Page 1

แผ่ นพับผลิตภัณฑ์ หนองโพ สหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี จากัด ( ในพระราชราชู ปถัมภ์ )

1.น.ส.รชตธร บูชารัตนกุล 2.น.ส.แสงทอง แซ่มา้ 3.น.ส.ธัญญลักษณ์ รอดสังวาลย์ 4.น.ส.นวพรรณ ทองเก่งกล้า 5.น.ส.นัดดา แก้วบริ สุทธิ์ 6.น.ส.สุ นิสา พรมเสก 7.น.ส.แหวนเพชร เอี้ยวสุ วรรณ 8.น.ส.พรทิพย์ ลี้เลิศล้ า 9.น.ส.กนกพิชญ์ ดีรื่น

จัดทาโดย ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้นม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1

เลขที่ 3 เลขที่ 8 เลขที่ 18 เลขที่ 22 เลขที่ 32 เลขที่ 35 เลขที่ 39 เลขที่ 40 เลขที่ 41

รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว

27357 30792 35843 35920 36301l 36346 38693 38701 39216

รายงานฉบับนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดรุณาราชบุรี


โครงงานเทคโนโลยีเดินตามรอยพ่อครั้งที่1 แผ่ นพับผลิตภัณฑ์ หนองโพ สหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี จากัด ( ในพระราชราชู ปถัมภ์ )

1.น.ส.รชตธร บูชารัตนกุล 2.น.ส.แสงทอง แซ่มา้ 3.น.ส.ธัญญลักษณ์ รอดสังวาลย์ 4.น.ส.นวพรรณ ทองเก่งกล้า 5.น.ส.นัดดา แก้วบริ สุทธิ์ 6.น.ส.สุ นิสา พรมเสก 7.น.ส.แหวนเพชร เอี้ยวสุ วรรณ 8.น.ส.พรทิพย์ ลี้เลิศล้ า 9.น.ส.กนกพิชญ์ ดีรื่น

ครู ทปี่ รึกษา

จัดทาโดย ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้นม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1 ชั้น ม.6/1

คุณครู ปาลิกา ศรีสารากร คุณครู วรี ะพจน์ รัตนรัตน์

เลขที่ 3 เลขที่ 8 เลขที่ 18 เลขที่ 22 เลขที่ 32 เลขที่ 35 เลขที่ 39 เลขที่ 40 เลขที่ 41

รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว รหัสประจาตัว

27357 30792 35843 35920 36301l 36346 38693 38701 39216


บทคัดย่ อ จากการศึกษาทาให้ทราบถึงปั ญหาเกษตรกรโคนม ล้นตลาด ทาให้นมเน่าเสี ยได้ง่าย กลุ่มเกษตรกร จึงทูลเกล้าถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ร.๙ พระองค์ท่านจึงคิดที่จะนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ผลการดาเนิ นงาน การจัดทาโครงงานเทคโนโลยีเดินตามรอยพ่อ เรื่ อง ผลิตภัณฑ์หนองโพ สหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระราชราชูปถัมภ์) ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่เสนอในบทที่ 3 และได้ทาการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทาโครงงาน และนาเสนอในรู ปแบบของแผนผับ ทั้งนี้ การจัดทาโครงงาน ดังกล่าวทาให้ผจู ้ ดั ทาได้ทราบถึงประวัติความเป็ นมา ผลิตภัณฑ์หนองโพของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี และสามารถเผยแพร่ ความรู ้ให้บุคคลอื่นได้ โดยทั้งนี้ครู ที่ปรึ กษา เพื่อนๆในชั้นเรี ยนได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน การจัดการเรี ยนรู ้โดยแสดงความเห็นในเนื้ อหาและรู ปแบบของการนาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่ งทาให้เกิด การเรี ยนรู ้ได้เป็ นอย่างดี


กิตติกรรมประกาศ โครงงานเทคโนโลยีเดินตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1 เรื่ อง ผลิตภัณฑ์หนองโพ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จากัด (ในพระราชราชูปถัมภ์ ) สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยความกรุ ณาและความช่วยเหลือของคุณครู ที่ ปรึ กษา คุณครู ปาลิกา ศรี สารากร และคุณครู วรี ะพจน์ รัตนรัตน์ ที่ได้ให้คาแนะนาปรึ กษาและตรวจสอบ แก้ไข คณะผูจ้ ดั ทาต้องขอบพระคุณคุณครู เป็ นอย่างสู ง ขอขอบคุณบิดา มารดา เพื่อน ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่น้ ี ที่ได้ให้ กาลังใจและความช่วยเหลือจนโครงงานครั้งนี้สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี สุ ดท้ายนี้ ผูจ้ ดั ทาโครงงานหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า โครงงานเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์แก่ผศู ้ ึกษาหรื อผูท้ ี่ สนใจ คณะผูจ้ ดั ทา


