De eerste 30 jaar van Chiro Wichelen

Page 16 ÀÜ À`

À Ê ÕÛi ÌÕ`Ê iivÌÊ >> Ê}i Ài}i Ê «Ê7 V i i °Ê iÀÃÊÎäÊ >>ÀÊ > }ÊL >Ê i`iÀiÊÜii Ê }iÊ i Ãi Ê «Ê `iÊLii Ê À }i Êi ÊâiÊL i i Ê ÃÊ iÌÊ Ã°Ê ÊLi Ê «ÀiV ÌÊL Ê`>ÌÊ }ÊÃÌii`ÃÊ }iÊ i Ãi Êâ V Êi Ì Õà >ÃÌÊ `>>ÀÛ ÀÊÜ i Ê âiÌÌi °

À Ê ÕÛi ÌÕ`Ê ÃÊ iiÀÊ`> ÊÜi i ÃiÊëi i Ìi °Ê< Ê ÃÊiÀÊii ÊÃÌiÀ iÊ« i}ÊÛ> Ê Õ` i `iÀÃÊ` iÊ }ÊÃÌii`ÃÊ>VÌ Û Ìi Ìi ÊÛiÀâ À}i ÊDÊ >Ê À °Ê i i ÊÜiÊ >>ÀÊ>> Ê`iʼ Ê «ÊÌi}i Ê > iÀ½Ê>VÌ iÃ]Ê `iÊL> ÃÊÜ>>ÀÛ> Ê`iÊ «LÀi }ÃÌÊÃÌii`ÃÊ} }Ê >>ÀÊii ʼ} i`½Ê` i °Ê iÊÛiÀâ À}`iÊÜii i `ÃÊÛ ÀÊ`iÊ}À ÌiÊ V À v> i]Ê`iÊë ÀÌ iÛiÊiÛi i i Ìi Êi ÊÃi«Ìi LiÀ iÀ ð > Ê`iÊ i Ãi Ê` iÊÃÌÀ> ÃÊ`iÊÛiÀ> ÌÜ À`i i `ÊâÕ i Ê « i i ÊÜi ÃÊ ÊÛii Ê i`Êi Ê `i> à i°Ê *À LiiÀÊ`iÊ `iÀi Êi Ê }iÀi ÊÌiÊ >Ìi Ê «}À i i ÊÌ ÌÊ i Ãi Ê` iÊ Õ ÊÛiÀ> ÌÜ À`i i `ÊÜ i Ê « i i Ê Ê`iÊÃ> i iÛ }°Ê >> ÊâiÊ À Ì ÃV °Ê À Ê ÃÊÃiÀ iÕÃÊÜiÀ °Ê-iÀ iÕÃÊi ÊÜiÀ t

> l Ê iÊ >iÃÃV > V

£


iÊ> iÃÊLi} Alles begon in het najaar van 1974 toen Daniël De Maessschalck en medepastoor Miel Van de Velde de koppen bij elkaar staken. Er moest iets komen voor jongens van 8-12 jaar naar het voorbeeld van de roodkapjes.

>> Ê iÌÊ>`ÀiÃÊÛ> Ê > l Êi ÊÜ Ê`> i Ê âiÊ > i iÊÌ «}iÛiÀÊ` iÊÌi i `iÊ iÌÊ*iÌÀ ÀÕà >°Ê iÌÊÜiÀ`Ê}ii Ê À Ê- Ì >ÀVÕ « ÕÃÊâ > ÃÊ i Ê iÌÊÜi ÃÌi°ÊÎ{Ê }iÊ Õ Ê Ü> i Ê «Ê`iÊiiÀÃÌiÊ L ii ÃÌÊ Ê >À i °Ê iÌÊÜ>ÃÊii ÊÃÕVViÃtÊ 7i `À>ÊÜiÀ`Ê iÌÊ>V ÌiÀâ>> Ì iÊ Ê iÌÊ `i Õ ÃÊ «}i Õ ÃÌ]Ê`>ÌÊ iivÌÊÛii ÊâÜiiÌÊi ÊÛiÀvÊ}i ÃÌ°Ê *iÌiÀÊ/i iÀ > ÊLiâ À}`iÊ ÃÊ ÌÊ`iÊ >> \Ê Û >Ê/à i« / i«°Ê iÀi `Ü }iÊ Õ`iÀÃÊ i «i Ê «Ê > iÊ }i iÊ > iÀi ]Ê ÕÌÊÜiÀ`Ê}iÃV i ]Ê i Ãi Ê Ü> i ÊÌ iÀi ]Ê iÌÊ ÃÌiÀÊ}>vÊ ii Ê >ÃÌ°°°Ê iÊÎ{ÊiiÀÃÌi }i ÊLÀ>V Ìi Êë i` }Ê iÕÜiÊÛÀ i ` iÃÊ ii°Ê6iÀÃiÊ i `iÀÃÊ`i`i Ê ÃV ÀÛ iÌi `Ê Õ Ê ÌÀi`i\Ê*>ÌÀ V Ê iÊ i `Ì]Ê

"«ÊÓÇÊ`iVi LiÀÊ£ Ç{ÊÜiÀ`Ê`iÊ> iÀiiÀÃÌiÊ i `iÀÃ À }Ê}i}iÛi Ê Ê`iÊ iÃÌ> ÊÛ> Ê ÕÃÌÊ iÕ i > Ê­` iÊ iÃÌ> ÊÜ>ÃÊ iÌÊÛ À > }iÊ >> Ê Û> Ê`iÊ ®°Ê i> * iÀÀiÊ iÊ i Ãi Êi Ê ``ÞÊ

V ë ÀÊëÀ }i Ê iiÊ «Ê`iÊ >À°Ê `iÀiÊ > ` `>Ìi Ê iÌi Ê iÌÊ>vÜiÌi ÆÊ`iÊÃÌ>ÀÌÊ ÃÊ iÌÊ â `iÀÊÃÌÀÕLLi }i ÊÛiÀ «i \Ê`iÊ ÊÜ>>ÀÕ ÌÊ > i Ê Ü> i ÊÛiÀâiÌÌiÊâ V Ê iÌÊ > `Êi Ê Ì> `°Ê i ÊÜiÀ`Ê «Ê Ãà iÊ}iÃÌÕÕÀ`ÊÊ­ >>ÀÊ`iÊ }i ii ÌiÃV ®Ê Ê`iÊ }iÊ Õ ÊÜ>À ÊÌiÊ > i Ê Û ÀÊ`iÊ iÕÜiÊ iÕ}`LiÜi} }° £ Ê > Õ>À Ê£ Çx]Ê`iÊ ÃÌ À ÃV iÊ`>}]Ê`iÊ À ÊÃÌ>ÀÌÊ Ê7 V i i Ê `iÀÊ`iÊLi > }\Ê`iÊ>ÀÌ iÃÌ iÃ°Ê iÊ >> ÊÜiÀ`Ê}iÛ `i Ê Êii Ê`Ài } Êi ÊÃV i `LÀ ivÊ

Ó


6iÀ i `i ÃÜ>>À` }Êâ Ê Ê`iÊÓÊ Õ`iÀÛiÀ}>`iÀ }i ]ÊL Ê}i i}i i `Ê Ü> Ê /ÀiiÃÊ6iÀÃÌÞÕvÌÊ­ >Ì > iÊ i ` }®ÊëÀi i Ê ÛiÀÊ Û Ü>ÃÃi ÊLi}i i ` }Ê­ iÌÊ«À L ii ÊÛ> Êii Ê «À ÃÌÊÜ>ÃÊÌ i Ê Ê> Ê>> Ê`iÊ À`i°°°®Ê iÊ >ÀÊ L `i]Ê` LLiÀ`iÊ ÛiÀÊ Li i `iÊÜi}i Ê >>ÀÊ L iivÊÌ V ÊÀ `i ]ÊÃÌii`ÃÊ iiÀÊÛ Ê «« i `°Ê ÕVÊ « > ]Ê7 Ê6> Ê`i Ê }>iÀÌÊi Ê*>ÌÀ V Ê 6iÀÃÌÀ>iÌi ÊÜiÀ`i ÊiiÀÃÌÊ>ë À> Ì i `iÀÃ°Ê iiÀÌÊ -iÀ ««i Ã]Ê*>ÌÀ V Ê ÀÕÞ > `Ì]Ê À Ê « > ]Ê >Ài Ê iÊ7 iÊi Ê ÕVÊ6> Ê i Ê }>iÀÌÊ Ài}i Ê iÌÌiÀÌ `Êii Ê i `iÀÃi }>}i i ÌÊ Ê À °

>ÌiÀÊ >ÀVi Ê iÊ vÊi Ê }ÊÛii Ê >ÌiÀÊ > ÃÊ6> Ê `i Ê }>iÀÌ°Ê iÊ À Ê}À i `i]ÊÜiÀ`Ê «}ië ÌÃÌÊ Ê ÓÊ>v`i }i ]Ê }Êii ÃÊ «}ië ÌÃÌÊÌ ÌÊ{°Ê iÊ >> Ê ÛiÀ> `iÀ`iÊ Ê À Ê ÕÛi ÌÕ`Ê­ iÌÊ-«>> ÃiÊÛ ÀÊ iÕ}`®° i Ê Õ`iÀV ÌjÊÜiÀ`Ê «}iÀ V Ì\Ê °Ê > iÀ > ]Ê ÕV i Ê ««i Ã]Ê > iÊ i]Ê °Ê*i À V ]Ê 7°Ê, i > `ÌÊi Ê À> ÃÊ6> Ê`i Ê À iV °Ê< ÊëÀ> i Ê ÛiÀÊ« > i Êi Ê iÕÜiÊ > i ]Ê i «i ÊL Ê`iÊ v> iviiÃÌi ]Ê À}> ÃiiÀ`i ÊLÕÃÀi âi Ê «Ê`iÊ Liâ i `>}i Ê «Ê`iÊ > «i Êi ÊÃÌ> i Ê iÀÊi Ê `>>ÀÊii Ê­w > V ii ®Ê > ` iÊÌ i°

° °Ê > Ê-Ì>V ÊÜiÀ`Ê âiÊÌÜii`iÊ«À ÃÌ°Ê6 DÊ `iÊ > i ÊÛ> Ê> iÊ« iÀÃÊÜ>>À «Ê`iÊ À ÊÃÌiÕ `iÊ â Ê iiÀ}i«i `]Ê ÌÀÕ ÌÊÕ ÌÊ`iÊÛiÀ}iÌi i `° i ` Ìi Êâ ÊiÀÊ}i i}°Ê <> Ê ÊÕÊÛiÀÌi i Ê ÛiÀÊ`iÊ }i ÃÊ` i]ÊÌ `i ÃÊii Ê Ü>vi i L> Êii Ê«> iÊ iÃÌi ÊLiÃÌi i Ê>> Ê Õ Ã]Ê i > `ÊÌ Õ ÃÊÛ `i Êi Ê`> Ê >>ÀÊ}iÜ Ê`iÊ Ü>vi ÃÊ` ÀÛiÀ V Ìi Ê>> Êii Êv> iÊ «Ê` ÀÀi ÃÊ ` iÊ Ê7 V i i ÊÃÌ `ÊLi â iÊÌiÊÌ> i °

iÊ`À «« }i Ê i«i Ê ÌÊ} i`Ê>v]Ê }i ÃÊ Ài}i Êà >>}Êi ÊÜiÀ`i Ê ÌÛ iÀ`Ê­iÀÊ Ü> Êii Ê «À ViÃÊÛ> Ê`>ÌÊÜiÊÜ i ]Ê âiÊÀ>>`à iiÀÊÜ>ÃÊ iÀÃÊ ivÊ6iÀ >ÃÃi ®]Ê>ÕÌ ½ÃÊÛiÀâ i Ê

Î


Ê ``iÀ« i i Êi ÊÌiÀÊ Õ «Êà i i `iÊL iÀi Ê ÛiÀâ i ÊiÛi ii Ã]ÊÃÌ iÀi Ê`i`i Êii Ê>> Û> Ê «ÊÛiÀÃV À ÌiÊ iÀi ðÊ-«iÕÀÌ V Ìi Ê«>ÃÃiiÀ`i Ê ÃÌiiÛ>ÃÌÊÛ ÀL ÊÌÀ Ì >«i i°Ê Û> i ÊÛ À i Ê ii ÊëiV >> Ê v`ÃÌÕ °Ê Ê`iÊâ `>}à ÃÊ Ê 7 V i i ÊÜiÀ`Ê}i«Àii ÌÊ ÛiÀÊ iÕÜ« ÀÌÊ iÌÊ `iÊâ> `Ü V iÃÊi Ê iÌÊ Ì LÕ­i®Ã iÊ>> Ê`iÊÛ iÌÊ Û> Ê iÌÊÃÌ> `Lii `ÊÛ> Ê LiÀÌ°Ê Ê À> ÕÌiÀÊ Ã«ii `i ÊÜ Ê ÃV Õ ` }Ê iÌÊ}iÛ>>À iÊL i Ê i Êà }i Ê} }i ÊiÀÊâi vÃÊ iiÊ}>> Êà >«i ]Ê `iÊ`À iÊ iÀi ÃÊ >``i Êii Ê}À ÌÊ >ÀÌÊ `>ÌÊâiÊ Û> Ê i Êii Ê > vÊÕÕÀÊ > }iÀÊ V Ìi Ê «L Ûi Ê Ê iÌÊ i ÊÌiÊ >>ÀÌi ]Êi ÊÜ ÊëÀi i Ê`> Ê }Ê iÌÊ ÛiÀÊ`iÊ >`> ÊÛ> Ê`iÊ i Êi Ê`iÊ Û>À i ÃÊ` iÊ Õ ÃÌiÀ`i Ê >>ÀÊ`iÊ >> ÊÛ> Ê >ÀVi Ê vÊ ÛiÀÊ6> Ê « i Ê` iÊ`iÊ/ ÕÀÊÜ Ê «Ê`iÊ Liâ i `>}°Ê Ê" i ÊÛ iÀ`i Ê`iÊÀ> iÀÃÊi Ê Ì ««iÀÃÊii ÊÀi}i ÀiV ÌiÊ À }Ê Ê`iÀÊÜ iÊÛ> Ê iÌÊÃV ÃÌiÊ > «]Ê >>ÀÊâ ÊÜ>Ài Êii Ã}iâ `Ê Ê`iÊL ÃÜ>V ÌiÀÊÛ> ÊÜ iÊâiÊ Ê iÌÊL ÃÊ iÌÊ iiÀÊ V Ìi Êii Ê i iÊÛi ÌÊÌiÊÛ `i °Ê iiÀÌÊ

««i ÃÊLÀ> ÊiÀÊâ Êi iL }Ê jÌÊÛ ÀÊ iÌÊÛiÀÌÀi Ê >>ÀÊ Õ Ã°Ê ÀÕ}}iÊÜ>ÃÊii Ê ` « Ãà }ÊÜ> ÌÊ Ê-Ìivvi à >ÕÃi Ê V Ìi ÊÜiÊ iÌÊL i ]Ê`iÊ «Õ À>}iÊÛ iÀ`iÊ }Ì ]Ê`iÊLi `iÊÛ> Ê`iÊL >ÕÜiÊ >Õ}ÕÃÌÕÃÊÌi ÃÌiÀ`iÊ`iÊÃÌÀii Êi ÊÛ ÀÊii ÊâÜ>ÀiÊ Üi``i ÃV >«Ê` Ê*>ÌÀ Ê iÀ`iÊ Êii Ê}À>V Ì°Ê >À`i LÕÀ}ÊÜ>ÃÊ`iÊÃÌ>`ÊÛ> Ê`iÊ iÀÃ]Ê >Ê ÃÊ ÛiÀÌÀi Ê`iÊÃÌ>`ÊÛ> Ê`iÊ` `iÊ iÀÃ°Ê iÊ

i iÃÊi Ê`iÊ Û>`iÀÃÊ` iÊ iÌÊ> Ì `ÊÃÕ iÀÊ Û ÀÊâ ÕÌÊ > i Ê vÊ`iÊÃ i«Ê iÌi Ê>> LÀ> `i ]Ê ÃÌ>> Ê iÌÊ vÊÛiÀ i `Ê Ê> > i ÊÛ> Ê`iÊ À °Ê

iÊ>ÕÌ V>ÀÊÛ> Ê ÕV i Ê °Ê` iÊâ Üi Ê` i `iÊÛ ÀÊ «iÀà i ÛiÀÛ iÀÊ> ÃÊÛ ÀÊ} i`iÀi Ê> Ê`> Ê iÌÊ Û>ÃÌ}iL `i Ê iÌÊ À`i °Ê Û> « >>ÌÃi Ê iÌi Ê Û À>vÊÜ À`i ÊÛiÀ i `°Ê"«Êii ÊÛ> ÊâÕ iÊÌ V Ìi Ê iLLi ÊÜiÊ`iÊ>L` Ê-Ì°Ê- ÝÌÕÃÊ Ì`i ÌÊÜ>>ÀÊÜiÊ }iâi }Ê iÌÊii ÊÌÀ>«« ÃÌÊ iLLi Êâ ÌÌi ÊL>LLi i °Ê i > }iÊÜii i `i ÊÊ iLLi ÊÜiÊÕ ÌÃ Õ Ìi `Ê Ã«>} iÌÌ Ê}i}iÌi ]Êi ÊÌ i ÊÜ Ê «Êii Ê iiÀÊii Ê « V Ê ii >``i Ê Ì« vÌiÊiÀÊii Ê >V Ã> Û Ê Ì i Ê >ÀVi Ê °ÊÕ ÌÊâ Ê> Ì i iÊ > `Êii Ê > vÊ Ü>Ài Õ ÃÊL Ûi >> `iÊÜ>>ÀÊ iÌÊ7 «>« iÀÊ >>ÃÌÊ `iÊL ÌiÀÊi Ê`iÊV V >`iÊÃÌ `Ê}ilÌ> iiÀ`°Ê, `Ê iÌÊ >>À`ÛÕÕÀÊÛ iÀ`i ÊÜ Ê >V Ìi iÊ}iëÀi i Ê ÛiÀÊ iv`i]Ê À Êi Ê> `iÀÊâiiÀ°

