Page 1


NILALAMAN 2

NILALAMAN Mga Pasasalamat ..................................................................................................................... 4 AtSCA Mission, Vision, Objectives and Thrust for SY2011-2012 ...................... 5 AtSCA’s Three Pillars and the Education Program .................................................. 6 The Theme of the Education Flow .................................................................................. 7 Suggestions to Help us Pray Better ................................................................................. 8 Some Prayer Exercises ......................................................................................................... 10 Basic Structure of The Prayer Sessions ........................................................................ 12 Kabanata 1: Pagkilala—Comfort in God’s Strangeness ......................................... 13 Pagkilala sa Sarili .................................................................................................. 14 Pagkilala kay Ignacio ........................................................................................... 16 Pagkilala sa Diyos................................................................................................. 18 Pagkilala sa Diyos.................................................................................................. 21 Kabanata 2: Pagkawala—The God Who Endures with Us................................... 23 God in My Brokenness ....................................................................................... 24 God in Empty Spaces ........................................................................................... 26 The God Who Enters into My Suffering ....................................................... 28 God in My Growth and Pruning ...................................................................... 30 Kabanata 3: Paghilom—The Wounded Healer .......................................................... 33 God in My Surrender ........................................................................................... 34 The God Who Embraces Who I Am ............................................................... 37 The God of Forgiveness ...................................................................................... 40 By His Wounds We Are Healed ....................................................................... 44 Kabanata 4: Paghahanap—God in All Things And All Things in God .............. 47 Finding God in the Everyday; the Ordinary ............................................... 48 Finding God in the Destitute, the Unwanted, the Rejected ................. 51 Finding God in Our Humanity.......................................................................... 55 Finding God in a Gift ............................................................................................ 57 Finding God in Our Passions; Our Mission................................................. 59 Kabanata 5: Pag-Aalay—Where My Deepest Desires Meet the World’s Greatest Needs61 Whatever It Takes ................................................................................................. 62 The Servant-Leader .............................................................................................. 64


3 NILALAMAN ‘Work is Love in Action’ ..................................................................................... 67 An Everyday ‘Yes!’ ................................................................................................ 71 Surrendering All to the Lord............................................................................ 73 The Examen .............................................................................................................................. 76 Tulong Sa Pakikipag-Ugnay sa Komunidad ................................................................ 77 AtSCAlanedar ........................................................................................................................... 80 AtSCAsaysayan ........................................................................................................................ 82 Dasal para sa mga Bagong Miyembro ........................................................................... 95 Dasal Pagtataya ....................................................................................................................... 96 Pagsasariwa ng Pagtataya .................................................................................................. 97 Patnubay .................................................................................................................................. 98

LUKE 24:32


MGA PASASALAMAT

M G A PA S A S A L A M AT Unang-una gusto kong magpasalamat sa mga AtSCA alumni, ang mga kuya at ate ko na mga naging gabay para sa akin;salamat sa pagiging mabuting halimbawa! At sa mga kasalukuyang mga AtSCAns na kasama ko sa pagpapalalim ng aking ispiritwalidad; dahil sa inyo, lalong naging makabuluhan ang karansan ko sa AtSCA. Sa lahat ng mga AtSCAns, lalo na kay Jean Jardeleza, na nagbigay ng panahon para tumulong sa paggawa ng Ed-flow, sa layouting, sa pag-isip ng konsepto at marami pang ibang bagay, salamat sa pagbabahagi ng inyong mga ideya at talento; alam kong alay niyo ito sa Kanya Kay Mikee Retirado at sa mga nagdaang Ed Coordinator, salamat sa mga koleksyon ng mga babasahin; salamat rin at nakatulong ang mga gawa ninyo sa pagkokonsepto ng ed-flow. Sana, sa pagbuo ng education flow na ito, ay naging tapat ako sa pagpatuloy ng inyong mga magandang nasimulan. Sa mga may-akda ng mga babasahin, lalo na kay Margaret Silf at sa kanyang aklat na “companions of Christ” na siyang pinagkunan ko ng mga sipi tungkol sa buhay ni Ignacio de Loyola; salamat sa inyong mga magagandang pagmumuni at mga likha! Kay sir Roy Tolentino at Bro. Bryan Arevalo S.J., ang mga moderator ng AtSCA, salamat sa mga puna at komento; malaking inspirasyon po kayo sa amin lahat! Sa Executive board ng SY 2011-2012, mga kasama ko sa serbisyo sa organisasyong ito—hindi ko kakayaning gawin ang lahat ng ito kung hindi dahil sa tulong niyo— nagbibigay kayo ng lakas sa akin. Salamat sa pagmamahal at tiwala! Sa lahat ng mga Heswita na tumulong sa akin sa paglikha ng ed-flow, lalo na kay Bro. Tootsie de los Santos S.J., salamat sa mga payo! Kay San Igancio de Loyola na siyang inspirasyon sa ed-flow ngayong taon! Salamat sa iyong magandang halimbawa— hanggang ngayon buhay na buhay pa rin ang bunga ng iyong mga pagsisikap dulot ng isang pusong nagmamahal! Ang iyong mga pagninilay ay patuloy pa ring nagbibigay lakas sa mga nangangailangin nito. Mabuhay ka, ama ng kapisanan ni Hesus! Higit sa lahat, sa ama nating Diyos! Lahat ng ito’y nagmula sa Iyo, at lahat ng ito’y ialay namin sa’yo! Amare et Servire! Tim Salera Education and Social awareness officer

4


5 ATSCA VISION, MISSION, OBJECTIVES AND THRUST FOR SY 2011-2012

Ateneo Student Catholic Action

VISION, MISSION, OBJECTIVES AND THRUST FOR SY 2011-2012 V i si on The Ateneo Student Catholic Action is a student organization which hopes to direct the growth of its members towards service for others based on their Christian faith and ideals, on their Filipino spirit, and on the pursuit of truth through liberal education

M i s si o n To form responsive and Christ-centered individuals possessing leadership qualities whose actions are grounded on a holistic development in terms of spiritual formation, and integration with the poor.

O b j e c t ive s 1.

To form responsive and Christ-centered individuals possessing leadership qualities whose actions are grounded on a holistic development in terms of spiritual formation, and integration with the poor.

2.

To grow holistically through area experiences as we strengthen our relationship with our four areas namely Kaingin-Uno Block 4, Kaingin-Uno Block 6, Marytown and Park-7 and their stakeholders.

3.

To respond to the pressing needs of our four urban poor areas by ensuring consistent and sustainable area activities and establishing linkages within the capacity and resources of AtSCA and partner institutions.

4.

To provide avenues for AtSCAns and the Ateneo community to be aware of and respond conscientiously to social, economic and political issues based on our Christian faith and ideals.

5.

To provide opportunities for AtSCAns to integrate and imbibe the three pillars of formation towards their development as Filipino Christian Leaders.

6.

To ignite and strengthen each AtSCAn’s passion for the organization and its ideals.

T h r ust Continued empowerment and service to the Nation through the strong formation of Filipino Christian Leaders, grounded on Social Involvement, Area Apostolate, and Ignatian Spirituality, and guided by the three Jesuit goals of creativity, flexibility and depth.


THE THREE PILLARS OF FORMATION

T H E T H R E E P I L L A R S O F F O R M AT I O N I g n a t i a n

S p i r i t u a l i t y

Prayer, our relationship with the Lord, is the most essential aspect of our Christian life; it is what binds us to Him—the backbone of our being followers of Christ. AtSCA emphasizes the need to nurture this relationship; for members to have a deeper and more personal knowledge, understanding, love for the faith and for Jesus Christ. Inspired by the life of Ignatius of Loyola, AtSCA encourages its members to deepen the relationship through the aid of Ignatian practices and ideals; a spirituality which nurtures freedom, sensitivity and plurality and ultimately seeks God in all things— that like Ignatius, members may follow his example towards faithful discipleship—a more genuine and sincere imitation of Christ. A r e a

A p o s t o l a t e

Our faith calls us to find the Lord in the other and further, is a faith that does Justice—the area apostolate of AtSCA is a pillar which seeks to magnify these in each member’s formation. Since one expresses his faith through his relationship with the other, especially the preferential option for the poor-- the hungry, the thirsty, the homeless, the sick, those in prison, among others, it is crucial to understand the actual situation of the less fortunate. This is the very core of the apostolate of AtSCA—a search to understand the situation of poverty and injustice in our country through the light of our Christian faith. Combined with prayer and a deep sense of social awareness, the apostolate formation achieves a balanced and total formation of the members. S o c i a l

A w a r e n e s s

a n d

I n v o l v e m e n t

To find God in all things—such is the guiding principle of AtSCA’s social awareness; that may it be in art, literature, music, politics, nature, and academics, among others, God is very much present and active in all. Ultimately, with this recognition that we see the Almighty in everything, our Christian faith calls us to respond to a call: to serve for the kingdom of God wherever we believe we are called to serve. And thus, with this comes with the responsibility of responding also to the injustices of society. Because a Christian’s faith and life of worship is expressed by means of sharing one’s self to others, especially to the marginalized poor, it is important to become aware and critical of the complicated problems encompassing poverty in our country. The organization aims to instill in its members a keen knowledge about the national condition and interests through various exposure trips and programs. AtSCA provides opportunities to channel out this knowledge not only in words but especially in action. T h e

E d u c a t i o n

P r o g r a m

The education program seeks to synthesize an AtSCAn’s varying experiences in the organization’s three pillars of formation. It seeks to provide a framework where a member’s experiences in prayer, apostolate work, and social awareness activities can fall into place.

6


7 THEME OF THE EDUCATION FLOW

T H E T H E M E O F T H E E D U C AT I O N F L O W

W

hat is Ignatian spirituality? And who was this Ignatius of Loyola? Explore and discover the richness of this fountain of spiritual freedom as you experience Ignatius’ story. Ignatian spirituality emphasizes the spiritual journey a Christian will need to embark on in intimately following Christ. And thus, I invite you to journey with Ignatius as he meets and follows this wonderful God. Enter into his narrative and even make it your own. Be a pilgrim.

P A G K I L A L A — Here we get to know the founder of the Jesuits: Ignatius-strong, energetic, full of courage and dreams; caught up in the desires of the world and yet later realizes that he is restless and is seeking something greater than himself. Here we also find ourselves (pagkilala sa sarili), we find ourselves full of energy and enthusiasm and yet something is lacking-- we are never fully satisfied. Suddenly something sweeps us off our feet, we get to know God (pagkilala sa Diyos), He is someone we do not understand, yet there is much peace when we are with Him -- there is comfort in God's strangeness.

P A G K A W A L A — and yet often, like Ignatius, we find ourselves shattered,

we find that there are indeed many cannonballs in our lives( Ignatius loss in Pamplona). We are deeply wounded-- our aspirations, self-esteem and self-worth--all that we hold dear seem to fade. Where is God in our desolation? Where is God in our brokenness? Why does He not take all the pain in the world away? Why can't He? And to our shock, God is not one who takes away suffering, but instead, One who endures with us- shaking our trembling hand.

P A G H I L O M — amidst all the clutter and the scars, God embraces us (Ignatius'

recuperation), telling us that all shall be well. And with this embrace we are strengthened-- we decide to hope. We in turn embrace the darkness that is ourselves and with God's grace we still see light; and we turn to his mercy and healing. We gradually open ourselves to Christ-- the wounded healer.

P A G H A H A N A P —(Ignatius' search—Manresa) Christ's presence has blest

us and we wish to respond to a call, to go beyond oneself-- a call which we cannot deny. We thirst for God and we try to seek him in the grand things; and often we are disappointed for everything seems to be plain. Yet, we realize that we see him in the ordinary, in what we call " not so special" events in our lives. In fact, He is everywhere. In our studies, in a gift, in the other, in the poor, just to name a few-- God's presence bursts and overflows. He calls us to find Him in all things.

P A G - A A L A Y —(Ignatius' commitment) Like Ignatius, we find Him in our

deepest desires. He calls us to go beyond ourselves, and we follow-- we commit ourselves fully; we respond and we make this our vocation. This commitment however, is an everyday one; to say yes to love and serve. In God is where our deepest desires meet the world's greatest need. All this is never linear, one has to continue get to know God again after one commits. One will eventually be wounded by one's own understanding and experience of God-and still He continues to heal and form us all. And all this we experience because we wish to answer a call— isang PANANAGUTAN. Ultimately, our concepts of who God is never suffices. The richness of who He is cannot be contained, and instead of grasping His entirety, He bursts open from our enclosures and pours Himself profusely. Have a grace-filled journey ahead!

Tim


SUGGESTIONS TO HELP US PRAY BETTER SUGGESTIONS TO HELP US PRAY BETTER EXCERPT By Fr. Ramon Maria L. Bautista, S.J., Wood for the Fire

Prayer is not just an activity. Prayer is all about our loving relationship with God. Like any loving relationship with a beloved, we need to invest on it constantly to make it grow and mature. In prayer, we need to invest our precious time, energy and very self to deepen our intimacy with the Lord. There is no such thing as “instant intimacy” with God. One of the surest signs that we lack intimacy with God is when we go out of our way to seek him only in times of need.

One key concern, especially for busy “pray-ers”, is finding quality time to pray. We need to realize that giving our time to formal prayer is giving our time to God himself. And giving our time to God himself is giving our presence to him. And giving our presence to God is giving our very selves to him. And nothing pleases God more when we give our precious quality time, very presence and very self to him.

One of the best things we can give to God in prayer is our faithfulness. This means that we remain faithful and persevering in our prayer times and not omit them or cut them short. We must never cut short our prayer time. If at the start, for example we decided to pray for twenty minutes, then we should commit ourselves to that and pray for twenty minutes. Even if we feel “nothing” seems to be happening in our prayer, there is much happening when we are faithful. Faithfulness in prayer never fails to create lasting memories with the Lord, for lasting good memories always are the result of quality time and presence invested and spent with a loved one.

Faithfulness in prayer is most formative. It is an excellent teacher. It teaches us how to be humble, knowing that we are not always in control when we pray. When we do not cut short our prayer time despite our struggles, then we allow God to school us in other virtues like humility, patience, generosity, trust and love. And in real life, slowly we do learn to be humble, patient, gen-

8


9 SUGGESTIONS TO HELP US PRAY BETTER erous, trusting and loving, because in prayer that is what or who we have become.

What we say to God in prayer and how we say it is important. However, this should not be the primary concern of ours in prayer. A far greater concern in prayer should be the interior disposition of our hearts. This is what God looks at. This is what he is attentive to. And this is what he truly values. As such, we need to make sure that our hearts are well disposed to encounter him in prayer. A heart that is humble, transparent, sincere, patient, generous, trusting, loving and above all child-like, is a heart that is well disposed to meet God in prayer.

For every prayer session, here is a corresponding grace that we need to beg for. Thus, take time also to beg for the specific grace/s you desire and seek. Many times, the quality of our begging facilitates much the quality of our prayer itself. Begging in prayer humbles and disposes us all the more to meet God.

What are your deepest concerns now? What is moving and affecting you most significantly now? What are your deepest joys, hopes and desires now? What are your most profound cares and considerations now? What are your greatest fears, hurts, pains and insecurities now? We need to bring before the Lord those experiences that really matter to us and those that really affect us now most deeply. When we do this, then we slowly learn to pray more with our hearts and less with our minds. And when we pray more with our hearts and less with our minds, then prayer becomes truly a loving relationship with our God.

Writing, often times, can help us pray better and clarify many things to us. Take time to write down on a prayer journal the fruits of your prayer.

The ultimate success indicator of our prayer life is charity. The way we should pray should affect and promote the way we love. The way we encounter God in our silent desert should influence and enhance genuinely the way we serve and love our neighbours in the busy market place. And also, the way we love should also animate our prayer and help us become better praying people.


