Page 1


6œœÀܜœÀ`

…ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`ʅiivÌʘ>>“Ê}iŽÀi}i˜Êœ«Ê7ˆV…ii˜°Ê““iÀÃÊÎäʍ>>Àʏ>˜}ÊLˆ˜>ʈi`iÀiÊÜiiŽÊœ˜}iʓi˜Ãi˜Êœ«Ê `iÊLii˜ÊŽÀˆ}i˜Êi˜ÊâiÊLœiˆi˜ÊˆÃʘˆiÌʘˆŽÃ°ÊŽÊLi˜Êœ«ÀiV…ÌÊLˆÊ`>Ìʘœ}ÊÃÌii`Ãʍœ˜}iʓi˜Ãi˜ÊâˆV…Êi˜Ì…œÕÈ>ÃÌÊ `>>ÀۜœÀÊ܈i˜Êˆ˜âiÌÌi˜°

…ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`ʈÃʓiiÀÊ`>˜ÊÜiŽiˆŽÃiÊëi“œ“i˜Ìi˜°Ê<œÊˆÃÊiÀÊii˜ÊÃÌiÀŽiÊ«œi}ÊÛ>˜ÊœÕ`‡iˆ`iÀÃÊ`ˆiÊ ˜œ}ÊÃÌii`ÃÊ>V̈ۈÌiˆÌi˜ÊÛiÀâœÀ}i˜ÊDʏ>Ê …ˆÀœ°Ê i˜Ži˜ÊÜiʓ>>ÀÊ>>˜Ê`iʼœ“Êœ«ÊÌi}i˜Ê>˜ŽiÀ½Ê>V̈iÃ]Ê `iÊL>ÃÊÜ>>ÀÛ>˜Ê`iʜ«LÀi˜}ÃÌÊÃÌii`ÃÊ}ˆ˜}ʘ>>ÀÊii˜Ê¼}œi`½Ê`œi°Ê iÊÛiÀâœÀ}`iÊÜiiŽi˜`ÃÊۜœÀÊ`iÊ}ÀœÌiÊ V…ˆÀœ‡v>“ˆˆi]Ê`iÊëœÀ̈iÛiÊiÛi˜i“i˜Ìi˜Êi˜ÊÃi«Ìi“LiÀŽiÀ“ˆÃ° >˜Ê`iʓi˜Ãi˜Ê`ˆiÊÃÌÀ>ŽÃÊ`iÊÛiÀ>˜ÌܜœÀ`iˆŽ…iˆ`ÊâՏi˜Êœ«˜i“i˜ÊÜi˜ÃʈŽÊÛiiÊ“œi`Êi˜Êˆ`i>ˆÃ“i°Ê *ÀœLiiÀÊ`iʎˆ˜`iÀi˜Êi˜Êœ˜}iÀi˜ÊÌiʏ>Ìi˜Êœ«}Àœiˆi˜Ê̜Ìʓi˜Ãi˜Ê`ˆiʅ՘ÊÛiÀ>˜ÌܜœÀ`iˆŽ…iˆ`Ê܈i˜Ê œ«˜i“i˜Êˆ˜Ê`iÊÃ>“i˜iۈ˜}°Ê>>ŽÊâiʎÀˆÌˆÃV…°Ê …ˆÀœÊˆÃÊÃiÀˆiÕÃÊÜiÀŽ°Ê-iÀˆiÕÃÊi˜ÊÜiÀŽt

>˜ˆlÊ iÊ>iÃÃV…>VŽ

£


œiÊ>iÃÊLi}œ˜ Alles begon in het najaar van 1974 toen Daniël De Maessschalck en medepastoor Miel Van de Velde de koppen bij elkaar staken. Er moest iets komen voor jongens van 8-12 jaar naar het voorbeeld van de roodkapjes.

>>˜Ê…iÌÊ>`ÀiÃÊÛ>˜Ê >˜ˆlÊi˜Ê܈Ê`>˜Ži˜Êœ˜âiÊ >˜œ˜ˆi“iÊ̈«}iÛiÀÊ`ˆiÊÌiŽi˜`iʓiÌÊ*iÌÀœÀÕ͎>°Ê iÌÊÜiÀ`Ê}ii˜Ê …ˆÀœÊ-ˆ˜Ì‡>ÀVՏ«…ÕÃÊâœ>ÃʈiÊ …iÌÊÜi˜ÃÌi°ÊÎ{ʍœ˜}iʏՈʎÜ>“i˜Êœ«Ê`iÊiiÀÃÌiÊ Lˆii˜Žœ“ÃÌʈ˜Ê>ÀŽœi˜°ÊiÌÊÜ>ÃÊii˜ÊÃÕVViÃtÊ 7i`À>ÊÜiÀ`ʅiÌÊ>V…ÌiÀâ>>Ìiʈ˜Ê…iÌʈ`i˜…ÕˆÃÊ œ«}iŽÕˆÃÌ]Ê`>ÌʅiivÌÊÛiiÊâÜiiÌÊi˜ÊÛiÀvÊ}iŽœÃÌ°Ê *iÌiÀÊ/i““iÀ“>˜ÊLiâœÀ}`iʜ˜ÃʎœÌÊ`iʘ>>“\Ê Ûˆ>Ê/͈i«‡/ˆi«°Ê iÀiˆ`܈ˆ}iʜÕ`iÀÃʅˆi«i˜Êœ«Ê >iʓœ}iˆŽiʓ>˜ˆiÀi˜]ʅœÕÌÊÜiÀ`Ê}iÃV…œ˜Ži˜]Ê “i˜Ãi˜ÊŽÜ>“i˜Ê̈““iÀi˜]ʅiÌʎœœÃÌiÀÊ}>vÊ ii˜ÊŽ>ÃÌ°°°Ê iÊÎ{ÊiiÀÃÌiˆ˜}i˜ÊLÀ>V…Ìi˜Êëœi`ˆ}Ê ˜ˆiÕÜiÊÛÀˆi˜`iÃʓii°Ê6iÀÃiʏiˆ`iÀÃÊ`i`i˜Ê ÃV…œœÀۜiÌi˜`ʅ՘ʈ˜ÌÀi`i\Ê*>ÌÀˆVŽÊ iÊi˜`Ì]Ê

"«ÊÓÇÊ`iVi“LiÀÊ£™Ç{ÊÜiÀ`Ê`iÊ>iÀiiÀÃÌiÊ iˆ`iÀÎÀˆ˜}Ê}i}iÛi˜Êˆ˜Ê`iʎœiÃÌ>ÊÛ>˜ÊÕÃÌÊ iՏi“>˜Ê­`ˆiʎœiÃÌ>ÊÜ>ÃʅiÌÊۜœÀ“>ˆ}iʏœŽ>>Ê Û>˜Ê`iÊ®°Êi>˜‡*ˆiÀÀiÊ iÊ œi˜ÃiÊi˜Ê ``ÞÊ

ˆ˜VŽÃ«œœÀÊëÀœ˜}i˜Ê“iiʜ«Ê`iʎ>À°Ê˜`iÀiÊ Ž>˜`ˆ`>Ìi˜ÊˆiÌi˜Ê…iÌÊ>vÜiÌi˜ÆÊ`iÊÃÌ>ÀÌʈÃʘˆiÌÊ âœ˜`iÀÊÃÌÀÕLLiˆ˜}i˜ÊÛiÀœ«i˜\Ê`iÊÊÜ>>ÀՈÌÊ >i˜ÊŽÜ>“i˜ÊÛiÀâiÌÌiÊâˆV…Ê“iÌʅ>˜`Êi˜Ê Ì>˜`°ÊˆiÊÜiÀ`ʜ«Ê“ˆÃÈiÊ}iÃÌÕÕÀ`ÊÊ­˜>>ÀÊ`iÊ }i“ii˜ÌiÃV…œœ®Êœ“Ê`iʍœ˜}iʏՈÊÜ>À“ÊÌiʓ>Ži˜Ê ۜœÀÊ`iʘˆiÕÜiʍiÕ}`LiÜi}ˆ˜}° £™Ê>˜Õ>ÀˆÊ£™Çx]Ê`iʅˆÃ̜ÀˆÃV…iÊ`>}]Ê`iÊ …ˆÀœÊÃÌ>ÀÌÊ ˆ˜Ê7ˆV…ii˜Êœ˜`iÀÊ`iÊLi˜>“ˆ˜}\Ê`iÊ>À̈iÃ̍iÃ°Ê iÊ ˜>>“ÊÜiÀ`Ê}iۜ˜`i˜Êˆ˜Êii˜Ê`Àiˆ}‡Êi˜ÊÃV…i`LÀˆivÊ

Ó


6iÀ“i`i˜ÃÜ>>À`ˆ}Ê∍˜ÊœœŽÊ`iÊÓÊ œÕ`iÀÛiÀ}>`iÀˆ˜}i˜]ÊLˆÊ}ii}i˜…iˆ`ʎÜ>“Ê /ÀiiÃÊ6iÀÃÌÞÕvÌÊ­˜>̈œ˜>iʏiˆ`ˆ˜}®ÊëÀiŽi˜ÊœÛiÀÊ ÛœÜ>ÃÃi˜ÊLi}iiˆ`ˆ˜}Ê­…iÌÊ«ÀœLii“ÊÛ>˜Êii˜Ê «ÀœœÃÌÊÜ>ÃÊ̜i˜ÊœœŽÊ>Ê>>˜Ê`iʜÀ`i°°°®Ê iʎ>ÀÊ Lœ`i]Ê`œLLiÀ`iʜÛiÀʜ˜LiŽi˜`iÊÜi}i˜Ê“>>ÀÊ LiivÊ̜V…ÊÀˆ`i˜]ÊÃÌii`ÃʓiiÀÊۜŽÊœ««ˆŽŽi˜`°Ê ÕVÊ œœ«“>˜]Ê7ˆ“Ê6>˜Ê`i˜Ê œ}>iÀÌÊi˜Ê*>ÌÀˆVŽÊ 6iÀÃÌÀ>iÌi˜ÊÜiÀ`i˜ÊiiÀÃÌÊ>ëˆÀ>˜Ì‡iˆ`iÀðÊiiÀÌÊ -iÀˆ««i˜Ã]Ê*>ÌÀˆVŽÊ ÀÕޏ>˜`Ì]Ê ˆÀŽÊ œœ«“>˜]Ê >ÀiÊ iÊ7ˆ˜˜iÊi˜ÊÕVÊ6>˜Ê i˜Ê œ}>iÀÌʎÀi}i˜Ê “iÌÌiÀ̈`Êii˜Êiˆ`iÀÃi˜}>}i“i˜Ìʈ˜Ê …ˆÀœ°

>ÌiÀÊ>ÀViÊ iʘˆvÊi˜Ê˜œ}ÊÛiiÊ>ÌiÀÊ>˜ÃÊ6>˜Ê `i˜Ê œ}>iÀÌ°Ê iÊ …ˆÀœÊ}Àœiˆ`i]ÊÜiÀ`ʜ«}i돈ÌÃÌʈ˜Ê ÓÊ>v`iˆ˜}i˜]ʘœ}Êii˜Ãʜ«}i돈ÌÃÌÊ̜ÌÊ{°Ê iʘ>>“Ê ÛiÀ>˜`iÀ`iʈ˜Ê …ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`Ê­…iÌÊ-«>>˜ÃiÊۜœÀÊ iÕ}`®° i˜ÊœÕ`iÀVœ“ˆÌjÊÜiÀ`ʜ«}iÀˆV…Ì\Ê°Ê >““iÀ“>˜]Ê ÕVˆi˜Ê œ««i˜Ã]ʈˆ>˜iÊ œi]Ê°Ê*iˆÀˆ˜VŽ]Ê 7°Ê,œi>˜`ÌÊi˜ÊÀ>˜ÃÊ6>˜Ê`i˜Ê ÀœiVŽ°Ê<ˆÊëÀ>Ži˜Ê œÛiÀÊ«>˜˜i˜Êi˜Ê˜ˆiÕÜiʏœŽ>i˜]ʅˆi«i˜ÊLˆÊ`iÊ v>“ˆˆiviiÃÌi˜]ʜÀ}>˜ˆÃiiÀ`i˜ÊLÕÃÀiˆâi˜Êœ«Ê`iÊ LiâœiŽ`>}i˜Êœ«Ê`iʎ>“«i˜Êi˜ÊÃÌ>Ži˜Ê…ˆiÀÊi˜Ê `>>ÀÊii˜Ê­w˜>˜Vˆii®Ê…>˜`iÊ̜i°

°°Ê>˜Ê-Ì>Vˆ˜œÊÜiÀ`ʜ˜âiÊÌÜii`iÊ«ÀœœÃÌ°Ê6œˆDÊ `iʘ>“i˜ÊÛ>˜Ê>iÊ«ˆiÀÃÊÜ>>Àœ«Ê`iÊ …ˆÀœÊÃÌi՘`iÊ âˆ˜Ê˜iiÀ}i«i˜`]ʜ˜ÌÀՎÌÊՈÌÊ`iÊÛiÀ}iÌi…iˆ`° ˜iŽ`œÌi˜Ê∍˜ÊiÀÊ}i˜œi}°Ê <>ÊˆŽÊÕÊÛiÀÌii˜ÊœÛiÀÊ`iʍœ˜}i˜ÃÊ`ˆi]Ê̈`i˜ÃÊii˜Ê Ü>vii˜L>ŽÊii˜Ê«>ŽiʓœiÃÌi˜ÊLiÃÌii˜Ê>>˜Ê…ÕˆÃ]Ê ˜ˆi“>˜`Ê̅ՈÃÊۜ˜`i˜Êi˜Ê`>˜Ê“>>ÀÊ}iܜœ˜Ê`iÊ Ü>viÃÊ`œœÀÛiÀŽœV…Ìi˜Ê>>˜Êii˜Êv>“ˆˆiʜ«Ê`œœÀÀiˆÃÊ `ˆiʈ˜Ê7ˆV…ii˜ÊÃ̜˜`ÊLi˜âˆ˜iÊÌiÊÌ>˜Ži˜°

iÊ`Àœ««ˆ˜}i˜Êˆi«i˜Ê˜œœˆÌÊ}œi`Ê>v]ʍœ˜}i˜ÃÊ ŽÀi}i˜ÊÏ>>}Êi˜ÊÜiÀ`i˜Êœ˜ÌۜiÀ`Ê­iÀʎÜ>“Êii˜Ê «ÀœViÃÊÛ>˜Ê`>ÌÊÜiÊܜ˜˜i˜]ʜ˜âiÊÀ>>`ÅiiÀÊÜ>ÃÊ ˆ““iÀÃÊivÊ6iÀ“>ÃÃi˜®]Ê>Õ̜½ÃÊÛiÀ✘Ži˜Ê

Î


ˆ˜Ê“œ``iÀ«œii˜Êi˜ÊÌiÀʅՏ«ÊØii˜`iÊLœiÀi˜Ê ÛiÀ✘Ži˜ÊiÛi˜ii˜Ã]ÊÃ̈iÀi˜Ê`i`i˜Êii˜Ê>>˜Û>Ê œ«ÊÛiÀÃV…ÀˆŽÌiʎiÀiÃ°Ê-«iÕÀ̜V…Ìi˜Ê«>ÃÃiiÀ`i˜Ê ÃÌiiÛ>ÃÌÊۜœÀLˆÊÌÀœÌŽ>«ii°Ê ˆÛ>ŽŽi˜ÊۜÀ“i˜Ê ii˜ÊëiVˆ>>Ê…œœv`ÃÌՎ°Ê˜Ê`iÊ✘`>}ӈÃʈ˜Ê 7ˆV…ii˜ÊÜiÀ`Ê}i«ÀiiŽÌʜÛiÀÊ ˆiÕÜ«œœÀÌʓiÌÊ `iÊâ>˜`܈V…iÃÊi˜Ê…iÌʏˆÌ…œLÕ­i®ÃiÊ>>˜Ê`iÊۜiÌÊ Û>˜Ê…iÌÊÃÌ>˜`Lii`ÊÛ>˜ÊLiÀÌ°Ê˜Ê À>˜œÕÌiÀÊ Ã«ii`i˜Ê܈Êœ˜ÃV…Տ`ˆ}ʓiÌÊ}iÛ>>ÀˆŽiÊLœ““i˜Ê i˜Êܓ“ˆ}i˜Ê}ˆ˜}i˜ÊiÀÊâivÃʓiiÊ}>>˜ÊÏ>«i˜]Ê `iÊ`ÀˆiʎiÀiÃʅ>``i˜Êii˜Ê}ÀœœÌʅ>ÀÌʜ“`>ÌÊâiÊ Û>˜ÊˆiÊii˜Ê…>vÊÕÕÀʏ>˜}iÀʓœV…Ìi˜Êœ«LˆÛi˜Ê œ“Ê“iÌʅi“ÊÌiʎ>>ÀÌi˜]Êi˜Ê܈ÊëÀiŽi˜Ê`>˜Ê ˜œ}ʘˆiÌʜÛiÀÊ`iʓ>`>“ÊÛ>˜Ê`iʓœi˜Êi˜Ê`iÊ Û>ÀŽi˜ÃÊ`ˆiʏՈÃÌiÀ`i˜Ê˜>>ÀÊ`iʘ>>“ÊÛ>˜Ê>ÀViÊ œvʜÛiÀÊ6>˜Ê“«Ži˜Ê`ˆiÊ`iÊ/œÕÀÊܜ˜Êœ«Ê`iÊ LiâœiŽ`>}°Ê˜Ê"“i˜ÊۜiÀ`i˜Ê`iÊÀ>ŽŽiÀÃÊi˜Ê ̜««iÀÃÊii˜ÊÀi}iÀiV…ÌiʜœÀœ}ʜ“Ê`iÀÊ܈iÊÛ>˜Ê …iÌÊÃV…œœ˜ÃÌiʎ>“«]ʓ>>ÀÊ∍ÊÜ>Ài˜Êii˜Ã}i∘`Ê œ“Ê`iÊLœÃÜ>V…ÌiÀÊÛ>˜Ê܈iÊâiʈ˜Ê…iÌÊLœÃʘˆiÌÊ “iiÀʓœV…Ìi˜Êii˜ÊiˆŽiÊÛi˜ÌÊÌiÊۈ˜`i˜°ÊiiÀÌÊ

œ««i˜ÃÊLÀ>ŽÊiÀÊ∍˜ÊiiLœœ}ʘjÌÊۜœÀʅiÌÊÛiÀÌÀiŽÊ ˜>>ÀÊ…ÕˆÃ°Ê ÀÕ}}iÊÜ>ÃÊii˜Ê˜œœ`œ«œÃȘ}ÊÜ>˜ÌÊ ˆ˜Ê-Ìivvi˜Ã…>ÕÃi˜Ê“œV…Ìi˜ÊÜiʘˆiÌÊLˆ˜˜i˜]Ê`iÊ «Õ˜ŽÀ>}iÊۈiÀ`iʅœœ}̈]Ê`iÊLi˜`iÊÛ>˜Ê`iÊL>ÕÜiÊ >Õ}ÕÃÌÕÃÊÌiˆÃÌiÀ`iÊ`iÊÃÌÀiiŽÊi˜ÊۜœÀÊii˜ÊâÜ>ÀiÊ Üi``i˜ÃV…>«Ê`œœŽÊ*>ÌÀˆŽÊ iÀ`iʈ˜Êii˜Ê}À>V…Ì°Ê >À`i˜LÕÀ}ÊÜ>ÃÊ`iÊÃÌ>`ÊÛ>˜Ê`iʎˆŽŽiÀÃ]ʘ>ʜ˜ÃÊ ÛiÀÌÀiŽÊ`iÊÃÌ>`ÊÛ>˜Ê`iÊ`œ`iʎˆŽŽiÀÃ°Ê iÊ

ŽœœŽ“œiŽiÃÊi˜Ê`iʎœœŽÛ>`iÀÃÊ`ˆiʘˆiÌÊ>Ìˆ`ÊÃՈŽiÀÊ ÛœœÀÊâœÕÌʘ>“i˜ÊœvÊ`iÊÜi«ÊˆiÌi˜Ê>>˜LÀ>˜`i˜]Ê ÃÌ>>˜Ê“iÌʏœvÊÛiÀ“i`ʈ˜Ê>˜>i˜ÊÛ>˜Ê`iÊ …ˆÀœ°Ê

iÊ>Õ̜V>ÀÊÛ>˜ÊÕVˆi˜Ê°Ê`ˆiÊâœÜiÊ`ˆi˜`iÊۜœÀÊ «iÀܘi˜ÛiÀۜiÀÊ>ÃÊۜœÀÊ}œi`iÀi˜Ê>Ê`>˜Ê˜ˆiÌÊ Û>ÃÌ}iLœ˜`i˜Ê“iÌʎœœÀ`i˜°Ê ˆÛ>Ž«>>ÌÃi˜Ê“œiÌi˜Ê ۜœÀ>vÊܜÀ`i˜ÊÛiÀŽi˜`°Ê"«Êii˜ÊÛ>˜ÊâՏŽiÊ̜V…Ìi˜Ê …iLLi˜ÊÜiÊ`iÊ>L`ˆÊ-Ì°Ê-ˆÝÌÕÃʜ˜Ì`iŽÌÊÜ>>ÀÊÜiÊ }iâiˆ}ʓiÌÊii˜ÊÌÀ>««ˆÃÌʅiLLi˜ÊâˆÌÌi˜ÊL>LLii˜°Ê i˜>˜}iÊÜiiŽ‡i˜`i˜ÊʅiLLi˜ÊÜiÊՈÌÏՈÌi˜`Ê Ã«>}…iÌ̈Ê}i}iÌi˜]Êi˜Ê̜i˜Ê܈Êœ«Êii˜ÊŽiiÀÊii˜Ê «ˆVŽ‡˜ˆŽÊ“ii…>``i˜Êœ˜Ì«œvÌiÊiÀÊii˜Ê>V…Ã>ÛœÊ ̜i˜Ê>ÀViÊ°ÊՈÌÊ∍˜Ê>˜ÌˆiŽiʓ>˜`Êii˜Ê…>vÊ Ü>Ài˜…ÕˆÃÊLœÛi˜…>>`iÊÜ>>ÀʅiÌÊ7 ‡«>«ˆiÀʘ>>ÃÌÊ `iÊLœÌiÀÊi˜Ê`iÊV…œVœ>`iÊÃ̜˜`Ê}ilÌ>iiÀ`°Ê,œ˜`Ê …iÌʅ>>À`ÛÕÕÀÊۜiÀ`i˜Ê܈Ê˜>V…ÌiˆŽiÊ}iëÀiŽŽi˜Ê œÛiÀʏˆiv`i]Ê …ˆÀœÊi˜Ê>˜`iÀÊâiiÀ°

