Page 1

In

Junior Chamber International the Netherlands

nummer 28

te

rn

jaargang 7

at

io

na

al

maart 2009

Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs

Per Landrover naar de Noordkaap:

Nordic Rally

Rent an Ambassador Boeien en binden Internationaal de les lezen EC Hongarije in aantocht Senatorenmarketing


Partners JCI Nederland

Statistieken

#27

#28

Aantal kamers _ _________________________________________________________________________________________ 102 _________________________________ 100 Aantal aspirant leden _____________________________________________________________________________ 233 _________________________________ 220 Aantal leden ____________________________________________________________________________________________ 2211 _______________________________ 2102 Aantal nieuwe leden dit kwartaal_ __________________________________________________________65 ___________________________________ 65 Aantal vertrokken leden dit kwartaal _____________________________________________________ 6 ______________________________________6 Aantal partners / sponsoren _____________________________________________________________________ 6 ______________________________________4 Aantal senatoren _ ____________________________________________________________________________________ 668 _________________________________ 689 Aantal nieuwe senatoren benoemd sinds vorig MGZN ____________________ 4 ___________________________________ 25 Naam/namen nieuwe senatoren ________________________ Frank Krake, Werner Klingler, Mirjam Dekker, Sylvia Ras, Elmer Hogervorst, Edwin Koning, Chantal Merkx, Marcel van der Vight, Elles in ‘t Veld, Pascal Cox, Manuel Schoufs, Remco Kramer, Jeroen Peeters, Reinier Teurlings, Maria Mazarakis, Ed Vroom, Wilma Gomarus, Jan Willen Bartz, Frank den Vijver, Jeroen Komen, Jan Vlaardingenbroek, Marlon Hanssen, Carmen Hoogeveen, Kees Jan Tuin en David van der Meulen. Aantal personen geregistreerd op eWorld wereldwijd _ __________ 26505 _____________________________27346 Aantal personen ingelogd op eWorld wereldwijd ________________________ 7381 _______________________________ 7803 Aantal personen geregistreerd op eWorld landelijk _____________________ 547 _________________________________ 706 Aantal personen ingelogd op eWorld landelijk _ ____________________________ 287 _________________________________ 364

Agenda Maart 26 Netwerk- en borrelevent Regiowest, Leiden

Juni 4 JCI Hengelo Golf Open 4-7 Asia Pacific Conference

April 18 Groei & Ontwikkel-dag Trainingen 18 JCI Public Speaking Competition

10-14 Europees Congres Budapest 20 JCI Deventer Hockeytoernooi

25 Wereld Malaria Dag Juli 28-30 JCI Leadershipsummit Genève, Mei 6-10 Conference of the Americas

31-4 augustus European Academy

16 CvA Voorne Putten 16 JCI Debating-Competitie

Oktober 2-4 Nationale Conventie 2009 ‘s-Gravenhage

20-24 Conference Africa & Middle East 30 JCI Rotterdam Haven Sloepenrace

November 16-21 Wereld Congres 2009, Tunesië

Kijk voor de actuele agenda op www.jci.nl
nummer 28

jaargang 7

maart 2009

Inhoudsopgave

0

3

10 NATIONAAL

Per Landrover naar de Noordkaap ____________________________________

5

JCI & Reeleezee ______________________________________________________

8

WHS in Veenendaal ___________________________________________________

9

BUSINESS

Interview: Geert Heling _______________________________________________ 10 Rent an Ambassador _________________________________________________ 1 Team 009 ___________________________________________________________ 1 Internationaal de les lezen: Nicole van Hooy _________________________ 1

TRAININGEN

JCI Trainingen: trainer worden of training volgen? ___________________ 19 Nothing But Nets: de strijd tegen malaria ____________________________ 0

PROJECTEN

Interview: Bertolt Daems _____________________________________________  Hoe zou het toch zijn in... Canada ____________________________________ 5 Europees Congres Hongarije _________________________________________  Verslag CvA 17 januari 009 _________________________________________ 8

INTERNATIONAAL

Senator aan het woord: Derk Munnik _________________________________ 30 Op de sinaasappelkist ________________________________________________ 31

COMMUNITY

De Nederlandse Senaat ______________________________________________ 3 Senatorenmarketing __________________________________________________ 33 Kort nieuws __________________________________________________________ 38

3


VOORWOORD COLOFON

Een sterk JCI boeit en bindt Ik mag mezelf voorzitter noemen van onze prachtige club. Nog onder de indruk van de kettingoverdracht, het CvA en een geweldig feest van JCI Volcke Rack zink ik weg in mijn overpeinzingen. Gaan we onze doelen bereiken? Zullen de leden aan het begin van 2010 tevreden zijn? Ik concentreer me op JUMP en sta klaar voor de wedstrijd. In dit MGZN geven we het startschot voor 2009 met ons eerste speerpunt JCI en specifiek met het thema Internationaal. Weet je nog niet waar JUMP voor staat, dan word je in dit nummer op je

MGZN is een uitgave van JCI Nederland en verschijnt 4 x per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Redactionele bijdragen Dennis Ament Michèle Borsten Koen Cox Wendy Edens-de Jongh Guido Hermans Judith Hillaert-Steegmans Feike de Keijzer David van der Meulen Ivonne Pensa Carol Perri Corina Poldervaart

wenken bediend. We lichten het beleidsplan nog even toe. Dit jaar

Steven Vandenabeele

zetten weer ruim 70 JCI-leden uit meer dan 35 kamers zich in voor

Richard Vermeulen

ons collectief. Zij dragen actief bij aan een sterk JCI dat boeit en bindt. Maar ook alle leden die zich vooral verbonden voelen met de eigen kamer en geboeid willen worden door de lokale activiteiten, dragen bij aan datzelfde doel: boeien en binden. Laten we in 2009 vooral zoeken naar manieren om elkaar en dus JCI verder te

Nils Zelle Fotografie Guido Hermans Jeroen Komen Arnold Rodenburg

versterken. Zoek actief contact! Met de leden van de teams, het

Bladmanagement

federatiebestuur maar vooral met elkaar. We kunnen nog zoveel

Wendy van Krimpen

van elkaar leren. Voor mezelf geldt dat 2009 een boeiend jaar wordt. Maar bovenal voel ik me verbonden met JCI. Of dat nu is als voorzitter van het CvA of als foute disco queen op de JCI-dansvloer.

Corina Poldervaart Nationaal voorzitter 2009 JCI Nederland

redactie@jci.nl Advertentieverkoop Menno Feitsma mfeitsma@jci.nl Concept en vormgeving Zelle & Zo [communicatiebureau] Drukkerij Thieme Rotatie Verzending Sandd Secretariaat Michèlles Secretariaat Pieterstraat 11a 1811 LW Alkmaar 0900 556 55 65 ISSN 1871-7810
I N T E R N AT I O N A A L

Per Landrover naar

de Noordkaap

Een welverdiende tweede plaats en € 22.000,- binnen de beste

Het idee

box”. Ze vonden een project dat

Begin 2008 vatten Niek Claeys en

eveneens gelinkt was met de JCI

Geert Blomme, boezemvrienden en

Bednets.

beiden lid van JCI Oostende, het plan projecten van UNICEF België in 2008. Dit was het eindresultaat van het project Nordic Rally dat door JCI Oostende werd gerealiseerd.

op om met een Landrover Defender

Saving 4 million babies

een avontuurlijke tocht te maken. Na

Waarom sterven er elk jaar 10 miljoen

wat discussie werd besloten om naar

kinderen voor hun vijfde verjaardag?

de Noordkaap te rijden en terug.

Waarom halen 4 miljoen baby’s hun

Beiden zijn JCI-ers in hart en nieren

eerste levensmaand zelfs niet? De

en vonden het noodzakelijk om dit aan

oorzaken zijn bekend: ondervoeding,

een groter geheel te koppelen. Op dat

diarree, malaria, gebrek aan drinkwater

moment kwam JCI International – in

en hygiëne, kinderziektes die gemak-

samenwerking met de United Nations

kelijk te voorkomen zijn en complica-

Foundation - met het “Nothing But

ties tijdens de zwangerschap of de

Nets”-project op de proppen, een ini-

geboorte.

tiatief waarin ze zich helemaal konden

Oorzaken die bestreden kunnen wor-

vinden. Het project Nordic Rally was

den door eenvoudige en goedkope

geboren.

middelen. Op voorwaarde dat er een globale aanpak ontwikkeld wordt.

En toch... het kon nog beter. Daarom

“Samen 4 miljoen baby’s redden” is

stapten ze naar UNICEF België, op

de ambitieuze titel van de nieuwe

zoek naar een vergelijkbaar of aanvul-

campagne.

lend project. Enkele jaren geleden had JCI Oostende reeds met succes mee-

Gedurende 4 jaar zal UNICEF

gewerkt aan het project “School in a

België de nadruk leggen op alle acties

5


die baby’s een goede start in het leven

Het team

in het toeristische Oostende en om-

geven. Dat wil zeggen, alle nodige

Het vertrek van de reis werd vastge-

streken. Ze hadden een standplaats

basisdiensten voor hun overleving en

pind op 4 oktober en de target werd

op de belangrijkste evenementen,

ontwikkeling zoals medische zorg,

geplaatst op een minimum van 300

zoals Woosha, Tien om te Zien, Afro

evenwichtige voeding, toegang tot

geboortekits. De sponsorrally kon

Carribean Festival en Dag van de

schoon drinkwater en hygiëne en

beginnen. Het vinden van helpende

Vriendschap van JCI Veurne-Westkust.

bescherming tegen de belangrijkste

handen binnen JCI Oostende was ook

Hier verkochten ze pannekoeken, hot

ziektes.

geen probleem. Binnen de kortste

dogs en andere lekkernijen.

keren was er een team enthousiaste

Via de Algemene Vergaderingen van

Sierra Leone, in West-Afrika, is het

leden en kandidaatleden die hun

JCI Belgium, mailings en een stand op

land met het hoogste kindersterftecijfer

schouders onder het project zetten.

de tradeshow van het Nationaal

ter wereld: op 1000 levend geboren

Het rallyteam bestond uit Geert

Congres in Bastogne, daagden Niek

baby’s sterven er 267 voor hun vijfde

Blomme (1st driver / 2nd navigator) en

en Geert andere JCI-afdelingen uit om

verjaardag. De medewerkers van

Niek Claeys (1st navigator / 2nd driver).

evenementen uit de grond te stampen

UNICEF doen er alles aan om de kin-

Het team werd gesteund door een

ten voordele van de Nordic Rally, als

deren alle kansen in het leven te geven.

thuisbasis, bestaande uit de volgende

ook individuele leden om een geboor-

Ze volgen de zwangerschap van de

personen: Steven Vandenabeele (PR),

tekit aan te schaffen. De respons hier-

vrouwen en geven vorming aan gezond-

Geert Blomme en Niek Claeys (part-

op was zeer bevredigend. Gebruikma-

heidsmedewerkers en vroedvrouwen.

nerships), Glenn Hoorelbeke (events

kend van het wereldwijde JCI-netwerk

Ze geven voorlichting aan ouders,

coördinator), Jan Vercruysse (web-

werd tijdens de sponsorrally een samen-

vaccineren moeders en kinderen en

master), Geert Bero, Klaas Vanhecke

werking opgezet met Scandinavische

delen rehydratatiezouten en muskieten-

en Valerie Surmont (events (interna-

JCI-afdelingen in Denemarken,

netten uit. Eenvoudige acties die de

tional) + scandinavisch expert), Leen

Zweden en Noorwegen. Het doel was

levens van vele kinderen redden.

Descheemaeker, Koen Duprez, Dieter

een globaliserende bewustwording na

Decorte en Bram Boels (home events),

te streven via het JCI-netwerk.

De doelstelling is om minstens

Edwin Grutman (technische support

e 300.000,- inzamelen om de projec-

& advies), Steven Goderis (penning-

Facebook

ten tegen kindersterfte in Sierra Leo-

meester), Liesbet De Troyer (secretaris).

Verschillende methodes werden ge-

ne te ondersteunen en wil met de in-

Het project Nordic Rally kreeg steeds

bruikt om het project onder de aan-

gezamelde fondsen kinderen onder

meer vorm. Naast de (conditionele)

dacht te brengen. Uiteraard de mond-

de vijf jaar en de zwangere vrouwen

voorbereidingen van Niek en Geert

tot-mond reclame van de leden van

in het district Pujehun een geboorte-

voor de reis werden verschillende

JCI Oostende en op gerichte tijdstip-

kit en hulp geven. Deze kit bevat al-

acties naar voren geschoven die de

pen een persconferentie. De bekende

les wat een kind nodig heeft voor een

gestelde target van 300 geboortekits

Belgische poolreiziger Dixie

goede start in het leven: voeding en

moesten helpen bereiken.

Dansercoer, tevens ambassadeur voor

groeicontrole, vaccins tegen de be-

UNICEF, kwam de avonturiers

langrijkste kinderziektes, vitamine A

Social events

uitzwaaien tijdens de persconferentie

en ontwormingstabletten, muskieten-

Er moesten evenementen georgani-

die werd georganiseerd in het kader

netten als bescherming tegen mala-

seerd worden met als doel geld in te

van de start van de reis. Ze speelden

ria, zakjes rehydratatiezouten, zeep en

zamelen voor het project. Deze social

ook in op de Facebook–hype met een

materiaal voor de bevalling.

events vonden plaats tijdens de zomer

Nordic Rally groep. Dagelijks konden
onze avonturiers foto’s en video’s van

Nederlandse afdelingen hebben ook

alles in het grootste geheim gebeuren.

hun ervaringen uploaden. Daarnaast

het project gesteund. Na een laatste

Pittig detail was dat het dossier van

hadden ze ook nog de website

stop bij JCI Aalst was het in rechte lijn

Geert werd geschreven door Niek, en

www.nordicrally.be met daarop alle

naar Oostende. Ondertussen werd er

vice versa. Ze hebben een drietal

praktische informatie en sfeerbeelden.

aan het thuisfront verder geld ingeza-

weken op enkele vierkante meters

meld en gewerkt aan het slotevenement.

samengehokt, en toch zijn ze erin ge-

Noordkaap – here we come

slaagd hun mond niet voorbij te praten

4 oktober was het zover – Geert en

Feesten met senatoren

– respect hiervoor! Toen de voorzitters

Niek (sinds kort ook bekend als Greet

Als JCI Oostende iets organiseert dan

van JCI Belgium, JCI Vlaanderen

en Nicole ten gevolge van een mis-

zorgen zij ook dat het “af” is. Vandaar

en JCI Senate het podium op kwamen

spreking tijdens de laatste persconfe-

dat we wilden afsluiten met een groots

waren ze beiden overtuigd dat het

rentie) trokken richting het Noorden.

feest, waarbij een cheque met het

voor de ander was. Groot was de ver-

Ze vertrokken met gerust gemoed, het

eindbedrag officieel aan UNICEF werd

rassing toen ze beiden tot senator

enige wat hen zorgen baarde was de

overhandigd. Dit Home-coming Event

werden benoemd. Een dergelijke

mogelijkheid op een plots overstekend

vond plaats op 25 oktober, de dag dat

waardering voor hun groots opgezet

rendier.

Geert en Niek in Oostende zouden

idee, en uiteraard hun zeer actieve

terugkomen. Iedereen die een geboor-

JCI-carrière, hadden ze totaal niet ver-

De eerste belangrijke stop was

tekit had gekocht kreeg gratis twee

wacht. Dubbele reden om te feesten

Stockholm in Zweden. Hier woont

toegangskaarten voor dit slotevent.

en dat hebben we dan ook de rest van

namelijk één van de leden, Geert Bero,

Uiteindelijk waren er een 150-tal

de avond gedaan.

die in Oostende een hotel uitbaat

JCI-leden, familie, partners en sympa-

Als klap op de vuurpijl besloot het

maar een gezin heeft in Stockholm.

thisanten aanwezig om de avonturiers

gemeentebestuur van Bredene om de

Met z’n drieën en de hulp van JCI

opnieuw welkom te heten. De Defen-

winst van hun jaarlijkse Foute Fuif,

Stockholm City stelden ze zich op bij

der kwam onder luid applaus de zaal

€ 4.000,-, volledig aan het Nordic

een school en bakten er pannekoeken

binnengereden.

Rally project te schenken. Met een

voor de kinderen. Zo volgden er nog

totaal van € 22.000,- is Nordic Rally

meerdere stops waarbij de potten en

Daarna volgde het protocolaire ge-

erin geslaagd om als tweede te eindigen

pannen tevoorschijn werden gehaald

deelde waarbij verschillende cheques

van de meest opbrengende projecten

voor het goede doel. Op 10 oktober

aan UNICEF werden overhandigd,

voor UNICEF België in 2008. Het ge-

bereikten ze de Noordkaap, perfect op

dit voor een totaal van ongeveer

stelde doel van 300 geboortekits werd

schema.

€ 18.000,-. Geert en Niek werden van

verpulverd met 488 stuks. En dit is iets

Er was meer tijd voorzien voor de te-

harte bedankt, alsook alle commissie-

om trots op te zijn – a job well done.

rugrit omdat ze hierbij een andere,

leden die betrokken waren bij de

moeilijkere route namen. Deze bevat-

Nordic Rally.

te verschillende ferry-overtochten en

Surf naar www.nordicrally.be of www.facebook.com (groep Nordic

was ook zodanig getimed dat ze een

En toen kwam de échte verrassing.

Rally) voor sfeerbeelden, video’s en

bezoek konden brengen aan het

Wat Geert en Niek niet wisten was

reisverslagen van dit project.

Nationaal congres van JCI Denemarken

dat er achter de schermen gewerkt

en JCI Noorwegen. De rally stopte ook

was om hun senatorviering tijdens dit

Tekst: Steven Vandenabeele,

in Nederland, bij twinning-partners

event te laten plaatsvinden. Zoals

JCI Oostende, België

Woerden en Maastricht. Beide

gebruikelijk bij deze vieringen moest
N AT I O N A A L

Internetboekhouding voor federatie en óók voor kamers Bij een organisatie als JCI, met

Samen met Kenny van Oort maakte

penningmeester altijd goed geregeld.’’

zijn 100 aangesloten kamers,

David daarom een inventarisatie van

Het gebruik van Reeleezee heeft nog

houden 100 penningmeesters

de nieuwe generatie systemen voor

een groot voordeel, zegt Kenny van

een min of meer vergelijkbare

internetboekhouden. Na een eerste

Oort. “Omdat de federatie een versie

administratie bij. Daarnaast

scan bleek de snelgroeiende program-

van Reeleezee gebruikt waarmee wij

heeft JCI Nederland zelf ook een

ma-aanbieder Reeleezee (spreek uit/

zelf abonnementen voor kamers kun-

aanzienlijke financiële administratie

lees: real easy) het meest aantrekkelij-

nen gaan aanmaken, kunnen we er

te voeren. Bestuursleden David

ke aanbod te hebben, en tegelijkertijd

ook voor zorgen dat die op de meest

van der Meulen en Kenny van

een aantrekkelijke prijsstelling. Kenny

handige manier zijn ingericht, waarbij

Oort, beiden ervaren financiële

van Oort: “Bij de federatie hebben wij

alle kamers ook dezelfde indelingen

professionals, besloten vorig jaar

te maken met facturering, de verwer-

in kosten en opbrengsten gebruiken.

eens goed te kijken naar de nieuwe

king van de contributies van de ka-

Daarmee kunnen we op den duur ook

mogelijkheden die internet kan

mers, en het zo transparant mogelijk

de kamers een beter inzicht geven in

bieden om gemakkelijker, beter en

verwerken van de verschillende activi-

gemiddelde kosten en opbrengsten.

sneller administraties te kunnen

teiten van de landelijke teams en na-

Het is voor een penningmeester bij-

voeren.

tuurlijk de sponsorbijdragen. En door

voorbeeld heel handig om te weten

te kiezen voor internetboekhouden

hoeveel kamers gemiddeld aan inkoop

met een marktleider sluiten we boven-

drukwerk besteden, of wat de gemid-

David van der Meulen, verantwoor-

dien aan op ontwikkelingen die voor

delde sponsorinkomsten zijn. Kortom,

delijk voor de centrale administratie

de deur staan: elektronisch factureren,

Reeleezee biedt tal van mogelijkheden.

van JCI Nederland, legt uit dat er

automatisch ontvangen van bankaf-

steeds hogere eisen worden gesteld

schriften via internet en allerlei andere

De federatie werkt al met Reeleezee.

aan de financiële verantwoording van

functies die met gewone programma’s

Voor de kamers is een samenwer-

organisaties als JCI, en dat ontwik-

als Excel veelal niet mogelijk zijn.’’

kingsovereenkomst afgesloten voor

kelingen als internetboekhouden juist

het gebruik van Administratie Lite.

hier een enorme uitkomst zijn. “Je

In de gesprekken met Reeleezee

Voor een maandtarief van € 17,50

ziet dat het nuttig en zelfs noodzake-

kwam al snel naar voren dat de in-

(30% goedkoper dan de standaard-

lijk is dat meerdere mensen toegang

stapversie, Administratie Lite, ook een

prijs) kunnen kamers hier gebruik van

kunnen hebben tot de administratie.

perfecte oplossing zou zijn voor de

gaan maken.

In de praktijk draait zo’n administra-

administratie van de individuele ka-

tie echter vaak op de pc van de pen-

mers. David van der Meulen: “Je wilt

Om kamers kennis te laten maken met

ningmeester of financieel verantwoor-

het penningmeesters zo eenvoudig

Reeleezee, start er dit voorjaar een pi-

delijke. Dat legt niet alleen een grote

mogelijk maken om op een professi-

lot met tien kamers. Heb je als pen-

verantwoordelijkheid bij die persoon,

onele, degelijke en toch heel gemak-

ningmeester of als kamer interesse,

het is ook onhandig wanneer meerde-

kelijke manier de administratie van

neem dan contact op met Kenny van

re bestuursleden toegang willen heb-

een kamer bij te houden, in een bevei-

Oort of David van der Meulen.

ben tot die cijfers, of wanneer bijvoor-

ligde internetomgeving, vergelijkbaar

beeld de ledenadministratie moet wor-

met internetbankieren. Daarmee is de

den bijgewerkt in de boekhouding.”

overdracht van de ene naar de andere

8


JCI Veenendaal-Rijnvallei in München

N AT I O N A A L

Eén keer gezien is verkocht JCI Veenendaal-Rijnvallei is

denteam, te onderhandelen en na te

“Een speelsessie levert gemiddeld

een actief verkoper van het

denken over de tactiek om hun target

€ 800,- op. Wat we met het geld doen?

Wereldhandelspel. Al ruim 2100

te halen.” Dat het spel aanslaat, blijkt

Het maakt het mogelijk om gezamen-

potentiële JCI-leden maakten

ook uit een verzoek dat onlangs kwam

lijk activiteiten te doen en projecten te

kennis met het spel. En onlangs

vanuit de recruitment-afdeling voor

draaien. De record-simultaansessies

organiseerde ze een record-

fiscalisten, vertelt Peter opgetogen. Hij

hadden we niet voorzien. Dus zaten

simultaansessie bij Ernst & Young

werd benaderd of ze het spel konden

we de ene week met bijna alle leden

(E&Y). 136 Deelnemers speelden

komen spelen. “Natuurlijk”, was zijn

nog het WHS te begeleiden, een paar

tegelijkertijd het WHS. Aan het

spontane antwoord. “Later hoorde ik

weken later vierden we ons eindejaars-

woord is Peter Koolstra, senior

dat we een extra uitdaging hadden te

feest tijdens een Braziliaanse show in

manager bij E&Y en lid van JCI

gaan, want het ging om een groep van

München. Het was zelfs mogelijk om

Veenendaal-Rijnvallei.

136 deelnemers.”

erheen te vliegen met negentien man. Goed voor de teambuilding binnen

Record-simultaansessie

onze eigen kamer en de funfactor.”

Het is al ruim zes jaar geleden dat E&Y

“Een snelle rekensom leert dat we vier

het WHS voor het eerst inzette tijdens

spelen en twintig begeleiders nodig

trainingen voor stagiaires. Na een

hadden. Gelukkig hebben we binnen

intensief dagprogramma was er ruimte

JCI-land goede contacten en konden

voor een actieve en ontspannende

we naast de twee spellen die we zelf

avondinvulling. Zo kwam het

hebben, nog twee andere lenen. Direct

Wil jouw kamer ook

Wereldhandelspel van JCI in beeld:

is de hele kamer gemobiliseerd en dat

meer uit het WHS

een managementspel waarin twaalf

is gelukt. Het leuke is dat we ook op

halen? Enkele tips

teams twaalf landen vertegenwoordigen

onze vier senatoren kunnen steunen.

en zo de wereldeconomie nabootsen

Samen met nog zestien leden heb-

door te handelen, kopen, verkopen

ben we de vier spelsessies simultaan

ook in je eigen kamer te spelen

en produceren.

uitgevoerd.”

of door met name nieuwe (aspi-

Succesfactor van het spel

Onderhandelingstijger

“De combinatie van een zakelijk trai-

“Het leuke aan het spel vind ik het fa-

ningsprogramma en een management-

natisme bij de spelers”, vervolgt Peter

spel waarin leerelementen zitten, blijkt

zijn verhaal. “Zeker als ze het spel na

seerden mee naar een sessie. Ook

een goede te zijn.” De E&Y-stagiaires

de eerste ronde echt door beginnen te

hier geldt één gezien is verkocht.

leren samen te werken binnen een lan-

krijgen. Zelfs de meest verlegen deel-

• Verkoop het als relatiemarketing-

nemer komt soms als felle onderhan-

spel. Doordat het spel twaalf lan-

delingstijger te voorschijn. Dat is leuk

den telt, kun je twaalf verschillende

om te zien. We krijgen uit de evaluaties

relaties van een bedrijf uitnodigen

ook enthousiaste reacties terug.” Maar

die het met elkaar kunnen spelen

het WHS is niet alleen leuk om te orga-

en zijn de deelnamekosten per be-

niseren. Het levert daarnaast inkomsten

drijf laag.

Tekst: Judith Hillaert

van Peter: • Betrek je kamer erbij door het spel

rant) leden mee te nemen naar een spelsessie: één keer gezien is meestal verkocht. • Neem ook potentieel geïnteres-

op voor JCI Veenendaal-Rijnvallei.

9


INTERVIEW

Learning by Doing Culture De informatie op internet is summier als het gaat over Geert Heling (senator JCI, 52 jaar). Alleen een ‘short profile’ op de site van Maastricht School of Management (MSM). En toch blijkt hij een nationaal en internationaal erkend expert op het gebied van cultuur en organisatieverandering te zijn. Een gesprek met een man die zijn carrière heeft opgezet met de opgedane

“Ik vind mijzelf een voorbeeld van ie-

gen werd meer en meer gebruikelijk

mand die optimaal gebruik heeft ge-

in het bedrijfsleven. Wij breidden het

maakt van wat JCI te bieden heeft.”

scala aan trainingen uit door nieuwe

Geert studeerde cultuurpsychologie

onderwerpen uit te werken en zelf

aan de Katholieke Universiteit

mensen als trainer op te leiden . Een

Nijmegen. Eigenlijk een opleiding zon-

fantastische formule; trainingen voor

der duidelijk toekomstperspectief,

Junior Kamerleden door Junior Kamer-

vond men toen. “Na mijn afstuderen

leden, om niet. Dat was nou echt

werd ik wetenschappelijk medewerker

‘Learning by Doing’. Op een gegeven

en in die tijd ben ik via via bij Junior

moment hadden wij vijftig à zestig

Kamer gekomen. Van meet af aan ben

mensen in het team en werden wij

ik daar met trainingen bezig geweest.

destijds zelfs een ‘trainingsorganisatie’

Ik vond het fantastisch want ik kwam

genoemd. Wij hebben toen bijvoor-

in aanraking met het bedrijfsleven, iets

beeld Björn Ringom naar Nederland

wat ik nog helemaal niet kende. Niet

gehaald en zodoende Mindmapping in

lang daarna werd ik gevraagd om in

Nederland geïntroduceerd. Voor het

de stuurgroep LEAP aan te schuiven.

EC in 1994 in Den Haag hadden wij

Toen is het idee ontstaan om trainin-

een trainingsprogramma opgezet van

gen ook in de kamers te gaan geven.

zo’n twintig trainingen. Heel bijzonder

Eigenlijk stonden wij aan de voor-

omdat er doorgaans op congressen

avond van wat nu MT Trainingen is.

maar een keuze was van vijf of zes trainingen. In die tijd hebben wij ook

ervaring vanuit JCI, toen nog Junior Kamer.

10

Het was een supergezellige tijd en het

veel internationale congressen bezocht

viel ook samen met een maatschap-

waar wij ook zelf trainingen gaven.

pelijke trend; trainingen geven en vol-

Zodoende kon je gemakkelijk een


internationaal netwerk opbouwen. Trainingen sprak mij zo aan dat ik besloot van mijn hobby mijn werk te

‘De juiste kansen benutten en organiseren dat de kansen naar je toekomen.’

maken en ik ging werken bij een trainingsadviesbureau. Dat was wel

Naast MSM heeft Geert sinds 2001

van een land. Als je naar een land gaat

even anders en natuurlijk commercieel.

zijn eigen bedrijf Médoc Management

met de vooroordelen die Nederlanders

Een aantal jaar later trad ik in dienst

Consulting. Hiermee richt hij zich op

ten opzichte van dat land hebben, dan

bij het trainingsbureau van wijlen

organisaties en begeleidt hij verande-

krijg je snel een bevestiging van je

Rinck Soeters, voor mij een echte

ringsprocessen binnen grote bedrijven

vooroordelen. Als je van je eigen voor-

icoon binnen JCI, en daarmee was

als DSM, AKZO en Randstad, en non-

oordelen afstapt, überhaupt ontvanke-

eigenlijk het cirkeltje rond.”

profit en overheidsorganisaties, waar-

lijk bent voor de betreffende cultuur en

onder diverse ministeries.

hun beleving, ook al is het niet die van

Sinds 1996 werkt Geert parttime als

Médoc MC wordt vaak ingeschakeld

jou, dan kun je er niet alleen meer be-

Professor of Organisational Behaviour

als een (re)organisatie vastloopt. Daar-

grip voor opbrengen maar ook werke-

bij MSM, een internationale business-

bij coacht hij managementteams en

lijk dingen tot stand brengen. Alle op-

school waar MBA-opleidingen gege-

begeleidt hij bedrijven in het effec-

drachten dagen je uit om weer even

ven worden op 27 universiteiten voor

tiever aansturen van hun organisatie.

terug te gaan naar daar waar het elke

tweede en derde wereldlanden on-

Cultuur en gedrag zijn kernbegrippen.

keer om gaat. Het slagen van een op-

der auspiciën van MSM. Dat brengt

dracht zit ‘m dus in het vermogen om

hem in veel exotische landen om col-

“Voordat je aan een project in het bui-

leges te geven en projecten op te zet-

tenland begint, onderzoek je eerst de

ten. “Het is een wonderlijke aanvulling

cultuur van het land zelf en afhanke-

op alles wat ik binnen deze organisatie

lijk daarvan richt je een veranderings-

aan ervaring heb opgedaan. Dit is een

traject in. In Nederland leven wij in een

soort professioneel vervolg erop. Die

egalitaire samenleving, in andere lan-

ervaring zet ik nu in bij landen als

den is dat vaak heel anders. Ik heb

Afrika, Zuid-Amerika, China, India

een project gedaan in India voor een

en regio’s als het Midden Oosten. Je

publieke organisatie gelieerd aan een

komt in heel veel verschillende culturen

ministerie. In de Indiase bedrijfscultuur

terecht, en de kunst is telkens om je

is corruptie in de top geen onbekend

te levelen aan wat er speelt in het be-

fenomeen. Om dingen voor elkaar te

treffende land en om een goede ver-

krijgen moet je het echt anders aan-

taalslag te maken; ‘Wat is voor jullie

pakken. Dus ik schakelde op enig mo-

relevant en wat kan ik jullie bieden

ment gewoon de minister in om op te

waar jullie wat aan hebben?’ Dit soort

treden in de sessies. En dan zie je dat

Nu de herinnering levendig is ge-

cross-cultural programma’s heb ik ook

zoiets daar beter werkt. Kennelijk zijn

maakt, blijkt dat Geert eigenlijk expert

met mijn eigen bedrijf ontwikkeld en

meer (machts-)middelen nodig om een

is in het werk waar hij ooit voor op-

dit soort trainingen geef ik hier in

veranderingstraject een slaagkans te

geleid was en waar begin jaren tach-

Nederland. Cultuur is wel een kern-

geven. Dat hoort bij deze cultuur. En

tig geen toekomstperspectief in leek;

woord bij mij.”

zo heeft elk land zijn eigen culturele

cross-cultural management. Mede

normen. Feedback geven bijvoorbeeld

dankzij JCI, geeft hij aan. “Daar heb ik

gaat in China heel subtiel. Doe je dat

de kansen gekregen, vervolgens benut,

op onze Hollandse manier dan lij-

maar natuurlijk ook georganiseerd dat

den zowel jij als de ander gezichtsver-

de kansen naar mij toe konden komen.”

‘Cultuur is wel een kernwoord bij mij.”

te ‘levelen’ met de bestaande cultuur.”

lies. En dat moet je te allen tijde voorkomen. Elke keer leer je zelf ook weer

Tekst: Carol Perri

van een opdracht. Niet alleen over het land maar ook hoe je er zelf in staat. Je moet open staan voor de cultuur

11


PROJECTEN

Rent an Ambassador

Klein project… GROOT succes! Soms doet zich een gelegenheid voor waarbij je als kamer betrokken wordt bij een bijzonder initiatief. Dat gebeurde JCI ’s-Hertogenbosch vorig jaar toen zij benaderd werden om samen te werken met het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor “Rent an Ambassador”.

Binnen JCI worden al vele jaren mooie

Soms doen deze succesfactoren ech-

projecten georganiseerd gekoppeld

ter niet ter zake. Soms doet zich een

aan een goed doel, op landelijk of

gelegenheid voor waarbij je als kamer

lokaal niveau. Vaak worden deze

betrokken wordt bij een bijzonder

mooie projecten geïnitieerd door één

initiatief en andere succesfactoren

of meerdere leden uit de organiserende

belangrijk worden. Dat gebeurde JCI

kamer. Kosten noch moeite worden

’s-Hertogenbosch vorig jaar toen zij

gespaard voor mooie websites, flyers

benaderd werden om samen te werken

en programmaboekjes en indruk-

met het Ministerie van Buitenlandse

wekkende locaties. Iets waar we als

Zaken voor de organisatie van een

JCI’ers natuurlijk terecht trots op mo-

bijeenkomst binnen het project “Rent

gen zijn. Successen worden vaak af-

an Ambassador”. Met het oog op het

gemeten aan criteria als kwantiteit en

wereldcongres in New Delhi was dit

de kwaliteit van de sprekers (bekende

een uitgesproken gelegenheid om de

namen zijn goed om op je programma

minister van Buitenlandse Zaken, de

te hebben staan), de kwantiteit en

heer Maxime Verhagen te ontmoeten

kwaliteit van het aantal bezoekers (hoe

en kennis te maken met de heer Bob

meer mensen er komen, hoe groter

Hiensch, Nederlandse ambassadeur in

het netwerk en het liefst wordt de gas-

New Delhi.

tenlijst aangevoerd door landelijke of lokale kopstukken) of het aantal sponsoren (hoe meer sponsoren hoe groter de opbrengst).

1


“learning bij doing” Rent an ambassador

Hiensch welkom heten. Samen met

Effecten

Nederland heeft over de hele wereld

de heer Hiensch konden aanwezigen

Dankzij dit project, waarbij JCI

vertegenwoordigingen: ambassades,

van gedachten wisselen over actue-

Nederland een goede relatie met

consulaten en permanente vertegen-

le onderwerpen in India. Een prachtige

Buitenlandse Zaken heeft opgebouwd

woordigingen bij internationale orga-

gelegenheid voor eenieder die geïn-

konden de deelnemers aan het

nisaties. De medewerkers van deze

teresseerd is in het leven van een am-

Wereldcongres in New Delhi, India,

posten behartigen de Nederlandse

bassadeur of de economische ontwik-

genieten van een uitgebreide ontvangst

belangen in het buitenland. Maar ook

keling van India.

op de Nederlandse Ambassade in

het wel en wee van Nederlanders die

New Delhi. En niet alleen dit: de samen-

in het buitenland wonen of er op reis

Aan de slag

werking met Buitenlandse Zaken is

zijn, vormt een belangrijk aandachts-

De organisatie van deze bijzondere

ook international niet onopgemerkt

punt voor de ambassades. De posten

bijeenkomst vroeg om een bijzonde-

gebleven. Er is een mooi artikel, inclu-

staan onder leiding van ambassadeurs

re aanpak. JCI ’s-Hertogenbosch had

sief foto geplaatst op de site van JCI

en consuls-generaal.

ruim zes weken de tijd om de bijeen-

International waardoor JCI Nederland

komst te organiseren: het regelen van

weer eens op de kaart is gezet.

Omdat het buitenlands beleid een

de locatie, persberichten schrijven en

zaak is voor alle Nederlanders, heeft

verspreiden (uiteraard in samenwer-

Kortom, een mooi voorbeeld van een

Buitenlandse Zaken “Rent an

king met Buza) en zorgen dat er vol-

project dat iedere kamer in de gelegen-

Ambassador” in het leven geroepen.

doende belangstellenden daadwerke-

heid stelt een kleinschalige succes-

Dit project houdt in dat ambassadeurs

lijk aanwezig zouden zijn. Nog maar

volle bijeenkomst met (inter)nationale

vanuit de hele wereld lezingen komen

niet te spreken over de praktische

allure te organiseren onder de slogan

geven in Nederland aan groepen die

invulling van de middag, waarbij er

“learning bij doing”.

bij Buitenlandse zaken aangeven hen

rekening gehouden diende te worden

te willen ontmoeten. Vraaggestuurd

met allerhande protocollaire zaken. Dit

Het project “Rent an Ambassador” is

dus, en voortkomend uit het speerpunt

vroeg om creativiteit, samenwerking,

nog steeds actueel. Ben je als kamer

van minister Verhagen. Met “Rent an

goede communicatie en

geïnteresseerd om zo’n bijeenkomst te

Ambassador” wil het Ministerie van

doortastendheid.

organiseren, aarzel dan niet om

Buitenlandse Zaken ’het buitenland’

contact op te nemen met JCI

dichterbij de mensen in Nederland

Geen grote budgetten, chique flyers of

‘s-Hertogenbosch. Uiteraard kun je

brengen.

honderden deelnemers. JCI

voor meer informatie ook kijken op

’s-Hertogenbosch koos voor een intie-

www.buza.nl.

JCI Nederland werd benaderd door

me bijeenkomst waarbij de aanwezigen

Buitenlandse Zaken en JCI

ruimschoots de gelegenheid kregen

’s-Hertogenbosch kreeg de landelijke

om de ambassadeur het hemd van het

primeur om de eerste “Rent an

lijf te vragen. Uiteraard kon men onder

ambassador”-bijeenkomst te organi-

het genot van een hapje en drankje

seren. Op 19 mei 2008 mocht JCI

met elkaar bijpraten. Een zeer succes-

’s-Hertogenbosch in het Jheronimus

volle aftrap van een mooi initiatief van

Bosch Art Center minister Maxime

Buitenlandse Zaken en een geslaagde

Verhagen (BuZa) en Ambassadeur Bob

middag voor JCI ‘s-Hertogenbosch.

Tekst: Wendy Edens-de Jongh

13


N AT I O N A A L

boeien en binden? Wat is

Tijdens de Nationale Conventie Breda, de BID en het CvA heeft ons nieuwe bestuur hun beleidsplan gepresenteerd met de titel “Een

Boeien gaat over de inhoud en binden

projecten en groeimogelijkheden. Ver-

gaat vooral over onze identiteit. Om

der moeten we niet vergeten om ook

met de laatste te beginnen, we zijn

de externe partijen te boeien. Die

een netwerk van jonge mensen dat

leveren ons exposure op, sponsoring

zich richt op het teweegbrengen van

en de goodwill om mee te werken aan

“positive change”. Dat klinkt misschien

onze projecten. JCI als A-merk, daar

een beetje Obama maar het is wel een

willen we aan werken.

groot deel van wie we zijn, één van de sterk JCI boeit en bindt!”. Maar

belangrijkste redenen waarom mensen

Om de bovenstaande doelen te be-

lid worden van onze organisatie.

reiken hebben we 4 thema’s geformu-

wat bedoelen ze nou met die kreet en waarom? Wie willen ze boeien? Waarom moeten er mensen worden

leerd die samen afgekort worden naar Om meer te zijn dan een druppel op

JUMP. Geen toevallige keuze want

een gloeiende plaat, is het belangrijk

jump is actie, springen kost je energie

om voldoende volume te hebben.

en brengt je naar grotere hoogten en

Daarom moeten we aandacht houden

dat willen we voor iedereen.

bij het vasthouden en liefst uitbreiden gebonden juist nu in een tijd dat

van ons ledenaantal vandaar de kreet binden. Maar naast binden van leden

iedereen een vrije keuze wil en zich

is het ook van belang om ondanks het “one year to lead”-principe een duur-

daardoor niet snel vastlegt?

zame relatie met onze partners op te bouwen Deze interne en externe doelgroepen bind je niet zomaar, die moet je wel wat te bieden hebben. Voor leden valt te denken aan goede trainingen, leuke

1


JCI Internationaal dichterbij

onaal in het federatiebestuur hebben

Een van de belangrijkste speerpunten

aangesteld die verantwoordelijk zijn

van dit bestuur is het vergroten van de

voor het bereiken van resultaten op dit

naamsbekendheid. Dit is één van de

thema.

voorwaarden om de internationale visie van JCI te bereiken: ”To be the lea-

Binnen de vier pijlers is afgesproken

heeft JCI zich gecommitteerd aan UN

ding global network of young active

om meer focus te leggen. Dit betekent

Millennium Goal #6. We sluiten met dit

citizens.” Heel belangrijk is daarbij het

voor 2009 dat:

project aan bij JCI Internationaal.

uitstralen van één boodschap. Daar

• Trainingen wordt uitgebreid met

hoort ook één naam bij: JCI. 3 Jaar na de introductie van JCI en een overgangsperiode met zowel gebruik van de naam Junior Kamer als JCI wordt het hoog tijd om eenduidig als JCI naar buiten te treden. Een sterk merk heeft tenslotte maar één naam. Hoewel de Nederlanders altijd goed

coaching • Business verder wordt geïntegreerd binnen JCI • Community Malaria als landelijk

Buiten het “goede doel” karakter van dit project is het ook een bijzonder goed marketingtool voor JCI. We verwachten door dit project veel publici-

goede doel benoemd en CSR verder

teit voor JCI te kunnen krijgen. Het is

uitgewerkt

tastbaar en concreet en iedereen kan

• Internationaal de internationale

meedoen door de laagdrempeligheid.

mogelijkheden binnen JCI zichtbaar

Een net kost $ 10,- en daarmee red je

gaat maken en faciliteren

meer dan één leven.

vertegenwoordigd zijn op internationale congressen, maken we nog niet op-

De laatste jaren is ook veel gesproken

Partnership

timaal gebruik van alle kansen die er

over het financieel beleid van onze or-

Onze leden, maar ook onze stakehol-

internationaal voor handen zijn. Daar-

ganisatie. Er wordt een onbalans erva-

ders willen we ook boeien en binden.

om willen we doorgaan met het verder

ren in de contributie ten opzichte van

Belangrijke doelgroepen zijn; lokale

zichtbaar maken van deze kansen en

de jaarlijkse groei van ons eigen ver-

kamers, sponsors, media, ICA (zoals

deze verzilveren door bijvoorbeeld in-

mogen. Om deze tendens te doorbre-

jong Rabo, jong Ernst & Young), maar

ternationale posities te bemachtigen.

ken gaan we twee zaken verder uit-

ook JCI Friends en de Senaat. De 4

Hierdoor kunnen we onze positie als

werken. Enerzijds willen we door de

thema’s leveren een bijdrage aan het

top-10 land binnen JCI beter invulling

inzet van de federatiemanager onze

boeien. Wanneer we dat goed doen,

geven en meer invloed uitoefenen op

sponsorinkomsten sterk verhogen.

komt het binden bijna vanzelf.

internationaal niveau.

Anderzijds willen we op basis van

Daarnaast willen we onze prachtige

goed doordacht financieel beleid de

Nederlandse producten, zoals de

contributie evenredig gaan verlagen.

Water Toolkit, het Wereld Handelsspel

JCI Unify

en het nog op te leveren CSR-simulatie-

Tenslotte willen we over bovenstaande

Malaria de wereld uit

spel, in het buitenland nog gaan

thema’s en andere relevante zaken

Partnership

promoten.

regelmatig in contact komen met de leden. Zij zijn voor ons een belang-

Unify, passend federatiebestuur &

rijk klankbord. Daarbij willen we voor-

focus in de pijlers

al stimuleren dat kamers met andere

De inrichting van het federatiebestuur

kamers in contact komen om te leren

moet aansluiten bij de thema’s van dit

en te inspireren. De regiomanager zal

jaar. Daarom hebben we bijvoorbeeld

hierin een belangrijke ondersteunende

voor het eerst een team PR & Marke-

rol vervullen.

Tekst: Guido Hermans

ting dat zich uitsluitend met de externe doelgroepen gaat bezighouden. De

Malaria de wereld uit

pijler internationaal is ook benoemd

Het landelijk goede doel is Nothing

als thema en krijgt daarmee extra aan-

But Nets. Dit project is erop gericht

dacht. Dit betekent dat we zowel een

om Malaria de wereld uit te krijgen.

bestuurslid als een adviseur Internati-

Vanuit de relatie met de United Nations

15


TRAININGEN

Internationaal de les

Het jaar 2008 was al een mooi jaar voor Nicole van Hooy. Net benoemd tot ITF-trainer, het hoogste niveau dat een JCI trainer kan krijgen en tijdens het Wereldcongres in India werd Nicole nog eens benoemd tot

Op een dergelijke positie kom je niet

(Portugal). Wereldwijd zijn er zo’n 4500

zomaar. “Veel lobbyen, hard werken

actieve JCI-trainers.

en ook Hans Holstein heeft veel in dit

In het dagelijkse leven is Nicole, naast

traject betekend. Ik heb de coördinatie

projectmanager, ook professioneel

gedaan van de trainingen tijdens het

trainer. “Het grootste verschil is dat

EC in 2007, dat is in goede aarde

het JCI publiek kritischer is. Bij inter-

gevallen bij Graham Hanlon. Het jaar

nationale congressen bijvoorbeeld

daarop ben ik gevraagd voor deze

weet je dat mensen gewoon weglopen

functie. Dus als je mij vraagt hoe je op

als de training niet goed genoeg is.

zo’n positie kan komen: zorgen dat

Nog steeds betrap ik mijzelf erop dat

je opvalt door gewoon veel werk te

ik na een pauze de mensen in de zaal

verzetten!”

tel.” Nergens voor nodig, want inmid-

JCI Training Director 2009.

1

dels heeft Nicole al een aantal interesIn de functie van JCI Training Director

sante trainingen ontwikkeld waarvan

is Nicole verantwoordelijk voor de trai-

er enkele ook zijn opgenomen in het

ningen tijdens congressen: Het Wereld-

officiële trainingsprogamma van JCI.

congres en de Area conferences, het

Trainingen als Presentatietechnieken,

certificeringsbeleid en de uitvoering

Dreams or Goals (samen met Antoinette

van de certificering van trainers. Ver-

Dorresteijn en Hubert Linders), To flirt

der stuurt zij de area-coördinatoren

or not to flirt (in business & bars), Shut

aan uit Africa and the Middle East

up and Listen en de meest recente

(Togo), Asia and the Pacific (Macao),

Culture Clash (samen met Marcel

The Americas (USA) en Europe

Driessen), komen van haar hand.


lezen

Internationaal draagvlak

ter selectiebeleid. Naast de benodigde

In tegenstelling tot het Nederlandse

JCI-trainingen wordt het trainerstra-

federatiebestuur is er in het wereld-

ject in Nederland ook nog eens af-

bestuur nog geen vertegenwoordiging

gesloten met een assessment. Hier-

van training. JCI Training staat enigs-

voor werkt JCI Nederland samen met

zins los van de organisatie. Nicole

Kenneth Smit, een trainingsinstituut

vindt dat jammer: “We horen er wel

dat ons assisteert in de selectie van

bij, maar toch niet echt.” En dat terwijl

de beste trainers. “Deze formule zou

JCI-trainingen meer impact hebben

ik ook op internationaal niveau willen

op JCI wereldwijd dan sommige men-

doortrekken. Daarom introduceren we

sen misschien denken. Wereldwijd ne-

met het EC ook een ‘assesment test’.

men duizenden mensen jaarlijks deel

Kandidaten moeten dan een deel van

aan trainingen. Op congressen gaat

training geven in 15 minuten: de zo-

het merendeel van de bezoekers naar

genaamde “15 minutes of fame”. Zo

de JCI-trainingen (gemiddeld 700 per

worden ook op internationaal niveau

dag). Op het EC in Talinn 2008

de krenten uit de pap gehaald.”

bijvoorbeeld gingen maar liefst 1600 deelnemers naar de trainingen.

