__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 7

Kei In Sport nummer 12 - juli 2021

over de haalbaarheidstoets. De reden hiervoor is dat de hal deels moet worden gerealiseerd op het sportveld van het JvO gymnasium. Hoewel het JvO nog steeds positief staat tegenover de multifunctionele hal, maakt ze nu een voorbehoud voor het afstaan van de grond vanwege de eigen plannen voor de renovatie van de schoolgebouwen of mogelijk het realiseren van een nieuwe school op de plek waar de hal zou moeten komen. ALTA moet dus wachten met verdere realisatie totdat de bouwplannen van het JvO duidelijk zijn. Vertraging dus. In oktober 2015 geeft het gemeentebestuur aan ALTA te kennen mee te willen werken aan de plannen van ALTA, maar nog wel onder het voorbehoud van medewerking van het JvO. Ondertussen wordt aan ALTA wel gevraagd om al een aantal onderzoeken uit te voeren, te weten een zogenoemd flora- en faunaonderzoek, planschade-onderzoek, bomeneffectrapportage en een bommenen granatenonderzoek. Deze onderzoeken worden door ALTA uitgevoerd - kosten € 5000 - en leveren geen belemmeringen op voor de verdere planontwikkeling. In september 2018 komt eindelijk het verlossende woord van het JvO: uit onderwijskundig oogpunt is er geen reden om niet mee werken aan de plannen van ALTA en geeft aan bereid te zijn de benodigde grond aan ALTA af te staan voor de multifunctionele vierbaans hal. De gemeente geeft aan dat ALTA een voorlopig ontwerpplan (VOP) moet indienen waarin de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken zijn verwerkt. Uitsluitsel van de gemeente over het ingediende VOP laat echter op zich wachten.

Onvoldoende In oktober 2020 wordt ALTA door de gemeenteraad uitgenodigd de stand van zaken van de halplannen toe te lichten. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn de raadsleden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan ALTA zodat de plannen nog eens op locatie worden toegelicht. In de commissie sport van 13 oktober 2020 wordt in een uitvoerige presentatie het proces tot nu toe toegelicht en vraagt ALTA aan de gemeente om medewerking zodat de tweebaanshal conform het bestemmingsplan kan worden gerealiseerd. De belangrijkste voorwaarde is echter dat eerst met het JvO tot overeenstemming moet worden bereikt over de grond. Het JvO Gymnasium geeft te kennen nog steeds bereid te zijn de grond beschikbaar te stellen aan ALTA, mits de tennishal ook geschikt is voor haar gymlessen. Na uitvoerig overleg komen ALTA en het JvO tot de conclusie dat een tweebaanshal voor beide partijen onvoldoende mogelijkheden biedt, waar dit met een vierbaanshal wel het geval was. Dan zouden twee banen als echte tennisbanen kunnen worden gebruikt en de overige twee banen vooral voor andere sporten. Maar de combinatie hiervan blijkt technisch niet haalbaar. Het JvO geeft op basis hiervan aan geen medewerking meer te willen verlenen aan een grondtransactie. Nieuwe plannen Alhoewel ALTA teleurgesteld is door de gang van zaken, blijft zij optimistisch en op zoek naar een oplossing voor een binnentennisfaciliteit. Amersfoort stelt een sportstad te willen zijn. De sportnota en het collegeprogramma stralen een ambitie uit om ook het tennis te willen faciliteren. Het zou daarom de gemeente sieren als zij zich voor ALTA, maar in feite voor alle tennisverenigingen in Amersfoort, inzet voor het realiseren van een alternatief.

Gemeente trekt medewerking in In februari 2019 komt dan eindelijk een reactie van de gemeente op de ingediende plannen. De gemeente geeft aan niet langer positief te staan tegenover een vierbaans tennishal. Hierbij wordt verwezen naar het nieuwe college-akkoord van mmuniceerd heb ik een spoedje nodig voor 10 uur moet ik een flyer aanle2018, het beschermd stadsgezicht en de belangen van omwonenden. De laatste twee zijn echter geen nieuwe gegevens. De gemeente stelt voor een locatieonderzoek te willen doen naar een alternatieve locatie. rijven/ In een reactie geeft ALTA aan zeer teleurgesteld te zijn over de beslissing van de gemeente, aangezien de plannen mede op voorspraak van de gemeente zijn Hierdoor wordt demaken? vereniging belemmerd in het aanbieden en pagina eenontwikkeld. mooie flyer kunnen ontwikkelen van optimale tennisfaciliteiten voor haar leden en andere belangde plaat erbij! hebbenden, zoals een tennisschool en andere sportliefhebbers in Amersfoort. Bovendien is het een gemiste kans op een multifunctionele hal voor onder meer de scholen in het Bergkwartier. Bovendien wordt een buurtfaciliteit in het Bergkwartier voor sport en recreatie gemist. In de reactie geeft ALTA aan dan terug te willen vallen op het huidige besteman het strand? mingsplan dat nog steeds voorziet in een tweebaanshal. Verder geeft de club aan spel spelen? in een eventueel locatieonderzoek een totale verplaatsing van het huidige park wanen? naar een locatie elders in het Bergkwartier op te nemen waarbij dan tevens een vierbaanshal in de plannen zou moeten worden opgenomen.

JE DAG / WEEK AFSLUITEN AAN HET STRAND? Lekker ontspannen een spel spelen? Jezelf in het buitenland wanen?

Boe beachvk bij ons een even a eld en verg ll e werkwe stress van et de eek en plezier maak !

s daar voor jou en je collega’s!

Locatie onderzoek Van september 2019stress tot juli 2020 door een gemeentelijke eld en vergeet even alle van wordt de werkweek en maakprojectleider plezier ! een onderzoek uitgevoerd naar een alternatieve locatie. Hierin worden de suggesties van ALTA voor een totale verplaatsing van het park meegenomen. De conclusie van het locatie- onderzoek is dat er geen reële alternatieve locaties zijn en de huidige locatie van ALTA de beste optie is voor een vierbaans tennishal, maar daarvoor unt u contact opnemen Mozes Hoppenbrouwer bestaat helaas geenmet politiek draagvlak. Een alternatief is een vierbaanshal op het nl 0619826031 complex Birkhoven-Bokkeduinen, waarbij samenwerking met andere partijen gezocht moet worden en ALTA verantwoordelijk voor de exploitatie moet zijn. In een overleg met de betrokken wethouders over de uitkomsten van het locatie-onderzoek geeft ALTA een vierbaanshal op Birkhoven-Bokkeduinen niet te zien zitten omdat de vereniging dan wordt ‘verdeeld’ over twee locaties. Hierbij ontbreken dan de synergievoordelen met het huidige park en het multifunctionele gebruik en is daardoor het financiële risico voor de vereniging te groot. ALTA laat de wethouders weten dan terug te vallen op het huidige bestemmingsplan voor een tweebaanshal.

7

ATE SPORTBIVEACH @ THE r jou en is er voo ga’s! je colle

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mozes Hoppenbrouwer beweegmee@sportivate.nl | sportivate.nl/bedrijven | 0619826031

Profile for Jaap Hengeveld

Kei In Sport_editie juli 2021  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded