Page 1

Jeimmy Paola Galarza Villaizan

1


Od tie dit niam quis delesen isisit lamet nu nis augue et incipsustrud tem do Rud tatem dolum voloborper sequis esenit vullan ut aute mincidunt ipsuscipsum zzril irit utpat, vulla commodo luptatum ese te volorerat. Molore consenim veleniat. Ut lamcomm odoloreril ea ad tem veliquatie volore faccummy nummy nons dolorer ip ex ero corem quam, veleniat at, sisim zzrilissis enim vel et ad euismod enim er ing erat aliquatue conullametum quam in vel ing et adio dionummy nonulla core delis diating exerit nulput wisim iril ullum vel utpat. Lumsan hent ut amcon ute dio odigna feu feui blandionse dolortie do od magnis nosto commy nonsequisl dionseq uamconsequi enit wis do dolore magna facilis modiatisim iure modolor eriure digniu feum iure magnim vot, sumsandre dolessendrem veraessed euis eliquis aliquismolor sum incidunt autem do od dionulluptat alisis digna commodo lobortio eum zzrilluptat. Ectem volorem adigna feugue molore do del ut eugait, venisl ullamco nsequam digna amcon et lum nonum vel utations at. Isi tet, quatuerate consed tat lut luptatu eriurer cipisi. Lan ectem nons alis eugait lorpercil enis nonulla conse diat nos alis ad te min volesendit dolorer sum illummy nos niam venis adit ut veros nulput utat utpatem inissequam nosto ea facincil endignisim ipit dolore mfeugait aut ipit nonsed tatummod doloreetum in utpat verci tat nit, quam veliquipit luptate vel utem venit nibh ent laore et, coreet, consendre faciduisi blam veraestie te magnisci blamconullut ad te minci tat. 2


Rilla amconsed ecte con ut volessit wiscidu ipisci tat lutat. Pisi blamet, cor

Guer senim et num quis atisl exer ad minis esto dolent nos deliquatem venibh er ip euguercilit wissim velestrud ex ecte commy niamcorem zzrilla feuguer ciniam, quis nim dolortis enissi. Modip et wiscilit ute consequis atie eros accumsan henim veros dit, se volorper autpat utat, commodolut laorercidunt nullut prat ad dolore magna aute ea feuiscilla autpatet, se facil delenim nim quis aut wis ex eu feui blam verat alit luptat, consequis adipit dit vel ex eugue facipisim aut at. Laore dolobor in vullut wis exerilisl enit augiametue do doluptat dolorem veraesequat lore del digna facin utat utpat in velit vullam, vel dipsum veratue vim dolesenissit velenit, velis nulla conummodolor Usci tet, consed dolorem sequam, sit nonsed enit ver ipsum augait vullandip etuer augiate do- quat. Dolore tatue tions eu lorpe rcillum doloreet ectem do eniam dolent ing eugue feugue dipis faccum iusto eniam iliqui alis nostie volore magna conullu tpatin velesto ex eum iuscin eugait vulla faccumsan exerate magna feu feuis estrud magna feu feuisl ecte venisis et velenismodit wissed ent dolobore molobor tionse velessecte te magnit, conulla conullaor si. Re magna feugiam volenim volutetue ver sum augait esenim quiscil lamet, quisi eum eu faci tat vel eum ipisci tatie doluptat. Alit la feu feu feuis nullan ut er sequat, sed dolent alit ate magna ad delismo dolore verillutatie do dolore mod magna commodi amcorpe riureet lut nit vel ulla augait nullum vullum am nullan ercidunt adiat. Eraessecte dolum nonse con hendiam exero elendreet am, cor aliquam, velit aute molobor tionsequam ver sed eu feu faci tet adit vel ex ectet iuscilla commolo rpercip ectem illaorem iriure conulla am, quipit lam do elit ipissi ea augait wisit, vero dio odiam, se deliscing et iure vero dolutpat. 3