SOME PRAYER EXERCISES 10 S O M E

P R A Y E R

E X E R C I S E S

EXCERPTS FROM MARGARET SILF’S ‘COMPANIONS OF CHRIST’

Choose any incident from the Gospels that especially appeals to you. Relax, maybe close your eyes, and let your imagination visualize the scene. Take in all the details, as they present themselves to your inner senses: the sights, sounds and smells; the atmosphere; the people present; and your own place in it all. Let the scene be whatever your imagination suggests—don’t try to reconstruct the way you think Palestine might have looked like. Now notice where you find yourself in the scene. Perhaps in the centre of the action? Perhaps a detached bystander? Perhaps receiving Jesus’ personal healing or forgiveness, or perhaps being too afraid to go anywhere near him? Maybe actively assisting him, or standing on the edge of the crowd, not wanting to get involved? Don’t make any judgments about what your scene brings up for you. Now try taking the prayer further. Is there anything you would want to say to Jesus? Anything you feel you want to do? And, most crucially, where and how do you notice any personal connections between the scene you are praying and your own lived experience, your personal circumstances, situations and relationships? Take anything you discover into prayer, perhaps talking to Jesus about it. If you found yourself reluctant to enter the scene, reflect prayerfully (but not judgmentally) on why this might be so. Notice especially any strong feelings or reactions, either positive or negative, that are coming up for you, and take these into a process of deepening down (see below) Another way to immerse ourselves in the Gospel stories is in the ancient form of Scriptural prayer known as the Lectio Divina. This form of prayer goes right back to the time when very few people could read. In monasteries, therefore, one monk would read extracts from the Gospel, or other scripture, and keep on repeating the text, slowly and reflectively, several times over. The other monks would listen carefully, until a particular phrase or image ‘came alive’ for them in a personal way, attracting their attention especially. Once a monk had ‘caught his fish’ of the day, he would go off to his cell and chew it over and over. Extracting all its meaning and power for him, letting it settle deeply into his mind and heart, where it would be trusted that it would be working its invisible transformation.


11 SOME PRAYER EXERCISES This form of prayer lends itself very readily to today’s busy world too. Try reading a short extract, maybe in the morning before the sun gets under the way, and noticing any part of it—a phrase, a picture it evokes, or an idea it sparks. Then carry your nugget of gold with you through the day, getting it out whenever you think of it, chewing it almost over, almost unconsciously, as the day goes on. If you don’t know where to start, there are several daily reading booklets, offering a scriptural passage each day with some commentary . Most Christian bookshops will stock a selection of these. Otherwise, simply follow your nose—maybe choosing one of the Gospels, and reading it a bit at a time, day by day. If you are used to set a lectionary, you might like to use the daily official readings as a starting point. But the reading is only the starting point. The depth of the exercise lies in your connecting with whatever speaks to you personally, and then letting that phrase or image sink deep into your being, trusting that God will be working transformatively in your life through this channel. These two ways of praying with scripture are tried and tested, and they both have the power to touch into the deeper reaches of your psyche. So what happens if you notice some personal connection, finding yourself somehow involved in a Gospel scene (n ways that may have taken you by surprise), or feeling attracted to a particular phrase or image in the text. Just to notice these moments of connection can be the beginning of a deeper prayer. What you do with the connection you have noticed is, of course, up to you, but a very good way to take the prayer further is to use what Ignatius calls the prayer of repetition. This doesn’t mean repeating the whole process. It means noticing the particular part of the prayer or meditation that gave rise to a strong reaction. Perhaps you felt very close to Jesus, or very far away, in an imaginative meditation, and something urges you to get to the root of your reaction. Perhaps a phrase came alive for you, but you are not surely exactly why, or what hidden treasure it still holds for you. At this point it can be extremely helpful to go back to that point of connectedness, and go deeper, focusing you meditation on that particular spot, and noticing what it yields. Sometimes this kind of deepening prayer can work down into your heart like a life-giving spiral, opening up parts of your being that God is seeking to heal and inspire, or enliven in some new way. In all of these forms of prayer, you will have noticed that your feelings and reactions play an important part. This may surprise you. Often our religious education teaches us to set aside our own feelings. Ignatius insists on the contrary, that our feeling can be indicators of what is happening in the roots of our being, and can guide us to those parts of our life that especially need God’s touch right now…


BASIC STRUCTURE OF THE PRAYER SESSIONS 12

BASIC STRUCTURE OF THE PRAYER SESSIONS


13

Kabanata 1 P A G K I L A L A — C O M F O R T I N G O D ’ S S T R A N G E N E S S

Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There’s nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It’s not just in some of us, it is in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

- Nelson Mandela


PAGKILALA—COMFORT IN GOD’S STRANGENESS 14

Grace: Dear Father, I beg for the grace of an honest and open heart, that I may be genuine to You, others and myself-- that I may accept and love myself as You do.

Isaiah 43: 1-5 But now, this is what the LORD says— he who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel: “Fear not, for I have redeemed you; I have summoned you by name; you are mine. 2When you pass through the waters, I will be with you; and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned; the flames will not set you ablaze. 3For I am the LORD, your God, the Holy One of Israel, your Savior; I give Egypt for your ransom, Cusha and Seba in your stead. 4Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give men in exchange for you, and people in exchange for your life. 5Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east and gather you from the west.

Henri Nouwen

Some people have lived such oppressed lives that their true selves have become completely unreachable to them. They need help to break through their oppression. Their power to free themselves has to be at least as strong as the power that keeps them down. Sometimes they need permission to explode; to let out their deepest emotions and to shake off the alien forces.


15 PAGKILALA SA SARILI Screaming, yelling, crying, and even physical fighting might be the expressions of liberation. You, however, do not seem to need such explosion. For you, the problem is not to get something out of your system but to take something in that deepens your sense of your goodness and allows in your anguish to be embraced by love. You will discover that the more love you can take in and hold on to, the less fearful you will become. You will speak more simply, more directly, and more freely about what is important to you, without fear of other people’s reactions. You will also use fewer words, trusting that you communicate your true self even when you do not speak much. The disciples of Jesus had a real sense of his loving presence as they went out to preach. They had seen him, eaten with him, and spoken with him after his resurrection. They had come to live a deep connectedness with him and drew from that connectedness the strength to speak out with simplicity and directness, unafraid of being, misunderstood or rejected. The more you come to know yourself –spirit, mind, and body–as truly loved, the freer you will be to proclaim the good news. That is the freedom of the children of God. POINTS FOR REFLECTION 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

Reflect on who you are now; How would you describe yourself? What are the many events and people who are dear to you? What makes you happy and ecstatic? What makes you feel sad or disappointed?

3.

Ponder on the actions you have done out of love, ponder on the experience. What were you feeling, thinking while/after doing it? Now, ponder on the times you have received love, what are your sentiments and observations?

REFLECTIONS


PAGKILALA—COMFORT IN GOD’S STRANGENESS 16

Grace: Lord, I beg for the grace of honesty. To come before You as I am and to see myself for who I am, that I may name all my desires before You genuinely.

Matthew 7: 7-12 Ask, Seek, Knock “Ask and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives; he who seeks finds; and to him who knocks, the door will be opened. “Which of you, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask him! So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.

Excerpts from Margaret Silf --‘Companions of Christ’ ans ‘St. Ignatius’ Story’

Our first picture is of a little boy born in 1491, the youngest of 12 children. The place is a sunny spot in the Basque region of Northern Spain, and the family seat of this noble family is at the castle of Loyola. This is where Inigo spends his early years, and seems destined for an aristocratic life and a military or courtly career. His formal training begins at the age of 14, preparing to be a royal page to the King of Spain. The boy grow to young manhood, and at the age of 22 experiences redundancy, on the death of his employer, Don Juan Velasquez, Inigo’s income and status die too. His next employer is the Duke of Najera. Inigo works as a ‘gentleman-at-arms’ and begins serious military training. He is full of the zeal of his class, certainly not immune to the attractions of women, or above the odd street brawl when he is crossed. It hardly seems like the best nursery for a future saint, but God writes straight with crooked lines. Up to his twenty-sixth year he was a man given over to the vanities of the world, and took a special delight in the exercise of arms, with a great and vain desire of winning glory. He was in a fortress which the French were at-


17 PAGKILALA KAY IGNACIO tacking, and although the others were of the opinion that they should surrender on terms of having their lives spared, as they clearly saw there was no possibility of a defense, he gave so many reasons to the governor that he persuaded him to carry on the defense against the judgment of the officers, who found some strength in his spirit and courage. On the day on which they expected the attack to take place, he made his confession to one of his companion in arms. POINTS FOR REFLECTION 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

How are you like Ignatius? How has God written “straight with crooked lines� in your life?

3.

What are your desires in life? What do you want to achieve? Why such desires? Which of these desires do you value more than others? Why so?

REFLECTIONS


PAGKILALA—COMFORT IN GOD’S STRANGENESS 18

Grace: Lord, I beg for the grace to make prudent use of my freedoms—a gift from You; for I see that to take away my capacity to sin is to take away my capacity to love.

Mark 3: 1-6 1 And

he entered again into the synagogue; and there was a man there which had a withered hand. 2 And they watched him, whether he would heal him on the sabbath day; that they might accuse him. 3 And he saith unto the man which had the withered hand, Stand forth. 4 And he saith unto them, Is it lawful to do good on the sabbath days, or to do evil? To save life, or to kill? But they held their peace. 5 And

when he had looked round about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts, he saith unto the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it out: and his hand was restored whole as the other. 6 And the Pharisees went forth, and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him.

By Johnny Go S.J. Sometimes the world frightens me. This world of ours can be a very hostile place. Early this morning, for example, before I took my first cup of coffee, I was jolted awake by a couple of pictures on the front page of Today newspaper. There were pictures of a tragic accident at Buendia that took the life of local singer, Ric Segreto. I don’t know about you, but to my generation of Ateneans, Ric Segresto is known for immortalizing such Odette Quesada classics as “Give Me A Chance,” “Don’t Know What To Do, Don’t Know What To Say,” among others—songs that at least at that time, captured well the uncertainty and love-sickness of our adolescent hearts. The tragic—and perhaps we can say unnecessary—accident is a reminder to us that we very much live in an imperfect world, a place where things go wrong—in fact, a place where things can get pretty screwed up at times, where things can get pretty hostile. In our gospel story today, our Lord finds himself in such a hostile world. Jesus meets a man with a withered hand—a good example and, for our purposes, a graphic symbol of things-gone-wrong in this imperfect world. Moved with pity, our Lord heals the man’s withered hand and frees him not only from the physical pain, but also all the psycho-emotional suffering that the handicapped among us are made to bear.


19 PAGKILALA SA DIYOS This episode in the life of our Lord is not just a healing scene, but a confrontation scene as well. It really could have been just another healing story where our Lord performs yet another miracle to liberate a person from an illness. In this case, however, the story takes on additional significance because it occurs on the day of the Sabbath, the much-revered Jewish day of rest, where no work is supposed to be done. The enemies of Jesus—the Pharisees and the scribes—watch the scene closely, their breath suspended, like hunters waiting for their prey to fall into a trap. For if Jesus does perform a healing, he will have virtually violated the law of the Sabbath. Jesus not only falls into their trap, but does so knowingly and freely, even explaining to them all the reasons why it is the rightful thing to do. Our Lord asks them rhetorically, “Is it lawful to perform a good deed on a Sabbath—or an evil one? To save a life or to destroy it?” As usual, Jesus leaves his enemies speechless. As Jesus heals the man with the withered hand, his enemies huddle closely together, nervously clutching their withered hearts. What is ironic—and also so sad—about this scene is that while Jesus is able to heal the man with the withered hand, he seems quite helpless and unable to heal his enemies’ withered hearts. One can’t help but ask: Why doesn’t Jesus touch the withered hearts of his enemies so that they too may open themselves to his light? Why doesn’t he? Could it be the case that he cannot? Much in the same way, we look around us today and behold the suffering of so many. Many of these pains are the result of imperfections of our world such as tragic accidents and terminal illnesses. But just as often they are the result of withered hearts, hearts that have shriveled up because of excessive love of self and excessive hatred of others. Again, we can’t help but ask: Why doesn’t God just heal all our withered hearts once and for all in order to solve at least the heartaches and tears caused by the wickedness of human beings? Could it be the case that God isn’t powerful enough to do that? One way of trying to answer that question is this: Apparently, God chooses not to be that powerful. He chooses not to intervene too much with the human heart. For if he were to do so, human freedom would disappear; it would be dissolved altogether. Confronted with the sheer infinite goodness and beauty of God, we would have absolutely no choice but him and him alone. It seems that for there to be authentic human freedom, God must hide even if there is nothing more that he desires than to show and give himself to complete us. This tells us something very important about the Christian image of God. The God that Jesus reveals to us is a God who loves us dearly, and a God who wants nothing more than to give us a share in his life—but he will never force himself on us. If you remember that fairytale about the three little pigs, God will never be like the wolf who will huff to blow our little house down


PAGKILALA—COMFORT IN GOD’S STRANGENESS 20 just to get in. God will do no such thing. He will only invite us to let him into our hearts. This is why the Annunciation is such a beautiful story. Not only does it reveal to us the faith and generosity of Mary. Just as importantly, the story demonstrates the deep respect that God reserves for each of our freedoms. He will not do anything that will remove or decrease our freedom. Even for something as right and as beautiful as his becoming human, God chose to ask for the permission of a young girl. So too for something as right and as necessary as his healing our withered hearts. He will never force himself on us. He will not barge in. He will only knock. Again and again he will knock on the doors of our hearts, hoping that we will hear and grant him our permission to enter. He will heal our hearts only when we open our door and welcome him. Only then will he come in and make his dwelling with us. Only then will he heal our withered, wounded hearts. Such is our God. A God who loves us more than we can ever imagine, but who has also chosen to entrust to us this precious—but dangerous— gift of human freedom. POI NT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected supplementary material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

What have been the times that you have made good/bad use of your freedoms? How has this helped you in your relationship with the Lord? What are the things that keep you from using your freedom prudently?

3.

Recount the times you closed your heart to the Lord, describe the experience—what were your dispositions, thoughts, feelings? Who are the people in your life who have closed their hearts to life, to others and to God? Name them before the Lord and ask Him to lay His tender hand on them.

REF LE CTION S


21 PAGKILALA SA DIYOS

Grace: Lord, grant me the grace of openness, that I gladly accept who You reveal Yourself to be; so that I humbly acknowledge that my enclosures of You cannot contain who You are—and that I may find com-

Isaiah 55 :7-9 Seek the LORD while he may be found; call on him while he is near. 7Let the wicked forsake his way and the evil man his thoughts. Let him turn to the LORD, and he will have mercy on him, and to our God, for he will freely pardon. 8“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the LORD. 9“As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.

Juni Jesena S.J.

I do not speak your language, I do not titillate, I don't caress, I do not give orgasmic ecstasy. And so, compared to your great lovers, Compared to your reality, I am inadequate, I am uncaring, I am irrelevant, I am untrue.

I speak the ocean, the river, and the rain! I speak the little baby! I speak the lovely rose! I speak your eyes, your hands, The beating of your heart.

Forgive me, forgive me, forgive me, I do not speak your language, For I am only God.

I speak forgiveness, I dry the tears, I heal your wounds, I am the loving presence, I am the tender touch, When you are lost And broken and alone.

But... I speak the stars, I speak the moon,

And when the numbness And the terror of your shattered,


PAGKILALA—COMFORT IN GOD’S STRANGENESS 22 black, Dead night is gone... I still continue - holding, Shielding, warming Your lonely, frail and trembling hand. AND then I speak the glorious sunrise! I speak the brilliant splendor of the dawn! I AM YOUR RESURRECTION Come then my child, Let us begin again... Let us begin again!

I am Eternity. I am the Truth. I am the SOURCE, the Meaning of all life! I am your Perfect Father-Mother! I AM YOUR HOME! I speak the language of your soul, I am the meaning of true love. Please, please forgive me. For I am only God.

POI NT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected supplementary material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

How has God made Godself present in your life? What were the times where you felt His presence the most?

REF LE CTION S


23

Kabanata 2 P A G K A W A L A — T H E G O D W I T H U S

W H O

E N D U R E S

Prayer of a Skeptic Dearest Lord, I feel an unease inside of me, I feel a discomfort with easy answers. I feel a division in me, a division between how I feel and how I think I should feel. But I believe that this unease inside of me is also a gift from You. I believe that my discomfort with easy answers dares me to ask the difficult questions. I believe that this division within me drives me to seek what will make me whole. Grant me the grace To be patient with myself and with You, To wait until I see that this unease is a door to a deeper desire for You, To trust that my questions are but a path to greater friendship and intimacy with You. Lord, Thank You for the unease I feel inside of me, For this dissatisfaction that draws me to know You more, And for the disquiet that leads me to love You more. Guide me slowly into the mystery that is you. Amen.


PAGKAWALA—THE GOD WHO ENDURES WITH US 24

Grace: Father, I ask for the grace of fortitude, that You may be with me and endure with me in my brokenness.

