Page 1

Narcissus and Echo

Score in C

Fred Chappell Soprano Solo

Alto Solo

Soprano

Alto

Tenor

Bass

Glockenspiel

Trumpet in C

Trombone

Piano

Violin

Bass

# 4 & 4

q = 70

Jeff Zeiders

∑

∑

∑

∑

# 4 & 4

∑

∑

∑

∑

# 4 & 4

∑

∑

∑

∑

# 4 & 4

∑

∑

∑

∑

# 4 & 4

∑

∑

∑

∑

?# 4 4

∑

∑

∑

∑

# 4 † 4

∑

# 4 & 4

w ƒ

?# 4 4 w ƒ # & 44 ∑ ? # 4 ww 4 wwww w ƒ # 4 & 4 ∑ ? # 44 w ◊ ƒ

∑

œ œ > > >œ >œ sim. œ œœœ œœœ œ œœœ œ >œ >œ œ >œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ Ó Œ œ œ œ œœœ œ ƒ mechanically f

hard plastic mallets

w

w

w

w ∑

wwww www

w ∑

wwww www

∑ w

w ∑ wwww www ∑

w

∑ w

© 2009 Jeff Zeiders


2 5

S. Solo

&

A. Solo

& 5

S

&

A

&

T

&

#

∑

∑

#

∑

# # #

?#

B

A

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ œœ # œœœœœœ œœœ œ œœœœœ ≈‰Œ ŒÓ † Œ F 5 # ∑ ∑ & 5

Glk.

C Tpt.

?#

Tbn.

5

5

Vln.

5

∑

∑

∑

A

∑

∑

#

∑

∑

wwww www f

?#

∑

∑

&

?#

Pno.

Cb.

#

∑

&

r œ

w w

∑

wwww www

r ≈ ‰ Ó œ ˙ ˙ F p F ∑ ∑

Œ

&

Ó ‰ b œJ œ P Ó Œ bœ P ∑

∑ wwww www P

r ≈‰ Œ Ó ‰ j œ ˙ œ œ p F bœ w Ó Œ ‰J P r œ


3

∑

∑

∑

2 4 4 ∑ 4

∑

∑

∑

∑

∑

2 4 4 ∑ 4

∑

∑

∑

∑

∑

2 4 4 ∑ 4

∑

∑

∑

∑

∑

42 ∑ 44

∑

#

∑

∑

∑

∑

2 4 4 ∑ 4

∑

?#

∑

∑

∑

∑

2 4 4 ∑ 4

∑

∑

∑

2 4 4 ∑ 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

2 4 4 ∑ 4

S. Solo

&

A. Solo

& 11

S

&

A

&

T

&

B

#

∑

11

# # #

œ œ # Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈‰Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈‰Œ †

11

Glk.

11

C Tpt.

Tbn.

&

# & w 11

Pno.

&

&

#

w

?# w

11

Cb.

#

? # www wwww 11

Vln.

P # w

∑

∑ Œ ˙˙˙˙ ... ˙˙˙ .. p

una corda

p

U

b œ b œ b œrK ˙ b œ b œ b œrK ˙ (reg.)

F

∑ & Ó °

2 4 4 ∑ 4

∑

44 ‰ j 42 w œ œ œ œ P

∑

∑

∑

∑

∑

∑

U

2 ∑ 4 b œ b œ b œrK ˙ 4 4

*

2 ∑ 4 Ó ‰ œj œ 4 4 P 2 4 4 ∑ 4

∑


4 17

S. Solo

A. Solo

&

Kr bœ

˙

P & Œ b˙ bœ

Ó

Shall the

#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

# † Ó

bœ bœ

∑

Ó bœ bœ

&

# # #

17

17

C Tpt.

&

Tbn.

& 17

& &

F

# # # # #

?#

17

rK bœ

˙

Ó

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

Ó ˙ p

∑

∑

∑

∑

,

& œ œ b œr œ . œ œ

17

Cb.

bœ bœ

∑

&

Vln.

