Page 1

ครั้งหนึ่งเมื่อหลายร้อยปี มาแล้วที่บา้ นตาดทอง ในฤดูฝนมีการเตรี ยมปักดำากล้าข้าวทุกครอบครัวจะออกไปไถนาเตรี ยมการ เพราะปลูก ครอบครัวของชายหนุ่มคนหนึ่งกำาพร้าพ่อ ไม่ปรากฏชื่อหลักฐาน ก็ออกไปปฏิบตั ิภารกิจเช่นเดียวกัน วันหนึ่งเขาไถนาอยูน่ านจนสาย ตะวันขึ้นสู งแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียมากกว่าปกติ และหิวข้าวมากกว่าทุกวัน ปกติแล้วแม่ผชู้ ราจะมาส่ งก่องข้าวให้ทุกวัน แต่วนั นี้กลับมาช้าผิดปกติ เขาจึงหยุดไถนาเข้าพักผ่อนอยูใ่ ต้ตน้ ไม้ ปล่อยเจ้าทุยไปกินหญ้าสายตาเหม่อมองไปทางบ้าน รอคอยแม่ที่จะมาส่ ง ข้าวตามเวลาที่ควรจะมา ด้วยความรู้สึกกระวนกระวายใจยิง่ สายตะวันขึ้นสู งแดดยิง่ ร้อนความหิวกระหายยิง่ ทวีคูณขึ้น ทันใดนั้นเขามองเห็นแม่เดินเลียบมาตามคันนาพร้อมก่องข้าวน้อยๆ ห้อยต่องแต่งอยูบ่ นเสาแหรกคาน เขารู้สึกไม่พอใจที่ แม่เอาก่องข้าวน้อยนั้นมาช้ามาก ด้วยความหิวกระหายจนตาลาย อารมณ์พลุ่งพล่าน เขาคิดว่าข้าวในก่องข้าวน้อยนั้นคง กินไม่อิ่มเป็ นแน่ จึงเอ่ยต่อว่าแม่ของตนว่า "อีแก่ มึงไปทำาอะไรอยูจ่ ึงมาส่ งข้าวให้กกู ินช้านัก ก่องข้าวก็เอามาแต่ก่องน้อยๆ กูจะกินอิ่มหรื อ?" ผูเ้ ป็ นแม่เอ่ยปากตอบลูกว่า "ถึงก่องข้าวจะน้อยก็นอ้ ยต้อนแต้นแน่นในดอกลูกเอ๋ ย ลองกินเบิ่งก่อน" ความหิว ความเหน็ดเหนื่อย ความโมโห หูอ้ือตาลาย ไม่ยอมฟังเสี ยงใดๆ เกิดบันดาลโทสะอย่างแรงกล้า คว้าได้ไม้แอก น้อยเข้าตีแม่ที่แก่ชราจนล้มลงแล้วก็เดินไปกินข้าว กินข้าวจนอิ่มแล้วแต่ขา้ วยังไม่หมดกล่อง จึงรู้สึกผิดชอบชัว่ ดี รี บวิ่งไป ดูอาการของแม่และเข้าสวมกอดแม่ อนิจจา แม่สิ้นใจไปเสี ยแล้ว.. ชายหนุ่มร้อยไห้โฮ สำานึกผิดที่ฆ่าแม่ของตนเองด้วยอารมณ์เพียงชั้ววูบ ไม่รู้จะทำาประการใดดี จึงเข้ากราบ นมัสการ สมภารวัดเล่าเรื่ องให้ท่านฟังโดยละเอียด สมภารสอนว่า "การฆ่าบิดามารดาผูบ้ งั เกิดเกล้าของตนเองนั้นเป็ นบาป หนัก เป็ นมาตุฆาต ต้องตกนรกอเวจีตายแล้วไม่ได้ผดุ ไม่ได้เกิดเป็ นคนอีก มี ทางเดียวจะให้บาปเบาลงได้กด็ ว้ ยการสร้างธาตุก่อกวมกระดูกแม่ไว้ ให้สูง เท่านกเขาเหิน จะได้เป็ นการไถ่บาปหนักให้เป็ นเบาลงได้บา้ ง" เมื่อชายหนุ่มปลงศพแม่แล้ว ขอร้องชักชวนญาติมิตรชาวบ้านช่วยกันปั้ นอิฐ ก่อเป็ นธาตุเจดียบ์ รรจุอฐั ิแม่ไว้ จึงให้ชื่อว่า "ธาตุก่องข้าวน้อยฆ่าแม่" จน ตราบทุกวันนี้ ทุกวันนี้มีผมู้ ากราบธาตุก่องข้าวน้อยฯทุกวันเพื่อขอขมาลาโทษเหมือน เป็ นการไถ่บาปที่ทาำ ให้พอ่ แม่เสี ยใจ บางคนเมื่อมีลูกแล้วถึงรู้วา่ บุญคุณแม่ มากสุ ดเหลือคณานับ เพิ่งรู้วา่ เลี้ยงดูลูกนั้นยากหนักหนาขนาดไหน จึงมา สำานึกที่ทาำ ให้แม่ตอ้ งเสี ยใจ บ้างก็มากราบไหว้เพื่อรำาลึกถึงบุญคุณแม่ คติ:ทำำดีกบั พ่อแม่ ยำมเมื่อท่ ำนยังมีชีวติ อยู่ดีว่ำ สำ ำนึกได้ เมื่อท่ ำนจำกไป

กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่  

กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you