> l Ê iÊ >iÃÃV > V

{


6> Ê ÀÕ}}iÊÌ Ì i i i ÊÊÊÊ ÀÕ}}iÊ£ Çn°

ÊÊÊÊ ÀiÕ} i >Û `°

ÃÊÜiÊiiÀ Êâ Ê­i ÊÜ>>À Ê iÌ®Ê iÌi ÊÜiÊ Ì i}iÛi Ê`>ÌÊiÀÊ >>ÃÌÊ`iÊi Ì Õà >ÃÌiÊÃÌ>ÀÌÊ> Ê Û Õ}Êii Ê i iÊ«iÀ `iÊ>> LÀ> °Ê iÌÊL Û> Ê Ê " i Êi ` }`iÊL i Ê`iÊ i `iÀà « i}Ê iÌÜ>ÌÊ Ê iÕÀÊi Ê Ê ÀÕ}}iÊÜ>ÃÊ iÌÊ }ÊiÀ}iÀÊ}iÃÌi `\Ê }ii Ê > «Ì i >]Ê}ii Ê`i}i iÊÛ ÀLiÀi ` }°°°Ê ii Ê i `iÀë i}Ê` iʼÃÊ >V ÌÃÊ`iÊÃÌ>`Ê ÊÌÀ °Ê Ê Ûi i ÊÜ>ÃÊiÀÊ`iÊÜ Ê ÊiÀÊ iÌÃÊÛ> ÊÌiÊ > i ]Ê >>ÀÊ `iÊii i `Ê ÌLÀ> °Ê iÌÊvi ÌÊ`>ÌÊi i iÊ i `iÀÃÊ Û> ÊÌ i Ê Ê ÕÊ }Ê> Ì `Ê iÛiÀÊ>vÜiâ }ÊL Ûi Ê Ü ÃÌÊiÀÊ «Ê`>ÌÊâ iÌÃÊ i ÊÃ Ì°Ê iÌÊL Û> Ê Ê ÀÕ}}iÊÜiÀ`Ê`>ÌÊ >>ÀÊ`> Ê Ê}ii Ê }Ìi«Õ Ì]Ê â > ÃÊii ÊL Û> Ê ÀÌÊÌiÊâ Ê°°°Ê*>ÌÀ V Ê iÀ`iÊ ÕÃÌÀiiÀ`iÊ`>ÌÊ }Ê iÌÊLiÃÌÊÛ> Ê> Ê` ÀÊL ÊÜ âiÊ Û> ÊÜi`` }ÃV >«Êii ÊÌ ` iÊ iÌÌiÀ Ê Ê`iÊà ÕÀÀ iÊ ` ÀÊÌiÊLÀi }i °Ê Û>ÃÌÊjj Ê }Ìi«Õ ÌÊ`>ÌÊ`iÊ Li `iÊÛ> ʺ iÊ >ÕÜiÊ Õ}ÕÃÌÕÃ»Ê iÌÊÜ ÃÌÊÌiÊ Ã>L ÌiÀi °

i} Ê >Ài ʼnäÊÜiÀ`Ê iÌÊÃÕVViÃÊii ÊÓ`iÊ« } }Ê `iÀ i Ê Êii Ê Õ`iÀV ÌjÊ «ÊÌiÊÀ V Ìi °Ê iÀÃÌÊÛ i `i Ê`iÊÛ>`iÀÃÊâ V Ê}iÀ i«i Ê Êii Ê Ì Ài ÊÌiÊL ÕÜi ]Ê`>>À >ÊÜ>ÃÊ iÌÊ`iÊLiÕÀÌÊ >> Ê`iÊ i iÃÊ` iÊ Ê¼nÎÊâi vÊÛ ÀÊii Ê iiÀ iÊ ÀiÕ} i Ì>vi Êâ À}`i ]Ê iÌÊ`>>ÀL Ê vi Õâ i ÊÛ> Ê À> ÃÊ >V LÃ]Êii ÊLi i `ÊÌÀ ÕL>` ÕÀÊ­Û À> Ê Ê iÌÊLÕ Ìi > `®°

ÊÊÊÊ*>ÌiÀÊ6iÀÃÌÀ>iÌi ° 6> Ê Ê >À`i LÕÀ}ÊÌ ÌÊ Ê Õ Ê`ÕÊ,ÕÞÊÌÀ Ê «>ÌiÀÊ6iÀÃÌÀ>iÌi Ê Ê iiÀÊ iiÊ> ÃÊL Û> «À ÃÌ°Ê i Ê â `iÀ }iÊ > Ê` iÊ ii ÊÜ>ÌÊV Ì>VÌi Ê i}`iÊ iÌÊ`iÊLÕÕÀÌLiÜ iÀÃ]Êi iÊ À}i Êii ÊÛ iÀ }Ê Û ÀÊÛÀ Ü }iÀÃÊÛiÀâ À}`iÊi ÊiÀ ÛiÀÊÜ>> ÌiÊ`>ÌÊ `iÊë âi Ê}iâi}i `ÊÜ>Ài ÊÛ ÀÊâiÊÛiÀ ÀLiÀ`Ê ÜiÀ`i °

ÊÊÊÊ i i >VÌ i° ÊÃi`iÀÌÊ£ ÇÇÊÌÀi i Ê «Ê«>>Ãâ>ÌiÀ`>}Ê V À }i ÃÊ` ÀÊ7 V i i Ê ÊL i i ÊÌiÊ ÛiÀ «i Êi Ê`iÊ >ÃÊÌiÊë âi °Ê iÊiiÀÃÌiÊ >Ài Ê Ü>Ài Ê`>ÌÊ}i iÊ >ÀV ÃÃi ]Ê >>ÀÊ `>ÌÊ` iÊÛ>> Ê ÃiÀ iÕÃÊÌ i}iÌ> i `ÊÜ>Ài ]ÊÛiÀ V Ìi Ê` iÊ iÌÊ â Ê} i`°Ê ÊL i ÃÌÊ iÊ i Ãi ]Êii Ê i ÊÛ> Ê i `iÀÊ i> * iÀÀi]Ê >> Ìi ÊÜiÊ`iÊÛ }i `iÊ >Ài Ê ÃÊi }i Ê« Ì iÊ ÀV `iil °Ê iÌÊÃÕVViÃ]Êâ ÊL ii °

ÊÊÊÊ ÃÊ À ÊÌÕÃÃi Ê - Êi Ê6 - ° < Üi Ê Ê¼n£Ê> ÃÊ Ê¼nÎÊ > Ê À Ê7 V i i ÊÌ `i ÃÊ `iÊ«>>ÃÛ> > Ì iÊ`ii Ê>> Ê`iÊ{ `>>}ÃiÊ i« iÌ V ÌÊ

x


ÊÊÊÊ Û> ʼn{Ê-Ì°Ê >À i°

Û> Ê - 6 - Êi Êii >> Ê>> Ê iÌÃÛ > i°Ê ÊÜ>Ài Ê`> Ê Ê> Ê` iÊ - ½iÀÃÊÌ i ÊÕ ÌÊ`iÊ Õ `ëÀi iÀÃÊÛ> Ê`iÊÛ }Ü>}i Ê}> `i\ʺ À Ê 7 V i i ]ÊÕÊLiÛ `ÌÊâ V Ê «Ê iÌÊÛiÀ iiÀ`iÊ«>`t»

ʼn{Ê} }i ÊÜiÊÛ ÀÊ`iÊÌ i `iÊ iiÀÊ «Ê > «°Ê 7iÊ`>V Ìi ÊÛ ÀÊ` iÊ}i i}i i `Ê>> Ê iÌÃÊ L â `iÀÃÊi ÊÛ `i Êii Ê > « Õ ÃÊ Ê- Ì >ÀÌi à 6 iÀi \Êii Ê«À>V Ì }iÊÃÌÀii ]Ê}>ÃÌÛÀ ]Ê }Ê ÌÊ}iÜiiÃÌ°Ê >>À]Ê Ê Ûi LiÀʼnÎÊ Ài}i ÊÜiÊii ÊLÀ ivÊ iÌÊ`iÊ i ` }Ê`>ÌÊ «Ê >ÃÌÊÛ> Ê`iÊLÕÀ}i iiÃÌiÀÊ­i iÊ ÃÊ >««>ÀÌ®Ê iÌÊ > « Õ ÃÊ}ià Ìi ÊÜ>ÃÊ Ü iÊÛ> Ê`iÊ}iLÀi }iÊ LÀ> `Ûi } i `°°°Ê7iÊÛ `i Ê Ê> iÀ Ê- Ì >À iÊ ÃÕÀÊ-i ÃÊÌiÊ i ÊÛ ÀÊii Ê}À i«ÊÛ> Ênä]Ê >>ÀÊ iÌÊÓÊÃV ÕÌÃÌi Ìi ÊiÀL Ê Õ ÌiÊ iÌÊÜi °

ÊÊÊÊ « i}° i Ê­ ®iV ÌiÊ « i}Ê ÃÊii ÊLi > }À iÊÃV > i Ê Ê iÌÊ > «}iLiÕÀi °Ê ii ÊÛii ÊÛÀ Ü }iÀÃÊ iLLi Ê`iÊÛ ÀL iÊÎäÊ >>ÀÊÛiÀ vÊi Ê> `iÀiÊ Ì `Ê «}i vviÀ`Ê ÊÛ À> ÊÛ ÀÊë ÃÊi Ê`À> Ê ÌiÊâ À}i ]Ê >>ÀÊÛ ÀÊ }Êâ Ûii Ê iiÀ\ÊÛiÀÛ iÀÊ Û> Ê >ÌiÀ >> ]ÊÛiÀÛ iÀÊÛ> Ê}i ÜiÌÃÌi Ê vÊL Ê iÌÊ â i i Ê >>ÀÊ}i`À «Ìi °Ê i iÃÊâ Ê Ê ` Ü ÃÊLiâ À}`iÊ > >½Ã]ÊÛiÀ« ii}ÃÌiÀÃ]Êâi vð°°Ê Õ Ì Õ « >>ÌÃi °Ê<iÊ iLLi Ê ÀÌiÊ >V Ìi Êi Ê > }iÊ ÜiÀ `>}i Êi ÊÛiÀ` i i Ê`> Ê Ê âiÊ}À ÌÃÌiÊ Ü>>À`iÀ }°

ÊÊÊÊ i `iÀÊ >Ài ÊÛiÀÌi Ì° i`iÀiÊ i `iÀÊ iivÌÊâ Êâ Êi }i ÊÌÀÕV iÊ Ê «Ê > «Ê â Ê>v`i }Ê>> Ê iÌÊà >«i ÊÌiÊ À }i °Ê- }i Ê ` i ÊL>LLi >>ÀÃÊ« «i ]Ê> `iÀi Ê «i Ê`>ÌÊâiÊ Üi Ê Êà >>«ÊâÕ i ÊÛ> i ÊÛ> Ê iÌÊ}ià ÕÀ ÊÛ> Ê`iÊ i `iÀÊ` iÊÜ>V Ì` i ÃÌÊ iivÌ°Ê iÊ iiÃÌi ÊiV ÌiÀÊ â À}i ÊÛ ÀÊii Ê i iÀÊë> i `ÊÛiÀ >> Ê Ê }iâi }Ê «Ê i >>ÀÃÊLi`ÊÌiÊ }}i ÊLi Õ ÃÌiÀi °

ÊÊÊÊ >Õ iʼnΰ }Êâ ½ Ê ÃÌ À ÃV Êw}ÕÕÀÊ ÃÊ ÕV i ]Ê iÊÜiiÌÊÜi ]Ê ` iÊÛ> ʺ >ÕÜiÀà ÕÝi»°Ê/i}i Êii Ê}Õ ÃÌÌ>À ivÊ LÀ>V ÌÊ Ê ÃÊÛi iÊ >Ài Ê ÛiÀ> Ê >>ÀÌ i°Ê ii Ê Ê V Ì>>ÀÌÊ >Ê`iÊ >}ÊÛ> Ê > Êi Ê i > Ê iÃÌi Ê ÜiÊ i Êii ÃÊâ i i \Ê ÊÃÌ `Ê iÌÊâ ÊLÕÃÊ iÌÊ }À>>}ÊÌÕÃÃi Ê> Ê` iÊV>ÀÃÊÛiÀÌi `iÊ °

ÊÊÊÊ"«i }° "«ÊÛÀ>>}ÊÛ> Ê âiÊÌ i > }iÊ«À ÃÌ]Ê«>ÃÌ ÀÊ > Ê-Ì>V ]ÊLi} Êi Êi ` }`iÊÃi`iÀÌÊÃi«Ìi LiÀÊ £ nÎ]Êi iÊV À â `>}ÊÀ `Ê`iÊÛ >}]Ê`iÊL> iÀ°Ê i `iÀÃÊ ÊÕ v À ]Ê iÌÊ «Ê «Ê`iÊ«À ÃÌÊâi v]Êi Ê > iÊ i`i Ê Êii Ê > ÛiÊ À }ÊÜiÀ`i ÊÃÌ Ê vÊâ }i Ê ii Ê i`ÊÌi i ÃÊ Ê£{ÊÕ°Ê`iÊÛ >}ÊÜiÀ`Ê}i iÃi Êi Ê Ê£ÇÊÕ°ÊÜiÀ`Ê>v}ià Ìi Ê iÌÊii ÊÌ ÌÊÛ }i `iÊ Üii tÊ iÌÊLi} ÊÛ> Êii Ê iÊÌÀ>` Ì i°

È


ÊÊÊÊ iiÃÌÛiÀ}>`iÀ }ʼn{°

ÊÊÊÊ£äÊ >>ÀÊ À °

ÊÛ Õ}ÊÜ>ÃÊiÀÊ`iÊLi ivÌiÊ Ê iÌÊ`iÊÛi iÊ V À ÛÀ i `i Êii ÃÊ i iÀÊÕ ÌÊ`iÊL ÊÌiÊ}>> °Ê iÊ L }Ê iÌÊ iÀÃÊ iÌÊ> Ì `Ê}ië> i ÊÃÌ>> °Ê ÀÊÜ>Ài ÊviiÃÌ>Û `i Ê Ê iÌÊ` i ÊÛ> Ê`iÊ ÛÀ i}iÀiÊ, ÃÃV ]Ê Êâ>> Ê, }}i > Ê vÊâ > ÃÊ iÀÊ Ê¼ÌÊ"Õ`Ê i ii Ìi Õ Ã°Ê > Ê> L > ViÊ }ii Ê}iLÀi ]Êâi iÀÊ iÌÊL Êii Ê ÛiÀÜ>V ÌÊ`ÕiÌ°Ê i Ìi Ê ÊÛ> ÊÌiÊ}i iÌi ]Ê iÊ`> ÃÌÊ iÀÃÊ iÌÊi iÊÜii Ê iÌÊii Ê i i°

/iÀÊ}i i}i i `ÊÛ> Ê£äÊ >>ÀÊ À ÊÌÀ i ÊÜiÊ «Ê > «Ê >>ÀÊ Ì> l°Ê iÊ ÃV À Û }i Ê i«i ÊÛ ÌÊ L i ]ÊÜ> ÌÊÛi i Ê`>V Ìi Ê>> Ê£äÊ`>}i ʺâ Ê i Êâii»°Ê7iÊL Û> iiÀ`i ÊiV ÌiÀÊ «ÊV>°Ê£ÈääÊ Ê }ÌiÊi ÊÜiÀ`i Êà iV ÌÃÊ Ê`iÊÓÊ`>}i Ê LiÛ ÀÀ>>`]Ê >>ÀÊ iÌÊÜiÀ`i Ê ÛiÀ}iÌi iÊ `>}i ÊÛ ÀÊÜ iÊ }Ê >`ÊÛ ÀÊ`iÊ«À>V ÌÊÛ> Ê`iÊ LiÀ}i Êi Ê i `ÊÛ> ÊÛiÀÃiÊ i i i ° *>ÌÀ V Ê6iÀÃÌÀ>iÌi

Ç


7 iÊÜ Ê v` i `iÀÊ Ü À`i ¶ ÊÊÊÊ6> Ê£ nxÊÌ ÌÊ£ nÇ Ü> iiÀÊ« >>ÌÃÛ `i ]Ê°°°Ê >>ÀÊ Ê`iÊiiÀÃÌiÊ« >>ÌÃÊ ` i ÌÊâ Êii ÊÜii i `Ê Ê`iÊ i `iÀë i}Êii Ê iV ÌiÊ« i}ÊÌiÊ >Ìi ÊÛ À i Êâ `>ÌÊÌ `i ÃÊ iÌÊ ÜiÀ >>ÀÊ> iÀ i ʼ«À L ii « iÃ½Ê Õ i ÊÛiÀ i`i Ê Ü À`i °Ê iÌÊLiÀi i ÊÛ> Êâ Êii Ê iV ÌiÊL> `Ê iivÌÊ ÛiÀ `i Êii Ê« Ã Ì iÛiÊÜiiÀ > Ê >>ÀÊ `iÊÛiÀÃV i `iÊ>v`i }i Êi Ê> Ì Û Ìi Ìi °

"«Êii Êâ iÀ>Û `Ê Ê£ nxÊ Àii}Ê Ê ÛiÀÜ>V ÌÊ Liâ i ÊÛ> Ê*>ÌÀ V Ê6iÀÃÌÀ>iÌi ]ÊÌ i > }Ê v` i `iÀÊÛ> Ê À Ê7 V i i °Ê- `ÃÊ ÊÌÜiiÊ >>ÀÊÛ À` i Ê`iÊ À ÊÛiÀ >Ìi Ê >`]ÊÜ>ÃÊ iÌÊii Ê Ì ` iÊ}i i`i Ê`>ÌÊ Ê }ÊV Ì>VÌÊ}i >`Ê >`Ê iÌÊ *>ÌÀ V °Ê >Êii ÊÌ ` iÊ ÛiÀÊ iÌ iÃÊi Ê > v iÃÊÌiÊ iLLi Ê}i«À>>Ì]ÊÊ Ü> Ê`iÊ>>«ÊÕ ÌÊ`iÊ ÕÜ°ÊÊ iÊ i ` }Êâ>ÌÊ iÌÊii Ê}À ÌÊ«À L ii \Ê v` i `iÀÊ *>ÌÀ V Ê>V ÌÌiÊ iÌÊ i ÌÊ}i i Ê Ê`iÊ

À ÊÌiÊÛiÀ >Ìi Êi Êâ V ÊÌiÊv VÕÃÃi Ê «Ê> `iÀiÊ â> i °Ê ii Ê«À L ii Ê «Êâ V ]ÊÜ>ÀiÊ iÌÊ iÌÊ`>ÌÊ i > `ÊÛ> Ê`iÊÌ i > }iÊ i `iÀë i}Ê`iÊÌ>> Ê Û> Ê*>ÌÀ V Ê ]Ê vÊ V Ì]Ê ÛiÀ i i °Ê >Ê ii Ê Ü>ÌÊLiÀ>>`à >}i ÊÛ> Ê`iÊ i `iÀÃÊ >``i ÊâiÊ`iÊ `iiÊ Êii ÃÊ>> ÊÌiÊ ««i ÊL Ê iiÀÌÊ iÊ7 ÌiÀ°Ê ÃÊ Õ` i `iÀÊÜ>ÃÊ ÊÕ ÌÃÌi i `Ê «Ê`iÊ }ÌiÊ Û> Ê`iÊ ÌiÀ iÊ À iÕ i ]Êi Ê «Ê`iÊ «ÊÌ iÊ >`Ê ]Ê >>ÀÊ iÌÊÃV Ì]Ê ii ÊÜ>ÌÊÛÀ iÊÌ `Êà `ÃÊ Ê iÌÊ iiÀÊ «Ê`iÊÃV L> i Êâ>Ì°Ê ÕÊ }Ê Õ ÃÌÊ`iÊ LiÌÀ i Ê«iÀà Êâi vÊ«À LiÀi ÊÌiÊ ÛiÀÌÕ }i °

< > ÃÊ> iÊÛ ÀL iÊLiâ }ÃÜii i `ÃÊÜ>ÃÊ Ê` ÌÊ iiÀÊ`> Êii Ê `i> iÊÃÌ>ÀÌÊÛ ÀÊ iÌÊ i `iÊÜiÀ >>ÀÆÊ`iÊÛiÀ`i }ÊÛ> Ê`iÊ i `iÀÃÊ ÛiÀÊ`iÊÛiÀÃV i `iÊ>v`i }i ÊÜ>ÃÊL â `iÀÊ Û ÌÊÛiÀ «i ]Ê `i ÊÛ ÀÊ`iÊÕ ÌÜiÀ }ÊÛ> Ê iÌÊ >>ÀÌ i >]Ê >Êâi vÃÊ iÌÊ > i ÊÛ> ÊiÌi ÊÜ>ÃÊâ Ê } i`Ê> ÃÊÛ i i ÃÊÛiÀ «i °Ê iÌÊi }iÊ «Õ ÌÊ ­ ÊiÀÊÌ V Êjj ÊÌiÊ i i ®]ÊÜ>ÃÊ`>ÌÊ`iʼ>Û `½ Liâ }Êâ > }Ê`ÕÕÀ`iÊ`>ÌÊ iÌÊ iiÀÊ «Êii Ê V Ìi ` Liâ }ÊLi} ÊÌiÊ i t iÌÊii Ê} i`Ê}iÛÕ `iÊ > i `iÀÊ `i ÊÜiÊÛ> Ê ÃÌ>ÀÌÊ}>> °Ê iÀÊÛ }i Ê> Û>ÃÌʼi i i½Ê> Ì Û Ìi Ìi Ê ` iÊ}i« > `ÊÜ>Ài \Ê}iÜiÃÌi iÊÃÌ>ÀÌ`>}]ÊÃÌ>ÀÌ`>}Ê Ê7 V i i ]Ê ÃÌ>>ÀÌi Ê> Ì i]Ê}À i«ÃviiÃÌÊ­` ÌÊ >>ÀÊ ÛiÀÛ> }i Ê` ÀÊii Êà ܮ]Ê > «ÛiÀ i }]Ê

>}ÊÛ> Ê > Êi Ê i > ]Ê > «]Ê°°°Ê6 i}Ê`>>ÀL Ê `iÊÜi i ÃiÊ i `iÀà À }i Êi Ê> `iÀiÊ Ìi L>ÀiÊ ÛiÀ}>`iÀ }i Êi Ê iÊ ÌÊ> Êà i ÊÌ ÌÊ iÌÊLiÃ Õ ÌÊ `>ÌÊ ÃÊi }iÊ«À L ii Êà ÃÊÌi ÀÌÊ>> ÊÌ `ÊÜ>ð

iÊÛÀ>>}Ê ÛiÀÛ i Ê Ê> ÃÊii Ê` `iÀà >}ÊL Ê i `iÀiÊ i i °Ê"ÛiÀÌÕ }i ÊÜ>ÃÊ iÌÊiV ÌÊii Ê }À ÌÊ«À L ii ]Ê >>ÀÊÌ V ÊÜ>Ài ÊiÀÊ ii ÊÜ>ÌÊ ÌÜ vi ÃÊL Ê iâi v°Ê À ÊÜ>ÃÊii Ê v`ÃÌÕ Ê`>ÌÊ >v}ià Ìi ÊÜ>ÃÊi Ê ÊÛÀ iÊÌ `ÊÜ>ÃÊ> ÊLi À Ê }iÛÕ `°Ê >ÊÛii ÊÜ i Êi ÊÜi}i Ê iLÊ ÊÌ i Ê`iÊ «Ê` À}i > ÌÊi ÊLià ÃÌÊ Ê>> Êii ÊÌÜii`iÊ ¼ «L>> ½ÊL Ê À ÊÌiÊLi} i °Ê iÊ>vëÀ>> ÊÜ>Ã]Ê `>ÌÊ ÊÌÜiiÊ >>ÀÊ iÌÊÀ iÀÊ Ê > `i Êâ ÕÊ i i Ê i Ê`>ÌÊiÀÊ`> ÊÊ i > `Ê> `iÀÃÊ v` i `iÀÊâ ÕÊ Ü À`i °

iÌÊiÛi i i ÌÊÛ> Ê`>ÌÊÜiÀ >>ÀÊÜ>ÃÊ âiÊ ¼7i``i Ê >̽ Ã Ü°Ê iÌÊ« ` Õ ÊÛ> Ê iÌÊ `i Õ ÃÊÜ>ÃÊ }iÌ ÛiÀ`ÊÌ ÌÊii Ê`iV ÀÊ `>ÌÊâ Ê ÊV VÕÀÀiÀi Ê iÌÊ«À viÃà i iÊ ÃÌÕ` ½Ã°Ê iÊ > ` `>Ìi ÊÜiÀ`i Ê}iÀiVÀÕÌiiÀ`Ê Õ ÌÊ`iÊÛiÀÃV i `iÊLiÛ }à >}i °Ê iÊi }iÊ Û ÀÜ>>À`iÊÜ>ÃÊ`>ÌÊ iÊ> ÃÊ}i i }`Ê ««i Ê iÃÌÊ >> ÌÀi`i °Ê iÌÊÜiÀ`Êii Ê }i y ÊÃÕVViÃÊ iÌÊ ii Ê i }i iÃÊÛ> Ê«À> Ì ÃV iÊi ÊÌ i ÀiÌ ÃV iÊ «À iÛi °Ê" ÊÜ Ê> ÃÊ À}> Ã>Ì Ài Ê iÃÌi ÊiÀÊ >> Ê}i Ûi \Ê}i`ÕÀi `iÊ iÌÊÛiÀ «ÊÛ> Ê`iÊà ÜÊ

`Ê>Õ}ÕÃÌÕÃÊ£ nxÊâ ÊÜiÊ iÌÊ`iÊÌ i > }iÊ i `iÀë i}Ê «Ê¼Liâ }ý Üii i `Ê}iÌÀ i Ê >>ÀÊ"««ÕÕÀðÊ< Êii ÊÜii i `Ê ÃÊÛ ÀÊ`iÊ i ` }Ê ii ÊLiiÌ iÊ`iÊ vwV l iÊÃÌ>ÀÌÊÛ> Ê iÌÊ iÕÜiÊ ÜiÀ >>À°Ê iÀÊÜ À`i Ê>vëÀ> i Ê}i >> ÌÊ ÛiÀÊ ÛiÀÃV i `iÊâ> i ÆÊâ > ÃÊÜ iÊ i `iÀÊÜ À`ÌÊ L ÊÜi iÊ>v`i }]ÊÜi iÊ> Ì Û Ìi Ìi ÊÜ>>ÀÊi Ê

n


âiÊ Õ`iÀÃÊÜiÀ`Ê`iâiÊÜ>ÀiÊ >ÀÌi }> }Ê ­> Ì > ÃÊÛ ÀÊà }i ®Ê> Û>ÃÌÊ ii ÊÜ>ÌÊ `À>>} iÀÊ}i >> Ì°

iÃÌi ÊÜiÊii Ê>> Ì> Ê«À iÛi ÊÌ ÌÊii Ê} i`Ê i `iÊLÀi }i ]Êâ iÌÊ iÃÌi ÊÜiÊii Ê` ÀÊ iÌÊ «ÕL i Ê «}i i}`iÊÌi}i «ÀiÃÌ>Ì iÊÛiÀÛÕ i °Ê iÊ Ìi}i «ÀiÃÌ>Ì iÊÜ>ÃÊ£Ó ÕÀi ÊÌ i«i ]Êii Ê ii Ê « «Õ > ÀÊ >>ÀÌëi Ê ÃÊ>> }i iiÀ`Ê` ÀÊ i À}iÃÊ 6> Ê/ ÌÌi L °

7>ÌÊÜiÊÛiÀ`iÀÊ Ê iÌÊÛiÀ}iÌi ÊÛ> Ê`>ÌÊÜiÀ >>ÀÆÊ â Ê`i]ÊL >ÊÜi i Ãi]ÊÃV ÌÌiÀi `iÊ> Ì Û Ìi Ìi Ê i Ê iÌÊ«À>V Ì }iÊ > «ÊÌiÊ<ÕÌi `>> °

/i}i Ê iÌÊi `iÊÛ> Ê`iÊà ÜÊ `i ÊÜiÊ> Û>ÃÌÊ Li} i ÊÕ Ì i Ê >>ÀÊii Ê`>ÌÕ Ê ÊÌiÊ Ì i«i ]ÊÛiÀ ÌÃÊÜiÊ iÌÊ}ià >>}`ÊÜ>Ài Ê Ê âiÊ Õ Ì`>} }i tÊ" Ê`iÊÌ i« >>ÀÌ }ÊÜiÀ`Êii Ê ÛiÀ}iÌi iÊ`>}\Ê}iÃÌiÕ `Ê` ÀÊii Êi Ì Õà >ÃÌÊ «ÕL i Êi ÊÊÛ Àâ i ÊÛ> ÊiÌi Êi Ê`À i Ê` ÀÊ

" `iÀÌÕÃÃi Êâ ÊÜiÊÜiiÀÊ>> }i i ÊL Ê iÌÊ >>À ÃiÊLiâ }ÃÜii i `°Ê iÊ >>À ÃÊ ÌiÀÕ} iÀi `iÊ>}i `>«Õ Ìi ÊÜiÀ`i Ê` ÌÊ >>ÀÊ >> }iÛÕ `Ê iÌÊii ÊÜi Ê ii ÊëiV >> Ê«Õ Ì\ÊÌi}i Ê Li} ÊÛ }i `ÊÜiÀ >>ÀÊâ ÕÊiÀÊii Ê iÕÜÊ >> Ê


}Ìi«Õ Ìi \ÊëiÌÌiÀi `iÊ> Ì Û Ìi Ìi ]Ê }À i«ÃviiÃÌ]Êw viÃÌ Û> ]Ê ÃÌ>>ÀÌi ÛiÀ «]Ê L i i > Ì iÊi Ê iÌÊL Û> Ê`>ÌÊ`>ÌÊ >>ÀÊ` À} }Ê Ê Õ `Õ ,ÕÞ°Ê >>ÀÊ iÌÊL Û> ÊÌiÊ > «i Ê >`Ê iÌÊ >> Õ`i `Êà iV ÌÊÜiiÀ]Ê Ê iÌÊL >Ê iÌÊ> `iÀÃÊ `>ÌÊ iÌÊÌÕ viiÃÌÊâ ÕÊ}i iÌi ÊÛ> Êâ }ÊÜiiÀ°Ê i iÊÜi i Ê >ÌiÀÊL ii Ê`>ÌÊ Õ ÃÌÊÌiÊâ °

iÌi ÊL i Ê «Ê ÃÊÛiÀÌÀ ÕÜ`iÊÌiÀÀi Ê >V ÌiÀÊ`iÊ iÀ °Ê >>ÀÊâ Êii Ê«À iVÌÊii Ê}À ÌiÊ w > V l iÊ>`iÀ >Ì }Ê ÃÊÛ ÀÊii Ê iÕ}`LiÜi} }Ê ÜiÀ`i ÊÛiÀÃV i `iÊ }i i`i Ê}iâ V ÌÊ Ê }i `Ê Ê iÌÊ >>` iÊÌiÊLÀi }i °Ê1 Ìi `i ÊÜiÀ`Ê }i âi ÊÛ ÀÊii ÊÌÕ viiÃÌ]Ê}iV L iiÀ`Ê iÌÊ`iÊ «i }ÊÛ> Ê iÌÊ iÕÜiÊ >> °Ê iÊwÀ >Ê iÀL Ê ÜiÀ`Ê>> }iëÀ i Ê Ê`iÊÀÕÜL ÕÜÊÌiÊÛiÀâ À}i ]Ê Ã> i Ê iÌÊ ÃÊ Õ`iÀV ÌjÊi ÊÛi iÊÛÀ Ü }iÀÃÊ â Õ`i ÊÜ Ê`> Ê`iÊÀiÃÌÊÛ> Ê`iÊÜiÀ â>> i`i Ê «Ê ÃÊ i i °Ê iÌÊ iivÌÊL i`]ÊâÜiiÌÊi ÊÌÀ> i Ê }i ÃÌÊ Ê >>ÀÊÌiÊâ ÊÌi}i Ê>Õ}ÕÃÌÕÃʼnÇ]Ê >>ÀÊ iÌÊÕ Ìi `i iÊÀiÃÕ Ì>>ÌÊ V ÌÊiÀÊÜiâi °

iÌÊ>> LÀi i ÊÛ> Ê iÌÊÌÕ viiÃÌÊLiÌi i `iÊÛ ÀÊ Ê`>ÌÊ`iÊÌ `Ê>> }iLÀ i ÊÜ>ÃÊ Ê>vÃV i `Ê ÌiÊ i i Êi Ê`iÊv> i Ê` ÀÊÌiÊ}iÛi Ê>> Ê iÀÌÊ

> iÀ > °

> Ê>> Ê i`iÀii Ê` iÊiÀÊÛ ÀÊ}iâ À}`Ê iivÌÊ`>ÌÊ ` iÊÌÜiiÊ >Ài ÊÛ ÀÊ> Ì `Ê Ê Ê}i iÕ}i ÊâÕ i Ê }i}À v`ÊL Ûi ÊÃÌ>> t

" `> ÃÊ iÌÊvi ÌÊ`>ÌÊ iÌÊÌÕ viiÃÌÊÀii`ÃÊÛ ÀÊ`iÊ `iÕÀÊÃÌ `]Ê >``i ÊÜ Ê `iÀÌÕÃÃi Êii ÊÃÕVViÃÛ Ê ÜiÀ >>ÀÊ>V ÌiÀÊ`iÊÀÕ}Ê iÌÊ`iÊÌÀ>` Ì i i

iiÀÌÊ iÊ7 ÌiÀ°

£ä


i Ê}Àii«ÊÕ ÌÊ`iÊ }iÃV i`i Ão ÊÊÊÊ£ nÇ £ Ó° "«Ê`iÊ >> ÊÛ ÀÊ iÌÊ iÕÜiÊ >> ÊÜiÀ`Ê ii Ê > }Ê}iâ V Ì°Ê/> ÊÛ> ÊÃÕ}}iÃÌ iÃÊÜiÀ`i Ê}i`>> ]Ê >>ÀÊÕ Ìi `i ÊÜiÀ`Ê iÌʼÌÊ-ÌÀÕ }iÜ>Ã]Ê `>ÌÊ Ì `i ÃÊ i ` }à À }i Ê «Êâ>ÌiÀ`>} > ``>}Ê vÊÛÀ `>}>Û `Ê vÊ Ê >Ê`iÊ>VÌ Û Ìi Ìi Ê «Ê â `>} > ``>}ÊÛ>> Ê`iÊÜ À`i ÊÛ> Ê/ Ê iÀ > ÃÊÜiiÀ i \ʺ7>ÌÊÀÕ ÃÌÊiÀÊ` ÀÊ iÌÊ°°°Ê ÃÌÀÕ }iÜ>ÃÊ°°°ÊÃÌÀÕ }iÜ>ö»Ê6> >vÊ`> ÊLiÃV ÌiÊ `iÊV À Ê ÛiÀÊÎÊ > i \ʼ6 >Ê/ i« / i«½Ê­iÛi ii ÃÊ Ê`iÊÌÕ ÊÛ> Ê iÌÊ `i Õ Ã®Êi ʼ iÌÊ >L iÌ½Ê ­ii Ê >> Ì iÊ`>ÌÊÌiÊ i ÊÜ>ÃÊ Ê>VÌ Û Ìi Ìi Ê Ê ÌiÊ}iÛi ]Ê >>ÀÊÜ>>ÀÊ iiÃÌ> ÊÜiÀ`ÊÛiÀ}>`iÀ`]Ê }i i}i Ê Ê`iÊÌÕ ÊÛ> Ê >À i ®°Ê Ê`>ÌÊÜ>ÃÊâi iÀÊ }ii Ê ÛiÀ`ÀiÛi Ê ÕÝi\ÊiÀÊÜ>Ài Êâ ½ Ê äÊ i`i ÆÊ L Ê} i`ÊÜiiÀÊ ÃÊ`>ÌÊ> iÃÊ}ii Ê«À L ii ]Ê >>ÀÊ

`Ê>Õ}ÕÃÌÕÃÊ£ nÇÊ À}> ÃiiÀ`iÊ À Ê ÕÛi ÌÕ`Ê 7 V i i Êii ÊÌÕ viiÃÌÊ °>°Û°Ê`iÊ «i }ÊÛ> Ê iÌÊ iÕÜiÊ >> ]ʼÌÊ-ÌÀÕ }iÜ>Ã°Ê iÌÊ ii ÊÛii Ê i Ãi ÊÜ>ÃÊiÀÊ>> Ê}iÜiÀ ÌÊ Ê iÌÊ Ê À`iÊÌiÊ À }i \Ê`iÊ i ` }ë i}]Ê iÌÊ Õ`iÀV Ìj]Ê Õ`iÀÃÊ Û> Ê i`i ]Ê°°°Ê iÌÊÀiÃÕ Ì>>ÌÊ V ÌÊ}iâ i ÊÜ À`i \Ê ii Êë ë ÌiÀ iÕÜÊ >> ÊÃÌ `Ê >>ÀÊ «Ê iÌÊ ÌiÀÀi Ê>V ÌiÀÊ iÌÊ `i Õ Ãt iÌÊii Ê ÀÌiÊëiiV ]Êii ÊyiÃÊÃV Õ Ü Ê ­V > «>} iÊÜ>ÃÊ iÀÃÊÌiÊ`ÕÕÀÊi ÊL Ûi ` i Ê â ÕÊ iÌÊâ `iÊ}iÜiiÃÌÊâ Ê Ê` iÊ} `i `À> Ê â Ê >>ÀÊ «Ê`iÊ}À `ÊÌiÊ >Ìi ÊÛ i i ®Ê` iÊ` ÀÊ âiÊ«À ÃÌÊ ° °Ê > Ê-Ì>V ÊÌi}i Ê iÌÊ iÕÜiÊ >> Ê>> Ê` }}i i Ê}i} `ÊÜiÀ`]Êi Êii Ê i iÀiÊ ÀiVi«Ì iÊÜ>ÃÊ`iÊ Ü ` }Êii Êvi Ì°

Ê

££


7 `i]Ê À> Ê6iÀ iÕ i ]Ê iÌÊ`iÊ> L > ViÊÛ> Ê ¼/ iÊ* >ÃÌ VÊ V « ̽]Ê iÌÊ`iÊ > i i À>ViÃÊ Ê`iÊ iÀ L>> ]Ê°°°

Ü> iiÀÊ iÌÊ`>}i > }ÊÜ>ÌiÀÊ} iÌÊ­i Ê Ê ÃÊ i }i > ` iÊ ÃÊ`>ÌÊ}ii Êâi `â>> ÊÛiÀÃV Ãi t®Ê ÃÊ iÌÊLiÃÌÊ>> }i >> Ê ÊÌiÊ Õ i Êëi i Ê Êii Ê vÊ> `iÀÊ >> °

ÃÊ iÊâ Êii ÊnÊÌ ÌÊ£ÎÊ >>ÀÊ >Ê> Ê`iâiÊ }iLiÕÀÌi ÃÃi Ê` iÊ«iÀ `iÊ ÛiÀÃV ÕÜÌ]Ê`> Ê ÃÊ iÌÊiiÀÃÌÊiÛi Êâ i i ]Ê >>ÀÊ >ÊÜ>ÌÊ`i ÜiÀ Ê L ÀÀi i Ê ii ÊÜ>ÌÊ` }i ÊÌiÀÕ}Ê «Êi Ê«>ÃÊ`> Ê L ÌÊ`>ÌÊiÀÊi }i ÊÛiÀÃV À i ÊÛii Ê}iLiÕÀÌÊ Êâ ½ ÊLiÜi} }Ê> ÃÊ`iÊ À ÆÊÌiÊÛii Ê Ê> iÃÊ Ê`iÌ> ÊÌiÊ}>> ÊLiÃV À Ûi °Ê6> `>>ÀÊii Ê ÀÌiÊ Ã> i Û>ÌÌ }ÊÛ> Êi i iÊL i i `i]Ê ÌiÀiÃÃ> Ìi]Ê }À>«« }i]Ê iÊiÀÛ>À }i Êi Ê}iLiÕÀÌi ÃÃi Ê Û> Ê` iÊxÊ >>À°Ê6 ÀÊÜ iÊiÀÊL ÊÜ>ÃÊâÕ i ÊÛ }i `iÊ ` }i Êâi iÀÊ iÀ iÀ }i Ê «À i«i \ 6 ÀÊi ÊL Û> ÊÜiÀ`ÊiÀÊii Ê > «Ì i >Ê Õ Ì}iÜiÀ Ì]ÊÜ>>ÀL Ê`iÊ i `iÀÃÊ`> Ê`iÊ`>}Ê Li} i Ê iÌÊii ÊÌ ii Ì i°Ê Ê iÌÊ >}Ê }iâi}`\ÊL Êà }iÊÌ i >½ÃÊ Ü> i ÊÜiÊÌ ÌÊ iV ÌÊÃV ÌÌiÀi `iÊÀiÃÕ Ì>Ìi tÊ< ÊÜ>ÃÊii ÊÛ> Ê`iÊ }Ìi«Õ Ìi Ê «Ê`>ÌÊÛ > Ê }iÌÜ vi `Ê iÌÊL Û> Ê Ê >ÕÌ i > °Ê >>ÀÊÜ>ÃÊ iÌÊÌ i >ʼ iÊ v½]Ê >>ÀÊ iÌÊL i ÊÛ> Ê > Ê/iÀ ÕÜ°Ê/ `Ê V Êi iÀ} iÊ ÜiÀ`Ê}ië>>À`Ê ÊiÀÊ iÌÃÊÕ i ÃÊÛ> ÊÌiÊ > i ÆÊ ÕÀi ]Ê >Ê`>}i ÊÜ>Ài ÊiÀÊ ` }Ê}iÜiiÃÌÊ Ê iÌÊ L i Ê ÊÌiÊÛ À i ÊÌ ÌÊii Êëii L>>ÀÊÛiÀ >> ÆÊ }Êii ÃÊâiiÀÊÛii ÊÕÀi ÊÜ>Ài Ê}i ÛiÃÌiiÀ`Ê Ê iÌÊ > i ÊÛ> Ê`iV ÀÃÌÕ i °Ê >>ÀÊ iÌÊ `iÊâi iÀÊ `iÊ i Ìi]ÊÜ> ÌÊ ii ÊÜ>ÌÊ i`i ÊÃÌ `i ÊÛiÀÃÌi `Ê Û> Ê`iÊ¼Ì ii Ì iý]ÊÜ>>ÀÛ> ÊiÀÊà ÃÊÌ ÌÊ`À iÊ«iÀÊ `>}­t®ÊÜiÀ`i Ê «}iÛ iÀ`Êi ÊÜ>>ÀL Ê`iÊë> }Ê Ìi i ÃÊÜiiÀÊÌiÊà `i ÊÜ>Ã°Ê i Ê} > ÃÀ ÊL Ê` iÊ Ì ii Ì iÃÊÜ>ÃÊ`>ÌÊ >>ÀÊÜi}}i i}`ÊÛ ÀÊii Êâi iÀiÊ ¼ >ÀL½°

>ÌÊÌÕ viiÃÌ]Ê`>ÌÊ ÛiÀ }i ÃÊii ÊÃÕVViÃÊÜ>Ã]Ê LiÌi i `iÊÌiÛi ÃÊ`iÊÃÌ>ÀÌÊÛ> Ê iÌÊÛ }i `iÊ ÜiÀ >>À]Ê iÌÊÜiÀ >>ÀÊ£ nÇ £ nn°Ê Ê`iÊ i ` }ë i}Ê ÊiÀÊÃÌiÛ }ÊÌi}i >> Ê}>> ]Ê Ü> ÌÊiÀÊÜ>ÃʼÛiÀÃÊL i`½ÊÊL }i i ]ÊÛii ÊÛiÀÃÊ L i`°Ê iÊ }ÃÌÊÜ>ÃÊ}À ÌÊ}iÜiiÃÌ\Ê >>ÀÊ ivÃÌÊÈÊ }i }i Ê Ü> i Ê`iÊÌ i > }iÊ i ` }« i}Ê ­` iÊLiÃÌ `ÊÕ ÌÊ Õ ` Ê6> Ê iV ]Ê «Ê ÀÞà i]Ê iÀÌÊ > iÀ > ]Ê* «Ê6> Ê iÀV Ûi]Ê ÃÌÊ , }}i > Êi Ê iiÀÌÊ ««i îÊÛiÀÃÌiÀ i \Ê >ÀÌÊ >iÌi Ã]Ê À> Ê-> à ]Ê > Ê iÊ,Õ ÃÃV iÀ]Ê iiÀÌÊ

iÊ V ]Ê* ««iÊ7>i «ÕÌÊi Ê ÕÀÌÊ6> Ê i Ê LLii °Ê >>À iiÊ Ê`iÊ À ÊÛ> Ê7 V i i Ê `À>> i Ê iÌÊii Ê i ` }ë i}ÊÛ> Ê >>ÀÊ ivÃÌÊ £ÓÊ>VÌ iÛi }i ]Êii Ê }i i `iÊ ÕÝi]ÊÜ> ÌÊ`>ÌÊ LiÌi i `iÊ`>ÌÊiÀÊÓÊ i `iÀÃÊ«iÀÊ>v`i }ÊÜ>Ài tÊ iÌÊ>> Ì> Ê i `iÀÃÊâ ÕÊ Ê`iÊ «ÊÛ> Ê`iÊ >Ài ÊÜi Ê ÌiÀÕ}ÊÛiÀ `iÀi \Ê i `iÀ â Ê ÃÊL L>>ÀÊ iÌÊÛ ÀÊ i`iÀii ÊÜi}}i i}`°°°

>ÌÊÌÕ viiÃÌÊLiÌi i `iÊÌi à ÌÌiÊ Ê iÌÊi `iÊ Û> Ê`iÊ«iÀ `iÊÜ>>À Ê iiÀÌÊ iÊ7 ÌiÀÊ> ÃÊ }À i«Ã i `iÀÊ>> Ê iÌÊÀ iÀÊÃÌ `°Ê iÊv> i ÊÜiÀ`Ê ` À}i}iÛi Ê>> Ê iÀÌÊ > iÀ > ]Ê` iÊ`>>À iiÊ `iÊxiÊ}À i« i `iÀÊÛ> Ê À Ê ÕÛi ÌÕ`Ê7 V i i Ê ÜiÀ`Êi Ê` iÊ`>ÌÊ`ii`Ê}i`ÕÀi `iÊii Ê«iÀ `iÊ Û> ÊxÊ >>À°Ê Ê >>ÀÊ vvi iÊ}iÜ ÌiÊ Àii}Ê iÌÊ >> `L >`ÊÛ> Ê`iÊ À Ê Êii Ê> `iÀiÊ >> °Ê iÌÊ iÌÊ iÕÜiÊ >> ʼÌÊ-ÌÀÕ }iÜ>ÃÊ Ê`>ÌÊ i Ê> `iÀÃÊÜ À`i Ê`> ʺ iÊ-ÌÀÕ À> Ì»° Ê` iÊ«iÀ `iÊÛ `i ÊÕ ÌiÀ>>À`Ê`iÊÜi i ÃiÊ â `>} > ``>}>VÌ Û Ìi Ìi Ê« >>ÌÃ]Ê >>ÀÊ `>>À >>ÃÌÊ Ê }ÊÌ> ÊÛ> Ê> `iÀi]ÊiÝÌÀ>Ê >VÌ Û Ìi Ìi \Ê`iÊL Û> i Ê­" ÃÌ > i]Ê i âi]Ê iiÀ iÌiÀi ]Ê >ÕÌ i > ]Ê°°°®Ê iÌÊ >>À ÃiÊ w viÃÌ Û> Ê ÊÃ> i ÜiÀ }Ê iÌÊ`iÊ6° °-° °Ê ­ ÊLi«>> `iÊ«iÀ `iÃÊÜ>Ài Ê`iÊV Ì>VÌi Ê iÌÊ `iʼ i `i }À i«½Ê «Û> i `Ê Ìi ÃiÀÊ`> Ê Ê > `iÀiÊ«iÀ `iÃ]ÊÜ>>ÀÃV Ê> Ê >>ÀÊ}i > }ÊiÀÊ ««i Ì iÃÊÜ>Ài ÊL Ê`iÊLi}i i ` }®]ÊÕ ÌÃÌ>««i Ê ­ À> i L Ã]Ê i ÊÛ> Ê Õ â }i ]Ê< l Ü Õ`]Ê °°°®Ê >>À ÃiÊ ÃÌ>>ÀÌi >VÌ iÊi ÊL i iÌ iÃÛiÀ «]Ê ` > >Û `i ]Ê}À i«ÃviiÃÌi ]Ê À> i Ìi ]Ê ÃV >>Ìà > ``>}i ]Ê >>À ÃiÊÃÌ>ÀÌ`>}i Ê Û ÀÊ`iÊ i ` }Êi ÊÃÌ>ÀÌ`>}i ÊÛ ÀÊ`iÊ i`i ]Ê i ` }ÃÜii i `Ã]ÊL i Üii i `Ã]ÊÌÕ viiÃÌi Ê ­ iÌÊ «ÌÀi`i ÃÊÛ> Ê7 i Ê6iÀ > `iÀi]Ê > Ê iÊ