Psalm 22: 1-11 1My

God, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me, so far from the words of my groaning? 2O my God, I cry out by day, but you do not answer, by night, and am not silent. 3Yet you are enthroned as the Holy One; you are the praise of Israel.a 4In you our fathers put their trust; they trusted and you delivered them. 5They cried to you and were saved; in you they trusted and were not disappointed. 6But I am a worm and not a man, scorned by men and despised by the people. 7All who see me mock me; they hurl insults, shaking their heads: 8“He trusts in the LORD; let the LORD rescue him. Let him deliver him, since he delights in him.” 9Yet you brought me out of the womb; you made me trust in you even at my mother’s breast. 10From birth I was cast upon you; from my mother’s womb you have been my God. 11Do not be far from me, for trouble is near and there is no one to help.


25 GOD IN MY BROKENNESS

An excerpt from Margaret Silf’s ‘ Companions of Christ’

The next snapshot takes us back to a completely forgettable and largely forgotten battle around the Spanish fortification of Pamplona. The battle is raging between the French and the Spanish. Inigo Lopez of Loyola is defending the fortress, with more courage than common sense, against an overwhelming French invasion. We find him standing there, bold and determined, defying the inevitable. His hour on the parapets is to be short, however. It ends when a cannon-ball shatters his leg and breaks his knee. And along with his knee, the cannon-ball shatters his ambition, his pride, his dreams and his self-esteem. It lays him low. It puts him radically out of action. Without a doubt it was the personal catastrophe of Pamplona that became the means through which God worked his miracle in Inigo. But Inigo’s story and his subsequent experience of working it out in his life is only of value to us because it catches some of the threads of the universal pilgrim story. Spain’s loss was to become Inigo’s gain, in the long term. And God’s gain, and ours too. And isn’t it true that the deep and life-changing movements in our story so often happen when we are floored and floundering, hapless and helpless? So perhaps the problems that we so long to circumvent or the pain we seek to avoid may be the very places where we are being drawn beyond ourselves. They may be the very places that stretch us towards new understanding, deeper love – the places that contain the seeds of our growth. POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

What are the cannonballs of your life? What are the things that have caused you great pain?

3.

Where was God in your desolation? Has He consoled or abandoned you?

REF LE CTION S


PAGKAWALA—THE GOD WHO ENDURES WITH US 26

Grace: Lord, grace me with Your presence; that I may feel You even in my desolation. That You may fill the empty spaces of my weary heart.

Matthew 11:25-30 25At

that time Jesus said, “I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. 26Yes, Father, for this was your good pleasure. 27“All

things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him. 28“Come

to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 30For my yoke is easy and my burden is light.” 29Take

Johnny Go S.J., Manoling Francisco S.J

There's an empty space in your distant gaze, and you may look away, the void still stays. There's a hollow part in your weary heart, and though you try again, no smile can hide your pain. Fear not the night within. That's where My light begins, so you may one day see My face. Only I can fill your days. There's a raging storm in your broken soul, and how you wish away your troubled days. There's an open door at your deepest core, and though you lose your way you'll still come home someday. Fear not the noise within, that's where My voice begins, so you may one day hear My song. Only I can still your storms.


27 GOD IN EMPTY SPACES There's an empty room, there's a hidden wound: this heart that burns for you, if only you knew. You're the missing part in My yearning heart, and I will stay around until the day you're found May this, My whispered song, lead you to come back home till we're no longer far apart. Then will your laughter fill My heart. POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading/listening? Why is this so?

2.

What are the empty spaces of your life ? How has God been present/ absent in them? What were your spiritual consolations or desolations during those times?

3.

What are the many noises in your life? What are the many distractions that have led you away from the Lord?

REF LE CTION S


PAGKAWALA—THE GOD WHO ENDURES WITH US 28

Grace: Lord, grant me the grace of receptivity; that I may receive You in my Life—You who wish to be part of Me.

Luke 19: 1-9 1Jesus

entered Jericho and was passing through. 2A man was there by the name of Zacchaeus; he was a chief tax collector and was wealthy. 3He wanted to see who Jesus was, but being a short man he could not, because of the crowd. 4So he ran ahead and climbed a sycamore-fig tree to see him, since Jesus was coming that way. 5When

Jesus reached the spot, he looked up and said to him, “Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today.” 6So he came down at once and welcomed him gladly. 7All

the people saw this and began to mutter, “He has gone to be the guest of a ‘sinner.’” 8But

Zacchaeus stood up and said to the Lord, “Look, Lord! Here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount.” 9Jesus

said to him, “Today salvation has come to this house, because this man, too, is a son of Abraham. 10For the Son of Man came to seek and to save what was lost.”

Excerpts from Fr. Jojo Magadia’s Homily

...In the beginning, he did not see it. He could not let God in, because it was so hard - because he realized that when God comes into our lives, he sometimes comes in ways we cannot completely understand, The crowds invited Jesus to come into their lives because they were looking for guidance, but often he did not give straightforward answers, and clear cut solutions, and well worded definitions, and step-by-step directions. Instead, he asked questions and told parables. The Pharisees invited Jesus into their lives, but they could not take him, because he changed their rules, and brought with him people they would rather keep out of their sight - the poor and the sinful and the enslaved. And the people became afraid to take him in, because he might disturb his routines, and rock their presuppositions. They were afraid


29 THE GOD WHO ENTERS INTO MY SUFFERING that he might come in, and take away things that were important in their lives - their wealth, the people they loved, their jobs, their security, their reputation, their popularity, their self-image… …God with us, not God with all the answers, not God with all the solutions, not God who take away all suffering, not God to do away with all pain on earth, but God keeping us company, giving us strength, and hope and love, especially when we are so down and out. It is God saying that I will live a human life, and suffer a human death so that I can be one with you, completely. We look into our lives and we find a God who does not spoon-feed us, but one who leads us, who asks us questions and respects our freedom and allows us to choose to freely follow him, who invites us and gently waits for our response… but who also meanwhile, assures us that no matter how we respond for now, he will always be just there, in a quiet waiting presence. And this Great Jubilee invites us to bring this God into our lives. And Jesus challenges us and asks: will you do the same? Will you follow me? Will you love as I love? Will you be faithful to me and to your friends, and to your families, and to your spouses, the way that I am? Will you be patient with people who hurt you as I am? Will you be understanding to those who seem unbearable? Will you be respectful to those you do not agree with? Will you be generous to those who do not have as much? Are you really ready, and responsible enough to let me come into your lives, and disturb your peace and quiet, and challenge you to do things which at times, you would never have imagined? POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

What are the instances when the Lord has guided you in your darkness? Recount them and present them to the Lord.

3.

Recall the instances when you have let God in your life. Recount the feelings, thoughts, and reactions you had.

REF LE CTION S


PAGKAWALA—THE GOD WHO ENDURES WITH US 30

Grace: Father, I beg for the grace of a loving heart; that wherever I may go, I may be Your heart today.

1 Corinthians 13:1-13 1If

I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 2If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. 3If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. 4Love

is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. 5It is not rude, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. 6Love does not delight in evil but rejoices with the truth. 7It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 8Love

never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will be stilled; where there is knowledge, it will pass away. 9For we know in part and we prophesy in part, 10but when perfection comes, the imperfect disappears. 11When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. 12Now we see but a poor reflection as in a mirror; then we shall see face to face. Now I know in part; then I shall know fully, even as I am fully known. 13And

now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love.

Khalil Gibran

When love beckons to you, follow him, Though his ways are hard and steep. And when his wings enfold you yield to him, Though the sword hidden among his pinions may wound you. And when he speaks to you believe in him, Though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden.


31 GOD IN MY GROWTH AND PRUNING For even as love crowns you so shall he crucify you. Even as he is for your growth so is he for your pruning. Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun, So shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth. Like sheaves of corn he gathers you unto himself. He threshes you to make you naked. He sifts you to free you from your husks. He grinds you to whiteness. He kneads you until you are pliant; And then he assigns you to his sacred fire, that you may become sacred bread for God's sacred feast. All these things shall love do unto you that you may know the secrets of your heart, and in that knowledge become a fragment of Life's heart. But if in your fear you would seek only love's peace and love's pleasure, Then it is better for you that you cover your nakedness and pass out of love's threshing-floor, Into the seasonless world where you shall laugh, but not all of your laughter, and weep, but not all of your tears. Love gives naught but itself and takes naught but from itself. Love possesses not nor would it be possessed; For love is sufficient unto love. When you love you should not say, "God is in my heart," but rather, "I am in the heart of God." And think not you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course. Love has no other desire but to fulfill itself. But if you love and must needs have desires, let these be your desires: To melt and be like a running brook that sings its melody to the night. To know the pain of too much tenderness. To be wounded by your own understanding of love; And to bleed willingly and joyfully. To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving; To rest at the noon hour and meditate love's ecstasy; To return home at eventide with gratitude; And then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song of praise upon your lips.


PAGKAWALA—THE GOD WHO ENDURES WITH US 32 POI NT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

Recount the times you have been wounded despite or because of a loving action you did—how has it helped in your growth? What were the times you have been healed by love?

3.

What were the challenges you face in being a loving person? What hinders you from loving others more deeply?

REF LE CTION S


33

Kabanata 3 P A G H I L O M — T H E

W O U N D E D

H E A L E R

Pagkabighani Hindi sa langit Mong pangako sa akin Ako naaakit na Kita’y mahalin, At hindi sa apoy, kahit anong lagim, Ako mapipilit nginig Kang sambahin. Naaakit ako nang ika’y mamalas, Nakapako sa krus, hinahamak-hamak. Naaakit ng ‘Yong katawang may sugat At ng tinanggap Mong kamataya’t libak. Naaakit ako ng ‘Yong pag-ibig. Kaya’t mahal Kita, kahit walang langit, Kahit walang apoy, sa ‘Yo’y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin Ka. ‘Pagka’t kung pag-asa’y bula lamang pala, Walang magbabago, mahal pa rin Kita.

Panalangin ni San Francisco Javier


PAGHIHILOM—THE WOUNDED HEALER 34

Grace: Lord, Grant me the grace of obedience, that whatever my plans are, I may recognize that Your will is far greater.

Mark 14: 32-40 32They

went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, “Sit here while I pray.” 33He took Peter, James and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. 34“My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death,” he said to them. “Stay here and keep watch.” 35Going a little farther, he fell to the ground and prayed that if possible the hour might pass from him. 36“Abba,e Father,” he said, “everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.” 37Then he returned to his disciples and found them sleeping. “Simon,” he said to Peter, “are you asleep? Could you not keep watch for one hour? 38Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak.” 39Once more he went away and prayed the same thing. 40When he came back, he again found them sleeping, because their eyes were heavy. They did not know what to say to him.

Excerpts from Margaret Silf --‘Companions of Christ’

Inigo’s career as a soldier had ended in defeat, humiliation and extreme pain. Reputation, strength, status, ambition – all those things were gone in the moment it took the cannon-ball to shatter his knee. He finds himself with plenty of time to brood on these things, as he is carried across the mountains on a stretcher, back to the family home in Loyola, there to spend months trying to recover from an injury that nearly cost him his life. In all of this there is still no sign of God making a dramatic entrance into this wounded soldier’s life. Rather the opposite, in fact. Inigo can’t have been the easiest patient. As soon as he can find enough energy to read a book, he casts around in the Loyola library for some literature to while away the boredom. He wants something to engage his imagination. He finds more than he has bargained for, in a surprising quarter. Learning that the library doesn’t have his favorite romantic novels or adventure stories, he has to make do with a life of Christ and lives of the saints. His comments on first being offered this fare are not recorded! An active mind is not an easy tenant of an immobilized body. Our


35 GOD IN MY SURRENDER third snapshot reveals Inigo in the process of reliving his boredom – by daydreaming. Perhaps first as an escapes route from the lives of the saints, he spends his time fantasizing about the fine ladies he would like to pursue and the great battles he would like to win. This is fine as long as the dream lasts, but he realizes that it leaves him feeling more disgruntled than ever. He even gets to wondering why it should leave him so flat and dejected. Perhaps it is because it is all history now, and this injury has put him out of the league when it comes to women and glory. Or could it also be because these dreams are all centered on Inigo, and Inigo is no longer center stage. Maybe his disappointment and frustration with himself is penetrating his daydreams, and coloring them grey? But there are other dreams. The life of Christ and the lives of the saints don’t leave him untouched after all. He starts to dream about doing the saint-thing himself. If men like Francis and Dominic could do great things, why not Inigo? So off he goes into dreamland again, this time imagining himself giving it all, as they had done, for a cause that is worth spending a life for. And he notices that this kind of dreaming has a different effect on him, leaving him inspired and more alive, and his inner energy store replenished and overflowing. The King of Spain is not, after all, the last word in kings. There is another King, whose service engaged the minds and hearts of these fine men in the past. The same King is already knocking on the door of Inigo’s own heart, with a call and a challenge that is going to shape every moment of his life from now on. Inigo’s discovery of this difference in the after-effects of his dreams is the beginning of discernment. He begins to notice which dreams are capable of sustaining him and providing new vision and energy, and which dreams are transitory, leaving him feeling flat and disappointed. It is the start of a personal experience and understanding of the inner movements going on all the time in his mind and heart. He begins to notice his moods and feelings and reactions, and to measure them against this unseen compass of discernment. And gradually his desire begins to grow for what sustains him and gives him life, and he becomes more willing and able to let go of what is not (or is no longer) leading to life. He is learning how to distinguish between his own self-focused fantasies, and the stirrings of what we might call the God-dream within him. POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected supplementary material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

How can you relate to Ignatius in the reading? What are your dreams? Have you ever experienced this ‘God-dream’? Describe the experience.

3.

What things have you surrendered to the Lord? Why such things?


PAGHIHILOM—THE WOUNDED HEALER 36 REF LE CTION S


37 THE GOD WHO EMBRACES WHO I AM

Grace: Father, I beg for the grace of Genuineness. That I may be true before You, others and myself.

Psalm 139:1-10, 23-24

Oh Lord, you have probed me, you know me: You know when I sit and stand; You understand my thoughts from afar. My travels and my rest you mark; With all my ways you are familiar. Even before a word is on my tongue, Lord, you know it all. Behind and before you encircle me And rest your hand upon me. Such knowledge is beyond me, Far too lofty for me to reach. Where can I hide from your spirit? From your presence, where can I flee? If I ascend to the heavens, you are there; If I lie down in Sheol, you are there too. If I fly with the wings of dawn And alight beyond the sea, Even there your hand will guide me, Your right hand hold me fast. Probe me, God, know my heart; Try me, know my concerns. See if my way is crooked, Then lead me in the ancient paths


PAGHIHILOM—THE WOUNDED HEALER 38

Brian Gallagher, Pray As You Are, p. 9-11

Relationship with God—or, indeed, with anyone—grows only when we can be ‘real’ before him. Being as ‘real’ as one can before God is an essential requirement for prayer. It doesn’t matter what one’s response to God is, as long as it is real. Even the fears, the anger, the disappointments that people always find embarrassing to admit, are real; responding to God honestly keeps the relationship alive, and opens one to God’s further revelation. On the other hand, we notice time and time again how prayer—and relationship—collapse when people try to behave differently from how they really feel. For example, a religious sister told of how boring and painful she found prayer, until she finally admitted to God that she was angry with him for the death of her closest friend years before. The young man who desired his “freedom” more than anything else, “couldn’t pray at all,” until he was able to say to God (and to himself) that he was unfaithful to his wife, and had been justifying his sin for months. It is as though all our energy goes into hiding what we don’t want God to see Yet God loves real people, as they are, warts, carbuncles, and all. Relationship thrives on reality and openness. Some of the best advice about prayer I’ve ever heard is to ‘Pray as you are, not as you’re not,’ and to ‘Pray as you can, not as you can’t!’ What happens as people become more and more real before God? In the first place, God himself becomes more real to them; more tangible, though also more awesome, more loving, and certainly, more challenging. They discover a God whose desire for them far outweighs all of their desire for him. So much so that this God knows them and loves them as they are, with all their dark places, all their unworthiness. The living Lord Jesus looks on them with the same love that He showed the sinful woman sitting at His feet, and the rich young man, and Peter after his betrayal. When we have experienced this great love that God has for us, our prayer relationship with God goes ahead in leaps and bounds. I have heard people ask ‘why pray?’: the answer isn’t exactly ‘why not?’ but, if I really want God, then ‘how could I not?’ There are many ways of praying: what all the different ways have in common is that they are all ways of responding to God. Sometimes, too, people say, ‘why do I need to tell God what I’m thinking or feeling?—God knows surely.’ Yes, God knows—but maybe our telling God is not for God’s sake! Why do lovers keep telling each other of their love? In any relationship we are serious about, time needs to be taken to be together, to share life’s experience, to wait, to listen, to ask, to say thank you… ‘how could we not?’ We need to.


39 THE GOD WHO EMBRACES WHO I AM POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected supplementary material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

What are the things that keep you from being real to God, others and yourself? How have you experienced God’s healing in your life?

REF LE CTION S


PAGHIHILOM—THE WOUNDED HEALER 40

Grace: Lord, I beg for the grace of forgiveness—that I may forgive those who have done me wrong, that others may forgive me for the wrong i’ve done and for me to forgive myself for the things I have and have not done.

John 8: 1-11 1But

Jesus went to the Mount of Olives. 2At dawn he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. 3The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group 4and said to Jesus, “Teacher, this woman was caught in the act of adultery. 5In the Law Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?” 6They were using this question as a trap, in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. 7When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, “If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her.” 8Again he stooped down and wrote on the ground. 9At

this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. 10Jesus straightened up and asked her, “Woman, where are they? Has no one condemned you?” 11“No

one, sir,” she said.

“Then neither do I condemn you,” Jesus declared. “Go now and leave your life of sin.”

Max Lucado

The Wemmicks were small wooden people. Each of the wooden people was carved by a woodworker named Eli. His workshop sat on a hill overlooking their village. Every Wemmick was different. Some had big noses, others had large eyes. Some were tall and others were short. Some wore hats, others wore coats. But all were made by the same carver and all lived in the village. And all day, every day, the Wemmicks did the same thing: They gave


41 THE GOD OF FORGIVENESS each other stickers. Each Wemmick had a box of golden star stickers and a box of gray dot stickers. Up and down the streets all over the city, people could be seen sticking stars or dots on one another. The pretty ones, those with smooth wood and fine paint, always got stars. But if the wood was rough or the paint chipped, the Wemmicks gave dots. The talented ones got stars, too. Some could lift big sticks high above their heads or jump over tall boxes. Still others knew big words or could sing very pretty songs. Everyone gave them stars. Some Wemmicks had stars all over them! Every time they got a star it made them feel so good that they did something else and got another star. Others, though, could do little. They got dots. Punchinello was one of these. He tried to jump high like the others, but he always fell. And when he fell, the others would gather around and give him dots. Sometimes when he fell, it would scar his wood, so the people would give him more dots. He would try to explain why he fell and say something silly, and the Wemmicks would give him more dots. After a while he had so many dots that he didn't want to go outside. He was afraid he would do something dumb such as forget his hat or step in the water, and then people would give him another dot. In fact, he had so many gray dots that some people would come up and give him one without reason. "He deserves lots of dots," the wooden people would agree with one another. "He's not a good wooden person." After a while Punchinello believed them. "I'm not a good wemmick," he would say. The few times he went outside, he hung around other Wemmicks who had a lot of dots. He felt better around them. One day he met a Wemmick who was unlike any he'd ever met. She had no dots or stars. She was just wooden. Her name was Lulia. It wasn't that people didn't try to give her stickers; it's just that the stickers didn't stick. Some admired Lulia for having no dots, so they would run up and give her a star. But it would fall off. Some would look down on her for having no stars, so they would give her a dot. But it wouldn't stay either. "That's the way I want to be," thought Punchinello. "I don't want anyone's marks." So he asked the stickerless Wemmick how she did it. "It's easy," Lulia replied. "every day I go see Eli." "Eli?" "Yes, Eli. The woodcarver. I sit in the workshop with him." "Why?" "Why don't you find out for yourself? Go up the hill. He's there. " And with that the Wemmick with no marks turned and skipped away. "But he won't want to see me!" Punchinello cried out.


PAGHIHILOM—THE WOUNDED HEALER 42 Lulia didn't hear. So Punchinello went home. He sat near a window and watched the wooden people as they scurried around giving each other stars and dots. "It's not right," he muttered to himself. And he resolved to go see Eli. He walked up the narrow path to the top of the hill and stepped into the big shop. His wooden eyes widened at the size of everything. The stool was as tall as he was. He had to stretch on his tiptoes to see the top of the workbench. A hammer was as long as his arm. Punchinello swallowed hard. "I'm not staying here!" and he turned to leave. Then he heard his name. "Punchinello?" The voice was deep and strong. Punchinello stopped. "Punchinello! How good to see you. Come and let me have a look at you." Punchinello turned slowly and looked at the large bearded craftsman. "You know my name?" the little Wemmick asked. "Of course I do. I made you." Eli stooped down and picked him up and set him on the bench. "Hmm, " he spoke thoughtfully as he inspected the gray circles. "Looks like you've been given some bad marks." "I didn't mean to, Eli. I really tried hard." "Oh, you don't have to defend yourself to me. I don't care what the other Wemmicks think." "You don't?" "No, and you shouldn't either. Who are they to give stars or dots? They're Wemmicks just like you. What they think doesn't matter, Punchinello. All that matters is what I think. And I think you are pretty special." Punchinello laughed. "Me, special? Why? I can't walk fast. I can't jump. My paint is peeling. Why do I matter to you?" Eli looked at Punchinello, put his hands on those small wooden shoulders, and spoke very slowly. "Because you're mine. That's why you matter to me." Punchinello had never had anyone look at him like this--much less his maker. He didn't know what to say. "Every day I've been hoping you'd come," Eli explained. "I came because I met someone who had no marks." "I know. She told me about you." "Why don't the stickers stay on her?" "Because she has decided that what I think is more important than what they think. The stickers only stick if you let them." "What?"


43 THE GOD OF FORGIVENESS "The stickers only stick if they matter to you. The more you trust my love, the less you care about the stickers." "I'm not sure I understand." "You will, but it will take time. You've got a lot of marks. For now, just come to see me every day and let me remind you how much I care." Eli lifted Punchinello off the bench and set him on the ground. "Remember," Eli said as the Wemmick walked out the door. "You are special because I made you. And I don't make mistakes." Punchinello didn't stop, but in his heart he thought, "I think he really means it." And when he did, a dot fell to the ground. POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected supplementary material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

What are the labels that you have lived by? May it be other’s perceptions or your very own labeling of yourself.

3.

What are the failures you have had in your life? How have they hurt or strengthened you?

4.

What parts of your life need forgiveness?

5.

Who are the people in your life who have accepted you for who you are? Name them and thank the Lord for their unconditional love.

REF LE CTION S


PAGHIHILOM—THE WOUNDED HEALER 44

Grace: Father, I beg for the grace of trust. That I may fully surrender myself to Your consoling embrace and not withhold anything from You.

Isaiah 53: 5-9 But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities; the punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we are healed. 6We all, like sheep, have gone astray, each of us has turned to his own way; and the LORD has laid on him the iniquity of us all. 7He

was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth; he was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is silent, so he did not open his mouth. 8By oppressiona and judgment he was taken away. And who can speak of his descendants? For he was cut off from the land of the living; for the transgression of my people he was stricken.b 9He was assigned a grave with the wicked, and with the rich in his death, though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth.

Henri J.M. Nouwen

You have been wounded in many ways. The more you open yourself to being healed, the more you will discover how deep your wounds are. You will be tempted to become discouraged, because under every wound you uncover you will find others. Your search for true healing will be a suffering search. Many tears still need to be shed. But do not be afraid. The simple fact that you are more aware of your wounds shows that you have sufficient strength to face them.


45 BY HIS WOUNDS WE ARE HEALED The great challenge is living your wounds through instead of thinking them through. It is better to cry than to worry, better to feel your wounds deeply than to understand them, better to let them enter into your silence than to talk about them. The choice you face constantly is whether you are taking your hurts to your head or to your heart. In your head you can analyze them, find their causes and consequences, and coin words to speak and write about them. But no final healing is likely to come from that source. You need to let your wounds get down to your heart. Then you can live them through and discover that they will not destroy you. Your heart is greater than your wounds. Understanding your wounds can only be healing when that understanding is put at the service of your heart. Going to your heart with your wound is not easy; it demands letting go of many questions. You want to know “Why was I wounded? When? How? By whom?” You believe that the answers to these questions will bring relief. But at best they only offer you a little distance from your pain. You have to let go of the need to stay in control of your pain and trust in the healing power of your heart. There your hurts can find a safe place to be received, and once they have been received, they lose their power to inflict damage and become fruitful soil for new life. Think of each wound as you would of a child who has been hurt by a friend. As long as that child is ranting and raving, trying to get back at the friend, one wound leads to another. But when the child can experience the consoling embrace of a parent, she or he can live through the pain, return to the friend, forgive and build up a new relationship. Be gentle with yourself, and let your heart be your loving parent as you live your wounds through. POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected supplementary material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

“The great challenge is living your wounds through instead of thinking them through”, how have you experienced this in your life? Describe them to the Lord.

REF LE CTION S


46


47

Kabanata 4 P A G H A H A N A P — G O D I N A L L T H I N G S A L L T H I N G S I N G O D

Seeking and Finding I searched for God, elusive, hidden God. I long to dwell in the heart of Mystery. I searched for my true self More of who I already am, Knowing there’s so much yet to be discovered. I searched for love, the unconditional love That enfolds me and asks to be shared. I search for a vision in the shadow of my soul, Impatiently awaiting in the moment of lighting. I search for a quiet heart amid life’s harried schedule; My soul cries out, yearning for solitude. I search for compassion in a world gone deaf To the cries of the hurting, and the pleas of the powerless. I search for Home, always for Home, Unaware of course that I am already there.

A N D


PAGHAHANAP—GOD IN ALL THINGS AND ALL THINGS IN GOD 48

Grace: Lord I beg for the grace of a Seeking heart; and that in whatever I do I may seek You in everything.

Luke 12: 22-34 22Then

Jesus said to his disciples: “Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat; or about your body, what you will wear. 23Life is more than food, and the body more than clothes. 24Consider the ravens: They do not sow or reap, they have no storeroom or barn; yet God feeds them. And how much more valuable you are than birds! 25Who of you by worrying can add a single hour to his lifeb? 26Since you cannot do this very little thing, why do you worry about the rest? 27“Consider

how the lilies grow. They do not labor or spin. Yet I tell you, not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. 28If that is how God clothes the grass of the field, which is here today, and tomorrow is thrown into the fire, how much more will he clothe you, O you of little faith! 29And do not set your heart on what you will eat or drink; do not worry about it. 30For the pagan world runs after all such things, and your Father knows that you need them. 31But seek his kingdom, and these things will be given to you as well. 32“Do

not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give you the kingdom. 33Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will not be exhausted, where no thief comes near and no moth destroys. 34For where your treasure is, there your heart will be also.

Mountain high… Inigo has experienced a radical conversion during his painful period of convalescence in the castle at Loyola. He is ready, and eager, to live out the God-dream and to make it incarnate in his own life. He sets off from Loyola, a pilgrim of God. Our next snapshot records Inigo’s pilgrimage in search of the deepest desire of his heart. And we find him, first, at the Abbey of Montserrat, high on a jagged mountain peak, overlooking the plain of Manresa. Here, in the abbey,


49 FINDING GOD IN THE EVERYDAY; THE ORDINARY. he makes his confession (which tradition tells us took all of three days!) and receives his first guidance in prayer. By any standards, the jagged teeth of the Montserrat Mountains are spectacular. It is in this dramatic setting that Inigo lives his spiritual mountain -top experience. This is the time of commitment. He marks this crucial decision – his ‘option for God’ – with a typically impulsive gesture. He gives his fine nobleman’s clothes to a beggar, and dons the simple outfit of a poor traveler. (The beggar is later arrested on suspicion of having stolen the clothes!) And he places his sword and dagger on the altar as a sign of surrender of all that he had valued in the past, and a symbol of his new commitment to the service of God. …and valley deep We all know how hard it can be to come ‘down to earth’ again after a heightened spiritual experience. Yet if the commitment is to become a reality in our lives, we have to bring it down to where our lives are really being lived. For Inigo, this means coming down from the high drama of Montserrat to the plain of Manresa, intending to stay there for ‘a few days’ before going on to Barcelona, where he hopes to board a boat to the Holy Land. These ‘few days’ stretch to eleven months, and it is in Manresa where the next stage of Inigo’s pilgrimage is to take shape, and in a manner very, very different from anything he had planned or expected. Determined to live true to all that he has promised God up in Montserrat, the proud and self-willed Inigo now faces the heat and dust of everyday reality. Our next snapshot reveals him begging for his food and coming face to face with the dark side of the dream. He makes a ‘home’ for himself in a cave near the river. Alone, in this bleak place, he begins to meet his own ‘demons’. Here the insights of his dream-time in Loyola are put to the test in the cold light of day. He is to discover for himself the true force of the ‘destructive spirits’ of spiritual desolation as well as the overwhelming joy that only the ‘creative spirits’ of spiritual consolation can bring. In the Manresa months, Inigo is, as it were, living in his personal wilderness, which exposes him to the extremes of his own personality, as well as to the depths of God’s love. There in his cave, he experiences the very best of himself and the very worst. The worst leads him close to suicide. The best leads him close to God. He begins to notice the dynamic of God’s love operating in his heart, and to realize that when his focus is on himself, and his past and present failures and sinfulness, real or imagined, the destructive moments are likely to overwhelm him and paralyze all his efforts for good. When his focus is on God, however, and on the world around him with all its needs and longings, he notices that the creative movements within him will restore him to the sense of vocation that has led him this far on his journey. His own moods – reflectors of those hidden inner movements, the God-focused joy and the self-focused despair – help him to find his way forward, by trial and error, on his inner journey to God. He learns how to use his


PAGHAHANAP—GOD IN ALL THINGS AND ALL THINGS IN GOD 50 feelings and reactions, and his memories and desires, as pointers to help him to seek out what, in every situation, is leading him closer to God and to leave aside anything that is causing him to drift away from God. And as he journeys through this huge inner struggle, he records his experience in a notebook which forms the basis of his Spiritual Exercises. These notes have helped countless thousands of pilgrims, through the centuries, to uncover their own hidden depths in the search for God… POI NT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions and thoughts were you experiencing while reading? Why is this so?

2.

How has God been present in your life? How has He been present in the ordinary and the everyday?

3.

Ponder on the point: ‘the God-focused joy and the self-focused despair’. Notice the inner movements, thoughts and feelings.

4.

Like Ignatius, How have you seen the best and the worst of yourself? What led to these?

REF LE CTION S


51 FINDING GOD IN THE DESTITUTE, THE UNWANTED,THE REJECTED

Grace: Lord, I beg for the grace of a generous heart, that even in times of inconvenience I may never cease to give myself to others.

Luke 10: 29-37 29The

man wanted to justify his actions, so he asked Jesus, “And who is my neighbor?” 30Jesus

replied with a story: “A Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho, and he was attacked by bandits. They stripped him of his clothes, beat him up, and left him half dead beside the road. 31“By

chance a priest came along. But when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. 32A Temple assistantd walked over and looked at him lying there, but he also passed by on the other side. 33“Then

a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. 34Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn, where he took care of him. 35The next day he handed the innkeeper two silver coins, telling him, ‘Take care of this man. If his bill runs higher than this, I’ll pay you the next time I’m here.’ 36“Now which of these three would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits?” Jesus asked. 37The

man replied, “The one who showed him mercy.” Then Jesus said, “Yes, now go and do the same.”

