Page 1

Tweemaandelijks gemeentelijk infoblad

nr. 37 | juli 2011

Fotowedstrijd «Je vakantie 2011» Meer info: www.wemmel.be - tel. 02/462.06.16

In dit nummer

4 Autograveeractie

5 Stratenloop

Verantwoordelijke uitgever: Christian Andries, p.a. Dr. H. Folletlaan 28, 1780 Wemmel

9 Nieuwe ramen voor NGBS

11 Jaarmarkt 2011 Texte français en tête-bêche


2

wemmel info

Uit de gemeenteraad

Door Bernard Carpriau, voorzitter van de gemeenteraad

Zitting van 31 maart 2011 Camerabeveiliging • De raad keurt de projectvisie voor het plaatsen van een openbaar camerabeveiligingssysteem goed. Het cameratoezicht heeft tot doel het veiligheidsgevoel van de bevolking te vergroten, de opsporing en vervolging van strafbare feiten te bevorderen en strafbare feiten te voorkomen (preventie). Het project bestaat concreet uit: - een reeks van camera’s met als concreet doel: het visualiseren van voertuigen die Wemmel via de hoofdassen in- en uitrijden, met bijzondere aandacht voor de RO. Hierbij wordt ook voorgesteld om gebruik te maken van ANPR - camera’s met automatische nummerplaatscanning. - een reeks van camera’s met als concreet doel: het visualiseren van drukke en centrale knooppunten in Wemmel - een reeks van camera’s met als concreet doel: het visualiseren van de zogenaamde ‘Hot-Spots’ of vandalisme-, diefstal- en overlastgevoelige locaties. Volgende locaties worden hierbij voorgesteld: marktplein, gemeentehuis (Dr. H. Folletlaan), sportcomplex / jeugdhuis (Obberg - Stwg Op Brussel) en de sporthal (Dijck). Indien technisch mogelijk, wordt voorgesteld om de bestaande camerasystemen van het schooldomein en het park van de residentie eveneens op te nemen in het nieuwe systeem. Voor dit project werd een bedrag van € 200.000 ingeschreven op de buitengewone begroting 2011. Nutsleidingen • Om de bedrijfszekerheid en de uitbreiding van het elektriciteitsnet te verzekeren, zal Eandis een elektriciteitscabine inplanten op het sportcomplex op de Steenweg op Brussel. De gemeente sluit hiervoor een aankoopovereenkomst met Eandis. Ramen kleuterschool • De raad keurt het bijzonder bestek goed voor de vernieuwing van het buitenschrijnwerk van de Franstalige kleuterschool. De oude ramen voldoen immers niet meer aan de huidige isolatienormen van een schoolgebouw. De kosten voor deze werken worden geraamd op € 232.300 excl. BTW. Een deel daarvan zal gesubsidieerd worden door Agion. Mobiliteit • In de Koning Albert I-laan tussen de Burvenichlaan en de Nerviërslaan wordt het verkeer in twee richtingen toegelaten. Hierdoor zal de verkeersdrukte in de Burvenichlaan afnemen. OCMW • De raad neemt kennis van de begroting 2011 van het OCMW en stelt de gemeentelijke bijdrage vast op € 1.387.049. Ze keurt tevens de aanpassing aan de meerjarenplanning voor de dienstjaren 2012 en 2013 goed. Deze houdt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage in van € 34.646 voor het dienstjaar 2012 en van € 17.020 voor 2013. Fotowedstrijd • De raad keurt het reglement van de fotowedstrijd “Je vakantie 2011” goed, georganiseerd door de dienst vrije tijd en welzijn. Deze loopt nog tot en met 19 september 2011. Iedere inwoner van Wemmel kan hiervoor maximaal 2 foto’s indienen, afgedrukt op fotopapier en met een minimumformaat van 13 x 18 cm. De foto’s worden in oktober tentoongesteld in de bib. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de opening van de tentoonstelling op 13 oktober 2011. Personeel • Tijdens de maanden juli en augustus worden telkens 4 monitoren, 1 administratief medewerker en 2 redders (2u per week) als jobstudent tewerkgesteld bij het gemeentebestuur. • Het bestaande arbeidsreglement werd aangepast aan de goedgekeurde rechtspositieregeling, de invoering van het nieuwe tijdsregistratiesysteem, de aanpassing van de uurroosters, en werd in het algemeen geactualiseerd. De raad keurt het bijgewerkte arbeidsreglement goed. Een amendement om de zin “Het zichtbaar dragen van religieuze symbolen is niet toegestaan tijdens de diensturen” te schrappen, wordt evenwel niet goedgekeurd. Afbakening VSGB • Op 17 december 2010 stelde de Vlaamse Regering het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden” voorlopig vast. In het kader van het lopende openbaar onderzoek (14/02 tot en met 14/04/2011) maakt de gemeenteraad haar advies over dit ontwerp over aan de VLACORO. Dit agendapunt met amendementen wordt goedgekeurd met 16 stemmen voor 5 tegen bij 1 onthouding.

nieuws uit de gemeente Marleen Gordts legt eed af als gemeenteraadslid De voormalige BRT-presentatrice Marleen Gordts volgt Tony Stevaert op op de lijst van het kartel WEMMEL. Op 23 mei legde ze de eed af als gemeenteraadslid. Gordts werd vooral bekend als presentatrice van de jaarlijkse satirische televisieprijzenshow De Gouden Bertjes en spelprogramma’s als Videomatch en Kwidam.

Zitting van 23 mei 2011 Installatie nieuw gemeenteraadslid • Mevr. Marleen Gordts legt in handen van de voorzitter de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor de lijst WEMMEL. Ze wordt tevens voorgedragen om de lijst te vertegenwoordigen in de gemeenteraadscommissie mobiliteit, het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, het beheersorgaan van de bibliotheek, het overlegorgaan met het OCMW en de raad van bestuur van de IWVB. Saneringsplan • De Intercommunale voor Waterbedeling in Vlaams-Brabant (IWVB) geeft een uiteenzetting over het saneringsplan. De raad verwerpt het saneringsplan met 13 stemmen tegen bij 9 onthoudingen en zal dit standpunt verdedigen op de buitengewone algemene vergadering van de IWVB. Rekening • De rekening 2010 wordt goedgekeurd met 20 stemmen voor bij 2 onthoudingen. Standbeelden • Om de rotonde op de De Limburg Stirumlaan ter hoogte van het Lt. Graffplein op te waarderen, zal de gemeente er een standbeeld plaatsen. Het gaat om De rotonde van kunstenaar Louis Wouters en wordt door de gemeente aangekocht voor € 8.000. Op de rotonde ter hoogte van de De Ridderlaan zal een beeld geplaatst worden van kunstenaar Jacques Dassesse. Hiervoor wordt in totaal € 8.699,5 vrijgemaakt. Scholen • De raad beslist de werking van de huidige scholengemeenschap Rand-NL in de vorm van een interlokale vereniging vanaf 1 september 2011 met drie schooljaren te verlengen. Voor de scholengemeenschap Rand-FR wordt eenzelfde beslissing genomen. • De raad keurt een meeruitgave goed voor de automatisatie van de buitendeuren in de Nederlandstalige en Franstalige basisscholen. Vernieuwing wijk Nerviërslaan • In het kader van de renovatie van de Nerviërslaan en de Leopold III-laan keurt de raad het ontwerp van Eandis voor netaanpassingen goed. Ook het ontwerpvoorstel voor de aanpassing van het waternet wordt goedgekeurd. Rotonde Bosch • Aan het kruispunt Bosch – Zijp – Robbrechtsstraat zal de gemeente een rotonde aanleggen. De gemeente sloot hiervoor een overeenkomst met de kerkfabriek SintServaas en het OCMW, die gratis grond afstaan aan de gemeente. Er komt ook een toegangsweg naar het nieuwe complex van Campus Wemmel, en Bosch zal gedeeltelijk voorzien worden van een RWA-leiding. In de rotonde zal een ondergronds bufferbekken aangelegd worden voor buffering van het regenwater van de bijkomende verharde oppervlakte. Het project wordt ten vroegste in 2012 gerealiseerd. Verreiker • De raad keurt het bijzonder bestek goed voor de aankoop van een verreiker voor een geraamd bedrag van € 100.000 excl. BTW. Energie • De gemeente sluit een overeenkomst met Sibelgas voor het leveren van ondersteuning bij het energiebeheer van de gebouwen en de openbare verlichting. • De gemeente zal een gunningsprocedure organiseren voor een samengevoegde opdracht van levering van elektrische energie ten behoeve van de gemeente en het OCMW en voor de openbare verlichting. Het lastenboek voorziet dat de leverancier 100% groene energie moet leveren. Ook komt er een aanbesteding voor de gezamenlijke aankoop van gas voor de installaties en gebouwen van de gemeente en het OCMW. Verkeer • In Brabants Dal zal een voetpad aangelegd worden in het verlengde van het voetpad van de Zalighedenlaan (aan de kant van de uitgang van de school). Ook komt er een zebrapad in de Zalighedenlaan nabij het kruispunt met Brabants Dal. • In de Bruyndonckxstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in het verlengde van de G. Gezellestraat. Fietsers worden wel nog in beide richtingen toegelaten. • In de Neerhoflaan, op het kruispunt met de Ruiterweg, wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd voor het verkeer komende van de Neerhoflaan.


wemmel info EDITORIAAL Over “ereburgers” en “wakkere” burgers… Beste inwoners, In april jl. heb ik aan het college voorgesteld om enkele van onze zeer verdienstelijke Belgische musici en zangers met rasechte Wemmelse roots de titel te verlenen van “ereburger” van Wemmel en dit als dank voor hun deelname aan de promotie van onze gemeente wegens hun nationale of internationale faam op muzikaal gebied. Het gaat hier om Anne Teresa De Keersmaeker (balletkunst met “Rosas” groep die op alle grote scènes van de wereld gevraagd wordt), Nicole en Hugo (zeer actief in de showbusiness en ex-kandidaten van het Eurovisiesongfestival), Johan Verminnen (onze Wemmelse Jacques Brel), Lize Marke (Lady van het Vlaamse lied) en Eric Lederhandler (internationaal bekende dirigent van filharmonisch orkest). Weinig gemeenten in dit land bezitten dergelijke levende schat aan muzikaal talent! Deze talentvolle kunstenaars zullen later dit jaar gelauwerd worden en jullie, inwoners van Wemmel, zullen uiteraard op de feestelijkheden uitgenodigd worden. Jullie, de inwoners van Wemmel… waarvan velen ook een eretitel verdienen, nl. die van “wakkere burger”! De telefoons, mails, brieven of verzoeken die de burgemeester, de schepenen of de diverse gemeentelijke diensten dagdagelijks krijgen, tonen aan dat de kloof tussen de burger en de lokale politiek verkleint, dat burgerinitiatieven en wijkcomités steeds talrijker worden, dat steeds meer en meer burgers zich geëngageerd voelen. Burgerparticipatie doet onze gemeente bewegen in denken en doen! Ook de lokale verenigingen staan niet stil en dankzij de waardevolle logistieke ondersteuning die de gemeente hen biedt, kunnen ze hun activiteiten makkelijker realiseren en Wemmel doen “leven”! Zo gaat het ook voor het Jaarmarktcomité. En wie aan de Jaarmarkt denkt, denkt meteen reeds aan de vakantie, want halfoogst is niet zo ver meer! Dokter Guido Goeman, de voorzitter van de Jaarmarkt, werkt met zijn vrijwilligers reeds maandenlang met veel energie en inzet aan de voorbereidingen van het traditioneel augustusgebeuren in het centrum van onze gemeente en dit voor ons aller plezier. Het college van burgemeester en schepenen wenst het bestuur en de vrijwilligers van de jaarmarkt hiervoor oprecht te danken en wenst hen veel succes toe op 22 augustus! Aan alle inwoners wensen we tevens een zeer prettige vakantie toe (vergeet niet deel te nemen aan de fotowedstrijd “Mijn vakantie” georganiseerd door de Dienst Cultuur en de Bibliotheek – info op nummer 02/462.06.16) en we geven u afspraak in ons volgend nummer van Wemmel Info of op onze website www.wemmel.be! Chris ANDRIES Burgemeester

3

Gemeentebestuur Wemmel Algemeen telefoonnummer: 02/462.05.00

Telefoon

e-mail

Gemeentehuis Dr. H. Folletlaan 28 Onthaal en informatie Interne zaken Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Huisvesting Vrije Tijd en Welzijn ICT-dienst Financiële dienst

Tel. 02/462.05.00 Tel. 02/462.05.40 Tel. 02/462.05.50 Tel. 02/462.05.55 Tel. 02/462.06.16 Tel. 02/462.06.10 Tel. 02/462.05.10

info@wemmel.be interne.zaken@wemmel.be stedenbouw@wemmel.be huisvesting@wemmel.be vrijetijd.welzijn@wemmel.be ict@wemmel.be financien@wemmel.be

Administratief centrum J. Vanden Broeckstraat 25 Dienst bevolking Dienst burgerlijke stand PWA Patrimonium - Mobiliteit - Veiligheid Milieudienst

Tel.02/462.05.70 Tel. 02/462.05.78 Tel. 02/462.06.65 Tel. 02/462.05.80 Tel. 02/462.05.60

bevolking@wemmel.be burgerlijke.stand@wemmel.be pwa@wemmel.be patmob@wemmel.be milieu@wemmel.be

OCMW Wemmel De Limburg Stirumlaan 116

Tel. 02/462.06.80

ocmw@wemmel.be

Lokaal Dienstencentrum Prins Boudewijnlaan 12

Tel. 02/462.06.60

Gemeentelijk kinderdagverblijf “Snoopy” Prins Boudewijnlaan 14

Tel. 02/462.06.70

snoopy@wemmel.be

Gemeentelijke Basisschool Wemmel Kleuterschool en lagere school: J. Vanden Broeckstraat 29

Tel. 02/462.06.30

info@gbswemmel.be

Gemeentelijke Franstalige basisschool Kleuterschool: Prins Boudewijnlaan 15 Lagere school: Winkel 56

Tel. 02/460.50.84 Tel. 02/462.06.40

ecf@wemmel.be

Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Dr. H. Folletlaan 24

Tel. 02/462.06.50

academie@wemmel.be

Tel. 02/462.06.20

bib@wemmel.be

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek J. De Ridderlaan 49 Openingsuren: ma 14-19u » di 14-19u » wo 10-19u » do gesloten » vr 14-19u » za 10-16u Containerpark Tennisdreef 9 Openingsuren: di 14-19u » wo 14u-19u » do 14u-19u » vr 14-19u » za 10-17u » Gesloten op maandag, zon- en feestdagen Begraafplaats G. Van Campenhoutstraat Openingsuren Vanaf 1 april van 8u tot 18u, vanaf 1 november van 8u tot 16u30

Tel. 02/460.36.71

Tel. 02/460.36.12

v.z.w. Wemmel-Sport Dijck 34 B

Tel + fax 02/460.75.15

Politiepost Wemmel Dries 77 Openingsuren ma 14-16u » di 12-14u » wo12-20u » do op afspraak » vr 14-16u

wemmel.sport@wemmel.be

Tel. 02/462.06.00 Fax 02/462.06.09

College van burgemeester en schepenen GSM

e-mail

Burgemeester Christian Andries

0478/21.31.49

chris.andries@wemmel.be

Marcel Van Langenhove

0479/94.21.00

marcel.vanlangenhove@wemmel.be

Bernard Carpriau

0479/94.21.03

bernard.carpriau@wemmel.be

Roger Mertens

0475/29.23.15

roger.mertens@wemmel.be

Herman Vander Voorde

0479/94.21.06

herman.vandervoorde@wemmel.be

Monique Van der Straeten

0479/94.21.07

monique.vanderstraeten@wemmel.be

Colofon I Redactie C. Andries, schepen van Informatie, J. Dierinck, informatieambtenaar I Vormgeving J. Dierinck I Druk drukkerij IPM, Ganshoren I Wemmel Info wordt gedrukt op 7.000 exemplaren I Contact T 02/462.06.15 F 02/462.06.19 E johan.dierinck@wemmel.be


4

wemmel info

Christian Andries Bibliotheek · Cultuur · Toerisme · Evenementen en feestelijkheden · Europese Zaken · Informatie · Burgerzaken · Politie · Juridische zaken

Buren zoeken elkaar op Eind mei vierde men “Burendag” in heel Europa maar zeker ook in Wemmel! De “Dag van de Buren” krijgt in onze gemeente steeds meer succes! Met eigen bereidingen of met traiteur, in een door de gemeente afgesloten straat of in een grote tuin… in elk geval brachten de hapjes en drankjes vele buren bij elkaar en dit uit de Rode Beukenlaan en naburige straten, in de Vertongenstraat, in de Obberg, binnenkort in de Van Campenhoutstraat, Holland, Kouter enz. Buren die elkaar amper kenden, sympathiseerden in beide landstalen, kinderen vonden speelmaatjes, telefoonnummers en adressen werden uitgewisseld, afspraken vastgelegd… Proficiat aan de organisatoren en alle vrijwilligers!

Cultuur Sol, mujer, tierra y canción Dank aan Wemmelse kunstschilder Claude Van Wassenhove van de Eugeen Laermanskring, die uit sympathie en met uiterst veel geduld (en zijn fijne penselen!) urenlang op zijn knieën zat om de gegraveerde letters op de sokkel van dit mooi Mexicaans beeld op de Faymonvillesquare een laagje verf te geven, wat de leesbaarheid ervan zeker ten goede kwam!

21 juli: viering van onze Nationale Feestdag Zoals vorig jaar worden alle Wemmelaars weer uitgenodigd om 11.00 u op het voorplein van het gemeentehuis voor de bloemneerlegging aan het monument van de oud-strijders, het beluisteren van de Brabançonne, de toespraak van de burgemeester, de uitreiking van de brevetten van de arbeid gevolgd door de receptie aangeboden vanwege het college van burgemeester en schepenen. Graag nu reeds uw aanwezigheid melden op het nummer van de Dienst Onthaal: tel. 02/462.05.00 of mail naar onthaal@wemmel.be. Aan de bevolking wordt gevraagd om zoveel mogelijk de gevels te versieren met de Belgische vlag.

Bibliotheek Kinder- en Jeugdjury Lees je graag goeie boeken? Hou je van spannende verhalen, grappige personages, te gekke avonturen of onderduiken in de gedachten en gevoelens van een ander? Ben jij niet zo iemand die het dunste boek eruit zoekt om te lezen, maar verder kijkt? Dan is de Kinder- en Jeugdjury (KJV) iets voor jou. Vanaf september 2011 starten opnieuw de KJV-leesgroepen. Kinderen en jongeren van verschillende leeftijden komen samen in de bibliotheek om voorgeselecteerde boeken te bespreken en leeservaringen met elkaar en hun begeleiders uit te wisselen. Er worden tussen september 2011 en maart 2012 een tiental boeken gelezen, waarvan het ‘beste’ boek per categorie wordt bekroond. In mei worden alle Kinder- en Jeugdjuryleden uitgenodigd op een groot Boekenfeest. Kinderen die lid willen worden van KJV Wemmel, kunnen hun naam opgeven in de bibliotheek. Heb je vragen, bedenkingen, verlangens…? Aarzel niet om contact op te nemen met de bib: bib@wemmel.be of tel. 02/462.06.23 of spring eens binnen.

Burgerlijke stand Jubilea Huwelijksdatum Naam 50 jaar huwelijk 08/04/1961 Linden Lars - Bjursten Ulla 08/04/1961 Robeys Willy - De Boeck Ivone 15/04/1961 Spinoy Jozef - Willems Andrée 22/04/1961 Massagé Joseph - De Bondt Jeannine 29/04/1961 Huygens Jean - Peeters Lisette 20/05/1961 Morlet Raoul - Van Bunderen Annie 24/05/1961 Balcaen Camille - Rotsaert Nicole 27/05/1961 De Bruyckere Robert - Haemers Yolande 60 jaar huwelijk 05/05/1951 Heyvaert Joannes - Lombaert Paula 26/05/1951 Cornelissen Jacobus - De Valck Lea 65 jaar huwelijk 26/04/1946 Van den Eeckhout Leo - Boon Ivonne

Huwelijken Huwelijksdatum Naam 03/03/2011 Allouch Mohamed - Mellouk Laïla 19/03/2011 Kinali Arif - Sacan Aynur 19/03/2011 Oosterlinck Patrick - Remy Chantal 02/04/2011 Willecomme Alain - Collette Pascale 09/04/2011 Vanhoeymissen Frédéric - Tettelin Sylvie 23/04/2011 Brunelli Cristiano - Waron Agathe 30/04/2011 Wauty Michel - Monoyer Rachel 30/04/2011 De Wachter Danny - De Koninck Hilde 14/05/2011 Braems Philippe - Peeters Sara 20/05/2011 Verkest Thierry - D’hoedt Sabine 21/05/2011 Willemaers Jean - Somville Chantal 28/05/2011 Schiffmann Robert - Thiry Véronique 28/05/2011 Paul Vincent - Vanhese Cindy 28/05/2011 Briclet Geoffroy - Cordier Coraline

Culturele activiteiten Noteer alvast in uw agenda – meer info in de “Cultuurkalender” die zal verschijnen begin september! 19/08

Om 20.00 u vernissage van de tentoonstelling van de Eugeen Laermanskunstkring (Gemeentelijke Basisschool)

03 en 04/09 Bezoek gemeentelijke mandatarissen aan Villers-les-Nancy (FR) voor de verbroedering 23/09

Wemmel Globetrotters Ciné Club: “Kroatië” (F), gepresenteerd door Jo en Eliane Van Achter

24/09

Dag van de Vrijwilligers: muzikaal evenement en receptie voor de vrijwilligers van de Wemmelse verenigingen

13/10

Vernissage in de Bibliotheek van de fotowedstrijd “Mijn vakantie”

16/10

Viering van de “geboren en getogen” Wemmelaars (info Bib tel. 02/462.06.20)

29/10

Bert Kruismans “La Flandre pour les nuls”. (Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad (30/06). Meer info: tel. 02/462.06.16.)

11/11

Viering van de Wapenstilstand op de gemeentelijke begraafplaats en tentoonstelling “Ondergedoken kinderen” en “De geschiedenis van de bewapening” in de Bibliotheek

20/11

“De Burgemeester kookt” - Campus Wemmel

26/11

Sinterklaasfeest voor de Wemmelse kinderen

Politie en Preventie Autograveeractie Samen met de firma Carglass, de politiezone AMOW (preventiedienst) en de dienst Integrale Veiligheid slaan we op zaterdag 17 september 2011 de handen in elkaar voor een gratis graveeractie voor personenwagens. Met dit initiatief wil de gemeente en de politiezone autodiefstallen voorkomen. Alle inwoners van Wemmel kunnen op zaterdag 17 september tussen 9 en 17uur aan het politiecommissariaat ‘Dries’ gratis hun autoruiten laten graveren. Via een speciale procedure brengen medewerkers van Carglass op elk raam van de wagen een deel van het chassisnummer van de auto aan. Om een dergelijke gestolen wagen te verkopen, moeten eerst alle ramen worden vervangen, wat een dure grap is. Op die

manier worden potentiële dieven ontmoedigd om net die wagens te stelen. Iedereen is welkom op deze gratis en exclusieve graveeractiedag. Wie zijn wagen laat graveren, krijgt ook een folder met preventietips mee. Op onze eerste graveeractie 2006 werden ongeveer tweehonderd voertuigen gegraveerd. Geef de dieven geen kans en profiteer van deze uitzonderlijke preventiecampagne. Voor deelname aan deze actie hoeft u niet te reserveren. Contact Kjell Molord, dienst integrale veiligheid, Dr. H. Folletlaan 28 te 1780 Wemmel, tel. 02/462.05.16, e-mail: kjell.molord@wemmel.be

Camera’s voor meer veiligheid Dankzij een geactualiseerd zonaal veiligheidsplan en een grondige aanpak van preventie tegen de criminaliteit (ontradende politiepatrouilles, intelligente camera op dienstwagen, samenwerking met de federale politie tegen overlast van sommige trouwstoeten,…) zijn we verheugd te kunnen meedelen dat de geregistreerde criminaliteit alhier een dalende evolutie kent. Toch blijven we niet bij de pakken zitten en tegen het einde van het jaar zullen 15 camera’s op openbaar domein geïnstalleerd worden. Deze investering van € 200.000 was nodig voor de veiligheid in onze gemeente.


Marcel Van Langenhove Personeel · Sport · Middenstand · Begraafplaatsen

Middenstand Verkoop op openbare weg: aangifte vereist! In deze tijd van het jaar zie je soms wel eens stalletjes aan de kant van de weg waar fruit of bloemen verkocht worden. Toch kan niet iedereen zomaar goederen verkopen op de openbare weg. In Wemmel bestaat namelijk een belastingreglement op het leuren. Onder leurhandel wordt verstaan het verkopen of te koop aanbieden van waren, goederen of voorwerpen, hetzij van deur tot deur, hetzij op de openbare weg op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Op deze vorm van handel drijven wordt een belasting geheven waarvan het bedrag is vastgesteld op: • 5,00 euro per dag • 20,00 euro per week • 80,00 euro per maand • 200,00 euro per trimester • 750,00 euro per jaar. Iedereen die op het grondgebied van de gemeente leurhandel wil drijven, dient voorafgaand bij het gemeentebestuur een aangifte in te dienen met vermelding van de

5

sport

Zondag 21 augustus 2011 periode waarin de handel gedreven wordt. Van deze aangifte wordt een ontvangstbewijs afgeleverd. Dit bewijs moet steeds voorgelegd kunnen worden bij controle! Wanneer geen geldig bewijs voorgelegd kan worden, stelt de politie proces-verbaal op van de feiten.

In Wemmel gevestigde handelaars die voor hun winkel waren te koop aanbieden, vallen niet onder dit belastingreglement voor zover de schraag of het kraam als een normale uitbreiding van de winkel beschouwd kunnen worden en de goederen van dezelfde aard zijn als die welke binnen verkocht worden. Ook openbare verkopingen worden niet als leurhandel beschouwd. Het reglement is evenmin van toepassing op de wekelijkse zondagsmarkt, de avondmarkt en de jaarmarkt. Meer info Financiële dienst Tel. 02/462.05.11 E-mail: financien@wemmel.be

Personeel De lokale overheid: een aantrekkelijke werkgever Ben je op zoek naar een job en wil je je ten dienste stellen van de samenleving, dan is een openbare functie misschien iets voor jou.

teresse heeft in HR voor de dienst interne zaken, een bachelor die de communicatiedienst zal versterken, kinderverzorgsters en keuken- en poetspersoneel...

De lokale overheid is een aantrekkelijke werkgever, toegankelijk voor mensen met allerlei opleidingen en studieniveaus, die erg uiteenlopende functies biedt, in verschillende gebieden. Werken voor de lokale overheid biedt heel wat voordelen: zekerheid van betrekking, de mogelijkheid een gunstige verdeling te vinden tussen werk en privéleven, de mogelijkheid om opleidingen en bijscholingen te volgen, een gunstige verlofregeling, werk in eigen streek… Ook de gemeente Wemmel is regelmatig op zoek naar nieuwe werknemers. Zo zoeken we op korte termijn onder meer een master/bachelor in een technische richting die de dienst grondgebiedszaken ondersteuning zal verlenen,  een master die juridische kennis heeft en in-

Al onze vacatures worden  gepubliceerd op de gemeentelijke website www.wemmel.be en de VDAB website www.vdab.be en/of kranten.   Belangrijk om te weten is dat de gemeente wettelijk verplicht is om haar selectieprocedures te voeren in het Nederlands. Een Selor-taalattest Nederlands is vereist indien u een diploma heeft in een andere taal dan het Nederlands. Voor bepaalde functies waarin men in contact komt met het publiek is een Selor-attest Frans vereist. Meer info Meer informatie kan u bekomen bij de dienst interne zaken/personeel, tel. 02/462.05.40, interne.zaken@wemmel.be.

Huisvestingsambtenaar Sinds 1 juli kunnen onze inwoners een beroep doen op een huisvestingsambtenaar. Deze functie wordt waargenomen door Tom Monteyne, voormalig medewerker van de sociale dienst. Een en ander is het gevolg van een herschikking van de personeelsformatie, waarbij de taken van de sociale dienst werden overgeheveld naar het OCMW (zie ook pagina 10). De huisvestingsambtenaar zal de bestaande dienstverlening op het vlak van wonen verder uitbouwen. Onder leiding van de stedenbouwkundig ambtenaar is hij verantwoordelijk voor het uitwerken van en het informeren over het gemeentelijk huisvestingsbeleid. Als verantwoordelijke voor het woonloket verstrekt de huisvestingsambtenaar informatie over woongerelateerde thema’s. Zo helpt hij de inwoners op weg naar toelages en subsidies voor verbouwingen, verwarming en isolatie, en informeert hij hen over energiebesparende maatregelen. Hij waakt over de woonkwaliteit in de gemeente door een actieve opvolging van het leegstandsregister en door middel van onbewoonbaarverklaringen. En tenslotte ontwikkelt hij een beleidsvisie rond wonen die uitmondt in een woonbeleidsplan, en bouwt hij het lokaal woonoverleg uit. Meer info Tom Monteyne Dr. H. Folletlaan 28 1780 Wemmel Tel. 02/462.05.55 E-mail: tom.monteyne@wemmel.be

wemmel info

Tweede grote stratenloop

Voor de stratenloop van 2010 mochten we 124 joggers verwelkomen. Ze kwamen uit 38 verschillende gemeenten gaande van Feluy, Rosières en Tubize over Gooik, Erpe-Mere en Eeklo tot o.m. Zele, Zonnegem en Tienen. Het grote succes van de eerste grote stratenloop heeft de Wemmelse sportraad ertoe aangezet op zondag 21 augustus 2011 in het kader van de Wemmelse kermis en in samenwerking met het Jaarmarktcomité en het College van Burgemeester en Schepenen een tweede GROTE STRATENLOOP doorheen het centrum van Wemmel te organiseren. Jongens en meisjes van 7, 8 en 9 jaar mogen deelnemen aan de 1000 meter, dezen van 10, 11 en 12 jaar lopen de 2000 meter. De afstanden van 3, 5 en 10 km staan open voor alle leeftijden. Onder politiebegeleiding wordt er gelopen over volledig voor alle verkeer afgesloten straten. Ter plaatse is voorzien in kleedkamers voor dames en heren en er is heel wat parkeergelegenheid in de onmiddellijke omgeving. Elke deelnemer ontvangt een prijs. Inschrijven kan best op voorhand, hetzij individueel of in groep. Inschrijvingsformulieren en alle nodige informatie zijn te vinden op www.wemmelsesportraad.be Voor de jongens en meisjes tot 12 jaar wordt gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen.

Wemmel Sport organiseert tennisstages De vzw Wemmel Sport organiseert tijdens de zomervakantie opnieuw tennisstages voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Van 4 tot 8 juli en van 22 tot 26 augustus verzorgen ervaren sportmonitoren leuke en leerrijke tennislessen. De lessen starten om 9 en eindigen om 16u, er is opvang voorzien vanaf 8u ’s morgens en ’s avonds tot 18u. Kinderen die in Wemmel wonen, betalen € 91 per week, kinderen die niet in Wemmel wonen of er tijdens de vakantie niet verblijven bij grootouders, oom of tante € 130. Meer info Vzw Wemmel Sport Tel. 02/460.75.15 OF 0473/72.29.68 wemmel.sport@wemmel.be Contactpersoon: Daniel Huyberechts


6

wemmel info

Bernard Carpriau Algemeen beleid · Financiën · Franstalig Onderwijs

Franstalig onderwijs Project: “Zambia”

Financiën De rekening 2010

Twee jaar geleden namen de leerlingen van de lagere school deel aan de actie van Televie en zamelden daarvoor niet minder dan € 7.000 in ten voordele van het onderzoek naar kanker. Dit jaar nemen we een ander project ter harte. In samenwerking met het Sint-Pieterscollege van Jette wilden we de kinderen ervan bewust maken dat de school de basis vormt van de toekomst. Jammer genoeg hebben niet alle kinderen op deze planeet dat geluk! De vereniging waar onze partners van het SintPieterscollege (en heel wat van onze oud-leerlingen) deel van uitmaken, helpt de kinderen van het weeshuis van pater Ruquoy in Zambia (Afrika) om naar school te gaan, later te gaan werken en van een betere toekomst te dromen. Marie Gruttadauria, een oud-leerlinge van onze school, nam actief deel aan het project. Ze bracht heel wat getuigenissen en foto’s mee uit Zambia, die ze met de kinderen deelde. Met haar 14 jaar wist ze de hele school te sensibiliseren en te motiveren om samen met haar het project tot een goed einde te brengen! Daarom gaven de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar het beste van zichzelf tijdens de zwemlessen van juf Sabine door onderwater bloemen te zoeken, de leerlingen van het 3de tot het 6de van hun kant trokken zo veel mogelijk baantjes. Momenteel brengen ze hun inspanningen aan de man. We wachten vol ongeduld op de opbrengst, om dan de enveloppe aan Marie te kunnen aanbieden. Samen zullen we die dan overhandigen aan het Sint-Pieterscollege, waar pater Ruquoy persoonlijk aanwezig zal zijn tussen 1 en 11 juli.

Zoals we reeds vermeldden in een vorige editie, kregen ook de gemeenten af te rekenen met de financiële crisis. Ondanks de daling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de opheffing van de belasting op bureaus, winkels, tewerkgesteld personeel en drijfkracht — maatregelen die in crisistijd noodzakelijk waren voor de heropleving van de economische activiteit —, wist de gemeente Wemmel dankzij eerder geaccumuleerde boni gelukkig haar financiële gezondheid te bewaren, zonder daarbij opofferingen te moeten doen op het vlak van investeringen. Het is van groot belang voldoende kapitaal te handhaven om in alle sereniteit het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die ons te wachten staan, meer bepaald omwille van de constante en onverbiddelijke verstedelijking van onze gemeente. Brussel breidt zich uit en de recente evolutie van de aan Jette en Laken grenzende gemeenten noopt ons ertoe onze prioriteiten oordeelkundig vast te leggen.

Kleuterschool viert feest! In het groene kader van de Franstalige kleuterschool werd eind mei een fancy fair voor de allerkleinsten georganiseerd. Onder een bescheiden zonnetje begon de fancy fair met een “koopjeshoek”: een rommelmarkt met speelgoed, waar eenieder wel iets naar z’n gading kon vinden. Menig bezoeker deed zich tegoed aan de barbecue georganiseerd door de oudervereniging, terwijl de demonstraties van hip-hop door CFS en van baby kung-fu door Alain Leroy de artistieke en sportieve talenten van zowel klein als groot in de verf zetten en op luid applaus konden rekenen. In de stands van de fancy fair kon men onder begeleiding van de leraressen spelenderwijs zijn behendigheid, lenigheid, creativiteit en geduld op de proef stellen. De kinderen, ouders, leraars en de gemeentelijke vertegenwoordigers gingen daardoor helemaal op in de verschillende activiteiten in een prettige en ontspannen sfeer. Vergeten we ook niet de fantastische ritjes met de pony’s van de manege De Motte, die je haren helemaal in de war brachten! De directie en de educatieve ploeg willen alle deelnemers en docenten bedanken voor het welslagen van deze heerlijke dag en heel in het bijzonder mevr. Waefelaer, lerares aan onze school sinds september 1971, voor wie dit schoolfeest het laatste was in een lange reeks. Haar pensionering werd op 30 juni jongstleden gevierd, in alle discretie, zoals ze zelf verkoos, in het bijzin van haar collega’s, haar laatste klas en enkele oud-leerlingen. Bedankt, mevrouw Waefelaer, voor de liefde waarmee u al die jaren les gegeven hebt!

Het jaar 2010 werd gekenmerkt door de ontknoping van een proces dat meer dan 36 jaar geleden werd aangespannen door de aannemer van de bouw van de Residentie Geurts. De werken liepen destijds meermaals vertragingen op ten gevolge van juridisch-administratieve conflicten tussen de gemeente en de toezichthoudende overheid. Het verdict van dat proces heeft weliswaar de uitgave van de gemeente aan de aannemer geneutraliseerd door een equivalente inkomst van de toezichthoudende overheid aan de gemeente, de kosten van de advocaten die betaald moesten worden, vormden voor de gemeente een aanzienlijke uitgave. Gelukkig zijn er verschillende factoren die deze inspanningen temperen. Dankzij de verkoop van haar aandelen in Publigaz kon de intercommunale IBE een bijkomend dividend van € 451.000 uitkeren aan de gemeente Wemmel, en ondanks het tegengesteld advies van het Vlaamse Gewest, heeft deze laatste aanzienlijke achterstallige bedragen (€ 548.000) inzake onroerende voorheffing aan de gemeente Wemmel terugbetaald. Ook de positieve evolutie van het rendement van de drie directe belastingen — de onroerende voorheffing, de personenbelasting en de verkeersbelasting — speelt in het voordeel van de gemeente. Het jaar 2010 sluit af met een deficit op de gewone dienst dat zich beperkt tot € 210.000 op een totale uitgave van € 24.000.000, hetzij minder dan 1%. De totale budgettaire reserve bedraagt € 5.800.000, of € 500.000 beter dan wat in september 2010 voorzien werd in de begrotingswijziging. Het is dankzij de geaccumuleerde reserve dat de gemeenteontvanger zich kon veroorloven de buitengewone dienst over het jaar 2010 af te sluiten met een negatief saldo van € 1.800.000 (of vermeerderd met € 3.900.000 toch beperkt tot € 1.700.000 op boekhoudkundig vlak). Daardoor hoefde hij ook pas in mei 2011 de leningen aan te spreken die toegestaan werden door de gemeenteraad om de investeringen voorzien voor 2010 te financieren. Het saldo van de leningen bedraagt op 31/12/2010 in totaal € 21.743.000. Door een strak beheer van deze portefeuille kon zowat € 280.000 bespaard worden op de uitgaven die oorspronkelijk voorzien waren. Gezien de bijzonder lage rentevoeten die de banken aan de gemeente Wemmel aanbieden, geeft de gemeente de voorkeur aan leningen en behoudt ze de geaccumuleerde reserve om de investeringen te blijven financieren indien de intrestvoeten zouden stijgen. De gemeente Wemmel staat goed aangeschreven bij de banken, meer bepaald omwille van zeer lage belastingtarieven. Het percentage op de personenbelasting bedraagt in Wemmel 6,5%, of 0,71% minder dan het gemiddelde van de Vlaamse gemeenten, en de opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen slechts 750, hetzij 570 centiemen minder dan het gemiddelde. Een andere factor die in het voordeel van de gemeente speelt, is dat de gemiddelde duur van terugbetaling van leningen in Wemmel 8 jaar en 4 maanden is, wat zeer kort is in vergelijking met

andere gemeenten, waar deze duur gemiddeld 12 jaar en 7 maanden bedraagt. Tenslotte is in Wemmel het beheer van de leningen gecentraliseerd bij het gemeentebestuur, waardoor de geldstromen geoptimaliseerd kunnen worden. Dat verhindert echter niet dat Wemmel gekenmerkt wordt door een hoog investeringsniveau en gewone uitgaven die beduidend hoger liggen meer bepaald op het vlak van onderwijs en sociale dienstverlening. Afgezien van de financiering van de investeringen via leningen draagt de gemeente Wemmel daarom aanzienlijke bedragen over uit de gewone dienst — de jongste jaren meer dan 7 miljoen. In 2011 werd € 1.400.000 direct overgedragen en dankzij de financiële transfers van de gemeente naar het OCMW, gemiddeld € 1.500.000 per jaar, wist het OCMW de nodige reserves op te bouwen voor de bouw van een nieuwe vleugel aan de Residentie waar de administratieve diensten ondergebracht kunnen worden, zonder daarvoor een beroep te moeten doen op leningen. Nochtans is er een hoge nood aan investeringen om het hoofd te kunnen bieden aan alle uitdagingen die ons te wachten staan. De voornaamste uitdaging aan het begin van deze ambtsperiode bestond erin de stedelijke ruimte te vernieuwen en tegelijkertijd de strijd aan te binden met overstromingen. De gemeente heeft hiervoor talloze werken laten uitvoeren, en een aantal projecten staan reeds in de steigers, zoals de renovatie van de wijken die grenzen aan de Van Elewijckstraat en de as Rodenbach-Gezellestraat, waarvan de kosten voor meer dan 60% gesubsidieerd zullen worden, of nog de aanleg van een rondpunt in Bosch, dat gefinancierd zal worden in samenwerking met de kerkfabriek en het OCMW, die hier acht terreinen voor villa’s kunnen realiseren en aldus hun toekomstige behoeften kunnen financieren. Een project voor de renovatie van het historisch centrum van Wemmel is in voorbereiding in het kader van een subsidieaanvraag. De toename en de verjonging van de Wemmelse bevolking vereisen een uitbreiding van de Franstalige school, waarvan het leerlingenaantal weldra het symbolische getal 700 overschreden zal hebben. Er moeten culturele aantrekkingspunten bijkomen, en, zoals de voorzitter van het OCMW reeds aangekondigd heeft, zullen de sociale voorzieningen tevens aangepast moeten worden aan de toegenomen vraag, conform de normen die ons worden opgelegd. Bijkomende inkomstenmarges konden tot dusver worden vrijgemaakt door een modern personeelsbeheer, door een interne controle van de werkingsuitgaven, door een actief beheer van de leningenportefeuille en door een natuurlijke groei van het rendement van de directe belastingen. Het zal van wezenlijk belang zijn om de talloze sportieve en culturele infrastructuren die de gemeente gebouwd heeft, op een professionele wijze te beheren. Het afvalbeheer en meer bepaald dat van het containerpark zal geanalyseerd moeten worden teneinde de kosten ervan te drukken. Het zou overigens niet gezond zijn om in de toekomst eeuwig uit het vaatje van de budgettaire en financiële reserve te blijven tappen. Laten we niet vergeten dat, afgezien van een belastingdruk die tot de laagste behoort in Vlaanderen, de retributies al lange tijd niet meer herzien werden, terwijl de index van de kosten in dezelfde periode met 30% gestegen is. We moeten vermijden dat de kwaliteit van de diensten die de gemeente levert, in gevaar komt door retributies die veel lager liggen dan in de omliggende gemeenten. Andere financieringsbronnen zoals een publiek-private samenwerking moeten ook in overweging genomen worden als een spreiding in de tijd van de toekomstige investeringen niet mogelijk zou zijn. Aan het programma dat ten laatste in 2013 uitgewerkt zou moeten worden, zal noodzakelijkerwijs een reflectie moeten voorafgaan over de te lenigen behoeften, de diensten die geleverd moeten worden aan de burgers, het vereiste kwaliteitsniveau alsook de wijze waarop ze gefinancierd moeten worden. Een uitdaging die aangevat zal moeten worden vanaf het begin van de volgende ambtsperiode binnen iets meer dan een jaar.


Roger Mertens

wemmel info

7

Mobiliteit · Veiligheid en bescherming op het werk · ICT · Openbare werken · Patrimonium · Waterbeheersing · Nutsleidingen

Mobiliteit

Zebrapaden Brabants Dal

Neerhoflaan – Ruiterweg

Op vraag van de vrije basisschool Mater Dei zullen twee zebrapaden aangelegd worden op het kruispunt van de Zalighedenlaan en Brabants Dal. Er komt een zebrapad om de Zalighedenlaan over te steken ter hoogte van Brabants Dal en één om Brabants Dal over te steken in het verlengde van de Zalighedenlaan.

Veiligheid en bescherming op het werk Professionele dienstverlening De welzijnswetgeving (04/08/1996) gebiedt de werkgever om zijn werknemers de nodige opleidingen te verschaffen die nodig zijn opdat deze zowel hun specifieke als alledaagse taken op een zo veilig mogelijke manier kunnen uitvoeren.

Aan het kruispunt Neerhoflaan-Ruiterweg werd de proefopstelling na zes maanden gunstig geëvalueerd. De situatie wordt vanaf nu dan ook definitief opgenomen in het aanvullend verkeersreglement. In een beperkt stuk wordt enkele richting ingevoerd zodat het verkeer komende van de Neerhoflaan in de richting van de Robbrechtsstraat vlotter kan doorrijden.

Patrimonium Sportterrein op waterbekken

Veilig werken betekent dan ook dat de taken waar men verantwoordelijk voor is, op een zo professionele manier worden uitgevoerd. Dit kan gaan over het omgaan met fysieke en verbale agressie voor de gemeenschapswachten tot het gebruik van arbeidsmiddelen door het technisch personeel.

Kiss and drive-zone In de Vander Zijpenstraat komt een kiss and drive-zone ter hoogte van het gebouw van het Rode Kruis. Het gaat om een twintigtal plaatsen voor kort parkeren, waardoor het in- en uitstappen aan de schoolpoort vlotter en veiliger kan verlopen.

Automatische buitendeuren Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige lagere school zullen uitgerust worden met automatische buitendeuren. De gemeenteraad heeft daar zopas een meeruitgave voor goedgekeurd in het kader van de renovatie van het buitenschrijnwerk in beide scholen. In de oorspronkelijke opdracht waren enkel mechanische sloten voorzien, maar deze zullen nu dus vervangen worden door elektrische. De buitendeuren kunnen bediend worden door middel van een tijdsslot of een badge. Hiervoor zal hetzelfde badge- en registratiesysteem gebruikt worden waarmee reeds verschillende gemeentelijke gebouwen uitgerust zijn. Wel wordt voor noodsituaties steeds de mogelijkheid voorzien om het gebouw te verlaten.

De beide multifunctionele sportterreinen op het ondergronds bufferbekken in het scholendomein werden ondertussen afgewerkt.

Verreiker

Asfaltering Limburg Stirumlaan

De gemeente lanceert een aanbesteding voor een verreiker. Het gaat om een multifunctionele machine die ingezet kan worden in de strooidienst, voor nivelleringswerken, als hoogtewerker, voor laad- en loswerken, als veegmachine… De kosten worden geraamd op € 100.000.

Er is zopas een aannemer aangesteld voor de herasfaltering van de De Limburg Stirumlaan. De versleten toplaag van de rijweg zal afgefreesd en vernieuwd worden. De werken zullen onvermijdelijk hinder veroorzaken voor het vele verkeer op deze drukke verkeersas. Gelukkig zullen ze echter op relatief korte termijn (een twintigtal dagen) afgerond zijn.

Renovatie Nerviërslaan – Leopold III-laan

Refter Franstalige school breidt uit

Het ontwerp voor de renovatie van het laatste stuk van de Nerviërslaan (tussen de Koning Albert I-laan en de Koningin Astridlaan) en de Leopold III-laan kreeg groen licht van de gemeenteraad en zal nu aanbesteed worden. De gemeenteraad keurde zopas ook de voorstellen van de nutsmaatschappijen goed voor de modernisering van het gas-, elektriciteits- en waternet.

De refter van de Franstalige lagere school kampt met een nijpend plaatstekort. Daarom heeft de gemeente een architect aangesteld om het gebouw uit te breiden met zo’n 200 m2. De kosten voor deze studieopdracht worden geraamd op € 25.000.

Het gemeentebestuur is zich hier terdege van bewust en is hier zeker niet ongevoelig voor. Veilig werken met oog voor het welzijn van de werknemers wordt immers hoog in het vaandel gedragen. Daarom organiseert het gemeentebestuur jaarlijks opleidingen. Aangezien het gemeentebestuur diverse dienstverlenende taken vervult, zijn de opleidingen zeer uiteenlopend. Dit zijn o.a. veiligheidsopleidingen voor de laders van de vuilnisploeg m.b.t. het veilig werken met de vuilniskar, opleidingen m.b.t. het besturen en bedienen van grondverzetmachines, het monteren, demonteren en gebruiken van stellingen/steigers, maar ook ergonomieopleidingen voor het administratief personeel m.b.t. de juiste zithouding voor beeldschermwerkers. Ook dit jaar (2011) staan er cursussen op het programma: • EHBO-opleidingen voor geattesteerde nijverheidshelper; • gebruik van grondverzetmachines, heftruck en verreiker; • monteren, gebruiken en controleren van stellingen/ steigers; • ergonomie, heffen en tillen van lasten.


8

wemmel info

Herman Vander Voorde Ruimtelijke Ordening en Huisvesting · Jeugd · Milieu · Ontwikkelingssamenwerking

Haagplantactie Het Regionaal Landschap Groene Corridor start op 1 september in samenwerking met de deelnemende gemeenten (Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst) met haar derde fruitboom- en haagplantactie. De actie loopt tot 15 oktober. Men kan een keuze maken uit het uitgebreid aanbod van oorspronkelijk streekeigen bosplantsoen voor hagen, heggen en houtkanten en een grote selectie van oude variëteiten hoogstamfruit (appelen, peren, kersen, krieken, pruimen, noten, mispel, kwee en moerbei). Al dit plantgoed wordt tegen zeer interessante voorwaarden aangeboden. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om ook loofbomen (eik en linde) te bestellen. Informatie en bestelformulieren zijn vanaf 1 juli te verkrijgen op de milieudienst van de gemeente. Bestellen gebeurt bij voorkeur via de website www.rlgc.be en kan vanaf 1 september t/m 15 oktober.Wie online bestelt, geniet van 5% korting! Op zaterdag 19 november kan het bestelde plantgoed afgehaald worden. Meer info Website van RLGC vzw: www.rlgc.be haagplantactie@rlgc.be Tel. 02/253 43 04

Subsidies voor mulchmaaier en fluisterhakselaar Wie tracht tuinafval te voorkomen, wordt ondersteund door Haviland en de provincie Vlaams-Brabant. Door het gebruik van een mulchmaaier of een fluisterhakselaar kan de berg tuinafval aanzienlijk verkleind worden. Een mulchmaaier versnippert grasmaaisel meteen tot piepkleine snippertjes die ter plaatse verteren. Gedaan met het sleuren met de opvangbak en gedaan met je gras naar het containerpark te brengen of in zakken te proppen. Een maaibeurt duurt zo veel minder lang. Als je zo’n machine koopt, betaalt Haviland 10% van de aankoopprijs (zonder btw) terug, met een maximum van 100 euro. Heb je veel snoeiafval, is het de moeite waard een hakselaar aan te kopen. Niet alleen moet het snoeihout niet worden opgehaald of weggedaan, het haksel kan prima dienst doen als bodembedekker in je tuin. Een snipperlaag van vijftien centimeter houdt het kiemen van onkruid tegen voor ten minste twee groeiseizoenen. Bovendien zorgt het haksel ervoor dat je grond niet uitdroogt en is het een milieuvriendelijk alternatief voor schadelijke onkruidbestrijders. Meer info Voor meer info over de voorwaarden en aanvraagformulieren surf naar www.haviland.be.

Huisvesting Huurprijs vermelden aub! De huurwet van 2007 schrijft voor dat wie een eigendom verhuurt, verplicht is op iedere affiche en aankondiging zowel de huurprijs als de gezamenlijke kosten te vermelden. We willen alle verhuurders aan deze verplichting herinneren en hen erop wijzen dat de gemeente in de toekomst controles zal uitvoeren op de naleving ervan!

Jeugd 50 deelnemers voor eerste editie jongerendag

Milieu De Kringwinkel Televil: goed voor mens en milieu Op 16 april organiseerde Televil een eerste ‘brengersactie’ op ons gemeentelijk containerpark. Daarbij kwam naar voren dat de bekendheid van Televil in onze gemeente best wat opgekrikt mag worden. Nochtans heeft onze gemeente reeds vele jaren een overeenkomst met de Kringwinkel Televil voor herbruikbare goederen. Vaak zijn dingen die de ene persoon afdankt, nog wel bruikbaar voor iemand anders. Televil helpt om deze goederen uit de afvalberg te houden! De Kringwinkel Televil streeft ernaar om zoveel mogelijk herbruikbare goederen een nieuw leven te geven. Televil zamelt dan ook gratis afgedankte maar nog bruikbare spullen in. Die goederen zijn heel divers. Dat gaat van meubels, huisraad, textiel, boeken en platen, speelgoed, fietsen tot elektrische toestellen. Belangrijk daarbij is dat de goederen voor iemand anders herbruikbaar zijn. U kan uw goederen zelf binnenbrengen tijdens de openingsuren van de Kringwinkel, of Televil komt ze gratis bij u thuis ophalen. Voor een afspraak belt u naar het nummer 02/255 19 40.

Iedereen is welkom in de Kringwinkel. Jong, oud, budgetkopers, schattenjagers, ze vinden allemaal hun weg naar De Kringwinkel! Elke dag vindt u er een degelijk, origineel en betaalbaar aanbod, waarbij kwaliteit een constant aandachtspunt is. Elektra wordt verkocht met een garantie van 6 maanden. Om al deze goederen op te halen, te verwerken en uiteindelijk te verkopen in één van de winkels heeft Televil heel wat mankracht nodig. Als volwaardig tewerkstellingsproject binnen de sociale economie biedt Televil werk aan een 250-tal mensen die het moeilijk hebben om een job te vinden. Meer info De Kringwinkel Televil Mechelsesteenweg 588 D 1800 Vilvoorde www.televil.eu info@televil.be

Natuurfotowedstrijd: natuur in de schemering Naar jaarlijkse traditie organiseert Regionaal Landschap Groene Corridor ook dit jaar een natuurfotowedstrijd. “Natuur in de Schemering”, het thema van dit jaar, is geïnspireerd op onze favoriete koesterburen van 2011, de vleermuizen. Natuurlijk beperken we ons niet tot deze prachtige, zij het erg moeilijk fotografeerbare diertjes. Schemering en het ochtendgloren hebben gelukkig nog heel wat meer moois te bieden in ons werkingsgebied. De wedstrijd loopt van 1 mei t/m 31 juli 2011 en we verwachten maximum VIJF foto’s per deelnemer; het volledige wedstrijdreglement met o.a. alle praktische en technische info vind je op de website van het Regionaal Landschap: www.rlgc.be. Nog een vraagje? Mail naar fotowedstrijd@rlgc.be of bel naar 02/253 43 04 (vragen naar Joeri Cornelis)

Gratis energiescan Een energiescanner zal uw woning gratis doorlichten en zo kan men elk jaar heel wat euro’s besparen. Wat houdt een energiescan juist in? • Samen met u bekijkt de energiescanner hoe uw energiefactuur naar beneden kan. • U krijgt per kamer handige tips die u meteen kunt toepassen • Waar nuttig plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 20 euro • U krijgt een gepersonaliseerd verslag: een overzicht van uw huidige energiesituatie, energietips en besparingsmogelijkheden in kWh en in euro. Vul meteen het antwoordkaartje in en bezorg het aan de milieudienst, J. Vanden Broeckstraat 25. Uw gegevens worden doorgestuurd naar een erkende energiescanner die u zal contacteren om een afspraak te maken voor een bezoek.

ANTWOORDKAART GRATIS ENERGIESCAN

Ja, ik wil graag een gratis energiescan

Naam + voornaam:................................................................................................................................................................................................... Straat + huisnummer:.............................................................................................................................................................................................. Postcode + gemeente:............................................................................................................................................................................................

Meer info Tom Monteyne, huisvestingsambtenaar Tel. 02/462.05.55 tom.monteyne@wemmel.be

Telefoonnummer:..................................................................................................................................................................................................... E-mail:............................................................................................................................................................................................................................


Monique Van der Straeten

wemmel info

9

Nederlandstalig en flankerend onderwijs · Kinderopvang · Sociale zaken

Nederlandstalig onderwijs Nederlandstalige gemeentelijke basisschool in een nieuw kleedje! Dat de ramen en de buitendeuren van de NGBS tot op de draad waren versleten en dat de vernieuwingswerken al geruime tijd in voorbereiding waren, dat wist u reeds lang! Maar uw en ons geduld wordt beloond, want het resultaat van de renovatiewerken is meer dan verbluffend.

Voor Na

NGBS: wijziging samenstelling Schoolraad Op 12 mei 2011 werden drie nieuwe leden van de Schoolraad geïnstalleerd. Het betreft voor de geleding ouders: mevrouw Nathalie Beernaert, mama van Lidwine (5A), Théïa (3A) en Sapho (2KB), en de heer Nicholas Decan, papa van Rik (3B) en Rafaël (1B). Zij zetten het mandaat verder van mevrouw Diana Joppe en mevrouw Gertie Daelmans. Voor de geleding personeel neemt meester Lionel het mandaat over van meester Patrick. Daarnaast werd mevrouw Ilse De Troyer, mama van Thomas (5A), unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter en juf Séverine tot nieuwe secretaris van de Schoolraad. Wij danken de uittredende leden voor hun inzet en engagement en wensen de nieuwe leden alsook de nieuwe voorzitter en secretaris veel succes met deze nieuwe uitdaging.

kinderdagverblijven Twee jaar Snoopy + Deze renovatiewerken zorgen niet enkel voor een nieuwe aanblik van het schoolgebouw, maar dragen bij tot een energiebesparing. Bovendien zal het automatiseren van de toegangsdeuren niet enkel het energieverbruik verlagen, maar ook de veiligheid van de kinderen en het gebruikscomfort aanzienlijk verhogen. Het hele project kost nagenoeg 330.000 euro en werd mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid, die 70 % van de kosten draagt of bijna 240.000 euro voor haar rekening neemt. Daarnaast wordt op 4 juli 2011 gestart met de renovatie van de sanitaire installaties, voornamelijk in de bijgebouwen van de NGBS. Deze renovatiewerken bedragen inclusief BTW 80.000 euro, waarvan de Vlaamse overheid 70% subsidieert.

Gemeentelijke Academie De Academie verwacht jou! Na een ontspannende zomervakantie opent de gemeentelijke academie van Wemmel op 1 september 2011 opnieuw de deuren voor een schooljaar vol muziek, dans en toneel. We staan dan klaar om nieuw, artistiek jong talent — jouw kind? — te ontvangen en op te leiden. Heb je een dansertje in huis dat later misschien wel ballerina wil worden of liever streetdanser of hiphopper ? Onze Dansacademie verwelkomt hem of haar vanaf 6 jaar. Voel je dat je kind muzikaal is en vind je muziekstudies ook zo’n mooie aanvulling bij de algemene ontwikkeling? Je zoon of dochter kan bij ons terecht en alvast beginnen dromen van instrumentles volgen, zingen, in een orkest spelen, deel uitmaken van een popgroep, componeren, de wondere wereld van de jazz ontdekken of een combinatie hiervan. Vanaf 8 jaar kan je inschrijven in onze Muziekacademie.

Je kind speelt graag toneel, houdt van gedichten, wil graag zijn of haar stem mooi leren gebruiken en is minimum 8 jaar? Dan is het misschien wel de ontbrekende schakel in onze Woordacademie! Wie zich inschrijft aan de Gemeentelijk Academie voor Muziek, Woord en Dans van Wemmel mag zich verwachten aan een stevige, interessante opleiding, aangepast aan ieders leeftijd. Kindvriendelijk voor de kleine beginnertjes, gepersonaliseerd voor volwassenen en adolescenten. Een uitgebreid team vakspecialisten staat daar al bijna 60 jaar borg voor ! Inschrijvingen vanaf maandag 29 augustus 2011. Benieuwd? www.academiewemmel.be Dr. H. Folletlaan 24 02/462 06 50

Sociale zaken Hand in hand met preventie De gemeente Wemmel reikt de hand uit naar preventie. Sinds midden maart staat Anne De Smet aan het roer van de intergemeentelijke preventiedienst voor de gemeentes Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel en WezembeekOppem. Naar aanleiding van deze nieuwe start is het belangrijk dat iedereen op de hoogte is van het reilen en zeilen van deze dienst. Zo kan je bij de preventiemedewerker terecht voor : 1. Informatie en advies Voor wie: iedere inwoner uit de deelnemende gemeentes Info: bv informatiebrochure rond cannabis Advies: bv. je kind heeft een probleem met alcohol 2. Ondersteuning van allerhande verenigingen, scholen en organisaties Voor wie : iedere maatschappelijke geleding uit de deelnemende gemeentes Waarvoor: bv. vorming rond middelengebruik, zoals alcohol, drugs 3. Vroeginterventie Voor wie: iedereen die kampt met een alcohol- of drugsprobleem Hoe: bv. een 19-jarige jongen begeleiden naar een gespe-

cialiseerde organisatie voor zijn drugprobleem. De laatste pijler is bij velen onbekend, nochtans heeft jouw gemeente hier een vroeginterventieaanbod rond uitgewerkt. Dit heeft als doel om personen met riskant of problematisch middelengebruik vroegtijdig te identificeren, hen te motiveren tot gedragsverandering en verder te ondersteunen bij deze veranderingsstrategie. Met ‘vroeg’ legt men de nadruk op tekenen, klachten en symptomen van potentieel problematisch middelengebruik. Door hier mee aan de slag te gaan, tracht men toekomstige problemen te voorkomen. We doen dit via een kosteloze en intensieve begeleiding van maximum 5 gesprekken. Zo wordt er kennis gemaakt met elkaar, worden problemen besproken en wordt er gekeken naar gespecialiseerde hulp. Met dit alles wil men mensen helpen om de stap te zetten naar hulpverlening en naar verandering. Ken je iemand die met deze problematiek kampt of wil je over je eigen handelen praten, dan mag je gerust contact opnemen met de preventiemedewerker alcohol en drugs: Anne De Smet, telefoonnummer 02/467.11.37 of via e-mail: anne.desmet@3Wplus.be

Doordat de wachtlijst van het Gemeentelijk Kinderdagverblijf Snoopy te lang werd, zocht het gemeentebestuur een oplossing voor de vele opvangvragen. Na intensief overleg tussen de dienst vrije tijd en welzijn en het Kinderdagverblijf, opende het Gemeentelijk Zelfstandig Kinderdagverblijf Snoopy + op dinsdag 18 augustus 2009 haar deuren. Dit nieuw opvanginitiatief werd ondergebracht in de vroegere lokalen waar Kind & Gezin haar raadpleging organiseerde. Deze ruimtes werden opgefleurd en nieuwe meubeltjes werden aangekocht. Het werd een kinderdagverblijf met een capaciteit van 17 erkende plaatsen, waar kinderen van verschillende leeftijden (kinderen van 2-3 maand tot 2,5-3 jaar) samen in één groep spelen, eten, slapen,… Inmiddels zijn we ongeveer twee jaar verder. De eerste dag waren er bij de opening welgeteld 8 kinderen aanwezig. Nu worden er dagelijks 15 tot 18 kinderen opgevangen, maar in totaal zijn er 23 kinderen ingeschreven die doorheen de week periodiek aanwezig zijn. Er is ook een mooi verloop van kinderen geweest: reeds 12 kinderen zijn naar school vertrokken, en er komen steeds nieuwe kindjes bij. Drie kinderverzorgsters zetten zich dagelijks met veel enthousiasme voor de kinderen in. Tegelijk werd een optimaal contact met de ouders uitgebouwd. Dat de huidige ouders hun toekomstig tweede kindje inschrijven, wijst alvast op hun tevredenheid. Ook de infrastructuur werd kindvriendelijker gemaakt. In de speel- en verzorgingsruimte werd een vensterdeur geïnstalleerd die rechtstreekse toegang tot de tuin verleent. Hierdoor kunnen de kinderen bij goed weer rechtstreeks naar buiten om al spelend in de omheinde tuin van de buitenlucht te genieten. Met dit initiatief werden nagenoeg vijftig ouders in hun zoektocht naar een kwalitatieve opvangplaats geholpen. Zij kunnen ‘s ochtends hun kind in veilige handen achterlaten en zonder zorgen hun dagtaak aanvatten. Voor hen doen wij het tenslotte!

“Over opvoeding gesproken” In het teken van de Week van de Opvoeding (16 tot 23 mei 2011) vond een eerste reeks informatie- en ontmoetingsmomenten plaats rond het thema “Opvoeden is meegroeien”. Hiermee toonden wij aan dat niet enkel kinderen groeien, maar ook ouders, grootouders en al wie bij het opvoeden betrokken is, meegroeit! De drie voorbije initiatieven waren een succes, want de deelnemers waren onverdeeld enthousiast over de inhoud en de aanpak. In het najaar vindt een tweede reeks acties plaats: • babymassage; • veilig online: over het begeleiden en ondersteunen van kinderen tussen 6 en 15 jaar in hun internetgebruik; • grootouders en kleinkinderen: over grootouder worden en grootouder zijn. Meer info en inschrijvingen Afdeling vrije tijd en welzijn tel 02/462 06 16 e-mail: vtw@wemmel.be


10 wemmel info Mobiliteitsdiensten voor minder mobielen Inwoners van Wemmel die zich moeilijk kunnen verplaatsen en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, kunnen gebruik maken van volgende diensten: de Minder Mobielen Centrale van het Lokaal Dienstencentrum en de Dienst Aangepast Vervoer Grimbergen. Het OCMW werkt sinds kort ook samen met de Dienst Aangepast Vervoer uit Grimbergen. Deze dienst verzorgt het vervoer voor rolstoelgebruikers, senioren en zieken voor inwoners van de regio Halle-Vilvoorde. De dienst beschikt over aangepaste busjes die u van deur tot deur vervoeren en waarbij de chauffeur helpt bij het in- en uitstappen. Ze vervoeren ook op een gepaste manier uw rolstoel en kunnen u begeleiden bij het betreden van gebouwen. De busjes rijden dagelijks, ook in het weekend, van 7 uur tot 24 uur. U betaalt 0,48 euro per gereden kilometer, met een minimum van 2,4 euro per rit, en 1 begeleider mag gratis mee. De ritten dienen voor 12 uur van de voorafgaande dag aangevraagd te worden. De Dienst Aangepast Vervoer geeft de voorkeur aan personen met een rolstoel. Deze personen kunnen dan ook rechtstreeks bellen naar deze dienst om een rit vast te leggen op het nummer 02/270.94.36. Andere personen nemen best eerst contact op met de medewerkers van de Minder Mobielen Centrale. Deze dienst wordt georganiseerd door het Lokaal Dienstencentrum van het OCMW Wemmel. Zij kunnen u dan doorverwijzen ofwel naar de Dienst Aangepast Vervoer uit Grimbergen ofwel naar onze eigen dienst.

Jean-Marie Geurts Voorzitter van het OCMW

OCMW Nieuw! Aanvragen pensioen en andere tegemoetkomingen vanaf 1 augustus 2011 bij het Lokaal Dienstencentrum De taken van de gemeentelijke sociale dienst worden geleidelijk overgeheveld naar het OCMW. Zo zullen vanaf 1 augustus 2011 alle aanvragen voor pensioen, tegemoetkomingen voor andersvaliden (inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming) en aanvragen tot het bekomen van een aantal sociale en/of fiscale voordelen (o.a. parkeerkaart) dienen te gebeuren in het Lokaal Dienstencentrum van het OCMW (Residentie Geurts, Prins Boudewijnlaan 12). U kan hier ook terecht voor informatie over deze materie.

dag voormiddag (9u tot 12u), dinsdag namiddag (14u tot 16u) en op afspraak (na 16u). Wie zich overdag niet vrij kan maken, kan ook ’s avonds bij ons terecht. Hiervoor dient u evenwel een afspraak te maken.

De aanvragen kunnen ingediend worden op de volgende dagen: maandag voormiddag (9u tot 12u), donder-

Info OCMW – Lokaal Dienstencentrum – 02/462.06.60

Dit is de eerste stap in de uitbouw van een “zorgloket”: een centraal aanspreekpunt waar senioren terecht kunnen met al hun vragen en problemen. Dit zorgloket zal in het najaar echt van start gaan. In de volgende Wemmel Info meer hierover.

Poetsdienst Wat ? 22 poetsvrouwen zorgen dagelijks voor een kwaliteitsvolle service op maat van de klanten en zijn dagelijks in de weer voor het verrichten van het onderhoud van uw woning zoals: stofzuigen, stof afnemen, schuren en dweilen, ramen lappen… Hoe dikwijls ze bij u moeten langskomen en welke ruimten al dan niet moeten gepoetst worden, hangt af van wat u zelf wil. We zoeken samen met u naar de beste oplossing! Voor wie ? • ouderen • personen met een handicap • personen of gezinnen die om medische of sociale redenen niet zelf kunnen instaan voor het onderhoud van hun woning.

Kostprijs De kostprijs is afhankelijk van uw inkomen en bedraagt minimaal € 4,5 per uur en maximaal € 7,5 per uur. Wie geen onderzoek van de bestaansmiddelen wenst, betaalt het maximaal bedrag van € 7,5 euro per uur. Bovendien kan u genieten van een belastingaftrek van € 2,25 per uur waardoor de uiteindelijke kostprijs schommelt tussen € 2,25 per uur en € 5,25 per uur. Wij werken immers met het systeem van dienstencheques maar u hoeft deze niet zelf te bestellen. Het Lokaal Dienstencentrum regelt samen met u namelijk alle formaliteiten, zoals ook het lidmaatschap bij Sodexho, aankoop dienstencheques,…

Ook deze dienst is een vervoersdienst voor senioren, personen met een handicap en personen die zich in een noodsituatie bevinden. Uw inkomen mag echter niet hoger zijn dan 2 maal het leefloon (bij twijfel kan u contact opnemen met onze medewerkers). U betaalt een jaarlijks lidgeld van 7 euro en een kilometervergoeding van 0,30 euro per verreden kilometer, met een minimum van 2,5 euro per rit. De chauffeurs zijn vrijwilligers en indien mogelijk kunnen zij elke dag van de week rijden. De ritten moeten wel 2 dagen voordien aangevraagd worden.

Nieuw ! Het OCMW start met een sociaal verhuurkantoor en doet een oproep aan eigenaars

Meer info Voor meer informatie: DAV (02/270.94.36) of het Lokaal Dienstencentrum (02/462.06.60).

Het vinden van betaalbare en kwalitatieve huisvesting vormt reeds jaren een grote uitdaging binnen onze gemeente. Daarom neemt het OCMW Wemmel in samenwerking met de OCMW’s van Drogenbos en Wezembeek-Oppem het initiatief tot het opstarten van een Sociaal Verhuurkantoor.

OCMW start project “wonen en huisvesting”

Wat is een Sociaal Verhuurkantoor (SVK)? Een SVK huurt woningen, appartementen en studio’s op de private huurmarkt en verhuurt ze door aan kandidaathuurders op basis van een puntensysteem (criteria inkomen, rationele bezetting, woonnood…). Het SVK treedt daarbij op als hoofdhuurder voor de eigenaar en komt daarbij de huurverplichtingen tegenover de eigenaar na. Met de kandidaat-huurder wordt een onderhuurcontract opgemaakt.

Een toekomstgericht en planmatig woonbeleid ontwikkelen én werk maken van betaalbaar en kwaliteitsvol wonen waren belangrijke doelstellingen in het lokaal sociaal beleidsplan van gemeente en OCMW De huisvestingsproblematiek loopt als een rode draad doorheen alle dossiers van de sociale dienst van het OCMW. Binnen het OCMW werd dan ook een project “wonen en huisvesting” opgestart. In dit verband trad op 16 mei 2011 Sabine Van den Berg in dienst. Zij wordt verantwoordelijk voor de uitbouw van het pas opgestarte Sociaal Verhuurkantoor (zie hiernaast), noodopvang van daklozen, bemiddeling eigenaar-huurder, informatie, onderzoek kleinschalige woonprojecten... Meer info Sabine van den Berg 02/462.06.80. e-mail: sabine.vandenberg@wemmel.be

Wat biedt het SVK aan een eigenaar? • Garantie op huurbetaling: Het SVK zorgt voor een stipte maandelijkse betaling van de huur, ook al staat de woning leeg of betaalt de huurder niet aan het SVK. • zorgeloos verhuren: als verhuurder steekt u veel tijd, energie en kennis in het beheren van uw huurwoning. Wilt u dit niet (meer) zelf doen, dan staat het SVK in voor de verhuring en draagt het de verantwoordelijkheid voor alle huurderverplichtingen. • Verhuren aan het SVK gebeurt binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet. U behoudt dus als eigenaar de voordelen en zekerheden vervat in de woninghuurwet • Het SVK zorgt, indien nodig, ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging wanbetaling.

Interesse? Neem dan contact op met het Lokaal Dienstencentrum, Prins Boudewijnlaan 12, 1780 Wemmel, tel. 02/462.06.60

• Garantie op onderhoud van de woning: Het SVK begeleidt zijn huurders in het onderhouden van de woning. Op deze manier is de eigenaar zeker dat zijn woning goed onderhouden wordt. • Garantie op wederverhuring: als de huurder van het SVK de woning verlaat, gaat het SVK zelf op zoek naar een nieuwe huurder. • Degelijke verzekering van uw woning: Het SVK verzekert al zijn woningen in een blokpolis. Op deze manier zijn we zeker dat alle woningen degelijk verzekerd zijn tegen brand- en stormschade. • Kosteloos: onze diensten worden aan de eigenaar en huurder gratis aangeboden. Het SVK op termijn De samenwerkende OCMW’s streven ernaar om binnen een termijn van 3 jaar een erkenning als SVK te bekomen. Een erkend SVK biedt de eigenaar nog extra voordelen zoals fiscale voordelen of mogelijke premies (verbetering-aanpassing- energiebesparende maatregelen). Wenst u uw woning/appartement/studio te verhuren aan het SVK? Spreken de voordelen van een SVK u aan? Wilt u meewerken aan een kwalitatief, betaalbaar en sociaal woonbeleid in onze gemeente? Neem dan vrijblijvend contact op met Sabine van den Berg op het telefoonnummer 02/462.06.80.


wemmel info

l e m m e W

1923 - 2011

Grote t k r a m Jaar

Maandag 22 augustus 2011

De voorzitter en de leden van het Jaarmarktcomité hebben de eer u te laten weten dat zij in samenwerking met het gemeentebestuur op maandag 22 augustus 2011 de Jaarmarkt inrichten. Alle inwoners van Wemmel en andere gemeenten worden hierop vriendelijk uitgenodigd, hetzij als deelnemer of als toeschouwer.

€ 14.200 prijzen voor groot- en kleinvee, pluim- en neerhofdieren en ezels Kinderrommelmarkt op het nieuwe gemeenteplein “Markt”

11


12 wemmel info

Jaarmarkt

Kinderrommelmarkt

Beste Wemmelaars,

voorbehouden aan kinderen tot 14 jaar Lieve jongens en meisjes, Voor kinderen tot 14 jaar richt het Jaarmarktcomité op het nieuwe gemeenteplein “Markt” een kinderrommelmarkt in, waar je speelgoed, boeken, postzegels, antiek en noem maar op kunt ruilen of verkopen in mooie standen of op de grond. De standen dienen opgebouwd vóór 9 uur. Aan iedere deelnemer wordt een herinneringsgeschenk over­han­digd. De toelating van de ouders tot deelneming is vereist. Men kan het inschrijvingsformulier ten allerlaatste binnenbrengen op vrijdag 19 augustus 2011 tussen 17 en 19 uur in Café Glazen Huis, Steenweg op Merchtem 87 te Wemmel.

Het Jaarmarktcomité organiseert in samenwerking met de heer burgemeester, het schepencollege, het gemeentebestuur en -personeel nu reeds de 89ste jaarmarkt te Wemmel. En weer zijn er enkele evoluties in het programma. Zondag 21/08 is er van 13.00h tot 14.00h een grootse roofvogelshow aan de tent op het grasveld voor het gemeentehuis. Direct daarna start daar ook de stratenloop voor de allerkleinsten. De afstanden variëren van 1 km tot 2 km, 3 km, 5 km en 10 km voor de echte atleten op een vernieuwd parcours! (Info ook op de website wemmelsesportraad.be) Maandag is het dan jaarmarktdag met de fantastisch mooie dieren en de fiere exposanten. Gelukkig kan Wemmel ook rekenen op ervaren en competente juryleden. De plaatsing van de ezeltjes en de ring van de zware paarden zijn verplaatst. Beter denken we, maar kom het toch maar eens bekijken. Op het grasveld voor het gemeentehuis komt er ook een demonstratie van de schapendrijvers van de Denderstreek en hondenafrichting. De dag krijgt dan nog een prachtig muzikaal vervolg met het bruisende HH-festival. Dank aan iedereen die ons een warm hart toedraagt... en nu nog eens... de zon! Tot dan allemaal! Guido Goeman, Voorzitter Jaarmarktcomité

Het Comité

 Jaarmarkt 2011 Inschrijvingsformulier kinderrommelmarkt Naam : ................................................................................. .................................................................................. Adres : ................................................................................. ..................................................................................

de ondergetekende, moeder/vader, geeft toelating aan hun dochter/zoon, deel te nemen aan de kinderrommelmarkt op 22 augustus 2011 en neemt er kennis van dat het inrichtend comité niet verantwoordelijk is voor gebeurlijke ongevallen. Handtekening

ALGEMENE VOORWAARDEN Paarden, grootvee, neerhofdieren en ezels: inschrijving op voorhand en ten laatste op 10 augustus 2011. Tel. 0495/53.18.21 - Fax 02/460.79.51 Het grootvee moet om 10 uur ter plaatse zijn, degelijk voorzien van hun inschrijvingsnummer, identificatiekaart, oornummer en werknummer. AANDACHT Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen COMITE VAN DE JAARMARKT C. Andries, Burgemeester Dr. G. Goeman, Voorzitter M. Krauss, Schatbewaarder L. De Mulder, Secretaris LEDEN M. Van Langenhove, H. Van den Broeck, C. Cloots, P. Van Rode, K. Vanden Broeck, R. Leo, D. De Turck, F. Van Assche, I. Van Zeebroeck, O. Vastenavondt JURYLEDEN M. Vanderhasselt, E. De Dobbeleer, L. De Pauw, F. Schoukens, R. Spillebeen, F. Temmerman, J. Van den Houte, K. Van den Houte, R. Weynants, A. Coomans, G. De Maertelaere, W. Buys, H. Meskens, R. Janssens, J. De Pauw, F. De Coster, G. Temmerman, J. Moens, A. Van Ginderachter

Kampioenschap van de hengsten Prijs C. Andries

Kampioenschap van de merries zwaar ras Prijs van wijlen Dr. W. Goeman

Kampioenschap van de stieren Prijs Dr. G. Goeman

Kampioenschap van de koeien Prijs van wijlen H. De Keersmaeker

Kampioenschap van de vaarzen Prijs K. Van den Broeck

Terug te sturen aan L. De Mulder - Zijp 92 - 1780 Wemmel vóór 19 augustus 2011

Kampioenschap van de lopers Prijs van wijlen Chr. Dieleman


wemmel info

13

Kunstkring Eugène LAERMANS Stelt tentoon in de zalen van de Nederlandstalige basisschool Vanden Broeckstraat 29 1780 Wemmel Vernissage: vrijdag 19 augustus 2011 om 20u De tentoonstelling is toegankelijk op: Zaterdag 20/08/2011 van 13u tot 18u Zondag 21/08/2011 van 13u tot 18u Maandag 22/08/2011 van 10u tot 18u Toegang gratis

HH-festival Het HH-festival is intussen een vaste waarde in de Wemmelse kalender. Naar aanleiding van de jaarmarkt bouwen we een feestje. Weer of geen weer, Wemmelaars zakken af naar het Chiroplein om er te genieten van een leuke optredens van lokale en minder lokale bands. Dit jaar gaan we verder op hetzelfde elan, al hopen we stiekem toch op een zonnetje na de stortvloed van vorig jaar… Op de affiche dit jaar: twee Wemmelse bands Bamboo Avenue en Buckwood Mojo, de rock-‘n-rollgroep The DeVilles, de Merchtemse Billie K., de coverband Cookies & Cream en afsluitend het DJ-collectief Disco-sluts. Noteer het dus al maar in de agenda! GC de Zandloper i.s.m. Café het Hooghuis, Chiro Wemmel en JH Barcode, met de steun van de Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Rand. Meer info: www.dezandloper.be Op locatie: H. Raedemaeckersplein (achter het Hooghuis) Maandag 22/08/2011 vanaf 17.00u

VERKOOP VAN AFGEVOERDE BOEKEN AAN BODEMPRIJZEN Maandag 22 augustus 2011 van 8u30 tot 13u Markt Centrum II De boeken worden verkocht per lopende meter: € 0,25/cm Inlichtingen :

Openbare Bibliotheek Wemmel J. De Ridderlaan 49 - 1780 Wemmel Tel. 02/462.06.20

Loop jij ook mee de 5 of de 10 km van Wemmel ? Gemeente Wemmel Zondag 21 augustus 2011

Grote Jaarmarkt Stratenloop Organisatie: jaarmarktcomité in samenwerking met de Wemmelse sportraad

Categorie 1 - voor jongens en meisjes van 7 - 8 en 9 jaar

afstand: 1000 m - Inschrijving vanaf 13.00 u - Start om 14.00 uur

Categorie 2 - voor jongens en meisjes van 10 - 11 en 12 jaar

afstand: 2000 m - Inschrijving vanaf 13.00 u - Start om 14.20 uur

Categorie 3 - alle leeftijden

afstand: 3.000 m - Inschrijving vanaf 13.00 u - Start om 15.00 uur

Categorie 4 - alle leeftijden

afstand: 5.000 m - Inschrijving vanaf 13.00 u - Start om 15.40 uur

Categorie 5 - alle leeftijden

afstand: 10.000 m - Inschrijving vanaf 13.00 u - Start om 16.30 uur

gratis!

Prijzen: deelnemen is belangrijker dan winnen...

Alle deelnemers ontvangen een mooie T-shirt! De eersten nog een mooie prijs er boven op.

Waar wordt er gelopen?

Fietsgraveeractie verkoop van tweedehands fietsen Maandag 22 augustus 2011 van 10u tot 12u Markt Centrum II

Categorieën 1en 2: afgeschermde stratencircuit van 1033 m. Categorieën 3 en 4 afgeschermde stratencircuit van 1680 m. Vertrek en aankomst telkens aan de feesttent Dr. Folletlaan 28 (Gemeentehuis)

Inschrijving:

Categorie 1 en 2 Categorie 3 - 4 en 5

2 € bij inschrijving vooraf tot 15/08 4 € bij inschrijving vooraf tot 15/08

3 € inschrijving ter plaatse 5 € inschrijving ter plaatse

Inschrijven vooraf kan gebeuren: via de post: Wemmelse sportraad, p/a , Kaasmarkt 28, Wemmel; (zie website) via mail: info@wemmelsesportraad.be (wat moet je mailen —> zie website) Je betaalt dan ter plaatse het tarief “vooraf” indien je inschrijving binnen is voor 15/8/2011

Voor meer info: raadpleeg onze website: www.wemmelsesportraad.be

Organisatie.jaarmarktcomité

Met medewerking van Met gratis sportverzekering

Info: tel. 02/462.05.23 Verantwoordelijke uitgever: Jaarmarktcomité, p/a Merchtemsesteenweg 119, 1780 Wemmel

In samenwerking met


14 wemmel info

Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans

Dr. Folletlaan 24, 1780 Wemmel Tel 02/462.06.50 www.academiewemmel.be academiewemmel@wemmel.be

Wil jij écht leren zingen, leren componeren, in een orkest spelen, een instrument leren? Dan is de Muziekacademie van Wemmel iets voor jou! Wil jij écht toneel spelen, teksten voordragen, poëzie ontdekken? Dan is de Woordacademie van Wemmel iets voor jou! Wil jij écht ballet, hip hop, moderne of hedendaagse dans volgen? Dan is de Dansacademie van Wemmel iets voor jou!

Inschrijvingen: 29, 30 en 31 augustus 2011 van 14u00 tot 19u00 1 t.e.m. 30 september 2011 Ma-di-do-vrij van 16u00 tot 19u00 Wo van 14u00 tot 20u00 Za van 09u30 tot 12u30

Vrij katholiek basisonderwijs in Wemmel

SINT-JOZEF

MATER DEI

Kaasmarkt 38 1780 Wemmel Tel. 02/460.11.65 Fax 02/461.35.26 st.jozefsschool@scarlet.be

Zalighedenlaan 16 1780 Wemmel Tel. 02/461.39.56 Fax 02/461.39.57 directie@materdeiwemmel.be

Inschrijven kan na telefonische afspraak op het nummer 0473/21.38.48

Inschrijven kan na telefonische afspraak op het nummer 0475/21.36.85

Wemmel Info 37 NL  
Wemmel Info 37 NL  

Tweemaandelijks gemeentelijk infoblad - juli 2011

Advertisement