Page 1


Des i g nT y pe1 T ens eg r i t yFa br i cPa v i l i on

Pr ogr am: Rhi noc er os&Phot os hop

N Gov er nor sI s l and, NewYor k , USA

Br i ef Thi si sanel ec t i v es ubj ec tt hatmai nl ye x pl or es des i gnbyus i ngdi gi t al des i gnpr ogr amsl i k eRhi noc er os , Aut oCAD, Phot os hop, 3DMaxSt udi o , Gr as s hopperand Kangar oo .Pr oj ec ti sgi v en s e v er al des i gnt hemesl i k e: 1 . I nt er s ec t i ngGeomet r y 2. T ens egr i t y 3. Dec or at i v eSk i ns 4.Wombl i ng Ther ef or eabl et oe x pl or et hedi gi t alpr ogr am t ool sanddes i gnapav i l i ont hati nv ol v edi nt he ‘ Ci t yofDr eamsPav i l i on201 2c ompet i t i on ’ .

Gov er nor sI s l andI nt r oduc t i on I twasaf or t i fi c at i onofNew Yor kdur i ngwar per i od.Nowaday sGov er nor sI s l andhast ur n i nt oaNat i onal Par kt hatopent opubl i cf ors e v er almont hsdur i ngs ummerandear l yaut umn. TheUSgov er nmentai mt ode v el opGov er nor s I s l and bec omes an Ec opar ki nt he f ut ur e . Ther ef or ePav i l i onc ompet i t i oni st opr es entt he mes s age ofGr een Des i gn I deasdur i ng t he OPENDAYofGov er nor sI s l and.

Des i g nT y Wombl i n

Pr ogr am:


“ Ar tbui l dsupona r t , bui l dsupona r t . . . not hi ngi spur el y or i g i na l . We' r ea l l i ns pi r edbys omet hi ng . . . ors omeone. I t ' sanev er endi ngc ha i nofi dea s . . . a ndi t ' sma g i c a l . � -S han n onT ay l orHodn e t t

* j ean_ hj y ong@hot mai l . c om*

Hjyong portfolio  

Portfolio of architecture, photograph & graphic

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you