Juni Jesena S.J—excerpts from Yayee

When I was 14, I was too late to be there for Dolores. When I was 14 years old, an incident happened, an incident that fills me with tremendous shame even today. I was walking home from school one afternoon when I noticed a crowd of people on the left side of the street. In my childish curiosity I went to


PAGHAHANAP—GOD IN ALL THINGS AND ALL THINGS IN GOD 52 investigate -- what were all those people staring at? So I elbowed my way from the outside to the center of the human circle. And there I saw what everyone was staring at. It was a woman. It was a woman -- her hair, and her face were streaked with blood and mud and tears and pain. And from her dirty, muddy, bloody, filthy nest at the bottom of the canal she, DOLORES, looked up at us -- and in her unbearable agony she screamed in silence to everyone of us: “Please, Please help me. I need you!!!” And what did those good Christian people -- so much like us -- what did they do? What did they do? One by one, they turned their backs….. and walked away. Yes. One by one they turned their backs. And walked away….. Everyone of them… And I -- good Catholic and outstanding Atenean that I was… what did I do? To my everlasting shame, to my everlasting shame, I also turned my back. And walked away. I was only 13 years old. My clothes were new, I did not want them to be dirtied by mud and tears and blood. I did not want waste my time testifying before the Police and before the lawcourts. I had only a few pesos with me. And I refused to waste my attention, my energy, my self on… on a total stranger. So what if she needed help? That was HER problem. I had no responsibility, no obligation to help her….. To get involved was to get entangled, to lose yourself. I had enough troubles of my own. I share this shameful incident with you because there are so many parallelisms between what happened to me, and what is happening TO ALL OF US. I was walking home. We are all journeying home -- towards death, towards the end of life, towards God. And as we walk along the road of life, every single day, we see DOLORES, and a thousand other suffering, abandoned, Doloreses reaching out to us and screaming in silent agony -- “Please, please help me… I need you!!!” Yes, my Brothers, my Sisters, my Friends… right now… you are walking down the road of life and your sun is shining and your clothes are clean and your wallet is not empty and perhaps you may even in love. And everyday, everyday, yes, everyday as you walk down the road of life, if you look hard enough, if you look hard enough you will notice a crowd -- an excited crowd, and they are staring at those who have fallen down the bloody, muddy canals of Misfortune and Pain and Suffering.… the nameless, countless victims of the angry, selfish, cruel, violent, volcano that is our world. My friends, it is very easy to escape… it is very, very easy to escape. Easy to turn our back. And walk away. And do nothing to help. We can always rationalize and be neurotically prudent. We can even quote the Holy Bible to prove that God does NOT demand unreasonable martyrdom….. does not expect dangerous, uncomfortable, expensive, endless, useless involvement. After all, our first duty is to ourselves, and our own families!! Not some nameless, lazy, stupid, irresponsible beggar.


53 FINDING GOD IN THE DESTITUTE, THE UNWANTED,THE REJECTED But… my friends… if you are honest and if you are true , can your conscience and your self-respect allow you to relax, safe and easy – while your brothers and your sisters and all the Doloreses of life scream out to you in the agony of their endless pain? “Please, please help me. I cannot take it anymore. I NEED YOU. PLEASE HELP ME.” I walked away from Dolores, when I was 13. But after three minutes of walking and thinking, I returned. DOLORES WAS NO LONGER THERE. My nobility, my heroism was late. Too late. Too late. And until now, I still wonder: how did Dolores disappear so fast? Did I just imagine her? Was Dolores real? Or a mirage? Or a message -- from mankind, -- or from my own innermost self. OR -- was it….. was it GOD HIMSELF?? “Whatever you refuse to do for my poorest sister, you refuse to do for ME.” (Mt. 25/40) POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions and thoughts were you experiencing while reading? Why is this so?

2.

Have you had any experience similar to that of Fr. Juni (author of the article)? Try and unearth the experience—relive and imagine it.

3.

In your life, how have you found God in the poor, unwanted, the despised, and the rejected? Or how have you found God in the wealthy?

4.

Recall the times you have been a neighbor to others, also the times when we have neglected our neighborly duty.—talk to the Lord about them.

REF LE CTION S


PAGHAHANAP—GOD IN ALL THINGS AND ALL THINGS IN GOD 54

Grace: Lord, I beg for the grace of seeking You in my Humanity; my strengths, weaknesses, failures and accomplishments.

Matthew 1: 18-24 The Birth of Jesus Christ 18This

is how the birth of Jesus Christ came about: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. 19Because Joseph her husband was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. 20But

after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. 21She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus,c because he will save his people from their sins.” 22All

this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Immanuel”d—which means, “God with us.” 23“The

24When

Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. 25But he had no union with her until she gave birth to a son. And he gave him the name Jesus.

2nd Sunday of Advent

When I was younger, I used to think I could defy gravity. I’m not just talking about dreams of flying, which I’m sure most of us had at least once in our childhood. I’m also talking about looking for God and finding a way to be close to him. At the time, I thought that the only way to God was up. I had this impression that if we wanted to look for God, we should set our eyes upwards, heavenwards, just like the statues of saints we see all around us, who seem to be always gazing up to heaven. Or, if not heaven itself, we should look for him


55 FINDING GOD IN OUR HUMANITY at least in the higher places of this world, the cleaner and holier places of our lives. If I wanted to become close to him, what I needed to do was to raise myself, elevate myself, as it were, to become a better person: Get rid of my weaknesses. Get rid of my wickedness. Try my best to avoid sin and be a holier, more prayerful, more generous person. In other words, to try to defy gravity. As I went farther along this spiritual journey that all of us, whether we know it or not, have to take, I realized how frustrating that could get. Prying yourself out of bed, for example, on Sunday mornings just to experience that height of Catholic boredom called the Sunday Mass; forcing yourself to be humble when you really prefer to advertise your latest accomplishments because nobody is noticing; or trying to shut up when it’s so much easier—and so much more fun—to say something mean and witty. This business of trying to be good and holy, or raising yourself and elevating yourself—it can get pretty tiring and frustrating after a while. Now I realize that in trying to defy gravity, I was missing the whole point of our faith, the very essence of Christianity. Not that we shouldn’t avoid sin; we certainly should exert effort to do that. Not that we can’t become holier persons; we should never give up praying for that grace because more than human effort, holiness is a divine grace. But that God is found not only in heaven, not only in the clean and holy places of our lives. That precisely as this approaching Christmas reminds us, God became human in Christ and because of Christ, God is, more than we can ever imagine, accessible, everywhere, there wherever we turn—a presence hidden, yes, but universal. This Jesus in whom we believe the fullness of God dwells, this Jesus isn’t about a God who limits himself only to heaven. Rather, this Jesus, whose birth we celebrate at Christmas, is about a God who precisely descended from heaven to be one of us. This Jesus, in whom we believe the ungatherable boundless Heaven has been mysteriously gathered—this Jesus isn’t about a God who came and went. Rather, this Jesus is about a God who came and stayed. He chose to remain among us after his resurrection and ascension. He is the Infinite Light infusing every rock, every tree, every bird, and the heart of every person. Jesus is about God becoming one of us—even if it means smearing himself with the mud of our earth, with the stench of our sweat, and the stain of our blood. This Jesus is about God who wants to be as close as possible to us, even to the sinner and slob in us. In other words, Jesus isn’t about defying gravity. Rather, he is about a God who yields to gravity—to the gravity of, the full weight and full load of, his love for us, even for the sinner and slob in us. On this second Sunday of Advent, as we continue to prepare to celebrate Christmas, let us not forget the heart of its message, which is also the point of our lives. If we want to look for God, our best bet is to look for him not only in heaven and not only in the cleaner and holier places of our lives. If we want to look for God, let us take our cue from Christmas—let us look for Christ, the God who became and, to this day, remains flesh and blood. And where is Christ to be found? Where is his hiding place?


PAGHAHANAP—GOD IN ALL THINGS AND ALL THINGS IN GOD 56 The Christ Child was found not in the Holy of Holies of the Temple of Jerusalem, but in the stable, surrounded by the stench of animals and visited by the poor. In his public ministry, he was found, more often than not, in the company of lepers, the poor, the tax collectors, and the prostitutes. In other words, in the company of sinners and slobs. Today, like before, if we want to find him, we must not only look above us, but also around us and especially below us. For even there we shall find him—and among the sinners and slobs in us, and the sinners and slobs among us. Even if we find our lives far from perfect or in ruins, Christ is there. If we want to make ready the way of the Lord, we must change our hearts and open our doors wide to try to accept as many people as possible— the way Christ did. As Christ was, Christ is: Christ the same yesterday, today, forever. Johnny C. Go, SJ Mary the Queen Parish 2nd Sunday of Advent 2000 POI NT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

How have you found God in your humanity?

3.

Reflect on this phrase: “Jesus isn’t about defying gravity. Rather, he is about a God who yields to gravity”.

REF LE CTION S


57 FINDING GOD IN A GIFT

Grace: Dear father, I beg for the grace of openness to Your gift; the gift of life, of family and most of all, Yourself.

Luke 22: 14-20 14And

when the hour came, he reclined at table, and the apostles with him. he said to them, “I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. 16For I tell you I will not eat itb until it is fulfilled in the kingdom of God.” 17And he took a cup, and when he had given thanks he said, “Take this, and divide it among yourselves. 18For I tell you that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes.” 19And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, “This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me.” 20And likewise the cup after they had eaten, saying, “This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. 15And

Joseph Galdon, S.J. (from The Mustard Seed)

In one of his books, Cardinal Danielou says that “Love should not be unilateral, but should entail a real reciprocity. Love consists as much in receiving as it does in giving.” I find that a rather perceptive insight, and I think it is borne out by experience. We have been taught from the time that we are little kids that love means giving and sharing. That’s true. We have to share what we have with those we love. And so, we teach our children to share their candy with their brothers and sisters. We teach them to be generous with their friends. But I think that sometimes, it is greater act of love to accept graciously and thankfully when those we love—[or even we do not really love]—give something to us…One way to love is to give to those we love. But the other, perhaps greater act of love, is to receive. When we have them both—giving and receiving in love—we have Danielou’s reciprocity, the perfection of love. It’s much easier for most of us to give love than to receive it. That may sound strange but I think it is true. When we give love, we are in control. We can pick the person to love, we can decide how to love, how much to love and when to love. But when we receive love, we are no longer in control. We have to let the other person to decide to love or not, or how much to love. All we can do is accept the love that is offered. To a certain extent we are helpless, and that is much, much harder.


PAGHAHANAP—GOD IN ALL THINGS AND ALL THINGS IN GOD 58 Danielou says that there is a certain superiority when we love others, and a certain helplessness when others love us. We can choose those we want to love, but we cannot always choose those who love us. It think that is one of the most beautiful things in the world—and also the hardest. To let another person love you—really love you—is a very hard thing to do. Not to tell him how to love you, or when or where, but just to accept his love in the way he wants to give it… One of the greatest joys you can give anyone is to show him that you expect something from him, that he has something to contribute to you, to teach and reveal to you, to share with you. “You have something to give to me in love, and I need what you can give to me.” That’s not giving love. That’s accepting love which can, in itself become the most beautiful surrender of love that exists. Many people complain that they give so much and they never get anything in return. Part of the reason is, perhaps, that they never learned to accept love. One of the lines I remember from a movie many years ago was when a man said to a woman, “Please stop arguing and talking so much. Just let me love you!” POI NT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions and thoughts were you experiencing while reading? Why is this so?

2.

What are the different gifts you have received in your life? Have they affected you? How?

3.

Recall an experience when you either received something with great joy or disappointment, just ponder on the thoughts and feelings that are evoked.

REF LE CTION S


59 FINDING GOD IN OUR PASSIONS; OUR MISSION

Grace: Lord, I beg for the grace of finding You in my mission; that ultimately, my vocation is a response to Your call.

Matthew 3: 13-17 The Baptism of Jesus 13Then

Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. 14But John tried to deter him, saying, “I need to be baptized by you, and do you come to me?” 15Jesus

replied, “Let it be so now; it is proper for us to do this to fulfill all righteousness.” Then John consented. 16As

soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on him. 17And a voice from heaven said, “This is my Son, whom I love; with him I am well pleased.”

Nothing is more practical than finding God, that is, than falling in love in a quite absolute, final way. What you are in love with, what seizes your imagination, will affect everything. It will decide what will get you out of bed in the morning, what you will do with your evenings, how you spend your weekend, what you read, what you know, what breaks your heart, and what amazes you with joy and gratitude. Fall in love, stay in love, and it will decide everything.


PAGHAHANAP—GOD IN ALL THINGS AND ALL THINGS IN GOD 60 POI NT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

Where do you think you can serve the Lord best? What gets you out of bed in the morning? What seizes your imagination? What are you in love with?

3.

How have you found Him in your mission? In your course? I n School? In your interests and hobbies?

REF LE CTION S


61

Kabanata 5 P A G - A A L A Y — W H E R E M Y D E E P E S T D E S I R E S M E E T T H E W O R L D ’ S G R E A T E S T N E E D S Gambalain Mo Kami, Panginoon Gambalain Mo Kami, Panginoon kung Malabis kaming nagagalak sa aming mga sarili; Kung naabot namin ang aming mga pangarap Sapagkat nangarap kami nang napakababa; Kung nakarating kami nang ligtas Sapagkat naglayag kami nang napakalapit sa pampang. Gambalain Mo Kami, Panginoon kung Sa karangyaan ng mga bagay na aming pag-aari Nawaglit ang aming uhaw Sa tubig ng buhay; Na nang kami'y humilig sa buhay, Nahinto rin ang aming pag-aasam sa Walang Hanggan At sa aming pagsisikap na magtayo ng panibagong daigdig Hinayaan namin ang aming pananaw Sa bagong Langit na magdilim. Gambalain Mo Kami, Panginoon na mangahas nang buong tapang, Na maglakbay sa higit na malalalim na karagatan Na kung saan ang mga unos ay maghahayag ng iyong pagka-Panginoon; Kung saan, mawala man sa aming balin-tataw ang mga lupa, Matatagpuan naman namin ang mga bituin. Hinihiling namin, Sa Iyo, na itulak patungo sa mga hangganan ng abot-tanaw ang aming mga pag-asa; At ihatid kami sa hinaharap Na may lakas, tapang, pag-asa at pag-ibig. --panalangin sinasabing katha ni Sir Francis Drake, 1577


PAG-AALAY—WHERE MY DEEPEST DESIRES MEET THE WORLD’S GREATEST NEEDS 62

Grace: Dear father, I ask for the grace of courage and the fervor to work for Your kingdom; for it is only through You that I may accomplish good things.

John 20: 19-23 19On

the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you!” 20After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. 21Again

Jesus said, “Peace be with you! As the Father has sent me, I am sending you.” 22And with that he breathed on them and said,“Receive the Holy Spirit. 23If you forgive anyone his sins, they are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven.”

Excerpts from Margaret Silf --‘Companions of Christ’

Be prepared for a surprise when you leaf over the next two snapshots. After the heights of Montserrat and the depths of Manresa, the pilgrim might well have hoped for an uncomplicated life in the service of God, sharing the fruits of his own experience with others. It was not to be. It very rarely is! So we join him now following a series of setbacks and disappointments, including the frustration of his dreams of serving God in the Holy Land, ill health, a close shave in a shipwreck, and some major opposition to his ministry which leads him into the grip of the Inquisition. How can this upstart layman be preaching the gospel, when he hasn’t been to seminary? Who knows what he might be up to! Secular and Church authorities alike set themselves against him, but his determination only deepens to serve God in the face of whatever opposition and humiliation may come his way. This leads him to a surprising new idea. If the only way to be accepted as a credible authority in the Church of his time is to be ordained, then this is what he will do. And so our next snapshot reveals the grown Inigo sitting uncomfortably at a school desk, among a gaggle of twelve-year-olds, learning Latin, with a ‘whatever it takes’ expression on his furrowed brow. Eventually Latin is conquered, school yields to university, and Inigo is off to study in Paris. There, as elsewhere, he freely offers his companions the benefit of his spiritual experience in Manresa, in the form of his Spiritual Ex-


63 WHATEVER IT TAKES ercises. Particular friends are Francis Xavier and Peter Favre, whose lives are changed by the power of the sustained prayer of the Exercises and who long, like Inigo, to share the experience more widely. By 1534 the band of friends has grown to seven, and our next snapshot finds them out for a summer picnic on 15 August 1944. It was a celebration picnic. They have just shared the Eucharist, and made solemn vows that they will serve God together as companions of Christ, or in Latin, Socii Jesu, a religious order which has come to be known as the Society of Jesus, or the Jesuits. Surely the Jesuits must be the only religious to have launched itself with a picnic in a Paris park. POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

Recount the times when you were genuinely saying ‘whatever it takes’; what was it about? What led you to saying such words?

3.

Recall experiences where you have shown courage in doing the good. What gave you courage?

REF LE CTION S


PAG-AALAY—WHERE MY DEEPEST DESIRES MEET THE WORLD’S GREATEST NEEDS 64

Tex of supplementary reading POI NT S FOI ask R Rfor EFLE I Oof N humility; to serve you and others Father, the CT grace Grace: joyfully, knowing supplementary readingthat You Yourself washed our feet. JohnREF 13: LE 1-17 CTION S 1It was just before the Passover Feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. 2The

evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. 3Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God; 4so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. 5After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples’ feet, drying them with the towel that was wrapped around him. 6He

came to Simon Peter, who said to him, “Lord, are you going to wash my feet?” 7Jesus

replied, “You do not realize now what I am doing, but later you will understand.” 8“No,”

said Peter, “you shall never wash my feet.” Jesus answered, “Unless I wash you, you have no part with me.” 9“Then,

Lord,” Simon Peter replied, “not just my feet but my hands and my head as well!” 10Jesus

answered, “A person who has had a bath needs only to wash his feet; his whole body is clean. And you are clean, though not every one of you.” 11For

he knew who was going to betray him, and that was why he said not every one was clean. 12When

he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. “Do you understand what I have done for you?” he asked them. 13“You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. 14Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet. 15I have set you an example that you should do as I have done for you. 16I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. 17Now that you know these things, you will be blessed if you do them.