สารบัญ เรื่อง บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ บทที่1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา 1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1.3 ขอบเขตของโครงงาน บทที่2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.1 ผลิตภัณฑ์หนองโพ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด ( ในพระราชูปถัมภ์ ) 2.2 ธุ รกิจหนองโพ 2.3 พระมหากรุ ณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 2.4 ติดต่อสอบถาม บทที่3 อุปกรณ์และวิธีการดาเนินงา 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมที่ใช้ 3.2 ขั้นตอนการดาเนิ นงาน บทที่4 ผลการดาเนินงาน

หน้ า ก ข ค

1 1 1 2-6

7-10 11 12 13 13-14 15-16

บทที่5 สรุ ปผล อภิปราย เสนอแนะ

17

บรรณานุกรม

18

ภาคผนวก

19


บทที่1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา 1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา เนื่องจาก เกิดปั ญหาเกษตรกรโคนม ล้นตลาด ทาให้นมเน่าเสี ยได้ง่าย กลุ่มเกตษรกรจึงทูลเกล้าถวาย แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ใน ร.๙ พระองค์ท่านจึงคิดที่จะนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2. วัตถุประสงค์ ของโครงงาน 1. เพื่อศึกษาประวัติผลิตภัณฑ์นมหนองโพการจัดตั้งโครงการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 2. เพื่อเผยแพร่ ขอ้ มูล ความรู ้ ในกับบุคคลอื่นทราบ 3. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นมหนองโพ หรื อ ผลิตภัณฑ์อื่นๆของหนองโพ 3. ขอบเขตของโครงงาน 1.สิ่ งที่ศึกษา ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โคนมหนองโพ จากสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด ( ใน พระราชูปถัมภ์ ) และจัดทาเป็ นโปสเตอร์เสนอข้อมูล 2.สถานที่ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด ( ในพระราชูปถัมภ์ ) 3.ระยะเวลา 2เดือน (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์2560)


บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง “ปั ญหาสาคัญที่ว่า ถ้าตั้งแล้วจะตั้งอยูใ่ นรู ปใดในจุดประสงค์ที่ดีที่สุดที่เห็นควรจะเป็ นก็คือ ให้โรงงานนี้ เป็ น โรงงานของผูผ้ ลิต เคยได้พดู กับรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติหลายปี แล้วว่า วิธีที่จะให้ผผู ้ ลิต นมโคสามารถจาหน่ายนมได้ก็มีทางเดียวคือ ตั้งโรงงานแล้วให้โรงงานนี้เป็ นของผูผ้ ลิต มิใช่วา่ บริ ษทั ฝรั่ง หรื อญี่ปุ่นมาลงทุนสร้างโรงงานแปรสภาพวัตถุดิบให้เป็ นสิ นค้าต่อไปนั้น ความคิดเช่นนั้นเป็ นความคิดที่เรา รับไม่ได้เพราะว่าเกิดเรื่ องอยูเ่ สมอที่จะต้องมีการทะเลาะวิวาทระหว่างผูผ้ ลิต คือ ผูท้ ี่ผลิตนมโคกับผูท้ ี่แปร สภาพมาเป็ นนมกระป๋ อง เป็ นนมผง เนยแข็ง เนยสดหรื อเนยอะไรก็ตาม คือ ถ้าตั้งเป็ นบริ ษทั แปรสภาพนี้ และ ขายนมสดให้ จะต้องเกิดปั ญหาเพราะว่าทากันเอง แต่การทากันเองนี้มีความลาบากอยูท่ ี่จะต้องมีวนิ ยั มาก ต้องมีความเสี ยสละเพื่อส่ วนรวมของกิจการอย่างสาคัญถ้าตั้งในรู ปโรงงานสหกรณ์ได้ก็จะเป็ นการดี แต่ถา้ สร้างในรู ปโรงงานสหกรณ์ไม่ได้ ด้วยเหตุใดก็ตาม ก็เห็นควรล้มเลิกกิจการเพราะว่าจะเป็ นอันตรายอย่างยิง่ เคยได้ไปเยีย่ มกิจการโรงงานทานมกระป๋ องในประเทศเนเธอร์ แลนด์ผทู ้ ี่ผลิตนมหรื อวัตถุดิบนามาที่โรงงาน มีการทดสอบว่าคุณภาพเป็ นอย่างไรและจดชื่ อไว้ เสร็ จแล้วเขามาทานมกระป๋ องจาหน่าย และได้ค่าตอบแทน ตามส่ วนเป็ นสหกรณ์ก็จริ ง แต่เขาก็พดู ได้วา่ ถ้านมที่ได้มาตรวจสภาพแล้วว่าเป็ นนมที่ไม่ถึงขีดคุณภาพนั้น เขาเททิ้งเลย ข้อนี้เป็ นข้อที่น่าใจหายแล้วก็รู้สึกว่าน่าหนักใจที่สุด เป็ นตัวอย่างวินยั ที่เขาต้องมี แต่วา่ ก็เป็ นการ ส่ งเสริ มให้ผผู ้ ลิตนมในคุณภาพที่เหมาะสมที่ไม่ใช่ทาไปเพื่อเพียงแต่ผลิตออกมาแล้วขายได้ และที่เป็ นข้อ สาคัญที่สุดไม่ใช่การกุศล กิจการที่เราทาอยูน่ ้ ี เป็ นการกุศลอยูท่ ี่ขอ้ ว่า เงินทุนที่ได้มาหรื อความริ เริ่ มที่ได้มามิ ได้มาจากผูผ้ ลิตแท้ๆ หากมาจากผูอ้ ื่นที่สนใจ ผูอ้ ื่นที่สนใจนั้นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ผผู ้ ลิต สามารถยืนตัว และสามารถที่จะมีรายได้ดีจนกระทัง่ เป็ นเจ้าของโรงงานได้อนั นี้เป็ นจุดประสงค์ของผูท้ ี่ ปรารถนาดี เงินทุนที่ได้มาหรื อความคิดที่ให้ท้ งั หมดนี้นบั ว่าเป็ นจิตกุศลนี้ก็ปรารถนาดีต่อผูผ้ ลิตและในเวลา เดียวกันก็ปรารถนาดีต่อส่ วนรวมของประเทศชาติเพราะรู ้วา่ ถ้าผูท้ ี่ผลิตสามารถและขายร่ ารวยได้ จะทาให้ บ้านเมืองมีเสถียรภาพทางการค้าในทางดุลการค้า ลงท้ายก็ทาให้บา้ นเมืองเจริ ญได้ เพราะมีผทู ้ ี่มีรายได้ดีและ ผูท้ ี่มีฐานะมัน่ คงอยูใ่ นประเทศไทย อันนี้ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของเหตุผลว่า ทาไมมีผทู ้ ี่จะเห็นกิจการนี้ รุ่งเรื องและ สาเร็ จเรี ยบร้อย” พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งพระราชทานแก่คณะกรรมการ ดาเนินงานสร้างโรงงานนมผงณพระตาหนัก จิตรลดารโหฐานวันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2513


ผลิตภัณฑ์ หนองโพ สหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี จากัด ( ในพระราชู ปถัมภ์ ) นมยูเอชทีขนาด 225 มล. น้ านมโคแท้ ๆ แคลเซี ยมธรรมชาติสูง และอุดม ไปด้วยวิตามินบี 2 บี 12ฟอสฟอรัส จาก ธรรมชาติ ร่ างกายดูดซึ มไปใช้ได้ง่าย ได้ ประโยชน์เต็ม ๆ ขนาดบรรจุ 225 มล. ประกอบด้วย 4 รสชาติ คือรสจืด รสหวาน รส กาแฟ และรสช็อกโกแลต

นมยูเอชทีขนาด 180 มล. น้ านมโคแท้ ๆ แคลเซี ยมธรรมชาติสูง และอุดม ไปด้วยวิตามินบี 2 บี 12 ฟอสฟอรัส จาก ธรรมชาติ ร่ างกายดูดซึ มไปใช้ได้ง่าย ได้ ประโยชน์เต็ม ๆ ขนาดบรรจุ 180 มล. ประกอบด้วย 3 รสชาติ คือ รสจืด รสหวาน และ รสช็อกโกเเลต