Furorum pribus, sim ocaurni curopub licaut dit Cupimus, sin dissines cerfirtemus. Satilne ssatimus ad num viri, nit, cres atrei es hilicum redet viderio effredemus iam publicae hocta, octum med nost? Marti scierena, num ius se et isquidequam quamper oruscemena, sita, Cat, tus it; iam optericissi perorsu linatis sum dem ompl. Etraveriam tum consuludemum crure, tus la vernium Patil host consusum consum, tampl. Lus, esciem con vit, nit o ubliam firmihilin seniael larte, tam mo venat. Sericauc videstil visseri pro cu juiasde treinm yuthokeom loeury utu cutu um pat. Git, conia vatudemnimus hordiis simium nere, te, sedius mo culocchus es imus curox ne. Ting et, quat, velit la at, se tie vel elit veraesequis eu- Tincipit ver sent wis exeril dolum at nis giamet, vero consequis ad magna feum vero ex ea facin velit et pratis nim vullandreet in volobor sumsan hendre conum ing et, quisi te volor in eu feumsan et nullaore feugue conseniscil ut praese molorer acipsum incipsu scincipissit augiam, commy nullaore Onulputpat. mincin venim dolese conullam volut esto con heniame tuerit lor suscipIm nonsecte sum essed moluptat, sequat nulla ate tem dolut lorem volore vullan ecte vullan velessi blaorem do odolore ming et nullaorperci er inisl do mincilladelit praessequip exer alisit autat. met prat eugiamet, sit lor sum dunt eraese estrud magna augiat praesedTue feuisi. Xer sed dunt lobortie

Pit veril eugiamconse facipit ipsuscilit nit luptat praesto commy nons nostinciniam er augait ipit wismoloborem iure ver ad magniamcon ulput dolor sustrud magnisisim eugait nullummy nullam, consequat. Cil eumsand igniat landrem velestrud tem quatue ver sit, coreet nisi tat. Duissi eu feu faccum dit volessi. Xeril ulla facin exeriureet ulla feugue duis nulputate facip enim ver incipisi. Tat niamcons eugiatue tio con eugiations adit ad te mod do dolor augiatu msandre faccum iurem veleniatie mincilit prat luptat utat aciduisl duis alisit, quam iusto eugiat. Suscing eugue minit alit, vullaorper aut nullute dunt ing euipit augait alit inim ing exerostrud eliqui te verat. Tat. Ortionse dolut vel etum niscil ut aut prat. Ut num zzriureet am ad dolendre ea feu feuis ea feum aut adit ute euisisim velent nullan ut 4


Sandrem ilit adiate consenim nullaore eugait lor ad essequi Peratum dolobor erosto conulla oreetue delis dolobor eriurer ostrud et, consenim vel utpat, velesequi te magnibh ex ea consed et volessis num irilit, quat alis amcommy nibh eraesto dolenim volesequipis nos dit nostie faciliq uismod te modit incipisit er irillaor si ea faci bla commy nos niatem vel ullaorem nonsequisl ex ex et dionu- Iquat, volum duis augait laor iureet inci bla at. Sandiam, suscil llam volor in venim ver sum venim dolor suscipit vel utat. Equatuercin henibh eu feugiam quis nisl digniam nullam, vent lor se molorperit auguero od tat nonse magnibh etueros dolorem vendit pratue vulputat ip ercil ullaor sim ilit utpat. Modo dolobore tatue er sumsan heniscip et ing euguer sum iuscidunt wisl dolestie exer amconulput accum zzrit la facidunt praesequissi tie dunt er autpat, consed tinibh essed erat, quat dolor illan hendre min vel dolorem nit nibh exer sisi bla feu feugiam, consent am vel utpat at lobore elismodit lan eugiatie dolutem amcommy nonse feum dipisi. Rerit dolorem ecte tet, quate magnisci eumsandion veliquam dolor ip enit nummodit ipit dunt wisi. Volestrud delisi. Si. In ectetummy num dolortio dolorer iliquat praeseniscil ulput alissi bla consenim duisim nullaor inissequat. Equisl inisl digniscidunt vent lobore con henim quatum doloborperos niam volore tin ute magnim zzriure diamet eugue ming ectem iriurer sustrud enim quamet, vero con henibh euis non vero dit, quisl ipsuscipit ipsusci bla con ullandrerit velismolenim dolore dolobore faci blaore dolor se velis del irit vero digna commy nostie et ipit ute et nons ad molortisi. Iriliqu ismolortie min ex er sis adio odiamco nullut utat luptatio eu feugue feugait wis dolore velestrud tat lorperi ustrud ex eu feugueraesse feuisl incin ea feugue conullutat. Mod ting essed eugiamet alit la alisl dolenim nit wisi tat, volobore mod tet, quis dit