65 THE SERVANT-LEADER

Fr. John P. Delaney, S.J.

I am proud of my dirty hands. Yes, they are dirty. And they’re rough and knobby and calloused. And I’m proud of the dirt and the knobs and the callouses. I didn’t get them that way by playing bridge or drinking afternoon tea from dainty cups, or being the well-advertised Good Samaritan at the charity balls. I got them that way by working with them. And I’m proud of the work and the dirt. Why shouldn’t I feel proud of the work they do, these dirty hands of mine? My hands are the hands of the plumbers, and the truck drivers, and street cleaners. Of janitors and carpenters and road builders and construction workers. And poor peasants working the difficult soil in our farms. They are not pretty hands. They are dirty and knobby and calloused. But they are strong hands, hands that make so much of what the world must have or die. Someday, I think, the world should go down on its knees and kiss all the dirty hands of the working world… as in the days long past, armored knights would kiss the hands of ladies fair. The world has kissed such hands. The world will always kiss such hands. Men and women put reverent lips to the hands of him who held the hammer and the chisel and the chisel and the saw. HIS were not pretty hands either when they chopped trees, and dragged rough lumber, and wielded the carpenter’s tools. They were working men’s hands: Strong, Capable, Proud hands. And they weren’t pretty hands when the executioners got through with them. They were torn clean through by ugly nails, and his blood was running from them, and the edges of the wounds were raw and swollen and dirty. And the joints were crooked. And the fingers were horribly bent in a mute appeal for love. They weren’t pretty hands then, but Oh God, they were BEAUTIFUL… those hands of the SAVIOUR. And I am proud of my hands, too, dirty hands – like the HANDS OF MY SAVIOUR, the HANDS OF MY GOD!!!


PAG-AALAY—WHERE MY DEEPEST DESIRES MEET THE WORLD’S GREATEST NEEDS 66

POI NT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

Who are the people who have washed your feet? Name them and thank the Lord for them.

3.

Whose feet have you washed? What are parts in your life where you can serve more?

REF LE CTION S


67 ‘WORK IS LOVE IN ACTION’

Grace: Lord, I beg for the grace of love for work, that I may labor with pride and joy in Your Vineyard.

John 14: 15-21 15“If

you love me, you will obey what I command. 16And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever—17the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will bec in you. 18I will not leave you as orphans; I will come to you. 19Before long, the world will not see me anymore, but you will see me. Because I live, you also will live. 20On that day you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. 21Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him.”

Then a ploughman said, "Speak to us of Work." And he answered, saying: You work that you may keep pace with the earth and the soul of the earth. For to be idle is to become a stranger unto the seasons, and to step out of life’s procession, that marches in majesty and proud submission towards the infinite. When you work you are a flute through whose heart the whispering of the hours turns to music. Which of you would be a reed, dumb and silent, when all else sings together in unison? Always you have been told that work is a curse and labour a misfortune. But I say to you that when you work you fulfil a part of earth’s furthest dream, assigned to you when that dream was born, And in keeping yourself with labour you are in truth loving life, And to love life through labour is to be intimate with life’s inmost secret. But if you in your pain call birth an affliction and the support of the flesh a curse written upon your brow, then I answer that naught but the sweat of


PAG-AALAY—WHERE MY DEEPEST DESIRES MEET THE WORLD’S GREATEST NEEDS 68

your brow shall wash away that which is written. You have been told also life is darkness, and in your weariness you echo what was said by the weary. And I say that life is indeed darkness save when there is urge, And all urge is blind save when there is knowledge, And all knowledge is vain save when there is work, And all work is empty save when there is love; And when you work with love you bind yourself to yourself, and to one another, and to God. And what is it to work with love? It is to weave the cloth with threads drawn from your heart, even as if your beloved were to wear that cloth. It is to build a house with affection, even as if your beloved were to dwell in that house. It is to sow seeds with tenderness and reap the harvest with joy, even as if your beloved were to eat the fruit. It is to charge all things you fashion with a breath of your own spirit, And to know that all the blessed dead are standing about you and watching. Often have I heard you say, as if speaking in sleep, "he who works in marble, and finds the shape of his own soul in the stone, is a nobler than he who ploughs the soil. And he who seizes the rainbow to lay it on a cloth in the likeness of man, is more than he who makes the sandals for our feet." But I say, not in sleep but in the over-wakefulness of noontide, that the wind speaks not more sweetly to the giant oaks than to the least of all the blades of grass; And he alone is great who turns the voice of the wind into a song made sweeter by his own loving. Work is love made visible. And if you cannot work with love but only with distaste, it is better that you should leave your work and sit at the gate of the temple and take alms of those who work with joy. For if you bake bread with indifference, you bake a bitter bread that feeds but half man’s hunger. And if you grudge the crushing of the grapes, your grudge distils a poison in the wine. And if you sing though as angels, and love not the singing, you muffle man’s ears to the voices of the day and the voices of the night.


69 ‘WORK IS LOVE IN ACTION’ POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

Ponder on the phrase “work is love in action”, what insights, memories, thoughts or feelings are evoked?

3.

Who are the people you consider as heroes? How have they labored? Why would you consider them heroes?

4.

How have you labored for your academics? Do you consider it a pain or a joy?

REF LE CTION S


PAG-AALAY—WHERE MY DEEPEST DESIRES MEET THE WORLD’S GREATEST NEEDS 70

Grace: Dear father, I beg for the grace of persistence; the patience and endurance to carry out Your work despite all the difficulties that lay ahead.

Luke 18:1-8 Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said: “In a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. And there was a widow in that town who kept coming to him with the plea, ‘Grant me justice against my adversary.’ “For some time he refused. But finally he said to himself, ‘Even though I don’t fear God or care about men, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won’t eventually wear me out with her coming!’ ” And the Lord said, “Listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth?”

29th Sunday in Ordinary Time, Year c

In today's gospel, Jesus tells us the parable of the corrupt judge and this unwavering widow. And this story is really simple: biblical scholars tell us that what we have here is this judge who was just really waiting for a bribe, which this poor widow cannot afford. Yet in the end, the judges gives in, not because of reason, or because of money, or because of justice. The judge gives in because the woman was so unrelenting and pesteringly persistent. And I think that is what today's gospel is really about: it is about persistence. It is about staying power in the commitments we make in life. The widow in the parable was committed to her cause, and so she kept on pushing it. Today's gospel is asking us to take a good look at the commitments we have made in life, and granting that they are worth it, to see how persistent we have been in pursuing them. Take marriage, for instance. Many of you here are married, and you


71 AN EVERYDAY ‘YES!’ committed yourselves to this relationship. And because you have made this commitment, you are challenged to pursue the commitment relentlessly, persistently, and doing your best to be faithful to it. But you also know, much more than I will ever know, that this is far from easy. I had two very good friends who got into a very serious quarrel; they were husband and wife. And things got so bad that there was a time they even broke up for some weeks, and distanced themselves from each other. Finally, they decided to talk things out, and to settle; and they did, but only after a lot of argument and tears and painful words and hurt feelings. After they got together, the husband said to his wife: You know, married life has become so difficult and complex; there are so many issues to tackle, and often not enough patience can tackle them with. How I wish we could just all go back to those early years, when things were not so complicated, and let things just remain that way. And the husband said: And every now and then I find myself looking for that young girl I married so long ago, who doesn't seem to be around much anymore. And his wife said very firmly but gently: Oh no, that young girl you married years ago is still here; the thing is that she has also changed. And that is something that many couples don't really understand when they first get married. During the ceremony, couples tell each other that they will take the other, from this day forward, to have and to hold, for better or for worse, for richer or for poorer, in good times and bad, in sickness and in health, till death do they part. Many couples think this is about sticking it out through the ups and the downs of life. And it is. But very few couples realize that these words are really more than just about the ups and downs of life: that they are really an admission of the more basic truth that as events take their course in life, change cannot be avoided, and things will never be the same again - ever - the circumstances will change, their friendship will change, their attitudes will change, their relationships will change, their way of facing challenges will change, life itself will change, and yes, even the person they thought they knew well, and married will also change - not just physically, but also mentally, and emotionally, and spiritually. And the challenge of the commitment is to persist, as the widow persisted in the parable, and to hand on and not to lose heart, and to realize that a relationship is not something that remains static. It is something that grows; and for this to happen, the partners will have to learn to accompany each other through the changes in life, and learn to remain good to each other through all this, and so to grow with each other, and yes, also even to change with each other if need be. And this is a very hard thing to do, especially when we become so set in our ways, and we have gotten used to the daily routines we follow, and we have become so fixed on habits and customs that have given us so much security in a fast-changing world. It would be so much easier, wouldn't it, if all it took was keeping our hands raised, as Moses does in the first reading, so that for as long as the hands were up, the Israelites were successful. No, Christian life is far more difficult, and has far less magic. Christian life, and persistence


PAG-AALAY—WHERE MY DEEPEST DESIRES MEET THE WORLD’S GREATEST NEEDS 72

in commitment, takes effort, and daily struggle, and all the prayer we can get. And sadly sometimes, the easier way out is divorce. But this is not just about marriage. It is about all kinds of perseverance in the other good things in life, in the many commitments we are asked to make: friendship, parenthood, principles, fidelity to the Church, special mission in life, special vocations, special tasks in the parish. It is about hanging on to these good things, and persistent through all the changes that come… In the end, we are also reminded that we can make these commitments and persist in them, however difficult it might be, because at the root of it all is the more basic commitment to God himself, who is far greater and far more important than the changes that happen in life. And though everything around us might change, we can be confident that God's love and concern for us will remain constant because he said so - so that when at times, we do not get the things that we feel we need, we can still remain faithful: because we know that even when God says no to what we ask, he really is saying yes to what will be best for us in the end. You and I might not be able to understand that completely or immediately, but God is inviting us to remain faithful to him, because he has proven himself more faithful to us than we are to ourselves. Jose Cecilio J. Magadia, SJ St. Bernadette's Parlin, New Jersey 18 October 1998 POI NT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

What are the challenges that you face in living out your commitments? What gives you patience and endurance to continue ?

3.

What are the things that have changed in your life? May it be people, attitudes, circumstances etc. How open have you been to change?

REF LE CTION S


73 SURRENDERING ALL TO THE LORD

Grace: Lord, I beg for the grace of surrender, that I may lift everything up to You—my entire being, everything I have and all that I hold dear.

John 6: 53-69 53Jesus

said to them, “I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. 54Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. 55For my flesh is real food and my blood is real drink.56Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. 57Just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. 58This is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died, but he who feeds on this bread will live forever.” 59He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. 60On

hearing it, many of his disciples said, “This is a hard teaching. Who can accept it?” 61Aware

that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, “Does this offend you? 62What if you see the Son of Man ascend to where he was before! 63The Spirit gives life; the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirite and they are life. 64Yet there are some of you who do not believe.” For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. 65He went on to say, “This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him.” 66From

this time many of his disciples turned back and no longer followed

him. 67“You

do not want to leave too, do you?” Jesus asked the Twelve.

68Simon

Peter answered him, “Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. 69We believe and know that you are the Holy One of God.”


PAG-AALAY—WHERE MY DEEPEST DESIRES MEET THE WORLD’S GREATEST NEEDS 74

You asked for my hands That you might use them for your purpose; I gave them for a moment, Then withdrew them for the work was hard. You asked for my mouth To speak against injustice; I gave you a whisper that I might not be accused. You asked for my eyes To see the pain of poverty; I closed them For I did not want to see. You asked for my life That you might work hard through me; I gave you a small part That I might not get “too involved.” Lord, forgive me For the calculated efforts to serve you Only when it is convenient for me to do so, Only in those places where it is safe to do so, And only with those who make it easy to do so. Father, forgive me, Renew me, Send me out as a visible instrument That I may take seriously The meaning of your cross.


75 SURRENDERING ALL TO THE LORD POINT S FO R R EFLE CT I O N 1.

What lines, phrases, ideas, insights struck you in the scripture or in the selected reading material? What emotions, memories and thoughts were evoked while reading? Why is this so?

2.

What are the things that keep you from committing yourself fully to the Lord? Your attachments? Desires? Ambitions?

3.

How can you take up the cross more seriously in your life?

REF LE CTION S


THE EXAMEN 76 THE EXAMEN THE EXAMEN IS A PRAYER EXERCISE USUALLY DONE BEFORE SLEEPING; TO RECOLLECT THE EVENTS, THE GRACES, THE STRUGGLES OF THE DAY—A MOST RECOMMENDED WAY TO END.

resence Relax; feel and be aware of your surroundings. Breathe God in. Notice God’s presence in your surroundings. Recall the events of the day. Where has God been present?

Grace Ask the Lord for a grace which you think you need; may it be strength, focus or others—it all depends on what you need.

Gratitude Thank the Lord for all the graces you have received from Him. Enumerate and thank Him for all.

Healing Look at the parts of your life which need healing; name them before the Father. Also, name people in your life who need healing.

Hope Ask the Lord to be with you the next day. Name any intention you have for the following day. Then just bask in his loving presence.

Points modified from Bro. Ro Atillano S.J.’s input


77 TULONG SA PAKIKIPAG-UGNAY SA KOMUNIDAD TULONG SA PAKIKIPAG-UGNAY SA KOMUNIDAD BABAD TIPS

SA KONGKRETONG PAGKILOS

huwag dalhin ang mga personal na problema sa komunidad

iwasan hanggang sa maaari ang pag-iingles

iwasan ang paninigarilyo at pag-inom (kung naninigarilyo at umiinom) kung magkakaroon ng pagkakataong makitulog sa isang bahay sa erya, huwag maging maluho sa pananamit, pagkain, pagtulog, pagbabawas, atbp. para sa mga lalaki, mag-ingat sa pagkilos at pakikitungo sa mga babae (baka mabigyan ng ibang kahulugan) para sa mga babae, makibagay sa sitwasyon; huwag labis na magpaalaga

iwasan ang palaging pagdidikit-dikit at pagkukwentuhan; ang pangunahing layunin ng ating pag-eerya ay ang pakikisalamuha sa mga taga-komunidad kung sa erya tayo nagsisimba, kung maaari ay huwag magtabi-tabi at mag-usap-usap; makipagkilala tayo at makipag-usap sa mga tagaroon kung nauuwi tayo sa kuwentuhan, maging sensitibo sa mga tagakomunidad na kasama, kaharap o kausap; maaaring ang mga paksa natin ay bahagi ng isang daigdig na malayo sa kanila, (hal. brand ng


TULONG SA PAKIKIPAG-UGNAY SA KOMUNIDAD 78 rubber shoes na imported, pilosopiya, dula sa CCP, atbp). Ang mabuti, hikayatin silang magkuwento tungkol sa kanila o sa komunidad. Magtanong na lamang at makinig sa halip na magkuwentuhan. 

sumangguni sa lider kung may di-inaasahang pangyayari

maging simple sa pananamit

 

 

iwasan ang pagsusuot ng mga alahas; maaaring maging balakid ito sa pagtanggap nila sa atin laging alalahanin na ang mga unang palagay ay tumatagal; dadalhin natin itong parang karatula sa pamamalagi natin doon; mahirap baguhin ang mga ito.

maging magalang; gumamit ng po at opo kapag nakikisalamuha, iwasan ang pagkukumpulan; sikaping maghiwa-hiwalay makibagay sa kanilang mga pinaniniwalaan at pamahiin: huwag ipilit ang sariling pananaw; tatanggapin nila tayo kung tatanggapin natin sila; kapag nakuha na natin ang tiwala nila, maaari na tayong magsalita huwag sumalungat agad-agad; panatilihin ang pagiging magalang kung mayroon mang di-pagsang-ayon kung sakaling magkaroon ng pagtutunggalian, manatili sa sariling paninindigan pero iwasan ang pagtatalo sa pagtatalo sa publiko sikaping dumalo sa mga salu-salo, pista o pagtitipon sakaling tayo ay anyayahan; tanggapin ito; ipakitang natutuwa tayo at huwag kalimutang magpasalamat tumulong sa mga simpleng gawaing-bahay nila kung maaari (maaaring isang daan ito upang makapagpalagayan tayo ng loob) huwag magpatrato bilang bisita; maging sensitibo sa ating pagkilos; maging magpakumbaba at magalang ugaliing MAKINIG nang mabuti sa sinasabi ng ating kausap; makinig rin sa sinasabi ng kanilang mukha at kilos. Maging gising na gising at alisto sa talagang sinasabi sa atin; ituon natin ang ating buong pansin. Isa itong mahalagang paalala na madalas makalimutan. Bantayan ang sarili nating salita at body language; maging interesado tayo at ipakita natin ito.