>˜ˆlÊ iÊ>iÃÃV…>VŽ

{


6>˜Ê ÀÕ}}iÊÌœÌ Žœiˆi˜“iŽ ÊÊÊÊ ÀÕ}}iÊ£™Çn°

ÊÊÊÊ ÀiÕ}…i>ۜ˜`°

ÃÊÜiÊiiÀˆŽÊ∍˜Ê­i˜ÊÜ>>Àœ“ʘˆi̮ʓœiÌi˜ÊÜiÊ Ìœi}iÛi˜Ê`>ÌÊiÀʘ>>ÃÌÊ`iÊi˜Ì…œÕÈ>ÃÌiÊÃÌ>ÀÌÊ>Ê ۏÕ}Êii˜Ê“œiˆˆŽiÊ«iÀˆœ`iÊ>>˜LÀ>Ž°ÊiÌÊLˆÛ>ŽÊˆ˜Ê "“i˜Êiˆ˜`ˆ}`iÊLˆ˜˜i˜Ê`iʏiˆ`iÀÇ«œi}ʈiÌÜ>Ìʈ˜Ê “ˆ˜iÕÀÊi˜Êˆ˜Ê ÀÕ}}iÊÜ>ÃʅiÌʘœ}ÊiÀ}iÀÊ}iÃÌi`\Ê }ii˜ÊŽ>“«Ì…i“>]Ê}ii˜Ê`i}iˆŽiÊۜœÀLiÀiˆ`ˆ˜}°°°Ê ii˜Êiˆ`iÀ돜i}Ê`ˆiʼÃʘ>V…ÌÃÊ`iÊÃÌ>`ʈ˜ÊÌÀœŽ°Ê ˆÊ Ûii˜ÊÜ>ÃÊiÀÊ`iÊ܈Êœ“ÊiÀʈiÌÃÊÛ>˜ÊÌiʓ>Ži˜]ʓ>>ÀÊ `iÊii˜…iˆ`ʜ˜ÌLÀ>Ž°ÊiÌÊviˆÌÊ`>ÌÊi˜Žiiʏiˆ`iÀÃÊ Û>˜Ê̜i˜ÊœœŽÊ˜Õʘœ}Ê>Ìˆ`ʏˆiÛiÀÊ>vÜiâˆ}ÊLˆÛi˜Ê ܈ÃÌÊiÀʜ«Ê`>ÌÊ✈iÌÃʓœiˆˆŽÊψÌ°ÊiÌÊLˆÛ>ŽÊˆ˜Ê ÀÕ}}iÊÜiÀ`Ê`>Ìʍ>>ÀÊ`>˜ÊœœŽÊ}ii˜Ê…œœ}Ìi«Õ˜Ì]Ê âœ>ÃÊii˜ÊLˆÛ>ŽÊ…œœÀÌÊÌiÊ∍˜Ê°°°Ê*>ÌÀˆVŽÊ iÀ`iÊ ˆÕÃÌÀiiÀ`iÊ`>Ìʘœ}ʅiÌÊLiÃÌÊÛ>˜Ê>Ê`œœÀÊLˆÊ܈âiÊ Û>˜ÊÜi``ˆ˜}ÃV…>«Êii˜Ê̈`iʏiÌÌiÀˆŽÊˆ˜Ê`iÊÓÕÀÀˆiÊ `œœÀÊÌiÊLÀi˜}i˜°ÊÛ>ÃÌÊjj˜Ê…œœ}Ìi«Õ˜ÌÊ`>ÌÊ`iÊ Li˜`iÊÛ>˜Êº iÊ >ÕÜiÊÕ}ÕÃÌÕûʘˆiÌÊ܈ÃÌÊÌiÊ Ã>LœÌiÀi˜°

i}ˆ˜Ê>Ài˜Ê¼näÊÜiÀ`ʓiÌÊÃÕVViÃÊii˜ÊÓ`iÊ«œ}ˆ˜}Ê œ˜`iÀ˜œ“i˜Êœ“Êii˜ÊœÕ`iÀVœ“ˆÌjʜ«ÊÌiÊÀˆV…Ìi˜°Ê iÀÃÌÊۜi`i˜Ê`iÊÛ>`iÀÃÊâˆV…Ê}iÀœi«i˜Êœ“Êii˜Ê Žˆ“ÌœÀi˜ÊÌiÊLœÕÜi˜]Ê`>>À˜>ÊÜ>ÃʅiÌÊ`iÊLiÕÀÌÊ >>˜Ê`iʓœiŽiÃÊ`ˆiʈ˜Ê¼nÎÊâivÊۜœÀÊii˜Ê…iiÀˆŽiÊ ÀiÕ}…iÌ>viÊâœÀ}`i˜]ʓiÌÊ`>>ÀLˆÊˆvi‡“ÕâˆiŽÊÛ>˜Ê À>˜ÃÊ>VœLÃ]Êii˜ÊLiŽi˜`ÊÌÀœÕL>`œÕÀʭۜœÀ>Êˆ˜Ê …iÌÊLՈÌi˜>˜`®°

ÊÊÊÊ*>ÌiÀÊ6iÀÃÌÀ>iÌi˜° 6>˜Êˆ˜Ê>À`i˜LÕÀ}Ê̜Ìʈ˜ÊœÕˆ˜Ê`ÕÊ,ÕÞÊÌÀœŽÊ «>ÌiÀÊ6iÀÃÌÀ>iÌi˜Ê™ÊŽiiÀʓiiÊ>ÃÊLˆÛ>Ž«ÀœœÃÌ°Ê i˜Ê ✘`iÀˆ˜}iʓ>˜Ê`ˆiʅiiÊÜ>ÌÊVœ˜Ì>VÌi˜Êi}`iÊ “iÌÊ`iÊLÕÕÀÌLiܜ˜iÀÃ]ÊiŽiʓœÀ}i˜Êii˜ÊۈiÀˆ˜}Ê ÛœœÀÊÛÀˆÜˆˆ}iÀÃÊÛiÀâœÀ}`iÊi˜ÊiÀœÛiÀÊÜ>>ŽÌiÊ`>ÌÊ `iÊ눍âi˜Ê}iâi}i˜`ÊÜ>Ài˜ÊۜœÀÊâiÊÛiÀœÀLiÀ`Ê ÜiÀ`i˜°

ÊÊÊÊ œi“i˜>V̈i° ÊÃi`iÀÌÊ£™ÇÇÊÌÀiŽŽi˜Êœ«Ê«>>Ãâ>ÌiÀ`>}Ê V…ˆÀœœ˜}i˜ÃÊ`œœÀÊ7ˆV…ii˜Êœ“ÊLœi“i˜ÊÌiÊ ÛiÀŽœ«i˜Êi˜Ê`iʎ>ÃÊÌiÊ눍âi˜°Ê iÊiiÀÃÌiʍ>Ài˜Ê Ü>Ài˜Ê`>ÌÊ}iiʘ>ÀVˆÃÃi˜]ʓ>>Àʜ“`>ÌÊ`ˆiÊÛ>>ŽÊ ÃiÀˆiÕÃÊ̜i}iÌ>Ži`ÊÜ>Ài˜]ÊÛiÀŽœV…Ìi˜Ê`ˆiʘˆiÌÊ âœÊ}œi`°Ê ˆÊLœi“ˆÃÌÊ iÊ œi˜Ãi]Êii˜Ê˜œ˜ŽiÊÛ>˜Ê iˆ`iÀÊi>˜‡*ˆiÀÀi]ʓ>>ŽÌi˜ÊÜiÊ`iÊۜ}i˜`iʍ>Ài˜Ê œ˜ÃÊiˆ}i˜Ê«œÌiʜÀV…ˆ`iil˜°ÊiÌÊÃÕVViÃ]ÊâœÊLiiŽ°

ÊÊÊʏÃÊ …ˆÀœÊÌÕÃÃi˜Ê-Êi˜Ê6-° <œÜiÊˆ˜Ê¼n£Ê>Ãʈ˜Ê¼nÎʘ>“Ê …ˆÀœÊ7ˆV…ii˜Ê̈`i˜ÃÊ `iÊ«>>ÃÛ>Ž>˜ÌˆiÊ`iiÊ>>˜Ê`iÊ{‡`>>}ÃiÊœi«ˆi̜V…ÌÊ

x


ÊÊÊÊ ˆÛ>ŽÊ¼n{Ê-Ì°Ê>Àˆi°

Û>˜Ê-‡6-Êi˜Êii˜“>>Ê>>˜ÊˆiÌÃۏ>““ˆi°Ê ˆÊÜ>Ài˜Ê`>˜ÊœœŽÊ>Ê`ˆiÊ-½iÀÃÊ̜i˜ÊՈÌÊ`iÊ Õˆ`ëÀiŽiÀÃÊÛ>˜Ê`iÊۜ}Ü>}i˜Ê}>“`i\ʺ …ˆÀœÊ 7ˆV…ii˜]ÊÕÊLiۈ˜`ÌÊâˆV…Êœ«Ê…iÌÊÛiÀŽiiÀ`iÊ«>`t»

˜Ê¼n{Ê}ˆ˜}i˜ÊÜiÊۜœÀÊ`iÊ̈i˜`iʎiiÀʜ«ÊŽ>“«°Ê 7iÊ`>V…Ìi˜ÊۜœÀÊ`ˆiÊ}ii}i˜…iˆ`Ê>>˜ÊˆiÌÃÊ Lˆâœ˜`iÀÃÊi˜Êۜ˜`i˜Êii˜ÊŽ>“«…ÕˆÃʈ˜Ê-ˆ˜Ì‡ >ÀÌi˜Ã‡6œiÀi˜\Êii˜Ê«À>V…̈}iÊÃÌÀiiŽ]Ê}>ÃÌÛÀˆ]Ê ˜œ}ʘœœˆÌÊ}iÜiiÃÌ°Ê>>À]ʈ˜Ê˜œÛi“LiÀʼnÎÊ ŽÀi}i˜ÊÜiÊii˜ÊLÀˆivʓiÌÊ`iʓi`ˆ˜}Ê`>Ìʜ«Ê >ÃÌÊÛ>˜Ê`iÊLÕÀ}i“iiÃÌiÀÊ­i˜iÊœÃÊ>««>À̮ʅiÌÊ Ž>“«…ÕˆÃÊ}iϜÌi˜ÊÜ>Ãʜ“܈iÊÛ>˜Ê`iÊ}iLÀiŽŽˆ}iÊ LÀ>˜`Ûiˆˆ}…iˆ`°°°Ê7iÊۜ˜`i˜Êˆ˜Ê>iÀˆÊ-ˆ˜Ì‡>ÀˆiÊ ÃÕÀÊ-i“œˆÃÊÌiʎiˆ˜ÊۜœÀÊii˜Ê}Àœi«ÊÛ>˜Ênä]ʓ>>ÀÊ “iÌÊÓÊÃVœÕÌÃÌi˜Ìi˜ÊiÀLˆÊÕŽÌiʅiÌÊÜi°

ÊÊÊÊœœŽ«œi}° i˜Ê­…®iV…ÌiʎœœŽ«œi}ʈÃÊii˜ÊLi>˜}ÀˆŽiÊÃV…>ŽiÊ ˆ˜Ê…iÌʎ>“«}iLiÕÀi˜°ÊiiÊÛiiÊÛÀˆÜˆˆ}iÀÃÊ …iLLi˜Ê`iÊۜœÀLˆiÊÎäʍ>>ÀÊÛiÀœvÊi˜Ê>˜`iÀiÊ Ìˆ`ʜ«}iœvviÀ`ʜ“ÊۜœÀ>ÊۜœÀÊ눍ÃÊi˜Ê`À>˜ŽÊ ÌiÊâœÀ}i˜]ʓ>>ÀÊۜœÀʘœ}ÊâœÛiiÊ“iiÀ\ÊÛiÀۜiÀÊ Û>˜Ê“>ÌiÀˆ>>]ÊÛiÀۜiÀÊÛ>˜Ê}iŽÜiÌÃÌi˜ÊœvÊLˆÊ…iÌÊ âœiŽi˜Ê˜>>ÀÊ}i`Àœ«Ìi˜°ÊœœŽ“œiŽiÃÊ∍˜ÊœœŽÊ `ˆŽÜˆÃÊLiâœÀ}`iʓ>“>½Ã]ÊÛiÀ«ii}ÃÌiÀÃ]Êâivð°°Ê Ո̅Ո«>>ÌÃi˜°Ê<iʅiLLi˜ÊŽœÀÌiʘ>V…Ìi˜Êi˜Ê>˜}iÊ ÜiÀŽ`>}i˜Êi˜ÊÛiÀ`ˆi˜i˜Ê`>˜ÊœœŽÊœ˜âiÊ}ÀœœÌÃÌiÊ Ü>>À`iÀˆ˜}°

ÊÊÊÊiˆ`iÀÊ>ÀiÊÛiÀÌiÌ° i`iÀiʏiˆ`iÀʅiivÌÊâœÊ∍˜Êiˆ}i˜ÊÌÀÕViʜ“Êœ«ÊŽ>“«Ê ∍˜Ê>v`iˆ˜}Ê>>˜Ê…iÌÊÏ>«i˜ÊÌiʎÀˆ}i˜°Ê-œ““ˆ}i˜Ê `œi˜ÊL>LLi>>ÀÃÊ«œ“«i˜]Ê>˜`iÀi˜Ê…œ«i˜Ê`>ÌÊâiÊ ÜiÊˆ˜ÊÏ>>«ÊâՏi˜ÊÛ>i˜ÊÛ>˜Ê…iÌÊ}iØÕÀŽÊÛ>˜Ê`iÊ iˆ`iÀÊ`ˆiÊÜ>V…Ì`ˆi˜ÃÌʅiivÌ°Ê iʓiiÃÌi˜ÊiV…ÌiÀÊ âœÀ}i˜ÊۜœÀÊii˜ÊiŽŽiÀÊë>˜˜i˜`ÊÛiÀ…>>Êœ“Ê }iâiˆ}ʜ«Ê“iŽ>>ÀÃÊLi`ÊÌiʏˆ}}i˜ÊLiÕˆÃÌiÀi˜°

ÊÊÊÊ>Տˆiʼnΰ œ}Ê✽˜Ê…ˆÃ̜ÀˆÃV…Êw}ÕÕÀʈÃÊÕVˆi˜]ʍiÊÜiiÌÊÜi]Ê `ˆiÊÛ>˜Êº>ÕÜiÀÇÕÝi»°Ê/i}i˜Êii˜Ê}՘ÃÌÌ>ÀˆivÊ LÀ>V…ÌʅˆÊœ˜ÃÊÛiiʍ>Ài˜ÊœÛiÀ>Ê˜>>À̜i°Êii˜Êˆ˜Ê ˆV…Ì>>ÀÌʘ>Ê`iÊ >}ÊÛ>˜Ê>˜Êi˜Êi“>˜Ê“œiÃÌi˜Ê Üiʅi“Êii˜ÃÊâœiŽi˜\ʅˆÊÃ̜˜`ʓiÌÊ∍˜ÊLÕÃʘˆiÌÊ }À>>}ÊÌÕÃÃi˜Ê>Ê`ˆiÊV>ÀÃÊÛiÀÌi`iʅˆ°

ÊÊÊÊ"«i˜ˆ˜}° "«ÊÛÀ>>}ÊÛ>˜Êœ˜âiÊ̜i˜“>ˆ}iÊ«ÀœœÃÌ]Ê«>Ã̜œÀÊ >˜Ê-Ì>Vˆ˜œ]ÊLi}œ˜Êi˜Êiˆ˜`ˆ}`iÊÃi`iÀÌÊÃi«Ìi“LiÀÊ £™nÎ]ÊiŽiÊV…ˆÀœâœ˜`>}ÊÀœ˜`Ê`iÊۏ>}]Ê`iÊL>˜ˆiÀ°Ê iˆ`iÀÃʈ˜Ê՘ˆvœÀ“]ʓiÌʜ«ÊŽœ«Ê`iÊ«ÀœœÃÌÊâiv]Êi˜Ê >iʏi`i˜Êˆ˜Êii˜Ê…>ÛiʎÀˆ˜}ÊÜiÀ`i˜ÊÃ̈ÊœvÊ✘}i˜Ê ii˜Êˆi`ÊÌiŽi˜Ãʜ“Ê£{ÊÕ°Ê`iÊۏ>}ÊÜiÀ`Ê}i…iÃi˜Êi˜Ê œ“Ê£ÇÊÕ°ÊÜiÀ`Ê>v}iϜÌi˜Ê“iÌÊii˜Ê̜ÌÊۜ}i˜`iÊ ÜiiŽtÊiÌÊLi}ˆ˜ÊÛ>˜Êii˜Ê“œœˆiÊÌÀ>`ˆÌˆi°

È


ÊÊÊÊiiÃÌÛiÀ}>`iÀˆ˜}ʼn{°

ÊÊÊÊ£äʍ>>ÀÊ …ˆÀœ°

ÊۏÕ}ÊÜ>ÃÊiÀÊ`iÊLi…œivÌiʜ“Ê“iÌÊ`iÊÛiiÊ V…ˆÀœÛÀˆi˜`i˜Êii˜ÃʏiŽŽiÀÊՈÌÊ`iÊLœÊÌiÊ}>>˜°Ê iÊ Lœœ}ʓœiÌʈ““iÀÃʘˆiÌÊ>Ìˆ`Ê}ië>˜˜i˜ÊÃÌ>>˜°Ê ÀÊÜ>Ài˜ÊviiÃÌ>ۜ˜`i˜Êˆ˜Ê…iÌÊ`œ“iˆ˜ÊÛ>˜Ê`iÊ ÛÀœi}iÀiÊ,ˆŽÃÃV…œœ]ʈ˜Êâ>>Ê,œ}}i“>˜ÊœvÊâœ>ÃÊ …ˆiÀʈ˜Ê¼ÌÊ"Õ`Êi“ii˜Ìi…ՈðÊ>˜Ê>“Lˆ>˜ViÊ }ii˜Ê}iLÀiŽ]ÊâiŽiÀʘˆiÌÊLˆÊii˜Êœ˜ÛiÀÜ>V…ÌÊ`ÕiÌ°Ê œ“i˜Ìi˜Êœ“ÊÛ>˜ÊÌiÊ}i˜ˆiÌi˜]ʍiÊ`>˜ÃÌʈ““iÀÃÊ ˜ˆiÌÊiŽiÊÜiiŽÊ“iÌÊii˜ÊŽœœŽ“œiŽi°

/iÀÊ}ii}i˜…iˆ`ÊÛ>˜Ê£äʍ>>ÀÊ …ˆÀœÊÌÀœŽŽi˜ÊÜiÊ œ«ÊŽ>“«Ê˜>>ÀÊÌ>ˆl°Ê iʈ˜ÃV…ÀˆÛˆ˜}i˜Êˆi«i˜ÊۏœÌÊ Lˆ˜˜i˜]ÊÜ>˜ÌÊÛii˜Ê`>V…Ìi˜Ê>>˜Ê£äÊ`>}i˜Êºâœ˜Ê i˜Êâii»°Ê7iÊLˆÛ>ŽiiÀ`i˜ÊiV…ÌiÀʜ«ÊV>°Ê£ÈääÊ “Ê…œœ}ÌiÊi˜ÊÜiÀ`i˜ÊÏiV…ÌÃʜ“Ê`iÊÓÊ`>}i˜Ê LiۜœÀÀ>>`]ʓ>>ÀʅiÌÊÜiÀ`i˜Êœ˜ÛiÀ}iÌiˆŽiÊ `>}i˜ÊۜœÀÊ܈iʜœ}ʅ>`ÊۜœÀÊ`iÊ«À>V…ÌÊÛ>˜Ê`iÊ LiÀ}i˜Êi˜Ê…ˆi`ÊÛ>˜ÊÛiÀÃiʎœiˆi˜“iŽ° *>ÌÀˆVŽÊ6iÀÃÌÀ>iÌi˜