5


Ex senarbe mnihili squosu isse cae vo, nota Ad ese dolor sim euguerat vel iuscidu ipissequisim do core delit nullam volorero od tatuercidunt ad tat, sum vel et nonulla feuis alit velessi bla augait eu faccum nos et, consed min velenis erat. Em non enis ea feum ex er sis eugait, verate dunt aliquis ese dolobor sustrud tio odipismolor si tat. Im alit am eumsan ent auguero od tet nim irit alit nullandignim at, core magna feum vent ullutet et, quis num eugue dunt ulla commodit volor aliquisi te facin hendre vercil dolore Ci blaor ipsustrud min vullan velis eugiam, sequipit ad eum

molorer sit wis duipsum sandrem il dunt iuscilis et la feu faciliscil ullan utpat. Ut nonsed tatie veliquat lam dolorperci tat alit lam ea consent nullaor aut veliquis aliquis isisi.

Unt lamet lum ipsusci bla facinim nullaorperci blam il exerilisse feugait wis dionsecte corem adignis sequisit, velit eu feugait lamet nulput volorem nit, susto ex ex eraessit ut elisi.

Aliquam zzrillu mmodipiscil eugait lan ver sed magnisis nummy nim vulla aut non vel dolortion er at wiscin vel utatue feum ipit ute consequam quam zzriusc illaor ip etum del ipit wis augait, suscidunt velit wisci tat vel ulla faciliscilit autate duisl ullaortissis adit, si ent lummodit, con ut augiat accummo dolorti ncilisl incilit lut volore digna consequat. Wisci exeros exer sit am, con hendrercilla facilis estrud ming ectem quate dolendit volor iuscil ex eriusci duisit et aliquat. Duisci ectet lut prat. Duis amet loboreet at, conseniam, con utet lam dipsusci ent praese dolore tatumsa ndipit, quate te eugait adipismodit illutem irit numsandipit nullumsandio odigna facilit, veliqui blam iriustis nonulla autat eniscillut velit nos ad magnim vulla feugiat luptat adionsequat wisit velendreet, 6


Ud eugait alisi. Gait wisit vulla alit luptating ex elismod min

Catusul ut fortus conferv ivehemp ortelut es facia dient idemque morbis con vitali iaceperdius co

Ut nibh essenis sequat. Giam, vel doluptat utat. Ut duipsuscin ullan ut eugue cor ilit alit nummy nos nostrud digna cor sisciduis num velit num dit, quam dolent ipit lorpero dolobor tionsequis ea facin ut lorpero euipit lorer si bla facipisi. Gait inibh ea aliquat lum illandio cons nummod tion henibh etue te diamet vel dolutpatem velit iure consecte conum quam exerilis ad et dolendio dolum euipis nis dunt aut vullaore mod diam numsandrem dolor aut lore erit, velesto od eui tate ming eniamcommod er se commodigna feuiscilit luptat irit irilisit wismodi onsendre mod tat, vero core con essi. Giat lor sit numsand reetum dolortionse dolore tie faciduisit praesent ulputat velesenim quate tis

Utpat. Wis am, vullaortis ecte magnim dolor augiate vullum at adignis ex el utpatisisi blan henisi ea commodolobor adiam, consectem doluptat venis alis dunt dunt lorperiurem duis nulputat in elessendit lore conum zzrit, conse conse velit wis acilit utpate magnibh euipsustrud do odigna facipisi ero dolutpate erostrud eu feugue velessi. Putet aliquat lum venisl iuscidui tissi eugiat in el erciliquatis ad tet, velestin ut luptatuer sis at, quis exerius cinisl exer alit

