKOVI POKRETANJA PROJEKTA Smatramo da će nam za potrebe pokretanja projekta dostajati sredstva u vrijednosti nešto manjoj od 100 000 (točnije 98 050) kuna. U obrtna sredstva smo uračunali: troškove registracije domene, kupovine paketa za web hosting, trošak izrade web stranice. Za to bi nam trebalo dostajati 20000 kuna. Struktura ulaganja je prikazana u tablici. Tablica 3: Plan troškova Početna ulaganja

Iznos (u kunama)

Uredska oprema

20 000

(hardver i softver) Ostala oprema

10 000

Obrtna sredstva

20 000

Troškovi promocije

13 050

Trošak izrade mobilne

35 000

aplikacije Ukupno

98 050

37


16. WEB STRANICE PROJEKTA Pri izradi web stranice odlučili smo koristiti besplatnu web aplikaciju (Wix) koja pruţa jednostavnu izradu web stranice pri kojoj nije potrebno nikakvo dodatno informatičko znanje. Svi se podaci spremaju izravno na web posluţitelj poduzeća koji nude takve aplikacije, te su dostupni s bilo kojeg mjesta na kojem postoji priključak na Internet.

Slika 5, izrada web stranice; Izvor: vlastita izrada na : www.wix.com

38


16.1. Struktura Web stranica projekta Struktura naše web stranice: Home ( početna stranica) Obrazac za registraciju O nama ( kratke informacije o poduzeću) Osnivatelji ( kratko o nama) Napravi igračku Vrsta igračaka Što trebate znati Kontakt Galeriju slika Forum Obrazac za naručivanje

16.2. Opis strukture Web stranica projekta Svaka struktura počinje s početnom stranicom. Ona se otvara nakon što internet pretraţitelj prepozna ime naše stranice. S nje je mogući ući u bilo koji segment našeg poslovanja. Obrazac za registraciju je načinjen da se klijenti jednostavno ulogiraju na našu stranicu i počnu koristiti naše usluge. Prijava klijenata je, dakako, lakši posao jednom kad je registracija obavljena. Odvija se pomoću korisničkog imena i lozinke. U segmentu koji sadrţi kontakt informacije moguće je vidjeti našu lokaciju, naše osnovne podatke te mreţe na kojima imamo svoje profile, uglavnom sve ono što je potrebno. U segmentu- napravi igračku, registrirani klijenti će moći izabrati kategoriju igračaka i napraviti svoju vlastitu putem odabira svih ponuĎenih performansi. Kada to učine, mogu spremiti svoju igračku u košaricu i naručiti je putem obrasca za naručivanje.

39


Stranica će, dakako, nuditi i broj povezanih linkova na one site-ove koji se bave svijetom igračaka, ukoliko se ljudi odluče surfati po internetu traţeći bilo kakve nove informacije o stvarima koje ih zanimaju. Tu će se naći i webmjesta naših potencijalnih partnera. TakoĎer nudimo dio na stranicama gdje se pojavljuju najčešća pitanja korisnika i ono što bi naši klijenti trebali znati. Naravno, svaki popularan site mora voditi brigu o odrţavanju vlastitog oglašivačkog prostora. Zato ni mi nećemo biti iznimka pa ćemo ga ponuditi onima koji će nama ponuditi najpovoljniju cijenu. Slike web stranice, nalaze se u prilogu ova rada.

Slika 6, Wix editor; Izvor: vlastita izrada na wix beta editoru

40


17. ZAKLJUČAK Pokretanje vlastitog koncepta elektroničkog poslovanja nije lak posao, dapače, veoma je dugotrajan i iziskuje puno truda. Da bi se pokrenuo naš projekt, treba točno znati što se od projekta očekuje i kakvim tokom on treba teći. Potrebno je uspješno analizirati trţište te znati od čega se sastoji trţište. Ukoliko se ne poznaje struktura trţišta te što trţište traţi, svaki projekt propada koliko god tehnička strana izvedbe bila dobra. Proveli smo analizu trţišta, i ispravno smo uočili problem, tako da se nadamo da naš projekt ima dobre temelje. Kako se Internet danas koristi kao novi prostor za obavljanje gospodarskih aktivnosti, rad našeg poduzeća izvršavat će se većim djelom elektroničkim putem. Elektroničko poslovanje nam je pojednostavnilo i smanjilo troškove poslovanja te nam omogućilo lakše komuniciranje s klijentima i naše oglašavanje kroz razne aplikacije za razmjenu bogatog sadrţaja 24/7.