† Ó

Glk.

∑

A

Pno.

∑ ∑

&

Glk.

∑ ∑

S

B

∑ ∑

& 17

T

#

B

∑

≈ œ œ œ œ œ œ 3

∑

,

rK bœ

œ >

Ó

b ˙p

œ b œœ œ . œ œ ˙ Ó bœ œ bœ ˙ p ∑ ∑ ° * w F

∑

w

Ó b˙ F

rK bœ

˙

Ó

∑

‰ j . bœ ˙

∑

‰ œj ˙ . Ó ?

Ó

Œ

j ‰ œœœœ œœœ p

bœ œ

œœœœ œœœ

∑ œ

B

∑ ∑

∑

∑

‰ b œj ˙ .

∑


23

S. Solo

A. Solo

& &

23

S

A

T

B

& & &

23

C Tpt.

&

Tbn.

& 23

Pno.

&

&

Cb.

# # #

water - not remem - ber

∑

F Ó œœ

p Ó

∑

∑

∑

∑

∑

my hand's slow ges - ture,

∑

∑

∑

∑

∑

bPno. œ

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Pno.

Kr bœ

rK bœ

˙

? Ó

Pno.

Ó Œ

˙

œ œ

p œ p œ

mmm

Ó Œ

p

mmm

&

Ó Œ

œ

p œ

mmm

# # # #

#

?#

23

#œ œ ˙ bœ b˙ œ œ œ . œJ b œ ˙ Œ ‰ J

Ember

?# 23

Vln.

#

?# 23

Glk.

#

5

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑ ∑ ∑

b œ b œ b œKr ˙

F

°

∑ ∑ ∑

∑

&

>œ >> Œ‰b œ b œ œ œ ‰ Œ f Ó ‰ œj œ > f

suddenly

Kr bœ

˙

?

Ó Œ

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈‰Ó

f

∑

∑

∑

∑

∑

Ó °

∑

∑

∑ *

∑

bPno. œ

bw f

mmm

∑

∑

∑

∑

∑

Kr bœ

˙

œ œ

f ∑

w

∑

> r ˙ bœ bœ > bœ œ f

∑

œ

*

Œ


6

# bœ & Ó œ

29

S. Solo

A. Solo

&

#

tra - cing

∑

# & ˙ ˙

π Œ

its mirror of my half

Ó

Œ

œ œ

Ó

i-mag- in - a - ry

Ó

Œ

œœ

ai - ry

∑

por-trait?

∑

w

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

‰ ≈ b œ œ . œ Œ R bœ bœ

.

A

a - bove

of

29

S

˙ Œ ‰b œ œ œ œ b œ ‰≈ b >œ œ Œ . R >œ b œ b œ œ b˙.

œ œ bœ

# & ˙ ˙ .

T

# & ˙ ˙

?

.

B

? # ˙ b˙ . 29

Glk.

29

C Tpt.

Tbn.

& &

29

Pno.

&

&

# #

#

?#

29

Cb.

#

?# 29

Vln.

#

∑ ∑

∑ ∑

∑ ∑

i - mag - in

-

∑

a

-

Sop. S.>

ry

‰ ≈ b œ œ . œ Œ R > bœ bœ i - mag - in

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

-

a

-

ry

Ó

œ b˙.

por - trait?

∑

Ó

Œ

Ó

‰ œ bœ bœ ∑

bœ bœ.bœ œ

˙˙˙˙ ˙˙˙ P °

f

?

Ó

∑

*

∑

∑

∑

∑


35

S. Solo

A. Solo

& &

35

S

&

A

&

T

B

∑

#

∑

# Vln Œ

#

Œ

Vln

Tbn.

#

?# Œ

Pno.

&

#

?# # & Œ

35

Vln.

?# Œ

35

Cb.

6 4 Œ Œ Œ œ ˙

4 4 ˙.

Œ

∑

46

∑

F 44 Ó œ b œ

6 4

∑

6 4

∑ ∑

F 4 Ó œ. #œ 4 J

∑

∑ f. œ bœ b˙ J

ahh ley mmm

‰ j b˙ œ ˙ œ œ

ahh ley mmm

# >œ >œ b >œ œ ˙ Œ &

35

∑

‰ j b˙ œ ˙ œ œ

f œ . b œj b ˙ f

is my

long - ing

beau-ty,

F 4 Ó . j 4 œ #œ ooh

F

ooh

4 Ó 4 ˙

˙ Œ nœ bœ .

ley

ooh

.

ley

ooh

˙ Œ nœ #œ Œ #˙ nœ œ

mmm

ahh

mmm

6 4

∑

∑

6 4

∑

4 4

∑

∑

∑

∑

46

∑

44

∑

∑

∑

∑

44

∑

∑

∑

∑

j ˙ ‰ œ ˙ œœ F

˙

on - ly belonging -

b˙ ahh b ˙f

˙ ‰ œj ˙ œ œ

35

C Tpt.

Œ

∑

˙ ‰ œj ˙ œ œ &

? # Tbn. Œ †

∑

C f œ œ 6 œ F œ bœ œ Ó ‰ J Œ Œœ œ 44 œ ˙ 4 bœ ‰J My

? # Tbn. Œ

35

Glk.

#

7

˙

∑

∑

ooh

4 4

C

.

ley

ooh

.

ley

ooh

˙ Œ nœ #œ

46

∑

∑

6 4

∑

4 4

∑

∑

∑

6 4

∑

4 4

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

‰ j b˙ œ ˙ œœ f j ˙ ‰ œ ˙ œœ F

6 4

ooh

6 4

∑

4 4


8 41

S. Solo

A. Solo

& &

41

S

A

T

&

# # # #

∑

∑

∑

∑

mmm

& #˙ ˙

Œ œ œ œ

#

?# ˙ ˙

mmm 41

Glk.

41

C Tpt.

Tbn.

&

&

&

#

#

?#

41

Cb.

#

?# 41

Vln.

#

?# 41

Pno.

ley ah

∑ ∑ ∑ ∑

ahhh

Œ

b˙.

r œ

& Œ œ

ahhh

œ œ

& Œ œ

œ œ

Œ œ

œ œ

ahhh

Sop.

ahhh

Sop.

ahhh

∑ ∑

Œ œ

œ œ

∑

œ & Œ

œ œ

ahhh

Sop.

ahhh

take

Ó

a - way and then re - turn,

Œœ

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œœ . œ ˙ œ œœœœ

∑

∑

∑

∑

f w

r œ

w

† r œ

ƒ w

Ó bœ bœbœ f ƒ ∑ ? w w ƒ p œ r œ œ œ w ˙. œ œœœœ

ley ah

∑

I

∑

w

ley ah

Œ œ

Sop.

which

jœ œ ≈ œœ. R œ. œ œ

∑

f

.

œ œ

ley ah

ahhh

Sop.

œ

ache

f w

ahhh

r œ

∑

f w

ley ah

˙ ˙

mmm

r œ

ahhh

Œ bœ œ œ

&

∑

∑

Œ œ œ œ

˙ ˙

mmm

B

∑

r œ

ƒ wwww w ƒ

∑

w

ley ah

∑

?

w ƒ bw ƒ

w ∑

w P œœ œ œ œ œœœ ˙.

P

∑

∑ w Œ

˙. ∑


9 47

S. Solo

&

A. Solo

& 47

S

&

A

&

T

B

&

47

C Tpt.

Tbn.

Pno.

&

&

#

Tpt.

#

Tpt.

#

∑ œ

Ó

œ

Ó

œ

Ó

Tpt.

D

∑

∑ œ œ

œ

r œ

˙.

œ

r œ

˙.