Ç


7ˆiÊ܈Ê…œœv`iˆ`iÀÊ ÜœÀ`i˜¶ ÊÊÊÊ6>˜Ê£™nxÊ̜ÌÊ£™nÇ Ü>˜˜iiÀÊ«>>ÌÃۈ˜`i˜]Ê°°°Ê>>Àʈ˜Ê`iÊiiÀÃÌiÊ«>>ÌÃÊ `ˆi˜ÌÊâœÊii˜ÊÜiiŽi˜`ʜ“Ê`iʏiˆ`iÀ돜i}Êii˜Ê …iV…ÌiÊ«œi}ÊÌiʏ>Ìi˜ÊۜÀ“i˜Êâœ`>ÌÊ̈`i˜ÃʅiÌÊ ÜiÀŽ>>ÀÊ>iÀiˆÊ¼«ÀœLii“«iýʎ՘˜i˜ÊÛiÀ“i`i˜Ê ܜÀ`i˜°ÊiÌÊLiÀiˆŽi˜ÊÛ>˜ÊâœÊii˜Ê…iV…ÌiÊL>˜`Ê …iivÌʜ˜ÛiÀ“ˆ`iˆŽÊii˜Ê«œÃˆÌˆiÛiÊÜiiÀŽ>˜ŽÊ˜>>ÀÊ `iÊÛiÀÃV…ˆi˜`iÊ>v`iˆ˜}i˜Êi˜Ê>ŽÌˆÛˆÌiˆÌi˜°

"«Êii˜Ê✓iÀ>ۜ˜`ʈ˜Ê£™nxʎÀii}ʈŽÊœ˜ÛiÀÜ>V…ÌÊ LiâœiŽÊÛ>˜Ê*>ÌÀˆVŽÊ6iÀÃÌÀ>iÌi˜]Ê̜i˜“>ˆ}Ê …œœv`iˆ`iÀÊÛ>˜Ê …ˆÀœÊ7ˆV…ii˜°Ê-ˆ˜`ÃʈŽÊÌÜiiÊ >>ÀÊۜœÀ`ˆi˜Ê`iÊ …ˆÀœÊÛiÀ>Ìi˜Ê…>`]ÊÜ>ÃʅiÌÊii˜Ê ̈`iÊ}ii`i˜Ê`>ÌʈŽÊ˜œ}ÊVœ˜Ì>VÌÊ}i…>`ʅ>`ʓiÌÊ *>ÌÀˆVŽ°Ê >Êii˜Ê̈`iʜÛiÀʎœi̍iÃÊi˜ÊŽ>viÃÊÌiÊ …iLLi˜Ê}i«À>>Ì]ÊʎÜ>“Ê`iÊ>>«ÊՈÌÊ`iʓœÕÜ°ÊÊ iÊ iˆ`ˆ˜}Êâ>ÌʓiÌÊii˜Ê}ÀœœÌÊ«ÀœLii“\ʅœœv`iˆ`iÀÊ *>ÌÀˆVŽÊ>V…ÌÌiʅiÌʓœ“i˜ÌÊ}iŽœ“i˜Êœ“Ê`iÊ

…ˆÀœÊÌiÊÛiÀ>Ìi˜Êi˜ÊâˆV…ÊÌiÊvœVÕÃÃi˜Êœ«Ê>˜`iÀiÊ â>Ži˜°Êii˜Ê«ÀœLii“Êœ«ÊâˆV…]ÊÜ>ÀiʅiÌʘˆiÌÊ`>ÌÊ ˜ˆi“>˜`ÊÛ>˜Ê`iÊ̜i˜“>ˆ}iʏiˆ`iÀ돜i}Ê`iÊÌ>>ŽÊ Û>˜Ê*>ÌÀˆVŽÊŽœ˜]ʜvʓœV…Ì]ʜÛiÀ˜i“i˜°Ê >ʅiiÊ Ü>ÌÊLiÀ>>`Ï>}i˜ÊÛ>˜Ê`iʏiˆ`iÀÃʅ>``i˜ÊâiÊ`iÊ ˆ`iiʜ“Êii˜ÃÊ>>˜ÊÌiʎœ««i˜ÊLˆÊiiÀÌÊ iÊ7ˆ˜ÌiÀ°Ê ÃʜÕ`‡iˆ`iÀÊÜ>ÃʅˆÊՈÌÃÌiŽi˜`ʜ«Ê`iʅœœ}ÌiÊ Û>˜Ê`iʈ˜ÌiÀ˜iÊ …ˆÀœ‡ŽiՎi˜]Êi˜Êœ«Ê`iʎœœ«Ê̜iÊ …>`ʅˆ]ʘ>>ÀʅiÌÊÃV…ˆ˜Ì]ʅiiÊÜ>ÌÊÛÀˆiÊ̈`ÊȘ`ÃʅˆÊ ˜ˆiÌʓiiÀʜ«Ê`iÊÃV…œœL>˜Ži˜Êâ>Ì°Ê Õʘœ}ʍՈÃÌÊ`iÊ LiÌÀœŽŽi˜Ê«iÀܜ˜ÊâivÊ«ÀœLiÀi˜ÊÌiʜÛiÀÌՈ}i˜°

<œ>ÃÊ>iÊۜœÀLˆiÊLi∘˜ˆ˜}ÃÜiiŽi˜`ÃÊÜ>ÃÊ œœŽÊ`ˆÌʓiiÀÊ`>˜Êii˜Êˆ`i>iÊÃÌ>ÀÌÊۜœÀʅiÌÊ Žœ“i˜`iÊÜiÀŽ>>ÀÆÊ`iÊÛiÀ`iˆ˜}ÊÛ>˜Ê`iʏiˆ`iÀÃÊ œÛiÀÊ`iÊÛiÀÃV…ˆi˜`iÊ>v`iˆ˜}i˜ÊÜ>ÃÊLˆâœ˜`iÀÊ ÛœÌÊÛiÀœ«i˜]ʈ`i“ÊۜœÀÊ`iÊՈÌÜiÀŽˆ˜}ÊÛ>˜Ê…iÌÊ >>À̅i“>]ʍ>ÊâivÃʅiÌʓ>Ži˜ÊÛ>˜ÊiÌi˜ÊÜ>ÃÊâœÊ }œi`Ê>ÃÊۏiŽŽiœœÃÊÛiÀœ«i˜°ÊiÌÊi˜ˆ}iʓˆ˜«Õ˜ÌÊ ­œ“ÊiÀÊ̜V…Êjj˜ÊÌiʘœi“i˜®]ÊÜ>ÃÊ`>ÌÊ`iʼ>ۜ˜`½‡ Li∘˜ˆ˜}Ê✏>˜}Ê`ÕÕÀ`iÊ`>ÌʅiÌʓiiÀʜ«Êii˜Ê œV…Ìi˜`‡Li∘˜ˆ˜}ÊLi}œ˜ÊÌiʏˆŽi˜t iÌÊii˜Ê}œi`Ê}iÛՏ`iʎ>i˜`iÀʎœ˜`i˜ÊÜiÊÛ>˜Ê ÃÌ>ÀÌÊ}>>˜°ÊˆiÀÊۜ}i˜Ê>Û>ÃÌʼi˜Žii½Ê>ŽÌˆÛˆÌiˆÌi˜Ê `ˆiÊ}i«>˜`ÊÜ>Ài˜\Ê}iÜiÃÌiˆŽiÊÃÌ>ÀÌ`>}]ÊÃÌ>ÀÌ`>}Ê ˆ˜Ê7ˆV…ii˜]ʈÃÌ>>ÀÌi˜Ê>ŽÌˆi]Ê}Àœi«ÃviiÃÌÊ­`ˆÌʍ>>ÀÊ ÛiÀÛ>˜}i˜Ê`œœÀÊii˜ÊŜܮ]ʎ>“«ÛiÀŽi˜˜ˆ˜}]Ê

>}ÊÛ>˜Ê>˜Êi˜Êi“>˜]ʎ>“«]Ê°°°Ê6œi}Ê`>>ÀLˆÊ `iÊÜiŽiˆŽÃiʏiˆ`iÀÎÀˆ˜}i˜Êi˜Ê>˜`iÀiʜ˜ÌiL>ÀiÊ ÛiÀ}>`iÀˆ˜}i˜Êi˜Êiʎœ“ÌÊ>ÊØiÊ̜ÌʅiÌÊLiÏՈÌÊ `>Ìʜ˜ÃÊi˜ˆ}iÊ«ÀœLii“ÊܓÃÊÌiŽœÀÌÊ>>˜Ê̈`ÊÜ>ð

iÊÛÀ>>}ʜÛiÀۈiÊ“ˆÊ>ÃÊii˜Ê`œ˜`iÀÏ>}ÊLˆÊ …i`iÀiʅi“i°Ê"ÛiÀÌՈ}i˜ÊÜ>ÃʘˆiÌÊiV…ÌÊii˜Ê }ÀœœÌÊ«ÀœLii“]ʓ>>ÀÊ̜V…ÊÜ>Ài˜ÊiÀʅiiÊÜ>ÌÊ Ì܈viÃÊLˆÊ“iâiv°Ê …ˆÀœÊÜ>ÃÊii˜Ê…œœv`ÃÌՎÊ`>ÌÊ >v}iϜÌi˜ÊÜ>ÃÊi˜Ê“ˆ˜ÊÛÀˆiÊ̈`ÊÜ>ÃÊ>ÊLi…œœÀˆŽÊ }iÛՏ`°Ê >ÊÛiiÊ܈ŽŽi˜Êi˜ÊÜi}i˜Ê…iLʈŽÊ̜i˜Ê`iÊ Ž˜œœ«Ê`œœÀ}i…>ŽÌÊi˜ÊLiψÃÌʜ“Ê>>˜Êii˜ÊÌÜii`iÊ ¼œœ«L>>˜½ÊLˆÊ …ˆÀœÊÌiÊLi}ˆ˜˜i˜°Ê iÊ>vëÀ>>ŽÊÜ>Ã]Ê `>ÌʈŽÊÌÜiiʍ>>ÀʅiÌÊÀœiÀʈ˜Ê…>˜`i˜ÊâœÕʘi“i˜Ê i˜Ê`>ÌÊiÀÊ`>˜Êʈi“>˜`Ê>˜`iÀÃʅœœv`iˆ`iÀÊâœÕÊ ÜœÀ`i˜°

iÌÊiÛi˜i“i˜ÌÊÛ>˜Ê`>ÌÊÜiÀŽ>>ÀÊÜ>Ãʜ˜âiÊ ¼7i``i˜Ê >̽‡Ã…œÜ°ÊiÌÊ«œ`ˆÕ“ÊÛ>˜Ê…iÌÊ ˆ`i˜…ÕˆÃÊÜ>Ãʜ“}i̜ÛiÀ`Ê̜ÌÊii˜Ê`iVœÀÊ `>ÌÊâœÊŽœ˜ÊVœ˜VÕÀÀiÀi˜Ê“iÌÊ«ÀœviÃȜ˜iiÊ ÃÌÕ`ˆœ½Ã°Ê iʎ>˜`ˆ`>Ìi˜ÊÜiÀ`i˜Ê}iÀiVÀÕÌiiÀ`Ê ÕˆÌÊ`iÊÛiÀÃV…ˆi˜`iÊLiۜŽˆ˜}Ï>}i˜°Ê iÊi˜ˆ}iÊ ÛœœÀÜ>>À`iÊÜ>ÃÊ`>ÌʍiÊ>ÃÊ}i“i˜}`ʎœ««iÊ“œiÃÌÊ >>˜ÌÀi`i˜°ÊiÌÊÜiÀ`Êii˜Êœ˜}iœœyˆŽÊÃÕVViÃʓiÌÊ ii˜Ê“i˜}i“œiÃÊÛ>˜Ê«À>ŽÌˆÃV…iÊi˜Ê̅iœÀïÃV…iÊ «ÀœiÛi˜°Ê"œŽÊ܈Ê>ÃʜÀ}>˜ˆÃ>̜Ài˜Ê“œiÃÌi˜ÊiÀÊ >>˜Ê}iœÛi˜\Ê}i`ÕÀi˜`iʅiÌÊÛiÀœœ«ÊÛ>˜Ê`iÊŜÜÊ

ˆ˜`Ê>Õ}ÕÃÌÕÃÊ£™nxÊ∍˜ÊÜiʓiÌÊ`iÊ̜i˜“>ˆ}iÊ iˆ`iÀ돜i}ʜ«Ê¼Li∘˜ˆ˜}ý‡ÜiiŽi˜`Ê}iÌÀœŽŽi˜Ê ˜>>ÀÊ"««ÕÕÀðÊ<œÊii˜ÊÜiiŽi˜`ʈÃÊۜœÀÊ`iʏiˆ`ˆ˜}Ê ii˜ÊLii̍iÊ`iʜvwVˆliÊÃÌ>ÀÌÊÛ>˜Ê…iÌʘˆiÕÜiÊ ÜiÀŽ>>À°ÊˆiÀÊܜÀ`i˜Ê>vëÀ>Ži˜Ê}i“>>ŽÌʜÛiÀÊ ÛiÀÃV…ˆi˜`iÊâ>Ži˜ÆÊâœ>ÃÊ܈iʏiˆ`iÀÊܜÀ`ÌÊ LˆÊÜiŽiÊ>v`iˆ˜}]ÊÜiŽiÊ>ŽÌˆÛˆÌiˆÌi˜ÊÜ>>ÀÊi˜Ê

n


œ˜âiʎœœŽœÕ`iÀÃÊÜiÀ`Ê`iâiÊÜ>Àiʓ>ÀÌi}>˜}Ê ­>Ì…>˜ÃÊۜœÀÊܓ“ˆ}i˜®Ê>Û>ÃÌʅiiÊÜ>ÌÊ `À>>}ˆŽiÀÊ}i“>>ŽÌ°

“œiÃÌi˜ÊÜiÊii˜Ê>>˜Ì>Ê«ÀœiÛi˜Ê̜ÌÊii˜Ê}œi`Ê iˆ˜`iÊLÀi˜}i˜]Ê✘ˆiÌʓœiÃÌi˜ÊÜiÊii˜Ê`œœÀʅiÌÊ «ÕLˆiŽÊœ«}ii}`iÊÌi}i˜«ÀiÃÌ>̈iÊÛiÀÛՏi˜°Ê iÊ Ìi}i˜«ÀiÃÌ>̈iÊÜ>ÃʣӇÕÀi˜Ê̜i«i˜]Êii˜Ê…iiÊ «œ«Õ>ˆÀʎ>>ÀÌëiÊœ˜ÃÊ>>˜}iiiÀ`Ê`œœÀÊiœÀ}iÃÊ 6>˜Ê/ˆÌÌiLœœ“°

7>ÌÊÜiÊÛiÀ`iÀʜœŽÊ˜ˆiÌÊÛiÀ}iÌi˜ÊÛ>˜Ê`>ÌÊÜiÀŽ>>ÀÆÊ âˆ˜Ê`i]ÊLˆ˜>ÊÜiŽiˆŽÃi]ÊÃV…ˆÌÌiÀi˜`iÊ>ŽÌˆÛˆÌiˆÌi˜Ê i˜Ê…iÌÊ«À>V…̈}iʎ>“«ÊÌiÊ<ÕÌi˜`>>°

/i}i˜Ê…iÌÊiˆ˜`iÊÛ>˜Ê`iÊŜÜʎœ˜`i˜ÊÜiÊ>Û>ÃÌÊ Li}ˆ˜˜i˜ÊՈ̎ˆŽi˜Ê˜>>ÀÊii˜Ê`>ÌՓʜ“ÊÌiÊ Ìœi«i˜]ÊÛiÀ“ˆÌÃÊÜiʘˆiÌÊ}iÏ>>}`ÊÜ>Ài˜Êˆ˜Êœ˜âiÊ ÕˆÌ`>}ˆ˜}i˜tÊ"œŽÊ`iÊ̜i«Ž>>À̈˜}ÊÜiÀ`Êii˜Ê œ˜ÛiÀ}iÌiˆŽiÊ`>}\Ê}iÃÌi՘`Ê`œœÀÊii˜Êi˜Ì…œÕÈ>ÃÌÊ «ÕLˆiŽÊi˜ÊÊۜœÀâˆi˜ÊÛ>˜ÊiÌi˜Êi˜Ê`Àˆ˜Ži˜Ê`œœÀÊ

"˜`iÀÌÕÃÃi˜Ê∍˜ÊÜiÊÜiiÀÊ>>˜}iŽœ“i˜ÊLˆÊ …iÌʍ>>ÀˆŽÃiÊLi∘˜ˆ˜}ÃÜiiŽi˜`°Ê iʍ>>ÀˆŽÃÊ ÌiÀÕ}ŽiÀi˜`iÊ>}i˜`>«Õ˜Ìi˜ÊÜiÀ`i˜Ê`ˆÌʍ>>ÀÊ >>˜}iÛՏ`ʓiÌÊii˜ÊÜiÊ…iiÊëiVˆ>>Ê«Õ˜Ì\ÊÌi}i˜Ê Li}ˆ˜Êۜ}i˜`ÊÜiÀŽ>>ÀÊâœÕÊiÀÊii˜Ê˜ˆiÕÜʏœŽ>>Ê

™


…œœ}Ìi«Õ˜Ìi˜\ÊëiÌÌiÀi˜`iÊ>ŽÌˆÛˆÌiˆÌi˜]Ê }Àœi«ÃviiÃÌ]Êw“viÃ̈Û>]ʈÃÌ>>ÀÌi˜ÛiÀŽœœ«]Ê Lœi“i˜>ŽÌˆiÊi˜Ê…iÌÊLˆÛ>ŽÊ`>ÌÊ`>Ìʍ>>ÀÊ`œœÀ}ˆ˜}ʈ˜Ê œÕˆ˜‡`Շ,ÕÞ°Ê >>ÀʅiÌÊLˆÛ>ŽÊÌiʎ>“«i˜Ê…>`ʓiÌÊ >>˜…œÕ`i˜`ÊÏiV…ÌÊÜiiÀ]ʎœ˜Ê…iÌÊLˆ˜>ʘˆiÌÊ>˜`iÀÃÊ `>ÌʅiÌÊÌՈ˜viiÃÌÊâœÕÊ}i˜ˆiÌi˜ÊÛ>˜Ê✘˜ˆ}ÊÜiiÀ°Ê ˜ŽiiÊÜiŽi˜Ê>ÌiÀÊLiiŽÊ`>ÌʍՈÃÌÊÌiÊ∍˜°

“œiÌi˜ÊLˆŽœ“i˜Êœ«Êœ˜ÃÊÛiÀÌÀœÕÜ`iÊÌiÀÀiˆ˜Ê >V…ÌiÀÊ`iʎiÀŽ°Ê >>ÀÊâœÊii˜Ê«ÀœiVÌÊii˜Ê}ÀœÌiÊ w˜>˜VˆliÊ>`iÀ>̈˜}ʈÃÊۜœÀÊii˜ÊiÕ}`LiÜi}ˆ˜}Ê ÜiÀ`i˜ÊÛiÀÃV…ˆi˜`iʓœ}iˆŽ…i`i˜Ê}iâœV…Ìʜ“Ê }i`ʈ˜Ê…iÌʏ>>`iÊÌiÊLÀi˜}i˜°Ê1ˆÌiˆ˜`iˆŽÊÜiÀ`Ê }iŽœâi˜ÊۜœÀÊii˜ÊÌՈ˜viiÃÌ]Ê}iVœ“Lˆ˜iiÀ`ʓiÌÊ`iÊ œ«i˜ˆ˜}ÊÛ>˜Ê…iÌʘˆiÕÜiʏœŽ>>°Ê iÊwÀ“>Ê ˜iÀLœÊ ÜiÀ`Ê>>˜}iëÀœŽi˜Êœ“Ê`iÊÀÕÜLœÕÜÊÌiÊÛiÀâœÀ}i˜]Ê Ã>“i˜Ê“iÌʜ˜ÃʜÕ`iÀVœ“ˆÌjÊi˜ÊÛiiÊÛÀˆÜˆˆ}iÀÃÊ âœÕ`i˜Ê܈Ê`>˜Ê`iÊÀiÃÌÊÛ>˜Ê`iÊÜiÀŽâ>>“…i`i˜Ê œ«Êœ˜Ãʘi“i˜°ÊiÌʅiivÌÊLœi`]ÊâÜiiÌÊi˜ÊÌÀ>˜i˜Ê }iŽœÃÌʜ“ÊŽ>>ÀÊÌiÊ∍˜ÊÌi}i˜Ê>Õ}ÕÃÌÕÃʼnÇ]ʓ>>ÀÊ …iÌÊՈÌiˆ˜`iˆŽiÊÀiÃՏÌ>>ÌʓœV…ÌÊiÀÊÜiâi˜°

iÌÊ>>˜LÀiŽi˜ÊÛ>˜Ê…iÌÊÌՈ˜viiÃÌÊLiÌiŽi˜`iÊۜœÀÊ “ˆÊ`>ÌÊ`iÊ̈`Ê>>˜}iLÀœŽi˜ÊÜ>Ãʜ“Ê>vÃV…iˆ`Ê Ìiʘi“i˜Êi˜Ê`iÊv>ŽŽiÊ`œœÀÊÌiÊ}iÛi˜Ê>>˜ÊiÀÌÊ

