Page 1

Iedereen verdient een thuis


We hebben geiten, kippen, konijnen en varkens.

Andreas

is een echt buiten-

Henry

is een dierenliefhebber in hart en nieren. Voor zijn ver-

mens. Door een tumor liep hij hersen-

jaardag vroeg hij twee biggen, om die cadeau te doen aan De Kuip.

letsel op en is hij nu voor een deel

“Thuis in Barneveld hadden we kippen, maar ook varkens. De biggen

verlamd. Maar met één arm is hij

voelen zich thuis, ze hebben het hier reuze naar hun zin. En ik kan er

nog altijd een onmisbare kracht

iedere dag even uit. Heerlijk vind ik dat!”

bij de dierenweide van De Kuip. “We hebben kippen, geiten, konijnen en varkens. En een moestuin waar we om beurten in werken. Op dinsdag en vrijdag zorg ik voor de dieren, op woensdag werk ik in de moestuin. Ik hoef me hier nooit te vervelen!”

2

Kees

werkt als vrijwilliger bij Accolade. “Ik onderhoud de stal en

de hokken. Het is een heerlijke uitlaatklep voor de bewoners, en heel gezond. De dieren verzorgen we samen. Dan houd ik de zak vast en gooit Andreas de mest over mijn handen, hè Andreas?” Andreas lacht om de plagerijen van Kees, want ook dat is gezond.

3


Dat is wat wij geloven. Maar niet iedereen kan helemaal zelfstandig

Iedereen verdient een thuis

wonen. Ouderen bijvoorbeeld, mensen die op termijn zorg nodig hebben of mensen die op lichamelijk of psychisch gebied ondersteuning nodig hebben. Voor hen is er plek bij Accolade Zorggroep. Een plek zoals thuis. Vertrouwd en veilig. En met de zorg die nodig is.

Christelijk

Persoonlijk

Accolade Zorggroep is een

Het verlies van lichamelijke of psychische

gereformeerde stichting. We

mogelijkheden kan veel vragen en verdriet

laten ons inspireren door de

oproepen. Bij Accolade Zorggroep begrijpen we

Ik weet dat er goed voor haar gezorgd wordt Paul Steijn

is lid van de centrale

cliëntenraad van Accolade. Zijn vrouw woont

Bijbel. Dat ziet u terug in ons respect voor men-

dat en geven we daar alle ruimte voor. We zijn er

sen en de betrokkenheid van onze medewerkers.

voor psychische ondersteuning aan bewoners en

in De Wijngaard. “Door haar ziekte kon ze

Al onze medewerkers werken vanuit die christe-

hun mantelzorgers. Of gewoon voor een goed

niet meer thuis wonen. Er was maar één

lijke overtuiging. Van onze bewoners verwachten

gesprek. Over alledaagse dingen en hobby’s, of

organisatie waar ze heen wilde: Accolade. Ik

we niet dat ze gelovig zijn. Iedereen die zich

over zorgen of geloofsvragen. Zo is op al onze

ben er nog steeds zo blij mee. Ik bezoek haar

bij Accolade thuis voelt, is van harte welkom.

locaties een geestelijk verzorger werkzaam.

minstens vijf keer per week. En het is altijd

Net als thuis

Kwaliteit

Een fijne woonomgeving is belangrijk. Daarom

Onze zorg is persoonlijk en sluit zo veel mogelijk

heeft iedere bewoner bij Accolade een eigen

aan bij wat iedere cliënt zelf gewend is. Samen

kamer, voor partners zijn er tweepersoons-

met de cliënt maken we een plan voor de zorg en

schouder. Er wordt gelachen, er worden

kamers. Een eigen plekje, net als thuis. Er zijn

behandeling, dat we minimaal twee keer per jaar

grappen gemaakt. Wat je gelooft maakt mij

allerlei activiteiten waarbij cliënten kunnen ont-

bespreken en zo nodig opnieuw afstemmen. En

niets uit. Wat wel telt is of het werkt. Het

spannen, plezier maken en elkaar ontmoeten.

iedere twee jaar doen we mee aan het landelijk

geloof wordt hier heel praktisch, en dat zie je

Want ook dat hoort bij het leven. Familie en

tevredenheidsonderzoek onder onze bewoners.

vrienden zijn van harte welkom, ook om

Accolade Zorggroep is in het bezit van het

terug in de zorg, de liefde, de betrokkenheid.

te blijven logeren.

HKZ-certificaat voor zorgkwaliteit.

moeilijk als ik naar huis ga. Maar ik weet dat er goed voor haar gezorgd wordt, dat geeft mij rust. Er is aandacht, een klopje op haar

Medewerkers lopen hier niet met bedrukte gezichten, ze maken er een feest van.”

Meer weten over de kwaliteit van onze zorg? Ga naar www.accoladezorggroep.nl.

4

5


Zelfstandig wonen of met dagelijkse ondersteuning?

Vertrouwd wonen

Tijdelijk of permanent? Voor ouderen of (jong)volwassenen? Het kan allemaal, op dezelfde vertrouwde manier zoals u thuis gewend bent.

Zorg op maat

Zelfstandig wonen

Volwassenen met NAH

Een aanleunwoning of

In De Kuip wonen volwassenen met niet-aange-

serviceappartement is de

boren hersenletsel. De bewoners krijgen onder-

ideale manier om zelfstandig

steuning op alle terreinen van het leven: bij wo-

te wonen, met zorg binnen

nen, dagbesteding, vrije tijd en sociale contacten.

handbereik. Bewoners van een aanleunwoning

De Kuip biedt een veilige omgeving, waar mensen

kunnen gebruikmaken van allerlei aanvullende

tot hun recht komen. Ze kunnen zich uitleven in

zorg. En ze profiteren van de voorzieningen op

de dierenweide, de moestuin of in de kaarsen-

het terrein: de maaltijdservice, winkel en een

makerij, computerruimte en houtwerkplaats in

Thuiszorg

Kortdurende zorg

kapsalon.

dagactiviteitencentrum Boschlust.

Woont u in de buurt van een van één van onze

Accolade Zorggroep biedt ook plek voor dagver-

Accolade Zorggroep levert langdurige zorg of voor korte tijd. In onze huizen of thuis. Maar altijd persoonlijk en op maat.

locaties? Dan kunt u thuis zorg op maat krijgen.

zorging , dagbehandeling of een kortdurende

Verzorging en verpleging

Bijvoorbeeld met het Volledig Pakket Thuis,

opname. Bijvoorbeeld als mensen voor korte

Onze verzorgings- en verpleeghuizen zijn er voor

of met paramedische ondersteuning als

tijd meer zorg of ondersteuning nodig hebben

mensen die op lichamelijk of psychisch gebied

fysiotherapie of ergotherapie.

of om mantelzorgers te ontlasten. Bij Accolade

ondersteuning nodig hebben. Dat bieden we waar

Zorggroep kunnen zij de zorg even helemaal uit

dat nodig is, bijvoorbeeld bij het aankleden en

Terminale zorg

handen geven. De cliënt logeert in een volledig

eten, of met intensieve zorg gedurende de hele

Tijdens de laatste fase van hun leven op aarde vin-

ingerichte kamer en krijgt alle zorg die hij of zij

dag. Met als doel dat ze zo zelfstandig mogelijk

den mensen bij Accolade Zorggroep een veilige

nodig heeft.

kunnen wonen en leven. Onze huizen zijn daarom

en vertrouwde omgeving. We zien ieder mensen-

van alle gemakken voorzien. Er is een gezellige

leven als een geschenk van God. Daarom is er in

ontmoetingsruimte en er zijn regelmatig ontspan-

onze instelling geen plaats voor euthanasie. Maar

nende activiteiten.

we staan klaar met zorgvuldige zorg en professionele ondersteuning bij vragen en verdriet, zowel voor de cliënt als voor de mantelzorger.

Benieuwd of Accolade bij u past? Bekijk ons complete zorgaanbod op www.accoladezorggroep.nl of neem contact op met een van onze zorgconsulenten. Dan kijken we samen hoe wij u het beste kunnen ondersteunen.

6

7


Anita Mensink

is zorgconsulent

bij Accolade Zorggroep. “Ik ben vaak de eerste medewerker van Accolade die mensen zien en spreken. Veel mensen zijn helemaal niet

Drie vragen over onze zorg?

Zorg aanvragen is soms ingewikkeld. Zo is een AWBZ-indicatie nodig om in aanmerking te komen voor zorg. Maar wat is de AWBZ en wat is een indicatie? En hoe komt u aan een indicatie?

Iedereen kan door ziekte

Wordt mijn zorg vergoed of moet ik een eigen bijdrage betalen?

of een handicap afhankelijk

De kosten voor de zorg en het verblijf in een

hun ogen. Ik leg uit wat ik voor ze kan doen,

worden van langdurige

verpleeghuis of verzorgingshuis vallen onder

wat Accolade voor ze kan doen en wat ze zelf

zorg. Voor die zorg zijn alle

de AWBZ. Daar hoeft u dus niet voor te betalen.

Nederlanders automatisch

Wel vraagt de overheid een eigen bijdrage, af-

bekend met zorgbegrippen als indicaties en AWBZ. Sommigen komen met wanhoop in

moeten doen. Na een half uur gaan ze goed geïnformeerd en gerustgesteld weer naar huis. Dat is toch geweldig? Ik wijs de weg door zorgland. Mensen worden vaak van het kastje naar

Wat is AWBZ?

verzekerd door de Algemene Wet Bijzondere

hankelijk van uw inkomen. Benieuwd? Bereken

Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ dekt medische

uw eigen bijdrage op www.hetcak.nl.

kosten die niet onder de zorgverzekering vallen.

Meer weten?

Niet alle zorg valt dus onder de AWBZ.

de muur gestuurd. Bij ons probeer ik de lijnen

Lees meer over de AWBZ en indicaties op

kort te houden. Ik wil al hun vragen kunnen

Heb ik een indicatie nodig?

www.ciz.nl. Staat uw vraag er niet bij?

beantwoorden, zo snel en compleet mogelijk.”

Voor veel zorg van Accolade en voor verblijf in

Neem gerust contact op met ons op.

een verpleeg- of verzorgingshuis heeft u een

Onze zorgconsulenten geven u graag

indicatie nodig van het Centrum voor Indica-

advies op maat.

tiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u aanspraak kunt maken op AWBZ-zorg, welke hulp u nodig heeft, hoeveel en hoe lang. Bij het wonen in een verpleeghuiswoongroep waar

Ik wijs de weg door zorgland

psychogeriatrische zorg wordt geboden, is ook een BOPZ-verklaring nodig. Uw huisarts kan u helpen bij het aanvragen van deze indicaties, of vraag ze zelf aan op www.ciz.nl.

9


Zoek jij een gezonde, gezellige en christelijke werkomgeving?

Werken bij Accolade

Ik ben hier helemaal op mijn plek

Vind dan bij Accolade je droombaan. Je krijgt er alle ruimte om te groeien. En we letten erop dat je je werk goed kunt combineren met je thuissituatie. Want goede zorg begint bij jezelf.

Medewerker

Gezocht: vrijwilligers met karakter

Als medewerker ben je het

Als vrijwilliger bij Accolade maak je veel verschil

gezicht van onze organisa-

in het leven van ouderen of mensen met een

tie. We verwachten daarom

beperking. Bijvoorbeeld door te helpen met

dat je deelt in onze christelijke levensovertui-

huiskameractiviteiten, een wandeling te maken,

ging en motivatie om Gods liefde door te geven.

een bewoner naar de kerk te brengen of mee te gaan met uitjes. En net als voor betaalde

Mevrouw Van der Tol

woont

Vakantiewerk

krachten zijn er allerlei groei- en scholings-

Kom stagelopen of werken in je vakantie.

mogelijkheden. Wil je je leven verrijken,

sinds 2005 in d’Amandelboom. “Ik wilde graag naar

Dan kun je werkervaring opdoen én geld

en dat van onze cliënten? Lees meer op

d’Amandelboom, want ik wist dat het hier goed was. Het

verdienen! Je helpt mee in de zorg en met

www.accoladezorggroep.nl

is hier veilig en ik voel me thuis. Dat komt voor een groot

huishoudelijke taken. Volg je een zorgopleiding

deel doordat de mensen die mij verzorgen me dat gevoel

of heb je werkervaring in de zorg? Dan kan

geven. Iedereen is even behulpzaam en vriendelijk voor me. Mijn kinderen wilden eigenlijk niet dat ik naar zo’n ‘inrichting’ zou gaan. Maar zo is het helemaal niet. Toen

je bijvoorbeeld ook meehelpen met het wassen en aankleden van cliënten. Meld je aan op www.accoladezorggroep.nl.

ik hier kwam, zei de zuster: dit is uw plek, hier bent u de baas. Ze heeft gelijk: ik ben hier helemaal op mijn plek.”

11


Direct in contact Op zoek naar een plek om onbezorgd te wonen of zorg op maat? Kijk op www.accoladezorggroep.nl/wachtlijsten of neem gelijk contact met ons op.

De Wijngaard

Woonzorgcentrum Arendshorst De Klenckestraat 40, 9402 JK Assen T (0529) 34 11 16 E arendshorst@accoladezorggroep.nl Woonzorgcentrum d’Amandelboom Noord Houdringelaan 82, 3722 BT Bilthoven

d’Amandelboom

T (030) 229 56 00 E amandelboom@accoladezorggroep.nl Verpleeghuis De Wijngaard Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin T (030) 697 34 00 E wijngaard@accoladezorggroep.nl Voorzieningencentrum De Kuip

Arendshorst

Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin T (030) 697 34 00 E wijngaard@accoladezorggroep.nl

De Kuip

Dennenweg 2, 3735 MR Bosch en Duin T (030) 697 34 00 E info@accoladezorggroep.nl W www.accoladezorggroep.nl

Iedereen verdient een thuis

Accolade zorggroep corporate brochure  
Accolade zorggroep corporate brochure  
Advertisement