£Ó


>>ÀÊ Ê ÃÌiÀ ÝÊi Ê"Li ÝÊ­ Ê" ÃÌ > i®]Ê ¼ ià `ÃÊ iÌÊ}iÜi `½Ê­ Ê"« iÌiÀi ®]Êi ʼ iÊ â }iÕ iÀýʭ Ê i âi®Ê V Ìi ÊLiÃÌÊ}iâ i Ê Ü À`i °Ê " Ê >`ÊiÀÊ ÌÊii ÊL Û> Ê iÌi Ê` À}>> Ê Ê i °Ê i iÊÜi i ÊÛ ÀÊ iÌÊL Û> ]ÊÜiÀ`Ê}i i `Ê `>ÌÊ iÌÊL Û> Õ ÃÊ iÌÊ iiÀÊÛiÀ ÕÕÀL>>ÀÊÜ>Ã°Ê *> i Ê «Ê> iÊvÀ Ìi Ê >ÌÕÕÀ tÊ7>>ÀÊÛ `Ê iÊ iÀÃÊ }Êii ÊL Û> Õ ÃÊÛ ÀÊnäÊ«iÀà i Ê i i iÊÜi i ÊÛ ÀÊ`iÊ}À ÌiÊÛ> > Ì it¶Ê >>ÀÊÜiÊ â Õ`i Ê iÌÊÛ> Ê À Ê7 V i i Ê}iÜiiÃÌÊâ ]Ê >``i ÊÜiÊ}ii Ê « Ãà }Ê}iÛ `i \Ê` V ÌÊL Ê Õ ÃÊÜi ÃÜ>>À]Ê >>ÀÊÜiÊ `i Ê iÌÊ ià iÕÀ }Ê â \Ê iÌÊÜiÀ`Ê i âi°Ê Ê> iÃÊL Êi >>ÀÊ}i i ]Ê ÜiÀ`Ê iÌÊii ÊÃV ÌÌiÀi `Ê > «tÊ6 ÀÊ iÌÊ > «Ì i >Ê >``i ÊÜiÊii Ê iÕÃiÊV>À>Û> Ê >>ÀÊ

i âiÊ >Ìi Êà i«i Ê­`iÊâ }iÕ iÀÃÊ iÃÌi ÊÌ V Ê iÀ}i ÃÊÜ i Êi Ê iÌÊ iÃÌÊÌ V ÊiV ÌÊ i t®°Ê/iÀÊ « i iÊÜiÀ`Ê`iÊv> iÕâiʼ} «ÃÞ Ü> ½ÊÕ Ì}iÛ `i Ê i Ê iÌÊ> ÃÊ > « i` iʼ > L>`>½ÊÛ> Ê > >Ê Ê iÌÊ iÌÊ iiÀÊÃÌÕ t

ÃÌÀ>Ìi} iÊÜiÀ`Ê «}iÃÌi `]Ê >>ÀÊ iÌÊ< l Ü Õ`Ê ÃÊ}À Ì]Ê i ÃÊ}À ÌtÊ i Õ }Ê ÃÊ> iÃÊ} i`Ê >v}i «i Êi Ê Ü> Ê88888Ê}iâ `Êi ÊÜi ÊÌiÀÕ}Ê Ì Õ Ã]Ê >>ÀÊ iÌÊÜ>Ài ÊÌ V Êi i iÊL> }iÊÕÀi Ê Û ÀÊ`iÊ }i ]Ê`iÊ Õ`iÀÃÊi Ê`iÊLi}i i ` }t iÌÃÊÌ Ì>> Ê> `iÀÃÊÜ>Ài Ê`iʼ « Ìi}i > iÀ >VÌ Û Ìi Ìi ½ÊÜ>>À>> ÊÜiÊ> ÃÊ À Ê ÃÌii`ÃÊ iiÜiÀ Ìi °Ê i ÊÛ> Ê`iÊ iiÃÌÊ Ê iÌÊ }ëÀ }i `iÊiÛi i i Ìi Ê`>>ÀL ÊÜ>ÃÊâi iÀÊ `iʼÓ{ ÕÀi Ì i« >>ÀÌ }½\ÊÈÊÛiÀi } }i Ê iLLi ÊÌ i ÊÜi V ÌÊii Ê iÛi > }iÊÌi}i â Ê Û ÀÊ >>ÀÌi Ê «}i «i ]ÊÜ> ÌÊÓ{ÊÕÀi Ê iLLi Ê âiÊ >v}iLÀ i Ê}i >>ÀÌÊÛ ÀÊ iÌÊ} i`iÊ` i \Ê ii Ê i iÊ£ää°äääÊ ÊÜiÀ`ÊÌ i Ê «Ê` iÊ > iÀÊ L ii }i >>ÀÌt 6iÀ i `i ÃÜ>>À`Ê ÃÊâi iÀÊ Ê`iÊ>VÌ iÊÛ ÀÊ > Ì °Ê"«ÊÛÀ>>}ÊÛ> Ê*>ÌÀ V Ê iÀ`iÊ­` iÊ iÌÊiV ÌÊ Ê`iÊ i ` }Êâ>Ì]Ê >>ÀÊ` iÊ >Ài > }Ê ii} }Ê «Ê L Û> Ê> ÃÊiÝÌÀ>ÊLi}i i `iÀ®ÊÜiÀ`i Ê> iÀ i ÊÃ«Õ i Ê }iâ> i `Ê Ê Êii ÊV Ì> iÀÊ >>ÀÊ > Ì ÊÌiÊ Ü À`i Ê}iLÀ>V Ì°Ê >>À>> ÊÜiÀ`i Ê >ÌÕÕÀ Ê Ê`iÊ ` }iÊ­Ãi à L ÃiÀ }î>VÌ Û Ìi Ìi Ê «Ê â `>} > ``>}Ê}i ««i `°Ê À ÌÊÜ>ÃÊ`> Ê Ê `iÊÛÀiÕ}`iÊÌ i ÊÜiÊ «Êv Ì Ê­ vÊÜ>ÃÊ iÌÊ «Ê/6®Ê ii Ê > Ì >> Êâ>}i Ê «i Ê iÌÊii Ê/ à ÀÌÊÛ> Ê

À Ê7 V i i Ê>> t

>ÌÊ> iÃÊ > }Ê iÌÊ> Ì `ÊÛ> Êii Ê i i Ê`> iÊ i«]Ê ivÌÊ iÌÊ}iâi}`°Ê >>ÀÊii ÊÛ> Ê`iÊ i ÃÌiÊ i Ìi ÊÕ ÌÊ`iÊ À }iÃV i`i Ã]ÊÜ>ÃÊ }iÌÜ vi `Ê`iÊÕ ÌÃÌ>«Ê >>ÀÊ iÌÊ< l Ü Õ`]Ê Ü>>ÀL Ê£ÊÛ> Ê`iÊ i`i Ê­ ÊÛi } i `ÃÀi`i i Ê âÕ i ÊÜiÊ`iÊ >> Ê >>ÀÊÜi} >Ìi ®Êë À ÃÊ ÛiÀ`Üi i ÊÜ>ÃÊÌ i ÊÜiÊ «Ê iÌÊi `ÊÛ> Ê`iÊ`>}Ê >>ÀÊ7 V i i ÊÌiÀÕ} iiÀ`i Ê iÌÊ`iÊLÕÃ°Ê i Ê â i >VÌ iÊÜiÀ`Ê «Ê iÌÊ}iÌ ÕÜÊ}iâiÌ]Ê`iÊ« Ì iÊ ÜiÀ`Ê}i> >À iiÀ`Êi Ê }iÃV > i `]Êii Ê i iÊ

iÀÌÊ > iÀ > °

£Î


À ÃviiÀ°°°

£{


* >>Ì iÃÊ i t ÊÊÊÊ iÀÃÌiÊ " Üii i `ÊÌiÊ<i i > i Ê£ ΰ ÀÊÜ>ÃÊÀii`ÃÊÛÀ i}iÀÊ>vÊi ÊÌ iÊii ÊÛ À ÊÛ> Ê Õ` i ` }ÃÜiÀ }Ê}iÜiiÃÌÊ >>ÀÊÛ> >vÊ iÌÊV À ÜiÀ >>Àʼ Ó ½ ÎÊ Ü> ÊiÀÊiV ÌiÊ Õ` i ` }ÃÜiÀ }Ê `iÀÊ`iÊ >> Ê " Ê­ i ` }Ê "Õ` i ` }®Ê iÌÊÜ>ÃÊ`iÊLi` i }Ê Ê> ÊÜ iÊ ÌÊ i `iÀ]Ê Õ`iÀ]Ê Õ`iÀ V Ìj `Ê}iÜiiÃÌÊÜ>ÃÊ «Ê }iÀi}i `iÊÌ `ÃÌ ««i ÊÜiiÀÊii ÃÊL ii ÊÌiÊ À }i °Ê i Ê iÕ iÊ > iÀÊ iÀÛ ÀÊÜ>ÃÊii ÊÜii i `ÊÌiÊ À}> ÃiÀi ÊÜ>>ÀÊii Ê ÝÊÛ> Ê > «ÃiÊ>VÌ Û Ìi Ìi Ê ­â > ÃÊÕÊ`Õ `i Ê Õ ÌÊâ i Ê «Ê`iÊv Ì ®ÊÃ> i Ê iÌÊ ii Ê iÕ iÊÃviiÀÊiÀÛ ÀÊâ À}i Ê`>ÌÊ> iÊ " i`i Ê â V ÊÌiÊ« iÌÌiÀÊ> ÕÃiÀi °Ê iÌÊiiÀÃÌiÊÜii i `Ê Ü> ÊiÀÊ Ê£ ÎÊ Ê<i i > i Êi ÊÜ>ÃÊ` ÀiVÌÊii Ê Û ÌÀivviÀ°Ê6 ÀÊÜ iÊiÀÊL ÊÜ>ÃÊâÕ i Ê`iÊÛ }i `iÊ Ü À`i ÊÜi Êii ÊLi iÌ iÊ` i ÊÀ i i \Ê`> Ãâ>> Ê ÃÌÀ `]Ê À ÃV ÊV vvii]Ê`iÊ ÃÌ À iÊÛ> Ê`iÊ`ÀÕ v]Ê°°°Ê ÀÌ Êii Ê ÃL>ÀiÊÌÀ>` Ì iÊÜ>ÃÊ}iL Ài °

>ë « i}Ê }> Ê i ÊÕ ÌÛ> ÌʵÕ>Ê>> Ì> Ê i`i ]Ê ÜiÀ`ÊiÀÊÌ V ÊÛ ÀÊ}i âi Ê i Êii Ê«À>V Ì }Ê >ë À> Ìi >>ÀÊÌiÊLiâ À}i ]ÊÜ>ÌÊ i Ê`> Ê` Ü ÃÊ }Ê iÌÊ iiÀÊi Ì Õà >à iÊÛ ÀÊ iÌÊ i ` }Ê Ü À`i Ê`ii`Ê iâi °Ê" Ê Ê£ ÎÊÜ>Ài ÊiÀÊ >>ÀÊ ÓÊ>ë ½ÃÊi ÊÌ V Ê >``i ÊâiÊ`>ÌÊ >>ÀÊ`iÊLiÃV }Ê ÛiÀÊÌÜiiÊ i `iÀÃ°Ê iÌÊ >>ÀÊ Ê`>ÌÊLiÜiâi Ê ÜiÀ`Ê`>ÌÊii Ê À> `Ê ÀÕ >>ÀÊ iÌÊâ âiiÀÊÛ> Ê`iÊ Ü> Ì Ìi ÌÊ`> ÊÜi ÊÛ> Ê`iÊ Ü> Ìi ÌÊ>v > }Ì°

ÊÊÊÊ } >> ÃÊ<i i > i ° Ê£ ÎÊÜ>ÃÊ iÌÊ ii ÊÜ>>ÀÊ iÌÊiiÀÃÌiÊ " Üii i `Ê` À} }Ê Ê iÌÊÌ ii ÊÛ ÀÊ iÌÊ >>À ÃiÊ > «°Ê`iÊv Ì Ê`i ÃÌÀiiÀÌÊÌÜiiÊâ> i Ê ÌÞ« ÃV ÊÛ ÀÊ À Ê7 V i i \Êii Ê}iÀi}i `Ê Û À i `iÊ>VÌ Û Ìi ÌÊ «ÊL Û> ÊÜ>ÃÊL `Þ«> Ì }Ê Ü>>ÀL Ê`> Ê iÌÃÊÌÞ« ÃV Ê ÛiÀÊ iÌÊL Û> Ê «Ê`iÊ Ûi Ê }iÃV `iÀ`ÊÜiÀ`Ê­ iÌÊÜ>ÌiÀÛiÀv®Êâ `>ÌÊÜiÊ Ê Ü>Ài ÊÛ ÀÊ`iÊv Ì °Ê"«Ê`iÊv Ì Ê ÃÊ Êii Ê}À ÌÊ Û ÀÜiÀ«ÊÌiÊâ i ]Ê ° °Êii Ê i ÃiÊâÜ>ÀÌiÊÃÌii °Ê iÌÊ > «Ì i >ÊÜ>ÃÊ` Ü ÃÊii Êë> i `

ÊÊÊÊ Ã« ½Ã° i ÊV À }À i«Ê iivÌÊâ Üi Ê i`i Ê> ÃÊii Ê i ` }ë i}Ê ` }]Ê`>ÌÊÜiiÌÊ i`iÀii °Ê i`iÀii Ê ÜiiÌÊ Ê`>ÌÊii Ê i `iÀÊ iÌÊiiÕÜ }Ê i `iÀÊL vÌ]Ê °>°Ü°ÊiÀÊ ÃÊ`ÕÃÊ}iÀi}i `Ê «Û } }Ê ` }°Ê

>>À Ê iivÌÊ À Ê7 V i i Êâ Ûii Ê }i Ê â À}ÊÌÀ>V Ìi ÊÌiÊ`À>}i ÊÛ ÀÊâ Ê>ë À> Ìi « i}°Ê

iâiÊ>ë À> Ì i `iÀÃÊ vÜi Ê>ë ½ÃÊâ Ê iÀÃÊ`iÊ Ì i ÃÌÊÛ> Ê`iÊ i ` }ë i}°Ê<i vÃÊ ` i Ê`iâiÊ

£x


ÊÊÊÊ >VµÕiÃÊ6iÀ i Ài°

iÕ}`L i Ê`>ÌÊÜiÊLiÜiÀ Ìi ÊÌ ÌÊii ÊÛiÀ >> Ê iÌÊ `>}i ÃiÊ>yiÛiÀ }i °Ê >ÌÊÜiÊ`iÊ}À ÌiÊ ``i i Ê iÌÊÕ ÌÊ`iÊÜi}Ê} }i ]ÊL ÌÊÜi ÊÕ ÌÊ`iÊÌ ÌÊii Ê }À ÌiÊâÜ>ÀÌiÊÃÌii Ê }iÛ À `iÊV Ì> iÀ°Ê 1 ÌiÀ>>À`ÊÜ>ÃÊ iÌÊ > «Ì i >ʺ`iÊâÜ>ÀÌiÊÃÌi i »

Ê i Ê£ xÊ V Ìi ÊÜiÊ Ü iÊÛ> Ê ÃÊ ÌÜ Ì } >À }ÊLiÃÌ>> Ê`iÊLi i `iÊ i Ê >VµÕiÃÊ 6iÀ i ÀiÊ ÌÛ> }i °Ê iâiÊ>Û `ÊÜ>ÃÊ Ê i }Ê «â V ÌÊL â `iÀ\ÊiÀÊÜ>ÃÊL â `iÀÊÛii Ê Û ÀLiÀi ` }Ê>> ÊÛ À>v}i}>> ʭë à À }]Ê >>ÀÌi ÛiÀ «]ÊÀiV > iÊ > i ]Ê°°°®Ê iÌÊÜii i `Ê Û> Ê`iÊà ÜÊÜ>ÃÊ iVÌ ÃV ]Ê`>>ÀÊÜiÊii Ê `ÃÊ Û> ÊL ÕÜ `iÀ i }Ê6> Ê iiÊÛ i` }Ê` i `i Ê ÊÌiÊL ÕÜi ÊÌ ÌÊ iÌÊVÕ ÌÕÀi iÊVi ÌÀÕ ÊÛ> Ê 7 V i i °Ê" Êii Ê `iiÊÌiÊ}iÛi ÊÛ> Ê`iÊ ` }iÊ ÜiÀ i \Ê> iÊL ÕÜ >ÌiÀ > i Ê`iÊ `ÃÊÕ Ì > i ]Ê `iÊ `ÃÊ Õ Ãi ]Ê` i i Ê « > }i ]Ê`iÊÛiÀ V Ì }Ê Ê À`iÊLÀi }i ]Ê}i Õ `à ÃÌ> >Ì i]Ê« ` Õ Ê ÃÌ> iÀi ]Ê`iÊâ>> ÊÛiÀà iÀi ]Ê7 Ü>}i Ê >Ìi Ê ÃÌ> iÀi ]Ê°°°Ê i ÊÌ Ì> i ÜiÀ ÊÛ ÀÊ i ` }]Ê Õ` i ` }Êi Ê Õ`iÀV Ìj°Ê >>ÀÊ`iÊâ>> ÊÜ>Ã]Ê > Êâi}}i ÊÜiÊ iÌÊâi v]ÊÃV ÌÌiÀi `]Ê`iÊÛiÀ «Ê Ü>ÃÊ }i y ]Ê iÌÊ «ÌÀi`i ÊÛ> Ê >VµÕiÃÊâ> Ê iÌÊà i ÊÛiÀ}iÌi Êâ °Ê iÌÊÜ>ÃÊii Ê«À>V Ì }iÊ >Û `°Ê ÃÃV i Ê }Êii Ê i iÊ> i ` Ìi\Ê >Ê iÌÊ «ÌÀi`i ÊLiÜiiÃÊ` À°Ê6iÀ i ÀiÊiV ÌÊ ÛiÀÊii Ê }À ÌiÊ `ÊÌiÊLiÃV i Ê` ÀÊ> ÃÊ iÌÊÜ>ÀiÊii Ê Û i` }iÊ Ì` }Ê Êii Ê}i ii Ê Êâ Ê `ÊÌiÊ ÃÌi i Êi Ê «ÊÌiÊiÌi °