79 TULONG SA PAKIKIPAG-UGNAY SA KOMUNIDAD 

maaaring may pananaw sila tungkol sa mga mag-aaral; ugaliing magdahan-dahan sa pananalita na maaaring magdulot ng pangamba sa kanila madaling makausap ang mga tagaroon tungkol sa kabuhayan nila subalit ilagay pa rin lugar ang pakikipag-usap

dalhin ang sariling pangangailangan

iwasan ang pagkakalat sa loob ng bahay

ipilit at ipakita na hindi tayo bisita; tumulong sa mga gawain

huwag magpakita o magparinig ng anumang hindi kanais-nais

tingnan kung anong oras sila nagigising. Huwag nang magpagising.

kainin ang kanilang kinakain, maliban na lamang kung may delikadong sakit; maging magalang at ipaliwanag

magpakilala sa mga ito

hindi tayo naroon para ipilit ang ating mga paningin

makibagay sa mga nagyayayang uminom ngunit iwasan ang malasing

maging sensitibo sa kanilang mga suliranin at pangangailangan

mahilig silang maghalintulad; pakibagayan sila

alalahaning lagi na gusto nilang malaman ang katotohanan

lapitan sila dahil kapareha natin sila

huwag maging suplada o suplado; laging ngumiti sa tao

makisali sa kanilang gawain, laro, kantahan, atbp.

kung may kantahan, umawit ng kantang alam ng lahat

makinig paminsan-minsan ng mga pinakikinggang drama sa radyo o yaong nasa telebisyon. Magbasa-basa rin ng Kislap, Movie Special, atbp.; manood ng mga sineng pinapanood nila. Malaking tulong ito sa pakikisalamuha sa komunidad.


ATSCALANEDAR 80 ATSCALENDAR SY 2011—2012

J u n e 20 26 27-30

First General Assembly Cell Leader Training Session COA RecWeek: Chromazone

J u l y 1 17 18 22 24 29 30 31

COA RecWeek: Chromazone Membership Rites and OrSem Educational Flow Launch First Prayer Session Area Tours Mass in honor of St. Ignatius of Loyola - Church of the Gesu Prayer Day Feast of St. Ignatius of Loyola

A u g u s t 6 21

Usapang Bayan Mass Server's Training

S e p t e m b e r 3 17

Exposure Trip Area Overnight

O c t o b e r 3 10-15 17-20

Retreat Orientation Final Exams Ignatian Silent Retreat


81 ATSCALENDAR N o v e m b e r 4-6 7 11 13 14 14-18 19 26 28-30

Mid-Year Evaluation Seminar Confession Schedule, College Chapel Second Semester Faculty Day Community Mass Second Sem General Assembly AtSCA Week, Tambay Week AtSCA Night Area Caroling AtSCAroling

D e c e m b e r 10 16 1-17

State of the Poor Address AtSCA Christmas Benefit Dinner AtSCAroling

J a n u a r y 6 9-13 14 22 29

Start of Cell Leader Rotation AtSCApcake Usapang Bayan Induction Recollection Induction Rites and Mass

F e b r u a r y 5 10 13 15 22 22-24

Leadership Discernment Talk Submission of Candidacy Forms Miting de Avance Elections Ash Wednesday Seniors' Finals

M a r c h 4-5 19-24 24-25 26-28

Seniors' Pullout Final Exams Week Baccalaureate Mass and Commencement Exercises Evaluation Seminar


ATSCASAYSAYAN 82 ATSCASAYSAYAN 1936—2011

1 9 3 6 

Nabuo ang Student Catholic Action of the Philippines (SCAP) na noo’y isa lamang Scholastic Philosophy Club sa University of the Philippines. 1 9 3 6 - 1 9 5 0

Lumaki ang SCAP at nagkaroon ng mga sangay sa iba’t ibang paaralan sa Kamaynilaan hanggang sa mabuo ang Archdiocesan SCA (ArchSCA). 1 9 5 0

 

Nabuo ang Ateneo Student Catholic Action. Layunin: Ang pagpapakabanal ng sarili at kapwa (sanctification of self and others) Isang katanginan ng samahang ito ang pakikiisa sa kilusang Katoliko ng mga kabataan; higit na abala ang samahan sa mga gawain sa labas ng paaralan (out-of-campus activities) kaya’t nakilala ang AtSCA sa labas ng Ateneo Isa sa mga gawain ng samahan ay ang pakikipagtalakayan kasama ang UPSCA at FEUSCA tungkol sa mga piling paksa.

Huling bahagi ng 1960s hanggang 1970s  Panahon ng kilusang aktibismo ng mga estudyante (first quarter storm)  Nakisangkot ang ArchSCA sa mga suliraning pambansa at pulitikal; kabilang ang AtSCA sa mga organisasyong nakisali sa mga rally, martsa, at demonstrasyon. Sumalingit ang ilang elemento sa AtSCA kung kaya’t naging front ito ng Kabataang Makabayan (KM). 1 9 7 2 

Ipinahayag ni Ginoong Marcos ang Batas Militar; binuwag ang mga


83 ATSCASAYSAYAN samahan o organisasyong pang-mag-aaral na pinaghihinalaang front ng KM. Kabilang ang AtSCA sa mga organisasyong ito.

1 9 7 3 - 1 9 7 4 

Noong 1973, ipinasya ni Fr. Pat Giordano na magtatag ng isang samahan kasama ang kanyang mga estudyante sa Teolohiya. Layunin ng samahan na palalimin ang pananampalataya (spiritual formation) ng mga kasapi. Dito talaga nagsimula ang AtSCA na kinamulatan natin ngayon. Ang pagkakatulad nito sa dating AtSCA ay ang pangalan lamang. Subalit sa panahong ito, lima pa lamang ang kasapi ng AtSCA kaya’t hindi pa ito matatawag na pormal na organisasyon. 1 9 7 4 - 1 9 7 5

Dumami ang mga kasapi ng AtSCA na kinabibilangan na ngayon ng mga bagong estudyante ni Fr. Pat Giordano at kaibigan ng mga dati nang miyembro. Nakita ang pangangailangang makiisa sa mga dukha upang maisakaranasan ang mga paksang tinatalakay sa Teolohiya at Pilosopiya; pumili ang AtSCA ng isang center na nangangailangan ng tulong at bukas ang pintuan para sa mga organisasyong tulad ng AtSCA Naging apostolate area nila ang Barangka (Marikina) at dito nagsimula ang cell work. Samantala, nagkaroon ng mga discussion groups na sa kalauna’y naging cells. Sabi nga ni Wyden King, na Internal Vice President ng taong iyon, “SCA is one of the revitalized clubs in the Ateneo.” Vision 1: pananampalatayang kumikilos (faith in action) Presidente: Tony Nery (BS ME ’75) 1 9 7 5 - 1 9 7 6

   

Tinagurian ang AtSCA bilang “Agilang Muling Lumipad.” Mga Selda/Area: Barangka, Daan Tubo, at Botocan Nagsimula ang katekismo sa mga bata sa nasabing mga area. Education Program: Pagtalakay sa Pilipinisasyon at Nasyonalismo. Presidente: Alvin Tuparan (BS BM ’76)


ATSCASAYSAYAN 84 1 9 7 6 - 1 9 7 7 

XBinigyang-diin ng AtSCA ang kamalayang panlipunan. Upang mapalawak ang kaalaman ng mga kasapi ukol sa mga pangyayari sa lipunan, naglunsad ang organisasyon ng exposure trips sa Tondo at iba pang lugar. Nangibang-bansa si Fr. Giordano sa kalagitnaan ng taon at humalili si Fr. Francis Reilly S.J. bilang tagapamagitan o moderator. Pormal na sinimulan ang Education Program ng AtSCA. Presidente: Perry Mogar (AB Eco ’77) 1 9 7 7 - 1 9 7 8

 

JIsa sa pinakamagandang nangyari sa SCA ang pagiging tagapamagitan ni Fr. Reilly. Bukod sa pakikisalamuha sa mga dukha, nadagdagan ng bagong dimensyon ang adhikain ng AtSCA: ang Vision #2-“Paghubog ng tunay na Kristiyanong Pilipino.” Tahasang ipinahayag sa AtSCA brochure sa taong ito ang dalawang layuning nabanggit. Binuo ang Konstitusyon ng AtSCA. Binigyang-diin ang pagpapahalaga sa “Simpleng Pamumuhay.” Presidente: Achoot Cabile-Cuyegkeng (BS Chem ’78) 1 9 7 8 - 1 7 7 9

Sa taong ito nagkaroon ng ilang karagdagan sa AtSCA brochure, isang publikasyong naglalaman ng mga adhikain at kalikasan ng SCA; tahasan nang ipinahayag ang mga katungkulan ng bawat SCAn kasama man sa Executive Board o hindi Samantala, unti-unti nang nabubuo ang pangkat ng Socially-oriented Organizations of the Ateneo o SOA na kinabibilangan ng ACIL, CLC, at SCA. Presidente: Jing Karaos (BS ME ’79) 1 9 7 9 - 1 9 8 0

  

 

NBinigyang diin ng SOA ang kahalagahan ng kamalayang panlipunan Nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng SOA at BOA. “Golden Year ng SCA” dahil sa pagkakaisa ng mga kasapi, maayos na cell work, at kongkretong Education Program. Nabuo ang SCA Constitution mula sa SCA Handbook. Umpisa ng KRISKA sa Marytown (Basic Christian Community). Presidente: Chochoy Medina (AB Philo ’80)


85 ATSCASAYSAYAN 1 9 8 0 - 1 9 8 1  

HGinawang saligang-batas ang AtSCA handbook. Uminog ang layunin ng SCA sa pakikisalamuha sa mga dukha at sa paghubog sa mga kasapi bilang mga tunay na Kristiyano sa sambayanang Pilipino. Inaasahang makaapekto kahit paano ang mga karanasan ng mga kasapi ng SCA sa kanilang paninindigan sa buhay at maging sa landas na kanilang tatahakin pagkatapos mag-aral. Nagkaroon ng Social Consciousness Week. Presidente: Rene San Andres (AB Philo ’81) 1 9 8 1 - 1 9 8 2

 

JBumagsak ang SOA. Nagkaroon ng demolisyon ng isang CLC area at hindi nakatugon ang SCA. Naging erya ng SCA ang mga sumusunod: Pook Ricarte (Cell 1), Marytown (Cell 2), Botocan (Cell 3), Pansol (Cell 4) Itinaguyod ang BCC (Basic Christian Community) sa mga erya. Presidente: Mario Deriquito (BS ME ’82) 1 9 8 2 - 1 9 8 3

  

Sumapi ang SCA sa Nagkakaisang Mag-aaral ng Ateneo (NMA). Ito ang “Golden Year of Demolition” (Matang Tubig at Consti. Hill). Dinagdag sa adhikain ng SCA ang paghubog ng mga Basic Christian Communities (BCC). Presidente: Ana Clamor (AB Psy ’83) 1 9 8 3 - 1 9 8 4

  

Nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga selda at ng EB. Pagbuo ng Social Organizers Group (SOG). Nakasama ni Fr. Reilly si Fr. Daniel McNamara, S.J. bilang SCA moderator. Presidente : Alex Puente (AB Philo/English ’84) 1 9 8 4 - 1 9 8 5

 

NMga erya: Pook Ricarte, Marytown, Botocan, Rona’s Garden (Cell 4) Binitiwan na ang Pansol bilang erya sapagkat hindi na nito kailangan ang SCA.


ATSCASAYSAYAN 86    

Demolisyon ng Pook Ricarte. Itinayo ang De La Strada Parish. Pinalitan ang SOG (Social Organizer’s Group) ng TAGASAN. Ginawang pilot project on community organizing ang Marytown (Cell 2). Presidente: Lilit Mina (BS ME ’85)

1 9 8 5 - 1 9 8 6 

    

 

Active mobilization of area people for mass actions (Snap Election at EDSA Revolution). Pagbabago sa SCA Constitution. Pagbuo ng KADIPA. Maraming Pulong-Bahay sa mga erya. Nabuo ang Cell 5 (Park 7). Eksperimental ang pagtanggap sa lahat ng miyembro (18-20 katao/ selda). Mga erya: Daan Tubo, Marytown, Botocan, Rona’s Garden, at Park 7 Ed Program: Letter of St. James, Man for Others. Presidente: Eric Barro (AB Comm ’87) 1 9 8 6 - 1 9 8 7

Hinarap ng SCA ang isang tanong: Basic Christian Community o Community Organization? Nagkaroon ng pormal na ugnayan sa pagitan ng SCA at Dela Strada at Claret parishes. Ed Program: Prayer and Revolution. Presidente: Norman Agatep (AB Comm ’87) 1 9 8 7 - 1 9 8 8

   

Nagkaroon ng kumite para sa komunisdad/pagiging-kasapi Nagsimula ang logbook sa Botocan (Cell 3). Ed Program: “One Bread, One Body, One People” May maayos at malinaw na Ed Flow. Presidente: Arlene Lingao (BS Math ’88) 1 9 8 8 - 1 9 8 9


87 ATSCASAYSAYAN  

Pagtatanong sa SCA: Ano nga ba ang SCA ngayon? Pagbabago ng moderator mula kay Fr. Reilly tungo kay Dr. Assunta Cuyegkeng at Eddie Boy Calasanz. Presidente: Mikko Perez (AB DS ’90) 1 9 8 9 - 1 9 9 0

 

Pagtatanong pa rin sa AtSCA: Ano ang papel ng SCA sa erya? Naging regular na gawain sa erya ang tutorials at katekismo. Presidente: Nick Cervantes (BS Chem ’89) 1 9 9 0 - 1 9 9 1

  

Pareho pa ring katanungan: Ano ang papel ng AtSCA sa erya? Bingyang pansin ang kamalayang pampulitika. Isa na lamang ang tagapamagitan o moderator ng AtSCA: si G. Eddie Boy Calansaz Sinimulan ang SCA library. Presidente: Happy Tan (AB Philo ’90) 1 9 9 1 - 1 9 9 2

 

Nagkakaroon ng paninindigan ang AtSCA sa US Bases (anti-bases), at sumama sa contingent ng Ateneo sa anti-bases rally. Naglunsad ang SCA ng Voter’s Education sa mga Area (1992 Synchronized Elections). Nagkaroon ng pagbabago sa AtSCA Constitution. Pagpapalit ng moderator mula kay G. Eddie Boy Calasanz tungo kay Fr. Nemy Que. Presidente: Jo Maribojoc (AB Philo ’91) 

1 9 9 2 - 1 9 9 3 

 

Nagkaroon ng feasibility study ukol sa pagpapalawak ng samahan (membership base) ng AtSCA. Nagkaroon din ng feasibility study ukol sa pagkuha ng bagong erya. Ed Program: Fr. Orara’s talk on “Fundamental Option for the Poor.” Presidente: Joanna Herrera (AB Psy ’93) 1 9 9 3 - 1 9 9 4

 

Ika-20 anibersaryo ng AtSCA Grand Homecoming ng Alumni


ATSCASAYSAYAN 88  

Tema: Pananariwa at Pagpapatalab sa Kampus. Dinagdagan ng bagong selda ang SCA (anim na selda na): Kaingin Presidente: Rhoel Recheta (BS BMH ’94) 1 9 9 4 - 1 9 9 5

 

Pagbalik: back-to-basics, streamlining of activities Naging isa sa mga isyu at problema ang relokasyon ng Rona’s Garden. Presidente: Bea Lorente (AB Comm)

1 9 9 5 - 1 9 9 6 

Nagtatag ng apat na bagong komite ang AtSCA: National Situationer Committee, History Committee, Campus Situation Comimittee, at Alternative Apostolate Committee. Pinag-aralan ng huling komiteng nabanggit ang posibilidad ng isang NGO tie-up. Nagkaroon ng tie-up sa ICSI (Institute of Church and Social Issues) sa tulong ni Fr. Carroll, S.J. Sinimulan ang paggawa ng Area Portfolio ng mga erya ng AtSCA. Presidente: Lore Aguilar 1 9 9 6 - 1 9 9 7

Dahil sa papalapit na relokasyon ng Rona’s Garden, nagkaroon ng bagong erya: Kaingin Uno Block 6 (K1B6). Pinarangalan ng Council of Organizations of the Ateneo (COA) ang AtSCA bilang Most Outstanding Organization. Nanalo rin bilang Best Project ang inilunsad na AtSCA Week. Presidente: Marico Vergara 1 9 9 7 - 1 9 9 8

Naglabas ng pahayag ang AtSCA laban sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa Libingan ng mga Bayani. Nanalo bilang Most Outstanding Student Group ang AtSCA sa Loyola Schools. Presidente: Armand Rivera 1 9 9 8 - 1 9 9 9

Naglabas ng pahayag ang AtSCA hinggil sa Press Freedom, Cronyism, at Charter Change bunsod ng pampulitikang sitwasyon sa bansa.