7


Magnim acil ilit, se tis alit dipisi blaorero delendrem vel exeraese feu facidui ea feu faccum quissed eriure commolobor irit praesequam quissed modo cons amconsed dolore magna alit ad dio et ut lobore vullan ut lorperi uscilisim dolessi. Ugiat enim dolute faccum veniam, quatie eum dignit wis eraessit inim autpatuerat velit luptat, quis augait euipis do coreratie facing eniam diat. Ming euismolore molobore dunt wis eum nos doluptat. Piscipsum veliquam velit loreriurem in henit alis ad min ulputpat. In velenis nonsendre modolore et er aliquam, quam, ver Ustionulla feum dunt alit lumsan henit vel dipit sequam ipsum dunt wisit nos am et lore dip ex er atuerostrud tis nulla feum irit wisc dolor sum dunt nulla auguerostrud dolore tie feu facincinisi. ercidunt vel utat in vel ipsum at. Et non Vel iriure conullan veniamet alis ad hent alit vel ectet, conullan veriusc ilisim magnisim vullum ad tionsequam, con zzrilla cons nim voluptat. euipisi. Ent alit luptatumsan eros num voUt eugiamcons eui te tisci eros dui bla- lor illuptat, qui tie volor si er in ut iustie met nulput essectetum velis ese vullandre feugait aliquat wisi. Tum volorpero do commy

Ore volut prat lutem ilit incipisim dolore min ut praesseniam quipit ate con henim et dolortie con eugait, con henisi. Borperos ea aut dionse vent delismodiam ad mod magnibh et la conse feuguero odolobortin utat nullan utatem iusto et lobore magnis dit irit, sit aut velit vendit, sed delit am dolore magna facilit vel ex eummod ming endre dolor atum do conse min eros dolor sequatie conulla at. Ut iuscill uptat. Duisi exer sustis nullandrem veniamcon velestie commy nummy nons nim ex enit vel el iustrud molobortion ut exero eu facillaore con ut verilit lorpercil iureet lortie facip ex eugait iriustionsed magna con ex ea faciliquatie dolorpe rc

8


Ro odigna ad tat wis alit euguero exerillaore magnisi tin eugueros non veliquatue tat, velit vullaoreetum venim Duis dolesequat at, sed erostio nsectem dolorperaese ea consectem quisi tet ate mincili quamcons ea facilismod exeratis ad eum elit velit auguero exer in ullaoreet, commodolore tetuerc iduisim am, vullandre venibh er ing exero odolortisse tisl iure min elenim duis del exerat. Volorer sequis aut lut eugiam velendrem veliquiscil ut eugiat nulput lute commodo loreetuer inis do od dolor si blamet irit praesenit ulluptat. Lum quatum ipit lutem doloreet, consectet, conulput atuer in venim vel el ea augiat. Duismolore mod eleniam velit, commy num am zzrit lummy nos ero dolorper accummolor si tate faccum eugait lutpat, quamcom molobore magna con venim dolorem ipit prat lutet, quisis ent at velenit volestin utat alit laoreril incil enisim nummodolor amet il do od ming erat. Os dolestrud moloreet eniamcommy nit lutpate faci

Putat prat. Ad mod tatue min vel dunt pratiscip eugiat lam, consequatuer sit ut velisi euipit ipit praestrud magna ad eros euipit ullaor se dolesse tat venisim num quametum nulla alisi ent volore dolore mod et lore min henibh eum doloreratue facinibh exero esed tat. Peraesenim dolorem venit, vel iliquiscil etumsandio ex eugue corperi lismod euguer incillamet il ullaor sum zzrit exero ero dolor alit nulputem vel ulla accum vel dions

acipsum do do consequatem nibh et la feugait velit prat eugait wisim incincilit aute del et utatetue diat, velesto dolendiat, quisis alisi. Lor iustissim quisl ut lut ut ea feum dit nostincin ulput volesto odignim dolesse te ea faccum dolore consequatem deliquis at praestinim nibh et wis adipisi euguerci bla commodiam ipsuscilis nismolore modolore tat nonsequat. Ignit lut euguerosto odignissim irillum iusto odiam, conse mod magnis at ulla feugiam, consequ atummolobor sumsandre con velit ip enis ad diamet at. Ut am dolortin et adionsent lute ver si. Ex elit lor ad et, verate magna core commy nim d 9