Culture Clash In Nederland zie je ook dat er een

Nederlandse JCI-trainers hebben een

goede balans is tussen het aantal trai-

streepje voor ten opzichte van ande-

ners in een land versus het aantal

Daarnaast was zij co-auteur van de

re landen. “Nederland staat bekend om

leden. Helaas is dat nog niet in alle

JCI official courses JCI Presenter en

haar goede trainers. De Nederlandse

landen het geval. Dat kan meerdere

JCI Trainer.

JCI-trainers worden veel gevraagd op

oorzaken hebben. Zwitserland heeft in

congressen en om te komen trainen in

het afgelopen jaar hard gewerkt aan

“Bij het geven van een nieuwe training

de omringende landen. Daar mogen we

zijn ledenaantal. Maar als het gaat om

ben ik net zo goed zenuwachtig.” En

best trots op zijn. Een aantal van deze

de trainingen zijn er nog onvoldoende

dan zijn er nog situaties die vooraf

trainers heb ik ook zelf mogen bege-

trainers. In de oosterse landen, zoals

niet waren voorzien. Een trainer hoort toch in staat te zijn, hierop in te springen. “In Turkije had ik voor het eerst een training die ik buiten moest geven. Deze training deed ik samen met

“het JCI publiek is kritischer”

Marcel Driessen. De avond ervoor bleek dat het podium onder de regen

leiden. Ik vind het geweldig om te zien

India, kom je een ander cultuur-

was komen te staan en niet meer

dat deze mensen zo ver zijn gekomen.”

probleem tegen. In een organisatie als

bruikbaar was. We hebben ter plekke

Dat de Nederlandse trainers ook in-

JCI draait het om jongeren die kansen

iets anders moeten verzinnen en die-

ternationaal actief zijn is niet zomaar

en mogelijkheden krijgen of zelf kunnen

zelfde avond de training herschreven.

tot stand gekomen. In tegenstelling

creëren om te kunnen groeien. Echter

De volgende dag stonden we voor de

tot andere landen moet je als trai-

in deze omstreken is er een enorm

groep alsof er niets gebeurd was die

ner niet alleen JCI Presenter en JCI

respect voor senioriteit. Dat betekent

avond ervoor”.

Trainer (voorheen samengevoegd in

dat de senioren bepalen wat de jonge-

PRIME) hebben gedaan. JCI Neder-

ren wel of niet mogen doen. Zij moeten

land hanteert hier toch een iets strik-

dus goedkeuren dat jongeren trainingen

17


willen geven. “Ik heb dit expliciet mee-

“Opvallen door hard te werken”

gemaakt. Mensen worden beoordeeld op hun senioriteit. Maar in een organi-

lijke MT teams, beschrijft Nicole één

maar op de avond zelf, kwamen we

satie die draait om jongeren is dat wel

van haar leukste herinneringen van

kaarten tekort en hebben we men-

een probleem. Ik ben er dan ook een

JCI. Samen met een aantal enthou-

sen aan de deur moeten wegsturen.

voorstander van dat de president van

siaste JCI-ers heeft Nicole aan de

Wat een succes. Dat heb je dan toch

een land hiervoor ook verantwoorde-

organisatie gestaan van een evenement

gedaan!”

lijkheid neemt en jongeren ook kansen

in het Evoluon in Eindhoven. “Ik wilde

geeft. Saillant detail is dat we nu bij de

ooit een groot feest organiseren. En

Maar ook een recent succes: een

African Conference vrijwel uitsluitend

dat is er ook van gekomen. We hebben

staande ovatie in New Delhi voor haar

trainers onder de veertig jaar hebben

een eighties party gehouden voor

prestatie als nieuwe JCI Training

terwijl dit voorheen ook een regio was

Villa Pardoes. De locatie kon negen-

Director 2009 draagt Nicole bij haar

waar dit senioriteitsbeginsel heerste.

honderd gasten hebben. De week

hart. Met een trotse blik vertelt Nicole

Een echte overwinning dus!

voorafgaande hadden we nog maar

dat ze dit jaar met enthousiasme de

driehonderd kaarten verkocht. Met

schouders gaat zetten onder deze

Terugkijkend op de JCI-carrière van

optredens van Loïs Lane, DJ Sven en

belangrijke uitdaging.

meer dan tien jaar, is het niet alleen

VOF De Kunst, waren we toch enigs-

maar trainingen wat de klok slaat.

zins gespannen de dagen voorafgaan-

Naast een aantal interessante bestuurs-

de aan het evenement. Gaat dit nog

functies in JCI Maaskant en in lande-

allemaal goedkomen? Ik weet niet hoe,

Advertentie

Tekst: Michèle Borsten


Be Better

NEWSLETTER

Reasons we llove ove

2009 009 JCI J CI iinn 2

From the international events that inspire us, to the global network that connects us and the Mission that unites us, there’s no better time than 2009 to be a JCI member. There's a chance for everyone to get involved tthis his year to create positive change in our communities and our world.

ecause we travel around the world. 1BeBecause

2009 2009: Issue 1

In This Issue: Make a positive impact on climate change 2 Learn how we’re growing 2 Embrace JCI’s roots 3 Look who’s talking about the Area Conferences 3 Communicate with the locals at JCI Events 4 TTake Ta ke a course in JCI history 4

Conference of the Americas in San Juan Puerto Rico A the 2009 Conference of the Americas, head to one of San Juan’s beaches or the El Yu At YYunque nque rainforest to climb through the jungle. Af AAfter ter viewing these ecological wonders, check out the Conference workshop on climate change to give your input on what actions JCI members should take to fight this global problem and to heal a planet that’s definitely worth saving.

Africa and the Middle East Conference in Ya Yamoussoukro, Y moussoukro, Cote d’Ivoire In Ya YYamoussoukro, moussoukro, you can beat the heat in a modern architectural marvel, the Our Lady of Peace basilica. At A 149 meters tall with a capacity of 300,000, it’s the largest basilica in the world. For even more excitement, check out Houpouets Palace. While you can’t enter the building, you will still be able to see the resident crocodiles enjoy their meals at feeding time. Asia-Pacific Conference in Nagano, Japan While in Nagano, be sure to visit Zenkō-ji, a Buddhist temple that dates back to the seventh century. In this city’s historic atmosphere, visitors can enjoy ancient samurai residences, temples and feudal gardens. For a faster pace, check out the Olympic ski resort or the Jigokudani Monkey Park, famous for the wild Japanese Snow Monkeys. European Conference in Budapest, Hungary A the project network event, delegates will exchange project ideas and get fresh insight on At creating local impact. And as always, the European Conference promises some exciting afterdark activities. On Delegate’s Night, check out Budapest’s happening nightlife, or if you’re looking for a little R&R, unwind at the special spa party. 2009 JCI Leadership Summit at the United Nations in Geneva, Switzerland This summer, JCI is going to Geneva to team up with the UN Global Compact and the International Chamber of Commerce (ICC) to explore, propose and take actions on Climate Change. Don’t miss this chance to join your fellow global citizens in a bold 21st century agenda to create changes that work for our planet. JCI World Congress in Hammamet, Tu TTunisia nisia In Hammamet, one of the most historic cities on the Mediterranean, the sightseeing feels like time travel. View the ruins of Carthage or the coliseum of El Djem, constructed between 230 and 238 C.E. The buildings might be old, but the 2009 JCI World Congress will focus on the future. JCI members are bringing together new ideas and modern solutions to create positive change in communities around the world. This section is a reproduction of Issue 1 of the 2009 JCI Be Better Newsletter used with the permission of the JCI World Headquarters and reproduced in its entirety.

EXPLORE TUNISIA AND CONNECT WITH JCI MEMBERS FROM AROUND THE GLOBE NOVEMBER 16-21 A JCI WORLD AT CONGRESS.

PUERTO P UERTO R RICO ICO M MAY AY A Y 66-9 -99

COTE C OTE D D’IVOIRE ’IIVOIRE M MAY AY A Y 220-23 0-223

JJAPAN AP PA AN JJUNE UNE 44-7 -77

HUNGARY H UNGARY JJUNE UNE 110-13 0-113

SWITZERLAND S WITZERLAND JJULY ULLY Y 228-30 8-330


ecause we’re creating global impact. 2BBecause FFor or JCI members, climate change is not an inconvenient truth. In fact, we’re facing this challenge head-on. With locally focused efforts in 5,000 communities around the world, we make up a critical mass that can help beat global warming and drive sustainable positive change. Every effort, project and member counts, so read on to find out how you can take local actions and make a global impact.

4

TTread Tr ead Lightly Do you know what your carbon footprint is? Each day, our mode of travel, waste and even the YYouu can offset the damage today by foods we eat negatively impact the environment. Yo committing to reducing your carbon footprint. In Japan, JCI Ky KKyoto oto Members obtained certification for Ky KKyoto oto Environmental Management System (KES), a set of standards to manage and reduce the burden to the environment in running organizations of any size. To T maintain their certification, JCI Ky KKyoto oto members set concrete goals and executed projects to preserve the environment, educate the public, raise awareness and reduce the organization’s burden to the environment. And the idea is catching on throughout the JCI network. The 2009 JCI European Conference Organizing Committee has committed the event to carbon neutrality and has also initiated projects such as tree planting to offset the carbon footprint of the Conference. Sharing is Caring Once you’ve learned how to fight global warming, don’t keep it to yourself. Educate your local community and call them to action. In their “Lasting Development” seminar, members of JCI Hammamchatt (Tu (Tunisia) T nisia) raised awareness about the seriousness of climate change and taught Tu participants what they can do to reverse it. By teaching citizens how to make changes in their daily consumption and production, they create lasting changes that reach future generations. Be a good neighbor. r r. Learn from these JCI organizations and choose community-tailored projects that target the needs of your neighborhood. By planting 700 trees in their city, members of JCI Coronel Oviedo (Paraguay) not only preserved the environment, but as neighbors notice the beautiful new landscape, they are also raising community awareness. Members of JCI Menton Roquebrune Cap Martin (France) knew they needed more than just a clean-up crew to stop the pollution of the French Riviera. So they took a more sustainable approach and started the “Boat Service” project to educate yacht operators about the negative impacts of pollution and waste collection in the Riviera. Size Matters By teaming up with like-minded people, we can magnify our efforts. At A each of the 2009 Area Conferences, join other JCI members at the climate change workshops and learn together how to generate healthy change for our planet. Register today for the JCI Leadership Summit at the UN in Geneva this July. This event is a chance to work with the UN Global Compact, the International Chamber of Commerce (ICC) and fellow JCI members to develop concrete plans to carry out environmental sustainability efforts and fight global warming.

3 BBecause ecause we have room to grow.

In 2008 the JCI Strategic Planning Committee met to examine JCI’s place in the 21st century and to create a map to future success. Because JCI is dedicated to being better, the Committee established some ambitious goals: to increase JCI’s impact by growing the membership by 50% by 2013, and to build a clear, strong and unified public image. For an organization as diverse as ours, portraying a single image globally will require extensive research and the help of all JCI members. To T take an active role in defining JCI’s identity to the world, voice your opinion through online surveys thoughout 2009. Enter your e-mail address on the JCI homepage to learn more through the JCI Be Better E-Newsletter.

5


4B Because ecause we embrace our roots.

In 2008 JCI adopted a revised Mission statement and a new Vision statement, leaving some wondering where JCI was headed. Sure, change can be scary. But by embracing a stronger definition of who we are and where we are headed, it marks a return to JCI’s core values and strengths. And that’s one change we all can believe in.

Back to Our Roots: The Revised Mission An organization that seeks to be everything to everybody runs the risk of losing its identity, abandoning its purpose and losing its core values. The new Mission does not seek to change the purpose of our organization but rather presents the same concept in a more concise, efficient and easily understood way. The new Mission is easier to relate to and promote, with posterity in mind. The types of opportunities listed in the previous Mission statement may change over time, but the purpose of JCI’s existence will not. Aiming for the Future: The New Vision A vision is a clearly written, motivational statement that lists the ultimate goals of the organization. While JCI founder Henry Giessenbier expressed noble aspirations in his vision for the organization, the new Vision represents a more realistic picture of the organization’s direction. The Vision sets a realistic goal and provides clear direction for our members of where the organization should be in the near future. Expanding our Horizons: New Opportunities Will Areas of Opportunity still exist? Unquestionably yes, but limited to four areas? Not necessarily! JCI continues to provide unlimited opportunities for our members. These opportunities will change over time and cannot be determined or confined to a short list. The needs and expectations of each member differ, as do the needs of each community. Each member must take advantage of every opportunity to empower themselves and in so doing bring positive change to their community. From Benefit to Va Values: V lues: Strategic Communication Shift f ft The adoption of this Mission and Vision signals a strategic shift in the way we communicate about JCI. It does not change who we are but emphasizes what we want to accomplish: To T provide development opportunities that empower young people to create positive change. Thousands of young people have benefited from the opportunities that JCI offers, but the benefits are not our purpose. Our purpose is how members transform these benefits from the organization into creating positive change: our ultimate goal.

“The types of opportunities listed in the previous Mission statement may change over time, but the purpose of JCI’s existence will not.”

5BBecause ecause we’re proud of where we come from.

For this special issue of the JCI Be Better Newsletter, we asked members from the 2009 Area Conference host countries to tell us why they’re excited to show their homeland to JCI members. Read on, and find out what we’re all looking forward to. “Yo “You Y u can’t miss San Juan, a city with a rich blend of Latin Yo flavor and northern influences where you’ll experience 500 years of history in the Old San Juan, our marvelous Caribbean beaches and exotic rain forests. Of course I should mention that San Juan is also home to the best parties in the world. Come dance to salsa, merengue and reggaeton rhythms with a chilled Piña Colada in your hand!” —Michael Rivera Irizarry, JCI Puerto Rico

“While our city is famous for the beautiful Caiman Lake and Our Lady of Peace, the world’s largest basilica, I invite JCI friends to come to Ya YYamoussoukro moussoukro to experience how the Ivorian people and strangers have come together in harmony and created a city that symbolizes our cultural diversity. Here they’ll witness the zaouli, the gbô, the adjoss and goli, native dances that emerged from our complex mix of peoples. They also have the chance to visit the villages of weavers, N’débou and To TTonzouébou, nzouébou, where they will discover the rich Baoule cloth and its original design.” —Djakaridja Diarrassouba, JCI Cote d’Ivoire

6

“Although it was the host city of the 1998 Winter Olympic games, Nagano is a city to experience all of the four seasons of the Great Mother Nature. It is also a city with a rich cultural history, forever famous for its Japanese castles. Come to Nagano, where we will greet you with true Omoiyari spirit!” —Hirofumi Ya Yamada, Y mada, JCI Japan “Budapest, the ‘Paris of the East’ offers more than a typical city, and at the 2009 European Conference, we’re offering much more than a typical event. There will be special tours and excursions, exclusive entertainment during Gala and unique nighttime events such as Thursday Night Fever in the Citadella on top of Gellért Hill with the best view of Budapest and a spa party in the Szechenyi thermal bath. Budapest certainly promises to be the most unique party atmosphere you’ve ever experienced!” —Kinga Lakatos, JCI Hungary

Because B eccause everybody can have a voice. Even you.

TTell Te ell us your story from a JCI international event and you could be featured in aann upcoming issue. E-mail your response (150 words) and a high-resolution, color photograph to identity@jci.cc. 3


7BBecause ecause SG Kodama speaks your language. The last time we counted, JCI Secretary General Ko KKodama dama spoke seven (count ’em, seven!) languages. As you prepare for your travels to JCI events in 2009, there’s no better teacher to turn to for some help communicating with the locals.

JCI Conference of the Americas in San Juan, Puerto Rico Official event languages: Spanish and English City’s language: Spanish JCI Africa & Middle East Conference in Ya Yamoussoukro, Y moussoukro, Cote d’Ivoire Official event languages: French and English City’s language: French JCI Asia-Pacific Conference in Nagano, Japan Official event language: English City’s language: Japanese JCI European Conference in Budapest, Hungary Official event language: English City’s language: Hungarian 22nd JCI Academy in Kagoshima, Japan Official event language: English City’s language: Japanese JCI Leadership Summit at the United Nations in Geneva, Switzerland Official event language: English City’s languages: French, also German & Italian JCI World Congress in Hammamet, Tu TTunisia nisia Official event language: English City’s languages: French and Arabic

I speak a little Spanish/French/ Japanese/Hungarian. Spanish: Hablo un poco de español. French: Je parle un peu français. Japanese: Watashi wa nihongo wo sukoshi hanashi masu. Hungarian: Egy kicsit beszélek magyarul. I don’t speak Spanish/French/ Japanese/Hungarian. Spanish: Yo Y no hablo español. French: Je ne parle pas français. Japanese: Watashi wa nihongo wo hanashi masen. Hungarian: Nem beszélek magyarul. Do you speak English? Spanish: ¿Hablas inglés? French: Tu T parles anglais? Japanese: Anata wa eigo wo hanashi masuka? Hungarian: Beszélsz angolul? Speak more slowly, please. Spanish: Habla más despacio, por favor. French: Parle plus lentement, s’il te plaî plaît. aîtît. aî Japanese: Sumimasen. Motto yukkuri hanashite kudasai. Hungarian: Kérlek, beszélj lassabban.

