Page 1

1 เที่ยวไทย


2 เที่ยวไทย

หลีกหนีความวุน่ วายในเมือง

เพือ่ สัมผัสกับวิถชี วี ติ แบบธรรมชาติและความพอเพียง

นครราชสีมา ดินแดนทีร่ าบสูง ประตูสภู่ าคอีสาน

นครราชสีมา หรือ โคราช

ถือเป็นอีกหนึง่ จังหวัดทีน่ า่ เทีย่ วมี โอกาสก็เทีย่ วนะค่ะ ในยามทีเ่ กิดอาการเบือ่ หน่าย อาจเป็นเพราะระยะทางไม่หา่ งจากกรุงเทพฯมาก นักอีกทัง้ การเดินทางก็สะดวก สบาย จังหวัดนครราชสีมา เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมีโ่ คราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน นครราชสีมาหรือทีเ่ รียกกัน ว่า“โคราช”เป็นเมืองใหญ่บนดินแดนทีร่ าบสูงทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ดว้ ยทรัพยากร และสิง่ อำ�นวยความสะดวกทุกรูปแบบผูม้ าเยือนจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติทง่ี ดงาม จนได้รบั การยกย่องให้เป็นมรดกโลก สนุกสนานไปกับกิจกรรมท่องเทีย่ วทีห่ ลากหลาย ได้ชน่ื ชมความยิง่ ใหญ่ กว้างขวาง มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วมากมายทัง้ ป่าเขา แม่น�ำ้ ลำ�ธาร ตลอดจนวัดวาอาราม และโบราณสถานสำ�คัญๆจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ประมาณ20,494 ตารางกิโลเมตร หรือ 12,808,728 ไร่เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดขอประเทศไทย

สถานที ท่ อ่ งเทีย่ ว จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว

สำ�คัญที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลาย รูปแบบ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อุทยานแห่ง ชาติเขาใหญ่ หมู่บ้านทำ�เครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียน ฟาร์มโชคชัย เป็นต้น


การเดินทางมาโคราช นครราชสีมาอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 259 กิโลเมตร นักท่อง เที่ยวสามารถเดินทางสู่จังหวัดนครราชสีมาได้หลายวิธีทั้งทางรถยนต์ ส่วนตัว รถประจำ�ทาง และรถไฟ

การเดินทางมา นครราชสีมา โดยรถไฟ:

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีบริการรถไฟออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำ�โพง) ไปยังจังหวัดนครราชสีมาทุกวัน ทั้งรถธรรมดา รถ เร็ว รถด่วน และรถด่วนพิเศษ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยโทร.1690 เว็บไซต์www.railway.co.th

วัดพายัพ ถ้ำ�หินงอกหินย้อย

โดยรถยนต์:

จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ 1.ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึงจังหวัดสระบุรี บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงจังหวัดนครราชสีมา เป็นเส้นทางที่นิยมที่สุด 2.ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเขตมีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา อำ�เภอพนมสารคาม กบินทร์บุรี วังน้ำ�เขียว ปักธงชัย ไปจนถึงจังหวัด นครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 273 กิโลเมตร 3.ใช้ทางหลวงหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) จนถึงจังหวัด นครนายก แยกใช้ทางหลวงหมายเลข 33 ไปจนถึงอำ�เภอกบินทร์บุรี แล้วแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านวังน้ำ�เขียว ปักธงชัย

อาคารแสดงวีรกรรมท้าวสุรนารี

โดยรถประจำ�ทาง:

มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ ของบริษัท ขนส่ง จำ�กัด และของเอกชน สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ออกจากสถานี ขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำ�แพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลาย เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำ�กัด โทร.1490 www.transport.co.th ปัจจุบันบริษัท ขนส่ง จำ�กัด ได้เปิดให้บริการจองตั๋วรถโดยสาร ออนไลน์แล้ว ติดต่อได้ที่www.thaiticketmajor.com นอกจากนี้ยัง สามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่ไทยรูท ดอทคอมwww.thairoute.com

โดยเครื่องบิิน:

มีสายการบินขนาดเล็ก 32 ที่นั่ง Happy Airบินตรงจากนครราชสีมาเชียงใหม่, นครราชสีมา-กรุงเทพฯ และ นครราชสีมา-ภูเก็ต สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.happyair.co.th โทร.076-327-777 086-470-5064

การเดินทางภายใน นครราชสีมา

ในตั ว จั ง หวั ด นครราชสี ม ามี ร ถชนิ ด ต่ า งๆให้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว สามารถเลือกใช้บริการยานพาหนะต่างๆได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม รถแท็กซี่มิเตอร์ มีจุดจอดอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 และ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา รถสองแถว มีวิ่งบริการภายในเขตเทศบาลและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงไปยังอำ�เภอต่างๆหลายสายนักท่องเที่ยวอาจเหมารถสองแถวไป เที่ยวได้ทั้งในเมืองและต่างอำ�เภอคิดราคาขึ้นอยู่กับระยะทาง รถสามล้อเครื่องและมอเตอร์ไซค์รับจ้าง จอดอยู่ตามจุด ต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน้าตลาดเทศบาล หน้าสถานีขนส่ง ค่าบริการ มีทั้งแบบตกลงกันตามแต่ระยะทางและแบบเหมา

3 เที่ยวไทย


4 เที่ยวไทย

• • • • • • • • • • • • • • • •

ระยะทางจากอำ�เภอเมือง นครราชสีมาไปยังอำ�เภอต่างๆคือ

อำ�เภอเฉลิมพระเกียรติ 18 กิโลเมตร อำ�เภอขามทะเลสอ 22 กิโลเมตร อำ�เภอโนนไทย 29 กิโลเมตร อำ�เภอโนนแดง 30 กิโลเมตร อำ�เภอโชคชัย 31 กิโลเมตร อำ�เภอปักธงชัย 34 กิโลเมตร อำ�เภอสูงเนิน 36 กิโลเมตร อำ�เภอโนนสูง 37 กิโลเมตร อำ�เภอพระทองคำ� 37 กิโลเมตร อำ�เภอจักราช 40 กิโลเมตร อำ�เภอสีคิ้ว 45 กิโลเมตร อำ�เภอขามสะแกแสง 50 กิโลเมตร อำ�เภอหนองบุนนาก 52 กิโลเมตร อำ�เภอครบุรี 58 กิโลเมตร อำ�เภอพิมาย 60 กิโลเมตร อำ�เภอห้วยแถลง 65 กิโลเมตร

• • • • • • • • • • • • • • • •

อำ�เภอห้วยแถลง 65 กิโลเมตร อำ�เภอวังน้ำ�เขียว 70 กิโลเมตร อำ�เภอคง 79 กิโลเมตร อำ�เภอด่านขุนทด 84 กิโลเมตร อำ�เภอบ้านเหลื่อม 85 กิโลเมตร อำ�เภอปากช่อง 85 กิโลเมตร อำ�เภอสีดา 85 กิโลเมตร อำ�เภอเสิงสาง 88 กิโลเมตร อำ�เภอเทพารักษ์ 90 กิโลเมตร อำ�เภอประทาย 97 กิโลเมตร อำ�เภอชุมพวง 98 กิโลเมตร อำ�เภอบัวใหญ่ 101 กิโลเมตร อำ�เภอบัวลาย 106 กิโลเมตร อำ�เภอเมืองยาง 110 กิโลเมตร อำ�เภอแก้งสนามนาง 130 กิโลเมตร อำ�เภอลำ�ทะเมนชัย 130 กิโลเมตร