41


18. POPIS LITERATURE

predavanja s nastave literatura stavljena u yahoo grupu iz kolegija ElektroniÄ?ko poslovanje internetske stranice navedene u popisu web linkova

19. POPIS WEB LINKOVA http://www.corvuscms.hr/ http://www.happytoymachine.com/ http://www.cityex.hr/ http://www.zekotekstil.hr/ http://www.pan-paper.hr/ http://metalionline.com/ http://www.joomla.org/about-joomla.html https://www.facebook.com http://www.linkedin.com/ https://twitter.com/ http://www.viziapps.com/ http://www.viziapps.com/ http://makedreamtoy.wix.com/dream-toy http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions http://www.wix.com/ https://ebookburn.com/ http://www.epubconverter.org/ http://www.epubbud.com/

42


20. POPIS SLIKA Slika 1. Izrada mobilne aplikacije……………. str.28. Slika 2. Facebook profil………………………. str. 33. Slika 3.Profil na LinkedIn-u…………………….str.34 Slika 4.Profil na Twitter-u……………………….str.35 Slika 5. Izrada web stranice…………………....str.38 Slika 6. Wix editor………………………………..str.40

21.POPIS TABLICA Tablica 1. Troškovi promocije………………….str.27 Tablica 2. Swot analiza………………………....str.36 Tablica 3. Plan troška……………………………str.37 Tablica 4. Ţivotopis……………………………….str.44

43


22. ŢIVOTOPIS Studentica ( Europass ţivotopis- u prilogu) Tablica 4: Ţivotopis Osobni podaci Prezime i ime

Rašić Ruţica

Relić Jelena

Adresa

Zagrebačka 69, Lupoglav Savska

39,

10311

10370 Dugo Selo

Posavski Bregi

Broj telefona

+385 98 199 48 20

+385 95 514 43 71

e-mail

ruzica.rasic@yahoo.com

jelena.relic@yahoo.com

Drţavljanstvo

Hrvatsko

Hrvatsko

Datum roĎenja

16.05.1990.

26.09.1989.

Spol

ţensko

ţensko

Radno iskustvo

razni studentski poslovi

razni studentski poslovi

Obrazovanje osposobljavanje

i 2008.-2012. Preddiplomski 2008.-2012. Preddiplomski sveučilišni

studij

u sveučilišni

studij

Zagrebu

Zagrebu

engleski – aktivno

engleski – aktivno

njemački - pasivno

talijanski - pasivno

u

Osobne vještine Znanje stranih jezika Informatičko znanje

Microsoft Office, Internet, Microsoft Office, Internet, SAP, Business Objects

Dodatna znanja i vještine Vozačka kategorije

dozvola

SAP, Business Objects B Vozačka

dozvola

B

kategorije

44


23. SAŢETAK

U ovom smo radu obradili pitanja vezana za pokretanje projekta iz elektroničkog poslovanja. Kao temu smo uzeli poslovni model koji se bavi proizvodnjom i prodajom igračaka, ali na način da klijenti sami sebi, putem web stranice i aplikacije poduzeća, stvore idealnu igračku. S ekonomske strane opisali smo sam poslovni model, inovacije, načine plaćanja i oglašavanje, konkurenciju, suradnike i partnere, dobavljače, klijente itd. S tehničke strane smo obradili načine registracije Internet domena, odabir hostinga, CMS sustave, način izrade web mjesta i mobilne aplikacije i oglašavanje na Internetu (Web 2.0 tehnologije). Na kraju slijede prilozi koji potkrepljuju praktični dio našeg rada.

