Page 1

OPLEIDINGSWIJZER 2012 – 2013 VERSIE SEPTEMBER 2012 SCHOOLREGLEMENT VOOR HET HOGER BEROEPSONDERWIJS


INHOUDSOPGAVE Inleiding .............................................................................................................................................................................. 8 Welkomstwoord ................................................................................................................................................................. 9 Deel I Het pedagogisch project van HBO Verpleegkunde Genk ................................................................................. 10 1.

De missie van HBO VERPLEEGKUNDE GENK ............................................................................................................. 10

2.

Competentieontwikkelend leren.............................................................................................................................. 10 2.1.

Competenties.................................................................................................................................................. 10

2.2.

De kerncompetenties in de opleiding HBO Verpleegkunde ........................................................................... 11

2.3.

De beroepshouding in de opleiding HBO Verpleegkunde .............................................................................. 12

2.3.1.

Persoonlijke attitude .................................................................................................................................. 12

2.3.2.

Sociale attitude ........................................................................................................................................... 13

2.3.3.

Cognitieve attitude ..................................................................................................................................... 13

2.3.4.

Organisatorisch attitude ............................................................................................................................. 14

2.4. 2.4.1.

Vertrekpunt is de beroepspraktijk in een beroepsrealistische context ..................................................... 14

2.4.2.

Competenties staan centraal in het opleiden ............................................................................................ 14

2.4.3.

Binnenschools en buitenschools leren vullen elkaar aan ........................................................................... 15

2.4.4.

De leerkracht is begeleider en coach ......................................................................................................... 15

2.4.5.

De ontwikkeling staat centraal ................................................................................................................... 15

2.5.

3.

Kenmerken van ons competentieontwikkelend leren .................................................................................... 14

Dimensies ons competentieontwikkelend leren ............................................................................................ 15

2.5.1.

Competentieontwikkeling .......................................................................................................................... 16

2.5.2.

Competentiebeheersing ............................................................................................................................. 16

2.5.3.

Competentiebeoordeling ........................................................................................................................... 16

2.5.4.

Competentiecoaaching ............................................................................................................................... 16

Opleiden vanuit een christelijk waardeperspectief.................................................................................................. 17

Deel II Het reglement van HBO Verpleegkunde Genk ................................................................................................ 18 1.

De inschrijving .......................................................................................................................................................... 18 1.1.

Toelatingsvoorwaarden .................................................................................................................................. 18

1.2.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:............................................................................................................... 19

1.3.

Eerste inschrijving ........................................................................................................................................... 19

1.4.

Studeren als vrije student ............................................................................................................................... 20

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

2


2.

1.5.

Verpleegkunde studeren via andere wegen ................................................................................................... 20

1.6.

Studieaanbod .................................................................................................................................................. 20

1.7.

Lesspreiding (dagindeling) - vakantie- en verlofregeling ................................................................................ 21

1.7.1.

Lesspreiding ................................................................................................................................................ 21

1.7.2.

Stage-uren .................................................................................................................................................. 21

1.7.3.

Vakantie- en verlofregeling ........................................................................................................................ 21

1.8.

Beleid inzake extra-murosactiviteiten ............................................................................................................ 21

1.9.

Schoolrekening ............................................................................................................................................... 21

1.9.1.

De betaling ................................................................................................................................................. 22

1.9.2.

Betalingsmoeilijkheden .............................................................................................................................. 22

1.9.3.

Bij wanbetaling ........................................................................................................................................... 22

1.9.4.

Studietoelage.............................................................................................................................................. 22

Studiereglement ....................................................................................................................................................... 22 2.1.

Aanwezigheid .................................................................................................................................................. 22

2.2.

Afwezigheid .................................................................................................................................................... 23

Algemene afspraken bij afwezigheden ........................................................................................................................ 23 2.2.1.

Afwezigheid wegens ziekte ........................................................................................................................ 24

2.2.2.

De student moet naar een begrafenis of huwelijk ..................................................................................... 25

2.2.3.

De student is (top)sporter .......................................................................................................................... 25

2.2.4.

De student is afwezig om ĂŠĂŠn van de volgende redenen .......................................................................... 25

2.2.5.

De student krijgt de toestemming van de school om afwezig te zijn ......................................................... 25

2.2.6.

Wat als de student afwezig is tijdens competentietoetsingen; inhaal of herkansing. ............................... 26

2.2.7.

Afwezigheden tijdens stage en studiebezoeken ........................................................................................ 26

2.2.8.

Afwezigheid bij arbeidsgeneeskundig onderzoek ...................................................................................... 26

2.2.9.

Spijbelen kan niet ....................................................................................................................................... 26

2.2.10.

Naar een andere school ......................................................................................................................... 27

2.2.11.

De opleiding stopzetten ......................................................................................................................... 27

2.3.

Persoonlijke documenten ............................................................................................................................... 27

2.4.

Begeleiding bij de studies ............................................................................................................................... 28

2.4.1.

Studiebegeleiding in school ........................................................................................................................ 28

2.4.2.

De begeleidende klassenraad ..................................................................................................................... 29

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

3


2.5. 2.5.1.

Het examenreglement ................................................................................................................................ 30

2.5.2.

De organisatie van de competentietoetsing .............................................................................................. 31

2.5.3.

De beoordeling ........................................................................................................................................... 31

2.5.4.

Fraude......................................................................................................................................................... 32

2.5.5.

Meedelen van de resultaten ...................................................................................................................... 33

2.6.

3.

De evaluatie .................................................................................................................................................... 30

De deliberatie op het einde van het schooljaar .............................................................................................. 33

2.6.1.

Hoe werkt een delibererende klassenraad? ............................................................................................... 33

2.6.2.

Studiebekrachtiging .................................................................................................................................... 34

2.6.3.

Het advies van de delibererende klassenraad ............................................................................................ 35

2.6.4.

Betwisten van de beslissing van de delibererende klassenraad ................................................................ 35

Leefregels, afspraken, orde en tucht ........................................................................................................................ 36 3.1.

Praktische afspraken en leefregels op school ................................................................................................. 37

3.2.

Veiligheid op school ........................................................................................................................................ 41

3.2.1.

Computerklasreglement ............................................................................................................................. 41

3.2.2.

Skillslabreglement ...................................................................................................................................... 42

3.2.3.

Bibliotheekreglement ................................................................................................................................. 42

3.3.

Orde- en tuchtreglement ................................................................................................................................ 44

3.3.1.

Begeleidende maatregelen ........................................................................................................................ 44

3.3.2.

Ordemaatregelen ....................................................................................................................................... 44

3.3.3.

Tuchtmaatregelen ...................................................................................................................................... 44

Deel III Informatie over HBO Verpleegkunde Genk ................................................................................................... 47 1.

2.

Wie is wie? ............................................................................................................................................................... 47 1.1.

De inrichtende macht ..................................................................................................................................... 47

1.2.

Contactgegevens HBO Verpleegkunde Genk .................................................................................................. 47

1.3.

Het organogram van HBO Verpleegkunde Genk ............................................................................................ 48

1.3.1.

Het lerarenkorps ......................................................................................................................................... 49

1.3.2.

Rollen van de leerkrachten binnen HBO Verpleegkunde Genk .................................................................. 53

1.4.

Het centrum voor leerlingenbegeleiding - CLB ............................................................................................... 54

1.5.

De interne beroepscommissie ........................................................................................................................ 54

Wie heeft inspraak? ................................................................................................................................................. 55

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

4


3.

Jaarkalender 2012 - 2013 ......................................................................................................................................... 55 3.1. Vakantieperioden en vrije dagen .......................................................................................................................... 56

4.

Ons inschrijvingsbeleid ............................................................................................................................................. 56

5.

Het administratief dossier van de student ............................................................................................................... 56

6.

Schoolkosten ............................................................................................................................................................ 57

7.

Bij wie kan de student terecht als hij moeilijkheden heeft? .................................................................................... 58 7.1.

Het gaat om de student .................................................................................................................................. 58

7.2.

Geen geheimen ............................................................................................................................................... 58

7.3.

Een dossier ...................................................................................................................................................... 58

7.4.

De leraren in opleiding.................................................................................................................................... 59

8.

Studentenvoorzieningen .......................................................................................................................................... 59 8.1.

9.

Internaat - peda .............................................................................................................................................. 59

Werkgroepen binnen de school ............................................................................................................................... 59 9.1.

10.

De werkgroep ‘SAMEN’................................................................................................................................... 59 Waarvoor is de student verzekerd? .................................................................................................................... 59

10.1.

Aangifte van een ongeval ............................................................................................................................... 59

10.2.

De verzekering lichamelijke ongevallen.......................................................................................................... 59

10.3.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid ................................................................................................. 60

10.4.

Praktisch ......................................................................................................................................................... 60

10.5.

De verzekering arbeidsongevallen onbezoldigde stagiairs ............................................................................. 61

10.6. FAQ - schoolverzekering ................................................................................................................................... 61 11.

Zet de student in voor de school als vrijwilliger .................................................................................................. 63

Deel IV De stagegids ................................................................................................................................................. 63 1.

Begrippenlijst ........................................................................................................................................................... 64

2.

STage in de opleiding ............................................................................................................................................... 65

3.

praktische richtlijnen ................................................................................................................................................ 66 3.1. keuze van de stageplaats....................................................................................................................................... 66 3.2. Bekendmaking van de stageplaatsen .................................................................................................................... 67 3.3. Stageplanning per stageperiode............................................................................................................................ 67 3.3.1. Het jaarplan .................................................................................................................................................... 67 3.3.2. De stage-uren ................................................................................................................................................. 67

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

5


3.3.3. Weekenddienst .............................................................................................................................................. 68 3.4.5. Nachtdienst .................................................................................................................................................... 68 3.5. Stageprogrammatie op de zorgeenheid ................................................................................................................ 68 3.5.1. Dienstrooster .................................................................................................................................................. 68 3.5.2. Rust- en maaltijdpauzes ................................................................................................................................. 69 3.6. Afwezigheden ........................................................................................................................................................ 69 3.7. Ongevallen ............................................................................................................................................................. 70 3.7.1. Ingeval van ongeval ........................................................................................................................................ 70 3.7.2. Ingeval van prikongeval .................................................................................................................................. 71 3.7.3. Mogelijk contact met tuberculose patiënt ..................................................................................................... 71 3.8. Veiligheid en hygiëne ............................................................................................................................................ 71 3.8.1. Het uniform .................................................................................................................................................... 71 3.8.2. Geneeskundig onderzoek ............................................................................................................................... 71 3.9. Procedure Badges ZOL en ZMK ............................................................................................................................. 72 3.9.1. Afhalen van de badge ..................................................................................................................................... 72 3.9.2. Activeren van de badge .................................................................................................................................. 73 3.9.3.Inleveren van de badge ................................................................................................................................... 73 3.9.4. Badge of sleutel gestolen of verloren............................................................................................................. 73 3.10. Formulier ‘Stagebeleving van de studenten’ ....................................................................................................... 73 4. Stage- instellingen 2012-2013 ...................................................................................................................................... 73 5. Stagedocumenten ........................................................................................................................................................ 75 5.1. Formulieren met betrekking tot het leerproces .................................................................................................... 75 5.1.1. Stagewerkboek ............................................................................................................................................... 75 5.1.2. Stagebegeleidingformulier ............................................................................................................................. 76 5.1.3. Het stagereflectie document .......................................................................................................................... 77 5.1.4. Interventielijst ................................................................................................................................................ 77 5.1.5. Overzicht gepresteerde uren.......................................................................................................................... 77 5.1.6. Ondersteunend document ............................................................................................................................. 77 5.2. Formulieren met betrekking tot de organisatie .................................................................................................... 77 5.2.1. Medisch attest ................................................................................................................................................ 77 5.2.2. Formulieren voor de verzekering ................................................................................................................... 77

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

6


5.2.3. Werkpostfiche/risicoanalyse .......................................................................................................................... 77 5.2.4. Stageovereenkomst ........................................................................................................................................ 78 6. Het stageproces ............................................................................................................................................................ 78 6.1. Voorbereiding ........................................................................................................................................................ 78 6.1.1. Instellingsvoorbereiding ................................................................................................................................. 78 6.1.2. Afdelingsvoorbereiding .................................................................................................................................. 78 6.1.3. Persoonlijke voorbereiding ............................................................................................................................ 78 6.2. De stage ................................................................................................................................................................. 79 6.2.1. De evaluatie .................................................................................................................................................... 79 6.2.2. Werken aan de competentieontwikkeling ..................................................................................................... 81 6.2.3. Begeleiding ..................................................................................................................................................... 81 6.2.4. Feedback ........................................................................................................................................................ 82 6.3. Praktische uitvoering ............................................................................................................................................. 82 6.3.1. De competenties omzetten in “praktijkhandelingen� .................................................................................... 82 6.3.2. Verkenningsopdracht vanuit het stagewerkboek .......................................................................................... 83 6.3.3. Na de stage ..................................................................................................................................................... 84

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

7


INLEIDING Onze opleidingswijzer bestaat uit drie delen. In het eerste deel is het pedagogisch project terug te vinden, in het tweede deel het studiereglement, stagereglement en het orde- en tuchtreglement. Deze onderdelen vormen samen het schoolreglement ‘sensu stricto’. Tenslotte vindt de student nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. De inhoud van de opleidingswijzer werd overlegd tussen het schoolbestuur (ook inrichtende macht genoemd) en de schoolraad. Wanneer de student zich inschrijft in onze school, gaat hij 1 akkoord met het pedagogisch project en het volledige schoolreglement. De student kan geen voorbehoud maken voor bepaalde passages of onderdelen. Soms kan het nodig zijn dat de school het schoolreglement in de loop van het schooljaar wijzigt. Wanneer de school wijzigingen wil aanbrengen in het eerste en tweede deel is er een nieuw akkoord van de student vereist. Voor wijzigingen aangebracht aan de informatie opgenomen in het derde deel is er geen nieuw akkoord vereist. In elk geval verwachten we van de student dat hij de opleidingswijzer goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. Aangezien de student meerderjarig is, kan hij volledig autonoom optreden. De informatie in deze opleidingswijzer is van toepassing op alle studenten die ingeschreven zijn binnen de opleiding HBO Verpleegkunde Genk. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een opleidingscoördinator …

1

Omwille van de leesbaarheid is steeds ‘hij’ of ‘hem’ gebruikt in de tekst. Waar ‘hij’ staat kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen, waar ‘hem’ staat kan ook ‘haar’ worden gelezen.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

8


WELKOMSTWOORD Beste student, Van harte welkom in onze school. We zijn blij dat je de uitdaging bent aangegaan om te starten met de opleiding tot gegradueerde verpleegkundige. De keuze om dit beroep te gaan uitoefenen, houdt in dat er van jou verwacht wordt dat je een aantal belangrijke competenties verwerft om de zorgvragers een kwalitatief hoogstaande en warme zorg te kunnen toedienen. De medewerkers van onze school staan voor de je klaar om ons motto “studentgericht opleiden in een stimulerende leeromgeving� elke dag opnieuw waar te maken. Zij zijn er om jou te coachen in je leerproces. Zet je in, durf kritisch nadenken, ga actief op zoek naar informatie, zorg voor een aangename en leerrijke klassfeer. Het beroep van verpleegkundige is immers een job die steeds complexer wordt en vraagt van jou de nodige verantwoordelijkheid in je leerproces. Ik wil je alvast, ook namens alle medewerkers van onze school, heel veel succes toewensen in je opleiding.

Christien Vranken Directeur HBO Verpleegkunde Genk

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

9


DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN HBO VERPLEEGKUNDE GENK

1. DE MISSIE VAN HBO VERPLEEGKUNDE GENK HBO Verpleegkunde Genk vervult een belangrijke taak binnen de hedendaagse maatschappij door mensen voor te bereiden op de uitoefening van het verpleegkundig beroep. Wij staan garant voor een kwaliteitsvolle opleiding waarin de student centraal staat. Naast het actief opleiden van toekomstig verpleegkundigen ziet HBO Verpleegkunde Genk voor zichzelf een taak weggelegd in de verdere ontwikkeling en professionalisering van de verpleegkundige professie. Deze missie dragen wij uit aan de hand van 2 peilers: 

competentieontwikkelend leren

opleiden van uit een christelijk waardeperspectief

2. COMPETENTIEONTWIKKELEND LEREN Tijdens de opleiding gaat de student aan de slag met het ontwikkelen van de competenties die nodig zijn om als verpleegkundige het beroepsveld in te stappen. Hierbij besteden wij de nodige aandacht om die competenties mee te geven die iemand in staat stellen om levenslang te leren en om zichzelf aan te passen aan de snel veranderende verwachtingen binnen het beroep. Het competentieontwikkelend leren bestaat uit vier dimensies die onlosmakelijke met elkaar verweven zijn en bijdragen aan een kwaliteitsvolle opleiding.

2.1. COMPETENTIES Een competentie kan gezien worden als een essentiële taak van een verpleegkundige. Als hij deze niet beheerst is hij niet in staat om aan de eisen van de beroepsuitvoering tegemoet te komen. Om een competentie te bezitten dient de verpleegkundige te beschikken over de nodige vakkennis, dient hij concrete verpleegkundige handelingen uit te voeren en hierbij de correcte beroepshouding te tonen.Kennis heeft een verpleegkundige nodig om te weten wat hij moet doen, wat zijn handelen betekent, om het resultaat van zijn handelen te evalueren en zijn handelen zo nodig bij te sturen of aan te passen. Centraal tijdens het uitvoeren van het beroep staat het uitvoeren van handelingen. Deze handelingen zijn zeer divers en kunnen gaan van eenvoudig tot complex. Het kan gaan om technische handelingen maar ook zeer mensgerichte communicatieve handelingen. Bij de uitvoering wordt een bepaalde beroepshouding of attitude verwacht die zich vertaalt in een gedrag dat past bij het functioneren van een toekomstig verpleegkundige.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

10


Het is de combinatie van deze drie elementen en de flexibiliteit waarmee deze kunnen worden ingezet en aangepast in verschillende situaties die bepalen of er sprake is van het aanwezig zijn van de noodzakelijke competentie. De drie elementen zullen dan ook meegenomen worden in het beoordelen van een competentie.

2.2. DE KERNCOMPETENTIES IN DE OPLEIDING HBO VERPLEEGKUNDE Gedurende de opleiding wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van 10 kerncompetenties. Deze kerncompetenties vormen de basis van het verpleegkundig beroep en vertegenwoordigen de kerntaken. Iedere kerncompetentie is een verzameling van een, per kerncompetentie, wisselend aantal competenties. Door te werken aan de ontwikkeling van de verschillende competenties worden ook de daarbij behorende kerncompetenties ontwikkeld. 1.

Kerncompetentie 1

De beginnend gediplomeerd verpleegkundige is competent om gegevens over het menselijk functioneren, de ziekteverschijnselen en reacties op ziekte(n) en de behandeling ervan over en bij de zorgvrager systematisch te verzamelen en te rapporteren. 2.

Kerncompetentie 2

De beginnend gediplomeerd verpleegkundige is competent om in samenspraak vanuit reĂŤle en potentiĂŤle verpleegproblemen verpleegkundige zorg te plannen. 3.

Kerncompetentie 3

De beginnend gediplomeerd verpleegkundige is competent om in samenspraak basiszorg uit te voeren in het kader van de totaalzorg en erover te rapporteren. 4.

Kerncompetentie 4

De beginnend gediplomeerd verpleegkundige is competent om verpleegkundige prestaties en door de arts toevertrouwde handelingen uit te voeren en erover te rapporteren. 5.

Kerncompetentie 5

De beginnend gediplomeerd verpleegkundige is competent om met de zorgvrager een functionele (samenwerkings)relatie met effectieve communicatie aan te gaan en daarover te rapporteren. 6.

Kerncompetentie 6

De beginnende verpleegkundige is competent om de zorgvrager doorheen het ziekteproces te begeleiden en te coachen en daarover te rapporteren. 7.

Kerncompetentie 7

De beginnend gediplomeerd verpleegkundige is competent om in een zorgteam te werken waarin hij/zij de verpleegkundige zorg op zorgvragerniveau coĂśrdineert. 8.

Kerncompetentie 8

De beginnend gediplomeerd verpleegkundige is competent om in samenspraak de verpleegkundige zorg te evalueren.

9.

Kerncompetentie 9

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

11


De beginnende verpleegkundige is competent om te helpen bij de uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek naar meer effectieve en efficiënte wijzen van verpleegkundige zorg. 10. Kerncompetentie 10 De beginnend gediplomeerd verpleegkundige is competent om de verpleegkundige zorg aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen in maatschappij en gezondheidszorg.

2.3. DE BEROEPSHOUDING IN DE OPLEIDING HBO VERPLEEGKUNDE De beroepshouding/attitude maakt een onderdeel uit van de competenties die verwacht worden van een verpleegkundige. Een correcte en aan de situatie aangepaste beroepshouding is dan ook noodzakelijk om een competentie te beheersen. Bij de beoordeling van een competentie zal steeds gekeken worden of de student een aangepaste en te verwachten beroepshouding vertoont. Hieronder volgt een overzicht met een korte omschrijving van de in de opleiding gehanteerde attitudes. 2.3.1. PERSOONLIJKE ATTITUDE 

2

Initiatief en inzet: Zelfstandig werken, het zetten van de eerste stap tot of ten behoeve van iets, het tonen van inspannng, doorzetting en volhardendheid 2 Uit zich in volgend gedrag :  neemt zelf het initiatief tot het uitvoeren van taken, begint spontaan  geeft niet snel op, blijft zoeken naar een oplossing  heeft oog voor problemen en pakt deze aan discipline en stiptheid: Het correct en nauwgezet kunnen/willen opvolgen van regels, afspraken Uit zich in volgend gedrag:  is steeds tijdig in de les, verwittigt bij afwezigheid  houdt zich aan gemaakte afspraken, levert taken tijdig in  interpreteert regels en afspraken op een correcte manier en past deze toe assertiviteit: In staat zijn om voor zichzelf op te komen, zelfbewust, weerbaar; met respect voor anderen Uit zich in volgend gedrag:  toont het nodige zelfvertrouwen in handelen  durft eigen mening/visie geven in de groep  maakt gebruik van doordachte argumenten feedback geven en krijgen: Openstaan tot het ontvangen van feedback en hierop een doelgerichte manier mee omgaan Uit zich in volgend gedrag:  staat open voor het ontvangen van feedback en gebruikt het als een leermoment  vraagt spontaan naar feedback  houdt tijdens het geven van feedback rekening met de regels van het feedback geven en toont respect voor de ander kritische houding: Zichzelf en de omgeving in vraag kunnen/durven stellen

Uit zich in het volgend gedrag: de opsomming die hierna volgt is richtinggevende maar zeker niet beperkende voor het gedrag dat beschreven wordt onder iedere attitude.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

12


Uit zich in volgend gedrag:  heeft een eigen mening ten aanzien van beroepssituaties  kan eigen mening onderbouwen met relevante argumenten  is bereid eigen mening bij te stellen na overwegingen 2.3.2. SOCIALE ATTITUDE 

omgaan met anderen: het leggen en onderhouden van contacten met anderen en bijdragen tot een goed samenwerkingsverband Uit zich in volgend gedrag:  is op een spontane manier beleefd  toont gerichtheid naar de anderen - heeft oog voor samenwerking  geeft ruimte aan anderen  toont zich integer ten opzichte van anderen  toont respect voor leerkracht als opleider en begeleider non-verbale communicatie: uiterlijke verzorging, algemene indruk, congruentie verbaal/non verbaal Uit zich in volgend gedrag:  lichaamstaal en spreektaal zijn in overeenstemming met elkaar  heeft een fitte, dynamische uitstraling  is steeds gepast gekleed  besteedt de nodige aandacht aan hygiëne mondeling taalgebruik: zich op een adequate wijze mondeling in het Nederlands kunnen uitdrukken Uit zich in volgend gedrag:  heeft een correct taalgebruik - spreekt algemeen Nederlands  maakt gebruik van vakjargon  taalgebruik is spontaan en respectvol  heeft een duidelijk taalgevoel Schriftelijk taalgebruik: zich op een adequate wijze schriftelijk in het Nederlands kunnen uitdrukken Uit zich in volgend gedrag:  gebruikt correct algemeen Nederlands en vakjargon  maakt minimaal fouten tegen spellings- en grammaticaregels  opbouw en structuur van een tekst maken de boodschap duidelijk

2.3.3. COGNITIEVE ATTITUDE 

leergierigheid en interesse: gerichtheid op leren, zowel op het werk zelf (on the job-leren & stage) als daarbuiten , belangstelling hebben Uit zich in volgend gedrag:  toont interesse, wil allerlei zaken weten, stelt veel vragen, gaat op zoek naar achtergronden  doet spontaan aan zelfstudie  integreert feedback in leerproces – stippelt zijn eigen leertraject uit  leert uit fouten en doet er iets mee analytisch vermogen: grotere delen in relevante bestanddelen kunnen ontleden Uit zich in volgend gedrag:  herkent snel problemen  kan hoofd en bijzaken onderscheiden  legt verbanden tussen verschillende onderdelen van de leerstof

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

13


 komt met doordachte oplossingen voor problemen synthese: het verbinden van afzonderlijke bestanddelen tot een (nieuw) geheel Uit zich in volgend gedrag:  toont een gezond kritische ingesteldheid  gebruikt meerdere bronnen in het komen met oplossingen  motiveert eigen oordeel of beslissing  gaat op zoek naar bijkomende informatie resultaatgericht: zorg en nauwkeurigheid in het eigen handelen in het kader van het halen van doelen en resultaten Uit zich in volgend gedrag:  is veeleisend in de te behalen resultaten  controleert spontaan de kwaliteit van zijn werk verwerking leerinhouden Uit zich in volgend gedrag:  de verwerking is diepgaand en blijft niet beperkt tot reproductie  kan het geleerde toepassen in praktijksituaties

2.3.4. ORGANISATORISCH ATTITUDE 

Planning: op een methodische wijze een taak/opdracht aanpakken Uit zich in volgend gedrag:  maakt werk/studieplanningen op langere termijn  kan taken plannen in functie van prioriteiten, hoofdzaken, ….  kan een grote opdracht opsplitsen in deeltaken

Flexibiliteit: zich vlot kunnen aanpassen op wisselende omstandigheden Uit zich in volgend gedrag:  verhoogt spontaan het werktempo indien de omstandigheden dit vragen  gaat spontaan op zoek naar een andere aanpak indien gekozen aanpak niet werkt  blijft rustig bij wijziging van opdracht  staat open voor andere methoden en werkwijze

2.4. KENMERKEN VAN ONS COMPETENTIEONTWIKKELEND LEREN De opzet van het competentieontwikkelend leren bestaat uit vijf kenmerken die door de gehele opleiding zijn terug te vinden. Deze kenmerken zijn: 2.4.1. VERTREKPUNT IS DE BE ROEPSPRAKTIJK IN EEN BEROEPSREALISTISCHE CONTEXT Leren is een voorbereiding op het werken in de beroepspraktijk. Daarom staan tijdens de training realistische beroepsproblemen en vragen uit de praktijk centraal. Er wordt aan de slag gegaan met opdrachten die herkenbaar zijn voor het toekomstig beroep en er zullen producten gemaakt worden die tijdens de beroepsuitoefening aan bod komen. 2.4.2. COMPETENTIES STAAN CENTRAAL IN HET OPLEI DEN Er wordt gewerkt aan een maximale integratie van theorie en praktijk waarbij geen sprake meer is van op zichzelf staande vakken. Centraal staat steeds de competentie in al zijn facetten.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

14


2.4.3. BINNENSCHOOLS EN BUI TENSCHOOLS LEREN VULLEN ELKAAR AAN De dagelijkse beroepspraktijk is de meest aangewezen plaats om competenties te ontwikkelen. Daarom ligt tijdens de opleiding een grote nadruk op de stage en zal hier een belangrijke weging aan gegeven worden. Tussen beiden is er een nauwe aansluiting en wisselwerking om het ontwikkelen van competenties zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 2.4.4. DE LEERKRACHT IS BEGELEIDER EN COACH De rol van de leerkracht beperkt zich niet langer tot het overdragen van kennis of vaardigheden. Hij zal moeten adviseren, coachen en begeleiden tijdens het hele traject van competentieontwikkeling; dit zowel binnen- als buitenschools. De leerkracht zal naast de student staan tijdens het leren en samen met hem op weg gaan. 2.4.5. DE ONTWIKKELING STAA T CENTRAAL De nadruk ligt niet enkel op het beoordelen van de competenties maar op de ontwikkeling van de competenties en het begeleiden hierbij. Bij de ontwikkeling willen we niet alleen aandacht hebben voor de beroepsspecifieke competenties maar ook voor de verdere ontwikkeling als persoon en het levenslang leren.

2.5. DIMENSIES ONS COMPETENTIEONTWIKKELEND LEREN De wijze waarop het competentieontwikkelend leren vorm krijgt bestaat uit vier dimensies: 

competentieontwikkeling

competentiebeheersing

competentiebeoordeling

competentiecoaching

ontwikkeling

coaching

beheersing

beoordeling

competentie Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

15


2.5.1. COMPETENTIEONTWIKKELING De eerste dimensie is die van de competentieontwikkeling. Voor de ontwikkeling van een competentie is er een tijd voorzien waarbinnen dat kan. De student krijgt de mogelijkheid om die tijd maximaal te gebruiken. Als opleiding bieden we tools aan die dit mogelijk maken. De verantwoordelijkheid om effectief en efficiënt gebruik te maken van al deze tools ligt bij de student. Hierbij mag hij een maximale ondersteuning en begeleiding verwachten van de begeleiders. De competentieontwikkeling gebeurt binnen- en buitenschools in een ongeveer gelijke verhouding. Binnenschools ligt de nadruk op de verkenning, eerste verwerving en inoefenen van de competenties. We trachten dit te doen door situaties binnen te halen die nauw aansluiten bij de realistische beroepsuitoefening en die herkenbaar zijn voor de student. Tevens bieden we de student de mogelijkheid om zich steeds verder te bekwamen door gebruik te maken van skills- en competentielabs. De begeleiding bij de binnenschoolse competentieontwikkeling gebeurt door leerkrachten die naast een grote inhoudelijke kennis over het vakgebied ook over de specifieke didactische competenties beschikken om optimaal te ondersteunen en aan te sturen. De rol van de begeleider kenmerkt zich door een ondersteunende en coachende invulling. De stage gaat door in gezondheidszorginstellingen die nauw aansluiten bij het niveau en de inhoud van competentieontwikkeling. Streefdoel is steeds te komen tot een maximale afstemming tussen de nog te ontwikkelen competenties en de stageplaats die hierbij het meest aansluit. De begeleiding gebeurt door een stagebegeleider van de opleiding en stagementoren van de stageafdelingen.

2.5.2. COMPETENTIEBEHEERSING Gedurende de weg die de student aflegt in de competentieontwikkeling krijg hij meermaals de kans om aan te tonen of hij een competentie beheerst. Dit kan binnenschools tijdens de momenten van ‘competentietoetsing’ en op stage. Tijdens het vaststellen van de competentiebeheersing zal op het niveau van de competentie een uitspraak gedaan worden in termen van ‘behaald’ of ‘niet behaald’. Deze uitspraak gebeurt op basis van de beoordelingsaspecten en beroepshoudingaspecten die aan iedere competentie verbonden zijn. Na de competentietoetsing zal de student duidelijk informatie krijgen over de resultaten en de tekorten die er nog zijn.

2.5.3. COMPETENTIEBEOORDELING Aan het einde van een module wordt beoordeeld of een competentie is behaald of niet behaald. Dit wordt gedaan aan de hand van de verschillende competentietoetsingen die in school en op stage zijn afgelegd. Iedere competentietoetsing en stage telt hierbij voor een bepaald percentage mee. Nadat gekeken is welke competenties behaald/niet behaald zijn aan het einde van de module wordt door de delibererende klassenraad vastgesteld of de student al dan niet een deelcertificaat krijgt.

2.5.4. COMPETENTIECOACHING In de competentiecoaching staat het begeleiden en het coachen voorop. Dit krijgt vorm in de studieloopbaanbegeleiding. Tijdens de studieloopbaanbegeleiding gaan we de student begeleiden en ondersteunen bij het ontwikkelen van de nodige competenties. Verder wordt de studieloopbaanbegeleiding ook ingezet om te coachen in de verdere ontwikkeling als beroepspersoon en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Hierbij horen elementen als ondersteuning bij het leren, het adviseren betreffende studievaardigheden, het adviseren bij problemen, enzovoorts. Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

16


3. OPLEIDEN VANUIT EEN CHRISTELIJK WAARDEPERSPECTIEF Onze opleiding verpleegkunde werd in 1946 opgericht door de Dochters van het Kruis. Wereldwijd heeft deze congregatie zich voor onderwijs en gezondheidszorg ingezet, met daarin vooral de gerichtheid voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Steunend op hun spiritualiteit vinden we het belangrijk om fundamentele levenswaarden die gebaseerd zijn op een christelijk waardeperspectief in onze opleiding te integreren. Binnen onze lessen godsdienst en ethiek komt de christelijke visie en haar vertaling naar gezondheidszorgproblemen ruim aan bod. Ook binnen de verschillende modules staan wij stil bij ethische kwesties. Er wordt van studenten verwacht dat zij kritisch kunnen reflecteren en een onderbouwde visie kunnen formuleren over belangrijke problemen in de gezondheidszorg. Hierbij rekening houdend met en respect opbrengend voor de persoonlijke overtuiging van ieder individu.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

17


DEEL II HET REGLEMENT VAN HBO VERPLEEGKUNDE GENK 1. DE INSCHRIJVING 1.1. TOELATINGSVOORWAARDEN Om zich kunnen in te schrijven in onze opleiding moet de student voldoen aan de gezamenlijke toelatingsvoorwaarden 

voldaan hebben aan de leerplicht

in het bezit zijn van een van de volgende studiebewijzen:

een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs (beroepsonderwijs)

of een diploma secundair onderwijs

of een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden

of een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden

of een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie

of een certificaat of diploma van het hoger beroepsonderwijs

of een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan

of een diploma bachelor of master

of een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de hoger vermelde studiebewijzen

Bij het ontbreken van een erkenning (zoals hierboven beschreven) kan de toelatingsklassenraad personen die in een land buiten de Europese Unie een studiebewijs hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de opleiding. Afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen enkel rekening houden met de volgende elementen: 1° humanitaire redenen; 2° medische, psychische of sociale redenen; 3° het algemene niveau van de cursist, getoetst met een toelatingsproef die wordt georganiseerd binnen de vijf lesda-

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

18


gen nadat de cursist met de opleiding is gestart. De organisatie van een toelatingsproef, op verzoek van de cursist, kan niet worden geweigerd. De proef wordt beoordeeld door de toelatingsklassenraad, die nagaat of de cursist over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de opleiding in kwestie aan te vangen. Van de beoordeling wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat wordt opgenomen in het dossier van de cursist.

1.2. AFWIJKENDE TOELATINGSVOORWAARDEN: Is de student meerderjarig, maar bezit hij niet één van de hierboven vermelde studiebewijzen, dan kan hij een aanvraag voor een toelatingsproef indienen. De inhoud van deze proef, ingericht door de school, is afhankelijk van het gegeven of hij al dan niet een “vooropleiding verpleegkunde” van de VDAB heeft gevolgd. De proef die wordt beoordeeld door de toelatingsklassenraad gaat na of de student over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de opleiding te starten. Inhoudelijke aspecten van de toelatingsproef: 

taalvaardigheid, informatieverwerving en – verwerking

rekenvaardigheid

organisatiebekwaamheid

1.3. EERSTE INSCHRIJVING Vooraleer de student ingeschreven wordt, neemt hij kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Hij kan pas ingeschreven worden nadat hij akkoord is gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement. Dit betekent dat hij niet telefonisch ingeschreven kan worden, een inschrijving kan pas definitief zijn nadat de student zich persoonlijk heeft aangeboden.. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school. Onze school heeft het recht om een inschrijving te weigeren indien de student, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten. Eens ingeschreven in onze school, is de ingeschreven voor de duur van de volledige schoolloopbaan. De inschrijving stopt enkel: 

wanneer de student zelf onze school verlaat; of

wanneer de student als tuchtmaatregel definitief van school wordt gestuurd.

Indien hij op het einde van een module een deelcertificaat behaald heeft, wordt er automatisch van uitgegaan dat hij instapt in de volgende module. Van studenten die hun deelcertificaat niet behaald hebben. wordt verwacht dat zij aan de medewerkers van het secretariaat doorgeven of zij hun module al dan niet wensen te herdoen. Studenten die tijdens de module stoppen met hun opleiding dienen dit te melden aan een secretariaatsmedewerker. Hij dient in dit geval een document te ondertekenen waarin hij bevestigt dat hij de opleiding wenst stop te zetten.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

19


1.4. STUDEREN ALS VRIJE STUDENT Als de student niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan zijn inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan hij ingeschreven worden als vrije student. Dit heeft als gevolg dat op het einde van de module geen studiebewijs uitgereikt kan worden. De student moet een aanvraag indienen om ingeschreven te worden als vrije student maar de school beslist zelf of de student al dan niet toegelaten wordt. Op een dergelijke inschrijving heeft een student dus geen automatisch recht.

1.5. VERPLEEGKUNDE STUDEREN VIA ANDERE WEGEN De meeste verpleegkundigen worden gevormd op het einde van een 'normale' schoolloopbaan, d.w.z. ergens tussen 18 en 23 jaar. Toch bestaan er, onder druk van het tekort aan verpleegkundigen, tal van andere mogelijkheden om zich op latere leeftijd om te scholen tot dit beroep. Dit kan als werkzoekende. Voor meer informatie kan men terecht op www.vdab.be of in de lokale werkwinkel. Of als werkende via het volwassenenonderwijs. Informatie hierover is te vinden op www.volwassenenonderwijsinfo.be. Als iemand geen verpleegkundige is, maar wel in de gezondheidssector werkt, bestaan er ook mogelijkheden om zich tijdens de werkuren tot verpleegkundige om te scholen. 'Project 600' is het meest gekend. Alle informatie hierover is te vinden op www.fe-bi.org. Voor wie werkt in de ouderenzorg of in een privéziekenhuis bestaan er ook specifieke mogelijkheden tot verdere scholing als verpleegkundige. Voor alle informatie kan men terecht op www.fe-bi.org.

1.6. STUDIEAANBOD De HBO opleiding verpleegkunde duurt 3 schooljaren en is opgebouwd uit 5 modules. Hieronder is een schematische voorstelling terugvinden.Voor elke module kan de student een deelcertificaat behalen waarmee hij naar een volgende module kan. De modules zijn opgebouwd uit een aantal studieroutes. Binnen deze studieroutes gaat hij een aantal competenties ontwikkelen. Alle modules hebben een loopduur van 18 weken, behalve de eindmodule die 36 weken duurt. Na het behalen van de eerste twee modules kan de student zich laten registreren als ‘zorgkundige’. Als hij de 5 modules behaald heeft, ontvangt hij een diploma in de Verpleegkunde.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

20


1.7. LESSPREIDING (DAGIND ELING) - VAKANTIE- EN VERLOFREGELING 1.7.1. LESSPREIDING De lessen vinden plaats van 8.30 tot 12.10 uur (woensdag tot 12.00 uur) en van 13.00 tot 16.30 uur. Zowel in de voormiddag als in de namiddag is een onderbreking gepland tussen de 2 eerste en 2 laatste lesuren. De lessen kunnen gepland worden op alle weekdagen, ook indien nodig op woensdagnamiddag. Wie te laat komt in de les, stoort het klasgebeuren. De leerkracht kan beslissen dat de student geweigerd wordt om de lessen te volgen tot na de volgende pauze. We verwachten dat de student na het beëindigen van de schoolse activiteiten de schoolgebouwen verlaat.

1.7.2. STAGE-UREN Wat betreft stage-uren en afspraken hierover verwijzen we de student naar de stagegids.

1.7.3. VAKANTIE- EN VERLOFREGELING Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, is deze informatie te vinden in deel III van deze opleidingswijzer (jaarkalender).

1.8. BELEID INZAKE EXTRA-MUROSACTIVITEITEN Buitenschoolse activiteiten zoals studiebezoeken, instapdagen, trainingsdagen e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven de student een kans om zich beroepsmatig te verrijken en zich verder te ontwikkelen. De deelname aan buitenschoolse activiteiten is dan ook verplicht. Indien een student om een ernstige reden niet kan deelnemen, dan bespreekt hij dit vooraf met de directeur of zijn afgevaardigde. In dit geval kan de directie in samenspraak met de begeleidende klassenraad de student verplichten aanwezig te zijn binnen de schoolmuren en een vervangende opdracht uit te voeren die aansluit bij de activiteit. Als de student niet vooraf verwittigt, zullen de kosten, verbonden aan deze activiteiten, evenzeer betaald moeten worden.

1.9. SCHOOLREKENING In deel III van deze opleidingswijzer kan de student een lijst met financiële bijdragen vinden die van hem kunnen worden gevraagd. Deze lijst bevat zowel verplichte als niet verplichte uitgaven. Verplichte uitgaven zijn uitgaven die hij zeker zal moeten doen, bijvoorbeeld het betalen van het cursusmateriaal, het betalen van kopieën, kosten voor deelname aan instapdagen, … . Zaken die de school als enige aanbiedt, koopt hij verplicht aan op school. Er zijn ook zaken die hij zowel op school als elders kan kopen. Hij kiest vrij waar hij deze zaken aankoopt, maar als hij ze op school aankoopt, betaalt hij de bijdrage. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die niet verplicht moet aangekocht worden of activiteiten waaraan deelname niet verplicht is. Bij aankoop of bij deelname aan een activiteit moet een bijdrage worden betaald.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

21


De vermelde bedragen zijn in een aantal gevallen richtprijzen. Bij een vaste prijs ligt het bedrag dat hij voor die post moet betalen vast. Van deze prijs zal het schoolbestuur niet afwijken. Voor sommige posten, kent het schoolbestuur de kostprijs niet op voorhand. Zij geeft voor die posten dus richtprijzen mee. Dit betekent dat het te betalen bedrag in de buurt van de richtprijs zal liggen, het kan iets meer maar het kan ook iets minder zijn. Het schoolbestuur baseert zich voor het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar kostte. Deze lijst werd overlegd in de schoolraad.

1.9.1. DE BETALING De school vraagt bij aanvang van de module een voorschot. Op het einde van de module volgt de eindafrekening. We verwachten dat deze eindafrekening tijdig en volledig wordt betaald. Studenten die studeren met een contract van de VDAB dienen geen voorschot te betalen. Zij ontvangen ook geen schoolrekeningen. Alle kosten worden rechtstreeks aan de VDAB gedeclareerd.

1.9.2. BETALINGSMOEILIJKHEDEN Bij problemen met het betalen van de schoolrekening, kan contact worden opgenomen met Mevrouw Poncelet (secretariaatsmedewerker). Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste manier van betalen. Wij verzekeren een discrete behandeling van iedere vraag.

1.9.3. BIJ WANBETALING Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiĂŤle problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dat niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. En zo nodig het inzetten van de andere wettelijke middelen die de school ter beschikking heeft.

1.9.4. STUDIETOELAGE Voor de aanvraag van een studietoelage dient de school de student geen attest te bezorgen. Alle informatie en aanvraagformulieren zijn te vinden op www.studietoelagen.be . Hier kan de aanvraag ook online worden ingediend.

2. STUDIEREGLEMENT 2.1. AANWEZIGHEID Als een student ingeschreven is in onze school verwachten we dat hij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni e 2013 deelneemt aan alle lessen en activiteiten van de module. Voor de studenten die de 5 module reeds aangevangen hebben wordt deelname verwacht tot en met 31 januari 2013. Buitenschoolse activiteiten zoals studiebezoeken, instapdagen, trainingsdagen e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze behoren tot het klinisch onderwijs, en zijn hierdoor een essentieel onderdeel van de beroepsopleiding. Indien een student om een ernstige reden niet aan deze activiteiten kan deelnemen, dan bespreekt hij dit vooraf met de directeur of zijn afgevaardigde. Indien de student niet vooraf

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

22


verwittigt, zullen de kosten, verbonden aan deze activiteiten, evenzeer betaald moeten worden. Als de student niet deelneemt aan de buitenschoolse activiteit kan de school beslissen dat hij aanwezig moet zijn binnen de schoolmuren en krijgt hij een vervangende opdracht die aansluit bij de activiteit. Het is de directie die in overleg met de begeleidende klassenraad hierover beslist. Verder verwachten we dat de student elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Als school voeren we een actief aanwezigheidsbeleid en willen we inspanningen leveren om (zo nodig samen met het CLB) studenten bij moeilijkheden er weer bovenop te helpen. Daarom verwachten we ook een positieve instelling van de student. Het kan gebeuren dat een student om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat hij te laat komt. In het volgende punt is alle informatie te vinden betreffende afwezigheden.

2.2. AFWEZIGHEID De student is verplicht om alle dagen aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten. Om sommige redenen mag hij echter afwezig blijven. Soms is dit een recht, in andere gevallen is er vooraf uitdrukkelijke toestemming nodig van de school. Daarvoor moet de student zich wenden tot een medewerker van de coördinatie.

ALGEMENE AFSPRAKEN BIJ AFWEZIGHEDEN 

De student verwittigt de school steeds bij afwezigheden.

Als de student op voorhand weet dat hij de lessen of stage niet kan bijwonen, dan moet hij dit melden op het secretariaat met een geschreven bewijsstuk of verantwoording.

In geval van onvoorziene afwezigheid zorgt hij ervoor dat de school zo snel mogelijk wordt verwittigd. Telefonisch kan dit vanaf 8.00 uur op het nummer 089 35 69 25. In geval van stage moet hij de school en de stageplaats verwittigen (lijst met telefoonnummers achteraan in dit document). Het verwittigen van de stageplaats dient te gebeuren voor aanvang van de geplande dienst. Indien de student afspraken heeft met de stagebegeleider, dan verwittigt hij deze persoon telefonisch (lijst leerkrachten en stagebegeleiders met hun telefoonnummers achteraan in dit document).

Voor elke afwezigheid moet een schriftelijk bewijs worden voorgelegd. Deze bewijsstukken bezorgt hij de eerstvolgende dag dat hij weer aanwezig is op school, en uiterlijk 5 werkdagen na de aanvang van zijn afwezigheid. De student deponeert het bewijs in de brievenbus aan de bibliotheek, of stuurt het via de post naar het studentensecretariaat. Als de student meer dan 10 opeenvolgende les- of stagedagen ziek is, dan moet hij het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, vóór zijn terugkomst.

Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als de student de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vindt de student terug in de punten 3.2.1 tot en met 3.2.4. De student verwittigt ons in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heeft de student vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind de student in punt 3.2.5. Richtlijnen in verband met afwezigheden tijdens competentietoetsingen kan de student vinden onder punt 3.2.6.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

23


2.2.1. AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE 2.2.1.1.

HOE WETTIGT DE STUDENT EEN AFWEZIGHEID WEGENS ZIEKTE?

voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een gedateerde verklaring als de student meerderjarig is. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar.

een medisch attest is nodig: o

zodra de student 4 opeenvolgende kalenderdagen ziek is, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn;

o

wanneer de student in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd heeft met een eigen verklaring;

o

als de student tijdens competentietoetsingen/herkansingen/inhaaltoetsen wegens ziekte afwezig is.

2.2.1.2.

WANNEER AANVAARDEN WE EEN MEDISCH ATTEST NIET?

In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig: 

uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);

de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;

begin- of einddatum zijn vervalst;

het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden ....

Een afwezigheid wegens ziekte die gedekt wordt door een twijfelachtig attest, beschouwen steeds we als een onwettelijke afwezigheid.

2.2.1.3.

WANNEER LEVERT DE STUDENT EEN MEDISCH ATTEST IN?

De student geeft de gedateerde verklaring of het medisch attest af op de eerste dag dat hij terug op school komt. Als de student meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek is, moet de hij het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór hij terugkomt. Als de student voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig is op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook wanneer hij vaak afwezig is wegens een chronische ziekte, zonder dat telkens de raadpleging van een arts nodig is, kan hij in samenspraak met de coördinatie één enkel medisch attest indienen. Hierbij kan door de directie of coördinatie het advies van de controlerend geneesheer gevraagd worden.

2.2.1.4.

SPREIDING VAN HET LESPROGRAMMA

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad de student toestaan om het lesprogramma te spreiden over een langere periode dan normaal voor een module is voorzien. We zullen elke vraag onderzoeken, maar de spreiding van het lesprogramma is niet afdwingbaar. Bij een spreiding beslist de klassenraad welke leerstofonderdelen wanneer gevolgd worden en zorgt hij voor de tussentijdse evaluatie.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

24


2.2.2. DE STUDENT MOET NAAR EEN BEGRAFENIS OF HUWELIJK De student mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij hem thuis inwoonde. De student bezorgt de school dan vooraf een verklaring, een doodsbericht of een huwelijksaankondiging. Naast de afwezigheid omwille van het bijwonen van een begrafenis, kan de school de student naar aanleiding van het overlijden van een bloed- of aanverwant enkele dagen afwezigheid toekennen zodat hij zijn emotioneel evenwicht kan terugvinden. De specifieke regeling voor stage: zie stagegids.

2.2.3. DE STUDENT IS (TOP)SPORTER Als de student een topsportstatuut heeft (A of B), kan de student maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. De student mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen. Indien hij omwille van zijn sportactiviteiten niet aanwezig kan zijn tijdens een competentietoetsing, moet hij dit op voorhand overleggen met de directie of zijn afgevaardigde.

2.2.4. DE STUDENT IS AFWEZIG OM ÉÉN VAN DE VOL GENDE REDENEN 

de student moet voor een rechtbank verschijnen;

de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;

bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;

op dagen waarop de student proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;

de student preventief geschorst is;

de student tijdelijk of definitief uitgesloten is;

de student als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deelneemt aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel;

om een feestdag te vieren die hoort bij levensbeschouwelijke overtuiging van de student. De student moet dat wel vooraf schriftelijk melden. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies: o

Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag)

o

Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);

o

Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest): Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).

2.2.5. DE STUDENT KRIJGT DE TOESTEMMING VAN DE SCHOOL OM AFWEZIG TE ZIJN Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heeft de student de toestemming van de school nodig (bv. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten…). Daarvoor moet de student zich wenden tot de opleidingscoördinator. De student heeft dus geen recht op deze afwezigheden. De student zal dit schriftelijk moeten verantwoorden. Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

25


2.2.6. WAT ALS DE STUDENT AFWEZIG IS TIJDENS COMPETENTIETOETSINGEN; INHAAL OF HERKANSING. Indien een student afwezig is voor een binnenschoolse competentietoetsing verwittigt hij zo snel mogelijk het studentensecretariaat. Als de student reeds afwezig was op de dag(en) voorafgaand aan de competentietoetsing moet hij het studentensecretariaat niet verwittigen. De student is verplicht om zijn afwezigheid steeds met een doktersattest te staven. Dit attest dient hij de eerstvolgende dag dat hij weer op school is en uiterlijk 5 werkdagen na de aanvang van de afwezigheid binnen te brengen op het studentensecretariaat. Als hij meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek is, dan moet hij het medisch attest onmiddellijk op school (laten) bezorgen, v贸贸r zijn terugkomst. Een student die tijdens een competentietoets wettelijke afwezig is heeft de mogelijkheid die competentietoets in te halen.Indien een student op een inhaalmoment weer afwezig is wordt er geen verdere mogelijkheid tot inhaal voorzien. Noot: Aan het einde van module 1 en module 2 worden er herkansingen voorzien voor bepaalde competenties. De student kan hier alleen aan deelnemen als hij ook heeft deelgenomen aan de toetsing van die competenties tijdens de oorspronkelijke toetsing of het inhaalmoment.

2.2.7. AFWEZIGHEDEN TIJDENS STAGE EN STUDIEBEZOEKEN Zie de stagegids

2.2.8. AFWEZIGHEID BIJ ARBEIDSGENEESKUNDIG ONDERZOEK Het studentensecretariaat verwittigt de studenten wanneer zij een arbeidgeneeskundig onderzoek krijgen. Het onderzoek gaat door in de school zelf. Indien de student niet aanwezig kan zijn, verwittigt hij zo snel mogelijk het studentensecretariaat. Indien hij ongewettigd afwezig is en geen arbeidsgeneeskundig onderzoek ondergaan heeft, kan hij de stage niet aanvatten. Gemiste stage-uren moeten nadien ingehaald worden.

2.2.9. SPIJBELEN KAN NIET Spijbelen is een problematische afwezigheid die valt onder niet-gewettigde afwezigheden. Tijdens de les- en stageperiodes wordt verwacht dat iedereen zich op de hoogte houdt van alle schoolse activiteiten. Onwetendheid zal nooit als uitvlucht worden aanvaard voor afwezigheid op de activiteiten. Leren en schoollopen kunnen soms om diverse redenen als lastig en minder leuk ervaren worden. In het kader hiervan kan de school, samen met het CLB, inspanning doen om de student te begeleiden en ondersteunen. Daarvoor wordt gerekend op een positieve ingesteldheid van de student. Indien hij niet meewerkt aan de begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om hem uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd onduidelijk is waar de student is.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

26


2.2.10.

NAAR EEN ANDERE SCHOOL

Als de student beslist om in de loop van een module de studies bij ons stop te zetten moet hij de school onmiddellijk verwittigen. Studenten die studeren via een VDAB-contract contacteren eerst de VDAB.

2.2.11.

DE OPLEIDING STOPZETTEN

Als de student in de loop van de module de opleiding wenst te stoppen, meldt hij dit onmiddellijk aan de school en komt hij zich persoonlijk uitschrijven op het secretariaat. Studenten die studeren via een VDAB-contract of via Project 600 contacteren eerst de verantwoordelijken van de VDAB of Project 600.

2.3. PERSOONLIJKE DOCUMENTEN Om de inspectie inzicht te verschaffen in het onderwijsproces en het studiepeil van de school moet 

de school van alle studenten: o

de opgaven van schriftelijke proeven

o

de schriftelijke proeven

o

de opgaven van mondelinge toetsen bewaren

o

en dit gedurende een periode van 2 jaren

de studenten per module: o

de cursussen, studieopdrachten, verslagen van individueel - of groepswerk

o

het stagewerkboek, alle stagedocumenten (inclusief feedback) en de verslagen van studiebezoeken bewaren

o

en dit gedurende een periode van 2 jaren

De studenten verbinden zich ertoe:bovengenoemde stukken van het voorgaande en het lopende schooljaar te bewaren en ze onmiddellijk ter beschikking van de school te stellen, indien deze in het kader van de overheidsinspectie erom verzoekt. Bewaren van gegevens op de digitale leeromgeving. 

indien de student afstudeert, is de school wettelijk verplicht al zijn gegevens op de digitale leeromgeving betreffende het behalen van de competenties en deelcertificaten, gedurende twee jaar te bewaren

indien de student afstudeert of voortijdig zijn schoolloopbaan beëindigt, krijg hij een mail waarin aangegeven wordt dat hij nog een week over zijn account kan beschikken, zo kan hij bepaalde documenten uit zijn portfolio downloaden. Na deze week is zijn account niet meer actief en heeft hij geen toegang meer tot de digitale leeromgeving van de school. De school heeft daarna het recht om alle documenten die zij niet wettelijk dient te bewaren te verwijderen uit zijn account.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

27


2.4. BEGELEIDING BIJ DE STUDIES 2.4.1. STUDIEBEGELEIDING IN SCHOOL Tijdens de opleiding is er voortdurend ondersteuning en begeleiding voorzien. Intern krijgt deze vorm in de competentiecoaching en studieloopbaanbegeleiding. Extern kan de student terecht bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). 

Studieloopbaanbegeleiding. Bij aanvang van een module krijgt iedere student een studieloopbaanbegeleider (SLB) toegewezen. De interne studieloopbaanbegeleiding is een traject dat voorzien is tijdens de opleiding; op regelmatige tijdstippen zal de student contact hebben met zijn studieloopbaanbegeleider. Op die momenten staat de studievoortgang centraal, worden resultaten besproken, adviezen gegeven en het leertraject verder uitgezet. Ook kan de student dan terecht met vragen, problemen of onduidelijkheden. Mocht hij nood hebben aan een extra overleg dan kan hij altijd een afspraak maken met je SLB. Ook kan de SLB een extra bijeenkomst plannen.

Samenwerking met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Indien de problemen van dien aard zijn dat de begeleider onvoldoende kan helpen dan zal hij de student doorverwijzen naar het CLB of een andere gespecialiseerde instantie. De student kan ook rechtstreeks naar het CLB stappen met vragen of problemen die zich stellen bij het leren. Contactgegevens: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) regio Genk Schoolverantwoordelijke: Mieke Ponseele Zevenbonderstraat 80; 3600 Genk;Tel. 089 56 93 20; 93 21; Mieke.ponseele@vclblimburg.be of genk@vclblimburg.be

fax 089 56

Omgaan met functiebeperkingen. Onder functiebeperkingen verstaan we elk ieder lichamelijk, zintuiglijk of ander stoornis die de studievoortgang vertraagt. Dat kunnen visuele, auditieve en motorische handicaps zijn, stoornissen in taal (dyslexie), rekenen (dyscalculie), spraak, uithoudingsvermogen, geheugen, concentratievermogen en orgaanfuncties, maar ook fobieën, depressies, epilepsie, reuma, M.E., chronische RSI, autisme (autismespectrumstoornissen) en zware migraine.” Dus ook leerstoornissen vallen onder de noemer functiebeperkingen. Het hebben van een functiebeperking kan zijn invloed hebben op de mogelijkheden om te werken als verpleegkundige. Zo is het mogelijk dat door de functiebeperking bepaalde competenties niet ontwikkeld kunnen worden omdat ze specifieke eisen hebben. Ook kunnen bepaalde taken en vaardigheden niet altijd uitgevoerd worden ten gevolge van een functiebeperking. Bij de keuze of bij aanvang van de opleiding dient de student zich bewust te zijn of bewust gemaakt te worden van de invloed die een aanwezige functiebeperking kan hebben op de te ontwikkelen competenties. Op basis hiervan kan gekeken worden of de invloed van de functiebeperking bepalend kan zijn in het behalen van het diploma van verpleegkundige. Als opleiding streven we ernaar studenten met een functiebeperking zoveel mogelijk gelijke kansen op studiesucces te bieden. Uitgangspunt daarbij is dat studenten met een functiebeperking aan het eind van de opleiding beschikken over gelijkwaardige competenties.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

28


Het beleid en de visie is gebaseerd op het volgende: 

De competenties van de opleiding HBO Verpleegkunde zijn een gegeven. Dit betekent dat alle studenten, met of zonder functiebeperking, aan dezelfde competenties moeten voldoen.

Wanneer een student voldoet aan de wettelijke toelatingseisen heeft hij of zij het recht om de opleiding te starten. Een student met een functiebeperking kan niet op voorhand worden geweigerd. Toch dient gekeken te worden in welke mate de aanwezige functiebeperking kan leiden tot het behalen van de competenties.

Ondersteuning en begeleiding van studenten met een functiebeperking blijft maatwerk. Zowel binnenschool als buitenschools zal de afstemming van maatregelen noodzakelijk zijn.

De maatregelen moeten realistisch en complementair zijn en mogen de kwaliteit van de zorgverlening en van het onderwijs niet in het gedrang brengen. 

realistisch: de ondersteunende maatregelen moeten haalbaar zijn en werkbaar blijven.

complementair: de ondersteunende maatregelen moeten zowel binnenschools als op de werkvloer/stage te gebruiken zijn

Eigen verantwoordelijkheid van de student in het omgaan met zijn functiebeperking: 

het melden van de aanwezigheid van de functiebeperking

het toepassen van de afgesproken maatregelen, acties en afspraken

Om gebruik te kunnen maken van ondersteuning en begeleiding dient de student in het bezit te zijn van een officieel document waaruit blijkt dat er wel degelijk sprake is van een functiebeperking. Dit document kan komen van een officiële instantie (vb. CLB) of een professional (vb. arts, logopedist, psycholoog, …). 

Ondersteuning voor anderstalige studenten. Studenten binnen de opleiding die niet in België geboren zijn, er geen basis of secundair onderwijs hebben gevolgd kunnen gebruik maken van taalondersteunende maatregeste de len. In dit kader mogen zij in de 1 en 2 module van de opleiding, na individuele toestemming, gebruik maken van een vertaalwoordenboek tijdens de competentietoetsingen.

Studiebegeleiding. Binnen de opleiding krijgen alle studenten standaard ondersteuning en advies om zo efficiënt mogelijk te leren. Waar nodig en op vraag kunnen studenten hier ook een aangepaste individuele ondersteuning bij krijgen.

2.4.2. DE BEGELEIDENDE KLASSENRAAD De begeleidende klassenraad evalueert de vorderingen van de student tijdens de module. Via een regelmatige analyse van de competentieontwikkeling en -beheersing, de getoonde beroepshouding en eventuele leermoeilijkheden begeleidt de klassenraad de student, geeft ze advies en probeert ze op die manier mislukkingen te voorkomen. De klassenraad bepaalt zelf op welke manier en hoe vaak ze dat doet. Eigenlijk is dit de 'voorbereiding' voor de delibererende klassenraad. De begeleidende klassenraad geeft ook advies bij tuchtmaatregelen. Voor een student van school gestuurd wordt, moet de directie het advies van de begeleidende klassenraad inwinnen. De klassenraad kan ook zelf een voorstel voor

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

29


een tuchtstraf doen. Die bevoegdheid ligt voor de hand, aangezien de klassenraad de nauwste contacten met de studenten heeft. Deelnemers aan de begeleidende klassenraad zijn al de leerkrachten die gedurende de voorafgaandelijke periode hebben bijgedragen aan de competentieontwikkeling en het vaststellen van de competentiebeheersing van de student. Waar gewenst kunnen andere instanties (vb. het CLB) geraadpleegd of uitgenodigd worden op de klassenraad. Een essentieel instrument in het vormgeven van de studentenbegeleiding is het studentendossier. Het bevat alle informatie om de begeleiding vorm te geven en op te volgen. Daarom krijgt zowel het leren en studeren, het psychisch en sociaal functioneren en de onderwijsloopbaan een plaats in het dossier. Het studentendossier bevat volgende gegevens: 

administratieve gegevens

familiale gegevens

een curriculum vitae met een overzicht van gevolgde opleidingen, werkervaringen, …

de evaluaties van competentietoetsingen en stage

verslagen van de begeleidende klassenraad met daarop de bevindingen en adviezen van de klassenraad

het rapport met daarop de uitspraak van de delibererende klassenraad en het studie-advies dat aan het einde van de module wordt verstrekt

Na afloop van de begeleidende klassenraad volgt er voor iedere student een gesprek met de studieloopbaanbegeleider. Tijdens dit gesprek zal de SLB de bevindingen en adviezen van de klassenraad meedelen. Eventueel zal samen met de student bekeken worden hoe de adviezen van de klassenraad verder kunnen geconcretiseerd worden en vorm gegeven in het leerproces. Het opvolgen en gevolg geven aan de adviezen is belangrijk. Tijdens een delibererende klassenraad zal ondermeer gekeken worden in welke mate de student rekening heeft gehouden met en gewerkt aan de adviezen.

2.5. DE EVALUATIE 2.5.1. HET EXAMENREGLEMENT De student krijgt op meerdere momenten de mogelijkheid om aan de ontwikkeling van de competenties te werken en de beheersing ervan aan te tonen. Deze momenten waarop hij de beheersing kan aantonen noemen we ‘competentietoetsing’. In dit examenreglement liggen de regels vast betreffende verloop en organisatie van de binnenschoolse competentietoetsing. Het examenreglement is van toepassing op alle competentietoetsingen die een invloed hebben op een uitspraak aangaande de competentiebeheersing. Het examenreglement is van toepassing op de Module Initiatie Verpleegkunde, Verpleegkundige Basiszorg en Oriëntatie Algemene Verpleegkunde, Ouderenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg en Toegepaste Verpleegkunde.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

30


2.5.2. DE ORGANISATIE VAN DE COMPETENTIETOETSING Voorafgaand aan de competentietoetsing ontvangt de student concrete informatie over de vorm, de inhoud en het tijdstip van de verschillende competentietoetsingen tijdens de module. De vorm, inhoud en aantal competentietoetsingen zijn afhankelijk van de module. De student moet aan al de toetsingen op de voorgeschreven manier deelnemen. Indien dit niet het geval is zal de delibererende klassenraad overleggen of er op basis van de aanwezige gegevens een uitspraak kan gedaan worden. In geval van overmacht kan de directie of zijn vertegenwoordiger een student toestaan hiervan af te wijken. In geval van bloed- of aanverwantschap tot de vierde graad tussen een student en een leerkracht wordt in overleg met de directie een derde persoon aangeduid om de evaluaties/toetsingen op te volgen. Per module fungeert de moduleverantwoordelijke als ombudsman. Deze onderzoekt alle klachten en problemen i.v.m. evaluaties. Hij/zij treedt op als bemiddelaar tussen de leerkrachten en de student en dit in overleg met de directie of zijn vertegenwoordiger. Studenten met een gewettigde afwezigheid die de aangewezen procedure hebben gevolgd krijgen de mogelijkheid om gemiste toetsingen in te halen. Data van inhalen en de wijze waarop worden door de school vastgelegd. Een student die gewettigd afwezig is tijdens een inhaaltoets krijgt geen nieuwe kans de inhaaltoets alsnog te maken. Bij langdurige gewettigde afwezigheid neemt de student contact met de SLB voor een aangepaste regeling. Er wordt in samenspraak met de directie of zijn vertegenwoordiger een haalbaar voorstel uitgewerkt en besproken met de student.

2.5.3. DE BEOORDELING Gedurende de opleiding worden de competenties beoordeeld. Dit betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar de kennis en de toepassing hiervan maar ook naar het verpleegkundig handelen en de beroepshouding die de student daarbij laat zien. Al deze elementen zijn even belangrijk in de uiteindelijke beoordeling. Ook godsdienst maakt deel uit van de beoordeling aangezien er ook tijdens deze uren concreet gewerkt wordt aan de ontwikkeling van bepaalde competenties. Tijdens een binnenschoolse competentietoetsing worden er ĂŠĂŠn of meerdere competenties getoetst. Over iedere competentie die in de competentietoets aan bod komt wordt een uitspraak in de termen behaald/niet behaald gedaan. Bij iedere toetsing scoort de student een percentage als hij de competentie behaald heeft. Bijvoorbeeld: tijdens de competentietoetsing kan hij voor een competentie 20% scoren. Als hij de competentie behaalt krijgt hij die 20%; heeft hij de competentie niet behaald dan scoort hij 0%. De student heeft inzagerecht om de documenten die betrekking hebben op de toetsing in te kijken na het ontvangen van de resultaten. Op stage krijg de student de mogelijkheid om de competenties aan te tonen en te behalen. Door de stagementoren, de stagebegeleider en alle andere begeleiders op de stageafdeling wordt gebruik gemaakt van een stagebegeleidingformulier om tijdens de stage regelmatig feedback te geven. Tussentijds en op het einde van de stage wordt een uitspraak gedaan over de mate van competentiebeheersing en aangegeven of de student de competentie behaald/niet behaald heeft. De schriftelijke weergave van deze informatie kan hij terugvinden op het stage- evaluatieformulier. Ook krijgt hij naar aanleiding van het behalen/niet behalen van een competentie op stage een percentage op de competenties.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

31


Indien een student op het moment van eindwaardering op stage niet in orde is met de lopende afspraken en de voorbereiding in het kader van de eindwaardering scoort hij voor iedere competentie ‘niet behaald’. Aan het einde van de module worden de verschillende percentages op de binnenschoolse competentietoetsingen en de stage samengeteld. Om te kunnen zeggen dat de student de competentie behaald heeft aan het einde van de module dient hij minstens 60% te scoren. Een voorbeeld: Competentie

CT1

CT2

CT3

CT4

Stage

Te behalen

1

20%

-

20%

20%

40%

60%

2

-

30%

-

30%

40%

60%

3

10%

30%

30%

-

30%

60%

4

-

-

40%

-

60%

60%

* dit voorbeeld is louter informatief, de student kan hier geen rechten aan ontlenen Om er voor te zorgen dat hij een duidelijk overzicht heeft en zijn leren goed te plannen krijgt hij bij aanvang van de module een overzicht met de verschillende competentietoetsingen, de competenties die aan bod komen en het percentage dat hij krijgt indien de competentie behaald is. Op het einde van elke module zal de delibererende klassenraad per student de resultaten bespreken en de eindbeoordeling vastleggen.

2.5.4. FRAUDE Wanneer een personeelslid van de school de student betrapt op een onregelmatigheid, verzamelt het personeelslid de nodige bewijsstukken en treft hij een ordemaatregel die alleen tot doel heeft een verder normaal verloop van de evaluatie toe te laten. Enkel de begeleidende of delibererende klassenraad oordeelt over de vastgestelde onregelmatigheid. Elk gedrag in het kader van de beoordeling van een competentie waardoor de student het vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en/of vaardigheden dan wel de kennis, het inzicht en/of vaardigheden van andere studenten onmogelijk maakt of probeert te maken, wordt beschouwd als een onregelmatigheid. We denken bijvoorbeeld aan spieken, plagiaat, het gebruik van niet- toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, ‌ Zo wordt onder een onregelmatigheid ook verstaan het zonder duidelijke bronvermelding geheel of gedeeltelijk overnemen van gegevens bij schriftelijke opdrachten zoals projecten. Na de vaststelling van het personeelslid van de school, zal de student steeds gehoord worden. De bewijsstukken worden verzameld. Het verslag van het verhoor en de verklaring van het personeelslid van toezicht worden er in opgenomen. Dit alles wordt aan de begeleidende klassenraad bezorgd. De klassenraad oordeelt of de vastgestelde onregelmatigheid kan worden beschouwd als fraude en deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan de student.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

32


Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat de bewuste evaluatie nietig wordt verklaard. Deze nietigverklaring heeft tot gevolg dat de student geen beoordeling krijgt. Wanneer de onregelmatigheid pas aan het licht komt op het moment dat er al een deelcertificaat of diploma werd uitgereikt, dan kan de school, ongeacht het moment waarop de onregelmatigheid wordt vastgesteld, de afgeleverde deelcertificaten en diploma’s terugvorderen. Dit zal gebeuren wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en de genomen beslissing als juridisch onbestaande moet worden beschouwd. Het vaststellen van ernstige vormen van fraude kan bovendien leiden tot het opstarten van een tuchtprocedure. Bij een onmiddellijke vaststelling van onregelmatigheden grijpt het personeelslid onmiddellijk in, d.w.z. dat hij een voorlopige maatregel treft teneinde de continuïteit en het ordentelijk verloop van de evaluatie te garanderen. De nodige bewijsstukken worden verzameld en de student krijgt de mogelijkheid om de evaluatie in kwestie verder te zetten. Dit omdat later de begeleidende of delibererende klassenraad de uiteindelijke bevoegdheid heeft om de onregelmatigheid al dan niet te kwalificeren als fraude. De toezichthoudende leerkracht formuleert zijn vaststellingen op het evaluatieformulier of indien dit niet mogelijk is op een apart document. Aan de student wordt gevraagd om op een nieuw document verder te werken, zodat duidelijk is wat de student noteerde voor en na de vaststelling van de onregelmatigheid.

2.5.5. MEEDELEN VAN DE RESULTATEN Na de competentietoetsing zal de student steeds mondeling de resultaten toegelicht krijgen. Tevens wordt er een aantekening gemaakt die de student steeds kan raadplegen. Indien gewenst kan de student zijn toets inkijken en bespreken met zijn leerkracht.

2.6. DE DELIBERATIE OP HET EINDE VAN HET SCHOOLJAAR Deze delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraars die binnenschools een rol gespeeld hebben in het leerproces alsook de stagebegeleider(s). De klassenraad wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. De beraadslagingen van de delibererende klassenraad zijn strikt geheim. De klassenraad beslist autonoom of de individuele student de vereiste competenties al dan niet behaald heeft, en daarom het deelcertificaat al dan niet kan behalen. Het overhandigen en toelichten van de uitspraak van de delibererende klassenraad gebeurt door de studieloopbaanbegeleider. Indien de student zich niet aanbiedt zal dit per post verstuurd worden.

2.6.1. HOE WERKT EEN DELIBERERENDE KLASSENRAAD? De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan de student hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde en is bevoegd om te beslissen over: 

het slagen of niet slagen in een bepaalde module

het toekennen van deelcertificaten en diploma's

het geven van adviezen voor verdere studies of andere mogelijkheden

Een leraar zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad: kinderen (eerste graad), kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van broers en zussen (derde graad), neven en nichten (vierde graad).

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

33


De delibererende klassenraad beslist volledig autonoom of de student al dan niet geslaagd is voor hetzij de module, hetzij het geheel van de opleiding. De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. De delibererende klassenraad zal bij haar beslissing (het behalen van het deelcertificaat of het niet behalen van het deelcertificaat) rekening houden met: 

het gescoorde percentage voor iedere competentie aan het einde van de module

het aantal behaalde/niet behaalde competenties aan het einde van de module

de zwaarte van de eventuele tekorten

de belangrijkheid van de (niet) bereikte competenties

de leerhouding van de student in de loop van de module

de vooruitgang die de student maakt in de loop van de module

het al dan niet werken aan gegeven adviezen vanuit de begeleidende klassenraad

de vooruitzichten op slaagkansen in de volgende module

het globale functioneren tijdens de module

De klassenraad kan de student ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. De student krijgt de volgende module tijd om bij te werken. Komt er echter geen zichtbare positieve evolutie, dan kunnen we bij een volgende deliberatie onmogelijk even soepel zijn. De delibererende klassenraad zal de student ook een advies geven voor zijn verdere schoolloopbaan. De eindbeslissing van de delibererende klassenraad valt in principe uiterlijk de laatste dag van iedere module en wordt meegedeeld via het modulerapport. De student kan met vragen steeds terecht bij de studieloopbaanbegeleider of de directie of zijn afgevaardigde.

2.6.2. STUDIEBEKRACHTIGING De student kan de volgende studiebewijzen halen in de HBO-opleiding verpleegkunde: 

Wanneer de student als regelmatige student een module van een opleiding met vrucht heeft gevolgd, ontvang hij een deelcertificaat;

Na geslaagd te zijn in de tweede module ( verpleegkundige basiszorg) kan de student op basis van het behaalde deelcertificaat aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid vragen om erkend te worden als zorgkundige.

Wanneer de student geslaagd is voor alle modules van de opleiding verpleegkunde en dus houder is van de deelcertificaten van alle modules van die opleiding, ontvang de student het diploma van gegradueerde in de verpleegkunde.

Studenten die de tweede graad van het secundair met succes hebben beëindigd, krijgen aan het eind van de opleiding verpleegkunde eveneens het diploma van secundair onderwijs.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

34


2.6.3. HET ADVIES VAN DE DELIBERERENDE KLASSENRAAD De delibererende klassenraad kan steeds een advies geven voor de verdere schoolloopbaan va n de student. Dat advies kan o.a. bestaan uit: 

raadgevingen m.b.t. de studie- en werkmethode van de student

concrete, individuele suggesties om vastgestelde tekorten of zwakke punten weg te werken

suggesties rond het voortzetten van de studies (bijvoorbeeld het al dan niet stopzetten of herdoen van de module)

Dit advies is niet bindend maar probeert de student een eerlijk antwoord te geven over de verdere kansen in de opleiding. 2.6.4. BETWISTEN VAN DE BESLISSING VAN DE DELIBERERENDE KLASSENRAAD De beslissing die een delibererende klassenraad neemt, is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de student. Het is uitzonderlijk dat dergelijke beslissingen worden aangevochten. Is dit toch het geval,dan dient de student de volgende procedure te volgen. 1. Binnen een termijn van drie werkdagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) volgend op de dag van de uitdeling van de rapporten, kan hij een persoonlijk onderhoud aanvragen met de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur) of zijn afgevaardigde. Via het studentensecretariaat maakt de student een afspraak voor dit persoonlijk onderhoud. De student zal gevraagd worden om zijn aanwezigheid via mail te bevestigen ter attentie van de directeur, Christien Vranken. Hiervoor kan hij het mailadres van het studentensecretariaat gebruiken. In deze mail of brief formuleert de student duidelijk waarom hij een onderhoud aanvraagt. Tijdens dit overleg maakt de student zijn bezwaren kenbaar aan de afgevaardigde van het schoolbestuur of de voorzitter van de delibererende klassenraad (meestal de directeur). Dat overleg, waarvan het resultaat per aangetekende brief wordt meegedeeld, leidt tot één van de drie volgende conclusies: 

De student is overtuigd dat de genomen beslissing gegrond is: er is geen betwisting meer;

De voorzitter van de delibererende klassenraad oordeelt dat de door de student aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de delibererende klassenraad rechtvaardigen, maar de student is het daar niet mee eens; de betwisting blijft bestaan;

De voorzitter van de delibererende klassenraad is van oordeel dat de redenen die de student bij zijn betwisting aandraagt, het overwegen waard zijn. In dat geval roept men zo spoedig mogelijk de delibererende klassenraad opnieuw samen; de betwiste beslissing wordt opnieuw overwogen. Afhankelijk van het resultaat van die bijeenkomst, die aan de student ook schriftelijk wordt meegedeeld, blijft de betwisting al dan niet bestaan.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

35


2. Als de betwisting blijft bestaan, kan de student per aangetekende brief beroep instellen bij: KASOG vzw Regina Mundi; Voorzitter van de interne beroepscommissie; Martin Cleuren; Collegelaan 1; 3600 Genk Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie werkdagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat het resultaat werd meegedeeld van: 

hetzij het overleg waarbij de betwiste beslissing bevestigd werd;

hetzij de nieuwe klassenraad, bijeengeroepen op basis van elementen van het overleg, waarmee de student echter niet akkoord kan gaan.

Als het beroep niet tijdig wordt ingesteld of niet aangetekend wordt verzonden, zal dat tot de onontvankelijkheid van het beroep leiden. Dat betekent dat de interne beroepscommissie het beroep inhoudelijk niet zal kunnen behandelen. De beroepscommissie onderzoekt de klacht grondig en deelt het resultaat mee aan het schoolbestuur. 3. Het schoolbestuur beslist op grond van het door de beroepscommissie uitgevoerde onderzoek of de delibererende klassenraad wel of niet opnieuw moet samenkomen: 

indien de delibererende klassenraad niet opnieuw moet samenkomen, deelt het schoolbestuur de beslissing binnen een redelijke termijn bij aangetekend schrijven aan de student mee en motiveert haar;

indien de delibererende klassenraad wél opnieuw moet samenkomen, gebeurt dat

o

ten laatste op 15 september bij een module die op 30 juni eindigde,

o

ten laatste op 15 maart bij een module die op 31 januari eindigde.

Het schoolbestuur deelt de gemotiveerde beslissing van de delibererende klassenraad onmiddellijk bij aangetekend schrijven aan de student mee.

3. LEEFREGELS, AFSPRAKEN, ORDE EN TUCHT In de klas en op stage zijn aandacht, inzet en sfeer zeer belangrijk. Elke student zet zich in om een goede klasgeest en het leerklimaat op stage te bevorderen. Daarom zorgt de student ervoor om in de klas en op stage: 

beleefd, eerlijk en respectvol te zijn tegenover personeel, medestudenten, patiënten en bezoekers

het beroepsgeheim te respecteren en bedachtzaamheid t.o.v. patiënten en bezoekers na te streven

storend gedrag te vermijden

correct Nederlands te spreken met personeel, medestudenten, patiënten en bezoekers

ordelijk te zijn en cursussen, notities en stageverslagen te verzorgen

Indien het gedrag te wensen overlaat en de student de afgesproken regels onvoldoende naleeft, kan een orde- of tuchtmaatregel volgen. Deze kunnen onder andere zijn: 

een terechtwijzing

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

36


een pedagogisch verantwoorde opdracht

een tijdelijke uitsluiting uit de lessen of uit de school

tenslotte zelfs een definitieve uitsluiting uit de school

Zie ook punt 4.2 Orde en tuchtmaatregelen Op stage respecteert de student de afspraken met zijn stagebegeleider en de stageplaats: 

De student raadpleegt voor elke stage de “stagegids”

De student maakt nuttig gebruik van introductiemomenten en raadpleegt de introductiebrochure van de afdeling die te vinden is op de digitale leeromgeving van de school of op het internet.

De student raadpleegt de “praktische afspraken stage” op de digitale leeromgeving van de school of internet. De student houdt zich stipt aan de richtlijnen voor stagiairs wat betreft uurregelingen, maaltijden, parkeren, sleutels, kledij en kleedruimte. Om hygiënische redenen is het dragen van juwelen, uurwerk, zichtbare piercings, nagellak en kunstnagels niet toegelaten.

3.1. PRAKTISCHE AFSPRAKEN EN LEEFREGELS OP SCHOOL 

Kledij en voorkomen We verwachten van de student soberheid en eenvoud in voorkomen en kleding. Het kapsel en de kleding moeten verzorgd zijn. De student moet zich realiseren dat er een onderscheid is tussen vrijetijdskledij en kledij waarmee hij naar school komt of op studiebezoek gaat. In de schoolgebouwen is het dragen van hoofddeksels niet toegelaten. Kledingvoorschriften voor de stages zijn te vinden in de stagegids. Bovendien dient de student zich te houden aan specifieke voorschriften zoals voorgeschreven in het arbeidsreglement van de stage-instelling. De school kan hierop geen uitzonderingen toestaan.

Het afnemen van vragenlijsten of interviews bij zorgvragers in het kader van een opdracht tijdens de opleiding kan enkel mits medeweten en goedkeuring van zowel de begeleider vanuit school en de hoofdverpleegkundige van de betreffende afdeling.

Binnen de klas is het tijdens de lesuren niet toegestaan om gebruik te maken van GSM, smartphone, Ipod, tablets, … tenzij de leerkracht toestemming geeft in het kader van didactisch gebruik. Van de student wordt verwacht dat hij voor aanvang van de lessen het apparaat uitschakelt. Is er een reden waarom een student meent toch gebruik te moeten kunnen maken van zijn GSM dan dient hij voor aanvang van de les toestemming te vragen aan de leerkracht. Deze zal dan met de student specifieke afspraken maken. Wanneer een student zich niet aan de afspraken houdt of het gebruik ervan het ordelijk verstrekken van het onderwijs hindert,kan de leraar aan de student vragen het apparaat vrijwillig af te geven. Gaat de student hier niet op in, dan kan hij als ordemaatregel tijdelijk uit de les verwijderd worden. Aan het einde van de les, uiterlijk op het einde van de lesdag, zal het apparaat hoe dan ook teruggegeven worden.

Zoals op alle privédomeinen is het op de school niet toegestaan – op welke wijze dan ook – foto's te nemen of beeldopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming van de betrokken persoon. Volgens de Auteurswet mag de student foto's of beeldopnamen waarop medestudenten, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar weergegeven zijn, niet publiceren tenzij de student uitdrukkelijk de toestemming heeft van alle betrokkenen.

Parkeren en fietsenstalling De student kan zijn auto parkeren op de voor de HBO opleiding verpleegkunde gereserveerde parkeerplaatsen ter hoogte van de Weg naar As.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

37


Fietsen en bromfietsen worden in de fietsenstalling geplaatst. De school is niet verantwoordelijk bij schade of diefstal. De student zorgt zelf voor beveiliging. 

Ingang / Uitgang Studenten kunnen het gebouw betreden via de hoofdingang (naast secretariaat). De inkomhal is geen verzamelplaats voor studenten. Om de drukte te beperken vragen we je om zo snel mogelijk het leslokaal, de open ruimte voor de school of het cafetaria op te zoeken.

Pauzes Pauzes tussen de lesuren brengt de student door in de open ruimte voor de school, in de cafetaria of in andere door de opleiding voorziene lokalen. De student respecteert rust en stilte in de klassengang en zorgt ervoor tijdig in de volgende les te zijn. Pauzes dienen om naar een toilet te gaan en om eventuele regelingen met het secretariaat af te handelen. De student verlaat nooit de klas zonder uitdrukkelijke toelating van de betrokken leerkracht. Bij het verlaten van de school tijdens de lesuren dient de student steeds het studentensecretariaat op de hoogte te brengen.

Lokalen, meubilair en oefenmateriaal Het is voor iedereen prettig wanneer de klaslokalen, de gangen, de toiletten en de cafetaria netjes zijn. Eerbiedig het materieel van de school, de gebouwen en de uitrusting. Schrijf niet op muren of tafels. Plak geen kauwgom op stoelen of tafels. De kosten van elke beschadiging, ook van het materiaal van de medestudenten, vallen ten laste van de student die de schade veroorzaakt, dit zowel in de klaslokalen, in de gangen en de cafetaria. Laat de gebruikte lokalen steeds ordelijk achter: tafels en stoelen in de oorspronkelijke opstelling, oefenmateriaal netjes op de voorziene plaats. Dit voorkomt irritatie van lesgevers en medestudenten en oponthoud van het onderwijs.

Maaltijden, eten en drinken In les- en praktijklokalen, op de gangen en in de bibliotheek is het niet toegestaan te eten of te drinken. Eten, snoepen en drinken kan niet tijdens en tussen de lessen. Maaltijden worden genomen in de cafetaria. Laat geen etensresten of eetgerief zo maar slingeren, ruim zoveel mogelijk op. Dit bespaart jouw medestudenten en het personeel heel wat ergernis.

Roken Het is verboden om binnen de school te roken. Ook het roken op de open ruimtes buiten de school is verboden. Dit wil zeggen dat aan de inkomhal, op de parking van de school, de open ruimte voor de school en op de binnenkoer niet mag gerookt worden. We herinneren eraan dat de student als kandidaatverpleegkundige best het roken achterwege laat

Gebruik van de digitale leeromgeving en digitale communicatie Voor het gebruik van de digitale leeromgeving en het hanteren van digitale communicatie dient de student aan een gedragscode te houden. Tijdens de lessen informatica, zal hij uitleg krijgen over geoorloofd gebruik van de digitale leeromgeving en de ICT voorzieningen. Enige andere vorm dan het gebruik van de aanwezige ICT voorzieningen in het kader van het onderwijs is niet toegelaten. Mits je laptop uitgerust is met WIFI kan je binnen het schoolgebouw gebruik maken van draadloos internet. Je kan de beveiligingscode hiervoor verkrijgen via de leerkrachten van informatica of in de bibliotheek. De school biedt ondersteuning in het ‘klaar maken’ van je PC of laptop inzake instellingen die te maken hebben met de digitale leeromgeving van de school. Voor herstellingen en onderhoud van je computer die niet noodzakelijk zijn om de digitale leeromgeving van de school te gebruiken dien je je tot een externe hersteldienst te richten.

Gedragscode e-mail Iedere medewerker en iedere student heeft een persoonlijk e-mailadres van de school. Een voorbeeld hiervan is voormaan.naam@verpleegopleiding-genk.be. Alle aan de opleiding verbonden mail moet via dit adres verlopen. Mits een internetverbinding, is deze mail van op iedere PC, laptop, tablet, smartphone, … bereikbaar.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

38


Inloggen kan via: 

deze URL: http://www.gmail.com,

via een link op de I-Google pagina: http://www.google.be/IG

Het is niet toegestaan dit e-mail adres te gebruiken, op een manier waarbij de school op welke wijze dan ook in diskrediet gebracht wordt/kan gebracht worden. Hierop zal streng toegezien worden. De school kan beslissen om de student de toegang tot dit communicatiemiddel te ontzeggen. We raden de student dan ook ten stelligste aan dit adres niet voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. De student zelf draagt alle verantwoordelijkheid voor de informatie die hij naar buiten brengt over de school en/of via communicatiemiddelen aangeboden door de school. De school kan daar op geen enkele manier voor aansprakelijk gesteld worden. 

Buitenschoolse activiteiten Het is absoluut niet toegestaan "fuiven" te organiseren in naam van de school of in naam van de klas. De school neemt hieromtrent geen enkele verantwoordelijkheid. De school staat positief t.o.v. de studentenvereniging. Deze organiseert activiteiten onder "eigen verantwoordelijkheid". De gebouwen van de school zijn in principe niet beschikbaar voor feesten. Afwijking van deze regel vindt alleen plaats in overleg met de directie.

Pesten en geweld Indien de student van mening is dat hij slachtoffer is van pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag op school kan hij zich wenden tot mevrouw Renata Loos, leerkracht in de school. Indien zij afwezig is, kan de student zich wenden tot de heer Wouter Buelens. Deze signalen worden altijd ernstig genomen. De school zal samen met de student naar een oplossing zoeken.

Veiligheid op school In het kader van de veiligheid, treft de school maatregelen betreffende brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie. Zij brengt veilige elektrische installaties aan. Zij zorgt voor EHBO- voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat deze inspanningen geëerbiedigd worden en dat iedereen zich mee inzet om de veiligheid op school te bevorderen. Onze school wil ook actief kennis, vaardigheden en attitudes, die gericht zijn op de eigen gezondheid en die van anderen, bijbrengen. Zij wil bewust meehelpen jongeren te behoeden voor overmatig drinken, roken enz. In de opleiding verpleegkunde waar de student voorbereid wordt op gezondheidspromotie en gezondheidsvoorlichting, dringt de school erop aan dat de studenten het roken beperken of beter nog, helemaal achterwege laten. Sommige genotmiddelen, en meer bepaald de illegale drugs – verder kortweg “drugs” genoemd –, zijn door de wet verboden. Ze kunnen een ernstig gevaar zijn voor de gezondheid. Op de school zijn het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van dergelijke drugs dan ook strikt verboden. Vanuit onze opvoedende opdracht voert de school ter zake een preventiebeleid. Wij nodigen alle schoolbetrokken partners uit aan dit beleid mee te werken. Voor studenten die in moeilijkheden geraken of dreigen te geraken met drugs, biedt de school in de eerste plaats een hulpverleningsaanbod. Dat neemt echter niet weg dat ze conform het orde- en tuchtreglement sancties kan nemen. Dat zal o.m. het geval zijn wanneer een student het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer hij medestudenten bij drugsgebruik betrekt. Indien een student bij een vertrouwensleerkracht en/of een ander personeelslid van de school een probleem i.v.m. alcohol of andere drugs meldt, zal er steeds een open gesprek gevoerd worden. Wanneer de leerkracht het nodig acht zal in samenspraak met de student de hulp van een coach of mentor worden ingeroepen.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

39


Bezit, gebruik en verhandelen van drugs zijn strafbaar. Drugs zijn dus op school verboden. Ze kunnen ernstige schade toebrengen. Verleiding tot druggebruik of -aankoop kan noodlottig zijn voor medestudenten. Vanuit haar opvoedende opdracht voert onze school ter zake een preventiebeleid. Ze nodigt alle schoolbetrokken partners uit aan dit beleid mee te werken. Overtredingen worden gesanctioneerd conform het orde- en tuchtreglement. De school zal steeds een hulpverleningsaanbod voorstellen. De school bewaakt de veiligheid en de gezondheid van haar studenten. Vermits de studenten vanaf het eerste jaar van de opleiding verpleegkunde op stage gaan dienen zij een preventief medisch onderzoek te ondergaan. Tijdens het onderzoek wordt nagegaan of de studenten geschikt zijn voor de stage, en de nodige vaccinaties hebben gehad om te kunnen starten. Onder meer de vaccinatie tegen Hepatitis B en tuberculosescreening. Het resultaat van de gezondheidsbeoordeling is terug te vinden op het ‘formulier voor de gezondheidsbeoordeling’, waarvan één exemplaar via de student aan de stageplaats overgemaakt wordt, en één exemplaar bewaard wordt door het studentensecretariaat. Maatregelen ter voorkoming van specifieke beroepsrisico's worden geïntegreerd in het opleidingsprogramma o.a. het aanleren van tiltechnieken, het vermijden van prikongevallen, het voorkomen van besmetting. 

Eerste hulp De school beschikt over een verzorgingslokaal waar studenten de eerste zorgen kunnen krijgen als ze het slachtoffer worden van een ongeval of als ze zich onwel voelen. Als een student een beroep doet op eerste hulp, wordt dat in een register genoteerd. De bedoeling is zo na te gaan welke ongevallen op school zoal gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die te voorkomen. Op het einde van het jaar worden de gegevens in dat register vernietigd. Bij ongevallen tijdens de stageactiviteiten zal de preventiedienst van de stagegever het ongeval onderzoeken. De bedoeling daarvan is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Ziek worden op school Studenten die ziek worden of zich onwel voelen, worden afhankelijk van de situatie opgevangen in het verzorgingslokaal, of zo nodig naar huis of naar een ziekenhuis gebracht. De school beschikt over een zeer beperkte voorraad van eenvoudige, algemeen gangbare medicijnen. Wanneer de omstandigheden dat vereisen, zal de school één van die geneesmiddelen op uitdrukkelijk verzoek en in zeer beperkte mate ter beschikking stellen.

Medische handelingen De school kan niet ingaan op vragen naar medische bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een arts contacteren.

Privacy De school publiceert geregeld beeldopnamen van studenten op haar website, infobrochures en dergelijke. De bedoeling van deze beelden is geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze te informeren over de schoolse activiteiten. Indien het om gerichte beeldopnamen gaat, dit wil zeggen om beeldopnamen die enkel één bepaalde student duidelijk in beeld brengen (bv. tijdens een studiebezoek, op de klaslijsten), dan mag deze beeldopname uitsluitend met de toestemming van die student gepubliceerd worden. In een dergelijk geval zullen we dan ook steeds de toestemming vragen. Indien het om niet-gerichte beeldopnamen gaat (bv een sfeerbeeld van verscheidene studenten op de binnenplaats of in de klas), dan gaan we ervan uit dat de betrokken studenten geen bezwaar hebben tegen de publicatie van deze beeldopnamen. Mocht de student daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan hij dat schriftelijk aan de school meedelen en zullen we dat bezwaar respecteren. Tijdens bepaalde lessen, onder andere communicatieve vaardigheden, wordt soms met beeldopnamen gewerkt. Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend in deze lessen of andere normale schoolcontext gebruikt. De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven studenten met behulp van de computer. Dat is nodig om de studentenadministratie en de studentenbegeleiding efficiënt te organiseren. Wat de studentenadministratie betreft, heeft de school een wettelijke basis om gegevens te verwerken. De uitdrukkelijke in-

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

40


stemming van de student is dan ook niet vereist. Wat de gegevensverwerking in het kader van de schoolinterne studentenbegeleiding betreft, heeft de school die instemming wél nodig. Door het ondertekenen van dit schoolreglement geef je deze instemming. Meer informatie over de schoolinterne studentenbegeleiding kan je terugvinden bij het onderdeel competentiecoaching. 

Doorzoeken van lockers De directie behoudt zich het recht om, in geval van een ernstig vermoeden van overtreding van het schoolreglement, de inhoud van de lockers in het bijzijn van de gebruiker te controleren.

3.2. VEILIGHEID OP SCHOOL 3.2.1. COMPUTERKLASREGLEMENT Onze school beschikt over drie vaste computerlokalen. In ieder lokaal bevinden zich een twaalftal computers. Deze computers zijn aangesloten op een permanente internetverbinding en bevatten de meest voorkomende software. Er wordt verwacht van de gebruiker dat iedere computer op de juiste manier wordt ingelogd en wordt afgesloten. De student bekomt hiervoor een persoonlijke inlogcode (move …), het wachtwoord kan hij zelf kiezen. Deze gegevens bewaart de student best op een goede plaats. Wanneer hij ingelogd is op een computer komt de student automatisch op het netwerk van de school terecht. Hij heeft hierop een eigen ruimte (R- schijf genoemd). Hier kan je hij persoonlijke gegevens opslaan en verder bewaren. Wanneer hij uitlogt op een computer dient hij de juiste procedure op te volgen. Zet de computer niet direct uit. Het netwerk kan hierdoor schade oplopen. Iedere print die de student maakt dient de student te betalen. Binnen onze elektronische leeromgeving heeft de student de mogelijkheid tot e-mailen. Als afspraak binnen de school geldt dat al het e-mailverkeer tussen studenten en medewerkers van de school verloopt via de eigen digitale leeromgeving van de school. Wanneer de student een computerlokaal verlaat dient hij de computers op de juiste plaats terug te plaatsen zoals deze zich bevonden. Het gebruik van drank en voedsel zijn verboden in de computerlokalen. De school is grotendeels voorzien van draadloos internet. De student hiervan gebruik maken met zijn eigen laptop, of hiervoor een laptop van de school uitlenen. Het wachtwoord van de draadloze netwerkverbinding kan hij bekomen in de bibliotheek, ICT verantwoordelijken of andere medewerkers die hiervan op de hoogte zijn. Het gebruik van de ICT-voorzieningen voor andere dan schoolse doeleinden of het bewust beschadiging aanbrengen aan de apparatuur kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

41


3.2.2. SKILLSLABREGLEMENT 

de reservatie van skillslokaal en oefenbox met de nodige materialen dient 3 dagen op voorhand te gebeuren via mailing aan conny.valkenborg@verpleegopleiding-genk.be met vermelding van naam, klas en vaardigheid

maximale tijdsduur voor gebruik van skillslab 50 minuten per sessie

afmeldingen dienen 1 dag op voorhand via mailing doorgegeven te worden aan conny.valkenborg@verpleegopleiding-genk.be

afhalen van de oefenbox kan op de oefendag in de bibliotheek

eten en drinken in de skillslokalen is verboden

respecteer het oefenmateriaal, breng oefenbox ordelijk terug

een skillslab is geen speelruimte; er dient hier ernstig gewerkt te worden

signaleer defecten of beschadigingen van gebruikte materialen of oefenpoppen bij Mevr. Valkenborg

na het oefenen de oefenbox terugbezorgen in de bibliotheek

3.2.3. BIBLIOTHEEKREGLEMENT 1. De bibliotheek is voor iedereen vrij toegankelijk. De inschrijving en het gebruik van de bibliotheek is gratis voor studenten en leerkrachten van HBO Verpleegkunde Genk. Oud-studenten en andere gebruikers kunnen zich aan de balie laten inschrijven en gratis werken uitlenen mits het betalen van een waarborg van 5 € per uitgeleend werk. 2. De bibliotheek is in principe toegankelijk op: Maandag

08.15 – 16.45 uur

Dinsdag

08.15 – 16.45 uur

Woensdag

08.15 – 12.15 uur

Donderdag

08.15 – 16.45 uur

Vrijdag

08.15 – 15.00 uur

3. Boeken,video’s, Dvd’s en cd-rom’s mogen ontleend worden. Eindwerken, tijdschriften, wandplaten worden ter plaatse geraadpleegd. Zo nodig worden kopieën gemaakt van tijdschriftartikels. Eindwerken mogen enkel ter plaatse – na overleg met de bibliothecaris – ingekeken worden. Uitlenen is enkel mogelijk met je persoonlijke bib-pas. De lener is verantwoordelijk voor de uitgeleende werken. Bij verlies of beschadiging moet de schade vergoed worden. Bij verlies betaalt de lener een bedrag, dat gelijk is aan de aankoopprijs van een nieuw exemplaar. De gebruiker zal boeken, tijdschriften en andere materialen van de bibliotheek steeds met respect behandelen en beschadigingen aan het bibliotheek personeel melden. 4. Het aantal boeken, video’s, Dvd’s … dat tegelijkertijd kan uitgeleend worden, kan door de bibliothecaris beperkt worden. Normaal gezien is er een uitlening mogelijk van 5 werken. De uitleentermijn voor boeken bedraagt 3 weken. Een verlenging van deze termijn is mogelijk als de boeken niet door een andere persoon gereserveerd werden. Indien je op stage bent verleng je de uitgeleende werken zo nodig telefoOpleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

42


nisch. Wie werken te laat binnenbrengt betaalt een boete van 0,05 € per boek/ dag. De uitgeleende werken moeten steeds aan de balie van de bibliotheek gedeponeerd of afgegeven worden. Uitgeleende werken worden nooit zelf teruggeplaatst. Video’s, Dvd’s en cd-rom’s mogen slechts 3 dagen worden uitgeleend en wordt een waarborg van 5 € per exemplaar gevraagd. Enkel indien hij in onberispelijke staat wordt afgeleverd, zal deze waarborg terugbetaald worden. Ook het terugspoelen van de videobanden valt hieronder. Wie werken te laat binnenbrengt betaalt een boete van 0,20 € per exemplaar/ dag. 5. Bij afwezigheid van het bib- personeel bestaat de mogelijkheid dat je werken ontleent. Hiervoor liggen aan de balie briefjes waarop je jouw naam en de aanwinstnummers (vermeld onder de barcode) vermeldt van de uitgeleende werken. Nadien zullen deze nummers via het uitleensysteem worden ingevoerd. Dezelfde bepalingen blijven hierbij geldig. 6. Kopiëren is mogelijk in de bibliotheek. Kopieerkaarten kunnen aan de balie aangekocht worden voor de prijs van 5 € voor 100 kopieën. De kopieerkaart bewaar je kreukvrij en NIET bij andere magneetkaarten (buskaart, telefoonkaart…). De kopieerkaart kan hierdoor onbruikbaar worden. Via het fotokopieerapparaat kan er ook gescand worden. Meer informatie bij het bibliotheekpersoneel. 7. Artikels die niet in de bibliotheek aanwezig zijn kunnen via de bibliothecaris aangevraagd worden. De aanvraag is gratis. Enkel de gemaakte kopieën zullen aan de aanvrager worden aangerekend. 8. De catalogus BIDOC kan op alle computers van de bibliotheek en het computerlokaal geraadpleegd worden. De catalogus BIDOC kan tevens via het internet geconsulteerd worden via http://www.bidoc.be/vkg. Opzoeken van recente tijdschriftartikels kan via de website www.zorgcontext.nl. Meer informatie bij het bibliotheekpersoneel. 9. Internet is op alle computers van de bibliotheek en het computerlokaal (lokalen 0.7i) beschikbaar. Ook Officeprogramma’s en het gebruik van cd-roms behoort tot de mogelijkheden. Internet is gratis voor studenten en personeel van HBO Verpleegkunde Genk. Andere personen betalen 1 € per begonnen uur. Internet mag enkel gebruikt worden voor studiedoeleinden. “Chatten” is niet toegestaan. De documenten die je wilt behouden, bewaar je op een eigen memoriestick of persoonlijke opslagplaats omdat de harde schijven regelmatig gewist worden. Per 18 weken wordt aan de studenten een bedrag van 5 € verrekend via de schoolrekening voor gebruik van de digitale leermiddelen. De school heeft een abonnement op de digitale databank Zorgcontext. Deze databank bevat exclusieve materialen gericht op verpleegkundigen (in opleiding). Zorgcontext zal gebruikt worden, zowel voor lesinhouden als voor het maken van persoonlijke opdrachten binnenschools en op stage. Hiervoor wordt je 4,25 euro aangerekend per module. Wie een computer van de bibliotheek of het computerlokaal (lokalen 0.7i,) wil gebruiken, dient deze te reserveren via het reservatieboek (balie). 10. Printen: iedere afgedrukte pagina wordt aangerekend via de persoonlijke rekening van de student. 11. Transparanten kunnen gemaakt worden voor de prijs van 0,25 €/ stuk. Voor het juist hanteren raadpleeg het bibliotheek personeel. Ook schrijftransparanten kunnen voor dezelfde prijs verkregen worden. 12. Materiaal dat je nodig hebt voor knippen, plakken, stiften enz.… kunnen voor gebruik geleend worden aan de balie. 13. Eten en drinken in de bibliotheek of het computerlokaal is niet toegestaan. In de bibliotheek wordt een studiestilte gerespecteerd. Gelieve na gebruik van de bibliotheek deze steeds ordelijk achter te laten. Bij niet naleven van deze richtlijnen wordt de lezer onmiddellijk verwijderd uit de bibliotheek. Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

43


14. Inbinden van werkjes. Enkel eindwerken en/of projecten van deze school kunnen worden ingebonden aan de prijs van 1 €. Gelieve steeds een afspraak te maken met het bibliotheekpersoneel. Cursussen kunnen niet ingebonden worden in de BIB. 15 De bibliotheekgebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds terecht bij het bibliotheekpersoneel. 16. Iedere gebruiker verklaart zich akkoord met dit reglement. 17. Het niet naleven van deze reglementen kan leiden tot een orde- of tuchtmaatregel.

3.3. ORDE- EN TUCHTREGLEMENT We verwachten dat iedereen op school de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.

3.3.1. BEGELEIDENDE MAATREGELEN Wanneer het gedrag van een student het onderwijs- of vormingsgebeuren op school hindert of in gevaar brengt, kan de school een gesprek voeren of een begeleidingscontract voorstellen. In een begeleidingscontract kunnen er meer bindende gedragsregels worden vastgelegd. Die moeten ertoe bijdragen dat de student zijn gedrag zo aanpast dat een goede samenwerking met personeelsleden en/of medestudenten opnieuw mogelijk wordt.

3.3.2. ORDEMAATREGELEN Wanneer het gedrag van een student de goede werking van de school hindert, kan een personeelslid van het schoolbestuur de student een ordemaatregel opleggen (bv. een tijdelijke verwijdering uit de les). Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.

3.3.3. TUCHTMAATREGELEN 

Wanneer kan de student een tuchtmaatregel krijgen? Wanneer de goede werking van de school in gevaar komt door jouw storend gedrag of door ernstige feiten die de student pleegt, kunnen we beslissen om de student een tuchtmaatregel op te leggen. Dat zal bv. het geval zijn: o

als de student ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken op school niet nakomt;

o

als de student ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;

o

als de student het pedagogisch project van onze school in gevaar brengt.

Welke tuchtmaatregelen zijn er? o

de student kan tijdelijk uitgesloten worden uit de lessen van één of meer vakken;

o

de student kan tijdelijk uitgesloten worden uit de school voor maximaal 10 schooldagen;

o

de student kan definitief uitgesloten worden uit de school.

Wie kan een tuchtmaatregel opleggen? Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan een tuchtmaatregel opleggen. Als hij een definitieve uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de begeleidende klassenraad.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

44


Hoe verloopt een tuchtprocedure? o

De directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur nodigt de student met een aangetekende brief uit op een gesprek waar de student gehoord zal worden. Als de student minderjarig is, nodigt hij de student met zijn ouders uit.

o

Vóór dat gesprek kan de student op school het tuchtdossier komen inkijken.

o

Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de zesde dag (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na verzending van de brief. De poststempel geldt als bewijs van de datum. De student kan zich tijdens dit gesprek laten bijstaan door een raadsman. Dat hoeft niet noodzakelijk een advocaat te zijn. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als raadsman.

o

Na het gesprek brengt de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur de student binnen een termijn van drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een motivering van de beslissing. Pas als de student deze brief heeft ontvangen, wordt de tuchtmaatregel van kracht.

o

In uitzonderlijke situaties kan de student preventief geschorst worden tot het einde van de tuchtprocedure.

Kan de student in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel? Enkel tegen een definitieve uitsluiting kan de student beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de tuchtmaatregel van kracht. De beroepsprocedure gaat als volgt: o

De student dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van de interne beroepscommissie: KASOG vzw Regina Mundi Voorzitter van de interne beroepscommissie Dhr. Martin Cleuren; Collegelaan 1 3600 Genk

o

Let op: de aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de student de beslissing van de definitieve uitsluiting hebt ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend). Als het beroep te laat wordt verstuurd, zal de interne beroepscommissie het beroep onontvankelijk moeten verklaren. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.

o

Als het beroep ontvankelijk is, zal de voorzitter de student eventueel samen met een raadsman per brief uitnodigen om voor de interne beroepscommissie te verschijnen. De zitting is ten laatste tien dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat de beroepscommissie het beroep van de student heeft ontvangen. Vóór de zitting kan de student het tuchtdossier opnieuw inkijken. Tijdens de zitting worden zowel de student gehoord als diegene die de tuchtmaatregel heeft opgelegd.

o

De interne beroepscommissie kan de oorspronkelijke tuchtmaatregel bevestigen, vernietigen of vervangen door een lichtere straf. Ze brengt de student binnen een redelijke termijn op de hoogte van haar beslissing en van haar argumenten. De beslissing is bindend voor alle partijen

Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure: o

als de student na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, heeft de school het recht om een nieuwe inschrijving van de student te weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

45


o

De school zorgt ervoor dat de student vóór het tuchtverhoor op de hoogte is van alle gegevens die mogelijk een rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.

o

Buitenstaanders mogen tuchtdossier van de student niet inzien, behalve wanneer de student schriftelijk toestemming zou geven.

o

Als de student definitief wordt uitgesloten, zal de school samen met het CLB helpen bij het zoeken naar een andere school.

o

Het tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een andere school.

Wat is een preventieve schorsing? Een preventieve schorsing houdt in dat de student in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet op school wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren: o

bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot de definitieve uitsluiting

o

wanneer de aanwezigheid van de student op school een gevaar vormt voor de student zelf, voor medestudenten of voor personeelsleden van de school. Alleen de directeur of een afgevaardigde van het schoolbestuur kan de student preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart en geeft zo nodig bijkomende motivering. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt tot de tuchtprocedure is beëindigd.

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

46


DEEL III INFORMATIE OVER HBO VERPLEEGKUNDE GENK

Dit deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg binnen de school.

1. WIE IS WIE? 1.1.

DE INRICHTENDE MACHT

De Inrichtende Overheid (het schoolbestuur) van Regina Mundi is de VZW KASOG, met als voorzitter Jan Schreurs. De Inrichtende Macht is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. De heer Flor Lux is algemeen directeur van de VZW KASOG. De volgende scholen behoren ook tot deze Inrichtende Macht: het Technisch Instituut Sint-Lodewijk, de Kunstschool en het Sint-Jan Berchmanscollege. Al de scholen die behoren tot de VZW KASOG zijn lid van de scholengemeenschap Sint-Maarten, met als coรถrdinerend directeur de heer Guy Geukens. Ook de volgende scholen behoren tot dezelfde scholengemeenschap: het SintJozefinstituut Bokrijk, het Technisch Instituut Immaculata en het Onze-Lieve Vrouwlyceum, BUSO De Wissel. De eindverantwoordelijke van de school is Christien Vranken, directeur HBO Verpleegkunde Genk.

1.2.

CONTACTGEGEVENS HBO VERPLEEGKUNDE GENK

HBO Verpleegkunde Genk Weg naar As 62 3600 Genk Secretariaat: tel 089 35 69 25

fax 089 30 54 47

www. verpleegopleiding-genk.be info@verpleegopleiding-genk.be Voor de contactgegevens van de stageoorden verwijzen we naar de stagegids

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

47


1.3.

HET ORGANOGRAM VAN HBO VERPLEEGKUNDE GENK

DIRECTIE

COORDINATIE

MODULE VERANTWOORELIJKEN

CHRISTIEN VRANKEN directeur HBO Verpleegkunde Genk Bereikbaar op afspraak WOUTER BUELENS ICT-Coรถrdinator

1M EVI ORIS

KATHLEEN LEMMENS Opleidingcoรถrdinator & Organisatie Bereikbaar op afspraak

LIESBET MICHELS Stagecoรถrdinator Bereikbaar op afspraak

2M DIANE INDEHERBERG HEIDI JAME

JEAN-MARIE VANDOOREN Pedagogisch-didactische coรถrdinator Bereikbaar op afspraak 3M KRISTEL KONINGS

STIJN MAGON Coรถrdinator Integraal kwaliteitsbeleid Bereikbaar op afspraak 4M KATLEEN PAREDIS SYLVIE EVERAERT

5M NATASHA VAN EYGEN Keuzerouteverantwoordelijken Lieve Dierickx (algemene gezondheidszorg) Wilfried Daemen (geestelijke gezondheidszorg) Denise Nijssen (ouderenzorg) Conny Valkenborg (thuiszorg) STAGE VERANTWOORDELIJKEN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

DIRCKX MIET BAETEN MARLEEN SECRETARIAAT ANITA PONCELET ELKE BUNTINX NADIA TEJADOS LINDA RIGOTTI MARCO JENNEN DRIES LEURS

Opleidingswijzer HBO Verpleegkunde Genk 2012 - 2013

MEDIATHEEK JOS BOLLEN

VP DIDACTISCH MATERIAAL CONNY VALKENBORG

UURROOSTERS DANIELLE BOYEN MIET DIRCKX

48

DIGITALE LEEROMGEVING / ICT WOUTER BUELENS WALTER BOONEN


1.3.1. HET LERARENKORPS

APVA

APPELTANS Vanessa

011 758220

BAE

BAETEN Marleen

089 246399

BIGW

BIELEN Gwen

0474 370507

BJ

BOLLEN Jos

089 613126

Mediatheek

BOW

BOONEN Walter

089 751042

ICT

BOAN

BORTELS An

0479 280383

BD

BOYEN Daniëlle

089 361141

Verantwoordelijke functiebeperkingen

BW

BUELENS Wouter

011 873048

Ombudsdienst - ICT

BE

BUNTINX Elke

089 791950

BMA

BYLOIS Marie-Ange

089 240105

CECH

CEYSSENS Christel

013 555502

CM

CHRISTIS Miranda

089 468009

COV

CORSTJENS Vera

011 794855

CRM

CRIJNS Marijke

089 659161

DW

DAEMEN Wilfried

011 312920

DG

DECABOOTER Gerda

011 537029

DMJ

DECABOOTER Marie-Jeanne

011 428979

DELI

DEMORTIER Lieselot

0479 651715

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

Stageverantwoordelijke

Keuzerouteverantwoordelijke 5M GGZ

49


DRMA

DEROOZE Marike

011 213172

DI

DESAIR Ingrid

0479 802058

DL

DIERICKX Lieve

089 856458

DE

DILIEN Els

089 461478

DIM

DIRCKX Miet

089 752655

DIKE

DIRKX Kelly

0477 427980

DOW

DONDERS Wendy

011 271166

DA

DREESEN Anja

0474 929240

ES

EVERAERT Sylvie

089 614885

FRAE

FRAEYS Anne-Marie

089 562643

GIJ

GIJSEN Mia

089 854121

GD

GRAULS Daniëlla

089 247073

GK

GRONDELAERS Kristel

089 858810

GOKO

GOFFINGS Koen

0478 489367

GUST

GULIX Stefan

0499 429950

HERI

HENS Ria

0479 279326

ID

INDEHERBERG Diane

011 821088

JA

JAMBE Anne

089 756960

JH

JAME Heidi

0496 993374

JM

JENNEN Marco

0495 388561

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

Keuzerouteverantwoordelijke 5M AGZ

Stageverantwoordelijke

Verantwoordelijke functiebeperkingen

Moduleverantwoordelijke 4M

Moduleverantwoordelijke 5M

Verantwoordelijke functiebeperkingen

50


KR

KERKHOFS Rina

089 468549

KNGR

KNEVELS Greet

011 441975

KNMA

KNIPPENBERG Martien

0486 655266

KK

KONINGS Kristel

0497 706575

LM

LAGHRIB Mouna

0478 656191

LK

LEMMENS Kathleen

0477 917394

LEDR

LEURS Dries

0472 522860

LR

LOOS Renata

011 794653

MJ

MAES Marie-Josée

089 240490

MS

MAGON Stijn

089 358581

Coördinator Integraal Kwaliteitsbeleid

MEA

MEYVIS Ann

089 303131

Verantwoordelijke functiebeperkingen

ML

MICHELS Liesbet

089 308805

Stage- coördinator

MC

MIELCZAREK Cathérine

011 694006

MOIN

MONSIEUR Ines

0475 912618

MOHU

MOONS Huguette

011 650877

MI

MOONS Inge

0479 728003

NEMA

NEYENS Marijke

0486 760076

ND

NIJSSEN Denise

089 418747

NM

NIJSSEN Marita

089 751042

OLKA

OLAERTS Kathlijne

011 768089

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

Moduleverantwoordelijke 3M

Opleidingcoördinator

Ombudsdienst

Keuzerouteverantwoordelijke 5M OZ

51


ORE

ORIS Evi

012 392699

Moduleverantwoordelijke 1M

PK

PAREDIS Katleen

011 604217

Moduleverantwoordelijke 4M

PENA

PEETERS Nancy

0477 632068

PHIPA

PHILIPPENS Pascale

089 209198

PILI

PIOT Lindsy

089 842506

PA

PONCELET Anita

089 856967

PS

PONSAERTS Stefan

0474 735368

REVA

RENETTE Valerie

089 845410

RILI

RIGOTTI Linda

0474 766732

SH

SCHEEPERS Hilde

0498 198815

SMA

SCHRIJVERS Martine

089 614877

STMA

STALS Mariet

0479 033129

TENA

TEJADOS SANCHEZ Nadia

0476 761245

TD

TEUWEN Danielle

0474 686737

TS

THYS Sandra

089 382766

TK

TIMMERS Katrien

0496 991789

VAC

VALKENBORG Conny

089 501577

VG

VANDEBOSCH Gemma

011 621334

VAAN

VANDEKERKOF Anja

011 611547

VACH

VAN DE WINCKEL CHRISTEL

089 306548

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

Keuzerouteverantwoordelijke 5M TZ

52


VJM

VANDOOREN Jean-Marie

089 731506

Pedagogisch –didactisch coördinator

VEN

VAN EYGEN Natasja

011 648194

Moduleverantwoordelijke 5M

VHA

VANHOUDT Anja

0474 610020

VRA

VANREYTEN Anja

012 210221

VEEL

VERSTAPPEN Ellen

0474 646522

VLK

VLIEGEN Kelly

089 463955

VOBR

VOORTMANS Brigitte

089 471830

VC

VRANKEN Christien

089 717783

Directeur

WOA

WOUTERS An

011 818003

Verantwoordelijke functiebeperkingen

ZICA

ZIMMERMANN Carla

089 756886

1.3.2. ROLLEN VAN DE LEERKRACHTEN BINNEN HBO VERPLEEGKUNDE GENK Alle leerkrachten vervullen verschillende rollen in jouw leerproces. Hierbij geven we je een kort overzicht van deze verschillende rollen. 

De studieloopbaanbegeleider (SLB) begeleidt en ondersteunt de student tijdens het vaststellen, bepalen, sturen en bijsturen van zijn leerproces zowel binnenschools als buitenschools

De studieroutebegeleider (SRB) begeleidt en ondersteunt de student in zijn competentieontwikkeling gedurende de looptijd van de studieroute

De competentietoetsbegeleider (CTB) begeleidt en ondersteunt de student in het aantonen van zijn competentiebeheersing gedurende de competentietoetsen en het afsluitend assessment en doet hier een uitspraak over

De stagebegeleider (SB) begeleidt en ondersteunt de student in zijn competentieontwikkeling gedurende de looptijd van de stage en doet aan het einde een uitspraak over de competentiebeheersing

De moduleverantwoordelijke bewaakt, bespreekt, doet voorstellen en volgt afspraken op met betrekking tot de inhoudelijke en organisatorische aspecten voor de module waarvoor hij/zij verantwoordelijk is

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

53


1.4.

De studierouteverantwoordelijke doet voorstellen en volgt afspraken op met betrekking tot in inhoudelijke en organisatorische aspecten van de studieroute waarvoor hij/zij verantwoordelijk is

HET CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING - CLB

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van studenten en focust daarbij op vier domeinen: het leren en studeren; de onderwijsloopbaan; de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren. Onze school wordt begeleid door het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) regio Genk, schoolverantwoordelijke is Mieke Ponseele, Zevenbonderstraat 80 ; 3600 Genk; Tel. 089 56 93 20; fax 089 56 93 21; mieke.ponseele@vclblimburg.be of genk@vclblimburg.be Met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. De student kan ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Als wij aan het CLB vragen om de student te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. De student wordt in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding. Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over de student uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Het CLB legt voor elke student die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan de student contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken. Als de student komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan [naam van het CLB]. De student hoeft daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen. Als de student niet wil dat de student dossier wordt overgedragen, moet de student dat binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan de student vorige CLB. De student kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB’s of in één van de vestigingen van [naam + adres van het CLB]. De student kan de student echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, vaccinatiegegevens en gegevens die horen bij verplichte opdrachten van het CLB (medische onderzoeken – leerplichtproblemen). Elke student is verplicht zijn medewerking te verlenen aan preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

1.5.

DE INTERNE BEROEPSCOMMISSIE

Bij de interne beroepscommissie kan de student en/of zijn ouders terecht: 

wanneer de student beroep wil aantekenen tegen een definitieve uitsluiting. De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing.

wanneer de student beroep wil aantekenen tegen het studiebewijs dat de student hebt behaald (zie deel II, punt 3.5.4). Dat kan in de tweede fase in de beroepsprocedure. De beroepscommissie adviseert dan het schoolbestuur om de delibererende klassenraad al dan niet opnieuw samen te roepen.

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

54


De contactgegevens van de interne beroepscommissie 

KASOG vzw Regina Mundi Voorzitter van de interne beroepscommissie Dhr. Martin Cleuren; Collegelaan 1 3600 Genk

2. WIE HEEFT INSPRAAK? Als school willen wij zoveel mogelijk rekening houden met de bekommernissen, bezorgdheden en wensen van de studenten. Vier tot vijf maal per schooljaar wordt er om die reden een studentenraad gepland. Alle klasverantwoordelijken zijn op dit overleg uitgenodigd. Leden van de studentenraad kunnen tevens lid van de schoolraad zijn.

3. JAARKALENDER 2012 - 2013 HBO VERPLEEGKUNDE GENK 1MA/2MA 1MB/2MB 2MA 35* 36 37 38 39 40 41 42 43 44* 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17*

3/09/2012 10/09/2012 17/09/2012 24/09/2012 1/10/2012 8/10/2012 15/10/2012 22/10/2012 29/10/2012 5/11/2012 12/11/2012 19/11/2012 26/11/2012 3/12/2012 10/12/2012 17/12/2012 24/12/2012 31/12/2012 7/01/2013 14/01/2013 21/01/2013 28/01/2013 4/02/2013 11/02/2013 18/02/2013 25/02/2013 4/03/2013 11/03/2013 18/03/2013 25/03/2013 1/04/2013 8/04/2013 15/04/2013 22/04/2013 29/04/2013

9/09/2012 16/09/2012 23/09/2012 30/09/2012 7/10/2012 14/10/2012 21/10/2012 28/10/2012 4/11/2012 11/11/2012 18/11/2012 25/11/2012 2/12/2012 9/12/2012 16/12/2012 23/12/2012 30/12/2012 6/01/2013 13/01/2013 20/01/2013 27/01/2013 3/02/2013 10/02/2013 17/02/2013 24/02/2013 3/03/2013 10/03/2013 17/03/2013 24/03/2013 31/03/2013 7/04/2013 14/04/2013 21/04/2013 28/04/2013 5/05/2013

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

2MB

1MA 1MB 3M/4M 1febr. 1febr. L L L L S1 S2 S3 S4

5M

L L 1 L L L L 2 L L

L L L L L L L L

S1 S2 S3 S4 L L L L

L L L L S1 S2 S3 S4

S1 S2 3 S3 S4 L L L 4

L L L L S1 S2 S3

S5 S6 S7 S8 L L L

L L L L S5 S6 S7

L L L L S5 S6 S7

S5 S6 S7 S8 L L L

L L L Intro + L S1

S4 L L

L L L

S8 L L

S8 S9/L L

L L L

L

L

L

L

S1

S2 S3 S4 L L L

L L L S1 S2 S3

L L L L L L

L L L L L L

L L L S1 S2 S3

S2 S3 S4 L L L

L S5 7 S6

S4 L L

L S1 S2

L L L

S4 L L

L S5 S6

5

6

55

S1 S2 S3 S4 L L L L


18* 19 20* 21 22 23 24 25

6/05/2013 13/05/2013 20/05/2013 27/05/2013 3/06/2013 10/06/2013 17/06/2013 24/06/2013

12/05/2013 19/05/2013 26/05/2013 2/06/2013 9/06/2013 16/06/2013 23/06/2013 30/06/2013

S7 S8 L L 8 L L L L

L L S5 S6 S7 S8 L L

S3 S4 L L L L L L

L L S1 S2 S3 S4 L L

L L S5 S6 S7 S8 S9/L L

S7 S8 L L L L L L

* Week 35: start stage 06.09.2012

3.1. VAKANTIEPERIODEN EN VRIJE DAGEN Start van de modules: 1 september 2012 & 1 februari 2013 Herfstvakantie: van 29 oktober 2012 tot en met 4 november 2012 Kerstvakantie: van 24 december 2012 tot en met 6 januari 2013 Krokusvakantie: van 11 februari 2013 tot en met 17 februari 2013 Paasvakantie: van 1 april 2013 tot en met 14 april 2013 Zomervakantie: van 1 juli 2013 tot en met 31 augustus 2013 Vrije dagen 

Facultatieve vrije dagen: vrijdag 12 oktober 2012 en vrijdag 15 maart 2013

Dag van de arbeid: 1 mei 2013

Hemelvaartsdag: 09 mei 2013

Brugdag: 10 mei 2013

Pinkstermaandag: 20 mei 2013

4. ONS INSCHRIJVINGSBELEID Iedere student die voldoet aan de toelatingsvoorwaarden is welke in onze school. Omdat verpleegkunde een knelpuntberoep is wil wij als opleiding maximaal meewerken om hier een oplossing voor te bieden en hanteren wij geen inschrijvingsstop voor kandidaat verpleegkundigen.

5. HET ADMINISTRATIEF DOSSIER VAN DE STUDENT De overheid controleert aan de hand van het administratief dossier of de student aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Elke nieuwe student breng volgende documenten binnen op het secretariaat: 

een kopie van het getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs of een kopie van het diploma lager secundair onderwijs;

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

56


een kopie van het diploma of getuigschrift van de 3de graad van het secundair onderwijs;

of een ander studiebewijs dat toegang geeft tot de opleiding

een kopie van je identiteitskaart;

twee recente en duidelijke pasfoto’s.

Op het schoolsecretariaat worden de persoonlijke gegevens gedeeltelijk in de computer verwerkt. Zo kan de school haar administratieve verplichtingen nauwgezet en efficiënt vervullen. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de studenten of hun ouders. De privacywet geeft de student het recht te weten welke gegevens de school over jou verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. De student heeft het recht deze gegevens in te kijken, en als hij een fout vaststelt, deze te laten verbeteren. Voor het vlot kunnen uitwisselen van informatie van studenten worden een aantal gegevens doorgegeven aan AgODi (Agentschap voor Onderwijsdiensten). In eerste instantie zullen dit vooral gegevens zijn in het kader van inschrijving en uitschrijving.

6. SCHOOLKOSTEN 

Voor de stages moet de student over verpleeguniformen beschikken. Hij kan deze aankopen op school. Beschikt de student al over een “volledig wit” verpleeguniform, dan moet hij enkel een clipuurwerk (€ 12,50) en de etiketten met het logo van onze school (€ 2,50/st.) aankopen. Als hij al uniformen bezit moet hij zelf voor naamlinten zorgen. Voor 3 uniformen betaalt hij € 100,00.

Cursussen en handboeken kan hij op school aankopen. De cursussen worden door de eigen cursusdienst geleverd en de handboeken kan hij gebruiken gedurende de hele opleiding.

De kostprijs voor cursussen, handboeken, pc-accommodatie, abonnement zorgcontext en in instap- of uitstapdagen wordt geraamd op: o

Voor de module “initiatie verpleegkunde”

€ 250,00

o

Voor de module “verpleegkundige basiszorg”

€ 150,00

o

Voor de modules “oriëntatie”

o

Algemene gezondheidszorg

€ 70,00

Geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg

€ 70,00

Voor de module “toegepaste verpleegkunde” is de prijs afhankelijk van welk toepassingsgebied je volgt van € 160.00 tot € 260,00

Aan alle nieuwe studenten die starten met module Initiatie Verpleegkunde wordt bij het afhalen van cursussen en handboeken een voorschot van € 100 gevraagd. De nieuwe studenten die instappen in andere modules betalen € 50,00 voorschot. Alle andere studenten betalen een voorschot van € 30 of € 50 afhankelijk van de module die je gaat volgen. Studenten die studeren met een VDAB-contract dienen geen voorschot te betalen.

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

57


Tijdens de opleiding zal de student regelmatig deelnemen aan studiedagen en gaat hij op studiebezoek in verschillende verzorgingsinstellingen. Ook vinden wij het als school belangrijk dat hij tijdens instapdagen stil blijft staan bij aspecten van zichzelf die belangrijk zijn in zijn toekomstige baan als verpleegkundige en zijn rol binnen de huidige klasgroep. De raming van de kosten bedraagt ongeveer € 75 gedurende de hele opleiding.

Voor het gebruik van de bibliotheek en multimedia, inclusief het gebruik van internet en toegang en gebruik van de elektronische leermiddelen wordt € 5 aangerekend per 18 weken. Voor het printen betaalt de student € 0.05 per afgedrukte pagina.

Bij betaling van de schoolrekeningen wordt gevraagd om rekening te houden met de uiterlijke betalingstermijn.

Betalingsmoeilijkheden Bij financiële problemen kan de student steeds contact nemen met een secretariaatsmedewerker om een aangepast afbetalingsplan uit te werken.

7.

BIJ WIE KAN DE STUDENT TERECHT ALS HIJ MOEILIJKHEDEN HEEFT?

De school wil studenten die het om de een of andere reden wat moeilijker hebben, helpen om hun moeilijkheden te boven te komen. Leerkrachten bieden steeds een luisterend oor. Studieloopbaanbegeleiders zijn daarnaast je eerste aanspreekpunten. Ook de ombudsdienst (Wouter Buelens en Renata Loos) kan helpen. De ombudsdienst heeft een begeleidende, adviserende maar ook doorverwijzende functie. Indien de aangekaarte problemen van dien aard zijn dat ze de rol en taak van de school overstijgen zal de student geholpen worden met het zoeken naar de geschikte hulp.

7.1.

HET GAAT OM DE STUDENT

De student wordt steeds betrokken bij de begeleiding. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over zijn hoofd of achter zijn rug. De school kijkt naar het belang van de student, maar houdt daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

7.2.

GEEN GEHEIMEN

Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim. 

Discretieplicht Personeelsleden van de school (leraren, opvoeders en directie) hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie die de student aan hen vertelt. Maar ze kunnen de student niet beloven dat alles wat de student aan hen vertelt geheim blijft. Wat de student vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel leerlingenbegeleiding.

Beroepsgeheim Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd de student toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan de student er dus op rekenen dat zijn persoonlijke informatie geheim blijft.

7.3.

EEN DOSSIER

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

58


Door een beroep te doen op de studentenbegeleiding, stem de student er mee in dat de school relevante informatie bijhoudt in het studentendossier. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam, de coördinatie en de leerkrachten toegang. De student mag altijd inzage en uitleg vragen. Om een oplossing te vinden, is het soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zal de school de student hier steeds over informeren.

7.4.

DE LERAREN IN OPLEIDING

In onze opleiding zijn er soms ook studenten van de lerarenopleiding. Soms is het noodzakelijk dat we ook hun informeren over de situatie. Ook zij moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie. 8. STUDENTENVOORZIENINGEN 8.1.

INTERNAAT - PEDA

Tijdens je opleiding kan je terecht op de peda. Deze peda maakt ook deel uit van onze scholengemeenschap. Adres: Vrij Internaat Midden-Limburg,Mosselerlaan 108, 3600 Genk Contactpersoon: Jan Geebelen 089 629690 of 0476 616906

9. WERKGROEPEN BINNEN DE SCHOOL 9.1.

DE WERKGROEP ‘SAMEN’

‘SAMEN’ is een werkgroep van leerkrachten én studenten die de pastoraal in de school willen brengen. Concreet betekent dit de zorg voor de medemens vanuit het christelijk geloof én in verbondenheid met andere geloofsovertuigingen. Samenwerken en behulpzaam zijn, staan hierin centraal. Daarom organiseert deze werkgroep verschillende activiteiten op de sterke momenten van het jaar in verbondenheid met collega's en studenten, maar ook met hen die het moeilijker hebben. Daarom wil ze ook gezamenlijk een goed doel ondersteunen.

10. WAARVOOR IS DE STUDENT VERZEKERD? 10.1. AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL De student is zelf verantwoordelijk voor de aangifte van het ongeval binnen de voorziene termijn van 48 uur.

10.2.

Ongevallen op de stageplaats, ook prikongevallen: volg de procedure van de instelling en meld het ongeval op school.

Ongevallen op school, op heen- of terugweg: meld het ongeval op school en volg de procedure.

DE VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

59


Bij een ongeval in het kader van een activiteit van school zal de mutualiteit een groot deel van de kosten terugbetalen. Meestal worden niet alle kosten door de mutualiteit terugbetaald. Een deel (remgeld) van de dokter-, ziekenhuisen apotheekkosten blijft voor rekening van de student. Het zijn deze laatste kosten die door de schoolverzekering worden betaald. De schoolverzekering is van toepassing op: 

alle activiteiten die door de school georganiseerd worden; lessen, stages en andere onderwijsactiviteiten;

en tijdens de verplaatsing (de kortste en de veiligste weg) van huis naar school of naar stageplaats en omgekeerd.

Beschadiging van auto’s, fietsen, kledingstukken en brillen wordt NIET gewaarborgd door het contract “individuele ongevallen”.

10.3. DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID Burgerlijke aansprakelijkheid wil zeggen dat men verplicht is de schade te vergoeden die men veroorzaakt heeft aan derden. Het is mogelijk dat de student aansprakelijk wordt gesteld voor een schadegeval op school, bijvoorbeeld t.o.v. een medestudent of bij vernielingen. In dat geval zal de familiale verzekering van de ouders of van hemzelf de schade moeten vergoeden.

10.4. PRAKTISCH Als de student aansprakelijk is voor een schadegeval op school, dient hij dit te signaleren aan de eigen familiale verzekering. Het is aan te raden om bij ieder ongeval waarbij een derde betrokken is of waarbij een aansprakelijkheid kan weerhouden worden, steeds zowel de schoolverzekering als de familiale verzekering op de hoogte te brengen. De familiale verzekering houdt een vrijstelling in op de stoffelijke schade (niet op lichamelijke schade). Deze vrijstelling blijft ten laste van de student. Als de student eigendommen van de school of van andere studenten vernielt, of er schade aan toebrengt, zal in overleg met de benadeelde partij een bedrag worden vastgesteld, dat aan hen dient te worden betaald. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de beschadiging en/of verlies van waardevolle en andere voorwerpen. De school neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft diefstal of beschadiging van fietsen, bromfietsen of auto’s. Fietsen en andere voertuigen moeten steeds gesloten op de daartoe bestemde plaats achtergelaten worden. Studenten die zonder toelating de school verlaten, vallen buiten de schoolverzekering.

OPMERKINGEN Als de student geen familiale verzekering heeft, betekent dit dat hij alle schade zal moeten terugbetalen. Bij een zwaar ongeval (bijvoorbeeld met invaliditeit) kan dit vrij hoog oplopen en een miljoenenzaak worden! Indien de student nog geen familiale verzekering heeft, raden wij aan deze zo spoedig mogelijk af te sluiten. Een familiale verzekering is niet alleen aangewezen op school, maar is ook onmisbaar in het private leven.

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

60


10.5. DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN ONBEZOLDIGDE STAGIAIRS Elk arbeidsongeval dat zich voordoet op de stageplaats dient de student aan te geven door middel van het aangifteformulier arbeidsongevallen en een medisch attest ingevuld door een arts.

10.6.

FAQ - SCHOOLVERZEKERING

*In onderstaande tekst wordt met materiële schade enkel schade aan het voertuig bedoeld. Stoffelijke schade (bril, kleding,…) is hier niet mee inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld.

WAT VALT ONDER DE SCHOOLVERZEKERING? Lichamelijke ongevallen op weg van en naar school, de stageplaats, een studiebezoek, andere schoolse activiteit. Lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens studiebezoeken en schoolse activiteiten.

BEN IK VERZEKERD OP WEG NAAR SCHOOL? Alle normale verkeer (normale weg van en naar) tussen school en jullie thuis valt onder de schoolverzekering. Onder de schoolverzekering vallen de lichamelijke ongevallen (bv. whiplash, armfractuur,…). Materiële schade, dus schade aan het voertuig, wordt niet door de schoolverzekering vergoed, maar valt onder de persoonlijke verzekering van de eigenaar van het voertuig.

BEN IK VERZEKERD OP WEG NAAR STAGE? Alle normale verkeer (normale weg van en naar) tussen de stageplaats en jullie thuis valt onder de schoolverzekering. Onder de schoolverzekering vallen de lichamelijke ongevallen (bv. whiplash, armfractuur,…). Materiële schade, dus schade aan het voertuig, wordt niet door de schoolverzekering vergoed, maar valt onder de persoonlijke verzekering van de eigenaar van het voertuig.

BEN IK VERZEKERD TIJDENS DE STAGE? Ongevallen overkomen tijdens de stage vallen onder de arbeidsongevallenverzekering van de school en niet onder de schoolverzekering.

BEN IK VERZEKERD OP WEG NAAR EEN STUDIEBEZOEK OF ANDERE SCHOOLSE ACTIVITEIT? Alle normale verkeer (normale weg van en naar) tussen school en een studiebezoek of andere schoolse activiteit valt onder de schoolverzekering. Onder de schoolverzekering vallen de lichamelijke ongevallen (bv. whiplash, armfractuur,…). Materiële schade, dus schade aan het voertuig, wordt niet door de schoolverzekering vergoed, maar valt onder de persoonlijke verzekering van de eigenaar van het voertuig. Wanneer je in uitdrukkelijke opdracht van school een verplaatsing dient te maken en je in orde bent met de registratie van je verplaatsing, ben je zowel lichamelijk (zonder vrijstelling) en materieel (beperkte vrijstelling) verzekerd, ook als je rechtstreeks van thuis vertrekt naar een studiebezoek of andere schoolse activiteit. Indien je rechtstreeks van thuis vertrekt naar een studieactiviteit of andere schoolse activiteit dien je rekening te houden met volgende aandachtspunten:

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

61


¹ Je dient in orde te zijn met de registratie van je verplaatsing (zie link bovenaan dit document), hetzij naam, nummerplaat, afgelegde reisweg en reden van verplaatsing. Je dient de registratie dus te voltooien voor het studiebezoek of de schoolse activiteit plaatsheeft. ² Je mag carpoolen op weg van en naar het studiebezoek/schoolse activiteit. Indien je hiervoor een omweg maakt, mag de omweg niet belangrijk zijn t.o.v. het totaal af te leggen traject. Je mag dus geen 3 kilometer omrijden indien je maar 5 kilometer in totaliteit dient te rijden. Hier zou een omweg van 500 meter wel kunnen. Onder andere schoolse activiteit wordt verstaan: iedere activiteit die in functie van jullie pedagogisch traject plaatsheeft en deze activiteit dient in uitdrukkelijke opdracht van een schoolmedewerker te zijn. Een voorbeeld van een schoolse activiteit zijn de instapdagen. Deze materiële vrijstelling bedraagt € 620 voor de eigen schade indien : 

je jonger bent dan 23 jaar

je een aanrijding hebt met een vaste hindernis

je wagen jonger is dan 2 jaar en niet verzekerd in omnium

In de andere gevallen bedraagt de vrijstelling voor eigen schade € 370.

De vrijstelling valt weg indien je een privé omnium verzekering hebt afgesloten en de schade hoger ligt dan de vrijstelling in je eigen omnium verzekering. Er is ook geen vrijstelling bij : 

brand

natuurkrachten

glasbreuk – herstelling via erkende hersteller

botsing dieren

diefstal

BEN IK VERZEKERD TIJDENS DE MIDDAGPAUZE? Indien jullie je tijdens de middagpauze verplaatsen om een maaltijd te nuttigen, zijn jullie enkel verzekerd voor lichamelijke ongevallen op de weg van en naar de zaak waar men zich een maaltijd aanschaft of nuttigt. In de zaak zelf is er geen dekking.

BEN IK VERZEKERD INDIEN DE LES VROEGER EINDIGT EN IK BIJGEVOLG VROEGER NAAR HUIS GA? Als de lessen vroeger eindigen, is de school hiervan normaal op de hoogte en blijft de verzekering voor lichamelijke ongevallen op weg naar huis van kracht.

BEN IK VERZEKERD BIJ CARPOOLING INDIEN DE CARPOOL OP MIJN NORMALE TRAJECT LIGT?

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

62


Tijdens het carpoolen ben je eveneens verzekerd voor lichamelijke ongevallen op weg van een naar school/stageplaats.

BEN IK VERZEKERD BIJ CARPOOLING INDIEN DE CARPOOL NIET OP MIJN NORMALE TRAJECT LIGT? Tijdens het carpoolen ben je eveneens verzekerd voor lichamelijke ongevallen op weg van en naar school/stageplaats. Indien je een omweg maakt om een medestudent op te pikken, mag de omweg niet belangrijk zijn t.o.v. het totaal af te leggen traject. Je mag dus geen 3 kilometer omrijden indien je maar 5 kilometer tot school dient te rijden. Hier zou een omweg van 500 meter wel kunnen.

WAT INDIEN IK EEN ONGEVAL HEB? De materiële schade aan het voertuig wordt geregeld tussen de autoverzekeringen. Indien je in fout bent en niet valt onder de omniumopdrachtenformule van school, blijft de schade ten laste van de eigenaar van het voertuig. Indien je onder de omniumopdrachtenformule valt, wordt de materiële schade vergoed mits hoger vernoemde vrijstelling. Indien je niet in fout bent, is de materiële schade ten koste van de tegenpartij die in fout gesteld werd voor het ongeval. Je bent wel volledig verzekerd voor lichamelijke ongevallen en dit zonder vrijstelling.

WAT INDIEN IK EEN ONGEVAL HEB EN ER ZITTEN MEDESTUDENTEN IN MIJN VOERTUIG? Bovengenoemd antwoord blijft gelden voor de bestuurder. De medepassagiers worden gezien als “zwakke weggebruiker” en zijn dan verzekerd voor morele schade, lichamelijke schade en bepaalde stoffelijke schade (kleding, functionele prothesen zoals bril) via de autoverzekering verbonden aan het voertuig. Indien je medepassagier overlijdt of blijvend invalide wordt, komt de schoolverzekering cumulatief tussen, bovenop de uitkeringen in het kader van de dekking “zwakke weggebruiker” en de uitkeringen van de tegenpartij in het geval dat deze in fout is.

11. ZET DE STUDENT IN VOOR DE SCHOOL ALS VRIJWILLIGER De school maakt bij de organisatie van bepaalde activiteiten gebruik van vrijwilligers. Meestal zijn dit oudleerkrachten die aan de opleiding verbonden zijn geweest. Deze vrijwilligers treden meestal op als simulatiepatiënten tijdens het aanleren van competenties en komen op deze manier in contact met de student. Verzekeringen & vergoedingen De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Er is ook een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die vrijwilligers lijden bij ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding.

DEEL IV Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

63


DE STAGEGIDS 1. BEGRIPPENLIJST Hieronder is een overzicht te vinden van de terminologie die door de school en de stage- instellingen wordt gehanteerd. 

Begeleider

Hieronder verstaan we de stagebegeleider, mentor en verpleegkundige. 

Interventielijst

Overzicht van de voorkennis van de student geordend volgens de technisch verpleegkundige prestaties KB van 01 juni 2007. Dit document maakt deel uit van de stagemap. 

Studieloopbaanbegeleider

Het personeelslid dat vanuit de school mee het leer- en ontwikkelingsproces begeleidt en opvolgt gedurende een module. De studieloopbaanbegeleider wordt door de school aangewezen. 

Stagearchief

De plaats binnen de school waar per student alle stagedocumenten bewaard worden voor de duur van de opleiding. 

Stagebegeleider

Het personeelslid dat vanuit de school het leer- en ontwikkelingsproces van de student begeleidt op de zorgeenheid d.m.v. een werk- en leerbegeleiding. De student krijgt vanuit de school een stagebegeleider toegewezen per stageperiode. 

Stagebegeleidingformulier

Het document waarop de stagementor en verpleegkundigen van de afdeling feedback noteren over de ontwikkeling van de competenties. De mentor of begeleider kan zelf de feedback noteren en paraferen ofwel kan de student zelf de gekregen feedback noteren en daarna laten paraferen door de feedbackgever. 

Stagebelevingsformulier

Evaluatie van de zorgeenheid, de begeleiding door de zorgeenheid en de leerkansen voor de student. Aan het einde van iedere stageperiode (vóór de eindevaluatie) vult student dit formulier digitaal in op intranet van het ziekenhuis, de digitale leeromgeving van de school ofwel geef hij de papieren versie onder gesloten omslag aan de stagebegeleider. 

Stagemap

Geheel van documenten dat de student tijdens de stage zal nodig hebben. De map bevat: 

Stagewerkboek (voor de meeste modules enkel digitaal ter beschikking)

Stagebegeleidingformulier + handleiding

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

64


Overzicht gepresteerde uren – alleen digtiaal

Formulier voor de gezondheidsbeoordeling (FGB), uitgereikt na geneeskundig onderzoek.

Verzekeringsdocumenten – op de digitale leeromgeving te vinden

Werkpostfiche/risicoanalyse

Ondertekende stageovereenkomsten

Ondersteunend document – enkel digitaal te vinden

Interventielijst

Stagewerkboek

Het document dat de student hanteert tijdens zijn volledige stageperiode en proces van competentieontwikkeling. Gaande van de voorbereiding tot en met de reflectie tussentijds en aan het einde van de stage. 

Stagecoördinator

De stagecoördinator is het personeelslid van de school verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de stage en bij wie de student met alle vragen hieromtrent terecht kan. 

Stagereflectiedocument

Het document dat gebruikt wordt om gedurende de stage te reflecteren over het eigen functioneren. De student hanteert hiervoor het ondersteunend document om zo volgens de competenties te reflecteren. Ook tussentijds en aan het einde van de stage zal de student een reflectie maken over de competentieontwikkeling. Tevens wordt hier de nodige feedback op genoteerd om de competentiebeoordeling te motiveren en de student richtlijnen te geven om verder te werken aan zijn competentieontwikkeling. 

Stagementor

Het personeelslid van de stageverlenende instelling die, in samenwerking met de verpleegkundigen van de zorgeenheid, de student begeleidt en feedback geeft. De mentor vult de stagebegeleider van de school aan wat betreft: het realiseren van de competenties, adviseren en begeleiden van de studenten. Hij/zij zorgt ervoor dat in de werkprogrammering van de zorgeenheid tijd kan vrijgemaakt worden om de nodige feedback te noteren door de student en/of zijn begeleider. 

Stage- instelling

De organisatie / instelling die de stagemogelijkheden biedt. 

Zorgeenheid

De eenheid binnen de stage-instelling waar de student stage loopt. 

Overzicht gepresteerde uren

Het document waarop de student de gepresteerde uren per dag, per week en per stageperiode digitaal noteert en in het portfolio plaatst.

2. STAGE IN DE OPLEIDING

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

65


Stage is een essentieel onderdeel van de beroepsopleiding tot verpleegkundige. De student krijgt de gelegenheid om in rechtstreeks contact met het verpleegkundig beroepsveld zijn competenties te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de latere beroepsuitoefening. De stageplaats biedt de student de mogelijkheid tot probleemoplossend denken en handelen in allerlei uiteenlopende beroepssituaties. De competenties waaraan hij op school heeft gewerkt kan hij nu verder gaan toepassen en verfijnen in de beroepspraktijk. Het is de plaats bij uitstek waar hij kan komen tot transfer en integratie. Het leerrendement op stage is afhankelijk van de begeleiding die de student krijgt. Zo zal hij nauw begeleid worden door een stagebegeleider van de opleiding en een stagementor van de afdeling. Beiden zullen met hem samenwerken en hem feedback geven over zijn functioneren. Op regelmatige basis tijdens de stage en aan het einde zullen ze een uitspraak doen over de competentiebeheersing. Anderzijds draagt de student zelf de grootste verantwoordelijkheid voor het verwerven van de competenties. Het reflecteren op zijn eigen handelen in concrete zorgsituaties, draagt bij tot integratie van kennis, vaardigheden en attituden. Het reflectieproces wordt ondersteund door de feedback die de student op zijn handelen krijgt. Om het ontwikkelen van de competenties en de transfer te optimaliseren wordt er gestreefd naar een nauwe aansluiting tussen het leren op school en het buitenschools leren. Waar het kan zal de keuze van de stageplaats maximaal aansluiten op de competenties die de student dient te ontwikkelen en op het opleidingsniveau. Het ontwikkelen van competenties tijdens de stage is een geleidelijk proces. Aanvankelijk zal de student functioneren in niet- en laagcomplexe zorgsituaties en gaandeweg zal het competentieniveau toenemen. Om de ontwikkeling van de competenties te ondersteunen zal hij gedurende de stages werken met opdrachten. Deze opdrachten hebben tot doel het resultaat van de competentieontwikkeling te maximaliseren en hem te helpen in het proces. Het proces stopt niet bij het beëindigen van de stage. Hij zal immers zijn stage-ervaringen meebrengen naar de school en ze daar integreren in de aangeboden leerinhouden.

3. PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 3.1. KEUZE VAN DE STAGEPLAATS De stagecoördinator op onze school is mevrouw Michels L. Ze is bereikbaar voor studenten in het coördinatiebureel (gelijkvloers) op maandag en donderdag tussen 8.30 en 16.30 uur en op woensdag tussen 8.30uur en 12.10 uur. Op andere dagen kan de student een bericht nalaten of een mail sturen. Het is de stagecoördinator van de school die bepaalt waar de student stage gaat lopen; zowel de instelling als de afdeling. Er wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de voorkeuren die de student heeft opgegeven aan het begin van de module. Maar er zal vooral gekeken worden naar de competenties die hij moet gaan ontwikkelen. De stagecoördinator zal dan ook vooral kijken welke afdeling het meest geschikt is om te werken aan de competentieontwikkeling. Er kan bij de stageplanning geen rekening gehouden worden met gezamenlijk vervoer door studenten. Mocht de student niet akkoord gaan met de toegewezen stageplaats dan kan hij hier de digitale leeromgeving melding van maken bij de stagecoördinator. Dit ten laatste 2 dagen na het bekendmaken van de stageplaatsen. In het schrijven geeft de student een duidelijke motivatie waarom hij niet akkoord gaat. De stagecoördinator zal daarna contact met de student nemen voor een verdere afhandeling.

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

66


Bijna iedere stage-instelling beschikt over overnachtingsmogelijkheden. Daar waar logies mogelijk zijn kan de school de student plaatsen zonder rekening te houden met zijn voorkeur. De reis- en verblijfskosten m.b.t. de stage vallen ten laste van de student. Een volledig overzicht van de stageplaatsen is terug te vinden op de digitale leeromgeving.

3.2. BEKENDMAKING VAN DE STAGEPLAATSEN In de loop van de derde week voor de aanvang van iedere stageperiode wordt de stageplanning gepubliceerd op de digitale leeromgeving van de school. Op de stageplanning is volgende informatie vinden: 

begin- en einddatum van de periode

modules die op stage gaan

aantal te presteren uren

weekenddienst

nachtdienst (enkel studenten module Toegepaste verpleegkunde)

eventuele vrije dagen, vakantie, studentenraad, studiedagen, inhaalstage

stage-instellingen

zorgeenheid

naam van alle studenten per zorgeenheid

3.3. STAGEPLANNING PER STAGEPERIODE 3.3.1. HET JAARPLAN In de opleiding wisselen lesperioden af met perioden die uitsluitend aan stages worden besteed. Stages worden als volgt geprogrammeerd: 

in module 1: 4 weken; de student die het traject Zorgportaal volgen doen 6 weken stage

in module 2: 8 weken: 2 x 4 weken

in module 3 en 4: 1 x 4 weken en 1 maal 5 weken

in module 5: 4 x 4 weken

In het begin van de module ontvangt de student een overzicht van de les- en stagedagen. Dit overzicht noemen we het jaarplan.

3.3.2. DE STAGE-UREN Per periode wordt het vereiste aantal uren vermeld op de stageregeling.

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

67


Gemiste stage-uren: zie 3.7 Afwezigheden. Aanwezigheid op de studentenraad geldt als stage-uren als de student lid is van de studentenraad.

3.3.3. WEEKENDDIENST De planning van de weekenddiensten wordt op de stageregeling vermeld. Het eerste weekend van een vakantieperiode dat aansluit op een stageperiode kan er weekenddienst worden gepland. Het laatste weekend van een vakantieperiode dat valt binnen een stageperiode kan er geen weekenddienst gepland worden. 

Studenten van de module 1 initiatie verpleegkunde werken geen weekenddiensten tenzij bij inhaalstage.

Studenten van de module 2 verpleegkundige basiszorg werken maximum 2 weekenddiensten (een weekenddienst is een zaterdag en een zondag) per stageperiode. Inhaalstage tijdens het weekend is mogelijk.

Studenten van module 3 oriëntatie algemene gezondheidszorg en module 4 oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg werken maximum 2 weekenddiensten per stageperiode.

Studenten van module 5 toegepaste verpleegkunde werken maximum 2 weekenddiensten per stageperiode.

3.4.5. NACHTDIENST Studenten van module 5 toegepaste verpleegkunde werken minimum 3 en maximum 2x3 nachtdiensten per schooljaar. Maximum 3 nachtdiensten in één stageperiode. De planning van de nachtdiensten wordt op de stageregeling vermeld.

3.5. STAGEPROGRAMMATIE OP DE ZORGEENHEID 3.5.1. DIENSTROOSTER De stage-uren worden aangepast aan de uurrooster van de stage-instelling. In principe zijn de posten van de zorgeenheid het uitgangspunt voor de uurregeling van de studenten. De stage-instelling dient rekening te houden met de planning en de afspraken van de school. De stages beginnen ten vroegste om 06.00 uur 's morgens (morgenpost) en eindigen ten laatste om 22.00 uur (avondpost). Nadat de stageplanning is gepubliceerd, kan de student via mail specifieke wensen i.v.m. zijn dienstrooster meedelen. Indien haalbaar wordt hier rekening mee gehouden. De planning wordt voor alle studenten vastgelegd voor de totale duur van de betrokken stageperiode. Studenten kunnen enkel met een medestudent van de dienst wisselen mits akkoord van de hoofdverpleegkundige en de stagebegeleider. Het aanvangsuur voor “de eerste stagedag” is afhankelijk van de geplande introductie.

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

68


Het aanvangsuur van de stage ‘s morgens kan verschillen per stage-instelling. Als de student met dit aanvangsuur problemen heeft, moet je gebruik maken van de mogelijkheid tot overnachting in of in de nabijheid van de stageinstelling. Op de stageplaatsen waar geen logies voorzien zijn en de student niet tijdig op de stageplaats aanwezig kan zijn, kan de stagedag, na overleg met de stagecoördinator, aanvangen om 08.00 uur.

3.5.2. RUST- EN MAALTIJDPAUZES Rustpauze Tijdens een dienst mag de student maximum een half uur rustpauze hebben. Dit is geen absoluut recht, hij maakt immers deel uit van een team of is toegewezen aan een verpleegkundige. De student heeft zijn rustpauze op het moment dat de verpleegkundige of het team hun rustpauze nemen. De student herneemt zijn activiteiten op het moment dat de verpleegkundige of het team hun werkzaamheden hervatten. De rustpauze kan wegvallen indien door omstandigheden of drukte op de zorgeenheid hiertoe geen mogelijkheid was. De rustpauze wordt als effectieve stagetijd gerekend en moet de student niet afzonderlijk vermelden op de urenlijst. Maaltijden Tijdens een dienst heeft de student recht op een half uur werkonderbreking om een maaltijd te gebruiken. Het tijdstip voor de werkonderbreking gebeurt in overleg met de verpleegkundige, waarbij rekening wordt gehouden met de openingsuren van de cafetaria.

3.6. AFWEZIGHEDEN Iedere gemiste stagedag haalt de student zo vlug mogelijk in. Inhaalstages kunnen georganiseerd worden tijdens de lesvrije dagen, tijdens het weekend en vakantieperiodes. Bij langdurige afwezigheid wegens ziekte/ongeval wordt door de stagecoördinator een "haalbaar voorstel" uitgewerkt en met de student besproken. In de andere gevallen maak de student samen met zijn stagebegeleider en de dienst afspraken over het moment van inhaalstage. De eindevaluatie van de student op stage telt pas nadat de student alle gemiste stage-uren heeft ingehaald. Indien de student inhaalstage moet doen, wordt er een formulier ‘inhaalstage’ opgemaakt. Dit wordt na de inhaalstage, ondertekend door de verantwoordelijke van de dienst of de stagebegeleider, door de student aan de stagecoördinator bezorgd. Van maandag tot zondag: maximum 50 uren stage van 60 min. Bij afwezigheid verwittigt de student: 

de zorgeenheid vóór het geplande aanvangsuur;

het secretariaat van de school om 8.00 uur. (089/35.69.25);

de stagebegeleider.

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

69


Indien de student een stagedag heeft aangevat maar hij wegens ziekte de dienst moet verlaten, telt deze dag als gewerkte stagedag op voorwaarde dat de student minstens 4 uur op de afdeling aanwezig was. Indien hij minder dan vier heeft gewerkt vermeldt hij ‘ziek’ op de urenverantwoording. Indien hij meer dan vier uur heeft gewerkt alvorens hij ziek naar huis is gegaan mag hij de volledige uren die hij normaal had gepresteerd vermelden. In geval van overlijden van een ouder, broer, zus, schoonbroer of schoonzus tijdens de stageperiode, krijgt de student de toelating om 3 dagen afwezig te zijn van stage. Deze stagedagen dient hij niet in te halen. Hij verwittigt de school, de zorgeenheid en de stagebegeleider. Hij overlegt met de stagebegeleider wanneer hij niet aanwezig zal zijn op stage. In geval van overlijden van een grootouder tijdens de stageperiode, krijg hij de toelating om 1 dag afwezig te zijn van stage op de dag van de begrafenis. Hij verwittigt onmiddellijk de school, de zorgeenheid en de stagebegeleider. Deze stagedag dient hij niet in te halen. Voor andere gevallen vb. getuigenis op een rechtbank, … neemt de student op voorhand contact met de stagecoördnator. De eindevaluatie van de student op stage telt pas nadat de student de gemiste stage-uren heeft ingehaald.

3.7. ONGEVALLEN We maken hierbij een onderscheid tussen een ongeval en een prikongeval. Indien hij een ongeval heeft gehad op stage of bij verplaatsing van of naar zijn stageplaats moet hij binnen de 48 uur aangifte doen aan de verzekering. Hij meldt het ongeval onmiddellijk op de afdeling en telefonisch aan het secretariaat van school. Indien dit gebeurt op een moment dat de school gesloten is neemt hij de eerstvolgende schooldag contact. Als hij een ongeval heeft na sluitingstijd van de school maar voor een vakantie neemt hij contact met mevrouw Anita Poncelet (089/856967) Hij kan dan met haar afspraken maken i.v.m. het afhandelen van de aangifte. De student blijft steeds zelf verantwoordelijk voor de aangifte van het ongeval aan de schoolverzekering. De school zal hem hierin alleen ondersteunen. Studenten met een VDAB contract nemen de dag van het ongeval telefonisch contact op met het secretariaat en gebruiken de aangepaste formulieren. Studenten van ‘project 600’ halen de formulieren bij de arbeidsgeneeskundige dienst van hun werkgever. Meer informatie betreffende de aangifte van een ongeval en de verzekering is terug te vinden in Deel 2 10 Wat bij een ongeval.

3.7.1. INGEVAL VAN ONGEVAL 

De student neemt het formulier voor de verzekering mee naar de dokter en volgt de instructies op van het bijgevoegd voorblad. Die papieren zijn in bezit van de student en dient hij steeds bij zich te hebben. Momenteel dienen ze dit zelf te printen. De formulieren zijn te vinden op de digitale leeromgeving van de school.

Voor de student het formulier opstuurt naar de verzekering gaat langs bij het secretariaat van de school. Het formulier moet eerst door de school ondertekend worden.

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

70


3.7.2. INGEVAL VAN PRIKONGEVAL 

Elke verwonding of ieder incident met bloedcontact wordt behandeld als een ongeval.

De student volgt hier ook steeds de instructies op het formulier ‘Praktische afspraken’. Te vinden op de digitale leeromgeving van de school en volgens de procedures van de stageplaats.

De student meldt IEDER prikongeval aan de afdelingsverantwoordelijken, zij zijn op de hoogte van de instellingsprocedures.

De student verwittigt de school.

De student heeft een controle- bloedname na 6 maanden. De datum wordt op het secretariaat van de school vastgelegd of door de arbeidsgeneesheer van het ZOL.

3.7.3. MOGELIJK CONTACT MET TUBERCULOSE PATIËNT Indien de student in contact komt met een patiënt met tuberculose dient hij volgende procedure te volgen: 

De stagebegeleider brengt de school op de hoogte van de aanwezigheid van een patiënt met “open longtuberculose” op de afdeling.

De controle ID (intra dermo) gebeurt bij de arbeidsgeneeskundige dienst van de stage-instelling. Indien niet dan neemt het secretariaat contact op met de arbeidsgeneeskundige dienst van de school voor controle ID.

3.8. VEILIGHEID EN HYGIËNE 3.8.1. HET UNIFORM De student draagt op de stageplaats een verpleeguniform met vermelding van het logo van de school en zijn naam. Hij staat zelf in voor het onderhoud van dit uniform. In functie van veiligheid en hygiëne draagt de student op de stageplaats geen juwelen, uurwerk, zichtbare piercings, kunstnagels en nagellak. Hij draagt gemakkelijke schoenen die bescherming geven aan de tenen en gesloten hielen hebben. De student houdt zich aan specifieke voorschriften zoals voorgeschreven in het arbeidsreglement van de stageinstelling.

3.8.2. GENEESKUNDIG ONDERZOEK

Dit onderzoek is een wettelijke verplichting om een stage te mogen verrichten. Studenten die niet in orde zijn met hun vaccinaties en geneeskundig onderzoek kunnen niet deelnemen aan de stage.

De student brengt volgende stukken mee naar het onderzoek: 

SIS-kaart

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

71


  

Medische vragenlijst stagiair, volledig ingevuld (de student ontvangt deze lijst per mail voorafgaandelijk aan het onderzoek) Vaccinatiekaart of bewijs van vaccinatie: tetanus en Hepatitis B Indien de student reeds gevaccineerd is tegen Hepatitis B brengt hij een bloedanalyse mee (titerbepaling – antistoffen Hepatitis Bhuisarts)

Verloop geneeskundig onderzoek: 

Tuberculinehuidtest (THT): De arbeidsgeneesheer voert een THT uit (ook intradermotest genaamd) om na te gaan of de student al dan niet geïnfecteerd is met tuberkelbacteriën. Bij een THT wordt er een kleine hoeveelheid vloeistof (tuberculine) ingespoten in de huid van de voorarm. Tussen drie en vijf dagen na het plaatsen van de test moet het resultaat afgelezen worden. De THT is onschadelijk en mag ook aan jonge kinderen of zwangere vrouwen worden toegediend. Afhankelijk van de reactie die op de injectieplaats geconstateerd wordt, zal de test negatief of positief beoordeeld worden. De THT reageert positief als iemand een tuberculose-infectie heeft.

Nazicht vaccinaties: Indien de student nog niet ingeënt is tegen Hepatitis B zal de arbeidsgeneesheer het vaccin toedienen. Hepatitis B is een ernstige vorm van hepatitis (leverontsteking), die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Opvolgvaccinaties gebeuren op school, door de arbeidsgeneesheer. De arbeidsgeneeskundige dienst volgt het vaccinatieschema op, de student ontvangt automatisch een oproepingsbericht voor de volgende vaccinatie.

Aanbevelingen en voorstellen van de arbeidsgeneesheer i.v.m. tewerkstellingsvoorwaarden: De student volgt de richtlijnen van de arbeidsgeneeskundige dienst.

Na het arbeidsgeneeskundig onderzoek krijgt de student een formulier voor de gezondheidsbeoordeling (FGB) dat hem toelaat stage te lopen. Het FGB wordt per mail overgemaakt aan de student zodat hij deze in de loop van het schooljaar kan afdrukken en overhandigen aan de stageplaats. De student zorgt ervoor dat hij op stage altijd een kopie bij zich heeft. Het FGB is één jaar geldig vanaf de datum waarop het uitgereikt werd. De student ontvangt automatisch een oproepingsbericht voor het volgende geneeskundige onderzoek.

3.9. PROCEDURE BADGES ZOL EN ZMK Een individuele badge geeft de student toegang tot de parking, de kleedkamers en afdelingen van het ziekenhuis en dient als identificatie in het ziekenhuis. De badges voor studenten zijn voorzien van een nummer en een bijhorende code. De badges worden individueel toegekend en geactiveerd voor de duur van één stageperiode (werking met begin- en einddatum). De student moet zich op ieder moment van de stageperiode kunnen identificeren aan de hand van deze badge.

3.9.1. AFHALEN VAN DE BADGE Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

72


Op vastgelegde data en uren (zie aankondigingenbord voor studenten) vóór de stagewisseling haalt de student zijn badge persoonlijk af in de bibliotheek van de school. Dit kan enkel mits betaling van € 20 borg. Iedere badge wordt geregistreerd op nummer, code en naam. Is de student die dag afwezig dan kan hij de badge op vrijdag afhalen in de bibliotheek.

3.9.2. ACTIVEREN VAN DE BADGE Een lijst met nummers, codes en namen van de studenten wordt doorgegeven aan het ZOL of het ZMK. De badge wordt geactiveerd op naam van de betreffende student, en enkel voor de campus waarvoor de stage gepland werd.

3.9.3.INLEVEREN VAN DE BADGE Na de stage moet de student de badge inleveren in de bibliotheek en krijgt hij de borg van € 20 terug. Is de student op die dag afwezig, dan levert hij zijn badge in op de eerste dag dat hij de lessen hervat.

3.9.4. BADGE OF SLEUTEL GESTOLEN OF VERLOREN Bij het gestolen worden of verliezen van een badge of een sleutel dient de student dit onmiddellijk te melden in de bibliotheek. Een niet tijdig ingeleverde of verloren badge of sleutel wordt geschrapt in de lijst. De borg van € 20 wordt niet terugbetaald.

3.10. FORMULIER ‘STAGEBELEVING VAN DE STUDENTEN’ Dit formulier is terug te vinden op het intranet van het ziekenhuis, op N@tschool of de student krijgt dit formulier van de begeleidingsverpleegkundige van de stage-instelling of het ligt op de afdeling. Op het einde van de stage en voor de eindevaluatie vult de student dit formulier in. Bij digitale invulling van het formulier volgt de student de richtlijnen op het intranet. Na het invullen print hij het bewijs af en bezorgt dit aan de stagebegeleider bij zijn eindevaluatie. De papieren versie bezorgt de student aan de stagebegeleider bij zijn eindevaluatie. Het formulier mag niet worden geplooid of geperforeerd. Het mag enkel worden ingevuld met blauwe of zwarte balpen, niet met stift (bolletjes kleuren, geen kruisjes plaatsen). Bij vergissingen doorkruist de student zijn oorspronkelijke keuze en duidt zijn nieuwe keuze aan. De stagebegeleider geeft het formulier aan de stagecoördinator.

4. STAGE- INSTELLINGEN

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

2012-2013

73


Stage-instelling Asster campus stad Asster campus Melveren Begeleidingscentrum Ter Heide Kinderpsychiatrisch Centrum Mariaziekenhuis Noord-Limburg Medisch Centrum St. Jozef Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem Psychiatrisch Ziekenhuis Sint–Annendael Psycho-Sociaal Centrum Revalidatie & MS Centrum St. -Franciskusziekenhuis Thuisverpleging Plus Thuisverpleging De Voorzorg Thuisverpleging Solidariteit voor het Gezin UZ Psychiatrisch Ziekenhuis St. Jozef Wit Gele Kruis Limburg Woonzorgcentrum Bessemerberg Woonzorgcentrum Demerhof Woonzorgcentrum De Olijfboom Woonzorgcentrum Gerkenberg Woonzorgcentrum H. Catharina Woonzorgcentrum Het Park Rustoord Huize Lieve Moenssens Woonzorgcentrum Kloosterhof Woonzorgcentrum Ocura Beringen

Woonzorgcentrum Residentie Prinsenpark Woonzorgcentrum Toermalien

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

Adres Halmaalweg 2 3800 St. Truiden Melveren-Centrum 111 3800 St. Truiden Klotstraat 125 3600 Genk Schiepse Bos 8 3600 Genk Maesensveld 1 3900 Overpelt Abdijstraat 2 3740 Munsterbilzen Daalbroekstraat 106 3621 Lanaken Vestenstraat 1 3290 Diest Mechelsestraat 84 3000 Leuven Boemerangstraat 2 3900 Overpelt Pastoor Paqualaan 129 3550 Heusden-Zolder Lenaarshof 8 3740 Bilzen Capucienenstraat 10 3500 Hasselt Koningin Astridlaan 32 3500 Hasselt Leuvensesteenw.517 3070 Kortenberg Weg naar As 62 3600 Genk Bessemerstraat 476 3620 Lanaken Eikenlaan 20 3740 Bilzen Erfstraat 9 3600 Genk Meeuwerkiezel 90a 3960 Bree Engstegenseweg 3 3520 Zonhoven Spilstraat 15 3680 Neeroeteren Lieve Moenssenslaan 3 3650 Dilsen-Stokkem Kantonnierstraat 6 3670 Meeuwen-Gruitrode Havenlaan 7 3582 Beringen-Koersel

Telefoon 011 78 95 11

D'ierdstraat 11 3600 Genk Weg naar As 58

089 32 00 00

011 69 06 11 089 32 39 30 089 32 59 56 011 82 60 00 089 50 91 11 089 84 70 00 013 38 05 11 016 23 89 60 011 80 91 00 011 57 91 11 089 51 50 75 011 24 98 92 011 29 10 45 02 758 05 11 089 30 08 80 089 71 03 68 089 51 94 00 089 32 34 00 089 48 01 00 011 66 88 70 089 86 60 60 089 75 87 74 011 39 81 81 011 45 84 10

089 57 33 60

74


Woonzorgcentrum Huize St. Anna Woonzorgcentrum Huize Uilenspiegel Woonzorgcentrum St. Antonius Ziekenhuis Maas en Kempen Campus Bree Ziekenhuis Maas en Kempen Campus Maaseik Z.O.L Campus A. Dumont Z.O.L.Campus St. Barbara Z.O.L Campus St. Jan

3600 Genk Gasthuisstraat 20 3620 Lanaken Socialestraat 4 3600 Genk Rode Kruisstraat 25 3990 Peer Rode Kruislaan 40 3960 Bree Mgr. Koningstraat 10 3680 Maaseik Stalenstraat 2 3600 Genk Bessemerstraat 478 3620 Lanaken Schiepse Bos 2 3600 Genk

089 72 13 12 089 38 01 57 011 63 20 65 089 50 98 00 089 50 92 00 089 32 50 50 089 32 50 50 089 32 50 50

5. STAGEDOCUMENTEN Op stage moet de student steeds een aantal documenten bij zich hebben. Al deze documenten dient hij samen te bundelen in zijn stagemap. De stagemap dient hij vóór de stage samen te stellen in de volgorde zoals verder wordt beschreven. Hij gebruikt het daarvoor voorziene mapje met vermelding van naam, voornaam en module.

5.1. FORMULIEREN MET BETREKKING TOT HET LEERPROCES 

Stagewerkboek

Stagebegeleidingformulier + handleiding

Stagereflectie- document

Overzicht gepresteerde uren

Stagebelevingsformulier

Ondersteunend document

Interventielijst

5.1.1. STAGEWERKBOEK Hierin kan hij alle documenten vinden die hem helpen en ondersteunen bij de ontwikkeling van zijn competenties. Het werkboek bestaat uit twee delen: 

Voorbereiding/verkenning op de stage

Werken aan de competentieontwikkeling

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

75


5.1.2. STAGEBEGELEIDINGFORMULIER Dit formulier is bedoeld voor de stagementor/verpleegkundigen van de afdeling. Zij kunnen hierop hun feedback en bevindingen neerschrijven. Zelf is de student verantwoordelijk dat dit gebeurt en neemt hij het nodige initiatief daartoe. Daarom vraagt hij dagelijkse feedback aan de mentor/verpleegkundige van dienst. Deze noteert de feedback of indien deze persoon geen tijd heeft noteert de student zelf de feedback. De begeleider zal de genoteerde feedback lezen, zo nodig aanvullen en voor goedkeuring ondertekenen. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN HET BEGELEIDINGSFORMULIER Inleiding Dit begeleidingsformulier is een hulpmiddel om de student verpleegkunde te begeleiden tijdens zijn stage. Bij het gebruik van dit begeleidingsformulier wordt enerzijds de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van de student om zijn leerproces mee te sturen en anderzijds op de opdracht van de begeleidende stagementor/ verpleegkundige/stagebegeleider om de student systematisch te informeren over zijn geplande leerdoelen en de evoluties die hierbij gemaakt worden. Doel Met het formulier wordt een intensieve begeleiding van de student nagestreefd door:  het systematisch geven van feedback (concrete feiten)  het registreren van de gegeven feedback  aan de student en de begeleiders een overzicht te bieden van de gemaakte progressie of regressie  aan de student de kans te bieden om zichzelf tijdig bij te sturen. Beschrijving van het formulier Het begeleidingsformulier start met een overzichtsblad waarop de te bereiken competenties voor de student op stage zijn terug te vinden. Zes items worden elke stageperiode opgevolgd:  beroepsspecifieke attitudes  communicatie  lid van het multidisciplinair team  kwaliteitsbewaker  coördinator/teamverantwoordelijke  klinische beoordelaar en zorgverlener Elk van deze zes items zijn opgesplitst in deelcompetenties. Deze deelcompetenties worden door het beschrijven van gedragsindicatoren specifiek verduidelijkt. Pagina’s feedback Deze pagina’s geven zowel de student als stagebegeleider en mentoren/verpleegkundigen de gelegenheid om systematisch feedback te noteren over het functioneren van de student. Dagelijkse feedback (concrete feiten) is stimulerend voor het leerproces van de student. Bij het noteren van de feedback (concrete feiten) verwijst men best naar de codes van de items en deelcompetenties. Indien de student zijn feedback zelf noteert, leest de betrokken mentor/verpleegkundige/stagebegeleider dit na en tekent af met zijn/haar naam. De mentor/verpleegkundige/stagebegeleider kan aanduiden of bepaalde competenties een aandachtspunt zijn in de daartoe voorziene kolom (A) en tekent af met zijn/haar naam. Tussentijdse bespreking Op deze pagina wordt de tussentijdse bespreking neergeschreven. Deze heeft als doel de student na een bepaalde periode een “ stand van zaken” weer te geven over de te bereiken competenties. Elk item wordt door de stagebegeleider in aanwezigheid van de student en indien mogelijk mentor, besproken en krijgt een uitspraak: voldoende (V) of onvoldoende (O). Deze bespreking geeft aanleiding tot de ontwikkeling van nieuwe en/of aangepaste leerdoelen. Deze tussentijdse bespreking is niet bepalend voor het eindresultaat van de stage. De definitieve beoordeling wordt vastgelegd in het evaluatiedocument van de school. Eindbespreking Afdeling Deze pagina is in eerste instantie bedoeld voor de stages binnen de thuisgezondheidszorg. Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

76


Ook andere verpleegafdelingen kunnen deze pagina ter voorbereiding van de eindbespreking stagebegeleider/student/mentor gebruiken. Het is immers een zinvolle aanvulling om het leerproces van de student op het einde van de stage in kaart te brengen. De definitieve beoordeling wordt door de stagebegeleider vastgelegd in het evaluatiedocument van de school.

5.1.3. HET STAGEREFLECTIE DOCUMENT Het document dat de student gebruikt om tijdens zijn stage te reflecteren over de competentieontwikkeling. Tevens maakt hij hierin tussentijd en aan het einde van de stage een reflectie.

5.1.4. INTERVENTIELIJST De interventielijst geeft de technische handelingen weer van de hele HBO verpleegkunde opleiding. Per module is er een lijst met technische handelingen. De technische handelingen zijn geordend per competentie en naar de indeling zoals deze terug te vinden is in het KB 21/04/2007 (terug te vinden op de website van het NVKVV; www.nvkvv.be) De begeleider kan deze lijst hanteren als hulpmiddel om de student zijn voorkennis te bepalen. Tevens wordt er bij de evaluatie van de competenties nagegaan of de student deze handeling al dan niet beheerst. De student moet kunnen aantonen dat hij de competenties behaalt door onder andere deze handelingen uit te kunnen voeren.

5.1.5. OVERZICHT GEPRESTEERDE UREN Op dit document geef de student de uren weer die hij op stage heeft gelopen. Aan de hand hiervan krijgt hij een beeld van de uren die hij gepresteerd heeft. Het invullen en bijhouden van deze uren gebeurt digitaal.

5.1.6. ONDERSTEUNEND DOCUMENT Dit document dient voor het reflecteren en beoordelen van de competenties. De student vindt er per competentie de bespreking van de inhoud van betreffende competentie.

5.2. FORMULIEREN MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE 5.2.1. MEDISCH ATTEST In de school krijgt de student een geneeskundig onderzoek waarbij hij een attest krijgt dat toelating geeft om stage te lopen. Dit attest is een belangrijk document. Hij moet het altijd bij zich hebben op stage en maakt steeds een kopie van dit document. De meeste stage-instellingen verwachten dat de student een kopie afgeeft bij de aanvang van de stage. De student kan zich hiervoor informeren via de digitale leeromgeving.

5.2.2. FORMULIEREN VOOR DE VERZEKERING De formulieren voor de verzekering zijn op de digitale leeromgeving geplaatst en dienen door de studenten afgedrukt te worden. Studenten van ‘project 600’ halen de formulieren bij de arbeidsgeneeskundige dienst van hun werkgever.

5.2.3. WERKPOSTFICHE/RISICOANALYSE Dit is een document waarin beschreven staat welke maatregelen een instelling neemt om risico’s op ongevallen tot een minimum te herleiden . Toch blijven er restrisico’s bestaan waarvoor preventiemaatregelen Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

77


kunnen worden genomen. Per afdeling kunnen deze verschillen en staan de risico’s en maatregelen beschreven.

5.2.4. STAGEOVEREENKOMST Dit is een officieel document tussen de student, de stage- instelling en de school en dient iedere stageperiode hernieuwd te worden. Dit document dient de student in drievoud af te drukken (instelling, school en hemzelf). Eén document levert hij op het einde van de stageperiode af aan de SLB. Een document houdt hij zelf bij en één document geeft hij af aan zijn stagegever.

6. HET STAGEPROCES Het proces van stagelopen bestaat uit drie grote stappen. Het begint met een voorbereiding, vervolgens gaat de student effectief stage lopen en werken aan zijn competentieontwikkeling. Aan het einde wordt een uitspraak gedaan over het resultaat van de competentieontwikkeling op stage. Op elk van deze onderdelen gaan we hier verder in.

6.1. VOORBEREIDING De voorbereiding is een eerste belangrijke stap die de student zet op weg naar een leerrijke stage. Deze voorbereiding bestaat uit drie onderdelen: 

een instellingsgebonden voorbereiding;

een afdelingsvoorbereiding;

een persoonlijke voorbereiding

Gedurende de eerste en tweede module van de opleiding zal de student de nodige ondersteuning krijgen bij het maken van de voorbereiding. Naarmate de opleiding vordert zal deze verantwoordelijkheid meer en meer bij de student zelf komen te liggen.

6.1.1. INSTELLINGSVOORBEREIDING Deze voorbereiding richt zich op een kennismaking met de instelling waar de student stage gaat lopen. Vragen als: waar bevindt zich de instelling, welke groepen zorgvragers kom ik daar tegen, wat zijn de instellingsgebonden afspraken krijgen daar een antwoord. Deze voorbereiding kan de student terug vinden in het stagewerkboek.

6.1.2. AFDELINGSVOORBEREIDING Hier staat de eigenlijke afdeling waar de student stage gaat lopen centraal. Wie kom ik er tegen? Personeel? Zorgvragers? Ziektebeelden? Verpleegproblemen? … Deze voorbereiding kan de student ook terug vinden in het stagewerkboek.

6.1.3. PERSOONLIJKE VOORBEREIDING

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

78


Deze voorbereiding richt zich op de persoonlijke competentieontwikkeling. Wat wil de student gaan ontwikkelingen? Hoe wil hij dat gaan doen? Hoever staat hij met zijn competentieontwikkeling? Ook hiervoor verwijzen we naar het stagewerkboek.

6.2. DE STAGE Na een degelijke voorbereiding is de student klaar om aan zijn stage te beginnen. Hij weet welke competenties hij wil gaan ontwikkelen en hij heeft een beeld van de afdeling waar hij dat kan gaan doen. Stage mag de student echter niet beperken tot werken alleen; het moet ook leren zijn. Om hem hierbij te helpen en te ondersteunen is er een stagebegeleider en een stagementor (of andere verpleegkundigen van de afdeling). Tevens gaat hij gedurende de stage opdrachten maken die hem moeten helpen om zoveel mogelijk leerrendement uit de stage te halen en zijn competenties zo maximaal mogelijk te ontwikkelen. De opdrachten kan de student terugvinden in zijn stagewerkboek.

6.2.1. DE EVALUATIE De evaluatie is een instrument dat moet dienen om de groei in de competenties te meten en te bewaken. Evalueren is nodig om te weten waar de student staat om van daaruit te beslissen hoe het nu verder moet. Het evalueren van de competentieontwikkeling is een dagelijks proces waarin de stagebegeleider, de stagementor en de afdelingsverpleegkundigen en de student zelf een belangrijke rol spelen. Aan de hand van de gegeven en gekregen feedback en het zelf terugkijken op zijn handelen ( door middel van je ondersteunend document) wordt gekeken hoever de student staat in de competentieontwikkeling. Stage is een essentieel onderdeel van de opleiding tot verpleegkundige. Tijdens de stage gaat de student in een beroepsrealistische omgeving aan de slag met de competenties die hij op school heeft aangeleerd. Hij gaat deze daar verder ontwikkelen en (leren) toepassen zoals dat ook later als verpleegkundige van hem verwacht zal worden. Stage is ‘werken’ en ‘leren’ met de nadruk op leren. Daarom zal gedurende de stage veel nadruk liggen op dat ‘leren’. Voor velen is ‘stagelopen’ geen nieuw gegeven, anderen zijn nog nooit op stage geweest. Het blijft hoe dan ook een spannende gebeurtenis. Hoe zal de afdeling meevallen, wie is mijn begeleider, wat ga ik allemaal moeten doen, wat ga ik kunnen leren, enzovoorts. Allemaal vragen die mogelijks bij je opkomen en waar we in deze bundel een antwoord op trachten te geven. Laten we beginnen met de richtlijnen: 1. Gedurende de stage wordt er twee keer een uitspraak gedaan over de competentiebeheersing van de verschillende competenties. Een eerste keer halverwege de stage; een tweede keer aan het einde van de stage. De concrete momenten waarop dit gebeurt worden bepaald door de stagebegeleider in samenspraak met de student en de stagementor van de afdeling. 2. De uitspraak gebeurt in termen van ‘behaald’ (op het document terug te vinden als ‘B’) of ‘niet behaald’ (op het document terug te vinden als ‘NB’). Behaald of ‘B’ staat voor: de student heeft op het moment van evalueren aangetoond dat hij de competentie beheerst. Niet behaald of ‘NB’ staat voor: de student heeft op het moment van evalueren aangetoond dat hij de competentie nog niet beheerst en verdere ontwikkeling nodig

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

79


is. Soms is het mogelijk dat een competentie als ‘niet van toepassing’ (op het document terug te vinden als ‘NVT’) vermeld staat. In deze gevallen zal er geen uitspraak gebeuren over de competentiebeheersing. 3. Het is de stagebegeleider die in overleg met de stagementor/verpleegkundigen van de afdeling en op basis van de informatie en feedback uit het stagewerkboek, het stagebegeleidingformulier en de eigen ervaringen en observaties een uitspraak doet. Bij het doen van de uitspraak gaat de begeleider uit van de beoordelingsaspecten die bij iedere competentie vermeldt staan in het ondersteunend document van de betreffende module. 4. De stagebegeleider zal ook telkens zijn feedback geven over de gedane uitspraak. Deze feedback is er op gericht de student de nodige informatie te geven over de uitspraak en tevens handvaten te bieden om zich verder te kunnen ontwikkelen. Bij het geven van de feedback gaat de begeleider uit van de verschillende beoordelingsaspecten, hij geeft duidelijk aan welke tekorten er nog zijn. Tijdens de tussenevaluatie wordt ook raad en advies gegeven wat de student nog verder kan ondernemen in het kader van zijn competentieontwikkeling. 5. De student kan aan de uitspraak van de competentieontwikkeling geen rechten ontlenen. Als een competentie tijdens een tussenevaluatie als ‘behaald’ wordt gescoord wordt die nog eens gescoord tijdens de eindevaluatie aangezien de situatie tussentijds kan veranderen. Een tussentijdse score ‘behaald’ geeft geen garanties voor een gelijkwaarde score aan het einde van de stage. 6. Een eindbeoordeling is pas definitief als de student het aantal te presteren stage-uren ook effectief heeft gelopen. Uitzondering hierop kunnen eventuele inhaaldagen zijn. 7. De evaluatie van de competentiebeheersing aan het einde van de stage is doorslaggevend en heeft de zwaarste weging in de competentiebeoordeling aan het einde van de module. 8. Tijdens de evaluatie is minimaal de student en de stagebegeleider aanwezig en bij voorkeur ook de stagementor of een vertegenwoordiging van de stageafdeling die op de hoogte is van de competentieontwikkeling en het functioneren van de student. 9. De evaluatie kan enkel plaatsvinden indien de student de voorbereiding gemaakt heeft. De voorbereiding bestaat uit het maken van het reflectieverslag aan de hand van het ondersteunend document in stagewerkboek en het tot op het moment van de evaluatie correct ingevulde urenverantwoording te posten in de portfolio. Eventueel kan de stagebegeleider nog bijkomende onderdelen vragen. Het is de stagebegeleider die beslist of de voorbereiding is gebeurd in overeenstemming met de afspraken. Indien de voorbereiding voor de tussenevaluatie niet overeenkomt met de afspraken wordt deze eenmalig uitgesteld tot op een door de stagebegeleider te bepalen moment. De student scoort dan tijdens de tussenevaluatie ‘niet behaald’ in module 1 op competentie K07C01, in module 2-4 op competentie K07C02 en in module 5 K07C04. 10. Indien ook op het nieuwe moment van tussenevaluatie de student niet in orde is met de afspraken blijft de waardering ‘niet behaald’ staan; ook bij de eindevaluatie. Indien de student tijdens de eindevaluatie niet in orde is met de voorbereiding en de afspraken scoort hij voor iedere competentie ‘niet behaald’. Er wordt geen ander moment meer voorzien om de evaluatie alsnog laten door te gaan. 11. Tijdens zijn stage heeft student altijd volgende documenten bij in zijn stagemap. 

ondersteunend document

verzekeringsformulieren

werkpostfiche & risicoanalyse

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

80


interventielijst

attest van geneeskundig onderzoek + een kopie

formulier voor de verzekering

stageovereenkomst

stagebegeleidingformulier + handleiding

Op vraag van de stagebegeleider kan de student deze documenten voorleggen. 12. Indien bij aanvang van de stage blijkt dat de student het onderdeel ‘De voorbereiding/verkenning op de stage’ niet of onvoldoende heeft gemaakt wordt hij terug verwezen naar school om dit alsnog te doen. De student scoort dan tijdens de tussenevaluatie ‘niet behaald’ in module 1 op competentie K07C01, in module 2-4 op competentie K07C02 en in module 5 K07C04. 13. Het niet nakomen van afspraken met de stagebegeleider betreffende het maken en inleveren van opdrachten, het verwittigen van begeleider, afdeling of school, … resulteert steeds in een uitspraak van ‘niet behaald’ bij de volgende competentie: in module 1 op competentie K07C01, in module 2-4 op competentie K07C02 en in module 5 K07C04. De begeleider motiveert dit bij de betreffende competenties. 14. Voor de modules oriëntatieverpleegkunde: indien er tijdens de stage competenties (voornamelijk in kerncompetentie 4) voorkomen die aangeleerd zijn in module 4. Dan kan de stagebegeleider hierover feedback noteren onder de betreffende kerncompetentie. Er wordt hier geen beoordeling gedaan over de competentie.

6.2.2. WERKEN AAN DE COMPETENTIEONTWIKKELING Tijdens de stage krijgt de student de kans om zijn competenties verder te ontwikkelen en aan te tonen dat hij ze behaalt. Hij kan zijn competenties aantonen in de praktijk, door te doen, maar ook door te werken aan zijn stagewerkboek en stagereflectie.

6.2.3. BEGELEIDING Begeleiding is een belangrijk onderdeel tijdens de stage. In de begeleiding spelen zowel de school (stagebegeleider) als de stageafdeling (stagementor/afdelingsverpleegkundigen) een rol. Onder begeleiden verstaan we: samen met de student op weg gaan. De taak van de begeleider is veelvuldig: 

hij zal de student bijstaan met raad en daad

openstaan voor vragen

de student leerkansen en leermogelijkheden bieden

de student op weg helpen

de student feedback geven

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

81


6.2.4. FEEDBACK Feedback krijgen is geen kwestie van falen maar van leren! Alles wat een begeleider doet is er op gericht om de student te helpen bij het leren en zijn leerproces te ondersteunen. Ook het geven van feedback moet de student vanuit dit oogpunt bekijken. Door aan te geven wat goed gaat, wat minder goed gaat, waar de student nog aandacht aan moet geven, … weet de student wat hij nog zal moeten ondernemen om zijn competenties te ontwikkelen. Daarom zal het krijgen van feedback gedurende de stage niet automatisch resulteren in een negatieve beoordeling. Als de student heeft aangetoond dat hij vooruitgang heeft geboekt en aan het einde aan de eisen voldoet dan heeft hij laten zien dat hij op een constructieve manier met de gekregen feedback kan omgaan. De feedback die de student van zijn begeleider zal krijgen is niet alleen gericht op de handeling die hij uitvoert maar ook op de houding en het gedrag dat hij daarbij toont en de manier waarop hij de aangeleerde kennis gebruikt. De totale competentie als het ware. De student kan feedback krijgen maar hij kan ook feedback vragen aan zijn begeleiders. Door dit te doen weet hij niet alleen hoever hij staat met zijn competentieontwikkeling, maar toont hij ook het nodige initiatief en interesse voor zijn leren. Omdat dit als belangrijke eigenschappen worden gezien van een verpleegkundige zal dit zeker als positief beoordeeld worden. Door feedback te vragen en deze ook te noteren kan de student ook altijd aantonen hoever hij staat in zijn leren; dit kan op momenten van twijfel of vragen zinvol zijn.

6.2.4.1. HET NOTEREN VAN FEEDBACK De stagebegeleider zal dit doen in hetbegeleidingsdocument. De stagementor of verpleegkundige van de afdeling zal feedback geven op het stagebegeleidingformulier.

6.2.4.2. ZELF REFLECTEREN Ook zelf kijken naar de competentieontwikkeling; wat je gedaan hebt, hoever je staat, … is belangrijk tijdens het leerproces. De student doet dit dagelijks op basis van de verkregen feedback en aan de hand van het ondersteunend document. Ook voor zijn tussen- en eindevaluatie doet de student dit op de voorziene plaats in zijn stagereflectie.

6.3. PRAKTISCHE UITVOERING Op stage gaat de student verder werken aan de competentieontwikkeling. Dat de student bepaalde competenties ontwikkeld heeft, kan hij op verschillende manieren aantonen.

6.3.1. DE COMPETENTIES OMZETTEN IN “PRAKTIJKHANDELINGEN” De eerste dag op stage wordt de student opgevangen door de verantwoordelijke op dienst en/of zijn stagebegeleider. Ze geven een introductie op stage. Globaal kan de student zich aan het volgende verwachtingen: 

een rondleiding in de stage-instelling

een architectonische rondleiding op de afdeling waar hij stage loopt, waar bevindt zich de afdeling in de instelling; waar bevinden zich welke lokalen; hoe zien de kamers eruit ….

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

82


een voorstelling van de zorgvragers; welke groep zorgvragers er op de afdeling aanwezig zijn; welke ziektebeelden vertonen de zorgvragers; …

de werking van de afdeling; hoe ziet het verpleegdossier eruit; waar en welke informatie is te vinden in het verpleegdossier; welke documenten, boeken, schriften zijn er nog aanwezig op de afdeling om de nodige informatie te bekomen; het dagschema; welke zorgen worden er toegediend ….

Na deze introductie gaat hij met zijn stagebegeleider en/of mentor overlopen hoe hij de competenties op de afdeling verder kan ontwikkelen. Heel belangrijk hierin is dat hij samen met zijn stagebegeleider en/of mentor afspraken maakt welke taken hij gaat uitvoeren om zijn competenties te ontwikkelen. De afspraken van samenwerking met de stagebegeleider zijn al in school gemaakt.

Na dit samenwerkingsmoment kan de student aan de slag op dienst en kan hij taken uitvoeren zodat hij de competenties kan ontwikkelen. De student doet in eerste instantie geen nieuw aangeleerde handelingen zelfstandig. Hij werkt eerst samen met zijn begeleider en/of mentor om zich te vergewissen of hij de handeling ook voldoende beheerst. Zij geven de student feedback op het begeleidingsdocument. De kwaliteit van de uitgevoerde taken wordt meegenomen in de competentiebeoordeling.

6.3.2. VERKENNINGSOPDRACHT VANUIT HET STAGEWERKBOEK Tijdens de voorbereiding van stage in school heeft de student in zijn stagewerkboek voorbereidingen moeten maken. Hij heeft acties en activiteiten moeten plannen om zijn competenties te ontwikkelen. Deze acties en activiteiten bespreekt hij samen met de stagebegeleider gedurende het eerste samenwerkingmoment. Hier worden ook afspraken gemaakt naar het inleveren van opdrachten in het stagewerkboek. In module 1 en 2 krijgt de student de tijd om binnen de voorziene stage- uren op de afdeling te werken aan zijn stagewerkboek (maximaal 1 uur/dag). Maak duidelijke afspraken op de afdeling wanneer dit kan. Best doet de student dit op een rustig moment en spreekt hij met de mentor af wat hij concreet gaat doen. Voor bepaalde activiteiten moet de student misschien van de afdeling af en dit moet hij laten weten. Ook hier is de kwaliteit van de uitvoeren van de taken belangrijk. De nodige aandacht schenken aan volledigheid, diepgang, … behoort tot de competentieontwikkeling. Na ongeveer veertien dagen moet de student aan alle competenties gewerkt hebben. De stagebegeleider heeft kunnen inkijken in het stagewerkboek hoe de student gewerkt heeft aan de competentieontwikkeling. Tijdens de tussenevaluatie wordt de competentieontwikkeling besproken met de stagebegeleider, de mentor van de dienst en de student. Deze krijgt feedback betreffende zijn competentieontwikkeling en eventueel wordt er besproken of hij bepaalde acties en activiteiten moet bijsturen. Hij maakt nieuwe afspraken met zijn stagebegeleider met betrekking tot het inleveren van zijn stagewerkboek.

DAG 1: INTRODUCTIE OP DE AFDELING/IN DE INSTELLING Vanaf dan werken aan competentieontwikkeling aan de hand van samenwerking met mentoren en begeleiders van de afdeling en stagebegeleider op afgesproken momenten Gebruik van stagewerkboek: maken van opdrachten ter ondersteuning van de competentieontwikkling – alle opdrachten moeten gemaakt. Met de stagebegeleider maken van afspraken over de concrete momenten van inleveren van opdrachten. Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

83


HALVERWEGE STAGE: TUSSENEVALUATIE Ter voorbereiding maakt de student een reflectieverslag in de stagereflectie document met behulp van het ondersteunend document. Op basis hiervan gaat hij de acties en activiteiten bijsturen om verder te kunnen werken aan zijn competentieontwikkeling vastleggen.

EINDE VAN DE STAGE: EINDEVALUATIE = BEOORDELING VAN DE COMPETENTIEONTWIKKELING 

Ter voorbereiding maakt de student een reflectieverslag in zijn stagereflectie document met behulp van het onder steunend document.



Invullen van het Stagebelevingsformulier voor de eindevaluatie, op de eindevaluatie in te leveren bij de stagebegeleider

DAGELIJKS Hert invullen van urenverantwoording (digitaal)

6.3.3. NA DE STAGE In de week na de stage is er dan een overleg gepland met de studieloopbaanbegeleider. Wanneer dit juist doorgaat vindt de student terug in het lesrooster. Tijdens de stagenabespreking wordt de stagemap afgegeven aan de SLB. In deze stagemap zitten: ondertekende stageovereenkomst en feedbackdocumenten (stagewerkboek/ stagebegeleidingsformulier).

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

84


RUIMTE VOOR PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN

Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

85


Opleidingswijzer Schooljaar 2012-2013

86

Opleidingswijzer 2012/2013  

Schoolreglement HBO Verpleegkunde