>““iÀ“>˜°

>˜ŽÊ>>˜Êˆi`iÀii˜Ê`ˆiÊiÀÊۜœÀÊ}iâœÀ}`ʅiivÌÊ`>ÌÊ `ˆiÊÌÜiiʍ>Ài˜ÊۜœÀÊ>Ìˆ`ʈ˜Ê“ˆ˜Ê}i…iÕ}i˜ÊâՏi˜Ê }i}Àˆv`ÊLˆÛi˜ÊÃÌ>>˜t

"˜`>˜ŽÃʅiÌÊviˆÌÊ`>ÌʅiÌÊÌՈ˜viiÃÌÊÀii`ÃÊۜœÀÊ`iÊ `iÕÀÊÃ̜˜`]ʅ>``i˜Ê܈Êœ˜`iÀÌÕÃÃi˜Êii˜ÊÃÕVViÃۜÊ ÜiÀŽ>>ÀÊ>V…ÌiÀÊ`iÊÀÕ}ʓiÌÊ`iÊÌÀ>`ˆÌˆœ˜ii

iiÀÌÊ iÊ7ˆ˜ÌiÀ°

£ä


i˜Ê}Àii«ÊՈÌÊ`iÊ }iÃV…ˆi`i˜ˆÃo ÊÊÊÊ£™nLJ£™™Ó° "«Ê`iʘ>>“ÊۜœÀʅiÌʘˆiÕÜiʏœŽ>>ÊÜiÀ`ʅiiÊ >˜}Ê}iâœV…Ì°Ê/>ÊÛ>˜ÊÃÕ}}iÃ̈iÃÊÜiÀ`i˜Ê}i`>>˜]Ê “>>ÀÊՈÌiˆ˜`iˆŽÊÜiÀ`ʅiÌʼÌÊ-ÌÀՈŽ}iÜ>Ã]ʜ“`>ÌÊ Ìˆ`i˜Ãʏiˆ`ˆ˜}ÎÀˆ˜}i˜Êœ«Êâ>ÌiÀ`>}˜>“ˆ``>}Ê œvÊÛÀˆ`>}>ۜ˜`ʜvʜœŽÊ˜>Ê`iÊ>V̈ۈÌiˆÌi˜Êœ«Ê ✘`>}˜>“ˆ``>}ÊÛ>>ŽÊ`iÊܜœÀ`i˜ÊÛ>˜Ê/œœ˜Ê iÀ“>˜ÃÊÜiiÀŽœ˜Ži˜\ʺ7>ÌÊÀՈÃÌÊiÀÊ`œœÀʅiÌÊ°°°Ê ÃÌÀՈŽ}iÜ>ÃÊ°°°ÊÃÌÀՈŽ}iÜ>ö»Ê6>˜>vÊ`>˜ÊLiÃV…ˆŽÌiÊ `iÊV…ˆÀœÊœÛiÀÊÎʏœŽ>i˜\ʼ6ˆ>Ê/ˆi«‡/ˆi«½Ê­iÛi˜ii˜ÃÊ ˆ˜Ê`iÊÌՈ˜ÊÛ>˜Ê…iÌʈ`i˜…ՈîÊi˜Ê¼iÌÊ>Lˆ˜iÌ½Ê ­ii˜ÊœŽ>>ÌiÊ`>ÌÊÌiʎiˆ˜ÊÜ>Ãʜ“Ê>V̈ۈÌiˆÌi˜Êˆ˜Ê ÌiÊ}iÛi˜]ʓ>>ÀÊÜ>>ÀʓiiÃÌ>ÊÜiÀ`ÊÛiÀ}>`iÀ`]Ê }ii}i˜Êˆ˜Ê`iÊÌՈ˜ÊÛ>˜Ê>ÀŽœi˜®°Ê ˜Ê`>ÌÊÜ>ÃÊâiŽiÀÊ }ii˜ÊœÛiÀ`ÀiÛi˜ÊÕÝi\ÊiÀÊÜ>Ài˜Ê✽˜Ê™äʏi`i˜ÆÊ LˆÊ}œi`ÊÜiiÀʈÃÊ`>ÌÊ>iÃÊ}ii˜Ê«ÀœLii“]ʓ>>ÀÊ

ˆ˜`Ê>Õ}ÕÃÌÕÃÊ£™nÇʜÀ}>˜ˆÃiiÀ`iÊ …ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`Ê 7ˆV…ii˜Êii˜ÊÌՈ˜viiÃÌʘ°>°Û°Ê`iʜ«i˜ˆ˜}ÊÛ>˜Ê …iÌʘˆiÕÜiʏœŽ>>]ʼÌÊ-ÌÀՈŽ}iÜ>ðÊiÌʅiiÊÛiiÊ “i˜Ãi˜ÊÜ>ÃÊiÀÊ>>˜Ê}iÜiÀŽÌʜ“Ê…iÌʈ˜ÊœÀ`iÊÌiÊ ŽÀˆ}i˜\Ê`iʏiˆ`ˆ˜}돜i}]ʅiÌʜÕ`iÀVœ“ˆÌj]ʜÕ`iÀÃÊ Û>˜Êi`i˜]Ê°°°ÊiÌÊÀiÃՏÌ>>ÌʓœV…ÌÊ}iâˆi˜ÊܜÀ`i˜\Ê ii˜Ê눎돈˜ÌiÀ˜ˆiÕÜʏœŽ>>ÊÃ̜˜`ʎ>>Àʜ«Ê…iÌÊ ÌiÀÀiˆ˜Ê>V…ÌiÀʅiÌʈ`i˜…ÕˆÃt iÌÊii˜ÊŽœÀÌiÊëiiV…]Êii˜ÊyiÃÊÃV…Õˆ“܈˜Ê ­V…>“«>}˜iÊÜ>Ãʈ““iÀÃÊÌiÊ`ÕÕÀÊi˜ÊLœÛi˜`ˆi˜Ê âœÕʅiÌÊ✘`iÊ}iÜiiÃÌÊ∍˜Êœ“Ê`ˆiÊ}œ`i˜`À>˜ŽÊ âœÊ“>>Àʜ«Ê`iÊ}Àœ˜`ÊÌiʏ>Ìi˜Êۏœiˆi˜®Ê`ˆiÊ`œœÀÊ œ˜âiÊ«ÀœœÃÌÊ °°Ê>˜Ê-Ì>Vˆ˜œÊÌi}i˜Ê…iÌʘˆiÕÜiÊ œŽ>>Ê>>˜Ê`ˆ}}ii˜Ê}i}œœˆ`ÊÜiÀ`]Êi˜Êii˜ÊiŽŽiÀiÊ ÀiVi«ÌˆiÊÜ>ÃÊ`iʈ˜Üˆ`ˆ˜}Êii˜ÊviˆÌ°

Ê

££


7ˆ`i]Ê À>“Ê6iÀ“iՏi˜]ʓiÌÊ`iÊ>“Lˆ>˜ViÊÛ>˜Ê ¼/…iÊ*>Ã̈VÊ …œVœ«œÌ½]ʓiÌÊ`iʎ>“ii˜À>ViÃʈ˜Ê`iÊ iÀŽL>>˜]Ê°°°

Ü>˜˜iiÀʅiÌÊ`>}i˜>˜}ÊÜ>ÌiÀÊ}ˆiÌÊ­i˜Êˆ˜Êœ˜ÃÊ i}i˜>˜`iʈÃÊ`>ÌÊ}ii˜Êâi`â>>“ÊÛiÀÃV…ˆ˜Ãit®ÊˆÃÊ …iÌÊLiÃÌÊ>>˜}i˜>>“Êœ“ÊÌiʎ՘˜i˜Êëii˜Êˆ˜Êii˜Ê œvÊ>˜`iÀʏœŽ>>°

ÃʍiÊâœÊii˜ÊnÊ̜ÌÊ£Îʍ>>Àʘ>Ê>Ê`iâiÊ }iLiÕÀÌi˜ˆÃÃi˜Ê`ˆiÊ«iÀˆœ`iʜÛiÀÃV…œÕÜÌ]Ê`>˜ÊˆÃÊ …iÌÊiiÀÃÌÊiÛi˜ÊâœiŽi˜]ʓ>>Àʘ>ÊÜ>ÌÊ`i˜ŽÜiÀŽÊ LœÀÀii˜Ê…iiÊÜ>ÌÊ`ˆ˜}i˜ÊÌiÀÕ}ʜ«Êi˜Ê«>ÃÊ`>˜Ê LˆŽÌÊ`>ÌÊiÀÊiˆ}i˜ˆŽÊÛiÀÃV…ÀˆŽŽiˆŽÊÛiiÊ}iLiÕÀÌÊ ˆ˜Ê✽˜ÊLiÜi}ˆ˜}Ê>ÃÊ`iÊ …ˆÀœÆÊÌiÊÛiiÊœ“Ê>iÃÊ ˆ˜Ê`iÌ>ˆÊÌiÊ}>>˜ÊLiÃV…ÀˆÛi˜°Ê6>˜`>>ÀÊii˜ÊŽœÀÌiÊ Ã>“i˜Û>Ì̈˜}ÊÛ>˜Êi˜ŽiiÊLœiˆi˜`i]ʈ˜ÌiÀiÃÃ>˜Ìi]Ê }À>««ˆ}i]ʓœœˆiÊiÀÛ>Àˆ˜}i˜Êi˜Ê}iLiÕÀÌi˜ˆÃÃi˜Ê Û>˜Ê`ˆiÊxʍ>>À°Ê6œœÀÊ܈iÊiÀÊLˆÊÜ>ÃÊâՏi˜Êۜ}i˜`iÊ `ˆ˜}i˜ÊâiŽiÀʅiÀˆ˜˜iÀˆ˜}i˜Êœ«Àœi«i˜\ 6œœÀÊiŽÊLˆÛ>ŽÊÜiÀ`ÊiÀÊii˜ÊŽ>“«Ì…i“>Ê ÕˆÌ}iÜiÀŽÌ]ÊÜ>>ÀLˆÊ`iʏiˆ`iÀÃÊ`>˜Ê`iÊ`>}Ê Li}œ˜˜i˜Ê“iÌÊii˜Ê̜˜iiÌi°Ê ˜Ê…iÌʓ>}Ê }iâi}`\ÊLˆÊܓ“ˆ}iÊ̅i“>½ÃʎÜ>“i˜ÊÜiÊ̜ÌÊ iV…ÌÊÃV…ˆÌÌiÀi˜`iÊÀiÃՏÌ>Ìi˜tÊ<œÊÜ>ÃÊii˜ÊÛ>˜Ê`iÊ …œœ}Ìi«Õ˜Ìi˜Êœ«Ê`>ÌÊۏ>ŽÊœ˜}iÌ܈vi`ʅiÌÊLˆÛ>ŽÊ ˆ˜Ê>Õ̇ i>ˆ˜°Ê >>ÀÊÜ>ÃʅiÌÊ̅i“>ʼ iʏœœv½]Ê ˜>>ÀʅiÌÊLœiŽÊÛ>˜Ê>˜Ê/iÀœÕÜ°Ê/ˆ`ʘœV…Êi˜iÀ}ˆiÊ ÜiÀ`Ê}ië>>À`ʜ“ÊiÀʈiÌÃÊ՘ˆiŽÃÊÛ>˜ÊÌiʓ>Ži˜ÆÊ ÕÀi˜]ʍ>Ê`>}i˜ÊÜ>Ài˜ÊiÀʘœ`ˆ}Ê}iÜiiÃÌʜ“Ê…iÌÊ LœiŽÊœ“ÊÌiÊۜÀ“i˜Ê̜ÌÊii˜ÊëiiL>>ÀÊÛiÀ…>>ÆÊ ˜œ}Êii˜ÃÊâiiÀÊÛiiÊÕÀi˜ÊÜ>Ài˜Ê}i‹˜ÛiÃÌiiÀ`ʈ˜Ê…iÌÊ “>Ži˜ÊÛ>˜Ê`iVœÀÃÌՎŽi˜°Ê>>ÀʅiÌʏœœ˜`iÊâiŽiÀÊ `iʓœiˆÌi]ÊÜ>˜ÌʅiiÊÜ>Ìʏi`i˜ÊÃ̜˜`i˜ÊÛiÀÃÌi`Ê Û>˜Ê`iʼ̜˜iiÌiý]ÊÜ>>ÀÛ>˜ÊiÀÊܓÃÊ̜ÌÊ`ÀˆiÊ«iÀÊ `>}­t®ÊÜiÀ`i˜Êœ«}iۜiÀ`Êi˜ÊÜ>>ÀLˆÊ`iÊë>˜˜ˆ˜}Ê ÌiŽi˜ÃÊÜiiÀÊÌiÊ؈`i˜ÊÜ>Ã°Ê i˜Ê}>˜ÃÀœÊLˆÊ`ˆiÊ Ìœ˜iiÌiÃÊÜ>ÃÊ`>Ìʍ>>ÀÊÜi}}ii}`ÊۜœÀÊii˜ÊâiŽiÀiÊ ¼ >ÀL½°

>ÌÊÌՈ˜viiÃÌ]Ê`>ÌʜÛiÀˆ}i˜ÃÊii˜ÊÃÕVViÃÊÜ>Ã]Ê LiÌiŽi˜`iÊÌiÛi˜ÃÊ`iÊÃÌ>ÀÌÊÛ>˜Ê…iÌÊۜ}i˜`iÊ ÜiÀŽ>>À]ʅiÌÊÜiÀŽ>>ÀÊ£™nLJ£™nn°Ê ˜Ê`iÊ iˆ`ˆ˜}돜i}ʎœ˜ÊiÀÊÃÌiۈ}ÊÌi}i˜>>˜Ê}>>˜]Ê Ü>˜ÌÊiÀÊÜ>ÃʼÛiÀÃÊLœi`½ÊÊLˆ}iŽœ“i˜]ÊÛiiÊÛiÀÃÊ Lœi`°Ê iʜœ}ÃÌÊÜ>ÃÊ}ÀœœÌÊ}iÜiiÃÌ\ʓ>>ÀʏˆivÃÌÊÈÊ œ˜}iˆ˜}i˜ÊŽÜ>“i˜Ê`iÊ̜i˜“>ˆ}iʏiˆ`ˆ˜}«œi}Ê ­`ˆiÊLiÃ̜˜`ÊՈÌÊՈ`œÊ6>˜ÊiVŽ]ʈˆ«ÊÀÞ܏i]Ê iÀÌÊ >““iÀ“>˜]Ê*…ˆˆ«Ê6>˜ÊiÀVŽ…œÛi]ÊœœÃÌÊ ,œ}}i“>˜Êi˜ÊiiÀÌÊ œ««i˜Ã®ÊÛiÀÃÌiÀŽi˜\Ê >ÀÌÊ >iÌi˜Ã]ÊÀ>˜ŽÊ->“Ãœ˜]Ê>˜Ê iÊ,ՈÃÃV…iÀ]ÊiiÀÌÊ

iÊ œVŽ]Ê*…ˆˆ««iÊ7>i«ÕÌÊi˜ÊÕÀÌÊ6>˜Ê i˜Ê LLii°Ê >>À“iiʎœ˜Ê`iÊ …ˆÀœÊÛ>˜Ê7ˆV…ii˜Ê `À>>ˆi˜Ê“iÌÊii˜Êiˆ`ˆ˜}돜i}ÊÛ>˜Ê“>>ÀʏˆivÃÌÊ £ÓÊ>V̈iÛiˆ˜}i˜]Êii˜Êœ˜}iŽi˜`iʏÕÝi]ÊÜ>˜ÌÊ`>ÌÊ LiÌiŽi˜`iÊ`>ÌÊiÀÊÓʏiˆ`iÀÃÊ«iÀÊ>v`iˆ˜}ÊÜ>Ài˜tÊ iÌÊ>>˜Ì>Êiˆ`iÀÃÊâœÕʈ˜Ê`iʏœœ«ÊÛ>˜Ê`iʍ>Ài˜ÊÜiÊ ÌiÀÕ}ÊÛiÀ“ˆ˜`iÀi˜\ʏiˆ`iÀ‡âˆ˜ÊˆÃÊLˆŽL>>ÀʘˆiÌÊۜœÀÊ ˆi`iÀii˜ÊÜi}}ii}`°°°

>ÌÊÌՈ˜viiÃÌÊLiÌiŽi˜`iÊÌi˜ÃœÌÌiʜœŽÊ…iÌÊiˆ˜`iÊ Û>˜Ê`iÊ«iÀˆœ`iÊÜ>>Àˆ˜ÊiiÀÌÊ iÊ7ˆ˜ÌiÀÊ>ÃÊ }Àœi«Ãiˆ`iÀÊ>>˜Ê…iÌÊÀœiÀÊÃ̜˜`°Ê iÊv>ŽŽiÊÜiÀ`Ê `œœÀ}i}iÛi˜Ê>>˜ÊiÀÌÊ >““iÀ“>˜]Ê`ˆiÊ`>>À“iiÊ `iÊxiÊ}Àœi«iˆ`iÀÊÛ>˜Ê …ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`Ê7ˆV…ii˜Ê ÜiÀ`Êi˜Ê`ˆiÊ`>ÌÊ`ii`Ê}i`ÕÀi˜`iÊii˜Ê«iÀˆœ`iÊ Û>˜Êxʍ>>À°Ê ˜Ê˜>>ÀʏœvviˆŽiÊ}iܜœ˜ÌiʎÀii}ʅiÌÊ “>>˜`L>`ÊÛ>˜Ê`iÊ …ˆÀœÊœœŽÊii˜Ê>˜`iÀiʘ>>“°Ê iÌʅiÌʘˆiÕÜiʏœŽ>>Ê¼ÌÊ-ÌÀՈŽ}iÜ>Ãʎœ˜Ê`>ÌÊ “œiˆˆŽÊ>˜`iÀÃÊܜÀ`i˜Ê`>˜Êº iÊ-ÌÀՈŽŽÀ>˜Ì»° ˜Ê`ˆiÊ«iÀˆœ`iÊۜ˜`i˜ÊՈÌiÀ>>À`Ê`iÊÜiŽiˆŽÃiÊ âœ˜`>}˜>“ˆ``>}>V̈ۈÌiˆÌi˜Ê«>>ÌÃ]ʓ>>ÀÊ `>>À˜>>ÃÌʜœŽÊ˜œ}ÊÌ>ÊÛ>˜Ê>˜`iÀi]ÊiÝÌÀ>Ê >V̈ۈÌiˆÌi˜\Ê`iÊLˆÛ>ŽŽi˜Ê­"œÃ̇>i]Ê iˆ˜âi]Ê iiÀœiÌiÀi˜]Ê>Õ̇ i>ˆ˜]Ê°°°®Ê…iÌʍ>>ÀˆŽÃiÊ w“viÃ̈Û>Êˆ˜ÊÃ>“i˜ÜiÀŽˆ˜}ʓiÌÊ`iÊ6°°-°°Ê ­ˆ˜ÊLi«>>`iÊ«iÀˆœ`iÃÊÜ>Ài˜Ê`iÊVœ˜Ì>VÌi˜Ê“iÌÊ `iʼ“iˆ`i˜}Àœi«½Êœ«Û>i˜`ʈ˜Ìi˜ÃiÀÊ`>˜Êˆ˜Ê >˜`iÀiÊ«iÀˆœ`iÃ]ÊÜ>>ÀÃV…ˆ˜ˆŽÊ>Ê˜>>ÀÊ}i>˜}ÊiÀÊ Žœ««iÌiÃÊÜ>Ài˜ÊLˆÊ`iÊLi}iiˆ`ˆ˜}®]ÊՈÌÃÌ>««i˜Ê ­ À>ŽiLœÃ]Ê œ“iˆ˜ÊÛ>˜ÊՈ∘}i˜]Ê<œ˜ˆl˜ÜœÕ`]Ê °°°®Ê>>ÀˆŽÃiʈÃÌ>>ÀÌi˜>V̈iÊi˜ÊLœi“i̍iÃÛiÀŽœœ«]Ê `ˆ>‡>ۜ˜`i˜]Ê}Àœi«ÃviiÃÌi˜]ʎÀ>Ž“œ“i˜Ìi˜]Ê ÃV…>>ÌØ>“ˆ``>}i˜]ʍ>>ÀˆŽÃiÊÃÌ>ÀÌ`>}i˜Ê ۜœÀÊ`iʏiˆ`ˆ˜}Êi˜ÊÃÌ>ÀÌ`>}i˜ÊۜœÀÊ`iʏi`i˜]Ê iˆ`ˆ˜}ÃÜiiŽi˜`Ã]ÊLœiˆÜiiŽi˜`Ã]ÊÌՈ˜viiÃÌi˜Ê ­“iÌʜ«ÌÀi`i˜ÃÊÛ>˜Ê7ˆi“Ê6iÀ“>˜`iÀi]Ê>˜Ê iÊ