ÊÊÊÊ À i«Ãv Ì ½Ã° Êi `iÊÛ> Êii ÊL Û> Ê iivÌÊâ Êâ ÊÌÞ« ÃV iÊ ` }i Ê` iÊ }Ê iÌi Ê}iLiÕÀi \Ê « Õ ÃÊÛ> Ê `iÊ > i Ê iÌÊ`iÊ Õ`ÃÌi Êi Êii Ê`ii ÊÛ> Ê`iÊ i ` }]Ê`iÊ i ÃÌiÊ>v`i }i Ê` iÊ `iÀÌÕÃÃi Ê ii Ê >>ÌÃÌiÊ >> Ê`iÊ }iÛ }ÊÛiÀ i i °Ê> ÃÊ > iÃÊ «}i Õ ÃÌÊ Ã]Ê ÃÊ iÌÊi i Ê }ÊÜ>V Ìi Ê «Ê iÌÊÛiÀÌÀi ÕÕÀÊi Ê`> Ê ÃÊiÀÊÌ `Ê Êii Ê}À i«Ã v Ì ÊÌiÊ i i °Ê" Ê >Ài Ê >ÌiÀÊ > Ê` ÌÊ }Ê iÕ iÊ i Ìi Ê « iÛiÀi ÊL Ê iÌÊ « > i ÊÛ> Ê iÀ iÀ }i °Ê ÃÊ `iÀ>> Ê «Ê`iÊv Ì Ê iÀ i Ê iÊ ÃÃV i Ê Ê`iÊ ÛiÀ `L>ÀiÊ > `Ê iÌÊ ÛiÀ Ài ÊÛ ÀÜiÀ«i °Ê Ê >>ÀÊ « iÕÜÊ ÃÊ` iÊ > `Ê } i`Ê}iÛÕ `Êi ÊÀ>> ÌÊ`iÊ i ` }Ê `> ÃÊ> iÊ ÛiÀÜ i`iÊ« } }i Ê> Ê` iÊÛ ÀÜiÀ«i ÊÌ V Ê iÌÊ i i >> Ê Ü Ì°Ê > Ê ÃÊ iÌÊi i Ê }Ê «i Ê`>ÌÊ`iÊ Õ`iÀÃÊÜi Ê`iÊÛiÀ Ài Ê i` Ê iÀ i i °

£È


ÊÊÊÊ iÊ À ÊLiÃÌ>>ÌÊÓäÊ >>À°

ÊÊÊÊ- >«i Ê `iÀÊ`iÊL ÌiÊ i i °

Ê£ xÊLiÃÌ `Ê À Ê ÕÛi ÌÕ`ÊÓäÊ >>À°Ê/ `Ê Ê ii Êi Ê> `iÀÊÌiÊÛ iÀi Ê`>V Ìi ÊÜ Êâ °Ê >ÌÊ iLLi Ê ÜiÊ`> Ê Ê}i`>> Ê iÌÊ °>°Êii ÊL Û> Ê >>ÀÊ iÌÊLÕ Ìi > `Ê iÌÊÌ ««iÀÃ]Ê iÀi ÃÊi Ê>ë ½ÃÊ­`iÊ i ÃÌiÊ>v`i }i ÊÌÀ i ÊiÀ «ÊÕ ÌÊ >>ÀÊ-Ì°Ê >À iÊ ÃÕÀÊ-i îÊ*iÞÀi >Õ`]Ê Ê iÃÊ} À}iÃÊ`ÕÊ/>À iÊ ­ À> À ®Ê V ÌÊ ÃÊÛiÀÜi i Ê Ê Õ Ê¼ x°Ê iÌÊ ÜiÀ`Êii Ê ÛiÀ}iÌi iÊiÀÛ>À }ÊÜ>>ÀL Ê °>°Ê`iÊ Ì> À iÊv Ài i Ê Ê iÌÊÀ Û iÀÌ iÊÛ ÀÊ iÌÊ > « Õ Ã]Ê `iÊ Õ `Õ Ìà >}ÊL Êii Ê>> Ì> ÊV À L ÞÃÊÌi }iÛ }iÊ Û> Êii ÊÃÌ vÊÕ ÌÊ`iÊL i ]Ê iÌÊÜ>À iÊÜiiÀ]Ê iÌÊ Liâ i Ê>> Ê Û } ]Ê°°°ÊÌiÛii Ê Êvi ÌiÊ Ê «ÊÌiÊ i i ]Ê iÌÊâ ÊÛ Õ}ÊÕ ÌÊ âiÊ}i iÕ}i ÃÊâÕ i Ê }iÜ ÃÌÊÜ À`i °

*ÀiÞÀi >Õ`ʼ x\ÊÌ `i ÃÊ ÃÊ > «Ê}>> ÊÜiÊÌi i ÃÊ ÜiiÀÊ «ÊÌÜii`>>}Ãi]Êâ Ê ÊÌ i °Ê ii ÊL `i Ê `iÊ ÃÌ> ` } i`i Ê ÃÊ`>>ÀÊii ÊÌ i Ì iÊ iiÀ°Ê 7iÊâ>Ìi Ê ÊLiÀ}>V Ì }iÊ }iÛ }]Ê`ÕÃÊ `i Ê ÜiÊiÀÊii ÊÌ V ÌÊ >>ÀÊii ÊLiÀ}Ì «ÊÛ> Ê > i °Ê >Ê`iâiÊÌ V ÊÜi ÊâÜ>ÀiÊÌ V ÌÊ iLLi ÊÜiÊii Ê }i y iÊiÀÛ>À }Ê ii}i >> Ì\Êà >«i Ê «Ê`iÊ LiÀ}Ì «Ê `iÀÊ`iÊL ÌiÊ i i °Ê¼ÌÊ7>ÃÊÃV ÌÌiÀi `Ê ÜiiÀÊi ÊÜiÊà i«i Ê> ÃÊ iÌÊÜ>ÀiÊ `iÀÊii Ê`i i Ê Û> ÊÃÌiÀÀi Ê `iÀ}i` «i `Ê Êii ÊL>`ÊÛ> ÊÃÌ Ìi°Ê «ÀiÃà > ̰ʼÃÊ À}i ÃÊÜ> iÀÊÜ À`i Ê «Ê `iÊÌ «ÊÛ> Êii Ê iÕÛi Ê ÛiÀ ÌÊ Ê iÌÊ i`iÀiÊ ÃÌiÀÛi }Êi iÊ`>}]Ê`ÕÃÊ Õ i ÊÜiÊ}iÀÕÃÌÊëÀi i Ê Û> Êii ÊÌÜii`>>}ÃiÊ Ê ÊÌiÊ ÃÌi °

£Ç


ÊÊÊÊ Êâ }Êii ÊÛÀ Ê i`°

ÊÊÊÊ vÃV i `°

i Ê > «Êâ ÌÊÛ Ê}i« > `iÊ>VÌ Û Ìi Ìi Ê >>ÀÊ Ü>ÌÊ`iÊÃviiÀÊ Ê >> Ì]Êâ Ê`iÊÛi iÊë Ì> iÊ ` }i Ê` iÊ}iLiÕÀi \ÊÛ À]ÊÌ `i ÃÊ vÊ >Ê iÌÊiÌi Ê Ã« Ì>> ÊLi} i Êâ }i Êi Ê i`iÀii Ê` iÊ >Êii Ê «>>ÀÊÃiV `i ÊL Ûi «Êâ ÊÃÌ i ÊÃÌ>>ÌÊ iiÊÌiÊ i i Êi Ê ivÃÌÊ`>>ÀL Ê iÌÊ«>ÃÃi `iÊ`> à iÊ` iÌ]Ê Ü>ÌÊ iÌÊii Ê i ÃÊ «Ê > «Ê iiÀÊ iLLi °Ê¼ÌÊ< Ê ` }i Ê` iÊii Êi }i Ê iÛi Ê}>> Ê i `i °Ê7 iÊ i ÌÊ iÀÊ iÌʺ Êâ }Êii ÊÛÀ Ê i`]Ê`iÊâ Ê°°°»

i >>ÃÊ ÌÊiÀÊ «Êi Ê > «Êii ÊÌ `ÊÛ> Ê>vÃV i `Ê i i \Ê>vÃV i `ÊÛ> Êii Ê>v`i }]ÊÛ> Êii Ê i `iÀ]Ê Û> Ê iÌÊ > «Êi Êâ Ê }iÛ }Ê°°°Ê iÌÊ iÌÊ iÕ ÃÌiÊ i Ì]Ê >>ÀÊ >Ê iÊ i` iÃÊL Ûi Ê iÌÊ`ÕÀi °Ê 7>ÌÊ ÃÊ iÌÊLiÃÌiÊ Ê iÌÊÌiÛii Ê>> Ê iÌÊi `iÊÛ> Ê iÌÊ > «ÊÌiÊ`i i ¶Ê >Üi Êii ÊviiÃÌ iÊL ÕÜi °Ê " Ê Ê iÀÃi Ê`i`i ÊÜiÊ`>ÌÊi Ê`>>Ài L Ûi Ê Ü>ÃÊ iÌÊii Ê iÕ Ê>vÃV i `ÃviiÃÌÊ Ê> iÀLiÃÌiÊ À Ê 7 V i i ÊÌÀ>` Ì i°Ê iÌÊÜiÀ`Êii ÊL ÌiÊ>Û `Ê Ê iÊÛ }iÀÃÊÛ> Ê>vÊÌiÊ i °Ê6 ÀÊ`iÊ >>ÌÃÌiÊ >Û `ÊÛ> Êii ÊL Û> Ê}iivÌÊ i`iÀii Êâ V Ê }Êii ÃÊ Û i` }]Ê iÊ vÊ iÌÊ i\Êâ }i ]ÊÌ ii ëi i ]Ê Ü ÃÃi ]Ê°°°Ê iÃÊ«>ÃÃiiÀÌÊ`iÊÀiÛÕiÊ «Êâ Êii Ê Ã ÌviiÃÌ° ÕÀÌÊ6> Ê`i Ê Lii

ÊÊÊÊ" >½ÃÊ Ã° Ê£ ÈÊ} }i ÊÜiÊ «Ê > «Ê >>ÀÊ iÀÃi °Ê ÀÊÜ>ÃÊ jj Êâ>> Ê` iÊâÕ iÊv>> Ê >`Ê`>ÌÊâiÊ ÃÊÀii`ÃÊii Ê Ì ` iÊÛ ÀÊ iÌÊL Û> ÊÌiÀÊ Ài ÊÜ>ÃÊ}i i \Ê" >½ÃÊ Ã°Ê i Êv> iâ>> ÊÜ>>ÀÊ iÊ Ã iÃÊ­ ®Ê Ê À }i Ê` iÊvi i >> ÊÜ>Ài \Ê}À Ì]Ê i iÀÊi Ê Ài >Ì ivÊ} i` «°Ê"«Êâ `>}ÊÃÌ `Ê`iÊ }iÛ }Ê Û Ê iÌÊÜ>}i Ã°Ê L>>ÀÊÜ>ÃÊ > vÊ LÕÀ}Ê ii}}iÃÌÀ `Ê Êii Êv> iV Õ«iÊÌiÊ i Ê iÌi ÊL Ê" >½ÃÊ Ã°Ê ÕÊëÀii ÌÊ iÌÊÛ ÀÊâ V Ê`>ÌÊ Ê

À Ê7 V i i Êâ V Ê`>>ÀÊÌ V Ê Ê ÃÌi ÃÊ iÃÌÊ >Ìi Êâ i ]Ê ÜiÃÌ iÊÛ> Ê`iÊV À ` iÃÊâ iÌÃÊÌ V Ê iÌÊÌiÊ Ìâi}}i °Ê ÊÌ i}i}iÛi \Ê Ê`iÊ i ` }Ê i Ê « i}Ê`ii`Êii ÊÃ >> ÌiÃÌÊi iÊ°°°Ê iÌÊ Ü>ÃÊ i iÀ°

£n


iÌÊ À Ê7 V i i Ê >>ÀÊ`iÊÛ }i `iÊ iiÕÜ°°° In Koersel vervoegden Gregory, Steven, Reinhart en Henk de leidingsploeg. Nick Van Heck werd de nieuwe VB. Op die manier begonnen we het werkjaar ‘96-’97 met een vernieuwde en verjongde leidingsploeg van 11 gemotiveerde jonge mannen. Het groepsblad dat de jaren voordien Boelvaar heette, werd tot Tuimelaar gedoopt. / ««iÀÃ]Ê iÀi ÃÊi Ê Ã« À> Ìi Ê >>ÀÊ > i Ê Êii Ê Õ`Ê >>ÀÊÕ i ÊÜii i `ÊÌiÊLi iÛi tÊ ÃÊ ÊiÀÊ >> ÊÌiÀÕ}Ê`i Ê«À ivÊ Ê`iÊÃÌÀ «iÀ }Êâ iÌiÊà >> Ê Û> Ê`iÊ À i iÃÊ « iÕÜ°Ê

iÌÊâ > ÃÊi iÊâ iÀÊÌÀ i ÊÜiÊÌ i Ê Ê «Ê L Û> °Ê* >>ÌÃÊÛ> ÊLiÃÌi }\Ê iÊ6 }}i Ê Ê Àii°Ê ÊLi ÊiÀÊâi iÀÊÛ> Ê`>ÌÊ`iÊi }i >ÀiÃÊÛ> Ê iÌÊ > « Õ ÃÊ «Ê` ÌÊ i ÌÊ }Ê> Ì `Ê `iÀÊ`iÊ `ÀÕ Ê ÃÊÛ> Ê âiÊ iÕ}` }iÊÃV i `Êi Êâ V Ê `iʼ >> ÌiÊL>`iÀýÊÕ ÌÊ7 V i i Ê }Ê > }Êâ> Ê iÀ iÀi °

i > `Ê` iÊ `iÀÌÕÃÃi Ê `Ê>> Ê Õ ÃÊ ÃÊL Ê âiÊ À }À i«Ê ÃÊ`iÊÃÞ «>Ì i iÊ > }i ÃiÊ i Õ ÃÌi >>ÀÊ > Ê iÊ7 `i°Ê-> i Ê iÌÊâ Ê V L ÊLiâ À}`iÊ Ê ÃÊ Ê >>ÀÌʼ nÊÛ ÀÊ`iÊ ÌÜii`iÊ iiÀÊii Êv> Ì>ÃÌ ÃV iÊ Õ ÃÌiÀ Õâ i >Û `Ê Êii Ê ÛiÀÛ Ê `i Õ Ãt

