Page 1

Aanmeldformulier J.C.V. De Pearse Köp Voor & achter naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoonnummer thuis: Telefoonnummer mobiel: E-mail adres: Bank of Giro rekeningnummer:

(10 cijfers, b.v. NL36RABO 0123456789)

Ten name van: Opleiding / werk:

Ik meld mij aan bij J.C.V. De Pearse Köp! Maandelijkse contributie per automatische incasso: Ik ben 16 jaar of ouder, contributie € 6,- per maand. Ik ben jonger dan 16 jaar, contributie € 2,50 per maand. * Maak hierboven duidelijk uw keuze kenbaar door de juiste vakjes aan te kruizen! Handtekening lid:

Handtekening ouder: (indien lid jonger dan 18 jaar is)

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Plaats en datum:

……………………………………………………….

………… - ……… - …………………….

Als je dit aanmeldformulier volledig ingevuld hebt staat op volgende pagina een machtigingsformulier wat ook nog even ingevuld moet worden. J.C.V. De Pearse Köp bankrekeningnummer Rabobank: 116404221 Na aanmelding blijf ik minimaal 1 jaar lid. Ik krijg een ledenpasje en tegen een betaling van borg krijg ik een kieljasje van de vereniging. Dit ledenpasje en kieljasje blijft ten aller tijde eigendom van de vereniging.


Machtigingsformulier J.C.V. De Pearse Köp Doorlopende machtiging

Naam Incassant: J.C.V. De Pearse Köp Adres:

Bijenlaan 16

Postcode:

7595 BE

Woonplaats: Weerselo

Land:

Nederland

Incassant ID: NL13ZZZ540438590000

Kenmerk machtiging (lidnummer): …………………………… (Door secretariaat in te vullen)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan “J.C.V. De Pearse Köp” om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van “J.C.V. De Pearse Köp”. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………

Postcode:

…………………………………………………………………………………………………………………

Woonplaats:

…………………………………………………………………………………………………………………

Rekening nr. (IBAN): ………………………………………………………………………………………………………………… (10 cijfers, b.v. NL36RABO 0123456789) Plaats en datum:

……………………………………………………….

………… - ……… - …………………….

Handtekening:

……………………………………………………………………

Rond de 25e van iedere maand zal “J.C.V. De Pearse Kop” het contributiebedrag € 4,- / € 6,- van uw rekening incasseren.

Draai beide formulieren uit en lever deze ingevuld en ondertekend in bij: J.C.V. De Pearse Köp, t.a.v. secretariaat: Marlon Nijhuis, Bijenlaan 16, 7595 BE, Weerselo.

aanmeldingsformulier-pk-arjan-versie-9  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you