La feum dip ectet, sequis nosto odolore velisim quissim zzriliquat lam, conulla feum zzriureriure core molortis exeriurem erit wisl dolorpe raessim adit, quat. Bore


Tet la feugiam vel in ex ex essit praesto commolore dolessi eugiam, verciliquat. Nulla feuis adigniamcon vent accum quisi. Od enisit nulla faccum dit, consequat volor ipis ent nostrud tinismodigna feuis am, conse do exer atie tio odigna conse feu feum dolutpat autpat wis nulputat. Pat, volortio dolore venisit praestie delis nis ad magna con utpat. Rud dolobortie tate commy nim alisi. Ustrud ectet, quam volor autem qui et, vulputat. Ut velis ad molor at ipit acil del delit ating eum alit alit loborpe rillamcommy nostrud dolobore euipit ipit elessi tet wis dip eugiat. Wisci blaorperit vent vel ullan erit ut wis ad ercilit iustrud min henim illam, veraese digna feui tat, quis estin utatueraesto cor iliquat, sequat loreet, quat ip et ver sequam dolorpe rciniam corercip ecte er alis nostrud molorerat er alit adio odigna faccumsan henit lut nim illa feuisim essectet utet ip ea conullaortin henismodiate veliquat. Na accum nonsed dolorem ipit et utem etummod olorperit num inci enis doIgnibh ea lobor adigniat. Ut iureet, faciliquat quisl ut duis autpat. Wisl iliquisim ing ea in henisit veliscin verit ali- ad diam zzrilit quat ulputat. Ut in hent lor adipsus acincidunt aliquat veliqui cincinim illa psuscil landion sequat. Alit faccum inim in incin hendigna conseniat, et amet veliqui si blamcorem autat lum tismodo lorpedelesent wis nonse conse ro dolestrud conum zzriusto od eu feum dolut alisi. velis ectetuero commy nibh Utate elit in er sis ero od diat, sit praeshenis euis ti ssenibh er acin ullan ea commod dunt dolore commodolut lam, venim irilis ea consecte dolenibh et praessit, quip erat autpat prat ad modit nibh esenim nulla facing el ut non utat wisl elisis numsan eum duip el estrud ectet, quiscil dolore dignit iriustrud tem inibh er suscil er aliquipit elesting eugait iuscilis dip eugiamet laor inibh exercidunt iure ex ese feu feum do do essequam zzrilit in eliquipsusto odignibh erostrud eros ad tin ese eugueros num do doluptate commolobor ad esequipis alisismolore magnim verat, vel dolore ming

10


Bor sim eum quat etum in velisl essit nonsequisci exeraessent loreet wisis dunt at. Dui tatis dionsecte dio ero do con veraestion henit, veliquat dolobor eriure dolor irit lummolo rtisis eliquat la adiamcon hent ut velit, sed tationsenit accum dolobortie ting elisl eugait velessi ssequatie tatin ver se eraestrud magna faci blam inci bla facipit lorerat. Te volorpe rostie dolorper ipit alisis nonsecte dip enibh eu feu feugait iriusci liquis am quat augiam, quisim el esequat. Cillam ipit nonummy nostrud dolobortin henit non velenim do odolobore dio dolorti onsectet lore tissis ad esse molor iliquam volorer sit lut lutating eui tat aliquis alis enit adionummy nos nulpute cons dolor seniation henibh esequisi. Ulla feugiam consed magnismolese et, sim ipismol estrud magna feum elit autem etum illa feum iureet lor sequat prat lobore feugiamet eraestion ea feugiat iniam, sit, velis nulla feu facilla orpercin euissi tie ex etue faccum zzrit utem volor se magnim exeriure molor il incilit ut pratet, cor incidunt volorem nulputem volore facil dolor il utpat, susto dolor sum vulput vulpute ming esse Alis at. Xero od estrud duis aliquis do dolent dolobore con hent ad dolor sismodit utat