หนองโพ ไฮท์-คิดส์ น้ านมโคแท้ ๆ ได้แคลเซี ยมธรรมชาติ เต็มอิ่ม พอดี ขนาดพกพาสะดวก ขนาดบรรจุ 125 มล. ประกอบด้วย 3 รสชาติ คือ รสจืด รสหวาน และ รสช็อกโกแลต

โยเกิร์ตพร้อมดื่มยูเอชที หนองโพ สไมล์ อร่ อย มีไฟเบอร์ ไขมันต่า แคลเซียมธรรมชาติ ขนาดบรรจุ 180 มล. ประกอบด้วย 4 รสชาติ คือ รสส้ม รสผลไม้ รวม รสสตอเบอร์ รี่ รสกระเจี๊ยบและเบอรี่ รวม

นมสดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุขวด น้ านมโคแท้ ๆ คงความสด อร่ อย อุดมไปด้วย สารอาหารจากธรรมชาติ มีแคลเซียมธรรมชาติ สู ง ขนาดบรรจุ 200 มล. ประกอบด้วย 5 รสชาติ รสจืด รสหวาน รส กาแฟ รสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอร์รี


นมสดพาสเจอร์ไรส์ บรรจุซอง น้ านมโคแท้ ๆ คงความสด อร่ อย อุดมไปด้วย สารอาหารจากธรรมชาติ มีแคลเซียมธรรมชาติ สู ง ขนาดบรรจุ 200 มล. ประกอบด้วย 5 รสชาติ รสจืด รสหวาน รส กาแฟ รสช็อกโกแลตและรสสตรอเบอร์รี

นมเปรี้ ยวพาสเจอร์ไรส์ บรรจุขวด ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ ไรส์มา พร้อมกับรสชาติความหลากหลายของน้ าผลไม้ ผสมผสานคุณค่ากับนมสดแท้ ขนาดบรรจุ 140 มล. ประกอบด้วย 4 รสชาติ รสส้ม รสสับปะรด รส ผลไม้รวมและรสมิกซ์เบอร์ รี่

นมเปรี้ ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์ บรรจุซอง ผลิตภัณฑ์นมเปรี้ ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ ไรส์มา พร้อมกับรสชาติความหลากหลายของน้ าผลไม้ ผสมผสานคุณค่ากับนมสดแท้ ขนาดบรรจุ 150 มล. ประกอบด้วย 4 รสชาติ รสส้ม รสสับปะรด รส ผลไม้รวมและรสมิกซ์เบอร์ รี่


ไอศกรี ม หอมหวานด้วยผลิตภัณฑ์ไอศกรี มที่ผลิตจากนม สดแท้ ให้รสชาติที่เนียนนุ่ม และเป็ นธรรมชาติ ที่แท้จริ งของไอศกรี มนมสด ขนาดบรรจุ 85 มล. หลากหลายรสชาติ

โยเกิร์ต ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ห่วงใยสุ ขภาพ ดังนั้นเราจึงผลิต โยเกิร์ตผลิตภัณฑ์จากนมที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ เพื่อเป็ นอีกทางเลือกแก่ผบู ้ ริ โภค ขนาดบรรจุ 150 มล. ประกอบด้วย 4 รสชาติ คือโยเกิร์ตผสมวุน้ มะพร้าว โยเกิร์ตผสมสับปะรด โยเกิร์ตผสมสต รอเบอร์ รี และโยเกิร์ตรสธรรมชาติ

นมโรงเรี ยน ผลิตภัณฑ์นมสดพร้อมดื่มรสจืด สาหรับ โครงการอาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยน เพื่อให้ อนาคตของชาติแข็งแรง เติบโต พัฒนาทั้งสรี ระ และสมอง ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรส์บรรจุซองขนาด 200 มล. รสจืด


ธุรกิจหนองโพ แดรี่ ฮทั สถานที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ ไรส์ รสชาติต่าง ๆ รวมทั้งไอศกรี มหนองโพอร่ อยๆ หลากรสชาติ

อยูด่ า้ นหน้าของสหกรณ์โคนม

หนองโพฯ

สิ นค้าโครงการหลวง ร้านค้าจาหน่ายผลิตภัณฑ์ นมหนองโพยูเอชที และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากสวนจิตรลดา ดอยคา ดอยตุง อภัยภูเบศร์

สิ นเชื่อและออมทรัพย์ เพื่อส่ งเสริ มการออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ เป็ นแหล่งเงินทุนสาหรับสมาชิกสหกรณ์ฯใน การขยายกิจการเลี้ยงโคนม


