Page 1

Panahon A

(Luntian)

Hulyo 31, 2011

IKAANI M NA LINGGO PAGKARAAN NG SANTISI MA TRIN I DAD PANIM ULA Namumuno

Sentro ngayon ng Mabuting Balita ang ukol sa pagpapakain ng 5000. Ano na nga ba talaga ang nais ipabatid ng Panginoong Hesus dito? Ang himala bang mapakain ang napakapal na tao o ang pagbabahaginan? Niloob ni Hesus na magpasalamat sa kanyang Ama sa pagdudulot ng pagkain, ito ay isang pagkilala niya at paggalang. At ang kapangyarihang maipamahagi ang pagkain sa nakararami. Dalawang bagay ang nakikita natin ngayon araw na ito. ibinahagi ng Panginoon ang Tinapay na nagbibigay buhay para sa atin espirtuwal na pangangailangan, ito’y idinalangain at atin namang tinanggap. At malaong makikitang tayong lahat ay nabusog sapagkat tayo’y naniniwala sa kanyang kapangyarihan.

Tatayo ang lahat para sa pagsisimula ng Banal na Misa. Mag-aalay ng isang awit.

PANALANG IN Pari/Diyakono Itulot mo po, O Panginoon, na ang Iyong awa ang siyang luminis at magtanggol sa Iyong Iglesia: Dahil hindi siya makapagpapatuloy nang maluwalhati kung wala ang Iyong tulong, lagi mo po siyang ipagsanggalang at pamunuan sa pamamagitan ng Iyong kabutihan; sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama Mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Uupo ang lahat para pakinggang ang mga pagbasa.

1


UNANG PAGBASA (Genesis 32:22-31) Namumuno

Ang bendisyon ay isang paghingi ng gabay mula sa Diyos. Ito ang hinihingi ni jacob sa taong kanyang nakabuno. At gayundin ang hinihingi nating mga tao, mapagkalooban ng bendisyon mula sa Diyos upang mas mapatibay pa natin at maingatan ang ating mga gawain at gagawin pang makalulugod sa paningin ng ating Panginoon.

Tagabasa

Ang unang pagbasa ay mula sa Aklat ng Genesis, kabanata 32 talata 22-31.

Gumising nang gabi ring yaon si Jacob at itinawid sa Ilog Jaboc ang dalawa niyang asawa, labing-isang anak at dalawang aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian, at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito’y nalinsad. Sinabi ng lalaki, “Bitiwan mo na ako at magbubukang-liwayway na!” “Hindi kita bibitiwan hangga’t hindi mo ako binebendisyunan,” wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya’y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, “Mula ngayo’y Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay.” “Ano pong ngalan ninyo?” tanong ni Jacob. “Bakit gusto mo pang malaman?” sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, “Nakita ko nang mukhaan ang Diyos, gayunma’y buhay pa rin ako.” At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Tagabasa Bayan

Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.

SALMONG TUGUNAN (Awit 17) Namumuno

Ang ating salmong itutugon ay: “Yahweh, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan”. Ulitin po natin!

Namumuno

Dinggin mo po, Panginoon, ang matapat kong panawagan, Yahweh, ako ay dinggin mo, sa daing ko na tulungan; pagkat ako’y tong tapat, di nandaya kailanman, kaya ako’y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Hahatol ka sa panig ko sa pasiya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. TUGON .

2


Namumuno

Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid, sa piling ko, naroon ka’t kahit gabi’y nagmamasid; ako’y iyong siniyasat, nasumpungan mong matuwid, tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Ang salita ko nga’y tapat, di tulad ng iba riyan; tapat akong sumusunod sa utos mong ibinigay at ako ay umiiwas sa landas ng karahasan. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. TUGON .

Namumuno

Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako’y dumudulog at sa iyo humihibik; sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig, sa piling mo’y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo’y mamamalas kapag ako ay nagising, sa piling mo’y magagalak. HULI NG TUGON.

IKALAWANG PAGBASA (Roma 9:1-5) Namumuno

Inihahayag ni San Pablo, na ang pakikipagtipan natin sa Panginoong Hesus ay kailangan nating isaalang-alang at hindi dapat kailanman balewalain, sapagkat mula kay Jacob na siyang nakipagbuno sa Diyos na humiling ng bendisyon ay isang pakikipagtipan na rin kay Yahweh. Marapat na mapanatili natin ito bilang pagpapatibay na tayo’y sumasampalataya sa kanya at naniniwala sa kataas-taasang Panginoon.

Tagabasa

Ang ikalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga Roma, kabanata 9 talata 1-5.

Saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko; hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo: matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, anupa’t mamatamisin kong ako’y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila’y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya’y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos; sa kanila rin ibinigay ang Kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila’y nagmula sa mga patriyarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya’y maging tao, Diyos na Kataastaasan, na pinapupurihan magpakailanman! Amen.

3


Tagabasa Bayan

Ito ang Salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos

Tatayo ang lahat upang magbigay galang sa paghahatid ng Banal na Ebanghelyo ng Panginoon.

EBANGHELYO (Mateo 14: 13-21) Namumuno

Aleluya! Aleluya! Iniutos ng Panginoon na: tayo ang magbahagi ng pagkain sa iba. Aleluya! Mat. 14:16

Diyakono/Pari

Ang Panginoon ay sumainyo.

Bayan

At sumaiyo rin.

Diyakono/Pari

Ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo.

Bayan

Luwalhati sa Iyo, Panginoong Hesukristo.

Nang marinig ito ni Hesus, siya’y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila’y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Hesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga maysakit na dala nila. Nang dapit- hapon na’y lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, “Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain.” “Hindi na sila kailangang umalis pa,” sabi ni Hesus. “Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain.” Sumagot sila, “Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin.” “Dalhin ninyo rito,” sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda; tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila’y nakapuno ng labindalawang bakol ng pirapirasong tinapay may 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at bata. Diyakono/Pari Bayan

Ang Ebanghelyo ng Panginoon.

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Isusunod ang Homilya at ipagpapatuloy sa Liturhiya ng Banal na Eukaristiya.

4

Lectionary: 6th Sunday After Trinity  

Sunday Readings

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you