ÊÃi«Ìi LiÀʼ ÇÊÛiÀÜi `i ÊÜiÊ iÀ i Ê Ê ÃÊ ``i °Ê Ê >Ài ÊÜiÀ`ÊiÀÊ}i`À `Ê ÊÌ `i ÃÊ`iÊ iÀ ÃÊ ii ÃÊ iÌÃÊÌiÊ` i ÊÜ>>ÀÊ ÌiÀÃÊÜ>ÌiÀÊi Ê «i Ê >ÌÌiÊ iÀi Ê>> ÊÌiÊ«>ÃÊ Ü> i °Ê i Êâi vÊÕ Ì}iÛ `i Ê i Ê`ÕÃÊâiiÀÊ }i iÕâiÊ >V iÊ iÌÊ`iÊ >> Ê µÕ>Ê-« >à ÊL `Ê`iÊ « Ãà }°Ê iÊ i `iÀÃÊ > i Êjj Ê >Êjj Ê« >>ÌÃÊ Ê`iÊ >V iÊi Ê Ì iÃV ÕÜiÀÃÊ `i ÊÛ ÀÊÓäÊvÀ> Ê«À LiÀi Ê Ê `iÊÛ iÊi iÀÊ «Ê`iÊ ÕÊ `i `iÊ i `iÀÊÌiÊ >Ìi Ê ÃÌÀ i °Ê iÌÃÊÜ>>ÀÊ ÊÜ>ÌiÀÊ>> ÊÌiÊ«>ÃÊ ÌÊ ÃÊii ÊÌ iÌ°Ê >ÊÓÓÊ >>ÀÊ ÊiÀÊ «Ê`iÊ À Ê >>ÀÊ iÌÊÌ iÌÊ }i}>> ÊÜ À`i °Ê iÌÊ Õ`iÀV ÌjÊÛ iÀ`iÊ iÌÊ }À ÌÃÌiÊ`ii ÊÛ> Ê`iÊÜiÀ i ÊÕ Ì°Ê iÊ i ` }« i}Ê Û Àâ>}ʼ i Ê iLi ½ÊÛ> Êi i ÌÀ V Ìi Ì°Ê >Ê} }Ê iÌÊ i iÊV « iÝÊ ÊÀ Ê «°Ê

Ê

Ê`iVi LiÀʼ ÇÊ À}> ÃiiÀ`i ÊÜiÊ >Ê >Ài Ê }Ê ii ÃÊii ÊL i Üii i `°Ê iÊ i ` }ÊÌÀ ÊÃ> i Ê iÌÊ

£


Ê Õ ÊÛ> Ê`>ÌÊ >>ÀÊÛiÀ > i ÊÜiÊ`>ÌʼÌÊ iÛi i Ê Ê`>ÌÊÌ ÌÊ`> Ê iÌÊV ÕL >> ÊÛ> ÊÛ Ã`> Ã}À i«Ê Õ``iÊÜ>ÃÊ ÊÛÀ Êâ ÕÊ i °Ê/ ÌÊ`> Ê} }i Ê `iÊ i `iÀà À }i Ê` ÀÊ Ê¼ÌÊ >L iÌ]Ê>V ÌiÀÊ`iÊ >À i °Ê" ÃÊ `iiÊÜ>ÃʼÌÊ iÛi i Ê «ÊÌiÊ >««i Ê i ÊiÀÊii ÊÛiÀ}>`iÀ >> ÊÛ> ÊÌiÊ > i °Ê iÛ }ÊÜ>ÃÊ`>ÌÊÜiÊâ Ü>ÌÊ`iÊ i iÊâ iÀÛ> > Ì iÊ «Ê À>LLi}i Ê iLLi Ê` À}iLÀ>V Ì°Ê -V ÕÀi ]Ê« >>ÃÌiÀi ]ÊÃV `iÀi ]ÊÌ iÀi °°°Ê iÊ iÌÊ iÌÊ ÃÊ iÌÊ iiÀÊ iÀi tÊ >>ÀÊ iÌÊÀiÃÕ Ì>>ÌÊ V ÌÊ}iâ i ÊÜ À`i °Ê /iÀÊ>vÃ Õ Ì }ÊÛ> ÊÜiÀ >>Àʼ n ½ ÊÜ>ÃÊiÀÊ iÌÊ > «Ê Ê iÌÊ À`ii ÃiÊ `iÀÃV i `°Ê iÊ- iLiÀÃÊ `i`i ÊÌ `i ÃÊ` ÌÊL Û> Êii Ê`>}Ì V ÌÊÛ> Ê£ÈÊ­t®Ê iÌiÀ°Ê `Ê >Ài ʽ äÊ V ÌÊ iÊ`> ÊÜi Êii Ê - ÊL Ê iÊ iLLi ]Ê` ÌÊLiÌi i `iÊ iÌÊ`>ÌÊ iÊ L i Ê iÌÊLiÀi ÊÛ> Êii Ê> Ìi iÊ i«°

>>À` ÀÊ Ê`iÊ>ÕÌ Ê` iÊ`iÊ }ÃÌiÊV À i`i Ê â ÕÊ « > i Ê iÌÊÜ À`i Ê «}iÀ i«i °°°

/ÕÃÃi Ê> iÊÜiÀ i Ê` ÀÊ} }i ÊÜiÊÕ ÌiÀ>>À`Ê Ê «Ê > «°Ê" âiÊÌ i `>>}ÃiÊ Ê iÌÊ ÌÜiÀ«ÃiÊ i ÊÜ>ÃÊjj ÊÛ> Ê`iÊ iiÃÌÊ}ià >>}`iÊÛ> Ê`iâiÊ «iÀ `i°Ê iÌÊvi ÌÊ`>ÌÊÛ ÀÊ`iÊiiÀÃÌiÊ iiÀÊii Ê i à iÊ`ii ÊÕ Ì >> ÌiÊÛ> Ê`iÊ i ` }« i}Êâ> Ê`>>ÀÊ iÌÊÛÀii `Ê>> Ê}iÜiiÃÌÊâ t

ʽ ÊÛÀ i}i ÊÜiÊ iÌÊ Õ`iÀV ÌjÊii Êëii Ì Ài Ê Û ÀÊ ÃÊÌiÊL ÕÜi °Ê iÌÊÀiÃÕ Ì>>ÌÊ` iÌÊ }Ê> Ì `Ê ` i ÃÌÊ «Ê iÌÊV À ÌiÀÀi ° Ê

iÊ `iÀvÕ vÊ Ê`iVi LiÀÊÜ>ÃÊ`iÊiiÀÃÌiÊ>VÌ Û Ìi ÌÊ Ê iÌÊ >`iÀÊÛ> ÊÓxÊ >>ÀÊ À °Ê }Ê ÌÊÜiÀ`Ê Ê iÌÊ `i Õ ÃÊâ Ê}i`> ÃÌtÊ "«Ê£ Ê > Õ>À ÊÓäääÊLiÃÌ `Ê À Ê ÕÛi ÌÕ`Ê 7 V i i Ê«ÀiV iÃÊÓxÊ >>À°Ê/ `i ÃÊ`iÊ>VÌ Û Ìi Ìi Ê Û> Ê£ÈÊ > Õ>À ÊÜiÀ`Ê`>>À Ê`iÊ iÕÜiÊ À Û >}Ê }iÜ `Ê` ÀÊ ° °Ê Õ i Ê i Ài > ð

/iÀÕ}ÊÛiÀÃÊL i`Ê Ê`iÊ« i}tÊ ÊÃi«Ìi LiÀʼ nÊ Ài}i Ê/ >Ã]Ê > ]Ê >ÀÌÊi Ê iÛi Ê6° °Ê Õ Ê i ` }à À`°Ê7iÊ `i Êâ Ûii Ê }iÊ > i ÊÜi Ê}iLÀÕ i ÊÜ> ÌÊÛ> >vÊ`> Ê â Õ`i ÊÜiʼÌÊ iÛi i Ê «ÊÃi«Ìi LiÀ iÀ ÃÊÌiÀÕ}Ê Ì ÌÊÃviiÀÛ Ê}i i}i i `ÃV>vjÊ Ì ÛiÀi °Ê >Ê }iÛiiÀÊâiÛi Ê >>ÀÊL i i Ê`iÊLÀ V iÌÌi Êi Ê iÌÊ vÀ ÃÃiÊL iÀÊ }Ê> Ì `ÊiÛi Ûii ÊÃÕVViÃÊÌiÊ iLLi tÊ iÌÊw viÃÌ Û> ÊÜ>ÃÊ Ê¼ nÊ>> Ê >>ÀÊÌ i `iÊi` Ì iÊ Ì i°Ê iâiÊviÃÌ Û Ìi ÌÊ Ê` iÊÜiÊÃ> i Ê iÌÊ`iÊ6 - Ê À}> ÃiiÀ`i Ê Ê V ÌÊ >>ÀÊ >Ê >>ÀÊ «Ê iiÀÊ Liâ i iÀÃÊÀi i i °Ê"«ÊÛÀ>>}ÊÛ> ÊÛiÀÃV i `iÊ Õ`iÀÃÊÜiÀ`Êii Ê >ÕÜiÀiÊÃ> i ÜiÀ }ÊÌÕÃÃi Ê

À Êi Ê6 - Ê}i À}> ÃiiÀ`°Ê6> >vÊ` ÌÊÜiÀ >>ÀÊ }>> ÊiÀÊÀi}i >Ì }ʼ}i i }`iÊ>VÌ Û Ìi Ìi ½Ê` À°Ê

Óä


/À>` Ì ii ÊÛ ÀÊii Ê ÕL iÕ >>ÀÊÜ>Ài ÊiÀÊÌÜiiÊ > «i ÊÌ `i ÃÊ`iÊâ iÀ°Ê Ê>Õ}ÕÃÌÕÃÊÌÀ i ÊÜiÊ >>ÀÊ ÀÌ iiÀLii Ê iÌÊ`iÊ }ÃÌiÊ>v`i }i ° /ÜiiÊ`>}Ì V Ìi Ê >>ÀÊ vÃÌ>`i >`]Êii Ê Û Àâ i ÊLiâ i Ê>> Ê`iÊÃiÌÊÛ> ʼ-« i`½Ê Ê`iÊ ¼-ÌÕ` ½ÃÊ ÕÃi i ̽]Ê`iÊ}iâi }iÊÃviiÀÊ Ê`iÊ ÛiÀ> `> ÀivÌiÀ°°°Êâ Ê` }i Ê` iÊë Ì>> ÊÌiÀÕ}ÊL Ê iÊ «Ê i °

«Àià `i ÌÊ >Ûi Êi Ê }ÊÛii Ê iiÀ° i Ê iÕÃÊÀiÃÌ>ÕÀ> ÌLiâ i Ê iÌÊ`iÊ}i i iÊ}À i«Ê «Ê`iÊ >>ÌÃÌiÊ>Û `ÊÛ> Ê ÃÊÛiÀL vÊÜ>ÃÊL â `iÀÊ Õ i Ê >>ÀÊ>VVi ÌÕiiÀ`iÊÛ À> Ê iÌÊvi ÌÊ`>ÌÊÜiÊ À iÊ7iÃÌÊ Ê ÕÀ «i> i ÊÜ>Ài Ê Êii Ê }ÊÃÌii`ÃÊ Ûii Ê `iÀÊÜi Û>Ài `ÊÛ À > }Ê" ÃÌL > `° >>ÃÌÊ> iÊ` iÊ i Ìi ÊÌ `i ÃÊ` ÌÊL Û> ]Ê ÃÊ` ÌÊ Ì V Ê iÌÃÊ}iÜiiÃÌÊ`>ÌÊL vÌÊ > }i °

iÌÊiV ÌiÊ À}i «Õ ÌÊÛ> Ê iÌÊviiÃÌ >>ÀÊÓäääÊ Ü> Ê iÀÊiV ÌiÀÊ> Ê Ê Õ Ê iÌÊ iÌÊ > «Ê >>ÀÊ/à iV l°

iÊÌ i Ê`>}i Ê LÀ V Û ViÊâ Ê Ê ÌÊ iiÀÊÌiÊ ÛiÀ}iÌi °Ê Êii Ê«À>V Ì }Ê`iV ÀÊÜ>Ài ÊiÀÊ> iÀ i Ê >VÌ Û Ìi Ìi ÊÛ ÀÊ`iÊ Õ`ÃÌiÊ>v`i }i °Ê >>ÃÌÊ`iÊ ÌÀ>` Ì i iÊ > «>VÌ Û Ìi Ìi ]ÊÜ>ÃÊiÀÊ `iÀ iiÀÊ ii Ê`>} iÊ > > i ]Êii Ê«À>V Ì }iÊ`>}Ì V ÌÊ i Êii Ê`>}Õ ÌÃÌ>«Ê >>ÀÊ*À>>}°Ê i ÊV >À > ÌiÊ /à iV ÃV iÊ} `ÃÊ­` iÊLiÌiÀÊ> }i ii Ê i`iÀ > `ÃÊ Ã«À> Ê`> ÊÜ Ê> i >> ÊÃ> i ®ÊÛiÀÌi `iÊ ÃÊ ÛiÀÊ `iÊÃÌ>`]Ê >>ÀÊ}iÃV i`i Ã]Ê À> âÊ >v >]ÊÌ i > }Ê

ÊÃi«Ìi LiÀÊÓäääÊÜ>ÃÊ iÌÊ`iÊLiÕÀÌÊ>> Ê >>ÀÌi Ê Ê`iÊ i ` }« i}ÊÌiÊÛiÀÛ i}i ° 7iÀ >>ÀÊÓäääÊqÊÓää£]Ê iÌÊ iÌÊ > «Ê Ê iÀÃi Ì]Ê LiÌi i `iÊÛ ÀÊ iâi vÊ iÌÊ>vÃV i `ÊÛ> Ê âiÊ V À }À i«° Ê Ê`> Ê Ê iÌÊÛii Ê« iâ iÀÊÌiÀÕ}Ê >>ÀÊ`iÊ i}i ÊL â `iÀÊ iÊi Ê Ìi ÃiÊ >Ài Ê i `iÀÊL Ê

À Ê ÕÛi ÌÕ`Ê7 V i i t Õ Ê >iÞi ð

Ó£


ii Ê > «ÛÕÕÀ°°°Ê `>ÌÊ Ãʼ > i ½ ÊÊÊÊÓää£ÊqÊÓääÓ >Ê iÌÊ > «Ê Ê iÀÃi ÌÊ > i Ê Ài} ÀÞÊi Ê Õ Ê >vÃV i `ÊÛ> Ê À Ê7 V i i °Ê" `>ÌÊ Õ Ê >>ÃÌÊ i `iÀÊ Ê}À i«Ã i `iÀÊÜ>Ã]Ê iÃÌÊiÀÊ`ÕÃÊ Êii Ê iÕÜiÊ}À i«Ã i `iÀÊ i °Ê ÊÃi«Ìi LiÀÊ iLÊ Ê `> Ê` iÊÌ>> Ê «Ê Ê}i i ° Ê`iÊÃÌ>ÀÌÊÛ> Ê` ÌÊ iÕÜiÊÜiÀ >>ÀÊ Ü> ÊiÀÊ Ê ii Ê iÕÜiÊ i `iÀÊ Ê âiÊ« i}]Ê > i Ê V >i Ê >iÞi ð

"«Ê ÃÊ« > }ÃÜii i `Ê Ê"ÛiÀ iÀiÊ >``i Ê ÜiÊ ÊLià Ìi Ê Êii ÃÊii Ê >ÃiÀ à ÌÊÌiÊ Õ`i Ê Ê iÌÊ `i Õ Ã°Ê ÃÊ iÌÊ Ê >>ÀÌÊ Õ Ìi `i Êâ ÊÛiÀÊÜ>Ã]ÊÜ>ÃÊ iÌÊ `iiÊ Ê¼}iÜ Ê ii ÃÊii Ê >ÃiÀ à ÌÊÌiÊ Õ`i ½ÊÕ Ì}i}À i `ÊÌ ÌÊ ii Ê iÕÃiÊ iÌ> Àv ÃiÊÛ> Ê iÌÊ `i Õ Ã°Ê -Ìi }i ]ÊÜiÀv i i ]Êë>ÀÀi ]ÊÜ>ÌiÀÛ> i ]oÊ ÜiÀ`i Ê>> }ià iÕÀ`°Ê6ii ÊÜiÀ ]Ê >>ÀÊ iÌÊÜ>ÃÊ`iÊ i ÌiÊÜ>>À`°

iÌÊâ > ÃÊL Ê`iÊÛ À }iÊ}À i«Ã i ` }ÃÜ ÃÃi ÊÜ>ÃÊ iÀÊ`iâiÊ iiÀÊ ÊÌi}i iÀÌ `Êii ÊÜ ÃÃi ÊÛ> Ê Û Ü>ÃÃi ÊLi}i i `iÀÊ­6 ®°Ê V Ê6> Ê iV Ê > Ê >vÃV i `Êi Ê i Ê iÊ V ÊÜiÀ`Ê`iÊ iÕÜiÊ Õ «Ê Û ÀÊ`iÊ i ` }ë i}°Ê