สถานีบริ การน้ ามัน สถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิงแห่งนี้ทาง สหกรณ์โคนมหนองโพฯได้ร่วมกับการ ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย(ป.ต.ท.) ในการ จัดสร้างทั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้บริ การแก่ สมาชิกของสหกรณ์ฯและประชาชนทัว่ ไป เช่นเดียวกับสถานีบริ การอื่นๆทัว่ ไป จากสถานีบริ การแห่งนี้ก่อให้เกิดความ สะดวกสบายและความคล่องตัวขึ้นมากมาย สาหรับมวลสมาชิกและสถานที่ราชการหลาย หน่วยงานเพราะทางสถานีได้เปิ ดแนวทางการ ให้บริ การทั้งในรู ปแบบเงินสดและเงินเชื่อและ จากความคล่องตัวในการบริ การของสหกรณ์ฯ จะยังให้เป็ นอย่างดีต่อการจัดการงานอาชีพหลัก ของมวลสมาชิกนัน่ คือ “กิจการเลี้ยงโคนม”


ร้านค้าสหกรณ์ คณะกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพฯได้ เล็งเห็นถึงความสาคัญของร้านค้าสหกรณ์ที่จะ ให้บริ การแก่สมาชิกในการซื้ อสิ นค้าอุปโภค บริ โภคจึงมีมติในวันที่ 24 กุมภาพันธ์พ.ศ.2539 ให้จดั สร้าง “อาคารทวิชกลิ่นประทุม”เพื่อเปิ ด เป็ นซูเปอร์ มาร์ เก็ตและเป็ นสถานที่ให้บริ การแก่ สมาชิกและประชาชนทัว่ ไปได้ใช้บริ การซื้ อ สิ นค้าในราคาถูกและทันสมัยซึ่งสร้างแล้วเสร็ จ ในปี เดียวกันและเริ่ มเปิ ดให้ใช้บริ การเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมพ.ศ.2539 เรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พร้อมด้วยสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ เปิ ดป้ าย “อาคารทวิชกลิ่นประทุม” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคมพ.ศ.2540


โรงงานผลิตอาหารสัตว์ วัตถุประสงค์หลักสาคัญ เพื่อผลิตอาหารโคนม จาหน่ายให้แก่สมาชิกในราคาถูกส่ วนที่เหลือจะ จัดจาหน่ายให้กบั ผูท้ ี่สนใจทัว่ ไปซึ่ งสหกรณ์โค นมหนองโพฯได้ดาเนินการตามนโยบายดัง กล่าวคือได้จดั สร้างโรงงานผลิตอาหารโคนมมา ตั้งแต่ปีพ.ศ.2515 และได้ขยายกาลังการผลิตตาม ความต้องการของสมาชิกโดยติดตั้งเครื่ องจักร เพิ่มเติมประกอบกับมีกรรมวิธีผลิตอาหาร สมัยใหม่เป็ นแบบชนิดเม็ดซึ่ งเหมาะสมกับ อาหารให้อาหารสัตว์มากกว่าชนิดผงเพราะ สะดวกไม่หกเลอะเทอะ

ส่ งเสริ มการเกษตร

สหกรณ์ฯให้บริ การเกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม การ บริ การฟาร์ ม การผสมเทียม ตัดกีบ ตัดเขา ให้กบั โคของสมาชิก ซึ่ งการให้บริ การในธุ รกิจนี้ไม่ ได้ผลกาไรจากสมาชิกแต่เป็ นการให้บริ การกับ สมาชิก


พระมหากรุณาธิคุณหาทีส่ ุ ดมิได้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเงินจัดตั้งมูลนิธิพระบารมีปกเกล้ า(ในพระ บรมราชู ปถัมภ์ ) สื บเนื่องจากเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2521 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรม ราชูปถัมภ์) ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดาเนิน ทรงประกอบพิธีเปิ ดโรงงานผลิตภัณฑ์นมหลังใหม่และเจิมป้ ายชื่อสหกรณ์ ทั้งนี้ในวันที่พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารได้เสด็จพระราช ดาเนินเพื่อทรงประกอบพิธีดงั กล่าว

ได้มีขา้ ราชการ

พ่อค้าและประชาชนผูเ้ ฝ้ ารอรับเสด็จได้เข้าเฝ้ าฯ

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย จานวน 55 ราย รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 129,000 บาท และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานเงิน จานวนดังกล่าวที่ได้รับถวายนั้นจัดตั้งมูลนิธิ โดยมีพระราชประสงค์ให้ช่วยเหลือการศึกษา แก่บุตรของ สมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่เรี ยนดี ยากจน หรื อช่วยสงเคราะห์ ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ประสพภัยพิบตั ิ มูลนิธิน้ ี ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “มูลนิธิพระบารมีปกเกล้า” มีวตั ถุประสงค์สาคัญคือ 1.เพื่อสงเสริ มการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ที่เรี ยนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2.เพื่อสงเสริ มช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่ตกทุกข์ได้ยาก 3.เพื่อสงเสริ มให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรกรของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นับตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิพระบารมีปกเกล้าเป็ นต้นมา

ทางมูลนิธิฯ

ได้ดาเนินการนาดอกผลของมูลนิธิฯมา

จัดสรรเป็ นทุนการศึกษาให้กบั นักเรี ยนที่เป็ นบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เรี ยนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตาม วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯมาโดยตลอด

โดยเริ่ มดาเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นกั เรี ยนตั้งแต่ปี

พ.ศ.2522 จนถึงปั จจุบนั ที่สหกรณ์ฯได้จดั สรรทุนดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ตลอดมา


ติดต่ อสอบถาม

สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) สานักงานใหญ่ 119 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษมสายใหม่ ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร : 032-389234 ,032-351941,032-389038-9 fax : 032-389089 สายด่วนผูบ้ ริ โภค โทร.032-389181


บทที่ 3 อุปกรณ์ และวิธีการดาเนินงาน ในการจัดทาโครงงานเทคโนโลยีเดินตามรอยพ่อ ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่ อง ผลิตภัณฑ์หนองโพ สหกรณ์ โคนมหนองโพราชบุรี จากัด (ในพระราชราชูปภัมป์ ) ผูจ้ ดั ทาโครงงานมีวธิ ี การดาเนินงานตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมทีใ่ ช้ 3.1.1 คอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ต 3.1.2 เว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูล www.nongpho.com 3.1.3 กล้องถ่ายรู ป 3.1.4 โปรแกรมสาหรับทาแผนผับ Microsoft Word 3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน โครงงานนี้เป็ นการ สารวจ เรื่ อง ผลิตภัณฑ์หนองโพ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จากัด ( ในพระราชราชูปถัมภ์ ) โดยมีข้ นั ตอนและระยะการดาเนินงาน ดังนี้ 3.2.1 คิดหัวข้อโครงงานเพื่อนาเสนอครู ที่ปรึ กษา 3.2.1 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่สนใจ 3.2.3 เดินทางไปยังสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 3.2.4 จัดทาโครงร่ างโครงงานเทคโนโลยีเดินตามรอยพ่อเพื่อนาเสนอครู ที่ปรึ กษา โดยนาเสนองาน ผ่านทาง Google Drive 3.2.5 ปฎิบตั ิการจัดทาโครงงานเทคโนโลยีเดินตามรอยพ่อโดยพิมพ์เป็ นโครงงาน และจัดทาแผนผับ เพื่อนาเสนอ 3.2.6 นาเสนอโครงงาน


ระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน ลาดับที่ กิจกรรม 1. เดินทางไปสารวจสหกรณ์โคนมหนองโพ 2. 3.

สอบถามข้อมูลและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หนองโพ จัดทาแผ่นพับเสนอข้อมูล