ศูนย์เจ้าสัวสุดยอดของฝากโคราช

ศูนย์เจ้าสัวสุดยอดของฝากโคราช

ร้านอาหารทีต่ อ้ งลอง

อยากแนะนำ � คื อ ข้ า วตั ง เจ้ า สั ว ที่ มี ร สชาติ ก รอบหอม อร่อยผลิตจากข้าวมะลิแท้ 100%กุนเชียง คัดเนื้อหมู เกรดคุ ณ ภาพและกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ตามสู ต รดั้ ง เดิ ม มากว่า50ปี ไม่ใส่สี และสารกันบูด หมูหยอง คัดเนื้อ หมูคุณภาพดีนำ�มาผัดในกระทะจนได้เป็นหมูหยองที่แห้ง และนุ่มฟูสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานถึง6เดือนหมู แผ่นรสเลิศสูตรดั้งเดิมอันมีชื่อเสียง จะรับประทานเล่น รวมทั้งผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ และ ของที่ระลึกอีก มากมายที่ได้รับการคัดสรรจากOTOPอีกทั้งศูนย์อาหาร ที่ท่านสามารถแวะรับประทานอาหารอร่อยสะอาดถูกหลัก อนามัยและสามารถใช้บริการห้องน้ำ�สะอาดกว่า 30 ห้อง ตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่243ถนนมิตรภาพห่างจากตัวเมืองเพียง12 กิโลเมตรจากสามแยกปักฯ ชิดซ้ายออกทางคู่ขนาน จะเห็น หอสูง ตะหง่านเขียนว่า เตีย หงี่เฮียงและ รูปหมูถือช้อนทองแสดงว่าท่าน มาถึงแล้วร้านเปิดบริการทุกวัน วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดบริการ เวลา07.00–20.00น. ส่วนวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เปิด

“คนอ่านเนี่ยจะต้องเกิดความรู้สึกประหลาดใจ คิดดูสิว่าจะมีที่ไหนที่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยขายขนมจีน เลยถือเป็นถนนสายขนมจีน ขนมจีนประโดกเป็นอาหารกลางวันหรือ อาหารเย็นก็ได้ จะเอาเผ็ดร้อนหรือจะเอาน้ำ�ยาแบบไหน สามารถเลือกได้ตามใจชอบ”ก่อนกลับกรุงเทพฯ เราใช้เส้นทางโคราช-ปักธงชัย-วังน้ำ�เขียว บนทางหลวงแผนดินหมายเลข 304

5 เที่ยวไทย


6 เที่ยวไทย

วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร

วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร วัดอิสาน เป็นวัดทีต่ ง้ั อยูท่ างทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดพร นารายณ์(วัดกลาง) ตัง้ อยูท่ ่ี ถนนกุดน่ั ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2220 โดยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช โดยพระยายมราช หรือ สังข์ เป็นผูส้ ร้างโดยมีชา่ งชาวฝรัง่ เศสเป็นผูช้ ว่ ย ออกแบบผังเมือง เมือ่ สร้างผังเมืองเสร็จ จึงโปรดเกล้าให้ประชาชน และ คฤหบดีและขุนนาง สร้างวัด 6 วัด

คือ วัดพระนารายณ์มหาราช(วัดกลาง) วัดบูรพ์ วัดอิสาน วัดพายัพ วัดบึง และวัดสระแก้ว เพือ่ เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิดใจประชาชน เพือ่ เชิดชูพระพุทธศาสนา ตามทีเ่ ล่าสูก่ นั มาว่า วัดพระนารายณ์มหาราช วัดบึง วัดสระแก้ว เป็นวัดทีข่ นุ นางเป็นผูส้ ร้าง โดยจากคำ�พูดของ คนรุน่ เก่าว่า วัดบึง ขุนนาง หรือสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักทีม่ คี วาม ประณีตอ่อนช้อย งดงามมาก วัดอิสาน วัดบูรพ์ วัดพายัพ เป็นวัด ทีค่ ฤหบดี และประชาชนเป็นผูส้ ร้างโดยเห็นความงดงามประณีตไม่ ค่อยมี แต่ทางด้านจิตใจก็คงเป็นวัดประวัตศิ าสตร์ทส่ี ร้างความภาค ภูมใิ จแก่อนุชนคน รุน่ หลังเป็นอย่างมาก ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูป ปูชนียวัตถุทช่ี าวนครราชสีมาได้รว่ มกันสร้าง นับว่าเป็นของล้ำ�ค่า โดยเฉพาะ พระศรีรตั นปาติการส แปลว่า “พระแก้วมงคลผูใ้ ห้ความ ปรารถนาสำ�เร็จยิง่ กว่าปรารถนา” พระพุทธรูปพระประธานทีย่ งั คง สภาพทีส่ มบูรณ์คงเอกลักษณ์ศลิ ปะสมัยเชียงแสน สร้างในสมัยอยุธยา ไว้ได้อย่างครบถ้วน พระพุทธรูปตัง้ อยูเ่ ป็นพระประธานในอุโบสถ กว้าง 11.28 เมตร ยาว 22.60 เมตร สูง 14 เมตร มีเสา 12 ต้น เป็นเสาแปดเหลีย่ ม มีหวั บนหัวเสา หรือเรียกว่า เสามรรค 8 ฐาน แอ่นโค้งทรงสำ�เภา หน้าบันและหลังคาได้ซอ่ มใหม่ มีลวดลายแกะสลัก ภายในมีจติ รกรรมฝาผนัง ฐานเสมาคู่ และเสาหัวเม็ดทีก่ ำ�แพง


วัดศาลาลอย

ยั ง ได้ รั บ รางวั ล ดี เ ด่ น ด้ า นบุ ก เบิ ก อาคารอุ โ บสถทางด้ า นศาสนาจาก สถาปนิกสยามปี พ.ศ.2516 วัดศาลาลอยไม่ได้มีเพียงสถาปัตยกรรม เท่านั้นแต่เป็นวัดที่ท้าวสุรนารีพร้อมด้วยเจ้าพระยามหิศราธิบดีสวามี ของท่าน สร้างขึ้นหลังจากชนะข้าศึก โดยลอยแพรูปศาลาลงตามลำ�ตะ คองและอธิษฐาน หากกระแสน้ำ�ล่องแพไปทางทิศทางใด ก็จะสร้างวัดเพื่อ เป็นอนุสรณ์แห่งการศึกสงครามตรงที่แห่งนั้น

ความเชื่อและวิธีการบูชา

สถานทีต่ ง้ั

ต.โพธิก์ ลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา แยกจากถนนรอบเมืองไปราว 500 ม.