8 BBecause ecause Henry Giessenbier would be proud if he saw us now.

Sometimes we need to look back at where we’ve been to determine where we should go in the future. When Henry Giessenbier founded the JCI movement in 1915, he had a vision: to build a better world by helping young people to be better citizens. And this year, the opportunities are endless. From the 2009 JCI Leadership Summit at the United Nations in Geneva Switzerland, where we’ll learn how to combat climate change, to the JCI Area Conferences, where members will find out how to create global impact at the local level, there are limitless ways we are improving ourselves and our world.

“Make a good citizen a better citizen.”

–Henry Giessenbier

Do you have a story to share about your experience at a JCI International Event? E-mail story and photos to identity@jci.cc for consideration for upcoming newsletter issues. Not all submissions will be included.

4

© 2009 Junior Chamber International (JCI) Inc. All rights reserved. 15645 Olive Blvd. Chesterfield, MO 63017, USA TTel:l: +1-636-4493100 • Fax: +1-636-4493107 • www.jci.cc Te Printed on recycled paper.

How do you say ____ in Spanish/ French/Japanese/Hungarian? Spanish: ¿Cómo se dice _____ en español? French: Comment dit-on ____ en français ? Japanese: ____ wo nihongo dewa nanto iimasuka? Hungarian: Hogy mondják magyarul azt, hogy __________ ? Do you understand me? Spanish: Me entiendes? French: Est-ce que tu me comprends? Japanese: Watashi no itte irukotoga wakari masuka? Hungarian: Értesz engem? I don’t understand. Spanish: No entiendo. French: Je ne comprends pas. Japanese: Wakari masen. Hungarian: Nem értem. I understand. Spanish: Entiendo. French: Je comprends. Japanese: Wakari masu. Hungarian: Értem.


TRAININGEN

Trainer worden of training volgen? Als er één pijler genoemd mag worden die direct invloed heeft op de ontwikkeling van onze leden, kunnen we niet om JCI Trainingen heen. Na een succesvol 2008,

geven. Het vervolg op de JCI Presen-

ten voor exacte data en locatie. Ook

ter is de JCI Trainer. Tijdens deze trai-

kunnen deze officiële JCI-trainingen

ning leren de deelnemers de basis-

tijdens het EC in Boedapest, Hongarije

vaardigheden die je als trainer nodig

en het WC in Hammamet, Tunesië ge-

hebt. Voorbeelden van aspecten waar

volgd worden. Een totaaloverzicht van

je op ingaat, zijn: hoe leert een volwas-

de officiële JCI-trainingen in Nederland

sene? Hoe ga je om met weerstand uit

en in het buitenland kun je vinden op

een groep? Hoe ontwikkel je een

de website.

trainingsprogramma? En hoe kun je

Voor diegenen die meer interesse heb-

verschillende werkvormen toepassen

ben om trainingen te volgen in plaats

waarbij het team Trainingen

tijdens een training?

van te geven is er ook voldoende te

verantwoordelijk was voor bijna

Wanneer een deelnemer na het volgen

een “Groei & Ontwikkel”-dag (GO-dag),

van de JCI Trainer enthousiast is om het

voorheen bekend als LEAP-dag. Tijdens

geleerde in de praktijk te brengen, volgt

deze dag kunnen JCI-leden op een

een assessment. Dit wordt afgenomen

centrale locatie in het land meerdere

door ervaren JCI-trainers, ondersteund

JCI-trainingen en -workshops tegen

door een professionele samenwerkings-

geringe vergoeding volgen. Dit jaar

partner van JCI Nederland. Als blijkt dat

hebben we een extraatje tijdens deze

een aspirant-trainer over de juiste ca-

dag: de JCI Public Speaking Compe-

paciteiten beschikt, mag deze het land

titie zal tijdens deze dag plaatsvinden.

Het aanbieden en ontwikkelen van

in om trainingen te gaan geven. Dit ge-

Doe mee en win je congress fee voor

trainingen kan uiteraard niet zonder

beurt in eerste instantie onder bege-

Boedapest.

de JCI-trainers. JCI-trainers krijgen

leiding van een ervaren JCI-trainer. Als

de kans om hun volledige trainersop-

JCI-trainer word je vanaf dat moment

Voor meer informatie over trainingen

leiding en ontwikkeling binnen JCI te

begeleid door de PM trainers en kun je

en de Public Speaking Competitie kun

doorlopen.

het ‘Train de trainer’-programma gaan

je je richten tot Dennis Ament, PM

volgen om zo je trainersvaardigheden

Evenementen.

doen. Op zaterdag 18 april is er weer

honderd gegeven trainingen, is het duidelijk: training leeft onder de leden!

Hoe gaat dat in zijn werk?

verder te ontwikkelen.

Je begint je trainerscarrière binnen JCI

Tekst: Dennis Ament

door het volgen van de JCI Presenter.

In het 2009 wordt er in het voor- en

Dit is een training waarbij alle facetten

najaar een JCI Presenter/ JCI Trainer-

en handvatten de revue passeren om

cyclus verzorgd door het team Trainin-

een effectieve presentatie te kunnen

gen. Houd de website goed in de ga-

19


PROJECTEN

Nothing But Nets:

de strijd tegen malaria Corina Poldervaart en Mieke van Tilburg, programmaverantwoordelijke bij Cordaid

Het is negen uur ’s ochtends. JCI-leden zijn nog amper wakker van de feestavond ervoor. Bestemming: het wereldcongres in New Delhi, een workshop met als

Enigszins in shock vraag ik me af of

kost bij elkaar zeven euro. Drie levens

dit nu nodig is zo vroeg in de ochtend.

worden hiermee gered.

Vijf minuten later besef ik dát het nodig is. De journalist die de foto maakte, is

Nothing But Nets

na het vastleggen van het beeld weg-

Er zijn dus veel klamboes nodig. Héél

gelopen. Drie maanden later pleegde

veel klamboes. Wat voor ons een kleine

hij zelfmoord omdat hij het niet kon

uitgave lijkt, is voor de meeste mensen

verdragen dat hij de baby, toen nog in

in Afrika een enorm bedrag. ‘Nothing

leven, niet geholpen had.

But Nets’ is de campagne waarbij JCI samenwerkt met de United Nations

titel: “Let’s change the world.” Rauw op ons dak volgt een winnende World Press Photo uit 1994 genomen van een stervende baby met een wachtende gier op de achtergrond, wachtend op de laatste adem…

0

3000 Doden per dag

Foundation (UNF) om malaria de

Een heftig verhaal dat mijn ogen open-

wereld uit te helpen. UNF werkt samen

de en mij inspireerde me driehonderd

met de overheid in Afrikaanse landen

procent in te zetten voor ‘Nothing But

en veel partners ter plekke zoals

Nets’ dat de strijd aangaat tegen ma-

UNICEF en het Rode Kruis. Bevoor-

laria. In Afrika sterft elke dertig secon-

raden van netten gaat per land. Eerst

den een kind aan deze ziekte. Dat zijn

volgt een inventarisatie en wordt be-

drieduizend kinderen per dag.

paald hoeveel financiering er nodig is.

Het bizarre is dat het probleem van

Is de totale fundraising rond om het

malaria eenvoudig uit te bannen is. Als

hele land te bevoorraden, dan gaat

kinderen van zonsondergang tot zons-

het actieplan in werking. Een giganti-

opgang onder een geïmpregneerde

sche operatie wordt uitgevoerd. In vijf

klamboe slapen, kan malaria tot

tot zeven dagen krijgen ruim één mil-

negentig procent worden teruggedron-

joen gezinnen een klamboe. In ons ge-

gen. De klamboe inclusief distributie

val focussen we op Sierra Leone waar

en voorlichting hoe het te gebruiken

1,2 miljoen netten nodig zijn.


Waarom Sierra Leone? Sierra Leone is het laatste land op de

Vind je het vervelend om geld te vragen,

UN Human Development index (num-

sluit je dan aan bij de actie die JCI

mer 178). De positie wordt bepaald

Drechtsteden heeft bedacht en zamel

aan de hand van criteria als kans op

textiel in. Bij 330 kilo zet bag2school

een lang en gezond leven, toegang

honderd netten om en haalt zelf de

tot kennis en een acceptabele levensstandaard. De gemiddelde levensverwachting in Sierra Leone is 42 jaar.

“Doe mee en het liefst op 25 april 2009”

JCI-zakken op. Makkelijker kan het niet. Is 25 april echt onmogelijk? Geen

Alleen al door deze cijfers zouden we

nood, sluit je in het najaar aan bij de

er met zijn allen voor moeten zorgen

chocoladeletter-verkoop van JCI

dat dit land hulp krijgt. Dit kan samen

‘Nothing But Nets’ een mooi project

Eemland. Of ga gewoon door met je

met Cordaid, een van de drie grootste

om aan je omgeving te laten zien hoe

eigen plan. We hebben 1 miljoen net-

internationale ontwikkelinghulporgani-

je als JCI kunt bijdragen aan het creë-

ten te gaan, dus voor goede ideeën is

saties met een hoofdkantoor in

ren van een positieve verandering.

altijd ruimte. Let wel: kamers die op

Nederland. Op elke euro van JCI legt

25 april meedoen, krijgen ondersteu-

Cordaid 75% bij tot maximaal

Wat is de bedoeling?

ning in de vorm van gratis netten voor

€ 100.000,- in 2009. Cordaid heeft

Op 25 april (media)aandacht vragen

decor en publiciteit.

ook projecten in Sierra Leone en kent

voor de strijd tegen malaria en veel

het land goed. Sierra Leone heeft een

geld bij elkaar krijgen. Dit kan door op

Je hebt altijd een keuze: loop er

JCI in oprichting met tachtig leden die

die dag een plein in jouw woonplaats

van weg of doe er iets aan. Net als

ons bij de uitvoering en monitoring

vol te hangen met klamboes. Deze zijn

Cordaid geloven wij dat het kan!

kunnen helpen. Met alle partijen in dit

voor de eerste vijftig kamers die mee-

Voor meer informatie over de diverse

land hebben we een goede basis om

doen kosteloos verkrijgbaar dankzij

projecten van JCI kamers of landelijke

aan de slag te gaan.

Tropicare. Deze organisatie verkoopt

initiatieven, neem contact op met

klamboes aan reizigers. JCI-leden kun-

Marlies Collins en Judith Hillaert van

25 April: Wereld Malaria Dag

nen bij Tropicare ook voor zichzelf een

MT Community.

Op het CvA zijn er flyers uitgedeeld

net kopen of reizigers erop attende-

om kamers op te roepen om op 25

ren. Van elk via JCI verkocht net gaat

april mee te doen. Hoe meer kamers

er ook één naar Afrika. Daarnaast kun

erbij aansluiten, hoe succesvoller de

je deze dag met jouw kamer natuurlijk

gezamenlijke actie is. Bovendien is

een eigen invulling geven.

Tekst: Judith Hillaert

In tien stappen naar een donatie voor Nothing But Nets 1 - Zet ‘Nothing But Nets’ op de agenda in jouw kamer als goede doel voor 2009. 2 - Wijs een contactpersoon aan die een idee uitwerkt voor 25 april. 3 - Meld je idee bij MT Community, team Nothing But Nets. 4 - Kijk op www.millenniumgemeente.nl of jouw gemeente millenniumgemeente is. 5 - Benader de gemeente om toestemming voor het volhangen van een plein op 25 april en met je actieplan om geld te mogen inzamelen. 6 - Houd www.jci.nl of de e-nieuwsbrieven in de gaten over beschikbaar PR-materiaal. 7 - Vraag de machtigingsformulieren aan die voor je klaar liggen. 8 - Het meest in het oog springende idee kan die dag op media-aandacht rekenen ondersteund door het team Pr & Marketing met onder voorbehoud een bezoek van een BN-er. 9 - Maak er gezamenlijk een leuke dag van en laat ons weten hoe het is gelopen. 10 - Maak eventueel contant geld over op de JCI Federatie Bankrekening en stuur de machtigingsformulieren naar Michèlles Secretariaat. Kijk op www.jci.nl voor wat we met z’n allen bereikt hebben op 25 april 2009.

1


INTERVIEW

Het belang van

JCI internationaal Hij is maar net terug van het hoofdkwartier in

Wat is er precies in Japan gebeurd? “Japan is de grootste Internationale academy voor

Chesterfield en vertrekt volgende week weer naar

nationaal inkomende voorzitters. Dit is vergelijkbaar met de Dutch Academy (DA) voor lokale voorzitters. Tijdens deze

Duitsland. 2009 zou het jaar worden van Bertolt

academy komen onder andere de JCI-normen en -waarden ter discussie en krijg je natuurlijk de “skills om jouw jaar

Daems, maar enkele maanden voor zijn aantreden

neer te zetten”. Het verschil met de DA is dat er uit alle 111 landen inkomend voorzitters naartoe komen. Dit aantal

als landelijk voorzitter lijken zijn ambities verder te

wordt aangevuld tot 180 deelnemers, door Japanners met een JCI-functie van nationale maar ook lokale betekenis.

reiken dan Nederland. In een openhartig gesprek

Wat er precies gebeurd is, is dat de JCI-vonk opnieuw op mij is overgeslagen. Je maakt als het ware een wereldreis

vertelt hij MGZN wat er in Japan gebeurd is en waarom

in een week, met zo veel verschillende culturen. Er gebeurt echt iets met jezelf.

deze internationale aanwezigheid voor Nederland zo Waardoor ik opgevallen ben dat weet ik niet. Waarschijnlijk belangrijk is.

omdat ik gewoon mijzelf ben gebleven. Misschien omdat het mij gelukt is om twee Japanners die geen woord Engels spraken, toch een presentatie te laten geven aan de hele groep. De uitdaging is natuurlijk om niet zelf het podium op te eisen, maar juist anderen uit te dagen. Lars (Lars Harslund Wereld President 2006, red.) is vervolgens vlak voor het einde van de academy naar mij toegekomen. Hij wist dat ik achter de schermen al enige tijd de taken van Pauline waar had genomen en vroeg of ik internationale ambities had, in de vorm van een internationaal VP. Ik heb
“Reizen over de wereld om een verhaal te vertellen is wel een groeipad” aangegeven die ambities wel te hebben maar eerst mijn

Daarnaast is het ook een kans om het internationale speel-

klus in Nederland te willen klaren. Met die gedachte ben ik

veld dichter naar Nederland te halen. Dat is vanuit deze rol

toen naar huis gegaan.

veel makkelijker dan vanuit de rol van voorzitter. En inter-

Ergens bleef de vraag van Lars aan me knagen en ik heb

nationaal dichterbij halen was natuurlijk ook mijn doel voor

vervolgens aan Jan van Nieuwamerongen (nationaal voor-

2009.”

zitter 2007) gevraagd wat hij ervan dacht. Zijn antwoord was direct: “Dit moet je doen! Als er een plek is, dan moet

Maar wat heb ik er als lokaal lid dan aan?

je gaan!”. Vervolgens heb ik Hans van Holstein gebeld en

“Je bent weliswaar lokaal lid, maar je bent ook lid van die

deze gaf mij eigenlijk hetzelfde advies.”

internationale club. De projecten die lokaal gedraaid worden lijken misschien allemaal kleine druppeltjes op een hete

Heeft Nederland je niet harder nodig?

plaat, maar al die druppeltjes bij elkaar vormen serieuze

“Jan zei natuurlijk al dat ik deze kans moest aangrijpen. Ik

druppels. Bijvoorbeeld zo’n malaria-project is een uitste-

had Pauline inmiddels al even vervangen en hij was op de

kende kans om ons brand te versterken, daar heb je lokaal

hoogte van mijn persoonlijke ambitie. De vraag was dan

dus wel degelijk wat aan, onder andere bij het aantrekken

ook of je langer dan een jaar acting NP moet zijn. Enerzijds

van sponsoren en het benaderen van media.”

zwaar en anderzijds misschien niet meer zo interessant. Vervolgens belde Hans mij met de mededeling dat de

Okay, dat is duidelijk, maar wat ga jij dan eigenlijk doen

kandidaten van Oostenrijk en België zich hadden terug-

in de rol van International VP Europe?

getrokken. Er was dus plek “in onze JCI familie” om een

“Mijn taak voor komend jaar is om Engeland, Ierland en

Nederlandse kandidaat naar voren te schuiven.

Schotland weer te laten groeien. In die landen is er nog

Op dat moment schoot Corina Poldervaart door mijn hoofd.

maar tien procent over qua ledenaantal ten opzichte van

Zij had in het jaar waarin ik mij kandidaat stelde, haar eigen

de aantalen in het verleden. Daar hebben ze hulp bij nodig,

kandidaatstelling ook overwogen. Ze schrok letterlijk

om in contact te komen met de lokale Kamer van

(lachend) en ik vertelde haar “Als jij het doet ga ik mij kan-

Koophandel (KvK), de burgemeester, overheden om zo

dideren, anders doe ik het zelf”. Uiteindelijk gaat het CvA

JCI weer op de kaart te zetten.

daar natuurlijk over, maar ik zat op dat moment in een dub-

In Zwitserland gaat het eigenlijk heel goed, ze hebben veel

belrol: wat is nou goed voor ons allen? Ik heb daar zelf veel

leden en een sterk ontwikkelde business kant. Het opzet-

moeite mee gehad en zelfs het laatste CvA in januari viel

ten van een trainingstak is daar ook het hoofddoel, hiermee

mij zwaar. Ik wilde het doen voor de club. De drive om het

gaat Nicole van Hooy belast worden. In Oostenrijk en

voor iedereen goed te doen was een reden om mij wel voor

Duitsland word je automatisch lid van JCI wanneer je je

de internationale functie te kandideren.”

inschrijft bij de KvK. Duitsland is niet echt aangehaakt bij Internationaal, maar met 10.000 leden wel een belangrijk

Allemaal leuk en aardig hoor dat internationaal, maar

land. Mijn taak is om de banden aan te halen en Duitsland

waarom is het nou zo belangrijk dat wij daar bij zijn?

internationaal mee te laten doen en daarnaast JCI zicht-

“Nederland hoor tot de top 10-landen, maar praat op dit

baar te maken in Duitsland. Voor Oostenrijk geldt hetzelfde:

moment nauwelijks mee. Ik sta daarbij voor ons land, voor

de leden dragen af aan JCI als netwerk, maar zijn daarmee

JCI Mariken en zie dus de kans om Nederland te verkopen.

niet te vergelijken met het soort leden wat wij hier in

Hierdoor ontstaan er kansen voor een ieder om zich te pro-

Nederland hebben. Ik zal Oostenrijk gaan helpen om JCI

fileren op het internationale speelveld. Ik denk hierbij aan

echt (in)vulling te geven, de Oostenrijkers zijn erg

awards, internationale functies, lokale maar ook

business georiënteerd, maar er zit meer in JCI dan alleen

internationale projecten. Het zijn allemaal mogelijkheden

business.”

om jezelf zichtbaar te maken. Het zijn allemaal kansen om jonge mensen de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen in een internationale omgeving.

3


INTERVIEW

Ga je dat allemaal zelf doen, of heb je daar een team voor ter beschikking staan?

En als we hier over een jaar weer zitten, wat heb je dan

“Dat doe je alleen, natuurlijk wel in samenwerking met de

bereikt, binnen JCI maar ook privé?

andere VP’s en wat staff. Het is eigenlijk een samenwer-

“Dan hoop ik dat Engeland, Ierland en Schotland met een

king met de nationale voorzitters. Natuurlijk sta je soms

groeiprogramma bezig zijn en dat Duitsland en Oostenrijk

wel voor een zaal mensen om te vertellen en te inspireren,

internationaal zijn aangehaakt. Ik ga ervan uit dat er in

maar het zal ook voor een groot deel de taak van de natio-

Tunesië een nieuwe brand gepresenteerd wordt die aansluit

naal voorzitter zijn om de boodschap uit te dragen.

bij wat wij als Nederland willen. En tot slot hoop ik dat ik mag concluderen dat ik graag nog een jaartje nationaal of

Uiteindelijk heb je hier weinig tijd voor. Als je de zeven lan-

internationaal door kan om mijn bijdrage te leveren.

den twee keer wilt bezoeken ben je al veertien weekenden

Het is nooit mijn doel geweest om een wereldreis te maken

weg. Ik onderhoud wel wekelijks mailcontact met de voor-

zonder doel. Maar reizen over de wereld om een verhaal te

zitters en bel ze een keer per maand, hoe het gaat, of ze

vertellen is wel een groeipad, waarbij ik voor verschillende

nog ondersteuning nodig hebben, vragen over vertalingen,

groepen hetzelfde verhaal voor het voetlicht kan brengen

’branding’ etcetera.”

met iedere keer hetzelfde enthousiasme. Er liggen nog veel meer mogelijkheden voor een ieder in

Je zei het al eerder, het is belangrijk dat Nederland op

ontwikkeling, ontplooiing het laten groeien van jezelf. Eigen-

internationaal niveau meepraat, waarom eigenlijk?

lijk dingen doen waarvan je niet had verwacht dat je ze zou

“Internationale beslissingen gaan ook over ons, bijvoor-

doen, bijvoorbeeld debatteren, public speaking, een inter-

beeld over de ‘branding’ van het merk JCI. Omdat wij een

nationale functie. Al die plekken leveren kansen die je mis-

groot land zijn is het van belang dat wij aan tafel zitten als

schien in je dagelijks leven niet krijgt. Het is uiteindelijk een

dit soort beslissingen wordt genomen. Onze mening moet

investering in jezelf die zich terug betaalt.”

gehoord worden. Ik heb straks contact met nationale bestuursleden en natuurlijk ook met lokale leden. Daarvan hoor ik graag wat wel en niet goed werkt om uiteindelijk een sterk merk neer te zetten. Dat betekent dat we ons als land, maar ook mij als lid sterk neer kunnen zetten en daarom is het van belang dat wij meepraten.”

24

Tekst: Ivonne Pensa


I N T E R N AT I O N A A L

Hoe zou het toch zijn in… Toronto, dé business-stad in Canada waar het meeste bankenen effectenverkeer plaatsvindt. Daar waar Ottawa de wat saaie regeringsstad is en Montréal het historische geweten van het land,

accomplishment in zijn organisatie

daar weinig van aan. Wat in een be-

ziet. JCI blijkt in Canada, evenals in

paalde regio werkt, werkt elders totaal

Nederland, een nogal onbekend feno-

niet. Die regio’s hebben hun eigen

meen. Vandermeulen: ‘Het credo in

identiteit en wachten gewoon op een

deze stad is business. In die groeien-

nieuw landelijk bestuur dat een paar

de groep moet je gewoon mee ont-

maanden later weer aantreedt. Enkele

wikkelen, daar liggen onze kansen

blijven dan ook bewust ‘Jaycees’ in

op groei. In de gouden jaren vijftig en

plaats van ‘JCI’, en terwijl sommige

zestig hadden we hier in Toronto

chapters een schrijnend bestaan

volgens de overlevering achthonderd

leiden, weten anderen in korte tijd

leden, voorts nog duizend op de

hun ledental te verdubbelen.’

wachtlijst en een enorme reputatie als is Toronto ‘the place to be’ voor de high potentials, Canada’s New York City. Tijd voor een snelle screening.

Junior Board of Trade. JCI Toronto zelf

Het Toronto-chapter zelf weet de

bestaat sinds 1995, afgesplitst van die

interesse langzaam aan te wakkeren.

Junior Board of Trade die in 2007

Ze organiseert haar bijeenkomsten

vijfenzeventig jaar bestond. Wij hebben

telkens op een andere plek in het

als ‘JCI Toronto’ maar 43 leden, tijd

stadscentrum. Het profiel bestaat

om in te grijpen dus.’

voornamelijk uit jonge managers en entrepreneurs en activiteiten zijn met

We ontmoeten voormalig JCI Toronto-

Landelijk blijkt JCI Canada het niet

name op hun vooruitgang gericht. Zo

voorzitter Jann Vandermeulen, inder-

veel beter te doen met zo’n duizend

is er iedere twee maanden een jonge

daad van Nederlandse voorouders,

leden. Het land maakte in 1923 voor

entrepreneur als gastspreker, organi-

downtown in een koffiebar, wegge-

het eerst kennis met de beweging

seert men het beroemde ‘Breakfast

propt tussen glazen bankgebouwen

door middel van de oprichting van de

with a CEO’ en trekken de ‘après

van tientallen etages hoog. Al snel

Young Men’s Section of the Winnipeg

work’-borrels regelmatig meer dan

blijkt dat, evenals het zakelijke cen-

Board of Trade. JCI Canada is onder-

tweehonderd geïnteresseerden uit

trum, ook JCI Toronto een enorme

verdeeld in enkele regio’s met in iedere

Toronto’s centrale business-district.

metamorfose heeft ondergaan. Van

regio eigen kamers, chapters genaamd,

traditioneel community naar business

zo’n vijfendertig in totaal. ‘Landelijk

en business leaders, een cultuurom-

kan het bestuur weinig doen. Daarvoor

slag die de nog jonge Vandermeulen

zijn de afstanden te groot en dus ook

na veel interne strijd op zijn conto

de cultuurverschillen tussen de kamers.

heeft staan. ‘En dat was hard nodig,

Dan kan een landelijk board wel

wilden we overleven’ aldus de

instructies gaan geven over hoe het

34-jarige ‘president’ van 2007 die

dat jaar allemaal anders moet, maar

voornoemd wapenfeit als zijn biggest

oude historische chapters trekken zich

Voor informatie: www.jcitoronto.ca Tekst: Koen Cox

5


IN T E R N AT I O N A A L

Köszöntünk Budape ahol a Duna a szívén folyik keresz

Van 10 tot 14 juni 2009 organiseert JCI Hongarije het Europese Congres in Hongarije. Zo’n 2500 JCI-leden vanuit geheel europa nemen deel aan trainingen, excursies en de feesten. In het eerste kwartaal van 2009 wordt het definitieve programma bekend gemaakt. Hierbij alvast een tipje

Het EC-programma is opgedeeld in

rende wereld beschrijft. Een onderwerp

diverse onderdelen. Zo zijn er diverse

dat vele van ons zeker zal aanspreken.

trainingen en is er elke avond wel er-

Een andere keynote spreker is Ken

gens de mogelijkheid om een borrel te

Blanchard. Hij heeft meer dan dertien

drinken of een feestje te vieren. Naast

miljoen exemplaren verkocht van zijn

het openingsfeest op woensdagavond

boek “1-minute manager” en is bekend

wordt op donderdagavond een feest

van het concept “situationeel leider-

georganiseerd door JCI Servië. De

schap”. Naast deze lezingen worden

locatie is geweldig, boven op de berg

ook bezoeken georganiseerd naar in-

waar je uitkijkt over de stad en de

ternationale bedrijven van Hongaarse

Donau. Op vrijdag pakt JCI Duitsland

komaf. De eigenaren van deze bedrij-

uit. Ze organiseren een zwembadparty

ven, in veel gevallen ook de oprichters,

in het bekendste badhuis van

vertellen hoe hun bedrijf internationaal

Hongarije, kuuroord Géllert. Van tien

bekend is geworden.

uur tot vier uur ‘s ochtends is het badhuis de ‘place to be’. Op zaterdag-

In het eerste kwartaal van 2009 worden

avond wordt het EC traditioneel afge-

het definitieve trainingsprogramma en

sloten met een galafeest.

de deelnemende bedrijven bekend

van de sluier.

gemaakt. Op www.ec2009.org vind je Een van de speerpunten tijdens het

het laatste nieuws.

congres is het onderwerp CorporateSocial Responsibility (Maatschappelijk

Het decor van het EC 2009 is de stad

Verantwoord Ondernemen) en Innovatie.

Boedapest, een mix van jong en oud,

Eén van de keynote sprekers is Geor-

historische rijkdommen en übermo-

ge Soros, een Investment Banker die

derne uitspattingen. Die mooie stad

het onderwerp CSR in een verande-

aan de Donau. Je kan er romantisch


sten,

város tül

parlement. Met haar ruime kamers,

Voor de Nederlandse delegatie heeft

uitgebreide ontbijtbuffet en centrale

JCI Lek en Linge ook een aantal ande-

ligging is dit een ideaal congreshotel.

re dingen in petto. Zo organiseren we

De diverse locaties zijn gemakkelijk te

een “dutch delegation night” en rich-

bereiken en tijdens het congres krijgen

ten we het Holland House in. Hier kun

de Nederlandse deelnemers gratis

je terecht voor een borrel en tevens is

toegang tot het openbaar vervoer. Het

hier de Holland Desk waar je terecht

is ook mogelijk om je verblijf in

kunt met je vragen. Samen met de

Boedapest langer of korter te maken.

Nederlandse ambassade organiseren

We hebben met het hotel dezelfde ka-

wij een business event waar

merprijs kunnen vastleggen. Je wensen

Nederlandse JCI-leden contacten

kun je op het inschrijfformulier kenbaar

kunnen leggen met Nederlandse be-

maken. Op www.ec2009budapest.nl

drijven die een vestiging in Hongarije

vind je meer informatie.

hebben. Daarnaast houden we je op de hoogte van de activiteiten, roddels

JCI Lek en Linge heeft diverse pakket-

en bijvoorbeeld de resultaten van de

ten samengesteld.

Nederlandse inzending tijdens de JCI

• Het Zsa Zsa Gabor-pakket biedt

World public speaking championship

vier overnachtingen, een congresfee

2009.

en een Holland congreskit. De prijs hiervan is € 649,- per persoon (excl.

JCI Lek en Linge is een actieve ka-

vlucht). Voor informatie over dit

mer en bevindt zich in het rivieren-

pakket en de vluchten verwijzen we

gebied tussen de Lek en de rivier

je graag naar de site. Hier staat ook

de Linge bij de plaatsen Culem-

flaneren langs de waterkant, gezellig

informatie over de 10% kortingsactie

borg, Leerdam, Zaltbommel en

bijkletsen onder het genot van een

op je vliegticket als je boekt bij

Tiel. Eén van de bekendste pro-

bord Hongaarse goulash of op ontdek-

Malev.

jecten van deze kamer is de Lin-

kingstocht gaan in een van de 225

• In het Harry Houdini-pakket zijn vier

geloop: een estafette hardloop-

musea die Boedapest rijk is. De stad

overnachtingen opgenomen en de

wedstrijd door elf dorpen van de

wordt in tweeën gesplitst door de

Holland congreskit voor slechts

gemeente Geldermalsen. In 2005

rivier de Donau, met aan de linker-

€ 320,-. De congresfee kan ter

heeft JCI Lek en Linge een gratis

oever Boeda en aan de rechteroever

plekke worden betaald (€ 329,-). Let

NC georganiseerd en in 2006 or-

Pest. Acht bruggen, waaronder de

wel op dat de prijzen zijn gebaseerd

ganiseerden ze de reis naar het EC

beroemde Kettingbrug, verbinden de

op een ‘early bird’-tarief. Na 10 april

in Tallinn. Beide landelijke projec-

zijden met elkaar. De twee stadsdelen

zullen de bovenstaande pakketten

ten zijn samen met JCI de Betuwe

zijn aardig gewaagd aan elkaar: wat

naar verwachting € 50,- duurder

uitgevoerd.

Boeda heeft, heeft Pest niet, en

worden.

andersom. Pest is vlak, Boeda heuvel-

• Het laatste pakket is het Jozef

Speciaal voor het EC 2009 Boedapest

achtig. Pest is commercieel, levendig

Kiprich-pakket. Hierbij ontvang je

is de website www.ec2009budapest.nl

en druk, Boeda rustig, romantisch en

alleen de Holland-Kit. De kosten

ontwikkeld. Hier vind je alle informatie

authentiek.

van dit pakket bedragen € 50,-. De

en een inschrijfformulier. We kijken uit

congresfee, hotel en vlucht zul je zelf

naar een geslaagd congres met een

moeten verzorgen.

groot aantal Nederlandse JCI leden.

Voor de Nederlandse deelnemers heeft JCI Lek en Linge het Novotel

Door aanschaf van de Holland-kit,

Danube geboekt. Dit 4 sterrenhotel is

los of als onderdeel van een van onze

Viszontlátásra!

geopend in oktober 2006 en ligt aan

pakketten, verzeker je jezelf ervan dat

Team EC 2009 Budapest

de Boeda-kant van de stad, tussen de

je niets zult missen van het spectacu-

JCI Lek en Linge

Margitbrug en de Kettingbrug. Vanuit

laire programma dat wij voor de Ne-

het hotel kijk je uit op de Donau en het

derlandse delegatie organiseren.

Tekst: Richard Vermeulen

7


IN TNEAT R NI O ATNIA OA NL AAL

Moerdijk,

my portal?

Op 17 januari 2009 vond het eerste CvA van 2009 plaats in

in de nooit aflatende strijd van staal,

Maasvlakte? Er wordt tevens al ge-

vuur, muziek, passie en energie’ lees

sproken over een Derde Maasvlakte.

ik later op de website van Compagnie

Lopen we nu niet wat te hard van

Doedel.

stapel?

Ik haast me naar De Burgh om de eer-

De volgende spreker is Martijn

ste spreker te horen. Daar verneem ik

Schutevaër van Koninklijke Boskalis

dat ik in het gemeentehuis moet zijn.

Westminster NV. We worden meteen

De eerste spreker is Udo Uiterwijk van

met Maasvlakte 2 geconfronteerd. Dat

Havenschap Moerdijk. Hij vertelt ons

sluit goed aan op de vorige spreker.

Zevenbergen. Feike de Keijzer was hierbij aanwezig en vertelt haar ervaringen.

het over transport en de zeehaven

Wat denken we dat Boskalis allemaal

In de verte zie ik mannen met trommels

Moerdijk. ‘The amazing world of trans-

doet? ‘Baggeren’, komt er vanuit de

aankomen. Er worden ondertussen

port’. ‘Geweldige foto’, hoor ik naast

zaal. ‘Zand verplaatsen’, ‘uitdiepen

vuurtjes bij een ijzeren stellage aange-

me. We zien een luchtfoto van Moerdijk,

van vaarroutes’. Boskalis kijkt naar

stoken. De muziek wordt steeds luider,

het Hollands Diep, de Sassenplaat en

de wereld met zijn marktsegementen

het vuur heftiger. Ze leven zich uit. We

het Vogelweidegebied. Het geeft me-

en verwacht met name groei in Afrika

begeven ons even in een andere tijd.

teen een indruk waar we ons begeven.

en Azië. Aan de kust van Azië zit veel

‘Een man gevangen in een stalen

Moerdijk heeft een zestal klusters:

vruchtbare grond. Naast havens ont-

bouwwerk, stookt een enorm vuur

General cargo, Container/logistics,

wikkelt Boskalis ook de infrastructuur.

nog hoger... Op zoek naar antwoorden

Chemie, Staal, Agro bulk en Hout/

Klimaatverandering is slecht voor de

over oorsprong, oer, liefde en dood,

bouwstoffen. De groei is met name te

wereld, maar goed voor Boskalis. Pro-

tracht hij het hogere te dwingen tot

verwachten in de containers, omdat er

jecten die Boskalis o.a. realiseert is

antwoord. Wanhopig kijkt hij omhoog;

tegenwoordig veel meer in containers

een stormvloedkering in Sint Peters-

lijkt uitgeput, klaar om de strijd te

wordt vervoerd dan vroeger. Rotterdam

burg, verder worden voorbereidingen

staken... Een verwonderend publiek

wil de Europese haven van wereld-

getroffen voor de stijging van de zee-

achterlatend. Beleef het ritueel. Hoor

klasse zijn en blijven. Rotterdam is vol,

spiegel in Nederland. We zien een ont-

het geluid van strijdgeweld en verzoe-

heeft Moerdijk het daarom druk? En

werp van de Tweede Maasvlakte. Het

king. Voel het vuur. Laat je meevoeren

hoe gaat dat straks met de Tweede

omvat 2000 hectare waarvoor o.a.

8


240m3 miljoen zand en 7 miljoen ton

Ik mis een workshop, maar heb nu wel

sportmerken hebben hier hun Europese

rotsen nodig zal zijn.

even tijd om de kraampjes te bekijken

opslag. De tour vervolgt daarna zijn

die in de foyer van het gemeentehuis

weg door naar de fabriek van Shell.

We lopen een beetje uit. Het is on-

staan opgesteld. Ik krijg een Hongaars

Deze produceert hier basisproducten

dertussen half 1 en om 12 uur moes-

drankje aangeboden. Helpt goed als je

die na het maken via diverse pijplijnen

ten we klaar staan voor de execu-

verkouden bent, maar is niet te z...??

weer teruggaan naar Pernis. Een leuke

tive lunch. Een dame brengt me in een

Ik kan me vanaf vanavond al inschrij-

trip die Nederland weer eens van een

nieuwe Renault Koleos naar de loca-

ven voor de NC Den Haag en heb het

andere kant laat zien.’

tie. Aangekomen bij het hoofdkantoor

met de organisatie nog even over de

van Havenschap Moerdijk is de lunch

Golden Earring. Die horen daar natuur-

Ik vervolg mijn dag met een workshop

al begonnen. We schuiven aan. Voor-

lijk een spetterende show te geven.

‘Gewenste intimiteiten met klanten’.

gerecht helaas gemist. Ik vraag of er

Ik zie de partner van Kirsten Heukels

We moeten een partner opzoeken en

door deze of gene nog wat gezegd is.

staan. Hij heeft de rondreis met de

onze voeten naast elkaar plaatsen.

Of dat er nog presentaties worden ge-

bus gemaakt die ik eigenlijk ook van

Degene met de grootste voet moet

houden. ‘Het thema van het eten is

plan was te maken, maar je moet op

een vuist maken. De ander moet deze

kleuren. We hebben er bewust voor

zo’n dag keuzes maken. Ik vraag hem

proberen te openen. Ik pak de vuist

gekozen de executives niks te laten

er een stukje over te schrijven.

van mijn buurman en vraag hem of

zeggen’. Wat is de extra waarde van

dat gewenst is. Ik krijg de vuist niet

zo’n lunch dan, vraag ik me af. Mooie

‘...Er zijn een paar leuke verrassingen.

open. Er wordt in de groep gevraagd

namen die verder geen inhoud heb-

Zoals het bedrijf dat alle kippenstront

wat men geprobeerd heeft. Sommigen

ben? Het eten is voortreffelijk, maar

van Nederland omzet in energie en

hebben gewoon gevraagd de vuist te

we moeten alweer weg... Een aardige

mest. Of het bedrijf dat zwaar mate-

openen, iemand anders heeft geld

dame naast me, wethouder Ada

riaal veilt. Op de veilingdagen zijn er

geboden. Het blijkt uiteindelijk te gaan

Grootenboer-Dubbeldam, zegt dat ik

tienduizenden mensen vanuit de hele

over hoe je je klanten kunt benaderen

eventueel wel met haar mee terug kan

wereld. Er ligt een complete fabriek

en welke vragen je zou kunnen stellen.

rijden. Gelukkig, kan ik in ieder geval

op het terrein te wachten tot het ver-

nog van een kopje koffie met een

scheept kan worden naar Afrika. Een

Ik haast me naar de vergadering, want

bonbonnetje genieten.

ander bedrijf maakt cement naast de

daar zouden enkele sexy brandweer-

transporteurs en distributeurs. Diverse

mannen de vergadering onderbreken om een van onze leden tot senator te benoemen. Mirjam is totaal verrast en heeft pas later door dat een van de brandweermannen Rijn is en de ander Bertolt. We vervolgen het feestje aan de bar met vrienden en bekenden. Tijdens de borrel verneem ik dat ook Jeroen Komen (voorzitter MT Communicatie 2008) senator is geworden. Ik feliciteer hem van harte. Ik eet nog wat en zie de eerste feestgangers voor de seventies en eighties party al binnen komen. Ik ga lekker naar huis, met een bagage aan informatie hoor ik op de achtergrond de muziek van Grease. Tekst: Feike de Keijzer

29


S E N A AT

Senator aan het woord:

Een JCI-loopbaan door 13 landen

Als er iemand is die uit kan leggen

is zijn kamer pompen in de Sahel gaan

Toch is er een ander continent dat zijn

wat JCI internationaal voor je kan

leveren en zijn ze meer en meer gaan

hart heeft gestolen, Afrika. Met grote

betekenen, dan is het wel Derk

samenwerken met lokale partijen om

regelmaat staan de bezoeken aan

Munnik. In zijn 13-jarige JCI-

betere hulp te bieden zonder dat er

Afrika op zijn CV. In de vroege jaren

carrière heeft hij een slordige 123

links en rechts al teveel aan de strijk-

vaak voor het pompenproject en in

landen bezocht. Inmiddels gaat hij

stok bleef hangen. Uiteindelijk zijn er

1994 uiteindelijk als EVP Area A (Afrika

al enige jaren als senator door het

honderden pompen geleverd en heb-

& Midden-Oosten). In dat jaar was hij

leven en heeft hij nog steeds veel

ben lokale bedrijfjes geleerd hoe ze

meer in Afrika dan thuis. Die bezoeken

profijt van zijn JCI-netwerk en de

die pompen moesten onderhouden.

hebben grote indruk gemaakt want

culturele rijkdom die hij in de loop der jaren heeft opgedaan.

naast congressen liep hij ook menig Een ander Internationaal project waar-

JCI-vergadering binnen. Soms werd

aan Derk veelvuldig heeft bijgedragen

hij ontvangen in Carlton vijfsterren

In zijn Hotel Restaurant in Hoog

is de EMT, European Multi Twinning.

hotels maar soms liep hij ook van de

Souren, Oranjeoord, komen regelmatig

Dit is wellicht het bekendste interna-

receptie met een matrasje en twintig

JCI-leden en senatoren op bezoek.

tionale project van Alphen. Tot op de

liter water onder zijn arm naar een on-

Niet voor niets, de gastvrijheid in dit

dag van vandaag wordt de EMT

derkomen waar slechts een golfplaat

meest centraal gelegen stukje buiten-

gehouden: tien kamers organiseren

hem van de sterrenhemel scheidde. In

land is warm. Ook Tony, een oud-lid

om beurten in hun land een twinning-

Togo moest hij zelfs zijn paspoort inle-

heeft er tijdelijk zijn emplooi gevonden.

activiteit voor de andere negen. “Hier-

veren en braken er onrusten uit. “Toen

Munnik noemt zijn stulpje op de Veluwe

mee kwam ik al heel snel in aanraking

zat ik daar 3 weken in het Sofitel als

ook liever “sociale ontmoetingsplaats”,

met JCI Internationaal en de diversiteit

enige gast met het overgebleven vijf-

van waaruit hij nog steeds een bijdrage

die onze club te bieden heeft” vertelt

koppige personeel. Het was spertijd

aan de maatschappij levert.

Derk. Kort daarna breidde hij zijn

dus tussen zeven en zeven mocht je

horizon verder uit toen hij ter promotie

niet op straat. JCI was er een verboden

Derk was lid in Alphen aan den Rijn en

van het WC Amsterdam 1987 het

organisatie dus dat was best een

in Rotterdam en sloot zijn JCI-loop-

Verre Oosten bezocht met het cam-

spannende tijd.”

baan af in ‘t Gooi. Al vrij snel zat hij in

pagneteam. De congresreis leidde via

een projectteam dat waterpompen

China naar Japan waar deze eindigde

Als hij één ding kan meegeven aan

aan dorpjes in Suriname leverde, een

op het congres in Nagoya. Een jaar

JCI-leden, is dat de ondernemerszin

project van de toen nog jonge kamer

later was hij te vinden op het WC in

die wereldwijd verbroedert. Want alles

in Alphen a/d Rijn. Dit was ook zijn

Sydney waar hij medeorganisator was

wat je erin stopt krijg je dubbel terug.

eerste “Learning by Doing”. Verbazend

van de “European Night”.

Een kwaliteit die hem bijna de hele

hoeveel geld en moeite het kost om

wereld heeft laten zien.

een gratis waterpomp vanuit Nederland in Suriname geplaatst te krijgen. Later

30

Tekst: Guido Hermans


RUBRIEK

op de

Sinaasappelkist Roel Brouwer |

JCI Rotterdam Haven

Wie ben je, van welke kamer ben je en wat voor werk

hier toch dicht bij de roots en kies voor Maastricht.

doe je? Mijn naam is Roel Brouwer, 35 jaar, sinds

Een bijzondere stad in Nederland met zijn fantastische

2002 binnen JCI Rotterdam Haven actief. Ik werk als

ligging in het Heuvelland, Bourgondische leefwijze,

Procestechnoloog bij LyondellBasell Industries.

mooie stadsgezichten en zijn eigen taal. Een bezoek aan Maastricht voelt altijd weer als thuiskomen.

Wat was je eerste baan? In 1997 ben ik als Raw Materials Supply Coordinator begonnen bij wat toen

Wat is je droombaan? Ik heb het eigenlijk wel goed

nog ARCO Chemie heette (het huidige LyondellBasell

naar mijn zin in mijn huidige baan. Ik heb al de kans

Industries). Ik zat op de afdeling die de inkoop van

gehad om een nieuwe fabriek van de grond af aan op

grondstoffen voor de fabrieken doet.

te bouwen, in het buitenland te werken, dus kansen en uitdagingen genoeg.

Wat is je grootste carrière-mazzel? Daar hoef ik niet lang over na te denken: dat is de kans die ik heb gekregen

Waarom koos je voor JCI? Ik was hiervoor lid van

om gedurende de afgelopen 2 jaar in onze fabriek in

Rotaract en zocht een vervolg in het verlengde hiervan;

Zuid-Frankrijk te werken. Twee jaar wonen, werken en

met maatschappelijke projecten bezig zijn, jezelf

leven in de Provence; een fantastische tijd.

ontwikkelen en sociale contacten opbouwen. JCI sloot hier wel goed bij aan en via een Rotarian, die erelid is bij

Wat is je grootste carrière-blunder? Dat was tijdens

JCI Rotterdam Haven was het contact toen snel gelegd.

mijn eerste functie, toen ik de werkzaamheden van een collega moest overnemen. Door miscommunicatie

Noem iets verrassends over jezelf? Omdat ik normaal

dacht ik dat er nog voldoende tijd was voor het

redelijk rustig ben weet ik mensen vaak aardig te

ontvangen van een boot met grondstoffen. Echter, onze

verrassen als er ergens een feestje moet worden

voorraad was lager dan ingeschat, waardoor de fabriek

gebouwd. Vrienden die samen met mij carnaval hebben

bijna de productie moest verlagen totdat deze boot

gevierd kwamen soms volledig verdwaasd thuis,

was gearriveerd. Uiteindelijk kwam het nog net op het

denkende dat ze een compleet ander persoon hadden

nippertje goed.

ontmoet. Jawel, ook ik kan aardig los gaan…

Wie bewonder je? Ik heb grote bewondering voor

Welk boek lees je nu? Ik lees momenteel het dagboek

Mahatma Gandhi. De manier waarop die man zijn

van Che Guevara. Twee jaar geleden heb ik door Cuba

idealen nastreefde en bleef vasthouden aan al zijn

gereisd en daar zijn overal nog steeds de sporen

idealen is bewonderenswaardig. Hoe hij ook werd

(en de ellende) van de revolutie van 1959 aanwezig.

dwarsgezeten en wat hem ook in de weg werd gelegd,

Eén van de prominente personen hierbij was Che

hij bleef zijn vreedzame strijd voortzetten om uiteindelijk

Guevara. Ondanks het feit dat ik zijn politieke idealen

ook een groot deel van zijn idealen te verwezenlijken.

en zijn handelswijze absoluut niet steun is het wel

Fantastisch!

zeer fascinerend om meer te weten te komen over de drijfveren van deze man die zijn zekere leven als arts in

Wat is het beste advies dat je ooit kreeg? Je kunt beter

Argentinië opgaf om zijn idealen na te streven en zich bij

spijt hebben van iets wat je gedaan hebt dan van iets

de beweging van Castro aansloot.

wat je niet hebt gedaan. Wat is je favoriete stad? Ondanks dat ik reeds vele fantastische steden in de wereld heb bezocht blijf ik

31


S E N A AT

Van de Senaatsvoorzitter Laten we het eens hebben over ledengroei Geen bijzonder hot issue voor de Nederlandse Senaat.

Daar telt de senaat 6x zoveel leden als JCI UK (het vroe-

Wij hebben immers geen leeftijdsgrens. Alhoewel we ook

gere BJC).

geen of nauwelijks invloed hebben op onze eigen aanwas. Daarvoor zorgt JCI

Aangezien ik ervan overtuigd ben dat JCI voor jonge men-

Nederland en dan vooral de lokale

sen nog steeds bestaansrecht heeft, wil ik hier ook de

kamers. In 2008 was die aanwas

aandacht voor vragen bij senatoren. Wij bestaan dankzij

overigens ongekend groot. We hebben

JCI en het kan ons niet onverschillig laten dat het netwerk

31 nieuwe senatoren welkom mogen

van “learning by doing” en “one year to lead” in zwaar

heten. Nooit eerder werden zoveel JCI-

weer verkeert. En ik wil niet dramatisch worden, immers

leden voorgedragen voor het senator-

JCI Nederland doet het goed. Het ledental hier is al tien-

ship. En het allermooiste is dat dit niet

tallen jaren stabiel, maar zou natuurlijk veel hoger kunnen

het gevolg is van een soepelere beoordeling door de

zijn. En met de komst van JCI Friends en de ambities en

Senatoren Advies Commissie. De criteria worden nog

acties van het vorige en huidige federatiebestuur zit die

steeds zorgvuldig toegepast. Met alle oude en nieuwe

groei er ook nadrukkelijk in. Zoals zo vaak is Nederland

senatoren gaan we in 2009 weer oude en nieuwe

ook hier weer een van de zogenaamde gidslanden. Wat

activiteiten oppakken. Ik verheug me daarop.

mij betreft mag dat ook zo zijn en waarom zouden Nederlandse senatoren niet ook hun steentje bijdragen

Helaas kan voor JCI niet in dezelfde mate worden gespro-

aan die groei ambitie. Jonge mensen enthousiasmeren

ken over ledengroei. Al jaren daalt het ledental wereldwijd

voor het Kamerlidmaatschap, zelf lid worden van JCI

en eerlijk gezegd schrok ik behoorlijk, toen op het januari

Friends en misschien ook wat ervaringen en best practi-

CvA werd gemeld dat we onder de 170.000 leden zijn

ces delen met de kamers waar we tenslotte allemaal uit

gedoken. Veel van onze senatoren herinneren zich nog

voortkomen. In ieder geval is dat mijn goede voornemen

de tijd dat JCI een half miljoen leden had. Waar zijn zij

voor dit jaar.

gebleven? Natuurlijk zijn er talrijke oorzaken voor die internationale “downturn”, om maar eens een modieus

Tot gauw op een van de evenementen van De Senaat of

woord te gebruiken. Ruim 7 jaar geleden mocht ik voor

tijdens een van congressen van JCI.

JCI het Membership Strategy Forum in Miami voorzitten en ook toen al zat iedereen met de handen in het haar

Jo Krill

over de kwaliteit en de kwantiteit van het ledenbestand.

# 56621

Op die inhoudelijke zaken wil ik hier niet te diep ingaan.

Voorzitter Nederlandse Senaat

We weten dat de tijden zijn veranderd, individualisering overal heeft “toegeslagen”. Het is niet voor niets zo dat individuele sporten het tegenwoordig veel beter doen dat

agenda 2009

teamsporten… En JCI is een “teamsport”. Alle goede adviezen ten spijt blijft de ledengroei wereldwijd uit. Vooral

Maart 21 Senatoren Bridge

JCI USA keldert enorm en dat is toch de bakermat van

Drive

de organisatie. De jarenlange focus op community maakt mijns inziens dat JCI USA zich niet kan onderscheiden

September 18 Senatoren Golf

van al die andere op community gerichte netwerken. Een

Toernooi

apart verschijnsel dat zich nu voor gaat doen, is dat in sommige landen de Senaat meer leden telt dan de landen-

Najaar

Bedrijfsbezoek

organisatie van JCI. Dat zie je nu bijvoorbeeld al in de UK. December

32

Kerstborrel


S E N A AT

Senatoren Bridge Drive 2009 Voor trouwe en nieuwe deelnemers is

De locatie van de Drive die op

nu het moment om de winnaars van

21 maart georganiseerd wordt is nog

de laatste drive, Charles van de Rest

niet bekend. Uiteraard worden alle

en Wim Suurendonk, een lesje te le-

deelnemers tijdig ingelicht! Kosten

ren. Laat zien dat hun overwinning een

zijn € 60,- per paar, inclusief koffie,

Kijk op de www.jci.nl voor meer infor-

toevalstreffer was. Bovendien wordt

de lunch en maaltijd om een gezellige

matie en het inschrijfformulier of bel

deze drive gezien als een reünie voor

dag af te sluiten. De drankjes zijn voor

met Charles van de Rest of Wim

de senatoren uit de jaren zeventig en

eigen rekening.

Suurendonk.

Wat is marketing ook alweer? Volgens

niet mee om deze cocktail goed op

Wat ik zelf prachtig vond van de afge-

het op Google goed scorende

smaak te krijgen.

lopen evenementen is dat jong en oud

tachtig. Piano en trompet: aanwezig!

Senatorenmarketing

Wikipedia: “het proces van creëren en

ook met elkaar kennismaken. Dat er

leveren van waarde.” Deze definitie

Nu heb ik recent op een zeer interes-

interesse is voor elkaar. Het helemaal

is al weer veel verheffender dan de

sant seminar (www.gazelles.com),

scheiden der kampen lijkt mij daarom

meer klassieke definitie van Philip

aanrader voor iedere ondernemer die

ook niet noodzakelijk. De uitdaging

Kotler waar ik mee groot ben gewor-

wat sleutels aan de sleutelbos zoekt

ligt met name bij grote evenementen

den: “De menselijke activiteit gericht

voor een excellerende onderneming,

zoals de Drumming Out, om daar een

op het vervullen van behoeften en

een eye-opener van jewelste gehoord

programma bij te bedenken wat voor

verlangens door middel van ruil.”

die eigenlijk vaak van toepassing is:

iedere aanwezige waarde levert.

“als je het niet meer weet, of in de Waarom stel ik deze vraag? Als trots

problemen zit, aan wie vraag je het...

Ik nodig u hierbij uit om per ke-

lid van het bestuur van DNS met de

Juist ja, de klant. Nou, dat zijn de

rende post drie vragen beknopt te

illustere portefeuille “evenementen en

senatoren. Ik vraag dus met grote

beantwoorden:

zo” loop ik op tegen het feit dat het

honger naar meningen van senatoren

1) Start: waar moeten we mee

vreselijk lastig is om iets te organise-

over de evenementen die zijn

ren wat bij alle senatoren in de smaak

georganiseerd en wat de

valt. Is het met moderne muziek die

verwachtingspatronen zijn.

hard staat, dan valt er geen gesprek

beginnen? 2) Stop: waar moeten we mee stoppen? 3) Keep: waar moeten we mee

meer te voeren. Is het evenement in

Een klein tipje van de conclusiesluier

Groningen, dan is het te ver weg.

kan ik alvast oplichten, de meningen

Uw reactie kan ik alleen per

doorgaan?

Zijn er extra kosten verbonden aan

zijn nogal te clusteren aan de leeftijd

e-mail goed verwerken:

het evenement, dan worden die als

van de gevraagde senatoren! Het lijkt

arnoud@aalbersberg.com

hoog gezien. Sturen we uitnodigingen

erop dat we ons productaanbod moe-

per e-mail, dan is dit niet het juiste

ten gaan segmenteren op leeftijd. Er

Enorm bedankt alvast en... wordt

medium.

is echter ook een grote gemene deler

vervolgd!

te ontwaren, men wil ruim de gelegenNatuurlijk zijn deze bevindingen

heid hebben om verstaanbaar met

Arnoud Aalbersberg

gechargeerd, maar de Kotler-lezer

elkaar bij te praten. Dit is niet moeilijk

# 62173

herkent waarschijnlijk een pracht van

te realiseren. Ook wil men best (wat)

lid bestuur DNS

een marketingmix: product (muziek),

betalen voor een evenement, als het

plaats (Groningen), prijs (kosten),

geboden programma genoeg, daar

promotie (e-mail). Kennelijk valt het

heb je hem weer, waarde biedt.

33


KORT NIEUWS

JCI Coaching de lucht in! 500 Blauwe helium ballonnen

Deze sloganwedstrijd heeft

de Koningin van Zeeland,

Machteld van der Slot,

verwelkomden de JCI-ers op

de volgende winnaars

mevrouw K.M.H. Peijs nam

Debbie Smit, Ellen Akkerman,

het CvA in januari. De ballon-

opgeleverd:

namens de Stichting Behoud

Joop Maas, Tatiana Booi,

Hoogaars een bedrag van

Dennis de Nooijer, Alexander

€ 21.600 in ontvangst. De

Dijkwel en Danny Boer.

burgemeester van Vlissingen,

voor de gehandicaptensport

Ruim 400 zieke kinderen vergeten even alles

en de toptalenten van

Op 11 februari organiseerde

Stichting Sport Zeeland.

JCI Nederland een grootse

De algemeen directeur van

spelmiddag in diverse kinder-

DELTA N.V., de heer

ziekenhuizen ter afsluiting

P.G. Boerma, kreeg een

van een landelijk fundraising

bedrag van € 20.625,- mee

project, Hart in AKZie.

voor de stichting Palazzoli.

Ruim 400 kinderen, van 3 tot

de heer W.J.A. Dijkstra, kreeg een cheque van € 19.525,-

nen symboliseren dat JCI

16 jaar, waren te gast op de

1. Kenny van Oort, kamer

Coaching, coaching voor en

de Betuwe,wint de indoor

Tijdens de JCI Walcheren

spelmiddag in de kinder-

door leden, de lucht in gaat

skydive met de slogan:

Veiling stelden bedrijven

ziekenhuizen in Amsterdam

en het bijgaande kaartje was

“Dive into your drive”

unieke kavels ter beschikking

(AMC, VUmc), Leiden,

2. Gerard Verheij, Kamer ‘s

waarop de gasten tegen op-

Nijmegen en Groningen. De

een uitnodiging om mee te dromen met het team dat JCI

Hertogenbosch, wint een

bod konden bieden. De op-

kinderen konden knutselen,

Coaching aan het opzetten

gratis coachingsgesprek

brengst hiervan gaat naar de

deelnemen aan Wii-wedstrij-

bij Wens Training &

goede doelen. De ‘kavels’

den en voetbalwedstrijden,

Coaching met de slogan

die op deze manier aange-

op de foto met bekende

“Growing opportunities”

boden werden, waren heel

voetballers, luisteren naar

divers. Een greep uit de

verhalenvertellers en muziek

coachingsscheurkalender

kavels die in 2008 werden

maken. In het VUmc werd

gewonnen met de slogan

geveild: een hockeyclinic

een totaalbedrag van

“Niet pas met kerst

door Rabobank-boegbeeld

e 175.000,- bekend gemaakt

pieken”

Fatima Moreira de Melo;

dat door verscheidene JCI-

Alle inzenders reuze bedankt!

lunchen met de Commissaris

kamers voor de acht

Blijf ondertussen heerlijk

van de Koningin in het

academische kinderzieken-

verder dromen en blijf vooral

Prinsenlogement van de

huizen in Nederland is

je dromen over JCI Coaching

Abdij, VIP-kaarten voor de

bijeengebracht.

delen met ons.

Miljonairfair, diverse kunst-

3. Renate Kerkhof heeft de

is. Waar droom jij van als je aan JCI Coaching denkt?

werken, een exclusieve wijnproeverij en een voetbalshirt

jou daarbij gaan helpen?

Veiling JCI Walcheren levert € 61.750 op

Hoe zie je dat voor je? Daar-

De JCI Walcheren Veiling

(de organisatie, de kavelgids,

naast hadden meer dan 50

2008 heeft op 14 november

de site, de veiling, etc.) werd

leden ons geïnspireerd door

een bedrag van € 61.750

mogelijk gemaakt door

een mooie slogan voor JCI

opgeleverd. Dit bedrag komt

sponsoren. De organisatie

Coaching te bedenken en

ten goede aan drie Zeeuwse

van de veiling was in handen

aan de ballon te hangen.

doelen. De Commissaris van

van een delegatie vanuit JCI:

Welke dromen wil jij waarmaken en hoe kan JCI Coaching

34

van international Robin van Persie. Het evenement zelf


Schaatsen in De Biesbosch In het tweede weekend van

al op de been waren om dit

schaatsers uit heel Nederland

januari heeft er na twaalf

evenement tot een succes te

op het ijs en zelfs een paar

jaar weer een Brabantse

maken. Hierbij moet je den-

Belgen en Fransen. JCI

schaatstoertocht plaatsge-

ken aan het opbouwen van

Bergsche Maas heeft laten

vonden. Deze tocht werd

stempelposten, koek en

zien dat ze met hun netwerk

georganiseerd door JCI

zopietenten en de oversteek-

binnen zeer korte tijd een

Bergsche Maas onder

plaats voor het klunen. Ook

grote groep mensen kunnen

auspiciĂŤn van de KNSB.

de Gemeente was betrokken

binden om een bijzondere prestatie te leveren, een typisch JCI-project waar we er veel meer van mogen hebben. Daarbij heeft dit

aan-vragen geconstateerd.

evenement veel publiciteit

Een lijn die in 2009 hopelijk

voor JCI opgebracht.

wordt voortgezet. Voor alle informatie over het

Awardsceremonie

aanvragen van awards en een

Tijdens de Besturen Introduc-

overzicht van de winnaars

tie Dag op zaterdag 3 januari

2008 wordt verwezen naar

2009 vond traditioneel de

de website www.jci.nl.

jaarlijkse awardsceremonie

Wil jij ook op voor een award

Het kan haast niemand ont-

en strooide elk uur de par-

plaats. Het MT International

in 2009? De eerste mogelijk-

gaan zijn dat de schaats-

keerplaatsen en de toegangs-

2008, verantwoordelijk voor

heid is in te schrijven voor

tochten tijdens de afgelopen

wegen. En voor wie er langs

de uitreiking van de awards,

de Daan Bolding award die

vorstperiode exorbitante

de kant stond, was een

had zorg gedragen voor een

wordt uitgereikt tijdens het

bezoekersaantallen trokken.

enorme voorraad erwten-

vlotte en strak geregisseerde

mei-CvA in Hellevoetsluis.

Ook in de Biesbosch stond

soep, worst en glĂźhwijn te

ceremonie. De vele promotie-

Houd de website en de JCI-

menig schaatsliefhebber in

koop. De opkomst van deze

activiteiten rondom de aan-

nieuwsbrief in de gaten voor

de file. Dit legde een bijzon-

activiteit overtrof elke ver-

vraag van awards hebben

meer informatie of kijk op

dere druk op de organise-

wachting. Ruim 5000 deel-

resultaat gehad. Er werd in

www.jci.nl.

rende kamer en de 50 vrijwil-

nemers stonden op de

2008 weer een stijgende

ligers die voor dag en dauw

schaatsen. Er stonden

lijn in het aantal awards

Regiomanagers 2009 Regiomanager West

Regiomanager Zuid-Oost

Shandra John

Marcel Werry

0652 330 010

0650 602 737

shandrajohn@hotmail.com

mwerry@jci.nl

Regiomanager Noord

Regiomanager Zuid-West

Rimke Nooter

Vacant. Neem voor interesse of informatie contact op

0648 430 488

met Marijn Beekman, 0642 828 509, mbeekman@jci.nl

Regio West Zaterdag 25 oktober

Regio Midden Zaterdag 9 februari

Regio Noord Donderdag 28 augustus

Regio Oost Donderdag 24 april

rnooter@jci.nl Regiomanager Oost Regiomanager Midden

Vacant. Neem voor interesse of informatie contact op

Monique Hijdra

met Marijn Beekman, 0642 828 509, mbeekman@jci.nl

Regio Zuid-Oost 2009 Regio Zuid-West Donderdag 27 november

0641 370 994 mhijdra@jci.nl

35


De concurrentie opereert lokaal. U ziet internationale kansen. Wij staan achter u. En dat blijft zo. Als ondernemer loopt u regelmatig tegen businessdilemma’s aan. Fuseren of juist overnemen? Meedoen aan de internationalisering van de markt, of richt u zich op de lokale kansen? Dilemma’s waar u zelf een mening over heeft. Nu nog een bank die u en uw markt begrijpt en die achter u blijft staan. Maak daarom een afspraak met een accountmanager van de Rabobank. En als u zaken met ons gaat doen, dan heeft de Rabobank de Rabo WelkomService®, waarbij een persoonlijke Rabo WelkomRegisseur® het gehele overstapproces voor u verzorgt. Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/welkom.

Je onderneemt meer met een bank die achter je blijft staan.

Kijk op rabobank.nl/welkom

MGZN 28 - maart 2009  

Dutch magazine Junior Chamber International Nederland

MGZN 28 - maart 2009  

Dutch magazine Junior Chamber International Nederland

Advertisement