œ

œ

r œ

P w

P w

∑

∑

∑

∑

no vib.

w

mmm

P w

no vib.

mmm

˙.

# #

no vib.

(slowly)

w

(slowly)

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ

Ó

#

(slowly)

w

mmm

?# w p

47

Cb.

#

Ó

p ?# Ó ˙ p 47 # b œ b œ b œrK ˙ & p ?# ∑ ° 47

Vln.

˙

?# 47

Glk.

#

∑

œ

œ

˙

r œ

˙. Ó D

∑ *

∑ Ó bw

Œ

œ F

œ

œ

œ ∑

œ

˙

,

r œ

œœ œœœœ Œ œ œ

P

∑


10 51

S. Solo

&

A. Solo

& 51

S

A

T

B

& & &

51

C Tpt.

Tbn.

&

&

&

Cb.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

#

ahh

w

mmm

w

w

w

#

w

ahh

w

w

w

w

w

w

w

w

w

mmm

w

w

w

# #

#

#

?#

51

∑

w

?# 51

Vln.

#

?# 51

Pno.

#

?# 51

Glk.

#

mmm

ahh

F no vib. w mmm

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑

w F

Ó

r œ

∑

œœœœœœœ

∑

w

˙ F

f

w

Œ

œœœœœœœ

w ∑

∑

∑

∑ w

w ∑

Ó

w

w

F

Œ

∑

bw f

Ó


11

E

f sweetly # œœ œ ˙ & œœ œœ

56

S. Solo

A. Solo

& 56

S

A

T

& & &

# #

a

Ó w

#

ahh subito

#

ahh subito

w w

ahh

?# w

s love

Œ

subito

subito

B

-

f œ

Glk.

56

C Tpt.

Tbn.

&

&

E

Ó

-

P

e - a-sing play-ful - ly the one

∑ œ-

P P P

˙.

ley

ahh

œ-

˙.

Œ

f

ooh

ley

ahh

œ-

ley

˙.

ahh

ley

ooh

œ-

˙.

ley

˙

ahh

f Œ œ-

∑

œœ œ œ œ

u - n be - ing

f Œ œ- ˙ ley

∑

˙.

be - ing

∑

œ- ˙ ley ooh f Œœ - ˙

ley

œ

ooh

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑ ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

w

∑

∑

∑

Œ. œ ˙ J P œ ˙ Œ. J P

www w F

œœœœœœœ

F ∑

Œ

∑

Ó

Œ

œœœœœœœ

w

∑

∑

∑

∑

#

∑

∑

∑

∑

?#

∑

∑

∑

Œ . œJ ˙ P

&

56

Cb.

#

?# 56

Vln.

#

?# 56

Pno.

#

t

of

ahh

56

œ œ œ œ œ œ œ . œ œ . œ- ˙J

∑

w

∑


12 61

S. Solo

&

A. Solo

& 61

S

A

T

B

& & &

Tbn.

Pno.

&

#

∑

∑

∑

∑

∑

f œ œ. œ œ œ

∑

f w

ahh

∑

ley ah

∑

f w

ahh

∑

∑

f w

#

∑

#

∑

ahh

∑ r

∑

˙

˙

∑

∑

∑

∑

˙

˙

˙

˙

w

b ˙˙

ooh

˙

˙

mmm

Ó

˙

F ˙

b ˙˙

ooh

˙

F ˙

mmm

˙

Ó

˙

Ó

˙

F ˙

mmm

˙

mmm

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

Ó

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

œ ˙. π

∑

œ

œ ˙

Ó

∑

∑

insert cup mute

˙

w w °

∑

mmm

∑

#

F

mmm

ahh

? # ‰ œJ œ ˙ F

61

Cb.

#

∑

?# w www

61

Vln.

#

∑

œ œ œ œœ ‰ & J œ œ œ F ?# ‰ J œ F 61 # ∑ & 61

C Tpt.

#

?# 61

Glk.