PRILOZI

1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

45


2. Obavijesni bilten – newsletter

3. Slike (Screenshotovi) Web stranica projekta

46


47


48


4. Dokumentacija za registraciju hr.domene

5. Mapa Web stranica projekta sitemap.xml

49


6. Brošura prezentacije (tzv. handsouti)

Uvod Strateška osnova projekta  Poslovni model  Inovacije  Modeli stvaranja prihoda  Klijenti  Partneri  Konkurencija  Web hosting i domene  CMS sustav 

Dream Toy Ruţica Rašić Jelena Relić

...

Prodaja putem posrednika (CityEx, Pošta…) kroz naručivanje elektroničkim putem. Naš poslovni model sastoji se od 3 dijela: 1. Baza podataka 2. Korisnička baza 3. Forum

Marketinški plan Mobilne tehnologije Web 2.0 tehnologije SWOT analiza Troškovi pokretanja projekta Web stranice projekta Zaključak

   

 

Vizija: „..Neka vaša igračka iz snova postane stvarna ..“  Ciljevi: 1. Postići početnu bazu od 5000 ljudi 2. Postati najposjećeniji portal za ovakav poslovni model 3. Ponuditi ljudima mogućnost odabra velikog broja performansi u stvaranju vlastite igračke 4. Raspolagati sa svim opisima već stvorenih igračaka 

• •

• •

Vrijednost ponude - mogućnost stvaranja vlastite igračke koja će biti posebna i napravljena po svačijoj želji (unikatna). Na taj način svoje klijente i njihove želje stavljamo u prvi plan.

...

Misija: Omogućiti stvaranje svoje idealne igračke svim ljubiteljima igračaka na jednom mjestu, te postati vodeći portal po zanimljivosti, jednostavnosti, kreativnosti te odnosima s klijentima.

CILJ: stvoriti poslovni model koji se bavi proizvodnjom i prodajom igračaka - klijenti sami sebi, putem web stranice i aplikacije poduzeća, stvaraju idealnu igračku  poslovanje preko Interneta i putem mobilne aplikacije

unikatnost i posebnost svake igračke; prilagodljivost korisnicima i njihovim željama; velika detaljnost oko materijala za izradu,dimenzija,boja, mogućnosti...; direktno povezivanje i komuniciranje s kupcima; dostupno i u mobilnoj aplikaciji putem smartphonova.

50


sve dobne skupine, osobito roditelji i djeca  hrvatsko tržište  pogodnosti za registrirane klijente: izrađivanje i pregledavanje igračaka, komentiranje na forumu, skidanje svojih predložaka igračaka

prihod od stvaranja proizvoda  sponzorstvo  plaćanje po pristupu dokumentima

Glavni dobavljači i suradnici  CityEx, pošta  dobavljači materijala potrebnih u izradi igračaka (http://www.zekotekstil.hr/; http://www.pan-paper.hr/)  srodna poduzeća  mjesta za oglašivanje ( Google, Facebook)

ponuda tvrtke Croadria quality hosting d.o.o. -njihov Fly hosting paket od 1150,00 HRK godišnje  naziv stranice:

joomla ( www.joomla.org) - besplatni softver - radi na: Linux, FreeBSD, MacOS X server, Windows, Solaris i AIX - potpuno vođena bazom podataka -novosti, artikli i servisi u potpunosti dostupni za izmjene i uređivanje - omogućava uređivanje autorima

DreamToy.hr

iz Hrvatske: Emporium sa sjedištem u Zagrebu, Tisak Media, Konzum,...  iz inozemstva: Mattel, Hasbro, One2play, mnogobrojni proizvođači iz Kine, FisherPrice,... Konkurentska prednost: reputacija, lojalni klijenti, web shop, prvi u regiji,...