£Ó


>>ÀʜœŽÊÃÌiÀˆÝÊi˜Ê"LiˆÝÊ­ˆ˜Ê"œÃ̓>i®]Ê ¼ i؜œ`ÃʓiÌÊ}iÜi`½Ê­ˆ˜Ê"«œiÌiÀi˜®]Êi˜Ê¼ iÊ âˆ}i՘iÀýʭˆ˜Ê iˆ˜âi®Ê“œV…Ìi˜ÊLiÃÌÊ}iâˆi˜Ê ܜÀ`i˜°Ê "œŽÊ…>`ÊiÀʜœˆÌÊii˜ÊLˆÛ>ŽÊ“œiÌi˜Ê`œœÀ}>>˜Êˆ˜Ê i…œ°Ê ˜ŽiiÊÜiŽi˜ÊۜœÀʅiÌÊLˆÛ>Ž]ÊÜiÀ`Ê}i“i`Ê `>ÌʅiÌÊLˆÛ>Ž…ÕˆÃʘˆiÌʓiiÀÊÛiÀ…ÕÕÀL>>ÀÊÜ>Ã°Ê *>˜ˆiŽÊœ«Ê>iÊvÀœ˜Ìi˜Ê˜>ÌÕÕÀˆŽtÊ7>>ÀÊۈ˜`ʍiÊ ˆ““iÀÃʘœ}Êii˜ÊLˆÛ>Ž…ÕˆÃÊۜœÀÊnäÊ«iÀܘi˜Ê i˜ŽiiÊÜiŽi˜ÊۜœÀÊ`iÊ}ÀœÌiÊÛ>Ž>˜Ìˆit¶Ê>>ÀÊÜiÊ âœÕ`i˜Ê˜ˆiÌÊÛ>˜Ê …ˆÀœÊ7ˆV…ii˜Ê}iÜiiÃÌÊ∍˜]Ê …>``i˜ÊÜiÊ}ii˜Êœ«œÃȘ}Ê}iۜ˜`i˜\Ê`ˆV…ÌÊLˆÊ …ÕˆÃÊÜiˆÃÜ>>À]ʓ>>ÀÊÜiʎœ˜`i˜Ê˜ˆiÌʎˆiÎiÕÀˆ}Ê âˆ˜\ʅiÌÊÜiÀ`Ê iˆ˜âi°Ê ˜Ê>iÃÊLˆÊiŽ>>ÀÊ}i˜œ“i˜]Ê ÜiÀ`ʅiÌÊii˜ÊÃV…ˆÌÌiÀi˜`ʎ>“«tÊ6œœÀʅiÌÊ Ž>“«Ì…i“>ʅ>``i˜ÊÜiÊii˜Ê…iÕÃiÊV>À>Û>˜Ê˜>>ÀÊ

iˆ˜âiʏ>Ìi˜ÊÏi«i˜Ê­`iÊâˆ}i՘iÀÃʓœiÃÌi˜Ê̜V…Ê iÀ}i˜ÃÊܜ˜i˜Êi˜Ê…iÌʓœiÃÌÊ̜V…ÊiV…ÌʏˆŽi˜t®°Ê/iÀÊ «iŽŽiÊÜiÀ`Ê`iÊv>“iÕâiʼ}ˆ«ÃއÜ>Ž½ÊՈÌ}iۜ˜`i˜Ê i˜Ê“iÌÊ>Ãʎ>“«ˆi`iʼ>“L>`>½ÊÛ>˜Ê>œ“>ʎœ˜Ê …iÌʘˆiÌʓiiÀÊÃÌՎt

ÃÌÀ>Ìi}ˆiÊÜiÀ`ʜ«}iÃÌi`]ʓ>>ÀʅiÌÊ<œ˜ˆl˜ÜœÕ`Ê ˆÃÊ}ÀœœÌ]ʈ““i˜ÃÊ}ÀœœÌtÊiÕŽŽˆ}ʈÃÊ>iÃÊ}œi`Ê >v}iœ«i˜Êi˜ÊŽÜ>“Ê88888Ê}i✘`Êi˜ÊÜiÊÌiÀÕ}Ê Ì…ÕˆÃ]ʓ>>ÀʅiÌÊÜ>Ài˜Ê̜V…Êi˜ŽiiÊL>˜}iÊÕÀi˜Ê ۜœÀÊ`iʍœ˜}i˜]Ê`iʜÕ`iÀÃÊi˜Ê`iÊLi}iiˆ`ˆ˜}t iÌÃÊ̜Ì>>Ê>˜`iÀÃÊÜ>Ài˜Ê`iʼœ“‡œ«‡Ìi}i˜‡ Ž>˜ŽiÀ‡>V̈ۈÌiˆÌi˜½ÊÜ>>À>>˜ÊÜiÊ>ÃÊ …ˆÀœÊ ÃÌii`ÃʓiiÜiÀŽÌi˜°Ê i˜ÊÛ>˜Ê`iʓiiÃÌʈ˜Ê…iÌÊ œœ}ëÀˆ˜}i˜`iÊiÛi˜i“i˜Ìi˜Ê`>>ÀLˆÊÜ>ÃÊâiŽiÀÊ `iʼÓ{‡ÕÀi˜‡Ìœi«Ž>>À̈˜}½\ÊÈÊÛiÀi˜ˆ}ˆ˜}i˜Ê …iLLi˜Ê̜i˜ÊÜiˆV…ÌÊii˜ÊiÛi˜>˜}iÊÌi}i˜âˆ˜Ê ۜœÀʎ>>ÀÌi˜Êœ«}iœ«i˜]ÊÜ>˜ÌÊÓ{ÊÕÀi˜Ê…iLLi˜Ê âiʜ˜>v}iLÀœŽi˜Ê}iŽ>>ÀÌÊۜœÀʅiÌÊ}œi`iÊ`œi\Ê ii˜ÊŽiˆ˜iÊ£ää°äääÊ ÊÜiÀ`Ê̜i˜Êœ«Ê`ˆiʓ>˜ˆiÀÊ Lˆii˜}iŽ>>ÀÌt 6iÀ“i`i˜ÃÜ>>À`ʈÃÊâiŽiÀʜœŽÊ`iÊ>V̈iÊۜœÀÊ >‹Ìˆ°Ê"«ÊÛÀ>>}ÊÛ>˜Ê*>ÌÀˆVŽÊ iÀ`iÊ­`ˆiʘˆiÌÊiV…ÌÊ ˆ˜Ê`iʏiˆ`ˆ˜}Êâ>Ì]ʓ>>ÀÊ`ˆiʍ>Ài˜>˜}ʓii}ˆ˜}ʜ«Ê LˆÛ>ŽÊ>ÃÊiÝÌÀ>ÊLi}iiˆ`iÀ®ÊÜiÀ`i˜Ê>iÀiˆÊëՏi˜Ê ˆ˜}iâ>“i`ʜ“ʈ˜Êii˜ÊVœ˜Ì>ˆ˜iÀʘ>>ÀÊ>‹ÌˆÊÌiÊ ÜœÀ`i˜Ê}iLÀ>V…Ì°Ê >>À>>˜ÊÜiÀ`i˜Ê˜>ÌÕÕÀˆŽÊ œœŽÊ`iʘœ`ˆ}iÊ­Ãi˜ÃˆLˆˆÃiÀˆ˜}î>V̈ۈÌiˆÌi˜Êœ«Ê ✘`>}˜>“ˆ``>}Ê}iŽœ««i`°ÊÀœœÌÊÜ>ÃÊ`>˜ÊœœŽÊ `iÊÛÀiÕ}`iÊ̜i˜ÊÜiʜ«ÊvœÌœÊ­œvÊÜ>ÃʅiÌʜ«Ê/6®Ê ii˜Ê>‹Ìˆ>>˜Êâ>}i˜Êœ«i˜Ê“iÌÊii˜Ê/‡Ã…ˆÀÌÊÛ>˜Ê

…ˆÀœÊ7ˆV…ii˜Ê>>˜t

>ÌÊ>iÃʏ>˜}ʘˆiÌÊ>Ìˆ`ÊÛ>˜Êii˜Êiˆi˜Ê`>Žiʏˆi«]Ê …œivÌʘˆiÌÊ}iâi}`°Ê>>ÀÊii˜ÊÛ>˜Ê`iʓœiˆˆŽÃÌiÊ “œ“i˜Ìi˜ÊՈÌÊ`iÊ …ˆÀœ‡}iÃV…ˆi`i˜ˆÃ]ÊÜ>ÃÊ œ˜}iÌ܈vi`Ê`iÊՈÌÃÌ>«Ê˜>>ÀʅiÌÊ<œ˜ˆl˜ÜœÕ`]Ê Ü>>ÀLˆÊ£ÊÛ>˜Ê`iʏi`i˜Ê­œ“ÊÛiˆˆ}…iˆ`ÃÀi`i˜i˜Ê âՏi˜ÊÜiÊ`iʘ>>“Ê“>>ÀÊÜi}>Ìi˜®Ê뜜ÀœœÃÊ ÛiÀ`Üi˜i˜ÊÜ>ÃÊ̜i˜ÊÜiʜ«Ê…iÌÊiˆ˜`ÊÛ>˜Ê`iÊ`>}Ê ˜>>ÀÊ7ˆV…ii˜ÊÌiÀÕ}ŽiiÀ`i˜Ê“iÌÊ`iÊLÕÃ°Ê i˜Ê âœiŽ>V̈iÊÜiÀ`ʜ«Ê…iÌÊ}i̜ÕÜÊ}iâiÌ]Ê`iÊ«œˆÌˆiÊ ÜiÀ`Ê}i>>À“iiÀ`Êi˜Êˆ˜}iÃV…>Ži`]Êii˜Ê…iiÊ

iÀÌÊ >““iÀ“>˜°

£Î


…ˆÀœ‡ÃviiÀ°°°

£{


*>>̍iÃʎˆŽi˜t ÊÊÊÊ iÀÃÌiÊ"‡ÜiiŽi˜`ÊÌiÊ<ii“‡>i˜Ê£™™Î° ÀÊÜ>ÃÊÀii`ÃÊÛÀœi}iÀÊ>vÊi˜Ê̜iÊii˜ÊۜÀ“ÊÛ>˜Ê œÕ`iˆ`ˆ˜}ÃÜiÀŽˆ˜}Ê}iÜiiÃÌʓ>>ÀÊÛ>˜>vÊ …iÌÊV…ˆÀœÜiÀŽ>>Àʼ™Ó‡½™ÎʎÜ>“ÊiÀÊiV…ÌiÊ œÕ`iˆ`ˆ˜}ÃÜiÀŽˆ˜}ʜ˜`iÀÊ`iʘ>>“Ê"Ê­iˆ`ˆ˜}Ê "Õ`iˆ`ˆ˜}®ÊiÌÊÜ>ÃÊ`iÊLi`œiˆ˜}ʜ“Ê>Ê܈iʜœˆÌÊ iˆ`iÀ]ʎœœŽœÕ`iÀ]ʜÕ`iÀ‡Vœ“ˆÌjˆ`Ê}iÜiiÃÌÊÜ>Ãʜ«Ê }iÀi}i`iÊ̈`Ã̈««i˜ÊÜiiÀÊii˜ÃÊLˆii˜ÊÌiʎÀˆ}i˜°Ê i˜ÊiՎiʓ>˜ˆiÀʅˆiÀۜœÀÊÜ>ÃÊii˜ÊÜiiŽi˜`ÊÌiÊ œÀ}>˜ˆÃiÀi˜ÊÜ>>ÀÊii˜Ê“ˆÝÊÛ>˜ÊŽ>“«ÃiÊ>V̈ۈÌiˆÌi˜Ê ­âœ>ÃÊÕÊ`Ո`iˆŽÊŽÕ˜ÌÊâˆi˜Êœ«Ê`iÊvœÌœ®ÊÃ>“i˜Ê“iÌÊ ii˜ÊiՎiÊÃviiÀÊiÀۜœÀÊâœÀ}i˜Ê`>ÌÊ>iÊ"‡i`i˜Ê âˆV…ÊÌiÊ«iÌÌiÀÊ>“ÕÃiÀi˜°ÊiÌÊiiÀÃÌiÊÜiiŽi˜`Ê ŽÜ>“ÊiÀʈ˜Ê£™™Îʈ˜Ê<ii“‡>i˜Êi˜ÊÜ>ÃÊ`ˆÀiVÌÊii˜Ê ۜÌÀivviÀ°Ê6œœÀÊ܈iÊiÀÊLˆÊÜ>ÃÊâՏi˜Ê`iÊۜ}i˜`iÊ ÜœœÀ`i˜ÊÜiÊii˜ÊLii̍iÊ`œi˜ÊÀˆ˜Žii˜\Ê`>˜Ãâ>>Ê ÃÌÀˆ`]ÊÀˆÃV…ÊVœvvii]Ê`iʅˆÃ̜ÀˆiÊÛ>˜Ê`iÊ`ÀՈv]Ê°°°Ê ŽœÀ̜“Êii˜Êœ˜“ˆÃL>ÀiÊÌÀ>`ˆÌˆiÊÜ>ÃÊ}iLœÀi˜°

>눫œi}ʘœ}>ÊŽiˆ˜ÊՈÌÛ>ÌʵÕ>Ê>>˜Ì>Êi`i˜]Ê ÜiÀ`ÊiÀÊ̜V…ÊۜœÀÊ}iŽœâi˜Ê…i˜Êii˜Ê«À>V…̈}Ê >ëˆÀ>˜Ìi˜>>ÀÊÌiÊLiâœÀ}i˜]ÊÜ>Ìʅi˜Ê`>˜Ê`ˆŽÜˆÃÊ ˜œ}ʓiÌʓiiÀÊi˜Ì…œÕÈ>ÓiÊۜœÀʅiÌʏiˆ`ˆ˜}Ê ÜœÀ`i˜Ê`ii`ʎˆiâi˜°Ê"œŽÊˆ˜Ê£™™ÎÊÜ>Ài˜ÊiÀʓ>>ÀÊ ÓÊ>눽ÃÊi˜Ê̜V…Ê…>``i˜ÊâiÊ`>Ìʍ>>ÀÊ`iÊLiÃV…ˆŽŽˆ˜}Ê œÛiÀÊÌÜiiʏiˆ`iÀðÊiÌʍ>>ÀʜœŽÊ`>ÌÊLiÜiâi˜Ê ÜiÀ`Ê`>ÌÊii˜ÊÀ>˜`Ê ÀՇ>>ÀʘˆiÌÊâœâiiÀÊÛ>˜Ê`iÊ ŽÜ>˜ÌˆÌiˆÌÊ`>˜ÊÜiÊÛ>˜Ê`iʎÜ>ˆÌiˆÌÊ>v…>˜}Ì°

ÊÊÊÊ œ}“>>ÃÊ<ii“‡>i˜° ˜Ê£™™ÎÊÜ>ÃʅiÌʅii“ÊÜ>>ÀʅiÌÊiiÀÃÌiÊ"‡ ÜiiŽi˜`Ê`œœÀ}ˆ˜}ʜœŽÊ…iÌÊ̜˜iiÊۜœÀʅiÌÊ >>ÀˆŽÃiʎ>“«°Ê`iÊvœÌœÊ`i“œÃÌÀiiÀÌÊÌÜiiÊâ>Ži˜Ê ÌÞ«ˆÃV…ÊۜœÀÊ …ˆÀœÊ7ˆV…ii˜\Êii˜Ê}iÀi}i`Ê ÛœœÀŽœ“i˜`iÊ>V̈ۈÌiˆÌʜ«ÊLˆÛ>ŽÊÜ>ÃÊLœ`Þ«>ˆ˜Ìˆ˜}Ê Ü>>ÀLˆÊ`>˜ÊˆiÌÃÊÌÞ«ˆÃV…ÊœÛiÀʅiÌÊLˆÛ>ŽÊœ«Ê`iʏˆÛi˜Ê }iÃV…ˆ`iÀ`ÊÜiÀ`Ê­“iÌÊÜ>ÌiÀÛiÀv®Êâœ`>ÌÊÜiʓœœˆÊ Ü>Ài˜ÊۜœÀÊ`iÊvœÌœ°Ê"«Ê`iÊvœÌœÊˆÃʜœŽÊii˜Ê}ÀœœÌÊ ÛœœÀÜiÀ«ÊÌiÊâˆi˜]ʘ°°Êii˜Êˆ““i˜ÃiÊâÜ>ÀÌiÊÃÌii˜°Ê iÌʎ>“«Ì…i“>ÊÜ>ÃÊ`ˆŽÜˆÃÊii˜Êë>˜˜i˜`

ÊÊÊÊ눽ð i˜ÊV…ˆÀœ}Àœi«Ê…iivÌÊâœÜiÊi`i˜Ê>ÃÊii˜Ê iˆ`ˆ˜}돜i}ʘœ`ˆ}]Ê`>ÌÊÜiiÌʈi`iÀii˜°Êi`iÀii˜Ê ÜiiÌʜœŽÊ`>ÌÊii˜Êiˆ`iÀʘˆiÌÊiiÕ܈}ʏiˆ`iÀÊLˆvÌ]Ê “°>°Ü°ÊiÀʈÃÊ`ÕÃÊ}iÀi}i`ʜ«Ûœ}ˆ˜}ʘœ`ˆ}°Ê

>>Àœ“Ê…iivÌÊ …ˆÀœÊ7ˆV…ii˜ÊâœÛiiÊ“œ}iˆŽÊ âœÀ}ÊÌÀ>V…Ìi˜ÊÌiÊ`À>}i˜ÊۜœÀÊ∍˜Ê>ëˆÀ>˜Ìi˜«œi}°Ê

iâiÊ>ëˆÀ>˜Ì‡iˆ`iÀÃʜvÜiÊ>눽ÃÊ∍˜Êˆ““iÀÃÊ`iÊ ÌœiŽœ“ÃÌÊÛ>˜Ê`iʏiˆ`ˆ˜}돜i}°Ê<ivÃʈ˜`ˆi˜Ê`iâiÊ

£x


ÊÊÊÊ>VµÕiÃÊ6iÀ“iˆÀi°

iÕ}`LœiŽÊ`>ÌÊÜiÊLiÜiÀŽÌi˜Ê̜ÌÊii˜ÊÛiÀ…>>Ê“iÌÊ `>}iˆŽÃiÊ>yiÛiÀˆ˜}i˜°Ê >ÌÊÜiÊ`iÊ}ÀœÌiʓˆ``ii˜Ê ˜ˆiÌÊՈÌÊ`iÊÜi}Ê}ˆ˜}i˜]ÊLˆŽÌÊÜiÊՈÌÊ`iÊ̜ÌÊii˜Ê }ÀœÌiÊâÜ>ÀÌiÊÃÌii˜Êœ“}iۜÀ“`iÊVœ˜Ì>ˆ˜iÀ°Ê 1ˆÌiÀ>>À`ÊÜ>ÃʅiÌʎ>“«Ì…i“>ʺ`iÊâÜ>ÀÌiÊÃÌi˜i˜»

˜Ê“iˆÊ£™™xʓœV…Ìi˜ÊÜiʜ“܈iÊÛ>˜Êœ˜ÃÊ Ì܈˜Ìˆ}>Àˆ}ÊLiÃÌ>>˜Ê`iÊLiŽi˜`iʎœ“ˆiŽÊ>VµÕiÃÊ 6iÀ“iˆÀiʜ˜ÌÛ>˜}i˜°Ê iâiÊ>ۜ˜`ÊÜ>Ãʈ˜Ê “i˜ˆ}ʜ«âˆV…ÌÊLˆâœ˜`iÀ\ÊiÀÊÜ>ÃÊLˆâœ˜`iÀÊÛiiÊ ۜœÀLiÀiˆ`ˆ˜}Ê>>˜ÊۜœÀ>v}i}>>˜Ê­Ã«œ˜ÃœÀˆ˜}]Ê Ž>>ÀÌi˜ÛiÀŽœœ«]ÊÀiV>“iʓ>Ži˜]Ê°°°®ÊiÌÊÜiiŽi˜`Ê Û>˜Ê`iÊŜÜÊÜ>ÃʅiV̈ÃV…]Ê`>>ÀÊÜiÊii˜Êœœ`ÃÊ Û>˜ÊLœÕܜ˜`iÀ˜i“ˆ˜}Ê6>˜ÊiiÊۜi`ˆ}Ê`ˆi˜`i˜Ê œ“ÊÌiÊLœÕÜi˜Ê̜ÌʅiÌÊVՏÌÕÀiiÊVi˜ÌÀՓÊÛ>˜Ê 7ˆV…ii˜°Ê"“Êii˜Êˆ`iiÊÌiÊ}iÛi˜ÊÛ>˜Ê`iʘœ`ˆ}iÊ ÜiÀŽi˜\Ê>iÊLœÕܓ>ÌiÀˆ>i˜Ê`iʏœœ`ÃÊՈ̅>i˜]Ê `iʏœœ`ÃʎՈÃi˜]Ê`œiŽi˜Êœ«…>˜}i˜]Ê`iÊÛiÀˆV…̈˜}Ê ˆ˜ÊœÀ`iÊLÀi˜}i˜]Ê}iÕˆ`Lj˜ÃÌ>>̈i]Ê«œ`ˆÕ“Ê ˆ˜ÃÌ>iÀi˜]Ê`iÊâ>>ÊÛiÀÈiÀi˜]Ê7 ‡Ü>}i˜Ê>Ìi˜Ê ˆ˜ÃÌ>iÀi˜]Ê°°°Ê i˜Ê̈Ì>˜i˜ÜiÀŽÊۜœÀʏiˆ`ˆ˜}]Ê œÕ`iˆ`ˆ˜}Êi˜ÊœÕ`iÀVœ“ˆÌj°Ê>>ÀÊ`iÊâ>>ÊÜ>Ã]Ê >Êâi}}i˜ÊÜiʅiÌÊâiv]ÊÃV…ˆÌÌiÀi˜`]Ê`iÊÛiÀŽœœ«Ê Ü>Ãʜ˜}iœœyˆŽ]ʅiÌʜ«ÌÀi`i˜ÊÛ>˜Ê>VµÕiÃÊâ>Ê ˜ˆiÌÊØiÊÛiÀ}iÌi˜Ê∍˜°ÊiÌÊÜ>ÃÊii˜Ê«À>V…̈}iÊ >ۜ˜`°ÊˆÃÃV…ˆi˜Ê˜œ}Êii˜ÊŽiˆ˜iÊ>˜iŽ`œÌi\ʘ>Ê …iÌʜ«ÌÀi`i˜ÊLiÜiiÃÊ`…À°Ê6iÀ“iˆÀiÊiV…ÌʜÛiÀÊii˜Ê }ÀœÌiʓœ˜`ÊÌiÊLiÃV…ˆŽŽi˜Ê`œœÀÊ>ÃʅiÌÊÜ>ÀiÊii˜Ê ۜi`ˆ}iʅœÌ`œ}ʈ˜Êii˜Ê}i…iiÊˆ˜Ê∍˜Ê“œ˜`ÊÌiÊ ÃÌiŽi˜Êi˜Êœ«ÊÌiÊiÌi˜°