ชาวโคราชและชาวต่างถิ่นนิยมเดินทางมาสักการะรูปปั้นและเจดีย์บรรจุอัฐิ ย่าโมที่วัดศาลาลอยนี้ เพื่อบนบานขอพรย่าโมให้ปกป้องคุ้มครองโดยเฉพาะ ในเรื่องของความรักและคู่ครอง มีความเชื่อว่าย่าโมจะสามารถดลบันดาล ให้สมหวังได้ในที่สุด และเมื่อได้รับความสำ�เร็จดังใจอธิษฐานแล้วก็มักจะแก้บน ด้วยเพลงโคราชที่มีทั้งนักร้อง และนักรำ�แต่งตัวสวยงาม เพราะเชื่อว่าย่าโม นั้นชอบฟังเพลงโคราชเป็นชีวิตจิตใจ

ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก

เป็นศาลเจ้าเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมคูเมืองด้านทิศเหนือ ตรงมุมถนนมนัสตัดกับถนนพลแสน สร้างครอบหลักตะเคียนหินซึ่งเดิมเป็นหลักที่ชาวเมือง ภูเขียวนำ�ช้างเผือกมาผูกไว้เพื่อให้พนักงานกรมคชบาล ตรวจดูลักษณะช้างก่อนกราบทูลถวายพระบาท สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อทรงรับไว้เป็นพระราชพาหนะ

ศาลหลักเมือง

ตั้งอยู่ถนนจอมพลมุมวัดพระนารายณ์มหาราช ลั ก ษณะเป็ น ศาลเจ้ า แบบจี น ประดิ ษ ฐานเสา หลั ก เมื อ งนครราชสี ม าเป็ น ที่ สั ก การะบู ช าของ ชาวไทยและจี น สร้ า งขึ้ น ในสมั ย สมเด็ จ พระ นารายณ์มหาราช ระหว่าง พ.ศ.2199-2231 ตัวศาลและเสาหลักเมืองทำ�ด้วยไม้ ผนังศาลด้าน ทิศตะวันออกเป็นกระเบื้องดินเผาปั้นลวดลายนูน ต่ำ�เป็นเรื่องราว การสู้รบของท้าวสุรนารีและวิถี ชีวิตความเป็นอยู่ของ คนไทยในสมัยโบราณ

7 เที่ยวไทย


8 เที่ยวไทย

อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี แวะสักการะย่าโม ขอพร ท้าวสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวโคราชเรียกขานกันอย่างคุ้นเคยท่าน

เป็นวีรสตรี ในประวัติศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง จึงเป็นบุคคลที่ชาวโคราชภาคภูมิใจและเคารพบูชา ย่าโมกลายเป็น สัญลักษณ์ของชาวโคราชกระทั่งเรียกชื่อจังหวัดนี้ว่้า “เมืองย่าโม” แม้ โคราชจะเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ สามารถแยกการปกครอง ได้เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง แต่ชาวโคราชส่วนมากไม่ยินยอมเพราะนั่นหมาย ถึงการออกจากความเป็นลูกหลานย่าโมอนุสาวรีย์ย่าโมไม่เคยขาดพวง มาลัยที่ผู้คนนำ�มาบูชา คนต่างถิ่นที่ผ่านมาทางโคราชก็แวะมาสักการะ ย่าโมเพื่อเป็นสิริมงคลชาวโคราชมักจะมาบนบานศาลกล่าวขอสิ่งต่างๆ จากย่าโม เช่นขอให้มีงานทำ� ขอให้มีลูก เมื่อสมประสงค์แล้วก็จะแก้บน ด้วยสิ่งของที่กล่าวไว้ โดยเฉพาะการบนด้วยสิ่งที่ ย่าโมโปรดปรานคือ เพลงโคราช ด้วยเหตุนี้บริเวณอนุสาวรีย์ย่าโมจึง เป็นแหล่งเพลงโคราชของพ่อเพลงแม่เพลงหลายคณะอนุสาวรีย์ย่าโม ตั้ง อยู่ในทำ�เลกลางเมืองเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโคราช ย่านอนุสาวรีย์ ย่าโม จึงกลายเป็นย่านธุรกิจที่คึกคัก มีทั้งโรงแรมที่พัก รัานอาหาร ตลาดขายของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือของกินยี่ห้อดังที่ติดป้าย ชวนชิม ของนักชิมมืออาชีพจัด งานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าว สุรนารีขึ้นระหว่าง วันที่23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน เป็นประจำ�ทุก ปีเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของท่าน

สิ่งที่น่าสนใจ : อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เป็นรูปหล่อทองแดง

รมดำ� สูง 1.85 ม.หนัก 325 กก.แต่ง กายด้วยเครื่องยศ พระราชทานแบบโบราณ คือนุ่งผ้ายกทอง ห่มด้วยสไบกรองทองมี ตะกรุดพิสมรมงคลสามสายทับสไบ สวมตุ้มหู อยู่ในลักษณะมือขวา กุมดาบปลายชี้ลงพื้นมือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2477 สมัยพระยากำ�ธรพายัพทิศ (ดิส อินทรโสฬส) ข้าหลวงประจำ� ประจำ� จ.นครราชสีมา และพัน เอกพิเศษพระเริงรุกปัจจามิตร (ทองคำ� รักสงบ)ผู้บังคับการมลฑณ ทหารที่ 5 พร้อมทั้งข้าราชการและประชาชนชาวนครราชสีมา ได้ร่วมกันสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิย่าโม โดย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ออกแบบร่วมกับพระเทวาภินิม มิตรประติมากรเลื่องชื่อในช่วงสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ที่ตั้งและการเดินทาง : ถนนราชดำ�เนิน เทศบาลเมืองโคราช รถประจำ�ทาง มีวิ่งในตัวเมืองผ่านหลายสาย เช่น รถสองแถวสาย 1 รถบัสสาย 2,3,6 รถปรับอากาศสาย 15 ค่าโดยสาร 8 บาท


9 เที่ยวไทย


10 เที่ยวไทย

ปราสาทหินพิมาย ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา 60 กิโลเมตร ในตัวอำ�เภอพิมายเชิง สะพานท่าสงกรานต์ ก่อนถึงปราสาทหินพิมาย 300 เมตร เป็นสถานที่ เก็บรวบรวมหลักฐาน และจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง ของวัฒนธรรมอีสานในอดีต โดยเฉพาะโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่ค้นพบในเขต อีสานตอนล่าง โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่นำ�มาจัดแสดงได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาโบราณ โครงกระดูก เครื่องมือ เครื่องประดับที่ทำ�จากสำ�ริด และหิน ส่วนโบราณวัตถุสมัยประวัติศาสตร์ได้แก่ ใบเสมาแบบศิลปทวารวดี ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมแบบเขมร เช่น ทับหลัง หน้าบัน เสาประดับกรอบประตู ทวารบาล และประติมากรรมรูปเคารพ อาทิ พระพุทธรูป เทวรูป รูปพระ โพธิสัตว์ และรูปสลักศิลาพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งพบที่ปราสาทหินพิมายนับ เป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมของพิพิธภัณฑ์นี้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชม คนไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ 20 บาท

ไทรงาม

แห่งนี้มีต้นไทรขึ้นอยู่เป็นจำ�นวนมาก ไทรเหล่านี้เกิดจากต้นแม่อายุประมาณ 350 ปี แผ่กิ่งก้านสาขาออกราก ซึ่งเจริญเติบโตเป็นลำ�ต้นใหม่มากมายครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง ประมาณ 15,000 ตารางฟุต “ไทรงาม” ในบริเวณใกล้เคียง มีร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารหลายร้าน อาหารที่นักท่องเที่ยวนิยมมารับประทานกันมากคือ ผัดหมี่พิมาย (ผัดหมี่โคราช) ที่เส้นเหนียวนุ่มน่ากินไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์

การเดินทาง มายังไทรงามนั้นไม่ยาก ไทรงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ�มูลบริเวณเขื่อนพิมาย เดินทางจากตัวเมืองพิมาย ใช้ทาง หลวงหมายเลข 206 ห่างไปประมาณ 1 กม.จะมีทางแยกขวาเข้าเขื่อนพิมาย ขับไปอีกประมาณ 500 เมตร จะถึงไทรงาม


ั น มว พน น หิ าท าส ปร ำ�ให้ลองมาดูคะ่ แนะน ้ นี ษณะ ก ใครยงั ไม่เคยมาเทีย่ วโบราณสถานในลั

