Page 1

schoolgids

De school waar jij jezelf kunt zijn

1


2


Inhoud

4 5 6 6 8 10 12 12 14 14 15 15 16 16 17 18 20 21 21 23 24 24 25 25 27

3

Voorwoord De Daaf Gelukschool Open dag en open avond Aanmelding De schoolvakken/lessentabel Zo werken wij! Schematisch overzicht van de Daaf Gelukschool Begeleiding op maat Veiligheid in en om de school Lekker gezond! Contacten met ouders/verzorgers Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Medezeggenschap Jij en de Daaf Gelukschool Jij telt mee Schoolverzuim, extra schoolverlof en schorsing/ verwijdering Vertrouwenspersoon en klachtencommissie Examenresultaten Schooljaar, lesrooster en vakanties Kosten schooljaar 2017-2018 Bestuur Heeft u nog vragen? Schoolleiding Daaf Gelukschool Personeelslijst Adressen en telefoonnummers


Voorwoord Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

De Daaf Gelukschool is een openbare school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) met leerwegondersteuning (lwoo). Onze school is genoemd naar de Haarlemse wethouder Daaf Geluk, die zich inzette voor openbaar onderwijs voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Op de Daaf Gelukschool bieden wij leerlingen uitsluitend de kaderberoepsgerichte (economie en ondernemen) en de theoretische leerweg van het vmbo aan. Die laatste lijkt veel op de vroegere mavo en daarom noemen we die leerweg ook zo.

Elke leerling stimuleren we het beste uit zichzelf te halen. Regelmatig gaan we in gesprek met de leerling om goed te kunnen inspelen op interesses en mogelijkheden. Ook dat is maatwerk. Het maakt dat iedere leerling bij ons op school lekker in zijn of haar vel zit. Onze aanpak is gericht op de ontwikkeling van kinderen in die zo belangrijke fase tussen hun twaalfde en achttiende levensjaar. Daar zet ons team zich elke schooldag weer met hart en ziel voor in. Goed om te weten is dat wij, al jaren, onderwijs geven volgens de visie van passend onderwijs. Hoe wij dit doen kunt u lezen in het ondersteuningsprofiel op onze website.

Sinds eind 2012 zijn we gehuisvest in een nieuw, ruim en licht gebouw aan de Albert Verweylaan 2 in Haarlem-Noord. Wij zijn er trots op dat de leerlingen in dit moderne gebouw met veel faciliteiten hun schoolopleiding kunnen volgen.

Met deze schoolgids willen wij u een goed beeld geven van de Daaf Gelukschool. Heeft u na het lezen nog vragen of suggesties, laat het ons dan gerust weten!

Op de Daaf Gelukschool krijgen de leerlingen ‘onderwijs op maat’. Daarom zijn de klassen niet overvol. Bij ons zitten er maximaal zestien leerlingen in een klas in de onderbouw (klas 1 en 2). Ook in de bovenbouw (klas 3 en 4) streven we naar zestien leerlingen in een klas, maar door de keuze van het vakkenpakket kunnen het er soms meer en soms minder zijn.

Bezoek ook onze voorlichtingsdagen! Tot ziens op de Daaf Gelukschool. Mw. M.J.M. van den Hoven, directeur

‘Op maat’ betekent ook dat we op de Daaf Gelukschool de leerlingen ondersteunen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling én dat we veel aandacht geven aan vaardigheden die helpen makkelijker te leren. Daarnaast zorgen we ervoor dat leerlingen zich gewoon goed voelen op onze school. Wat wij hoog in het vaandel hebben op de Daaf Gelukschool is dat ieder kind zichzelf mag zijn.

4


De Daaf Gelukschool Vmbo-onderwijs met lwoo

Dit maakt onze school speciaal

De Daaf Gelukschool is een openbare school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en verzorgt uitsluitend leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) voor de kaderberoepsgerichte (economie en ondernemen) en de theoretische leerweg (mavo). Een vmbo-opleiding duurt in principe vier jaar, maar kan – als dat nodig is – verlengd worden.

Wij geven onderwijs aan leerlingen tussen de twaalf en achttien jaar oud die zich (nog) niet goed kunnen ontplooien op andere scholen voor voortgezet onderwijs. Daarom bieden we aangepast onderwijs dat rekening houdt met de mogelijkheden van elke leerling. Dit kenmerkt de Daaf Gelukschool

• Structuur en duidelijkheid. • Intensieve begeleiding in een kindvriendelijk klimaat. • Hulp bij het leren waar dat nodig is. • Veiligheid, warmte en geborgenheid in een modern en prettig gebouw. • Respect voor en acceptatie van elkaar. • Waardering en persoonlijke aandacht. • Een regulier vmbo-vakkenpakket voor goede aansluiting op vervolgonderwijs. • Maximale groepsgrootte van zestien leerlingen in de onderbouw (klas 1 en 2). Wat is belangrijk voor uw kind?

Onze speerpunten zijn het stimuleren van de emotionele ontwikkeling, het kweken van zelfvertrouwen en het aanleren van sociale, didactische en studievaardigheden. Dit doen we vooral in de groepsbegeleidingsuren - met onder meer de methode Leefstijl in de onderbouw en Tumult in de bovenbouw – en in de trainingslessen. Taalen rekenvaardigheden krijgen veel aandacht. Hiervoor hebben we extra taal- en rekenuren ingeroosterd.

5


Open dag en open avond

Aanmelding

Kom kennismaken op onze open avond of open dag! • Open avond Vrijdag 10 november 2017 van 19.00–21.00 uur. • Open dag Zaterdag 11 november 2017 van 10.00–13.00 uur.

Er zijn speciale regels voor aanmelding en plaatsing op de Daaf Gelukschool. De aanmelding verloopt daarom anders dan bij het reguliere voortgezet onderwijs. MDO-overdrachtgesprek is noodzakelijk

De Daaf Gelukschool is één van de scholen die extra ondersteuning biedt aan leerlingen in het lwoo. De basisschool zal samen met de ouders/ verzorgers en de leerling vaststellen of een plek op de Daaf Gelukschool noodzakelijk is. Dit gebeurt door het aantonen van de leerachterstanden en de ondersteuningsbehoeften van de leerling. De basisschool doet dit samen met de leerling en de ouders/verzorgers volgens de procedure die hiervoor door het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland is opgesteld*.

Kom samen met uw zoon of dochter kijken hoe het is op de Daaf Gelukschool. En stel vooral uw vragen, want onze medewerkers en leerlingen beantwoorden ze graag.

Als leerachterstanden en ondersteuningsbehoeften in kaart zijn gebracht, zorgt de basisschool ervoor dat deze gegevens bij de intakecommissie van de Daaf Gelukschool terechtkomen. De intakecommissie onderzoekt aan de hand van de ontvangen gegevens of de Daaf Gelukschool de leerling de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Als dit zo is wordt er een overdrachtgesprek in de vorm van een multidisciplinair overleg (MDO) gepland. Bij dit overleg zijn de leerling, ouders/verzorgers, vertegenwoordigers van de basisschool en eventueel andere betrokkenen aanwezig. Na dit gesprek wordt het besluit tot plaatsing op de Daaf Gelukschool genomen. Is tot plaatsing besloten dan maakt de intakecommissie het dossier van de leerling in orde. Ook nodigen we de leerling uit voor een extra kennismakingsgesprek. Dit gesprek heeft als doel de leerling nog iets beter te leren kennen en dat geldt ook andersom: de leerling krijgt de kans om nog een keer op de nieuwe school te komen kijken. Vlak voor de zomervakantie komt de leerling tijdens de introductiemiddag kennismaken met de mentor en zijn of haar nieuwe klasgenoten.

6


Toelating op onze school vanuit het reguliere voortgezet onderwijs

Blijkt uw zoon of dochter in het reguliere voonderwijs niet uit de voeten te kunnen dan is plaatsing op de Daaf Gelukschool mogelijk als er een lwoo-beschikking of zorgarrangement is toegekend. Als u hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met onze administratie. Zij brengen u dan in contact met de verantwoordelijke persoon binnen de school. Wat is verder van belang bij toelating?

Plaatsing op de Daaf Gelukschool is mogelijk als de leerling in staat is binnen de groepsgrootte van zestien leerlingen de lessen te volgen en de eindtermen te behalen. Verder geldt het volgende: • Leerlingen met een visuele handicap moeten binnen het klaslokaal de ‘bordlessen’ kunnen volgen. • Leerlingen met spraakstoornissen moeten een hulpvraag kunnen stellen. • Leerlingen met gehoorproblemen moeten – met behulp van individuele hulpmiddelen – lessen en gesprekken kunnen volgen. • Zeer moeilijk lerende leerlingen plaatsen we bij een IQ vanaf 80. • Lichamelijk zwakke leerlingen moeten aan de lichamelijke eisen van de opleiding kunnen voldoen. • Leerlingen met allergieën moeten zich aan de eventuele medicatie houden en lessen binnen een leslokaal kunnen volgen. • Leerlingen met motorische problemen moeten zich zelfstandig kunnen verplaatsen binnen de school.

* Zie voor meer informatie over de procedure ‘De Overstap’ via www.samenwerkingsverbandzuid-kennemerland.nl en het ‘Brugboek’ dat uitgedeeld wordt in groep 8 op basisscholen in Zuid-Kennemerland.

7


De schoolvakken/lessentabellen 2017-2018 Lessentabel klas 1

VMBO K/T

Lessentabel klas 2

VMBO-K/T

Vak

Vak

Biologie 2

Biologie 2

Expressie 2

Expressie 2

Duits 2

Duits 2

Engels 3

Engels 3

Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

3

3

Aardrijkskunde 2

Aardrijkskunde 2

Geschiedenis 2

Geschiedenis 2

Nastec* 3

Economie 2

Nederlands 5

Nastec* 3

Wiskunde 4

Natuur- en scheikunde 1

Groepsbegeleiding 4

Nederlands 5

Training diversen

2

Wiskunde

Rekenen remedial

2

Rekenen 1

Taal remedial

1

Groepsbegeleiding 3

Leefstijl 1

PPO** 1

4

Training 1

N.B. In klas 1 worden vanaf jan/feb 2 van de 4 lesuren groepsbegeleiding ingewisseld voor trainingsuren.

Leefstijl 1

1 lesuur = 45 minuten * Nastec is de samenvoeging van ‘Natuurkunde-Scheikunde-Techniek’. ** PPO = Praktische profieloriëntatie (Dit zijn lessen voor beroepsoriëntatie).

8


Lessentabel klas 3 VMBO

Lessentabel klas 4 VMBO

Vak Kader Theoretisch Vak

Kader Theoretisch

Nederlands

4 4

Engels

4 4

Engels

4 3

Nederlands

5 5

Lichamelijke opvoeding

3

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappijleer

1 1

Maatschappijleer

1 1

Kunstvak 1

1

1

Groepsbegeleiding

2 2

Profielvak commercieel

2

-

Economie

4 4

Profielvak administratie

2

-

Aardrijkskunde

-

4

Profielvak secretarieel

2

-

Duits

4

4

Geschiedenis

- 4

Natuur- en scheikunde 1

-

Biologie

- 4

2

Keuzevak sport en bewegen dienstverlening en veiligheid 2

-

Keuzevak webshop/game-

3

4

design

2 -

Wiskunde

4 4

Stage

2 -

Rekenen facultatief

1

Duits

4 3

Administratie

11 -

Geschiedenis

- 3

Aardrijkskunde

- 3

Economie

4 3

Wiskunde

4

Biologie

- 3

3

Natuur- en scheikunde 1

-

Groepsbegeleiding

2 2

3

Training rekenen

1

1

Training taal

1

1

9

1


Zo werken wij! Lessen met structuur

In de les bespreken we het gemaakte huiswerk. Tevens geven we uitleg en behandelen we de nieuwe leerstof waarvoor nieuw huiswerk wordt opgegeven. Dat huiswerk maken onze leerlingen in de onderbouw voor een groot deel al tijdens de les. Het huiswerk dat een leerling niet in de les af heeft, moet thuis afgemaakt worden. Er zijn ook leeropdrachten en die doen onze leerlingen thuis.

Er zit veel structuur in de lessen op de Daaf Geluk, want dat geeft onze leerlingen houvast. Onze docenten houden met behulp van deze structuur het leerproces in de gaten. De lessen zijn opgebouwd uit de elementen: • Doelen en programma • Voorkennis activeren • Introductie nieuwe lesstof • Begeleid inoefenen • Verwerken van de lesstof • Terugkoppeling naar de doelen

De huiswerkklas en huiswerkbegeleiding

Voor leerlingen die thuis geen huiswerk kunnen maken, is er de huiswerkklas. De mentor van een leerling kan aangeven dat een huiswerkklas een betere keuze is dan thuis huiswerk maken. Ook huiswerkbegeleiding is mogelijk. Leerlingen maken hun huiswerk dan onder begeleiding van een medewerker en krijgen meer hulp bij de lesstof dan tijdens een huiswerkklas.

Voor veel lessen staat er op de elektronische leeromgeving (ELO) een filmpje over de lesstof. Leerlingen kunnen dit voor of na de les bekijken. Huiswerk maken

Binnen de lessen besteden we veel aandacht aan huiswerk maken. Het ene kind begrijpt instructies eerder dan het andere kind en daar houden we rekening mee. Als dat nodig is, geven we extra uitleg, want dat kinderen verschillend zijn, is iets wat we op de Daaf Gelukschool goed begrijpen.

Inhaalmoment voor toetsen

Op dinsdag- en donderdagmiddag kunnen leerlingen van 14.30 tot 17.00 uur gemiste toetsen (SO’s, PW’s, PTA’s en PTO’s) inhalen. Vakoverstijgend werken en projecten

De Daaf Gelukschool heeft de afgelopen jaren in de onderbouw het vakoverstijgend werken ingevoerd tijdens de lessen natuurkunde, scheikunde en techniek. Verspreid over het schooljaar zijn er projecten. Deze aanpak heeft als doel onze leerlingen zelfstandiger te maken en ze meer te betrekken bij het leren.

10


ICT-vaardigheden voor de leerlingen

Het centraal schriftelijk examen vindt plaats in het vierde leerjaar in de maand mei. Het diploma dat onze leerlingen kunnen behalen is gelijk aan dat van elke andere reguliere vmbo-school.

Op de Daaf Gelukschool vergroten de leerlingen hun ICT-vaardigheden door middel van zelfstudie binnen de digitale leeromgeving. Dit is van belang als ze doorstromen naar een vervolgopleiding. In een digitale leeromgeving werken leerlingen aan verschillende modules.

Rekenen

Alle leerlingen krijgen te maken met een rekentoets. Om onze leerlingen daarop zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden, besteden we veel aandacht aan rekenen. We brengen de hiaten van elke leerling in kaart en spelen vervolgens in op de individuele behoeften van een leerling.

De leerlingen sluiten elke module af met een eindtoets. Behalen ze het gewenste resultaat, dan gaan ze naar de volgende module. Na elke behaalde module ontvangen de leerlingen een certificaat dat kan worden opgenomen in het leerlingenportfolio.

Dit doen we door middel van: • rekenlessen in alle klassen; • extra ondersteuning in kleine groepjes; • inzet van extra hulpmiddelen waar nodig; • een digitaal rekenaccount, waarmee ook thuis geoefend kan worden.

Wat gebeurt er na de onderbouw?

Iedere vmbo-leerling in de onderbouw krijgt cijfers op kaderberoepsgericht en theoretisch niveau. Aan het eind van klas 2 kijken we of leerlingen geschakeld kunnen worden naar een andere vo-school. Zij hebben dan de Daaf Gelukschool en de bijbehorende begeleiding niet meer nodig. Leerlingen die na klas 2 niet naar een andere school gaan, komen op de Daaf Gelukschool in de bovenbouw. In onze bovenbouw kan uitsluitend de kaderberoepsgerichte leerweg - profiel economie en ondernemen - of de theoretische leerweg worden gevolgd. Beide leerwegen duren twee jaar en leiden op voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de havo. In die twee jaar werken we volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten uit het PTA vormen het schoolexamencijfer.

11


Schematisch overzicht van de opbouw van de Daaf Gelukschool

MBO

MBO / HAVO

VMBO 4 Kader

VMBO 4 Theoretisch

VMBO 3 Kader

VMBO 3 Theoretisch

Onderbouw

VMBO Kader

VMBO Theoretisch

Bovenbouw VMBO 3 elders

(mavo)

Begeleiding op maat De teamleider

Ons team besteedt veel aandacht aan het gedrag, de mentaliteit en de onderwijsontwikkeling van onze leerlingen. De mentoren, de teamleiders en de zorgcoördinator hebben hierin speciale taken.

De teamleider heeft de zorg voor de continuïteit in de leerlijn, de didactische aanpak en de organisatie van activiteiten. Daarnaast is de teamleider verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school en heeft hij of zij de dagelijkse zorg voor onze leerlingen.

De mentor

Elke klas heeft zijn eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van elke individuele leerling en de klas als groep.

Onze teamleiders zijn : Klas 1: mw. D. van Leeuwen Klas 2: dhr. De Wit a.i. Klas 3: dhr. B. Timmers Klas 4: mw. A. Bos

De mentor: • kent de achtergronden van elke leerling; • houdt ontwikkelingen nauwgezet bij; • geeft meerdere lessen aan de eigen groep; • is het aanspreekpunt voor leerlingen, vakdocenten, ouders/verzorgers en eventuele hulpverleners.

De algemeen zorgcoördinator

Alle zorg die we onze leerlingen kunnen bieden, moet goed worden afgestemd. Onze algemeen zorgcoördinator, de heer J.A.M. Koopman coördineert het zorgaanbod van de school en ondersteunt samen met de leden van het zorgteam de mentoren en de teamleiders bij de dagelijkse zorg voor onze leerlingen.

De mentor heeft regelmatig gesprekken met elke leerling over het ontwikkelingsperspectief en de gestelde doelen. Die gesprekken kunnen soms na schooltijd plaatsvinden.

12


Het zorgteam

Extra zorg en ondersteuning

Constateert de mentor belemmeringen in het leerproces, dan bespreekt hij dit in eerste instantie met de teamleider. De teamleider kan de leerling indien nodig bespreken in ons zorgteam. Het zorgteam formuleert vervolgens een plan om de belemmeringen bij de leerling weg te halen. Ieder lid van het zorgteam heeft een specialistische taak.

Voor leerlingen die vanwege een verlies in de directe omgeving (overlijden, echtscheiding en andere ingrijpende gebeurtenissen) extra ondersteuning nodig hebben, zijn twee medewerkers aanwezig die deze ondersteuning kunnen bieden: mw. A. Steffers en mw. N. Verhalle. Zij kunnen als een leerling vastloopt in zijn of haar verdriet individuele begeleiding bieden. Ook het vormen van steungroepen is mogelijk. Uiteraard gebeurt dit pas na zorgvuldig overleg met ouders/verzorgers en mentoren van de leerlingen.

Ons zorgteam staat onder voorzitterschap van de algemeen zorgcoรถrdinator. Het zorgteam bestaat verder uit de orthopedagogen, de psycholoog, de psychologisch medewerker en onze teamleiders. Indien nodig kunnen we ook de schoolarts, een taal-, reken- of dyslexiecoรถrdinator, de wijkagent, maatschappelijk werk en/ of de leerplichtambtenaar inzetten. In geval van uitgebreide zorg wordt er een multidisciplinair overleg (MDO) gevoerd. Hierbij kunnen externe zorgverleners worden uitgenodigd.

Als er vermoedens zijn van zorgelijk gamegedrag of van alcohol- of drugsgebruik, kunnen wij een beroep doen op Brijder Jeugd voor een voorlichtend gesprek met onze leerlingen. Dit kan zowel klassikaal als individueel. Om goede zorg voor onze leerlingen te organiseren, werken wij nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Aan de school is een CJG-coach verbonden die wij om advies kunnen vragen.

De orthopedagogen, de psycholoog en de psychologisch medewerker ondersteunen onze leerlingen bij faalangst, blokkades, motivatiebelemmeringen, studievaardigheden en concentratieproblemen. Indien nodig nemen zij testen af. In samenwerking met de zorgcoรถrdinator stellen zij de ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP) voor de leerlingen op. Aan het zorgteam nemen deel: Mw. J. van Bueren-psycholoog Mw. D. van Haagen-orthopedagoog Mw. R. van Rijkom-orthopedagoog Mw. N. Verhalle-psychologisch medewerker

13


Veiligheid in en om de school Social media

De school vindt het zeer belangrijk dat leerlingen en medewerkers zich veilig en prettig voelen in de school en in de directe omgeving daarvan. Daarom heeft de school het convenant Veilig in en om de school (VIOS) ondertekend.

Leerlingen op de Daaf Gelukschool krijgen in de groepsbegeleidingslessen informatie over het verstandig gebruik van social media. Door middel van lesstof, filmpjes en actuele situaties gaan de docenten en leerlingen in gesprek met elkaar.

Medisch protocol

Kijk voor het protocol medisch handelen en medicijnverstrekking op www.daafgeluk.nl.

Voor u en onze medewerkers organiseren wij jaarlijks een interactieve informatieavond over het gebruik van social media door jongeren. Onder leiding van een medewerker van Bureau Jeugd en Media krijgt u informatie en kunt u ervaringen uitwisselen over de meest uiteenlopende zaken die te maken hebben met jongeren en social media.

Pesten niet toegestaan

Op geen enkele manier staan we pesten toe. We hebben een anti-pestprotocol en pestgedrag op school of via social media pakken we direct aan. Onze coördinator sociale veiligheid is mw. D. van Leeuwen. Ook schelden, schoppen en slaan worden niet getolereerd. Als dat gebeurt, grijpen we onmiddellijk in en nemen we maatregelen. Daarbij vinden we dat meningsverschillen door het voeren van een gesprek kunnen worden uitgesproken en opgelost.

Verboden

Het is op school verboden om drugs, alcohol en (nep)wapens in bezit te hebben. Het maken van foto’s, films of geluidsopnamen door leerlingen van andere leerlingen of medewerkers is verboden. De school heeft het recht om onverwachts de leerlingenkluisjes te controleren op bezittingen die niet zijn toegestaan. Indien noodzakelijk nemen we contact op met de politie.

In geval van een conflict of pestgedrag wordt het gemelde incident opgenomen in ons registratiesysteem Magister. Wij evalueren die informatie regelmatig, zodat we bij herhaling van de problemen adequaat in actie kunnen komen. Onze school moet gewoon een veilige school zijn voor elke leerling.

Lekker gezond!

Onderzoek toont aan dat fittere, gezondere leerlingen een betere concentratie hebben en aantoonbaar beter presteren op school. Thema’s over gezond eten en leven behandelen we in de Leefstijl- en Groepsbegeleidingslessen. Daarnaast besteden we extra aandacht aan sport en beweging en heeft de school een kantine waar ook gezonde producten te verkrijgen zijn.

Onze veiligheidscoördinator en arbomedewerker is mw. M. Houtzager. Zij neemt een paar keer per jaar deel aan overleggen met andere scholen voor voortgezet onderwijs. Daar bespreekt zij de mogelijkheden tot preventief handelen en deelt zij de ervaringen op dit gebied.

14


Contacten met ouders/verzorgers Rapportages

Het team van de Daaf Gelukschool vindt goede contacten met ouders/verzorgers van de leerlingen van groot belang. Dat goede contact betekent dat wij u op de hoogte houden, maar ook dat u ons informeert over zaken die van belang zijn voor de ontwikkeling en schoolprestaties van uw kind.

We houden ouders/verzorgers regelmatig op de hoogte van de vorderingen van hun kind. In de onderbouw doen we dit door de leerlingen weekrapporten mee te geven. Ouderavonden

• Klas 1 Op 13 september 2017 om 19.00 uur is de eerste algemene ouderavond voor klas 1. Tijdens deze avond geven we informatie over de opzet en werkwijze in de diverse leerjaren van de Daaf Gelukschool. • Klas 2 en 3 Op 14 september 2017 om 19.00 uur is de algemene ouderavond voor de klassen 2 en 3. • Klas 4 Op 28 september 2017 om 19.00 uur is de algemene ouderavond voor klas 4.

Hoe gaat uw kind op onze school?

De vorderingen van uw kind kunt u volgen via het Magister-systeem. Als ouder/verzorger ontvangt u van ons een inlogcode waarmee u via internet en de schoolwebsite toegang krijgt tot informatie over: • Behaalde resultaten (cijfers) • Aanwezigheid van uw kind • Het opgegeven huiswerk Ook krijgt u toegang tot de elektronische leeromgeving (ELO) waar de leeropdrachten staan die uw kind van school krijgt. Het lesrooster en eventuele wijzigingen vindt u via de link naar Magister op www.daafgeluk.nl.

Naast de algemene ouderavonden zijn er in november 2017 en maart 2018 ouderavonden waarop u kunt spreken met een mentor en met vakdocenten. Ook het OPP van uw kind wordt dan besproken. De exacte data kunt u vinden op www.daafgeluk.nl.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Wanneer een andere leerroute nodig is

Minimaal één keer per jaar is er een overleg tussen ouders/verzorgers, leerling en mentor om het OPP door te nemen en eventueel bij te stellen. Daarnaast zijn er met regelmaat gesprekken met de leerling over zijn of haar ontwikkelingsperspectief.

We streven naar succes door een goed leefklimaat, zorgvuldige omgang met elkaar, een uitstekend onderwijsprogramma en duidelijke regels. Toch kan blijken dat onze mogelijkheden tekortschieten. Mochten ons onderwijsprogramma en ondersteuningsprofiel voor een leerling niet de juiste zijn, dan zullen de mentor, de teamleider en de decaan samen met u kijken wat wel de juiste weg zou kunnen zijn, want ook die zorg maakt deel uit van onze verantwoordelijkheid.

Rapporten

De leerlingen van de onderbouw krijgen twee keer per jaar een rapport. In de bovenbouw werken we met het boekje Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) om de voortgang vast te leggen.

Tip: u kunt als ouders/verzorgers altijd Magister raadplegen voor de laatste stand van zaken.

15


Medezeggenschap

Jij en de Daaf Gelukschool

Op de Daaf Gelukschool is er de medezeggenschapsraad/deelmedezeggenschapsraad (MR/DR). Ouders, personeel en leerlingen praten in de MR/ DR mee over bestuurszaken die invloed hebben op de school, het personeel, de leerlingen en hun ouders of verzorgers.

Op onze school doe je veel meer dan lessen volgen. Kijk maar! Open Podium

Expressief getalenteerde leerlingen krijgen de kans om op te treden op een podium voor publiek. Zij ontmoeten op die manier gelijkgestemde leerlingen en doen ervaring op met het presenteren van zichzelf. Dat ‘Open Podium’ vindt plaats op 22 februari 2018.

De MR/DR heeft een belangrijke taak binnen de school: meedenken, meepraten én meebeslissen over schoolaangelegenheden. Zo kan de MR/DR actief bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en tevens de belangen van ouders en de leerlingen, naast die van het personeel van de school, zo goed mogelijk behartigen. De MR/DR volgt enerzijds kritisch de ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en zoekt anderzijds ook naar samenwerking met de directeur van de school.

Voor het Open Podium zoeken we leerlingen met een talent dat zij goed kunnen presenteren voor een publiek. Een vaardigheid die de leerling beheerst en leuk vindt om te doen en waar anderen met plezier naar kunnen kijken of luisteren. Denk bijvoorbeeld aan een muziekinstrument bespelen, zingen of dansen, een cabaret- of goochelnummer opvoeren of een zelfgemaakt kunstwerk tentoonstellen. De docenten Muziek, Beeldende Vorming en Drama houden een auditie om te bepalen wie er mee kunnen doen aan het Open Podium.

Medezeggenschap moet feitelijk worden geregeld op de manier die bij de eigen school past en daarmee ligt de inhoud van de medezeggenschap in handen van alle betrokkenen op school. De MR/ DR heeft wel wettelijk vastgelegde taken, plichten, rechten en bevoegdheden om medezeggenschap zeker te stellen. Denkt u aan: • Het recht op overleg • Het initiatiefrecht • Het recht op informatie • Instemmings- en adviesbevoegdheid

De leerlingen die optreden mogen hun gasten zelf uitnodigen (bijvoorbeeld familieleden en vrienden). Ook andere leerlingen van school zijn van harte welkom. Kaartjes kosten 2 euro, inclusief een consumptie. Globaland

De namen van de leden van de MR/DR vindt u op www.daafgeluk.nl.

Globaland is een actief onderwijsproject over de maatschappij en de wereld en het is onderdeel van burgerschapsvorming bij ons op school. Globaland vindt plaats in april 2018 en is verdeeld over 2 lesdagen. Stagiaires van onder andere het ROC en opleidingen pedagogiek voeren in samenwerking met de docenten van de Daaf Gelukschool het project uit. De leerlingen van de 1e klas voeren opdrachten uit in spelvorm. Op deze manier ontdekken ze wat er allemaal hoort bij het ‘besturen van een land’.

16


Jij telt mee Sportdag

Op de Daaf Geluk tel je mee en kun je jezelf zijn. Natuurlijk maken we afspraken met elkaar over hoe we met elkaar omgaan. Respect voor elkaar, voor de omgeving en voor onszelf vinden we belangrijk. Daarom hanteren we voor ieders veiligheid en welzijn een aantal waarden en normen. We mogen elkaar aanspreken op deze waarden en normen en dat maakt de Daaf Geluk een veilige school.

Op de Daaf Gelukschool vinden we gezondheid en bewegen belangrijk. Daaraan doen we het hele jaar veel met aan het eind van het schooljaar een sportdag. Het ene jaar staat deze in het teken van atletiek en het andere jaar in het teken van spel. De sportdag is altijd weer een succesvolle afsluiting van het schooljaar. Samenwerken, lol maken en meedoen zoals je het gehele jaar in de gymlessen hebt gesport.

Het leerlingenreglement

In het leerlingenreglement staan de waarden en normen die we op de Daaf Geluk belangrijk vinden: • Respecteer jezelf en je omgeving. • Doe je best, dan kun je tevreden zijn. • Werk samen, dan bereik je meer. • Laat je helpen, dan wordt het makkelijker. • Help een ander, dan leer je meer. • Zorg goed voor jezelf, dan voel je je beter. • Kom op voor jezelf, dan voel je je prettiger. • Houd rekening met anderen, dan heb je het leuk met elkaar. • Denk na waarom je iets doet, dan begrijp je wat je doet. • Laat elkaar en elkaars spullen met rust, dan blijven je spullen ook heel. • Leer ook buiten de les, dan leer je voor later. • Gebruik je telefoon en je persoonlijke elektronica verstandig. Zo voorkom je misverstanden en afleiding.

Activiteitenweek of op kamp

Alle klassen op onze school hebben in de derde week van het schooljaar een activiteitenweek of ze gaan op kamp. Kom je in klas 1, dan is er de introductieweek. Zo leer je de andere leerlingen, je mentor en een aantal van je docenten kennen. Tijdens die introductieweek zijn er diverse activiteiten op en buiten school. Zit je in klas 2, dan ga je drie dagen naar Dopersduin in Schoorl. Er is een uitgebreid programma met overdag en ’s avonds allerlei activiteiten. De leerlingen van klas 3 gaan op survivalkamp in de Ardennen. Klas 4 combineert de examenvoorbereiding met een kort verblijf op kamp in Overijssel. Daarbij ligt de nadruk op het vergroten van de zelfstandigheid.

Een uitgebreide versie van het leerlingenreglement vind je op www.daafgeluk.nl. Natuurlijk delen we het leerlingenreglement uit in de klas en bespreken we het ook.

Excursies

Als je in de tweede klas zit, ga je samen met andere leerlingen een dagje naar Duitsland. Daarnaast organiseren we met regelmaat excursies voor de onderbouw en bovenbouw naar onder meer de Tweede Kamer, de duinen, de Nederlandsche Bank en diverse bedrijven.

Kluisjes voor je spullen

Er zijn kluisjes beschikbaar voor alle leerlingen. Een kluisje huur je van de school. Dat kost je eenmalig € 18,00. Mocht je de sleutel kwijtraken, dan kost het € 5,50 om een nieuwe te krijgen. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken van spullen uit de kluisjes. Ook hebben we het recht kluisjes onverwacht te controleren en als daar aanleiding voor is kunnen we de politie hierbij uitnodigen.

Verkeersmarkt

Op onze school vinden we veiligheid in het verkeer heel belangrijk. Jaarlijks krijgen jullie les hoe om te gaan met verkeersregels en hoe je je gedraagt in het verkeer.

17


Schoolverzuim, extra schoolverlof en schorsing/verwijdering Lesverzuim

Ziek worden tijdens de lessen

Als leerling is uw zoon of dochter verplicht zich aan de regels van de school te houden en de lessen bij te wonen. Niet-gemeld verzuim zien we als spijbelen en zal als zodanig gemeld worden aan de leerplichtambtenaar.

Wanneer een leerling ziek wordt tijdens de les, meldt hij/zij dit in eerste instantie aan de lesgevende docent. Daarna meldt hij/zij zich bij de mentor of als die er niet is bij zijn/haar teamleider. Deze geeft dan toestemming om bij de administratie een ‘ziek naar huis’-kaart te halen. Het is de bedoeling dat deze kaart bij terugkomst op school volledig ingevuld en ondertekend door u als ouder/verzorger bij de administratie ingeleverd wordt.

(Te)laatkomers

Komt uw kind te laat, dan meldt het zich bij de administratie voor een telaatbriefje. Zonder dit briefje kan hij/zij de les niet in. Wie door doktersbezoek of huiselijke omstandigheden te laat komt, moet dit door een schriftelijke of telefonische mededeling van thuis laten bevestigen. Ook dan is er een telaatbriefje nodig om toegelaten te worden tot de lessen.

Bij langdurige ziekte of veelvuldig ziekteverzuim wordt daarvan melding gedaan bij de schoolarts en de leerplichtinstantie. Afwezigheid van de leerling

Ongeoorloofd te laat? Dan wordt de gemiste les meteen dezelfde dag na schooltijd ingehaald. In overleg met de conciërges kan dit inhalen ook de volgende ochtend ruim voor aanvang van de lessen.

Onze docenten noteren afwezigen en (te)laatkomers direct in Magister. Is er geen bericht en/of verlofaanvraag bij de administratie bekend, dan nemen we telefonisch contact met u als ouder/ verzorger op.

Bij meer dan drie keer te laat komen van uw zoon of dochter ontvangt u als ouder/verzorger een bericht via e-mail. De school kan u vervolgens uitnodigen voor een gesprek over het verzuim. Doel is dan een oplossing te vinden die een deelname aan de lessen door uw zoon of dochter waarborgt. Veelvuldig te laat komen meldt de school aan de leerplichtambtenaar.

Verzuim van de lessen lichamelijke opvoeding

Wanneer uw zoon of dochter – door welke omstandigheden dan ook – niet in staat is de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, moet u dat als ouder/verzorger vóór aanvang van het lesuur schriftelijk melden. Uw zoon of dochter meldt zich met uw briefje bij de docent lichamelijke opvoeding en blijft daarna – in principe – op school.

Ziekmelding

Is uw zoon of dochter ziek of is onverwacht bezoek aan een huisarts, tandarts en dergelijke nodig? Meldt u dat dan vóór aanvang van de lessen telefonisch aan de administratie. U kunt de administratie bereiken tussen 8.00 en 9.00 uur ’s ochtends. Niet gemeld is ongeoorloofd afwezig en wordt geregistreerd als spijbelen.

Zijn er medische of andere dwingende redenen die het gedurende langere tijd niet mogelijk maken de lessen lichamelijke opvoeding te volgen, dan kunt u als ouder of verzorger een verzoek om vrijstelling richten aan de schoolleiding, bij voorkeur met een verklaring van de behandelende arts.

18


Verzoeken om extra schoolverlof

Extra schoolverlof verleent de schoolleiding alleen bij wat we een ‘gewichtige omstandigheid’ noemen. Deze term wordt in de leerplichtwet met voorbeelden uitgelegd, zoals: • Sterfgevallen in de naaste familie • Ernstige ziekte van de ouders • Zeer slechte weersomstandigheden • Jubilea e.d. Voor extra verlof zijn speciale formulieren bij de administratie verkrijgbaar. Vakantieverlof

Verlof voor extra vakantie is bijna niet mogelijk. De enige toegestane reden hiervoor is wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep, bijv. door seizoensarbeid van een van de ouders, niet mogelijk is om tijdens een van de reguliere schoolvakanties een gezinsvakantie van twee weken te hebben. In dat geval kan de directeur bij hoge uitzondering eenmaal per schooljaar toestemming verlenen, voor ten hoogste tien schooldagen. Belangrijk is dat dagen voor extra verlof niet in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar mogen vallen. Altijd geldt dat uw aanvraag voor extra verlof minimaal vier weken vóór de gevraagde verlofperiode ingediend moet zijn bij de directeur. Over alle aanvragen voor extra verlof beslist de directeur als het gaat om minder dan tien schooldagen per jaar. Vraagt u meer dan tien dagen aan, dan beslist de leerplichtambtenaar. Bij afwijzing van uw verzoek heeft u de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Schorsing/verwijdering

De school heeft een schorsings- en verwijderingsprotocol. Dit is te vinden op www.daafgeluk.nl.

19


Vertrouwenspersoon en klachtencommissie Vertrouwenspersoon

Meldpunt vertrouwensinspecteur

Op de Daaf Gelukschool is een vertrouwenspersoon werkzaam: mw. A. Schoone-Peters. Personeel en leerlingen kunnen bij haar terecht met vragen, opmerkingen en/of klachten over ongewenste omgangsvormen op onze school.

Seksuele intimidatie, seksueel misbruik en ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs via telefoon 0900-111 31 11.

Hieronder vallen: • (Seksuele) intimidatie • Discriminatie/racisme • Agressie/geweld • (Cyber)pesten • Meidenintimidatie

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het kan zijn dat u het met bepaalde zaken en beslissingen op school niet eens bent, of dat u vindt dat het belang van uw kind geschaad wordt. Meestal kunnen deze zaken in een gesprek met de mentor of de directie worden opgelost.

De gesprekken met mw. A. Schoone-Peters zijn - zoals haar functie al aangeeft - vertrouwelijk.

Mocht uw klacht – om welke reden dan ook naar uw mening niet naar behoren zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot het bestuur van de school. Het bestuur van de Daaf Gelukschool is Dunamare. Dit bestuur is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie die is belast met het onderzoeken van ingediende klachten met betrekking tot ongewenst gedrag. Het indienen van een klacht bij deze commissie doet u schriftelijk bij:

Klachtencommissie onderwijs

Dunamare Onderwijsgroep Postbus 4470 2003 EL Haarlem Een exemplaar van de klachtenregeling ligt ter inzage op de administratie van onze school. U kunt de regeling ook vinden op de website van Dunamare: www.dunamare.nl en op www.daafgeluk.nl.

20


Examenresultaten Zie voor examenresultaten: www.daafgeluk.nl

Schooljaar, lesrooster en vakanties Schooljaar 2017-2018

Lesrooster

• Rooster ophalen is op dinsdag 5 september 2017 • De lessen starten op woensdag 6 september 2017

Aan het begin van het schooljaar delen we de klassenroosters uit. De schooltijden zijn van 8.30 – 16.15 uur en een lesuur duurt 45 minuten. De indeling van de lesuren naar lestijden is: 1e lesuur

08.30 – 09.15 uur

2e lesuur

09.15 – 10.00 uur

3e lesuur

10.00 – 10.45 uur

pauze

10.45 – 11.00 uur

4e lesuur

11.00 – 11.45 uur

5e lesuur

11.45 – 12.30 uur

pauze

12.30 – 13.00 uur

6e lesuur

13.00 – 13.45 uur

7e lesuur

13.45 – 14.30 uur

8e lesuur

14.30 – 15.15 uur

pauze

15.15 – 15.30 uur

9e lesuur 15.30 – 16.15 uur

21


Vakanties schooljaar 2017-2018

Studiedagen personeel • 7 november 2017 (13.00-17.00 uur)

Herfstvakantie

23 t/m 27 oktober 2017

• 30 januari 2018 (13.00-17.00 uur)

Kerstvakantie 25 december 2017 t/m

• 8 maart 2018 (13.00-17.00 uur)

5 januari 2018

• 29 mei 2018 (13.00-17.00 uur)

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart 2018

De dagen waarop de voortgangsbesprekingen plaatsvinden geven wij uiterlijk 6 weken van tevoren via de mail aan u als ouder/verzorger door.

Goede Vrijdag en 2e Paasdag

30 maart t/m 2 april 2018

Koningsdag

27 april 2018

Meivakantie

30 april t/m 11 mei 2018

Belangrijk: leerlingen zijn niet zonder meer vrij op de studiedagen of op de dagen van de voortgangsbesprekingen. Leerlingen kan gevraagd worden op school aanwezig te zijn om werk in te halen.

Tweede Pinksterdag 21 mei 2018 Zomervakantie

23 juli t/m 31 augustus 2018

Religieuze feestdagen

Naast de algemene erkende christelijke feestdagen zijn er ook andere religieuze feestdagen. Wilt u aan deze feestdagen deelnemen, dan moet u als ouder/verzorger bij de schoolleiding een schriftelijk verzoek indienen voor maximaal twee vrije dagen in het kader van deze religieuze feestdagen.

22


Kosten schooljaar 2017-2018 Schoolboeken

Naast de ouderbijdrage ontvangt u een nota voor de kosten van op kamp gaan.

De school levert de boeken voor uw kind. Het boekenpakket wordt thuisbezorgd. Aan het eind van het schooljaar moeten de boeken weer ingeleverd worden. De Daaf Gelukschool heeft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs ondertekend.

€ 147,50

€ 200,-

Formulieren voor kinderbijslag, zorgverzekering, vervoer etc. kunt u inleveren bij de administratie. De administratie is iedere schooldag bereikbaar van 8.00-16.00 uur. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken. Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget wordt verstrekt door de Belastingdienst en is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van kinderen van 0 tot 18 jaar. U hoeft het kindgebonden budget niet aan te vragen, want u krijgt dit automatisch van de Belastingdienst. Heeft u vragen over het kindgebonden budget? Kijk dan op www.toeslagen.nl.

Klas 3 kader € 127,Klas 3 mavo € 124,50 Klas 4

Klas 4

Administratie

De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2017-2018: € 177,50

€ 250,-

U kunt hierover informatie vinden op de site van DUO: www.duo.nl

U ontvangt een gespecificeerde schoolnota voor de vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag van de nota bestaat uit kosten voor onder meer de activiteitenweek, excursies, mediatheek, vakmaterialen, sport. Deze nota is met instemming van de MR/DR tot stand gekomen. Er bestaat een mogelijkheid om dit bedrag in termijnen te voldoen. Wanneer u dit wilt, neemt u dan contact op met de administratie, ook voor vragen over de nota.

Klas 2

€ 125,-

Klas 3

Tegemoetkoming schoolkosten

Schoolnota en ouderbijdrage

Klas 1

Klas 2

€ 87,-

Verzekeringen

Op onze website vindt u een link die verwijst naar de verzekeringen die Dunamare (het bestuur van de school) heeft afgesloten.

23


Bestuur Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland

De Dunamare Onderwijsgroep is het bestuur van de Daaf Gelukschool. Het college van bestuur van Dunamare is het ‘bevoegd gezag’ van de school. Dunamare is een decentrale organisatie, wat inhoudt dat Dunamare de scholen veel vrijheid geeft om het onderwijs zelf in te richten. Het Centraal Bureau van Dunamare ondersteunt de scholen op gebieden zoals personeel en organisatie, financiën, kwaliteitsbeleid, ICT en huisvesting.

De Daaf Gelukschool maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland. Er is contact met andere samenwerkingsverbanden op het moment dat er een leerling naar de Daaf Gelukschool komt uit een ander samenwerkingsverband. Bij het aanvragen van extra ondersteuningsmiddelen aan het Samenwerkingsverband ZuidKennemerland, zoals toelaatbaarheidsverklaringen en individuele arrangementen, worden persoonsgegevens doorgegeven aan het samenwerkingsverband. De leerling en zijn of haar wettelijke vertegenwoordigers worden hierover geïnformeerd en hebben recht op inzage en correctie van deze gegevens. Het samenwerkingsverband verwerkt de gegevens volgens het privacyreglement van hun TVO-commissie, te vinden op de website van het samenwerkingsverband www. samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl bij ‘downloads’ onder ‘Passend Onderwijs’.

Ouders of verzorgers en leerlingen hebben in het algemeen niet rechtstreeks met Dunamare te maken. Alleen bij klachten en in het geval van bezwaar of beroep tegen beslissingen van de school is Dunamare van belang. De gegevens van Dunamare: Dunamare Onderwijsgroep Diakenhuisweg 1-21 Postbus 4470, 2003 EL Haarlem Telefoon 023-530 36 00 E-mail info@dunamare.nl Website www.dunamare.nl

Privacyreglement

Op de Dunamare scholen is een privacyreglement van kracht dat u kunt downloaden via www.dunamare.nl.

Heeft u nog vragen? Met deze gids proberen wij u heldere informatie te geven over de gang van zaken op De Daaf Gelukschool. Toch kan het zijn dat u vragen of opmerkingen heeft. Bel, schrijf of e-mail ons dan. De schoolleiding en de administratie zijn overdag op schooldagen te bereiken. Voor een gesprek met een van de medewerkers kunt u het best eerst een afspraak maken.

24


Personeelslijst Schoolleiding Daaf Gelukschool Naam Functie

Mw. M.J.M. van den Hoven Dhr. J.A.M. Koopman

directeur adjunct-directeur/algemeen zorgcoördinator

Onderwijzend personeel Mw. R. Aït Chrif Mw. E. van den Berg Dhr. J. van den Bergh Mw. B. Biermann Mw. M. Bienstman Dhr. M. Bohne Mw. L. Bongaarts Mw. A. Bos Dhr. H. Bosman Dhr. S. Cobbenhagen Dhr. J. Delforge Mw. M. Doortmont Mw. C. Duivesteijn Dhr. W. Goverse Dhr. B. Hartman Mw. D. Hegger Dhr. S. Hoogervorst Mw. M. Ho-Sam-Sooi Mw. M. Houtzager Dhr. B. Kadir Dhr. J. Kalter Mw. W. Kamerling Dhr. J.W. Kraay Dhr. A. de Krijger Mw. K. Kroft Dhr. M. Kruyt Mw. D. Van Leeuwen Mw. M. Lucas Dhr. S. Maas Mw. P. Maradiaga-Schenke Mw. B. Mars Dhr. A. Oudshoorn Mw. A. Peters Dhr. M. Peters Dhr. M. Piek Dhr. N. Ran Mw. V. de Regt Dhr. D. Riksman Dhr. R. Van Rossum Dhr. G. Schelvis Mw. A. Scholten Mw. I. Serné Dhr. J. Slisser

docent/mentor 3K docent/mentor 3TA docent/mentor 4TB docent/mentor 4K docent/mentor 3TD docent/mentor 2F docent/mentor 1A docent/teamleider 4 & 5 docent docent/mentor 2H docent/mentor 3KT docent/mentor 2G docent/mentor 4TA docent docent/mentor 5HB docent/mentor 2D docent docent/mentor 3HA docent/mentor 3TA docent docent/mentor 3TB docent/mentor 2F docent/decaan docent/mentor 1H docent/mentor 4HA docent/mentor 3KT docent/teamleider 1 docent/mentor 4K docent/mentor 3HA docent/orthopedagoog docent/mentor 4TC docent/mentor 3K docent/mentor 2B docent/mentor 1E docent/mentor 1D docent docent/mentor 1B docent/mentor 1F docent/mentor 2E docent/mentor 2G docent/mentor 3HB docent/mentor 2D docent/mentor 3TD

25


Mw. K. Terra Mw. A. Tolsma Mw. N. Trampé Dhr. M. Valkhoff Mw. D. Verleur Mw. J.A. Verschuuren Dhr. J. de Vries Dhr. M. de Vries Dhr. F. de Vries Dhr. K. Winkel Dhr. R. de Wit Dhr. S. Witbraad Mw. S. Yeung Mw. C. Zegwaard Dhr. B. Zethof Dhr. R. Van Zwet

docent docent/mentor 2C docent/mentor 1C docent/mentor 2A docent/mentor 5HA docent/mentor 4HB docent/mentor 4TD docent/examensecretaris docent docent/mentor 5HA docent/teamleider 2 docent/mentor 1F docent docent/mentor 2C docent docent/mentor 4HB

Onderwijsondersteunend personeel Mw. E. Anderson Mw. I. Beerepoot Mw. E. van den Berg Mw. J. Blöte Mw. F. de Boer Mw. J. Van Bueren-Lahnstein Mw. R. Dogan Mw. E. Eggink Dhr. P. Entes Mw. M. Gijswijt Mw. D. Van Haagen Mw. W. Houwen Mw. M. Jonker Mw. G. Kaya Mw. T. Keuss-Ludding Mw. M. Kieftenbeld-Oesterholt Dhr. J. Koelemeijer Mw. M. Komen Mw. M. Kruijer Dhr. L. Kwartsz Mw. K. van Leeuwen Mw. A. Rijbroek Mw. R. Van Rijkom Mw. K. Rood Mw. A. Schoone Mw. H. Speelman Mw. A. Steffers Mw. N. Strookman Dhr. B. Timmers Mw. N. Veldman Mw. N. Verhalle Dhr. E. de Waaij Mw. M. van Winsen Mw. A. Zuiderveld

conciërge pedagogisch hulpverlener/mentor 4HA pedagogisch hulpverlener/mentor 1H pedagogisch hulpverlener pedagogisch hulpverlener psycholoog pedagogisch hulpverlener roostermaker/pedagogisch hulpverlener/ mentor 3HB pedagogisch hulpverlener/mentor 2B pedagogisch hulpverlener orthopedagoog pedagogisch hulpverlener/mentor 5HB administratief medewerker pedagogisch hulpverlener administratief medewerker/applicatiebeheerder conciërge conciërge pedagogisch hulpverlener/mentor 1C pedagogisch hulpverlener/mentor 2A systeembeheerder pedagogisch hulpverlener/mentor 3TB en 4TB decaan orthopedagoog pedagogisch hulpverlener/mentor 2H pedagogisch hulpverlener/mentor 1A pedagogisch hulpverlener/mentor 3TC pedagogisch hulpverlener/mentor 1B leraarondersteuner/mentor 1D teamleider 3 administratief medewerker psychologisch medewerker technisch onderwijsassistent pedagogisch hulpverlener pedagogisch hulpverlener

26


Adressen en telefoonnummers Daaf Gelukschool

Adres Albert Verweylaan 2 2024 JL Haarlem Telefoon 023-526 16 44 Website www.daafgeluk.nl E-mail info@daafgeluk.nl Openbaar vervoer

De Daaf Gelukschool is goed bereikbaar. Buslijn 2 stopt op de Plesmanlaan (halte Schoterhof).

Vertrouwensinspecteur

Tijdens werkdagen tussen 08.00-17.00 uur Telefoon 0900 – 111 31 11 Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland (SWV-ZK)

Bezoekadres Schipholpoort 2 2034 MA Haarlem Postadres Postbus 800 2003 RV Haarlem Telefoon 023–54 30 140 E-mail info@swv-vo-zk.nl Website www.samenwerkingsverbandzuid-kennemerland.nl Overige

Politie Haarlem-Noord Telefoon 0900-8844 Kindertelefoon Telefoon 0800-0432 (gratis) bereikbaar van 14.00 uur tot 20.00 uur

Bevoegd gezag

Postadres Dunamare Onderwijs Groep Postbus 4470 2003 EL Haarlem Telefoon 023-530 36 00 E-mail info@dunamare.nl Website www.dunamare.nl Dit is tevens het adres van de financiële administratie

Colofon

Tekstbijdragen, ontwerp, lay-out en productie Tom de Hoog (Tom de Hoog | CONTEXT, Alkmaar); Jean-Paul Mombers (Made by Mombers, Haarlem) Fotografie Heldere Blik.com (Mariëlle Lageveen) en Jurriaan Hoefsmit Druk Marcelis-Dékavé, Alkmaar

Onderwijsinspectie

Postadres Inspectie van het Onderwijs Postbus 2730 3500 GS Utrecht Telefoon 1400 (Informatie Rijksoverheid) Website www.onderwijsinspectie.nl

27


28

Schoolgids Daaf Geluk, schooljaar 2017-2018  

Schoolgids Daaf Geluk in Haarlem. Een uitgebreide schoolgids over schooljaar 2017-2018.

Schoolgids Daaf Geluk, schooljaar 2017-2018  

Schoolgids Daaf Geluk in Haarlem. Een uitgebreide schoolgids over schooljaar 2017-2018.

Advertisement