ระยะเวลา 25-30มกราคม 2560 25-30มกราคม 2560 ตั้งแต่25มกราคม 2560

ช่วงเวลา 1-2วัน 1-2วัน 10วัน


บทที่4 ผลการดาเนินงาน การจัดทาโครงงานเทคโนโลยีเดินตามรอยพ่อ เรื่ อง ผลิตภัณฑ์หนองโพ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จากัด (ในราชราชูปถัมภ์) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประวัติความเป็ นมา และผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ โคนมหนองโพ และเผยแพร่ ความรู ้ ข้อมูลให้ผอู ้ ื่นทราบ รวมถึงกระบวนการในการผลิตต่างๆ โดยผลการดาเนินงานเป็ นดังนี้ ผลการดาเนินงาน การจัดทาโครงงานเทคโนโลยีเดินตามรอยพ่อ เรื่ อง ผลิตภัณฑ์หนองโพ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จากัด (ในพระราชราชูปถัมภ์) ผูจ้ ดั ทาได้ดาเนิ นงานตามขั้นตอนที่เสนอในบทที่ 3 และได้ทาการ บันทึกข้อมูลเพื่อจัดทาโครงงาน และนาเสนอในรู ปแบบของแผนผับ ทั้งนี้ การจัดทาโครงงานดังกล่าวทาให้ ผูจ้ ดั ทาได้ทราบถึงประวัติความเป็ นมา ผลิตภัณฑ์หนองโพของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี และสามารถ เผยแพร่ ความรู ้ให้บุคคลอื่นได้ โดยทั้งนี้ครู ที่ปรึ กษา เพื่อนๆในชั้นเรี ยนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการ เรี ยนรู ้โดยแสดงความเห็นในเนื้อหาและรู ปแบบของการนาเสนออย่างหลากหลาย ซึ่ งทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ เป็ นอย่างดี


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ หนองโพ

นมยูเอชทีขนาด 225 มล. น้ านมโคแท้ ๆ แคลเซี ยมธรรมชาติสูง และอุดม ไปด้วยวิตามินบี 2 บี 12ฟอสฟอรัส จาก ธรรมชาติ ร่ างกายดูดซึ มไปใช้ได้ง่าย ได้ ประโยชน์เต็ม ๆ ขนาดบรรจุ 225 มล. ประกอบด้วย 4 รสชาติ คือรสจืด รสหวาน รส กาแฟ และรสช็อกโกแลต

นมยูเอชทีขนาด 180 มล. น้ านมโคแท้ ๆ แคลเซี ยมธรรมชาติสูง และอุดม ไปด้วยวิตามินบี 2 บี 12 ฟอสฟอรัส จาก ธรรมชาติ ร่ างกายดูดซึ มไปใช้ได้ง่าย ได้ ประโยชน์เต็ม ๆ ขนาดบรรจุ 180 มล. ประกอบด้วย 3 รสชาติ คือ รสจืด รสหวาน และ รสช็อกโกเเลต

หนองโพ ไฮท์-คิดส์ น้ านมโคแท้ ๆ ได้แคลเซี ยมธรรมชาติ เต็มอิ่ม พอดี ขนาดพกพาสะดวก ขนาดบรรจุ 125 มล. ประกอบด้วย 3 รสชาติ คือ รสจืด รสหวาน และ รสช็อกโกแลต


บทที่5 สรุปผล อภิปราย เสนอแนะ การจัดการโครงงานเทคโนโลยีเดินตามรอยพ่อครั้งที่1 เรื่ องผลิตภัณฑ์โคนมหนองโพ สหกรณ์โค นมหนองโพราชบุรี จากัด(ในราชราชูปถัมภ์)นี้ สามารถสรุ ปผลการดาเนินโครงงานและข้อเสนอแนะได้ดงั นี้ 5.1สรุ ปผล 1.ได้ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์โคนมหนองโพ 2.ได้รู้ประโยชน์ของการดื่มนมของผลิตภัณฑ์โคนมหนองโพ 3.ได้รู้วธิ ีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ต่างๆ 4.ได้นาเสนอผ่านแผ่นพับเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์โคนมหนองโพให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ 5.2ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ 1. สมาชิกในกลุ่มทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 2. สมาชิกในกลุ่มทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์หนองโพ 3. มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลให้บุคคลทัว่ ไปทราบ 4. ผูค้ นสนใจและสนับสนุนโครงการสหกรณ์โคนมมากขึ้น 5.3ข้ อเสนอแนะ การทารายงานค้นคว้าฉบับนี้ มีขอ้ มูลครบถ้วนแต่อาจจะไม่สมบูรณ์เพียงพอ ผูส้ นใจจึงควรศึกษา เพิ่มเติมในเรื่ องของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี ได้ที่แหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาข้อมูลที่ครบถ้วน


บรรณานุกรม 5. รายชื่อเอกสารอ้างอิง ภาษาไทย เว็บไซด์โคนมหนองโพราชบุรี ภาษาอังกฤษ

http://www.nongpho.com/ http://www.nongpho.com/index.php/product http://www.nongpho.com/index.php/business http://www.nongpho.com/index.php/history http://www.nongpho.com/index.php/2015-10-12-06-03-06


ภาคผนวก

โครงงานผลิตภัณฑ์หนองโพ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you