ÊÊÊÊÀœi«ÃvœÌœ½Ã° ŽÊiˆ˜`iÊÛ>˜Êii˜ÊLˆÛ>ŽÊ…iivÌÊâœÊ∍˜ÊÌÞ«ˆÃV…iÊ `ˆ˜}i˜Ê`ˆiʘœ}ʓœiÌi˜Ê}iLiÕÀi˜\ʜ«ŽÕˆÃÊÛ>˜Ê `iʏœŽ>i˜Ê“iÌÊ`iʜÕ`ÃÌi˜Êi˜Êii˜Ê`iiÊÛ>˜Ê`iÊ iˆ`ˆ˜}]Ê`iʎiˆ˜ÃÌiÊ>v`iˆ˜}i˜Ê`ˆiʜ˜`iÀÌÕÃÃi˜Ê ii˜Ê>>ÌÃÌiʓ>>Ê`iʜ“}iۈ˜}ÊÛiÀŽi˜˜i˜°Ê>ÃÊ >iÃʜ«}iŽÕˆÃÌʈÃ]ʈÃʅiÌÊi˜ŽiÊ˜œ}ÊÜ>V…Ìi˜Êœ«Ê …iÌÊÛiÀÌÀiŽÕÕÀÊi˜Ê`>˜ÊˆÃÊiÀÊ̈`ʜ“Êii˜Ê}Àœi«Ã‡ vœÌœÊÌiʘi“i˜°Ê"œŽÊ>Ài˜Ê>ÌiÀʎ>˜Ê`ˆÌʘœ}Ê iՎiʓœ“i˜Ìi˜Êœ«iÛiÀi˜ÊLˆÊ…iÌʜ«…>i˜ÊÛ>˜Ê …iÀˆ˜˜iÀˆ˜}i˜°Êˆ˜ŽÃʜ˜`iÀ>>˜Êœ«Ê`iÊvœÌœÊ…iÀŽi˜Ê iʓˆÃÃV…ˆi˜ÊœœŽÊ`iʜ˜ÛiÀ“ˆ`L>Àiʓ>˜`ʓiÌÊ ÛiÀœÀi˜ÊۜœÀÜiÀ«i˜°Ê ŽÊ>>Àʜ«˜ˆiÕÜʈÃÊ`ˆiʓ>˜`Ê }œi`Ê}iÛՏ`Êi˜ÊÀ>>ŽÌÊ`iʏiˆ`ˆ˜}ʜ˜`>˜ŽÃÊ>iÊ ÛiÀܜi`iÊ«œ}ˆ˜}i˜Ê>Ê`ˆiÊۜœÀÜiÀ«i˜Ê̜V…ʘˆiÌÊ …ii“>>ÊŽÜˆÌ°Ê >˜ÊˆÃʅiÌÊi˜ŽiÊ˜œ}ʅœ«i˜Ê`>ÌÊ`iÊ œÕ`iÀÃÊÜiÊ`iÊÛiÀœÀi˜ÊŽi`ˆÊ…iÀŽi˜˜i˜°

£È


ÊÊÊÊ iÊ …ˆÀœÊLiÃÌ>>ÌÊÓäʍ>>À°

ÊÊÊÊ->«i˜Êœ˜`iÀÊ`iÊLœÌiʅi“i°

˜Ê£™™xÊLiÃ̜˜`Ê …ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`ÊÓäʍ>>À°Ê/ˆ`ʜ“Ê ii˜Êi˜Ê>˜`iÀÊÌiÊۈiÀi˜Ê`>V…Ìi˜Ê܈Êâœ°Ê >ÌʅiLLi˜Ê ÜiÊ`>˜ÊœœŽÊ}i`>>˜Ê“iÌʜ°>°Êii˜ÊLˆÛ>ŽÊ˜>>ÀÊ …iÌÊLՈÌi˜>˜`ʓiÌÊ̜««iÀÃ]ʎiÀiÃÊi˜Ê>눽ÃÊ­`iÊ Žiˆ˜ÃÌiÊ>v`iˆ˜}i˜ÊÌÀœŽŽi˜ÊiÀœ«ÊՈÌʘ>>ÀÊ-Ì°Ê>ÀˆiÊ ÃÕÀÊ-i“œˆÃ®Ê*iÞÀi>Õ`]ʈ˜ÊiÃÊ}œÀ}iÃÊ`ÕÊ/>À˜iÊ ­À>˜ŽÀˆŽ®Ê“œV…Ìʜ˜ÃÊÛiÀÜiŽœ“i˜Êˆ˜ÊÕˆÊ¼™x°ÊiÌÊ ÜiÀ`Êii˜Êœ˜ÛiÀ}iÌiˆŽiÊiÀÛ>Àˆ˜}ÊÜ>>ÀLˆÊœ°>°Ê`iÊ Ì>ÀˆŽiÊvœÀii˜Êˆ˜Ê…iÌÊÀˆÛˆiÀ̍iÊۜœÀʅiÌʎ>“«…ÕˆÃ]Ê `iʅՈ`ՈÌÏ>}ÊLˆÊii˜Ê>>˜Ì>ÊV…ˆÀœLœÞÃÊÌi˜}iۜ}iÊ Û>˜Êii˜ÊÃ̜vÊՈÌÊ`iÊLœ“i˜]ʅiÌÊÜ>À“iÊÜiiÀ]ʅiÌÊ LiâœiŽÊ>>˜Êۈ}˜œ˜]Ê°°°ÊÌiÛiiÊˆ˜ÊviˆÌiʜ“Êœ«ÊÌiÊ ˜œi“i˜]ʘˆiÌÊâœÊۏÕ}ÊՈÌʜ˜âiÊ}i…iÕ}i˜ÃÊâՏi˜Ê }i܈ÃÌÊܜÀ`i˜°

*ÀiÞÀi>Õ`ʼ™x\Ê̈`i˜Ãʜ˜Ãʎ>“«Ê}>>˜ÊÜiÊÌiŽi˜ÃÊ ÜiiÀʜ«ÊÌÜii`>>}Ãi]ÊâœÊœœŽÊ̜i˜°Êii˜ÊLœ`i˜Ê `iʜ“ÃÌ>˜`ˆ}…i`i˜Êœ˜ÃÊ`>>ÀÊii˜Ê̈ŽŽiÌiʓiiÀ°Ê 7iÊâ>Ìi˜Êˆ˜ÊLiÀ}>V…̈}iʜ“}iۈ˜}]Ê`ÕÃʎœ˜`i˜Ê ÜiÊiÀÊii˜Ê̜V…Ìʘ>>ÀÊii˜ÊLiÀ}̜«ÊÛ>˜Ê“>Ži˜°Ê >Ê`iâiÊ̜V…ÊÜiÊâÜ>ÀiÊ̜V…ÌʅiLLi˜ÊÜiÊii˜Ê œ˜}iœœyˆŽiÊiÀÛ>Àˆ˜}ʓii}i“>>ŽÌ\ÊÏ>«i˜Êœ«Ê`iÊ LiÀ}̜«Êœ˜`iÀÊ`iÊLœÌiʅi“i°Ê¼ÌÊ7>ÃÊÃV…ˆÌÌiÀi˜`Ê ÜiiÀÊi˜ÊÜiÊψi«i˜Ê>ÃʅiÌÊÜ>Àiʜ˜`iÀÊii˜Ê`iŽi˜Ê Û>˜ÊÃÌiÀÀi˜Êœ˜`iÀ}i`œ“«i`ʈ˜Êii˜ÊL>`ÊÛ>˜ÊÃ̈Ìi°Ê “«ÀiÃȜ˜>˜Ì°Ê¼ÃÊœÀ}i˜ÃÊÜ>ŽŽiÀÊܜÀ`i˜Êœ«Ê `iÊ̜«ÊÛ>˜Êii˜Ê…iÕÛiÊœÛiÀŽœ“ÌʜœŽÊ˜ˆiÌʈi`iÀiÊ ÃÌiÀÛiˆ˜}ÊiŽiÊ`>}]Ê`ÕÃʎ՘˜i˜ÊÜiÊ}iÀÕÃÌÊëÀiŽi˜Ê Û>˜Êii˜ÊÌÜii`>>}Ãiʜ“ʈ˜ÊÌiʏˆÃÌi˜°

£Ç


ÊÊÊÊŽÊ∘}Êii˜ÊÛÀœˆŽÊˆi`°

ÊÊÊÊvÃV…iˆ`°

i˜ÊŽ>“«ÊâˆÌÊۜÊ}i«>˜`iÊ>V̈ۈÌiˆÌi˜Ê“>>ÀÊ Ü>ÌÊ`iÊÃviiÀʜœŽÊ“>>ŽÌ]Ê∍˜Ê`iÊÛiiÊ뜘Ì>˜iÊ `ˆ˜}i˜Ê`ˆiÊ}iLiÕÀi˜\ÊۜœÀ]Ê̈`i˜Ãʜvʘ>ʅiÌÊiÌi˜Ê 뜘Ì>>˜ÊLi}ˆ˜˜i˜Ê∘}i˜Êi˜Êˆi`iÀii˜Ê`ˆiʘ>Êii˜Ê «>>ÀÊÃiVœ˜`i˜ÊLœÛi˜œ«Ê∍˜ÊÃ̜iÊÃÌ>>ÌʓiiÊÌiÊ Žii˜Êi˜ÊˆivÃÌÊ`>>ÀLˆÊ…iÌÊ«>ÃÃi˜`iÊ`>˜ÃiÊ`œiÌ]Ê Ü>ÌʓœiÌÊii˜Ê“i˜Ãʜ«ÊŽ>“«Ê“iiÀʅiLLi˜°Ê¼ÌÊ<ˆ˜Ê `ˆ˜}i˜Ê`ˆiÊii˜Êiˆ}i˜ÊiÛi˜Ê}>>˜Êiˆ`i˜°Ê7ˆiʎi˜ÌÊ iÀʘˆiÌʺŽÊ∘}Êii˜ÊÛÀœˆŽÊˆi`]Ê`iÊ✘ʰ°°»

i>>Ãʎœ“ÌÊiÀʜ«ÊiŽÊŽ>“«Êii˜Ê̈`ÊÛ>˜Ê>vÃV…iˆ`Ê ˜i“i˜\Ê>vÃV…iˆ`ÊÛ>˜Êii˜Ê>v`iˆ˜}]ÊÛ>˜Êii˜Êiˆ`iÀ]Ê Û>˜Ê…iÌʎ>“«Êi˜Ê∍˜Êœ“}iۈ˜}Ê°°°Ê ˆiÌʅiÌʏiՎÃÌiÊ “œ“i˜Ì]ʓ>>Àʍ>ʓœœˆiʏˆi`iÃÊLˆÛi˜Ê˜ˆiÌÊ`ÕÀi˜°Ê 7>ÌʈÃʅiÌÊLiÃÌiʜ“ʘˆiÌÊÌiÛiiÊ>>˜Ê…iÌÊiˆ˜`iÊÛ>˜Ê …iÌʎ>“«ÊÌiÊ`i˜Ži˜¶Ê>ÜiÊii˜ÊviiÃ̍iÊLœÕÜi˜°Ê "œŽÊˆ˜ÊœiÀÃiÊ`i`i˜ÊÜiÊ`>ÌÊi˜Ê`>>Ài˜LœÛi˜Ê Ü>ÃʅiÌÊii˜ÊiՎÊ>vÃV…iˆ`ÃviiÃÌʈ˜Ê>iÀLiÃÌiÊ …ˆÀœÊ 7ˆV…ii˜ÊÌÀ>`ˆÌˆi°ÊiÌÊÜiÀ`Êii˜ÊLœ˜ÌiÊ>ۜ˜`Ê œ“ʍiÊۈ˜}iÀÃÊÛ>˜Ê>vÊÌiʏˆŽŽi˜°Ê6œœÀÊ`iʏ>>ÌÃÌiÊ >ۜ˜`ÊÛ>˜Êii˜ÊLˆÛ>ŽÊ}iivÌʈi`iÀii˜ÊâˆV…ʘœ}Êii˜ÃÊ Ûœi`ˆ}]ʓœiʜvʘˆiÌʓœi\Ê∘}i˜]Ê̜˜iiÃ«ii˜]Ê ŽÜˆÃÃi˜]Ê°°°ÊiÃÊ«>ÃÃiiÀÌÊ`iÊÀiÛÕiʜ«ÊâœÊii˜Ê ϜÌviiÃÌ° ÕÀÌÊ6>˜Ê`i˜ÊLii

ÊÊÊÊ"“>½ÃʈÃ° ˜Ê£™™ÈÊ}ˆ˜}i˜ÊÜiʜ«ÊŽ>“«Ê˜>>ÀÊœiÀÃi°Ê ÀÊÜ>ÃÊ jj˜Êâ>>ŽÊ`ˆiÊâՏŽiÊv>>“Ê…>`Ê`>ÌÊâiʜ˜ÃÊÀii`ÃÊii˜Ê ̈`iÊۜœÀʅiÌÊLˆÛ>ŽÊÌiÀʜÀi˜ÊÜ>ÃÊ}iŽœ“i˜\Ê"“>½ÃÊ ˆÃ°Ê i˜Êv>“ˆˆiâ>>ŽÊÜ>>ÀʍiʈÃiÃÊ­…“…“®ÊŽœ˜Ê ŽÀˆ}i˜Ê`ˆiÊvi˜œ“i˜>>ÊÜ>Ài˜\Ê}ÀœœÌ]ʏiŽŽiÀÊi˜Ê Ài>̈ivÊ}œi`Žœœ«°Ê"«Ê✘`>}ÊÃ̜˜`Ê`iʜ“}iۈ˜}Ê ÛœÊ“iÌÊÜ>}i˜Ã°Ê ˆŽL>>ÀÊÜ>Ãʅ>vʈ“LÕÀ}Ê ii}}iÃÌÀœœ“`ʜ“Êii˜Êv>“ˆˆiVœÕ«iÊÌiʎœ“i˜Ê iÌi˜ÊLˆÊ"“>½ÃʈÃ°Ê ÕÊëÀiiŽÌʅiÌÊۜœÀÊâˆV…Ê`>ÌʜœŽÊ

…ˆÀœÊ7ˆV…ii˜ÊâˆV…Ê`>>ÀÊ̜V…ÊœœŽÊ“ˆ˜ÃÌi˜ÃʓœiÃÌÊ >Ìi˜Êâˆi˜]ʎÜiÃ̈iÊÛ>˜Ê`iÊV…ˆÀœŽˆ˜`iÃÊ✈iÌÃÊ̜V…Ê ˜ˆiÌÊÌiʜ˜Ìâi}}i˜°Ê ˜Ê̜i}i}iÛi˜\ʜœŽÊ`iʏiˆ`ˆ˜}Ê i˜ÊŽœœŽ«œi}Ê`ii`Êii˜ÊÓ>>ŽÌiÃÌÊi˜˜iÊ°°°Ê…iÌÊ Ü>ÃʏiŽŽiÀ°

£n


iÌÊ …ˆÀœÊ7ˆV…ii˜Ê ˜>>ÀÊ`iÊۜ}i˜`iÊ iiÕÜ°°° In Koersel vervoegden Gregory, Steven, Reinhart en Henk de leidingsploeg. Nick Van Heck werd de nieuwe VB. Op die manier begonnen we het werkjaar ‘96-’97 met een vernieuwde en verjongde leidingsploeg van 11 gemotiveerde jonge mannen. Het groepsblad dat de jaren voordien Boelvaar heette, werd tot Tuimelaar gedoopt. /œ««iÀÃ]ÊiÀiÃÊi˜ÊëˆÀ>˜Ìi˜Ê˜>>ÀÊ>Ži˜Êœ“Êii˜Ê ŽœÕ`ʓ>>ÀÊ՘ˆiŽÊÜiiŽi˜`ÊÌiÊLiiÛi˜tʏÃʈŽÊiÀÊ >>˜ÊÌiÀÕ}Ê`i˜ŽÊ«ÀœivʈŽÊ`iÊÃÌÀœ«iÀˆ}ÊâœiÌiÊÓ>>ŽÊ Û>˜Ê`iʎÀˆiŽiÃʜ«˜ˆiÕÜ°Ê

iÌÊâœ>ÃÊiŽiÊ✓iÀÊÌÀœŽŽi˜ÊÜiÊ̜i˜ÊœœŽÊœ«Ê LˆÛ>Ž°Ê*>>ÌÃÊÛ>˜ÊLiÃÌi““ˆ˜}\Ê iÊ6ˆ}}iÊˆ˜Ê Àii°Ê ŽÊLi˜ÊiÀÊâiŽiÀÊÛ>˜Ê`>ÌÊ`iÊiˆ}i˜>ÀiÃÊÛ>˜Ê…iÌÊ Ž>“«…ÕˆÃʜ«Ê`ˆÌʓœ“i˜Ìʘœ}Ê>Ìˆ`ʜ˜`iÀÊ`iÊ ˆ˜`ÀՎʈÃÊÛ>˜Êœ˜âiʍiÕ}`ˆ}iÊÃV…œœ˜…iˆ`Êi˜ÊâˆV…Ê `iʼ˜>>ŽÌiÊL>`iÀýÊՈÌÊ7ˆV…ii˜Ê˜œ}ʏ>˜}Êâ>Ê …iÀˆ˜˜iÀi˜°

i“>˜`Ê`ˆiʜ˜`iÀÌÕÃÃi˜ÊŽˆ˜`Ê>>˜Ê…ÕˆÃʈÃÊLˆÊ œ˜âiÊ …ˆÀœ}Àœi«ÊˆÃÊ`iÊÃޓ«>̅ˆiŽiÊ>ˆ}i“ÃiÊ Žiˆ˜ŽÕ˜ÃÌi˜>>ÀÊ>˜Ê iÊ7ˆ`i°Ê->“i˜Ê“iÌÊ∍˜Ê Vœ“LœÊLiâœÀ}`iʅˆÊœ˜Ãʈ˜Ê“>>ÀÌʼ™nÊۜœÀÊ`iÊ ÌÜii`iʎiiÀÊii˜Êv>˜Ì>Ã̈ÃV…iʏՈÃÌiÀ“ÕâˆiŽ>ۜ˜`Ê ˆ˜Êii˜ÊœÛiÀۜÊˆ`i˜…ÕˆÃt

