Page 1

5/2016

3

Ročník 26 Nepredajné

u Holokaust. Ilustrácia: J. Fečo

Rómsky nový list – nezávislé kultúrno−spoločenské noviny Rómov na Slovensku

Rómovia zo strednej vrstvy sú pre spoločnosť vychádza už 26 rokov, sú noviny Romano nevo ľil. neviditeľní. Vo verejnoprávnej televízii ich treba Hoci boli lepšie a horšie roky, vyšli každý rok. ukázať v každodennom živote. Od desiatich k piatim Slovenský mediálny trh je malý, ten rómsky eš− Menil sa náklad novín. Do roku 2010 vychádzal te menší. A čo je horšie, perspektíva jeho rozvoja a Romano nevo ľil v 12−tisícovom náklade. Redaktori stabilizácie je v nedohľadne. Printové rómske mé− vždy dokázali zachytiť najdôležitejšie udalosti, kto− diá zažili najväčší boom začiatkom deväťdesiatych ré sa v danom roku udiali. Aj keď kritici spochybňo− rokov minulého storočia. Netrval dlho, len pár ro− vali hodnotu starých informácií, práve tie doku− kov. mentujú históriu Rómov od začiatku budovania de− Potom začal byť problém, nie v ľuďoch, skôr mokracie na Slovensku. v nedostatku financií. Jediným periodikom, ktoré

Noviny majú stále svoju redakciu, sú na rovnakej adrese. Aj keď je pravdou, že v budove, v ktorej majú sídlo, sa redakcia v posledných piatich rokoch dvakrát sťahovala do menšieho a lacnejšieho priestoru. So stálymi členmi vydržala redakcia do roku 2011. Posledných päť rokov už spolupracuje len s externý− mi dopisovateľmi, redaktori si našli inú prácu. Zapríčinili to oneskorené dotácie, menší rozpo− čet a komisiou znížený náklad na dnešných štyriti− síc výtlačkov. Ku kríze printu prispeli aj sociálne sie− te, ktoré sú rýchlejším zdrojom aktuálnych informácií.

Oneskorené dotácie zastavili aj splnomoc− nenca Malá iskierka nádeje pre rozvoj rómskeho prin− tu prišla v roku 2014. Rómske mediálne centrum Mecem obnovilo vydávanie Rómskych listov, pridal sa aj bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák. Ten zaviedol svoje straníc− ko−úradnícke noviny, ktoré vydávala žilinská reklamná agentúra. Aj Pollák mal ambíciu vydávať Romane nevipena od začiatku kalendárneho roka, no ani jemu sa ten− to cieľ nepodarilo naplniť. V roku 2014 str. 9 †††

Romano 05 2016  
Romano 05 2016  

Rómske noviny Romano nevo ľil / Rómsky nový list vychádzajú na Slovensku od roku 1991. Vydavateľom je OZ Jekhetane-Spolu so sídlom v Prešove...

Advertisement