ถานแบบนี้ เทีย่ วชม แล้วเชือ่ ว่าคุณจะทัง้ หลงรกั และหวงแหนโบราณส สิง่ ทีน่ า่ สนใจของปราสาทหินพนมวัน บบศาสนา -เป็นศาสนสถานที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ถูกสร้างในแ ป พราหมณ์ แต่มกี ารค้นพบพระพุทธรู าทหิน -แผนผังของปราสาทหินพนมวันมีรูปแบบเดียวกันกับปราส พิมาย ใน ศิลปะร่วมแบบบาปวน ต้ อ งไปเอ า -การ ก่ อ สร้ า งลำ � บาก เพรา ะแถบ นี้ไ ม่ มีภูเ ขาหิ น ทราย จึ ง แดง ทราย ิ น ห หินทรายมาจากทีไ่ กลแลว้ ขนมาจึงใช้ นพนมวันคือ การเดินทางเส้นทางท่ีง่ายที่สุดในการไปยังปราสาทหิ อใช้เส้นทาง .จอห ทางต โม)ไป า ย่ ( เริ่มจากหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ยราชภัฏ ยาลั ท ิ มหาว า ้ นหน า ่ ผ ถนนมิตรภาพหรือถนนสุรนารายณ์ กรวม ไปอี อ ต่ ง านสู มสะพ า ข้ น ก่ นครราชสีมาขับต่อไปทางจังหวัดขอนแ า“วัด ว่ ยบอก ้ า ป ะมี าจรจ ไฟจร ั ญาณ ช่วงนี้ 7 กิโลเมตรเมือ่ ถึงแยกสญ ม ไปตา า เข้ วขวา ย ้ ลี เ ให้ นขวา า ้ ด ่ หนองบัววัดหนองจอกวัดพนมวัน”อยู ทางอกี ประมาณ5กิโลเมตรจะถงึ วัดพนมวันซึง่ เป็นทีต่ ง้ั ขอปราสาทหินพนมวัน

เมือจังหวังโคราชเก่ า ดนครราชสีมา

เมืองโคราชเก่าเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีแ่ นะนำ�อย่างยิง่ เป็นจุด เริม่ ต้นของอารยธรรมขอม ในอดีตทีพ ่ บในเขตนครราชสีมา มีรอ่ งรอยโบราณสถานหลงเหลือให้เห็น 3 แห่งด้วยกันคือ ปราสาทเมืองเก่า ปราสาทโนนกู่ ปราสาทเมืองแขก

ทีต่ ง้ั และการเดินทาง : บ้านกกกอก หมู่ 7

ตำ�บลโคราช อำ�เภอสูงเนิน รถยนต์สว่ นตัว จากอำ�เภอปากช่องใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านโคราชไปประมาณ 32 กม.ก็จะถึง แยกเข้าอำ�เภอสูงเนินเลี้ยวเขาไปประมาณ3 กม.จะพบทางเลี้ยวขวาข้างวัดญาณโศภิต วนาราม(วัดป่าสูงเนิน) เข้าไปอีกประมาณ3 กม.จะพบปราสาทโนนกู่อยู่ทางด้านซ้ายมือ รถสองแถว เหมารถมอเตอร์ไซด์หรือรถสอง แถวจากอำ�เภอสูงเนินเข้าไป 11 เที่ยวไทย


12 เที่ยวไทย

พิพธิ ภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชื่อใช่ไหมครับเป็นหนึ่ง ในเจ็ดแห่งของโลก และเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่นี่เป็นแหล่งที่พบซากฟอสซิลมากที่สุด ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดง ไม้กลายเป็นหิน นานาชนิด รวมทั้งวีดีทัศน์การกำ�เนิดโลก สาเหตุที่ไม้กลายเป็นหินสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนถ้าใครผ่านไปมาก็จะเห็น ท่อนหินวางระเกะระกะไปทั่วบริเวณ ซึ่งไม้กลายเป็นหินเหล่านี้ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินประกอบด้วยการจัดแสดงสามส่วนด้วย กัน คือ 1.พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 2.พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำ�บรรพ์ 3.พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ เปิดให้บริการทุกวันเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.อัตราคาเข้าชมพิเศษเฉพาะปีนี้ ผู้ใหญ่ 30 บาท นักศึกษา 20 บาท (ปวส.-ป.ตรี) นักเรียนประถม – ปวช. 10 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท พระภิกษุ สามเณร คนพิการ ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ไม่เสียค่าเข้าชม ไม่น่าเชื่อเลยว่าบ้านเราเมืองเราจะมีพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยและให้ความ รู้ได้ อย่างดี รวมถึงมีความสำ�คัญต่อประเทศชาติประชาชนที่มีหลัก ฐาน การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิศาสตร์ ของโลก ได้ศึกษาและทำ�ความเข้าใจอย่างใกล้ชิด อย่าช้าเลยที่จะต้องแวะเข้าไป ชม ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 184 หมู่ 7 บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมืองนคร ราชสีมาจ.นครราชสีมา(โทร.044-216617www.nrru.ac.th/ fossil/)ซึ่ง สำ�หรับท่านที่เดินทางไปโคราช พลาดไม่ได้นะครับ อยู่ก่อนถึงตัวเมืองโคราช16กม.(กรณีที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ สายมิตรภาพ) กลับรถที่ สะพานกลับรถโคกกรวด (เลยทางแยก อ.ขามทะเลสอ)ถ้ามา จากนครราชสีมา ถนนมิตรภาพก็เลี้ยวซ้าย ตรงทางเข้าตลาดพันธ์ไม้


ด่านเกวียน ก่อนชื้อแนะนำ�ให้เดินชมก่อนเพราะที่นี่มีสินค้าขายหลาย รูปแบบ ทั้งที่ทำ�เองและขายเอง เป็นงานศิลป์ไม่ได้ทำ�เอง รับมาขายก็มี ซึ่งสินค้าจะไม่เหมือนกัน ถ้าชื้อไปแล้วเจอ อันที่สวยกว่าก็จะเสียดายและที่สำ�คัญสินค้าที่นี่สามารถ ต่อรองราคาได้ การเดินทาง หมู่ บ้ า นด่ า นเกวี ย นตั้ ง อยู่ ส องข้ า งทางถนนสาย นครราชสีมา - โ่ชคชัยบริเวณตำ�บลด่านเกวียนอำ�เภอ โชคชัย อยู่ห่างจากตัวเมือง 17 กิโลเมตร บนทาง หมายเลข 224 มีรถประจำ�ทางผ่านหลายสาย

สวนสัตว์นครราชสีมา สิ่งที่น่าสนใจ : สัตว์ป่าแอฟริกาเป็นจุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้ที่ นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดชม เนื่องจากสภาพแวดล้อมลักษณะภูมิ อากาศของบริเวณที่ตั้งสวนสัตว์เหมาะสำ�หรับสัตว์ป่าแอฟริกาคือ มีอากาศแบบร้อนและแห้งแล้ง ภายในสวนสัตว์มีสัตว์ป่าแอฟริกา ที่สำ�คัญที่เรียกว่า “ big five “ ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของป่า แอฟริกาประกอบไปด้วยช้างแอฟริกา ควายป่า แรด เสือดาว และ สิงโตกล่าวกันว่าหากได้ไปเที่ยวป่าแถบแอฟริกาแล้วได้เห็นสัตว์ทั้ง5 ชนิดครบถ้วนถือว่าได้มาถึงป่าแอฟริกาอย่างแท้จริง สวนสัตว์นครราชสีมา : ชมสัตว์ป่าแอฟริกา เปิดเวลา 08.00-18.00 น.ค่าชมผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท นักเรียน 5 บาท พระภิกษุ คนชรา คนพิการชมฟรี รถมอเตอร์ไซ้ ด์ 10 บาท รถยนต์สี่ล้อ 50 บาท รถบัสทัวร์ 60 บาท มีรถพ่วงนำ�ชมรอบสวนสัตว์ ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท มีจักรยานให้เช่า 20 บาท/ชม. โทร.0-4435-7355 ที่ตั้งและการเดินทาง : ถนนเฉลิมพระเกียรติ อำ�เภอเมืองห่างจาก ตัวเมืองประมาณ 19 กม. รถยนส่วนตัว จากตัวเมืองโคราชใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 304 ไปทางอำ�เภอปักธงชัยประมาณ 18 กม.เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเฉลิมพระเกียรติ(เข้าทางหลวงหมายเลข 2310)ไปอีกประมาณ 1 กม.ก็จะถึงที่ตั้งสวนสัตว์ รถประจำ�ทางขึ้นรถบัสปรับอากาศสายตัวเมือง-สวนสัตว์ที่ตลาด แม่กิมเฮง คนละ 20 บาทแม่กิมเฮง คนละ 20 บาท