˜ÊÃi«Ìi“LiÀʼ™ÇÊÛiÀÜiŽœ“`i˜ÊÜiÊiÀœi˜Êˆ˜Êœ˜ÃÊ “ˆ``i˜°Ê Ê>Ài˜ÊÜiÀ`ÊiÀÊ}i`Àœœ“`ʜ“Ê̈`i˜ÃÊ`iʎiÀ“ˆÃÊ ii˜ÃʈiÌÃÊÌiÊ`œi˜ÊÜ>>ÀʏˆÌiÀÃÊÜ>ÌiÀÊi˜Ê…œ«i˜Ê˜>ÌÌiÊ ŽiÀi˜Ê>>˜ÊÌiÊ«>ÃʎÜ>“i˜°Ê i˜ÊâivÊՈÌ}iۜ˜`i˜Ê i˜Ê`ÕÃÊâiiÀʈ˜}i˜ˆiÕâiʓ>V…ˆ˜iʓiÌÊ`iʘ>>“Ê µÕ>Ê-«>ÅÊLœœ`Ê`iʜ«œÃȘ}°Êiʏiˆ`iÀÃÊ ˜>“i˜Êjj˜Ê˜>Êjj˜Ê«>>ÌÃʈ˜Ê`iʓ>V…ˆ˜iÊi˜Ê ̜iÃV…œÕÜiÀÃʎœ˜`i˜ÊۜœÀÊÓäÊvÀ>˜ŽÊ«ÀœLiÀi˜Êœ“Ê `iÊۜiÊi““iÀʜ«Ê`iʎœÕʏˆ`i˜`iʏiˆ`iÀÊÌiʏ>Ìi˜Ê ÃÌÀœ“i˜°Ê iÌÃÊÜ>>ÀʜœŽÊÜ>ÌiÀÊ>>˜ÊÌiÊ«>Ãʎœ“ÌʈÃÊii˜Ê̜ˆiÌ°Ê >ÊÓÓʍ>>Àʎœ˜ÊiÀʜ«Ê`iÊ …ˆÀœÊ˜>>ÀʅiÌÊ̜ˆiÌÊ }i}>>˜ÊܜÀ`i˜°ÊiÌʜÕ`iÀVœ“ˆÌjÊۜiÀ`iʅiÌÊ }ÀœœÌÃÌiÊ`iiÊÛ>˜Ê`iÊÜiÀŽi˜ÊÕˆÌ°Ê iʏiˆ`ˆ˜}«œi}Ê ÛœœÀâ>}ʼ i˜ÊœiLi½ÊÛ>˜ÊiiŽÌÀˆVˆÌiˆÌ°Ê ˆ˜>Ê}ˆ˜}Ê …iÌʅiiÊVœ“«iÝʈ˜ÊÀœœŽÊœ«°Ê

Ê

˜Ê`iVi“LiÀʼ™ÇʜÀ}>˜ˆÃiiÀ`i˜ÊÜiʘ>ʍ>Ài˜Ê˜œ}Ê ii˜ÃÊii˜ÊLœiˆÜiiŽi˜`°Ê iʏiˆ`ˆ˜}ÊÌÀœŽÊÃ>“i˜Ê“iÌÊ

£™


˜ÊÕ˜ˆÊÛ>˜Ê`>Ìʍ>>ÀÊÛiÀ˜>“i˜ÊÜiÊ`>ÌʼÌÊiÛiŽi˜Ê ‡Ê`>ÌÊ̜ÌÊ`>˜Ê…iÌÊVÕLœŽ>>ÊÛ>˜ÊۜŽÃ`>˜Ã}Àœi«Ê Õ``iÊÜ>ÃʇÊÛÀˆÊâœÕʎœ“i˜°Ê/œÌÊ`>˜Ê}ˆ˜}i˜Ê `iʏiˆ`iÀÎÀˆ˜}i˜Ê`œœÀʈ˜Ê¼ÌÊ>Lˆ˜iÌ]Ê>V…ÌiÀÊ`iÊ >ÀŽœi˜°Ê"˜Ãʈ`iiÊÜ>ÃʼÌÊiÛiŽi˜Êœ«ÊÌiʎ˜>««i˜Ê i˜ÊiÀÊii˜ÊÛiÀ}>`iÀœŽ>>ÊÛ>˜ÊÌiʓ>Ži˜°Ê iۜ}ÊÜ>ÃÊ`>ÌÊÜiÊâœÜ>ÌÊ`iʅiiÊ✓iÀÛ>Ž>˜ÌˆiÊ œ«ÊÀ>LLi}i“Ê…iLLi˜Ê`œœÀ}iLÀ>V…Ì°Ê -V…ÕÀi˜]Ê«>>ÃÌiÀi˜]ÊÃV…ˆ`iÀi˜]Ê̈““iÀi˜°°°ÊiÊ “œiÌʅiÌʜ˜ÃʘˆiÌʓiiÀʏiÀi˜tÊ>>ÀʅiÌÊÀiÃՏÌ>>ÌÊ “œV…ÌÊ}iâˆi˜ÊܜÀ`i˜°Ê /iÀÊ>vÏՈ̈˜}ÊÛ>˜ÊÜiÀŽ>>Àʼ™n‡½™™ÊÜ>ÃÊiÀʅiÌÊ Ž>“«Êˆ˜Ê…iÌÊÀ`ii˜ÃiÊŸ`iÀÃV…iˆ`°Ê iÊ-œiLiÀÃÊ `i`i˜Ê̈`i˜ÃÊ`ˆÌÊLˆÛ>ŽÊii˜Ê`>}̜V…ÌÊÛ>˜Ê£ÈÊ­t®Ê Žˆœ“iÌiÀ°Ê ˆ˜`ʍ>Ài˜Ê½™äʓœV…ÌʍiÊ`>˜ÊÜiÊii˜Ê -ÊLˆÊiʅiLLi˜]Ê`ˆÌÊLiÌiŽi˜`iʘˆiÌÊ`>ÌʍiÊ Lˆ˜˜i˜Ê…iÌÊLiÀiˆŽÊÛ>˜Êii˜Ê>˜Ìi˜˜iʏˆi«°

>>À`œœÀʎœ˜Ê`iÊ>Õ̜Ê`ˆiÊ`iʍœ˜}ÃÌiÊV…ˆÀœi`i˜Ê âœÕʜ«…>i˜Ê˜ˆiÌÊܜÀ`i˜Êœ«}iÀœi«i˜°°°

/ÕÃÃi˜Ê>iÊÜiÀŽi˜Ê`œœÀÊ}ˆ˜}i˜ÊÜiÊՈÌiÀ>>À`Ê œœŽÊœ«ÊŽ>“«°Ê"˜âiÊ̈i˜`>>}Ãiʈ˜Ê…iÌʘÌÜiÀ«ÃiÊ iÊÜ>ÃÊjj˜ÊÛ>˜Ê`iʓiiÃÌÊ}iÏ>>}`iÊÛ>˜Ê`iâiÊ «iÀˆœ`i°ÊiÌÊviˆÌÊ`>ÌÊۜœÀÊ`iÊiiÀÃÌiʎiiÀÊii˜Ê “iˆÃiÊ`iiÊՈ̓>>ŽÌiÊÛ>˜Ê`iʏiˆ`ˆ˜}«œi}Êâ>Ê`>>ÀÊ ˜ˆiÌÊÛÀii“`Ê>>˜Ê}iÜiiÃÌÊ∍˜t

˜Ê½™™ÊÛÀœi}i˜ÊÜiʅiÌʜÕ`iÀVœ“ˆÌjÊii˜ÊëiiÌœÀi˜Ê ۜœÀʜ˜ÃÊÌiÊLœÕÜi˜°ÊiÌÊÀiÃՏÌ>>ÌÊ`œiÌʘœ}Ê>Ìˆ`Ê `ˆi˜ÃÌʜ«Ê…iÌÊV…ˆÀœÌiÀÀiˆ˜° Ê

iʎˆ˜`iÀvՈvʈ˜Ê`iVi“LiÀÊÜ>ÃÊ`iÊiiÀÃÌiÊ>V̈ۈÌiˆÌÊ ˆ˜Ê…iÌʎ>`iÀÊÛ>˜ÊÓxʍ>>ÀÊ …ˆÀœ°Ê œ}ʘœœˆÌÊÜiÀ`ʈ˜Ê …iÌʈ`i˜…ÕˆÃÊâœÊ}i`>˜ÃÌtÊ "«Ê£™Ê>˜Õ>ÀˆÊÓäääÊLiÃ̜˜`Ê …ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`Ê 7ˆV…ii˜Ê«ÀiVˆiÃÊÓxʍ>>À°Ê/ˆ`i˜ÃÊ`iÊ>V̈ۈÌiˆÌi˜Ê Û>˜Ê£Èʍ>˜Õ>ÀˆÊÜiÀ`Ê`>>Àœ“Ê`iʘˆiÕÜiÊ …ˆÀœÛ>}Ê }i܈`Ê`œœÀÊ °°ÊՏˆi˜ÊiˆÀi“>˜Ã°

/iÀÕ}ÊÛiÀÃÊLœi`ʈ˜Ê`iÊ«œi}tÊ ˜ÊÃi«Ìi“LiÀʼ™nʎÀi}i˜Ê/…œ“>Ã]Ê>˜]Ê >ÀÌÊi˜Ê ˆiÛi˜Ê6°°Ê…՘ʏiˆ`ˆ˜}̜À`°Ê7iʎœ˜`i˜ÊâœÛiiÊ œ˜}iʓ>˜˜i˜ÊÜiÊ}iLÀՈŽi˜ÊÜ>˜ÌÊÛ>˜>vÊ`>˜Ê âœÕ`i˜ÊÜiʼÌÊiÛiŽi˜Êœ«ÊÃi«Ìi“LiÀŽiÀ“ˆÃÊÌiÀÕ}Ê ÌœÌÊÃviiÀۜÊ}ii}i˜…iˆ`ÃV>vjʜ“ÌœÛiÀi˜°Ê >Ê œ˜}iÛiiÀÊâiÛi˜Ê>>ÀÊLiŽi˜Ê`iÊLÀœV…iÌÌi˜Êi˜Ê…iÌÊ vÀˆÃÃiÊLˆiÀʘœ}Ê>Ìˆ`ÊiÛi˜ÛiiÊÃÕVViÃÊÌiʅiLLi˜tÊ iÌÊw“viÃ̈Û>ÊÜ>Ãʈ˜Ê¼™nÊ>>˜Ê…>>ÀÊ̈i˜`iÊi`ˆÌˆiÊ Ìœi°Ê iâiÊviÃ̈ۈÌiˆÌʇÊ`ˆiÊÜiÊÃ>“i˜Ê“iÌÊ`iÊ6-Ê œÀ}>˜ˆÃiiÀ`i˜Ê‡Ê“œV…Ìʍ>>Àʘ>ʍ>>Àʜ«Ê“iiÀÊ LiâœiŽiÀÃÊÀiŽi˜i˜°Ê"«ÊÛÀ>>}ÊÛ>˜ÊÛiÀÃV…ˆi˜`iÊ œÕ`iÀÃÊÜiÀ`Êii˜Ê˜>ÕÜiÀiÊÃ>“i˜ÜiÀŽˆ˜}ÊÌÕÃÃi˜Ê

…ˆÀœÊi˜Ê6-Ê}iœÀ}>˜ˆÃiiÀ`°Ê6>˜>vÊ`ˆÌÊÜiÀŽ>>ÀÊ }>>˜ÊiÀÊÀi}i“>̈}ʼ}i“i˜}`iÊ>V̈ۈÌiˆÌi˜½Ê`œœÀ°Ê

Óä


/À>`ˆÌˆœ˜iiÊۜœÀÊii˜ÊÕLˆiՓ>>ÀÊÜ>Ài˜ÊiÀÊÌÜiiÊ Ž>“«i˜Ê̈`i˜ÃÊ`iÊ✓iÀ°Ê˜Ê>Õ}ÕÃÌÕÃÊÌÀœŽŽi˜ÊÜiÊ ˜>>ÀÊ œœÀ̓iiÀLiiŽÊ“iÌÊ`iʍœ˜}ÃÌiÊ>v`iˆ˜}i˜° /ÜiiÊ`>}̜V…Ìi˜Ê˜>>ÀÊœvÃÌ>`i‡ >`]Êii˜Ê œ˜ÛœœÀâˆi˜ÊLiâœiŽÊ>>˜Ê`iÊÃiÌÊÛ>˜Ê¼-«œi`½Êˆ˜Ê`iÊ ¼-ÌÕ`ˆœ½ÃÊ“ÕÃi“i˜Ì½]Ê`iÊ}iâiˆ}iÊÃviiÀʈ˜Ê`iÊ ÛiÀ>˜`>‡ÀivÌiÀ°°°Ê∍˜Ê`ˆ˜}i˜Ê`ˆiÊ뜘Ì>>˜ÊÌiÀÕ}ÊLˆÊ “iʜ«ÊŽœ“i˜°

«ÀiÈ`i˜ÌÊ>ÛiÊi˜Ê˜œ}ÊÛiiÊ“iiÀ° i˜Ê…iÕÃÊÀiÃÌ>ÕÀ>˜ÌLiâœiŽÊ“iÌÊ`iÊ}i…iiÊ}Àœi«Ê œ«Ê`iʏ>>ÌÃÌiÊ>ۜ˜`ÊÛ>˜Êœ˜ÃÊÛiÀLˆvÊÜ>ÃÊLˆâœ˜`iÀÊ Õ˜ˆiŽÊ“>>ÀÊ>VVi˜ÌÕiiÀ`iÊۜœÀ>Ê…iÌÊviˆÌÊ`>ÌÊÜiÊ ÀˆŽiÊ7iÃÌÊ‡Ê ÕÀœ«i>˜i˜ÊÜ>Ài˜Êˆ˜Êii˜Ê˜œ}ÊÃÌii`ÃÊ ÛiiÊ“ˆ˜`iÀÊÜiÛ>Ài˜`ÊۜœÀ“>ˆ}Ê"œÃÌLœŽ>˜`° >>ÃÌÊ>iÊ`œiʓœ“i˜Ìi˜Ê̈`i˜ÃÊ`ˆÌÊLˆÛ>Ž]ʈÃÊ`ˆÌÊ ÌœV…ʈiÌÃÊ}iÜiiÃÌÊ`>ÌÊLˆvÌʅ>˜}i˜°

iÌÊiV…ÌiʜÀ}i«Õ˜ÌÊÛ>˜Ê…iÌÊviiÃ̍>>ÀÊÓäääʎÜ>“Ê iÀÊiV…ÌiÀÊ>Êˆ˜ÊÕˆÊ“iÌʅiÌʎ>“«Ê˜>>ÀÊ/ÍiV…ˆl°

iÊ̈i˜Ê`>}i˜Ê œLÀˆV…œÛˆViÊ∍˜Êœ“ʘœœˆÌʓiiÀÊÌiÊ ÛiÀ}iÌi˜°Ê˜Êii˜Ê«À>V…̈}Ê`iVœÀÊÜ>Ài˜ÊiÀÊ>iÀiˆÊ >V̈ۈÌiˆÌi˜ÊۜœÀÊ`iʜÕ`ÃÌiÊ>v`iˆ˜}i˜°Ê >>ÃÌÊ`iÊ ÌÀ>`ˆÌˆœ˜iiʎ>“«>V̈ۈÌiˆÌi˜]ÊÜ>ÃÊiÀʜ˜`iÀ“iiÀÊ ii˜Ê`>}iʎ>>ŽŽi˜]Êii˜Ê«À>V…̈}iÊ`>}̜V…ÌÊ i˜Êii˜Ê`>}ՈÌÃÌ>«Ê˜>>ÀÊ*À>>}°Ê i˜ÊV…>À“>˜ÌiÊ /ÍiV…ˆÃV…iÊ}ˆ`ÃÊ­`ˆiÊLiÌiÀÊ>}i“ii˜Ê i`iÀ>˜`ÃÊ Ã«À>ŽÊ`>˜Ê܈Ê>i“>>ÊÃ>“i˜®ÊÛiÀÌi`iʜ˜ÃʜÛiÀÊ `iÊÃÌ>`]ʅ>>ÀÊ}iÃV…ˆi`i˜ˆÃ]ÊÀ>˜âÊ>vŽ>]Ê̜i˜“>ˆ}Ê

˜ÊÃi«Ìi“LiÀÊÓäääÊÜ>ÃʅiÌÊ`iÊLiÕÀÌÊ>>˜Ê>>ÀÌi˜Ê œ“Ê`iʏiˆ`ˆ˜}«œi}ÊÌiÊÛiÀۜi}i˜° 7iÀŽ>>ÀÊÓäääÊqÊÓää£]ʓiÌʅiÌʎ>“«Êˆ˜ÊiÀÃiÌ]Ê LiÌiŽi˜`iÊۜœÀʓiâivʅiÌÊ>vÃV…iˆ`ÊÛ>˜Êœ˜âiÊ V…ˆÀœ}Àœi«° ŽÊŽˆŽÊ`>˜ÊœœŽÊ“iÌÊÛiiÊ«iâˆiÀÊÌiÀÕ}ʘ>>ÀÊ`iÊ ˜i}i˜ÊLˆâœ˜`iÀʓœœˆiÊi˜Êˆ˜Ìi˜Ãiʍ>Ài˜Êiˆ`iÀÊLˆÊ

…ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`Ê7ˆV…ii˜t ÕŽÊ >iÞi˜Ã°

Ó£


ii˜ÊŽ>“«ÛÕÕÀ°°°Ê `>ÌʈÃʼ >i˜½ ÊÊÊÊÓää£ÊqÊÓääÓ >ʅiÌʎ>“«Êˆ˜ÊiÀÃiÌʘ>“i˜ÊÀi}œÀÞÊi˜ÊÕŽÊ >vÃV…iˆ`ÊÛ>˜Ê …ˆÀœÊ7ˆV…ii˜°Ê"“`>ÌÊՎʘ>>ÃÌÊ iˆ`iÀʜœŽÊ}Àœi«Ãiˆ`iÀÊÜ>Ã]ʓœiÃÌÊiÀÊ`ÕÃʜœŽÊii˜Ê ˜ˆiÕÜiÊ}Àœi«Ãiˆ`iÀʎœ“i˜°Ê˜ÊÃi«Ìi“LiÀʅiLʈŽÊ `>˜Ê`ˆiÊÌ>>ŽÊœ«Ê“ˆÊ}i˜œ“i˜° ˆÊ`iÊÃÌ>ÀÌÊÛ>˜Ê`ˆÌʘˆiÕÜiÊÜiÀŽ>>ÀʎÜ>“ÊiÀʜœŽÊ ii˜Ê˜ˆiÕÜiʏiˆ`iÀʈ˜Êœ˜âiÊ«œi}]ʘ>“iˆŽÊˆV…>iÊ >iÞi˜Ã°

"«Êœ˜ÃÊ«>˜˜ˆ˜}ÃÜiiŽi˜`ʈ˜Ê"ÛiÀ“iÀiʅ>``i˜Ê ÜiʜœŽÊLiϜÌi˜Êœ“Êii˜ÃÊii˜Ê>ÃiÀ‡Ã…œœÌÊÌiÊ …œÕ`i˜Êˆ˜Ê…iÌʈ`i˜…ՈðʏÃʅiÌʈ˜Ê“>>ÀÌÊ ÕˆÌiˆ˜`iˆŽÊâœÊÛiÀÊÜ>Ã]ÊÜ>ÃʅiÌʈ`iiʜ“ʼ}iܜœ˜Ê ii˜ÃÊii˜Ê>ÃiÀ‡Ã…œœÌÊÌiʅœÕ`i˜½ÊՈÌ}i}Àœiˆ`Ê̜ÌÊ ii˜Ê…iÕÃiʓiÌ>“œÀvœÃiÊÛ>˜Ê…iÌʈ`i˜…ÕˆÃ°Ê -Ìiˆ˜}i˜]ÊÜiÀv…iŽŽi˜]Êë>ÀÀi˜]ÊÜ>ÌiÀÛ>i˜]oÊ ÜiÀ`i˜Ê>>˜}iÏiÕÀ`°Ê6iiÊÜiÀŽ]ʓ>>ÀʅiÌÊÜ>ÃÊ`iÊ “œiˆÌiÊÜ>>À`°

iÌÊâœ>ÃÊLˆÊ`iÊۜÀˆ}iÊ}Àœi«Ãiˆ`ˆ˜}Ã܈ÃÃiÊÜ>ÃÊ iÀÊ`iâiʎiiÀʜœŽÊÌi}iˆŽiÀ̈`Êii˜Ê܈ÃÃiÊÛ>˜Ê ۜÜ>ÃÃi˜ÊLi}iiˆ`iÀÊ­6 ®°Ê ˆVŽÊ6>˜ÊiVŽÊ˜>“Ê >vÃV…iˆ`Êi˜Êœi˜Ê iÊ œVŽÊÜiÀ`Ê`iʘˆiÕÜiʅՏ«Ê ۜœÀÊ`iʏiˆ`ˆ˜}돜i}°Ê

/ˆ`i˜ÃÊ`iÊ✓iÀÊÛ>˜ÊÓääÓÊÌÀœŽŽi˜ÊÜiʘ>>ÀʈiÊ ˆ˜Ê`iÊ«ÀœÛˆ˜VˆiʘÌÜiÀ«i˜°Ê >>Àʅ>``i˜ÊÜiÊii˜Ê «À>V…̈}ʎ>“«…ÕˆÃÊ}iۜ˜`i˜Ê“iÌÊ>ÊiÛi˜Ê“œœˆiÊ «>>ÌÃiˆŽiÊV…ˆÀœiˆ`ÃÌiÀð /ˆ`i˜ÃÊ✽˜ÊŽ>“«ÊܜÀ`ÌÊiÀÊ>Ìˆ`ÊiÛi˜Ê̈`Ê }i“>>ŽÌÊۜœÀÊii˜ÊŽiˆ˜iÊLi∘˜ˆ˜}°Ê ˆÌʍ>>ÀÊÜiÀ`Ê …iÌÊÜiÊ`iʓiiÃÌʎœ“ˆÃV…iÊLi∘˜ˆ˜}Ê`ˆiʈŽÊˆ˜Ê>Ê “ˆ˜ÊV…ˆÀœ>Ài˜Ê…>`ʓii}i“>>ŽÌ°

iÌÊ}Àœi«ÃL>`ÊÛiÀ>˜`iÀ`iÊÌiÀÕ}ÊÛ>˜Ê̈ÌiÊi˜ÊÜiÀ`Ê ¼œiŽœiŽ½° /ˆ`i˜ÃÊ`iʎiÀÃÌÛ>Ž>˜ÌˆiÊÌÀœŽŽi˜ÊÜiʓiÌʜ˜âiÊ œÕ`ÃÌiÊ>v`iˆ˜}i˜Ê˜>Êi˜Žiiʍ>Ài˜ÊÌiÀÕ}ʜ«Ê œiˆÜiiŽi˜`°Ê"“`>ÌÊÜiʅiÌÊܓÃʘœ}>Ê}ÀœœÌÃÊ â>}i˜]ʏi}`i˜ÊÜiÊ`>>ÀۜœÀÊ`>˜ÊœœŽÊ“>>ÀÊ œ˜“ˆ``iˆŽÊii˜ÊŽ>“«…ÕˆÃÊۜœÀÊ£ÎäÊ«iÀܘi˜ÊÛ>ÃÌÊ ˆ˜Ê6iâiŽi°Ê i˜Ê…iiÊ“œœˆiÊÃÌÀiiŽ]Ê>ii˜ÊLiiŽÊ`iÊ Ã̜œŽœˆiÊ`>>ÀÊii˜Ê…iiÊÃÌՎÊ`ÕÕÀ`iÀÊ`>˜Êˆ˜Ê`iÊÀiÃÌÊ Û>˜Ê i}ˆl°