#

Œ Ó

r œ

*

F

∑

œœ œ œ b˙. f ∑

w ∑

∑

∑


67

S. Solo

A. Solo

& &

f Œ b˙

# Tptw #

A

T

B

∑

Glk.

#

& ˙ # & ˙ ?# ˙ †

#

Ó

Tbn.

Ó

Pno.

Vln.

˙

˙

˙

Ó

˙

˙

˙

Ó

Ó

˙

˙

mmm

∑

w

œ

Œ

bœ œ

trea - sure

˙

w

Ó

∑

#

?#

P

∑

∑

5 4

p Ó

∑

5 4

∑

45

∑

5 4

∑

5 4

∑

5 4

∑

5 4

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

ooh

˙

mmm

∑ w

bw

˙

I

b ˙˙

∑ w

∑

b ˙˙

mmm

p Ó p Ó ∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

>œ >œ œ- œ w b œ . b œ œ ‰ F

w w

li -

remove mute

w

∑

w

p Ó

w

w

F Œ b ˙ b œ 45

œ œ

moves me.

mmm

∑

∑

67

Cb.

#

?# &

∑

ooh

∑

67

I

b ˙˙

∑

&

ti - tude

b ˙˙

mmm

# now vib. & P ?# ∑

67

-

∑

mmm

67

C Tpt.

gra

œ bœ

Is your

# & w

67

œ bœ œ bœ b˙

whose

67

S

13

∑

∑

∑

5 4 5 4 45

∑

5 4

∑

5 4


14

# 5 œ œ b œ œr œ 4 œ b˙ Œ & 4 4 œ œœ œ

73

S. Solo

ve a - part

A. Solo

# 5 & 4 Ó # 5 & 4

A

T

B

Tbn.

∑

∑

∑

∑

p

∑

∑

4 4

∑

# 5 † 4

∑

4 4

∑

∑

∑

# & 45

∑

44

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

?# 5 4

?# 5 4 # 5 & 4 ?# 5 4

∑ ∑ ∑

4 4 4 Ó 4

w ooh p

˙ œ œ ooh

∑

bw

w

ooh

w

w

w

w

˙

œ œ w

w

p

ooh

p ˙

ooh

∑

bœ bœ

4 4

∑

# 5 & 4

∑

4 4

∑

?# 5 4

∑

4 4

∑

73

Cb.

∑

self

4 4

# 5 & 4

73

Vln.

∑

∑

∑

73

Pno.

∑

44

∑

# & 45

73

C Tpt.

heart

-

∑

∑

73

Glk.

Œ 44 bœ

my

∑

4 4

73

S

Œ

from

G

P

°

G

rK bœ

˙

∑ ∑

œ œ w

ooh

Ó ∑ *

ooh

ooh

œ

F w &

∑ ∑ ∑

œ œ œ œœ

˙.

∑ *

œœŒ Ó

∑ w

p Œ

b œ b œ b œrK ˙ °

w

p

w ∑

∑ Ó ∑

∑ ˙ ˙ ˙ P w p


15 79

S. Solo

A. Solo

& &

79

S

A

T

B

& & &

#

F

∑

œ

yet

#

∑

#

w

#

can - not

Ó F w

F w

F ˙

w

F w

79

C Tpt.

&

Tbn.

& 79

Pno.

&

#

w

Vln.

#

cresc.

&

F w ∑

a - part

∑

w

cresc.

cresc.

P

# w #

P

∑ ∑ r œ

˙

?# w

r œ

˙

r œ

˙

P

Œ

œœ œ œœœœœÓ

∑

Ó

Œ

∑

Ó

Œ

œ

r œ

œœœœœ

œœŒ

∑

∑

∑

∑

˙ ∑

r œ

˙ Ó

˙

ley

ah

ley

ah

˙

˙

˙

ley

w

cresc.