13 เที่ยวไทย


14 เที่ยวไทย

วัดบ้านไร่(วัดหลวงพ่อคูณ) นมัสการหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคูณ ปริสทุ โธ เป็นพระเกจิชอ่ื ดัง เป็นที่ เคารพศรัทธาของคนทัง้ ประเทศ ปัจจุบนั ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ จึง ทำ�ให้วดั แห่งนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั ของคนทัว่ ไป สิง่ ทีน่ า่ สนใจ : นมัสการหลวงพ่อคูณ วันละสองครัง้ 10.00 -11.00 น., 14.00-17.00 น.ในแต่วนั จะมีผศู้ รัทธานับพันคนมาเฝ้ารอ กราบนมัสการและถวายวัตถุปจั จัย พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์:ชมศิลปะโบราณวัตถุลำ้ �ค่า เปิดเวลา 09.00 - 16.00 น. หยุดวันจันทร์-อังคารค่าชมคนไทย 5 บาท ต่างชาติ 10 บาท โทร.0-4424-2958 เป็นอาคารโถงชั้นเดียวไม่ใหญ่โตแต่มีโบราณวัตถุสำ�คัญหลายอย่างที่ท่พี บใน เขต จ.นครราชสีมาและจังหวัดอืน่ ๆในภาคอีสาน โดยจัดเป็นหมวดหมูเ่ รียง ลำ�ดับยุคสมัย ทีต่ ง้ั และการเดินทาง ตำ�บลกุดพิมาน อำ�เภอด่านขุนทด รถยนต์สว่ นตัวจากอำ�เภอ ด่านขุนทดให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 2217 ไปทางอำ�เภอบำ�เน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประมาณ 11 กม.จะเห็นซุม้ ประตูวดั ทางขวามือชัดเจน เลีย้ วเข้าไปอีกราว 1 กม.จะถึงทีต่ ง้ั วัด ถ้า มาจากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 2 ขับผ่านอำ�เภอปากช่องถึงอำ�เภอสีคว้ิ เลีย้่ วซ้าย เข้าทางหลวงหมายเลข 201 ขับตรงไปจนถึงอำ�เภอด่านขุนทด รถประจำ�ทาง นัง่ สองแถวทีห่ น้า รพ.ด่านขุนทดราคา 6 บาทหรือนัง่ มอเตอร์ไซด์รบั จ้าง จากหน้ารพ. ด่านขุนทดไปส่งราคาเดียว 60 บาท

วัดหลวงพอ่ โต

อุทยานลานบุญ พุฒาจารย์ โตพรหมรังสี ผูท้ ด่ี ำ�เนินการคือ คุณสรพงษ์ ชาตรี ทีม่ คี วามตัง้ ใจทีจ่ ะให้ทน่ี เ่ี ป็นสถานทีท่ เ่ี ป็นมงคล สำ�หรับนักท่องเทีย่ วพุทธศาสนิกชนทีร่ จู้ กั หลวงปูโ่ ต คาถาชินบัญชร ผมเชือ่ ว่า สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นใจของคนไทยทีน่ บั ถือศาสนาพุทธอยู่ แล้ว สถานทีท่ ไ่ี ด้มกี ารตกแต่งอย่างงดงามทัง้ การจัดภูมทิ ศั น์กม็ งี ดงาม ด้วยตัวเองแล้วก็สถานที่ท่ีมีองค์ประกอบพร้อมในเรื่องของการทำ�บุญ เนีย่ แล้วก็เป็นเส้นทางทีจ่ ะไปสูต่ วั เมืองโคราช สามารถแวะได้กเ็ ป็นทีห่ นึง่ ทีต่ อ้ งแวะ” ผูค้ นจากทัว่ สาระทิศได้หลัง่ ไหลมากราบไหว้และทำ�บุญจน แทบจะหาทีจ่ อดรถไม่ได้..... การเดินทางสะดวกมาก เพราะอยูต่ ดิ กับ ถนน คาดว่าในอนาคตทีน่ น่ี า่ จะเป็นจุดท่องเทีย่ วจุดหนึง่ บนเส้นทางสาย นีว้ ดั โนนกุม่ อ. สีคว้ิ หรือทีร่ จู้ กั กันดีในชือ่ วัดหลวงพ่อโต


วัดมกุฏคีรีวัน

ตั้งอยู่ที่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาวัดนี้ ได้ก่อตั้งโดย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม ก่อตั้งสำ�นัก ปฎิบัติธรรม "มกุฏคีรีวัน" เมื่อปลายปี พ.ศ. 2531 บนพื้นที่ประมาณ 1,200ไร่ มีโอกาสไปทำ�บุญที่วัดมกุฏคีรีวัน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สมเด็จ พระพุทธชินวงศ์ ได้ดำ�เนินการก่อตั้งสำ�นักปฏิบัติธรรมมกุฏคีรีวัน เมื่อปลายปี ๒๕๓๑ และได้ก่อสร้างเสนาสนะ วิหาร ศาลาการเปรียญ ตลอดจนขยายไฟฟ้า ประปาและ ถนนลาดยาง จนเป็นวัดที่เงียบสงบและเยือกเย็น เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับประพฤติ ปฏิบัติธรรม เท่าที่เห็นมีพระจำ�วัดอยู่ประมาณสิบกว่าองค์

สวนเมืองพร ปากช่อง

สวนเมืองพร ปากช่อง ชมพระอาทิตย์ตก ดินลับสันเขาในยามเย็น ซึง่ สามารถมองเห็น ได้ดว้ ยตา เปล่าเป็นทัศนียภ์ าพทีง่ ดงามมากแสงจันทร์สาดส่อง ลงผิวน้ำ�ทำ�ให้เกิดเสะท้อนประกายระยิบระยับในยามค่ำ�คืนดื่มด่ำ� ความสุขกับการบริโภคอาหาร เครือ่ งดืม่ ภายใต้แสงเทียนอันเกิด จากผลของการอนุรกั ษ์พลังงานไฟฟ้า การเดินทาง : สวนเมืองพร ตั้งอยู่ที่ ตำ�บลคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา บนทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-สระบุรี) ห่างจากตัวเมือประมาณ ๖๐ กิโลเมตร หลัก กม. ที่ 87 ทางขึ้น เขายายเที่ยง หรือ เขื่อนบนภูเขา จากถนนมิตรภาพเข้ามาเพียง 400 เมตรแล้วเลี้ยวขวา สวนเปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 -17.00 น. ร้านอาหารไว้บริการซึ่งสามารถชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำ�ลำ�ตะคลอง