ÓÓ


ÊÊÊÊÓääÓÊqÊÓääÎ ˆÊ…iÌÊLi}ˆ˜ÊÛ>˜Ê`ˆÌʘˆiÕÜiÊV…ˆÀœ>>ÀʓœiÃÌi˜Ê ÜiÊÜiiÀÊ>vÃV…iˆ`ʘi“i˜ÊÛ>˜Êii˜Êiˆ`iÀ°Ê,iˆ˜…>ÀÌÊ LiϜœÌʜ“ÊiÀ“iiÊÌiÊÃ̜««i˜Ê“>>ÀÊ}iÕŽŽˆ}Ê ŽÜ>“i˜ÊiÀÊۈiÀʘˆiÕÜiʎÀ>V…Ìi˜ÊLˆ\Êœ]Ê ÀiV…Ì]Ê -ˆi}vÀˆi`Êi˜Ê>˜°

˜Ê>Õ}ÕÃÌÕÃÊ}ˆ˜}i˜ÊÜiʜ«ÊŽ>“«Ê˜>>ÀÊ >i˜Êˆ˜Ê Ž>“«…ÕˆÃʼ6i˜˜i˜…œv½°ÊiÌÊÜ>ÃÊii˜Ê…iiÊÛ>Ž>˜ÌˆiÊ >ÊÏiV…ÌÊÜiiÀÊ}iÜiiÃÌÊLi…>ÛiÊ>ÃÊ …ˆÀœÊ7ˆV…ii˜Ê œ«ÊŽ>“«Ê}ˆ˜}ʘ>ÌÕÕÀˆŽ° 1ˆÌiˆ˜`iˆŽÊÜ>ÃʅiÌÊ`ˆiÊ£äÊ`>}i˜ÊâœÊÜ>À“Êi˜Ê `Àœœ}Ê}iÜiiÃÌÊ`>ÌÊ`iÊLÀ>˜`ÜiiÀʜ˜ÃÊâivÃÊii˜Ê Ž>“«ÛÕÕÀÛiÀLœ`ʜ«i}`i°Ê7iʓœiÃÌi˜Ê…iÌÊ `>˜Ê“>>ÀÊ`œi˜Ê“iÌÊii˜Êv>ŽŽiÊi˜Ê`iʓœ`iÀ˜iÊ “Տ̈“i`ˆ>ʓ>>ÀÊ`iÊϜÌ>ۜ˜`ÊÜ>ÃÊ`>>Àœ“ʘˆiÌÊ “ˆ˜`iÀʏiՎ°

>>ÃÌÊ`iÊÜiŽiˆŽÃiÊ>V̈ۈÌiˆÌi˜ÊÜ>Ài˜ÊiÀʜœŽÊ ˜>ÌÕÕÀˆŽiÊi˜ŽiiÊëiVˆ>i°Ê<œÊÜ>Ài˜ÊiÀÊ`iÊ ÌÀ>`ˆÌˆœ˜iiÊÛiÀŽœœ«ÊÛ>˜ÊˆÃÌ>>ÀÌi˜Êi˜ÊœÀV…ˆ`iil˜°Ê ˜ÊviLÀÕ>ÀˆÊÜ>ÃÊiÀÊii˜ÊiiÌviÃ̈˜Êi˜Êˆ˜Ê>«ÀˆÊ…ˆi`i˜Ê Üiʘœ}Êii˜ÃÊii˜Ê}Àœi«ÃviiÃÌ°

i˜ŽÊ >iÞi˜Ã ˜Ê`iʏœœ«ÊÛ>˜Ê`iʍ>Ài˜Ê}Àœiˆ`iʅiÌʏi`i˜>>˜Ì>Ê “>>ÀÊ`œœÀÊÛiÀÃV…ˆi˜`iʜ“ÃÌ>˜`ˆ}…i`i˜Ê“œiÃÌi˜Ê ÜiÊÜiÊ>vÃV…iˆ`ʘi“i˜ÊÛ>˜Êi˜ŽiiʏœŽ>i˜Êâœ>ÃʽÌÊ >Lˆ˜iÌÊi˜Ê½ÌÊiÛiŽi˜° /ˆ`i˜ÃÊ`iÊÛiÀ}>`iÀˆ˜}i˜Ê“iÌʜ˜ÃʜÕ`iÀVœ“ˆÌjÊ œ˜ÌÃ̜˜`i˜Ê`>˜ÊœœŽÊ`iÊiiÀÃÌiÊ«>˜˜i˜Êœ“Ê ii˜Ê˜ˆiÕÜʏœŽ>>ÊÌiÊLœÕÜi˜°Ê ÀʓœiÃÌÊ`ÕÃÊ`iÊ Žœ“i˜`iʍ>Ài˜Ê}ië>>À`ÊܜÀ`i˜°

ÓÎ


iÌÊ}œœÌʜ«ÊŽ>“«t >ʅiÌÊÌÀœ«ˆÃV…iÊLˆÛ>ŽÊˆ˜Ê >i˜Ê˜>“i˜ÊÜiÊ >vÃV…iˆ`ÊÛ>˜Ê-ÌiÛi˜]Ê/…œ“>Ã]ʈÛi˜Êi˜Êi˜Ž°ÊÊ >Ê `iʏÕÝiÊÛ>˜ÊۜÀˆ}ʍ>>ÀÊ­£Óʏiˆ`ˆ˜}®Êۈii˜ÊÜiÊ`ˆÌʍ>>ÀÊ ÌiÀÕ}ʜ«Êii˜ÊâiiÀʍœ˜}iÊi˜ÊŽiˆ˜iʏiˆ`ˆ˜}돜i}°ÊÊ iÕŽŽˆ}ÊÜ>ÃÊ ˆiÃʜ˜Ãʎœ“i˜ÊÛiÀۜi}i˜Êâœ`>ÌÊ ÜiʓiÌʘi}i˜Êiˆ`iÀÃÊi˜ÊâiÃÊ>v`iˆ˜}i˜ÊŽœ˜`i˜Ê ÃÌ>ÀÌi˜Êˆ˜ÊÃi«Ìi“LiÀ°ÊʏÊ}>ÕÜÊLiiŽÊ`>ÌÊ`iÊ œ«“>ÀÃÊÛ>˜Êœ˜Ãʏi`i˜>>˜Ì>Ê˜ˆiÌÊÌiÊÃÌՈÌi˜ÊÜ>ðÊÊ ˆ˜`ÊÓääÎʓœV…Ìi˜ÊÜiʜ˜ÃÊn{ÃÌiʏˆ`ʈ˜ÃV…ÀˆÛi˜° ˜ÊÃi«Ìi“LiÀÊÃ̜˜`ʜ˜Ãʍ>>ÀˆŽÃÊ}ii}i˜…iˆ`ÃV>vjÊ Ìˆ`i˜ÃÊ`iʎiÀ“ˆÃʜ«Ê…iÌÊ«Àœ}À>““>°ÊÊ >Êxʍ>>Àʈ˜Ê ½ÌÊiÛiŽi˜ÊÌiʅiLLi˜ÊÛiÀ̜iv`ÊÜiÀ`Ê >vjÊ->ÌjÊ­`iÊ ˜ˆiÕÜiʘ>>“®ÊÛiÀ…ÕˆÃ`ʘ>>ÀʽÌʈ`i˜…ՈðÊÊiiÀÊ `>˜Ê£xäÊÃ>ÌjÃÊÜiÀ`i˜ÊÛiÀŽœV…ÌÊi˜Ê˜œ}ʅiiÊÜ>ÌÊ “iiÀÊ`À>˜Ž°

"«Ê£ÎÊi˜Ê£{Ê>«ÀˆÊ…ˆi`i˜Ê`iÊiÀiÃÊii˜Ê“>À>̅œ˜°ÊÊ 6ˆiÀi˜Ì܈˜Ìˆ}ÊÕÀi˜Ê>V̈ۈÌiˆÌi˜ÊÜiÀ`i˜Ê“iiÀÊ`>˜Ê }iÓ>>ŽÌ°ÊÊ ÀÊÜ>Ài˜Ê`ˆiÊ̈`i˜ÃÊ`iʘ>V…ÌÊ…Õ˜Ê wiÌÃÏiÕÌiÌiÊÛiÀœÀi˜Êœ«Ê`½ՏÃÌÊi˜ÊÌÜiiÊÜiŽi˜Ê >ÌiÀÊ«iÀÊ̜iÛ>Êoʅ՘ÊÏiÕÌiÌiÊÜiiÀۜ˜`i˜°

ÊÊÊÊ ``ÞÊ}i˜ˆiÌÊÛ>˜ÊŽœvwi° 6>˜ÊÎÊ̜ÌÊ£ÓÊ>Õ}ÕÃÌÕÃÊ}ˆ˜}i˜ÊÜiʓiÌÊ⽘Ê>i˜Êœ«Ê Ž>“«Ê˜>>ÀÊ iiÀ«iÌ‡ œÃiˆ˜`°ÊÊ iÊÌi“«iÀ>ÌÕÀi˜Ê ÃÌi}i˜Ê}iÕŽŽˆ}ʘˆiÌÊ̜ÌÊ`iâiÊÛ>˜ÊۜÀˆ}ʍ>>À]ʓ>>ÀÊ ŽÜ>“i˜Ê>>À`ˆ}ʈ˜Ê`iÊLÕÕÀÌ°ÊÊ >>Àʜ«Êii˜Êâ>ÌiÀ`>}“œÀ}i˜Ê}iLiÕÀÌʈiÌÃʅiiÊ ÛÀii“`ÊۜœÀʜ˜Ã°ÊÊiÌÊÜ>ÃÊii˜Êœ˜}iÃV…ÀiÛi˜Ê ÜiÌÊ`>ÌʅiÌÊÀi}i˜ÌÊ>ÃÊ`iÊ6-ʜ«ÊŽ>“«ÊˆÃÊi˜Ê `>ÌÊ`iÊ✘ÊÃV…ˆ˜ÌÊ>ÃÊ`iÊ …ˆÀœÊÜi}ÌÀiŽÌ°ÊÊ>>ÀÊ Ìœi˜ÊÜiÊ`ˆiʜV…Ìi˜`ÊՈÌʜ˜âiÊÌi˜ÌÊÃÌ>“«Ìi˜Ê ۜi`i˜ÊÜiÊ>Ê˜>Ì̈}…iˆ`°ÊÊiÌÌiÀˆŽ]ÊÜ>˜Ìʓˆ˜Ê «>˜ÌœvviÃÊÜ>Ài˜Ê˜iÌʘˆiÌÊÜi}}i`ÀiÛi˜°ÊʘÊ}ii˜Ê ̈`ÊÃ̜˜`ʅiÌÊ}>˜ÃiÊÌiÀÀiˆ˜Êœ˜`iÀÊi˜Ê`ÀiÛi˜Ê `iʎiÀi˜ÊÛ>˜Ê`iÊiÀiÃÊi˜Ê눽Ãʈ˜Ê…iÌÊÀœ˜`°ÊÊ i˜Êœ˜}iܜ˜iÊÈÌÕ>̈iÊۜœÀʜ˜Ã\ʅiÌÊ}œœÌʜ«Ê Ž>“«°Ê >`>ÌÊii˜ÊÃÌi“Ê`iÊiÀiÃÊi˜Ê`iÊ눽ÃÊ Ûˆ>Ê`iʓˆVÀœÊœ«Ê`iʅœœ}ÌiÊLÀ>V…ÌÊ`>Ìʅ՘ÊÌi˜ÌÊ œ˜`iÀÃ̜˜`]ÊLi}œ˜˜i˜Êiˆ`ˆ˜}Êi˜ÊŽœœŽ«>«>½ÃÊ>iÃÊ

"“`>ÌÊi˜ŽÊ}iÃ̜«ÌÊÜ>ÃÊÜiÀ`ÊiÀÊ`ÕV…̈}Ê }iLÀ>ˆ˜Ã̜À“`ʜÛiÀÊii˜Ê˜ˆiÕÜiʘ>>“ÊۜœÀʜ˜ÃÊ }Àœi«ÃL>>`i°ÊÊ ˜ŽiiÊ`>}i˜ÊۜœÀʅiÌÊÛiÀÃV…ˆ˜i˜Ê Û>˜Ê…iÌÊiiÀÃÌiÊiÝi“«>>ÀÊÜiÀ`ʼ`iÊ "½Ê>ÃÊ ˜>>“ÊÛ>ÃÌ}ii}`°ÊÊ iʘ>>“ÊÛiÀ܈ÃÌʘ>>ÀÊÌÜiiÊ Ã̜iÀiʏiˆ`iÀÃÊ`ˆiÊLˆÊ…iÌÊ}À>Ûi˜ÊÛ>˜Ê`iÊâ>˜`L>ŽÊiÀÊ ii˜Êiˆ}i˜âˆ˜˜ˆ}iʓ>˜ˆiÀÊÛ>˜ÊÃ>“i˜ÜiÀŽi˜Êœ«Ê˜>Ê …ˆi`i˜°ÊÊ iÊÛiÀ}iˆŽˆ˜}ʓiÌÊ>VœLÕÃÊi˜Ê œÀ˜iiÊ Ü>ÃÊØiÊ}i“>>ŽÌ°

Ó{


ˆ˜ÊˆÌi“«œÊÌiʜ˜ÌÀՈ“i˜°ÊÊ"˜`iÀÌÕÃÃi˜Ê…ˆi`i˜Ê œ˜âiʎœœŽ“>“>½ÃÊ✘`iÀÊi˜ˆ}iʓœiˆÌiÊ>Ê`iÊ i`i˜ÊÀÕÃ̈}Ê>>˜Ê…iÌÊiÌi˜°ÊÊ œ}ʘœœˆÌÊÜ>Ài˜ÊÇäÊ V…ˆÀœœ˜}i˜ÃÊâœÊLÀ>>vÊ>>˜Ê…iÌÊiÌi˜Ê>ÃÊ̜i˜°ÊÊiÌÊ `iÊ}i«>ÃÌiʓÕâˆiŽÊÜiÀ`ÊiÀʈ˜Ê`iÊۜœÀ“ˆ``>}ÊÊ }iÜiÀŽÌʜ“Ê`iÊÌi˜Ìi˜Êi˜Ê}iLœÕÜi˜ÊÛ>˜Ê“iiÀÊ œ˜…iˆÊÌiÊLiiÌÌi˜°ÊÊ ˜Ê…iÌʓœ“i˜ÌÊÛ>˜Ê`iÊ`>}\Ê ŽœœŽˆiÊ ``ÞÊ`ˆiʈ˜Ê`iÊ}ˆiÌi˜`iÊÀi}i˜Ê“iÌÊii˜Ê `œœÀÜiiŽÌiÊ/‡Ã…ˆÀÌÊÛ>˜Êii˜ÊŽœ«iʎœvwiÊ}i˜ˆiÌ]Ê ÃÌi՘i˜`ʜ«Ê∍˜ÊÃV…œ«°

iÊÀi}i˜Ê“>>ŽÌiÊ«>>ÌÃÊۜœÀÊ✘]ÊâœÛiiÊ✘Ê`>ÌÊ `iÊӇ`>>}ÃiÊ̜V…ÌÊ`œœÀÊ`iÊ i`iÀ>˜`Ãiʅiˆ`iÊ ii˜Ê…iÊÜiÀ`°ÊÊ œ}ʘœœˆÌÊâœÛiiÊ}iâÜiiÌÊ>ÃÊ`ˆiÊ ÈŽ“Ê«>ŽŽiÊ✘]ʓ>>ÀʅiÌʎ՘˜i˜Êâˆi˜ÊÛ>˜Ê`iÊ Žiˆ˜`œV…ÌiÀÃÊ­i˜Ê`iʓˆiÀi˜Ã˜iÜi}®ÊÛ>˜Êœ˜âiÊ }>ÃÌÛÀœÕÜÊÜ>Ài˜Ê`ˆÌÊâiŽiÀÊÜ>>À`°

ÊÊÊÊ ˆ˜`iˆŽÊLœÕÜi˜° ˜ÊÃi«Ìi“LiÀÊÓää{ʎÜ>“i˜Êœ>V…ˆ“]ÊœœÃÌ]Êii]Ê Ài`iÀˆVŽÊi˜Ê,œLˆ˜Ê`iʏiˆ`ˆ˜}돜i}ÊÛiÀۜi}i˜°ÊÊ >˜Ê˜>“Ê>vÃV…iˆ`ʘ>ʅiÌʎ>“«]ÊÜ>>À`œœÀÊÜiʜ«Ê âœiŽÊ“œiÌi˜Ê˜>>ÀÊii˜Ê˜ˆiÕÜiʜV…Ìi˜`}ޓiÀ>>À°ÊÊ £Îʏiˆ`iÀÃÊۜœÀÊۈvÊ>v`iˆ˜}i˜ÊLiÌiŽi˜`iʓiÌii˜Ê ii˜ÊÕÝi° "˜`iÀÌÕÃÃi˜ÊŽÀi}i˜Ê`iÊLœÕÜ«>˜˜i˜ÊۜœÀÊii˜Ê LˆŽœ“i˜`ʏœŽ>>ÊÃ̈>>˜ÊۜÀ“ʘ>Êii˜Ê>>ÀÊÛ>˜Ê «>«iÀ>ÃÃi˜ÜiÀŽ° "«Ê£™Ê>˜Õ>ÀˆÊÜiÀ`Ê …ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`Ê7ˆV…ii˜ÊÎäÊ >>À°ÊÊ i˜ÊviiÃ̍>>ÀÊÜ>>Àˆ˜ÊÃ>“i˜Ê“iÌÊ"Êii˜Ê …iÕÃÊL>Êœ«Ê«œÌi˜ÊܜÀ`ÌÊ}iâiÌÊi˜Êii˜Ê“i}>Ê

ëi‡âœ˜`iÀ‡}Ài˜âi˜° >Ê`iÀ̈}ʍ>>ÀʈÃÊ …ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`Ê7ˆV…ii˜Ê˜œ}Ê “iiÀÊ`>˜ÊiÛi˜`ˆ}°ÊÊ ÀÊÃÌ>>˜Ê˜œ}ʜ˜ÌâiÌÌi˜`ÊÛiiÊ «>˜˜i˜Êœ«Ê…iÌÊ«Àœ}À>““>Ê­Ž>“«i˜Êˆ˜Ê"œÃÌi˜ÀˆŽÊ i˜Ê i]Ê`i˜ÊLœÕÜ]Ê-«i‡âœ˜`iÀ‡}Ài˜âi˜]o®Êi˜ÊiÀÊ âՏi˜Êœ˜}iÌ܈vi`ʘœ}ÊÛiiʓi˜Ãi˜ÊâˆV…ʈ˜âiÌÌi˜Ê ۜœÀʜ˜âiÊ …ˆÀœ°ÊÊ >>Àœ“Ê>>˜Ê>iʓi˜Ãi˜Ê`ˆiʜœˆÌÊ ˆiÌÃʓiÌÊ …ˆÀœÊ7ˆV…ii˜Ê…iLLi˜ÊÌiʓ>Ži˜Ê}i…>`Ê i˜ÊâՏi˜Ê…iLLi˜\Ê i˜Ê`ˆŽŽiʓiÀVˆtÊÊ7>˜ÌÊ>ÃʍiʽÌÊ “ˆÊÛÀ>>}Ì\Ê …ˆÀœÊÕÛi˜ÌÕ`Ê7ˆV…ii˜t >>ÀÌi˜Ê Àœ“«…œÕÌ

Óx


Als je't mij vraagt:

Chiro Wichelen

Profile for Chiro Wichelen

De eerste 30 jaar van Chiro Wichelen  

Een greep uit de beginjaren van Chiro Wichelen. Stoten en straffe verhalen uit de eerste 30 jaar Chiro Juventud Wichelen.

De eerste 30 jaar van Chiro Wichelen  

Een greep uit de beginjaren van Chiro Wichelen. Stoten en straffe verhalen uit de eerste 30 jaar Chiro Juventud Wichelen.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded