Page 1

Smer t ef r ibehandl i ng Mangeerbangef ors mer t erhost andl ægen. Detbehøveri kkeatgør e ondt . Godbedøvel s eer hel taf gør ende.

hvadderermul i gt f oratgør ebehandl i ngenhososs å s mer t ef r iogbehaViharal l edebeds t ebe- gel i gs om over hodøvel s esmet odert i lvor es vedetmul i gt . di s pos i t i on,oggøral t

Gr øndal s t andl æger ne

I mpl ant at ergi verens t orl i vs vær di Focuspåæst et i k

I dagkanvier s t at t emi s t edet ændermednyet ænder

Gennem år er neharvi s peci al i s er etosis t or e behandl i ngs opgaver , medf ocuspåæs t et i k, ogharopbyggets t or er f ar i ngmedi mpl ant at behandl i ngs amtkr one ogbr obehandl i ng

Før s ts æt t ervienkuns t i g r odop,hvordenmi s t ede t andhavdes i npl ads . Kor tt i def t erkanr oden f or s ynesmedennat ur t r o por cel æns kr one. Dennyet andf øl esog f unger ersom ensegne t ænder .

38344222 Sal l i ngvej4 2720Vanl øs e web:www. s al l i ngvej 4. dk emai l :t and@s al l i ngvej 4. dk

Par ker i ng Deternemtatf i ndegr at i s par ker i ngpådes måvi l l avej ebagbenzi ns t at i onen.

Pet erGade

ToveThr ane

VierbeggeuddannetpåKøbenhavnsTandl ægeHøj s kol eoghars i den1988haf t kl i ni kkenpåhj ør netafSal l i ngvejog Godt håbs vej .

Dentist poster  

Tandlæger

Dentist poster  

Tandlæger