15 เที่ยวไทย


16 เที่ยวไทย

เขือ่ นลำ�พระเพลิง

เป็นเขือ่ นเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่ทเ่ี งียบสงบ อากาศดีเหมาะสำ�หรับการพักผ่อนยามเย็น และพืน้ ทีป่ า่ เหนือเขือ่ นก็เหมาะแก่ การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์ ระหว่างเส้นทางไปเขือ่ นยังมีชมุ ชนเก่าแก่ เปิดทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.อัตราค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าเข้าชม การเดินทาง สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (กบินทร์บรุ -ี ปักธงชัย) จากจังหวัดนครราชสีมา เข้าอำ�เภอปักธงชัยไปประมาณ 4 กิโลเมตร

สวนลุงไกรผักปลอดสารพิษ โดยเกษตรกรศิลปิน

สวนลุงไกร เป็นทีข่ น้ึ ชือ่ มานาน จาการปลูกผักปลอดสารพิษ ผักสลัด และผัก เมืองหนาวแบบปลอดสารพิษทีป่ ลูกด้วยความใจใส่ ความรักลงไปในผักทุกต้นร้อง เพลงให้ผกั ฟัง เป็น เกษตรกรศิลปิน ผักมีให้ซอ้ื กันตลอดทัง้ ปี ในราคาย่อมเยา จากชาวสวนโดยตรง ลุงไกร การเดินทาง : สวนผักปลอดสารพิษลุงไกรตัง้ อยูท่ ่ี 111 ม.2 บ้านสุขสมบูรณ์ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครราชสีมา 30370 เข้าจากปากทางไทยสามัคคีประมาณ 4 กม. เลีย้ วขวาทีส่ ามแยก ตรงเข้ามาอีก5 กม. เลย อบต. ไทยสามัคคีเลย สเต็กนนทรีฮทั เลีย้ วซ้ายเข้ามา 300 เมตร เลีย้ วขวาเข้าสวนลุงไกร ติดต่อโทร. 08-1274-6961, 08-6259-5755

จิมทอมสันฟาร์ม 2556

เทศกาลท่องเที่ยวจิมทอมป์สันฟาร์ม วันที่ 15ธ.ค.2555 13 ม.ค. 2556 จิมทอมป์สัน ฟาร์ม เป็นฟาร์มตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 600 ไร่ มีทั้งแปลงดอกไม้สวยงาม เช่น ดอกบานชื่น ดาวเรือง แกลดิ โอลัส แปลงเห็ดนานาชนิดซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมและเลือกตัด ดอกไม้และผลิตผลได้ด้วยตนเอง(ชั่งขายเป็นกิโลกรัม)ชมแปลงผัก เช่น ซูกินี บวบ ฟักทองนานาพันธุ์กว่า 70 สายพันธุ์ เช่น พันธุ์ยักษ์ The Atlantic Giant น้ำ�เต้ายักษ์ เป็นต้น โดยจะเปิดฟาร์มให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมสัมพัสความความงามตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และวัฒนธรรมหมู่บ้านอีสาน พร้อมเปิดตัวเทศกาลหนังอีสานครั้งแรก ค่าเข้าชม :ทั้งชาวไทยและต่างชาติวันธรรมดาผู้ใหญ่120บาท เด็ก80 บาท


17 เที่ยวไทย


18 เที่ยวไทย

ฟาร์มโชคชัย จากกลางดงเราขับตามถนนมิตรภาพหมายเลข2มาทาง อำ�เภอปากช่องก่อนทีจ่ ะเข้าปากช่องทางด้านขวาของถนน มิตรภาพ (ขับเข้าโคราช) จะเห็นฟาร์มโชคชัยตัง้ อยูร่ มิ ถนนตรงทางโค้งพอดี ถ้าเรามาจากมวกเหล็กก็สามารถยู เทิรน์ กลับไปทีฟ่ าร์มได้ทน่ี ส่ี ว่ นมากเด็กๆชอบมาขีม่ า้ หรือทำ� กิจกรรมเทีย่ วชมฟาร์มกัน พร้อมแวะชิมสะเต็กกันทีน่ ด่ี ว้ ย วันทีไ่ ปถึงซึง่ เป็นวันหยุด ปรากฏว่าผูค้ นแน่นมาก มีทง้ั รถ นำ�เทีย่ ว และรถส่วนบุคคล เราเลยได้แค่เดินดูโน่นดูนแ่ี ละ แวะซือ้ ของติดมือไปนิดหน่อย

ชมฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

-ค่าเข้าชมคนไทย ผู้ใหญ่ 180 บาท เด็ก 90 บาทชาว ต่างชาติผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท -มีรถฟาร์มแทร๊กเตอร์บริการพร้อมเจ้าหน้าที่พานำ�ชม -เปิ ด ให้ ช มเป็ น รอบเสาร์ - อาทิ ต ย์ แ ละวั น หยุ ด นั ก ขั ต ฤกษ์ ตั้ ง แต่ เ วลา9.00-15.00น.อั ง คาร-ศุ ก ร์ เวลา10.00และ 14.00 น.

ทองสมบูรณ์คลับ โรงแรม ทองสมบูรณ์คลับสถานที่พักผ่อนสำ�หรับครอบครัวที่มี กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากมาย ไม่วา่ จะเป็นขีม่ า้ ,วัวจักรกล, ยิงปืนเป้านิง่ , ถ่ายภาพสไลด์ คาวบอย, สกีบก, สกีนำ้ �, รอบลอยฟ้า, กระเช้าลอยฟ้า ตัง้ อยูท่ เ่ี ลขที่ 119 หมู่ 10 ถนนปากช่อง-หัวลำ� ตำ�บล ปากช่อง เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงผจญภัยทีเ่ หมาะกับ ครอบครัวและผูท้ ช่ี อบความตืน่ เต้นท้าทาย นักท่องเทีย่ ว จะได้สนุกสนานกับการขีม่ า้ สไตล์ตะวันตก และเครือ่ งเล่น ชนิดต่างๆ เช่น รอกลอยฟ้า(Flying Fox) กิจกรรม โรยตัว (Abseiling)ขับรถชมวิว รถเอทีวี (ATV)โก คาร์ท (Go-cart) คาร์ทครอส (Cart-cross)ลูจ (Luge)และกระเช้าลอยฟ้า (Ski Lift) เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 น.-18.00 น.นอกจากนีย้ งั มีลอ่ งแก่ง ไม้ซงุ และทีพ่ กั ให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ ว สอบถามราย ละเอียดเพิม่ เติมได้ทโ่ี ทร. 0 4431 2248 .0 4431 2316,044249694,อีเมล์contact@thongsom-