51


Vrste internetskog oglašavanja:  newsletteri  oglašavanje na tražilicama - Google Adwords Izgled oglasa: Vaša igračka iz snova? Napokon možete imati igračku baš kakvu Vi želite! www.dreamtoy.hr  Google Adsense  forumi  banneri Tradicionalni oblici:  nagradne igre  sudjelovanje na prikladnim sajmovima

Profili na Facebook-u, LinkedIn-u i Twitter-u:

inovativnost projekta unikatne, posebne igračke laka dostupnost web stranice jednostavno navigiranje na stranici društveno odgovorno poduzeće usmjerenost na želje klijenata uska suradnja sa poznatim, lojalnim partnerima nadziranje čitavog lanca – od nabave, proizvodnje, dostave

PRILIKE brzi razvoj web shopova i elektroničkog poslovanja moguća kupovina iz vlastitog doma, bez odlaska u trgovinu klijenti postaju izbirljiviji, žele nešto novo, originalno ulaskom u Europsku uniju moguće širenje poslovanja poticaji za mlade poduzetnike, za žensko poduzetništvo

SLABOSTI u početku, nepoznavanje od strane javnosti teškoće stjecanja lojalnih klijenata počinjemo od samog početka (˝od nule˝)

PRIJETNJE hakerski napadi krađa novca i ideja klijenata kopiranje od strane konkurenata pad informatičkog sustava loše gospodarsko stanje u zemlji

SNAGE

Smatramo da će nam za potrebe pokretanja projekta dostajati sredstva u vrijednosti nešto manjoj od 100 000 (točnije 98 050) kuna. U obrtna sredstva smo uračunali: troškove registracije domene, kupovine paketa za web hosting, trošak izrade web stranice. Za to bi nam trebalo dostajati 20000 kuna

52


18. POPIS LITERATURE

-predavanja s nastave -Literatura stavljena u yahoo grupu iz kolegija Elektroničko poslovanje -internetske stranice navedene u popisu web linkova

19. POPIS WEB LINKOVA

izrada vlastite igračke preko weba  klijenti sami izrađuju igračku  dostava do ˝kućnog praga˝  dostupnost preko mobilne aplikacije 

http://www.corvuscms.hr/ http://www.happytoymachine.com/ http://www.cityex.hr/ http://www.zekotekstil.hr/ http://www.pan-paper.hr/ http://metalionline.com/ http://www.joomla.org/about-joomla.html https://www.facebook.com http://www.linkedin.com/ https://twitter.com/ http://www.viziapps.com/ http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculumvitae/templates-instructions http://www.wix.com/ https://ebookburn.com/ http://www.epubconverter.org/ http://www.epubbud.com/

originalnost kroz jednostavnost izrade

53


7. Europass Cv

@OSOBNE INFORMACIJE

Jelena Relić Savska 39, 10311 Posavski Bregi 098 767 8898 jelena.relic@yahoo.com

Spol ţensko| Datum roĎenja 26.09.1989.| Drţavljanstvo hrvatsko

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

2008.- 2012. Ekonomski fakultet u Zagrebu, preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik

hrvatski

Ostali jezici

GOVOR

RAZUMIJEVANJE

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Engleski jezik

C1

C1

C2

C2

C1

Talijanski jezik

B1

B2

A1

A1

A2

Govorna interakcija Govorna produkcija

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine Računalne vještine Ostale vještine Vozačka dozvola

▪ dobre komunikacijske vještine stečene tijekom školovanja ▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™ , Business Objects, SAP, Weka, Internet, izrada web stranica ▪ lončarstvo, kiparstvo, balet ▪B

54


OSOBNE INFORMACIJE

Ruţica Rašić Zagrebačka 69,Lupoglav,10370 Dugo Selo 01/24538-234 097/1996532 ruzica.rasic@yahoo.com

Spol Ţensko | Datum roĎenja 16.05.1990. | Drţavljanstvo Hrvatsko

RADNO ISKUSTVO

-

Razni studentski poslovi

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

Opća gimnazija Dugo Selo (2004.-2008.) Preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije (2008.-2012.) -2012.- Diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije, menadžeska informatika

Materinski jezik

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski jezik

C1

C1

C2

C2

C1

Njemački jezik

B1

B2

A1

A1

A2

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Računalne vještine

Ostale vještine

▪ vrlo dobro vladanje alatima Microsoft Office, Business object, Sap-om, Weka, vrlo dobro poznavanje interneta, izrada web stranica,

▪ pjevanje i slikanje

Vozačka dozvola ▪ B kategorija

55

17_Rasic_Relic_Dream_Toy  

seminarski rad