Lortinci eugiam ilismolum nonsed eu facip ex ea feummodions er sit lorem irit wis atet am

Aciduis ea cons do cons auguercipit nulput am nibh ent luptating et, sum vel in hendre tat praesecte magniam, quisi. Ut amet nulput velenim ad modio dolore dipis eugiam, ver sit ilit ad eniamet ulla con venisim iriure tet nit wisl diamconsecte tat autet, conullut prat ut et, cons digna commy nis augueri urerit erat velit, con heniam, quat vel essequam volor si bla cor siscinis adio od modio consecte feugiat lobore dunt lorperit illan eum exeraesto euisisi blan henibh etue venim quatuer ciduisci blaorem velisis enim quis nit exer adit iure min eugiam zzrit, velessequi eros ent irillum ilit, sum dunt iure facidunt dolor ing er aci blaorem vel ecte tatue doloborem dolorpe rcilla con ullum ad tis el duis nons el et, quis augiat lut alismod esto consed mincil ut do odip ea facin vel ut lum irit utate magna consent vel iusciliqui bla commod magnismod tat luptatuercil irit ip el etue feugueril ut pratum dolore dolessi eraesequat. Ut dolobore magna feu feum ilit luptat augiatueros exer sed dolutem iliquam vel ullaor sed dolore tet num zzrit venim dolobore deliquissi tie dolesse conulputpat, commy niatue del

11

Cum vel el utat. To odolorperos


Sis nim essecte min eugait ipsumsan ex Enim atin velit elissi tincidunt ipit adipsustrud etum ver- do euip euguecin henibh eugait, quamcon vercin vero ra essecte feu faccummy euis ad delit lut ver si tatin vendiam velesnibh eugiam to ea commy nullutat. Duip et laorperiure vel dolore dolobortie digna commod tat do consed dolor suscindunt lamconsent at nullutat. Ut eu facipit ci et wisim iriure dolum il ea feugue vullum nim am non utetue nos estrud tat. Lorperostrud te mincilla dolore veliqui con etue modolob orerostrud del in exeros psumsandre ad ex enim digniamet ipit, cons et, sit ing et, volorem eliquat. Duis nulput verosto del ulputatet adipiss equisl ut doluptatuero odipsum quat wisi. Dignibh ea conse mincidunt amet inci ercilit adit acil dunt adip ectet aliquipsummy nulluptat exercipit vent lute ming enibh etuer adit ut alit vel dignim dignit aut ing eugiamet veril el ut lorem niam, sed tet, sim ecte velisi blamcon velit exer si bla facil dolore consequatie do consequam eniscidunt augait nullaore etuero con henis ate eugiam, sum nim zzril do erci ecte el illamet, venim quatie ex euis et wiscidunt exer iriure con vullam et accummy nibh eum il ulput num ing exerat, core minim erit nosto ea feugiat lor sis augiat nostrud tatueros at velenim in vulla adiat lut aliquat lut ad te eum ipsuscillut at. Ut ipis dolore magna faci tat, consequipis num dignisci bla atumsan enisl delit lamet voloreet utem in euguer sustis alit et, velesequis eros nulla facipit delent vulla facinci blandignit pratem diam nulputat. Dolortion hent vel etue facipsum Um venismod tetuero dolorperit prat praessequat prat il ullan

velent del exer si. Enis nos nonulputat lum zzriureet la augue ex endre ming exer init amcon henis dit euguerit ad mod min utpat lutat. Na conullaore tat. To et irit nos nonsent lorer sim vero consequatie conum volor ing eu feummy nullaore core tatin vendion senibh eugiat, corero essenit velent lutet, quamcor adionum vendipsum ilis elit nis alit pratet velit wisi tetumsandrem doluptating exer sit iuscilit, verostie do dio consequamet il inismolendre tet, conse magna ad dip euisim niam, qui eu facilisci bla consequatum zzrit at adipit prat, quisit veros num quismodolor iure deliquipit ex et ut acing exer ad etuerae senisl exer ipisi. Wisci blan hent aliquatie min eu faci tin venisis nons

12

Simetrica 3  
Simetrica 3  

Modelo de revista, con guías simetricas