A Cup Of Love ร้านกาแฟ สุดฮิตทีว่ งั น้ำ�เขียว a cup of love

เป็นร้านกาแฟสุดฮิตทีโ่ ดดเด่น ด้าน บรรยากาศโรแมนติกสุดๆ มีววิ ภูเขาอยูด่ า้ นหลังตัง้ อยูร่ ะหว่างเขาใหญ่และวังน้ำ�เขียว รูปแบบของร้านตกแต่ง คล้ายกับ Coffee in love ทีป่ าย ผสมกับ Scenery resort สวนผึง้ โดยรวมแล้วบอกได้วา่ สวยงามมากค่ะ นอกจากกาแฟแล้ว ทางร้านยังมีเครือ่ งดืม่ เค้ก เบอเกอรี่ ให้นง่ั รับประทานไปชมวิวไปแบบชิวๆ และสูดอากาศบริสทุ ธิ์ ไปด้วย ทีน่ ม่ี มี มุ สวยให้ถา่ ยรูปหลายมุมเลยทีเดียว เรียกว่า มือ่ เดินเข้ามาปุบ๊ เดินถ่ายรูปกันจนเพลินไปเลยค่ะส่วนด้าน ในเป็นร้านขายของฝาก ของทีล่ ะลึกเช่นเสือ้ ยืดก้วน้ำ�เก๋ๆ ของตกแต่งบ้าน โปสการ์ด นอกจากจะมีกาแฟขายแล้วยังมี บริการให้เช่ารถ ATV ขับผ่านทุง่ ทานตะวันกว่า 31ไร่ เส้น ทางทีข่ บั นัน้ จะมองเห็นวิวเขาแผงม้าวิวสวยดี แต่ทางรถวิง่ นัน้ เป็นลูกรัง ฝุน่ เยอะไปนิดค่ะ ทีต่ ง้ั 97 หมูห่ มู่ 15 ตำ�บลวังน้ำ�เขียว อำ�เภอวังน้ำ�เขียว นครราชสีมา 30370

ฟลอร่า ปาร์ค

ใครที่ชื่นชอบดอกไม้และการเก็กท่าเก๋ๆถ่ายรูปล่ะก็ต้องมาที่นี่ค่ะ... กระทิงสีเขียว

ฟลอร่า ปาร์ค สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของวังน้ำ�เขียว ที่ใครที่ไป วังน้ำ�เขียวแล้วไม่ควรพลาด ฟลอร่า ปาร์ค ตั้งอยู่บริเวณ ทางหลวงหมายเลข 3052 วัง น้ำ�เขียว – เขาแผงม้า กิโลเมตรที่ 9 ต.วังน้ำ� เขียว อ.วังน้ำ�เขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้าน หน้าจะมีเจ้ากระทิงสีเขียวยืนต้อนรับอยู่ค่ะ

19 เที่ยวไทย


20 เที่ยวไทย


21 เที่ยวไทย


22 เที่ยวไทย


23 เที่ยวไทย


24 เที่ยวไทย

อุทยานแห่งชาติทบั ลาน สูดโอโซน เติมพลังทีว่ งั น้ำ�เขียว

อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นอุทยานแห่งชาติท่ีมีพ้ืนที่ส่วน หนึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาพนมดงรักสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็น ภู เ ขาใหญ่ น้อ ยสลั บ ซั บ ซ้ อ นต่ อ เนื่อ งกั น เป็ น บริ เ วณกว้ า ง ขวางโดยมีเขาทีส่ ำ�คัญหลายลูก เช่น เขาละมัง่ เขาเป็นยอด เขาทีส่ งู สุด มีระดับความสูงประมาณ 992 เมตรจาก ระดับน้ำ�ทะเลเป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องกันทำ�ให้มีหุบเขาตาม ธรรมชาติ เหว และน้ำ�ตก เป็นแหล่งกำ�เนิดของต้นน้ำ�หลาย สายป่าชนิดนีถ้ กู เรียกว่า “ป่าลาน” สภาพจะเป็นป่าโปร่งมี ต้นลานขึน้ อย่างหนาแน่นทัว่ พืน้ ที่ ป่าลานนีม้ เี นือ้ ที่ 200 ไร่

การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติทับลานรถยนต์

•ที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติทับลานอยู่ติดกับทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข 304 ห่างจากกรุงเทพฯเพียง 197 กิโลเมตร จากสี่แยกกบินทร์บุรีใหม่ตามถนนสายกบินทร์บุรี-โคราช เดินทางประมาณ32กิโลเมตรถึงที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ ทับลาน

น้ำ�ตกม่านฟ้า

รถโดยสารประจำ�ทาง

•จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีหมอชิต (สถานีขนส่ง สายเหนือ)สายกรุงเทพฯ- กบินทร์บุรี ลงที่กบินทร์บุรี จาก นั้นต่อรถโดยสารสายกบินทร์บุรี-โคราชไปอีก32 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ติดกับถนนใหญ่ กิจกรรมที่น่าสนใจใน อุทยานแห่งชาติทับลานชมพืชพันธุ์ หายาก ชมทิวทัศน์ เที่ยวน้ำ�ตก สิ่งน่าสนใจอื่นๆ ในอุทยาน แห่งชาติทับลาน

น้ำ�ตกสวนห้อม

เขาแผงม้า เขาแผงม้า มีความน่าสนใจเป็นพิเศษที่การเฝ้าชมกระทิงฝูงสุดท้าย ในเมืองไทย กระทิงเขาแผงม้าสามารถไป เที่ยวชมได้ทุกวันตลอดทั้งปี สำ�หรับผู้ที่รักธรรมชาติและอยากเห็นกระทิงในวิถีธรรมชาติจริงๆย่อม ไม่พลาดการขึ้นเขาแพงม้า สมารถนำ�รถขึ้นได้ และไม่ลำ�บาก แต่การ เฝ้ารอคอยกระทิงอาจต้องใช้ความอดทน ที่อยู่ อยู่ในเขตพื้นที่ ตำ�บล วังน้ำ�เขียว อ.วังน้ำ�เขียว จ.นครราชสีมา - มีบ้านพัก ที่กางเต้นท์ (มีเต้นให้เช่า)-ควรนำ�กล้องส่องตา/คู่มือดูนกไปด้วย- ควรติดต่อคน นำ�ทาง- โทร. 0-1907-8260 หรือ อบต.วังน้ำ�เขียว


25 เที่ยวไทย


26 เที่ยวไทย

วนั รกิ ารทกุ นะคะ บ ิ ด ป เ ่ เขาใหญ มเ่ สยี คา่ เขา้ ชม อนั เกา่ แก่ มาตง้ั ไ บั ป 22.00 มอื นยกเมอื งยโุ ร ถา่ ยรปู มาอยา่ งก ก 0 0 . า่ ไป า 10 ห่ า่ งจา ดน่ เห ตง้ั แตเ่ วล ปตั ยกรรมทโ่ี ดดเ งึ ปาลโิ อกนั วา่ น ตกิ อกี แหง่ ทไ่ี ม นคกึ คกั ดว้ ยสถา ไทย ใครๆกพ็ ดุ ถเปน็ สถานทโ่ี รแมน รา้ น วนั หยดุ ผคู้ าจกลาย ไวท้ เ่ี มอื ง อกแถวอติ าลี ากมายถงึ 120 มี ย๊ั พวกเรา” อ อยเู่ มอื งนฯนกั รา้ นคา้ กม็ ปยโุ รปกนั หนอ่ ยด ยแู่ คเ่ ขาใหญ่ กรงุ เทพ เี ดยี ว “หาเวลาไ เลยกไ็ ด้ กย็ โุ รปอ พ วง่ิ ไป ู่ า ภ ร ิ ต ม กนั เลยท ดู ตดิ ปากงา่ ยๆไป 17 ามถนน มงุ่ หนา้ ส เปน็ คำ�พ ถ.ธนะรชั ต์ กม. รงุ เทพฯ วง่ิ ไปต ใหไ้ ปทางนน้ั 90) อกี ทอ่ี ยู่ : ทาง : จากกา้ ยวา่ ไปเขาใหญ่ งหมายเลข 20 เขาใหญ่ การเดนิ ปากชอ่ ง เจอป ะรชั ต์ (ทางหลว ครงการ Palio นดส์ ปา สระบรุ ี ่ แยกเขา้ ถนนธน ทางดา้ นซา้ ย โ าใหญร่ สี อรท์ แอ เขาใหญ 10 กโิ ลเมตร ใกลก้ บั จลุ ดสิ เข ประมาณ กโิ ลเมตรท่ี 17 อยบู่ รเิ วณ

Palio


use เขาใหญ่

The House ประสาทหลังใหญ่สไตล์ยโุ รป ริมถนนธนรัตน์ทางขึน้ เขา ใหญ่มองเห็นได้ชดั เจนด้วยตึกสไตล์ยโุ รป โดดเด่นด้วยประภาคารทีม่ องเห็น มาแต่ไกลการตกแต่งภายนอกดูคลาสสิคใช้โทนสีท่ีทำ�ให้ดูเก่าๆสีเหมือนชื่อ ร้านอาหาร(บ้านรมควัน)ส่วนภายในตกแต่งได้อย่างหรูหรา โต๊ะอาหารได้ถกู จัดไว้อย่างลงตัวทัง้ ภายในตึกและด้านนอก ทีม่ ลี มพัดผ่านเย็นสบายทีจ่ อด รถขว้างขวางนำ�เสนอบริการสุดหรูใน 4 รูปแบบ The Smoke House อาหารไทยฟิวชัน่ และอาหารสไตล์ยโุ รปทีค่ น ปากช่องรูจ้ กั กันดีในชือ่ ของบ้านรมควันโดยเฉพาะเบคอน แฮม ไส้กรอทีเ่ ป็น ของโฮมเมด The Daliเป็นร้านกาแฟทีค่ ว่ั กันให้ดสู ดและเบอเกอรีท่ ท่ี างร้านอบใหม่ทกุ วัน The Light Houseประภาคารทีส่ ามารถชมวิวของเขาใหญ่ได้ ภายในมี บาร์และมีดนตรีในยามค่ำ�คืนนัง่ ชิลๆกับ cocktail & drink Wine connection เป็นร้านไวน์ทอ่ี ยูภ่ ายในประสาทหลังใหญ่ เค้ามีสทิ ธิพเิ ศษสำ�หรับ ลูกค้าทีซ่ อ้ื ไวน์และเปิดในร้านจะไม่คดิ corkage charge ด้วย use เขาใหญ่

ทีต่ ง้ั 88/88 หมู่ 10 ถนนธนรัชต์ ต.หนองน้ำ�แดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา E-mail: customer.service@thehousekhaoyai เวลาเปิด : 11.00 น. - 23.00 น. อาหารแนะนำ� : ซีโ่ ครงรมควัน แฮมพอคชอพ

27 เที่ยวไทย


28 เที่ยวไทย

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ท่องป่า : เขาใหญ่เป็นที่นิยมของนักท่องป่านับแต่อดีตจนกระทั่ง ปัจจุบัน เป็นป่าดงดิบผืนสุดท้ายของดงพญาไฟที่เหลืออยู่ -ด่านตรวจเขาใหญ่ 1 เปิดเวลา 06.00-21.00 น. -ค่าธรรมเนียมผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท รถยนต์ 50 บาท -มีบ้านพัก โรงนอน ที่กางเต้นท์ที่ผากล้วยไม้ มีร้านอาหารบริเวณ ที่ทำ�การฯและตามน้ำ�ตกต่างๆ -มีรถส่องสัตว์ตอนกลางคืนบริการ 300/คัน (นั่งได้ 10 คน) เขาใหญ่มที ศั นียภาพทีส่ วยงาม ทัง้ ทุง่ หญ้า ป่าเขา น้ำ�ตก โดยเฉพาะ สัตว์ปา่ ทีพ่ บเห็นได้งา่ ยไม่วา่ จะเป็น เก้ง กวาง นกนานาชนิด ฝูงกระทิง รวมทัง้ ฝูงช้างทีอ่ อกมาหากินริมถนน จากสภาพป่าทีส่ มบูรณ์ประกอบ ด้วยเทือกเขาสูง แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ตง้ั อยูก่ โิ ลเมตร ที่ 24 ถนนธนะรัชต์ เส้นทางขึน้ เขาใหญ่ดา้ นอำ�เภอปากช่อง สร้าง ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2505 นักท่องเทีย่ วทีผ่ า่ นเข้าอุทยานแห่งชาติ และ ประชาชนทัว่ ไปมักแวะไปกราบไหว้ขอโชคลาภและขอพรอยูเ่ สมอ น้ำ�ตก กองแก้ว เป็นน้ำ�ตกเตีย้ ๆ ทีเ่ กิดจากห้วยลำ�ตะคองซึง่ เป็นแนวแบ่งเขต จังหวัดนครนายก และนครราชสีมา ในฤดูฝนดูสวยงามมาก เหมาะ แก่การเล่นน้ำ� สามารถเข้าถึงได้โดยการเดินเท้าจากศูนย์บริการนัก ท่องเทีย่ วประมาณ 100 เมตรมีสะพานเชือกทอดข้ามลำ�น้ำ�อากาศบน อุทยานเขาใหญ่จงึ เย็นสบายตลอดป้ ฤดูรอ้ นอุณหภูมเิ ฉลีย่ ฤดูรอ้ นประ มาน 23 ซํ ช่วงฤดูหนาวราวเดือนต.ค.-ก.พ.อากาศหนาวจัด

การเดินทาง ไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไปได้สะดวกทัง้ ทาง ปากช่องและปราจีนบุรี ทีเ่ ทีย่ วบางแห่งเช่น น้ำ�ตกเหวนรก ผาเดียวดาย เขาเขียวไปทางปราจีนสะดวกกว่า สำ�หรับเส้นทางด้าน ปากช่อง (ถ.ธนะรัชต์) เป็นเสันทางแรกทีต่ ดั ขึน้ สูเ่ ขาใหญ่แม้จะไกล กว่าเส้นทางด้านปราจีนบุรเี ล็กน้อย แต่ถนนดีกว่าและเป็นเส้นทางที่ สวยงาม ถนนไต่ลดั เลาะไปตามไหล่เขาทีค่ อ่ นข้างชัน ทัศนียภาพสอง ข้างทางร่มรืน่ ไปด้วยป่าเขียวครึม้ ริมถนนธนะรัชต์ ก่อนถึงด่านตรวจ เขาใหญ่ 1 เป็นทีต่ ง้ั ของทีพ่ กั หลากหลายบรรยากาศ ทัง้ รีสอร์ต บ้านพัก บังกะโล นอกจากนีท้ ท่ี ำ�การฯศูนย์บริการนักท่องเทีย่ วทีเ่ ทีย่ ว บางแห่ง เช่่น น้ำ�ตกผากล้วยไม้ หอดูสตั ว์หนองผักชีมาทางด้าน ปากช่องจะสะดวกกว่าทางปราจีนบุรี การเดินทาง รถยนต์สว่ นตัว ไปตามถ.พหลโยธิน ผ่านรังสิต ประู ตูนำ้ �พระอินทร์ สระบุรเี ลีย้ วขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 หรือ ถนนมิตรภาพก่อนถึง อ.ปากช่องให้เลีย้ วขวาไปตามทางต่างระดับ ทางหลวงหมายเลข 2090 (ถ.ธนะรัชต์) เข้าไปประมาณ 25 กม.จะ ถึงด่านตรวจเขาใหญ่ 1 ไปอีก 12 กม.ก็จะถึงทีท่ ำ�การฯ รวมระยะ ทางจากกรุงเทพฯประมาณ 200 กม. -อช.เขาใหญ่ ตู้ ปณ.9 ปท.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร.0-3731-9002


29 เที่ยวไทย


30 เที่ยวไทย


31 เที่ยวไทย


32 เที่ยวไทย

เที่ยวโคราช  
เที่ยวโคราช  

เเนะนำที่เที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

Advertisement