˙ ˙

w

Ó

79

Cb.

w

w

ooh

# w

#

˙

ooh

?# 79

œ

∑

not

ooh

Glk.

live

ooh

?# w 79

œ

œ œ ˙

r œ

œ

ah

˙

˙

ley

ah

∑ œ f œ f

˙

˙

˙

˙ ∑ ∑

r œ

w

˙ Œ

œ f

˙

˙


16

# & Ó

83

S. Solo

A. Solo

& 83

S

A

T

B

&

# ˙

#

& ˙ ?# ˙ †

#

# & ˙

Tbn.

# & ˙ 83

Pno.

&

?# 83

Vln.

#

&

#

?#

83

Cb.

˙

F œ J

tone,

stone?

œ J

that

œ

r œ

brill

-

œ iant

˙.

F j œ œ Œ Œ ‰œ ˙ Ó w

P Ó ˙

w

w

si-lence,

a

flower

Hour,

f ˙

P w

f ˙

P w

w

w

w

w

w

mmm

f

mmm

˙

P

f Ó

mmm

∑

∑

∑

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ P

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

83

C Tpt.

In the wa-ter's

œ.

∑

# ˙ &

83

Glk.

#

f œ œ œ œ

Ó Ó

Ó

r œ

œ

f

pizz.

r œ

œ

r œ

œ

r œ

œ

r œ

w œ

r œ

œ

Œ

w ∑

∑


P # & œ œ œ œ nœ œ œ

˙

# & Ó

‰ j Œ bœ

87

S. Solo

whi-spers my name with such slight

A. Solo

A

T

B

Tbn.

∑

air

Ó

light.

# w

Ó

& bw

∑

∑

Ó

# #

?# † & & &

# # # #

?# &

#

?#

bw P

p

˙

fare

∑

87

Cb.

of

∑

87

Vln.

∑

fi - la - ment

w

&

87

Pno.

it seems

Ó

87

C Tpt.

mo - ment,

w

∑

&

87

Glk.

œ œ. œ œ bœ

H

∑

87

S

bœ b˙

, j n œ #œ œ œ.

17

p ˙ p

mmm

˙

mmm

p

˙

mmm

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

H

Ó

∑ ∑

Ó

˙ ∑


18 91

S. Solo

A. Solo

& &

A

T

B

# & Ó ?# Ó †

91

C Tpt.

&

Tbn.

& 91

Pno.

&

&

# # #

#

?#

91

Cb.

#

?# 91

Vln.

#

# & Ó

91

Glk.

#

& Ó

91

S

#

∑

∑

∑

∑

P nœ œ.

the world

∑ ˙

mmm

˙

mmm

˙

p ˙

∑ Ó Ó Ó

mmm

mmm

˙

mmm

˙

mmm

˙

∑ Ó Ó

˙

mmm

mmm

˙

mmm

Ó

mmm

Ó

˙

˙

œ

œ

œ

be - comes

œ

, bœ ˙.

cloud - swell

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

mmm

Ó

˙

mmm

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

π ∑

∑

∑

∑

Ó

no vib.

w

w

w

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

arco

∑


19 S. Solo

A. Solo

#

w

∑

∑

∑

# & bw

∑

∑

∑

97

&

well

97

S

A

T

B

& & &

97

C Tpt.

&

Tbn.

& 97

Pno.

&

&

Ó

Œ

Ó

Œ ∑

# # # #

#

?#

97

Cb.

#

Œ

∑ Ó Ó

√œ

p ?# Πp

97

Vln.

#

Ó

?# 97

Glk.

#

Ó

b˙. P

œœ œœœœ œ Œ cresc.

cresc.

œ

Œ

P

bœ J œ J

P j ‰ bœ

f w

w

f w

w

∑

f w

w

∑

∑

f b. drum (opt.)

b œ œ œœœ œ œ œ Œ F Œ bœ f œ œ œœ œ œœ œ Œ

œœ œ œ œœ Œ œ

P

?