89 ATSCASAYSAYAN Presidente: PJ Strebel (AB Philo ’99) 1 9 9 9 - 2 0 0 0

Presidente: Tiffany Val Tan 2 0 0 0 - 2 0 0 1 

Presidente: Errol Magdato 2 0 0 1 - 2 0 0 2

May 6 na erya na ang AtSCA: Marytown, Park 7, K1B4, K1B6, Libis, at Botocan. Sa pagtatapos ng taon, binitawan ang Libis at Botocan. Inilunsad ang Computer Literacy Program (CLP) na naglalayong magbahagi ng mga kakayahan sa paggamit ng ilang mga aplikasyon sa kompyuter sa mga piling kabataan mula sa erya. Presidente: Mark de Dios (BS MIS ‘02) 2 0 0 2 - 2 0 0 3

 

 

May 4 na erya ang AtSCA: Marytown, Park 7, K1B4, K1B6. Pinagtuunan ng pansin ng AtSCA ang isyu sa housing ng mga maralitang tagalungsod. Naglaan ng isang semestre upang manaliksik at magtalakayan ukol sa isyu. Sumali bilang ang mga AtSCAn bilang volunteer sa Habitat for Humanity. Ipinagpatuloy ang Computer Literacy Program. Nagkaroon ng pagpapalabas ng isang dula mula sa Teatro Akebono: Iba’t ibang Mukha ni Misty. Ang nasabing dula ay tungkol sa buhay ng mga women entertainers sa Japan. Presidente: Sherwin Bedia (BS PhCE ‘03) 2 0 0 3 - 2 0 0 4

 

Anibersaryo ng AtSCA: Tatlumpung Taon ng Pag-Alab. Ipinagpatuloy ang Computer Literacy Program. Patuloy ang paglahok ng AtSCA sa Habitat for Humanity. Presidente: Maria Meliza Tuba (AB PoS ‘04) 2 0 0 4 - 2 0 0 5

Inilunsad ang Pagpalaot Program upang higit na makatugon sa pangangailangan ng mga erya.


ATSCASAYSAYAN 90 

Inilunsad ang Program for Academic Learning (PAL) upang mapabuti ang pagtugon sa pangangailangang pang-edukasyon ng mga bata sa erya sa pamamagitan ng higit na epektibong tutorial program. Inilunsad din ang ABaKaDAMAYAN, isang konkretong proyektong naglalayong magtayo ng munting silid-aklatan sa Marytown. Nanalo ang AtSCA bilang Loyola Schools Most Outstanding Student Group. Presidente: Glenn Carampatana (AB PoS ‘05) 2 0 0 5 - 2 0 0 6

Pagpapatuloy ng Programang Pagpalaot at Proyektong ABaKaDamayan. Inilunsad ng Program for Academic Learning (PAL) – Bridge Program bilang paghahanda sa DepEd Bridge Test; higit na pinagtuunan ng pansin ang mga piling mag-aaral sa erya na nasa ika-5 baitang. Sinimulan ang isang masusing pag-aaral at pagbabago sa Konstitusyon Nagkaroon ng fencing operations sa mga lagusan ng Daan Tubo, Botocan, at Marytown dahil daw sa “security threats” sa Varsity Hills Subdivision. Naglabas ng pahayag ang AtSCA ukol sa kasalukuyang pampulitikang krisis ng bansa. Ipinahayag ang pangangailangan sa masusing pagninilay at mapayapang pagkilos upang makamit ang katotohanan ukol sa mga iskandalong kinasasangkutan ng Pangulong Arroyo (Hello Garci, electoral fraud). Nagsagawa ng mga proyektong nagsusulong ng kamalayang panlipunan at pampulitika sa loob at labas ng Ateneo: Usapang-Bayan— Gloriagate sa Kaingin area, Usapang-Bayan—National Situationer sa Ateneo. Ed Program: Tao Po? Presidente: Jaypee B. Ortiz (AB PoS ‘06) 2 0 0 6 - 2 0 0 7

 

Nagkaroon ng Usapang-Bayan sa Park 7 ukol sa Charter Change. Naganap ang kauna-unahang SILABAN: Social Awareness Week upang isulong ang kamalayang panlipunan sa buong komunidad ng Ateneo. Kabilang sa mga aktibidades ang: Photo Exhibit and Contest, SIGLAW: Urban Poor Situationer, Documentary Fest, State of the Ur-


91 ATSCASAYSAYAN

  

ban Poor Address, Caf Raid, at Personality Enhancement Program (PEP). Naging aktibong kasapi ng Pugadlawin ang AtSCA Tinapos ang ABaKaDAMAYAN sorting and cataloguing Nagkaroon ng malawakang reunion ang Alumni ng AtSCA para sa alaala ni Fr. Reilly Ed Program: Pagbabalik-loob Presidente: Bianca Monique Roble (BS ME ‘07) 2 0 0 7 - 2 0 0 8

Naging aktibong kasapi ng VForce (Volunteer FORce for Cleaner Elections) ang AtSCA sa programang Bantay Pangako; pinagtipun-¬tipon ang mga taga-¬erya sa Ateneo para sa Agenda Setting Workshop na inilunsad sa tulong ng Office for Social Concern and Involvement (OSCI) at Ateneo School of Government (ASG). Sa pamamagitan ng isang Candidates’ Forum, sinikap ng programa na maipahayag ang pangangailangan ng mga taga¬-erya sa mga tumatakbong kandidato sa District 3 ng Quezon City Nabigyan ng bendisyon ang aklatan sa Marytown at binuksan na ito upang gamitin ng komunidad ng Marytown Nagkaroon ng demolisyon sa Marytown kung saan apat na pamilya ang nadamay, kabilang ang isang nanay ng AtSCA. Sinagot ng barangay ang paghahanap ng mapaglilipatan ng mga apektadong pamilya kung kaya’t apostolate of presence ang isinagawa ng AtSCA Nagbigay din ng malaking suporta ang AtSCA sa Sumilao Farmers para sa kanilang pakikipaglaban para sa kanilang lupa sa Bukidnon. Naglakad ang nasabing grupo ng mga magsasaka simula Bukidnon hanggang sa Maynila. Ilang araw rin silang kinupkop ng Ateneo at malaking suporta ang ipinakita ng AtSCA sa kanila. Ed Program: Pagpapatuloy, Paglilingkod Presidente: Gerald Vincent Teo (BS CTM ’08) 2 0 0 8 - 2 0 0 9

Naging bahagi rin ang AtSCA ng BUSINA (Buong Bansa Sinisigaw, Tama Na, Itama Na), isang koalisyon ng mga samahang naghahangad ng mabuting pamamahala sa pamamagitan ng pagsulong ng truth, accountability and reform. Ang AtSCA ang unang organisasyon sa Ateneo na nagpahayag ng ka-


ATSCASAYSAYAN 92

nilang Official Statement ukol sa Reproductive Health Bill Gumawa ng mga hakbang ang AtSCA upang matulungan ang mga kaibigan sa tatlong area (Park 7, Marytown, at Kaingin Uno Block 6) sa aspektong pangkalusugan; muling nagkaroon ng Medical Mission sa mga Area ng AtSCA Nagkaroon din ng Job Fair sa mga area sa Loyola (Park7 at Marytown) Nagkaroon ang AtSCA ng isang matagumpay na State of the Urban Poor Address; maraming estuyante ang dumalo, kasama ang kanilang mga guro, upang pag-usapan ang kalagayan ng mga kapatid nating mahihirap Patuloy ang pagsuporta ng AtSCA sa mga kaibigan magsasaka mula sa Sumilao at Calatagan sa pakikipaglaban nila para sa kanilang lupa Ed Program: Bukas Loob sa Diyos Presidente: Kevin Paul Ferraris (BS HS ‘09) 2 0 0 9 - 2 0 1 0

Ipinakita ng AtSCA ang suporta sa mga kaibigang magsasaka sa pamamagitan ng isang Solidarity Night kung saan nagkaroon ng espesyal na palatuntunan para sa mga AtSCAn at magsasaka Kasama ang AtSCA sa mga mobilization laban sa Constituent Assembly ngayong papalapit na ang 2010 Elections Patuloy rin ang pagsisikap ng organisasyon upang mapaunlad ang kaalaman ng kabataan at mga kaibigan sa erya tungkol sa papalapit na eleksyon. Nagkaroon na “Usapang Bayan” kung saan tinalakay ang mga usaping kaugnay ng nasabing eleksyon. Pinarangalan bilang Project of the Year ang Ban Aerial Spraying Campaign at Leader of the Year si Michelle Roque, presidente ng AtSCA para sa SY 09-10. Ed Program: Pagbabahagi, Pakikibahagi Presidente: Michelle Roque (AB Eco-H ‘10) 2 0 1 0 - 2 0 1 1

 

Sinimulan ang amendment ng konstitusyon ng AtSCA. Sinimulan ang Deputy System na layong magbigay ng pagkakataon sa mga regular na miyembro ng AtSCA na tumulong sa mga pangkomiteng gawain at proyekto bilang katuwang ng mga opisyal ng Executive Board.


93 ATSCASAYSAYAN 

Matagumpay na nakilahok at nagsilbi sa nakaraang 2010 National Elections kung saan nagkaroon ng panibagong Usapang Bayan para sa mga kaibigan natin sa erya at volunteer campaigns sa iba’t ibang programa sa loob at labas ng Ateneo para sa mga miyembro. Ed Program: “Patuloy lang...” Presidente: Patricia Sta. Maria (AB Pol Sci ‘11) 2 0 1 1 - 2 0 1 2

 

  

        

Tinanggal ang NSTP program sa Park 7 Thrust for 2011-2012: Continued empowerment and service to the Nation through the strong formation of Filipino Christian Leaders, grounded on Social Involvement, Area Apostolate, and Ignatian Spirituality, and guided by the three Jesuit goals of creativity, flexibility and depth. Ed-Program: “Pananagutan” Presidente: Wences Joseph Mijares ( BS PSY ’13)

Ang mga sumusunod ay naging moderator/tagapamagitan ng AtSCA pagkatapos ni Fr. Nemesio Que: Mr. Alex Puente Mr. Neil Caimol Dr. Victoria “Vicky” Parco (na nanatiling spiritual moderator hanggang 2005-2006) Bro. Antonio Basilio Mr. Miguel de Jesus Bro. Ismael Jose “IJ” Chan-Gonzaga Bro. Jeffrey Nicholas “Jeff” Pioquinto Bro. Joseph Raymund Patrick “Weyms” Sanchez Bro. Neupito “Neo” Saicon, Jr, S.J. Bro. Alvin Laput, S.J. Bro. Amado Tumbali, S.J. Bro. Henrico de los Santos S.J.


94 Ang kasalukuyang tagapamagitan ng AtSCA ay sina Ginoong Roy Tolentino bilang Business Moderator at Bro. Bryan Arevalo, S.J. bilang Spiritual Moderator.


95

DASAL PARA SA MGA BAGONG MIYEMBRO

DASAL PARA SA MGA BAGONG MIYEMBRO

Pinasasalamata po naming kayo Panginoon Sa biyaya ng mumunting baga ng paglilingkod, pagtataya at pagtitiwala Na inyong intinanim sa mga puso ng mga bagong kasapi ng aming samahan. Mumunting baga na ninanais po naming mag-alab Ang biyayang ito upan magbigay liwanag at init sa iba. Ang mumunting baga ng paglilingkod, pagtataya at pagtitiwala nawa’y Maging apoy na maalab upang pawiin ang lamig ng pagkawalang bahala At kadiliman ng pagkawalang pag-asa. Ang mumunting baga na ito nawa’y maging apoy na aming tanglaw Upang mamulat sa kalagayan ng aming kapwa. Ang mumunting baga na ito nawa’y maging ilaw upang masilayan naming ang inyong mukha sa iba lalong-lalo na sa aming pagsubok pumasok sa mga mga buhay ng aming makakasalamuha sa aming erya. Batid po naming na sa inyo nagmula ang mumunting bagang ito, mumunting biyaya. Batid din po naming na sa inyo magmumula ang biyayang mapag-alab ito. Hinihiling pi naming ito sa ngalan ni Hesukristo. Amen.


DASAL PAGTATAYA

96

DASAL PAGTATAYA

O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, Sa harap ng Iyong kabutihang sukdulan, At lahat ng mga santo sa kaharian Mo sa langit, Ako, (pangalan), Ay may hangad na sumali sa SCA ng Ateneo At makiisa sa mga kasapi nito Sa pagsasagawa ng mga layunin ng SCA. Sa Iyong pagtangkilik at pagtulong, Sisikapin kong tumubo sa aking pag-uunawa kay Hesukristo, Sa pagtuklas ng mga nais Niya para sa akin, Sa pagtataya ng aking sarili sa Kanya, Sa paggawa para sa kaluwalhatian ng Diyos, Sa paglilingkod sa sangkatauhan, Sa pangingilin ng pananampalataya, At pagtatanggol sa katarungan At ng Iyong maluwalhating Ina. Sisikapin kong tuparin ang lahat ng ito, Sa patnubay Mo, O Panginoon, At sa tulong ng aking mga kapwa AtSCAn.


97

PAGSASARIWA NG PAGTATAYA

PAGSASARIWA NG PAGTATAYA

O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, Sa harap ng Iyong kabutihang sukdulan, At lahat ng mga santo sa kaharian mo sa langit, Ako, (pangalan), Sa Iyong pagtangkilik at pagtulong, Kusa kong pinili ang makiisa kay Hesukristo Nang buong kaganapan, tulad ng pagnanais Niya sa akin. Nangangahulugan ito ng aking pangakong patuloy tumubo Sa pag-uunawa sa Kanya, at tularan Siya sa aking pamumuhay. Nangangahulugan din ito na dapat akong tunay na mamuhay Sa paglilingkod at pananampalataya, At pagtataguyod ng katarungan sa aking kapwa-tao, Na naaayon sa pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Subalit, nananalig ako sa Iyong kabutihang awa, O Panginoon, na iniaalay sa amin, Sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo. Tulad ng sabik na pagtanggap Niya sa aking pag-aalay, Umapaw din sana ang Inyong tulong, Upang maisagawa namin ito sa aming buhay.


PATNUBAY

98

PATNUBAY A. Cuyegkeng, R. Caguioa, M. Sta. Maria, C. La Vina

Intro: C - Dm - C - Dm

C

Dm

C Dm C

Dm

C Dm

Ang Iyong patnubay aking hiling, C

Dm

C

Dm C Dm C Dm C

Sa mga landas na tatahakin, Dm

C

Dm C

Dm

C

Dm

Imulat Mo aking mata, linawin Mo aking isip C

Dm

C

Dm

C

Dm

C

Buksan Mo aking puso sa pag-ibig na Iyong tinatangi

F

Bb

C7

F

Dm E7

Am

Alam kong ako’y isda ring dapat hulihin Gm

C7

F Dm Gm

C7 A7 D7

Ngunit sa ‘Yong liwanag, ako’y sisikat Gm

C7

F

Dm

Mangingisda kung ibig Mo, Gm

C7

F

C Dm C Dm

Alay ko ang lahat sa’Yo.


99


Pananagutan - Edflow 2011-2012  

About the Cover: Pananagutan—a response to a call. What calls us, draws us and moves us to respond? Who calls? What does it entail? What is...

Advertisement