/ `i ÃÊ`iÊâ iÀÊÛ> ÊÓääÓÊÌÀ i ÊÜiÊ >>ÀÊ iÊ Ê`iÊ«À Û V iÊ ÌÜiÀ«i °Ê >>ÀÊ >``i ÊÜiÊii Ê «À>V Ì }Ê > « Õ ÃÊ}iÛ `i Ê iÌÊ> ÊiÛi Ê iÊ « >>ÌÃi iÊV À i `ÃÌiÀð / `i ÃÊâ ½ Ê > «ÊÜ À`ÌÊiÀÊ> Ì `ÊiÛi ÊÌ `Ê }i >> ÌÊÛ ÀÊii Ê i iÊLiâ }°Ê ÌÊ >>ÀÊÜiÀ`Ê iÌÊÜi Ê`iÊ iiÃÌÊ ÃV iÊLiâ }Ê` iÊ Ê Ê> Ê ÊV À >Ài Ê >`Ê ii}i >> Ì°

iÌÊ}À i«ÃL >`ÊÛiÀ> `iÀ`iÊÌiÀÕ}ÊÛ> ÊÌ Ìi Êi ÊÜiÀ`Ê ¼ i i ½° / `i ÃÊ`iÊ iÀÃÌÛ> > Ì iÊÌÀ i ÊÜiÊ iÌÊ âiÊ Õ`ÃÌiÊ>v`i }i Ê >Êi i iÊ >Ài ÊÌiÀÕ}Ê «Ê i Üii i `°Ê" `>ÌÊÜiÊ iÌÊà ÃÊ }> Ê}À ÌÃÊ â>}i ]Ê i}`i ÊÜiÊ`>>ÀÛ ÀÊ`> Ê Ê >>ÀÊ ``i Êii Ê > « Õ ÃÊÛ ÀÊ£ÎäÊ«iÀà i ÊÛ>ÃÌÊ Ê6i âi i°Ê i Ê ii Ê iÊÃÌÀii ]Ê> ii ÊL ii Ê`iÊ ÃÌ iÊ`>>ÀÊii Ê ii ÊÃÌÕ Ê`ÕÕÀ`iÀÊ`> Ê Ê`iÊÀiÃÌÊ Û> Ê i } l°

ÓÓ


ÊÊÊÊÓääÓÊqÊÓääÎ Ê iÌÊLi} ÊÛ> Ê` ÌÊ iÕÜiÊV À >>ÀÊ iÃÌi Ê ÜiÊÜiiÀÊ>vÃV i `Ê i i ÊÛ> Êii Ê i `iÀ°Ê,i >ÀÌÊ Lià ÌÊ ÊiÀ iiÊÌiÊÃÌ ««i Ê >>ÀÊ}i Õ }Ê Ü> i ÊiÀÊÛ iÀÊ iÕÜiÊ À>V Ìi ÊL \Ê ]Ê ÀiV Ì]Ê - i}vÀ i`Êi Ê > °

Ê>Õ}ÕÃÌÕÃÊ} }i ÊÜiÊ «Ê > «Ê >>ÀÊ > i Ê Ê > « Õ Ãʼ6i i v½°Ê iÌÊÜ>ÃÊii Ê i iÊÛ> > Ì iÊ > Êà iV ÌÊÜiiÀÊ}iÜiiÃÌÊLi > ÛiÊ> ÃÊ À Ê7 V i i Ê «Ê > «Ê} }Ê >ÌÕÕÀ ° 1 Ìi `i ÊÜ>ÃÊ iÌÊ` iÊ£äÊ`>}i Êâ ÊÜ>À Êi Ê `À }Ê}iÜiiÃÌÊ`>ÌÊ`iÊLÀ> `ÜiiÀÊ ÃÊâi vÃÊii Ê > «ÛÕÕÀÛiÀL `Ê « i}`i°Ê7iÊ iÃÌi Ê iÌÊ `> Ê >>ÀÊ` i Ê iÌÊii Êv> i Êi Ê`iÊ `iÀ iÊ Õ Ì i` >Ê >>ÀÊ`iÊà Ì>Û `ÊÜ>ÃÊ`>>À Ê iÌÊ `iÀÊ iÕ °

>>ÃÌÊ`iÊÜi i ÃiÊ>VÌ Û Ìi Ìi ÊÜ>Ài ÊiÀÊ Ê >ÌÕÕÀ iÊi i iÊëiV > i°Ê< ÊÜ>Ài ÊiÀÊ`iÊ ÌÀ>` Ì i iÊÛiÀ «ÊÛ> Ê ÃÌ>>ÀÌi Êi Ê ÀV `iil °Ê ÊviLÀÕ>À ÊÜ>ÃÊiÀÊii ÊiiÌviÃÌ Êi Ê Ê>«À Ê i `i Ê ÜiÊ }Êii ÃÊii Ê}À i«ÃviiÃÌ°

i Ê >iÞi à Ê`iÊ «ÊÛ> Ê`iÊ >Ài Ê}À i `iÊ iÌÊ i`i >> Ì> Ê >>ÀÊ` ÀÊÛiÀÃV i `iÊ ÃÌ> ` } i`i Ê iÃÌi Ê ÜiÊÜi Ê>vÃV i `Ê i i ÊÛ> Êi i iÊ > i Êâ > ÃʽÌÊ >L iÌÊi ʽÌÊ iÛi i ° / `i ÃÊ`iÊÛiÀ}>`iÀ }i Ê iÌÊ ÃÊ Õ`iÀV ÌjÊ ÌÃÌ `i Ê`> Ê Ê`iÊiiÀÃÌiÊ« > i Ê Ê ii Ê iÕÜÊ >> ÊÌiÊL ÕÜi °Ê ÀÊ iÃÌÊ`ÕÃÊ`iÊ i `iÊ >Ài Ê}ië>>À`ÊÜ À`i °

ÓÎ


iÌÊ} ÌÊ «Ê > «t >Ê iÌÊÌÀ « ÃV iÊL Û> Ê Ê > i Ê > i ÊÜiÊ >vÃV i `ÊÛ> Ê-ÌiÛi ]Ê/ >Ã]Ê Ûi Êi Ê i °ÊÊ >Ê `iÊ ÕÝiÊÛ> ÊÛ À }Ê >>ÀÊ­£ÓÊ i ` }®ÊÛ i i ÊÜiÊ` ÌÊ >>ÀÊ ÌiÀÕ}Ê «Êii ÊâiiÀÊ }iÊi Ê i iÊ i ` }ë i}°ÊÊ i Õ }ÊÜ>ÃÊ i ÃÊ ÃÊ i ÊÛiÀÛ i}i Êâ `>ÌÊ ÜiÊ iÌÊ i}i Ê i `iÀÃÊi ÊâiÃÊ>v`i }i Ê `i Ê ÃÌ>ÀÌi Ê ÊÃi«Ìi LiÀ°ÊÊ Ê}>ÕÜÊL ii Ê`>ÌÊ`iÊ « >ÀÃÊÛ> Ê ÃÊ i`i >> Ì> Ê iÌÊÌiÊÃÌÕ Ìi ÊÜ>ðÊÊ `ÊÓääÎÊ V Ìi ÊÜiÊ ÃÊn{ÃÌiÊ `Ê ÃV À Ûi ° ÊÃi«Ìi LiÀÊÃÌ `Ê ÃÊ >>À ÃÊ}i i}i i `ÃV>vjÊ Ì `i ÃÊ`iÊ iÀ ÃÊ «Ê iÌÊ«À }À> >°ÊÊ >ÊxÊ >>ÀÊ Ê ½ÌÊ iÛi i ÊÌiÊ iLLi ÊÛiÀÌ iv`ÊÜiÀ`Ê >vjÊ->ÌjÊ­`iÊ iÕÜiÊ >> ®ÊÛiÀ Õ Ã`Ê >>ÀʽÌÊ `i Õ Ã°ÊÊ iiÀÊ `> Ê£xäÊÃ>ÌjÃÊÜiÀ`i ÊÛiÀ V ÌÊi Ê }Ê ii ÊÜ>ÌÊ iiÀÊ`À> °

"«Ê£ÎÊi Ê£{Ê>«À Ê i `i Ê`iÊ iÀi ÃÊii Ê >À>Ì °ÊÊ 6 iÀi ÌÜ Ì }ÊÕÀi Ê>VÌ Û Ìi Ìi ÊÜiÀ`i Ê iiÀÊ`> Ê }ià >> Ì°ÊÊ ÀÊÜ>Ài Ê` iÊÌ `i ÃÊ`iÊ >V ÌÊ Õ Ê wiÌÃà iÕÌi Ì iÊÛiÀ Ài Ê «Ê`½ Õ ÃÌÊi ÊÌÜiiÊÜi i Ê >ÌiÀÊ«iÀÊÌ iÛ> ÊoÊ Õ Êà iÕÌi Ì iÊÜiiÀÛ `i °

ÊÊÊÊ ``ÞÊ}i iÌÊÛ> Ê vwi° 6> ÊÎÊÌ ÌÊ£ÓÊ>Õ}ÕÃÌÕÃÊ} }i ÊÜiÊ iÌÊâ½ Ê> i Ê «Ê > «Ê >>ÀÊ iiÀ«i Ì Ãi `°ÊÊ iÊÌi «iÀ>ÌÕÀi Ê ÃÌi}i Ê}i Õ }Ê iÌÊÌ ÌÊ`iâiÊÛ> ÊÛ À }Ê >>À]Ê >>ÀÊ Ü> i Ê>>À` }Ê Ê`iÊLÕÕÀÌ°ÊÊ >>ÀÊ «Êii Êâ>ÌiÀ`>} À}i Ê}iLiÕÀÌÊ iÌÃÊ ii Ê ÛÀii `ÊÛ ÀÊ Ã°ÊÊ iÌÊÜ>ÃÊii Ê }iÃV ÀiÛi Ê ÜiÌÊ`>ÌÊ iÌÊÀi}i ÌÊ> ÃÊ`iÊ6 - Ê «Ê > «Ê ÃÊi Ê `>ÌÊ`iÊâ ÊÃV ÌÊ> ÃÊ`iÊ À ÊÜi}ÌÀi Ì°ÊÊ >>ÀÊ Ì i ÊÜiÊ` iÊ V Ìi `ÊÕ ÌÊ âiÊÌi ÌÊÃÌ> «Ìi Ê Û i `i ÊÜiÊ> Ê >ÌÌ } i `°ÊÊ iÌÌiÀ ]ÊÜ> ÌÊ Ê «> Ì vvi ÃÊÜ>Ài Ê iÌÊ iÌÊÜi}}i`ÀiÛi °ÊÊ Ê}ii Ê Ì `ÊÃÌ `Ê iÌÊ}> ÃiÊÌiÀÀi Ê `iÀÊi Ê`ÀiÛi Ê `iÊ iÀi ÊÛ> Ê`iÊ iÀi ÃÊi Ê Ã« ½ÃÊ Ê iÌÊÀ `°ÊÊ i Ê }iÜ iÊà ÌÕ>Ì iÊÛ ÀÊ Ã\Ê iÌÊ} ÌÊ «Ê > «°Ê >`>ÌÊii ÊÃÌi Ê`iÊ iÀi ÃÊi Ê`iÊ Ã« ½ÃÊ Û >Ê`iÊ VÀ Ê «Ê`iÊ }ÌiÊLÀ>V ÌÊ`>ÌÊ Õ ÊÌi ÌÊ `iÀÃÌ `]ÊLi} i Ê i ` }Êi Ê «>«>½ÃÊ> iÃÊ

" `>ÌÊ i Ê}iÃÌ «ÌÊÜ>ÃÊÜiÀ`ÊiÀÊ`ÕV Ì }Ê }iLÀ> ÃÌ À `Ê ÛiÀÊii Ê iÕÜiÊ >> ÊÛ ÀÊ ÃÊ }À i«ÃL >>` i°ÊÊ i iÊ`>}i ÊÛ ÀÊ iÌÊÛiÀÃV i Ê Û> Ê iÌÊiiÀÃÌiÊiÝi « >>ÀÊÜiÀ`ʼ`iÊ "½Ê> ÃÊ >> ÊÛ>ÃÌ}i i}`°ÊÊ iÊ >> ÊÛiÀÜ ÃÌÊ >>ÀÊÌÜiiÊ ÃÌ iÀiÊ i `iÀÃÊ` iÊL Ê iÌÊ}À>Ûi ÊÛ> Ê`iÊâ> `L> ÊiÀÊ ii Êi }i â }iÊ > iÀÊÛ> ÊÃ> i ÜiÀ i Ê «Ê >Ê i `i °ÊÊ iÊÛiÀ}i }Ê iÌÊ >V LÕÃÊi Ê À ii Ê Ü>ÃÊà i Ê}i >> Ì°

Ó{


Ê Ìi « ÊÌiÊ ÌÀÕ i °ÊÊ" `iÀÌÕÃÃi Ê i `i Ê âiÊ > >½ÃÊâ `iÀÊi }iÊ i ÌiÊ> Ê`iÊ i`i ÊÀÕÃÌ }Ê>> Ê iÌÊiÌi °ÊÊ }Ê ÌÊÜ>Ài ÊÇäÊ V À }i ÃÊâ ÊLÀ>>vÊ>> Ê iÌÊiÌi Ê> ÃÊÌ i °ÊÊ iÌÊ `iÊ}i«>ÃÌiÊ Õâ i ÊÜiÀ`ÊiÀÊ Ê`iÊÛ À ``>}ÊÊ }iÜiÀ ÌÊ Ê`iÊÌi Ìi Êi Ê}iL ÕÜi ÊÛ> Ê iiÀÊ i ÊÌiÊLi iÌÌi °ÊÊ Ê iÌÊ i ÌÊÛ> Ê`iÊ`>}\Ê iÊ ``ÞÊ` iÊ Ê`iÊ} iÌi `iÊÀi}i Ê iÌÊii Ê ` ÀÜii ÌiÊ/ à ÀÌÊÛ> Êii Ê « iÊ vwiÊ}i iÌ]Ê ÃÌiÕ i `Ê «Êâ ÊÃV «°

iÊÀi}i Ê >> ÌiÊ« >>ÌÃÊÛ ÀÊâ ]Êâ Ûii Êâ Ê`>ÌÊ `iÊÓ `>>}ÃiÊÌ V ÌÊ` ÀÊ`iÊ i`iÀ > `ÃiÊ i `iÊ ii Ê i ÊÜiÀ`°ÊÊ }Ê ÌÊâ Ûii Ê}iâÜiiÌÊ> ÃÊ` iÊ È Ê« > iÊâ ]Ê >>ÀÊ iÌÊ Õ i Êâ i ÊÛ> Ê`iÊ i ` V ÌiÀÃÊ­i Ê`iÊ iÀi à i Üi}®ÊÛ> Ê âiÊ }>ÃÌÛÀ ÕÜÊÜ>Ài Ê` ÌÊâi iÀÊÜ>>À`°

ÊÊÊÊ `i ÊL ÕÜi ° ÊÃi«Ìi LiÀÊÓää{Ê Ü> i Ê >V ]Ê ÃÌ]Ê i i]Ê Ài`iÀ V Êi Ê, L Ê`iÊ i ` }ë i}ÊÛiÀÛ i}i °ÊÊ > Ê > Ê>vÃV i `Ê >Ê iÌÊ > «]ÊÜ>>À` ÀÊÜiÊ «Ê â i Ê iÌi Ê >>ÀÊii Ê iÕÜiÊ V Ìi `}Þ iÀ>>À°ÊÊ £ÎÊ i `iÀÃÊÛ ÀÊÛ vÊ>v`i }i ÊLiÌi i `iÊ iÌii Ê ii Ê ÕÝi° " `iÀÌÕÃÃi Ê Ài}i Ê`iÊL ÕÜ« > i ÊÛ ÀÊii Ê L i `Ê >> ÊÃÌ >> ÊÛ À Ê >Êii Ê >>ÀÊÛ> Ê «>«iÀ>ÃÃi ÜiÀ ° "«Ê£ Ê > Õ>À ÊÜiÀ`Ê À Ê ÕÛi ÌÕ`Ê7 V i i ÊÎäÊ >>À°ÊÊ i ÊviiÃÌ >>ÀÊÜ>>À ÊÃ> i Ê iÌÊ " Êii Ê iÕÃÊL> Ê «Ê« Ìi ÊÜ À`ÌÊ}iâiÌÊi Êii Ê i}>Ê

ëi â `iÀ }Ài âi ° >Ê`iÀÌ }Ê >>ÀÊ ÃÊ À Ê ÕÛi ÌÕ`Ê7 V i i Ê }Ê iiÀÊ`> Ê iÛi ` }°ÊÊ ÀÊÃÌ>> Ê }Ê ÌâiÌÌi `ÊÛi iÊ « > i Ê «Ê iÌÊ«À }À> >Ê­ > «i Ê Ê" ÃÌi À Ê i Ê i ]Ê`i ÊL ÕÜ]Ê-«i â `iÀ }Ài âi ]o®Êi ÊiÀÊ âÕ i Ê }iÌÜ vi `Ê }ÊÛi iÊ i Ãi Êâ V Ê âiÌÌi Ê Û ÀÊ âiÊ À °ÊÊ >>À Ê>> Ê> iÊ i Ãi Ê` iÊ ÌÊ iÌÃÊ iÌÊ À Ê7 V i i Ê iLLi ÊÌiÊ > i Ê}i >`Ê i ÊâÕ i Ê iLLi \Ê i Ê` iÊ iÀV tÊÊ7> ÌÊ> ÃÊ iʽÌÊ ÊÛÀ>>}Ì\Ê À Ê ÕÛi ÌÕ`Ê7 V i i t >>ÀÌi Ê À « ÕÌ

Óx


Als je't mij vraagt:

Chiro Wichelen