– ƒ w ƒ w ƒ

˙

∑ b œ b œ b œKr ˙

∑

∑

∑

∑

œ œ œ œ œ œ wwwwwww œ Ï √ œ w J ‰ P f

wwww www

∑

w

Ó

∑

∑

w ƒ

˙

Vln

U

∑

Ó

b œ b œ b œKr ˙

w

˙

Vln

∑

w

w

Ó

Vln

∑

P

∑ ∑

∑

∑

œ

I

∑ ∑

I

∑ ∑ Ó ∑

˙ p


20 102

S. Solo

A. Solo

& &

102

S

A

T

B

& & &

# # # # #

Tbn.

œ œ ˙ œ œ ˙

# † Ó

bœ bœ

&

#

?# 102

Pno.

œ œ ˙

∑

102

C Tpt.

∑

?# 102

Glk.

∑

&

#

?#

p

Cb.

?#

∑

œ œ

œ œ b˙

Ó

Em - ber

jœ œ. œ

p œ œ

jœ œ. œ

œ œ b˙

Ó

œ œ

œ œ n˙

Ó

Em - ber

jœ œ. œ

œ œ

j œ. œ œ

œ œ ˙

Ó

p

Em - ber

p

Em - ber

rK bœ

of ai - ry long - ing;

of ai - ry long - ing;

˙

∑

Ó

˙.

j ‰ œ œ bœ œ œ œ

˙.

ache

of

un - be - ing

un - be - ing

‰ œj œ bœ œ nœ œ of

un - be - ing

‰ j bœ œ bœ œ nœ œ ∑

˙ Œ b œ b œ b œrK

Ó

of

ache

of ai - ry long - ing;

∑

j ‰ œ œ bœ œ œ œ ache

of ai - ry long - ing;

∑

∑

ache

of

Œ

un - be - ing

∑

Œ

.

Œ

.

Œ

˙. .

Œ

˙. .

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

# & œ œ ˙

102

P

∑

∑

102

Vln.

∑

∑


108

S. Solo

A. Solo

& &

108

S

A

T

B

&

&

Tbn.

† &

&

&

œ

your heart

not

œ b˙

# #

Is

your heart

œ

œ b˙

Is

# #

#

#

?#

108

Cb.

œ

∑

œ b˙

Is

?# 108

Vln.

#

?# 108

Pno.

œ

Is

?#

108

C Tpt.

#

∑

& œ

108

Glk.

#

your heart

œ b˙

your heart

œ not

˙.

stone?

˙.

stone?

œ ˙.

not

b˙ b˙ b˙

Ó Ó Ó

stone?

œ ˙.

not

∑

stone?

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Ó

bw

Hour,

light;

P nw fare

bw

P bw

p

-

nw

fare

-

bw

P bw

light;

fare

-

nw

p

light;

fare

-

Hour,

bœ bœ

p w

light;

P bw

Hour,

∑ Ó

∑

F bw

Hour,

∑ ˙

w

∑ Ó

∑

∑ Alt. S.

& nw

-

fare

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Alt. S.

nw

-

fare

∑

∑

∑

21

∑

∑

∑


22 114 S. Solo

A. Solo

& &

114

S

A

T

B

& & &

&

114

C Tpt.

Tbn.

&

&

&

Cb.

w

well.

# # #

# #

w w

#

∑

∑

∑

∑

∑

∑

n.

∑

∑

∑

n.

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

n.

w

w

well.

∑ w

w

well.

w

n.

w

well.

w

∑ †

w

well.

∑

#

?#

114

∑

w

?# 114

Vln.

∑

?# 114

Pno.

#

?# 114

Glk.

#

b˙ p

∑

bU˙

w

∑

˙

w

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

w

well.

∑

π

bU˙

∑

b˙ ∑

˙

w

∑

w

w π w π

w

w w ∑

∑

wwwww ww π w

wwwww ww

w ◊ π

w

w

Narcissus & Echo  

Jeff Zeiders (2009)

Advertisement